แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร"

Transcription

1 1 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร

2 2 บทสร ปผ บร หาร คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม ความม งม น ท จะใหคณะม ล กษณะเป นองค กร แห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยตองร บร ขอม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในดานต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใชในการปฏ บ ต งานได อย างถ กตอง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งตอง ส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สรางว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ บ คลากรในคณะให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น เพ อใหการการบร หารจ ดการความร ของคณะด ร ยางคศาสตร เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ จ งไดน า การจ ดการความร ซ งเป นระบบการจ ดการท สามารถก าหนดข นและน าไปปฏ บ ต ไดอย างเป นร ปธรรม โดย คณะท างาน () ไดจ ดวางระบบความร และแผนการด าเน นงานไวด งรายการต อไปน

3 1.1 ประกาศแต งต งคณะท างานการจ ดการความร (KM และ (Chief Knowledge Officer) พรอมรายละเอ ยดหนาท และความร บผ ดชอบ เพ อใหการจ ดท าระบบการจ ดการความร ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ผล คณะด ร ยางคศาสตร จ งได ประกาศแต งต คณะท างาน ง KM และ ด งต อไปน 1. รองศาสตราจารย ดร.ป ญญา ร งเร อง ห วหนาคณะท างาน () 2. ดร.จ ฑาศ ร ยอดว เศษ คณะท างานและเลขาน การคณะ. อาจารย กฤษฎา ดาวเร อง คณะท างานและเลขาน การคณะ 4. อาจารย ศ ภช ย ศร นวล คณะท างานและเลขาน การคณะ 5. อาจารย วราภรณ ร งเร อง คณะท างานและเลขาน การคณะ หนาท และความร บผ ดชอบ เป นผ น าการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงการจ ดการความร และการปร บเปล ยน พฤต กรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ใหการสน บสน นการจ ดท าแผนการจ ดการความร ใหขอค ดเห นและขอเสนอแนะในการจ ดท าและด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร เพ อใหคณะด ร ยางคศาสตร เป นองค กรแห งการเร ยนร โดย ม หนาท และความร บผ ดชอบด งน ทบทวนแผนการจ ดการความร ใหสอดคลองก บประเด นย ทธศาสตร ในดานต างๆ ของ คณะด ร ยางคศาสตร พ จารณาก าหนดแนวทางการจ ดการความร ของคณะด ร ยางคศาสตร สน บสน นและผล กด นใหคณะท างานด าเน นก จกรรมตามแผนการจ ดการความร ได ครบถวนท กก จกรรมและสามารถด าเน นการครอบคล มกล มเป าหมาย ต ดตามความกาวหนาและรายงานผลต อ

4 1.2 ขอบเขตKM (KM Focus Area) ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ประกอบดวย การพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา การพ ฒนางานบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม การพ ฒนางานว จ ยและงานสรางสรรค การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม การพ ฒนาการบร หารจ ดการ ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท จะเล อกด าเน นการใหแลวเสร จภายในป การศ กษา (ไดคะแนน ส งส ด) ค อ 1. ดานการพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอนและการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา 2. ดานการพ ฒนางานว จ ยและงานสรางสรรค 4 1. เป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM (Desired State) ท สอดร บก บขอบเขต KM ท จะเล อกด าเน นการใหแลวเสร จภายใน ป การศ กษา ประกอบดวย 1. คณาจารย จ ดการเร ยนการสอนโดยม ส อการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ 2. คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน. น กว จ ยท างานว จ ยและงานสรางสรรค อย างต อเน อง 4. น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย เป าหมาย KM (Desired State) ท คณะท างานจะเล อกด าเน นการใหแลวเสร จภายในป การศ กษา ค อ 1. คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2. น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย

5 5 1.4 ป จจ ยแห งความส าเร จ (Key Success Factor) ป จจ ยแห งความส าเร จ (Key Success Factor) เพ อใหด าเน นการจ ดการความร ตามเป าหมาย KM ท เล อกท า สามารถน าไปปฏ บ ต ไดอย างเป นร ปธรรมภายในองค กร ค อ 1. นโยบายของผ บร หารม ความช ดเจนและใหการสน บสน นอย างต อเน อง 2. บ คลากรของคณะท กระด บใหความร วมม อและม ความพรอมท จะปร บเปล ยนท ศนคต ใน การท างาน. การสรางแรงจ งใจท จะใหคนในองค การเปล ยนท ศนคต และสนใจใฝ ร พ ฒนาท กษะความร ความสามารถของตนเอง 4. คณะกรรมการ การจ ดการความร ม ความร ความเขาใจและประสบการณ ในการจ ดการ ความร เพ ยงพอและม ความเขาใจในท ศทางการจ ดการความร ของคณะ 5. ม ระบบการต ดตามประมวลผลการจ ดการความร อย างเป นร ปธรรม

6 6 แบบฟอร ม 1ขอบเขต KM (KM Focus Areas)ของคณะด ร ยางคศาสตร ขอบเขต KM ท (KM Focus Areas) 1. การพ ฒนาศ กยภาพ น กศ กษา 2. การพ ฒนางานบร การ ว ชาการและว ชาช พแก ส งคม. การพ ฒนางานว จ ยและ งานสรางสรรค 4. การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5. การพ ฒนาการบร หาร จ ดการ น กศ กษา 1.1 น กศ กษา เป นบ ณฑ ตท พ ง ประสงค 2.1 น กศ กษาม จ ตส าน กในการ บร การว ชาการ แก ส งคม.1 น กศ กษา ไดร บความร พ นฐานเก ยวก บ การว จ ย 4.1 น กศ กษาม จ ตส าน กในการ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 ม ก จกรรม พ ฒนา น กศ กษาในท ก ดานอย เสมอ ประโยชน ท จะไดร บจากขอบเขต KM ท ม ต อ บ คลากรในคณะ คณะ สาขาว ชาอ น ในมหาว ทยาล ย ผ ใชบ ณฑ ต 1.1 ม 1.1 น าองค 1.1 ไดบ ณฑ ต ความสามารถ ความร ท ไดไป ท ม ค ณภาพ ในการถ ายทอด ใช ความร ใหแก น กศ กษา 2.1 บ คลากร 2.1 น าองค 2.1 น าองค สามารถถ าย ความร ท ไดไป ความร ท ไดไป โอนความร ส ใช ใช ส งคม.1 บ คลากรม นว ตกรรมใหม ในการท าว จ ย 4.1 บ คลากรม ส วนร วมในการ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 บ คลากร ปฏ บ ต งาน อย างเป นระบบ.1 มหาว ทยา- ล ยม ผลงาน ว จ ยท ม ค ณภาพ 4.1 มหาว ทยา- ล ยม ส วนร วมใน การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 ม การใช ทร พยากร ร วมก นอย าง ม ประส ทธ ผล.1 ไดบ ณฑ ต ท ม ค ณภาพ 4.1ไดบ ณฑ ตม จ ตส าน กใน การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 ไดบ ณฑ ต ท ม ค ณภาพ ช มชน 1.1 น กศ กษาม ความสามารถ ในการพ ฒนา ช มชน 2.1 ช มชนม การพ ฒนา อย างต อเน อง.1 ช มชนได องค ความร ใหม ไปใชใน การพ ฒนา 4.1 ช มชนไดม การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 ช มชนได องค ความร ใหม ไปใชใน การพ ฒนา ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด )

7 7 แบบฟอร ม 2 การต ดส นใจเล อกขอบเขต KM ของคณะด ร ยางคศาสตร เกณฑ การก าหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ท 1 ขอบเขต KM ท 2 ขอบเขต KM ท ขอบเขต KM ท 4 ขอบเขต KM ท 5 1.สอดคลองก บท ศทางและ ย ทธศาสตร 2.ปร บปร งแลวเห นไดช ดเจน 6 6 (เป นร ปธรรม).ม โอกาสท าไดส าเร จส ง ตองท าคนส วนใหญ ในองค กร 6 6 ตองการ 5.ผ บร หารใหการสน บสน น เป นความร ท ตองจ ดการอย าง 6 6 เร งด วน รวมคะแนน หมายเหต : เกณฑ การใหคะแนน ค อ มาก = 6, ปานกลาง =, นอย = 1 <เกณฑ คะแนนสามารถปร บเปล ยนตามความเหมาะสมได > ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด )

8 8 แบบฟอร ม เป าหมาย KM(Desired State) ของคณะด ร ยางคศาสตร ขอบเขต KM (KM Focus Area) ค อ1. การพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา 2. การเข ยนผลงานทางว ชาการ เป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM ท 1.1 คณาจารย จ ดการเร ยนการสอนโดยม ส อการ เร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย KM ท 1.2 คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการ สอน เป าหมาย KM ท 2 การเข ยนผลงานทางว ชาการ หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรม คณาจารย อย างนอย 6 ท าน ม การจ ดการ เร ยนการสอนโดยม ส อการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ ภายในป 2555 จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว า รอยละ 0 ของจ านวนรายว ชาท เป ดสอน ม งานว จ ย หร อบทความทางว ชาการ ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : ( / ผ บร หารระด บส งส ด) แบบฟอร ม เป าหมาย KM(Desired State) ของคณะด ร ยางคศาสตร ขอบเขต KM (KM Focus Area) ค อ 2. การพ ฒนางานว จ ยและงานสรางสรรค เป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM ท 2.1 น กว จ ยท างานว จ ยและงานสรางสรรค อย าง ต อเน อง เป าหมาย KM ท 2.2 น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการ ว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรม ม งานว จ ยอย างนอย เล มต อป ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช ง ปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

9 แบบฟอร ม 4 Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป าหมาย KM (Desired State) ช อหน วนงาน : คณะด ร ยางคศาสตร ว นท : 15/07/2554 เป าหมาย KM (Desired State) : 1) คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2) การเข ยนผลงานทางว ชาการ ) น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย 9 หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: 1) จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวนรายว ชา ท เป ดสอน 2)ม งานว จ ย หร อบทความทางว ชาการ ) ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของ งานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด 1. กระบวนงาน (Work Process) ท เก ยวของ 1.1 กระบวนงานใดบางเช อมโยงก บเป าหมาย KM - การจ ดการเร ยนการสอน - การว จ ยและงานสรางสรรค 1.2 ข นตอนใดบางเช อมโยงก บเป าหมาย KM - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การว ดและประเม นผล - การเข ยนโครงการว จ ย - การเก บรวบรวมขอม ล - การว เคราะห ขอม ล 1. กระบวนงานใดบางเช อมโยงก บเป าหมาย KM และ สอดคลองก บ ประเด นย ทธศาสตร 1.4 ข นตอนใดบางเช อมโยงก บเป าหมาย KM และสอดคลองก บ ประเด นย ทธศาสตร - การผล ตบ ณฑ ต - การว จ ยและงานสรางสรรค - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การท าว จ ยและผลงานสรางสรรค 1.5 ค ดเป นจ านวน กระบวนงานและข นตอนเท าไร 2 กระบวนงาน 5 ข นตอน 2. กล มผ เก ยวของภายในองค กร 2.1 หน วยงานใดขององค กรท ตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ใครบางในหน วยงานท ตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. - คณบด - คณาจารย - เลขาน การคณะ 2. ม จ านวนคน เท าใดท ตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. 5 คน 2.4 หน วยงานใดขององค กรท ตองเร ยนร / Learning K ในหน วยงานม ใครบางท ตองเร ยนร / Learning K. - ผ บร หาร - คณาจารย - เลขาน การคณะ 2.6 ม จ านวนคน เท าใดท ตองเร ยนร / Learning K. 40 คน

10 10 ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด. กล มผ เก ยวของภายนอกองค กร (ผ ใชบร การ / Outsource).1 องค กรใดท ตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. - คณะอ นๆในมหาว ทยาล ย - ผ ใชบ ณฑ ต - ช มชน.2 ใครบางในองค กรม ใครบางตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. - ผ บร หาร - คณาจารย - เลขาน การคณะ. ม จ านวนคน เท าใดท ตองแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. 100 คน.4 องค กรใดท ตองเร ยนร / Learning K. - คณะอ นๆในมหาว ทยาล ย - ผ ใชบ ณฑ ต - ช มชน.5 ในองค กรม ใครบางท ตองเร ยนร / Learning K. - ผ บร หาร - คณาจารย - เลขาน การคณะ.6 ม จ านวนคน เท าใดท ตองเร ยนร / Learning K. 100 คน 4. ความร ท จ าเป น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 4.1 ม ความร EK อะไรบางท ตองเขากระบวนการจ ดการความร เพ อปร บ ใหท นสม ยก บกาลเวลา (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได) - การท าแผนการสอน - การผล ตส อการสอน - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การว ดและประเม นผล - การเข ยนโครงการว จ ย - การทบทวนวรรณกรรม - การว เคราะห ขอม ล - การเสนอผลงานว จ ย - ระบบสารสนเทศ 4.2 ม ความร EK อะไรบางท จ ดการคร งเด ยวแลวไม ตองปร บอ กเลย (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได) 4. ม ความร TK อะไรบางท ตองเขากระบวนการจ ดการความร เพ อปร บ ใหท นสม ยก บกาลเวลาและอย ก บใครบาง (ระบ มาท งหมดเท าท ท า ได) - การว ดและประเม นผล - การทบทวนวรรณกรรม - การเสนอผลงานว จ ย - การท าแผนการสอน - การผล ตส อการสอน - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การว ดและประเม นผล - การเข ยนโครงการว จ ย - การทบทวนวรรณกรรม - การว เคราะห ขอม ล - การเสนอผลงานว จ ย

11 11 ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด 4.4 ม ความร TK อะไรบางท จ ดการคร งเด ยวแลวไม ตองปร บอ กเลยและ อย ก บใครบาง (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได) - การว ดและประเม นผล - การทบทวนวรรณกรรม - การเสนอผลงานว จ ย 4.5 จากขอ 4.01, 4.02 ความร EK อะไรบางท เราม และ เราย งไม ม 4.6 จากขอ 4.0, 4.04 ความร TK อะไรบางท เราม และ เราย งไม ม ม - การท าแผนการสอน - การผล ตส อการสอน - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การเข ยนโครงการว จ ย - การทบทวนวรรณกรรม ไม ม - การว ดและประเม นผล - การว เคราะห ขอม ล - การเสนอผลงานว จ ย ม - การท าแผนการสอน - การผล ตส อการสอน - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน - การเข ยนโครงการว จ ย - การทบทวนวรรณกรรม ไม ม - การว ดและประเม นผล - การว เคราะห ขอม ล - การเสนอผลงานว จ ย - ระบบสารสนเทศ ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

12 12 แบบฟอร ม 5 แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร หมวด 1 - กระบวนการจ ดการความร โปรดอ านขอความดานล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม นอยมาก 1 ม นอย 2 - ม ระด บปานกลาง - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด 1 กระบวนการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 1.1.องค กรม การว เคราะห อย างเป นระบบ เพ อหาจ ดแข งจ ดอ อนในเร องการจ ดการความร เพ อ ปร บปร งในเร องความร เช นองค กรย งขาดความร ท จ าเป นตองม หร อองค กรไม ไดรวบรวมความร ท ม อย ใหเป นระบบ เพ อใหง ายต อการน าไปใช ไม ทราบว าคนไหนเก งเร องอะไร ฯลฯและม ว ธ การท ช ดเจนในการแกไข ปร บปร ง 1.2.องค กรม การแสวงหาขอม ล/ความร จากแหล งต างๆโดยเฉพาะอย างย งจากองค กรท ม การ ใหบร การคลายคล งก น (ถ าม )อย างเป นระบบและม จร ยธรรม 1.ท กคนในองค กร ม ส วนร วมในการแสวงหาความค ดใหม ๆระด บเท ยบเค ยง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค กรอ นๆท ม ล กษณะคลายคล งก น (บร การหร อด าเน นงานท 2 คลายคล งก น ) และจากองค กรอ น ๆ ท ม ล กษณะแตกต างก นโดยส นเช ง 1.4องค กรม การถ ายทอด Best Practices อย างเป นระบบซ งรวมถ งการเข ยน Best Practices 2 ออกมาเป นเอกสารและการจ ดท าขอสร ปบทเร ยนท ไดร บ (Lessons Learned) 1.5องค กรเห นค ณค า Tacit Knowledge หร อ ความร และท กษะ ท อย ในต วบ คลากร ซ งเก ดจาก ประสบการณ และการเร ยนร ของแต ละคน และใหม การถ ายทอดความร และท กษะน น ๆท วท ง องค กร ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด) แบบฟอร ม 6 แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร หมวด 2 - ภาวะผ น า โปรดอ านขอความดานล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม นอยมาก 1 ม นอย 2 - ม ระด บปานกลาง - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด 2 ภาวะผ น า ส งท ม อย / ท าอย 2.1ผ บร หารก าหนดใหการจ ดการความร เป นกลย ทธ ท ส าค ญในองค กร 4 2.2ผ บร หารตระหน กว า ความร เป นส นทร พย ( Knowledge Asset) ท สามารถน าไปใชใหเก ด ประโยชน ก บองค กรไดและม การจ ดท ากลย ทธ ท ช ดเจนเพ อน าส นทร พย ความร ท ม อย ไปใช ประโยชน (เช น ท างานอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลมากข นใหบร การไดรวดเร วและตรง ตามความตองการสรางความพ งพอใจใหผ ใชบร การ เป นตน) 2.องค กรเนนเร องการเร ยนร ของบ คลากรเพ อส งเสร ม Core Competencies เด มท ม อย ให แข งแกร งข น และพ ฒนา Core Competencies ใหม ๆ (Core Competencies หมายถ ง ความ เก งหร อความสามารถเฉพาะทางขององค กร) 2.4 การม ส วนร วมในการสรางองค ความร ขององค กรเป นส วนหน งของเกณฑ ท องค กรใช ประกอบในการพ จารณาในการ ประเม นผลและใหผลตอบแทนบ คลากร 4 2 ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

13 แบบฟอร ม 7 แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร หมวด - ว ฒนธรรมในเร องการจ ดการความร โปรดอ านขอความดานล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม นอยมาก 1 ม นอย 2 - ม ระด บปานกลาง - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด ว ฒนธรรมในเร องการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย.1 องค กรส งเสร มและใหการสน บสน นการแลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากร 4 1.2พน กงานในองค กรท างานโดยเป ดเผยขอม ลและม ความไวเน อเช อใจก นและก น.องค กรตระหน กว าว ตถ ประสงค หล กของการจ ดการความร ค อ การสราง หร อเพ มพ นค ณค า ใหแก ผ ใชบร การและหน วยงานท เก ยวของ.4องค กรส งเสร มใหบ คลากร เก ดการเร ยนร โดยการใหอ สระในการค ด และการท างาน รวมท งกระต นใหพน กงานสรางสรรค ส งใหม ๆ.5ท กคนในองค กรถ อว าการเร ยนร เป นหนาท และความร บผ ดชอบของท กคน ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด) แบบฟอร ม 8 แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร หมวด 4 - เทคโนโลย การจ ดการความร โปรดอ านขอความดานล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม นอยมาก 1 ม นอย 2 - ม ระด บปานกลาง - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด 4 เทคโนโลย การจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 4.1เทคโนโลย ท ใชช วยใหท กคนในองค กรส อสารและเช อมโยงก นไดอย างท วถ งท งภายใน องค กรและก บองค กรภายนอก 4.2เทคโนโลย ท ใชก อใหเก ดคล งความร ขององค กร ( An Institutional Memory ) ท ท กคนใน องค กรสามารถเขาถ งได 4. เทคโนโลย ท ใชท าใหบ คลากรในองค กรเขาใจและใกลช ดผ มาใชบร การมากข นเช น ความ ตองการและความคาดหว ง พฤต กรรมและความค ด เป นตน 4.4องค กรพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศโดยเนนความตองการของผ ใช 4.5องค กรกระต อร อรนท จะน าเทคโนโลย ท ช วยใหพน กงานส อสารเช อมโยงก นและ ประสานงานก นไดด ข น มาใชในองค กร 4.6 ระบบสารสนเทศขององค กรชาญฉลาด (Smart) ใหขอม ลไดท นท ท เก ดข นจร ง (Real Time) และขอม ลสารสนเทศในระบบม ความเช อมโยงก น 2 ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

14 14 แบบฟอร ม 9 แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร หมวด 5 - การว ดผลการจ ดการความร โปรดอ านขอความดานล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม นอยมาก 1 ม นอย 2 - ม ระด บปานกลาง - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด 5 การว ดผลการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 5.1องค กรม ว ธ การท สามารถเช อมโยงการจ ดการความร ก บผลการด าเน นการท ส าค ญของ องค กรเช นผลล พธ ในดานผ ใชบร การ ดานการพ ฒนาองค กร ฯลฯ 5.2องค กรม การก าหนดต วช ว ดของการจ ดการความร โดยเฉพาะ 4 5.จากต วช ว ดในขอ5.2 องค กรสรางความสมด ลย ระหว างต วช ว ดท สามารถต ค าเป นต วเง น ไดง าย (เช น ตนท นท ลดได ฯลฯ) ก บต วช ว ดท ต ค าเป นต วเง นไดยาก ( เช น ความพ งพอใจของ ผ มาใชบร การ การตอบสนองผ ใชบร การไดเร วข น การพ ฒนาบ คลากร ฯลฯ ) 5.4องค กรม การจ ดสรรทร พยากรใหก บก จกรรมต างๆท ม ส วนส าค ญท ท าใหฐานความร ของ องค กรเพ มพ นข น 2 ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

15 15 แบบฟอร ม 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) ช อหน วยงาน : คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State): คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรม : จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวนรายว ชาท เป ดสอน ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย 1 การบ งช ความร 1.ประช มคณะกรรมการจ ดการความร 1 เร อง ประเด นความร ท ได คณาจารย คณะด ร ยางค ก.ค. 55 คณะด ร ยางคศาสตร ไดประเด นความร ศาสตร เร องการสรางส อการเร ยนการสอน ผ ร บผ ดชอบ 1 หมายเหต 2 สรางและแสวงหาความร - ส งคณาจารย ไปอบรม - การประช มพ ดค ยแลกเปล ยนเร ยนร -องค ความร ท ตองการ การสรางส อการเร ยนการสอน จ ดการความร ใหเป นระบบ -รวบรวมความร จากการศ กษา และแลกเปล ยนเร ยนร ไดประเด นท เก ยวของ ค อ - ส อการสอน - ส อม ลต ม เด ย - การสรางส อการสอนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส.ค.-ก.ย เร อง องค ความร ธ.ค.55-ม.ค.56 1 ฉบ บ โครงสรางเอกสาร ว ชาการ เร อง การ สรางส อการเร ยน การสอน คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร

16 16 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ประมวลและกล กรองความร จ ดท าเอกสารว ชาการ ม.ค.-ก.พ เร อง เอกสารว ชาการเร องการ สรางส อการเร ยนการ สอน การเขาถ งความร -เผยแพร ประชาส มพ นธ องค ความร ก.พ.-ม.ค แหล ง ประชาส มพ นธ คณาจารย เขาถ งแหล ง ความร แบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร -จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ม.ค.-เม.ย คร ง จ านวนคณาจารย ท เขา ร วมก จกรรม 7 การเร ยนร -คณาจารย ไดน าความร ท ไดไปผล ตส อ การสอน และน าไปใชในการเร ยนการสอน รายว ชาต างๆ เม.ย. -พ.ค.56 ไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวน รายว ชาท เป ดสอน จ านวนส อท คณาจารย สรางข น คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางค ศาสตร ผ ทบทวน/อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

17 17 แบบฟอร ม 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) ช อหน วยงาน : คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State): น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรม : ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 2 หมายเหต 1 การบ งช ความร 1.ประช มคณะกรรมการจ ดการความร คณะด ร ยางคศาสตร ไดประเด นความร เร องการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณเพ องานว จ ย ก.ค เร อง ประเด นความร ท ได คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร 2 สรางและแสวงหาความร - ส งคณาจารย ไปอบรม - การประช มพ ดค ยแลกเปล ยนเร ยนร -องค ความร ท ตองการ 1. การว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณเพ อการว จ ย ส.ค.-ก.ย เร อง องค ความร คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร

18 18 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต จ ดการความร ใหเป นระบบ -รวบรวมความร จาการศ กษา และแลกเปล ยนเร ยนร ไดประเด นท เก ยวของ ค อ การว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณเพ อการว จ ย - การใชสถ ต ในการว เคราะห ขอม ล - การว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณดวยโปรแกรม SPSS - การว เคราะห ขอม ลทางสถ ต และการแปลผล 1. การว เคราะห เบ องตน 2. การว เคราะห จร ง. การว เคราะห เพ อย นย นขอคนพบ 4. การว เคราะห เพ อการตรวจสอบความเท ยงของ เคร องม อ 4 ประมวลและกล กรองความร จ ดท าเอกสารว ชาการ ธ.ค.55-ม.ค ฉบ บ โครงสรางเอกสาร ว ชาการ เร อง การ ว เคราะห ขอม ลเช ง ปร มาณเพ อการว จ ย ม.ค.-ก.พ เร อง เอกสารว ชาการเร อง การว เคราะห ขอม ล เช งปร มาณเพ อการ ว จ ย 5 การเขาถ งความร -เผยแพร ประชาส มพ นธ องค ความร ก.พ.-ม.ค แหล งประชาส มพ นธ คณาจารย เขาถ ง แหล งความร คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร

19 19 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 6 แบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร -จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ม.ค.-เม.ย คร ง จ านวนคณาจารย ท เขาร วมก จกรรม 7 การเร ยนร -คณาจารย ไดน าความร ท ไดไปท าว จ ย เม.ย. -พ.ค.56 ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการ อน ม ต ต อป ม งานว จ ยท ใช การว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร คณาจารย คณะด ร ยางคศาสตร ผ ทบทวน/อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

20 20 แบบฟอร ม 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) ช อหน วนงาน :คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State) : 1) คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2) น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: 1) จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวนรายว ชาท เป ดสอน 2) ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ล าด บ ก จกรรม ว ธ การส ความส าเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ/อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1 การ เตร ยมการ และ ปร บเปล ยน พฤต กรรม - ช แจงท าความเขาใจ และความจ าเป นท ตองม การจ ดการความร ส งเสร มใหบ คลากรเห น ความส าค ญของ KM - แลกเปล ยนและร บฟ ง ความค ดเห นท แตกต าง 2 การส อสาร - จ ดประช มคณะท างาน เพ อส อสารขอม ลท ถ กตองตรงก น - การพ ดค ยแลกเปล ยน ความค ดเห นเป น รายบ คคล - เช ญผ ม ความร และ ประสบการณ ดาน KM ม.ย. ส.ค. 55 ม.ย. ส.ค ค าเฉล ยการเขา ร วมก จกรรม KM ของคณะท างาน - จ านวนบ คลากร ท ม ความร ความ เขาใจในเร อง KM ไม นอยกว า รอยละ 90 ไม นอยกว า รอยละ 90 - เอกสาร ประกอบการช แจง - ก จกรรมเสร มสราง ความเขาใจในการ ท า KM - เอกสาร - คอมพ วเตอร - ว ทยากรบรรยาย - - สถานะ

21 21 แบบฟอร ม 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) ช อหน วนงาน :คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State) : 1) คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2) น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: 1) จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวนรายว ชาท เป ดสอน 2) ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ล าด บ ก จกรรม ว ธ การส ความส าเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ/อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ มาบรรยายใหความร สถานะ กระบวนการ และเคร องม อ - สรางท มงานเร ยนร - สรางเคร อข าย KM ก บ หน วยงานอ นๆ - จ ดสถานท ท างาน บรรยากาศและเคร องม อ ICT ใหเอ อต อการเร ยนร 4 การเร ยนร - ส อสารถ ายทอด ผลส าเร จ และประโยชน ท เก ดข นจากการจ ดการ ความร ท ไดด าเน นการ มาใหคณะท างาน KM ไดร บทราบ 5 การว ดผล - ขอค ดเห นและ ขอเสนอแนะและการ ม.ย. ส.ค. 55 พ.ย.- เม.ย. 55 เม.ย ม การด าเน นการ ตามแผนก จกรรม ท ก าหนดไว - ม เคร อข าย KM ก บหน วยงานอ น - บ คลากรในกล ม ใหความร วมม อ และม ท ศนคต ทางบวกในการ จ ดการความร - สร ปผลการ ประเม น - ไม นอยกว า รอยละ 80 - ไม นอยกว า 1 เคร อข าย ไม นอยกว า ร อยละ90 - รายช อท มงาน KM - คอมพ วเตอร - เอกสารเก ยวก บ การจ ดการความร 2 คร งต อป - แบบประเม น - เอกสารบ นท ก - - -

22 22 แบบฟอร ม 12 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) ช อหน วนงาน :คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State) : 1) คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2) น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย หน วยท ว ดผลไดเป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: 1) จ านวนส อท คณาจารย สรางข นไม นอยกว ารอยละ 0 ของจ านวนรายว ชาท เป ดสอน 2) ม งานว จ ยท ใชการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณ ไม ต ากว า รอยละ 50 ของงานว จ ยท ไดร บการอน ม ต ต อป ล าด บ ก จกรรม ว ธ การส ความส าเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ/อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ประเม นท ศนคต ของ สร ปผลการประช ม บ คลากรในการเขาร วม ก จกรรมหร อเขาประช ม KM 6 การยกย อง ชมเชยและ การใหรางว ล - กล าวชมเชย คณะท างาน KM และ ผลงานท เก ดข นใน โอกาสต างๆ ใหบ คคลท ง ภายนอกและภายใน ทราบ - จ ดของรางว ลใหตาม ความเหมาะสม เม.ย จ านวนการยก ย องชมเชย และให รางว ลแก บ คลากร ในคณะท างาน KM ไม นอยกว า 2 คร งต อป - ของรางว ล - สถานะ ผ ทบทวน/อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด)

23 แบบฟอร ม 1 สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ช อหน วนงาน : คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป าหมาย KM (Desired State) : 1) คณาจารย ม ความร ในการสรางส อการเร ยนการสอน 2) น กว จ ยม ความร ความเขาใจเก ยวก บการว เคราะห ขอม ลเช งปร มาณท หลากหลาย ล าด บ ก จกรรมตามแผนการ งบประมาณ ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 จ ดการความร (บาท) ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. 1 กระบวนการจ ดการ ความร (KM Process) 1.1 การบ งช ความร การสรางและแสวงหา ความร 1. การจ ดความร ใหเป นระบบ การประมวลและกล นกรอง ความร 1.5 การเขาถ งความร การแบ งป นแลกเปล ยน 5,200 ความร 1.7 การเร ยนร - 2 กระบวนการบร หาร จ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) 2.1 การเตร ยมการและ ปร บเปล ยนพฤต กรรม 2.2 การส อสาร - 2. กระบวนการและเคร องม อ การเร ยนร การว ดผล การยกย องชมเชยและการ ใหรางว ล ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. ( / ผ บร หารระด บส งส ด) 2

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประจ า ค าน า กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในกระบวนการพ ฒนางาน ซ งบ ณฑ ตได ก าหนดไว ในแผนย

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา 2555 คาน า การจ ดการความร เป นองค ประกอบสาค ญประการหน งในการพ ฒนาระบบราชการไทย ในพระราชกฤษฎ กาว าดวยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบานเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ไดกาหนดไวว

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา

แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555

แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555 แผนการจ ดการ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555 1 การจ ดการของส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ส าน กประก นค ณภาพการศ

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554 ช อก จกรรม : อบรมระบบ Finger Print Scan และระบบการลา Online ว นท 12 พฤษภาคม 2553 สถานท : ห

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information