คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย"

Transcription

1

2 คานา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ฉบ บน ได จ ดทาข น โดยรวบรวมโครงการของศ นย อนาม ยท 3 ตามกล มว ย ได แก กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น, กล มว ยทางาน, กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม และงานตามพ นธก จ ท งโครงการท ใช เง นงบประมาณ, งบรายจ ายอ น, งบประมาณ สสส., งบประมาณจากกรมชลฯ และเง นบาร ง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ บร หารและผ ท เก ยวข องได ใช ประโยชน ในการควบค มกาก บการดาเน นงาน และเป นแนวทางในการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพต อไป ศ นย อนาม ยท กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย 3 ชลบ ร 2

3 สารบ ญ หน า กล มเด กว ยเร ยนและว ยร น โครงการส งเสร มอนาม ยการเจร ญพ นธ ป งบประมาณ โครงการเด กเต บโตศ กยภาพ ส งด สมส วน สมองด แข งแรง เขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ กล มว ยทางาน โครงการรณรงค ปวงประชาร วมใจ ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล มพระเก ยรต พระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเน องในวโรกาส มหามงคลว นเฉล มพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม โครงการพ ฒนางานโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพระด บเขต ป งบประมาณ โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการออกกาล งกายเพ อส งเสร มส ขภาพ ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ป งบประมาณ โครงการพ ฒนามาตรฐานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ช นชนต นแบบไร พ ง ป งบประมาณ โครงการรณรงค ปวงประชาร วมใจ ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล มพระเก ยรต 60 พรรษา สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 18 กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม โครงการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม ในพ นท เขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ โครงการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อมเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน ศ นย อนาม ยท 3 ป งบประมาณ โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ด านการพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป โครงการเฝ าระว งค ณภาพน าบร โภคคร วเร อนและต น าหยอดเหร ยญ ป โครงการประเม นพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป

4 สารบ ญ (ต อ) หน า งานตามพ นธก จ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ บ รณการสานค ด พ ช ตแยกส วนภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 ป งบประมาณ โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การส ขภาพ เพ อการส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อม ของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร 29 โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรและภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 รวมก นเราเป นหน ง ป งบประมาณ โครงการพ ฒนาระบบการสน บสน นการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพ และอนาม ยส งแวดล อม ศ นย อนาม ยท 3 ป งบประมาณ โครงการสน บสน นการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพ และป องก นโรคเขตบร การส ขภาพท 6 ป โครงการบร หารความส มพ นธ ภาค เคร อข ายการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อม จ งหว ดในเขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ โครงการรณรงค ประชาส มพ นธ ให ความร ก บประชาชน ด านการส งเสร มส ขภาพ และอนาม ยส งแวดล อมของศ นย อนาม ยท 3 38 โครงการประชาส มพ นธ เพ อการส อสารองค กรศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ในเขตบร การส ขภาพท 6 ม งส ประชาคมอาเซ ยน ป งบประมาณ โครงการส งเสร มส ขภาพคนไทย ใส ใจไอโอด น 41 งบประมาณรายจ ายอ น โครงการว จ ย เร อง การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อแก ป ญหาภาวะอ วนในว ยเร ยน ป โครงการเด กเต บโตศ กยภาพ ส งด สมส วน สมองด แข งแรง เขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ โครงการส งเสร มการใช น าฝนเพ อการบร โภคท ปลอดภ ย ป

5 สารบ ญ (ต อ) หน า งบประมาณ สสส. โครงการน เทศต ดตามการดาเน นงานโครงการพ ฒนาจ งหว ดต นแบบเพ อเด กไทยม โภชนาการสมว ย 50 โครงการ ศ นย การเร ยนร องค กรต นแบบไร พ ง ภายใต การสน บสน นงบประมาณจากสาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ 51 โครงการพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบเด กไทยแก มใส ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ภายใต โครงการพ ฒนาศ กยภาพภาค เคร อข ายเด กไทยแก มใส 53 งบประมาณจาก กรมชลฯ โครงการเฝ าระว งค ณภาพน าในพ นท โครงการอ างเก บน าคลองหลวงร ชชโลธร จ งหว ดชลบ ร ป งบประมาณ โครงการเฝ าระว งค ณภาพด านอนาม ยส งแวดล อมพ นท โครงการอ างเก บน าห วยโสมงอ นเน องมาจากพระราชดาร 57 จ งหว ดปราจ นบ ร ป งบประมาณ 2558 เง นบาร ง โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรและภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 ส ขส นต ว นครอบคร วศ นย สาม ป งบประมาณ

6 กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น 6

7 1. โครงการส งเสร มอนาม ยการเจร ญพ นธ ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางวรรณด จ นทรศ ร ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการพ เศษ ว ตถ ประสงค 1. พ ฒนาระบบบร การส ขภาพท เป นม ตรก บว ยร นและเยาวชน 2. พ ฒนาอาเภออนาม ยการเจร ญพ นธ 3. สน บสน นการป องก นการต งครรภ ในว ยร น 4. สน บสน นส งเสร มการวางแผนครอบคร ว 5. สน บสน นการดาเน นงาน DHS - เย ยมพ ฒนาและประเม นร บรอง มาตรฐานการพ ฒนาอาเภออนาม ยการ เจร ญพ นธ - เย ยมพ ฒนาและประเม นร บรอง มาตรฐานบร การส ขภาพ ก จกรรมท 1 : ประช มเช งปฏ บ ต การ การให บร การส ขภาพท เป นม ตรสาหร บ ว ยร นและเยาวชนตามเกณฑ มาตรฐาน ฉบ บบ รณาการ และการพ ฒนาอาเภอ อนาม ยการเจร ญพ นธ ตามแนวค ด DHS ก จกรรมท 2 : ประเม นร บรองมาตรฐาน บร การส ขภาพท เป นม ตรก บว ยร นและ เยาวชน และอาเภออนาม ยการเจร ญ พ นธ /เย ยมพ ฒนาและประเม นร บรอง มาตรฐานบร การส ขภาพท เป นม ตรก บ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ 40,770 (งบ ส.อนาม ยการเจร ญพ นธ ) - ผ ร บผ ดชอบงานอาเภออนาม ยการเจร ญ - 35 อ./8 จ. (40%) งปม.ใช ไปแล ว พ นธ ของ สสจ. อาเภอ รพ.สต. หมายเหต : ขอเพ ม วรรณด จ นทรศ ร ธ.ค.57-ก.พ.58 - ผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยการเจร ญพ นธ ก จกรรมและปร บ - 35 รพ./8 จ. (60%) ของ สสจ. รพช. รพ.สต. งบประมาณ สธ / 857 ลว.3 ม.ค.58) 35 อาเภอ โรงพยาบาล 28 รพ. พ นท เป าหมายละ 5 คน รวม 315 คน คร งละ 35 คน รวม 9 คร ง - ผ ร บผ ดชอบงานอาเภออนาม ยการเจร ญ พ นธ ของ สสจ. อาเภอ รพ.สต. - ผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยการเจร ญพ นธ ของ สสจ. รพช. รพ.สต. 8 จ งหว ด - 35 อ./8 จ. (40%) - 35 รพ./8 จ. (60%) 100,000 (งบ ส.อนาม ยการเจร ญพ นธ ) 66,730 (งบ ส.อนาม ยการเจร ญพ นธ ) วรรณด จ นทรศ ร วรรณด จ นทรศ ร 7

8 ว ยร นและเยาวชน ก จกรรมท 3 : ประสานงาน สร ปผลการ ดาเน นร วมก บสาน กอนาม ยการเจร ญ พ นธ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ - ผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยการเจร ญพ นธ กรมอนาม ย 3,000 (งบ ส.อนาม ยการเจร ญพ นธ ) รวม 162,500 วรรณด จ นทรศ ร ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. โรงพยาบาลผ านเกณฑ มาตรฐานบร การส ขภาพท เป นม ตรก บว ยร นและเยาวชน ร อยละ 60% 2. อาเภอผ านเกณฑ มาตรฐานอาเภออนาม ยการเจร ญพ นธ ร อยละ 40 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ 1. การประเม นผลสาเร จตามเป าหมาย 2. การต ดตามสน บสน น และประเม นผลในพ นท 3. ว เคราะห รายงานผลการดาเน นงาน ความเส ยง ด านกลย ทธ - การส งเสร มอนาม ยการเจร ญพ นธ เป นการดาเน นงานแบบบ รณาการ ผ าน Setting และกล มเป าหมาย รวมท งผ ม ส วนได ส วนเส ยท หลากหลาย จาเป น ด านดาเน นงาน - การส งเสร มอนาม ยการเจร ญพ นธ โดยผ านมาตรฐาน อาท อาเภออนาม ยการเจร ญพ นธ / YFHS เป นมาตรฐานใหม ท จ งหว ดและโรงพยาบาล ท องถ น เร มพ ฒนา การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ - ประสานงานช แนวทางการดาเน นงานให ผ ร บผ ดชอบงานระด บจ งหว ด - น เทศ สน บสน นการดาเน นงานละเย ยมพ ฒนาอย างต อเน อง ด านดาเน นงาน - เร งร ด และสน บสน นการดาเน นงานท กร ปแบบ - ประสานความร วมม อก บผ ร บผ ดชอบงานของจ งหว ดต ดตาม 8

9 - บ รณาการเช อมโยงก บการดาเน นงาน DHS ของอาเอ - เย ยมเพ อพ ฒนาและน เทศสน บสน นการดาเน นงาน *************************************************************************************************************************************************************** 2. โครงการเด กเต บโตศ กยภาพ ส งด สมส วน สมองด แข งแรง เขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : น.ส.บ งเอ ญ ทองมอญ ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการพ เศษ ว ตถ ประสงค 1. เพ อถ ายทอดองค ความร ในการส งเสร มเด กเต บโตเต มศ กยภาพ ส งด สมส วน แข งแรง ในเขตบร การส ขภาพท 6 2. เพ อเสร มพล ง และต ดตามการดาเน นงานในหม บ าน โรงเร ยน และศ นย เด กเล ก ให ผ านเกณฑ องค กรส งเสร มเด กไทยเต บโตเต มศ กยภาพ 3. เพ อเสร มพล งในการดาเน นงานศ กษาต วช ว ดและสร างเคร องม อประเม นภาวะโภชนาการหญ งต งครรภ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ 1. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร เร อง การ - คร ท ร บผ ดชอบงานอนาม ยโรงเร ยน เขตบร การส ขภาพท 6 ม.ค.-เม.ย.58 17, บ งเอ ญ ทองมอญ ส งเสร มเด กเต บโตเต มศ กยภาพ ส งด สม - คร โภชนาการในโรงเร ยน และคร พ เล ยง (งบดาเน นงาน) 2. ย พา ช ยเพ ชร 50,000 ส วน สมองด แข งแรง ในศ นย เด กเล กและผ เก ยวข อง 3. ร ตนา เพชรพรรณ 2. เย ยมพ ฒนาองค กรส งเสร มเด กไทย หม บ าน โรงเร ยน และศ นย เด กเล ก เขตบร การส ขภาพท 6 ม.ค.-ก.ย.58 32,900 เต บโตเต มศ กยภาพ กรมอนาม ย (งบดาเน นงาน) 3. ต ดตามงานโครงการศ กษาต วช ว ด โรงพยาบาลท ท เข าร วมโครงการ จ งหว ดชลบ ร ม.ค.-ก.ย.58 40,000 เกณฑ มาตรฐานและสร างเคร องม อ ฉะเช งเทรา (งบรายจ ายอ น) ประเม นภาวะโภชนาการหญ งต งครรภ และกรมอนาม ย รวม 90,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. โรงพยาบาลท เข าร วมโครงการศ กษาต วช ว ดเกณฑ มาตรฐานและสร างเคร องม อประเม นภาวะโภชนาการหญ งต งครรภ ได ดาเน นการเก บรวบรวมข อม ลอย างถ กต อง ครบถ วน สมบ รณ ตามท กาหนดไว ในโครงการฯ 2. ศ นย เด กเล ก และ/หร อโรงเร ยน ม การพ ฒนาส องค กรส งเสร มเด กไทยเต บโตเต มศ กยภาพ 9

10 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ 1. ตรวจสอบความสมบ รณ ความครบถ วนของข อม ล ท เก บโดยโรงพยาบาลท เข าร วมโครงการศ กษาต วช ว ดเกณฑ มาตรฐานและสร างเคร องม อประเม นภาวะโภชนาการ หญ งต งครรภ 2. เปร ยบเท ยบค ณภาพการจ ดอาหารกลางว น อาหารว าง นม ขนม และเคร องด ม ในศ นย เด กเล ก และ/หร อโรงเร ยน รวมท งการดาเน นงานแก ป ญหาท พโภชนาการ ก อนและหล งการพ ฒนา ความเส ยง 1. ผ เข าร วมประช มพ ฒนาศ กยภาพไม สามารถเข าร วมประช มได ในเวลาท กาหนด 2. โรงพยาบาลท เข าร วมโครงการศ กษาต วช ว ดเกณฑ มาตรฐาน และสร างเคร องม อประเม นภาวะโภชนาการหญ งต งครรภ เก บข อม ลไม ถ กต อง ไม ครบถ วน ไม สมบ รณ ตามท กาหนดไว ในโครงการฯ 3. ผ ร บการเย ยมต ดตามไม สามารถร บการเย ยมตามแผนท วางไว การบร หารความเส ยง 1. ประสานแผนการจ ดประช มล วงหน าอย างน อย 1 เด อน 2. เย ยมต ดตามเสร มพล งเพ อให ม การเก บรวบรวมข อม ลท ถ กต อง ครบถ วน สมบ รณ 3. จ ดทาแผนการเย ยมต ดตามร วมก บหน วยร บเย ยม ********************************************************************************************************************************* 10

11 กล มว ยทางาน 11

12 1. โครงการรณรงค ปวงประชาร วมใจ ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล มพระเก ยรต พระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเน องในวโรกาสมหามงคล ว นเฉล มพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม 2557 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางป ณฑาร ย ห ร ณย ส ร ก ล ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการพ เศษ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเน องในวโรกาสมหามงคล ว นเฉล มพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม เพ อส งเสร มและสร างความตระหน กให ประชาชนท วไป และบ คลากรสาธารณส ขม การเคล อนไหวออกแรง/ ออกกาล งกายเพ มข น 3. เพ อรณรงค ส งเสร มการใช จ กรยานเป นว ถ ช ว ตเพ อการออกกาล งกาย ลดค าใช จ ายในช ว ตประจาว น และช วยลดป ญหาโลกร อน ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ ประชาชนท วไป จานวน 300 คน สาน กงานสาธารณส ข จ งหว ดจ นทบ ร รณรงค ปวงประชาร วมใจ ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล มพระเก ยรต พระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเน องใน วโรกาสมหามงคลว นเฉล มพระ ชนมพรรษา87 พรรษา 5 ธ นวาคม 2557 โดย ร วมก จกรรมก บสาน กงาน สาธารณส ขจ งหว ดจ นทบ ร ในว นท 1 ธ นวาคม 2557 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. ระด บก จกรรม 1.1 จานวนผ เข าร วมป นจ กรยาน 2. ระด บผลผล ต 2.1 ประชาชนท วไปและบ คลากรกระทรวงสาธารณส ขม ส ขภาพและสมรรถภาพทางกายด ข น 3. ระด บผลล พธ 3.1 ประชาชนท วไปและบ คลากรกระทรวงสาธารณส ขม ความตระหน กเร องการออกกาล งกาย ต.ค.-ธ.ค.57 30,000 (โอนจากกองออกกาล งกาย) ใช งปม.ท งส น 8,970 บาท คงเหล อ งปม. เพ อจ ดทาโครงรณรงค ป นจ กรยานฯ โดยงปม.ท เหล อ จานวน 21,030 บาท รวม 8,970 ผ ร บผ ดชอบหล ก นางป ณฑาร ย ห ร ณย ส ร ก ล ผ ร บผ ดชอบรอง 1. นางย พา ช ยเพ ชร 2. นายช ช ย ทรงพ ฒ 12

13 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ 1. การประเม นผลสาเร จตามเป าหมาย 2. การว เคราะห ส งเคราะห ท ได จากการดาเน นงาน ป ญหา อ ปสรรค โอกาสของการพ ฒนาและป จจ ยแห งความสาเร จของการรณรงค ป นจ กรยาน ความเส ยง ด านกลย ทธ - การดาเน นงานภายใต โครงการฯ ม การดาเน นงานท ไม ท วถ ง หร อไม ครอบคล มกล มเป าหมาย ทาให กล มเป าหมายไม ได ร บประโยชน จากโครงการอย างแท จร ง - จานวนผ เข าร วมโครงการน อยกว าเป าหมาย ด านดาเน นงาน - การประสานท มงานอาจขาดความคล องต ว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง น ประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ - ดาเน นการประสาน/ช แจง การดาเน นงานภายใต โครงการฯ เพ อทาความเข าใจถ งแนวทางการดาเน นงานแก หน วยงานต างๆ ท เก ยวข องและเน นการประชาส มพ นธ ด วยส อต าง ด านดาเน นงาน - เพ มท กษะ และความร ด านการประสานงานให ท มงาน - ประสานความร วมม อก บผ ร บผ ดชอบงานของกล มงาน/ ภาค เคร อข าย ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - ประสานขอคาปร กษาและความช วยเหล อจากฝ ายบร หารเก ยวก บการเบ กจ ายงบประมาณและตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น ********************************************************************************************************************************* 13

14 2. โครงการพ ฒนางานโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพระด บเขต ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางควรพ ศ สายภ ทราน สรณ ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการพ เศษ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการกระต นให เก ดการพ ฒนาการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อมในโรงพยาบาลอย างต อเน อง 2. เพ อประเม นร บรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพฉบ บเกณฑ ค ณภาพโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพแห งชาต (HPHNQC) ในโรงพยาบาลท ครบวาระการ ประเม นซ าท ก 3 ป และโรงพยาบาลอ นๆ ท สนใจ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพส ขภาพท ครบ ชลบ ร, ระยอง, จ นทบ ร, พ.ย.57-ก.ค.58 9,500 นางควรพ ศ สายภ ทรา กาหนดประเม นซ าและม ความสม ครใจ ฉะเช งเทรา, น สรณ ขอร บการประเม นฯ เป าหมาย จานวน 5 สม ทรปราการ, นางวร สา ค ณากรธารง แห ง ปราจ นบ ร และสระแก ว 1. น เทศต ดตามการดาเน นงานและเย ยม สารวจเพ อประเม นร บรองตามาตรฐาน เกณฑ ค ณภาพโรงพยาบาลส งเสร ม ส ขภาพแห งชาต 2. ประช มพ จารณาต ดส นโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพระด บศ นย อนาม ยท 3 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ คณะกรรมการพ จารณาต ดส นโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพระด บศ นย อนาม ย จานวน 10 คน ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ก.ค.-ส.ค.58 5,500 รวม 15,000 - จานวนโรงพยาบาลในส งก ดกระทรวงสาธารณส ข ได ร บการประเม นร บรองตามมาตรฐานเกณฑ ค ณภาพโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพแห งชาต เป าหมายร อยละ 50 (3 แห ง) ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านการดาเน นงาน - การเย ยมประเม นร บรองฯ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพไม เป นไปตามแผนท กาหนดไม ครบตามเป าหมาย 5 แห ง เน องจากงบประมาณไม เพ ยงพอ - คณะกรรมการพ จารณาต ดส นโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต ดราชการมาประช มไม ครบตามกาหนด น.ส.เสาวล กษณ ท วม เจร ญ 14

15 การบร หารความเส ยง - ช แจงทาความเข าใจก บผ ร บผ ดชอบงานของสาน กงานสาธารณส ขและโรงพยาบาล และประสานจ งหว ดเพ อจ ดสรรงบประมาณรองร บ (ถ าทาได ) - ประสานว น เวลา ให คณะกรรมการร บทราบล วงหน าอย างน อย 1 เด อน - ปร บแผนการประช มพ จารณาต ดส นให ม ความย ดหย น ลดข นตอนและสะดวก ********************************************************************************************************************************* 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการออกกาล งกายเพ อส งเสร มส ขภาพ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางอนรรฆว ศร เม อง ตาแหน ง พยาบาลว ชาช พชานาญการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากร ม ความร และท กษะในการเคล อนไหวออกแรงและการออกกาล งกายท เหมาะสม 2. เพ อสร างแกนนาในการออกกาล งกายอย างเต มร ปแบบ 3. เพ อส งเสร มให ม การออกกาล งกายอย างต อเน องและสม าเสมอ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ 1. ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรศ นย อนาม ยท 3 จานวน 90 คน ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ม.ค.58 30,000 นางอนรรฆว ศร เม อง บ คลากรด านการส งเสร มส ขภาพ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ป งบประมาณ 2558 รวม 30,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - จานวนบ คลากร ท เข าร วมประช ม เป าหมายไม น อยกว าร อยละ 80 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - 15

16 ความเส ยง ด านการดาเน นงาน - การดาเน นก จกรรมไม เป นไปตามแผน บ คลากรต ดราชการ มาประช มไม ครบตามท กาหนด ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง นประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง การบร หารความเส ยง ด านการดาเน นงาน - ประสานว น เวลา และแจ งกาหนดการประช ม ให ร บทราบ ต ดประกาศ และประชาส มพ นธ เส ยงตามสายของหน วยงาน ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - ประสานฝ ายบร หารเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง นท ต องใช ประมาณการเบ กจ าย - เจ าหน าท ฝ ายบร หารร วมตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น ********************************************************************************************************************************* 4. โครงการพ ฒนามาตรฐานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางป ณฑาร ย ห ร ณย ส ร ก ล ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ ว ตถ ประสงค 1. พ ฒนาและขยายผลการดาเน นงานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ช มชนต นแบบไร พ ง 2. สร างความตระหน กร แก ประชาชน (กล มปกต กล มป วย กล มเส ยง) ในการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพท ถ กต อง ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ น เทศ ต ดตาม กาก บ และประเม นร บรอง 8 จ งหว ดๆละ 2 ว น ได แก ชลบ ร, ระยอง ธ.ค.-ม.ย.58 30,000 ผ ร บผ ดชอบหล ก มาตรฐานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC จ นทบ ร, ตราด นางป ณฑาร ย ห ร ณย Quality) และองค กร/ช มชนต นแบบไร ปราจ นบ ร, สระแก ว ส ร ก ล พ ง ฉะเช งเทรา และ ผ ร บผ ดชอบรอง สม ทรปราการ นางย พา ช ยเพ ชร รวม 30,000 16

17 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. ระด บก จกรรม 1.1 ภาค เคร อข ายม ความร ความเข าใจและสามารถในการดาเน นงานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ ช มชนต นแบบไร พ ง 2. ระด บผลผล ต 2.1 รพช. ผ านเกณฑ ประเม น คล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) อย างน อย 8 แห ง/ 8 จ งหว ด 2.2 องค กร/ ช มชนไร พ ง 2 แห ง/ จ งหว ด 3. ระด บผลล พธ 3.1 สามารถเผยแพร องค ความร ด านการดาเน นงานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ ช มชนต นแบบไร พ ง ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ 1. การประเม นผลสาเร จตามต วช ว ดของกรมอนาม ย 2. การเย ยมพ ฒนา กาก บ ต ดตามการดาเน นงานสวนสาธารณะเพ อการออกกาล งกายเพ อส ขภาพ 3. การว เคราะห ส งเคราะห ส งท ได จากการดาเน นงาน ป ญหา อ ปสรรค โอกาสของการพ ฒนาและป จจ ยแห งความสาเร จของการดาเน นงานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ ช มชนต นแบบไร พ ง ความเส ยง ด านกลย ทธ - การม ส วนร วมในการพ ฒนาคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ช มชนต นแบบไร พ ง ได ร บความสนใจไม เป นไปตามความคาดหมาย ด านการดาเน นงาน - การประสานท มงานอาจขาดความคล องต ว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง น ประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง 17

18 การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ - ดาเน นการประสาน/ ช แจง การดาเน นงาน เพ อทาความเข าใจถ ง แนวทางการดาเน นงานให ก บผ ร บผ ดชอบงานของสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ด านการดาเน นงาน - เพ มท กษะ และความร ด านการประสานงานให ท มงาน - ประสานความร วมม อก บผ ร บผ ดชอบงานของกล มงาน/ ภาค เคร อข าย ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - ประสานขอคาปร กษาและความช วยเหล อจากฝ ายบร หารเก ยวก บการเบ กจ ายงบประมาณ และตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น ********************************************************************************************************************************* 5. โครงการรณรงค ปวงประชาร วมใจ ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล มพระเก ยรต 60 พรรษา สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางป ณฑาร ย ห ร ณย ส ร ก ล ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเฉล มพระเก ยรต 60 พรรษา สมเด จพระราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 2. เพ อส งเสร มและสร างความหน กให ประชาชนท วไป และบ คลากรสาธารณส ขม การเคล อนไหวออกแรง/ ออกกาล งกายเพ มข น 3. เพ อรณรงค ส งเสร มการใช จ กรยานเป นว ถ ช ว ตเพ อออกกาล งกาย ลดค าใช จ ายช ว ตประจาว น และช วยลดป ญหาโลกร อน ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ บ คลากร สาธารณส ขและบ คคลท วไป จ งหว ดในเขตบร การ ส ขภาพท 6 ร วมรณรงค ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล ม พระเก ยรต 60 พรรษา สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ม.ค.-เม.ย.58 21,030 งปม.ท เหล อจากโครง ป นจ กรยานฯ จากกอง ออกกาล งกาย รวม 21,030 ผ ร บผ ดชอบหล ก นางป ณฑาร ย ห ร ณย ส ร ก ล ผ ร บผ ดชอบรอง นางย พา ช ยเพ ชร 18

19 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. ระด บก จกรรม 1.1 จานวนผ เข าร วมป นจ กรยาน 2. ระด บผลผล ต 2.1 ประชาชนท วไปและบ คลากรกระทรวงสาธารณส ขม ความตระหน กเร องการออกกาล งกาย 3. ระด บผลล พธ 3.1 ประชาชนท วไปและบ คลากรกระทรวงสาธารณส ขม ส ขภาพและสมรรถภาพทางกายด ข น ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ 1. การประเม นผลสาเร จตามเป าหมาย 2. การว เคราะห ส งเคราะห ท ได จากการดาเน นงาน ป ญหา อ ปสรรค โอกาสของการพ ฒนาและป จจ ยแห งความสาเร จของการการรณรงค ป นจ กรยาน ความเส ยง ด านกลย ทธ - การดาเน นงานภายใต โครงการฯ ม การดาเน นงานท ไม ท วถ ง หร อไม ครอบคล มกล มเป าหมาย ทาให กล มเป าหมายไม ได ร บประโยชน จากโครงการอย างแท จร ง - จานวนผ เข าร วมโครงการน อยกว าเป าหมาย ด านดาเน นงาน - การประสานท มงานอาจขาดความคล องต ว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง น ประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ - ดาเน นการประสาน/ช แจง การดาเน นงานภายใต โครงการฯ เพ อทาความเข าใจถ งแนวทางการดาเน นงานแก หน วยงานต างๆ ท เก ยวข องและเน นการประชาส มพ นธ ด วยส อต าง ด านดาเน นงาน - เพ มท กษะ และความร ด านการประสานงานให ท มงาน - ประสานความร วมม อก บผ ร บผ ดชอบงานของกล มงาน/ ภาค เคร อข าย ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - ประสานขอคาปร กษาและความช วยเหล อจากฝ ายบร หารเก ยวก บการเบ กจ ายงบประมาณและตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น 19

20 กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม 20

21 1. โครงการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม ในพ นท เขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นายส ทธ ท ศน ผาณ บ ศย ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มและสน บสน นให หน วยงานและบ คลากรของสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดและองค กรปกครองส วนท องถ นท เก ยวข องก บการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม พ ฒนาระบบ กระบวนการ มาตรฐานการดาเน นงานและพ ฒนางานอนาม ยส งแวดล อมอย างต อเน อง ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ 1. พ ฒนา สน บสน น ต ดตาม ประเม น - สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด 8 จ งหว ด เขตบร การส ขภาพท 6 พ.ย.57-ก.ย ,000 ส ทธ ท ศน และคณะ มาตรฐานการดาเน นงานอนาม ย ส งแวดล อม - องค กรปกครองส วนท องถ น 220 แห ง - โรงพยาบาลในส งก ดกระทรวง สาธารณส ข 68 แห ง - สถานประกอบการด านอาหาร - ประปาหม บ าน/ ประปา อปท./ ประปา ภ ม ภาค/ ประปาเอกชน รวม 200,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. ม ระบบฐานข อม ลสถานการณ ส งแวดล อมและส ขภาพและระบบเฝ าระว งด านส งแวดล อมและส ขภาพในระด บจ งหว ด ท กจ งหว ด 2. ร อยละ 50 ของเทศบาลของท กระด บม ระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมได มาตรฐาน 3. ร อยละ 100 ของโรงพยาบาลส งก ดกระทรวงสาธารณส ขม การจ ดการม ลฝอยต ดเช อตามกฎหมาย 4. คณะอน กรรมการสาธารณส ขจ งหว ดดาเน นงานตามอานาจหน าท ท กาหนด 5. ม ร านอาหารไทยปลอดภ ยส ขภาพด จ งหว ดละ 1 แห ง/ ม ตลาดน ดน าซ อต นแบบ จ งหว ดละ 1 แห ง 6. ร อยละ 50 ของระบบประปาเทศบาลท สม ครเข าร วมระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ได ร บประเม นมาตรฐาน ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านการดาเน นงาน - การดาเน นงานด านอนาม ยส งแวดล อมรายจ งหว ดอาจไม พบผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยส งแวดล อม/ ผ เก ยวข อง 21

22 การบร หารความเส ยง ด านการดาเน นงาน - ประสานจ งหว ดก อนลงดาเน นการในพ นท อย างน อย 3 ว น ********************************************************************************************************************************* 2. โครงการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อมเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน ศ นย อนาม ยท 3 ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นายธน เดช พ นน อย ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มและสน บสน นให หน วยงานและบ คลากรท เก ยวข องก บการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อมพ ฒนาระบบ กระบวนการ มาตรฐานการดาเน นงานและพ ฒนางาน อนาม ยส งแวดล อมอย างต อเน องเพ อเตร ยมพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2. เพ อการศ กษาสถานการณ เช งค ณภาพและใช บ งช สภาพป ญหาด านส ขาภ บาลส งแวดล อมของช มชนต างด าวของประเทศไทยในป จจ บ น นาไปส การจ ดทามาตรฐาน และพ ฒนาส ขาภ บาลส งแวดล อม 3. เพ อพ ฒนาต นแบบด านการจ ดการม ลฝอยในช มชน โดยสน บสน นให ม ศ นย สาธ ตการค ดแยกม ลฝอยในคร วเร อนและช มชน ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ 1. การสารวจสถานการณ ส ขาภ บาล ร อยละ 30 ของช มชนต างด าวในแต ละ 4 จ งหว ด ได แก พ.ย.57-ก.ย.58 80,000 ธน เดช และคณะ ช มชนต างด าวในพ นท 4 จ งหว ดนาร อง จ งหว ดนาร อง สม ทรปราการ ระยอง 2. การพ ฒนาต นแบบการจ ดการม ลฝอย และส งปฏ ก ล 2.1 สน บสน นให ม ศ นย สาธ ตการค ดแยก ม ลฝอยในคร วเร อนและช มชน 2.2 สน บสน นการพ ฒนาต นแบบการ จ ดการม ลฝอยและส งปฏ ก ล ช มชนใน 8 จ งหว ดเขตร บผ ดชอบของ ศ นย อนาม ยท 3 ตราด สระแก ว 8 จ งหว ดในเขต ร บผ ดชอบของศ นย อนาม ยท 3 พ.ย.57-ก.ย.58 50,000 ธน เดช และคณะ รวม 130,000 22

23 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ ก จกรรมท 1 - ม ระบบฐานข อม ลสถานการณ ส ขาภ บาลช มชนต างด าวในพ นท 4 จ งหว ดนาร อง (จ ดหว ดสม ทรปราการ จ งหว ดระยอง จ งหว ดตราด จ งหว ดสระแก ว) ก จกรรมท 2 - ม ศ นย สาธ ตการค ดแยกขยะม ลฝอยในคร วเร อนและช มชน จ งหว ดละ 1 แห ง - ศ นย อนาม ยท 3 ม ต นแบบการจ ดการม ลฝอย 1 แห ง - ศ นย อนาม ยท 3 ม ต นแบบการจ ดการส งปฏ ก ล 1 แห ง ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านกลย ทธ - การดาเน นงานด านอนาม ยส งแวดล อมรายจ งหว ด อาจไม พบผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยส งแวดล อม/ ผ เก ยวข อง การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ - ประสานจ งหว ดก อนลงดาเน นการในพ นท อย างน อย 3 ว น - จ ดทาค ม อแนวทางการดาเน นงานด านอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย ให ท กจ งหว ด ********************************************************************************************************************************* 23

24 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ด านการพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นายธน เดช พ นน อย ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นม ระบบบร การด านอนาม ยส งแวดล อมท ม ค ณภาพ (EHA) 2. เพ อให เจ าหน าท ท มประเม นของสาธารณส ขจ งหว ดม ความร / เข าใจและสามารถประเม น EHA ได ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ เจ าหน าท สสจ. สสอ. รพ.สต. ในพ นท โรงแรมในจ งหว ดชลบ ร ม.ค ,000 ธน เดช และคณะ ร บผ ดชอบของศ นย อนาม ยท 3 รวม 69 คน 1. จ ดอบรมหล กส ตรการเป นผ ให คาปร กษา (Instructors) การพ ฒนา ค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น 2. น เทศ/ ต ดตามการดาเน นงานของ เจ าหน าท สาธารณส ขจ งหว ด (Instructors) จ งหว ดละ 1 คร ง จ งหว ดในพ นท ร บผ ดชอบ ของศ นย อนาม ยท 3 รวม 8 จ งหว ด เม.ย.-พ.ค.58 40,000 ธน เดช และคณะ รวม 150,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - องค กรปกครองส วนท องถ นม ระบบบร การด านอนาม ยส งแวดล อมท ม ค ณภาพ (EHA) - เจ าหน าท ท มประเม นของสาธารณส ขจ งหว ดม ความร / เข าใจและสามารถประเม น EHA ได ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านดาเน นงาน - จ งหว ดไม สามารถส งบ คลากรมาเข าร วมประช มครบตามจานวนท กาหนด การบร หารความเส ยง ด านดาเน นงาน - ส งหน งส อเช ญประช มระบ ค ณสมบ ต และจานวนให ช ดเจน และแจ งให ทราบล วงหน า 2 ส ปดาห - ประสานก บจ งหว ดตามท ส งหน งส อเช ญ และขอยอดจานวนผ จะเข าร วมประช ม (กรณ ส งรายช อล าช ากว ากาหนด) 24

25 4. โครงการเฝ าระว งค ณภาพน าบร โภคคร วเร อนและต น าหยอดเหร ยญ ป 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางส ภาพร อานมณ ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาถ งสถานการณ และป ญหาค ณภาพน าบร โภคคร วเร อนท อาจเก ดผลกระทบต อส ขภาพของประชาชนเป นการกระต นให ส งคมเก ดความสนใจในป ญหาและม การป องก น ควบค ม และแก ไขป ญหาค ณภาพน าบร โภคให สะอาดปลอดภ ย 2. เพ อส งเสร มระบบการเฝ าระว งค ณภาพน าบร โภคในระด บพ นท ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ - คร วเร อนในพ นท 8 จ งหว ด 8 จ งหว ด ได แก ชลบ ร ม.ค.-ส.ค.58 42,000 ส ภาพร และคณะ - น าบร โภค และแหล งน าธรรมชาต ท ระยอง จ นทบ ร ตราด ประชาชนใช บร โภคครอบคล มคร วเร อนใน สม ทรปราการ พ นท เม อง และเขตชนบท ฉะเช งเทรา ปราจ นบ ร สระแก ว สารวจข อม ลสภาพแวดล อมโดยการใช แบบสอบถามคร วเร อนและส มเก บ ต วอย างน าส งตรวจ ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - ข อม ลสถานการณ ค ณภาพน าบร โภค - ข อม ลการตรวจว เคราะห น าบร โภค ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - รวม 42,000 ความเส ยง ด านดาเน นงาน - ผ ปฏ บ ต งานไม เข าใจแนวทางการดาเน นงาน ม ความคลาดเคล อนของระยะเวลาการปฏ บ ต งานไม เป นไปตามกาหนด และจานวนคร วเร อนท เป นต วอย างในการเฝ าระว ง น อยกว าเป าหมาย การบร หารความเส ยง ด านดาเน นงาน - ทาความเข าใจแนวทางการปฏ บ ต งานให ช ดเจน ********************************************************************************************************************************* 25

26 5. โครงการประเม นพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นายธน เดช พ นน อย ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นม ระบบบร การด านอนาม ยส งแวดล อมท ม ค ณภาพ (EHA) 2. เพ อให ประชาชนได ร บบร การด านอนาม ยส งแวดล อมท ม ค ณภาพ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ เทศบาลตาบล, เทศบาลเม อง, เทศบาล เม.ย.-ก.ค ,000 ธน เดช และคณะ นคร น เทศ/ ต ดตาม/ ประเม นค ณภาพระบบ บร การอนาม ยส งแวดล อมขององค กร ปกครองส วนท องถ น ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - องค กรปกครองส วนท องถ น ม ระบบบร การด านอนาม ยส งแวดล อมท ม ค ณภาพ (EHA) ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านดาเน นงาน - องค กรปกครองส วยท องถ นไม พร อมร บการประเม น การบร หารความเส ยง ด านดาเน นงาน - ส งหน งส อแจ งให อปท.ทราบล วงหน าก อนเข าประเม นประมาณ 2 ส ปดาห - ประสานช แจงจ งหว ด และ อปท. ทาความเข าใจในข นตอนการร บประเม น อปท.ในพ นท ร บผ ดชอบ ของศ นย อนาม ยท 3 8 จ งหว ด รวม 100,000 ********************************************************************************************************************************* 26

27 งานตามพ นธก จ 27

28 1. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ บ รณาการสานค ด พ ช ตแยกส วนภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางณ ฐพร ส จ ตโต ตาแหน ง พยาบาลว ชาช พชานาญการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรและภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 ม ศ กยภาพในการทางานบ รณาการร วมก บเขตบร การส ขภาพพ นท 2. เพ อสร างความส มพ นธ ท ด ของบ คลากร ภาค เคร อข ายท งศ นย อนาม ยท 3 และให ม ท กษะในการทางานและการดารงช ว ต อย างม ความส ขและภาคภ ม ใจ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ บ คลากรศ นย อนาม ยท 1, 3 และ 6 จ.ชลบ ร ต.ค.-ธ.ค ,000 ณ ฐพร และคณะ จานวน 100 คน ประช มเช งปฏ บ ต การ บ รณาการสานค ด พ ช ตแยกส วน รวม 540,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - ผ เข าร วมประช มม ความพ งพอใจการประช มไม น อยกว า ร อยละ 70 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ประเม นความพ งพอใจผ เข าร วมประช ม ความเส ยง ด านกลย ทธ การนาแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท ได ร บความสนใจไม เป นไปตามความคาดหมาย ด านการดาเน นงาน การประสานท มงานอาจขาดความคล องต ว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง น ประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ ให ผ ร บผ ดชอบของกล มงานประสานและเตร ยมเจ าหน าท ด านการดาเน นงาน เพ มท กษะ และความร ด านการประสานงานให ท มงาน - ประสานความร วมม อก บผ ร บผ ดชอบงานของกล มงาน ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ ประสานงานขอคาปร กษาและความช วยเหล อจากฝ ายบร หารเก ยวก บการเบ กจ ายงบประมาณและตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น 28

29 2. โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การส ขภาพ เพ อการส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อม ของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางวรรณภาพร งามศ ร ตาแหน ง พยาบาลว ชาช พชานาญการ ว ตถ ประสงค - เพ อกระต นให เก ดการพ ฒนาองค ความร และค ณภาพการให บร การ เพ อเป นต นแบบสาธ ตด านการส งเสร มส ขภาพ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ บ คลากรศ นย อนาม ยท 3 ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ต.ค.57-พ.ย.57 9,600 นางวรรณภาพร จานวน 30 คน/ คร ง งามศ ร 1. ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาค ณภาพ บร การ และเทคโนโลย ด านการส งเสร ม ส ขภาพ 2. ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาว ชาการ ด านการส งเสร มส ขภาพ ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ บ คลากรศ นย อนาม ยท 3 จานวน 30 คน/ คร ง - จานวนบ คลากร ท เข าร วมประช ม เป าหมายไม น อยกว าร อยละ 70 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านดาเน นงาน การดาเน นก จกรรมไม เป นไปตามแผน บ คลากรต ดราชการ มาประช มไม ครบตามท กาหนด ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง นประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง การบร หารความเส ยง ด านการดาเน นงาน ประสานว น เวลา และแจ งกาหนดการประช ม ให ร บทราบ ต ดประกาศ และประชาส มพ นธ เส ยงตามสานของหน วยงาน ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ ประสานฝ ายบร หารเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง นท ต องใช ประกอบการเบ กจ าย - เจ าหน าท ฝ ายบร หารร วมตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ต.ค.57-พ.ย.57 19,200 นางวรรณภาพร งามศ ร รวม 28,800 29

30 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรและภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 รวมก นเราเป นหน ง ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : น.ส.ปว ณา บ งจ นทร ตาแหน ง น กทร พยากรบ คคล ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรและภาค เคร อข ายศ นย อนาม ยท 3 รวมก นเป นหน ง ป งบประมาณ เพ อสร างความส มพ นธ ท ด ของบ คลากร และความสาม คค ท งศ นย อนาม ยท 3 นาพาองค กรให ก าวส ความเป นหน ง 3. เพ อให บ คลากรม ความส ขในการปฏ บ ต งาน ม การส อสารท ด ม พฤต กรรมบร การด วยใจ เข าถ งว ฒนธรรมองค กร 4. เพ อให บ คลากรม พล งในการทางานอย างม ความส ข ม ท ศนคต ท ด ต องาน เพ อนร วมงาน ผ บร หาร ห วหน างาน หน วยงาน ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพของ บ คลากรและภาค เคร อข ายศ นย อนาม ยท จ.ชลบ ร ต.ค.-พ.ย ,000 ปว ณา และคณะ บ คลากรและภาค เคร อข ายศ นย อนาม ยท 3 รวมก นเป นหน ง 3 จานวน 70 คน 2 ร น รวม 450,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - ผ เข าร วมประช มม ความพ งพอใจการประช มไม น อยกว า ร อยละ 70 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ประเม นความพ งพอใจผ เข าร วมประช ม ความเส ยง ด านกลย ทธ - การนาแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท ได ร บความสนใจไม เป นไปตามความคาดหมาย ด านการดาเน นงาน - การประสานท มงานอาจขาดความคล องต ว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง นประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง 30

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information