แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)"

Transcription

1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1

2 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป อานาจหน าท ตามกฎหมาย ว ส ยท ศน ว ฒนธรรมองค กร และค าน ยม ของ สศช โครงสร าง สศช. และกรอบอ ตรากาล งป จจ บ น 5 ส วนท 2: การทบทวนบทบาทภารก จและกาล งคน บทบาทภารก จในป จจ บ นของ สศช บทบาทภารก จในอนาคต 5-10 ป ข างหน า องค ความร ท ม อย ในป จจ บ น องค ความร ท จาเป นเพ อรองร บบทบาทภารก จในอนาคต องค ความร และอ ตรากาล งท ต องการ 1 7 ส วนท 3: มาตรการในการบร หารและพ ฒนากาล งคน การเกล ยอ ตรากาล ง การเตร ยมความพร อม การพ ฒนาบ คลากร การเตร ยมกาล งคนโดยท นศ กษา/ฝ กอบรม การถ ายทอดแลกเปล ยนองค ความร 28 ส วนท 4: แผนพ ฒนากาล งคนโดยท นศ กษา/ฝ กอบรม เอกสารแนบ 1. อ ตรากาล งแยกตามสาน ก จานวนข าราชการ สศช.(ระด บชานาญการพ เศษลงมา) จาแนกตามว ฒ การศ กษา 33 2

3 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาเม อเด อนเมษายน พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ม บทบาทในฐานะเป นหน วยงานท กาหนดนโยบายและ วางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก รวมท งการม งไปส องค การความร สม ยใหม จ งม ความจาเป นอย างย งในการเสร มสร างท กษะ ความร และความสามารถให ก บบ คลากร เพ อให การ ปฏ บ ต หน าท ดาเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เท ยงตรง และม จร ยธรรมของว ชาช พ โดยเฉพาะอย างย งต องม ความสามารถเท าท นก บบร บทการเปล ยนแปลงของโลกด านต างๆ ท งเศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต ท เก ดข นและเป นเง อนไขสาค ญต อการจ ดทาแนวทางพ ฒนาประเทศและประเด นนโยบาย สาธารณะ ซ งเป นภารก จหล กท สาค ญของสาน กงานฯ ด งน นสาน กงานฯ จ งต องจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ( Human Resource Development Plan) ข น เพ อใช ในการวางกรอบการพ ฒนาข าราชการ สศช. ได อย างครบถ วน ท วถ ง และในท กม ต สาขาว ชาท ม ความจาเป นและขาดแคลน ส วนท 1: ข อม ลท วไป เป นข อม ลเก ยวก บสาน กงานฯ ในเร องท วไปท งในส วนอานาจหน าท ตามกฎหมายหล กและระเบ ยบอ นๆ ท สาค ญ รวมท งว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร การปฏ บ ต งาน และโครงสร างสาน กงานฯ เพ อสร างความเข าใจขอบเขตและ ล กษณะการปฏ บ ต งานของสาน กงานฯ 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย ภารก จตามกฎกระทรวง : สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ม อานาจ หน าท ตามกฎกระทรวงการแบ งส วนราชการ พ.ศ โดยม อานาจหน าท ด งน 1) ศ กษาและว เคราะห ภาวะเศรษฐก จและส งคม เพ อเสนอแนะจ ดหมายและนโยบายแห งการพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2) พ จารณาแผนงานและโครงการพ ฒนาของส วนราชการและร ฐว สาหก จ 3) ศ กษาเก ยวก บกาล งเง น กาล งคน และทร พยากรอ นท ม อย และอาจหามาได และการจ ดหาทร พยากร ด งกล าวเพ อประโยชน ของร ฐ 4) จ ดทาข อเสนอโดยหาร อก บส วนราชการท ม หน าท เก ยวก บงบประมาณแผ นด นในเร องท เก ยวก บ รายจ ายประจาป ของส วนราชการและร ฐว สาหก จ สาหร บส นทร พย ถาวรหล กท เพ มข นเพ อใช ในการ พ ฒนา รวมท งจานวนเง นท ใช จ ายเพ อการน ไม ว าจ ายจากงบประมาณแผ นด น เง นก ย ม เง นกาไรท ได สะสมไว หร อเง นอ นใดก ตาม 5) ศ กษาและว เคราะห รายจ ายท จ ายจร งสาหร บการสร างและการบาร งร กษาส นทร พย ถาวรหล กท ใช ในการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมเพ อให คาแนะนาเก ยวก บการแก ไขรายจ ายเหล าน น 1

4 6) ศ กษาและว เคราะห รายจ ายจร งสาหร บการจ ดบร การทางเศรษฐก จและส งคมเพ อให คาแนะนา เก ยวก บการแก ไขรายจ ายเหล าน น 7) พ จารณาให คาแนะนาและกาหนดหล กการให ส วนราชการและร ฐว สาหก จเพ อจ ดทาแผนงานและ โครงการพ ฒนาท จะขอความช วยเหล อจากต างประเทศในทางว ชากร การเง น การก ย มและการ ดาเน นการ รวมท งการให ความช วยเหล อแก ต างประเทศ 8) ต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และรายงานผล ต อสาธารณะ พร อมท งต ดตามและประเม นแผนงานและโครงการพ ฒนาของส วนราชการและ ร ฐว สาหก จ โดยคาน งถ งหล กการของผลผล ตและผลล พธ และให คาแนะนาเก ยวก บการเร งร ด ปร บปร ง หร อล อมเล กแผนงานและโครงการพ ฒนาอ นหน งอ นใดเม อเห นสมควร 9) ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายกาหนดให เป นอานาจหน าท ของสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต หร อตามท นายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ภารก จพ เศษ: นอกเหน อจากอานาจหน าท ด งกล าวข างต นแล ว สาน กงานฯ ย งได ร บมอบหมายจาก คณะร ฐมนตร ให ทาหน าท เป นสาน กงานเลขาน การของคณะกรรมการนโยบายระด บชาต ท ม นายกร ฐมนตร หร อ รองนายกร ฐมนตร ท ได ร บมอบหมายเป นประธานคณะกรรมการ สาน กงานเหล าน จ ดต งข นภายใต ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร หร อคาส งสาน กนายกร ฐมนตร ให เป นหน วยงานภายใน สาน กงานฯ เพ อทาหน าท ในการประสานแผนท คาบเก ยวระหว างหลายหน วยงาน รวมท งสน บสน นให ม การจ ดทาแผนปฏ บ ต การและประสานแผนปฏ บ ต การในความร บผ ดชอบของหน วยปฏ บ ต ต างๆ ให เป นไปตามนโยบายของร ฐบาล และแนวทางของแผนพ ฒนาฯ 1) ป จจ บ น สาน กงานฯ ร บผ ดชอบการบร หารสาน กงานท ทาหน าท ฝ ายเลขาน การของ คณะกรรมการนโยบายระด บชาต รวม 8 คณะได แก (1) คณะกรรมการร วมภาคร ฐและเอกชนเพ อแก ไขป ญหาทางเศรษฐก จ (กรอ.) (2) คณะกรรมการพ ฒนาความร วมม อทางเศรษฐก จก บประเทศเพ อนบ าน (กพบ.) (3) คณะกรรมการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ (กพข.) (4) คณะกรรมการบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษถนนราชดาเน น (กบพร.) (5) คณะกรรมการอานวยการจ ดระบบศ นย ราชการ (กศร.) (6) คณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการขนส งส นค าและบร การของประเทศ (กบส.) (7) คณะกรรมการนโยบายเศรษฐก จสร างสรรค แห งชาต (กคส.) (8) คณะกรรมการพ ฒนาเกษตรกรรมอย างย งย น (กกย.) 2) ภารก จท ได ร บมอบหมายจากร ฐบาลตามนโยบายพ เศษเพ มเต ม 4 คณะ ได แก (1) คณะกรรมการเพ อให ความช วยเหล อ ฟ นฟ เย ยวยาผ ได ร บผลกระทบจากสถานการณ อ ทกภ ยด าน เศรษฐก จ อ ตสาหกรรม และความเป นอย ของประชาชน (กศอ.) ม รองนายกร ฐมนตร (นายก ตต ร ตน ณ ระนอง) เป นประธานกรรมการ และ สศช. เป นฝ ายเลขาน การ ประเม น สถานการณ ว เคราะห ผลกระทบด านเศรษฐก จ รวมท งเสนอแนะมาตรการ กาหนดแนวทาง แผนงานและโครงการในการช วยเหล อฟ นฟ เย ยวยาให แก ภาคเกษตร ท อย อาศ ย และภาคธ รก จ รวมถ งการฟ นฟ น คมอ ตสาหกรรม พ จารณากล นกรองโครงการตามข อเสนอของส วนราชการเพ อ นาเสนอ (2) คณะกรรมการเพ อให ความช วยเหล อ ฟ นฟ เย ยวยาผ ได ร บผลกระทบจากสถานการณ อ ทกภ ย (กฟย.) 2

5 (3) คณะกรรมการย ทธศาสตร เพ อการฟ นฟ และสร างอนาคตประเทศ (กยอ.) โดยม นายว รพงษ รามางก ร เป นประธานกรรมการและ สศช. เป นฝ ายเลขาน การทาหน าท หน าท ใน การ (3.1) จ ดทาย ทธศาสตร เพ อการฟ นฟ และสร างอนาคตประเทศ 3.2) ( ระดมความค ดเห นและ ความร เพ อจ ดทาข อเสนอแนะเช งนโยบายในการกาหนดกาหนดย ทธศาสตร ประเทศในระยะยาว รวมท งจ ดทาข อเสนอในการจ ดต งองค กรถาวร ว ธ การบร หารจ ดการ การบร หารการเง น การสร าง ความเข าใจแก ประชาชน แนวทางการปฏ บ ต ราชการแผ นด นในการฟ นฟ และพ ฒนา และข อเสนอ อ นใดท เป นประโยชน ต อการแก ไขป ญหาว กฤต ของประเทศจากภ ยธรรมชาต ในระยะยาวและวาง อนาคตการพ ฒนาประเทศอย างย งย น เพ อเสนอต อคณะร ฐมนตร ( 3.3) รายงานผลการ ปฏ บ ต งานให คณะร ฐมนตร ทราบเป นประจา หร อตามความเหมาะสมหร อจาเป นเร งด วน 3.4) ( ให ความเห นชอบในการว าจ างท ปร กษาหร อผ เช ยวชาญ เพ อปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บความ ร บผ ดชอบของคณะกรรมการ กยอ. (3.5) แต งต งท ปร กษา คณะอน กรรมการ หร อคณะทางาน เพ อปฏ บ ต หน าท ต างๆ ตามท มอบหมาย และ (3.6) ดาเน นการอ นใดตามท นายกร ฐมนตร หร อ คณะร ฐมนตร มอบหมาย (4) คณะกรรมการย ทธศาสตร เพ อวางระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน า (กยน.) โดยม ดร.ส เมธ ต นต เวชก ล เป นประธาน และ สศช. เป นฝ ายเลขาน การ 1.2 ว ส ยท ศน ว ฒนธรรมองค กร และค าน ยม ของ สศช. เพ อให การดาเน นงานของ สศช. สามารถกาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศบน พ นฐานหล กว ชาการ ม ความเช อม นในข อม ล รวมท งสอดคล องก บการเปล ยนแปลงของบร บทการพ ฒนาท ง ทางด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม อง ตลอดจนม ท ศทางการพ ฒนาท สมด ล ม ประส ทธ ภาพส ง และเพ อ ประโยชน ส ขของประชาชนเป นหล ก จ งได กาหนดว ส ยท ศน ว ฒนธรรมองค กร ค าน ยมองค กร พ นธก จ และ ย ทธศาสตร การปฏ บ ต งานขององค กรไว ด งน ว ส ยท ศน สศช. หน วยงานหล กในการวางแผนและจ ดทาย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ ส ความสมด ลและย งย น ท ย ดประโยชน ส วนรวม ท นต อการเปล ยนแปลง และม ประส ทธ ภาพส ง ว ฒนธรรมองค กร 1) เป นองค การท ม งส ความเป นเล ศทางด านว ชาการ 2) เป นองค การท ม ความร บผ ดชอบต อสาธารณะและส งคม 3) ม ระบบธรรมาภ บาล 4) บ คลากรของสาน กงานฯ เป นทร พยากรอ นม ค าท ส ดขององค กร ค าน ยมองค กร ม งม น ท มเท พ ฒนา ประเทศ เพ อประโยชน ส ขแก ส งคม ด วยค ณธรรม ตามหล กว ชาการอย าง ม ออาช พ พ นธก จ จากบทบาทหน าท ตามพระราชบ ญญ ต พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต พ.ศ และ กฎหมายสาค ญๆ ท เก ยวข องก บ สศช. จ งได กาหนดพ นธก จสาค ญ 3 ประการ เพ อให องค กรก าวท น ต อย คโลกาภ ว ตน ได แก การเป นหน วยงานย ทธศาตร หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก และหน วยงานความร สม ยใหม โดยม ภารก จท สาค ญๆ ภายใต แต ละพ นธก จ ด งน 3

6 พ นธก จท 1 หน วยงานย ทธศาสตร (Strategic Unit) จ ดทาย ทธศาสตร การพ ฒนาระด บชาต และ การพ ฒนาในระด บต างๆ รวมท งให คาปร กษาร ฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและ ย ทธศาสตร ของร ฐบาลไปส การปฏ บ ต ตลอดจนต ดตามประเม นผลนโยบายของร ฐบาล พ นธก จท 2 หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก (Intelligent Unit) โดยเป นหน วยงาน ว เคราะห ข อม ลและเฝ าระว งภ ยเศรษฐก จและส งคมของร ฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป นหน วยเจาะข อม ลเช งล กต างประเทศท ม ผลกระทบต อเศรษฐก จและ ส งคมไทย เพ อใช ในการวางแผนเช งย ทธศาสตร บร หารเศรษฐก จและส งคมของประเทศ พ นธก จท 3 หน วยงานความร สม ยใหม (Knowledge Organization) ท เสาะแสวงหาและพ ฒนา องค ความร ใหม ๆ สาหร บการพ ฒนาประเทศ ซ งเพ ยบพร อมด วยบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการวางแผนย ทธศาสตร การว เคราะห และการประสานงานเพ อ ผล กด นการพ ฒนาประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร สศช. ภาระหน าท ของ สศช. เป นภาระหน าท ท ได กาหนดไว ในพระราชบ ญญ ต พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคม แห งชาต พ.ศ และกฎหมายอ นท เก ยวข องด งกล าวข างต น โดยสามารถจาแนกตามกลย ทธ ได ด งน กลย ทธ ท 1: การวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาให ม ความย งย นและสมด ลในระยะยาว โดยจ ดทา ว ส ยท ศน การพ ฒนาประเทศระยะยาว วางแผนและจ ดทานโยบายบร หารเศรษฐก จมหภาค วางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาเฉพาะเพ มเต ม จ ดทาแผนการบร หารราชการแผ นด นเม อ คณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภาแล ว จ ดทารายงานสถานการณ เศรษฐก จและ ส งคมของประเทศ บร หารจ ดการแผนการลงท นของประเทศ กลย ทธ ท 2: การบร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพส งและนาไปส องค กรแห งการเร ยนร ด วย การปฏ ร ปบทบาทและโครงสร างองค กร การปฏ ร ปกระบวนการดาเน นงาน การ ประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ ในกระบวนการ ดาเน นงาน การบร หารจ ดการเคร อข าย การสร างองค ความร และการถ ายถอดองค ความร กลย ทธ ท 3: การเสร มสร างศ กยภาพบ คลากรในการวางแผนและกาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนา ด วยการ พ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บภารก จ และความต องการของ สศช. จ ดต งส วน งานการพ ฒนาบ คคลากรข น พ ฒนาหล กส ตรอบรมท พ ฒนาสมรรถนะหล ก และสมรรถนะ ประจากล มงาน แลกเปล ยนบ คลากรก บหน วยงานภายนอกเพ อให เก ดการเร ยนร และสร าง สมประสบการณ จ ดทาระบบระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร สร าง แรงจ งใจให สศช. เป นองค กรท ม บ คลากรท ม ความสามารถ โดยม เส นทางความก าวหน า ทางอาช พท ช ดเจน และจ ดทาระบบผ ฝ กสอนงานท ม ท มงานผสมผสานรองร บเพ อให เก ด การเร ยนร งานระหว างบ คลากรท ม ความเช ยวชาญแต ละสาขาภายใน สศช. กลย ทธ ท 4: การเสร มสร างว ฒนธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาลขององค กร ท นาไปส ภาพล กษณ ท ด ด วยการเสร มสร างและพ ฒนาว ฒนธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาล ท ประชาคม สศช. ยอมร บ เสร มสร างกระบวนการเร ยนร พ ฒนาท กษะความเป นผ นา ม ว ฒนธรรม และ 4

7 ธรรมาภ บาล รณรงค และส งเสร มค าน ยมสร างสรรค และจรรยาบรรณว ชาช พของ ข าราชการ จ ดทาฐานข อม ลการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ท ประชาชนและภาค เคร อข าย รวมท งหน วยงานท เก ยวข องสามารถเข าถ งฐานข อม ลได โดยง ายและเป นธรรม และจ ดทา ระบบข อม ลเก ยวก บสาเหต และว ธ การต างๆ ของการท จร ตคอร ร ปช น กลย ทธ ท 5: การ พ ฒนาสภาพแวดล อมองค กร เพ อค ณภาพช ว ตท ด ข น โดยการปร บปร ง สภาพแวดล อมทางกายภาพ ท งภายในและภายนอกองค กร ปร บปร งระบบสว สด การ น นทนาการและส นทนาการ สน บสน นโครงการหร อก จกรรมท สร างสมานฉ นท ในท กระด บ ระหว างผ บร หารก บข าราชการ/ผ ปฏ บ ต งาน และระหว างข าราชการก บผ ปฏ บ ต งาน ด วยก นเอง พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการเพ มประส ทธ ภาพขององค กรและ บ คลากร จ ดก จกรรมประชาส มพ นธ รณรงค และปล กฝ งข าราชการและบ คลากรให ม ท ศนคต และพฤต กรรมในการปฏ บ ต ภารก จและในการให บร การท ด 1.3 โครงสร าง สศช.และกรอบอ ตรากาล งป จจ บ น โครงสร างองค กร สศช. สศช. ได แบ งโครงสร างออกองค กรออกเป น 15 สาน ก 2 กล มงาน และแบ งการบร หารองค กร ออกเป น 6 กล มภารก จ ประกอบด วย 1) ภารก จด านเศรษฐก จ ได แก สาน กบ ญช ประชาชาต สาน กพ ฒนาข ดความสามรถในการแข งข น ทางเศรษฐก จ สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนเศรษฐก จมหภาค สาน กว เคราะห โครงการ ลงท นภาคร ฐ 2) ภารก จด านส งคม ได แก สาน กพ ฒนาฐานข อม ลและต วช ว ดภาวะส งคม สาน กย ทธศาสตร ด าน นโยบายสาธารณะ สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนพ ฒนาทางส งคม 3) ภารก จด านปร บโครงสร างเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ได แก สาน กวางแผน การเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4) ภารก จด านพ ฒนาภ ม ภาคและพ นท ได แก สาน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคเหน อ สาน ก พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคใต สาน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และสาน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคกลาง สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนพ ฒนาพ นท 5) ภารก จด านการต ดตามและประเม นผล ได แก สาน กประเม นผลและเผยแพร การพ ฒนา 6) ภารก จด านบร หารและอานวยการ ได แก สาน กงานเลขาธ การ กล มพ ฒนาระบบบร หาร และ กล มตรวจสอบภายใน 5

8 1.3.2 กรอบอ ตรากาล งในป จจ บ น: สศช. ม ข าราชการตามกรอบอ ตรากาล ง จานวน 56 1 คน ม กาล งคนจร ง 487 อ ตรา และตาแหน ง ว าง 80 อ ตรา โดยม รายละเอ ยดอ ตรากาล ง ด งน ตาแหน ง กรอบ อ ตรากาล ง 1. น กบร หาร น กบร หาร ระด บส ง น กบร หาร(ผ อานวยการสาน ก) ผ อานวยการ ระด บส ง ว ชาการ(ผ เช ยวชาญ) น กว เคราะห นโยบายและแผน ระด บเช ยวชาญ ตาแหน งประเภทว ชาการ ระด บชานาญการพ เศษ ชานาญการ 435 ปฏ บ ต การ 5. ตาแหน งประเภทท วไป ระด บชานาญงาน ปฏ บ ต งาน 77 รวม 561 หมายเหต : กรอบอ ตรากาล งท งหมดของ สศช. 561 ตาแหน ง (รายละเอ ยดอ ตรากาล งแยกตามสาน กปรากฏตามเอกสารแนบ) จานวนข าราชการ/เจ าหน าท ตาแหน งระด บส ง สศช. ม ข าราชการตามกรอบอ ตรากาล ง จานวน 56 1 คน ม ข าราชการท ดารงตาแหน งระด บส ง จานวน 49 คน โดยม รายละเอ ยดอ ตรากาล ง ด งน 6

9 ตาแหน ง กรอบ อ ตรากาล ง 1. น กบร หาร น กบร หาร ระด บส ง น กบร หาร (ผ อานวยการสาน ก) ผ อานวยการ ระด บส ง ว ชาการ (ผ เช ยวชาญ) น กว เคราะห นโยบายและแผน ระด บเช ยวชาญ 20 รวม จานวนข าราชการ/เจ าหน าท 1) ข อม ลข าราชการ : สศช. ม ข าราชการตามกรอบอ ตรากาล ง จานวน 56 1 คน ม ข าราชการ/ เจ าหน าท จานวน 487 คน โดยม รายละเอ ยดอ ตรากาล ง ด งน ตาแหน ง กรอบ อ ตรากาล ง 1. ตาแหน งประเภทว ชาการ ระด บชานาญการพ เศษ ชานาญการ ปฏ บ ต การ ตาแหน งประเภทท วไป ระด บชานาญงาน ปฏ บ ต งาน 62 รวม 438 2) ข อม ลน กเร ยนท น/Hipps/New Wave: ประเภท จานวน 1. น กเร ยนท นร ฐบาล ผ เข าร วมโครงการระบบข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ผ เข าร วมโครงการพ ฒนาผ นาคล นล กใหม ในราชการไทย 10 รวม 44 7

10 ส วนท 2: การทบทวนบทบาทภารก จและกาล งคน ในการวางแผนพ ฒนาบ คลากรของสาน กงานฯ จาเป นต องทบทวนบทบาทภารก จของหน วยงานว าม บทบาทภารก จ ในการปฏ บ ต งานท งในป จจ บ นและอนาคต เพ อท จะได วางแผนการเสร มสร างพ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพท สอดคล องและรองร บก บการปฏ บ ต ภารก จขององค กรต อไป 2.1 บทบาทภารก จป จจ บ นของ สศช บทบาทตามม ต พ นธก จของ สศช. บทบาทของสาน กงานฯ ในป จจ บ นในฐานะหน วยงานวางแผนย ทธศาสตร ชาต จาเป นต องม งเน นการ ดาเน นงานท เท าท น (dynamism) ก บการเปล ยนแปลงบร บทการพ ฒนาท งด านเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม พร อมท งหน าท ท ได ร บมอบหมายจากร ฐบาล โดยสามารถสร ปบทบาทตามม ต พ นธ ก จของสาน กงานฯ ได ด งน 1) หน วยงานย ทธศาสตร เป นหน วยงานย ทธศาสตร ท สามารถบ รณาการและข บเคล อนงานด าน ย ทธศาสตร และแผนได ท ง 3 ม ต ค อ ภารก จตามอานาจหน าท นโยบายร ฐบาล และม ต เช ง พ นท 2) หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก ท งในประเทศและต างประเทศ เพ อใช ในการ วางแผนเช งย ทธศาสตร บร หารเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 3) หน วยงานความร สม ยใหม ท ประกอบด วยบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการวางแผน ย ทธศาสตร การว เคราะห และการประสานงานเพ อผล กด นการพ ฒนาประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ บทบาทตามม ต การแบ งส วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร พ.ศ ได กาหนดให สศช. ม การแบ งส วนราชการเป นระด บสาน ก จานวน 15 สาน ก และ 2 กล มงาน โดยม อานาจหน าท โดยสร ป ด งน 1) สาน กงานเลขาธ การ ดาเน นการเก ยวก บงานบร หารและอานวยการด านต างๆ อาท งาน งบประมาณ งานบร หารงานบ คคล งานพ ฒนาข าราชการ งานว เทศส มพ นธ และงาน ประชาส มพ นธ และห องสม ด รวมท งงานกฎหมายเพ อการพ ฒนา และงานเลขาน การของ คณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และคณะกรรมการอ นตามท ได ร บ มอบหมาย 2) สาน กบ ญช ประชาชาต ว เคราะห และจ ดทาสถ ต บ ญช รายได ประชาชาต รวมท งสถ ต บ ญช รายได ภาคและจ งหว ด งบด ลแห งชาต และสถ ต บ ญช ท สาค ญอ นๆ ได แก สถ ต บ ญช เศรษฐก จ และเง นท น สถ ต ตารางป จจ ยการผล ตและผลผล ต สถ ต ตารางอ ปสงค และอ ปทาน บ ญช บร วาร ตลอดจนศ กษาและพ ฒนาระบบบ ญช ประชาชาต ของประเทศให เป นไปตามระบบสากล รวมท งพ ฒนาและประสานการจ ดทาระบบฐานข อม ลเศรษฐก จและส งคม 3) สาน กประเม นผลและเผยแพร การพ ฒนา ต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาประเทศ ตาม ย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และนโยบายของร ฐบาล และว เคราะห และพ ฒนาด ชน ช ว ดผลการพ ฒนา และพ ฒนาเคร องม อช ว ดและเกณฑ มาตรฐาน การ 8

11 ประเม นผลให เป นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนจ ดทารายงานผลการพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมของประเทศเสนอต อสาธารณชน 4) สาน กพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จ วางแผนและจ ดทาแนวทาง มาตรการ นโยบาย และย ทธศาสตร พ ฒนาความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จของ ประเทศทางด านอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม การท องเท ยว การลงท น และการบร การ อย าง เท าท นโลกาภ ว ตน รวมท งประสานภาคส วนท เก ยวข องเพ อร วมก นแก ไขป ญหาอ ปสรรค วางแผน และผล กด นย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต พ ฒนาองค ความร ระบบฐานข อม ล ต วช ว ด และเกณฑ มาตรฐานท เก ยวข องก บระด บความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จของ ประเทศ และประสานส การปฏ บ ต ภายใต กรอบความร วมม อทางเศรษฐก จในระด บอน ภ ม ภาค และประเทศเพ อบ าน 5) สาน กพ ฒนาฐานข อม ลและต วช ว ดภาวะส งคม วางระบบและปร บปร งฐานข อม ลและ ต วช ว ดทางด านส งคมและช มชน จ ดทารายงานภาวะส งคมรายไตรมาสและรายป และ รายงานการต ดตามและประเม นผลโครงการทางด านส งคมตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต และแผนการบร หารราชการแผ นด นต อสาธารณะ รวมท งต ดตาม ความก าวหน าผลการดาเน นงานด านส งคมตามแผนปฏ บ ต ราชการของหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเสนอแนะแนวทางปร บปร งการทางานให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลมากย งข น 6)-9) สาน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาค 4 สาน ก ได แก สาน กใน ภาคกลาง (จ.นนทบ ร ) ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ (จ.ขอนแก น) ภาคใต (จ.สงขลา) และภาคเหน อ (จ.เช ยงใหม ) แต ละแห งม ภารก จในการจ ดทาย ทธศาสตร การพ ฒนาภาครวมท งการแปลงไปส การปฏ บ ต รวมท งจ ดทาระบบฐานข อม ลและรายงานว เคราะห ภาวะการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาค ตลอดจนต ดตามการดาเน นงานตามนโยบายท สาค ญของร ฐบาลและการประเม นผลการ พ ฒนาภาคในแต ละช วงของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 10) สาน กย ทธศาสตร ด านนโยบายสาธารณะ ว เคราะห สถานการณ และสภาพแวดล อม เพ อ กาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และกาหนดแนว ทางการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และช มชนบนพ นฐานความสมด ล ม นคง และย งย น รวมท ง พ ฒนาระบบฐานข อม ลและจ ดทาต วช ว ด เพ อการต ดตามและประเม นผลการข บเคล อน ย ทธศาสตร ด านนโยบายสาธารณะ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการพ ฒนาระด บช มชน ปฏ บ ต หน าท ในฐานะหน วยทะเบ ยนกลางของธนาคารสมอง รวมท งประสานและเช อมโยง เคร อข ายต างๆ เพ อให ว ฒ อาสาในนาความร ประสบการณ และความเช ยวชาญ มารวมเป น พล งในการพ ฒนาในท กระด บ 11) สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนพ ฒนาทางส งคม ว เคราะห การเปล ยนแปลงท งในและ นอกประเทศท ม ผลกระทบต อส งคมไทย และกาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาส งคมท สอดคล อง ก บการปร บโครงสร างส งคมไทยให เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งประสานและสน บสน น การข บเคล อน ตลอดจนศ กษาและว จ ยประเด นท นทางส งคม และจ ดทาข อเสนอแนะเช ง นโยบายท เก ยวข องก บย ทธศาสตร ด านส งคม และต ดตามความก าวหน าและประเม นผลการ ดาเน นงาน 12) สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนพ ฒนาพ นท วางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาพ นท สาค ญ ทางเศรษฐก จของประเทศตามนโยบายร ฐบาล ต ดตามประสานการข บเคล อนแผนพ ฒนา 9

12 พ นท เฉพาะและพ นท พ เศษไปส การปฏ บ ต ประเม นผลการพ ฒนาพ นท เฉพาะและพ นท พ เศษ ประสานนโยบายความม นคงของชาต ต ดตามการระจายอานาจจากส วนกลางไปส ภ ม ภาค และท องถ น และประสานการบร หารงานของกล มจ งหว ดและจ งหว ดให เป นไปตามเป าหมาย ของประเทศ 13) สาน กย ทธศาสตร และการวางแผนเศรษฐก จมหภาค วางแผนและจ ดทาย ทธศาสตร การ พ ฒนาเศรษฐก จด านมหภาคของประเทศ ว เคราะห ต ดตาม และประเม นสถานการณ ทาง เศรษฐก จ รวมท งสร างและพ ฒนาองค ความร และระบบฐานข อม ลเก ยวก บระบบเต อนภ ยทาง เศรษฐก จของประเทศ ตลอดจนว เคราะห และจ ดทากรอบนโยบายการคล ง รวมท งประสาน ก บหน วยงานท เก ยวข องในการจ ดทาย ทธศาสตร งบประมาณและแผนเง นก ต างประเทศ 14) สาน กวางแผนการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ว เคราะห เสนอแนะและ ประสานงาน เพ อกาหนดนโยบาย ย ทธศาสตร มาตรการ แผนงาน และโครงการในการ พ ฒนาด านการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เพ อม งส การพ ฒนาท สมด ลและ ย งย น รวมท งการพ ฒนาระบบข อม ลและด ชน ช ว ดเพ อต ดตามความก าวหน าและประเม นผล ส มฤทธ ของการดาเน นการตามนโยบาย ย ทธศาสตร มาตรการ แผนงานและโครงการพ ฒนา ด านการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมให สามารถเป นเคร องม อในการกาก บ การดาเน นการและปร บปร งนโยบายฯ ด งกล าวต อไป 15) สาน กว เคราะห โครงการลงท นภาคร ฐ จ ดทานโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาด าน โครงสร างพ นฐาน ว เคราะห แผนงานหร อโครงการพ ฒนาของส วนราชการและร ฐว สาหก จ และโครงการท ร ฐร วมลงท นก บเอกชนด านโครงสร างพ นฐาน ต ดตามและประเม นผลการ พ ฒนาและการดาเน นงานด านโครงสร างพ นฐาน และให คาแนะนาในการปร บปร งหร อแก ไข ป ญหาจากการดาเน นงาน รวมท งการทบทวนโครงการ นอกจากน สศช. ย งม กล มงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร เพ อพ ฒนาการบร หารของส วนราชการให เก ดผล ส มฤทธ ม ประส ทธ ภาพ และค มค า และ กล มงานตรวจสอบภายใน เพ อทาหน าท หล กในการตรวจสอบการ ดาเน นงานภายในส วนราชการ และสน บสน นการปฏ บ ต งานของ สศช. 2.2 บทบาทภารก จในอนาคต 5 10 ป ข างหน า บทบาทของสาน กงานฯ ในฐานะหน วยงานย ทธศาสตร หน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก และ หน วยงานความร สม ยใหม ท สศช. ให ความสาค ญมาอย างต อเน อง ย งม ความสอดคล องก บภารก จการ ปฏ บ ต งานในอนาคต เน องจากเป นบทบาทท สามารถสะท อนและตอบสนองต อสถานการณ ทางเศรษฐก จและ ส งคม ท งภายในและภายนอกประเทศท เปล ยนแปลงอย างรวดเร วท ส งผลกระทบต อความเป นอย ของ ประชาชนอย างกว างขวาง พร อมท งหน าท ท ได ร บมอบหมายจากร ฐบาลท ม เพ มข น ท งน ภารก จขององค กรท จะต องให ความสาค ญเพ มข นในอนาคตภายใต บทบาทต างๆ ม ด งน บทบาทหน วยงานย ทธศาสตร ซ งทาหน าท ในการให คาปร กษาแก ร ฐบาล ( Think Tank) ประสาน การแปลงนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การปฏ บ ต ปฏ บ ต ภารก จในประเด นเร งด วนตามท ร ฐบาลมอบหมาย (Emerging Issues) ข บเคล อนงานด านย ทธศาสตร และแผนได ตาม Agenda Based ภารก จตามหน าท โครงสร างของ สศช.และ Area - Based ภารก จด านการพ ฒนาพ นท และภาค ตลอดจนเป นหน วยต ดตามและประเม นผล จ ดทาต วช ว ดการพ ฒนา และการดาเน นงานตามนโยบายของร ฐบาล โดยม ภารก จท จะเป นบทบาทสาค ญในอนาคต ด งน 10

13 1) ภารก จการจ ดทาและข บเคล อนแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ซ งเป นแผนกลย ทธ 11 ชาต ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ท จะใช ข บเคล อนการพ ฒนาประเทศท งด านเศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อม และทร พยากรธรรมชาต 2) ภารก จพ เศษในการเป นฝ ายเลขาน การคณะกรรมการะด บชาต อาท คณะกรรมการร ฐมนตร เศรษฐก จ คณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการขนส งส นค าและบร การของประเทศ คณะกรรมการ อานวยการจ ดระบบศ นย ราชการ คณะกรรมการร วมภาคร ฐและเอกชนเพ อแก ไขป ญหาทางเศรษฐก จ คณะกรรมการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ และคณะกรรมการนโยบายเศรษฐก จ สร างสรรค แห งชาต 3) ต ดตามประเม นผลการพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต การ ต ดตามประเม นผลนโยบายสาค ญของร ฐบาล การตรวจสอบประเม นผลภาคราชการ กล ม กระทรวงด านเศรษฐก จและส งคม การต ดตามประเม นผลบร บทการพ ฒนาท เปล ยนแปลงไปท ง ภายนอกและภายใน ตลอดจนการพ ฒนาด ชน และต วช ว ดเพ อใช ในการต ดตามประเม นผล แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ( ) เพ อใช ประกอบในการจ ดทาข อเสนอแนะเช งย ทธศาสตร และช แนะแนวทางการพ ฒนาฯ 4) ประสานนโยบาย แผนงาน และอานวยการ เพ อตอบสนองภารก จท ได ร บมอบหมายเฉพาะ และประเด นเร งด วนตามท ร ฐบาลมอบหมาย เช น ในการจ ดทาแผนบร หารราชการแผ นด น คา ของบประมาณ นโยบายร ฐบาล การรายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายของร ฐบาล และการ อภ ปรายไม ไว วางใจร ฐบาล ปฏ บ ต ภารก จในประเด นเร งด วนอ นๆ ตามท ร ฐบาลมอบหมาย (Emerging Issues) บทบาทหน วยงานข อม ลเศรษฐก จและส งคมเช งล ก เป นหน วยงานท สามารถเจาะล กข อม ล เศรษฐก จและส งคม ท งในประเทศและต างประเทศท ม ผลกระทบต อเศรษฐก จและส งคมไทย เพ อ นามาใช ในการวางแผนเช งย ทธศาสตร และบร หารเศรษฐก จให ก บร ฐบาลและประเทศ ด แลเฝ าระว ง การเปล ยนแปลง เศรษฐก จและส งคม ( Warning Center) ท งในแง โอกาสและข อจาก ด ตลอดจน พ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อการวางแผนและต ดตามการประเม นผลการพ ฒนาท งด านเศรษฐก จ ส งคม ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยม ภารก จท จะเป นบทบาทสาค ญในอนาคต ด งน 1) จ ดทาระบบฐานข อม ลและต วช ว ดท เก ยวข องก บการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อม และทร พยากรธรรมชาต ระบบการจ ดเก บเอกสารอ างอ งอ นจาเป นต อการวางแผน กาหนด นโยบาย และต ดตามประเม นผลการพ ฒนา โดยเฉพาะอย างย งการจ ดทาด ชน ช ว ด ความก าวหน าของประเทศ ด ชน ว ดการกระจายรายได เพ อกาหนดย ทธศาสตร การกระจาย รายได และการลดความเหล อมล า 2) ประสานความร วมม อระหว างภาคร ฐ ภาคเอกชน สถาบ นการศ กษา และภาคประชาชน ให เป นกลไกสน บสน นการพ ฒนาข ดความสามารถในการดาเน นย ทธศาสตร ชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาประเทศตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 3) ประสานความร วมม อระหว างประเทศในกรอบความร วมม อท งระด บภ ม ภาคและอน ภ ม ภาค ตามแผนงานการพ ฒนาความร วมม อทางเศรษฐก จระหว างประเทศในระด บภ ม ภาคและอน ภ ม ภาค เช น GMS และIMT-GT 11

14 4) ประสานความร วมม อก บองค กรความร วมม อระหว างประเทศ อาท World Bank, ADB, UNDP, JICA 5) การประเม นความค มค าการปฏ บ ต ภารก จภาคร ฐ เพ อสร างความร ความเข าใจในหล กการ และแนวทางการประเม นความค มค าการปฏ บ ต ภารก จภาคร ฐ รวมท งการพ ฒนาต วช ว ดและ การจ ดทาฐานข อม ล 6) ปฏ บ ต หน าท ในฐานะหน วยทะเบ ยนกลางของว ฒ อาสาธนาคารสมอ ง และเป นต วกลาง ประสานเช อมโยงเคร อข าย ส งเสร มให ว ฒ อาสาได นาความร ประสบการณ และความเช ยวชาญ มาช วยทางานเพ อการพ ฒนาประเทศ หน วยงานความร สม ยใหม ทาหน าท สน บสน นการว จ ยพ ฒนาแนวค ดหร อเคร องม อใหม ๆ ท จะช วย ข บเคล อนย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมมาก ข น เพ ยบพร อมด วยบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการคาดการณ อนาคต ว เคราะห ในหลายม ต อย างเป นระบบ และแปลงแนวค ดให เป นร ปธรรมในทางปฏ บ ต ได (Strategist), ความสามารถในการอธ บายข อม ลและผลการว เคราะห ให เป นท เข าใจ (Analyst) และความสามารถในการนาแผนไปส การปฏ บ ต ( Catalyst) ม ความเข าใจ และบร หารผ ม ส วนได ส วนเส ย และแก ไขป ญหาเฉพาะหน าได โดยม ภารก จท จะเป นบทบาทสาค ญใน อนาคต ด งน 1) การจ ดการความร ดาเน นการพ ฒนาองค ความร เพ อสน บสน นการวางแผนการพ ฒนาท ม ศ กยภาพส งของประเทศ อาท จ ดทาแผนการจ ดการองค ความร เร องแนวค ดและร ปแบบ องค การร วมดาเน นงานระหว างภาคร ฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) 2) สน บสน นการศ กษาว จ ย พ ฒนาแนวค ดหร อเคร องม อใหม ๆ ท จะช วยข บเคล อนย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมมากข น อาท ศ กษาว จ ยประเด นท เก ยวข องก บการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานของประเทศ วางแนวทางการข บเคล อนภาคการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส ส งคมคาร บอนต า ( Green Society) แนวค ดในเร อง ย ทธศาสตร การเจร ญเต บโตของภ ม ภาคเอเปค แนวค ดในเร องการรวมต วทางเศรษฐก จของ อาเซ ยน และแผนแม บทความเช อมโยงระหว างก นในอาเซ ยน แนวค ดในเร องย ทธศาสตร แผนงานการพ ฒนาความร วมม อทางเศรษฐก จระหว างประเทศในระด บภ ม ภาคและอน ภ ม ภาค 3) ปร บร ปแบบการทางาน ให ม ระบบพ เล ยง ( Mentoring and Coaching) และส งเสร ม การศ กษา ฝ กอบรม ด งาน และส มมนาฯ เพ อพ ฒนาองค ความร และศ กยภาพของบ คลากร เพ อให พร อมร บต อปฏ บ ต ภารก จด านการวางแผน ข บเคล อน และต ดตามประเม นผลการ พ ฒนาท งด าน เศรษฐก จ ส งคม เกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ความเช อมโยง ก บการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานภายในภ ม ภาค และอน ภ ม ภาค ตลอดจนความร และแนวทาง การเตร ยมความพร อมร บในเร องการรวมกล มทางเศรษฐก จของอาเซ ยน ( ASEAN Community) 4) เสร มสร างความส มพ นธ ประสานความร วมม อในโครงการพ ฒนาต างๆ แลกเปล ยน ความร ก บผ เช ยวชาญและผ ท เก ยวข องท งภายในประเทศและต างประเทศ ในประเด นท เก ยวข อง แลกเปล ยนบ คลากรระหว าง สศช. ก บองค กรระหว างประเทศ / องค กร ต างประเทศ เพ อเสร มสร างเคร อข ายการทางานร วมก น ในอ นท จะก อให เก ดประโยชน ส งส ด ต อการพ ฒนาองค กรและประเทศโดยรวม 12

15 5) เป นองค กรกลางในการสร างเคร อข ายการศ กษาว จ ยและเร ยนร เก ยวก บปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง เพ อสน บสน นให ภาคส วนต างๆ น อมนาไปปฏ บ ต โดยเฉพาะการ เสนอแนะ แนวทาง ในการดาเน นโครงการพ ฒนาตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงโดยม ม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาประเทศตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นแกนนาหล กใน การข บเคล อนร วมก บภาคการพ ฒนาต างๆ 2.3 องค ความร ท ม อย ในป จจ บ น องค ความร ของเจ าหน าท และผ บร หาร สศช. ท งในแง ว ฒ การศ กษาและการฝ กอบรมท ผ านมา ม องค ประกอบ ด งน การศ กษา จากข อม ลค ณว ฒ ของข าราชการ สศช. ในป จจ บ นท ปฏ บ ต งานจร งม อย รวม 487 คน แยกเป น 2 ระด บ ได แก ระด บผ บร หาร (ระด บเช ยวชาญข นไป) จานวน 4 9 คน และระด บปฏ บ ต งาน (ชานาญ การพ เศษลงมา) จานวน 438 คน ส วนใหญ จบการศ กษาระด บปร ญญาโท ต างประเทศข นไป และม ความร ด านเศรษฐศาสตร และบร หารธ รก จ โดยสร ปรายละเอ ยดได ด งน 1) องค ความร ข าราชการระด บผ บร หาร ผ บร หารของ สศช. แยกเป นระด บเลขาธ การ 1 คน รองเลขาธ การฯ 6 คน ท ปร กษา 7 คน ผ อานวยการสาน ก 15 คน และน กว ชาการระด บเช ยวชาญ 20 คน รวม 49 คน (1) ผ บร หารของ สศช. ส วนใหญ จบการศ กษาระด บปร ญญาโทข นไป จานวน 36 คนหร อ ร อยละ และจบการศ กษาจากต างประเทศ จานวน 22 คนหร อร อยละ โดย ม ผ บร หารท จบปร ญญาเอก 10 คน แยกเป นต างประเทศ 9 คนและในประเทศ 1 คน (2) ผ บร หารของ สศช. ส วนใหญ จบการศ กษาด านเศรษฐศาสตร จานวน 2 5 คนหร อร อยละ รองลงมาจบการศ กษาด านบร หารและร ฐศาสตร ด านนโยบายและการวางแผน ด านว ทยาศาสตร และอ นๆ ตามลาด บ 2) องค ความร ข าราชการระด บปฏ บ ต งาน ข าราชการระด บปฏ บ ต งานค อข าราชการของ สศช. ท งหมดท ยกเว นกล มผ บร หาร ม จานวน 438 คนหร อร อยละ ของข าราชการท งหมด ซ งปฏ บ ต งานอย ตามสาน กและกล มงาน ต างๆ (1) ข าราชการระด บปฏ บ ต งานส วนใหญ จบการศ กษาระด บปร ญญาโทข นไป จานวน 2 58 คนหร อร อยละ และจบการศ กษาจากต างประเทศ จานวน 86 คนหร อร อยละ โดยม ผ บร หารท จบปร ญญาเอก 17 คน แยกเป นต างประเทศ 1 2 คนและใน ประเทศ 5 คน (2) ข าราชการระด บปฏ บ ต งานส วนใหญ จบการศ กษาด านบร หารและเศรษฐศาสตร จานวน 149 คน (ร อยละ ) และ 1 26 คน (ร อยละ 28.77) ตามลาด บ รองลงมาจบ การศ กษาด านร ฐศาสตร ส งคมศาสตร และอ นๆ 13

16 ค ณว ฒ การศ กษาและสาขาว ชาของของข าราชการ สศช. (ณ ว นท 31 ม นาคม 2555) ลาด บ กล มผ บร หาร กล มผ ปฏ บ ต งาน สาขาว ชา ตร โท เอก รวม <ตร ตร โท เอก รวม รวมท งส น 1. เศรษฐศาสตร นโยบายและการวางแผน ส งคมศาสตร ร ฐศาสตร บร หาร ว ทยาศาสตร อ นๆ รวม ว ฒ การ ศ กษา 1. กล มผ บร หาร ว ฒ การศ กษาของข าราชการท งหมด (แยกในประเทศ และ ต างประเทศ) ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร ต ากว าปร ญญาตร ใน ป.ท. ตปท. ใน ป.ท. ตปท. ใน ป.ท. ตปท. ใน ป.ท. ตปท. ชาย หญ ง รวม ร อยละ กล มข าราชการ สศช. ชาย หญ ง รวม ร อยละ รวม ผลการพ ฒนาบ คลากร สร ปผลการดาเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ) ผลการพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ 2553 สาน กงานฯ ได ดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อม งเน นการพ ฒนาตามมาตรฐาน และแนวทางการกาหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จาเป นสาหร บตาแหน งประเภท ท วไป ว ชาการ และอานวยการ โดยม การดาเน นการจ ดอบรมและส งบ คลากรเข าอบรมท งส น 92 หล กส ตร (การจ ดหล กส ตร In-house Training รวม 13 หล กส ตร และส งข าราชการฝ กอบรมหล กส ตร 14

17 ภายนอก 79 หล กส ตร) ม จานวนผ เข าอบรมรวม 1,011 คน ใช งบประมาณท งส น 6,191,646 บาท แบ งเป น (1) หล กส ตรเพ อพ ฒนาความร ความสามารถ และท กษะท จาเป นสาหร บการปฏ บ ต งาน ดาเน นการ 4 หล กส ตร (11 คร ง) ม ผ เข าอบรม 290 คน ส งไปอบรมหล กส ตรภายนอก 6 หล กส ตร จานวน 19 คน ใช งบประมาณรวมท งส น 1,157,834 บาท (2) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะหล ก ( Core Competency) ดาเน นการ 3 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 246 คน ส งไปอบรมหล กส ตรภายนอก 1 หล กส ตร จานวน 3 คน ใช งบประมาณ 797,481 บาท (3) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะด านการบร หารจ ดการ (Management Competency) ดาเน นการ 1 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 26 คน ส งไปอบรมหล กส ตรภายนอก 3 หล กส ตร จานวน 6 คน ใช งบประมาณ 619,661 บาท (4) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะเฉพาะด าน ( Functional Competency) ดาเน นการ 4 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 219 คน ส งไปอบรมหล กส ตรภายนอก 9 หล กส ตร จานวน 96 คน ใช งบประมาณ 3,615,320 บาท (5) หล กส ตรอ นๆ จานวน 1 หล กส ตร ม ผ เข าร บการอบรมรวม 45 คน ใช งบประมาณท งส น 1,350 บาท 2) ผลการพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ 2554 สาน กงานฯ ได ดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อม งเน นการพ ฒนาตามมาตรฐาน และแนวทางการกาหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จาเป นสาหร บตาแหน งประเภท ท วไป ว ชาการ และอานวยการ โดยม การดาเน นการจ ดอบรมและส งบ คลากรเข าอบรมท งส น 66 หล กส ตร (การจ ดหล กส ตร In-house Training รวม 18 หล กส ตร และส งข าราชการฝ กอบรมหล กส ตร ภายนอก 48 หล กส ตร) ม จานวนผ เข าอบรมรวม 960 คน ใช งบประมาณท งส น 5,864, บาท แบ งเป น (1) หล กส ตรเพ อพ ฒนาความร ความสามารถ และท กษะท จาเป นสาหร บการปฏ บ ต งาน ดาเน นการ 4 หล กส ตร (6 คร ง) ม ผ เข าอบรม 214 คน ใช งบประมาณรวมท งส น 1,031, บาท (2) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะหล ก ( Core Competency) ดาเน นการ 5 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 441 คน ใช งบประมาณ 984, บาท (3) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะด านการบร หารจ ดการ (Management Competency) ดาเน นการ 1 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 31 คน ใช งบประมาณ 50,142 บาท (4) หล กส ตรเพ อพ ฒนาสมรรถนะเฉพาะด าน ( Functional Competency) ดาเน นการ 6 หล กส ตร ม ผ เข าอบรม 180 คน ใช งบประมาณ 2,689,438 บาท (5) การส งข าราชการเข าร บการอบรมหล กส ตรภายนอก จานวน 48 หล กส ตร ม ผ เข าร บการอบรมรวม 94 คน ใช งบประมาณท งส น 1,109,600 บาท ประกอบด วยหล กส ตรผ บร หาร จานวน 13 หล กส ตร ม ผ เข าร บการอบรม 17 คน ใช งบประมาณ 761,000 บาท และหล กส ตรสาหร บเจ าหน าท จานวน 35 หล กส ตร ผ เข าอบรม 77 คน ใช งบประมาณ 348,600 บาท 15

18 3) ผลการพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม ม นาคม 2555) สาน กงานฯ ได ร บจ ดสรรงบประมาณโครงการพ ฒนาบ คลากร 6. 5 ล านบาท จากแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 โดยได ดาเน นการและใช งบประมาณท งส น 1,688, บาท ด งน (1) หล กส ตรท ดาเน นการเอง : รวม 9 หล กส ตร ม ผ อบรมรวม 317 คน ใช งบประมาณรวม 916, บาท (2) การส งข าราชการไปอบรมหล กส ตรภายนอก รวม 9 หล กส ตร ม ผ เข าร บการอบรมรวม 20 คน ใช งบประมาณรวม 772,500 บาท สาน กงานฯ ม แผนดาเน นการจ ดฝ กอบรมอ ก จานวน 9 หล กส ตร โดยใช งบประมาณคงเหล อจากท ได ร บ การจ ดสรรและดาเน นการแล ว จานวน 4,811, บาท ด งน หล กส ตร ระยะเวลา สถานท ระด บ/จานวน งบประมาณ การอบรมหล กส ตร ไทยก บประชาคมเศรษฐก จ 6 ม.ย. ส.ค. 55 โรงแรมใน ระด บ ชช. / ชพ. 1,600,000 อาเซ ยน และศ กษาด งาน (ทฤษฎ 6 ว น ด งาน 4 ว น) กทม. ด งาน จานวน 31 คน / ร น การอบรมหล กส ตรห วหน างานย คใหม ส.ค. 55 โรงแรมใน ระด บ ชก. / ชพ. 200,000 (3 ว น) ตจว. จานวน คน การพ ฒนาความค ดอย างเป นระบบ กค. 55 โรงแรมใน ระด บ ปก. / ชก. 200,000 (System Thinking) (2 ว น) ตจว. จานวน 30 คน การอบรม Strategic Planning เพ อเสร มสร าง ม.ย. 55 โรงแรมใน ระด บ ปก. / ชก. 200,000 องค ความร ในการวางแผนกลย ทธ (2 ว น) ตจว. จานวน 30 คน การอบรมหล กส ตร "นโยบายการพ ฒนา ก.ค. 55 เป นต นไป โรงแรมใน ระด บ ชก. / ชพ. 2,400,000 เศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม" อาท ตย ละ 1 ว น กทม.และด งาน จานวน คน / ร น เทคน คการเข ยนหน งส อราชการและ ก.ค. 55 ห องประช ม ระด บ ปก. / ชก. 50,000 จดรายงานการประช ม (3 ว น) สศช. จานวน 30 คน โครงการสร างสรรค องค กรเป นเล ศ คนทางาน 2 คร งๆ ละ 2-3 ห องประช ม ท กระด บ 25,000 เป นส ข ช วโมง สศช. ประมาณ คน โครงการแลกเปล ยนเร ยนร NESDB ( KM Talk) เด อนละ 2 คร ง ห องประช ม ท กระด บ 50,000 สศช. จานวน 30 คน / คร ง โครงการเสร มสร างองค ความร ด านเศรษฐก จ 1 ว น แหล งศ กษาด ท กระด บ 50,000 ส งคม ส งแวดล อม และเศรษฐก จพอเพ ยง งานต างจ งหว ด ประมาณ 50 คน ส งบ คลากรเข าร บการอบรมหล กส ตรภายนอก ท กระด บ 36, องค ความร ท จาเป นเพ อรองร บบทบาทภารก จในอนาคต จากการว เคราะห บทบาทภารก จในอนาคตของ สศช. ซ งเป นหน วยงานวางแผนและพ ฒนาย ทธศาสตร ประเทศ จะเห นได ว าองค ความร ท บ คลากร สศช. ต องม เพ อรองร บภารก จด านต างๆ ควรเป นสาขาว ชาท ม ความหลากหลายเช นท ผ านมา เน องจากเป นสาขาว ชาท ม ความสอดคล องก บภารก จหล กเช นท ผ านมา อย างไรก ตาม สาน กงานฯ จะม งเน นมากข นในสาขาว ชาเอกท สร างความร ความเช ยวชาญในเช งล กเฉพาะ ด านมากย งข น เพ อประโยชน ในการวางแผนและพ ฒนาประเทศในท กม ต และท กสาขาว ชา ด งน 16

19 2.4.1 เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร มหภาค เศรษฐศาสตร เช งปร มาณหร อเศรษฐม ต พ ฒนาเศรษฐก จ เศรษฐศาสตร อ ตสาหกรรมหร อส งแวดล อม เศรษฐศาสตร เกษตร/สหกรณ /การพ ฒนา เศรษฐศาสตร ส งแวดล อม/การพ ฒนา/การจ ดการส งแวดล อม/ Health Economics & Policy การวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา/บร หารร ฐก จ Government/ Public Policy/Fiscal Policy/ Public Finance/ International Development Studies/ Regional Development/ Sustainable Development/ Development Studies/ International Economics/ การ บร หารจ ดการระบบขนส งและโลจ สต กส ระหว างประเทศ / นโยบายด านโครงสร างพ นฐาน /การวาง แผนพ ฒนาภาคหร อเม อง / การจ ดการนว ตกรรม Food and Fuel /การประเม นผลนโยบายแผน และโครงการ บร หารธ รก จ การเง น /Financial Engineering/ การเจรจาการค าระหว างประเทศ /International Trade and Finance ส งคมศาสตร เศรษฐศาสตร ส งคม ประชากรศาสตร ส งคมผ ส งอาย Community Based Development การจ ดการทร พยากรและส งแวดล อม Energy and Resource Policy and Practices/ Energy Policy/ Earth and Environmental Science Policy/ Climate Change Policy/ Environment and Natural Resource Policy/ Food and Agricultural Security Policy สาขาอ นๆ อาท สถ ต เพ อการว จ ย เช น สถ ต ประย กต ( Applied Statistics) คณ ตศาสตร และเศรษฐ ม ต การใช เคร องม อทางสถ ต เพ อการว เคราะห การพ ฒนาด ชน เพ อการพ ฒนา / Evaluation and Measurement/ ว ทยาศาสตร / ว ศวกรรมศาสตร /การจ ดการฐานข อม ล / เทคโนโลย สารสนเทศ / Commercial Law/ Project Evaluation/ Monitoring /กฎหมายเพ อการพ ฒนา 2.5 องค ความร และอ ตรากาล งท ต องการ จากองค ความร ท ได ทบทวนเพ อให สอดร บก บภารก จท ต องปฏ บ ต ในอนาคต จะเห นได ว าเป นองค ความร ใน ล กษณะสหสาขาว ชาท ครอบคล มความร ด านการพ ฒนาในท กสาขาว ชา โดยเฉพาะสาขาท เป นความร ใหม จาก บร บทการเปล ยนแปลงของโลกท กระทบต อประเทศไทย ซ ง ณ ป จจ บ นตาแหน งว างในอ ตราน กว ชาการของ สศช. ท สามารถบรรจ เป นน กว เคราะห นโยบายและแผน ได จานวน 19 คน จ งม ความต องการบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญในสาขาว ชาด งต อไปน บทบาทภารก จในอนาคต 5 10 ป ข างหน า 1. หน วยงานย ทธศาสตร 2. หน วยงานข อม ลเศรษฐก จ และส งคมเช งล ก 3. หน วยงานองค ความร สม ยใหม องค ความร และอ ตรากาล งคนท ต องการ ประเภท/ตาแหน ง: นวค.ปก. องค ความร (สาขาว ชา): ป.โท/เอก เศรษฐศาสตร สาขาว ชาเอก: เศรษฐศาสตร มหภาค เศรษฐศาสตร เช งปร มาณ หร อเศรษฐม ต พ ฒนาเศรษฐก จเศรษฐศาสตร อ ตสาหกรรมหร อ ส งแวดล อม เศรษฐศาสตร เกษตร/สหกรณ /การพ ฒนา เศรษฐศาสตร ส งแวดล อม/การพ ฒนา/การจ ดการส งแวดล อม / Health Economics & Policy ระยะเวลาท ต องการ: ป งปม สร ปความต องการ กาล งคนในอนาคต 8 อ ตรา 17

20 บทบาทภารก จในอนาคต 5 10 ป ข างหน า องค ความร และอ ตรากาล งคนท ต องการ ประเภท/ตาแหน ง: นวค.ปก. องค ความร (สาขาว ชา): ป.โท/เอก การวางแผนย ทธศาสตร การ พ ฒนา/ บร หารร ฐก จ สาขาว ชาเอก: การวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา/บร หารร ฐก จ Government/ Public Policy/Fiscal Policy/ Public Finance/ International Development Studies/ Regional Development/ Sustainable Development/ Development Studies/ International Economics/ การ บร หารจ ดการระบบขนส งและโลจ สต กส ระหว างประเทศ / นโยบายด านโครงสร างพ นฐาน /การวางแผนพ ฒนาภาคหร อ เม อง/ การจ ดการนว ตกรรม Food and Fuel /การประเม นผล นโยบายแผนและโครงการ ระยะเวลาท ต องการ: ป งปม ประเภท/ตาแหน ง: นวค.ปก. องค ความร (สาขาว ชา): ป.โท/เอก บร หารธ รก จ/บร หารร ฐก จ สาขาว ชาเอก : การเง น Financial Engineering การเจรจา การค าระหว างประเทศ International Trade and Finance ระยะเวลาท ต องการ: ป งปม ประเภท/ตาแหน ง: นวค.ปก. องค ความร (สาขาว ชา): ป.โท/เอก ส งคมศาสตร สาขาว ชาเอก: เศรษฐศาสตร ส งคม ประชากรศาสตร ส งคม ผ ส งอาย Community Based Development ระยะเวลาท ต องการ: ป งปม ประเภท/ตาแหน ง: นวค.ปก. องค ความร (สาขาว ชา) : ป.โท การจ ดการทร พยากรและ ส งแวดล อม สาขาว ชาเอก: การจ ดการทร พยากรและส งแวดล อม Energy and Resource Policy and Practices/ Energy Policy/ Earth and Environmental Science Policy/ Climate Change Policy/ Environment and Natural Resource Policy/ Food and Agricultural Security Policy ระยะเวลาท ต องการ: ป งปม สร ปความต องการ กาล งคนในอนาคต 4 อ ตรา 3 อ ตรา 2 อ ตรา 2 อ ตรา รวมท งส น 19 อ ตรา 18

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information