.- '- -;. ~-- VENERABILlS CLERI DIOECESIS. SZAl\IOSU JV A.RIENSIS. .. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM ANNO LXI.

Size: px
Start display at page:

Download ".- '- -;. ~-- VENERABILlS CLERI DIOECESIS. SZAl\IOSU JV A.RIENSIS. .. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM ANNO LXI."

Transcription

1 l i :. ~~ -;. ~--,~.- '- sem EM/\ TISMlJS VENERABILlS CLERI DIOECESIS SZAl\IOSU JV A.RIENSIS.. ROMENORUM ORAECIRITUS CATliOLICORUM..,---~". < I 7/. ' RRO '=~f ;ANNO iomini MCMXIV. "...,... AS :~ i... [/1.... 'ERECTA SEDe EPISCOPALI -:~ c-' ---! '=r..,_,, "_.. ANNO LXI. A RESTAURATA VERO ROMENORUM SACRA CUM SANCT A ET APOSTOLICA RON\ANA ECCL. UNIONE ANNO CCXIV. AM. K1R KOZPONTI. STATISZTUAI liiv.t'l'a. L. KONYVTÂ-RA.. SZAMOSUJV AR EX TVPOGRAPliAEO DIOECESANO '

2

3 ..!!fj-cj-f SCf1EMf\ TISM\JS VENERABILIS CLERI DIOECESIS SZAMOSUJV ARIENSIS ROMl:NORUM URAECI RITUS CATHOLICORUM RIW ANNO DOMINI MCMXIV. AB ERECTA SEDE EPISCOPALI ANNO LXI. A RESTAURATA VERO ROlv\ENORUM SACRA CUM SANCTA ET APOSTOLICA ROMANA ECCL. UNIONE ANNO CCXIV. KSH Konyvttir 1 IIIIIIIIII 111\1 l\\i\ \\\ \\\ SZAMOSUJv'AR EX TYPOGRAPtlAEO DlOlCI::::5ANO 1l)1 ~.

4 AM. KIA. K01POtJII SlAIlSlllKAI HiVAJAL KONYVTARA 19Lt evl.ilf.~... nap'6fojiszam Szakcsoportszam!.7L3.... = ~ 1 ~~~::â;i~s02:t!... :z: U> Sorszam!._.. ( c. 1. '1.. jj 3'>?L V~VE1 MjeBS t.. J-, J, O~'" STA r;szr, ~i~1(eţ) KONYVT~f/.{Io.

5 PATRONUS DIOECESlS: SANCTUS JOSEPHUS SPONSUS Bt:ATISSIMAt: VIROINIS MARIAt:.

6 1 D. M. O.A. PID X. PONTlflCE MAXltv\O, VICAI~IO D. N. JESU CI-lRISTI, PI~INCIPIS,\IOSTOI.ORl.\\ SUCCESSORE, PATRIARCHA OCCIDENTIS, PHIj\\ATE ITALIAE. Ml::TROPOLlTA PRO PROVINCIA RO.\\ANA, ARClilEPlSCOPO ET EPISCOPO RO.\\AE ETC. UNIVERSM.\ SANCT AM ET CATI-IOLiCAM ECCLESIAM A DIE ~-A AUGUSTI AN:--!l 1903 fellciter OU ler:--l A:-.JT 1:. FRANCISCO JOSEPHO 1. AUSTRIAE If,\PERATORE ET HUNGARJAE REGE APOSTOLICO A DlI: 'l-a DECEJ\\BR!S ANNI 1848 GLOJ~IOSE I~E(jNANTt:.

7 PROVINCIAE ECCLESIASTICAE METROPOLITANAE ORECO-CATl-IOLICAE ROMEl\ORUM ALPA-JLLlENSIS ET' fogarasiensis ARCHIEPISCOPUS ET METROPOLITA EXCELLENTISSIMUS AC REVERENDlSSIMUS DOMINUS DOMINUS VÎctor Mîhâl yî de A psîa COMES ROMANUS SUAE SA'\JCTITATIS su:'v\:\\i PONTlfICIS PRAELATUS DOMES TICUS, SOLIU \,O:'-JTIfICIO ASSISTENS, SUAE CAES. ET REa. APUST. MAJESTATIS ACTUAl.IS INTl.\\US STAT. CONSILI :\RIUS, i\c:\dl\\iae SCIENT. Im.\\ENAI:. ET SOCIETATIS HIST. ROM. Mc.W RU;\\ AD rio:'-jures, ;\SSOCIATIONIS PRO LlTTER. ET CUl.T. PJI'ULI RO;\\f.:'-JI.'-.\tMBIWJ\\ FUNDATOR, SS, THEOLOGIAl-: DOCTOR ETC,'

8 Ordinarius: ILLUSTRISSIMUS AC REVERENDISSIMUS DOMINUS DOMINUS BASILIUS HOSSZU DE KISNYIRES DIVINA MISERATIONE ET S. SEDIS APOSTOLICAE ROMANAE GRATIA EPISCOPUS SZAMOSUJVA~IENSIS ROMENORU!,\ GRAECI RITUS CATHOLICORUM, SUAE SANCTITATIS SU!\\fv\l PONTIfICIS PRAElATUS DOMESTICUS, ASSOCIATIONIS PRO L1TTER. ET CULT. FO ULI ROMENI MEMBRUJ'o'\ fundator, SS. THEOlOGIAE ET PHIlOSOPHIAE DOCTOR ETC.

9 1. SERIES EPISCOPORUM DIOECESIS SZAMOSUJVARIENSIS SEU ARME NOPOLITANAE ANl\:O MDCCCLIII. A PIO IX. PONTlfICE MAXIN,O CAl\:ONISATAE BULLA /IAD APOSTOLICAM SEDEM" DATA 6 KAL. DEC. 1853, PER SL1Al\i CAES. ET REO. APOST. lv1ajestatem FRANCISCUM josephum 1. EX DIOF.CESI FOOARASIENSI ET MUNKAcSIENSI EXCISAE (;\LTISSJMA RESOLUTiONE DATA DJE 12-;\ DECEiI\PFI, 1850). 1. joannes ALEXI, natus die 24 Junii 1801, ordinatus in presbyterum anno 1825, e Canonico cathedr. Ecelesie Magno-Varadinensis gr. rit cath. die 17-a Martii 1854 in Episcopum Szamosujvariensem denominatus, die' 16-a Kal. Oecembris rjusdem anni praeconisatus, 28 Odobris 18~5 Bal~zsfalvae (Blasii) consecratus in EpisCOIJUlll, die.7-~ Septembris 1856 s?lemniter inthronisatus per ArchlepIscopum et Metropohtam Alexandrum Sterca-Şuluţiu. - Mortuus est 29-a junii 1863,' corpus cjus exanirne in coemeterio parochiali tulllulo, cui capella parva superaedificata est, reconditul11 jacet. 2. joannes Evang. V ANCEA de Buteasa, natus dic 18 Maii 1820, in sacerdotem inauguratus 10 Aug. 1845, e canonico Magno-Varadinensi gr. rit. cath. Episcopus Szamosujvariensis die 5-a julii 1865 nominatus, 25 Septembris allni ejusdcm pracconisatu5, dic

10 1 I ::l-a Decembris ejusdem anni Magno-Varadini C'oI1Secratll~ il1 EpiscoPUIll, 28 J:l1lllarij 1866 splendido apparatu dioeceseos regimen rapessivit. - Die vero 21-a Ortobris 186~ ad Sedem Archiepiscopalem et Metropolitanam Alba-Juliensem et Fogarasiensem translntus, 11 Aprilis 1869 installatlls, ibidem rie in Domino obi it d.ia 3] Julii anni MICHAEL PAVEL de Peteritye, natlls 6 Septembris 1827, ordinatus in presbyterllm 21 Martii ] 852, e parocho Slatinael1si et Vicario foraneo Maramarosiense die ] l-a Septembris ] 872 in Episcopum Szamosujvariensis dioeceseos designatlls, 23 Oecembris ejusdem anlli praeconisatus, 26 Januarii 1873 Blasii conserratus, die 23-a Februarii 1873 solemni ritu installatus. - Die 29 Januarii 1879 ad Episcopatum Magno-Varadinensem Gr. rit. Cath. translatus, 8 Junii ejusdem anni solemniter introductus, die vero 1 Junii 1902 obdormivit in. Domino.. 4. JOANNES SZABO, rîatus 16 Augusti 1836, ordinatus in sacerdotem 4 Septembris 1859, e canonico custode EccJesiae cathedralis Magno-Varadinensis gr. rit. cath. die 18-a Februarii 1879 Episcoplls SzamoslIjvariensis nominatus, eodem anno Romae praeconisatus, Magno-Varadini 15 Maii consecratus, et 18 Augusti 1879 dioecesis gllberniulll sllscepit. Al1l1o 1895 actualis intimi Status Consiliarii honore audus est. - Die l-a Maii 1911 e vivis df(e~~it, eju~qlle corpus illhlli matum, peractis solel11j1ibus ful1craliis, in crypta llovac E~cIesiae 'par.ocbialis Szamosujvariensis repositlljll est dle 5 Mall ejusdem al1l1i. 5. BASILIUS HOSSU de Kisnyires, natlls die II Februarii 1866, ordinatus il1 presbyterlllll 27 Aua. 1888, e Canonico cathedralis Ecc\esiae metropolitalla~ Alba-Juliensis et Fogarasiel1sis, 16 Maii 1903 in Epis COPUIll Lugosiensem llominatus, 7-0 Kalendas Julii Romae praeconisatus, 21 Septembris ejusdem al1ni

11 ronsceratus, Lugosiensis dioecesis gllbernium die 27 Scptc111bris sllscepit, rui dioeeesi praefllit usgue ad annllm 1911, gllo anno die 15 Novembris ad Episcopatulll SzaIllosujvariensem l~enignissillle est nominatus, 16 Deeembris ejll~dem annî praeconi~atll~, die 8 Augusti 1912 gubernaculum dioecesis Szamosujvariensis suscepit.

12 ~ I.1 II. SERIES PRAEPOSITORUM MAJORUM ET CANONICORUM ETIAM ACTUALIUM CAPITULI SZAMOSUJVARIENSIS PER SUAM CAES. ET REO. APOST. IvlAJESTATEM FRANCISCUM JOSEPHUM I. ANNO DOMINI 1853 fundati. 1. MACEDON POP, e parocho Naszodiensi et Vicario for~neo Rodnensi per bullal11 apostolicam datam 11 Decembris 1857, in Praepositul11 Majorel11 et Callonicum Ecclesiae cathedralis SZJl110sujvariensis nol11inatus, ab Episcopo fel. record. Joanne Alexi -- solemni ritu installatus die 14 Maii ConCÎnnavit plures libros praesertim ad ins.tructio~el11.relig!o~is necessari~?, prouti sunt Catechisml et Hlstona biblica pro vams puerorum aetatiblls, qui adhllc hoclie in dioecesi adhibentur, exinde libros, quorlll11 tituli sunt: 1) Galeria icoanelor s~inte, 2) Activitatea vicarilor Năsăudului, dela finea seci. XVIII. până la Decessit 29 Julii 1873, anno suae aetatis 64, sacerdotii vero JOANNES ANDERCO de HOl11orod, e paracho Avas-Fels6falvaensiset Vice archidiacono districtus Avasiensis "'- decreto regio dato clie 24 Januarii 1357 in Archidiaconulll seu Ledorem Ecclesiae catheclralis et Canonicum Capituli Szamosujvariensis denoll1inatus, qua canon ieus praposuit Theologiarn J110ralem ct

13 pastoralem in seminario theologico domestico; post translationem Episcopi Michaelis Pavel ad Sedem Magno-Varadinensem in Vicarium capitujarem electus, Praepositi Majoris dignitatem consecutus anno 1874 obi it 30 Julii 1890, anno aetatis 81 ac sacerdotii 57:..3. JC?A~N ES GULOVICS, e parocho SzatmartenSl et dlstnctus ejusdem nominis Vice archidiacono 24 Januarii 1857 fadus cathedralis EccJesiae Custos seu EccIesiarcha et Canonicus. - Nâtione fuit Ruthenus. - Mortuus qua Archidiaconus seu Lector die 12 Novembris 18 6, anno sune aetatis 74, et seicerdotii STEPHANUS BILŢIU de Jo6d, e parocho Hidegkutensi et distridus Nagybf.nyaensis Vice archidiacono 24 Januarii 1857 fadus Canonicus SchoJasticus. Annis 1863 et 1864 ableaatus dietajis ad comitia ; b TransilvaJllae Nagyszeeeni habita, titulari Praeposltura de Csudany insignitus, Vicarius generalis episcopalis, rrimus Redor seminarii theologici domestici lisque ad [InJlum 1 c 75; OJiit q:.l8. Praepositus major 21 Septembris 1590, anno aetatis 83, sacerdotii vero MICHAEL ŞIERBAN de Csernye r alv3, e paroeho Varad-Olaszien~i et professore inst!tuti paep~~ randorum ad magisteria Magno-Varadinensl 24 Janu~rt fadus Canonicus Cartophilax seu Cal1c~lIanus, primus Orirector. Cancellariae Dioecesa~ae, I 11l&"uas : romenam, hungancam, germanicam, gajllcam,. Jatlllam et graecam bene callebat, picturae ctil'.11l ~~cavlt, pl~lres expingens iconostases in variis ecc1esjls;. a pl:lmo Episcopo concreditlls, ipse depinxit pulchernmas ITnagines ajltijll~n~iorul11,!ere in OJllJlib.us ecc\esiis dioeeesis no~trae 2dhlbltorum, IJlsuper JllUSlcae sacrae oper~m navavit, in notas referens Illusicas octo tonos liturgicos pro tril~us vocibus, serviciujl1 sepultur~c pro 9ua~lIor vocibus. nec non Sandi Joannis CIHlsostoml Lltllrgiam ~Jcrz.lll; cruces pedorajes, cjnonicorlim insignia i,)sc impdravit occasione cujllsdam Jlldientiae apud Suam Caes. et Reg. Apostolicam Majestatem; {uit '," ',.... "="1. A o\. [{ I R. KOZPUNI I STATISlI!i(AI HJ\,HAL KO N Y VTA H..\. J 11

14 12 1 prodirector Iycei theologici episcopalis, director praeparandiae dioecesanae, nec non inspector omniul11 clioecesanarum scholarum; die 30 Martii 1888 gua Custos obiit, al1no aetatis 68, sac~rdotii JOANNES SZODORO, e parocho Tasnâd Szantoensi et Distridus Szarvadiensis Vice archidiacono 24 Januarii 1857 in canonicum Praebendatum nominatus, et qua talis die 12-a Junii 1872 decessit, anno aetatis suae 82, sacerdotii autem DEMETRIUS COROIAN, e parocho Szilagysomlyoellsi et Vicario foraneo Silvaniensi al1no 1873 factus Canonicus Praetendatus, insignis ordillis FranCÎsei Josephi 1. equitis, fuit jjrofessor scholarum Blasiensium, seminarii theologici domestici rector ah anl usque ad annum 189 1, in oratoria sacra excellllit, mortuus est 29 Decembris 1891 qua Arehidiaconus seu Lector, anno aetatis 78, saeerdotii vero BASILlUS POP, e parocho Tasnâd-Szântoensi et Districtlls Szarvadicl1sis Vice arehidiaeol1o anno in Canonicum Praebendatt:m ncminatll~, die vero 1 Î Aprilis 1894 e vivis decessit qua Arehidiaconus seu Lector, anno aetatis 62, sacerdotii EUSEBIUS CARTICE, e professore Sacrae Theologiae seminarii domestici Hnl10 1'SR7 in Canonicum Praebendatul11 del1omincltus, director rraeparandiae c\ioecesanae ab <1nl1O I StJ I rector seminarii theologici, clie vero 10 Augllsti 1892 obdormivit in Domino arl\1o aetatis 57, sacordotii 31) qua.custos. 10. ALEXANDER ERDOSS) e parocho Raksaensi et Archidiacono districtlls Avasiensis 2 Januarii 1891 denominatlls est in Canonicul1l Cartophilacelll seu Cancellarillm, 30 Augllsti 1892 obiit armo aetatis 68) sacerdotii vero JOANNES PAPIU, e curato gr. rit. cath. dotl1us correctoriae regnicol. in Szal1loslljvar die 2-a Januarii 1891 factus Canon ieus praebendatus, antea profcssor et director gymnasii superioris gr. cath. Naszodiensis)

15 auetor plurium operull1 theologico-ll1oralium, aesceticoruil1 atque praedicabililllll, nec!l01l variorum Iibrorlllll didacticortlm pro instrlldione in scholis elementaribus; director praeparandiae dioecesanae, admillistrator 11101l<1sterii Niculaensis, director Tipographiae dioc CCSJllaC, vicarius ~encralis episcopalis, 7 Septembris 1902 qua Praepositus maior supremum die111 clausit, anno aetatis 67, sacerdotii ALEXANDER BENE, e parocho Szalllosujyjr-Nel1lethiensict Districtus Szentl1largitacnsis Vice arcllidiacono dic 15 Junii 1893 in Cartophilacem seu Cancellarilll1l et Canonicllll1 nol11inatlls, antea professor prilllarills praeparandiae dioecesanae et officialis dioece:;anae cjncellariae, Praepositi l1lajoris dignitate auctlls allno 1906, director prae,jarandiae ei Tipographiae dioecesanae, 1.:1: Novembris 1909 mortllus anno aetatis 63, sacerdotii joannes OEOROIU, e directore spirituali in seminario theologico dioccesano factus Canoniclls Praebendatus die 15 junii 1 ~93, ab eodem anl10 usque ad annum 1911 rector seminarii theologici domestici, ab al1no i8 docens primarius et director scholae cntralis gr. cath. M:lgyarhip03iensis, nec non administrator illius parochiae, Vicarius generalis episcopali.3 tam deful1cti gual1l actualis E'p~sC01~i,.vic~riu.s. capitlllaris, 1 S August! 1910 Praeposlh l1lajons dlgllltatem conseclltus. 14 joannes ILlEŞIU de Lemeny, e parocho Csokmanycllsi et Distridus ejusdem Ilomillis Vice mchidiacollo 31 Dccembris 1896 factus Canonicus Cartophilax seu Cancellarius, perceptor Cassae fundoru111 dioecesanorurtl, decessit qua custos 10 Martii 1908 anno aefatis 73, saccrdotii vero joannes rvasco de jood, ex administratore parochiae NUramarosszigetiensis et Vice archidiacono ad hollore.:! die 31 Decembris 1896 in Canolliculll 13

16 " 14 Praebendatum nominatus, anno vero 1910 et hoc tempore Archidiaconus seu Ledor EccJesiac eathedralis. 16. Or. OCTAVIANUS OOMIOE, e professore Theologiae dogmaticae, philosophiae ehristianae nee non diredore spirituali seminarii domestici die 26 Septembris 1902 in Canonicum Praebendatulll deno Illinatus, nunc autem Ecclesiarcha seu Custos, auctor Iibri aschetici, cujus titlllus: "Arborele vieţii" considerationes et meditationes supra SSmam Eucharistiam, nec noi1 "Cursus completi instrudionum Il (Catecheses) canoniei E. Oaussens bourdigalensis, guem cursul11 tribus voluminibus e gallica in romenicam linguam vertit. 17. Or. PETRUS FABIAN, e professore Studii biblici in seminario theologico domestico et catecheta juventutis gr. rit. cath. in gymnasio majori statlls Szamosujvariensis die 3 Martii 1906 fadus Canonicus Praebendatus, nunc vero Scholasticus. 18. JOANNES WELLE, e parocho civitatis Des et distridus Kaczkoensis Vice archidiacono die 18 Augusti 1910 Canonicus CartophiIax seu Cancel/arius fadus, antea officialis in cancel/aria episcopali et Viceredor in seminario theologico dioecesano. 19. OREOORIUS POP, ex administratore parochiae Ujnemeth et districtus Erme/lekiensis.vice archidiacono die 18 Augusti 1910 in Canotllcum PraebendatuITI denominatus, antea administrato~ parochiae Akos ejusdem distridus vicearchidiaconalis.

17 III. VENERABllE CAPITUlUM ECCLESIAE CATH EDRALIS ORAECI RITUS CATH. SZAlvlOSUJVARIENSIS. A,'chil)resbyte,' seu Praeposifus Major: Rrnus D. JOANNES GEOROIU, cathedralis Ecc1esiae Szamoslljvariensis Archipresbyter seu Praepositus Major et CanoniclIs, Vicarius generalis episcopalis ct Causarum auditor generalis, Tribunalis Illatrimonialis, Officii Exadoratus dioecesani et Prosynodalis Exalll i natori i Praeses, Inspector seho larlllll dioecesananlln, Sedis Consistorialis Assessor. Al'chidiaconus seu LectOl': RIllLlS D. JOANNES IV ASCO, cathedralis Ecc\esi<le araeci ritus catholicorlllll Szamosujvariensis Archidi~conus seu Lector et Canonic.us, Tribllnalis 111 a trimonialis et Officii Exactoratus diocce3ani Vice-Praeses, Officii pro adl11inistratione fllndorul11 ac fllndationull1 dioecesanarlll11 Director seu Perceptor, Monasterii Niclllaensis nec non OHicii pro distribuendis sacris rnissarulll i ntention i bus adm i n istrator, Prosynodal is Examinator, Assessor Consistorialis. Ecclesiarcha seu Custos:. Rmus D. Dr. OCT AVIANUS DOMIDE, catheuralis Ecc\csiae Szamo3ujvariensis Ecc1esiarcha seu Custos ct Canollicus, Director spiritualis in Seminario theologico domestico, Lycei theologici episcopalis Pro-

18 director, FisCL1s consistorial is, Praefectus Typograph iac dioecesanae, Tribllnalis matril110nialis consiliarills, Officii Exadoratlls dioecesani et Inspectoratlls scholarulll dioeces. Mern')rum, Societatis SS. Missionlllll et Exercitiorum spiritllalilll11 Pnleses, Assessor Consistorialis, IJ rosynodalis Examinator, SS. Theologiae nec Îlon Philosophiae Doctor. Scholasticus : Rrnus D. Dr. PETRUS FABIAN, cathedralis Eccle5iae graeci ritlls cath. Szan103ujvariensis Scholasticus et Canonicus, Director Praeparalldiae dioeces<1llae, Pro3ynodalis Examirntor, Tribllnalis matrimonialis Defensor, Ofiicii Exactoratll~ dioecesani et Inspecforatus scholarum dioeces. m~m')rum, S. S~dis Consistorialis Assessor, Ofiicii pro administratione fundorum ac fuildationllm dioecesanarlim COlltraagens, SS. Theologiae Doctor. CartophUax seu Cancellarius: Rmus D. JOANNES WELLE, cathedralis Ecc1esiae Szamo3ujvâriellsi; Cartophilax seu Cancellarius et CanonicLis Tribunillis Illatrimonialis consiliarills, Officii ExactoratL;s dioecesani membrut11, Commissionis dioecesanae in negotiis pensione providendorutll sacerdoturn Praeses, S. Sedis Consistorialis Assessor, Prosyllodalis Examinator. Praebendatus : Rmus D. OREOORIUS POP, cathedralis EccIesiae graeci ritus catholicorum Szamoslljvariensis Praebendatus et CanoniclIs, S~lllirllrii theologici domestici Rector, Tribunalis matrimonialis consiliarius, Ofiicii

19 Exadoratus dioecesanl membrllm, S. Sedis ConsistorÎalis Assessor, ProsYllodalis Examinator, districtus Sza Illosujvariensis Associatiollis pro litteratllra ei cultura populi romeni Director. 11 Al'chidiacol1us Silvaniellsis extl'a gl'emillm Capitllli. [{mus D. Dr. ALEXANDER OHEŢIE, ArchidiacOIlL1S et Vicarius foraneus episcopalis Silv<llliellsis, parochus Szilagysomlyoellsis,. per distridlllll I(ra~zna et Vall(() scholarum vernacularul11 Inspector, S. Sedis COl1sistorialis Assessor, S. Theologiae Doctor. 2

20 IV. ABBATIAE SEU ARCHIMANDRIAE VETERES intra ambitum dioecesis Szamosujvariensis existentes.,oii 1" _1 1. Abbatia SS. Petri et Pauli de Bikszăd. In monte prope Bikszad in Comitatu Szatmariensi et Districtu Vice-Archidiaconali Avasiensi cxistit Monasterium Religiosorum Ordinis S. Basilii M. quod circa anum ] 700 fundatum et cum indultu Jm//Jni.c::,' J08ephi de CamelJi..;,;, eotum Episcopi Munkacsiensis f uerat erectulll. Monasterium istud olim proprium habebat Abbatem, priniusque Abbas fuit!.. mitl,'; de ('w'oli ex Trapezunt oriundlls, qui anno 1703 a qllibusdam lllalcvolis religionis catholicae turbatoribus occislls fuisse perh ibetur. - Abbas: Vacat. 2. Abbatia S. Nicolai de Nicula. In promontorio p03sessionis Nicula COlllitatui SlOlnok-Dobokacl1si gremialis prope Szamosujvar existit MOllasterium clim duabus Ecclesiis: Una lignea a:dificata anno 1695 ad SS. Trinitatem, altera lll11ralis nava, cura praesertim administratoris illius temporis Clar. Michael is I vas co, ss. theologiae professoris ~nllo.1879 ad Assumptionelll B. Mariae Virginis erecta; I1~ huilis novae s. aedis Iconostasio supra portal!1 reglam. ~s3ervatur imago thaulllaturga B. V. Manae e veten Itgnea.~cclesia translata, super qua anno 1694 a 15 Februam 12-al11 usque Martii brevi SOllltl1lTlodo ~nten~isso temporis spatio diu noctuque lacrimasse tnduble probatum est, qua propter in sumrna quoque 'i r

21 '" popun ftdelis in festo Obdormltlonis (Assumptionis) Virginis Deiparae et În. festo NativitatÎs ejllsdem Oei Oenitricis qllotannis e remotissimis qlloqlle partibus magno nllmero eorslim conflllere soliti venerationî constitllitllr. *) -- Abbas: Va cat. 3. Abbatia SS. Archangelorum Michaelis et Gabrielis de CUI'vinio (Strimbul. Horgospafaka). In Comitatll Szolnok-Dobokaensi prope possessionem Horgospataka (Strimblll) Districtui Vice-archidiaconali Rettegiellsi gremialem, exstat "MonasterillrTl cum EccIesia ad Exaltationem S. Crucis. Monasteriulll hoc iuxta inscriptionem matriclilae antiqllae ibidem existentis erectllm est armo 1765 per flhijipuljl J)ac/JolJliul11 rieol'giu, nobilem de Horgospataka. - Abbas: Va cat. 4. Abbatia B. V. Mariae de Mojszeny." In Comitatlls Maral11arosiellsis colle supra paglltll Mojszcny sito,_ exstat Monasteri1llTl cum Ecclesia ad Anllllilciationern B.Mariac Virginis antiquissimo telllpore fundatlll11. - Abbas: Vacat. " 5. Praepositura B. Mariae V.,de Vă.ad. In Comitatus Szolnok-Dobokaensis posscssiollc:' V:itid Districtlli Vice-archicliaconaJ.i cognol11ini ingremiata, exsistebat olim Sedes Episcopalis eillsclem norninis, quae llllnc solutl1moclo in rucleribus et aliquibll~ pristinae sllae.existentiae mol1l1mcntis.redditur COllSPIClIa. - PraeposltllS: Vacat. *) Campannla major in tniti vetcris Ecclc,iac l'xistl'ih cirylicis caractcribus im[lrl',;5al\1 habct scqucntc!n CirCII1l13CriptiollcJ\l: Q"trozs desztva Xtova 169U-holyita.

22 V. Sacra Sedes Consistorialis Episcopalis Gr. rit. Cath. Sz lmosujvariellsis. Pl'{tC'ses: lllmus ac Rmus Dnus ORDINARIUS. \,ie;u'ius ge/joj'ulis ppiscopcdis, CrlIJS;l/'UJlJ.i 1/ diwl' gt'/wntlis ac Delegatus PI'Heses: JOANNES OEOROIU, pag. 15. Assesso/'t S: Rssimi Domini cathedralis Ecclesiae Szamosujvariensis CANONICI ACTUALES et sllpranominatlls Archidiaconlls. Praeterea juxta seriem denominationis: Rmus D. Alypius Barholoviciu, emeritlls Archidiaconlls et Vicarillstoraneus episcopalis Silvaniensis, pensione provislls, insignis Ordinis Francisci Josephi Crllcis eqlles. A. R. D. Joannes Papiriu Pop de Boerfalva, parochlls Szecsensis, vicearchidiaconlls et districtlls Perecsenensis scholarum vernacularum Inspector. A. R.. D. Alexander Gyenge, de Csikjenofalva, parochus Falusugatagensis, emeritus Vicearchidiaconus. Rmus D. Titus Bud, parochus Maramarosszigetensis. Vicarius fo:-aneus episcopalis Maramarosiensis, Vicearchidiaconus et scholarum vernaclllarlllti districtus Sjgetensis I nspectol A. R. D. Demefrius Coroian, parochus Tasll<ldszant6ensis, distridlls Tasnadszarvadensis Viccarchidiaconlls et scholarum ejllsdem districtus Inspector. A. R. D. Athanasius Demian, parochus Avasfelsofaluensis, emeritus SS. Theologiae professol A. R. D. Georgius Pascha, administrator AlsolIjfalvensis, emeritus SS. Theologiae pro~essor et Oflicii Exactoratus dioecesani membrllm, rigorosatus ex Jure et Historia ecclesiastica. A. R. D. Alexius Berinde, parochus Szinyervaraljaensis.,. I r l' I 1 ". r

23 A. R. D. Alexius Varna, parochus Felsoszivagyiensis, Virearehidiaconus distridus IlIyesfalvensi~, et per eundem sehn!arum vernacularum Inspector. A. R. D. Basilius Pordea, Nota!"ius Consi~torii Episcopalis, Tribunalis matrimonialis comiliarius, Theologiae moralis ct pastoralis professor in Lyeeo theologica Szamoslljvarien~i! Prosynodalis Examinator, IlImi ac RssimL Episcopi dio'~ce~ani a Secretis, Vicearchidiaeonus ad honores. A R. D. JaC');1US Pop, parochus Batarcsensis. A. R. D. Joannes Hod,:,rean, instituti corredorii regnirol. Szamoslljv3!'ien:is Curaţus, Ofricii Exadoratus dioeeesalli membrum, Tribunalis matrimonialis Consiliariu" VicearehidiacoJ1l1s ad hoj1ores. Rmlls D. Alexander GhEţia,. v. pag. 17. RIl1l1s 1). Alexander ~Ialiţa, v.iearius foralleus episcopalis et vieearchidiaeol1us Rodnem is, paroehus Naszodiensis, per vîcariatum RodnensE'm In~ pedor scholarum vernacularu m. A R. D, Dionysills Vajlla, parochus Szamosuj\'ariensis,ejusdem nominis di~trictus vicearehidiaconus, Officii Exactoratlls dioecesani membn:m et seholarum vernacula 1 '1l1ll districtus Szamosujv?riensis Inspector. ARD. Uylarius Boros, paroehus Desensis, distridus Kaczkoensis vicearchidiaconus,' et scholarum ejusdem districtus I\1spector. A. R D. Alexander Pop, parochus Bujdosensis, districtus Alparetensis vicearchidiaconus et per eundem scholarum vernacularum Inspector. A. R. D. Augustinus Vicas, parochus Hidvegensi~, Vieearehidiaconlls distril tus Ipl;ensis, nec non Inspector vernacularuill scholarum ejllsdem districtus. A. R. D. Michael Pop. parochus Kucsoensis, districtus Brcclensis vicearehicliacol1t1s, et per eunde [TI scholarurn vern"cli1arurn Inspel tor. A. R. D. Julius Darabanth, paroch IS Avasujfalucnsi5, districtus Avasiensis vicearchidiaconjs et Inspcctc r scholarul11 districtus ejusdel11 no\llini~. 21

24 1 22 A. R. D. Joanres Nistor, parochlls Felsohlnyaensis, Vicearehidiaeonus districtus ejw:dfjll ncminis, districtus Nagyhinyaensis administrator officii vicearchidiaconalis, et, per eosdej11 distridus Insrcctor.scholarum vernacularum., A R. D. Antonius Kovato, parochus Nagytclrnnensis, districtus Turczensis Vicearchidiaconus et Inspector scholarum ejusdem districtus. Nota1'ius S. Sedis Consistorialis: A R. D. Basilius Pordea,. pag. 21. Vire-nofnJ'ills: vacat. FiSC/lS Con8i..., t.: Rmus D. Dr. act A VIANUS DOMIDE, pag. 15. Advocatll,c;,' dioecesclflu,..., : Spect. ac CI. D. Dr. Basilius Ramonczai, juridicarul11 causarum fori utriusquc Advocatus, fiscalis, episeopalis ct dicece~anus, Juris universi Doctor, Juris civilis professor in Iycco theologico qomestico. illediells ('onsi.'.dm ialis: Spect. ac CI. D. Dr. Stephanus Pap, Medicinae universac Doctor, S. Sedis Consistorialis ordinarills Physicus, seminarii theologici et institllti dioecesani candidatorum pro ludi magisterio medicus, in Iyceo theologico episcopali Mec\icinac pastoralis professor, distridus Szekiensis Medicus orc\inarills, cum sede in libera et regia civitatc Szamoslljvar. VI. Aula Episcopalis et Callcellaria diobcbsana. ~ I I I ",., r~ f I j' ()nneellc/l'ine Di,'celo,' una et.. ")'e( l'etw'îus episcojmlis: A. R. D. Basilius Pordea, pag. 21. ('c/f'rf'lljonicij'ii: R. et CI. D. Or. Victor Bojor. Theologiae dogmaticae, Tvpici ei Ritus ecclesiastici prjfessor in ~e:llinario theologico, SS, Theolouiae Licentiatlls, et PhlIosophiae Doctor. :--, (

25 R. et CI. D. Dr. Basilius Moldovan, Studii biblid professor in seminario theologico, nec non catecheta pro juventute gr. cath. in majori status gymnasio Sn-: l1los11jvariensi, SS. Theologiae Doctor. Act wu ills: R. D. Joannes Varna, theologus ab~ solvens, catecheta pro jllventute gr. cath. in gymnasio m3jori statlls SzamoslIjvariensi. j)/'ofoeojli.<;( CI f'l A f'('hinu'iil8: R. D. Basilius Botha, theologus, professor interimalis apud Praeparan~ diam dioecesanam. O<Hu'pl/ist (II': D. Theodorus' Bindea, Florianus Gavrilas, theologi. Cu'!,so!' eo/1:;î:;(ol'îidis,' Oabriel Tarta. 23 VII. Trihunal Matrimoniale. PI'(!('ses: Rmus D. JOANNES OEOROIU, pag. 15. l/iee-pl';,eses,' Rmus D. joannes IVASCO, pag. b~~j8ili;;l'ii: Rmi D: Dr. OCTAVIANUS DOMIDE, JOANNES \VELLE, OREOORIUS POP, A. R. D.: Basilius Pordea, Joannes Hodorean. JhdJ'lllionii lj('/'t'llsor,' Rmus D. Dr. PETRUS FABfAN. FiseU8 1'ribu/1i1Jis JlJCItrillloniaJis: R. ac CI. D. Dr. Victor Bojor.. Secrelfll'ius,' R. ac CI. D. Dr. Basilills Moldovan, pag. 23. VIII. ExaminatOl'iuln Presynodale Dioecesanum. Preleses: Rll1l1S D. joannes OEOROIU. HXWlliJlH(OI'l'S: Rmi O.: joannes IVASCO,

26 1 Or. OCTAVIANUS OOMIOE, Or. PETRUS FABIAN, joannes WELLE, GREGORIUS POP, eanoniei; - 3asilius Pordca. Dr. Victor Bojor et Dr. S?'silius Moldovan, SS. Theologiae professores. nff:c~um IX, Exacturatus O;UBcesani. '1 I ~ I! i I P/'oeses: Rmlls O. joannes OEOROIU. rire-pi'l/f'ses: Rmlls O. JOANNES IVASCO. lifemb/,l) : Rd~mi DO.: Or. OCT AVIANUS DOMIDE, Or. PETRUS FABIAN, joannes \XlELLE, GREGORIUS POP, A. R O. Joar.ncs Papiriu Pop. Georgius F'C'.scha. loalines Hoderean.!\1athaeus Pop, paroehus Desaknaensis, Joannes Sonea, paroehlls Rettegiensis et districtus cjusdem nominis administrator offieii vieearehidiaeonalis, ""Oionysius Vaida; Di'. Victol' BojOl" Dr. [Jasilius r.1o!dovan. SS. Theologiae professorcs; Joannes Şanta, praeparandiae dioecesanae professor; Thcodorus r,1orariu, sacerdos, instituti oecollomici "Concordia/l director. Acfucu'ius: Vacat. X. OfficiuHl pro adminisfrafione fundorum afque flllldafidiiurji '. l!i OBCeSanarum. Directo/' seu /'elteptol': Rmus O. joannes IVASCO. ('ollt/'(i-ngens: Rmus O. Or. PETRUS fabian. ~ I('{lJ(/riI18: Vacat. C,I /1 ('('J/i,<, ( n: D. Aure!ltw Ghilea, theologus.

27 XI. Inspectoratus schularum dio6cgsanarmn. Jn." pprfo/': Rmlls O. JOANNES OEOROIU. J[/'mh"ll: Rdsmi DO.: Or. OCTAVIANUS DOMIOE, Dr. PETRUS FABIAN, Uylarius Boroş, rarochlls eivitatis Des et distridus vieearehidiaconalis Kaezkoensis '.'icearchidiaeonus, S. Sc:dis consistorialis assessor, in negoho llen~1cl1e XrI. Cumm:ssio O!oeCEsanR I1rovic!emlcrum Saccrdolum, J)J'ilesps: Rmlls D. JOANNES WELLE..lff'/IJ1J/'n: A. R. DD: Basillus Porde:l, pag.21, Alcxc.ndcr Po~, c1istridlls Alparetellsis, Augustimw Vira~, distl'. Ipl~ensis, Gcol'gius Stal1ciu, distr. Beszterczensis viccarchidiaconi, Oasilius Pop, vicearchicliaconus ad honores, parochus AIs6varczaensis, Joannes Sonea, p~.g. 24, et Dr. Victol' Bojor, pro:essor SS. Theologiae. 25 XIII. Commissio Examinatoria professorum docfr'inae I'eligionis in scholis merliis applicundorllm. ]>' cl/'.<;' {,s: Rrnus D. JOANNES OEOROIU.. 1/1'/1//)/'(/: R~t1li UD.: JOANNES IVASCO, Dr. OCTAVIANUS DOIV\lUf, \)r. PETRUS FABIAN, JOANNES \VELLE, OREGORIUS POP, canonil i, A. R 1). Basilius Pordoa, R. D. Dr. Victor BojOl' d Oi'. nti.gi!ius ~'oldovan, SS. Theologiac professores.

28 26 XIV. Societas SS. Mlssionum et Exercitiorl!m spir:h[alium. PNleses: Rmus D. Dr. OCTAVIANUS DOMIDE. ViCe-Pl'Cleses: Rmlls D. Or. PETRUS FABIAN. SecI'f~tal'ius: A. R. O. Oionysius Vajda. Cl1ssae ()l1stos: R. O. Thedorus "'orariu. llfembl'll Com1l1;ssinnis eenf ndis: Rdsm. D. JOANNES OEOROIU, OREOORIUS POP, Dr. Alexandel' Ghetie, Joannes Coste, parochus Kovârhosszufaluensis, Or. Victor Fojor, ct Aurel!us Oragoşill, administrator VâmfaIlIcnsis. xv. Lyceum et Seminarium theologicr.m B!1iscopale ore rit. cath. Szamosujvar:ensB CLERI JUNIORIS AD Sanctum Joannem Apostolum et Evaligelistum, }Jrodil'ectm': Rmus D. Dr. OCTAVIAN DOMIDE.!Jrofessol'es ordiij[!l'ii: A. R. D. Basilius PHdea, pag. 21. R. ac CI. D. Or. Victor Bojor, pag. 22. R. ac CI. D. Dr. B,wilius Mo!dovan, pag. 23. R. ac CI. D. Georgius Vidican. Juris ac Historiae ecclesiasticae professor, rigorosatus ex omnibus studiis theologicis, catecheta apud scholam civilem puellmum Szamosujvariensem, nec non apud institutum candidatorum pro ludimagisterio. ~ Pl'of'essol'es exlnlol'dilhli jj: Sp. ac CI. D. Or. ' Basilius Ramonczai, pag. 22, Sp. ac CI. D. Or. Stephanus Pap, pag. 22, S3minarii Superiores: Reclot': Rmus D. OREOORIUS POP. Dh'ectol' Spil'itlll:l/is: RlllllS O. Dr. OCTAVIANUS DOMIDE. Studiorul11 pi'8el'ectu... : R ac CI. D. Or. Victor Bojor.. f 1,

29 XVI. Institutum liiobcesanum Candirlatorum Ilro llldimagisterid Szan:osujvarienS6: adnexum cum ~chola (Praeparandia Di ecesana). 27 practica gr. rit. catl1. j)ij'f'dol': Rmus O. Or. PETRUS FAB/AN. Pro/('SSOl'e8: R. D. Joannes Santa, rigorosatus ex omnihus stlldiis theologieis. ' R. ac CI. D. Dr. Euganius Szeles, pro~cssor p. o. Philosophiae Doctor. R. D. Caecilius Demian, theol. abs., censllratus. R. D. Georgius Vidican, pag. 26. D. COI'nelius Pap, professor sllpplens, censuratlls. R. D. Basilius Botha, theologus, prof. interimalis. Sp. D. Valentinus Czirmes, per. exeels. Ministerium reg. hung. agrielllturae expositlls agronomiae professor. D. Alexander Pop, calltus ecclesiastici et industriae domestieae magister in Im:tituto Praeparandorllm ad magisteria, ac Seholae pradicae docens.. D. Joannes Beran, cantlls figuralis magister, approbatus pro scholis mediis. R. D. Aurelius Pop, theologus absolvens, pro~essor interimalis, examen fundamcntale ~utiit. XVI!. Gymnasiuin majlls fundationaie Naszodiense. Comissarius episcopalis: - Direct OI": R. ct Sp. D. Joanncs Gheţic, theologlls al solvcns, profcs~or pulilieus ordinaritls, in serviti o ah al1no 1885.

CHANTS ABREGES DES GRADUELS, DES ALLELUIAS ET DES TRAITS POUR TOUTE L'ANNEE SUR DES FORMULES PSALMODIQUES ANCIENNES

CHANTS ABREGES DES GRADUELS, DES ALLELUIAS ET DES TRAITS POUR TOUTE L'ANNEE SUR DES FORMULES PSALMODIQUES ANCIENNES CHANTS ABREGES DES GRADUELS, DES ALLELUIAS ET DES TRAITS POUR TOUTE L'ANNEE SUR DES FORMULES PSALMODIQUES ANCIENNES SOCIETfi SAINT JEAN L'EVANGfiLISTE DESCLEE & Cm Imprimeurs du Saint-Siege et de la Sacree

More information

Five charters concerning the early history of the chapter at Avranches : an edition revisited 1

Five charters concerning the early history of the chapter at Avranches : an edition revisited 1 Five charters concerning the early history of the chapter at Avranches : an edition revisited 1 Cinq chartes au sujet de l histoire des débuts du chapitre à Avranches : retour sur une édition Richard Allen

More information

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO FRANCESCO

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO FRANCESCO CAPPELLA PAPALE VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO SANTA MESSA CELEBRATA DAL SANTO PADRE FRANCESCO BASILICA VATICANA, 15 FEBBRAIO 2015 Santa Messa con i nuovi Cardinali e il Collegio Cardinalizio THE INTRODUCTORY

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA Re vis ta Cien tí fi ca, FCV- LUZ / Vol. XXIV, Nº 3, 205-212, 2014 CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE

More information

Boncompagni Manuscripts: Present Shelfmarks Beta Version 1.8 (May 2013) 1

Boncompagni Manuscripts: Present Shelfmarks Beta Version 1.8 (May 2013) 1 Boncompagni Manuscripts: Present Shelfmarks Beta Version 1.8 (May 2013) 1 This list has been posted in order to solicit additional information. Please send additions, corrections, and comments to Ron B.

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Pre-contractual duties to inform in Early Modern Scholasticism

Pre-contractual duties to inform in Early Modern Scholasticism Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 78 (2010) 89-133 Revue d Histoire du Droit 78 (2010) 89-133 The Legal History Review 78 (2010) 89-133 Pre-contractual duties to inform in Early Modern Scholasticism

More information

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA PUBLICATION No. 39 FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE to: fu fu Tu fu ct^bcl tcm p>.1\ Ucttai can tctr tree uieutc pnmem tc..^r ncllj pi.-y^ia Atvunnct olbi tni^iieibniccbittsinut

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates Stud ies in Fez and Colombo Arid zones Built environment Cli mate Cli ma tic de sign Colombo Developing countries Fez Keywords Humid tropics

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

Sadly, t h ere are few re s traints on the

Sadly, t h ere are few re s traints on the Justice after War Brian Orend* Sadly, t h ere are few re s traints on the en d i n gs of w a rs. Th ere has never been an intern a ti onal tre a ty to reg u l a te war s final ph a s e, and there are sharp

More information

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29 CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH Iain Thomson No one believes in his own death. Or, to put the same thing in another way, in the un con - scious every one of us is convinced of his own immortality.

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2 CIENCIA 15(3), 366-370, 07 Maracaibo, Venezuela An ti bac te rial ac ti vity of essen tial oil of foe ni cu lum vul ga re mi ller against mul ti re sis tant gram- ne ga ti ve ba ci lli from no so co mial

More information

András W. Kovács The History of the Wass de Czege Family

András W. Kovács The History of the Wass de Czege Family András W. Kovács The History of the Wass de Czege Family This work was carried out in the Research Institute of the Transylvanian Museum Society www.eme.ro The translation of this work was partially financed

More information

Was Junia Really an Apostle? A Re-examination of Rom 16.7 1

Was Junia Really an Apostle? A Re-examination of Rom 16.7 1 New Test. Stud. 47, pp. 76 91. Printed in the United Kingdom 2001 Cambridge University Press Was Junia Really an Apostle? A Re-examination of Rom 16.7 1 MICHAEL H. BURER AND DANIEL B. WALLACE Dallas Theological

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

Reading 5 AE2573. [American reprint of British document]

Reading 5 AE2573. [American reprint of British document] Reading 5 AE2573 [American reprint of British document] Anonymous ONANIA; OR, THE Heinous Sin OF Self-Pollution, AND All its Frightful Consequences, in both SEXES, Considered. W ITH Spiritual and Physical

More information

Outside the Catholic Church There is Absolutely No Salvation

Outside the Catholic Church There is Absolutely No Salvation Outside the Catholic Church There is Absolutely No Salvation By Bro. Peter Dimond, O.S.B. Listing of Sections Introduction 1. The Chair of St. Peter on Outside the Church There is No Salvation page 8 2.

More information

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S. ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S. JOHN TATE FRANS OORT Group schemes of prime order Annales scientifiques de l É.N.S. 4 e série, tome 3, n o 1 (1970), p. 1-21.

More information

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only Labmaster ELISA tests: Anti-Gliadin Ig A kit 1 00 4 Anti-Gliadin Ig G kit 1 00 3 Tro po nin I ELISA kit 1006 Labmaster TR-FIA test s: Enter ola cton e kit 2001 Equol kit 2 00 2 Genistein kit 2 00 3 Daidzein

More information

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i.

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=2 New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p ii. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=3 New

More information

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505 :.. tth1as Franolecl touby..m.ds ~ran sen Bruun ( K. ~. -.!:.. 3. n. 1 ~9? 151 HeJU"lc us (..!. ) 1" JlCctaaa.? :tniu. mm. l" 7 PIt s ii Ho, omm. 1597 (~. ", ) SeveriL s Je r 1i Arhus1ens1s, Komm. 1597

More information

The play wright August Wi l s on live s

The play wright August Wi l s on live s PROFILES BEEN HERE AND GONE How August Wilson brought a centu ry of bl ack Am eri can cultu re to the sta ge. BY JOHN LAHR If anybody asks you who sang this song Tell em It was little Jimmy Rushing, H

More information