แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ บทน า ในป งบประมาณ 2550 กรมสรรพากรได ร บเป าหมายการจ ดเก บภาษ จ านวน 1,141,000 ล านบาท (ตามเอกสารงบประมาณ) ส งกว าผลการจ ดเก บภาษ ป งบประมาณ 2549 ร อยละ 7.9 ( ผลการจ ดเก บภาษ ท งป จ านวน 1,057, ล านบาท ) น บว าเป นเป าหมายการ จ ดเก บท ส งภายใต สภาวะการเม องท ย งไม ม เสถ ยรภาพอ นเป นผลต อเน องมาจากป 2549 ซ งส งผลต อ ความเช อม นของภาคเอกชนและผ บร โภค อ นเป นป จจ ยพ นฐานส าค ญท เอ อต อการจ ดเก บภาษ นอกจากน ภาพล กษณ องค กรก ได ร บผลกระทบตามมาด วย ซ งเป นป จจ ย ส าค ญ และท าทายต อการ ด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2550 น เป นอย างย ง แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 ย งคงด าเน น การตามย ทธศาสตร ต อเน องจากป 2549 กล าวค อ 1) ย ทธศาสตร : สร างฐานภาษ ท ย งย น 2) ย ทธศาสตร : ม งส การเป นองค กรเช งว ทยาการ 3) ย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบ ICT เช งร ก โดยจากการทบทวนการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการป 2549 รวมท งป ญหา และความท าทาย ท เก ดข น แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ งได ปร บปร งให ตอบสนองต อป ญหา และความท าทายด งกล าว ตลอดจนให เข าก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป และการเพ มน าหน กในม ต การให บร การเพ อสะท อนภาพการเป น ป แห งการให บร การ ในอ นท จะช วยแก ป ญหาภาพล กษณ องค กร แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 โดยแบ งเป น 4 ด าน (ม ต ) ด งน ด านประส ทธ ภาพตามภารก จ ซ งประกอบด วย แผนบร หารการจ ดเก บ ภาษ แผนงาน e-marketing แผนบร หารการก าก บด แลผ เส ยภาษ แผนการพ ฒนาโปรแกรม Aging งานค างค นภาษ ม ลค าเพ ม บร หารการเร งร ดหน ภาษ อากรค าง บร หารการส ารวจและต ดตามผ อย นอกระบบ ด านค ณภาพการให บร การ ประกอบด วย แผนการใช ICT เพ อการบร การ และการบร หารงาน โครงการป แห งค ณภาพการให บร การ แผนการม ส วนร วมของประชาชน แผนการให บร การข อม ลข าวสาร (ตาม พ.ร.บ.ข าวสาร) แผนกลย ทธ กรมสรรพากรใสสะอาด ด านประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ ประกอบด วย แผนงานลดรอบ ระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการ แผนด าเน นงานตามข อเสนอการเปล ยนแปลง กรมสรรพากร(ด านกระบวนงาน) แผนการพ ฒนาการควบค มการเบ กจ ายภายในหน วยงาน

2 2 แผนการจ ดท าต นท นต อหน วยผลผล ต แผนต ดตามประเม นผลการใช พล งงาน (ตามมาตรการ ประหย ดพล งงาน) ด านการพ ฒนาองค กร ประกอบด วย แผนปฏ บ ต การ(Action plan) การ บร หารจ ดการ ระบบฐานข อม ลสารสนเทศของกรมสรรพากร แผนการจ ดการความร (KM) แผนงานการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล (HR-Scorecard) แผนด าเน นงานตาม ข อเสนอการเปล ยนแปลงกรมสรรพากร (ด านการพ ฒนาบ คลากร) แผนการถ ายทอดเป าหมาย ท งน การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการด งกล าวจะม การท าค าร บรองปฏ บ ต ราชการของส าน ก กอง และกล มงานท เป นหน วยสน บสน น โดยม การถ ายทอด ต วช ว ด และค า เป าหมายองค กรลงส การปฏ บ ต และม ระบบเช อมโยงความร บผ ดชอบในความส มฤทธ ผล ร วมก บหน วยงานปฏ บ ต อย างช ดเจน 2. ว ส ยท ศน 3. พ นธก จ ระบบงานมาตรฐานสากล เพ อบร การประชาชน และเก บภาษ ท วถ ง เป นธรรม จ ดเก บภาษ อากรให ได ตามประมาณการ ให บร การและสร างความสม ครใจในการเส ยภาษ เสนอแนะการใช นโยบายทางภาษ อากรอย างท วถ ง เป นธรรม สามารถใช เป นกลไกในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และการแข งข นของประเทศต อ กระทรวงการคล ง

3 3 4. การว เคราะห สภาพแวดล อมและข ดสมรรถนะของกรมสรรพากร (SWOT Analysis) จ ดแข ง ระบบงานท ม มาตรฐาน ความพร อมในการใช ระบบ IT เพ อการ บร การและการบร หารจ ดการภายใน กรมสรรพากร องค กรม ความพร อมต อการเปล ยนแปลง และม การพ ฒนาการเร ยนร อย างต อเน อง โอกาส ธ รก จม ความหลากหลาย ประชาชนและภาคเอกชนม การใช IT อย าง แพร หลาย ม เทคโนโลย สม ยใหม เพ อการประย กต ใช อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดอ อน องค กรขนาดใหญ การข บเคล อนท าได ช า ขาดระบบการให แรงจ งใจ ภาวะค กคาม ความเส ยงท ไม สามารถควบค มได เช น เสถ ยรภาพทางการเม อง ราคาน าม น เศรษฐก จโลกชะลอต ว โรคระบาด ภ ยธรรมชาต ฯ ธ รก จม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ความต องการในการร บบร การของผ เส ย ภาษ และภาคเอกชนม ไม จ าก ด ป ญหาด าน Virus ท งในด านผ เส ยภาษ และ กรมสรรพากร บทบาทและภารก จท เพ มข นมากและ รวดเร ว 5. ย ทธศาสตร กรมสรรพากร ป 2550 กรมสรรพากร ม ย ทธศาสตร ในการท างาน ด งน ย ทธศาสตร ท 1 : สร างฐานภาษ ท ย งย น ย ทธศาสตร ท 2 : ม งส การเป นองค กรเช งว ทยาการ ย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนาระบบ ICT เช งร ก

4 4 6. แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ เป าหมายการปฏ บ ต งานตามต วช ว ดท ส าค ญรายหน วยงาน 6.3 ค าร บรองปฏ บ ต ราชการรายหน วยงาน สรรพากรภาค สรรพากรพ นท ส าน ก / กอง / กล มงาน / ศ นย 7. การด าเน นงาน การก าก บ ต ดตามและประเม นผล ให ท กหน วยงาน ด าเน นการตามค าร บรองปฏ บ ต ราชการท ได จ ดท าข น สามารถ ก าหนดแผนงาน โครงการ/ก จกรรม ข นได ตามความเหมาะสม ท งน เพ อให การด าเน นงานบรรล ผล ตามต วช ว ดท ได ถ กถ ายทอดจากระด บองค กร (ต วช ว ดของกรมฯ) รวมท งต วช ว ดตามภารก จของ หน วยงานเอง (ส าน ก/กอง กล มงาน ศ นย ) การต ดตาม ประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการฯ : ผษ. ร บผ ดชอบในการต ดตาม และประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต ราชการ และค าร บรองปฏ บ ต ราชการของแต ละ หน วยงาน การพ จารณาความด ความชอบ (สรรพากรพ นท สรรพากรภาค) การประสานงานก บ หน วยประเม นผลจากหน วยงานภายนอก ได แก กระทรวงการคล ง ก.พ.ร. ส าน กงบประมาณ เป นต น 7.3 การก าก บ ต ดตามประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากร เพ อให บรรล ตามเป าหมายการท างาน ให ม หน วยงานท เป นเจ าภาพหล กร บผ ดชอบเฉพาะด าน ด งน 1) มก. เป นเจ าภาพ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ด านการ ก าก บด แลผ เส ยภาษ 2) มจ. เป นเจ าภาพ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ด านการเร งร ด ลดและจ าหน ายหน ภาษ อากรค าง 3) ศน. เป นเจ าภาพ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ด านส ารวจ ต ดตามธ รก จนอกระบบภาษ 4) สภ เป นเจ าภาพ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งานท กเร อง ของ สท. ในพ นท ร บผ ดชอบ 5) ผษ. เป นเจ าภาพ ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานด านจ ดเก บภาษ สรรพากร ตามประมาณการ

5 5 6) สป. เป นเจ าภาพต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานในเร องท ผ บร หาร มอบหมาย การตรวจราชการ การตรวจเพ อควบค มภายในต าง (Risk Management) รวมท งการประสานงานก บคณะผ ตรวจกระทรวงฯ: ตร.1-6 และ ตน. ร บผ ดชอบในการด าเน นการ เพ อให การปฏ บ ต งานของท กหน วยงานเป นไปตามระเบ ยบข อบ งค บในการปฏ บ ต งาน และการ ควบค มภายในหน วยงาน การก าก บการปฏ บ ต งานเก ยวก บการก าก บด แลผ ประกอบการบนระบบงาน ก าก บด แล และการตรวจสภาพก จการ เป นไปตามระเบ ยบฯ ท เก ยวข อง และท มก.ก าหนด

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information