แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา

2 ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ บร หารและผ ร บผ ดชอบงานบ คคลโดยเฉพาะ ท ต องม งปฏ บ ต ในก จกรรมท เก ยวก บการพ ฒนา บ คลากร เพ อท าให บ คลกรในหน วยงานเป นทร พยากรมน ษย ท ม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลส าเร จต อ เป าหมายของหน วยงาน การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร เป นการวางแผนและก าหนดเป าหมาย ว ตถ ประสงค ของ กระบวนการพ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพท นต อการเปล ยนแปลงในย คเทคโนโลย โดยอาศ ยความร และประสบการณ ในการท างานเป นข อม ลเบ องต น ตลอดจนป ญหาท เก ดข นภายในองค กร น ามา ว เคราะห หาสาเหต ของป ญหา เพ อน ามาประกอบการพ จารณาวางแผนพ ฒนาบ คลากร พร อมท ง เสร มสร างความสามารถด วยการฝ กอบรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมและท ศนคต ของบ คลากร เพ อให ปฏ บ ต งานได ด ย งข น เทศบาลต าบลมะค า จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2553 ข น เพ อ ใช เป นแนวทางปฏ บ ต ด านการพ ฒนาบ คลากร และให คณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงาน เทศบาล ล กจ างประจ า และล กจ างประจ า ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น

3 สารบ ญ หน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค 1 เป าหมาย 2 ว ส ยท ศน 2 ภารก จหล กและภารก จรอง 2 ข นตอนการด าเน นการ 3 แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากร 4 หล กส ตรและว ธ การพ ฒนา 5 การต ดตามและประเม นผล 5 แผนพ ฒนาบ คลากร 7 ภาคผนวก 8

4 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2553 เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 ได ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม และจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา น น ต องพ ฒนาท ง 5 ด าน ได แก (1) ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายส าค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงานนโยบายต าง ๆ เป นต น (2) ด านความร และท กษะเฉพาะของงาน ในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานของต าแหน งหน งต าแหน งใด โดยเฉพาะ เช นงานฝ กอบรม งานการเง นและบ ญช งานด านช าง เป นต น (3) ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานการบร การประชาชนเช น ในเร อง การวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น (4) ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บ บ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษย ส มพ นธ การท างานการส อความหมาย การ เสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น (5) ด านศ ลธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช นจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานการปฏ บ ต งานอย างม ความส ขเพ อให สอดคล องก บแนวทาง ด งกล าว เทศบาลต าบลมะค าจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป 2553 ข น เพ อใช เป นแนวทางในการ พ ฒนาบ คลากรเป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของผ บร หารอ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมจร ยธรรม ของบ คลากรส งก ดเทศบาลต าบลมะค า ในการปฏ บ ต งานราชการ และบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ พล 2. ว ตถ ประสงค 1.เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากร เทศบาลต าบลมะค าในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2.เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นการจ ดการพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากร

5 -2-3.เพ อเป นแนวทางให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากร 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลมะค า ประกอบด วย 1. คณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล จ านวน 12 คน 2. พน กงานเทศบาล จ านวน 19 คน 3. ล กจ างประจ า จ านวน 3 คน 4. พน กงานจ าง จ านวน 16 คน ได ร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลมะค าท กคน ได เข าร บการพ ฒนา การเพ มพ นความร ท กษะค ณธรรม และจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารถน าความร ท ได ร บใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานเพ อบร การประชาชน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร หารก จกรรมบ านเม องท ด 4. ว ส ยท ศน 4.1 ม งพ ฒนาท กษะบ คคลขององค กรให เข มแข ง 4.2 พ ฒนาบ คคลขององค กรให ม ความร ความสามารถ ประสบการณ การท างานเพ มพ น มากข น 4.3 เพ อเป นการสร างท ศนคต ท ด ในการท างานต อองค กร เพ อนร วมงาน ผ บ งค บบ ญชา 5. ภารก จหล กและภารก จรอง ท เทศบาลจะด าเน นการ ภารก จหล ก 1. การพ ฒนาและปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการและส งก อสร างต าง ๆ 2. การพ ฒนาและปร บปร ง บ าร งร กษาทางบก ทางน าและทางระบายน า 3. การส งคมสงเคราะห การพ ฒนาค ณภาพช ว ต การสาธารณส ข การอนาม ยครอบคร ว และการร กษาพยาบาลแก เด ก สตร คนชราและผ ด อยโอกาส 4. การบ าร งและส งเสร มการท ามาหาก นของราษฎร 5. การร กษาความสะอาด การก าจ ดม ลฝอย ส งปฏ ก ลและน าเส ยและความเป นระเบ ยบ เร ยบร อยของบ านเม อง 6. การส งเสร มการม ส วนร วมของราษฎรในการพ ฒนาท องถ น ภารก จรอง 1. การควบค มอาคาร 2. การจ ดให ม และควบค มตลาดและท จอดรถ

6 -3-3. การส งเสร มก ฬา การจ ดการศ กษา การฝ กและการประกอบอาช พ 4. การร กษาความสงบเร ยบร อย การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ส งเสร มและ สน บสน นการป องก นและร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 5. การส งเสร มการพาณ ชย และการลงท น 6. การบ าร งร กษาและการใช ประโยชน จากป าไม ท ด นทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 7. การจ ดให ม และบ าร งร กษาสถานท พ กผ อนหย อนใจ 8. การด แลร กษาท สาธารณะ 9. การบ าร งร กษาศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น 10. การส งเสร มประชาธ ปไตย ความเสมอภาคและส ทธ เสร ภาพของประชาชน 6. ข นตอนการด าเน นการ 6.1 การเตร ยมการและการวางแผน 1) แต งต งคณะท างานเพ อด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 2) พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น ในการพ ฒนา โดยการศ กษาว เคราะห ด ว าผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคนสมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและ ปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท ก าหนดไว 3) ก าหนดประเภทของความจ าเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และท กษะ เฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต วและด านค ณธรรมจร ยธรรม 6.2 การด าเน นการพ ฒนา 1) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาได ข อม ลท เป นประโยชน ต อ การพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาจากการหาความจ าเป นในการพ ฒนาแล ว ผ บ งค บบ ญชาควรน าข อม ล เหล าน นมาพ จารนาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บการพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถเล อก แนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งว ชาการและการส มมนาเป นต น 2) ว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อกแนว ทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดท าเป นโครงการเพ อด าเน นการเองหร อเข าร วมสมทบก บหน วย ราชการอ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความช านาญเฉพาะด านเป นผ ด าเน นการ 6.3 การต ดตามและประเม นผลให ผ บ งค บบ ญชา หม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนาเม อผ านการประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว

7 -4- แผนภาพแสดงข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากร เร มต น 1.การเตร ยมการและการวางแผน 1.1 แต งต งคณะกรรมการ 1.2 พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น 1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป น 2.การด าเน นการ/ว ธ ด าเน นการ การด าเน นการ โดยอาจด าเน นการเอง หร อร วมก บหน วย ราชการอ น หร อว าจ างเอกชนด าเน นการและเล อกร ปแบบ ว ธ การท เหมาะสม เช น - การสอนงาน การให ค าปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ - การฝ กอบรม - การให ท นการศ กษา - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา - ฯลฯ 3. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล เพ อให ทราบถ งความส าเร จ ความร ความสามารถและ ปร บปร งแผน

8 -5-7. หล กส ตรและว ธ การพ ฒนา 7.1 หล กส ตรการพ ฒนา เทศบาลต าบลมะค า ก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาส าหร บบ คลากรในแต ละต าแหน งต องได ร บการ พ ฒนาอย างน อยในหล กส ตรหน งหร อหลายหล กส ตร ด งน 1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบ 3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง 4) หล กส ตรด านการบร หาร 5) หล กส ตรด านค ณธรรมจร ยธรรม 7.2 ว ธ การพ ฒนา เทศบาลต าบลมะค าจะด าเน นการเอง เช น การปฐมน เทศพน กงานใหม การสอนโดยผ บ งค บบ ญชา การส บเปล ยนต าแหน งหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม และการศ กษาด งาน เป นต น นอกจากน เทศบาล ต าบลมะค าด าเน นงานร วมก บส วนราชการอ นและด าเน นการร วมก บเอกชน เช นส งบ คลากรเข าร บการ ฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ท หน วยงานราชการอ นหร อเอกชนเป นผ ด าเน นการ หร อเทศบาลต าบลมะค า เป นผ ด าเน นการและหน วยงานอ นเข าร วม เช น การเช ญเป นว ทยากรบรรยาย หร อว ทยากรกระบวนการซ ง สามารถสร ปว ธ ด าเน นการพ ฒนาบ คลากรได ด งน ค อ 1) การปฐมน เทศ 2) การสอนงาน การให ค าปร กษา 3) การมอบหมายงาน/การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ 4) การฝ กอบรม 5) การให ท นการศ กษา 6) การด งาน 7) การประช มเช งปฏ บ ต การหร อส มมนา 8. การต ดตามและประเม นผล เทศบาลต าบลมะค าก าหนดให ม ระบบการตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาพน กงาน เทศบาล เพ อให ทราบถ งความส าเร จของการพ ฒนา ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานและผลการ ปฏ บ ต งานของบ คลากรผ เข าร บการพ ฒนา โดยใช ว ธ การประเม นผลการพ ฒนา ด งน 1) การใช แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก อน-หล งและแบบสอบถามต ดตามการประเม นผลภาย หล งจากการได ร บพ ฒนา 2) การส มภาษณ ผ ท เก ยวข องเช น ผ บ งค บบ ญชา ห วหน างาน เพ อนร วมงานและผ ใต บ งค บบ ญชา ของผ เข าร วมการพ ฒนา

9 -6-3) การขอร บทราบผลการประเม นจากหน วยงานอ นท เป นผ ด าเน นการพ ฒนา เช น ในกรณ ท เทศบาล ต าบลมะค าส งบ คลากรเข าร บการอบรมในหล กส ตรท หน วยงานอ นเป นผ จ ด เพ อเป นการพ ฒนาศ กยภาพของคณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ าและพน กงานจ างของเทศบาลต าบลมะค า อ นเป นการรองร บการพ ฒนาของบ คลากรอย าง ต อเน องและจร งจ งได ก าหนดเป าหมายในการพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ 2552 ไว ด งน

10 โครงการ/ก จกรรม ท เทศบาลต าบลมะค าเป นผ -7- แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ 2553 ******************************************************************* ด าเน นการเอง ท โครงการ / หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล 1 ประช มประจ าเด อน - เพ อร บทราบป ญหาอ ปสรรคในการ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนซ กซ อมความเข าใจ เก ยวก บนโยบาย กฎ ระเบ ยบ ในการ ปฏ บ ต งานให เป นไปในท ศทางเด ยวก น 2 การจ ดท าเอกสารเผยแพร เร อง ต าง ๆ ท เก ยวข องก บการ ปฏ บ ต งาน 3 โครงการฝ กอบรมส มมนาและ ท ศนศ กษาด งานส าหร บบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า -เพ อซ กซ อมแนวทางในการปฏ บ ต งาน ให เป นไปตามกฎ ระเบ ยบ หน งส อส งการท เก ยวข อง -เพ อให คณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และ พน กงานจ าง ม ท กษะ ความร ความ เข าใจ ท ศนคต ตลอดจนว ส ยท ศน ท ด ใน การปฏ บ ต งาน สามารถท างานได ม ประส ทธ ภาพย งข น เป าหมาย ระยะเวลาการ การต ดตามการประเม นผล ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ (คน) ด าเน นงาน 38 ประช ม - ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด 38 งานการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล จ ดท าเอกสาร/แผ นพ บ เผยแพร ประชาส มพ นธ 50 อบรมส มมนาและ ท ศนศ กษาด งาน - ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการปร บปร งแนวค ด และว ธ การท างาน 250,000 ม.ค. ส.ค. 53 -ทดสอบตามแบบท ก าหนด -ต ดตามผลการท างาน

11 โครงการ/ก จกรรม ท เทศบาลต าบลมะค าเป นผ ด าเน นการเอง ท โครงการ / หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล 4 โครงการอบรมค ณธรรมจร ยธรรม แก บ คลากรเทศบาลต าบลมะค า 5 โครงการให ท นการศ กษาแก บ คลากร -เพ อให คณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และ พน กงานจ าง ม ความร เก ยวก บค ณธรรม จร ยธรรม การครองตน ครองคน ครองงาน ม ความซ อส ตย ส จร ตในการปฏ บ ต ตลอดจนสามารถน าหล กธรรมมา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได -เพ อให คณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และ พน กงานจ าง ได ม โอกาสศ กษาต อในระด บ ท ส งข น และสามารถน าความร ท ได มา ประย กต ใช ก บการท างานให ม ประส ทธ ภาพย งข น -8- เป าหมาย (คน) ว ธ การพ ฒนา 50 อบรมให ความร และฝ ก ปฏ บ ต ธรรม ป.ตร 2 ป.โท 2 ระยะเวลาการ การต ดตามการประเม นผล งบประมาณ ด าเน นงาน 50,000 พ.ย.52 พ.ค. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด ให ท นการศ กษา 190,000 ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด

12 โครงการ/ก จกรรม ท จ ดโดยหน วยงานภายนอก ท โครงการ / หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล 1 การเพ มประส ทธ ภาพผ ปฏ บ ต งาน ด านการบร หารงานบ คคล -เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านการบร หารงาน บ คคลของเทศบาลม ความร ความเข าใจ เก ยวก บระเบ ยบ/กฎหมาย หน งส อส งการท เก ยวข องช ดเจนย งข น 2 การป องก นและบรรเทาสาธารณ -เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านการป องก นและ ภ ย บรรเทาสาธารณภ ยของเทศบาลม ความร ความเข าใจเก ยวก บบทบาทหน าท / ระเบ ยบ/กฎหมาย หน งส อส งการท เก ยวข องช ดเจนย งข น 3 การบร หารงานของเทศบาล -เพ อให ผ บร หารงานของเทศบาลม ความร ความเข าใจเก ยวก บบทบาทหน าท / ระเบ ยบ/กฎหมาย หน งส อส งการท เก ยวข องช ดเจนย งข น 4 การบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด ก -เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านการพ ฒนาเด กเล ก เล กให ม ประส ทธ ภาพ ม ท กษะ ความร ว ส ยท ศน และท ศนคต ท ด ในการบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล ก 5 การบร หารงานพ สด และการจ ดซ อ -เพ อให ผ บร หารงานพ สด ของเทศบาลม จ ดจ าง ความร ความเข าใจเก ยวก บบทบาทหน าท / ระเบ ยบ/กฎหมาย หน งส อส งการท เก ยวข องช ดเจนย งข น -9- เป าหมาย ระยะเวลาการ การต ดตามการประเม นผล ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ (คน) ด าเน นงาน 3 การฝ กอบรม 6,500/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด 3 การฝ กอบรม 6,500/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด 2 การฝ กอบรม 7,500/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด 3 การฝ กอบรม/ศ กษา ด งาน 4,500/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด 2 การฝ กอบรม 7,500/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด

13 โครงการ/ก จกรรม ท จ ดโดยหน วยงานภายนอก ท โครงการ / หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล 6 การบ นท กบ ญช ด วยระบบ คอมพ วเตอร e-laas 7 การบร หารจ ดการน าประปาให ม ค ณภาพ 8 การเข ยนแบบด วยระบบ คอมพ วเตอร เช น โปรแกรม Auto Cad 9 การสร างเว ปไซด -เพ อให ผ 10 เจ าหน าท ตรวจสอบภายใน -เพ อให ผ -เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านการเง นและบ ญช ด านว เคราะห นโยบายและแผน ม ท กษะ ความร และสามารถในการใช ระบบบ นท ก บ ญช ด วยคอมพ วเตอร -เพ อให ผ ปฏ บ ต งานท ม หน าท ด แลระบบ น าประปาของเทศบาล สามารถบร หาร จ ดการระบบน าประปาให สะอาด ม ค ณภาพด -เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านการเข ยนแบบม ท กษะ ความร และสามารถเข ยนแบบโดย ใช ระบบคอมพ วเตอร โปรแกรมต าง ๆ ได ปฏ บ ต งานด านประชาส มพ นธ ม ท กษะ ความร และสามารถในการสร าง เว ปไซด และสามารถน าข อม ลต าง ๆ ของ เทศบาลท ต องการเผยแพร ประชาส มพ นธ ผ านทาง inter ได ปฏ บ ต งานด านตรวจสอบภายใน ม ท กษะ ความร สามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนเข าใจบทบาท หน าท ของตนเอง -10- เป าหมาย ระยะเวลาการ การต ดตามการประเม นผล ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ (คน) ด าเน นงาน 4 การฝ กอบรม 15,000/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด 2 การฝ กอบรม 7,500/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด 1 การฝ กอบรม 12,500/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด 1 การฝ กอบรม 8,500/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด 1 การฝ กอบรม 32,000 ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด

14 โครงการ/ก จกรรม ท จ ดโดยหน วยงานภายนอก ท โครงการ / หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล 11 การพ ฒนาส งแวดล อม -เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านสาธารณส ข ม แนวค ด ความร ว ส ยท ศน ในการบร หาร จ ดการสภาพแวดล อมให เหมาะสมและน า อย 12 การป องก นและควบค มโรคต ดต อ -เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านสาธารณส ข ม ความร เก ยวก บการป องก นและควบค ม โรคต ดต อ สามารถระง บโรคต ดต อได อย างท นท วงท กรณ ม เหต ในพ นท -11- เป าหมาย ระยะเวลาการ การต ดตามการประเม นผล ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ (คน) ด าเน นงาน 1 การฝ กอบรม 7,000/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด 1 การฝ กอบรม 5,000/คน ต.ค. 52 ก.ย. 53 ต ดตามการท างานท ก าหนด

15 ภาคผนวก

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information