.- '- -;. ~-- VENERABILlS CLERI DIOECESIS. SZAl\IOSU JV A.RIENSIS. .. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM ANNO LXI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ".- '- -;. ~-- VENERABILlS CLERI DIOECESIS. SZAl\IOSU JV A.RIENSIS. .. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM ANNO LXI."

Transcription

1 l i :. ~~ -;. ~--,~.- '- sem EM/\ TISMlJS VENERABILlS CLERI DIOECESIS SZAl\IOSU JV A.RIENSIS.. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM..,---~". < I 7/. ' RRO '=~f ;ANNO iomini MCMXIV. "...,... AS :~ i... [/1.... 'ERECTA SEDe EPISCOPALI -:~ c-' ---! '=r..,_,, "_.. ANNO LXI. A RESTAURATA VERO ROMENORUM SACRA CUM SANCT A ET APOSTOLICA RON\ANA ECCL. UNIONE ANNO CCXIV. AM. K1R KOZPONTI. STATISZTUAI liiv.t'l'a. L. KONYVTÂ-RA.. SZAMOSUJV AR EX TVPOGRAPliAEO DIOECESANO '

2

3 ..!!fj-cj-f SCf1EMf\ TISM\JS VENERABILIS CLERI DIOECESIS SZAMOSUJV ARIENSIS ROMl:NORUM URAECI RITUS CATHOLICORUM RIW ANNO DOMINI MCMXIV. AB ERECTA SEDE EPISCOPALI ANNO LXI. A RESTAURATA VERO ROlv\ENORUM SACRA CUM SANCTA ET APOSTOLICA ROMANA ECCL. UNIONE ANNO CCXIV. KSH Konyvttir 1 IIIIIIIIII 111\1 l\\i\ \\\ \\\ SZAMOSUJv'AR EX TYPOGRAPtlAEO DlOlCI::::5ANO 1l)1 ~.

4 AM. KIA. K01POtJII SlAIlSlllKAI HiVAJAL KONYVTARA 19Lt evl.ilf.~... nap'6fojiszam Szakcsoportszam!.7L3.... = ~ 1 ~~~::â;i~s02:t!... :z: U> Sorszam!._.. ( c. 1. '1.. jj 3'>?L V~VE1 MjeBS t.. J-, J, O~'" STA r;szr, ~i~1(eţ) KONYVT~f/.{Io.

5 PATRONUS DIOECESlS: SANCTUS JOSEPHUS SPONSUS Bt:ATISSIMAt: VIROINIS MARIAt:.

6 1 D. M. O.A. PID X. PONTlflCE MAXltv\O, VICAI~IO D. N. JESU CI-lRISTI, PI~INCIPIS,\IOSTOI.ORl.\\ SUCCESSORE, PATRIARCHA OCCIDENTIS, PHIj\\ATE ITALIAE. Ml::TROPOLlTA PRO PROVINCIA RO.\\ANA, ARClilEPlSCOPO ET EPISCOPO RO.\\AE ETC. UNIVERSM.\ SANCT AM ET CATI-IOLiCAM ECCLESIAM A DIE ~-A AUGUSTI AN:--!l 1903 fellciter OU ler:--l A:-.JT 1:. FRANCISCO JOSEPHO 1. AUSTRIAE If,\PERATORE ET HUNGARJAE REGE APOSTOLICO A DlI: 'l-a DECEJ\\BR!S ANNI 1848 GLOJ~IOSE I~E(jNANTt:.

7 PROVINCIAE ECCLESIASTICAE METROPOLITANAE ORECO-CATl-IOLICAE ROMEl\ORUM ALPA-JLLlENSIS ET' fogarasiensis ARCHIEPISCOPUS ET METROPOLITA EXCELLENTISSIMUS AC REVERENDlSSIMUS DOMINUS DOMINUS VÎctor Mîhâl yî de A psîa COMES ROMANUS SUAE SA'\JCTITATIS su:'v\:\\i PONTlfICIS PRAELATUS DOMES TICUS, SOLIU \,O:'-JTIfICIO ASSISTENS, SUAE CAES. ET REa. APUST. MAJESTATIS ACTUAl.IS INTl.\\US STAT. CONSILI :\RIUS, i\c:\dl\\iae SCIENT. Im.\\ENAI:. ET SOCIETATIS HIST. ROM. Mc.W RU;\\ AD rio:'-jures, ;\SSOCIATIONIS PRO LlTTER. ET CUl.T. PJI'ULI RO;\\f.:'-JI.'-.\tMBIWJ\\ FUNDATOR, SS, THEOLOGIAl-: DOCTOR ETC,'

8 Ordinarius: ILLUSTRISSIMUS AC REVERENDISSIMUS DOMINUS DOMINUS BASILIUS HOSSZU DE KISNYIRES DIVINA MISERATIONE ET S. SEDIS APOSTOLICAE ROMANAE GRATIA EPISCOPUS SZAMOSUJVA~IENSIS ROMENORU!,\ GRAECI RITUS CATHOLICORUM, SUAE SANCTITATIS SU!\\fv\l PONTIfICIS PRAElATUS DOMESTICUS, ASSOCIATIONIS PRO L1TTER. ET CULT. FO ULI ROMENI MEMBRUJ'o'\ fundator, SS. THEOlOGIAE ET PHIlOSOPHIAE DOCTOR ETC.

9 1. SERIES EPISCOPORUM DIOECESIS SZAMOSUJVARIENSIS SEU ARME NOPOLITANAE ANl\:O MDCCCLIII. A PIO IX. PONTlfICE MAXIN,O CAl\:ONISATAE BULLA /IAD APOSTOLICAM SEDEM" DATA 6 KAL. DEC. 1853, PER SL1Al\i CAES. ET REO. APOST. lv1ajestatem FRANCISCUM josephum 1. EX DIOF.CESI FOOARASIENSI ET MUNKAcSIENSI EXCISAE (;\LTISSJMA RESOLUTiONE DATA DJE 12-;\ DECEiI\PFI, 1850). 1. joannes ALEXI, natus die 24 Junii 1801, ordinatus in presbyterum anno 1825, e Canonico cathedr. Ecelesie Magno-Varadinensis gr. rit cath. die 17-a Martii 1854 in Episcopum Szamosujvariensem denominatus, die' 16-a Kal. Oecembris rjusdem anni praeconisatus, 28 Odobris 18~5 Bal~zsfalvae (Blasii) consecratus in EpisCOIJUlll, die.7-~ Septembris 1856 s?lemniter inthronisatus per ArchlepIscopum et Metropohtam Alexandrum Sterca-Şuluţiu. - Mortuus est 29-a junii 1863,' corpus cjus exanirne in coemeterio parochiali tulllulo, cui capella parva superaedificata est, reconditul11 jacet. 2. joannes Evang. V ANCEA de Buteasa, natus dic 18 Maii 1820, in sacerdotem inauguratus 10 Aug. 1845, e canonico Magno-Varadinensi gr. rit. cath. Episcopus Szamosujvariensis die 5-a julii 1865 nominatus, 25 Septembris allni ejusdcm pracconisatu5, dic

10 1 I ::l-a Decembris ejusdem anni Magno-Varadini C'oI1Secratll~ il1 EpiscoPUIll, 28 J:l1lllarij 1866 splendido apparatu dioeceseos regimen rapessivit. - Die vero 21-a Ortobris 186~ ad Sedem Archiepiscopalem et Metropolitanam Alba-Juliensem et Fogarasiensem translntus, 11 Aprilis 1869 installatlls, ibidem rie in Domino obi it d.ia 3] Julii anni MICHAEL PAVEL de Peteritye, natlls 6 Septembris 1827, ordinatus in presbyterllm 21 Martii ] 852, e parocho Slatinael1si et Vicario foraneo Maramarosiense die ] l-a Septembris ] 872 in Episcopum Szamosujvariensis dioeceseos designatlls, 23 Oecembris ejusdem anlli praeconisatus, 26 Januarii 1873 Blasii conserratus, die 23-a Februarii 1873 solemni ritu installatus. - Die 29 Januarii 1879 ad Episcopatum Magno-Varadinensem Gr. rit. Cath. translatus, 8 Junii ejusdem anni solemniter introductus, die vero 1 Junii 1902 obdormivit in. Domino.. 4. JOANNES SZABO, rîatus 16 Augusti 1836, ordinatus in sacerdotem 4 Septembris 1859, e canonico custode EccJesiae cathedralis Magno-Varadinensis gr. rit. cath. die 18-a Februarii 1879 Episcoplls SzamoslIjvariensis nominatus, eodem anno Romae praeconisatus, Magno-Varadini 15 Maii consecratus, et 18 Augusti 1879 dioecesis gllberniulll sllscepit. Al1l1o 1895 actualis intimi Status Consiliarii honore audus est. - Die l-a Maii 1911 e vivis df(e~~it, eju~qlle corpus illhlli matum, peractis solel11j1ibus ful1craliis, in crypta llovac E~cIesiae 'par.ocbialis Szamosujvariensis repositlljll est dle 5 Mall ejusdem al1l1i. 5. BASILIUS HOSSU de Kisnyires, natlls die II Februarii 1866, ordinatus il1 presbyterlllll 27 Aua. 1888, e Canonico cathedralis Ecc\esiae metropolitalla~ Alba-Juliensis et Fogarasiel1sis, 16 Maii 1903 in Epis COPUIll Lugosiensem llominatus, 7-0 Kalendas Julii Romae praeconisatus, 21 Septembris ejusdem al1ni

11 ronsceratus, Lugosiensis dioecesis gllbernium die 27 Scptc111bris sllscepit, rui dioeeesi praefllit usgue ad annllm 1911, gllo anno die 15 Novembris ad Episcopatulll SzaIllosujvariensem l~enignissillle est nominatus, 16 Deeembris ejll~dem annî praeconi~atll~, die 8 Augusti 1912 gubernaculum dioecesis Szamosujvariensis suscepit.

12 ~ I.1 II. SERIES PRAEPOSITORUM MAJORUM ET CANONICORUM ETIAM ACTUALIUM CAPITULI SZAMOSUJVARIENSIS PER SUAM CAES. ET REO. APOST. IvlAJESTATEM FRANCISCUM JOSEPHUM I. ANNO DOMINI 1853 fundati. 1. MACEDON POP, e parocho Naszodiensi et Vicario for~neo Rodnensi per bullal11 apostolicam datam 11 Decembris 1857, in Praepositul11 Majorel11 et Callonicum Ecclesiae cathedralis SZJl110sujvariensis nol11inatus, ab Episcopo fel. record. Joanne Alexi -- solemni ritu installatus die 14 Maii ConCÎnnavit plures libros praesertim ad ins.tructio~el11.relig!o~is necessari~?, prouti sunt Catechisml et Hlstona biblica pro vams puerorum aetatiblls, qui adhllc hoclie in dioecesi adhibentur, exinde libros, quorlll11 tituli sunt: 1) Galeria icoanelor s~inte, 2) Activitatea vicarilor Năsăudului, dela finea seci. XVIII. până la Decessit 29 Julii 1873, anno suae aetatis 64, sacerdotii vero JOANNES ANDERCO de HOl11orod, e paracho Avas-Fels6falvaensiset Vice archidiacono districtus Avasiensis "'- decreto regio dato clie 24 Januarii 1357 in Archidiaconulll seu Ledorem Ecclesiae catheclralis et Canonicum Capituli Szamosujvariensis denoll1inatus, qua canon ieus praposuit Theologiarn J110ralem ct

13 pastoralem in seminario theologico domestico; post translationem Episcopi Michaelis Pavel ad Sedem Magno-Varadinensem in Vicarium capitujarem electus, Praepositi Majoris dignitatem consecutus anno 1874 obi it 30 Julii 1890, anno aetatis 81 ac sacerdotii 57:..3. JC?A~N ES GULOVICS, e parocho SzatmartenSl et dlstnctus ejusdem nominis Vice archidiacono 24 Januarii 1857 fadus cathedralis EccJesiae Custos seu EccIesiarcha et Canonicus. - Nâtione fuit Ruthenus. - Mortuus qua Archidiaconus seu Lector die 12 Novembris 18 6, anno sune aetatis 74, et seicerdotii STEPHANUS BILŢIU de Jo6d, e parocho Hidegkutensi et distridus Nagybf.nyaensis Vice archidiacono 24 Januarii 1857 fadus Canonicus SchoJasticus. Annis 1863 et 1864 ableaatus dietajis ad comitia ; b TransilvaJllae Nagyszeeeni habita, titulari Praeposltura de Csudany insignitus, Vicarius generalis episcopalis, rrimus Redor seminarii theologici domestici lisque ad [InJlum 1 c 75; OJiit q:.l8. Praepositus major 21 Septembris 1590, anno aetatis 83, sacerdotii vero MICHAEL ŞIERBAN de Csernye r alv3, e paroeho Varad-Olaszien~i et professore inst!tuti paep~~ randorum ad magisteria Magno-Varadinensl 24 Janu~rt fadus Canonicus Cartophilax seu Cal1c~lIanus, primus Orirector. Cancellariae Dioecesa~ae, I 11l&"uas : romenam, hungancam, germanicam, gajllcam,. Jatlllam et graecam bene callebat, picturae ctil'.11l ~~cavlt, pl~lres expingens iconostases in variis ecc1esjls;. a pl:lmo Episcopo concreditlls, ipse depinxit pulchernmas ITnagines ajltijll~n~iorul11,!ere in OJllJlib.us ecc\esiis dioeeesis no~trae 2dhlbltorum, IJlsuper JllUSlcae sacrae oper~m navavit, in notas referens Illusicas octo tonos liturgicos pro tril~us vocibus, serviciujl1 sepultur~c pro 9ua~lIor vocibus. nec non Sandi Joannis CIHlsostoml Lltllrgiam ~Jcrz.lll; cruces pedorajes, cjnonicorlim insignia i,)sc impdravit occasione cujllsdam Jlldientiae apud Suam Caes. et Reg. Apostolicam Majestatem; {uit '," ',.... "="1. A o\. [{ I R. KOZPUNI I STATISlI!i(AI HJ\,HAL KO N Y VTA H..\. J 11

14 12 1 prodirector Iycei theologici episcopalis, director praeparandiae dioecesanae, nec non inspector omniul11 clioecesanarum scholarum; die 30 Martii 1888 gua Custos obiit, al1no aetatis 68, sac~rdotii JOANNES SZODORO, e parocho Tasnâd Szantoensi et Distridus Szarvadiensis Vice archidiacono 24 Januarii 1857 in canonicum Praebendatum nominatus, et qua talis die 12-a Junii 1872 decessit, anno aetatis suae 82, sacerdotii autem DEMETRIUS COROIAN, e parocho Szilagysomlyoellsi et Vicario foraneo Silvaniensi al1no 1873 factus Canonicus Praetendatus, insignis ordillis FranCÎsei Josephi 1. equitis, fuit jjrofessor scholarum Blasiensium, seminarii theologici domestici rector ah anl usque ad annum 189 1, in oratoria sacra excellllit, mortuus est 29 Decembris 1891 qua Arehidiaconus seu Lector, anno aetatis 78, saeerdotii vero BASILlUS POP, e parocho Tasnâd-Szântoensi et Districtlls Szarvadicl1sis Vice arehidiaeol1o anno in Canonicum Praebendatt:m ncminatll~, die vero 1 Î Aprilis 1894 e vivis decessit qua Arehidiaconus seu Lector, anno aetatis 62, sacerdotii EUSEBIUS CARTICE, e professore Sacrae Theologiae seminarii domestici Hnl10 1'SR7 in Canonicum Praebendatul11 del1omincltus, director rraeparandiae c\ioecesanae ab <1nl1O I StJ I rector seminarii theologici, clie vero 10 Augllsti 1892 obdormivit in Domino arl\1o aetatis 57, sacordotii 31) qua.custos. 10. ALEXANDER ERDOSS) e parocho Raksaensi et Archidiacono districtlls Avasiensis 2 Januarii 1891 denominatlls est in Canonicul1l Cartophilacelll seu Cancellarillm, 30 Augllsti 1892 obiit armo aetatis 68) sacerdotii vero JOANNES PAPIU, e curato gr. rit. cath. dotl1us correctoriae regnicol. in Szal1loslljvar die 2-a Januarii 1891 factus Canon ieus praebendatus, antea profcssor et director gymnasii superioris gr. cath. Naszodiensis)

15 auetor plurium operull1 theologico-ll1oralium, aesceticoruil1 atque praedicabililllll, nec!l01l variorum Iibrorlllll didacticortlm pro instrlldione in scholis elementaribus; director praeparandiae dioecesanae, admillistrator 11101l<1sterii Niculaensis, director Tipographiae dioc CCSJllaC, vicarius ~encralis episcopalis, 7 Septembris 1902 qua Praepositus maior supremum die111 clausit, anno aetatis 67, sacerdotii ALEXANDER BENE, e parocho Szalllosujyjr-Nel1lethiensict Districtus Szentl1largitacnsis Vice arcllidiacono dic 15 Junii 1893 in Cartophilacem seu Cancellarilll1l et Canonicllll1 nol11inatlls, antea professor prilllarills praeparandiae dioecesanae et officialis dioece:;anae cjncellariae, Praepositi l1lajoris dignitate auctlls allno 1906, director prae,jarandiae ei Tipographiae dioecesanae, 1.:1: Novembris 1909 mortllus anno aetatis 63, sacerdotii joannes OEOROIU, e directore spirituali in seminario theologico dioccesano factus Canoniclls Praebendatus die 15 junii 1 ~93, ab eodem anl10 usque ad annum 1911 rector seminarii theologici domestici, ab al1no i8 docens primarius et director scholae cntralis gr. cath. M:lgyarhip03iensis, nec non administrator illius parochiae, Vicarius generalis episcopali.3 tam deful1cti gual1l actualis E'p~sC01~i,.vic~riu.s. capitlllaris, 1 S August! 1910 Praeposlh l1lajons dlgllltatem conseclltus. 14 joannes ILlEŞIU de Lemeny, e parocho Csokmanycllsi et Distridus ejusdem Ilomillis Vice mchidiacollo 31 Dccembris 1896 factus Canonicus Cartophilax seu Cancellarius, perceptor Cassae fundoru111 dioecesanorurtl, decessit qua custos 10 Martii 1908 anno aefatis 73, saccrdotii vero joannes rvasco de jood, ex administratore parochiae NUramarosszigetiensis et Vice archidiacono ad hollore.:! die 31 Decembris 1896 in Canolliculll 13

16 " 14 Praebendatum nominatus, anno vero 1910 et hoc tempore Archidiaconus seu Ledor EccJesiac eathedralis. 16. Or. OCTAVIANUS OOMIOE, e professore Theologiae dogmaticae, philosophiae ehristianae nee non diredore spirituali seminarii domestici die 26 Septembris 1902 in Canonicum Praebendatulll deno Illinatus, nunc autem Ecclesiarcha seu Custos, auctor Iibri aschetici, cujus titlllus: "Arborele vieţii" considerationes et meditationes supra SSmam Eucharistiam, nec noi1 "Cursus completi instrudionum Il (Catecheses) canoniei E. Oaussens bourdigalensis, guem cursul11 tribus voluminibus e gallica in romenicam linguam vertit. 17. Or. PETRUS FABIAN, e professore Studii biblici in seminario theologico domestico et catecheta juventutis gr. rit. cath. in gymnasio majori statlls Szamosujvariensis die 3 Martii 1906 fadus Canonicus Praebendatus, nunc vero Scholasticus. 18. JOANNES WELLE, e parocho civitatis Des et distridus Kaczkoensis Vice archidiacono die 18 Augusti 1910 Canonicus CartophiIax seu Cancel/arius fadus, antea officialis in cancel/aria episcopali et Viceredor in seminario theologico dioecesano. 19. OREOORIUS POP, ex administratore parochiae Ujnemeth et districtus Erme/lekiensis.vice archidiacono die 18 Augusti 1910 in Canotllcum PraebendatuITI denominatus, antea administrato~ parochiae Akos ejusdem distridus vicearchidiaconalis.

17 III. VENERABllE CAPITUlUM ECCLESIAE CATH EDRALIS ORAECI RITUS CATH. SZAlvlOSUJVARIENSIS. A,'chil)resbyte,' seu Praeposifus Major: Rrnus D. JOANNES GEOROIU, cathedralis Ecc1esiae Szamoslljvariensis Archipresbyter seu Praepositus Major et CanoniclIs, Vicarius generalis episcopalis ct Causarum auditor generalis, Tribunalis Illatrimonialis, Officii Exadoratus dioecesani et Prosynodalis Exalll i natori i Praeses, Inspector seho larlllll dioecesananlln, Sedis Consistorialis Assessor. Al'chidiaconus seu LectOl': RIllLlS D. JOANNES IV ASCO, cathedralis Ecc\esi<le araeci ritus catholicorlllll Szamosujvariensis Archidi~conus seu Lector et Canonic.us, Tribllnalis 111 a trimonialis et Officii Exactoratus diocce3ani Vice-Praeses, Officii pro adl11inistratione fllndorul11 ac fllndationull1 dioecesanarlll11 Director seu Perceptor, Monasterii Niclllaensis nec non OHicii pro distribuendis sacris rnissarulll i ntention i bus adm i n istrator, Prosynodal is Examinator, Assessor Consistorialis. Ecclesiarcha seu Custos:. Rmus D. Dr. OCT AVIANUS DOMIDE, catheuralis Ecc\csiae Szamo3ujvariensis Ecc1esiarcha seu Custos ct Canollicus, Director spiritualis in Seminario theologico domestico, Lycei theologici episcopalis Pro-

18 director, FisCL1s consistorial is, Praefectus Typograph iac dioecesanae, Tribllnalis matril110nialis consiliarills, Officii Exadoratlls dioecesani et Inspectoratlls scholarulll dioeces. Mern')rum, Societatis SS. Missionlllll et Exercitiorum spiritllalilll11 Pnleses, Assessor Consistorialis, IJ rosynodalis Examinator, SS. Theologiae nec Îlon Philosophiae Doctor. Scholasticus : Rrnus D. Dr. PETRUS FABIAN, cathedralis Eccle5iae graeci ritlls cath. Szan103ujvariensis Scholasticus et Canonicus, Director Praeparalldiae dioeces<1llae, Pro3ynodalis Examirntor, Tribllnalis matrimonialis Defensor, Ofiicii Exactoratll~ dioecesani et Inspecforatus scholarum dioeces. m~m')rum, S. S~dis Consistorialis Assessor, Ofiicii pro administratione fundorum ac fuildationllm dioecesanarlim COlltraagens, SS. Theologiae Doctor. CartophUax seu Cancellarius: Rmus D. JOANNES WELLE, cathedralis Ecc1esiae Szamo3ujvâriellsi; Cartophilax seu Cancellarius et CanonicLis Tribunillis Illatrimonialis consiliarills, Officii ExactoratL;s dioecesani membrut11, Commissionis dioecesanae in negotiis pensione providendorutll sacerdoturn Praeses, S. Sedis Consistorialis Assessor, Prosyllodalis Examinator. Praebendatus : Rmus D. OREOORIUS POP, cathedralis EccIesiae graeci ritus catholicorum Szamoslljvariensis Praebendatus et CanoniclIs, S~lllirllrii theologici domestici Rector, Tribunalis matrimonialis consiliarius, Ofiicii

19 Exadoratus dioecesanl membrllm, S. Sedis ConsistorÎalis Assessor, ProsYllodalis Examinator, districtus Sza Illosujvariensis Associatiollis pro litteratllra ei cultura populi romeni Director. 11 Al'chidiacol1us Silvaniellsis extl'a gl'emillm Capitllli. [{mus D. Dr. ALEXANDER OHEŢIE, ArchidiacOIlL1S et Vicarius foraneus episcopalis Silv<llliellsis, parochus Szilagysomlyoellsis,. per distridlllll I(ra~zna et Vall(() scholarum vernacularul11 Inspector, S. Sedis COl1sistorialis Assessor, S. Theologiae Doctor. 2

20 IV. ABBATIAE SEU ARCHIMANDRIAE VETERES intra ambitum dioecesis Szamosujvariensis existentes.,oii 1" _1 1. Abbatia SS. Petri et Pauli de Bikszăd. In monte prope Bikszad in Comitatu Szatmariensi et Districtu Vice-Archidiaconali Avasiensi cxistit Monasterium Religiosorum Ordinis S. Basilii M. quod circa anum ] 700 fundatum et cum indultu Jm//Jni.c::,' J08ephi de CamelJi..;,;, eotum Episcopi Munkacsiensis f uerat erectulll. Monasterium istud olim proprium habebat Abbatem, priniusque Abbas fuit!.. mitl,'; de ('w'oli ex Trapezunt oriundlls, qui anno 1703 a qllibusdam lllalcvolis religionis catholicae turbatoribus occislls fuisse perh ibetur. - Abbas: Vacat. 2. Abbatia S. Nicolai de Nicula. In promontorio p03sessionis Nicula COlllitatui SlOlnok-Dobokacl1si gremialis prope Szamosujvar existit MOllasterium clim duabus Ecclesiis: Una lignea a:dificata anno 1695 ad SS. Trinitatem, altera lll11ralis nava, cura praesertim administratoris illius temporis Clar. Michael is I vas co, ss. theologiae professoris ~nllo.1879 ad Assumptionelll B. Mariae Virginis erecta; I1~ huilis novae s. aedis Iconostasio supra portal!1 reglam. ~s3ervatur imago thaulllaturga B. V. Manae e veten Itgnea.~cclesia translata, super qua anno 1694 a 15 Februam 12-al11 usque Martii brevi SOllltl1lTlodo ~nten~isso temporis spatio diu noctuque lacrimasse tnduble probatum est, qua propter in sumrna quoque 'i r

21 '" popun ftdelis in festo Obdormltlonis (Assumptionis) Virginis Deiparae et În. festo NativitatÎs ejllsdem Oei Oenitricis qllotannis e remotissimis qlloqlle partibus magno nllmero eorslim conflllere soliti venerationî constitllitllr. *) -- Abbas: Va cat. 3. Abbatia SS. Archangelorum Michaelis et Gabrielis de CUI'vinio (Strimbul. Horgospafaka). In Comitatll Szolnok-Dobokaensi prope possessionem Horgospataka (Strimblll) Districtui Vice-archidiaconali Rettegiellsi gremialem, exstat "MonasterillrTl cum EccIesia ad Exaltationem S. Crucis. Monasteriulll hoc iuxta inscriptionem matriclilae antiqllae ibidem existentis erectllm est armo 1765 per flhijipuljl J)ac/JolJliul11 rieol'giu, nobilem de Horgospataka. - Abbas: Va cat. 4. Abbatia B. V. Mariae de Mojszeny." In Comitatlls Maral11arosiellsis colle supra paglltll Mojszcny sito,_ exstat Monasteri1llTl cum Ecclesia ad Anllllilciationern B.Mariac Virginis antiquissimo telllpore fundatlll11. - Abbas: Vacat. " 5. Praepositura B. Mariae V.,de Vă.ad. In Comitatus Szolnok-Dobokaensis posscssiollc:' V:itid Districtlli Vice-archicliaconaJ.i cognol11ini ingremiata, exsistebat olim Sedes Episcopalis eillsclem norninis, quae llllnc solutl1moclo in rucleribus et aliquibll~ pristinae sllae.existentiae mol1l1mcntis.redditur COllSPIClIa. - PraeposltllS: Vacat. *) Campannla major in tniti vetcris Ecclc,iac l'xistl'ih cirylicis caractcribus im[lrl',;5al\1 habct scqucntc!n CirCII1l13CriptiollcJ\l: Q"trozs desztva Xtova 169U-holyita.

22 V. Sacra Sedes Consistorialis Episcopalis Gr. rit. Cath. Sz lmosujvariellsis. Pl'{tC'ses: lllmus ac Rmus Dnus ORDINARIUS. \,ie;u'ius ge/joj'ulis ppiscopcdis, CrlIJS;l/'UJlJ.i 1/ diwl' gt'/wntlis ac Delegatus PI'Heses: JOANNES OEOROIU, pag. 15. Assesso/'t S: Rssimi Domini cathedralis Ecclesiae Szamosujvariensis CANONICI ACTUALES et sllpranominatlls Archidiaconlls. Praeterea juxta seriem denominationis: Rmus D. Alypius Barholoviciu, emeritlls Archidiaconlls et Vicarillstoraneus episcopalis Silvaniensis, pensione provislls, insignis Ordinis Francisci Josephi Crllcis eqlles. A. R. D. Joannes Papiriu Pop de Boerfalva, parochlls Szecsensis, vicearchidiaconlls et districtlls Perecsenensis scholarum vernacularum Inspector. A. R.. D. Alexander Gyenge, de Csikjenofalva, parochus Falusugatagensis, emeritus Vicearchidiaconus. Rmus D. Titus Bud, parochus Maramarosszigetensis. Vicarius fo:-aneus episcopalis Maramarosiensis, Vicearchidiaconus et scholarum vernaclllarlllti districtus Sjgetensis I nspectol A. R. D. Demefrius Coroian, parochus Tasll<ldszant6ensis, distridlls Tasnadszarvadensis Viccarchidiaconlls et scholarum ejllsdem districtus Inspector. A. R. D. Athanasius Demian, parochus Avasfelsofaluensis, emeritus SS. Theologiae professol A. R. D. Georgius Pascha, administrator AlsolIjfalvensis, emeritus SS. Theologiae pro~essor et Oflicii Exactoratus dioecesani membrllm, rigorosatus ex Jure et Historia ecclesiastica. A. R. D. Alexius Berinde, parochus Szinyervaraljaensis.,. I r l' I 1 ". r

23 A. R. D. Alexius Varna, parochus Felsoszivagyiensis, Virearehidiaconus distridus IlIyesfalvensi~, et per eundem sehn!arum vernacularum Inspector. A. R. D. Basilius Pordea, Nota!"ius Consi~torii Episcopalis, Tribunalis matrimonialis comiliarius, Theologiae moralis ct pastoralis professor in Lyeeo theologica Szamoslljvarien~i! Prosynodalis Examinator, IlImi ac RssimL Episcopi dio'~ce~ani a Secretis, Vicearchidiaeonus ad honores. A R. D. JaC');1US Pop, parochus Batarcsensis. A. R. D. Joannes Hod,:,rean, instituti corredorii regnirol. Szamoslljv3!'ien:is Curaţus, Ofricii Exadoratus dioeeesalli membrum, Tribunalis matrimonialis Consiliariu" VicearehidiacoJ1l1s ad hoj1ores. Rmlls D. Alexander GhEţia,. v. pag. 17. RIl1l1s 1). Alexander ~Ialiţa, v.iearius foralleus episcopalis et vieearchidiaeol1us Rodnem is, paroehus Naszodiensis, per vîcariatum RodnensE'm In~ pedor scholarum vernacularu m. A R. D, Dionysills Vajlla, parochus Szamosuj\'ariensis,ejusdem nominis di~trictus vicearehidiaconus, Officii Exactoratlls dioecesani membn:m et seholarum vernacula 1 '1l1ll districtus Szamosujv?riensis Inspector. ARD. Uylarius Boros, paroehus Desensis, distridus Kaczkoensis vicearchidiaconus,' et scholarum ejusdem districtus I\1spector. A. R D. Alexander Pop, parochus Bujdosensis, districtus Alparetensis vicearchidiaconus et per eundem scholarum vernacularum Inspector. A. R. D. Augustinus Vicas, parochus Hidvegensi~, Vieearehidiaconlls distril tus Ipl;ensis, nec non Inspector vernacularuill scholarum ejllsdem districtus. A. R. D. Michael Pop. parochus Kucsoensis, districtus Brcclensis vicearehicliacol1t1s, et per eunde [TI scholarurn vern"cli1arurn Inspel tor. A. R. D. Julius Darabanth, paroch IS Avasujfalucnsi5, districtus Avasiensis vicearchidiaconjs et Inspcctc r scholarul11 districtus ejusdel11 no\llini~. 21

24 1 22 A. R. D. Joanres Nistor, parochlls Felsohlnyaensis, Vicearehidiaeonus districtus ejw:dfjll ncminis, districtus Nagyhinyaensis administrator officii vicearchidiaconalis, et, per eosdej11 distridus Insrcctor.scholarum vernacularum., A R. D. Antonius Kovato, parochus Nagytclrnnensis, districtus Turczensis Vicearchidiaconus et Inspector scholarum ejusdem districtus. Nota1'ius S. Sedis Consistorialis: A R. D. Basilius Pordea,. pag. 21. Vire-nofnJ'ills: vacat. FiSC/lS Con8i..., t.: Rmus D. Dr. act A VIANUS DOMIDE, pag. 15. Advocatll,c;,' dioecesclflu,..., : Spect. ac CI. D. Dr. Basilius Ramonczai, juridicarul11 causarum fori utriusquc Advocatus, fiscalis, episeopalis ct dicece~anus, Juris universi Doctor, Juris civilis professor in Iycco theologico qomestico. illediells ('onsi.'.dm ialis: Spect. ac CI. D. Dr. Stephanus Pap, Medicinae universac Doctor, S. Sedis Consistorialis ordinarills Physicus, seminarii theologici et institllti dioecesani candidatorum pro ludi magisterio medicus, in Iyceo theologico episcopali Mec\icinac pastoralis professor, distridus Szekiensis Medicus orc\inarills, cum sede in libera et regia civitatc Szamoslljvar. VI. Aula Episcopalis et Callcellaria diobcbsana. ~ I I I ",., r~ f I j' ()nneellc/l'ine Di,'celo,' una et.. ")'e( l'etw'îus episcojmlis: A. R. D. Basilius Pordea, pag. 21. ('c/f'rf'lljonicij'ii: R. et CI. D. Or. Victor Bojor. Theologiae dogmaticae, Tvpici ei Ritus ecclesiastici prjfessor in ~e:llinario theologico, SS, Theolouiae Licentiatlls, et PhlIosophiae Doctor. :--, (

25 R. et CI. D. Dr. Basilius Moldovan, Studii biblid professor in seminario theologico, nec non catecheta pro juventute gr. cath. in majori status gymnasio Sn-: l1los11jvariensi, SS. Theologiae Doctor. Act wu ills: R. D. Joannes Varna, theologus ab~ solvens, catecheta pro jllventute gr. cath. in gymnasio m3jori statlls SzamoslIjvariensi. j)/'ofoeojli.<;( CI f'l A f'('hinu'iil8: R. D. Basilius Botha, theologus, professor interimalis apud Praeparan~ diam dioecesanam. O<Hu'pl/ist (II': D. Theodorus' Bindea, Florianus Gavrilas, theologi. Cu'!,so!' eo/1:;î:;(ol'îidis,' Oabriel Tarta. 23 VII. Trihunal Matrimoniale. PI'(!('ses: Rmus D. JOANNES OEOROIU, pag. 15. l/iee-pl';,eses,' Rmus D. joannes IVASCO, pag. b~~j8ili;;l'ii: Rmi D: Dr. OCTAVIANUS DOMIDE, JOANNES \VELLE, OREOORIUS POP, A. R. D.: Basilius Pordea, Joannes Hodorean. JhdJ'lllionii lj('/'t'llsor,' Rmus D. Dr. PETRUS FABfAN. FiseU8 1'ribu/1i1Jis JlJCItrillloniaJis: R. ac CI. D. Dr. Victor Bojor.. Secrelfll'ius,' R. ac CI. D. Dr. Basilills Moldovan, pag. 23. VIII. ExaminatOl'iuln Presynodale Dioecesanum. Preleses: Rll1l1S D. joannes OEOROIU. HXWlliJlH(OI'l'S: Rmi O.: joannes IVASCO,

26 1 Or. OCTAVIANUS OOMIOE, Or. PETRUS FABIAN, joannes WELLE, GREGORIUS POP, eanoniei; - 3asilius Pordca. Dr. Victor Bojor et Dr. S?'silius Moldovan, SS. Theologiae professores. nff:c~um IX, Exacturatus O;UBcesani. '1 I ~ I! i I P/'oeses: Rmlls O. joannes OEOROIU. rire-pi'l/f'ses: Rmlls O. JOANNES IVASCO. lifemb/,l) : Rd~mi DO.: Or. OCT AVIANUS DOMIDE, Or. PETRUS FABIAN, joannes \XlELLE, GREGORIUS POP, A. R O. Joar.ncs Papiriu Pop. Georgius F'C'.scha. loalines Hoderean.!\1athaeus Pop, paroehus Desaknaensis, Joannes Sonea, paroehlls Rettegiensis et districtus cjusdem nominis administrator offieii vieearehidiaeonalis, ""Oionysius Vaida; Di'. Victol' BojOl" Dr. [Jasilius r.1o!dovan. SS. Theologiae professorcs; Joannes Şanta, praeparandiae dioecesanae professor; Thcodorus r,1orariu, sacerdos, instituti oecollomici "Concordia/l director. Acfucu'ius: Vacat. X. OfficiuHl pro adminisfrafione fundorum afque flllldafidiiurji '. l!i OBCeSanarum. Directo/' seu /'elteptol': Rmus O. joannes IVASCO. ('ollt/'(i-ngens: Rmus O. Or. PETRUS fabian. ~ I('{lJ(/riI18: Vacat. C,I /1 ('('J/i,<, ( n: D. Aure!ltw Ghilea, theologus.

27 XI. Inspectoratus schularum dio6cgsanarmn. Jn." pprfo/': Rmlls O. JOANNES OEOROIU. J[/'mh"ll: Rdsmi DO.: Or. OCTAVIANUS DOMIOE, Dr. PETRUS FABIAN, Uylarius Boroş, rarochlls eivitatis Des et distridus vieearehidiaconalis Kaezkoensis '.'icearchidiaeonus, S. Sc:dis consistorialis assessor, in negoho llen~1cl1e XrI. Cumm:ssio O!oeCEsanR I1rovic!emlcrum Saccrdolum, J)J'ilesps: Rmlls D. JOANNES WELLE..lff'/IJ1J/'n: A. R. DD: Basillus Porde:l, pag.21, Alcxc.ndcr Po~, c1istridlls Alparetellsis, Augustimw Vira~, distl'. Ipl~ensis, Gcol'gius Stal1ciu, distr. Beszterczensis viccarchidiaconi, Oasilius Pop, vicearchicliaconus ad honores, parochus AIs6varczaensis, Joannes Sonea, p~.g. 24, et Dr. Victol' Bojor, pro:essor SS. Theologiae. 25 XIII. Commissio Examinatoria professorum docfr'inae I'eligionis in scholis merliis applicundorllm. ]>' cl/'.<;' {,s: Rrnus D. JOANNES OEOROIU.. 1/1'/1//)/'(/: R~t1li UD.: JOANNES IVASCO, Dr. OCTAVIANUS DOIV\lUf, \)r. PETRUS FABIAN, JOANNES \VELLE, OREGORIUS POP, canonil i, A. R 1). Basilius Pordoa, R. D. Dr. Victor BojOl' d Oi'. nti.gi!ius ~'oldovan, SS. Theologiac professores.

28 26 XIV. Societas SS. Mlssionum et Exercitiorl!m spir:h[alium. PNleses: Rmus D. Dr. OCTAVIANUS DOMIDE. ViCe-Pl'Cleses: Rmlls D. Or. PETRUS FABIAN. SecI'f~tal'ius: A. R. O. Oionysius Vajda. Cl1ssae ()l1stos: R. O. Thedorus "'orariu. llfembl'll Com1l1;ssinnis eenf ndis: Rdsm. D. JOANNES OEOROIU, OREOORIUS POP, Dr. Alexandel' Ghetie, Joannes Coste, parochus Kovârhosszufaluensis, Or. Victor Fojor, ct Aurel!us Oragoşill, administrator VâmfaIlIcnsis. xv. Lyceum et Seminarium theologicr.m B!1iscopale ore rit. cath. Szamosujvar:ensB CLERI JUNIORIS AD Sanctum Joannem Apostolum et Evaligelistum, }Jrodil'ectm': Rmus D. Dr. OCTAVIAN DOMIDE.!Jrofessol'es ordiij[!l'ii: A. R. D. Basilius PHdea, pag. 21. R. ac CI. D. Or. Victor Bojor, pag. 22. R. ac CI. D. Dr. B,wilius Mo!dovan, pag. 23. R. ac CI. D. Georgius Vidican. Juris ac Historiae ecclesiasticae professor, rigorosatus ex omnibus studiis theologicis, catecheta apud scholam civilem puellmum Szamosujvariensem, nec non apud institutum candidatorum pro ludimagisterio. ~ Pl'of'essol'es exlnlol'dilhli jj: Sp. ac CI. D. Or. ' Basilius Ramonczai, pag. 22, Sp. ac CI. D. Or. Stephanus Pap, pag. 22, S3minarii Superiores: Reclot': Rmus D. OREOORIUS POP. Dh'ectol' Spil'itlll:l/is: RlllllS O. Dr. OCTAVIANUS DOMIDE. Studiorul11 pi'8el'ectu... : R ac CI. D. Or. Victor Bojor.. f 1,

29 XVI. Institutum liiobcesanum Candirlatorum Ilro llldimagisterid Szan:osujvarienS6: adnexum cum ~chola (Praeparandia Di ecesana). 27 practica gr. rit. catl1. j)ij'f'dol': Rmus O. Or. PETRUS FAB/AN. Pro/('SSOl'e8: R. D. Joannes Santa, rigorosatus ex omnihus stlldiis theologieis. ' R. ac CI. D. Dr. Euganius Szeles, pro~cssor p. o. Philosophiae Doctor. R. D. Caecilius Demian, theol. abs., censllratus. R. D. Georgius Vidican, pag. 26. D. COI'nelius Pap, professor sllpplens, censuratlls. R. D. Basilius Botha, theologus, prof. interimalis. Sp. D. Valentinus Czirmes, per. exeels. Ministerium reg. hung. agrielllturae expositlls agronomiae professor. D. Alexander Pop, calltus ecclesiastici et industriae domestieae magister in Im:tituto Praeparandorllm ad magisteria, ac Seholae pradicae docens.. D. Joannes Beran, cantlls figuralis magister, approbatus pro scholis mediis. R. D. Aurelius Pop, theologus absolvens, pro~essor interimalis, examen fundamcntale ~utiit. XVI!. Gymnasiuin majlls fundationaie Naszodiense. Comissarius episcopalis: - Direct OI": R. ct Sp. D. Joanncs Gheţic, theologlls al solvcns, profcs~or pulilieus ordinaritls, in serviti o ah al1no 1885.

J.E;~~~ --.. " ~ "'_- - ---."._J IHOECESIS SZAMOSUJV.ARIENSIS PRO ANNO A CHRISTO NATO. l\ii)cccciii. TYPlS "1 Yl'()fil{t\l'lli:\E ll\!

J.E;~~~ --..  ~ '_- - ---.._J IHOECESIS SZAMOSUJV.ARIENSIS PRO ANNO A CHRISTO NATO. l\ii)cccciii. TYPlS 1 Yl'()fil{t\l'lli:\E ll\! SC-IE~A TISNIUS C ~... ~ r.n ~ J.E;~~~ --.. " ~ "'_- - ---."._J IHOECESIS SZAMOSUJV.ARIENSIS GRAECI l.utus CATllOLICORU~'l PRO ANNO A CHRISTO NATO l\ii)cccciii...l?::... b e:rectione d.ioecesis L_ TYPlS

More information

VENERABILIS DIOECESIS SZAMOSUJV ARIENSIS. GRAECI RlTUS CATHOLICORUM PRO ANNO A CHRISTO NATO MDCCCGVI._.:. -- KONYVTARA. SZAI\'I'OSUJV ARINI

VENERABILIS DIOECESIS SZAMOSUJV ARIENSIS. GRAECI RlTUS CATHOLICORUM PRO ANNO A CHRISTO NATO MDCCCGVI._.:. -- KONYVTARA. SZAI\'I'OSUJV ARINI SCHE~A TISJVIUS VENERABILIS C ~~ l E._--- :. ;- :a -,-) \ I'-~. ),ll G'l'\ ' J., X, '.. -=---- -~ -----~ = ~ DIOECESIS SZAMOSUJV ARIENSIS GRAECI RlTUS CATHOLICORUM PRO ANNO A CHRISTO NATO MDCCCGVI._.:.

More information

SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII,

SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII, SCHEMATISMUS VENERABILIS C L E R I ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1905. STRIGONII, TYPIS GUSTAVI BUZÁROV ITS. t Ecclesia Cathedralis Strigoniensis. PATRONUS ARCHIDIOECESIS

More information

C L E R I SCHEMATISMUS VENERABILIS MAGNO-VARADINENSIS GR. R. CATH. . II -D I~ I~ (~ X (~ ~-'" MAGNO-VARADINI, 1890. PRO ANNO

C L E R I SCHEMATISMUS VENERABILIS MAGNO-VARADINENSIS GR. R. CATH. . II -D I~ I~ (~ X (~ ~-' MAGNO-VARADINI, 1890. PRO ANNO L 'Şf ~... ": SCHEMATSMUS VENERABLS j. ~.1 C L E R DOECESS '1. '1 MAGNO-VARADNENSS GR. R. CATH. PRO ANNO. -D ~ ~ (~ X (~ ~-'" _... ~ ~ '- '-'... _ J. ~.""... - KSJ Kiinp tar 1111111111111111111111111111

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i.

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=2 New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p ii. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=3 New

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Nuclear A practical energy source

Nuclear A practical energy source T Gi Fii/Fi Nl A il D Hll, T! Gi P i xl xi i i l b vii i iiiiv xi i l W lk ki i I Li P i D ill v ii i-l il i, i - ivii Wbb W x i i l il v i i i W k i S B i, kl vl il i Gi P S, C C Gi P S Aivii ill x i

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

COMPUTERS ORGANIZATION 2ND YEAR COMPUTE SCIENCE MANAGEMENT ENGINEERING JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO SERRA PÉREZ

COMPUTERS ORGANIZATION 2ND YEAR COMPUTE SCIENCE MANAGEMENT ENGINEERING JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO SERRA PÉREZ COMPUTERS ORGANIZATION 2ND YEAR COMPUTE SCIENCE MANAGEMENT ENGINEERING UNIT 1 - INTRODUCTION JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO SERRA PÉREZ Unit 1.MaNoTaS 1 Definitions (I) Description A computer is: A

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail)

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail) ? 9? 1? Full Hope (h = 66) (v:fm7) 1. When. Those. (v:fm7) Till When Pre ust? I ll I cious ice could not Raed ith Bought by / love Him faith fear saves life tempt / nev let Him at are /C faith H bled /C

More information

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, p i.

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, p i. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=2 New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p iii. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=4 New

More information

College of the Holy Cross. Commencement. at ten-thirty o clock in the morning. friday, the twenty-second of may. two thousand and fifteen

College of the Holy Cross. Commencement. at ten-thirty o clock in the morning. friday, the twenty-second of may. two thousand and fifteen College of the Holy Cross o n e hundred and sixty-ninth Commencement at ten-thirty o clock in the morning friday, the twenty-second of may two thousand and fifteen ORDER OF EXERCISES INTRODUCTION OF THE

More information

bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn

bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn b c bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn Copyright (C) 1999 Senari Programs Page 1 SoundBox Montessori d f darts dice door dove forest farm film foot fish Copyright (C) 1999 Senari Programs

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a Windows XP with Service Pack 2 Installation Guide T h i s set u p g u i d e w i l l g u i d e y o u t h r o u g h t h e st ep s r eq u i r ed t o i n st a l l W i n d o w s X P ser v i c e p a c k 2 o

More information

Friedrich Schiller University Jena. General Doctoral Examination Regulations

Friedrich Schiller University Jena. General Doctoral Examination Regulations Friedrich Schiller University Jena General Doctoral Examination Regulations Contents I. Right to confer doctoral degrees... 3 II. Admission requirements for doctoral programmes... 3 III. Acceptance as

More information

HAROLD CAMPING i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

University of Kentucky Retirement Plans (Approved by the Board of Trustees)

University of Kentucky Retirement Plans (Approved by the Board of Trustees) Administrative Regulation 3:1 Responsible Office: Executive Vice President for Finance and Administration Date Effective: 9/10/2013 Supersedes Version: 5/14/2013 University of Kentucky Retirement Plans

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2 2010 2 Vo l. 28 N o. 2 Feb rua ry 2010 C h inese J ou rna l of Ch rom a tography 204 208 DO I: 10. 3724 /SP. J. 1123. 2010. 00204 C 4 3,, (, 453003) : C C 4, S inoch rom OD S2B P (416 mm 200 mm, 5 m ),

More information

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Year 1 Set 1: CVC words Set 2: CVC and CCVC words Set 3: CVC, CCVC and CCVCC words Set 4: Words containing 'ch', 'sh', 'th' and 'wh' Set 5: Words ending in 'll',

More information

How to Subnet a Network How to use this paper Absolute Beginner: Read all Sections 1-4 N eed a q uick rev iew : Read Sections 2-4 J ust need a little h elp : Read Section 4 P a r t I : F o r t h e I P

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

1. Who can use Agent Portal? 2. What is the definition of an active agent? 3. How to access Agent portal? 4. How to login?

1. Who can use Agent Portal? 2. What is the definition of an active agent? 3. How to access Agent portal? 4. How to login? 1. Who can use Agent Portal? Any active agent who is associated with Future Generali Life Insurance Company Limited can logon to Agent Portal 2. What is the definition of an active agent? An agent, whose

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

BOOKS. 370.117 El Teacher Talk: Multicultural Lesson Plans for the Elementary Classroom.

BOOKS. 370.117 El Teacher Talk: Multicultural Lesson Plans for the Elementary Classroom. 299 Po Popol-vuh. BOOKS MATERIALS TO BE USED WITH 4 TH GRADE EARLY CIVILIZATIONS THE MAYA EMC -- 225-4783 www.tusd1.org/contents/depart/emc/index.asp emc@tusd1.org 299.7 Ni Mexican and Central American

More information

Implementation Plan: Development of an asset and financial planning management. Australian Capital Territory

Implementation Plan: Development of an asset and financial planning management. Australian Capital Territory Implementation Plan: Development of an asset and financial planning management framework for TAMS Australian Capital Territory NATIONAL PARTNERSHIP AGREEMENT TO SUPPORT LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

CAREER RELATED FIRST DEGREE PROGRAMME IN COMMERCE & TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT PROGRAMME STRUCTURE SEMESTER I SEMESTER II

CAREER RELATED FIRST DEGREE PROGRAMME IN COMMERCE & TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT PROGRAMME STRUCTURE SEMESTER I SEMESTER II CAREER RELATED FIRST DEGREE PROGRAMME IN COMMERCE & TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT PROGRAMME STRUCTURE SEMESTER I s Title per Sem Language I EN 1111 English I 5 3 3 Language II 1111. 3 Additional Language

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools ~ Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools Starmount e Elementary -- Streets (proposed reopening 2015-2016) Schools ~ Ra ilroad -- water Bodies Home School Areas D NATIONS FORD D MONTCLAIRE D HUNTINGTOWNE

More information

Roman Numeral Table. Basic Calculations Review

Roman Numeral Table. Basic Calculations Review Basic Calculations Review I. Okay. It has been a long time since we have had to even THINK about Roman numerals vs. Arabic numerals, right? So just to refresh, a Roman numeral looks like this XVI but an

More information

ICRIN Seminar on EU Regulation of Clinical Trials

ICRIN Seminar on EU Regulation of Clinical Trials ICRIN Seminar on EU Regulation of Clinical Trials 12 th March 2013, Dublin J. Michael Morris Director Scientific Affairs IRISH MEDICINES BOARD 28/03/2013 Slide 1 Overview Clinical Trial (CT) legislation

More information

Latin Meter: an introduction. Dactylic Hexameter

Latin Meter: an introduction. Dactylic Hexameter Latin Meter: an introduction Dactylic Hexameter English Poetry: Poe s The Raven Trochaic Octameter / x / x / x / x / x / x / x / x Once up- on a mid- night drear- y, while I pon- dered weak and wear- y

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

50-State Analysis. School Attendance Age Limits. 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-3442 303.299.3600 Fax: 303.296.8332

50-State Analysis. School Attendance Age Limits. 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-3442 303.299.3600 Fax: 303.296.8332 0-State Analysis School Attendance Age Limits 700 Broadway, Suite 810 Denver, CO 80203-32 303.299.3600 Fax: 303.296.8332 Introduction School Attendance Age Limits By Marga Mikulecky April 2013 This 0-State

More information

ISSUING THE AIR OPERATOR CERTIFICATE, OPERATIONS SPECIFICATIONS, AND COMPLETING THE CERTIFICATION REPORT

ISSUING THE AIR OPERATOR CERTIFICATE, OPERATIONS SPECIFICATIONS, AND COMPLETING THE CERTIFICATION REPORT ISSUING THE AIR OPERATOR CERTIFICATE, OPERATIONS SPECIFICATIONS, AND COMPLETING THE CERTIFICATION REPORT GUIDANCE MATERIAL FOR INSPECTORS CA AOC-017 AIR OPERATOR CERTIFICATION RECORD OF AMENDMENTS Amendment

More information

TITLE 9. HEALTH SERVICES CHAPTER 1. DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES ADMINISTRATION ARTICLE 4. CODES AND STANDARDS REFERENCED

TITLE 9. HEALTH SERVICES CHAPTER 1. DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES ADMINISTRATION ARTICLE 4. CODES AND STANDARDS REFERENCED TITLE 9. HEALTH SERVICES CHAPTER 1. DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES ADMINISTRATION ARTICLE 4. CODES AND STANDARDS REFERENCED R9-1-412. Physical Plant Health and Safety Codes and Standards A. The following

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

Explanation of NF-B Cost Build-Up for the 2013/14 Rate Period

Explanation of NF-B Cost Build-Up for the 2013/14 Rate Period Explanation of NF-B Cost Build-Up for the 2013/14 Rate Period The 2013/14 rates are based on the audited costs for facilities fiscal periods ending in 2011, unless otherwise stated. Those rates were calculated

More information

RECRUITMENT POLICY FOR SPECIALIST DOCTORS 1. High quality human resource (HR) is perhaps the most important aspect of healthcare systems. If there is a shortage of qualified doctors & Para-medics in health

More information

SCHEMATISMUS C LERI STRIGONIENSIS 1911. ARCHIDIOECESIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI \JENERABILIS. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5.

SCHEMATISMUS C LERI STRIGONIENSIS 1911. ARCHIDIOECESIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI \JENERABILIS. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5. SCHEMATISMUS \JENERABILIS C LERI ARCHIDIOECESIS STRIGONIENSIS PRO ANNO REPARATAE SALUTIS COMMUNI 1911. 5TRl60Nll, TYPI5 GU5TAIJI BuzAROIJIT5. Ecclesia Cathedralis Strigoniensis. PATRONUS ARCHIDIOECESIS

More information

D NONE (No reportable positions.)

D NONE (No reportable positions.) Report Required by the Ethics AOlO in Government Act of 1978 Rev.112007 FOR CALENDAR YEAR 2006 (5 u.s.c. app. 101-111) J. Penon Reporting Qast name, first, middle initial) Bea, Carlos T 2. Court or Organization

More information

Department of International Trade at Feng Chia University Master s Program Requirements Policy

Department of International Trade at Feng Chia University Master s Program Requirements Policy Department of International Trade at Feng Chia University Master s Program Requirements Policy Revised and approved by the Department Affairs Committee on June 9 th, 2005 Revised and approved by the Department

More information

: : : 670 / 150 / /2005 ( 98/ / ) /2014 ( 265/ ) «, /2015 ( 114/ /22.09.

: : : 670 / 150 / /2005 ( 98/ / ) /2014 ( 265/ ) «, /2015 ( 114/ /22.09. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.02.11 13:56:27 EET Reason: Location: Athens : 7446537-61, 2. 56 115 27 : 11-02-2016..: 670 / 150 / 2 :, 2014

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

TRENDnetVIEW App (Android)

TRENDnetVIEW App (Android) Installation Ta p o n th e P la y S tore ico n to d o w n lo a d a n d in sta ll T R E N D n e tv IE W a p p. O n ce in sta lle d ta p the TRENDnetVIEW icon to open up the app. N ote : A n d ro id O S

More information

Level 1 Latin, 2007. 90114 Translate elementary unfamiliar Latin prose into English. Credits: Six 2.00 pm Wednesday 5 December 2007

Level 1 Latin, 2007. 90114 Translate elementary unfamiliar Latin prose into English. Credits: Six 2.00 pm Wednesday 5 December 2007 1 9 0 11 4 901140 For Supervisor s Level 1 Latin, 2007 90114 Translate elementary unfamiliar Latin prose into English Credits: Six 2.00 pm Wednesday 5 December 2007 Check that the National Student Number

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

I. The Role of the Board of Directors II. Director Qualifications III. Director Independence IV. Director Service on Other Public Company Boards

I. The Role of the Board of Directors II. Director Qualifications III. Director Independence IV. Director Service on Other Public Company Boards Corporate Governance Guidelines The Board of Directors (the Board ) of (the Corporation ) has adopted these governance guidelines. The guidelines, in conjunction with the Corporation s articles of incorporation,

More information

Porto (Portugal). The Monastery of Serra do Pilar: a Window on Europe

Porto (Portugal). The Monastery of Serra do Pilar: a Window on Europe Porto (Portugal). The Monastery of Serra do Pilar: a Window on Europe 15 July 2015 Istituto degli Innocenti_Firenze 1/60 Nation State / Cosmopolitism 2/60 3/60 4/60 Reason / Imagination 5/60 Cerca do Mosteiro

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

Public Health is Like..

Public Health is Like.. Public Health is Like.. A box of chocolates. you never know what your gonna get, Forrest Gump. So... Build the evidence-base for public health practice Building the Evidence- Base Science is contributing

More information

Bewährte Six Sigma Tools in der Praxis

Bewährte Six Sigma Tools in der Praxis Frankfurt School of Finance & Management 2. ProcessLab-Workshop 03.2.2008, 8h Bewährte Six Sigma Tools in der Praxis A. Raab BB Certified GE Commercial Finance Agenda Intro Teaser Vortrag Break Out Sessions

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

TEXAS STATE BOARD OF PLUMBING EXAMINERS RULE ADOPTION

TEXAS STATE BOARD OF PLUMBING EXAMINERS RULE ADOPTION TEXAS STATE BOARD OF PLUMBING EXAMINERS RULE ADOPTION TITLE 22 Examining Boards PART 17 Texas State Board of Plumbing Examiners CHAPTER 361 Administration 22 Tex. Admin. Code 361.6 Fees 22 Tex. Admin.

More information

BELMOND LTD. (the "Company") Corporate Governance Guidelines

BELMOND LTD. (the Company) Corporate Governance Guidelines BELMOND LTD. (the "Company") Corporate Governance Guidelines The Board of Directors (the "Board") of the Company has adopted the following Corporate Governance Guidelines (these Guidelines ) to promote

More information

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report Tulsa County Assessors Monthly Revolving Fund Report Board of County Commissioners: In compliance with the provisions of Title 19 O.S. 684, this report is submitted for the Assessors Revolving Fund. A

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

US Code (Unofficial compilation from the Legal Information Institute)

US Code (Unofficial compilation from the Legal Information Institute) US Code (Unofficial compilation from the Legal Information Institute) TITLE 26 - INTERNAL REVENUE CODE Subtitle D - Miscellaneous Excise Taxes CHAPTER 43 QUALIFIED PENSION, ETC., PLANS Please Note: This

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

Creditor protection Laws for LI and Annuities

Creditor protection Laws for LI and Annuities Creditor protection Laws for LI and Annuities Provided by Duggan & Bertsch AL $5,000 Ala. Code 6-10-2. AK $54,000 Alaska Stat. 09.38.010 Ala. Code 19-3-1 for assets held in qualified trusts. Alaska Stat.

More information

Learn AX: A Beginner s Guide to Microsoft Dynamics AX. Managing Users and Role Based Security in Microsoft Dynamics AX 2012. Dynamics101 ACADEMY

Learn AX: A Beginner s Guide to Microsoft Dynamics AX. Managing Users and Role Based Security in Microsoft Dynamics AX 2012. Dynamics101 ACADEMY Learn AX: A Beginner s Guide to Microsoft Dynamics AX Managing Users and Role Based Security in Microsoft Dynamics AX 2012 About.com is a Rand Group Knowledge Center intended to provide our clients, and

More information

Taxpayer Personalized Attention and Support Platform Structure and Benefits

Taxpayer Personalized Attention and Support Platform Structure and Benefits Taxpayer Personalized Attention and Support Platform Structure and Benefits Página 1 de 13 Índice Índice... 2 1. Introduction... 3 2. Personalized Attention and Support Platform Objectives... 3 3. Platform

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Accreditation in Higher Education - an introduction -

Accreditation in Higher Education - an introduction - Confédération des Conférences des Recteurs de l'union Européenne Confederation of European Union Rectors' Conferences Aarlenstraat 39-41 rue d Arlon B-1000 Brussels Tel.: (32) 2 2305544 Fax:(32)2 2305751

More information

AZIM ESSAJI. Research Interests. Education. Employment

AZIM ESSAJI. Research Interests. Education. Employment AZIM ESSAJI School of Business and Economics 75 University Avenue West Waterloo, ON N2L 3C5 Canada 986 Creekside Drive Waterloo, ON N2V 2W3 Canada Phone: +1 519 590 0089 Phone: +1 519 884 0710 Ext. 2561

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

You'll be able to talk about your experience of studying the Italian language with a new acquaintance after you're through with this lesson.

You'll be able to talk about your experience of studying the Italian language with a new acquaintance after you're through with this lesson. 1.7 Clarifying Things & Gendered Nouns Language & Culture Lessons In this lesson, we'll take a closer look at the written mechanics of the conversation you heard in Lesson 1.2, then we'll add to your bounty

More information

Letters an d phonemes Letters: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Phonics at a glance. Some definitions.

Letters an d phonemes Letters: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Phonics at a glance. Some definitions. Phonics at a glance Phonics is Knowledge of the alphabetic code (26 letters, 44 phonemes, 140 different letter combinations) + Understanding of the skills of segmenting and blending Letters an d phonemes

More information

National Chiayi University Department of Education, Coursework Guidelines for Master s and Doctoral Students

National Chiayi University Department of Education, Coursework Guidelines for Master s and Doctoral Students National Chiayi University Department of Education, Coursework Guidelines for Master s and Doctoral Students 1. Classes The graduate institute of this department offers master s degree and doctoral degree

More information

Substation Accessories

Substation Accessories Substation Accessories Your Total Solution Provider "Inside The Fence" for Substation Accessories! Swage Bus Fittings Swage Conductor Accessories Welded Accessories Bolted Accessories Copper Clad Grounding

More information

Life Insurance. Basic Life Insurance. Optional Life Insurance

Life Insurance. Basic Life Insurance. Optional Life Insurance Life Insurance Basic Life Insurance PEIA fers active employees under age 65 a basic $10,000 decreasing term life insurance policy with accidental death and dismemberment (AD&D) benefits. The value this

More information

ACCORDI PER CHITARRA PDF

ACCORDI PER CHITARRA PDF ACCORDI PER CHITARRA PDF ==> Download: ACCORDI PER CHITARRA PDF ACCORDI PER CHITARRA PDF - Are you searching for Accordi Per Chitarra Books? Now, you will be happy that at this time Accordi Per Chitarra

More information