แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร"

Transcription

1 1 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร

2 2 บทสร ปผ บร หาร คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม ความม งม น ท จะใหคณะม ล กษณะเป นองค กร แห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยตองร บร ขอม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในดานต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใชในการปฏ บ ต งานได อย างถ กตอง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งตอง ส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สรางว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ บ คลากรในคณะให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น เพ อใหการการบร หารจ ดการความร ของคณะด ร ยางคศาสตร เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ จ งไดน า การจ ดการความร ซ งเป นระบบการจ ดการท สามารถก าหนดข นและน าไปปฏ บ ต ไดอย างเป นร ปธรรม โดย คณะท างาน () ไดจ ดวางระบบความร และแผนการด าเน นงานไวด งรายการต อไปน

3 1.1 ประกาศแต งต งคณะท างานการจ ดการความร (KM และ (Chief Knowledge Officer) พรอมรายละเอ ยดหนาท และความร บผ ดชอบ เพ อใหการจ ดท าระบบการจ ดการความร ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ผล คณะด ร ยางคศาสตร จ งได ประกาศแต งต คณะท างาน ง KM และ ด งต อไปน 1. รองศาสตราจารย ดร.ป ญญา ร งเร อง ห วหนาคณะท างาน () 2. ดร.จ ฑาศ ร ยอดว เศษ คณะท างานและเลขาน การคณะ. อาจารย กฤษฎา ดาวเร อง คณะท างานและเลขาน การคณะ 4. อาจารย ศ ภช ย ศร นวล คณะท างานและเลขาน การคณะ 5. อาจารย วราภรณ ร งเร อง คณะท างานและเลขาน การคณะ หนาท และความร บผ ดชอบ เป นผ น าการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงการจ ดการความร และการปร บเปล ยน พฤต กรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ใหการสน บสน นการจ ดท าแผนการจ ดการความร ใหขอค ดเห นและขอเสนอแนะในการจ ดท าและด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร เพ อใหคณะด ร ยางคศาสตร เป นองค กรแห งการเร ยนร โดย ม หนาท และความร บผ ดชอบด งน ทบทวนแผนการจ ดการความร ใหสอดคลองก บประเด นย ทธศาสตร ในดานต างๆ ของ คณะด ร ยางคศาสตร พ จารณาก าหนดแนวทางการจ ดการความร ของคณะด ร ยางคศาสตร สน บสน นและผล กด นใหคณะท างานด าเน นก จกรรมตามแผนการจ ดการความร ได ครบถวนท กก จกรรมและสามารถด าเน นการครอบคล มกล มเป าหมาย ต ดตามความกาวหนาและรายงานผลต อ

4 1.2 ขอบเขตKM (KM Focus Area) ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ประกอบดวย การพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา การพ ฒนางานบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม การพ ฒนางานว จ ยและงานสรางสรรค การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม การพ ฒนาการบร หารจ ดการ ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท จะเล อกด าเน นการใหแลวเสร จภายในป การศ กษา (ไดคะแนน ส งส ด) ค อ 1. ดานการพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอนและการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา 2. ดานการพ ฒนางานว จ ยและงานสรางสรรค 4 1. เป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM (Desired State) ท สอดร บก บขอบเขต KM ท จะเล อกด าเน นการใหแลวเสร จภายใน ป การศ กษา ประกอบดวย 1. คณาจารย จ ดการเร ยนการสอนโดยม ส อการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ 2. คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน. น กว จ ยท างานว จ ยและงานสรางสรรค อย างต อเน อง 4. น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย เป าหมาย KM (Desired State) ท คณะท างานจะเล อกด าเน นการใหแลวเสร จภายในป การศ กษา ค อ 1. คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2. น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย

5 5 1.4 ป จจ ยแห งความส าเร จ (Key Success Factor) ป จจ ยแห งความส าเร จ (Key Success Factor) เพ อใหด าเน นการจ ดการความร ตามเป าหมาย KM ท เล อกท า สามารถน าไปปฏ บ ต ไดอย างเป นร ปธรรมภายในองค กร ค อ 1. นโยบายของผ บร หารม ความช ดเจนและใหการสน บสน นอย างต อเน อง 2. บ คลากรของคณะท กระด บใหความร วมม อและม ความพรอมท จะปร บเปล ยนท ศนคต ใน การท างาน. การสรางแรงจ งใจท จะใหคนในองค การเปล ยนท ศนคต และสนใจใฝ ร พ ฒนาท กษะความร ความสามารถของตนเอง 4. คณะกรรมการ การจ ดการความร ม ความร ความเขาใจและประสบการณ ในการจ ดการ ความร เพ ยงพอและม ความเขาใจในท ศทางการจ ดการความร ของคณะ 5. ม ระบบการต ดตามประมวลผลการจ ดการความร อย างเป นร ปธรรม

6 6 แบบฟอร ม 1ขอบเขต KM (KM Focus Areas)ของคณะด ร ยางคศาสตร ขอบเขต KM ท (KM Focus Areas) 1. การพ ฒนาศ กยภาพ น กศ กษา 2. การพ ฒนางานบร การ ว ชาการและว ชาช พแก ส งคม. การพ ฒนางานว จ ยและ งานสรางสรรค 4. การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5. การพ ฒนาการบร หาร จ ดการ น กศ กษา 1.1 น กศ กษา เป นบ ณฑ ตท พ ง ประสงค 2.1 น กศ กษาม จ ตส าน กในการ บร การว ชาการ แก ส งคม.1 น กศ กษา ไดร บความร พ นฐานเก ยวก บ การว จ ย 4.1 น กศ กษาม จ ตส าน กในการ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 ม ก จกรรม พ ฒนา น กศ กษาในท ก ดานอย เสมอ ประโยชน ท จะไดร บจากขอบเขต KM ท ม ต อ บ คลากรในคณะ คณะ สาขาว ชาอ น ในมหาว ทยาล ย ผ ใชบ ณฑ ต 1.1 ม 1.1 น าองค 1.1 ไดบ ณฑ ต ความสามารถ ความร ท ไดไป ท ม ค ณภาพ ในการถ ายทอด ใช ความร ใหแก น กศ กษา 2.1 บ คลากร 2.1 น าองค 2.1 น าองค สามารถถ าย ความร ท ไดไป ความร ท ไดไป โอนความร ส ใช ใช ส งคม.1 บ คลากรม นว ตกรรมใหม ในการท าว จ ย 4.1 บ คลากรม ส วนร วมในการ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 บ คลากร ปฏ บ ต งาน อย างเป นระบบ.1 มหาว ทยา- ล ยม ผลงาน ว จ ยท ม ค ณภาพ 4.1 มหาว ทยา- ล ยม ส วนร วมใน การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 ม การใช ทร พยากร ร วมก นอย าง ม ประส ทธ ผล.1 ไดบ ณฑ ต ท ม ค ณภาพ 4.1ไดบ ณฑ ตม จ ตส าน กใน การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 ไดบ ณฑ ต ท ม ค ณภาพ ช มชน 1.1 น กศ กษาม ความสามารถ ในการพ ฒนา ช มชน 2.1 ช มชนม การพ ฒนา อย างต อเน อง.1 ช มชนได องค ความร ใหม ไปใชใน การพ ฒนา 4.1 ช มชนไดม การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 ช มชนได องค ความร ใหม ไปใชใน การพ ฒนา ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด )

7 7 แบบฟอร ม 2 การต ดส นใจเล อกขอบเขต KM ของคณะด ร ยางคศาสตร เกณฑ การก าหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ท 1 ขอบเขต KM ท 2 ขอบเขต KM ท ขอบเขต KM ท 4 ขอบเขต KM ท 5 1.สอดคลองก บท ศทางและ ย ทธศาสตร 2.ปร บปร งแลวเห นไดช ดเจน 6 6 (เป นร ปธรรม).ม โอกาสท าไดส าเร จส ง ตองท าคนส วนใหญ ในองค กร 6 6 ตองการ 5.ผ บร หารใหการสน บสน น เป นความร ท ตองจ ดการอย าง 6 6 เร งด วน รวมคะแนน หมายเหต : เกณฑ การใหคะแนน ค อ มาก = 6, ปานกลาง =, นอย = 1 <เกณฑ คะแนนสามารถปร บเปล ยนตามความเหมาะสมได > ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด )

8 8 แบบฟอร ม เป าหมาย KM(Desired State) ของคณะด ร ยางคศาสตร ขอบเขต KM (KM Focus Area) ค อ1. การพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา 2. การเข ยนผลงานทางว ชาการ เป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM ท 1.1 คณาจารย จ ดการเร ยนการสอนโดยม ส อการ เร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย KM ท 1.2 คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการ สอน เป าหมาย KM ท 2 การเข ยนผลงานทางว ชาการ หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรม คณาจารย อย างนอย 6 ท าน ม การจ ดการ เร ยนการสอนโดยม ส อการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ ภายในป 2555 จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว า รอยละ 0 ของจ านวนรายว ชาท เป ดสอน ม งานว จ ย หร อบทความทางว ชาการ ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : ( / ผ บร หารระด บส งส ด) แบบฟอร ม เป าหมาย KM(Desired State) ของคณะด ร ยางคศาสตร ขอบเขต KM (KM Focus Area) ค อ 2. การพ ฒนางานว จ ยและงานสรางสรรค เป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM ท 2.1 น กว จ ยท างานว จ ยและงานสรางสรรค อย าง ต อเน อง เป าหมาย KM ท 2.2 น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการ ว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรม ม งานว จ ยอย างนอย เล มต อป ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช ง ปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

9 แบบฟอร ม 4 Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป าหมาย KM (Desired State) ช อหน วนงาน : คณะด ร ยางคศาสตร ว นท : 15/07/2554 เป าหมาย KM (Desired State) : 1) คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2) การเข ยนผลงานทางว ชาการ ) น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย 9 หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: 1) จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวนรายว ชา ท เป ดสอน 2)ม งานว จ ย หร อบทความทางว ชาการ ) ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของ งานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด 1. กระบวนงาน (Work Process) ท เก ยวของ 1.1 กระบวนงานใดบางเช อมโยงก บเป าหมาย KM - การจ ดการเร ยนการสอน - การว จ ยและงานสรางสรรค 1.2 ข นตอนใดบางเช อมโยงก บเป าหมาย KM - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การว ดและประเม นผล - การเข ยนโครงการว จ ย - การเก บรวบรวมขอม ล - การว เคราะห ขอม ล 1. กระบวนงานใดบางเช อมโยงก บเป าหมาย KM และ สอดคลองก บ ประเด นย ทธศาสตร 1.4 ข นตอนใดบางเช อมโยงก บเป าหมาย KM และสอดคลองก บ ประเด นย ทธศาสตร - การผล ตบ ณฑ ต - การว จ ยและงานสรางสรรค - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การท าว จ ยและผลงานสรางสรรค 1.5 ค ดเป นจ านวน กระบวนงานและข นตอนเท าไร 2 กระบวนงาน 5 ข นตอน 2. กล มผ เก ยวของภายในองค กร 2.1 หน วยงานใดขององค กรท ตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ใครบางในหน วยงานท ตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. - คณบด - คณาจารย - เลขาน การคณะ 2. ม จ านวนคน เท าใดท ตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. 5 คน 2.4 หน วยงานใดขององค กรท ตองเร ยนร / Learning K ในหน วยงานม ใครบางท ตองเร ยนร / Learning K. - ผ บร หาร - คณาจารย - เลขาน การคณะ 2.6 ม จ านวนคน เท าใดท ตองเร ยนร / Learning K. 40 คน

10 10 ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด. กล มผ เก ยวของภายนอกองค กร (ผ ใชบร การ / Outsource).1 องค กรใดท ตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. - คณะอ นๆในมหาว ทยาล ย - ผ ใชบ ณฑ ต - ช มชน.2 ใครบางในองค กรม ใครบางตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. - ผ บร หาร - คณาจารย - เลขาน การคณะ. ม จ านวนคน เท าใดท ตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. 100 คน.4 องค กรใดท ตองเร ยนร / Learning K. - คณะอ นๆในมหาว ทยาล ย - ผ ใชบ ณฑ ต - ช มชน.5 ในองค กรม ใครบางท ตองเร ยนร / Learning K. - ผ บร หาร - คณาจารย - เลขาน การคณะ.6 ม จ านวนคน เท าใดท ตองเร ยนร / Learning K. 100 คน 4. ความร ท จ าเป น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 4.1 ม ความร EK อะไรบางท ตองเขากระบวนการจ ดการความร เพ อปร บ ใหท นสม ยก บกาลเวลา (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได) - การท าแผนการสอน - การผล ตส อการสอน - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การว ดและประเม นผล - การเข ยนโครงการว จ ย - การทบทวนวรรณกรรม - การว เคราะห ขอม ล - การเสนอผลงานว จ ย - ระบบสารสนเทศ 4.2 ม ความร EK อะไรบางท จ ดการคร งเด ยวแลวไม ตองปร บอ กเลย (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได) 4. ม ความร TK อะไรบางท ตองเขากระบวนการจ ดการความร เพ อปร บ ใหท นสม ยก บกาลเวลาและอย ก บใครบาง (ระบ มาท งหมดเท าท ท า ได) - การว ดและประเม นผล - การทบทวนวรรณกรรม - การเสนอผลงานว จ ย - การท าแผนการสอน - การผล ตส อการสอน - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การว ดและประเม นผล - การเข ยนโครงการว จ ย - การทบทวนวรรณกรรม - การว เคราะห ขอม ล - การเสนอผลงานว จ ย

11 11 ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด 4.4 ม ความร TK อะไรบางท จ ดการคร งเด ยวแลวไม ตองปร บอ กเลยและ อย ก บใครบาง (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได) - การว ดและประเม นผล - การทบทวนวรรณกรรม - การเสนอผลงานว จ ย 4.5 จากขอ 4.01, 4.02 ความร EK อะไรบางท เราม และ เราย งไม ม 4.6 จากขอ 4.0, 4.04 ความร TK อะไรบางท เราม และ เราย งไม ม ม - การท าแผนการสอน - การผล ตส อการสอน - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การเข ยนโครงการว จ ย - การทบทวนวรรณกรรม ไม ม - การว ดและประเม นผล - การว เคราะห ขอม ล - การเสนอผลงานว จ ย ม - การท าแผนการสอน - การผล ตส อการสอน - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การเข ยนโครงการว จ ย - การทบทวนวรรณกรรม ไม ม - การว ดและประเม นผล - การว เคราะห ขอม ล - การเสนอผลงานว จ ย - ระบบสารสนเทศ ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

12 12 แบบฟอร ม 5 แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร หมวด 1 - กระบวนการจ ดการความร โปรดอ านขอความดานล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม นอยมาก 1 ม นอย 2 - ม ระด บปานกลาง - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด 1 กระบวนการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 1.1.องค กรม การว เคราะห อย างเป นระบบ เพ อหาจ ดแข งจ ดอ อนในเร องการจ ดการความร เพ อ ปร บปร งในเร องความร เช นองค กรย งขาดความร ท จ าเป นตองม หร อองค กรไม ไดรวบรวมความร ท ม อย ใหเป นระบบ เพ อใหง ายต อการน าไปใช ไม ทราบว าคนไหนเก งเร องอะไร ฯลฯและม ว ธ การท ช ดเจนในการแกไข ปร บปร ง 1.2.องค กรม การแสวงหาขอม ล/ความร จากแหล งต างๆโดยเฉพาะอย างย งจากองค กรท ม การ ใหบร การคลายคล งก น (ถ าม )อย างเป นระบบและม จร ยธรรม 1.ท กคนในองค กร ม ส วนร วมในการแสวงหาความค ดใหม ๆระด บเท ยบเค ยง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค กรอ นๆท ม ล กษณะคลายคล งก น (บร การหร อด าเน นงานท 2 คลายคล งก น ) และจากองค กรอ น ๆ ท ม ล กษณะแตกต างก นโดยส นเช ง 1.4องค กรม การถ ายทอด Best Practices อย างเป นระบบซ งรวมถ งการเข ยน Best Practices 2 ออกมาเป นเอกสารและการจ ดท าขอสร ปบทเร ยนท ไดร บ (Lessons Learned) 1.5องค กรเห นค ณค า Tacit Knowledge หร อ ความร และท กษะ ท อย ในต วบ คลากร ซ งเก ดจาก ประสบการณ และการเร ยนร ของแต ละคน และใหม การถ ายทอดความร และท กษะน น ๆท วท ง องค กร ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด) แบบฟอร ม 6 แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร หมวด 2 - ภาวะผ น า โปรดอ านขอความดานล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม นอยมาก 1 ม นอย 2 - ม ระด บปานกลาง - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด 2 ภาวะผ น า ส งท ม อย / ท าอย 2.1ผ บร หารก าหนดใหการจ ดการความร เป นกลย ทธ ท ส าค ญในองค กร 4 2.2ผ บร หารตระหน กว า ความร เป นส นทร พย ( Knowledge Asset) ท สามารถน าไปใชใหเก ด ประโยชน ก บองค กรไดและม การจ ดท ากลย ทธ ท ช ดเจนเพ อน าส นทร พย ความร ท ม อย ไปใช ประโยชน (เช น ท างานอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลมากข นใหบร การไดรวดเร วและตรง ตามความตองการสรางความพ งพอใจใหผ ใชบร การ เป นตน) 2.องค กรเนนเร องการเร ยนร ของบ คลากรเพ อส งเสร ม Core Competencies เด มท ม อย ให แข งแกร งข น และพ ฒนา Core Competencies ใหม ๆ (Core Competencies หมายถ ง ความ เก งหร อความสามารถเฉพาะทางขององค กร) 2.4 การม ส วนร วมในการสรางองค ความร ขององค กรเป นส วนหน งของเกณฑ ท องค กรใช ประกอบในการพ จารณาในการ ประเม นผลและใหผลตอบแทนบ คลากร 4 2 ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

13 แบบฟอร ม 7 แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร หมวด - ว ฒนธรรมในเร องการจ ดการความร โปรดอ านขอความดานล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม นอยมาก 1 ม นอย 2 - ม ระด บปานกลาง - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด ว ฒนธรรมในเร องการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย.1 องค กรส งเสร มและใหการสน บสน นการแลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากร 4 1.2พน กงานในองค กรท างานโดยเป ดเผยขอม ลและม ความไวเน อเช อใจก นและก น.องค กรตระหน กว าว ตถ ประสงค หล กของการจ ดการความร ค อ การสราง หร อเพ มพ นค ณค า ใหแก ผ ใชบร การและหน วยงานท เก ยวของ.4องค กรส งเสร มใหบ คลากร เก ดการเร ยนร โดยการใหอ สระในการค ด และการท างาน รวมท งกระต นใหพน กงานสรางสรรค ส งใหม ๆ.5ท กคนในองค กรถ อว าการเร ยนร เป นหนาท และความร บผ ดชอบของท กคน ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด) แบบฟอร ม 8 แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร หมวด 4 - เทคโนโลย การจ ดการความร โปรดอ านขอความดานล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม นอยมาก 1 ม นอย 2 - ม ระด บปานกลาง - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด 4 เทคโนโลย การจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 4.1เทคโนโลย ท ใชช วยใหท กคนในองค กรส อสารและเช อมโยงก นไดอย างท วถ งท งภายใน องค กรและก บองค กรภายนอก 4.2เทคโนโลย ท ใชก อใหเก ดคล งความร ขององค กร ( An Institutional Memory ) ท ท กคนใน องค กรสามารถเขาถ งได 4. เทคโนโลย ท ใชท าใหบ คลากรในองค กรเขาใจและใกลช ดผ มาใชบร การมากข นเช น ความ ตองการและความคาดหว ง พฤต กรรมและความค ด เป นตน 4.4องค กรพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศโดยเนนความตองการของผ ใช 4.5องค กรกระต อร อรนท จะน าเทคโนโลย ท ช วยใหพน กงานส อสารเช อมโยงก นและ ประสานงานก นไดด ข น มาใชในองค กร 4.6 ระบบสารสนเทศขององค กรชาญฉลาด (Smart) ใหขอม ลไดท นท ท เก ดข นจร ง (Real Time) และขอม ลสารสนเทศในระบบม ความเช อมโยงก น 2 ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

14 14 แบบฟอร ม 9 แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร หมวด 5 - การว ดผลการจ ดการความร โปรดอ านขอความดานล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม นอยมาก 1 ม นอย 2 - ม ระด บปานกลาง - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด 5 การว ดผลการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 5.1องค กรม ว ธ การท สามารถเช อมโยงการจ ดการความร ก บผลการด าเน นการท ส าค ญของ องค กรเช นผลล พธ ในดานผ ใชบร การ ดานการพ ฒนาองค กร ฯลฯ 5.2องค กรม การก าหนดต วช ว ดของการจ ดการความร โดยเฉพาะ 4 5.จากต วช ว ดในขอ5.2 องค กรสรางความสมด ลย ระหว างต วช ว ดท สามารถต ค าเป นต วเง น ไดง าย (เช น ตนท นท ลดได ฯลฯ) ก บต วช ว ดท ต ค าเป นต วเง นไดยาก ( เช น ความพ งพอใจของ ผ มาใชบร การ การตอบสนองผ ใชบร การไดเร วข น การพ ฒนาบ คลากร ฯลฯ ) 5.4องค กรม การจ ดสรรทร พยากรใหก บก จกรรมต างๆท ม ส วนส าค ญท ท าใหฐานความร ของ องค กรเพ มพ นข น 2 ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

15 15 แบบฟอร ม 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) ช อหน วยงาน : คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State): คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรม : จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวนรายว ชาท เป ดสอน ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย 1 การบ งช ความร 1.ประช มคณะกรรมการจ ดการความร 1 เร อง ประเด นความร ท ได คณาจารย คณะด ร ยางค ก.ค. 55 คณะด ร ยางคศาสตร ไดประเด นความร ศาสตร เร องการสรางส อการเร ยนการสอน ผ ร บผ ดชอบ 1 หมายเหต 2 สรางและแสวงหาความร - ส งคณาจารย ไปอบรม - การประช มพ ดค ยแลกเปล ยนเร ยนร -องค ความร ท ตองการ การสรางส อการเร ยนการสอน จ ดการความร ใหเป นระบบ -รวบรวมความร จากการศ กษา และแลกเปล ยนเร ยนร ไดประเด นท เก ยวของ ค อ - ส อการสอน - ส อม ลต ม เด ย - การสรางส อการสอนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส.ค.-ก.ย เร อง องค ความร ธ.ค.55-ม.ค.56 1 ฉบ บ โครงสรางเอกสาร ว ชาการ เร อง การ สรางส อการเร ยน การสอน คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร

16 16 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ประมวลและกล กรองความร จ ดท าเอกสารว ชาการ ม.ค.-ก.พ เร อง เอกสารว ชาการเร องการ สรางส อการเร ยนการ สอน การเขาถ งความร -เผยแพร ประชาส มพ นธ องค ความร ก.พ.-ม.ค แหล ง ประชาส มพ นธ คณาจารย เขาถ งแหล ง ความร แบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร -จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ม.ค.-เม.ย คร ง จ านวนคณาจารย ท เขา ร วมก จกรรม 7 การเร ยนร -คณาจารย ไดน าความร ท ไดไปผล ตส อ การสอน และน าไปใชในการเร ยนการสอน รายว ชาต างๆ เม.ย. -พ.ค.56 ไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวน รายว ชาท เป ดสอน จ านวนส อท คณาจารย สรางข น คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร ผ ทบทวน/อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

17 17 แบบฟอร ม 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) ช อหน วยงาน : คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State): น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรม : ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 2 หมายเหต 1 การบ งช ความร 1.ประช มคณะกรรมการจ ดการความร คณะด ร ยางคศาสตร ไดประเด นความร เร องการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณเพ องานว จ ย ก.ค เร อง ประเด นความร ท ได คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร 2 สรางและแสวงหาความร - ส งคณาจารย ไปอบรม - การประช มพ ดค ยแลกเปล ยนเร ยนร -องค ความร ท ตองการ 1. การว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณเพ อการว จ ย ส.ค.-ก.ย เร อง องค ความร คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร

18 18 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต จ ดการความร ใหเป นระบบ -รวบรวมความร จาการศ กษา และแลกเปล ยนเร ยนร ไดประเด นท เก ยวของ ค อ การว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณเพ อการว จ ย - การใชสถ ต ในการว เคราะห ขอม ล - การว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณดวยโปรแกรม SPSS - การว เคราะห ขอม ลทางสถ ต และการแปลผล 1. การว เคราะห เบ องตน 2. การว เคราะห จร ง. การว เคราะห เพ อย นย นขอคนพบ 4. การว เคราะห เพ อการตรวจสอบความเท ยงของ เคร องม อ 4 ประมวลและกล กรองความร จ ดท าเอกสารว ชาการ ธ.ค.55-ม.ค ฉบ บ โครงสรางเอกสาร ว ชาการ เร อง การ ว เคราะห ขอม ลเช ง ปร มาณเพ อการว จ ย ม.ค.-ก.พ เร อง เอกสารว ชาการเร อง การว เคราะห ขอม ล เช งปร มาณเพ อการ ว จ ย 5 การเขาถ งความร -เผยแพร ประชาส มพ นธ องค ความร ก.พ.-ม.ค แหล งประชาส มพ นธ คณาจารย เขาถ ง แหล งความร คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร

19 19 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 6 แบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร -จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ม.ค.-เม.ย คร ง จ านวนคณาจารย ท เขาร วมก จกรรม 7 การเร ยนร -คณาจารย ไดน าความร ท ไดไปท าว จ ย เม.ย. -พ.ค.56 ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการ อน ม ต ต อป ม งานว จ ยท ใช การว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร ผ ทบทวน/อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

20 20 แบบฟอร ม 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) ช อหน วนงาน :คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State) : 1) คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2) น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: 1) จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวนรายว ชาท เป ดสอน 2) ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ล าด บ ก จกรรม ว ธ การส ความส าเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ/อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1 การ เตร ยมการ และ ปร บเปล ยน พฤต กรรม - ช แจงท าความเขาใจ และความจ าเป นท ตองม การจ ดการความร ส งเสร มใหบ คลากรเห น ความส าค ญของ KM - แลกเปล ยนและร บฟ ง ความค ดเห นท แตกต าง 2 การส อสาร - จ ดประช มคณะท างาน เพ อส อสารขอม ลท ถ กตองตรงก น - การพ ดค ยแลกเปล ยน ความค ดเห นเป น รายบ คคล - เช ญผ ม ความร และ ประสบการณ ดาน KM ม.ย. ส.ค. 55 ม.ย. ส.ค ค าเฉล ยการเขา ร วมก จกรรม KM ของคณะท างาน - จ านวนบ คลากร ท ม ความร ความ เขาใจในเร อง KM ไม นอยกว า รอยละ 90 ไม นอยกว า รอยละ 90 - เอกสาร ประกอบการช แจง - ก จกรรมเสร มสราง ความเขาใจในการ ท า KM - เอกสาร - คอมพ วเตอร - ว ทยากรบรรยาย - - สถานะ

21 21 แบบฟอร ม 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) ช อหน วนงาน :คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State) : 1) คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2) น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: 1) จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวนรายว ชาท เป ดสอน 2) ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ล าด บ ก จกรรม ว ธ การส ความส าเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ/อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ มาบรรยายใหความร สถานะ กระบวนการ และเคร องม อ - สรางท มงานเร ยนร - สรางเคร อข าย KM ก บ หน วยงานอ นๆ - จ ดสถานท ท างาน บรรยากาศและเคร องม อ ICT ใหเอ อต อการเร ยนร 4 การเร ยนร - ส อสารถ ายทอด ผลส าเร จ และประโยชน ท เก ดข นจากการจ ดการ ความร ท ไดด าเน นการ มาใหคณะท างาน KM ไดร บทราบ 5 การว ดผล - ขอค ดเห นและ ขอเสนอแนะและการ ม.ย. ส.ค. 55 พ.ย.- เม.ย. 55 เม.ย ม การด าเน นการ ตามแผนก จกรรม ท ก าหนดไว - ม เคร อข าย KM ก บหน วยงานอ น - บ คลากรในกล ม ใหความร วมม อ และม ท ศนคต ทางบวกในการ จ ดการความร - สร ปผลการ ประเม น - ไม นอยกว า รอยละ 80 - ไม นอยกว า 1 เคร อข าย ไม นอยกว า ร อยละ90 - รายช อท มงาน KM - คอมพ วเตอร - เอกสารเก ยวก บ การจ ดการความร 2 คร งต อป - แบบประเม น - เอกสารบ นท ก - - -

22 22 แบบฟอร ม 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) ช อหน วนงาน :คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State) : 1) คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2) น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: 1) จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวนรายว ชาท เป ดสอน 2) ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ล าด บ ก จกรรม ว ธ การส ความส าเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ/อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ประเม นท ศนคต ของ สร ปผลการประช ม บ คลากรในการเขาร วม ก จกรรมหร อเขาประช ม KM 6 การยกย อง ชมเชยและ การใหรางว ล - กล าวชมเชย คณะท างาน KM และ ผลงานท เก ดข นใน โอกาสต างๆ ใหบ คคลท ง ภายนอกและภายใน ทราบ - จ ดของรางว ลใหตาม ความเหมาะสม เม.ย จ านวนการยก ย องชมเชย และให รางว ลแก บ คลากร ในคณะท างาน KM ไม นอยกว า 2 คร งต อป - ของรางว ล - สถานะ ผ ทบทวน/อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

23 แบบฟอร ม 1 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ช อหน วนงาน : คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State) : 1) คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2) น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย ล าด บ ก จกรรมตามแผนการ งบประมาณ ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 จ ดการความร (บาท) ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. 1 กระบวนการจ ดการ ความร (KM Process) 1.1 การบ งช ความร การสรางและแสวงหา ความร 1. การจ ดความร ใหเป นระบบ การประมวลและกล นกรอง ความร 1.5 การเขาถ งความร การแบ งป นแลกเปล ยน 5,200 ความร 1.7 การเร ยนร - 2 กระบวนการบร หาร จ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) 2.1 การเตร ยมการและ ปร บเปล ยนพฤต กรรม 2.2 การส อสาร - 2. กระบวนการและเคร องม อ การเร ยนร การว ดผล การยกย องชมเชยและการ ใหรางว ล ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด) 2

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information