การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา"

Transcription

1 การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา (Project Evaluation Research in Education) โดย ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร.สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน ต าราโครงการจ ดท าต าราเพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา

2 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ตระหน กถ งความจ าเป นและภาวะขาดแคลน ต าราท ใช ประกอบการเร ยนการสอนในหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา ซ งต าราถ อได ว าเป นส อหล ก ส อหน งท ส าค ญในการสอนและการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตลอดจนใช เป นเอกสาร ประกอบการค นคว าอ างอ งในทางว ชาการ โดยเฉพาะต าราท ม ค ณภาพมาตรฐานทางว ชาการ จ งได ด าเน นการโครงการจ ดท าต าราเพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา และจ ดพ มพ ต ารา พร อมท งจ ดท าแผ นซ ด เพ อมอบให สถาบ นอ ดมศ กษาใช ประโยชน เป นต าราประกอบการเร ยน การสอนระด บอ ดมศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาจ งใคร ขอขอบค ณ ศาสตราจารย ก ตต ค ณ สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน ผ แต ง ท ได สละเวลาอ นม ค าแต งต าราเร อง การว จ ยประเม นผลโครงการด าน การศ กษา เพ อใช ประกอบการเร ยนการสอนในสถาบ นอ ดมศ กษาต อไป (ศาสตราจารย พ เศษภาว ช ทองโรจน ) เลขาธ การคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ก นยายน 2549

3 ค าน า โครงการด านการศ กษาเป นเคร องม อส าค ญในการบร หารการศ กษาและการพ ฒนาการศ กษา โดยเฉพาะการพ ฒนาองค ความร กระบวนการเร ยนการสอนและการประเม นในระด บอ ดมศ กษา ด งน น การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษาจ งเป นศาสตร หน งท ม ความส าค ญเป นอย างย ง แต ย งม ความขาด แคลนต าราท จะใช เป นแนวทางส าหร บปฏ บ ต ด านการเร ยนการสอนซ งจะช วยสน บสน น และส งเสร ม การพ ฒนาค ณภาพด านการเร ยนการสอนของคณาจารย ในระด บอ ดมศ กษา ซ งการพ ฒนาค ณภาพการ เร ยนการสอนน จะช วยส งผลถ งการพ ฒนามาตรฐานการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาส บไป ด งน น ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา จ งได มอบหมายให ส าน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) เป นผ ด าเน นการจ ดท าต าราเร อง การว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษา (Project Evaluation Research in Education) ฉบ บประสบการณ น โดยใช ผลการว จ ย ว เคราะห ส งเคราะห และรวบรวมข อม ลความร ประสบการณ ตลอดจนกรณ ศ กษาไว เป นต าราส าหร บให คณาจารย ระด บอ ดมศ กษาได ใช อ างอ งและปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ เน อหาสาระของต าราน ประกอบด วยเน อหาว ชาการเก ยวก บการว จ ยประเม นโครงการด าน การศ กษาฉบ บประสบการณ ประกอบด วย น ยามของการว จ ยและการประเม นโครงการ การพ จารณา เปร ยบเท ยบงานประเม นโครงการก บงานว จ ย จ ดหมายและหน าท ของการว จ ยประเม นโครงการ ธรรมชาต และองค ประกอบของโครงการ การก าหนดว ตถ ประสงค ของการว จ ยประเม นโครงการ การ ออกแบบการก าก บงานและว จ ยประเม นโครงการ การก าหนดกล มต วอย าง และการรวบรวมข อม ล การ ว เคราะห ข อม ล การเข ยนรายงานว จ ยประเม นโครงการ การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยประเม น โครงการรวมท งเอกสารอ างอ งท เก ยวข อง จากความร และประสบการณ ตรงของผ เข ยนในฐานะของอาจารย ผ สอนและน กว จ ยประเม น โครงการท ม มากกว าสามส บป ผ เข ยนหว งเป นอย างย งว าต าราเล มน จะเอ ออ านวยให เก ดส มฤทธ ผลแก ผ ใช สมตามเจตนารมณ ท ต งไว และในนามของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) ขอขอบพระค ณเจ าของผลงานท กท าน และท กหน วยงานท ได อ างอ งในการ เข ยนต าราเล มน และขอบพระค ณเป นพ เศษแด ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ท สร างโอกาสให เก ดต าราการว จ ยประเม นโครงการด านการศ กษาเล มน ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร.สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน ส าน กงานร บรองมาตรฐานและ ประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน)

4 ค สารบ ญ ค าน า ก. หน า บทท 1 บทน า งานประเม นโครงการเป นงานว จ ยหร อไม การว จ ยค ออะไร การประเม นโครงการค ออะไร การพ จารณาเปร ยบเท ยบงานประเม นโครงการก บงานว จ ย 12 บทท 2 จ ดหมายและหน าท ของการว จ ยประเม นโครงการ 19 บทท 3 ธรรมชาต และองค ประกอบของโครงการ ธรรมชาต ของโครงการ องค ประกอบของโครงการ 31 บทท 4 การก าหนดว ตถ ประสงค ของการว จ ยประเม นโครงการ กรณ ศ กษาว ตถ ประสงค ของการว จ ยประเม นโครงการท ระบ ใน 81 ข อก าหนดการศ กษา 4.2 ว ธ ว ทยาการก าหนดว ตถ ประสงค ของการว จ ยประเม นโครงการ 88 บทท 5 การออกแบบการก าก บงาน และว จ ยประเม นโครงการ ก าก บงาน และการว จ ยประเม น การออกแบบการก าก บงาน การว จ ยประเม นโครงการ การออกแบบการว จ ยประเม นโครงการ 106 บทท 6 การก าหนดกล มต วอย าง และการรวบรวมข อม ล การก าหนดกล มต วอย าง การเก บรวบรวมข อม ล 119 บทท 7 การว เคราะห ข อม ล ความหมายและว ตถ ประสงค การว เคราะห ข อม ลเช งค ณภาพ การว เคราะห ข อม ลเช งปร มาณ 149

5 หน า บทท 8 การเข ยนรายงานการว จ ยประเม นโครงการ หล กและว ธ การเข ยนรายงานท วไป ว ตถ ประสงค ของการายงานการว จ ยประเม นโครงการ ร ปแบบของการรายงานผลการว จ ยประเม นโครงการ ร ปแบบของการเข ยนรายงานการว จ ยประเม นโครงการ หล กการท วไปส าหร บการเข ยนรายงานการว จ ยประเม นโครงการ การเข ยนรายงานการว จ ยประเม นโครงการ การเผยแพร ผลการว จ ยประเม นโครงการ แบบตรวจสอบรายการของรายงานการว จ ยประเม นผลท ด มาตรฐานของงานประเม น ต วอย างของปก ค าน า และบทสร ปส าหร บผ บร หาร 165 บทท 9 การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ ความส าค ญของข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ หล กการเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ ร ปแบบของข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ แนวในการฝ กเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ ต วอย างข อเสนอโครงการว จ ยประเม นโครงการ 177 บรรณาน กรม 209 ง

6 จ สารบ ญตาราง 1.1 ความแตกต างระหว างการว จ ยพ นฐานและการประเม นในท ศนะของเฮ มฟ ล ความแตกต างระหว างการว จ ยพ นฐานและการประเม นค าในท ศนะของ 13 แกลสและเว ดร เธอน 1.3 การเปร ยบเท ยบข นตอนในการประเม นโครงการและกระบวนการว จ ย องค ประกอบของโครงการแบบเหต ผลส มพ นธ โครงการรวมพล งเพ อปฏ ร ปการศ กษาไทย : การเร ยนร บทบาทของผ บร หารในการด าเน นงานของสถาบ นเทคโนโลย แห งเอเช ย รายละเอ ยดงบประมาณตามแผนการอ ดหน น 5 ป ระยะท 5 50 (พ.ศ ) 3.5 รายละเอ ยดงบประมาณท เป นเง นช วยเหล อในล กษณะอ นๆ ระยะการด าเน นงานและพ นท เป าหมาย จ านวนน กเร ยนน ส ตน กศ กษาในโครงการ พสวท. จ าแนกตาม 69 ระด บการศ กษาช นเร ยนและป การศ กษา 3.8 จ านวนอาจารย ท ปร กษาศ นย โรงเร ยนและศ นย มหาว ทยาล ย 70 ป การศ กษา ความส มพ นธ ระหว างบ คคล/องค กร ข าวสาร และประเภท 94 ของการว จ ยประเม น 4.2 ล กษณะการต ดส นใจและข อม ลสารสนเทศท ต องการจ าแนก 97 ตามผ ม อ านาจในการต ดส นท เป นกล มปฐมภ ม 5.1 ต วอย างแบบการใช ตารางเหต ผลส มพ นธ ในการว จ ยประเม นโครงการ ต วอย างของเทคน คและว ธ การเก บรวมรวมข อม ล ค าสถ ต และค าพาราม เตอร 152

7 ฉ สารบ ญร ป 1.1 สามม ต ของการว จ ยเช งประจ กษ ความเป นท วไปของผลการศ กษาของการว จ ยพ นฐาน การประเม นผลผล ต 14 และการว จ ยประเม นโครงการ 3.1 องค ประกอบเช งระบบของโครงการ องค ประกอบของโครงการในม ต วงจรโครงการ องค ประกอบของโครงการในม ต การบร หารโครงการ ความส มพ นธ ระหว างการว จ ยประเม นโครงการ 40 และกระบวนการของโครงการ 3.5 โครงสร างและระบบบร หารของสถาบ นเทคโนโลย แห งเอเช ย การให ความช วยเหล อของร ฐบาลไทย แผนท แสดงจ งหว ดเป าหมาย การด าเน นการโครงการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ของกระทรวงศ กษาธ การ งบประมาณสน บสน นจาก UNDP เง นสมทบจากร ฐบาลไทย การต ดต อส อสารในเช งประเม นและในเช งโครงการ 96 ของกล มปฐมภ ม (Anderson,S and Ball,S:1978,24) 5.1 กระบวนการว จ ยประเม นโครงการ การวางแผนการว จ ยประเม นโครงการ การด าเน นการว จ ยประเม นโครงการ การลงข อสร ปและให ข อเสนอแนะ ความส มพ นธ ระหว างประเภทของการประเม น 107 และประเภทของการต ดส นใจแบบการประเม นซ ป 5.7 ต วแบบเช งโครงสร างส าหร บการต ดตามผลการอบรมคร ต วแบบของประส ทธ ภาพการใช คร ความส มพ นธ ระหว างส วนประกอบท ส าค ญ 177 ของโครงการเพ อประเม นโครงการ

8 1 1.1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Project/ Program Evaluation ) (Evaluation Research) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

9 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (.) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 30 (..2516) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1.2 ก ก ก ก ก ก ก

10 ก (.. ) (2538:3-6) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก (2529:25-29) ก ก (Webster s New Twentieth Century Dictionary: 1966; Whitney, 1963:1; Phetchick:1968:1-2) ก ก 2 ก ก ก ก 3

11 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2529: 28) ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก 2 ก ก ก (Deduction) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก 1.1 ก ก ก ก X ก ก ก ก ก ก ก

12 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก, 2520 : 10-11) ก ก ก กก (Research) ก ก (Elucidatory Inquiry) ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Basic Research) ก (Pure Research) ก ก ก (Applied Research) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก กก ก ก กก ก 5

13 6 1.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Needs Assessment) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Process Evaluation) ก ก ก (Program Monitoring) ก (Product Evaluation) ก ก ก (Outcome or Impacts Evaluation) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Intrensic Evaluation) ก กก ก ก Pay-off Evaluation (Scriven, M 1967) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก Goal Based Evaluation ก ก ก ก ก Goal Free Evaluation ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Meta Evaluation) ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Formative Evaluation) ก ก (Summative Evaluation) 1) ก

14 ก 4 ก ก 30 (Sanders : 1994 ;, 2544 : 84-92). 2) ก ก (Guba and Lincon (1989) ; 2544 : 34-41) Guba Lincoln (1989) ก 4 1 ก (Measurement : ) ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (legistimation) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก (Description : ) ก ก ก ก (ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8 ก ก 3 ก (Judgement : ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 7

15 8 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Stake (1967), Provus (1971), Stufflebeam et.al. (1971), Scriven (1973),Eisner (1979) ก ก ก ก ก ก ก ก 3 4 ก ( ) ก 4 ก 2 ก ก ก ก (Stakeholders) ก ก ก ก 4 กก ก (Evaluator) กก ก ก ก 4 ก ก กก 3 1. ก 4 ก ก ก ก (Sociopolitical) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Evaluatee) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 1. ก ก 4 ก (Parochial Absolutism) (Relativism) ก ก

16 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Inquirer) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก 4 ก ก ก (Accountability) ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก 4 ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก กก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 4 ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก 9

17 10 ก 4 3 ก ก ก 3 ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก (Methodology) ก ก ก ก ก 2 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 กก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (objectivity) ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก

18 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก (Program Theory) Why and How (Chen ; H.T : 1990) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Project Evaluation ก ก Project Appraisal ก ก ก ก ก ก ก Project Feasibility ก ก ก ก ก ก ก (Pilot Study) ก ก ก ก ก ก ก ก 6 1. ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก 5. ก ก ก ก ก 6. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก 11

19 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Hemphill, J : 1966) ก (Glass, G. and Worthen B : 1974) ก ก ก 1.1 ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก กก ก 2. ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6. ก 7. ก

20 ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก 2. ก 3. ก ก (Homothetic) ก (Idiographic) 4. ก ก ก ก 5. ก ก ( ) 6. ก ก ก ก ก ก ก 7. ก ก ก ก ก ก ( ก ก ) ก ก ก ก 8. ก ( ก ) (ก ก 9. ก ก ก ก ) ก (Isomorphism) ก (Creditability)

21 14 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1.2 ก ก ก ก ก ก ก 1.1, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

22 15 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 4 ก ก 1, 2, 3, 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก ก ก ก ก 2. ก / ก 3. ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก กก ก ก ก ก

23 16 ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก Theory Based Evaluation ก ก ก ก ก ก ก (Grounded Theory) ก ก ก ก ก ก ก กก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

24 17 ก ก.( ). ก ก. ก ก ก ก..( ). ก ก. ก. ( ) : -. ก (.. ).( ). ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก. ก : ก ก ก ( ก.) : -. ก.( ). ก?. ก. ( ) : -.( ). ก ก : กก ก ก. ก : ก..( ). ก. ก : ก.( ). ก :. ก : ก.( ). ก?. ( ),.( ). ก ก (.) 1. ก : ก. ก.( ). ก :. ก. ( ) : -. Best, J.W.(1959). Research in Education. New York : Prentice Hall. Chen, H.T.(1990). Theory-Driven Evaluation. Beverly Hills : Sage Publications. Glass, G. and Worthen B. (1972) Educational Evaluation and Research Similarities and Differences Journal of Research in Science Teaching, Guba, E.G. and Lincoln, Y.S.(1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park : Sage Publications. Hemphill J. (1974) The Relationships between Research and Evaluation Studies In Curriculum Evaluation by Payne, D. D.C. Heath and Company.

25 18 Kerlinger, F.N.(1992). Foundation of Behauioral Research. New York : Harcourt Brace College Publishers. Madaus, G.F., Scriven, M.S. and Stufflebeam, D.L.(1983). Evaluation Models : View points on Education and Human Services. Boston : Kluwer Nijhoff Publishing. Scriven M. (1967). The Methodology of Evaluation. In Perspectives of Curriculum Evaluation A E R A Monogragh Series on Curriculum Evaluation No.1 Chicago : Rand Mcnally. Sanders, J.R.(1994). The Program Evaluation Standards. Thousand Oaks : Sage Publications. Whitney, F.L.(1950). The Elements of Research. New York : Prentice Hall. Worthen, B.R. and Sanders, J.R.(1987). Educational Evaluation : Alternative Approaches and Practical Guidelines. New York : Longman.

26 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก. (2546).ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2546) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก (2539). ก ก ก ก 5 5 ( ). ก ก ก ก ก 6/2538 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก

27 ( ) ก ก ก ก ก ก... ก ก ก... ก ก 4. ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก 30 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

28 21 ก ก 3 Kamp,K (2539). ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก (UNDP) ก ก ก ก ก ก (1-30 ) UNDP ก ก ก ก ก ก Dr. K. Kamp.. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 12 ก ก ก 1 ก ก ก ก UNDP ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก 4. (2532).ก ก (.) 1 ( )

29 22 ก ก ก ก ก ก ก ก (.) ก ก (.) ก ก 7 ก ก ก ก ก 3 ก ก 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. 2 ก ก ก ก ก. ก. ก ก. ก ก ก ก ก ก 5 (2544). ก ก ก ก : ก ก, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 7400 ก 26 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก

30 23 3. ก ก ก ก 4. ก ก ก 5. ก ก ก ก ก 6.(2541).ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 848 ก 520 ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 7,(2532). ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 69 ก ก ก ก ก ก ก

31 24 ก ก 8 ก,(2541). ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก Reynolds Gaspari (1985) ก ก (Inputs) ก ก (process) ก (Outcomes) ก ก (Outputs) ก ก (Effects) ก (Impacts) กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก กก ก 1 กก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก 7 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก 3 ก ก ก 1 ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก 8 ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

32 ก ก ก (2546) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก 5 ก 1) ก ก ก ก 2) ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5) ก (Accountability Requirements) ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2536) 4 ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 25

33 26 4) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (impact) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

34 27 ก.(2532). ก ก.,4(1), ก.(2541). ก ก..(2544). ก :. ก : ก..(2532). ก ก (.) 1. ก : ก..(2541). ก ก กก ก ก ก. ก : ก..(2544). ก ก ก ก : ก ก ก ก (ก ก ).( ). ก ก ก ก ก ก ก.(2539). ก ก ก ก 5 5 ( ). ( ). ก ก ก ก ก ก ก.(2546). ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก.(2546). ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก :. Kamp, K.(2539). ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก :.

35 28

36 29 3 ก ก 3.1 ก ก 1) ก ก ก ก 2) ก 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก - ก ก ก - ก ก - ก

37 ก 1) ( ก ก ก ก ) 2) ( ก ก ก) ก 1) ก ก ก ก ก 2) ก ก 1) ก 2) ก ก 1) ก / ก ( ) 2) ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก (planning decision) ก 2) ก ก (structuring decision) ก ก 3) ก (implement decision) ก ก 4) ก ก (recycle decision) ก ก / ก 1) ก 2) ก 3) ก ก... 4) ก ก ก (..ก.) ก 1) ก ก 2) ก 3) ก

38 ก ก 1) (Logical Framework : GPOAI) 2) 3.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.1 ก ก ก ก ก ก ก (OUTPUTS) (OUTCOMES) ก (EFFECTS) ก (IMPACTS) 3.1 ก ก ก ก (Logical Framework) 2 3.1

39 ก ก / ก (Goal) (Purpose) (Outputs) ก ก (Activities) ก ( ก ) ก ก (OBJECTIVE = the overall development goal (or impact ) to which the project is to contribute.) ก ก (PURPOSE = the project purpose, the intended effect the Project is to have.) ก กก ก ก ก (RESULTs = anticipated outputs that are to be obtained throught the project.) ก ก ก ก ก ก ก (ACTIVITIES = the activities necessary in order to achieve the project results.) กก ก ก (Inputs) ก ก (2Q + 2T + 1P) (Quantity) ก (Quality) (Time) ก (Target Group) (Place)

40 33 กก ก ก ก ก ก ก (Important Assumptions) ก ก ก ก ก ก ก ก ก : ก ก ก ก : ก (GOAL) ก ก ก 1. ก ก ก 2. ก ก. ก 3. ก (.3,.6,.3,.6) 4. ก (.3,.6) 1. ก ก 2. ก ก ก ก. 3. ก ก ก ก ก ( ก ก ก ) 1. ก ก ก ก ก กก ก

41 34 (PURPOSE) ก ก : ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก ก ก 3. ก ก. 4. ก 5. ก ก. ก ก 6. ก 7. ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก 4. ก ก 5. ก ก ก. ก ก

42 35 (OUTPUT) ก ก ก ก ก ก ก ก ก...ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. 3,000 1, ก ก ก ก ก ก ก 2. 1, ก ก ก 3. 3,000 1, ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก ก ก 1. 2.

43 36 ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก ก 4. 20,000 4,000 10, ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

44 37 1. ก ก ก 2. ก ก 3. ก 4. ก 5. ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก 8 4. ก ก ก 5. ก ก ก ก 1 6. ก ก ก 2 7. ก 1,000, ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก 3. ก 4. ก ก ก 5. ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก 3. ก 4. ก ก ก ก

45 38 ก ก ก ก ก ก ก ก 6 ก ก 2 ก ก ก ก 5 ก ก ก ก 3 4 ก ก ก 3.2 ก

46 39 ก ก ก ก 3.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.4

47 40 ก ก ก ก ก (project planning) ก ก (project formulation) ก ก (project design) ก ก (implementation) ก ก ก /ก ก (input) (process) ก (output) ก ก ก ก ก (pre-evaluation) ก ก (project appraisal) ก ก ก (monitoring system) ก (formative evaluation research) ก (effect) (immediate impact) / (side effect) ก (project completion) ก (product) (long-team impact) ก ก (post evaluation research) ก (summative evaluation research) ก (follow-up or tracer study research) 3.4 ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก 2 4 ก ก ก 2 ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก 4 ก.

48 41 1ก ก 7 ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก 9 ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 1.1 ก 1.2 ก ก ก (needs) 2. ก 2.1 ก 2.2 ก 2.3 ก ก ก ก 2.4 ก ก 3. ก 3.1 (cost benefit) ก ก B/C Ratio, IRR, Payback period 3.2 ก ก ก ก (Cost effectiveness) 4. ก ก 4.1 ก ก ก ก ก ก 5.1 ก 5.2 ก ก ก ก ก ก ก ก

49 42 1. ก ก ก ก ก ก ก 2. (Overall Goal) (Impacts) ก 3. (Purpose) ก ก 4. (Outputs) ก 5. ก ก (Activities) 6. ก ก (Inputs) ก ก 8. ก ก ก ก 2 ก ก ( ก ก ก ก ก : 25, 6-33) ก ก ก กก ก. (South East Asia Treaty Organization : SEATO) ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. 1 ก ก ก ก. ก ก ก 10 ก 2502 ก ก 18 ก ก ก ก ก 2 8 ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก

50 43 ก ก ก ก ก ก 24 ก 2510 ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก. 2 ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก) ก ก ก ก 2 (1) ก ก (2) ก ก ก ก ก ก... ก ก ก ก ก ก

51 44 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก BURSAR ก ก ก ก ก ก ก ก ก AIT - ก ก ก ก ก ก ก AIT - Center ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - AIT ก 3.5 ก ก

52 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 4 ก 45

53 46 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 4 ก 4) Bursar ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Bursar ก 2 4 ก 5) ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 50 ก ก ก ก 50 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก 2 3

54 47 6) ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.3 ก ก ก ก ก Bursar / ก (%) ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก

55 48 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก CNC CAD/CAM ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 30 ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

56 49 ก ก 5 ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.6 กก. ก ก ก - - ก ก. ก ก AIT / ก : AIT 3.6 ก

57 50 ก 5 5 ( ) ก ก 5 5 ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 1) ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.4 ก 5 5 ( ) : ก 1. ก ก 2. ก ( 15 ) ก ก ก ก ก

58 51 1) ก ก ก 2) ก ก ก 3) ก ก 3.5 ก : ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

59 52 ก ก ก ก ก ก ก 22.7 กก ก 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 9 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก 2) ก 3) ก ก ก ก ก 4) ก ก ก 5) ก ก 4) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

60 53 : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก (ก ก ก : 2537, 10-19) ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก 12 ก ก ก ก ก ก

61 54 ก ก ก. 3.6 ก 1 ก ก ก. ก ก ก ก ก ก (10) (9) (11) (3) (2) ก (4) ก (8) ก (7) ก 2 ก (5) (6) (1) ก (12)

62 ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

63 56 2. ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก (..) ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. - ก ก ก ก (UNDP) ก 6,000,000 - ก ก ก ก ก ก ก ก 247,185,780 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

64 57 ก ก ก UNDP ก... ก. ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก. ก ก.ก. ก ก ก.. ก.... ก.. ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก

65 58 ก ก ก UNDP (6 ) dkidkidkidk ก ก 7% 39% 11% 3% 4% 22% ก 14% ก ก ก ก ก ก ก 3.9 ก UNDP ก ก (247,185,780 ) 79% 16% 5% ( ก ) ก ก 3.10 ก

66 59.? ก ก ก, ก, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก- ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก, ก ก, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

67 60 ก ก 4 ก. 1 ( ), 2532 : กก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

68 61 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (.) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก 1. ก ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

69 62 ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก. ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก. ก ก

70 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 63

71 64 ก ก. ก 1.1 ก ก ก ก ก ก. ก ก ก -. ก ก. ก - - ก ก ก ก - ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก - ก ก ก. - ก ก ก. - ก ก ก - ก ก ก ก ก - ก - ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก - ก

72 65. ก. ก ก 3 ก 1. ก ก. ก 2. ก ก. ก 3. ก ก. ก ก ก ก ก. ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก 1.2 ก. ก. ก ก ก ก ก ก ก ก 1) ( ) ก ก ก ก ก 2) ก ก ก 3) ก ก ก 4) ก 5) ก ก ก ก ก 6) ก

73 66 ก ก 2527 ก ก ก. ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ( ก ก ก ก ก ก. 1 ) ก. ก ก 1.3 ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก 1 6 ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ) 3) ก ก ก ก 4) ก ก 1.4 ก ก ก. ก

74 67 ก. ก ก ก ก ก ก 3 ก. ก ก 30 ก ก ก 5 ก ก ก ก ก 2527 ก. ก 1. ก ก ก 3 2. ก.311,.321,.312,.322 ก 3 3. ก ก 1-2 ก ก ก ก 1-2 ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก 6 ก. ก 30 ก ก ก ก ก ก ก 2528 ก. 1. ก ก ก 6 2. ก ก 1 ก 3. ก ก 4-5 ก ก ก 1 ก 4-5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก 6 ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. 60

75 68 ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก. ก ก ก ก ( ก 3) ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2528 ก. ก ก ก ก. ก 10 ก 5 ก 5 ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก. ก ก ก ก.

76 ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก. ก 30 ก ก ก ก. 30 ก ก 2528 ก ก 2530 ก ก ก. ก ก ก 30 ก ก 60 ก ก ก ก ก. ก 5 ก ก 5 ก ก 2532 ก ก ก ก. ก ก 5 ก 4. ก ก 2530 ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก 2531 ก ก ก ก 2.1 ก ก ก ก ก.

77 70 ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก (Enrichment Program) ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ( ก ) กก ก 3 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2530 ก ก ก ก ก 2530 ก ก ก ก 1. 21* ก 22*

78 71 1. * 1 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. 1. ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก 4. ก 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก 12, ,000. ก - ก 27,600 - ก ก ก ก ก ก ก ก (ก.) ก ก ก. ก ก ( ก ก ก ) ก ก ก

79 72 ก ก ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.3 ก ก ก ก ก. ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก. ก ก ก 1 ก ก 2

80 73 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก กก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก 4 ก ก ก 5 6 ก ก ก ก 3.00 ก 3.00 ก ก 2.50 ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ,3,4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก ก ก. กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

81 74 ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก 3 ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก 1. ก ก ก ก 2. ก ก ก ก 3. ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก

82 75 2. ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

83 76 ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก 3-4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก. ก. ก ก ก. 1 ( ) ก. ก ก ก ก ก ก 2 ก ก 3 ก ก 4 1. กก AIT ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 9 ก ก

84 77 ก ก ก 2 ก ก 3 ก ก 4 2. AIT 3. ก AIT 5 4. ก ก AIT ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 15

85 78 ก ก ก 2 ก ก 3 ก ก 4 5. ก ก 6. ก ก 7. & ก ก ก ก ก ก ก ก UNDP 6 USD ก 247,185,780 ก 1 ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

86 79 ก ก ก ก (2547). ก ก ก ก ก. ก ก 1/2537.(2532). ก ก.,4(1). (2544). ก :. ก : ก.. (2544). ( ก ).(2544). ก ก 6 ก : ก..(2532). ก ก (.) 1. ก : ก. ก ก ก ก ก ก ก.(2529). ก ก ก ก ก 15 ก ก ก ก. ก : ก ก. ก ก ก ก ก ก ก.(2539) ก ก ก ก 5 5 ( ).

87 80

88 81 4 ก ก ก ก ก ก ก Robert Stake ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก (Terms of Reference) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (causal model) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4.1 ก ก ก ก ก (TOR) ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก UNDP ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก 2 ก ก 3 ก ก ก ก ก ก

89 82 6 ก 1 ก 3 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 30 ก ก 11 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 30 ก ก ก 11 ก ก ก 1 ( ก ก THA/92/002 Basic and Occupational and Training Program ) ก ก ก.. 16 (NCIHED) 4 ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก

90 83 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 804 ก ก ก ก ก 4 ก. 1 ก. ก 3 ก 10 ก ก ก 3 ก ก ก ก ก. ก ก. ก ก ก. 2 ก ก. ก 1. ก. ก 2. ก 3. ก. ก ก

91 84 ก ก 4. ก. ก ก ก 5. ก ก ก 6. ก. ก ก ก 7. ก. ก ก 8. ก ก ก ก / ก ก 9. ก ก ก. ก 10. ก ก. 2 ก ก 5 ก ก ก ก : ก ก ก ก ก ก ก ก 18 ก 19 ก ก ก ก 4 ก 13 ก ก 2 ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก 3. ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

92 85 ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 ก ก ก กก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก 520 ก ก ก ก ก ก ก 1 16 ก 80 ก ก ก ก ก กก ก 80 ก ก กก

93 86 ก ก 10 ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8 ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก

94 87 ก ก ก ก ก ก ก 1.1 ก ก ก ก ก 1.2 กก ก ก ( ก ก ) 1.3 ก ก ก ( ) 1.4 ก ( ) 1.5 ( ) 1.6 ก ก ก ก ก ก 1.7 ก ก ก ก 1.8 ก ก 1.9 ก ก (....) 2. ก ก 2.1 ก ก ก ก ก ก 2.3 ก ก 2.4 ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5. ก ก ก ก ก ก ก ก 10 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก TOR ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก

95 88 8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8 11 ก ก ก ก 1 8 ก ก ก ก ก ก TOR ก ก ก ก ก ก ก ก ก TOR ก ก ก ก ก ก ก ก ก TOR ก ก 4.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 11 ก ก ก ก ก ก ก ( ก :2546) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ก,2544) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก, 2544) ก ก ก ก ก ก ก

96 89 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

97 90 ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ส ธ รา น ม ตรน ว ฒน * Sutheera Nimitniwat*

ส ธ รา น ม ตรน ว ฒน * Sutheera Nimitniwat* โปรแกรมบร หารความข ดแย งตามแนวค ดน โอฮ วแมนน สของน กศ กษามหาว ทยาล ยเอกชน: กรณ ศ กษามหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย The Conflict Management Program based on Neo-Humanist Concepts of Students in Private University:

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช น Development online learning of Information Processing in e-learning on Information and Communication Technology

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ช อโครงการ การศ กษาสภาพการดาเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ป จจ ยความสาเร จและป จจ ยเส ยง ในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก: กรณ ศ กษาโรงเร ยนพย หะศ กษาคาร ช

ช อโครงการ การศ กษาสภาพการดาเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ป จจ ยความสาเร จและป จจ ยเส ยง ในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก: กรณ ศ กษาโรงเร ยนพย หะศ กษาคาร ช ช อโครงการ การศ กษาสภาพการดาเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ป จจ ยความสาเร จและป จจ ยเส ยง ในการจ ดการเร ยนรวมโรงเร ยนขนาดเล ก: กรณ ศ กษาโรงเร ยนพย หะศ กษาคาร ช อผ ว จ ย ดร.อานาจ จ นทรขา หน วยงานต นส งก ด สาน กงานเขตพ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 The Development of Multimedia Presentation on the Topic of Use of Microsoft Excel for Grade 8 Students

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

วารสารเกษมบ ณฑ ต. กองบรรณาธ การ(Editorial Staff) ท ปร กษา : (Consultants) :

วารสารเกษมบ ณฑ ต. กองบรรณาธ การ(Editorial Staff) ท ปร กษา : (Consultants) : วารสารเกษมบ ณฑ ต วารสารราย 6 เด อน ป ท 15 ฉบ บท 1 มกราคม ม ถ นายน 2557 Kesem Bundit Journal Volume 15 No. 1 January June 2014 ว ตถ ประสงค 1.เพ อเผยแพร ข าวสาร ความเคล อนไหวการพ ฒนาผลงาน ทางว ชาการ การเสนอบทความทางว

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

กองบรรณาธ การ ดร. ส ภาภรณ ต งด าเน นสว สด กองบรรณาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต กองบรรณาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

กองบรรณาธ การ ดร. ส ภาภรณ ต งด าเน นสว สด กองบรรณาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต กองบรรณาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ISSN 1686-0650 ป*ท 11 ฉบ บท 1 (มกราคม เมษายน 2558) กองบรรณาธ การ เจาของ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ท ปร กษา รองศาสตราจารย ดร. ศ โรจน รองศาสตราจารย ดร. ณ ฏฐารมณ รองศาสตราจารย ดร. ประกฤต ผลพ

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ในมหาว ทยาล ย/คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร /ภาษาไทย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา 1543603 ช อรายว

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information