แผนการจ ดการความร คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา 2555

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา 2555"

Transcription

1 แผนการจ ดการ คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา 2555

2 คาน า การจ ดการความร เป นองค ประกอบสาค ญประการหน งในการพ ฒนาระบบราชการไทย ในพระราชกฤษฎ กาว าดวยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบานเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ไดกาหนดไวว า ส วนราชการม หนาท พ ฒนาความร ในส วนราชการเพ อใหม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยตองร บร ขอม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในดานต างๆเพ อนามาประย กต ใชในการปฏ บ ต ราชการไดอย างถ กตอง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งตองส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สรางว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของขาราชการในส งก ดใหเป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น นอกจากน น การจ ดการความร ย งเป นม ต หน ง ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ค อ ม ต ท 4 ดานการพ ฒนาองค กร แสดงใหเห นไดว าการบร หารราชการแนวใหม ไดใหความสาค ญก บการจ ดการความร เพ อรวบรวมองค ความร และพ ฒนาใหเป นระบบ เพ อการพ ฒนาคน งาน และองค กรต อไป สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ เป นสถาบ นอ ดมศ กษาของทองถ น ม พ นธก จในการพ ฒนาระบบการศ กษา ดานพลศ กษา ก ฬา น นทนาการ ว ทยาศาสตร การก ฬา และว ทยาศาสตร ส ขภาพใหม ค ณภาพ ใหโอกาสทางการศ กษาแก คนในทองถ น และพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มความเขมแข ง ใหก บช มชนทองถ น คณะศ ลปศาสตร น บเป นหน วยงานหน งในองค กรน ท ม งผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษา ซ งตองพ ฒนาองค กรใหเป นองค การแห ง การเร ยนร จ งไดจ ดทาแผนจ ดการความร ป การศ กษา 2555 น เพ อเป นแนวทางในการดาเน นงานและต ดตามประเม นผล ว ไลล กษณ ตร เมฆ

3 สารบ ญ หนา -แผนการจ ดการท 1 การเข ยนรายงานผลการดาเน นโครงการ 1 -แผนการจ ดการท 2 การเข ยนบทความทางว ชาการ 5 -แผนการจ ดการท 3 การบร การช มชน 8 -ภาคผนวก 9 -โครงการจ ดการความร ของอาจารย และน กศ กษา()คณะศ ลปศาสตร -คาส ง สถาบ นการพลศ กษาว ทยาเขตเพชรบ รณ ท 135/2555 เร อง แต งต งคณะกรรมการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา ปฏ ท นการดาเน นโครงการจ ดการความร ของอาจารย และน กศ กษา()คณะศ ลปศาสตร

4 แผนการจ ดการท 1 เร อง การเข ยนรายงานผลการดาเน นโครงการ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ สถาบ นการพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา 2555

5 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ ท 1 ส วนราชการ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ ประเด นย ทธศาสตร :ท 3 การพ ฒนาบ คลากรใหม ค ณภาพ กลย ทธ ท 3.1 :พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรใหปฏ บ ต งานตามภารก จไดอย างม ประส ทธ ภาพ ท 5 การว จ ยและพ ฒนา กลย ทธ ท 5.1 การพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย องค ท จาเป น : การเข ยนรายงานผลการดาเน นโครงการ ลาด บ ข นตอน กระบวนการ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะ ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย 1 การบ งช 2 การสรางและ แสวงหา 1.แต งต งและประช มคณะกรรมการ ดาเน นการจ ดการเพ อบ งช ท คณะฯ จะตองม 2.ประชาส มพ นธ แผนการจ ดการผ าน ช องทางต าง ๆ เช นป ายประกาศ เวปไซต 1.ศ กษา คนควาและรวบรวมเก ยวก บ การเข ยนรายงานผลการดาเน นโครงการ 2.การจ ดประช มส มมนาอาจารย และ เจาหนาท ภายในคณะศ ลปศาสตร เก ยวก บ การเข ยนรายงานผลการดาเน นโครงการ ก.ย.55- ต.ค.55 ต.ค.55 พ.ย.55 ม รายช อองค ท ไดร บ การบ งช ม การเผยแพร แผนการจ ดการ จ านวนองค ดานการ เข ยนรายงานผล การดาเน น โครงการ ม รายช อองค ท ไดร บการ บ งช ในทะเบ ยน 3 รายการ ม การเผยแพร แผนการจ ดการ อย างนอย 1 ช องทาง ไม นอยกว า 3 เร อง คณะกรรมการ จ ดการความร ของคณะ บ คลากรภายใน และภายนอก สถาบ น -อาจารย คณะ ศ ลปศาสตร -เจาหนาท ฝ าย สน บสน น ผ ร บผ ดชอบ -คณะศ ลปศาสตร คณะศ ลปศาสตร -งานแผนงานของ คณะ

6 ลาด บ ข นตอนกระบวน การ 3 การจ ดให เป นระบบ ว ธ การส ความส าเร จ จ ดประช มคณะกรรมาการฯ เพ อน า ท ไดจากข นตอนท 2 มาจ ด หมวดหม ใหช ดเจน ระยะ ธ.ค.55 ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย จ านวนหมวดหม จ ดหมวดหม อาจารย / เจาหนาท ผ ร บผ ดชอบ -งานแผนงาน 4 การประมวลและ กล นกรอง 1.ว เคราะห และส งเคราะห เป น เอกสารแนวทางการเข ยนรายงานผล การดาเน นโครงการ 2.ตรวจสอบกล นกรองความถ กตองของ องค โดยผ ทรงค ณว ฒ ในสถาบ น 5 การเขาถ ง 1.จ ดท าเอกสารเผยแพร ความร เอกสารแนวทางการเข ยนรายงานผล การดาเน นโครงการ 2.เผยแพร ไปส คณาจารย ผ าน ทางเวปไซต ของสถาบ น ม.ค.56 ม.ค.56 ม เอกสารแนว ทางการเข ยน รายงานผลการ ดาเน นโครงการ จ านวนช อง ทางการ ประชาส มพ นธ ม เอกสารแนว ทางการเข ยน รายงานผลการ ดาเน นผล โครงการ 1 ช ด อย างนอย 2 ช องทาง -อาจารย / เจาหนาท -ผ ทรงค ณว ฒ -เอกสารการ เข ยนรายผลการ ดาเน นโครงการ -เวปไซต -ป ายประกาศ/ แจงเว ยน -งานแผนงาน -งานแผนงาน

7 ลาด บ ข นตอนกระบวน การ 6 การแบ งป น แลกเปล ยน 7 การเร ยนร ว ธ การส ความส าเร จ จ ดใหม เวท แลกเปล ยนเร ยนร (knowledge forum) ระหว าง กล มต าง ๆ 1.คณาจารย น าไปใชเป น แนวทางในการปร บปร ง พ ฒนางาน การเข ยนรายงานการเข ยนรายงานผล การดาเน นโครงการไปใช 2,ต ดตามประเม นผล ระยะ ก.พ.- พ.ค.56 ม.ค.56 พ.ค.56 ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย -จ านวนคร งของการ แลกเปล ยนเร ยนร -จ านวนบ คลากร/ อาจารย ท ร บทราบ ความร -ความพ งพอใจ รอยละของอาจารย / เจาหนาท ท น าความร ไปใชปฏ บ ต งาน -1 คร งต อป -20 คน -รอยละ80 รอยละ70ท ไดร บความร และน าผลไป ใช -อาจารย / บ คลากร ภายในคณะ และสถาบ น อาจารย / บ คลากรท เก ยวของ ผ ร บผ ดชอบ -งานแผนงาน -งานแผนงาน คณะฯ ผ เสนอ.... (นางว ไลล กษณ ตร เมฆ) ผ ทบทวน... (นายประด ษฐ ปะว นนา) รองคณบด คณะศ ลปศาสตร ผ อน ม ต... (นายธงช ย ส ขด ) รองอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

8 แผนการจ ดการท 2 เร อง การเข ยนบทความว ชาการ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ สถาบ นการพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา 2555

9 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ ท 2 ส วนราชการ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 5 การว จ ยและพ ฒนา กลย ทธ ท 5.1 การพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย องค ท จาเป น : การเข ยนบทความว ชาการ ลาด บ ข นตอน กระบวน การ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะ ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย 1 การบ งช 2 การสราง และ แสวงหา 1.แต งต งและประช มคณะกรรมการดาเน นการ จ ดการเพ อบ งช ท คณะศ ลป ศาสตร จะตองม 2.ประชาส มพ นธ แผนการจ ดการผ าน ช องทางต าง ๆ เช นป ายประกาศ เวปไซต 1.ศ กษา คนควาและรวบรวมเก ยวก บ การเข ยนบทความทางว ชาการ 2.เช ญว ทยากรบรรยายการเข ยนบทความทาง ว ชาการ 3.จ ดประช มส มมนาอาจารย คณะศ ลปศาสตร ก.ย.55- ต.ค.55 ต.ค.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 ม รายช อองค ท ไดร บ การบ งช ม การเผยแพร แผนการจ ดการ -จานวนองค ความร ดานการ เข ยนบทความ ว ชาการ -จานวนคร งการจ ด ประช ม ม รายช อองค ท ไดร บ การบ งช ใน ทะเบ ยนความร 3 รายการ ม การเผยแพร แผนการจ ดการ อย างนอย 1 ช องทาง -จ านวนองค ไม นอย กว า2 เร อง -อบรม/ส มมนา 1 คร ง คณะกรรมการ จ ดการความร คณะศ ลปศาสตร บ คลากรภายใน และภายนอก สถาบ น -อาจารย -เจาหนาท ผ ร บผ ดชอบ -คณะศ ลปศาสตร -คณะศ ลปศาสตร ว จ ย คณะศ ลปศาสตร

10 ลาด บ ข นตอน กระบวน การ 3 การจ ด ให เป นระบบ 4 การประมวล และ กล นกรอง ว ธ การส ความส าเร จ จ ดประช มเพ อน าท ไดจากข นตอนท 2 มาจ ดหมวดหม ใหช ดเจนเร อง การเข ยนบทความทางว ชาการ 1.ว เคราะห และส งเคราะห เป น เอกสารแนวทางการเข ยนบทความว ชาการ คณะศ ลปศาสตร 2.ตรวจสอบกล นกรองความถ กตองขององค โดยผ ทรงค ณว ฒ ในสถาบ น ระยะ ก.พ.56 ก.พ.56 ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย จ านวนหมวดหม ม เอกสารแนว ทางการเข ยน บทความทาง ว ชาการ คณะ ศ ลปศาสตร จ ดหมวดหม ม เอกสารแนว ทางการเข ยน บทความว ชาการ 1 เล ม -อาจารย -เจาหนาท -เอกสารแนวทาง การเข ยน บทความว ชาการ -ผ ทรงค ณว ฒ ผ ร บผ ดชอบ -งานว จ ยคณะ -งานว จ ยคณะ 5 การเขาถ ง 1.จ ดท าเอกสารเผยแพร แนวทางการเข ยนบทความว ชาการ 2.เผยแพร ไปส คณาจารย /น กศ กษา ผ านทางป ายน เทศและเอกสารของสถาบ น ม.ค.56 จ านวนช อง ทางการ ประชาส มพ นธ อย างนอย 2 ช องทาง -จ ดป ายน เทศ -แจกเอกสาร แนวทางการ เข ยนบทความ ว ชาการ -เอกสารแนวทาง การเข ยน บทความว ชาการ -เวปไซต -งานว จ ยคณะ -บ คลากรของ สถาบ นการพล ศ กษาอ น ๆ

11 ลาด บ ข นตอนกระบวน การ 6 การแบ งป น แลกเปล ยน 7 การเร ยนร ว ธ การส ความส าเร จ จ ดใหม เวท แลกเปล ยนเร ยนร (knowledge forum) ระหว าง กล มต าง ๆ 1.คณาจารย น าไปใชเป นแนวทาง ในการเข ยนบทความว ชาการ การท าเอกสารตารา ฯ 2,ต ดตามประเม นผล ระยะ ม.ค.- พ.ค.56 ม.ค.56 พ.ค.56 ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย -จ านวนคร งของการ แลกเปล ยนเร ยนร -จ านวนบ คลากร/ อาจารย /น กศ กษาท ร บทราบความร -ความพ งพอใจ รอยละของอาจารย / เจาหนาท ท น าความร ไปใชปฏ บ ต งาน -1 คร งต อป -บ คลากร 13 คน -รอยละ80 รอยละ70ท ไดร บความร และน าผลไป ใช -อาจารย / บ คลากร ภายในและ ภายนอกคณะ -อาจารย / บ คลากรภายใน ภายนอก ผ ร บผ ดชอบ -งานว จ ยคณะฯ คณะกรรมการ -งานว จ ยคณะฯ ผ เสนอ.... (นางว ไลล กษณ ตร เมฆ) ผ ทบทวน... (นายประด ษฐ ปะว นนา) รองคณบด คณะศ ลปศาสตร ผ อน ม ต... (นายธงช ย ส ขด ) รองอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

12 แผนการจ ดการท 3 เร อง การบร การช มชน คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ สถาบ นการพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา 2555

13 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ ท 3 ส วนราชการ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ ประเด นย ทธศาสตร : ท 1 การจ ดการศ กษา กลย ทธ 1.1 ผล ตบ ณฑ ตทางดานพลศ กษา ก ฬา ฯ ท 3 การพ ฒนาบ คลากรใหม ค ณภาพ กลย ทธ ท 3.1 พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรใหปฏ บ ต งานตามภารก จไดอย างม ประส ทธ ภาพ องค ท จาเป น : การบร การช มชน ลาด บ ข นตอน กระบวนการ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะ ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1 การบ งช 2 การสรางและ แสวงหา 1.แต งต งและประช มคณะกรรมการดาเน นการ จ ดการเพ อบ งช ท คณะศ ลป ศาสตร จะตองม 2.ประชาส มพ นธ แผนการจ ดการผ าน ช องทางต าง ๆ เช นป ายประกาศ เวปไซต 1.ศ กษา คนควาและรวบรวมเก ยวก บ หล กและว ธ การการบร การช มชน 2.จ ดประช มอบรมแก อาจารย ศ ลปศาสตร เร องการบร การช มชน ก.ย.- ต.ค.55 ต.ค.55 ม.ค.56 ก.พ..56 ม รายช อองค ท ไดร บการ บ งช ม การเผยแพร แผนการจ ดการ -จานวนองค ความร เก ยวก บ การบร การช มชน ท ม ค ณภาพ -จานวนคร งการ จ ดประช ม ม รายช อองค ท ไดร บการ บ งช ในทะเบ ยน 3 รายการ ม การเผยแพร แผนการจ ดการ อย างนอย 1 ช องทาง -จ านวนองค ไม นอยกว า 2 เร อง -อบรม/ส มมนา 1 คร ง คณะกรรมการ จ ดการความร คณะศ ลปศาสตร บ คลากรภายใน และภายนอก สถาบ น -อาจารย -เจาหนาท -คณะศ ลปศาสตร -คณะศ ลปศาสตร งาน บร การช มชนคณะ ศ ลปศาสตร

14 ลาด บ ข นตอน กระบวนการ 3 การจ ด ให เป นระบบ 4 การประมวล และ กล นกรอง 5 การเขาถ ง ว ธ การส ความส าเร จ จ ดประช มเพ อน าท ไดจากข นตอนท 2 มาจ ดหมวดหม ใหช ดเจนเร อง การบร การช มชน 1.ว เคราะห และส งเคราะห เป น เอกสารแนวทางการบร การช มชน 2.ตรวจสอบกล นกรองความถ กตองขององค โดยผ ทรงค ณว ฒ ในสถาบ น 1.จ ดท าเอกสารเผยแพร แนวทางการบร การช มชนท ม ค ณภาพ 2.เผยแพร ไปส คณาจารย /น กศ กษา ผ านทางป ายน เทศและเอกสารของสถาบ น ระยะ ก.พ.56 ก.พ.56 ม.ค.56 ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย จ านวนหมวดหม เอกสารแนวทาง การบร การช มชน ท ม ค ณภาพ จ านวนช อง ทางการ ประชาส มพ นธ จ ดหมวดหม ม เอกสารแนว ทางการการ บร การช มชนท ม ค ณภาพ 1 เล ม อย างนอย 2 ช องทาง -จ ดป ายน เทศ -แจกเอกสาร แนวทางการ บร การช มชนท ม ค ณภาพ -อาจารย -เจาหนาท -เอกสารแนวทาง การบร การช มชน ท ม ค ณภาพ -ผ ทรงค ณว ฒ -เอกสารแนวทาง การบร การช มชน ท ม ค ณภาพ -เวปไซต ผ ร บผ ดชอบ -งานบร การช มชน คณะ -งานบร การช มชน คณะ -งานบร การช มชน คณะ -บ คลากรของ สถาบ นการพล ศ กษาอ น ๆ

15 ลาด บ ข นตอน กระบวนการ 6 การแบ งป น แลกเปล ยน 7 การเร ยนร ว ธ การส ความส าเร จ จ ดใหม เวท แลกเปล ยนเร ยนร (knowledge forum) ระหว าง กล มต าง ๆ ใหอาจารย น าเสนอผลงาน 1.คณาจารย น าไปใชเป น แนวทางในการบร การช มชนท ม ค ณภาพในดานต าง ๆ 2,ต ดตามประเม นผล ระยะ ม.ค.- พ.ค.56 ม.ค.56 พ.ค.56 ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย -จ านวนคร งของการ แลกเปล ยนเร ยนร -จ านวนบ คลากร/ อาจารย /น กศ กษาท ร บทราบความร -ความพ งพอใจ รอยละของอาจารย ท น าไปใช ปฏ บ ต งาน -1 คร งต อป -บ คลากร 14 คน -รอยละ80 รอยละ70ท ไดร บความร และน าผลไป ใช -อาจารย -บ คลากร -น กศ กษา -อาจารย / บ คลากร -บ คคลภายนอก นอก ผ ร บผ ดชอบ -งานบร การ ช มชนคณะฯ คณะกรรมการ -งานบร การ ช มชนคณะ ผ เสนอ.... (นางว ไลล กษณ ตร เมฆ) ผ ทบทวน... (นายประด ษฐ ปะว นนา) รองคณบด คณะศ ลปศาสตร ผ อน ม ต... (นายธงช ย ส ขด ) รองอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

16 ภาคผนวก

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information