แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)"

Transcription

1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1

2 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป อานาจหน าท ตามกฎหมาย ว ส ยท ศน ว ฒนธรรมองค กร และค าน ยม ของ สศช โครงสร าง สศช. และกรอบอ ตรากาล งป จจ บ น 5 ส วนท 2: การทบทวนบทบาทภารก จและกาล งคน บทบาทภารก จในป จจ บ นของ สศช บทบาทภารก จในอนาคต 5-10 ป ข างหน า องค ความร ท ม อย ในป จจ บ น องค ความร ท จาเป นเพ อรองร บบทบาทภารก จในอนาคต องค ความร และอ ตรากาล งท ต องการ 1 7 ส วนท 3: มาตรการในการบร หารและพ ฒนากาล งคน การเกล ยอ ตรากาล ง การเตร ยมความพร อม การพ ฒนาบ คลากร การเตร ยมกาล งคนโดยท นศ กษา/ฝ กอบรม การถ ายทอดแลกเปล ยนองค ความร 28 ส วนท 4: แผนพ ฒนากาล งคนโดยท นศ กษา/ฝ กอบรม เอกสารแนบ 1. อ ตรากาล งแยกตามสาน ก จานวนข าราชการ สศช.(ระด บชานาญการพ เศษลงมา) จาแนกตามว ฒ การศ กษา 33 2

3 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาเม อเด อนเมษายน พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ม บทบาทในฐานะเป นหน วยงานท กาหนดนโยบายและ วางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก รวมท งการม งไปส องค การความร สม ยใหม จ งม ความจาเป นอย างย งในการเสร มสร างท กษะ ความร และความสามารถให ก บบ คลากร เพ อให การ ปฏ บ ต หน าท ดาเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เท ยงตรง และม จร ยธรรมของว ชาช พ โดยเฉพาะอย างย งต องม ความสามารถเท าท นก บบร บทการเปล ยนแปลงของโลกด านต างๆ ท งเศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต ท เก ดข นและเป นเง อนไขสาค ญต อการจ ดทาแนวทางพ ฒนาประเทศและประเด นนโยบาย สาธารณะ ซ งเป นภารก จหล กท สาค ญของสาน กงานฯ ด งน นสาน กงานฯ จ งต องจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ( Human Resource Development Plan) ข น เพ อใช ในการวางกรอบการพ ฒนาข าราชการ สศช. ได อย างครบถ วน ท วถ ง และในท กม ต สาขาว ชาท ม ความจาเป นและขาดแคลน ส วนท 1: ข อม ลท วไป เป นข อม ลเก ยวก บสาน กงานฯ ในเร องท วไปท งในส วนอานาจหน าท ตามกฎหมายหล กและระเบ ยบอ นๆ ท สาค ญ รวมท งว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร การปฏ บ ต งาน และโครงสร างสาน กงานฯ เพ อสร างความเข าใจขอบเขตและ ล กษณะการปฏ บ ต งานของสาน กงานฯ 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย ภารก จตามกฎกระทรวง : สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ม อานาจ หน าท ตามกฎกระทรวงการแบ งส วนราชการ พ.ศ โดยม อานาจหน าท ด งน 1) ศ กษาและว เคราะห ภาวะเศรษฐก จและส งคม เพ อเสนอแนะจ ดหมายและนโยบายแห งการพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2) พ จารณาแผนงานและโครงการพ ฒนาของส วนราชการและร ฐว สาหก จ 3) ศ กษาเก ยวก บกาล งเง น กาล งคน และทร พยากรอ นท ม อย และอาจหามาได และการจ ดหาทร พยากร ด งกล าวเพ อประโยชน ของร ฐ 4) จ ดทาข อเสนอโดยหาร อก บส วนราชการท ม หน าท เก ยวก บงบประมาณแผ นด นในเร องท เก ยวก บ รายจ ายประจาป ของส วนราชการและร ฐว สาหก จ สาหร บส นทร พย ถาวรหล กท เพ มข นเพ อใช ในการ พ ฒนา รวมท งจานวนเง นท ใช จ ายเพ อการน ไม ว าจ ายจากงบประมาณแผ นด น เง นก ย ม เง นกาไรท ได สะสมไว หร อเง นอ นใดก ตาม 5) ศ กษาและว เคราะห รายจ ายท จ ายจร งสาหร บการสร างและการบาร งร กษาส นทร พย ถาวรหล กท ใช ในการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมเพ อให คาแนะนาเก ยวก บการแก ไขรายจ ายเหล าน น 1

4 6) ศ กษาและว เคราะห รายจ ายจร งสาหร บการจ ดบร การทางเศรษฐก จและส งคมเพ อให คาแนะนา เก ยวก บการแก ไขรายจ ายเหล าน น 7) พ จารณาให คาแนะนาและกาหนดหล กการให ส วนราชการและร ฐว สาหก จเพ อจ ดทาแผนงานและ โครงการพ ฒนาท จะขอความช วยเหล อจากต างประเทศในทางว ชากร การเง น การก ย มและการ ดาเน นการ รวมท งการให ความช วยเหล อแก ต างประเทศ 8) ต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และรายงานผล ต อสาธารณะ พร อมท งต ดตามและประเม นแผนงานและโครงการพ ฒนาของส วนราชการและ ร ฐว สาหก จ โดยคาน งถ งหล กการของผลผล ตและผลล พธ และให คาแนะนาเก ยวก บการเร งร ด ปร บปร ง หร อล อมเล กแผนงานและโครงการพ ฒนาอ นหน งอ นใดเม อเห นสมควร 9) ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายกาหนดให เป นอานาจหน าท ของสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต หร อตามท นายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ภารก จพ เศษ: นอกเหน อจากอานาจหน าท ด งกล าวข างต นแล ว สาน กงานฯ ย งได ร บมอบหมายจาก คณะร ฐมนตร ให ทาหน าท เป นสาน กงานเลขาน การของคณะกรรมการนโยบายระด บชาต ท ม นายกร ฐมนตร หร อ รองนายกร ฐมนตร ท ได ร บมอบหมายเป นประธานคณะกรรมการ สาน กงานเหล าน จ ดต งข นภายใต ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร หร อคาส งสาน กนายกร ฐมนตร ให เป นหน วยงานภายใน สาน กงานฯ เพ อทาหน าท ในการประสานแผนท คาบเก ยวระหว างหลายหน วยงาน รวมท งสน บสน นให ม การจ ดทาแผนปฏ บ ต การและประสานแผนปฏ บ ต การในความร บผ ดชอบของหน วยปฏ บ ต ต างๆ ให เป นไปตามนโยบายของร ฐบาล และแนวทางของแผนพ ฒนาฯ 1) ป จจ บ น สาน กงานฯ ร บผ ดชอบการบร หารสาน กงานท ทาหน าท ฝ ายเลขาน การของ คณะกรรมการนโยบายระด บชาต รวม 8 คณะได แก (1) คณะกรรมการร วมภาคร ฐและเอกชนเพ อแก ไขป ญหาทางเศรษฐก จ (กรอ.) (2) คณะกรรมการพ ฒนาความร วมม อทางเศรษฐก จก บประเทศเพ อนบ าน (กพบ.) (3) คณะกรรมการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ (กพข.) (4) คณะกรรมการบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษถนนราชดาเน น (กบพร.) (5) คณะกรรมการอานวยการจ ดระบบศ นย ราชการ (กศร.) (6) คณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการขนส งส นค าและบร การของประเทศ (กบส.) (7) คณะกรรมการนโยบายเศรษฐก จสร างสรรค แห งชาต (กคส.) (8) คณะกรรมการพ ฒนาเกษตรกรรมอย างย งย น (กกย.) 2) ภารก จท ได ร บมอบหมายจากร ฐบาลตามนโยบายพ เศษเพ มเต ม 4 คณะ ได แก (1) คณะกรรมการเพ อให ความช วยเหล อ ฟ นฟ เย ยวยาผ ได ร บผลกระทบจากสถานการณ อ ทกภ ยด าน เศรษฐก จ อ ตสาหกรรม และความเป นอย ของประชาชน (กศอ.) ม รองนายกร ฐมนตร (นายก ตต ร ตน ณ ระนอง) เป นประธานกรรมการ และ สศช. เป นฝ ายเลขาน การ ประเม น สถานการณ ว เคราะห ผลกระทบด านเศรษฐก จ รวมท งเสนอแนะมาตรการ กาหนดแนวทาง แผนงานและโครงการในการช วยเหล อฟ นฟ เย ยวยาให แก ภาคเกษตร ท อย อาศ ย และภาคธ รก จ รวมถ งการฟ นฟ น คมอ ตสาหกรรม พ จารณากล นกรองโครงการตามข อเสนอของส วนราชการเพ อ นาเสนอ (2) คณะกรรมการเพ อให ความช วยเหล อ ฟ นฟ เย ยวยาผ ได ร บผลกระทบจากสถานการณ อ ทกภ ย (กฟย.) 2

5 (3) คณะกรรมการย ทธศาสตร เพ อการฟ นฟ และสร างอนาคตประเทศ (กยอ.) โดยม นายว รพงษ รามางก ร เป นประธานกรรมการและ สศช. เป นฝ ายเลขาน การทาหน าท หน าท ใน การ (3.1) จ ดทาย ทธศาสตร เพ อการฟ นฟ และสร างอนาคตประเทศ 3.2) ( ระดมความค ดเห นและ ความร เพ อจ ดทาข อเสนอแนะเช งนโยบายในการกาหนดกาหนดย ทธศาสตร ประเทศในระยะยาว รวมท งจ ดทาข อเสนอในการจ ดต งองค กรถาวร ว ธ การบร หารจ ดการ การบร หารการเง น การสร าง ความเข าใจแก ประชาชน แนวทางการปฏ บ ต ราชการแผ นด นในการฟ นฟ และพ ฒนา และข อเสนอ อ นใดท เป นประโยชน ต อการแก ไขป ญหาว กฤต ของประเทศจากภ ยธรรมชาต ในระยะยาวและวาง อนาคตการพ ฒนาประเทศอย างย งย น เพ อเสนอต อคณะร ฐมนตร ( 3.3) รายงานผลการ ปฏ บ ต งานให คณะร ฐมนตร ทราบเป นประจา หร อตามความเหมาะสมหร อจาเป นเร งด วน 3.4) ( ให ความเห นชอบในการว าจ างท ปร กษาหร อผ เช ยวชาญ เพ อปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บความ ร บผ ดชอบของคณะกรรมการ กยอ. (3.5) แต งต งท ปร กษา คณะอน กรรมการ หร อคณะทางาน เพ อปฏ บ ต หน าท ต างๆ ตามท มอบหมาย และ (3.6) ดาเน นการอ นใดตามท นายกร ฐมนตร หร อ คณะร ฐมนตร มอบหมาย (4) คณะกรรมการย ทธศาสตร เพ อวางระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน า (กยน.) โดยม ดร.ส เมธ ต นต เวชก ล เป นประธาน และ สศช. เป นฝ ายเลขาน การ 1.2 ว ส ยท ศน ว ฒนธรรมองค กร และค าน ยม ของ สศช. เพ อให การดาเน นงานของ สศช. สามารถกาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศบน พ นฐานหล กว ชาการ ม ความเช อม นในข อม ล รวมท งสอดคล องก บการเปล ยนแปลงของบร บทการพ ฒนาท ง ทางด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม อง ตลอดจนม ท ศทางการพ ฒนาท สมด ล ม ประส ทธ ภาพส ง และเพ อ ประโยชน ส ขของประชาชนเป นหล ก จ งได กาหนดว ส ยท ศน ว ฒนธรรมองค กร ค าน ยมองค กร พ นธก จ และ ย ทธศาสตร การปฏ บ ต งานขององค กรไว ด งน ว ส ยท ศน สศช. หน วยงานหล กในการวางแผนและจ ดทาย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ ส ความสมด ลและย งย น ท ย ดประโยชน ส วนรวม ท นต อการเปล ยนแปลง และม ประส ทธ ภาพส ง ว ฒนธรรมองค กร 1) เป นองค การท ม งส ความเป นเล ศทางด านว ชาการ 2) เป นองค การท ม ความร บผ ดชอบต อสาธารณะและส งคม 3) ม ระบบธรรมาภ บาล 4) บ คลากรของสาน กงานฯ เป นทร พยากรอ นม ค าท ส ดขององค กร ค าน ยมองค กร ม งม น ท มเท พ ฒนา ประเทศ เพ อประโยชน ส ขแก ส งคม ด วยค ณธรรม ตามหล กว ชาการอย าง ม ออาช พ พ นธก จ จากบทบาทหน าท ตามพระราชบ ญญ ต พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต พ.ศ และ กฎหมายสาค ญๆ ท เก ยวข องก บ สศช. จ งได กาหนดพ นธก จสาค ญ 3 ประการ เพ อให องค กรก าวท น ต อย คโลกาภ ว ตน ได แก การเป นหน วยงานย ทธศาตร หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก และหน วยงานความร สม ยใหม โดยม ภารก จท สาค ญๆ ภายใต แต ละพ นธก จ ด งน 3

6 พ นธก จท 1 หน วยงานย ทธศาสตร (Strategic Unit) จ ดทาย ทธศาสตร การพ ฒนาระด บชาต และ การพ ฒนาในระด บต างๆ รวมท งให คาปร กษาร ฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและ ย ทธศาสตร ของร ฐบาลไปส การปฏ บ ต ตลอดจนต ดตามประเม นผลนโยบายของร ฐบาล พ นธก จท 2 หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก (Intelligent Unit) โดยเป นหน วยงาน ว เคราะห ข อม ลและเฝ าระว งภ ยเศรษฐก จและส งคมของร ฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป นหน วยเจาะข อม ลเช งล กต างประเทศท ม ผลกระทบต อเศรษฐก จและ ส งคมไทย เพ อใช ในการวางแผนเช งย ทธศาสตร บร หารเศรษฐก จและส งคมของประเทศ พ นธก จท 3 หน วยงานความร สม ยใหม (Knowledge Organization) ท เสาะแสวงหาและพ ฒนา องค ความร ใหม ๆ สาหร บการพ ฒนาประเทศ ซ งเพ ยบพร อมด วยบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการวางแผนย ทธศาสตร การว เคราะห และการประสานงานเพ อ ผล กด นการพ ฒนาประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร สศช. ภาระหน าท ของ สศช. เป นภาระหน าท ท ได กาหนดไว ในพระราชบ ญญ ต พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคม แห งชาต พ.ศ และกฎหมายอ นท เก ยวข องด งกล าวข างต น โดยสามารถจาแนกตามกลย ทธ ได ด งน กลย ทธ ท 1: การวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาให ม ความย งย นและสมด ลในระยะยาว โดยจ ดทา ว ส ยท ศน การพ ฒนาประเทศระยะยาว วางแผนและจ ดทานโยบายบร หารเศรษฐก จมหภาค วางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาเฉพาะเพ มเต ม จ ดทาแผนการบร หารราชการแผ นด นเม อ คณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภาแล ว จ ดทารายงานสถานการณ เศรษฐก จและ ส งคมของประเทศ บร หารจ ดการแผนการลงท นของประเทศ กลย ทธ ท 2: การบร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพส งและนาไปส องค กรแห งการเร ยนร ด วย การปฏ ร ปบทบาทและโครงสร างองค กร การปฏ ร ปกระบวนการดาเน นงาน การ ประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ ในกระบวนการ ดาเน นงาน การบร หารจ ดการเคร อข าย การสร างองค ความร และการถ ายถอดองค ความร กลย ทธ ท 3: การเสร มสร างศ กยภาพบ คลากรในการวางแผนและกาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนา ด วยการ พ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บภารก จ และความต องการของ สศช. จ ดต งส วน งานการพ ฒนาบ คคลากรข น พ ฒนาหล กส ตรอบรมท พ ฒนาสมรรถนะหล ก และสมรรถนะ ประจากล มงาน แลกเปล ยนบ คลากรก บหน วยงานภายนอกเพ อให เก ดการเร ยนร และสร าง สมประสบการณ จ ดทาระบบระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร สร าง แรงจ งใจให สศช. เป นองค กรท ม บ คลากรท ม ความสามารถ โดยม เส นทางความก าวหน า ทางอาช พท ช ดเจน และจ ดทาระบบผ ฝ กสอนงานท ม ท มงานผสมผสานรองร บเพ อให เก ด การเร ยนร งานระหว างบ คลากรท ม ความเช ยวชาญแต ละสาขาภายใน สศช. กลย ทธ ท 4: การเสร มสร างว ฒนธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาลขององค กร ท นาไปส ภาพล กษณ ท ด ด วยการเสร มสร างและพ ฒนาว ฒนธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาล ท ประชาคม สศช. ยอมร บ เสร มสร างกระบวนการเร ยนร พ ฒนาท กษะความเป นผ นา ม ว ฒนธรรม และ 4

7 ธรรมาภ บาล รณรงค และส งเสร มค าน ยมสร างสรรค และจรรยาบรรณว ชาช พของ ข าราชการ จ ดทาฐานข อม ลการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ท ประชาชนและภาค เคร อข าย รวมท งหน วยงานท เก ยวข องสามารถเข าถ งฐานข อม ลได โดยง ายและเป นธรรม และจ ดทา ระบบข อม ลเก ยวก บสาเหต และว ธ การต างๆ ของการท จร ตคอร ร ปช น กลย ทธ ท 5: การ พ ฒนาสภาพแวดล อมองค กร เพ อค ณภาพช ว ตท ด ข น โดยการปร บปร ง สภาพแวดล อมทางกายภาพ ท งภายในและภายนอกองค กร ปร บปร งระบบสว สด การ น นทนาการและส นทนาการ สน บสน นโครงการหร อก จกรรมท สร างสมานฉ นท ในท กระด บ ระหว างผ บร หารก บข าราชการ/ผ ปฏ บ ต งาน และระหว างข าราชการก บผ ปฏ บ ต งาน ด วยก นเอง พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการเพ มประส ทธ ภาพขององค กรและ บ คลากร จ ดก จกรรมประชาส มพ นธ รณรงค และปล กฝ งข าราชการและบ คลากรให ม ท ศนคต และพฤต กรรมในการปฏ บ ต ภารก จและในการให บร การท ด 1.3 โครงสร าง สศช.และกรอบอ ตรากาล งป จจ บ น โครงสร างองค กร สศช. สศช. ได แบ งโครงสร างออกองค กรออกเป น 15 สาน ก 2 กล มงาน และแบ งการบร หารองค กร ออกเป น 6 กล มภารก จ ประกอบด วย 1) ภารก จด านเศรษฐก จ ได แก สาน กบ ญช ประชาชาต สาน กพ ฒนาข ดความสามรถในการแข งข น ทางเศรษฐก จ สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนเศรษฐก จมหภาค สาน กว เคราะห โครงการ ลงท นภาคร ฐ 2) ภารก จด านส งคม ได แก สาน กพ ฒนาฐานข อม ลและต วช ว ดภาวะส งคม สาน กย ทธศาสตร ด าน นโยบายสาธารณะ สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนพ ฒนาทางส งคม 3) ภารก จด านปร บโครงสร างเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ได แก สาน กวางแผน การเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4) ภารก จด านพ ฒนาภ ม ภาคและพ นท ได แก สาน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคเหน อ สาน ก พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคใต สาน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และสาน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคกลาง สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนพ ฒนาพ นท 5) ภารก จด านการต ดตามและประเม นผล ได แก สาน กประเม นผลและเผยแพร การพ ฒนา 6) ภารก จด านบร หารและอานวยการ ได แก สาน กงานเลขาธ การ กล มพ ฒนาระบบบร หาร และ กล มตรวจสอบภายใน 5

8 1.3.2 กรอบอ ตรากาล งในป จจ บ น: สศช. ม ข าราชการตามกรอบอ ตรากาล ง จานวน 56 1 คน ม กาล งคนจร ง 487 อ ตรา และตาแหน ง ว าง 80 อ ตรา โดยม รายละเอ ยดอ ตรากาล ง ด งน ตาแหน ง กรอบ อ ตรากาล ง 1. น กบร หาร น กบร หาร ระด บส ง น กบร หาร(ผ อานวยการสาน ก) ผ อานวยการ ระด บส ง ว ชาการ(ผ เช ยวชาญ) น กว เคราะห นโยบายและแผน ระด บเช ยวชาญ ตาแหน งประเภทว ชาการ ระด บชานาญการพ เศษ ชานาญการ 435 ปฏ บ ต การ 5. ตาแหน งประเภทท วไป ระด บชานาญงาน ปฏ บ ต งาน 77 รวม 561 หมายเหต : กรอบอ ตรากาล งท งหมดของ สศช. 561 ตาแหน ง (รายละเอ ยดอ ตรากาล งแยกตามสาน กปรากฏตามเอกสารแนบ) จานวนข าราชการ/เจ าหน าท ตาแหน งระด บส ง สศช. ม ข าราชการตามกรอบอ ตรากาล ง จานวน 56 1 คน ม ข าราชการท ดารงตาแหน งระด บส ง จานวน 49 คน โดยม รายละเอ ยดอ ตรากาล ง ด งน 6

9 ตาแหน ง กรอบ อ ตรากาล ง 1. น กบร หาร น กบร หาร ระด บส ง น กบร หาร (ผ อานวยการสาน ก) ผ อานวยการ ระด บส ง ว ชาการ (ผ เช ยวชาญ) น กว เคราะห นโยบายและแผน ระด บเช ยวชาญ 20 รวม จานวนข าราชการ/เจ าหน าท 1) ข อม ลข าราชการ : สศช. ม ข าราชการตามกรอบอ ตรากาล ง จานวน 56 1 คน ม ข าราชการ/ เจ าหน าท จานวน 487 คน โดยม รายละเอ ยดอ ตรากาล ง ด งน ตาแหน ง กรอบ อ ตรากาล ง 1. ตาแหน งประเภทว ชาการ ระด บชานาญการพ เศษ ชานาญการ ปฏ บ ต การ ตาแหน งประเภทท วไป ระด บชานาญงาน ปฏ บ ต งาน 62 รวม 438 2) ข อม ลน กเร ยนท น/Hipps/New Wave: ประเภท จานวน 1. น กเร ยนท นร ฐบาล ผ เข าร วมโครงการระบบข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ผ เข าร วมโครงการพ ฒนาผ นาคล นล กใหม ในราชการไทย 10 รวม 44 7

10 ส วนท 2: การทบทวนบทบาทภารก จและกาล งคน ในการวางแผนพ ฒนาบ คลากรของสาน กงานฯ จาเป นต องทบทวนบทบาทภารก จของหน วยงานว าม บทบาทภารก จ ในการปฏ บ ต งานท งในป จจ บ นและอนาคต เพ อท จะได วางแผนการเสร มสร างพ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพท สอดคล องและรองร บก บการปฏ บ ต ภารก จขององค กรต อไป 2.1 บทบาทภารก จป จจ บ นของ สศช บทบาทตามม ต พ นธก จของ สศช. บทบาทของสาน กงานฯ ในป จจ บ นในฐานะหน วยงานวางแผนย ทธศาสตร ชาต จาเป นต องม งเน นการ ดาเน นงานท เท าท น (dynamism) ก บการเปล ยนแปลงบร บทการพ ฒนาท งด านเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม พร อมท งหน าท ท ได ร บมอบหมายจากร ฐบาล โดยสามารถสร ปบทบาทตามม ต พ นธ ก จของสาน กงานฯ ได ด งน 1) หน วยงานย ทธศาสตร เป นหน วยงานย ทธศาสตร ท สามารถบ รณาการและข บเคล อนงานด าน ย ทธศาสตร และแผนได ท ง 3 ม ต ค อ ภารก จตามอานาจหน าท นโยบายร ฐบาล และม ต เช ง พ นท 2) หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก ท งในประเทศและต างประเทศ เพ อใช ในการ วางแผนเช งย ทธศาสตร บร หารเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 3) หน วยงานความร สม ยใหม ท ประกอบด วยบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการวางแผน ย ทธศาสตร การว เคราะห และการประสานงานเพ อผล กด นการพ ฒนาประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ บทบาทตามม ต การแบ งส วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร พ.ศ ได กาหนดให สศช. ม การแบ งส วนราชการเป นระด บสาน ก จานวน 15 สาน ก และ 2 กล มงาน โดยม อานาจหน าท โดยสร ป ด งน 1) สาน กงานเลขาธ การ ดาเน นการเก ยวก บงานบร หารและอานวยการด านต างๆ อาท งาน งบประมาณ งานบร หารงานบ คคล งานพ ฒนาข าราชการ งานว เทศส มพ นธ และงาน ประชาส มพ นธ และห องสม ด รวมท งงานกฎหมายเพ อการพ ฒนา และงานเลขาน การของ คณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และคณะกรรมการอ นตามท ได ร บ มอบหมาย 2) สาน กบ ญช ประชาชาต ว เคราะห และจ ดทาสถ ต บ ญช รายได ประชาชาต รวมท งสถ ต บ ญช รายได ภาคและจ งหว ด งบด ลแห งชาต และสถ ต บ ญช ท สาค ญอ นๆ ได แก สถ ต บ ญช เศรษฐก จ และเง นท น สถ ต ตารางป จจ ยการผล ตและผลผล ต สถ ต ตารางอ ปสงค และอ ปทาน บ ญช บร วาร ตลอดจนศ กษาและพ ฒนาระบบบ ญช ประชาชาต ของประเทศให เป นไปตามระบบสากล รวมท งพ ฒนาและประสานการจ ดทาระบบฐานข อม ลเศรษฐก จและส งคม 3) สาน กประเม นผลและเผยแพร การพ ฒนา ต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาประเทศ ตาม ย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และนโยบายของร ฐบาล และว เคราะห และพ ฒนาด ชน ช ว ดผลการพ ฒนา และพ ฒนาเคร องม อช ว ดและเกณฑ มาตรฐาน การ 8

11 ประเม นผลให เป นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนจ ดทารายงานผลการพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมของประเทศเสนอต อสาธารณชน 4) สาน กพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จ วางแผนและจ ดทาแนวทาง มาตรการ นโยบาย และย ทธศาสตร พ ฒนาความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จของ ประเทศทางด านอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม การท องเท ยว การลงท น และการบร การ อย าง เท าท นโลกาภ ว ตน รวมท งประสานภาคส วนท เก ยวข องเพ อร วมก นแก ไขป ญหาอ ปสรรค วางแผน และผล กด นย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต พ ฒนาองค ความร ระบบฐานข อม ล ต วช ว ด และเกณฑ มาตรฐานท เก ยวข องก บระด บความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จของ ประเทศ และประสานส การปฏ บ ต ภายใต กรอบความร วมม อทางเศรษฐก จในระด บอน ภ ม ภาค และประเทศเพ อบ าน 5) สาน กพ ฒนาฐานข อม ลและต วช ว ดภาวะส งคม วางระบบและปร บปร งฐานข อม ลและ ต วช ว ดทางด านส งคมและช มชน จ ดทารายงานภาวะส งคมรายไตรมาสและรายป และ รายงานการต ดตามและประเม นผลโครงการทางด านส งคมตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต และแผนการบร หารราชการแผ นด นต อสาธารณะ รวมท งต ดตาม ความก าวหน าผลการดาเน นงานด านส งคมตามแผนปฏ บ ต ราชการของหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเสนอแนะแนวทางปร บปร งการทางานให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลมากย งข น 6)-9) สาน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาค 4 สาน ก ได แก สาน กใน ภาคกลาง (จ.นนทบ ร ) ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ (จ.ขอนแก น) ภาคใต (จ.สงขลา) และภาคเหน อ (จ.เช ยงใหม ) แต ละแห งม ภารก จในการจ ดทาย ทธศาสตร การพ ฒนาภาครวมท งการแปลงไปส การปฏ บ ต รวมท งจ ดทาระบบฐานข อม ลและรายงานว เคราะห ภาวะการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาค ตลอดจนต ดตามการดาเน นงานตามนโยบายท สาค ญของร ฐบาลและการประเม นผลการ พ ฒนาภาคในแต ละช วงของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 10) สาน กย ทธศาสตร ด านนโยบายสาธารณะ ว เคราะห สถานการณ และสภาพแวดล อม เพ อ กาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และกาหนดแนว ทางการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และช มชนบนพ นฐานความสมด ล ม นคง และย งย น รวมท ง พ ฒนาระบบฐานข อม ลและจ ดทาต วช ว ด เพ อการต ดตามและประเม นผลการข บเคล อน ย ทธศาสตร ด านนโยบายสาธารณะ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการพ ฒนาระด บช มชน ปฏ บ ต หน าท ในฐานะหน วยทะเบ ยนกลางของธนาคารสมอง รวมท งประสานและเช อมโยง เคร อข ายต างๆ เพ อให ว ฒ อาสาในนาความร ประสบการณ และความเช ยวชาญ มารวมเป น พล งในการพ ฒนาในท กระด บ 11) สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนพ ฒนาทางส งคม ว เคราะห การเปล ยนแปลงท งในและ นอกประเทศท ม ผลกระทบต อส งคมไทย และกาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาส งคมท สอดคล อง ก บการปร บโครงสร างส งคมไทยให เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งประสานและสน บสน น การข บเคล อน ตลอดจนศ กษาและว จ ยประเด นท นทางส งคม และจ ดทาข อเสนอแนะเช ง นโยบายท เก ยวข องก บย ทธศาสตร ด านส งคม และต ดตามความก าวหน าและประเม นผลการ ดาเน นงาน 12) สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนพ ฒนาพ นท วางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาพ นท สาค ญ ทางเศรษฐก จของประเทศตามนโยบายร ฐบาล ต ดตามประสานการข บเคล อนแผนพ ฒนา 9

12 พ นท เฉพาะและพ นท พ เศษไปส การปฏ บ ต ประเม นผลการพ ฒนาพ นท เฉพาะและพ นท พ เศษ ประสานนโยบายความม นคงของชาต ต ดตามการระจายอานาจจากส วนกลางไปส ภ ม ภาค และท องถ น และประสานการบร หารงานของกล มจ งหว ดและจ งหว ดให เป นไปตามเป าหมาย ของประเทศ 13) สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนเศรษฐก จมหภาค วางแผนและจ ดทาย ทธศาสตร การ พ ฒนาเศรษฐก จด านมหภาคของประเทศ ว เคราะห ต ดตาม และประเม นสถานการณ ทาง เศรษฐก จ รวมท งสร างและพ ฒนาองค ความร และระบบฐานข อม ลเก ยวก บระบบเต อนภ ยทาง เศรษฐก จของประเทศ ตลอดจนว เคราะห และจ ดทากรอบนโยบายการคล ง รวมท งประสาน ก บหน วยงานท เก ยวข องในการจ ดทาย ทธศาสตร งบประมาณและแผนเง นก ต างประเทศ 14) สาน กวางแผนการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ว เคราะห เสนอแนะและ ประสานงาน เพ อกาหนดนโยบาย ย ทธศาสตร มาตรการ แผนงาน และโครงการในการ พ ฒนาด านการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เพ อม งส การพ ฒนาท สมด ลและ ย งย น รวมท งการพ ฒนาระบบข อม ลและด ชน ช ว ดเพ อต ดตามความก าวหน าและประเม นผล ส มฤทธ ของการดาเน นการตามนโยบาย ย ทธศาสตร มาตรการ แผนงานและโครงการพ ฒนา ด านการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมให สามารถเป นเคร องม อในการกาก บ การดาเน นการและปร บปร งนโยบายฯ ด งกล าวต อไป 15) สาน กว เคราะห โครงการลงท นภาคร ฐ จ ดทานโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาด าน โครงสร างพ นฐาน ว เคราะห แผนงานหร อโครงการพ ฒนาของส วนราชการและร ฐว สาหก จ และโครงการท ร ฐร วมลงท นก บเอกชนด านโครงสร างพ นฐาน ต ดตามและประเม นผลการ พ ฒนาและการดาเน นงานด านโครงสร างพ นฐาน และให คาแนะนาในการปร บปร งหร อแก ไข ป ญหาจากการดาเน นงาน รวมท งการทบทวนโครงการ นอกจากน สศช. ย งม กล มงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร เพ อพ ฒนาการบร หารของส วนราชการให เก ดผล ส มฤทธ ม ประส ทธ ภาพ และค มค า และ กล มงานตรวจสอบภายใน เพ อทาหน าท หล กในการตรวจสอบการ ดาเน นงานภายในส วนราชการ และสน บสน นการปฏ บ ต งานของ สศช. 2.2 บทบาทภารก จในอนาคต 5 10 ป ข างหน า บทบาทของสาน กงานฯ ในฐานะหน วยงานย ทธศาสตร หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก และ หน วยงานความร สม ยใหม ท สศช. ให ความสาค ญมาอย างต อเน อง ย งม ความสอดคล องก บภารก จการ ปฏ บ ต งานในอนาคต เน องจากเป นบทบาทท สามารถสะท อนและตอบสนองต อสถานการณ ทางเศรษฐก จและ ส งคม ท งภายในและภายนอกประเทศท เปล ยนแปลงอย างรวดเร วท ส งผลกระทบต อความเป นอย ของ ประชาชนอย างกว างขวาง พร อมท งหน าท ท ได ร บมอบหมายจากร ฐบาลท ม เพ มข น ท งน ภารก จขององค กรท จะต องให ความสาค ญเพ มข นในอนาคตภายใต บทบาทต างๆ ม ด งน บทบาทหน วยงานย ทธศาสตร ซ งทาหน าท ในการให คาปร กษาแก ร ฐบาล ( Think Tank) ประสาน การแปลงนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การปฏ บ ต ปฏ บ ต ภารก จในประเด นเร งด วนตามท ร ฐบาลมอบหมาย (Emerging Issues) ข บเคล อนงานด านย ทธศาสตร และแผนได ตาม Agenda Based ภารก จตามหน าท โครงสร างของ สศช.และ Area - Based ภารก จด านการพ ฒนาพ นท และภาค ตลอดจนเป นหน วยต ดตามและประเม นผล จ ดทาต วช ว ดการพ ฒนา และการดาเน นงานตามนโยบายของร ฐบาล โดยม ภารก จท จะเป นบทบาทสาค ญในอนาคต ด งน 10

13 1) ภารก จการจ ดทาและข บเคล อนแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ซ งเป นแผนกลย ทธ 11 ชาต ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ท จะใช ข บเคล อนการพ ฒนาประเทศท งด านเศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อม และทร พยากรธรรมชาต 2) ภารก จพ เศษในการเป นฝ ายเลขาน การคณะกรรมการะด บชาต อาท คณะกรรมการร ฐมนตร เศรษฐก จ คณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการขนส งส นค าและบร การของประเทศ คณะกรรมการ อานวยการจ ดระบบศ นย ราชการ คณะกรรมการร วมภาคร ฐและเอกชนเพ อแก ไขป ญหาทางเศรษฐก จ คณะกรรมการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ และคณะกรรมการนโยบายเศรษฐก จ สร างสรรค แห งชาต 3) ต ดตามประเม นผลการพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต การ ต ดตามประเม นผลนโยบายสาค ญของร ฐบาล การตรวจสอบประเม นผลภาคราชการ กล ม กระทรวงด านเศรษฐก จและส งคม การต ดตามประเม นผลบร บทการพ ฒนาท เปล ยนแปลงไปท ง ภายนอกและภายใน ตลอดจนการพ ฒนาด ชน และต วช ว ดเพ อใช ในการต ดตามประเม นผล แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ( ) เพ อใช ประกอบในการจ ดทาข อเสนอแนะเช งย ทธศาสตร และช แนะแนวทางการพ ฒนาฯ 4) ประสานนโยบาย แผนงาน และอานวยการ เพ อตอบสนองภารก จท ได ร บมอบหมายเฉพาะ และประเด นเร งด วนตามท ร ฐบาลมอบหมาย เช น ในการจ ดทาแผนบร หารราชการแผ นด น คา ของบประมาณ นโยบายร ฐบาล การรายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายของร ฐบาล และการ อภ ปรายไม ไว วางใจร ฐบาล ปฏ บ ต ภารก จในประเด นเร งด วนอ นๆ ตามท ร ฐบาลมอบหมาย (Emerging Issues) บทบาทหน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก เป นหน วยงานท สามารถเจาะล กข อม ล เศรษฐก จและส งคม ท งในประเทศและต างประเทศท ม ผลกระทบต อเศรษฐก จและส งคมไทย เพ อ นามาใช ในการวางแผนเช งย ทธศาสตร และบร หารเศรษฐก จให ก บร ฐบาลและประเทศ ด แลเฝ าระว ง การเปล ยนแปลง เศรษฐก จและส งคม ( Warning Center) ท งในแง โอกาสและข อจาก ด ตลอดจน พ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อการวางแผนและต ดตามการประเม นผลการพ ฒนาท งด านเศรษฐก จ ส งคม ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยม ภารก จท จะเป นบทบาทสาค ญในอนาคต ด งน 1) จ ดทาระบบฐานข อม ลและต วช ว ดท เก ยวข องก บการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อม และทร พยากรธรรมชาต ระบบการจ ดเก บเอกสารอ างอ งอ นจาเป นต อการวางแผน กาหนด นโยบาย และต ดตามประเม นผลการพ ฒนา โดยเฉพาะอย างย งการจ ดทาด ชน ช ว ด ความก าวหน าของประเทศ ด ชน ว ดการกระจายรายได เพ อกาหนดย ทธศาสตร การกระจาย รายได และการลดความเหล อมล า 2) ประสานความร วมม อระหว างภาคร ฐ ภาคเอกชน สถาบ นการศ กษา และภาคประชาชน ให เป นกลไกสน บสน นการพ ฒนาข ดความสามารถในการดาเน นย ทธศาสตร ชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาประเทศตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 3) ประสานความร วมม อระหว างประเทศในกรอบความร วมม อท งระด บภ ม ภาคและอน ภ ม ภาค ตามแผนงานการพ ฒนาความร วมม อทางเศรษฐก จระหว างประเทศในระด บภ ม ภาคและอน ภ ม ภาค เช น GMS และIMT-GT 11

14 4) ประสานความร วมม อก บองค กรความร วมม อระหว างประเทศ อาท World Bank, ADB, UNDP, JICA 5) การประเม นความค มค าการปฏ บ ต ภารก จภาคร ฐ เพ อสร างความร ความเข าใจในหล กการ และแนวทางการประเม นความค มค าการปฏ บ ต ภารก จภาคร ฐ รวมท งการพ ฒนาต วช ว ดและ การจ ดทาฐานข อม ล 6) ปฏ บ ต หน าท ในฐานะหน วยทะเบ ยนกลางของว ฒ อาสาธนาคารสมอ ง และเป นต วกลาง ประสานเช อมโยงเคร อข าย ส งเสร มให ว ฒ อาสาได นาความร ประสบการณ และความเช ยวชาญ มาช วยทางานเพ อการพ ฒนาประเทศ หน วยงานความร สม ยใหม ทาหน าท สน บสน นการว จ ยพ ฒนาแนวค ดหร อเคร องม อใหม ๆ ท จะช วย ข บเคล อนย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมมาก ข น เพ ยบพร อมด วยบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการคาดการณ อนาคต ว เคราะห ในหลายม ต อย างเป นระบบ และแปลงแนวค ดให เป นร ปธรรมในทางปฏ บ ต ได (Strategist), ความสามารถในการอธ บายข อม ลและผลการว เคราะห ให เป นท เข าใจ (Analyst) และความสามารถในการนาแผนไปส การปฏ บ ต ( Catalyst) ม ความเข าใจ และบร หารผ ม ส วนได ส วนเส ย และแก ไขป ญหาเฉพาะหน าได โดยม ภารก จท จะเป นบทบาทสาค ญใน อนาคต ด งน 1) การจ ดการความร ดาเน นการพ ฒนาองค ความร เพ อสน บสน นการวางแผนการพ ฒนาท ม ศ กยภาพส งของประเทศ อาท จ ดทาแผนการจ ดการองค ความร เร องแนวค ดและร ปแบบ องค การร วมดาเน นงานระหว างภาคร ฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) 2) สน บสน นการศ กษาว จ ย พ ฒนาแนวค ดหร อเคร องม อใหม ๆ ท จะช วยข บเคล อนย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมมากข น อาท ศ กษาว จ ยประเด นท เก ยวข องก บการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานของประเทศ วางแนวทางการข บเคล อนภาคการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส ส งคมคาร บอนต า ( Green Society) แนวค ดในเร อง ย ทธศาสตร การเจร ญเต บโตของภ ม ภาคเอเปค แนวค ดในเร องการรวมต วทางเศรษฐก จของ อาเซ ยน และแผนแม บทความเช อมโยงระหว างก นในอาเซ ยน แนวค ดในเร องย ทธศาสตร แผนงานการพ ฒนาความร วมม อทางเศรษฐก จระหว างประเทศในระด บภ ม ภาคและอน ภ ม ภาค 3) ปร บร ปแบบการทางาน ให ม ระบบพ เล ยง ( Mentoring and Coaching) และส งเสร ม การศ กษา ฝ กอบรม ด งาน และส มมนาฯ เพ อพ ฒนาองค ความร และศ กยภาพของบ คลากร เพ อให พร อมร บต อปฏ บ ต ภารก จด านการวางแผน ข บเคล อน และต ดตามประเม นผลการ พ ฒนาท งด าน เศรษฐก จ ส งคม เกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ความเช อมโยง ก บการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานภายในภ ม ภาค และอน ภ ม ภาค ตลอดจนความร และแนวทาง การเตร ยมความพร อมร บในเร องการรวมกล มทางเศรษฐก จของอาเซ ยน ( ASEAN Community) 4) เสร มสร างความส มพ นธ ประสานความร วมม อในโครงการพ ฒนาต างๆ แลกเปล ยน ความร ก บผ เช ยวชาญและผ ท เก ยวข องท งภายในประเทศและต างประเทศ ในประเด นท เก ยวข อง แลกเปล ยนบ คลากรระหว าง สศช. ก บองค กรระหว างประเทศ / องค กร ต างประเทศ เพ อเสร มสร างเคร อข ายการทางานร วมก น ในอ นท จะก อให เก ดประโยชน ส งส ด ต อการพ ฒนาองค กรและประเทศโดยรวม 12

15 5) เป นองค กรกลางในการสร างเคร อข ายการศ กษาว จ ยและเร ยนร เก ยวก บปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง เพ อสน บสน นให ภาคส วนต างๆ น อมนาไปปฏ บ ต โดยเฉพาะการ เสนอแนะ แนวทาง ในการดาเน นโครงการพ ฒนาตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงโดยม ม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาประเทศตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นแกนนาหล กใน การข บเคล อนร วมก บภาคการพ ฒนาต างๆ 2.3 องค ความร ท ม อย ในป จจ บ น องค ความร ของเจ าหน าท และผ บร หาร สศช. ท งในแง ว ฒ การศ กษาและการฝ กอบรมท ผ านมา ม องค ประกอบ ด งน การศ กษา จากข อม ลค ณว ฒ ของข าราชการ สศช. ในป จจ บ นท ปฏ บ ต งานจร งม อย รวม 487 คน แยกเป น 2 ระด บ ได แก ระด บผ บร หาร (ระด บเช ยวชาญข นไป) จานวน 4 9 คน และระด บปฏ บ ต งาน (ชานาญ การพ เศษลงมา) จานวน 438 คน ส วนใหญ จบการศ กษาระด บปร ญญาโท ต างประเทศข นไป และม ความร ด านเศรษฐศาสตร และบร หารธ รก จ โดยสร ปรายละเอ ยดได ด งน 1) องค ความร ข าราชการระด บผ บร หาร ผ บร หารของ สศช. แยกเป นระด บเลขาธ การ 1 คน รองเลขาธ การฯ 6 คน ท ปร กษา 7 คน ผ อานวยการสาน ก 15 คน และน กว ชาการระด บเช ยวชาญ 20 คน รวม 49 คน (1) ผ บร หารของ สศช. ส วนใหญ จบการศ กษาระด บปร ญญาโทข นไป จานวน 36 คนหร อ ร อยละ และจบการศ กษาจากต างประเทศ จานวน 22 คนหร อร อยละ โดย ม ผ บร หารท จบปร ญญาเอก 10 คน แยกเป นต างประเทศ 9 คนและในประเทศ 1 คน (2) ผ บร หารของ สศช. ส วนใหญ จบการศ กษาด านเศรษฐศาสตร จานวน 2 5 คนหร อร อยละ รองลงมาจบการศ กษาด านบร หารและร ฐศาสตร ด านนโยบายและการวางแผน ด านว ทยาศาสตร และอ นๆ ตามลาด บ 2) องค ความร ข าราชการระด บปฏ บ ต งาน ข าราชการระด บปฏ บ ต งานค อข าราชการของ สศช. ท งหมดท ยกเว นกล มผ บร หาร ม จานวน 438 คนหร อร อยละ ของข าราชการท งหมด ซ งปฏ บ ต งานอย ตามสาน กและกล มงาน ต างๆ (1) ข าราชการระด บปฏ บ ต งานส วนใหญ จบการศ กษาระด บปร ญญาโทข นไป จานวน 2 58 คนหร อร อยละ และจบการศ กษาจากต างประเทศ จานวน 86 คนหร อร อยละ โดยม ผ บร หารท จบปร ญญาเอก 17 คน แยกเป นต างประเทศ 1 2 คนและใน ประเทศ 5 คน (2) ข าราชการระด บปฏ บ ต งานส วนใหญ จบการศ กษาด านบร หารและเศรษฐศาสตร จานวน 149 คน (ร อยละ ) และ 1 26 คน (ร อยละ 28.77) ตามลาด บ รองลงมาจบ การศ กษาด านร ฐศาสตร ส งคมศาสตร และอ นๆ 13

16 ค ณว ฒ การศ กษาและสาขาว ชาของของข าราชการ สศช. (ณ ว นท 31 ม นาคม 2555) ลาด บ กล มผ บร หาร กล มผ ปฏ บ ต งาน สาขาว ชา ตร โท เอก รวม <ตร ตร โท เอก รวม รวมท งส น 1. เศรษฐศาสตร นโยบายและการวางแผน ส งคมศาสตร ร ฐศาสตร บร หาร ว ทยาศาสตร อ นๆ รวม ว ฒ การ ศ กษา 1. กล มผ บร หาร ว ฒ การศ กษาของข าราชการท งหมด (แยกในประเทศ และ ต างประเทศ) ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร ต ากว าปร ญญาตร ใน ป.ท. ตปท. ใน ป.ท. ตปท. ใน ป.ท. ตปท. ใน ป.ท. ตปท. ชาย หญ ง รวม ร อยละ กล มข าราชการ สศช. ชาย หญ ง รวม ร อยละ รวม ผลการพ ฒนาบ คลากร สร ปผลการดาเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ) ผลการพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ 2553 สาน กงานฯ ได ดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อม งเน นการพ ฒนาตามมาตรฐาน และแนวทางการกาหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จาเป นสาหร บตาแหน งประเภท ท วไป ว ชาการ และอานวยการ โดยม การดาเน นการจ ดอบรมและส งบ คลากรเข าอบรมท งส น 92 หล กส ตร (การจ ดหล กส ตร In-house Training รวม 13 หล กส ตร และส งข าราชการฝ กอบรมหล กส ตร 14

17 ภายนอก 79 หล กส ตร) ม จานวนผ เข าอบรมรวม 1,011 คน ใช งบประมาณท งส น 6,191,646 บาท แบ งเป น (1) หล กส ตรเพ อพ ฒนาความร ความสามารถ และท กษะท จาเป นสาหร บการปฏ บ ต งาน ดาเน นการ 4 หล กส ตร (11 คร ง) ม ผ เข าอบรม 290 คน ส งไปอบรมหล กส ตรภายนอก 6 หล กส ตร จานวน 19 คน ใช งบประมาณรวมท งส น 1,157,834 บาท (2) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะหล ก ( Core Competency) ดาเน นการ 3 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 246 คน ส งไปอบรมหล กส ตรภายนอก 1 หล กส ตร จานวน 3 คน ใช งบประมาณ 797,481 บาท (3) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะด านการบร หารจ ดการ (Management Competency) ดาเน นการ 1 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 26 คน ส งไปอบรมหล กส ตรภายนอก 3 หล กส ตร จานวน 6 คน ใช งบประมาณ 619,661 บาท (4) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะเฉพาะด าน ( Functional Competency) ดาเน นการ 4 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 219 คน ส งไปอบรมหล กส ตรภายนอก 9 หล กส ตร จานวน 96 คน ใช งบประมาณ 3,615,320 บาท (5) หล กส ตรอ นๆ จานวน 1 หล กส ตร ม ผ เข าร บการอบรมรวม 45 คน ใช งบประมาณท งส น 1,350 บาท 2) ผลการพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ 2554 สาน กงานฯ ได ดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อม งเน นการพ ฒนาตามมาตรฐาน และแนวทางการกาหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จาเป นสาหร บตาแหน งประเภท ท วไป ว ชาการ และอานวยการ โดยม การดาเน นการจ ดอบรมและส งบ คลากรเข าอบรมท งส น 66 หล กส ตร (การจ ดหล กส ตร In-house Training รวม 18 หล กส ตร และส งข าราชการฝ กอบรมหล กส ตร ภายนอก 48 หล กส ตร) ม จานวนผ เข าอบรมรวม 960 คน ใช งบประมาณท งส น 5,864, บาท แบ งเป น (1) หล กส ตรเพ อพ ฒนาความร ความสามารถ และท กษะท จาเป นสาหร บการปฏ บ ต งาน ดาเน นการ 4 หล กส ตร (6 คร ง) ม ผ เข าอบรม 214 คน ใช งบประมาณรวมท งส น 1,031, บาท (2) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะหล ก ( Core Competency) ดาเน นการ 5 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 441 คน ใช งบประมาณ 984, บาท (3) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะด านการบร หารจ ดการ (Management Competency) ดาเน นการ 1 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 31 คน ใช งบประมาณ 50,142 บาท (4) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะเฉพาะด าน ( Functional Competency) ดาเน นการ 6 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 180 คน ใช งบประมาณ 2,689,438 บาท (5) การส งข าราชการเข าร บการอบรมหล กส ตรภายนอก จานวน 48 หล กส ตร ม ผ เข าร บการอบรมรวม 94 คน ใช งบประมาณท งส น 1,109,600 บาท ประกอบด วยหล กส ตรผ บร หาร จานวน 13 หล กส ตร ม ผ เข าร บการอบรม 17 คน ใช งบประมาณ 761,000 บาท และหล กส ตรสาหร บเจ าหน าท จานวน 35 หล กส ตร ผ เข าอบรม 77 คน ใช งบประมาณ 348,600 บาท 15

18 3) ผลการพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม ม นาคม 2555) สาน กงานฯ ได ร บจ ดสรรงบประมาณโครงการพ ฒนาบ คลากร 6. 5 ล านบาท จากแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 โดยได ดาเน นการและใช งบประมาณท งส น 1,688, บาท ด งน (1) หล กส ตรท ดาเน นการเอง : รวม 9 หล กส ตร ม ผ อบรมรวม 317 คน ใช งบประมาณรวม 916, บาท (2) การส งข าราชการไปอบรมหล กส ตรภายนอก รวม 9 หล กส ตร ม ผ เข าร บการอบรมรวม 20 คน ใช งบประมาณรวม 772,500 บาท สาน กงานฯ ม แผนดาเน นการจ ดฝ กอบรมอ ก จานวน 9 หล กส ตร โดยใช งบประมาณคงเหล อจากท ได ร บ การจ ดสรรและดาเน นการแล ว จานวน 4,811, บาท ด งน หล กส ตร ระยะเวลา สถานท ระด บ/จานวน งบประมาณ การอบรมหล กส ตร ไทยก บประชาคมเศรษฐก จ 6 ม.ย. ส.ค. 55 โรงแรมใน ระด บ ชช. / ชพ. 1,600,000 อาเซ ยน และศ กษาด งาน (ทฤษฎ 6 ว น ด งาน 4 ว น) กทม. ด งาน จานวน 31 คน / ร น การอบรมหล กส ตรห วหน างานย คใหม ส.ค. 55 โรงแรมใน ระด บ ชก. / ชพ. 200,000 (3 ว น) ตจว. จานวน คน การพ ฒนาความค ดอย างเป นระบบ กค. 55 โรงแรมใน ระด บ ปก. / ชก. 200,000 (System Thinking) (2 ว น) ตจว. จานวน 30 คน การอบรม Strategic Planning เพ อเสร มสร าง ม.ย. 55 โรงแรมใน ระด บ ปก. / ชก. 200,000 องค ความร ในการวางแผนกลย ทธ (2 ว น) ตจว. จานวน 30 คน การอบรมหล กส ตร "นโยบายการพ ฒนา ก.ค. 55 เป นต นไป โรงแรมใน ระด บ ชก. / ชพ. 2,400,000 เศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม" อาท ตย ละ 1 ว น กทม.และด งาน จานวน คน / ร น เทคน คการเข ยนหน งส อราชการและ ก.ค. 55 ห องประช ม ระด บ ปก. / ชก. 50,000 จดรายงานการประช ม (3 ว น) สศช. จานวน 30 คน โครงการสร างสรรค องค กรเป นเล ศ คนทางาน 2 คร งๆ ละ 2-3 ห องประช ม ท กระด บ 25,000 เป นส ข ช วโมง สศช. ประมาณ คน โครงการแลกเปล ยนเร ยนร NESDB ( KM Talk) เด อนละ 2 คร ง ห องประช ม ท กระด บ 50,000 สศช. จานวน 30 คน / คร ง โครงการเสร มสร างองค ความร ด านเศรษฐก จ 1 ว น แหล งศ กษาด ท กระด บ 50,000 ส งคม ส งแวดล อม และเศรษฐก จพอเพ ยง งานต างจ งหว ด ประมาณ 50 คน ส งบ คลากรเข าร บการอบรมหล กส ตรภายนอก ท กระด บ 36, องค ความร ท จาเป นเพ อรองร บบทบาทภารก จในอนาคต จากการว เคราะห บทบาทภารก จในอนาคตของ สศช. ซ งเป นหน วยงานวางแผนและพ ฒนาย ทธศาสตร ประเทศ จะเห นได ว าองค ความร ท บ คลากร สศช. ต องม เพ อรองร บภารก จด านต างๆ ควรเป นสาขาว ชาท ม ความหลากหลายเช นท ผ านมา เน องจากเป นสาขาว ชาท ม ความสอดคล องก บภารก จหล กเช นท ผ านมา อย างไรก ตาม สาน กงานฯ จะม งเน นมากข นในสาขาว ชาเอกท สร างความร ความเช ยวชาญในเช งล กเฉพาะ ด านมากย งข น เพ อประโยชน ในการวางแผนและพ ฒนาประเทศในท กม ต และท กสาขาว ชา ด งน 16

19 2.4.1 เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร มหภาค เศรษฐศาสตร เช งปร มาณหร อเศรษฐม ต พ ฒนาเศรษฐก จ เศรษฐศาสตร อ ตสาหกรรมหร อส งแวดล อม เศรษฐศาสตร เกษตร/สหกรณ /การพ ฒนา เศรษฐศาสตร ส งแวดล อม/การพ ฒนา/การจ ดการส งแวดล อม/ Health Economics & Policy การวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา/บร หารร ฐก จ Government/ Public Policy/Fiscal Policy/ Public Finance/ International Development Studies/ Regional Development/ Sustainable Development/ Development Studies/ International Economics/ การ บร หารจ ดการระบบขนส งและโลจ สต กส ระหว างประเทศ / นโยบายด านโครงสร างพ นฐาน /การวาง แผนพ ฒนาภาคหร อเม อง / การจ ดการนว ตกรรม Food and Fuel /การประเม นผลนโยบายแผน และโครงการ บร หารธ รก จ การเง น /Financial Engineering/ การเจรจาการค าระหว างประเทศ /International Trade and Finance ส งคมศาสตร เศรษฐศาสตร ส งคม ประชากรศาสตร ส งคมผ ส งอาย Community Based Development การจ ดการทร พยากรและส งแวดล อม Energy and Resource Policy and Practices/ Energy Policy/ Earth and Environmental Science Policy/ Climate Change Policy/ Environment and Natural Resource Policy/ Food and Agricultural Security Policy สาขาอ นๆ อาท สถ ต เพ อการว จ ย เช น สถ ต ประย กต ( Applied Statistics) คณ ตศาสตร และเศรษฐ ม ต การใช เคร องม อทางสถ ต เพ อการว เคราะห การพ ฒนาด ชน เพ อการพ ฒนา / Evaluation and Measurement/ ว ทยาศาสตร / ว ศวกรรมศาสตร /การจ ดการฐานข อม ล / เทคโนโลย สารสนเทศ / Commercial Law/ Project Evaluation/ Monitoring /กฎหมายเพ อการพ ฒนา 2.5 องค ความร และอ ตรากาล งท ต องการ จากองค ความร ท ได ทบทวนเพ อให สอดร บก บภารก จท ต องปฏ บ ต ในอนาคต จะเห นได ว าเป นองค ความร ใน ล กษณะสหสาขาว ชาท ครอบคล มความร ด านการพ ฒนาในท กสาขาว ชา โดยเฉพาะสาขาท เป นความร ใหม จาก บร บทการเปล ยนแปลงของโลกท กระทบต อประเทศไทย ซ ง ณ ป จจ บ นตาแหน งว างในอ ตราน กว ชาการของ สศช. ท สามารถบรรจ เป นน กว เคราะห นโยบายและแผน ได จานวน 19 คน จ งม ความต องการบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญในสาขาว ชาด งต อไปน บทบาทภารก จในอนาคต 5 10 ป ข างหน า 1. หน วยงานย ทธศาสตร 2. หน วยงานข อม ลเศรษฐก จ และส งคมเช งล ก 3. หน วยงานองค ความร สม ยใหม องค ความร และอ ตรากาล งคนท ต องการ ประเภท/ตาแหน ง: นวค.ปก. องค ความร (สาขาว ชา): ป.โท/เอก เศรษฐศาสตร สาขาว ชาเอก: เศรษฐศาสตร มหภาค เศรษฐศาสตร เช งปร มาณ หร อเศรษฐม ต พ ฒนาเศรษฐก จเศรษฐศาสตร อ ตสาหกรรมหร อ ส งแวดล อม เศรษฐศาสตร เกษตร/สหกรณ /การพ ฒนา เศรษฐศาสตร ส งแวดล อม/การพ ฒนา/การจ ดการส งแวดล อม / Health Economics & Policy ระยะเวลาท ต องการ: ป งปม สร ปความต องการ กาล งคนในอนาคต 8 อ ตรา 17

20 บทบาทภารก จในอนาคต 5 10 ป ข างหน า องค ความร และอ ตรากาล งคนท ต องการ ประเภท/ตาแหน ง: นวค.ปก. องค ความร (สาขาว ชา): ป.โท/เอก การวางแผนย ทธศาสตร การ พ ฒนา/ บร หารร ฐก จ สาขาว ชาเอก: การวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา/บร หารร ฐก จ Government/ Public Policy/Fiscal Policy/ Public Finance/ International Development Studies/ Regional Development/ Sustainable Development/ Development Studies/ International Economics/ การ บร หารจ ดการระบบขนส งและโลจ สต กส ระหว างประเทศ / นโยบายด านโครงสร างพ นฐาน /การวางแผนพ ฒนาภาคหร อ เม อง/ การจ ดการนว ตกรรม Food and Fuel /การประเม นผล นโยบายแผนและโครงการ ระยะเวลาท ต องการ: ป งปม ประเภท/ตาแหน ง: นวค.ปก. องค ความร (สาขาว ชา): ป.โท/เอก บร หารธ รก จ/บร หารร ฐก จ สาขาว ชาเอก : การเง น Financial Engineering การเจรจา การค าระหว างประเทศ International Trade and Finance ระยะเวลาท ต องการ: ป งปม ประเภท/ตาแหน ง: นวค.ปก. องค ความร (สาขาว ชา): ป.โท/เอก ส งคมศาสตร สาขาว ชาเอก: เศรษฐศาสตร ส งคม ประชากรศาสตร ส งคม ผ ส งอาย Community Based Development ระยะเวลาท ต องการ: ป งปม ประเภท/ตาแหน ง: นวค.ปก. องค ความร (สาขาว ชา) : ป.โท การจ ดการทร พยากรและ ส งแวดล อม สาขาว ชาเอก: การจ ดการทร พยากรและส งแวดล อม Energy and Resource Policy and Practices/ Energy Policy/ Earth and Environmental Science Policy/ Climate Change Policy/ Environment and Natural Resource Policy/ Food and Agricultural Security Policy ระยะเวลาท ต องการ: ป งปม สร ปความต องการ กาล งคนในอนาคต 4 อ ตรา 3 อ ตรา 2 อ ตรา 2 อ ตรา รวมท งส น 19 อ ตรา 18

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information