แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

2 กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ของว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย เป นเคร องม อส าค ญ ของการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพเป นไปตามแผนปฏ บ ต การและย ทธศาสตร ของส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา ซ งได มอบให หน วยงานในส งก ดท กหน วย ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อให การใช จ ายงบประมาณประจ าป เป นไปตามย ทธศาสตร นโยบาย ของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การ และ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา และสามารถควบค มการใช จ ายเง น ในการบร หารงานอาช วศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพและถ กต องตามระเบ ยบทางราชการ ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.2558 โดยได จ ดท าข นจาก การประช มเช งปฏ บ ต การของผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาและคณะกรรมการสถานศ กษา ซ งม งเน นการใช เง นงบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล เก ดประโยชน และด วยความประหย ด ถ กต อง ตามระเบ ยบทางราชการ ท งน แผนปฏ บ ต การด งกล าว ย งถ อเป นเคร องม อในการต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของสถานศ กษาด วย แผนปฏ บ ต การประจาป น ผ จ ดทาและรวบรวมแผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการตามแนวทางของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา และ ค าแนะน าของกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การท กประการ หว งว าจะเป นแนวทางการปฏ บ ต งานให ว ทยาล ยพ ฒนา เจร ญก าวหน าต อไป งานวาง วางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

3 สารบ ญ เน อเร อง หน า ส วนท ว ส ยท ศน พ นธก จ ป 2558 ของ สอศ ย ทธศาสตร มาตรการ และโครงการ สอศ. ป โครงสร าง สอศ นโยบาย และย ทธศาสตร ท เก ยวข อง 69 ส วนท ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ของว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย จ ดเน นในการพ ฒนาสถานศ กษาและความโดดเด น กลย ทธ และมาตรการของสถานศ กษา ประว ต ความเป นมา และข อม ลด านอาคารสถานท โครงสร างว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ข อม ลบ คลากร ข อม ลน กเร ยนน กศ กษา 2122 ส วนท สร ปผลการใช จ ายเง น ป งบประมาณ ประมาณการรายร บ รายจ าย ป งบประมาณ สร ปงบหน ารายจ าย ป งบประมาณ ภาคผนวก ภาคผนวก 1 รายละเอ ยดคร ภ ณฑ ด วยเง นนอกงบประมาณ(เง นรายได สถานศ กษา) ภาคผนวก 2 แบบสร ปแผนงาน/โครงการ ภาคผนวก 3 รายละเอ ยดการคานวณประมาณการรายร บ รายจ าย ภาคผนวก 4 รายละเอ ยดโครงการ ภาคผนวก 5 คาส งว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย

4 1 ส วนท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เป นผ น าในการจ ดการศ กษาสายอาช พ เพ อเป นพล งข บเคล อน เศรษฐก จและส งคม เพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศและภ ม ภาค พ นธก จ 1. จ ดและส งเสร มและพ ฒนาการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพและได มาตรฐาน 2. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานกาล งคนสายอาช พเข าส สากล 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาสายอาช พอย างท วถ ง ต อเน อง เสมอภาค และเป นธรรม 4. เป นแกนกลางในการจ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พ ระด บฝ ม อ เทคน ค และเทคโนโลย ของประเทศ 5. สร างเคร อข ายความร วมม อให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการพ ฒนาการจ ดการอาช วศ กษาและ การฝ กอบรมว ชาช พ 6. ว จ ย สร างนว ตกรรม จ ดการองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พ และค ณภาพช ว ตของประชาชน 7. ส งเสร ม/พ ฒนาคร และบ คลากรอาช วศ กษาเพ อความเป นเล ศ ม นคง และก าวหน าในว ชาช พ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ ป 2558 ของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 4 ย ทธศาสตร 9 มาตรการ 45 โครงการ ย ทธศาสตร A ยกระด บค ณภาพผ เร ยน A1 ส งเสร มศ กยภาพสถานศ กษา A11 เสร มสร างสถานศ กษาขนาดเล กให ได มาตรฐานอาช วศ กษา A12 ว ทยาล ยเทคโนโลย ฐานว ทยาศาสตร A13 ศ นย ความชานาญว ชาช พเฉพาะ A14 ยกระด บมาตรฐานท กษะพ นฐานอาช พ A2 สร างผ เร ยนให ม ค ณภาพมาตรฐาน A21 เพ มประส ทธ ภาพการเร ยน การสอน และการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ A22 เพ มข ดความสามารถทางภาษาสาหร บน กเร ยนน กศ กษา A23 ท นป ญญาชาต A24 องค การว ชาช พอ ตสาหกรรม A25 องค การว ชาช พพณ ชยกรรมฯ A26 อ ดหน นองค การเกษตรกรในอนาคตในบรมราช ปถ มภ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ A27 ว จ ยและพ ฒนาอาช วศ กษาเพ อสร างองค ความร และยว ตกรรม A28 ว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย (ส งประด ษฐ และห นยนต )

5 2 A29 ส งเสร มการปฏ ร ปอาช วศ กษาเพ อเพ มผลส มฤทธ ผ เร ยนด วนค ณภาพมาตรฐานฯ A29.1 อาช วะพ ฒนา ( Fix it center, อาช วะบร การ) A29.2 ฝ กอบรมเตร ยมอาช วศ กษา A3 ระเบ ยบว น ย ความภาคภ ม ใจในชาต A31 โครงการเสร มสร างค ณธรราม จร ยธรรม และธรรมาภ บาลในสถานศ กษา A32 ปฎ ร ปการสอนภาษาไทย ประว ต ศาสตร หน าท พลเม อง A33 TO BE NUMBER ONE ย ทธศาสตร B เพ มปร มาณผ เร ยนสายอาช พ B1 ท นและเง นสน บสน นการศ กษา B11 ท นเร ยนด จชต. B12 ท นเร ยนต อ ป. ตร สายปฏ บ ต การ B13 ท นเฉล มราชก มาร B14 การจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน B15 อ ดหน นการสอนเกษตรระยะส น B16 อ ดหน นน กเร ยนอาช วศ กษาแก ไขป ญหาความท ยากจนในชนบท B17 อ ดหน นรายได ระหว างเร ยน B18 ส งเสร มการประกอบอาช พอ สระในกล มผ เร ยนอาช วศ กษา B2 การสร างและการกระจายโอกาส B21 โครงการทางไกลผ านดาวเท ยมว งไกลก งวล B22 ลดป ญหาการออกกลางค น B23 ขยายอาช วะอาเภอ B24 ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พ และพ ฒนาหล กส ตรว ชาช พระยะส น B25 ศ นย ฝ กอบรมอาช พในสถานศ กษา B26 พ ฒนาการศ กษา จชต. B27 สร างค าน ยมอาช วศ กษา ย ทธศาสตร C ส งเสร มการม ส วนร วมจากท กภาคส วน C1 สร างความร วมม อก บท กภาคส วน C11 อาช วศ กษามาตรฐานสากล C12 ความร วมม อผล ตและพ ฒนากาล งคนด านอาช วศ กษา ตอบสนองภาคการผล ตและบร การในสาขาการบร การ ส ขภาพ และการท องเท ยวป โตรเคม อ ญมณ การบร หารจ ดการขนส งส นค าและพาณ ชนาว และอาหาร โดย กรอ.อศ.

6 3 C2 สร างเคร อข ายความร วมม อในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและต างประเทศ C21 เตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน C22 ความร วมม อฝ กงานน กเร ยนน กศ กษาอาช วศ กษาในต างประเทศ C23 ความร วมม อก บต างประเทศเพ อพ ฒนาอาช วศ กษาของประเทศไทย C24 โครงการโรงเร ยนพระราชทานว ทยาล ยกาปงเณอเต ยล ฯ C26 อ ดหน นบำร งสมำช กว ทยำล ยน กบร หำรกำรศ กษำช ำงเทคน คแผนโคล มโบ C3 ทว ภาค C31 ยกระด บค ณภาพการจ ดอาช วศ กษาทว ภาค ย ทธศาสตร D เพ มประส ทธ ภาพบร หารจ ดการ D1 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ D11 ผล ต พ ฒนำ เสร มสร ำงค ณภำพช ว ตคร คณำจำรย และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ D12 จ ดต งสถำบ นกำรอำช วศ กษำ D13 ส งเสร มงำนว จ ยพ ฒนำนโยบำยและว จ ยองค ควำมร D14 จ ดหำบ คลำกรสน บสน นค นคร ให น กเร ยน D15 เร งประส ทธ ภำพกำรสอนคร อำช วศ กษำ D16 โครงกำรเพ มประส ทธ ภำพกำรเร ยนกำรสอนและกำรบร หำรจ ดกำรอำช วศ กษำ นโยบายร ฐบาล 11 ด าน ค อ 1) การปกป องเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 2) การร กษาความม นคงของประเทศ 3) การลดความเหล อมล าของส งคมและการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 4) การศ กษาและเร ยนร การทะน บาร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 5) การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 6) การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 7) การส งเสร มบทบาทและใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 8) การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และ นว ตกรรม 9) การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 10) การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปราบการท จร ต และประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11) ปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม

7 4 นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ประจาป งบประมาณ นโยบายเร งด วน (ดาเน นการให เห นผลใน 3 เด อน) 1. เร งสารวจและให ความช วยเหล อเย ยวยา รวมท งพ นฟ ท ได ร บผลกระทบจากเหต การณ อ ทกภ ย 2. เร ง แก ไขป ญหาความร นแรง และเหต ทะเสาะว วาทของน กศ กษาอาช วศ กษา 3. เร ง สร างค าน ยมอาช วศ กษา ปร บภาพล กษณ และกาหนดมาตรการเพ อจ งใจให ศ กษาในสายอาช พ อาช วศ กษาเพ มมากข น 4. ทบทวนหล กส ตรการเร ยนการสอน 5. เร งพ จารณาทบทวนการอ ดหน นรายห วแก น กเร ยนในระด บการศ กษาข นพ นฐาน 6. เร งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการม ส วนร วมในระบบการศ กษา 7. เร งปร บระบบการบรรจ คร การร บรองมาตรฐานว ชาช พคร 8. เร งทบทวนมาตรการการจ ดก จกรรมร บน องของน กเร ยนน กศ กษาในสถาบ นการศ กษา 9. เร งทบทวนมาตรการความปลอดภ ยสาหร บสถาบ นการศ กษาต าง ๆ เก ยวก บการจ ดก จรรมท ศนศ กษานอก สถานศ กษาแลบมาตรฐานความปลอดภ ยในการเด นทาง 10. เร งดาเน นการตามนโยบายเร งด วนของคณะร ฐมนตร ท เก ยวก บด านการศ กษาให เห นผลในทางปฏ บ ต ตามเป าหมายและกรอบระยะเวลาท กาหนด 5 นโยบายท วไป 1. ย ดหล กการม ส วนร วม การกระจายอานาจและความต องการของท กภาคส วนในส งคม สอดคล องก บท ศ ทาง การพ ฒนาประเทศ 2. การสร างโอกาสทางการศ กษา ความเท าเท ยม เป นธรรมและเข าถ งองค ความร ในการดาเน นช ว ตได อย างต อเน อง 3. การพ ฒนาระบบการจ ดการศ กษาและการพ ฒนาหล กส ตรทางการศ กษา 4. การส งเสร มและยกสถานะของคร ให ว ชาช พคร เป นว ชาช พช นส ง 5. การบร หารและการปฏ บ ต ราชการกระทรวงในท กระด บ ต องบ รณาการและเป นไปในท ศทางเด ยวก น ปราศจากกรท จร ตคอร ปช น 7 นโยบายเฉพาะ (ดาเน นการให เห นผลใน 1 ป ) 1. กำรพ ฒนำกำรศ กษำและสน บสน นกำรแก ป ญหำและพ ฒนำในพ นท จ งหว ดชำยแดนใต 2. กำรเตร ยมควำมพร อมเข ำส ประชำคมอำเซ ยนและกำรดำรงควำมต อเน องภำยหล งกำรก ำวเข ำส ประชำคมอำเซ ยน 3. กำรพ ฒนำศ กยภำพกำรแข งข นและสน บสน นกำรพ ฒนำประเทศอย ำงย งย น 4. กำรม งเน นกำรผล ต และพ ฒนำคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำให ม ค ณภำพ 5. กำรพ ฒนำระบบเทคโนโลย สำรสนเทศเพ อกำรศ กษำให ท นสม ย 6. กำรเพ มประส ทธ ภำพกำรปฏ บ ต รำชกำรตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป งบประมำณ 2558 ของกระทรวงศ กษำธ กำร 7. กำรดำเน นกำรตำมแผนกำรศ กษำแห งชำต และกำรปฏ ร ปกำรศ กษำ

8 แผนภ ม การแบ งส วนราชการสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เลขาธ การคณะกรรมการการอาช วศ กษา ท ปร กษาด านนโยบายและแผน ท ปร กษาด านมาตรฐานอาช วศ กษาช างอ ตสาหกรรม ท ปร กษาด านมาตรฐานอาช วศ กษาธ รก จและบร การ ท ปร กษาด านมาตรฐานอาช วศ กษาเกษตรกรรมและประมง รองเลขาธ การคณะกรรมการการอาช วศ กษา รองเลขาธ การคณะกรรมการการอาช วศ กษา รองเลขาธ การคณะกรรมการการอาช วศ กษา ธ กล มพ ฒนาระบบบร หาร หน วยตรวจสอบภายใน สาน กอานวยการ สาน กพ ฒนาสมรรถนะคร และ บ คลากรอาช วศ กษา สาน กนโยบายและ แผนการอาช วศ กษา สาน กมาตรฐานการ อาช วศ กษาและว ชาช พ สาน กต ดตามและประเม นผล การอาช วศ กษา สาน กความร วมม อ สาน กว จ ยและพ ฒนาการ อาช วศ กษา ศ นย พ ฒนาส งเสร มประสานงานก จการ น กศ กษาและก จการพ เศษ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ กาล งคนอาช วศ กษา ศ นย พ ฒนาการศ กษาเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต หน วยศ กษาน เทศก

9 6 แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) การพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ม แนวค ดท ม ความต อเน อง จากแนวค ดของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 8 10 โดยย งคง ย ดหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และ คนเป นศ นย กลางของการพ ฒนา รวมท ง สร างสมด ล การพ ฒนา ในท กม ต และข บเคล อนให บ งเก ดผลในทางปฏ บ ต ท ช ดเจนย งข นในท กระด บ เพ อให การพ ฒนา และบร หารประเทศเป นไปบนทางสายกลาง เช อมโยงท กม ต ของการพ ฒนาอย างบ รณาการ ท งคน ส งคม เศรษฐก จ ส งแวดล อมและการเม อง โดยม การว เคราะห อย าง ม เหต ผล และใช หล ก ความพอประมาณ ให เก ดความสมด ลระหว างม ต ทางว ตถ ก บจ ตใจของคนในชาต ความสมด ลระหว างความสามารถในการพ งตนเองก บ การแข งข นในเวท โลก ความสมด ลระหว างส งคมชนบทก บเม อง เตร ยม ระบบภ ม ค มก น ด วยการบร หาร จ ดการ ความเส ยงให เพ ยงพอพร อมร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงท งภายนอกและภายในประเทศ ท งน การข บเคล อนกระบวนการพ ฒนาท กข นตอนต องใช ความรอบร ในการพ ฒนาด านต าง ๆ ด วยความรอบคอบ เป นไปตามล าด บข นตอน และสอดคล องก บว ถ ช ว ตของส งคมไทย รวมท งเสร มสร างศ ลธรรมและส าน กใน ค ณธรรม และจร ยธรรม ในการปฏ บ ต หน าท และดาเน นช ว ตด วย ความเพ ยร จะเป นภ ม ค มก นท ด ให พร อม เผช ญการเปล ยนแปลงท เก ดข นท งในระด บป จเจก ครอบคร ว ช มชน ส งคม และประเทศชาต ว ส ยท ศน ในช วง พ.ศ ส งคมอย ร วมก นอย างม ความส ข ด วยความเสมอภาค เป นธรรม และม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง ประกอบด วย 4 พ นธก จ ค อ 1) สร างส งคมเป นธรรมและเป นส งคมท ม ค ณภาพ ท กคนม ความม นคงในช ว ต ได ร บการค มครองทาง ส งคมท ม ค ณภาพอย างท วถ งและเท าเท ยม ม โอกาสเข าถ งทร พยากรและกระบวนการย ต ธรรมอย างเสมอภาค ท ก ภาคส วนได ร บการเสร มพล งให สามารถม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนา ภายใต ระบบบร หารจ ดการภาคร ฐท โปร งใส เป นธรรม 2) พ ฒนาค ณภาพคนไทยให ม ค ณธรรม เร ยนร ตลอดช ว ต ม ท กษะและการดารงช ว ตอย างเหมาะสมใน แต ละช วงว ย สถาบ นทางส งคมและช มชนท องถ นม ความเข มแข ง สามารถปร บต วร เท าท นก บการเปล ยนแปลง 3) พ ฒนาฐานการผล ตและบร การให เข มแข งและม ค ณภาพบนฐานความร ความค ดสร างสรรค และ ภ ม ป ญญา สร างความม นคงด านอาหารและพล งงาน ปร บโครงสร างการผล ตและการบร โภคให เป นม ตรก บ ส งแวดล อม พร อมสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม 4) สร างความม นคงของฐานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สน บสน นการม ส วนร วมของช มชน รวมท งสร างภ ม ค มก น เพ อรองร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศและภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต

10 7 แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) 1) ปร ชญาหล กและกรอบแนวค ด การจ ดทาแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) การจ ดท าแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) ย ดหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง ย ดทางสายกลางอย บนพ นฐานของความสมด ลพอด ร จ กพอประมาณ อย างม เหต ผล ม ความรอบร เท า ท นโลก เพ อม งให เก ดการพ ฒนาท ย งย นและความอย ด ม ส ขของคนไทย เก ดการบ รณาการแบบองค รวมท ย ด คน เป นศ นย กลางของการพ ฒนาและสร างการพ ฒนาอย ม ด ลยภาพ ท งด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง และส งแวดล อม เป นแผนท บ รณาการศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม และก ฬา ก บการศ กษาท กระด บ รวมท งเช อมโยง การพ ฒนาการศ กษาก บการพ ฒนาด านต าง ๆ ท งด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง การปกครอง ว ฒนธรรม ส งแวดล อม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นต น โดยคาน งถ งการพ ฒนาอย างต อเน องตลอดช ว ต 2) เจตนารมณ ของแผน แผนการศ กษาแห งชาต ม เจตนารมณ เพ อม ง (1) พ ฒนาช ว ตให เป น มน ษย ท สมบ รณ ท งทางร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข และ (2) พ ฒนาส งคมไทยให เป นส งคมท ม ความเข มแข งและม ด ลยภาพ ใน 3 ด าน ค อ เป น ส งคมค ณภาพ ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร และส งคมสมานฉ นท และเอ ออาทรต อก น 3) ว ตถ ประสงค ของแผน เพ อให บรรล ตามปร ชญาหล กและเจตนารมณ ของแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) จ งกาหนดว ตถ ประสงค ของแผนฯ ท สาค ญ 3 ประการ ด งน 1. พ ฒนาคนอย างรอบด านและสมด ลเพ อเป นฐานหล กของการพ ฒนา 2. เพ อสร างส งคมไทยให เป นส งคมค ณธรรม ภ ม ป ญญาและการเร ยนร 3. เพ อพ ฒนาสภาพแวดล อมของส งคมเพ อเป นฐานในการพ ฒนาคน และสร างส งคมค ณธรรม ภ ม ป ญญา และการเร ยนร ย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ว ส ยท ศน จ ดการศ กษาไทยโดย ย ดน กเร ยนเป นศ นย กลาง ม งกระจายโอกาสทางการศ กษาอย าง เท าเท ยม ท งในเม องและชนบท พร อมจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพสาหร บท กคน การศ กษาจะนาไปส การสร างความเข มแข ง ของประชาชน ประชาชนท เข มแข งและม ความร ค อท นท ม พล งในการต อส ก บความยากจน พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพสาหร บเด ก เยาวชน ผ พ การ และผ ด อยโอกาสท กคน เพ อให เท าเท ยมก น ท กแห งไม ว าในเม องหร อชนบท ไม ว าจะจ ดโดยร ฐหร อเอกชน ต งแต ปฐมว ยจนถ งช นม ธยมศ กษาป ท 6 และ เท ยบเท า 2. พ ฒนาน กศ กษาไทยให เป นม ออาช พ เป นพลเม องโลกท ท นสม ย ม ท กษะหลากหลาย ม ความสามารถในการแข งข นในตลาดโลกได และอย ร วมก นเป นส งคมท วางอย บนฐานความร ต งแต ช น ม ธยมศ กษาป ท 6 ข นไป โดยเฉพาะระด บอาช วศ กษาและระด บอ ดมศ กษา 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล

11 ย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษา 1. การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท กระด บ ท กประเภท โดยม งเน นเป าหมายหล ก ค อ น กเร ยนเป น ศ นย กลาง 2. สร างโอกาสทาการศ กษาแก ประชากรท กกล มอย างเท าเท ยม 3. ปฏ ร ปคร เพ อยกฐานะคร และว ชาช พคร ให เป นว ชาช พช นส ง 4. การจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ระด บอาช วศ กษา และการฝ กอาช พให สอดคล องก บตลาดแรงงาน ท งในเช งปร มาณและค ณภาพ 5. การพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อให การศ กษาท ดเท ยมก บนานาชาต 6. สน บสน นการพ ฒนาเพ อสร างท นป ญญาชาต 7. การเพ มข ดความสามารถของทร พยากรมน ษย เพ อรองร บการเป ดเสร ประชาคมอาเซ ยน 8 ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ ย ทธศาสตร การฟ นฟ ความเช อม นและเร งร ดวางรากฐานท ด ของประเทศ 2. ย ทธศาสตร ความม นคงแห งร ฐ 3. ย ทธศาสตร การสร างความเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จอย างย งย นและเป นธรรม 4. ย ทธศาสตร การศ กษา สาธารณส ข ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณภาพช ว ต 5. ย ทธศาสตร การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและนว ตกรรม 7. ย ทธศาสตร การต างประเทศและเศรษฐก จระหว างประเทศ 8. ย ทธศาสตร การบร หารก จการบ านเม องท ด 9. รายการค าดาเน นการภาคร ฐ ย ทธศาสตร / แผนงาน การจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ท เก ยวข องก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 4. ย ทธศาสตร การศ กษา สาธารณส ข ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณภาพช ว ต 1. แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา นโยบายการจ ดสรรงบประมาณ 1.1 ส งเสร มการปฏ ร ปการศ กษาท งระบบ ในด านค ณภาพคร หล กส ตร ห องเร ยน และการใช เทคโนโลย ด านการศ กษา รวมท งบ รณาการนโยบายการศ กษาในแต ละระด บ เพ มผลส มฤทธ ของการจ ดการศ กษาต งแต ว ย เด กจนม ความพร อมเข าส ตลาดแรงงาน 1.2 สร างว ฒนธรรมและส งคมการเร ยนร ตลอดช ว ต ให คนท กกล มว ยควบค ก บการพ ฒนาแหล งเร ยนร ใน ท กประเภทและในระด บพ นท ส งเสร มการร กการอ าน เพ มท กษะการใช ภาษาไทย และภาษาต างประเทศ

12 1.3 พ ฒนาเด กว ยเร ยนท กระด บให ม ความร ทางว ชาการ และความฉลาดทางอารมณ เร ยนร และภ ม ใจใน ประว ต ศาสตร ไทย ย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความเป นพลเม องท ด ตระหน กในส ทธ หน าท ความเสมอภาค การท าประโยชน ต อส งคม ม จ ตอาสา และจ ตส าน กท ด ผ านกระบวนการ อบรมเยาวชนท เหมาะสมก บว ย 1.4 พ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนโดยม น กเร ยนเป นศ นย กลาง ส งเสร มให เก ดกระบวนการค ด ว เคราะห และแก ไขป ญหาอย างเป นระบบ 1.5 ส งเสร มการผล ตและพ ฒนาก าล งคนให ม ค ณภาพและมาตรฐาน เช อมโยงก บกล มอ ตสาหกรรม เป าหมาย สอดคล องตามความต องการของตลาดแรงงานและท ศทางการพ ฒนาประเทศ 1.6 พ ฒนาคร ให ม ค ณภาพ ม จ ตว ญญาณความเป นคร สน บสน นการผล ตบ คล ากรทางการศ กษาในสาขา ขาดแคลน 1.7 เพ มโอกาสในการเข าถ งบร การทางการศ กษาอย างเท าเท ยม เสร มสร างโอกาสการศ กษาต อในระด บ ท ส งข น รวมท งสน บสน นภาคร ฐ ภาคเอกชน และส อมวลชนในการผล ตและเผยแพร ส อท ปลอดภ ยและ สร างสรรค 1.8 สน บสน นการดาเน นภารก จพ นฐานของหน วยงาน 2. แผนงานสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน นโยบายการจ ดสรรงบประมาณ 2.1 จ ดให ประชากรว ยเร ยนได ร บการศ กษาข นพ นฐาน ต งแต ระด บก อนประถมศ กษา ถ งม ธยมศ กษา ตอนปลายท งสายสาม ญและสายอาช พ โดยไม เส ยค าใช จ าย 2.2 สน บสน นการดาเน นงานตามภารก จพ นฐานของหน วยงาน 3. แผนงานพ ฒนาด านสาธารณส ข 4. แผนงานพ ฒนาระบบประก นส ขภาพ 5. แผนงานด แลผ ส งอาย เด ก สตร คนพ การ และผ ด อยโอกาส 6. แผนงานยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน 7. แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการและค มครองครองแรงงาน 8. แผนงานป องก นและแก ไขป ญหาการค ามน ษย 9. แผนงานป องก น ปราบปราม และบาบ ดร กษาผ ต ดยาเสพย ต ด 10. แผนงานอน ร กษ ส งเสร มและพ ฒนาศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 11. แผนงานส งเสร มและพ ฒนาการก ฬาและน นทนาการ 9

13 10 ส วนท 2 ข อม ลพ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ส ญญาล กษณ ประจาว ทยาล ย ปร ชญาของว ทยาล ย(College philosophy) ท กษะด ม ว น ย ใฝ ค ณธรรม ท กษะด หมายถ ง น กเร ยนน กศ กษาม ท กษะทางว ชาช พท ด ม ว น ย หมายถ ง น กเร ยนน กศ กษาเคารพและปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ของว ทยาล ยและส งคม ใฝ ค ณธรรม หมายถ ง น กเร ยนน กศ กษาของว ทยาล ยม ค ณธรรมและจร ยธรรมท ด ว ส ยท ศน ของว ทยาล ย (vision) ผล ตและพ ฒนากาล งคน ส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น ด วยกลไกอาช วศ กษาส มาตรฐานสากล พ นธก จ (Mission) 1. พ ฒนากาล งคนทางอาช วศ กษาระด บฝ ม อ ช างเทคน ค และเทคโนโลย ให ม ความร เช ยวชาญ สามารถปฏ บ ต งานอย างม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล 2. พ ฒนากาล งคน เป นคนด ม ค ณธรรม เป นท ต องการของส งคม 3. จ ดการเร ยนการสอนให สอดคล องก บความต องการ ของตลาดแรงงาน งานท องถ น ประเทศ และอาเซ ยน โดนเน นการใช ภาษากลางอาเซ ยน(อ งกฤษ) 4. พ ฒนานว ตกรรม เทคโนโลย สน บสน นช มชน ท องถ น ประเทศชาต ให เจร ญก าวหน าท ดเท ยม นานาอารยประเทศ 5. ส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น อน ร กษ ว ฒนธรรม และส งแวดล อม ปล กฝ งจรรยาบรรณ ในการประกอบอาช พตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 6. บร หารสถานศ กษา ด วยหล กธรรมมาภ บาล โดยให ช มชนม ส วนร วม 7. ประสานความร วมม อก บท กภาคส วน ในการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา ส ญล กษณ ประจาว ทยาล ย ตราประจาว ทยาล ย วงกลมซ อนก น 2 วง

14 11 ส ประจาว ทยาล ย ขาว แดง ส ขาว ส แดง ต นไม ประจาว ทยาล ย ต นไม แดง ช อภาษาอ งกฤษ : Iron wood, Jamba, Pyinkado; ช อว ทยาศาสตร : Xylia xylocarpa

15 12 2. จ ดเน นในการพ ฒนาสถานศ กษา และความโดดเด น จ ดเน นในการพ ฒนาของสถานศ กษา 1. จ ดการศ กษาโดยเน นให ผ เข าเร ยน สาเร จการศ กษาตามหล กส ตร ไม น อยกว า 80 % ของผ เร ยน 2. สน บสน นให คร และผ เร ยนจ ดทาและดาเน นการจ ดประกวด จ ดแสดงโครงการ นว ตกรรม ส งประด ษฐ และงานว จ ยท เป นประโยชน สามารถนาไปใช งานได 3. จ ดการเร ยนการสอนด านว ชาพ นฐานท วไปและว ชาช พ ท งระด บ ปวช. และ ปวส. ให ม ความร และ ท กษะท จาเป นในการทางาน (V Net) 4. ปร บปร งระบบการบร หารการเร ยนการสอน โดยนาข อม ลจากระบบ MIS ใช งาน 5. พ ฒนาสภาพแวดล อม อาคารสถานท ให สะอาด สวยงาม เหมาะสมในการจ ดการเร ยนการสอน ความโดดเด นของสถานศ กษา (ผลงาน/รางว ล/เก ยรต ยศ/ช อเส ยง) ด านผ เร ยน หน วยมาตรฐานองค การว ชาช พด เด น (สถานศ กษาขนาดเล ก) อ นด บ 1 ระด บ อศจ. / อ นด บ 1 ระด บกล มจ งหว ดภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 5 และ อ นด บ 4 ระด บภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ กองล กเส อว สาม ญ (สถานศ กษาขนาดเล ก) อ นด บ 1 ระด บ อศจ. /อ นด บ 1 ระด บกล มจ งหว ด ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 5 และ อ นด บ 4 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ น กศ กษาได ร บเหร ยญทองมวยไทยสม ครเล น และรางว ลน กชกยอดเย ยม ในการแข งข นก ฬา อาช วศ กษาภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อคร งล าส ด ณ จ งหว ดบ ร ร มย การประกวดส งประด ษฐ ของคนร นใหม ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ได ร บโล รางว ลส งประด ษฐ ประเภทท 4 ด านพล งงานและส งแวดล อม "ใบพ ดกาเน ดไฟฟ า" ได ร บการค ดเล อกจาก คณะกรรมการระด บภาค ให เป นต วแทนของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ เพ อเข าร วมการแข งข นใน ระด บชาต ด านการจ ดการเร ยนการสอน ได ร บรางว ลสถานท เร ยนร เทคโนโลย เฉพาะทางอาช วศ กษา จานวน 2 ห อง ประกอบด วย รางว ลเหร ยญเง น ห องเร ยนงานช างซ อมเคร องยนต ด เซล แผนกว ชาช างยนต ประเภทว ชา งานซ อมเคร องยนต ด เซล และรางว ลเหร ยญทองแดง ห องเร ยนงานเคร องม อกล แผนกว ชา ช างกลโรงงาน ประเภทว ชางานเคร องม อกล ด านบ คลากร ในป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ได ร บรางว ลหน งแสนคร ด จานวน 8 คน ประกอบด วย ผ บร หารสถานศ กษา จานวน 1 คน คร จานวน 7 คน รวมท งส น 8 คน ด านสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ได ร บการประกาศจากกระทรวงศ กษาธ การ เป นสถานศ กษารางว ล พระราชทาน ระด บอาช วศ กษา ขนาดเล ก ประจาป การศ กษา 2556

16 12 3. กลย ทธ และมาตรการ ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 เพ มปร มาณผ เร ยน มาตรการท 1 จ ดประชาส มพ นธ แนะแนวอาช พแก น กเร ยนช น ม.3 มาตรการท 2 ลดการออกกลางค น มาตรการท 3 สร างภาพล กษณ ท ด ของว ทยาล ย มาตรการท 4 จ ดต งศ นย ฝ กอาช พในสถานศ กษา มาตรการท 5 ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พและพ ฒนาหล กส ตรว ชาช พระยะส น กลย ทธ ท 2 เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ มาตรการท 1 จ ดหาบ คลากรด านการสน บสน น เพ อค นคร ส ห องเร ยน มาตรการท 2 เพ มประส ทธ ภาพการสอนของคร มาตรการท 3 ส งเสร มสน บสน นท นการว จ ยของคร มาตรการท 4 เสร มสร างค ณภาพช ว ตคร และบ คลากรทางการศ กษา กลย ทธ ท 3 ส งเสร มการม ส วนร วมท กภาคส วน มาตรการท 1 เช ญผ ม ความร และประสบการณ จากสถานประกอบการมาเป นว ทยากร มาตรการท 2 ประสานความร วมม อก บช มชนท องถ น มาตรการท 3 ทาความร วมม อก บสถานประกอบการ มาตรการท 4 ทาบ นท กข อตกลงระหว างสถานประกอบการก บสถานศ กษา มาตรการท 5 เพ มปร มาณผ เร ยนอาช วศ กษาทว ภาค กลย ทธ ท 4 ยกระด บค ณภาพผ เร ยน มาตรการท 1 เพ มช วโมงการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษ มาตรการท 2 ปล กฝ งจ ตสาน กความม ระเบ ยบว น ยและความภ ม ใจในชาต ไทย มาตรการท 3 เน นการเร ยนการสอนโดยการฝ กปฏ บ ต จร ง มาตรการท 4 ปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรมแก น กเร ยนน กศ กษาในสถานศ กษา มาตรการท 5 ส งเสร มการหารายได ระหว างเร ยน มาตรการท 6 จ ดสรรท นให แก น กเร ยนท เร ยนด แต ยากจน มาตรการท 7 ยกระด บสถานศ กษาให ได เกณฑ มาตรฐาน

17 ประว ต ความเป นมา 4. ประว ต ความเป นมา และข อม ลด านอาคารสถานท ว ทยาล ย เทคน คป กธงช ย ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย เด มช อว ทยาล ยเทคน คนครราชส มาแห งท 2 กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศจ ดต ง ว ทยาล ยข น เม อว นท 28 กรกฎาคม 2540 เป นสถานศ กษาส งก ดกองว ทยาล ยเทคน ค กรมอาช วศ กษา ซ งต งอย ท 99 หม 1 ตาบลต ม อาเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา บนเน อท 204 ไร 2 งาน 20 ตารางวา ซ งพ นท น แต เด มราษฎรได ใช เป นท เล ยงส ตว ต อมาทางสภาตาบลต ม ได เสนอให ใช พ นท น เป นสถานท จ ดต งว ทยาล ย เพ อประโยชน ของสาธารณชนและส งเสร มการศ กษา ซ งสอดคล องก บนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การท ม นโยบาย ให ขยายการศ กษาให กว างขวาง และสอดคล องก บความต องการของท องถ นและตลาดแรงงานเพ อเป นการแก ไขป ญหา การขาดแคลนกาล งคน อ กท งเป นการเสร มสร าง และพ ฒนากาล งคนของประเทศให ม ค ณภาพในการประกอบอาช พ ตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 8 ป พ.ศ ว ทยาล ยได ร บงบประมาณเพ อก อสร างอาคารและส งก อสร างอ นๆ อาคารอานวยการ 1 หล ง อาคารเร ยนขนาด 10 ห อง 2 หล ง อาคารโรงฝ กงาน 2 หล ง หอประช มโรงอาหาร 1 หล ง และห องน า ห องส วม 2 หล ง ระบบประปาพร อมถ งส ง ระบบไฟฟ า 3 เฟส 250 เคว เอ 1 ช ด และเสาธง ป พ.ศ ว ทยาล ยได ร บงบประมาณเพ อก อสร าง อาคารอานวยการ 3 ช น 1 หล ง อาคารเร ยนและ ปฏ บ ต การ 4 ช น 1 หล ง อาคารโรงฝ กงาน 4 ช น 1 หล ง และว ทยาล ยเป ดทาการสอน ในหล กส ตรประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ 2 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาช างไฟฟ ากาล ง และสาขาว ชาช างก อสร าง ป พ.ศ ว ทยาล ยได ร บอน ญาตให เป ดทาการสอนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พอ ก 1 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาช างอ เล กทรอน กส และเปล ยนช อจาก ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มาแห งท 2 เป น ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ป พ.ศ ว ทยาล ยได เป ดทาการสอนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 3 สาขาว ชา ค อสาขาว ชาช าง ก อสร าง สาขาว ชาช างไฟฟ ากาล ง สาขาว ชาช างอ เล กทรอน กส และเป ดทาการสอนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส งในระบบทว ภาค 2 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาช างก อสร างและสาขาว ชาช างไฟฟ ากาล ง ป พ.ศ.2545 ว ทยาล ยได ร บอน ม ต จากกรมอาช วศ กษาให เป ดทาการสอนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) เพ ม 2 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาช างยนต, สาขาว ชาพณ ชยการ (การบ ญช ) และเป ดทาการสอนในระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 2 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาช างก อสร าง และสาขาว ชาช างไฟฟ ากาล ง นอกจากน ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ได ร บค ดเล อกจากกระทรวงศ กษาธ การ ให เป น 1 ใน 5 ว ทยาล ยท เป ด ทาการสอนในหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขาเทคโนโลย การทอผ าไหมและผ าพ นเม อง ซ งว ทยาล ยเป ดดาเน นการสอนในป การศ กษา 2545 เป นต นมา ป พ.ศ ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ได เป ดสอนในหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส (ปวส.) 1 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ป พ.ศ ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ได เป ดสอนในหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 1 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาช างกลโรงงาน ป พ.ศ ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ได ขออน ม ต เป ดสอนในหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 สาขาว ชา ค อ สาขาเทคน คการผล ต และสาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม และในป พ.ศ ว ทยาล ยฯ ได ร บงบประมาณจากสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ในการก อสร าง อาคารเร ยนและปฏ บ ต การ พ นท ไม ต ากว า 1,920 ตร.ม งบประมาณ 16,800,000 บาท

18 ข อม ลด านอาคารสถานท ช อสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ช อภาษาอ งกฤษ Pakthongchai Technical Collage ท ต งสถานศ กษา ต งอย เลขท 99 หม 1 ตาบลต ม อาเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา โทรศ พท โทรสาร เว บไซด Address : เน อท ของสถานศ กษา 204 ไร 2 งาน 20 ตารางวา ท ช ออาคาร ป ท สร าง แหล งเง น งปม. ขนาดพ นท ใช สอยและ ค าก อสร าง รายละเอ ยดการต อเต มอาคาร 1 อาคารอานวยการ 2540 งปม. 14,418,000 อาคาร คสล. ช นเด ยว แบบเลขท อาคารเร ยนขนาด ๑๐ ห องเร ยน 2540 งปม. (รวมท งค าเจาะ อาคาร คสล. ช นเด ยว แบบเลขท อาคารเร ยนขนาด ๑๐ ห องเร ยน 2540 งปม. บาดาล อาคาร คสล. ช นเด ยว แบบเลขท อาคารโรงฝ กงาน 2540 งปม. และแทงค, อาคาร คสล. ช นเด ยว แบบเลขท อาคารโรงฝ กงาน 2540 งปม. ค าไฟฟ าแรงส งและ อาคาร คสล. ช นเด ยว แบบเลขท โรงอาหารหอประช ม 2540 งปม. หม อแปลง, อาคาร คสล. ช นเด ยว แบบเลขท บ านพ กผ บร หาร 2540 งปม. ท อระบายน า, อาคารช นเด ยว แบบเลขท บ านพ กคร 2540 งปม. ค าเสาธง,และ อาคารช นเด ยว 2 ย น ต แบบเลขท ห องน าห องส วม 2540 งปม. ถนนราดยาง) อาคารช นเด ยว แบบเลขท ห องน าห องส วม 2540 งปม. อาคารช นเด ยว แบบเลขท อาคารอานวยการ 2541 งปม. 11,040,000 อาคาร คส.ล. 3 ช น 2000 ม ๒ แบบ กช.5001/41 12 อาคารเร ยน 2541 งปม. 12,790,000 อาคาร คส.ล. 4 ช น 2400 ม ๒ แบบ กช.5002/41 13 อาคารฝ กงาน 2541 งปม. 17,300,000 อาคาร คส.ล. 4 ช น 4000 ม ๒ แบบ กช. 5003/41 14 ระบบประปา 2544 งปม. 3,000,000 พ นท ขนาด 625 ม ๒ ประกอบ 1.ถ งตะกอน 2.โรงส บน าและจ ายสารเคม 3.ถ งน าใส 4.หอถ งส ง 15 ถนน คสล งปม. 2,080,000 ถนน คสล.ผ ว 4,000 ม ๒ 16 เสาธง 2544 งปม. 90,000 ส ง 18 เมตร 1 ต น 17 ห องน าห องส วม 2544 งปม. 167,900 อาคารช นเด ยว แบบเลขท 4007 ห องน าหญ ง 4 ย น ตห องน าชาย 4 ย น ต 18 อาคารโรงฝ กงาแบบจ วค 2546 งปม. 5,695,000 แบบเลขท กช.601/46 พ นท ใช สอย ประมาณ 1,040 ตารางเมตร จานวน 1 หล ง 19 อาคารเร ยนและปฏ บ ต การ พ นท ไม ต ากว า 1,920 ตรม งปม. 16,800,000 แบบเลขท วท.ยส. 33A53 พ นท ไม ต ากว า 1,920 ตารางเมตร จานวน 1 หล ง

19 5 โครงสร างการบร หารงานว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย นายอาคม จ นทร นาม ผ อานวยการว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย นายชาญย ทธ รว ยะวงศ รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นายสมศ กด ผด งเก ยรต ช ย รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นายฉลอง นพค ณ รองผ อานวยการฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน ฯ นายยงย ทธ กล นศร ส ข รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ นายบรรจง ฉ ตรสระน อย ห วหน างานบร หารงานท วไป นางว ลาส น ส วรรณร ตน ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ นางสาวดลภ ต ม งส งข ห วหน างานก จกรรมน กเร ยน ฯ นายก ตต จาร จ นดา ห วหน างานพ ฒนาหล กส ตรฯ นายบรรจง ฉ ตรสระน อย ห วหน างานบ คลากร นายป ยะ ช ตตะขบ ห วหน างานศ นย ข อม ลสารสนเทศ นางสาวน ภาพร เปส งเน น ห วหน างานคร ท ปร กษา นายรณภพ ทรส งเน น ห วหน างานว ดผลและประเม นผล นายดารงศ กด วงษ สระน อย ห วหน างานการเง น นายก ตต จาร จ นดา ห วหน างานความร วมม อ นายถ ระช ชว ไพร พ ายฤทธ ห วหน างานปกครอง นางสาวกรรณ กา ถาดสาโรง ห วหน างานว ทยบร การและห องสม ด นางสาวอ ญชล กาลศ ลป ห วหน างานการบ ญช นายปร ชญา สร างนา ห วหน างานพ สด นายถาวร ศ ร ช ยค ร โกศล ห วหน างานอาคารสถานท นางสาวดลภ ต ม งส งข ห วหน างานประชาส มพ นธ นายอด ศร ส นธ โคตร ห วหน างานประก นค ณภาพ ฯ นายสมภพ ญาต ฉ มพล ห วหน างานว จ ย พ ฒนา ฯ นางพ ก ล งามประเสร ฐ ห วหน างานส งเสร มผล ตผล ฯ นายก ตต จาร จ นดา ห วหน าแผนกว ชาช างไฟฟ า นางสายส น ย ชนะบาร ง ห วหน างานแนะแนวอาช พ ฯ นายศ ภร กษ ผาโคตร ห วหน างานโครงการพ เศษ นายว ชาญ เว ยงย ง ห วหน าแผนกว ชาว ชาอ เล กทรอน กส นายช ศ กด ส ดสายออ ห วหน างานอาช วศ กษาระบบทว ภาค นายช ศ กด ศ ร ช ยค ร โกศล ห วหน างานส อการเร ยนการสอน นางว ลาส น ส วรรณร ตน ห วหน าแผนกว ชาการบ ญช นางพ ก ล งามประเสร ฐ ห วหน างานทะเบ ยน นายจ ตต สงวนธรรม ห วหน าแผนกว ชาช างก อสร าง นายถ ระช ชว ไพร พ ายฤทธ ห วหน าแผนกว ชาเทคน คพ นฐาน นางส ร ย อ วนโพธ กลาง ห วหน าแผนกว ชาเทคโนโลย การทอ ผ า ฯ นายดารงศ กด วงษ สระน อย ห วหน าแผนกว ชาสาม ญส มพ นธ นายช ศ กด ส ดสายออ ห วหน าแผนกว ชาช างกลโรงงาน นางสาวอร สรา ดลเสมอ ห วหน าแผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ นายกฤษณะ แก วมณ ห วหน าแผนกว ชาเช างยนต

20

21 6. ข อม ลบ คลากร 6.1 อ ตรากาล ง ป 2558 ข อม ล ณ ว นท 1 ต ลาคม อ ตรากาล งชอง ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย ม บ คลากรท งส น 62 คน ก. ข าราชการ 15 คน 1. ผ บร หาร 5 คน 2. ข าราชการคร 10 คน 3. ข าราชการพลเร อน คน ข. ล กจ างประจา คน 1. ทาหน าท สอน คน 2. ท วไป/สน บสน น คน ค. พน กงานราชการ 16 คน 1. ทาหน าท สอน 16 คน 2. ท วไป/สน บสน น คน ง. ล กจ างช วคราว 31 คน 1. ทาหน าท สอน 9 คน 2. ท วไป/สน บสน น 22 คน จ. ม ข าราชการ/ล กจ าง มาช วยราชการ คน ฉ. ม ข าราชการ/ล กจ าง ไปช วยราชการท อ น คน ช. ม อ ตราว าง ไม ม คนครอง คน 1. ข าราชการ คน 2. ล กจ างประจา คน 6.2 ข อม ลบ คลากร จาแนกตามว ฒ การศ กษา ก. คร ผ สอน ข. เข าหน าท ท วไปสน บสน น รวม ต ากว า ม.6...คน คน คน ปวช./ม.6...คน คน คน ปวส./อน ปร ญญาตร...คน คน คน ปร ญญาตร คน คน คน ปร ญญาโท คน คน คน ปร ญญาเอก...คน...คน....คน รวม คน คน คน

22 ข อม ลล กจ างช วคราว จาแนกตามแหล งเง นท จ าง ก. คร ผ สอน ข. เข าหน าท ท วไปสน บสน น รวม จ างด วยงบบ คลากร...คน...คน...คน จ างด วยงบดาเน นงาน...คน...คน...คน จ างด วยงบเง นอ ดหน น คน คน คน จ างด วยเง นรายได (บกศ.)...คน...คน...คน จ างด วยเง นอ น ๆ...คน...คน...คน รวม คน คน คน 6.4 ข อม ลบ คลากรท งหมด จาแนกตามหน าท ความร บผ ดชอบ ข าราชการคร รวม คน( ข าราชการและข าราชการพลเร อน) ช อ สก ล ว ฒ การศ กษา ป. เอก/โท/ตร ) ปฏ บ ต หน าท บร หาร สอนว ชา สน บสน น/ ธ รการท วไป 1 นายอาคม จ นทร นาม ค.อ.ม. ไฟฟ า 2 นายสมศ กด ผด งเก ยรต ช ย ค.อ.ม. บร การอาช วะและ เทคน คการศ กษา 3 นายชาญย ทธ รว ยะวงศ ค.อ.ม. ว ศวกรรมไฟฟ า 4 นายยงย ทธ กล นศร ส ข ค.อ.บ. ว ศวกรรมเคร องกล ป.บ ณฑ ต บร หารการศ กษา 5 นายฉลอง นพค ณ กศ.ม. หล กส ตรและการสอน 6 นายบรรจง ฉ ตรสระน อย ศศ.บ. ภาษาและวรรณคด ไทย/ ภาษาไทย ว ชาโทส งคมว ทยา 7 นายก ตต จาร จ นดา คบ. เทคโนโลย และนว ตกรรม ไฟฟ ากาล ง การศ กษา 8 นางสาวดลภ ต ม งส งข บธ.ม. บร หารธ รก จ บ ญช 9 นายช ศ กด ส ดสายออ ค.อ.ม. ว ศวกรรมอ ตสาหการ ช างกลโรงงาน 10 นายถาวร ศ ร ช ยค ร โกศล วศ.บ. อ ตสาหการ ช างกลโรงงาน 11 นายกฤษณะ แก วมณ ค.อ.ม.ว ศวกรรมเคร องกล ช างยนต 12 นายปร ชญา สร างนา วศ.บ. ไฟฟ าก าล ง/ ไฟฟ ากาล ง กศ.ม. เทคโนโลย การศ กษา 13 นายดารงศ กด วงษ สระน อย คบ. ฟ ส กส ว ทยาศาสตร 14 นายว ชาญ เว ยงย ง ค.อ.ม..ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส อ เล กทรอน กส 15 นางสาวอร สรา ดลเสมอ คบ. คอมพ วเตอร ศ กษา คอมพ วเตอร

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information