การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา"

Transcription

1 การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา (Project Evaluation Research in Education) โดย ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร.สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน ต าราโครงการจ ดท าต าราเพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา

2 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ตระหน กถ งความจ าเป นและภาวะขาดแคลน ต าราท ใช ประกอบการเร ยนการสอนในหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา ซ งต าราถ อได ว าเป นส อหล ก ส อหน งท ส าค ญในการสอนและการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตลอดจนใช เป นเอกสาร ประกอบการค นคว าอ างอ งในทางว ชาการ โดยเฉพาะต าราท ม ค ณภาพมาตรฐานทางว ชาการ จ งได ด าเน นการโครงการจ ดท าต าราเพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา และจ ดพ มพ ต ารา พร อมท งจ ดท าแผ นซ ด เพ อมอบให สถาบ นอ ดมศ กษาใช ประโยชน เป นต าราประกอบการเร ยน การสอนระด บอ ดมศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาจ งใคร ขอขอบค ณ ศาสตราจารย ก ตต ค ณ สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน ผ แต ง ท ได สละเวลาอ นม ค าแต งต าราเร อง การว จ ยประเม นผลโครงการด าน การศ กษา เพ อใช ประกอบการเร ยนการสอนในสถาบ นอ ดมศ กษาต อไป (ศาสตราจารย พ เศษภาว ช ทองโรจน ) เลขาธ การคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ก นยายน 2549

3 ค าน า โครงการด านการศ กษาเป นเคร องม อส าค ญในการบร หารการศ กษาและการพ ฒนาการศ กษา โดยเฉพาะการพ ฒนาองค ความร กระบวนการเร ยนการสอนและการประเม นในระด บอ ดมศ กษา ด งน น การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษาจ งเป นศาสตร หน งท ม ความส าค ญเป นอย างย ง แต ย งม ความขาด แคลนต าราท จะใช เป นแนวทางส าหร บปฏ บ ต ด านการเร ยนการสอนซ งจะช วยสน บสน น และส งเสร ม การพ ฒนาค ณภาพด านการเร ยนการสอนของคณาจารย ในระด บอ ดมศ กษา ซ งการพ ฒนาค ณภาพการ เร ยนการสอนน จะช วยส งผลถ งการพ ฒนามาตรฐานการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาส บไป ด งน น ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา จ งได มอบหมายให ส าน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) เป นผ ด าเน นการจ ดท าต าราเร อง การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา (Project Evaluation Research in Education) ฉบ บประสบการณ น โดยใช ผลการว จ ย ว เคราะห ส งเคราะห และรวบรวมข อม ลความร ประสบการณ ตลอดจนกรณ ศ กษาไว เป นต าราส าหร บให คณาจารย ระด บอ ดมศ กษาได ใช อ างอ งและปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ เน อหาสาระของต าราน ประกอบด วยเน อหาว ชาการเก ยวก บการว จ ยประเม นโครงการด าน การศ กษาฉบ บประสบการณ ประกอบด วย น ยามของการว จ ยและการประเม นโครงการ การพ จารณา เปร ยบเท ยบงานประเม นโครงการก บงานว จ ย จ ดหมายและหน าท ของการว จ ยประเม นโครงการ ธรรมชาต และองค ประกอบของโครงการ การก าหนดว ตถ ประสงค ของการว จ ยประเม นโครงการ การ ออกแบบการก าก บงานและว จ ยประเม นโครงการ การก าหนดกล มต วอย าง และการรวบรวมข อม ล การ ว เคราะห ข อม ล การเข ยนรายงานว จ ยประเม นโครงการ การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยประเม น โครงการรวมท งเอกสารอ างอ งท เก ยวข อง จากความร และประสบการณ ตรงของผ เข ยนในฐานะของอาจารย ผ สอนและน กว จ ยประเม น โครงการท ม มากกว าสามส บป ผ เข ยนหว งเป นอย างย งว าต าราเล มน จะเอ ออ านวยให เก ดส มฤทธ ผลแก ผ ใช สมตามเจตนารมณ ท ต งไว และในนามของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) ขอขอบพระค ณเจ าของผลงานท กท าน และท กหน วยงานท ได อ างอ งในการ เข ยนต าราเล มน และขอบพระค ณเป นพ เศษแด ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ท สร างโอกาสให เก ดต าราการว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษาเล มน ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร.สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน ส าน กงานร บรองมาตรฐานและ ประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน)

4 ค สารบ ญ ค าน า ก. หน า บทท 1 บทน า งานประเม นโครงการเป นงานว จ ยหร อไม การว จ ยค ออะไร การประเม นโครงการค ออะไร การพ จารณาเปร ยบเท ยบงานประเม นโครงการก บงานว จ ย 12 บทท 2 จ ดหมายและหน าท ของการว จ ยประเม นโครงการ 19 บทท 3 ธรรมชาต และองค ประกอบของโครงการ ธรรมชาต ของโครงการ องค ประกอบของโครงการ 31 บทท 4 การก าหนดว ตถ ประสงค ของการว จ ยประเม นโครงการ กรณ ศ กษาว ตถ ประสงค ของการว จ ยประเม นโครงการท ระบ ใน 81 ข อก าหนดการศ กษา 4.2 ว ธ ว ทยาการก าหนดว ตถ ประสงค ของการว จ ยประเม นโครงการ 88 บทท 5 การออกแบบการก าก บงาน และว จ ยประเม นโครงการ ก าก บงาน และการว จ ยประเม น การออกแบบการก าก บงาน การว จ ยประเม นโครงการ การออกแบบการว จ ยประเม นโครงการ 106 บทท 6 การก าหนดกล มต วอย าง และการรวบรวมข อม ล การก าหนดกล มต วอย าง การเก บรวบรวมข อม ล 119 บทท 7 การว เคราะห ข อม ล ความหมายและว ตถ ประสงค การว เคราะห ข อม ลเช งค ณภาพ การว เคราะห ข อม ลเช งปร มาณ 149

5 หน า บทท 8 การเข ยนรายงานการว จ ยประเม นโครงการ หล กและว ธ การเข ยนรายงานท วไป ว ตถ ประสงค ของการายงานการว จ ยประเม นโครงการ ร ปแบบของการรายงานผลการว จ ยประเม นโครงการ ร ปแบบของการเข ยนรายงานการว จ ยประเม นโครงการ หล กการท วไปส าหร บการเข ยนรายงานการว จ ยประเม นโครงการ การเข ยนรายงานการว จ ยประเม นโครงการ การเผยแพร ผลการว จ ยประเม นโครงการ แบบตรวจสอบรายการของรายงานการว จ ยประเม นผลท ด มาตรฐานของงานประเม น ต วอย างของปก ค าน า และบทสร ปส าหร บผ บร หาร 165 บทท 9 การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ ความส าค ญของข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ หล กการเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ ร ปแบบของข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ แนวในการฝ กเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ ต วอย างข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ 177 บรรณาน กรม 209 ง

6 จ สารบ ญตาราง 1.1 ความแตกต างระหว างการว จ ยพ นฐานและการประเม นในท ศนะของเฮ มฟ ล ความแตกต างระหว างการว จ ยพ นฐานและการประเม นค าในท ศนะของ 13 แกลสและเว ดร เธอน 1.3 การเปร ยบเท ยบข นตอนในการประเม นโครงการและกระบวนการว จ ย องค ประกอบของโครงการแบบเหต ผลส มพ นธ โครงการรวมพล งเพ อปฏ ร ปการศ กษาไทย : การเร ยนร บทบาทของผ บร หารในการด าเน นงานของสถาบ นเทคโนโลย แห งเอเช ย รายละเอ ยดงบประมาณตามแผนการอ ดหน น 5 ป ระยะท 5 50 (พ.ศ ) 3.5 รายละเอ ยดงบประมาณท เป นเง นช วยเหล อในล กษณะอ นๆ ระยะการด าเน นงานและพ นท เป าหมาย จ านวนน กเร ยนน ส ตน กศ กษาในโครงการ พสวท. จ าแนกตาม 69 ระด บการศ กษาช นเร ยนและป การศ กษา 3.8 จ านวนอาจารย ท ปร กษาศ นย โรงเร ยนและศ นย มหาว ทยาล ย 70 ป การศ กษา ความส มพ นธ ระหว างบ คคล/องค กร ข าวสาร และประเภท 94 ของการว จ ยประเม น 4.2 ล กษณะการต ดส นใจและข อม ลสารสนเทศท ต องการจ าแนก 97 ตามผ ม อ านาจในการต ดส นท เป นกล มปฐมภ ม 5.1 ต วอย างแบบการใช ตารางเหต ผลส มพ นธ ในการว จ ยประเม นโครงการ ต วอย างของเทคน คและว ธ การเก บรวมรวมข อม ล ค าสถ ต และค าพาราม เตอร 152

7 ฉ สารบ ญร ป 1.1 สามม ต ของการว จ ยเช งประจ กษ ความเป นท วไปของผลการศ กษาของการว จ ยพ นฐาน การประเม นผลผล ต 14 และการว จ ยประเม นโครงการ 3.1 องค ประกอบเช งระบบของโครงการ องค ประกอบของโครงการในม ต วงจรโครงการ องค ประกอบของโครงการในม ต การบร หารโครงการ ความส มพ นธ ระหว างการว จ ยประเม นโครงการ 40 และกระบวนการของโครงการ 3.5 โครงสร างและระบบบร หารของสถาบ นเทคโนโลย แห งเอเช ย การให ความช วยเหล อของร ฐบาลไทย แผนท แสดงจ งหว ดเป าหมาย การด าเน นการโครงการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ของกระทรวงศ กษาธ การ งบประมาณสน บสน นจาก UNDP เง นสมทบจากร ฐบาลไทย การต ดต อส อสารในเช งประเม นและในเช งโครงการ 96 ของกล มปฐมภ ม (Anderson,S and Ball,S:1978,24) 5.1 กระบวนการว จ ยประเม นโครงการ การวางแผนการว จ ยประเม นโครงการ การด าเน นการว จ ยประเม นโครงการ การลงข อสร ปและให ข อเสนอแนะ ความส มพ นธ ระหว างประเภทของการประเม น 107 และประเภทของการต ดส นใจแบบการประเม นซ ป 5.7 ต วแบบเช งโครงสร างส าหร บการต ดตามผลการอบรมคร ต วแบบของประส ทธ ภาพการใช คร ความส มพ นธ ระหว างส วนประกอบท ส าค ญ 177 ของโครงการเพ อประเม นโครงการ

8 1 1.1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Project/ Program Evaluation ) (Evaluation Research) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

9 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (.) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 30 (..2516) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1.2 ก ก ก ก ก ก ก

10 ก (.. ) (2538:3-6) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก (2529:25-29) ก ก (Webster s New Twentieth Century Dictionary: 1966; Whitney, 1963:1; Phetchick:1968:1-2) ก ก 2 ก ก ก ก 3

11 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2529: 28) ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก 2 ก ก ก (Deduction) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก 1.1 ก ก ก ก X ก ก ก ก ก ก ก

12 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก, 2520 : 10-11) ก ก ก กก (Research) ก ก (Elucidatory Inquiry) ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Basic Research) ก (Pure Research) ก ก ก (Applied Research) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก กก ก ก กก ก 5

13 6 1.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Needs Assessment) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Process Evaluation) ก ก ก (Program Monitoring) ก (Product Evaluation) ก ก ก (Outcome or Impacts Evaluation) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Intrensic Evaluation) ก กก ก ก Pay-off Evaluation (Scriven, M 1967) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก Goal Based Evaluation ก ก ก ก ก Goal Free Evaluation ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Meta Evaluation) ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Formative Evaluation) ก ก (Summative Evaluation) 1) ก

14 ก 4 ก ก 30 (Sanders : 1994 ;, 2544 : 84-92). 2) ก ก (Guba and Lincon (1989) ; 2544 : 34-41) Guba Lincoln (1989) ก 4 1 ก (Measurement : ) ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (legistimation) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก (Description : ) ก ก ก ก (ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8 ก ก 3 ก (Judgement : ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 7

15 8 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Stake (1967), Provus (1971), Stufflebeam et.al. (1971), Scriven (1973),Eisner (1979) ก ก ก ก ก ก ก ก 3 4 ก ( ) ก 4 ก 2 ก ก ก ก (Stakeholders) ก ก ก ก 4 กก ก (Evaluator) กก ก ก ก 4 ก ก กก 3 1. ก 4 ก ก ก ก (Sociopolitical) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Evaluatee) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 1. ก ก 4 ก (Parochial Absolutism) (Relativism) ก ก

16 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Inquirer) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก 4 ก ก ก (Accountability) ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก 4 ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก กก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 4 ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก 9

17 10 ก 4 3 ก ก ก 3 ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก (Methodology) ก ก ก ก ก 2 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 กก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (objectivity) ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก

18 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก (Program Theory) Why and How (Chen ; H.T : 1990) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Project Evaluation ก ก Project Appraisal ก ก ก ก ก ก ก Project Feasibility ก ก ก ก ก ก ก (Pilot Study) ก ก ก ก ก ก ก ก 6 1. ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก 5. ก ก ก ก ก 6. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก 11

19 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Hemphill, J : 1966) ก (Glass, G. and Worthen B : 1974) ก ก ก 1.1 ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก กก ก 2. ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6. ก 7. ก

20 ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก 2. ก 3. ก ก (Homothetic) ก (Idiographic) 4. ก ก ก ก 5. ก ก ( ) 6. ก ก ก ก ก ก ก 7. ก ก ก ก ก ก ( ก ก ) ก ก ก ก 8. ก ( ก ) (ก ก 9. ก ก ก ก ) ก (Isomorphism) ก (Creditability)

21 14 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1.2 ก ก ก ก ก ก ก 1.1, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

22 15 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 4 ก ก 1, 2, 3, 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก ก ก ก ก 2. ก / ก 3. ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก กก ก ก ก ก

23 16 ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก Theory Based Evaluation ก ก ก ก ก ก ก (Grounded Theory) ก ก ก ก ก ก ก กก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

24 17 ก ก.( ). ก ก. ก ก ก ก..( ). ก ก. ก. ( ) : -. ก (.. ).( ). ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก. ก : ก ก ก ( ก.) : -. ก.( ). ก?. ก. ( ) : -.( ). ก ก : กก ก ก. ก : ก..( ). ก. ก : ก.( ). ก :. ก : ก.( ). ก?. ( ),.( ). ก ก (.) 1. ก : ก. ก.( ). ก :. ก. ( ) : -. Best, J.W.(1959). Research in Education. New York : Prentice Hall. Chen, H.T.(1990). Theory-Driven Evaluation. Beverly Hills : Sage Publications. Glass, G. and Worthen B. (1972) Educational Evaluation and Research Similarities and Differences Journal of Research in Science Teaching, Guba, E.G. and Lincoln, Y.S.(1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park : Sage Publications. Hemphill J. (1974) The Relationships between Research and Evaluation Studies In Curriculum Evaluation by Payne, D. D.C. Heath and Company.

25 18 Kerlinger, F.N.(1992). Foundation of Behauioral Research. New York : Harcourt Brace College Publishers. Madaus, G.F., Scriven, M.S. and Stufflebeam, D.L.(1983). Evaluation Models : View points on Education and Human Services. Boston : Kluwer Nijhoff Publishing. Scriven M. (1967). The Methodology of Evaluation. In Perspectives of Curriculum Evaluation A E R A Monogragh Series on Curriculum Evaluation No.1 Chicago : Rand Mcnally. Sanders, J.R.(1994). The Program Evaluation Standards. Thousand Oaks : Sage Publications. Whitney, F.L.(1950). The Elements of Research. New York : Prentice Hall. Worthen, B.R. and Sanders, J.R.(1987). Educational Evaluation : Alternative Approaches and Practical Guidelines. New York : Longman.

26 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก. (2546).ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2546) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก (2539). ก ก ก ก 5 5 ( ). ก ก ก ก ก 6/2538 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก

27 ( ) ก ก ก ก ก ก... ก ก ก... ก ก 4. ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก 30 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

28 21 ก ก 3 Kamp,K (2539). ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก (UNDP) ก ก ก ก ก ก (1-30 ) UNDP ก ก ก ก ก ก Dr. K. Kamp.. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 12 ก ก ก 1 ก ก ก ก UNDP ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก 4. (2532).ก ก (.) 1 ( )

29 22 ก ก ก ก ก ก ก ก (.) ก ก (.) ก ก 7 ก ก ก ก ก 3 ก ก 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. 2 ก ก ก ก ก. ก. ก ก. ก ก ก ก ก ก 5 (2544). ก ก ก ก : ก ก, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 7400 ก 26 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก

30 23 3. ก ก ก ก 4. ก ก ก 5. ก ก ก ก ก 6.(2541).ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 848 ก 520 ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 7,(2532). ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 69 ก ก ก ก ก ก ก

31 24 ก ก 8 ก,(2541). ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก Reynolds Gaspari (1985) ก ก (Inputs) ก ก (process) ก (Outcomes) ก ก (Outputs) ก ก (Effects) ก (Impacts) กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก กก ก 1 กก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก 7 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก 3 ก ก ก 1 ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก 8 ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

32 ก ก ก (2546) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก 5 ก 1) ก ก ก ก 2) ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5) ก (Accountability Requirements) ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2536) 4 ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 25

33 26 4) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (impact) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

34 27 ก.(2532). ก ก.,4(1), ก.(2541). ก ก..(2544). ก :. ก : ก..(2532). ก ก (.) 1. ก : ก..(2541). ก ก กก ก ก ก. ก : ก..(2544). ก ก ก ก : ก ก ก ก (ก ก ).( ). ก ก ก ก ก ก ก.(2539). ก ก ก ก 5 5 ( ). ( ). ก ก ก ก ก ก ก.(2546). ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก.(2546). ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก :. Kamp, K.(2539). ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก :.

35 28

36 29 3 ก ก 3.1 ก ก 1) ก ก ก ก 2) ก 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก - ก ก ก - ก ก - ก

37 ก 1) ( ก ก ก ก ) 2) ( ก ก ก) ก 1) ก ก ก ก ก 2) ก ก 1) ก 2) ก ก 1) ก / ก ( ) 2) ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก (planning decision) ก 2) ก ก (structuring decision) ก ก 3) ก (implement decision) ก ก 4) ก ก (recycle decision) ก ก / ก 1) ก 2) ก 3) ก ก... 4) ก ก ก (..ก.) ก 1) ก ก 2) ก 3) ก

38 ก ก 1) (Logical Framework : GPOAI) 2) 3.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.1 ก ก ก ก ก ก ก (OUTPUTS) (OUTCOMES) ก (EFFECTS) ก (IMPACTS) 3.1 ก ก ก ก (Logical Framework) 2 3.1

39 ก ก / ก (Goal) (Purpose) (Outputs) ก ก (Activities) ก ( ก ) ก ก (OBJECTIVE = the overall development goal (or impact ) to which the project is to contribute.) ก ก (PURPOSE = the project purpose, the intended effect the Project is to have.) ก กก ก ก ก (RESULTs = anticipated outputs that are to be obtained throught the project.) ก ก ก ก ก ก ก (ACTIVITIES = the activities necessary in order to achieve the project results.) กก ก ก (Inputs) ก ก (2Q + 2T + 1P) (Quantity) ก (Quality) (Time) ก (Target Group) (Place)

40 33 กก ก ก ก ก ก ก (Important Assumptions) ก ก ก ก ก ก ก ก ก : ก ก ก ก : ก (GOAL) ก ก ก 1. ก ก ก 2. ก ก. ก 3. ก (.3,.6,.3,.6) 4. ก (.3,.6) 1. ก ก 2. ก ก ก ก. 3. ก ก ก ก ก ( ก ก ก ) 1. ก ก ก ก ก กก ก

41 34 (PURPOSE) ก ก : ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก ก ก 3. ก ก. 4. ก 5. ก ก. ก ก 6. ก 7. ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก 4. ก ก 5. ก ก ก. ก ก

42 35 (OUTPUT) ก ก ก ก ก ก ก ก ก...ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. 3,000 1, ก ก ก ก ก ก ก 2. 1, ก ก ก 3. 3,000 1, ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก ก ก 1. 2.

43 36 ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก ก 4. 20,000 4,000 10, ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

44 37 1. ก ก ก 2. ก ก 3. ก 4. ก 5. ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก 8 4. ก ก ก 5. ก ก ก ก 1 6. ก ก ก 2 7. ก 1,000, ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก 3. ก 4. ก ก ก 5. ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก 3. ก 4. ก ก ก ก

45 38 ก ก ก ก ก ก ก ก 6 ก ก 2 ก ก ก ก 5 ก ก ก ก 3 4 ก ก ก 3.2 ก

46 39 ก ก ก ก 3.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.4

47 40 ก ก ก ก ก (project planning) ก ก (project formulation) ก ก (project design) ก ก (implementation) ก ก ก /ก ก (input) (process) ก (output) ก ก ก ก ก (pre-evaluation) ก ก (project appraisal) ก ก ก (monitoring system) ก (formative evaluation research) ก (effect) (immediate impact) / (side effect) ก (project completion) ก (product) (long-team impact) ก ก (post evaluation research) ก (summative evaluation research) ก (follow-up or tracer study research) 3.4 ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก 2 4 ก ก ก 2 ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก 4 ก.

48 41 1ก ก 7 ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก 9 ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 1.1 ก 1.2 ก ก ก (needs) 2. ก 2.1 ก 2.2 ก 2.3 ก ก ก ก 2.4 ก ก 3. ก 3.1 (cost benefit) ก ก B/C Ratio, IRR, Payback period 3.2 ก ก ก ก (Cost effectiveness) 4. ก ก 4.1 ก ก ก ก ก ก 5.1 ก 5.2 ก ก ก ก ก ก ก ก

49 42 1. ก ก ก ก ก ก ก 2. (Overall Goal) (Impacts) ก 3. (Purpose) ก ก 4. (Outputs) ก 5. ก ก (Activities) 6. ก ก (Inputs) ก ก 8. ก ก ก ก 2 ก ก ( ก ก ก ก ก : 25, 6-33) ก ก ก กก ก. (South East Asia Treaty Organization : SEATO) ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. 1 ก ก ก ก. ก ก ก 10 ก 2502 ก ก 18 ก ก ก ก ก 2 8 ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก

50 43 ก ก ก ก ก ก 24 ก 2510 ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก. 2 ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก) ก ก ก ก 2 (1) ก ก (2) ก ก ก ก ก ก... ก ก ก ก ก ก

51 44 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก BURSAR ก ก ก ก ก ก ก ก ก AIT - ก ก ก ก ก ก ก AIT - Center ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - AIT ก 3.5 ก ก

52 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 4 ก 45

53 46 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 4 ก 4) Bursar ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Bursar ก 2 4 ก 5) ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 50 ก ก ก ก 50 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก 2 3

54 47 6) ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.3 ก ก ก ก ก Bursar / ก (%) ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก

55 48 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก CNC CAD/CAM ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 30 ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

56 49 ก ก 5 ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.6 กก. ก ก ก - - ก ก. ก ก AIT / ก : AIT 3.6 ก

57 50 ก 5 5 ( ) ก ก 5 5 ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 1) ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.4 ก 5 5 ( ) : ก 1. ก ก 2. ก ( 15 ) ก ก ก ก ก

58 51 1) ก ก ก 2) ก ก ก 3) ก ก 3.5 ก : ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

59 52 ก ก ก ก ก ก ก 22.7 กก ก 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 9 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก 2) ก 3) ก ก ก ก ก 4) ก ก ก 5) ก ก 4) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

60 53 : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก (ก ก ก : 2537, 10-19) ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก 12 ก ก ก ก ก ก

61 54 ก ก ก. 3.6 ก 1 ก ก ก. ก ก ก ก ก ก (10) (9) (11) (3) (2) ก (4) ก (8) ก (7) ก 2 ก (5) (6) (1) ก (12)

62 ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

63 56 2. ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก (..) ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. - ก ก ก ก (UNDP) ก 6,000,000 - ก ก ก ก ก ก ก ก 247,185,780 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

64 57 ก ก ก UNDP ก... ก. ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก. ก ก.ก. ก ก ก.. ก.... ก.. ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก

65 58 ก ก ก UNDP (6 ) dkidkidkidk ก ก 7% 39% 11% 3% 4% 22% ก 14% ก ก ก ก ก ก ก 3.9 ก UNDP ก ก (247,185,780 ) 79% 16% 5% ( ก ) ก ก 3.10 ก

66 59.? ก ก ก, ก, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก- ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก, ก ก, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

67 60 ก ก 4 ก. 1 ( ), 2532 : กก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

68 61 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (.) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก 1. ก ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

69 62 ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก. ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก. ก ก

70 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 63

71 64 ก ก. ก 1.1 ก ก ก ก ก ก. ก ก ก -. ก ก. ก - - ก ก ก ก - ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก - ก ก ก. - ก ก ก. - ก ก ก - ก ก ก ก ก - ก - ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก - ก

72 65. ก. ก ก 3 ก 1. ก ก. ก 2. ก ก. ก 3. ก ก. ก ก ก ก ก. ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก 1.2 ก. ก. ก ก ก ก ก ก ก ก 1) ( ) ก ก ก ก ก 2) ก ก ก 3) ก ก ก 4) ก 5) ก ก ก ก ก 6) ก

73 66 ก ก 2527 ก ก ก. ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ( ก ก ก ก ก ก. 1 ) ก. ก ก 1.3 ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก 1 6 ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ) 3) ก ก ก ก 4) ก ก 1.4 ก ก ก. ก

74 67 ก. ก ก ก ก ก ก 3 ก. ก ก 30 ก ก ก 5 ก ก ก ก ก 2527 ก. ก 1. ก ก ก 3 2. ก.311,.321,.312,.322 ก 3 3. ก ก 1-2 ก ก ก ก 1-2 ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก 6 ก. ก 30 ก ก ก ก ก ก ก 2528 ก. 1. ก ก ก 6 2. ก ก 1 ก 3. ก ก 4-5 ก ก ก 1 ก 4-5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก 6 ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. 60

75 68 ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก. ก ก ก ก ( ก 3) ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2528 ก. ก ก ก ก. ก 10 ก 5 ก 5 ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก. ก ก ก ก.

76 ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก. ก 30 ก ก ก ก. 30 ก ก 2528 ก ก 2530 ก ก ก. ก ก ก 30 ก ก 60 ก ก ก ก ก. ก 5 ก ก 5 ก ก 2532 ก ก ก ก. ก ก 5 ก 4. ก ก 2530 ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก 2531 ก ก ก ก 2.1 ก ก ก ก ก.

77 70 ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก (Enrichment Program) ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ( ก ) กก ก 3 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2530 ก ก ก ก ก 2530 ก ก ก ก 1. 21* ก 22*

78 71 1. * 1 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. 1. ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก 4. ก 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก 12, ,000. ก - ก 27,600 - ก ก ก ก ก ก ก ก (ก.) ก ก ก. ก ก ( ก ก ก ) ก ก ก

79 72 ก ก ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.3 ก ก ก ก ก. ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก. ก ก ก 1 ก ก 2

80 73 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก กก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก 4 ก ก ก 5 6 ก ก ก ก 3.00 ก 3.00 ก ก 2.50 ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ,3,4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก. กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

81 74 ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก 3 ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก 1. ก ก ก ก 2. ก ก ก ก 3. ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก

82 75 2. ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

83 76 ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก 3-4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก. ก ก ก. 1 ( ) ก. ก ก ก ก ก ก 2 ก ก 3 ก ก 4 1. กก AIT ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 9 ก ก

84 77 ก ก ก 2 ก ก 3 ก ก 4 2. AIT 3. ก AIT 5 4. ก ก AIT ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 15

85 78 ก ก ก 2 ก ก 3 ก ก 4 5. ก ก 6. ก ก 7. & ก ก ก ก ก ก ก ก UNDP 6 USD ก 247,185,780 ก 1 ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

86 79 ก ก ก ก (2547). ก ก ก ก ก. ก ก 1/2537.(2532). ก ก.,4(1). (2544). ก :. ก : ก.. (2544). ( ก ).(2544). ก ก 6 ก : ก..(2532). ก ก (.) 1. ก : ก. ก ก ก ก ก ก ก.(2529). ก ก ก ก ก 15 ก ก ก ก. ก : ก ก. ก ก ก ก ก ก ก.(2539) ก ก ก ก 5 5 ( ).

87 80

88 81 4 ก ก ก ก ก ก ก Robert Stake ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก (Terms of Reference) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (causal model) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4.1 ก ก ก ก ก (TOR) ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก UNDP ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก 2 ก ก 3 ก ก ก ก ก ก

89 82 6 ก 1 ก 3 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 30 ก ก 11 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 30 ก ก ก 11 ก ก ก 1 ( ก ก THA/92/002 Basic and Occupational and Training Program ) ก ก ก.. 16 (NCIHED) 4 ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก

90 83 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 804 ก ก ก ก ก 4 ก. 1 ก. ก 3 ก 10 ก ก ก 3 ก ก ก ก ก. ก ก. ก ก ก. 2 ก ก. ก 1. ก. ก 2. ก 3. ก. ก ก

91 84 ก ก 4. ก. ก ก ก 5. ก ก ก 6. ก. ก ก ก 7. ก. ก ก 8. ก ก ก ก / ก ก 9. ก ก ก. ก 10. ก ก. 2 ก ก 5 ก ก ก ก : ก ก ก ก ก ก ก ก 18 ก 19 ก ก ก ก 4 ก 13 ก ก 2 ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก 3. ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

92 85 ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 ก ก ก กก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก 520 ก ก ก ก ก ก ก 1 16 ก 80 ก ก ก ก ก กก ก 80 ก ก กก

93 86 ก ก 10 ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8 ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก

94 87 ก ก ก ก ก ก ก 1.1 ก ก ก ก ก 1.2 กก ก ก ( ก ก ) 1.3 ก ก ก ( ) 1.4 ก ( ) 1.5 ( ) 1.6 ก ก ก ก ก ก 1.7 ก ก ก ก 1.8 ก ก 1.9 ก ก (....) 2. ก ก 2.1 ก ก ก ก ก ก 2.3 ก ก 2.4 ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5. ก ก ก ก ก ก ก ก 10 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก TOR ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก

95 88 8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8 11 ก ก ก ก 1 8 ก ก ก ก ก ก TOR ก ก ก ก ก ก ก ก ก TOR ก ก ก ก ก ก ก ก ก TOR ก ก 4.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 11 ก ก ก ก ก ก ก ( ก :2546) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ก,2544) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก, 2544) ก ก ก ก ก ก ก

96 89 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

97 90 ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยคณะภาคว ชา มหาว ทยาล ยร งส ต คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 100 เทคโนโลย สารสนเทศและการประย

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน ส ราษฎร ธาน สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information