คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย

Size: px
Start display at page:

Download "คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย"

Transcription

1

2 คานา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ฉบ บน ได จ ดทาข น โดยรวบรวมโครงการของศ นย อนาม ยท 3 ตามกล มว ย ได แก กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น, กล มว ยทางาน, กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม และงานตามพ นธก จ ท งโครงการท ใช เง นงบประมาณ, งบรายจ ายอ น, งบประมาณ สสส., งบประมาณจากกรมชลฯ และเง นบาร ง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ บร หารและผ ท เก ยวข องได ใช ประโยชน ในการควบค มกาก บการดาเน นงาน และเป นแนวทางในการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพต อไป ศ นย อนาม ยท กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย 3 ชลบ ร 2

3 สารบ ญ หน า กล มเด กว ยเร ยนและว ยร น โครงการส งเสร มอนาม ยการเจร ญพ นธ ป งบประมาณ โครงการเด กเต บโตศ กยภาพ ส งด สมส วน สมองด แข งแรง เขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ กล มว ยทางาน โครงการรณรงค ปวงประชาร วมใจ ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล มพระเก ยรต พระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเน องในวโรกาส มหามงคลว นเฉล มพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม โครงการพ ฒนางานโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพระด บเขต ป งบประมาณ โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการออกกาล งกายเพ อส งเสร มส ขภาพ ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ป งบประมาณ โครงการพ ฒนามาตรฐานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ช นชนต นแบบไร พ ง ป งบประมาณ โครงการรณรงค ปวงประชาร วมใจ ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล มพระเก ยรต 60 พรรษา สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 18 กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม โครงการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม ในพ นท เขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ โครงการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อมเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน ศ นย อนาม ยท 3 ป งบประมาณ โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ด านการพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป โครงการเฝ าระว งค ณภาพน าบร โภคคร วเร อนและต น าหยอดเหร ยญ ป โครงการประเม นพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป

4 สารบ ญ (ต อ) หน า งานตามพ นธก จ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ บ รณการสานค ด พ ช ตแยกส วนภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 ป งบประมาณ โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การส ขภาพ เพ อการส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อม ของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร 29 โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรและภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 รวมก นเราเป นหน ง ป งบประมาณ โครงการพ ฒนาระบบการสน บสน นการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพ และอนาม ยส งแวดล อม ศ นย อนาม ยท 3 ป งบประมาณ โครงการสน บสน นการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพ และป องก นโรคเขตบร การส ขภาพท 6 ป โครงการบร หารความส มพ นธ ภาค เคร อข ายการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อม จ งหว ดในเขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ โครงการรณรงค ประชาส มพ นธ ให ความร ก บประชาชน ด านการส งเสร มส ขภาพ และอนาม ยส งแวดล อมของศ นย อนาม ยท 3 38 โครงการประชาส มพ นธ เพ อการส อสารองค กรศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ในเขตบร การส ขภาพท 6 ม งส ประชาคมอาเซ ยน ป งบประมาณ โครงการส งเสร มส ขภาพคนไทย ใส ใจไอโอด น 41 งบประมาณรายจ ายอ น โครงการว จ ย เร อง การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อแก ป ญหาภาวะอ วนในว ยเร ยน ป โครงการเด กเต บโตศ กยภาพ ส งด สมส วน สมองด แข งแรง เขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ โครงการส งเสร มการใช น าฝนเพ อการบร โภคท ปลอดภ ย ป

5 สารบ ญ (ต อ) หน า งบประมาณ สสส. โครงการน เทศต ดตามการดาเน นงานโครงการพ ฒนาจ งหว ดต นแบบเพ อเด กไทยม โภชนาการสมว ย 50 โครงการ ศ นย การเร ยนร องค กรต นแบบไร พ ง ภายใต การสน บสน นงบประมาณจากสาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ 51 โครงการพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบเด กไทยแก มใส ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ภายใต โครงการพ ฒนาศ กยภาพภาค เคร อข ายเด กไทยแก มใส 53 งบประมาณจาก กรมชลฯ โครงการเฝ าระว งค ณภาพน าในพ นท โครงการอ างเก บน าคลองหลวงร ชชโลธร จ งหว ดชลบ ร ป งบประมาณ โครงการเฝ าระว งค ณภาพด านอนาม ยส งแวดล อมพ นท โครงการอ างเก บน าห วยโสมงอ นเน องมาจากพระราชดาร 57 จ งหว ดปราจ นบ ร ป งบประมาณ 2558 เง นบาร ง โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรและภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 ส ขส นต ว นครอบคร วศ นย สาม ป งบประมาณ

6 กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น 6

7 1. โครงการส งเสร มอนาม ยการเจร ญพ นธ ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางวรรณด จ นทรศ ร ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการพ เศษ ว ตถ ประสงค 1. พ ฒนาระบบบร การส ขภาพท เป นม ตรก บว ยร นและเยาวชน 2. พ ฒนาอาเภออนาม ยการเจร ญพ นธ 3. สน บสน นการป องก นการต งครรภ ในว ยร น 4. สน บสน นส งเสร มการวางแผนครอบคร ว 5. สน บสน นการดาเน นงาน DHS - เย ยมพ ฒนาและประเม นร บรอง มาตรฐานการพ ฒนาอาเภออนาม ยการ เจร ญพ นธ - เย ยมพ ฒนาและประเม นร บรอง มาตรฐานบร การส ขภาพ ก จกรรมท 1 : ประช มเช งปฏ บ ต การ การให บร การส ขภาพท เป นม ตรสาหร บ ว ยร นและเยาวชนตามเกณฑ มาตรฐาน ฉบ บบ รณาการ และการพ ฒนาอาเภอ อนาม ยการเจร ญพ นธ ตามแนวค ด DHS ก จกรรมท 2 : ประเม นร บรองมาตรฐาน บร การส ขภาพท เป นม ตรก บว ยร นและ เยาวชน และอาเภออนาม ยการเจร ญ พ นธ /เย ยมพ ฒนาและประเม นร บรอง มาตรฐานบร การส ขภาพท เป นม ตรก บ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ 40,770 (งบ ส.อนาม ยการเจร ญพ นธ ) - ผ ร บผ ดชอบงานอาเภออนาม ยการเจร ญ - 35 อ./8 จ. (40%) งปม.ใช ไปแล ว พ นธ ของ สสจ. อาเภอ รพ.สต. หมายเหต : ขอเพ ม วรรณด จ นทรศ ร ธ.ค.57-ก.พ.58 - ผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยการเจร ญพ นธ ก จกรรมและปร บ - 35 รพ./8 จ. (60%) ของ สสจ. รพช. รพ.สต. งบประมาณ สธ / 857 ลว.3 ม.ค.58) 35 อาเภอ โรงพยาบาล 28 รพ. พ นท เป าหมายละ 5 คน รวม 315 คน คร งละ 35 คน รวม 9 คร ง - ผ ร บผ ดชอบงานอาเภออนาม ยการเจร ญ พ นธ ของ สสจ. อาเภอ รพ.สต. - ผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยการเจร ญพ นธ ของ สสจ. รพช. รพ.สต. 8 จ งหว ด - 35 อ./8 จ. (40%) - 35 รพ./8 จ. (60%) 100,000 (งบ ส.อนาม ยการเจร ญพ นธ ) 66,730 (งบ ส.อนาม ยการเจร ญพ นธ ) วรรณด จ นทรศ ร วรรณด จ นทรศ ร 7

8 ว ยร นและเยาวชน ก จกรรมท 3 : ประสานงาน สร ปผลการ ดาเน นร วมก บสาน กอนาม ยการเจร ญ พ นธ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ - ผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยการเจร ญพ นธ กรมอนาม ย 3,000 (งบ ส.อนาม ยการเจร ญพ นธ ) รวม 162,500 วรรณด จ นทรศ ร ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. โรงพยาบาลผ านเกณฑ มาตรฐานบร การส ขภาพท เป นม ตรก บว ยร นและเยาวชน ร อยละ 60% 2. อาเภอผ านเกณฑ มาตรฐานอาเภออนาม ยการเจร ญพ นธ ร อยละ 40 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ 1. การประเม นผลสาเร จตามเป าหมาย 2. การต ดตามสน บสน น และประเม นผลในพ นท 3. ว เคราะห รายงานผลการดาเน นงาน ความเส ยง ด านกลย ทธ - การส งเสร มอนาม ยการเจร ญพ นธ เป นการดาเน นงานแบบบ รณาการ ผ าน Setting และกล มเป าหมาย รวมท งผ ม ส วนได ส วนเส ยท หลากหลาย จาเป น ด านดาเน นงาน - การส งเสร มอนาม ยการเจร ญพ นธ โดยผ านมาตรฐาน อาท อาเภออนาม ยการเจร ญพ นธ / YFHS เป นมาตรฐานใหม ท จ งหว ดและโรงพยาบาล ท องถ น เร มพ ฒนา การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ - ประสานงานช แนวทางการดาเน นงานให ผ ร บผ ดชอบงานระด บจ งหว ด - น เทศ สน บสน นการดาเน นงานละเย ยมพ ฒนาอย างต อเน อง ด านดาเน นงาน - เร งร ด และสน บสน นการดาเน นงานท กร ปแบบ - ประสานความร วมม อก บผ ร บผ ดชอบงานของจ งหว ดต ดตาม 8

9 - บ รณาการเช อมโยงก บการดาเน นงาน DHS ของอาเอ - เย ยมเพ อพ ฒนาและน เทศสน บสน นการดาเน นงาน *************************************************************************************************************************************************************** 2. โครงการเด กเต บโตศ กยภาพ ส งด สมส วน สมองด แข งแรง เขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : น.ส.บ งเอ ญ ทองมอญ ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการพ เศษ ว ตถ ประสงค 1. เพ อถ ายทอดองค ความร ในการส งเสร มเด กเต บโตเต มศ กยภาพ ส งด สมส วน แข งแรง ในเขตบร การส ขภาพท 6 2. เพ อเสร มพล ง และต ดตามการดาเน นงานในหม บ าน โรงเร ยน และศ นย เด กเล ก ให ผ านเกณฑ องค กรส งเสร มเด กไทยเต บโตเต มศ กยภาพ 3. เพ อเสร มพล งในการดาเน นงานศ กษาต วช ว ดและสร างเคร องม อประเม นภาวะโภชนาการหญ งต งครรภ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ 1. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร เร อง การ - คร ท ร บผ ดชอบงานอนาม ยโรงเร ยน เขตบร การส ขภาพท 6 ม.ค.-เม.ย.58 17, บ งเอ ญ ทองมอญ ส งเสร มเด กเต บโตเต มศ กยภาพ ส งด สม - คร โภชนาการในโรงเร ยน และคร พ เล ยง (งบดาเน นงาน) 2. ย พา ช ยเพ ชร 50,000 ส วน สมองด แข งแรง ในศ นย เด กเล กและผ เก ยวข อง 3. ร ตนา เพชรพรรณ 2. เย ยมพ ฒนาองค กรส งเสร มเด กไทย หม บ าน โรงเร ยน และศ นย เด กเล ก เขตบร การส ขภาพท 6 ม.ค.-ก.ย.58 32,900 เต บโตเต มศ กยภาพ กรมอนาม ย (งบดาเน นงาน) 3. ต ดตามงานโครงการศ กษาต วช ว ด โรงพยาบาลท ท เข าร วมโครงการ จ งหว ดชลบ ร ม.ค.-ก.ย.58 40,000 เกณฑ มาตรฐานและสร างเคร องม อ ฉะเช งเทรา (งบรายจ ายอ น) ประเม นภาวะโภชนาการหญ งต งครรภ และกรมอนาม ย รวม 90,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. โรงพยาบาลท เข าร วมโครงการศ กษาต วช ว ดเกณฑ มาตรฐานและสร างเคร องม อประเม นภาวะโภชนาการหญ งต งครรภ ได ดาเน นการเก บรวบรวมข อม ลอย างถ กต อง ครบถ วน สมบ รณ ตามท กาหนดไว ในโครงการฯ 2. ศ นย เด กเล ก และ/หร อโรงเร ยน ม การพ ฒนาส องค กรส งเสร มเด กไทยเต บโตเต มศ กยภาพ 9

10 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ 1. ตรวจสอบความสมบ รณ ความครบถ วนของข อม ล ท เก บโดยโรงพยาบาลท เข าร วมโครงการศ กษาต วช ว ดเกณฑ มาตรฐานและสร างเคร องม อประเม นภาวะโภชนาการ หญ งต งครรภ 2. เปร ยบเท ยบค ณภาพการจ ดอาหารกลางว น อาหารว าง นม ขนม และเคร องด ม ในศ นย เด กเล ก และ/หร อโรงเร ยน รวมท งการดาเน นงานแก ป ญหาท พโภชนาการ ก อนและหล งการพ ฒนา ความเส ยง 1. ผ เข าร วมประช มพ ฒนาศ กยภาพไม สามารถเข าร วมประช มได ในเวลาท กาหนด 2. โรงพยาบาลท เข าร วมโครงการศ กษาต วช ว ดเกณฑ มาตรฐาน และสร างเคร องม อประเม นภาวะโภชนาการหญ งต งครรภ เก บข อม ลไม ถ กต อง ไม ครบถ วน ไม สมบ รณ ตามท กาหนดไว ในโครงการฯ 3. ผ ร บการเย ยมต ดตามไม สามารถร บการเย ยมตามแผนท วางไว การบร หารความเส ยง 1. ประสานแผนการจ ดประช มล วงหน าอย างน อย 1 เด อน 2. เย ยมต ดตามเสร มพล งเพ อให ม การเก บรวบรวมข อม ลท ถ กต อง ครบถ วน สมบ รณ 3. จ ดทาแผนการเย ยมต ดตามร วมก บหน วยร บเย ยม ********************************************************************************************************************************* 10

11 กล มว ยทางาน 11

12 1. โครงการรณรงค ปวงประชาร วมใจ ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล มพระเก ยรต พระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเน องในวโรกาสมหามงคล ว นเฉล มพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม 2557 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางป ณฑาร ย ห ร ณย ส ร ก ล ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการพ เศษ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเน องในวโรกาสมหามงคล ว นเฉล มพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม เพ อส งเสร มและสร างความตระหน กให ประชาชนท วไป และบ คลากรสาธารณส ขม การเคล อนไหวออกแรง/ ออกกาล งกายเพ มข น 3. เพ อรณรงค ส งเสร มการใช จ กรยานเป นว ถ ช ว ตเพ อการออกกาล งกาย ลดค าใช จ ายในช ว ตประจาว น และช วยลดป ญหาโลกร อน ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ ประชาชนท วไป จานวน 300 คน สาน กงานสาธารณส ข จ งหว ดจ นทบ ร รณรงค ปวงประชาร วมใจ ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล มพระเก ยรต พระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเน องใน วโรกาสมหามงคลว นเฉล มพระ ชนมพรรษา87 พรรษา 5 ธ นวาคม 2557 โดย ร วมก จกรรมก บสาน กงาน สาธารณส ขจ งหว ดจ นทบ ร ในว นท 1 ธ นวาคม 2557 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. ระด บก จกรรม 1.1 จานวนผ เข าร วมป นจ กรยาน 2. ระด บผลผล ต 2.1 ประชาชนท วไปและบ คลากรกระทรวงสาธารณส ขม ส ขภาพและสมรรถภาพทางกายด ข น 3. ระด บผลล พธ 3.1 ประชาชนท วไปและบ คลากรกระทรวงสาธารณส ขม ความตระหน กเร องการออกกาล งกาย ต.ค.-ธ.ค.57 30,000 (โอนจากกองออกกาล งกาย) ใช งปม.ท งส น 8,970 บาท คงเหล อ งปม. เพ อจ ดทาโครงรณรงค ป นจ กรยานฯ โดยงปม.ท เหล อ จานวน 21,030 บาท รวม 8,970 ผ ร บผ ดชอบหล ก นางป ณฑาร ย ห ร ณย ส ร ก ล ผ ร บผ ดชอบรอง 1. นางย พา ช ยเพ ชร 2. นายช ช ย ทรงพ ฒ 12

13 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ 1. การประเม นผลสาเร จตามเป าหมาย 2. การว เคราะห ส งเคราะห ท ได จากการดาเน นงาน ป ญหา อ ปสรรค โอกาสของการพ ฒนาและป จจ ยแห งความสาเร จของการรณรงค ป นจ กรยาน ความเส ยง ด านกลย ทธ - การดาเน นงานภายใต โครงการฯ ม การดาเน นงานท ไม ท วถ ง หร อไม ครอบคล มกล มเป าหมาย ทาให กล มเป าหมายไม ได ร บประโยชน จากโครงการอย างแท จร ง - จานวนผ เข าร วมโครงการน อยกว าเป าหมาย ด านดาเน นงาน - การประสานท มงานอาจขาดความคล องต ว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง น ประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ - ดาเน นการประสาน/ช แจง การดาเน นงานภายใต โครงการฯ เพ อทาความเข าใจถ งแนวทางการดาเน นงานแก หน วยงานต างๆ ท เก ยวข องและเน นการประชาส มพ นธ ด วยส อต าง ด านดาเน นงาน - เพ มท กษะ และความร ด านการประสานงานให ท มงาน - ประสานความร วมม อก บผ ร บผ ดชอบงานของกล มงาน/ ภาค เคร อข าย ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - ประสานขอคาปร กษาและความช วยเหล อจากฝ ายบร หารเก ยวก บการเบ กจ ายงบประมาณและตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น ********************************************************************************************************************************* 13

14 2. โครงการพ ฒนางานโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพระด บเขต ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางควรพ ศ สายภ ทราน สรณ ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการพ เศษ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการกระต นให เก ดการพ ฒนาการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อมในโรงพยาบาลอย างต อเน อง 2. เพ อประเม นร บรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพฉบ บเกณฑ ค ณภาพโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพแห งชาต (HPHNQC) ในโรงพยาบาลท ครบวาระการ ประเม นซ าท ก 3 ป และโรงพยาบาลอ นๆ ท สนใจ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพส ขภาพท ครบ ชลบ ร, ระยอง, จ นทบ ร, พ.ย.57-ก.ค.58 9,500 นางควรพ ศ สายภ ทรา กาหนดประเม นซ าและม ความสม ครใจ ฉะเช งเทรา, น สรณ ขอร บการประเม นฯ เป าหมาย จานวน 5 สม ทรปราการ, นางวร สา ค ณากรธารง แห ง ปราจ นบ ร และสระแก ว 1. น เทศต ดตามการดาเน นงานและเย ยม สารวจเพ อประเม นร บรองตามาตรฐาน เกณฑ ค ณภาพโรงพยาบาลส งเสร ม ส ขภาพแห งชาต 2. ประช มพ จารณาต ดส นโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพระด บศ นย อนาม ยท 3 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ คณะกรรมการพ จารณาต ดส นโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพระด บศ นย อนาม ย จานวน 10 คน ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ก.ค.-ส.ค.58 5,500 รวม 15,000 - จานวนโรงพยาบาลในส งก ดกระทรวงสาธารณส ข ได ร บการประเม นร บรองตามมาตรฐานเกณฑ ค ณภาพโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพแห งชาต เป าหมายร อยละ 50 (3 แห ง) ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านการดาเน นงาน - การเย ยมประเม นร บรองฯ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพไม เป นไปตามแผนท กาหนดไม ครบตามเป าหมาย 5 แห ง เน องจากงบประมาณไม เพ ยงพอ - คณะกรรมการพ จารณาต ดส นโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต ดราชการมาประช มไม ครบตามกาหนด น.ส.เสาวล กษณ ท วม เจร ญ 14

15 การบร หารความเส ยง - ช แจงทาความเข าใจก บผ ร บผ ดชอบงานของสาน กงานสาธารณส ขและโรงพยาบาล และประสานจ งหว ดเพ อจ ดสรรงบประมาณรองร บ (ถ าทาได ) - ประสานว น เวลา ให คณะกรรมการร บทราบล วงหน าอย างน อย 1 เด อน - ปร บแผนการประช มพ จารณาต ดส นให ม ความย ดหย น ลดข นตอนและสะดวก ********************************************************************************************************************************* 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการออกกาล งกายเพ อส งเสร มส ขภาพ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางอนรรฆว ศร เม อง ตาแหน ง พยาบาลว ชาช พชานาญการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากร ม ความร และท กษะในการเคล อนไหวออกแรงและการออกกาล งกายท เหมาะสม 2. เพ อสร างแกนนาในการออกกาล งกายอย างเต มร ปแบบ 3. เพ อส งเสร มให ม การออกกาล งกายอย างต อเน องและสม าเสมอ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ 1. ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรศ นย อนาม ยท 3 จานวน 90 คน ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ม.ค.58 30,000 นางอนรรฆว ศร เม อง บ คลากรด านการส งเสร มส ขภาพ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ป งบประมาณ 2558 รวม 30,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - จานวนบ คลากร ท เข าร วมประช ม เป าหมายไม น อยกว าร อยละ 80 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - 15

16 ความเส ยง ด านการดาเน นงาน - การดาเน นก จกรรมไม เป นไปตามแผน บ คลากรต ดราชการ มาประช มไม ครบตามท กาหนด ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง นประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง การบร หารความเส ยง ด านการดาเน นงาน - ประสานว น เวลา และแจ งกาหนดการประช ม ให ร บทราบ ต ดประกาศ และประชาส มพ นธ เส ยงตามสายของหน วยงาน ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - ประสานฝ ายบร หารเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง นท ต องใช ประมาณการเบ กจ าย - เจ าหน าท ฝ ายบร หารร วมตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น ********************************************************************************************************************************* 4. โครงการพ ฒนามาตรฐานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางป ณฑาร ย ห ร ณย ส ร ก ล ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ ว ตถ ประสงค 1. พ ฒนาและขยายผลการดาเน นงานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ช มชนต นแบบไร พ ง 2. สร างความตระหน กร แก ประชาชน (กล มปกต กล มป วย กล มเส ยง) ในการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพท ถ กต อง ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ น เทศ ต ดตาม กาก บ และประเม นร บรอง 8 จ งหว ดๆละ 2 ว น ได แก ชลบ ร, ระยอง ธ.ค.-ม.ย.58 30,000 ผ ร บผ ดชอบหล ก มาตรฐานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC จ นทบ ร, ตราด นางป ณฑาร ย ห ร ณย Quality) และองค กร/ช มชนต นแบบไร ปราจ นบ ร, สระแก ว ส ร ก ล พ ง ฉะเช งเทรา และ ผ ร บผ ดชอบรอง สม ทรปราการ นางย พา ช ยเพ ชร รวม 30,000 16

17 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. ระด บก จกรรม 1.1 ภาค เคร อข ายม ความร ความเข าใจและสามารถในการดาเน นงานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ ช มชนต นแบบไร พ ง 2. ระด บผลผล ต 2.1 รพช. ผ านเกณฑ ประเม น คล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) อย างน อย 8 แห ง/ 8 จ งหว ด 2.2 องค กร/ ช มชนไร พ ง 2 แห ง/ จ งหว ด 3. ระด บผลล พธ 3.1 สามารถเผยแพร องค ความร ด านการดาเน นงานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ ช มชนต นแบบไร พ ง ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ 1. การประเม นผลสาเร จตามต วช ว ดของกรมอนาม ย 2. การเย ยมพ ฒนา กาก บ ต ดตามการดาเน นงานสวนสาธารณะเพ อการออกกาล งกายเพ อส ขภาพ 3. การว เคราะห ส งเคราะห ส งท ได จากการดาเน นงาน ป ญหา อ ปสรรค โอกาสของการพ ฒนาและป จจ ยแห งความสาเร จของการดาเน นงานคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ ช มชนต นแบบไร พ ง ความเส ยง ด านกลย ทธ - การม ส วนร วมในการพ ฒนาคล น กไร พ งค ณภาพ (DPAC Quality) และองค กร/ช มชนต นแบบไร พ ง ได ร บความสนใจไม เป นไปตามความคาดหมาย ด านการดาเน นงาน - การประสานท มงานอาจขาดความคล องต ว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง น ประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง 17

18 การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ - ดาเน นการประสาน/ ช แจง การดาเน นงาน เพ อทาความเข าใจถ ง แนวทางการดาเน นงานให ก บผ ร บผ ดชอบงานของสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ด านการดาเน นงาน - เพ มท กษะ และความร ด านการประสานงานให ท มงาน - ประสานความร วมม อก บผ ร บผ ดชอบงานของกล มงาน/ ภาค เคร อข าย ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - ประสานขอคาปร กษาและความช วยเหล อจากฝ ายบร หารเก ยวก บการเบ กจ ายงบประมาณ และตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น ********************************************************************************************************************************* 5. โครงการรณรงค ปวงประชาร วมใจ ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล มพระเก ยรต 60 พรรษา สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางป ณฑาร ย ห ร ณย ส ร ก ล ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเฉล มพระเก ยรต 60 พรรษา สมเด จพระราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 2. เพ อส งเสร มและสร างความหน กให ประชาชนท วไป และบ คลากรสาธารณส ขม การเคล อนไหวออกแรง/ ออกกาล งกายเพ มข น 3. เพ อรณรงค ส งเสร มการใช จ กรยานเป นว ถ ช ว ตเพ อออกกาล งกาย ลดค าใช จ ายช ว ตประจาว น และช วยลดป ญหาโลกร อน ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ บ คลากร สาธารณส ขและบ คคลท วไป จ งหว ดในเขตบร การ ส ขภาพท 6 ร วมรณรงค ป นสองล อส ส ขภาพด เฉล ม พระเก ยรต 60 พรรษา สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ม.ค.-เม.ย.58 21,030 งปม.ท เหล อจากโครง ป นจ กรยานฯ จากกอง ออกกาล งกาย รวม 21,030 ผ ร บผ ดชอบหล ก นางป ณฑาร ย ห ร ณย ส ร ก ล ผ ร บผ ดชอบรอง นางย พา ช ยเพ ชร 18

19 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. ระด บก จกรรม 1.1 จานวนผ เข าร วมป นจ กรยาน 2. ระด บผลผล ต 2.1 ประชาชนท วไปและบ คลากรกระทรวงสาธารณส ขม ความตระหน กเร องการออกกาล งกาย 3. ระด บผลล พธ 3.1 ประชาชนท วไปและบ คลากรกระทรวงสาธารณส ขม ส ขภาพและสมรรถภาพทางกายด ข น ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ 1. การประเม นผลสาเร จตามเป าหมาย 2. การว เคราะห ส งเคราะห ท ได จากการดาเน นงาน ป ญหา อ ปสรรค โอกาสของการพ ฒนาและป จจ ยแห งความสาเร จของการการรณรงค ป นจ กรยาน ความเส ยง ด านกลย ทธ - การดาเน นงานภายใต โครงการฯ ม การดาเน นงานท ไม ท วถ ง หร อไม ครอบคล มกล มเป าหมาย ทาให กล มเป าหมายไม ได ร บประโยชน จากโครงการอย างแท จร ง - จานวนผ เข าร วมโครงการน อยกว าเป าหมาย ด านดาเน นงาน - การประสานท มงานอาจขาดความคล องต ว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง น ประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ - ดาเน นการประสาน/ช แจง การดาเน นงานภายใต โครงการฯ เพ อทาความเข าใจถ งแนวทางการดาเน นงานแก หน วยงานต างๆ ท เก ยวข องและเน นการประชาส มพ นธ ด วยส อต าง ด านดาเน นงาน - เพ มท กษะ และความร ด านการประสานงานให ท มงาน - ประสานความร วมม อก บผ ร บผ ดชอบงานของกล มงาน/ ภาค เคร อข าย ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ - ประสานขอคาปร กษาและความช วยเหล อจากฝ ายบร หารเก ยวก บการเบ กจ ายงบประมาณและตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น 19

20 กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม 20

21 1. โครงการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม ในพ นท เขตบร การส ขภาพท 6 ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นายส ทธ ท ศน ผาณ บ ศย ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มและสน บสน นให หน วยงานและบ คลากรของสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดและองค กรปกครองส วนท องถ นท เก ยวข องก บการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม พ ฒนาระบบ กระบวนการ มาตรฐานการดาเน นงานและพ ฒนางานอนาม ยส งแวดล อมอย างต อเน อง ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ 1. พ ฒนา สน บสน น ต ดตาม ประเม น - สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด 8 จ งหว ด เขตบร การส ขภาพท 6 พ.ย.57-ก.ย ,000 ส ทธ ท ศน และคณะ มาตรฐานการดาเน นงานอนาม ย ส งแวดล อม - องค กรปกครองส วนท องถ น 220 แห ง - โรงพยาบาลในส งก ดกระทรวง สาธารณส ข 68 แห ง - สถานประกอบการด านอาหาร - ประปาหม บ าน/ ประปา อปท./ ประปา ภ ม ภาค/ ประปาเอกชน รวม 200,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ 1. ม ระบบฐานข อม ลสถานการณ ส งแวดล อมและส ขภาพและระบบเฝ าระว งด านส งแวดล อมและส ขภาพในระด บจ งหว ด ท กจ งหว ด 2. ร อยละ 50 ของเทศบาลของท กระด บม ระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมได มาตรฐาน 3. ร อยละ 100 ของโรงพยาบาลส งก ดกระทรวงสาธารณส ขม การจ ดการม ลฝอยต ดเช อตามกฎหมาย 4. คณะอน กรรมการสาธารณส ขจ งหว ดดาเน นงานตามอานาจหน าท ท กาหนด 5. ม ร านอาหารไทยปลอดภ ยส ขภาพด จ งหว ดละ 1 แห ง/ ม ตลาดน ดน าซ อต นแบบ จ งหว ดละ 1 แห ง 6. ร อยละ 50 ของระบบประปาเทศบาลท สม ครเข าร วมระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ได ร บประเม นมาตรฐาน ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านการดาเน นงาน - การดาเน นงานด านอนาม ยส งแวดล อมรายจ งหว ดอาจไม พบผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยส งแวดล อม/ ผ เก ยวข อง 21

22 การบร หารความเส ยง ด านการดาเน นงาน - ประสานจ งหว ดก อนลงดาเน นการในพ นท อย างน อย 3 ว น ********************************************************************************************************************************* 2. โครงการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อมเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน ศ นย อนาม ยท 3 ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นายธน เดช พ นน อย ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มและสน บสน นให หน วยงานและบ คลากรท เก ยวข องก บการพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อมพ ฒนาระบบ กระบวนการ มาตรฐานการดาเน นงานและพ ฒนางาน อนาม ยส งแวดล อมอย างต อเน องเพ อเตร ยมพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2. เพ อการศ กษาสถานการณ เช งค ณภาพและใช บ งช สภาพป ญหาด านส ขาภ บาลส งแวดล อมของช มชนต างด าวของประเทศไทยในป จจ บ น นาไปส การจ ดทามาตรฐาน และพ ฒนาส ขาภ บาลส งแวดล อม 3. เพ อพ ฒนาต นแบบด านการจ ดการม ลฝอยในช มชน โดยสน บสน นให ม ศ นย สาธ ตการค ดแยกม ลฝอยในคร วเร อนและช มชน ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ 1. การสารวจสถานการณ ส ขาภ บาล ร อยละ 30 ของช มชนต างด าวในแต ละ 4 จ งหว ด ได แก พ.ย.57-ก.ย.58 80,000 ธน เดช และคณะ ช มชนต างด าวในพ นท 4 จ งหว ดนาร อง จ งหว ดนาร อง สม ทรปราการ ระยอง 2. การพ ฒนาต นแบบการจ ดการม ลฝอย และส งปฏ ก ล 2.1 สน บสน นให ม ศ นย สาธ ตการค ดแยก ม ลฝอยในคร วเร อนและช มชน 2.2 สน บสน นการพ ฒนาต นแบบการ จ ดการม ลฝอยและส งปฏ ก ล ช มชนใน 8 จ งหว ดเขตร บผ ดชอบของ ศ นย อนาม ยท 3 ตราด สระแก ว 8 จ งหว ดในเขต ร บผ ดชอบของศ นย อนาม ยท 3 พ.ย.57-ก.ย.58 50,000 ธน เดช และคณะ รวม 130,000 22

23 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ ก จกรรมท 1 - ม ระบบฐานข อม ลสถานการณ ส ขาภ บาลช มชนต างด าวในพ นท 4 จ งหว ดนาร อง (จ ดหว ดสม ทรปราการ จ งหว ดระยอง จ งหว ดตราด จ งหว ดสระแก ว) ก จกรรมท 2 - ม ศ นย สาธ ตการค ดแยกขยะม ลฝอยในคร วเร อนและช มชน จ งหว ดละ 1 แห ง - ศ นย อนาม ยท 3 ม ต นแบบการจ ดการม ลฝอย 1 แห ง - ศ นย อนาม ยท 3 ม ต นแบบการจ ดการส งปฏ ก ล 1 แห ง ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านกลย ทธ - การดาเน นงานด านอนาม ยส งแวดล อมรายจ งหว ด อาจไม พบผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยส งแวดล อม/ ผ เก ยวข อง การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ - ประสานจ งหว ดก อนลงดาเน นการในพ นท อย างน อย 3 ว น - จ ดทาค ม อแนวทางการดาเน นงานด านอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย ให ท กจ งหว ด ********************************************************************************************************************************* 23

24 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ด านการพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นายธน เดช พ นน อย ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นม ระบบบร การด านอนาม ยส งแวดล อมท ม ค ณภาพ (EHA) 2. เพ อให เจ าหน าท ท มประเม นของสาธารณส ขจ งหว ดม ความร / เข าใจและสามารถประเม น EHA ได ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ เจ าหน าท สสจ. สสอ. รพ.สต. ในพ นท โรงแรมในจ งหว ดชลบ ร ม.ค ,000 ธน เดช และคณะ ร บผ ดชอบของศ นย อนาม ยท 3 รวม 69 คน 1. จ ดอบรมหล กส ตรการเป นผ ให คาปร กษา (Instructors) การพ ฒนา ค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น 2. น เทศ/ ต ดตามการดาเน นงานของ เจ าหน าท สาธารณส ขจ งหว ด (Instructors) จ งหว ดละ 1 คร ง จ งหว ดในพ นท ร บผ ดชอบ ของศ นย อนาม ยท 3 รวม 8 จ งหว ด เม.ย.-พ.ค.58 40,000 ธน เดช และคณะ รวม 150,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - องค กรปกครองส วนท องถ นม ระบบบร การด านอนาม ยส งแวดล อมท ม ค ณภาพ (EHA) - เจ าหน าท ท มประเม นของสาธารณส ขจ งหว ดม ความร / เข าใจและสามารถประเม น EHA ได ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านดาเน นงาน - จ งหว ดไม สามารถส งบ คลากรมาเข าร วมประช มครบตามจานวนท กาหนด การบร หารความเส ยง ด านดาเน นงาน - ส งหน งส อเช ญประช มระบ ค ณสมบ ต และจานวนให ช ดเจน และแจ งให ทราบล วงหน า 2 ส ปดาห - ประสานก บจ งหว ดตามท ส งหน งส อเช ญ และขอยอดจานวนผ จะเข าร วมประช ม (กรณ ส งรายช อล าช ากว ากาหนด) 24

25 4. โครงการเฝ าระว งค ณภาพน าบร โภคคร วเร อนและต น าหยอดเหร ยญ ป 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางส ภาพร อานมณ ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาถ งสถานการณ และป ญหาค ณภาพน าบร โภคคร วเร อนท อาจเก ดผลกระทบต อส ขภาพของประชาชนเป นการกระต นให ส งคมเก ดความสนใจในป ญหาและม การป องก น ควบค ม และแก ไขป ญหาค ณภาพน าบร โภคให สะอาดปลอดภ ย 2. เพ อส งเสร มระบบการเฝ าระว งค ณภาพน าบร โภคในระด บพ นท ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ - คร วเร อนในพ นท 8 จ งหว ด 8 จ งหว ด ได แก ชลบ ร ม.ค.-ส.ค.58 42,000 ส ภาพร และคณะ - น าบร โภค และแหล งน าธรรมชาต ท ระยอง จ นทบ ร ตราด ประชาชนใช บร โภคครอบคล มคร วเร อนใน สม ทรปราการ พ นท เม อง และเขตชนบท ฉะเช งเทรา ปราจ นบ ร สระแก ว สารวจข อม ลสภาพแวดล อมโดยการใช แบบสอบถามคร วเร อนและส มเก บ ต วอย างน าส งตรวจ ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - ข อม ลสถานการณ ค ณภาพน าบร โภค - ข อม ลการตรวจว เคราะห น าบร โภค ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - รวม 42,000 ความเส ยง ด านดาเน นงาน - ผ ปฏ บ ต งานไม เข าใจแนวทางการดาเน นงาน ม ความคลาดเคล อนของระยะเวลาการปฏ บ ต งานไม เป นไปตามกาหนด และจานวนคร วเร อนท เป นต วอย างในการเฝ าระว ง น อยกว าเป าหมาย การบร หารความเส ยง ด านดาเน นงาน - ทาความเข าใจแนวทางการปฏ บ ต งานให ช ดเจน ********************************************************************************************************************************* 25

26 5. โครงการประเม นพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อมขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นายธน เดช พ นน อย ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นม ระบบบร การด านอนาม ยส งแวดล อมท ม ค ณภาพ (EHA) 2. เพ อให ประชาชนได ร บบร การด านอนาม ยส งแวดล อมท ม ค ณภาพ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ เทศบาลตาบล, เทศบาลเม อง, เทศบาล เม.ย.-ก.ค ,000 ธน เดช และคณะ นคร น เทศ/ ต ดตาม/ ประเม นค ณภาพระบบ บร การอนาม ยส งแวดล อมขององค กร ปกครองส วนท องถ น ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - องค กรปกครองส วนท องถ น ม ระบบบร การด านอนาม ยส งแวดล อมท ม ค ณภาพ (EHA) ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านดาเน นงาน - องค กรปกครองส วยท องถ นไม พร อมร บการประเม น การบร หารความเส ยง ด านดาเน นงาน - ส งหน งส อแจ งให อปท.ทราบล วงหน าก อนเข าประเม นประมาณ 2 ส ปดาห - ประสานช แจงจ งหว ด และ อปท. ทาความเข าใจในข นตอนการร บประเม น อปท.ในพ นท ร บผ ดชอบ ของศ นย อนาม ยท 3 8 จ งหว ด รวม 100,000 ********************************************************************************************************************************* 26

27 งานตามพ นธก จ 27

28 1. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ บ รณาการสานค ด พ ช ตแยกส วนภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางณ ฐพร ส จ ตโต ตาแหน ง พยาบาลว ชาช พชานาญการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรและภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 ม ศ กยภาพในการทางานบ รณาการร วมก บเขตบร การส ขภาพพ นท 2. เพ อสร างความส มพ นธ ท ด ของบ คลากร ภาค เคร อข ายท งศ นย อนาม ยท 3 และให ม ท กษะในการทางานและการดารงช ว ต อย างม ความส ขและภาคภ ม ใจ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ บ คลากรศ นย อนาม ยท 1, 3 และ 6 จ.ชลบ ร ต.ค.-ธ.ค ,000 ณ ฐพร และคณะ จานวน 100 คน ประช มเช งปฏ บ ต การ บ รณาการสานค ด พ ช ตแยกส วน รวม 540,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - ผ เข าร วมประช มม ความพ งพอใจการประช มไม น อยกว า ร อยละ 70 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ประเม นความพ งพอใจผ เข าร วมประช ม ความเส ยง ด านกลย ทธ การนาแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท ได ร บความสนใจไม เป นไปตามความคาดหมาย ด านการดาเน นงาน การประสานท มงานอาจขาดความคล องต ว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง น ประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง การบร หารความเส ยง ด านกลย ทธ ให ผ ร บผ ดชอบของกล มงานประสานและเตร ยมเจ าหน าท ด านการดาเน นงาน เพ มท กษะ และความร ด านการประสานงานให ท มงาน - ประสานความร วมม อก บผ ร บผ ดชอบงานของกล มงาน ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ ประสานงานขอคาปร กษาและความช วยเหล อจากฝ ายบร หารเก ยวก บการเบ กจ ายงบประมาณและตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น 28

29 2. โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การส ขภาพ เพ อการส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อม ของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ผ ร บผ ดชอบโครงการ : นางวรรณภาพร งามศ ร ตาแหน ง พยาบาลว ชาช พชานาญการ ว ตถ ประสงค - เพ อกระต นให เก ดการพ ฒนาองค ความร และค ณภาพการให บร การ เพ อเป นต นแบบสาธ ตด านการส งเสร มส ขภาพ ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ บ คลากรศ นย อนาม ยท 3 ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ต.ค.57-พ.ย.57 9,600 นางวรรณภาพร จานวน 30 คน/ คร ง งามศ ร 1. ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาค ณภาพ บร การ และเทคโนโลย ด านการส งเสร ม ส ขภาพ 2. ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาว ชาการ ด านการส งเสร มส ขภาพ ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ บ คลากรศ นย อนาม ยท 3 จานวน 30 คน/ คร ง - จานวนบ คลากร ท เข าร วมประช ม เป าหมายไม น อยกว าร อยละ 70 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ความเส ยง ด านดาเน นงาน การดาเน นก จกรรมไม เป นไปตามแผน บ คลากรต ดราชการ มาประช มไม ครบตามท กาหนด ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง นประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง การบร หารความเส ยง ด านการดาเน นงาน ประสานว น เวลา และแจ งกาหนดการประช ม ให ร บทราบ ต ดประกาศ และประชาส มพ นธ เส ยงตามสานของหน วยงาน ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ ประสานฝ ายบร หารเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง นท ต องใช ประกอบการเบ กจ าย - เจ าหน าท ฝ ายบร หารร วมตรวจสอบหล กฐานสาค ญทางการเง น ศ นย อนาม ยท 3 ชลบ ร ต.ค.57-พ.ย.57 19,200 นางวรรณภาพร งามศ ร รวม 28,800 29

30 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรและภาค เคร อข ายของศ นย อนาม ยท 3 รวมก นเราเป นหน ง ป งบประมาณ 2558 ผ ร บผ ดชอบโครงการ : น.ส.ปว ณา บ งจ นทร ตาแหน ง น กทร พยากรบ คคล ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรและภาค เคร อข ายศ นย อนาม ยท 3 รวมก นเป นหน ง ป งบประมาณ เพ อสร างความส มพ นธ ท ด ของบ คลากร และความสาม คค ท งศ นย อนาม ยท 3 นาพาองค กรให ก าวส ความเป นหน ง 3. เพ อให บ คลากรม ความส ขในการปฏ บ ต งาน ม การส อสารท ด ม พฤต กรรมบร การด วยใจ เข าถ งว ฒนธรรมองค กร 4. เพ อให บ คลากรม พล งในการทางานอย างม ความส ข ม ท ศนคต ท ด ต องาน เพ อนร วมงาน ผ บร หาร ห วหน างาน หน วยงาน ก จกรรม กล มเป าหมาย พ นท ดาเน นการ ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผ ร บผ ดชอบ ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพของ บ คลากรและภาค เคร อข ายศ นย อนาม ยท จ.ชลบ ร ต.ค.-พ.ย ,000 ปว ณา และคณะ บ คลากรและภาค เคร อข ายศ นย อนาม ยท 3 รวมก นเป นหน ง 3 จานวน 70 คน 2 ร น รวม 450,000 ต วช ว ดผลสาเร จของโครงการ - ผ เข าร วมประช มม ความพ งพอใจการประช มไม น อยกว า ร อยละ 70 ว ธ การประเม นผลสาเร จของโครงการ - ประเม นความพ งพอใจผ เข าร วมประช ม ความเส ยง ด านกลย ทธ - การนาแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท ได ร บความสนใจไม เป นไปตามความคาดหมาย ด านการดาเน นงาน - การประสานท มงานอาจขาดความคล องต ว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ อาจเก ดความเส ยงเก ยวก บหล กฐานสาค ญทางการเง นประกอบการเบ กจ ายไม ถ กต อง 30

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information