แผนย ทธศาสตร ส าน กงานสรรพากรภาค 7 ประจ าป งบประมาณ 2554

Size: px
Start display at page:

Download "แผนย ทธศาสตร ส าน กงานสรรพากรภาค 7 ประจ าป งบประมาณ 2554"

Transcription

1 แผนส าน กงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 "ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนา แบบบ รณาการ" ประเด น เป าประสงค เช ง ต วช ว ด แผนงาน ผ 1.สร างฐาน 1. จ ดเก บภาษ อย างม ประส ทธ ภาพ จ านวนภาษ ท จ ดเก บได ตาม 1. บร หารจ ดเก บภาษ อากรกล ม 1. แผนงานต ดตามและประเม นผลการจ ดเก บให ได -ส วนวางแผนฯ ภาษ ท ย งย น เป นธรรมและย งย น ประมาณการ 6, ลบ. ผ ประกอบการท ม น ยส าค ญ ตามประมาณการ (4 โครงการ) -ส วนกฎหมาย 2. สร างความโปร งใสและความ จ านวนผ ประกอบการท ได ร บการ 2. ก าก บด แลผ ประกอบการ 2. แผนงานก าก บด แลผ เส ยภาษ ในระบบโดย -ส วนวางแผนฯ สม ครใจในการเส ยภาษ ก าก บด แลท ม ก/พ/พส. 130,185 ราย โดยเน นกล มเป าหมาย แบ งกล มผ ประกอบการเพ อประเม นภาพรวมในการ 3. ก าก บด แลผ เส ยภาษ โดยใกล ช ด เส ยภาษ ของกล มเป าหมาย (1 โครงการ) เป นรายผ ประกอบการและให เป น เร งร ดหน ภาษ อากรค างได ตาม 3. บ รณาการแบบม ส วนร วม 3. แผนงานเร งร ดหน ภาษ อากรค างโดยการแยกหน ด -ส วนกฎหมายฯ ป จจ บ น ประมาณการ จ านวน 271 ล านบาท โดยจ าแนกกล มผ ค าง หน เส ยและเพ มประส ทธ ภาพการย ด อาย ด เพ อการบร หารงานเร งร ด ขายทอดตลาดทร พย ส น (2 โครงการ) ระด บความส าเร จของการด าเน นการ 4. พ ฒนาแบบบ รณาการท ก 4. แผนงานสน บสน นภารก จหล ก (7 โครงการ) -ส วนวางแผนฯ ส วนงานอย างม ประส ทธ ภาพ -ส วนกฎหมายฯ -ส วน -ฝ ายบร หารฯ 2. พ ฒนาระบบ ICT ยกระด บการให บร การเพ อความ จ านวนระบบงานและระยะเวลา 5. บ รณาการระบบฐานข อม ล 5 แผนงานพ ฒนาระบบข อม ล (6 โครงการ) -ส วน เช งร ก รวดเร วและท นสม ย แล วเสร จ -ส วนวางแผนฯ 3. ม งส การเป น 1. พ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรตาม ระด บความส าเร จของการด าเน นการ 6. บร หารแบบบ รณาการ 6. แผนงานพ ฒนาบ คลากรส การเป นม ออาช พ -ส วนวางแผนฯ องค กรเช งว ทยาการ แผนพ ฒนาองค กร บ คลากรท กส วนงาน (5 โครงการ) -ส วนกฎหมายฯ 2. พ มนาค ณภาพการบร หารของ -ส วน องค กรให เป นท เช อถ อของประชาชน -ฝ ายบร หารฯ 1. สร างฐานภาษ 1. ยกระด บการให บร การผ เส ยภาษ ระด บความพ งพอใจ 7. ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนา 7. แผนงานบ รณาการการม ส วนร วมของบ คลากร -สภ.7 ท ย งย น 2. พ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร ของบ คลากรและของผ เส ยภาษ แบบบ รณาการ ในองค กรและประชาชน โดยผ านส าน กงานบร การ -สท. 2. พ ฒนาระบบ ICT ด านการให บร การอย างม ออาช พ ระด บความส าเร จของการด าเน นการ ขว ญใจประชาชน (1 โครงการ) -สส. เช งร ก 3. สร างความสม ครใจในการ 8. แผนงานพ ฒนาองค ความร ส การเป นท ปร กษา 3. ม งส การเป น เส ยภาษ ม ออาช พ (1โครงการ) องค กรเช งว ทยาการ 9. แผนงานพ ฒนาองค กรไปส Intelligent Organization (1โครงการ)

2 ส าน กงาน แผนงาน/โครงการ ป งบประมาณ 2554 แผนงาน โครงการ ต วช ว ด ผ 1. แผนงานต ดตามและประเม นผล 1. โครงการต ดตามและประเม นผลการจ ดเก บ จ านวนภาษ ท จ ดเก บได ตามประมาณการ 1. ฝ ายวางแผนและประเม นผล การจ ดเก บภาษ ให ได ตามประมาณการ ภาษ 6, ล านบาท การจ ดเก บภาษ 2. โครงการต ดตามและประเม นผลการก าก บ 2. ฝ ายวางแผนและประเม นผล ด แลผ เส ยภาษ การตรวจสอบภาษ 3. โครงการต ดตามและประเม นผลการเร งร ด 3. ฝ ายวางแผนและประเม นผล หน ภาษ อากรค าง การเร งร ดภาษ อากรค าง 4. โครงการต ดตามและประเม นผลการ 4. ฝ ายวางแผนและประเม นผล แนะน าภาษ เง นได ห ก ณ ท จ าย ของส วน งานกรรมว ธ แบบแสดงรายการภาษ ราชการและเอกชน 2. แผนงานก าก บด แลผ เส ยภาษ ใน 5. โครงการก าก บด แลผ ประกอบการท ม ศ กยภาพ จ านวนผ ประกอบการท ได ร บการก าก บด แล ฝ ายวางแผนและประเม นผล ระบบโดยแบ งกล มผ ประกอบการ ในการเส ยภาษ ให เส ยภาษ ตามขนาดและ ท ม ก. พ. พส. 130,185 ราย การตรวจสอบภาษ ส วนวางแผนฯ เพ อประเม นภาพรวมในด านการ ประเภทของกล มธ รก จ อย างท วถ ง เป นธรรม เส ยภาษ ของกล มเป าหมาย 3. แผนงานเร งร ดหน ภาษ อากรค าง 6. โครงการเร งร ดหน ภาษ อากรค างโดยแยกหน ด เร งร ดหน ภาษ อากรค างได ตามประมาณการ โดยการแยกหน ด หน เส ย และ หน เส ย จ านวน 271 ล านบาท เพ มประส ทธ ภาพ การย ด อาย ด 7. โครงการเพ มประส ทธ ภาพการย ด อาย ด ขายทอดตลาดทร พย ส น ขายทอดตลาดและค าร องต างๆ 4. แผนงานสน บสน นภารก จหล ก 8. โครงการต ดตามประเม นผลงานส ารวจ จ านวนผ ประกอบการรายใหม เข าส ระบบได ฝ ายวางแผนและประเม นผลการ เร งร ดภาษ อากรค าง กล มงานวางแผนและประเม นผล ผ ประกอบการรายใหม ตามประมาณการ 18,570 ราย การส ารวจ ส วนวาแผนฯ 9. โครงการต ดตามและประเม นผลการค นภาษ ค นภาษ ท กประเภทแล วเสร จตามเวลาท ฝ ายวางแผนและประเม นผลงาน

3 แผนงาน โครงการ ต วช ว ด ผ ก าหนด กรรมว ธ ฯ ส วนวางแผนฯ 10. โครงการบร หารการลดงานค างกรณ ตรวจสอบ ไม ม งานค างด าเน นการ ณ 1 ต.ค.54 ท มพ เศษ ผ ขอค นภาษ บ คคลธรรมดาผ ดปกต 11. โครงการต ดตามผ ไม ย นแบบแสดงรายการ ต ดตามผ ไม ย นแบบแสดงรายการจ านวน ฝ ายวางแผนและประเม นผลงาน (Non-Filer) 583 ราย แล วเสร จภายใน 30 ก.ย.54 กรรมว ธ ฯ ส วนวางแผนฯ 12. โครงการเพ มประส ทธ ภาพการพ จารณา จ านวนรายแล วเสร จตามเป าหมายท ก าหนด ฝ ายอ ทธรณ ภาษ อากร อ ทธรณ และการพ จารณา งด ลดเบ ยปร บภาษ อากร ส วนกฏหมายฯ 13. โครงการเพ มประส ทธ ภาพด านการด าเน น จ านวนรายแล วเสร จตามเป าหมายท ก าหนด ฝ ายกฎหมายและคด คด และตอบข อหาร อ ส วนกฏหมายฯ 14. โครงการบร หารงานบ นท กข อม ลและประมวล จ านวนรายแล วเสร จตามเป าหมายและท นเวลา ฝ ายเตร ยมและบ นท กข อม ล ผลอย างม ประส ทธ ภาพ ส วน 5. แผนงานพ ฒนาระบบข อม ล 15. โครงการจ ดท าข อม ลสน บสน นการ ระบบงานแล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ส วน ประชาส มพ นธ การย นแบบทางอ นเทอร เน ต E-Marketing 16. โครงการต ดตามผ ประกอบการท ไม ย นแบบ ระบบงานแล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ส วน แสดงรายการภาษ เง นได ภาษ ม ลค าเพ ม และ ภาษ ธ รก จเฉพาะ (Non-Filer) 17. โครงการระบบ aging การจ ดอาย ล กหน ระบบงานแล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ส วน 18. โครงการ Checklist อ ทธรณ ระบบงานแล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ส วน 19. โครงการแบบฟอร มงานเร งร ดภาษ อากรค าง จ านวนรายแล วเสร จตามเป าหมายท ก าหนด ส วน 20. โครงการพ ฒนาโปรแกรมสน บสน น ระบบงานแล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ส วน ระบบงานว เคราะห ผลการจ ดเก บภาษ

4 แผนงาน โครงการ ต วช ว ด ผ 6. แผนงานพ ฒนาบ คลากร ส การเป น 21. โครงการพ ฒนาและบ รณาการค ม อ ร อยละของความพ งพอใจในการใช ค ม อ ม ออาช พ ปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งานของบ คลากร 21.1 ค ม อการค ดเล อกรายเพ อก าก บด แลผ เส ย ฝ ายวางแผนและประเม นผล ภาษ การตรวจสอบภาษ 21.2 ค ม อปฏ บ ต งานด านการจ ดท าบ ญช เพ อ ฝ ายวางแผนและประเม นผล น าเง นส งคล ง การจ ดเก บภาษ 21.3 ค ม อส วนกฎหมาย ส วนกฎหมาย 21.4 ค ม องานการเง นและพ สด งานการเง น ฝ ายบร หารฯ 21.5 ค ม อประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ งานการเจ าหน าท ฝ ายบร หารฯ 22. โครงการพ ฒนาและบ รณาการค ม อ ร อยละของความพ งพอใจในการใช ค ม อ ส วนวางแผนฯ และฝ ายบร หาร ประชาชน ของประชาชน งานท วไป 23. โครงการปร บปร งเว บไซท อย างม ประส ทธ ภาพ จ านวนผ เข าชมเว บไซท ฝ ายประมวลผล ส วน 24. โครงการอบรม/ส มมนา เพ อเพ มสมรรถนะ ระด บความส าเร จของการด าเน นการ งานฝ กอบรม ฝ ายบร หารงานท วไป บ คลากร 25. โครงการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรด าน ระด บความส าเร จของการด าเน นการ งานฝ กอบรม ฝ ายบร หารงานท วไป ค ณธรรมและจร ยธรรม 25.1 เสร มสร างสมรรถภาพร างกายและจ ตใจ ระด บความส าเร จของการด าเน นการ งานการเจ าหน าท ฝ ายบร หารฯ ของบ คลากรให พร อมในการท างาน 25.2 ส งเสร มคนด ให เป นต วอย างในองค กร ระด บความส าเร จของการด าเน นการ งานการเจ าหน าท ฝ ายบร หารฯ 25.3 ข บเคล อนให บ คลากรม จ ตส าน กด าน จ านวนก จกรรมของการด าเน นการ งานการเจ าหน าท ฝ ายบร หารฯ จร ยธรรม ประชาส มพ นธ และส วน

5 แผนงาน โครงการ ต วช ว ด ผ 7. แผนงานบ รณาการการม ส วนร วม 26. โครงการพ ฒนาส าน กงานบร การขว ญใจ ระด บความส าเร จของการด าเน นการและ คณะท างานโครงการส าน กงาน ของบ คลากรในองค กรและประชาชน ประชาชนอย างต อเน อง ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ บร การขว ญใจประชาชน โดยผ านส าน กงานบร การขว ญใจ 26.1 พ ฒนาบ คลากรด านการให บร การ งานฝ กอบรม ฝ ายบร หารฯ ประชาชน ความต อส งคมและส งแวดล อม 26.2 พ ฒนาความค ดร เร ม สร างสรรค ของ ส วนวางแผนฯ บ คลากร โดยจ ดประกวดมาตรฐานการให บร การประชาชน 26.3 ให บร การแนะน าด านภาษ อากรและ ส วนและส วนกฎหมายฯ ประชาส มพ นธ 26.4 เสร มสร างภาพล กษณ องค กรและพ ฒนา งานบร หารท วไป ฝ ายบร หารฯ สถานท ให บร การประชาชน 26.5 โครงการส งมอบรอยย มส ส งคม คณะท างานโครงการย อย 8. แผนงานพ ฒนาองค ความร ส การเป น 27. โครงการพ ฒนาองค ความร ส การเป นท ปร กษา ระด บความส าเร จของการด าเน นการ คณะท างานโครงการส าน กงาน ท ปร กษาม ออาช พ ม ออาช พ บร การขว ญใจประชาชน 27.1 โครงการส งมอบความร ส ส งคม 27.2 โครงการ Show and Share 9. แผนงานพ ฒนาองค กรไปส 28. โครงการ ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนา ระด บความส าเร จของการด าเน นการ คณะท างานโครงการส าน กงาน Intelligent organization แบบบ รณาการองค กรไปส Intelligent organization บร การขว ญใจประชาชน

6 1. สร างฐานภาษ ท ย งย นและท น ต อการ เปล ยนแปลง แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนา แบบบ รณาการอย างต อเน อง เพ อพ ฒนาองค กรไปส Innovation Organization แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงาน ท 1 1. บร หารจ ดการ 1. บร หารจ ดเก บ 1. แผนงานต ดตามและประเม นผลการจ ดเก บให ได ตาม ร หารจ ดเก บและ การจ ดเก บอย างม ภาษ อากรกล ม ประมาณการ (4 โครงการ) พ ฒนาฐานภาษ ให ประส ทธ ภาพ ผ ประกอบการท ม (1) โครงการต ดตามและประเม นผลการจ ดเก บภาษ เข มแข ง น ยส าค ญ (2) โครงการต ดตามและประเม นผลการก าก บด แลผ ท 2 เส ยภาษ ก าก บด แลผ เส ย (3) โครงการต ดตามและประเม นผลการเร งร ดหน ภาษ อย างม ภาษ อากรค าง ค ณภาพ (4) โครงการต ดตามและประเม นผลการแนะน าภาษ ท 3 เง นได ห ก ณ ท จ าย ของส วนราชการและเอกชน ขยายฐานภาษ เช ง 2. ก าก บด แล 2. แผนงานก าก บด แลผ เส ยภาษ ในระบบโดยแบ งกล ม ร ก ผ ประกอบการโดย ผ ประกอบการเพ อประเม นภาพรวมในการเส ยภาษ ของ ท 4 เน นกล มเป าหมาย กล มเป าหมาย (1 โครงการ) ปร บโครงสร าง ภาษ อย างม ส วน ร วม 3. บ รณาการแบบ ม ส วนร วมโดย จ าแนกกล มผ ค าง เพ อการร หารงาน เร งร ด (5) โครงการก าก บด แลผ ประกอบการท ม ศ กยภาพ ในการเส ยภาษ ให เส ยภาษ ตามขนาดและประเภท ของกล มธ รก จ อย างท วถ ง เป นธรรม 3. แผนงานเร งร ดหน ภาษ อากรค างโดยการแยกหน ด หน เส ยและเพ มประส ทธ ภาพการย ด อาย ด ขาย ทอดตลาดทร พย ส น (2 โครงการ) (6) โครงการเร งร ดหน ภาษ อากรค างโดยแยกหน ด หน เส ย จ ดเก บฯ ตรวจสอบฯ เร งร ดฯ กรรมว ธ ฯ ตรวจสอบฯ เร งร ดฯ

7 4. พ ฒนาแบบ บ รณาการท กส วน งานอย างม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงาน (7) โครงการเพ มประส ทธ ภาพการย ด อาย ด ขาย ทอดตลาดและค าร องต างๆ 4. แผนงานสน บสน นภารก จหล ก (7 โครงการ) (8) โครงการต ดตามประเม นผลงานส ารวจ ผ ประกอบการรายใหม (9) โครงการต ดตามและประเม นผลการค นภาษ (10) โครงการบร หารการลดงานค างกรณ ตรวจสอบผ ขอค นภาษ บ คคลธรรมดาผ ดปกต (11) โครงการต ดตามผ ไม ย นแบบแสดงรายการ (Non- Filer) (12) โครงการเพ มประส ทธ ภาพการพ จารณาอ ทธรณ และการพ จารณา งด ลดเบ ยปร บภาษ อากร (13) โครงการเพ มประส ทธ ภาพด านการด าเน นคด และตอบข อหาร อ (14) โครงการบร หารงานบ นท กข อม ลและ ประมวลผลอย างม ประส ทธ ภาพ เร งร ดฯ ส ารวจฯ กรรมว ธ ฯ ท มพ เศษ กรรมว ธ ฯ อ ทธรณ ฯ กฎหมายและคด ฯ เตร ยมและบ นท ก ข อม ล

8 2. สร าง นว ตกรรมทาง เทคโนโลย เพ อ การบร หารและ บร การเช งร ก ท 1 ใช ICT ยกระด บ การให บร การ ท 2 สร างเคร อข าย (RD Network) ท 3 ประชาส มพ นธ เช ง ร ก (Proactive PR) ท 4 ยกระด บมาตรฐาน ICT ส ระด บสากล 2. พ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ สน บสน นการ ด าเน นการของ กรม 5. บ รณาการระบบ ฐานข อม ล แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงาน 5 แผนงานพ ฒนาระบบข อม ล (6 โครงการ) (15) โครงการจ ดท าข อม ลสน บสน นการ ประชาส มพ นธ การย นแบบทางอ นเทอร เน ต E-Marketing (16) โครงการต ดตามผ ประกอบการท ไม ย นแบบ แสดงรายการภาษ เง นได ภาษ ม ลค าเพ ม และ ภาษ ธ รก จเฉพาะ (Non-Filer) (17) โครงการระบบ aging การจ ดอาย ล กหน (18) โครงการ Checklist อ ทธรณ (19) โครงการแบบฟอร มงานเร งร ดภาษ อากรค าง (20) โครงการพ ฒนาโปรแกรมสน บสน นระบบงาน ว เคราะห ผลการจ ดเก บภาษ จ ดเก บฯ

9 3.เป นองค กร เช งว ทยาการ ภายใต หล ก ธรรมาภ บาล ท 1 พ ฒนาการบร หาร จ ดการความร ท 2 ส งเสร มธรรมาภ บาล ท 3 สรรพากรเพ อ ส งคม ท 4 บ คลากรม ออาช พ ท 5 สร างขว ญก าล งใจ ให บ คลากร 3.พ ฒนาบ คลากรส ความเป นม ออาช พ 6. บร หารแบบ บ รณาการบ คลากร ท กส วนงาน แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงาน 6. แผนงานพ ฒนาบ คลากรส การเป นม ออาช พ (5 โครงการ) (21) โครงการพ ฒนาและบ รณาการค ม อปฏ บ ต งาน 21.1 ค ม อการค ดเล อกรายเพ อก าก บด แลผ เส ยภาษ 21.2 ค ม อปฏ บ ต งานด านการจ ดท าบ ญช เพ อน าเง น ส งคล ง 21.3 ค ม อส วนกฎหมาย 21.4 ค ม อการจ าหน ายพ สด 21.5 ค ม อประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 21.6 ค ม อการจ ดฝ กอบรม (22) โครงการพ ฒนาและบ รณาการค ม อประชาชน (23) โครงการปร บปร งเว บไซท อย างม ประส ทธ ภาพ (24) โครงการอบรม/ส มมนา เพ อเพ มสมรรถนะ บ คลากร (25) โครงการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรด าน ค ณธรรมและจร ยธรรม 25.1 เสร มสร างสมรรถภาพร างกายและจ ตใจของ บ คลากรให พร อมในการท างาน 25.2 ส งเสร มคนด ให เป นต วอย างในองค กร (ขว ญใจ สรรพากร) 25.3 ข บเคล อนให บ คลากรม จ ตส าน กด านจร ยธรรม ตรวจสอบฯ จ ดเก บฯ กฎหมายฯ พ สด ฯ การเจ าหน าท ฯ ฝ กอบรมฯ วางแผน, บร หาร ฝ กอบรมฯ ฝ กอบรมฯ บร หารงานท วไปฯ บร หารงานท วไปฯ การเจ าหน าท ฯ

10 4. ยกระด บการ ให บร การอย างม ประส ทธ ภาพ 7. ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนาแบบ บ รณาการ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงาน 7. แผนงานบ รณาการการม ส วนร วมของบ คลากรใน องค กรและประชาชน โดยผ านส าน กงานบร การขว ญใจ ประชาชน ( 1 โครงการ) (26) โครงการพ ฒนาส าน กงานบร การขว ญใจ ประชาชนอย างต อเน อง 26.1 พ ฒนาบ คลากรเพ อปล กฝ งว ฒนธรรมการ ให บร การ 26.2 พ ฒนาความค ดร เร ม สร างสรรค ของบ คลากร โดยจ ดประกวดมาตรฐานการให บร การ ประชาชน 26.3 เสร มสร างภาพล กษณ ขององค กรโดยการให ค าแนะน าด านภาษ อากรและประชาส มพ นธ พร อมก บปร บปร งสถานท ให บร การ ประชาชน 26.4 โครงการส งมอบรอยย ม และความร ส ส งคม

11 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงาน 8. แผนงานพ ฒนาองค ความร ส การเป นท ปร กษาม อ อาช พ (1โครงการ) (27) โครงการพ ฒนาองค ความร ส การเป นท ปร กษา ม ออาช พ 27.1 พ ฒนาบ คลากร 27.2 จ ดท าช มชนน กปฏ บ ต (CoPs)

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information