Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages"

Transcription

1 rocïnõâk24 ORTODONCIE Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, Ph.D., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana TycovaÂ, Doc. MUDr et MUDr. Rene Folta n, Ph.D. Stomatologicka klinika, 1. LeÂkarÏska fakulta UK a VFN, Praha Clinic of Stomatology, 1st Medical Faculty of Charles University and General University Hospital, Prague Souhrn Ortodonticko-chirurgicka leâ cï ba skeletaâ lnõâch vad je jednou z nejslozï iteï jsï õâch, ale zaâ rovenï nejzajõâmaveï jsï õâch cï aâ stõâ ortodoncie. Koncept ¹Surgery Firstª je novyâ postup, kteryâ se svou podstatou lisï õâ od tradicï nõâ standardnõâ kombinovaneâ terapie. Pacient hned na zacï aâ tku leâ cï by podstupuje ortognaâ tnõâ operaci, kteraâ harmonizuje skeletaâ lnõâ vztahy. PuÊ vodnõâ malokluze je prïi operaci nahrazena malokluzõâ novou, kteraâ je naâ sledneï rïesï ena ortodonticky. Absence faâ ze dekompenzace, okamzï itaâ zmeï na profilu a vyâ razneï kratsï õâ doba leâ cï by jsou hlavnõâ prïednosti Surgery First ve srovnaâ nõâ se standardnõâ kombinovanou terapiõâ. CõÂlem sdeï lenõâ je prïedstavit novyâ terapeutickyâ postup a uveâ st jeho vyâ hody, nevyâ hody, indikace a kontraindikace (Ortodoncie 2015, 24, cï. 2, s ). Abstract Orthodontic-surgical management of skeletal anomalies is one of the most complex and interesting parts of orthodontics. ¹Surgery Firstª concept is a new orthognathic approach, the core of which is different from the traditional standard combined therapy. At the very beginning of their treatment the patients undergo orthognathic surgery to harmonize skeletal relationships. The original malocclusion is substituted with the new one that is subsequently solved orthodontically. The absence of decompensation phase, immediate modification of a patient's profile, and significantly shorter treatment time represent the main advantages of the ¹Surgery Firstª approach compared to the standard combined therapy. The aim of the report is to introduce this new therapeutic method, and discuss its advantages, disadvantages, indications and contraindications (Ortodoncie 2015, 24, No. 2, p ). KlõÂcÏ ovaâ slova: ortognaâ tnõâ chirurgie, surgery first, skeletaâ lnõâ kotvenõâ, regionaâ lnõâ akceleracï nõâ fenomeâ n Key words: orthognathic surgery, surgery first, skeletal anchorage, regional acceleratory phenomenon U vod Od doby, kdy v roce 1848 provedl Hullihen prvnõâ ortognaâ tnõâ operaci, se mnoheâ zmeï nilo [1]. VeÏ tsï ina ortognaâ tnõâch operacõâ byla azï do 60. let minuleâ ho stoletõâ provaâdeï nabez ortodontickeâho prïedleâcï enõâ cï i doleâcï enõâ. Chrup v kompenzovaneâ m postavenõâ, ktereâ cï aâ stecï neï maskovalo skeletaâ lnõâ podklad vady, limitoval rozsah chirurgickeâ ho vyâ konu aurcï oval vyâ slednou estetiku oblicï eje (Obr. 1). MozÏnosti leâkarïuê tak byly velmi omezeneâ avyâ sledky leâ cï by z dnesï nõâho hlediskavõâce nezï kompromisnõâ. Introduction Since 1848, when Hullihen carried out the first orthognathic surgery, a lot of things have changed [1]. Up to the 60s of the last century, most orthognathic surgeries were performed without orthodontic treatment before or after the surgery. Dentition in the compensated position, that partially masked the underlying skeletal defect, limited the extent of surgical management, and determined the final facial esthetics (Fig. 1). Thus the options of surgeons were very limited, and the treatment results more than compromising

2 ORTODONCIE rocïnõâk24 Se vzruê stajõâcõâm mnozï stvõâm pacientuê azkusï enostõâ se zvysï ovaly i naâ roky z hlediskaestetickeâ ho afunkcï nõâho. DalsÏ õâm nevyhnutelnyâ m krokem v cesteï zalepsï õâm vyâsledkem bylo zapojenõâ ortodontickeâ leâcï by. PostupneÏ se vyvinul standardnõâ postup sklaâ dajõâcõâ se z ortodontickeâ dekompenzace naâ sledovaneâ ortognaâ tnõâ operacõâ aortodontickyâ m doleâ cï enõâm [2, 3] (Obr. 2). Ortogna tnõâ chirurgie je tak dnes bez pomoci ortodoncie neprïedstavitelnaâ azodpoveï dnyâ terapeutickyâ plaâ n se musõâ do podrobnostõâ zabyâvat obeï madisciplõânami [4]. RozhodujõÂcõÂm krokem, kteryâ umozï nil vznik modernõâho konceptu ªSurgery Firstª, bylo zavedenõâ rigidnõâch osteosyntetickyâ ch materiaâ luê do ortognaâ tnõâ chirurgie [5]. DalsÏ õâm duê lezï ityâ m krokem bylo rozsï õârïenõâ skeletaâ l- nõâho kotvenõâ. Kotevnõ mikrosï rouby akotevnõâ dlahy umozï nily zvyâsï it prïedvõâdatelnost leâ cï by [6]. PrÏitom praâ veï spolehliveâ prïedvõâdaâ nõâ je podmõânkou pro pouzï itõâ Surgery First. PrÏed samotnou ortognaâ tnõâ operacõâ pacient nepodstupuje zïaâ dneâ nebo pouze minimaâ lnõâ ortodontickeâ prïedleâ cï enõâ. Ortogna tnõâ operace na zacï aâ tku leâ cï by harmonizuje skeletaâ lnõâ vztahy a nahradõâ puê vodnõâ malokluzi malokluzõâ novou [6]. Ta je naâ sledneï rïesï enaortodontickou leâcï bou (Obr. 3). With the increasing number of patients and experience, the esthetic and functional demands were also increasing. Another inevitable step on the way for the better results was the inclusion of orthodontic treatment. Gradually, the standard process comprising orthodontic decompensation followed by orthognathic surgery and orthodontic after-treatment was developed [2, 3] (Fig. 2). Orthognathic intervention today requires orthodontic treatment, and the reliable therapeutic plan must deal in detail with both disciplines [4]. The critical step that made the origin of the modern Surgery First concept possible, was the introduction of rigid osteosynthetic materials to orthognathic surgery [5]. Another was the widespread use of skeletal anchorage. Temporary anchorage devices like miniscrews and miniplates increased the predictability of treatment results [6]. The reliable prediction is the precondition for the use of Surgery First. A patient does not undergo any or just minimum orthodontic pretreatment. Orthognathic surgery at the beginning of the therapy harmonizes skeletal relationships and substitutes the original malocclusion with a new one [6]. The new malocclusion is then solved through orthodontic therapy (Fig. 3). Obr. 1. Ortogna tnõâ chirurgie bez ortodontickeâ spolupraâ ce. Stav prïed operacõâ (a) a po operaci (b). Fig. 1. Orthognathic surgery without orthodontist's cooperation. The condition prior to surgery (a) and after surgery (b). 1a 1b 2a 2b 2c Obr. 2. Standardnõ ortodonticko-chirurgickaâ spolupraâ ce. PocÏ aâ tecï nõâ stav (a), stav po ortodontickeâ dekompenzaci (b), stav po ortognaâ tnõâ operaci (c). Fig. 2. Standard orthodontic-surgical cooperation. The original condition (a), the condition after orthodontic decompensation (b), the condition after orthognathic surgery (c). 3a 3b 3c Obr. 3. Surgery First. PocÏa tecï nõâ stav (a), stav po ortognaâ tnõâ operaci (b), stav po ortodontickeâ m doleâcï enõâ (c). Fig. 3. Surgery First. The original condition (a), the condition after orthognathic surgery (b), the condition after orthodontic posttreatment (c)

3 rocïnõâk24 ORTODONCIE Z hlediskakvality leâcï by maâ Surgery First pravdeï podobneï potenciaâ l dosahovat stejnyâ ch vyâ sledkuê jako standardnõâ kombinovanaâ terapie, ale absence ortodontickeâ dekompenzace, rychlaâ zmeï naprofilu akratsïõâ dobaleâcï by deï lajõâ ze Surgery First dalsï õâ z milnõâkuê kombinovaneâ ortodonticko-chirurgickeâ leâcï by [7, 8]. Doba leâcïby DobaleÂcÏ by je jednaz prvnõâch veï cõâ, kteraâ pacienta podstupujõâcõâho ortodonticko-chirurgickou leâcïbu zajõâmaâ. V prïõâpadeï Surgery First je celkovaâ dobaleâcïby kratsï õâ nezï u standardnõâ kombinovaneâ terapie. Na zaâkladeï odbornyâ ch publikacõâ lze dobu leâ cï by pomocõâ Surgery First pouze odhadovat na 12 azï 18meÏsõÂcuÊ [9] ve srovnaâ nõâ se 17 azï 35 meï sõâci [10] v prïõâpadeï standardnõâ kombinovaneâ terapie. DuÊ lezï itou roli maâ pravdeï podobneï pooperacï neï zvyâsï enyâ metabolickyâ obrat, kteryâ zvysï uje rychlost ortodontickeâ ho posunu zubuê [11]. Svou uâ lohu hraje takeâ upravenyâ vztah meï kkyâ ch tkaâ nõâ, jejichzï tlak po operaci puê sobõâ ve smeï ru plaâ novaneâ ho posunu zubuê. Vliv muêzïe mõât v neï kteryâch prïõâpadech i pouzï itõâ skeletaâ lnõâho kotvenõâ. Ve srovnaâ nõâ se standardnõâm postupem je takeâ vyâ hodneâ, zï e se okamzï ik zahaâ jenõâ ortodontickeâ leâ cï by muêzïe prïesneï prïizpuê sobit termõânu operace a potrïebaâm pacienta. Nevznikajõ tak obdobõâ, kdy pacient s nasazenyâ m fixnõâm aparaâ tem cï ekaâ prïipravenyâ nablõâzï õâcõâ se termõân operace, ani situace, kdy se kvuê li nedokoncï eneâ ortodontickeâ dekompenzaci termõân operace odklaâdaâ. Regiona lnõâ akceleracï nõâ fenomeâ n (angl. Regional Acceleratory Phenomenon, RAP) je termõân prïevzatyâ z ortopedickeâ traumatologie, kteryâ se vztahuje k reparativnõâm procesuê m probõâhajõâcõâm v kostnõâ tkaâ ni po prodeï laneâ m traumatu [12]. NejdrÏõÂve dochaâ zõâ k zvyâsï enõâ metabolickeâ ho obratu. ZvyÂsÏ enaâ prïestavba kostnõâ hmoty je doprovaâ zenaâ poklesem denzity azvyâsï enou porozitou kompakty. PrÏevla dajõâcõâ resorptivnõâ procesy jsou doprovaâ zeneâ zmnozï enõâm populace osteoklastuê aosteoblastuê. Stav vznikaâ neï kolik dnõâ po traumatu a nejvõâce se manifestuje beï hem prvnõâch 3 meïsõâcuê [9]. Klinicky nejvyâznamneï jsï õâm projevem RAP je zvyâsï enaâ mobilitazubuê. Taje maximaâ lnõâ v prvnõâm meï sõâci abeï hem cï tvrteâho meïsõâce se vracõâ zpeï t napuê vodnõâ uâ rovenï. V tomto obdobõâ je ortodontickaâ leâ cï bapravdeï podobneï rychlejsï õâ aefektivneï jsï õâ aje vhodneâ toho maximaâ lneï vyuzï õât. K ortodontickeâ leâcï beï pacienta po ortognaâ tnõâ operaci je vsï ak nutno prïistupovat opatrneï. Jako zvlaâsïteï nevhodneâ se autoruê m jevõâ pouzï õâvaâ nõâ silnyâ ch mezicï elistnõâch tahuê, ktereâ by mohly mõât v dobeï hojenõâ vliv napostavenõâ cï elistõâ. U prava funkce meï kkyâch tkaânõâ KompenzacÏ nõâ postavenõâ zubuê u skeletaâ lneï podmõâneï nyâ ch va d je vyâ sledkem fyziologickeâ reakce meï kkyâ ch From the viewpoint of the treatment quality, Surgery First may have the potential to achieve the same results as the standard combined therapy, however, the absence of orthodontic decompensation, the fast improvement of the profile, and shorter period of treatment make Surgery First another of the milestones of the combined orthodontic-orthognathic therapy [7, 8]. Treatment duration The length of treatment is one the first issues that the patients undergoing the orthodontic-orthognathic management are interested in. In case of Surgery First the overall length of the therapy is shorter than in the standard combined therapy. Based on the literature published we estimate the length of Surgery First treatment between 12 and 18 months [9] compared to months [10] of the standard combined therapy. The increased metabolic turnover after the surgery that accelerates orthodontic movement of teeth probably playes an important role [11]. Also the modified relationship of soft tissues the pressure of which works in the direction of the planned teeth movement after the surgery contributes to the process. A type of skeletal anchorage may also play its role. In comparison with the standard procedure it is advantageous that the beginning of the orthodontic treatment can be adjusted precisely according to the date of surgery and needs of a patient. This can avoid the prolonged periods when the patient wearing a fixed appliance is waiting for the upcoming surgery, and the situations when the date of surgery is postponed due to the unfinished orthodontic decompensation. Regional Acceleratory Phenomenon (RAP) is the term taken over from the orthopedic traumatology and refers to reparation processes going on in bone tissue after asuffered trauma[12]. First the metabolic turnover is increased. Accelerated reconstruction of bone tissue is accompanied with decreased density and increased porosity of the compact bone. Predominantly resorptive processes are accompanied with the increase in the population of osteoclasts and osteoblasts. This phenomenon begins several days following the trauma and manifests itself especially during the first 3 months [9]. The increased teeth mobility is the clinically most important manifestation of RAP. This mobility reaches its maximum in the first month, and during the fourth month it goes back to the original level. At this point the orthodontic treatment is probably faster and more effective, and therefore, it should be applied. However, the orthodontic treatment after the orthognathic surgery should be approached with caution. The application of strong intermaxillary pulls is considered inappropriate by the authors, as they may influence jaw positions during the healing period

4 ORTODONCIE rocïnõâk24 4a 4b 4c 4d Obr. 4. II. skeletaâ lnõâ trïõâda. Srovna nõâ pozitivnõâho sagitaâ lnõâho puê sobenõâ meï kkyâch tkaâ nõâ prïi Surgery First (b) anegativnõâho prïi standardnõâ kombinovaneâ terapii (c). VyÂchozõ stav (a), Surgery First (b), ortodontickaâ dekompenzace (c) a konecïnyâ stav (d). Fig. 4. Skeletal Class II. Comparison of the positive sagittal impact of soft tissues during Surgery First (b) and the negative one during the standard combined therapy (c). The initial condition (a), Surgery First (b), orthodontic decompensation (c) and the final situation (d). 5a 5b 5c 5d Obr. 5. III. skeletaâ lnõâ trïõâda. Srovna nõâ pozitivnõâho sagitaâ lnõâho puê sobenõâ meï kkyâch tkaânõâprïi Surgery First (b) anegativnõâho prïi standardnõâ kombinovaneâ terapii (c). VyÂchozõ stav (a), Surgery First (b), ortodontickaâ dekompenzace (c) a konecïnyâ stav (d). Fig. 5. Skeletal Class III. Comparison of the positive sagittal impact of soft tissues during Surgery First (b) and the negative one during the standard combined therapy (c). The initial condition (a), Surgery First (b), orthodontic decompensation (c) and the final situation (d). tkaâ nõâ, zubuê aalveolaâ rnõâ kosti naskeletaâ lnõâ diskrepanci. PrÏi standardnõâ kombinovaneâ terapii musõâme v raâmci ortodontickeâ dekompenzace tyto fyziologickeâ sõâly prïekonaâ vat. NaprÏõÂklad u pacientuê se III. skeletaâ lnõâ trïõâdou tlak dolnõâho rtu braâ nõâ protruzi dolnõâho frontaâ lnõâho uâ seku. U Surgery First po operaci dochaâ zõâ k nastolenõâ noveâho vztahu dentice a meï kkyâch tkaâ nõâ, ktereâ pakpuê sobõâ tlakem ve stejneâ m smeï ru jako fixnõâ aparaâ t (Obr. 4, 5). Skeleta lnõâ kotvenõâ Skeleta lnõâ kotvenõâ je soucï aâ stõâ modernõâ ortodoncie, ortognaâ tnõâ chirurgii nevyjõâmaje. DuÊ lezï itou roli hraje prïi standardnõâ kombinovaneâ terapii i prïi Surgery First. Chceme-li Surgery First pouzï õâvat pro veï tsï inu nasï ich operacï nõâch pacientuê anikoliv pouze pro vybraneâ prïõâpady, je skeletaâ lnõâ kotvenõâ nezbytnou nutnostõâ [6]. KromeÏ zkraâ cenõâ doby leâ cï by prïispõâvaâ i k jejõâ bezpecï nosti aprïedvõâdatelnosti. Da le umozïnï uje provaâ deï t ortodontickeâ pohyby, ktereâ by jinak byly jen teïzï ko mozïneâ, naprï. distalizace molaâ ruê asnõâzï enõâ pocï tu extrakcõâ premolaâ ruê. V neposlednõâ rïadeï muê zï e skeletaâ lnõâ kotvenõâ pomoci kompenzovat prïõâpadnou pooperacï nõâ recidivu cï i zbytkovyâ ruê st cï elistõâ [13]. PrÏedvõÂdatelnost Z hlediskazavaâ deï nõâ novyâ ch leâ cï ebnyâ ch postupuê nejsou nejduê lezïiteïjsï õâjejich vyâhody, ale jejich nevyâhody arizika, ve srovnaâ nõâ se standardnõâmi postupy. NejveÏ tsï õâ nebezpecï õâ Surgery First ve srovnaâ nõâ se standardnõâ kombinovanou terapii spocï õâvaâ v tom, zï e osï etrïujõâcõâ orto- Adjustment of soft tissues function Compensatory position of teeth in skeletally-based anomalies is the result of physiological reaction of soft tissues, teeth and alveolar bone to the skeletal discrepancy. In the standard combined therapy we have to overcome those physiological forces with the orthodontic decompensation. E.g. in the patients with skeletal Class III the pressure of lower lip hinders the protrusion of lower anterior segment. During Surgery First the new relationship between dentition and soft tissues is established after surgery so that they develop the pressure in the same direction together with fixed appliance (Fig. 4, 5). Skeletal anchorage Skeletal anchorage is an integral part of modern orthodontics as well as orthognathic surgery. It plays an important role both in the standard combined therapy and in the Surgery First approach. In case we want to use Surgery First for the majority of our indicated patients, not only for selective cases, the skeletal anchorage is an absolute necessity [6]. Apart from shorter treatment time it also contributes to the treatment safety and predictability. Further it allows to perform orthodontic movements that would be otherwise hardly possible, e.g. molar distalization, and to decrease the number of premolar extractions. Skeletal anchorage can also help to compensate the relapse following the surgery or residual growth of jaws [13]

5 rocïnõâk24 ORTODONCIE dontistanebude schopen dosaâ hnout cõâle, podle ktereâ ho bylaplaâ novaâ naortognaâ tnõâ operace. V lepsï õâm prïõâpadeï je pak nutnaâ zmeï naterapeutickeâ ho plaâ nu, v horsïõâm prïõâpadeï leâcï bakoncï õâ estetickyâm cï i funkcï nõâm kompromisem. PouzÏ itõâ skeletaâ lnõâho kotvenõâ tato rizika vyâ raznyâ m zpuê sobem snizï uje azvysï uje tak prïedvõâdatelnost i bezpecï nost celeâ leâcï by [6, 13]. Jsou-li nasï e terapeutickeâ cõâle reaâ lneâ, muê zï eme jich s pomocõâ skeletaâ l- nõâho kotvenõâ bezpecï neï dosaâ hnout. To se tak staâvaâ klõâcï ovyâ m faktorem z hlediska plosï neâ ho rozsï õârïenõâ Surgery First. Bez jeho pouzï itõâ bychom Surgery First mohli indikovat pouze ve vybranyâch prïõâpadech. Distalizace Distalizace molaâruê je v indikovanyâch prïõâpadech podle Sugawary duê lezï itou soucï aâ stõâ postupu Surgery First. Je nutneâ zduê raznit, zï e primaâ rnõâm uâcï elem distalizace ve spojenõâ se Surgery First nenõâ pausïaâ lneï se vyhyâbat extrakcõâm premolaâruê. V rozhodovacõâm procesu - zda extrahovat nebo distalizovat - je duê lezïiteâ, kteryâ z postupuê povede rychleji k cõâli. UkaÂzÏe-li se jako uâ speïsïnaâ, mohlaby byât distalizace duê lezï ityâm prïõânosem prïi kombinovaneâ leâ cï beï II. skeletaâ lnõâ trïõâdy s protruzõâ dolnõâho frontaâ lnõâho uâ seku. V teï chto prïõâpadech je prïi standardnõâ kombinovaneâ terapii vhodnaâ extrakce dvou premolaâruê v dolnõâ cï elisti [13]. CÏ asto takeâ byâvaâ nutneâ prïed operacõâ extrahovat dolnõâ trïetõâ molaâ ry, pro jejichzï za rïazenõâ v hypoplastickeâ dolnõâ cï elisti nebyâvaâ dostatek mõâsta, a ktereâ zvysï ujõâ riziko sï patneâ ho rozlomenõâ dolnõâ cï elisti beï hem ortognaâ tnõâ operace. KonecÏ naâ artikulace ve III. trïõâdeï v molaâ rech je pak nevyâ hodnaâ akompromisnõâ. Hornõ druhyâ molaâ r nemaâ plnohodnotneâ ho antagonistu a je vhodnaâ jeho extrakce, trvalaâ retence nebo implantace v dolnõâm zubnõâm oblouku do mõâstatrïetõâho molaâ ru. V takovyâchprïõâpa- dech by byl postup Surgery First s distalizacõâ v dolnõâm zubnõâm oblouku a artikulacõâ v I. trïõâdeï dle Angleavelmi vyâ hodnyâ. PotvrdõÂ-li se tento zpuê sob jako uâ speï sï nyâ, meï l by byâ t, podobneï jako u pacientuê s obstrukcï nõâ spaâ nkovou apnoe, metodou volby. Do teâ doby je trïeba prïistupovat k distalizaci molaâ ruê v dolnõâ cï elisti s obezrïetnostõâ. Mola rovaâ intruze U Surgery First nemusõâ ortognaâ tnõâ operace nutneï vyrïesïit vsï echny probleâmy - rïesï enõâ neï kteryâch z nich muê zï e chirurg prïenechat ortodontistovi, kteryâ maâ v pooperacï nõâm obdobõâ najejich rïesï enõâ dostatek cï asu a prïõâzniveâ podmõânky v podobeï skeletaâ lnõâho kotvenõâ azvyâ sï e- neâ ho metabolickeâ ho obratu. PrÏõÂnosem pro pacienta muê zï e byâ t provedenõâ monomaxilaâ rnõâ operace mõâsto operace bimaxilaâ rnõâ, naprïõâklad dõâky molaâ roveâ intruzi v hornõâ cï elisti. U pacientuê s frontaâ lneï otevrïenyâm skusem, vyhovujõâcõâ polohou hornõâch rïezaâkuê abez trans- Predictability When introducing new therapeutic procedures we should put the main emphasis not on their advantages but on their disadvantages and risks in comparison with standard methods. The major risk of Surgery First is seen in the situation when an orthodontist is not able to achieve the goal according to which the orthognathic surgery was planned. In better case the therapeutic plan is modified, in a worse case the treatment finishes with an esthetic or functional compromise. The use of skeletal anchorage decreases these risks significantly, and thus increases the predictability as well as the safety of the overall treatment [6, 13]. We can achieve realistic therapeutic goals. This becomes the key factor in the widespread use of Surgery First. Without skeletal anchorage Surgery First would be indicated only in selected patients. Distalization According to Sugawara the molar distalization is a very important part of Surgery First in indicated cases. Needless to say that the primary goal of distalization accompanying Surgery First is not the avoidance of premolars extraction. When deciding whether to extract or not, the key factor is which of the procedures leads to the goal more effectively. Successful distalization could contribute to the treatment of skeletal Class II with lower incisor proclination. In the standard combined therapy of such cases the extraction of two lower premolars is recommended [13]. The extraction of lower third molars is frequently required prior to surgery - there is not enough space for the teeth in the hypoplastic mandible, and thus they increase the risk of a bad-split of the mandible during orthognathic surgery. The resulting Class III molar occlusion is thus unfavourable and compromising. The upper second molar does not have a corresponding antagonist, and therefore it is recommended to perform an extraction, permanent retention or implantation in the lower dental arch into the place of the third molar. In such cases Surgery First together with distalization in the lower dental arch and Class I molar occlusion is seen as very advantageous. In case this method proves to be successful, it should become - similarly to the patients with sleep apnea - the method of choice. Until then, we should be very cautious about the molar distalization in the mandible. Molar intrusion In Surgery First the orthognathic surgery does not have solve all problems - some of them may be left to the orthodontist who in the postoperative period has time and favourable conditions, i.e. skeletal anchorage and increased metabolic turnover, to correct them. The

6 ORTODONCIE rocïnõâk24 verzaâ lnõâ diskrepance, lze vertikaâ lnõâ probleâ m v indikovanyâch prïõâpadech rïesï it pomocõâ intruze lateraâ lnõâch uâ sekuê. Zdravotnõ aspekty leâcïby Surgery First prïinaâ sï õâ pacientovi ve srovnaâ nõâ se standardnõâ kombinovanou terapii i cï isteï zdravotnõâ vyâ hody. ZanejduÊ lezï iteï jsï õâ bychom pravdeï podobneï mohli oznacï it terapii obstrukcï nõâ spaâ nkoveâ apnoe (OSAS, Obstructive Sleep ApneaSyndrom), kteraâ s pomocõâ Surgery First muê zï e pravdeï podobneï prïispeï t ke snõâzï enõâ morbidity a mortality pacientuê. Mezi dalsï õâ pozitivnõâ zdravotnõâ aspekty patrïõâ nizïsï õâ pocï et ortodontickyâch extrakcõâ, zachovanaâ funkce stomatognaâ tnõâho systeâmu a v prïõâpadeï horsï õâ spolupraâ ce pacienta pravdeï podobneï i lepsï õâ stav chrupu a parodontu v duê sledku kratsï õâ doby leâcï by. CõÂlem ortodonticko-chirurgickeâ leâcï by pacientuê s OSAS je zvyâ sï enõâ pruê chodnosti dyâ chacõâch cest. Jednou z mozï nostõâ, jak toho dosaâ hnout, je chirurgickeâ prïedsunutõâ hornõâ i dolnõâ cï elisti. Vzhledem k rizikuê m souvisejõâcõâm s neleâcï enou OSAS je vhodneâ, aby pacient ortognaâ tnõâ operaci absolvoval v co nejkratsï õâm mozïneâ m termõânu. Z tohoto pohledu by meï lo byâ t Surgery First metodou volby. Proble m, kteryâ pacienta potenciaâ lneï ohrozï uje nazï ivoteï,muê zï e byâ t vyrïesï en beï hem neï kolika tyâ dnuê od urcï enõâ diagnoâ zy a vsï e ostatnõâ lze rïesï it a zï naâsledovneï. Cely terapeutickyâ postup se, s prïihleâ dnutõâm k obecnyâm pravidluêmleâcï by pacientuê s OSAS, nelisïõâod terapeutickeâ ho postupu pouzï õâvaneâ ho u ostatnõâch Surgery First pacientuê apodle naâ zoru autoruê by meï l byât u pacientuê steïzï kou spaâ nkovou apnoe standardem. Denta lnõâ zdravõâ Vliv ortodontickeâ leâcï by nazdravõâ zubuê aparodontu uâ zce souvisõâ s uâ rovnõâ uâ stnõâ hygieny. S prodluzïujõâcõâ se dobou leâ cï by cï asto klesaâ spolupraâ ce pacienta a zhorsï ujõâcõâ se uâ rovenï uâ stnõâ hygieny zvysï uje riziko vzniku demineralizacõâ, kazivyâch leâ zõâ a parodontopatiõâ. Surgery First vzhledem ke kratsï õâ dobeï leâcï by pravdeï podobneï snizï uje vyâsï e zmõâneï naâ rizika[14]. DalsÏ õâm faktorem prïispõâvajõâcõâm ke snõâzï enõâ teï chto rizik, muê zï e byâ t dobraâ spolupraâ ce pacientuê u Surgery First postupu [14]. Ta je daânacï asteï jsï õâmi kontrolami, rychlou uâ pravou estetiky oblicï eje aabsencõâ cï asto psychicky naâ rocï neâ ortodontickeâ dekompenzace. Opakovana leâcïba Surgery First muê zï e byâ t takeâ prïõânosem u pacientuê, kterïõâ v deï tstvõâ jizï prodeï lali kompenzacï nõâ ortodontickou leâ cï bu s prïõâpadnyâ mi extrakcemi premolaâ ruê au nichzï dõâky naâ sledneâ mu neprïõâzniveâmuruê stu cï elistõâ dosï lo k recidiveï vady prïesahujõâcõâ mozï nosti ortodontickeâ leâ cï by, prïõâpadneï takeâ u pacientuê, kterïõâ chteï jõâ rïesï it nevyhovujõâcõâ estetiku profilu oblicï eje [7]. Stav v teï chto prïõâpadech vy- benefit for a patient may be represented by performing rather a monomaxillary surgery instead of the bimaxillary one. Molar intrusion in the maxilla serves as an example. In patients with anterior open bite, appropriate position of upper incisors, and without any transversal discrepancy, the vertical problem can be solved (in indicated cases) with the intrusion of lateral segments. Health aspects of treatment In comparison with the standard combined therapy, Surgery First brings also health-related advantages to the patient. The most valid example is the therapy of Obstructive Sleep ApneaSyndrom (OSAS) that with the help of Surgery First may lower morbidity and mortality of patients. Other positive health aspects include lower number of orthodontic extractions, maintained function of stomatognathic system, and better condition of dentition and periodontium in less cooperative patients due to shorter treatment time. The aim of orthodontic-surgical management of OSAS is the increased airway volume. This may be achieved also by surgical advancement of both upper and lower jaw. With regard to the risks of the untreated OSAS, it is recommended that the patient undergoes the orthognathic surgery as early as possible. Surgery First should be the method of choice. The life threatening problem can be solved within several weeks since the diagnosis, and other problems may be worked upon subsequently. The therapeutic procedure, with regard to general rules for the treatment of patients with OSAS, does not differ from the procedure used in other Surgery First patients, and the authors believe Surgery First should become the standard for patients with severe obstructive sleep apnea. Dental health The impact of the orthodontic treatment on the dental and periodontal health is closely related to the level of oral hygiene. The longer the treatment, the smaller cooperation of patients and worse oral hygiene. The lower level of oral care increases the risk of demineralizations, caries lesions, and periodontal problems. With regard to a shorter period of treatment with Surgery First, the risks mentioned above are likely to minimize [14]. Another factor is a better patients cooperation during the Surgery First procedure [14]. This is due to more frequent check-ups, prompt improvement of facial esthetics, and absence of orthodontic decompensation that is frequently demanding in terms of aperson's psychology. Repeated therapy Surgery First may be beneficial in patients who underwent the orthodontic compensation treatment in their

7 rocïnõâk24 ORTODONCIE zï aduje kombinovanou ortodonticko-chirurgickou leâ cï bu s opeï tovnyâ m nasazenõâm fixnõâho aparaâ tu. Nutne je rïesï it kompenzacï nõâ postavenõâ zubuê. ZvlaÂsÏteÏ v prïõâpadeï, kdy byly beï hem puê vodnõâ leâcï by extrahovaâ ny premolaâ ry, se cï asto dostaâvaâ me do situace, kdy je trïeba mezializovat nebo distalizovat celeâ zubnõâ oblouky, chceme-li dosaâ hnout spraâ vneâ ho postavenõâ rïezaâkuê [14]. Vy zvou v takovyâ ch situacõâch byâ vaâ prïedevsï õâm deâ lkanoveâ leâcï by, kterou naâm muêzïe pomoci zkraâ tit praâveï Surgery First. Ortodonticke extrakce Ortodonticke extrakce jsou standardnõâ soucï aâ stõâ ortodontickeâ leâ cï by abez jejich pouzï itõâ bychom se v mnohaprïõâpadech jen teï zï ko obesï li. Jejich nizï sï õâ vyâ skyt vprïõâpadeï Surgery First tedy nelze povazï ovat za urcï ujõâcõâ vyâ hodu tohoto postupu. VyjõÂmku, kteraâ by vsï ak meï la byâ t jednoznacï nyâ m argumentem pro zvaâ zï enõâ Surgery First aneextrakcï nõâho postupu s distalizacõâ, tvorïõâ jizï zminï ovanõâ pacienti s diagnoâ zou II. skeletaâ lnõâ trïõâdy, u kteryâ ch jsou v raâ mci ortodontickeâ dekompenzace vhodneâ extrakce dvou premolaâruê v dolnõâ cï elisti s naâ slednou artikulacõâ ve III. trïõâdeï v molaâ rech. Psychologicke aspekty leâcïby JednõÂm z hlavnõâch duê voduê, procï veï tsï inapacientuê podstupuje ortognaâ tnõâ operaci, je zlepsï enõâ estetiky oblicï eje. OblicÏ ej je prostrïedkem verbaâ lnõâ i nonverbaâ lnõâ komunikace a vyâznamnyâm zpuê sobem tak ovlivnï uje mezilidskeâ vztahy. Jeho atraktivita maâ zaâ sadnõâ vliv na kvalitu zï ivotavcï etneï vzdeï laâ nõâ, zameï stnaâ nõâ cï i navazovaâ nõâ mezilidskyâ ch vztahuê. BohuzÏ el cï elistnõâ vady jizï ze sveâ podstaty porusï ujõâ neï kteraâ ze zaâ kladnõâch pravidel atraktivity - oblicï ej bez extreâ mnõâch odchylek, symetrie cï i prïõâmyâ profil. CÏ inõâ-li cï elistnõâ vada pacienta ve veï tsï ineï prïõâpaduê neatraktivnõâm, maâ vliv najeho psychickou pohodu akvalitu zï ivota. Pacienti podstupujõâcõâ ortodonticko-chirurgickou leâcï bu ve zvyâsï eneâ mõârïe vnõâmajõâsvuê j vzhled. U standardnõâ kombinovaneâ terapie dochaâ zõâ ve faâ zi dekompenzace u III. skeletaâ lnõâ trïõâdy k vyârazneâ mu zhorsï enõâ profilu pacienta, kteryâ toto obdobõâ vnõâmaâ jako horsï õâ astresujõâcõâ cïaâstleâcï by. Vznika zde rozpor mezi tõâm, co chce pacient aco musõâ deï lat leâkarï: Pacient si prïeje rychleâ zlepsï enõâ vzhledu, ale leâkarï musõâ jeho vzhled v raâ mci dekompenzace jeden azï dvaroky zhorsï ovat. MozÏ nost vyhnout se ortodontickeâ dekompenzaci ajejõâho negativnõâho vlivu naestetiku oblicï eje, se tak staâ vaâ silnyâ m argumentem pro pouzï itõâ postupu Surgery First. Druhy m argumentem je skutecï nost, zï e pacientuê v hlavnõâ probleâ m - vzhled oblicï eje - je rïesï en hned nazacïaâ tku leâcï by. To nadruhou stranu muêzïe veâ st ke ztraâteï motivace dokoncï it samotnou ortodontickou leâcï bu, childhood with premolars extractions. Due to the following and unfavourable growth of jaws in some of them, the anomaly relapsed and its solution is beyond the capability of orthodontic treatment, or they wish to correct the face profile esthetics [7]. Thus the condition requires the combined orthodontic-surgical therapy with the repeated bonding of a fixed appliance. The compensatory position of teeth must be solved. Especially in those cases where premolars were extracted during the original treatment, we often have to mesialize or distalize the whole dental arches to achieve the correct position of incisors [14]. The length of the new treatment poses a challenge which may be solved with Surgery First. Orthodontic extractions Orthodontic extractions are the standard component of orthodontic treatment, in many cases they are unavoidable. Therefore, the lower number of extractions applied during the Surgery First procedure cannot be viewed as the decisive advantage of the method. The exception that should be a univocal argument for Surgery First and non-extraction procedure with distalization are skeletal Class II patients. Within the orthodontic decompensation, in these patients are recommended extractions of two premolars in the mandible with subsequent Class III occlusion in molars. Psychological aspects One of the main reasons for undergoing orthognathic surgery is the improvement of facial esthetics. Face serves as a mean of both verbal and non-verbal communication, and thus significantly affects interpersonal relationships. Facial attractiveness influences significantly the life quality including education, employment or relationships. Unfortunately, skeletal anomalies by their essence disturb some of the basic rules of attractiveness - face without extreme deviations, symmetry, or straight profile. In case a skeletal anomaly makes the patient's face unattractive, it influences ones psychology and quality of life. Patients undergoing orthodontic-surgical therapy are very sensitive regarding their appearance. During the standard combined therapy in skeletal Class III a patient's profile is significantly affected in the decompensation phase, which is very stressful for them. There is the clash between what the patient wants and what the orthodontist has to do. Patients wish the prompt improvement of their appearance, however, orthodontists have to worsen their appearance throughout the decompensation period which may last for a year or two. The potential avoidance of orthodontic decompensation thus becomes a strong argument for the use of Surgery First. Another argument is the fact that the pa

8 ORTODONCIE rocïnõâk24 tak jak to v neï kteryâch prïõâpadech pozorujeme u pacientuê leâ cï enyâ ch standardnõâm zpuê sobem. Indikace IndikacÏ nõâ spektrum pacientuê ve srovnaâ nõâ se standardnõâ kombinovanou terapiõâ do znacï neâ mõâry zaâ visõâ nazkusï enostech osï etrïujõâcõâho leâkarïe. NeÏ kterïõâ autorïi indikujõâ Surgery First pouze v prïõâpadeï pravidelnyâ ch obloukuê, minimaâ lnõâho steï snaâ nõâ, plocheâ Speeovy krïivky aneexistujõâcõâch transverzaâ lnõâch probleâ muê [14], jinõâ pouzï õâvajõâ Surgery First k leâcïbeïteâmeïrïvsï ech pacientuê. PrÏi pouzï itõâ skeletaâ lnõâho kotvenõâ lze rïõâci, zï e kromeï neïkolikamaâ lo vyâ jimek muê zï e byâ t indikovaâ no Surgery First u stejneâ ho spektrapacientuê jako standardnõâ kombinovanaâ terapie [8]. PrÏesto je vhodneâ zduê raznit cï tyrïi indikace, u kteryâchby meïlobyât Surgery First vzï dy zvazïovaâ no naprvnõâm mõâsteï. NejduÊ lezï iteï jsï õâ je vzhledem ke zdravotnõâmu duê voduê m terapie obstrukcï nõâ spaâ nkoveâ apnoe [6]. Rychle kauzaâ lnõâ rïesï enõâ probleâ mu, ktereâ Surgery First nabõâzõâ, muêzïebyât pro pacienta rozhodujõâcõâ. Jako dalsï õâ dobraâ indikace pro Surgery First se nabõâzõâ jizï zminï ovanaâ terapie II. skeletaâ lnõâ trïõâdy. PotvrdõÂ-li se dobraâ uâ speïsï nost distalizace molaâruê v dolnõâ cï elisti v pooperacï nõâm obdobõâ, bude mozïneâ se v indikovanyâchprïõâ- padech s pomocõâ skeletaâ lnõâho kotvenõâ vyhnout extrakcõâm dolnõâch premolaâ ruê a naâ sledneâ artikulaci ve III. trïõâdeï v molaâ rech. CÏ aâ stecïneï psychologickou indikacõâ je leâcï baiii. skeletaâ lnõâ trïõâdy [8]. Absence dekompenzace je v teâ to situaci, zvlaâ sï teï z pohledu pacienta, silnyâ m argumentem. Poslednõ indikacõâ je leâcï baasymetriõâ. Ortodonticka dekompenzace byâvaâ v takovyâch prïõâpadech velmi naârocï naâ abez skeletaâ lnõâho kotvenõâ cï asto sï patneï proveditelnaâ. PodobneÏ jako u III. skeletaâ lnõâ trïõâdy je zde takeâ vyâraznyâ psychologickyâ motiv. Kontraindikace AbsolutnõÂch kontraindikacõâ Surgery First nenõâ mnoho avelkaâ veïtsï inaz nich se daâ odstranit pouzï itõâm skeletaâ lnõâho kotvenõâ apomocõâ minimaâ lnõâho ortodontickeâho prïedleâcï enõâ. PrÏõÂkladem je nedostatecï naâ divergence korïenuê v mõâsteï plaâ novaneâ osteotomie prïi segmentaâ lnõâ operaci hornõâ cï elisti. Ortogna tnõâ operaci je v takoveâ m prïõâpadeï mozï no proveâ st a zï po uâ praveï sklonu zubuê v okolõâ plaâ novaneâ osteotomie. DalsÏ õâ kontraindikacõâ je terapie II. trïõâdy, 2. oddeï lenõâ, kde by bylo v raâ mci operace nutneâ vytvorïit vyâraznyâ obraâ cenyâ skus. Jeho uâ prava muêzïebyât velmi naâ rocïnaâ anavõâc v takoveâ situaci odpadaâ jednaz hlavnõâch vyâ hod Surgery First - okamzï iteâ zlepsï enõâestetiky oblicï eje. V takoveâm prïõâpadeï je pravdeï podobneï vhodneâ postupovat standardnõâ cestou nebo cestou minimaâ lnõâho ortodon- tient's major problem - the facial appearance - is solved as early as at the beginning of the therapy. On the other hand, this may also lead to the lack of motivation to complete the individual orthodontic treatment, as we can observe in some patients undergoing the standard procedure. Indications The spectrum of patients indicated for Surgery First compared to those indicated for the standard combined therapy depends to a large extent on an orthodontist's experience. Some authors indicate Surgery First only in case of regular dental arches, minimum crowding, flat curve of Spee, and absence of transversal problems [14], others apply Surgery First in almost all their patients. With the use of skeletal anchorage we can say that, save for minor exceptions, Surgery First can be indicated in virtually the same spectrum of patients as the standard combined therapy [8]. Nevertheless, we should point out the four indications in which Surgery First should be the method of the first choice. With regard to medical reasons for the therapy of obstruction sleep apnea syndrome the indication of Surgery First is the most important [6]. Fast and causal solution of the problem offered by Surgery First may be decisive for the patient. Another appropriate indication is for the therapy of skeletal Class II. On condition that the molar distalization in the mandible after the surgery proves successful, then in the indicated cases and with skeletal anchorage, we could avoid extractions of lower premolars and subsequent Class III occlusion in molars. The skeletal Class II therapy represents a partially psychological indication [8]. The absence of decompensation phase is a very strong argument, especially for the patients. The last indication is the therapy of mandibular asymmetry. In such cases the orthodontic decompensation is usually very demanding, and without skeletal anchorage virtually impossible to perform. Psychological aspect plays an important role in these cases. Contraindications There are only a few absolute contraindications to the Surgery First approach, and most of them can be eliminated by the use of skeletal anchorage and minimal orthodontic pretreatment. The example is insufficient roots divergence at the place of the planned osteotomy during the segmental surgery of the maxilla. Orthognathic management is performed only after the adjustment of the teeth inclination near the planned osteotomy

9 rocïnõâk24 ORTODONCIE tickeâho prïedleâ cï enõâ, v raâ mci ktereâ ho je protrudovaâ n hornõâ frontaâ lnõâ uâ sek. V literaturïe cï asto zminï ovanou kontraindikacõâ Surgery First je vyâraznaâ SpeeovakrÏivka, kteraâ komplikuje plaâ novaâ nõâ definitivnõâ polohy dolnõâ cï elisti [6] nejen z hlediskasagitaâ lnõâho, ale i z hlediska vertikaâ lnõâho. Proto muê zïe byât duê vodem pro indikaci standardnõâ kombinovaneâ terapie. Transverza lnõâ diskrepance cï elistõâ je neï kteryâmi autory povazï ovaâ natakeâ za kontraindikaci Surgery First [14]. DuÊ vodem je opeï t slozï iteâ plaâ novaâ nõâ definitivnõâ sagitaâ lnõâ i vertikaâ lnõâ polohy dolnõâ cï elisti. Po sï õârïkoveâ harmonizaci obloukuê apo odstraneï nõâ prïedcï asnyâ ch kontaktuê v lateraâ lnõâch uâ secõâch dochaâ zõâ k autorotaci dolnõâ cï elisti, kteraâ je u terapie III. skeletaâ lnõâ trïõâdy povazï ovaâ na za recidivu vady [14]. Na rozdõâl od standardnõâ kombinovaneâ terapie je s autorotacõâ trïebapocï õâtat jizï v raâ mci tvorby terapeutickeâ ho plaâ nu anemeï li bychom ji zarecidivu vady oznacï ovat. ZaÂveÏr Surgery First je velmi slibnyâ terapeutickyâ postup charakteristickyâ absencõâ ortodontickeâho prïedleâcï enõâ. Hned nazacï aâ tku leâ cï by pacient podstupuje ortognaâ tnõâ operaci, kteraâ normalizuje skeletaâ lnõâ vztahy cï elistõâ. BeÏhem tohoto chirurgickeâho zaâ kroku je puê vodnõâ malokluze nahrazena malokluzõâ novou, kteraâ je naâ sledneï rïesï enaortodonticky. Surgery First s sebou prïinaâsï i celou rïadu vyâhod. Mezi nejcï asteï ji zminï ovaneâ patrïõâ okamzï itaâ zmeï naprofilu, absence ortodontickeâ dekompenzace a kratsï õâ doba leâ cï by. Hlavnõ nevyâ hodou Surgery First je neexistence dlouhodobyâ ch studiõâ, kteraâ naâ s nutõâ k problematice prïistupovat s rozvahou a kriticky. DalsÏ õâm probleâ mem je slozïitost plaâ novaâ nõâ celeâ leâcï by, kteraâ muêzï e zvysï ovat riziko chyby se vsï emi duê sledky pro funkci, estetiku i stabilitu leâcï by. AutorÏi nemajõâ komercï nõâ, vlastnickeâ nebo financï nõâ zaâ jmy na produktech nebo spolecï nostech popsanyâ ch v tomto cïlaâ nku. Another contraindication is the therapy of Class II, Division 2, where the surgery would result in asignificant anterior crossbite which may consequently be rather demanding to correct; moreover one of the main advantages of Surgery First is lost in such condition - the prompt improvement of face esthetics. In this case it is better to decide for the standard procedure or for aminimum orthodontic pretreatment resulting in the upper anterior segment protrusion. The distinct curve of Spee, complicating the planning of the final position of the mandible [6] both sagittally and vertically, is often mentioned in literature as the contraindication of the Surgery First method. Some authors also consider transversal jaws discrepancy as contraindication [14]. The reason is the problematic planning of the final sagittal and vertical position of the mandible. After the dental arches width harmonization, and after the removal of premature contacts in the lateral segments, there occurs the mandible autorotation which is in the therapy of skeletal Class III considered as the relapse of anomaly [14]. Unlike the standard combined therapy, the autorotation should be taken into account already during the creation of the therapeutic plan, and should not be seen as the relapse of anomaly. Conclusion Surgery First represents avery promising therapeutic approach characterized by the absence of orthodontic pretreatment. Immediately at the beginning of the therapy a patient undergoes an orthognathic surgery leading to normalization of jaws skeletal relationships. During the surgery the original malocclusion is substituted with a new malocclusion that is subsequently solved orthodontically. Surgery First brings about a number of advantages, including the prompt improvement of the patientcë s profile, absence of orthodontic decompensation, and a shorter period of treatment. The main disadvantage of Surgery First is seen in the lack of long-term follow-up studies. Therefore, we have to decide very carefully and critically. Another problem may be the complexity of the whole therapy planning, which may increase the risk of error together with all consequences regarding the function, esthetics and stability of the treatment. The authors have no commercial, ownership or financial interests in the products or companies mentioned in the article

10 ORTODONCIE rocïnõâk24 Literatura/References 1. Aziz, S. R.: Simon P. Hullihen and the origin of orthognathic surgery. J. Oral Maxillofac. Surg. 2004, 62, cï. 10, s Bell, W. H.; Jacobs, J.D.: Surgical-orthodontic correction of maxillary retrusion by Le Fort I osteotomy and proplast. J. Maxillofac. Surg. 1980, 8, cï. 2, s Petr, J.; Folta n, R.:Ortodonticko-chirurgicka leâ cï bapacientuê s otevrïenyâ mi skusem z pohledu ortodontisty. Ortodoncie, 2010,19, cï. 3, s Koole, R.; Egyedi, P.: The case for postoperative orthodontics in orthognathic surgery. J. Craniomaxillofac. Surg. 1990, 18, cï. 7, s Michelet, F. X.; Deymes, J.; Dessus, B.: Osteosynthesis with miniaturized screwed plates in maxillo-facial surgery. J. Maxillofac. Surg. 1973, 1, cï. 2, s Faber, J.: Anticipated Benefit: a new protocol for orthognathic surgery treatment that eliminates the need for conventional orthodontic preparation. Dental Press J. Orthod. 2010, 15, cï. 1, s Keim, R. G.: Surgery-first orthognathics. J. Clin. Orthod. 2009, 43, cï. 2, s Nagasaka, H.; Sugawara, J.; Kawamura, H.; Nanda, J.: ¹Surgery firstª skeletal Class III correction using the Skeletal Anchorage System. J. Clin. Orthod. 2009, 43, cï. 2, s Liou, E. J.; Chen, P. H.; Wang, Y. C.; Yu, C. C.; Huang, C. S.; Chen, Y. R.: Surgery-first accelerated orthognathic surgery: postoperative rapid orthodontic tooth movement. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011, 69, cï. 3, s Luther, F.; Morris, D. O.; Karnezi, K.: Orthodontic treatment following orthognathic surgery: how long does it take and why? A retrospective study. J. Oral Maxillofac. Surg. 2007, 65, cï. 10, s Yuan, H.; Zhu, X.; Lu, J.; Dai, J.; Fang, B.; Shen, S. G.: Accelerated orthodontic tooth movement following Le Fort I osteotomy in a rodent model. J. Oral Maxillofac. Surg. 2014, 72, cï.4, s Frost, H. M.: The biology of fracture healing. An overview for clinicians. Part I. Clin. Orthop. Relat. Res. 1989, cï. 248, s Sugawara, J.; Aymach, Z.; Nagasaka, D. H.; Kawamura, H.; Nanda, R.: ¹Surgery firstª orthognathics to correct a skeletal class II malocclusion with an impinging bite. J. Clin. Orthod. 2010, 44, cï. 7, s Baek, S. H.; Ahn, H. W.; Kwon, Y. H.; Choi, J. Y.: Surgeryfirst approach in skeletal class III malocclusion treated with 2-jaw surgery: evaluation of surgical movement and postoperative orthodontic treatment. J. Craniofac. Surg. 2010, 21, cï. 2, s MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, Ph.D. Stomatologicka klinika, 1. LF UK a VFN KaterÏinska 32, Praha 2 CÏ eskaâ akademie dentaâ lnõâ estetiky o.s. porïaâdaâ 9. vyâ rocï nõâ kongres ¹Esteticke rïesï enõâ ageneze a ztraâ ty zubu uâ razemª PrÏednaÂsÏ ejõâcõâ: Vincent O. Kokich, Jr., DMD, MSD, MUDr. Ivo Marek, Ph.D. Datum: MõÂsto: Praha * * * Informace: CÏ eskaâ akademie dentaâ lnõâ estetiky o.s. Kontaktnõ osoba: Ivana BartuÊnÏ kovaâ Telefon: ,

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª.

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª. rocïnõâk21 ORTODONCIE Hodnocenõ vyâ sledneâ okluze u pacientuêprezentovanyâch postgraduaâ lnõâmi leâ karïi u atestacïnõâ zkousïky Assessment of occlusion in patients presented by postgraduate students

More information

Retence premolaâruê Unerupted premolars

Retence premolaâruê Unerupted premolars rocïnõâk17 ORTODONCIE Retence premolaâruê Unerupted premolars MUDr.Hana BenesÏ ovaâ, MUDr.Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad, stomatologickaâ klinika 3. LF UK, FN KraÂ

More information

PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections

PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections rocïnõâk22 ORTODONCIE PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu infekcïnõâho agens Dental light-curing units and the riskof infections *MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ, **Doc.

More information

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position ORTODONCIE PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position rocïnõâk24 MDDr. Michaela HadrovaÂ, MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, PhD., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana Tycova Ortodonticke oddeï lenõâ, StomatologickaÂ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Tvar zubnõâho oblouku po uzaâ veï ru rozsïteï poveâ ho defektu posunem zubuê The shape of a dental arch after the closure of cleft space by movement of teeth MUDr. Helena KopovaÂ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ,

More information

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review.

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. MUDr. VladimõÂr Filipi Ortodonticke oddeï lenõâ, Stomatologicka klinikafn u sv.anny alf MU v

More information

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review.

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ, MUDr. Hana TycovaÂ, MUDr. Josef KucÏ era Ortodonticke oddeï lenõâ StomatologickeÂ

More information

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite ORTODONCIE rocïnõâk20 JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite MUDr. Zuzana KrizÏanovaÂ, MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Ortodonticke oddeï lenõâ, Fakultnõ nemocnice u sv. Anny Brno

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk7 ZmeÏ ny profilu oblicï eje ve spolecï enskyâchcï asopisech v pruêbeï hu 0. stoletõâ Changes of face profiles in fashion magazines during the 0th century MUDr.KaterÏina UtõÂkalovaÂ, MUDr.Ivo Marek,

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika rocïnõâk17 cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 17 Rok (Year): 2008 CÏ õâslo (Number): 3 _ Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE ORTODONCIE rocïnõâk22 VyuzÏ itõâ modernõâch DNA metod ve vyâ zkumu molekulaâ rnõâch prïõâcï in hypodoncie Modern DNA methods in the research of molecular causes of hypodontia *, **doc. RNDr. Omar SÏ eryâ,

More information

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis *MUDr. Alena MottlovaÂ, **MUDr. Martin Kotas, Ph.D.,

More information

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno rocïnõâk24 ORTODONCIE Databa ze trojrozmeï rnyâ ch modeluê oblicï eje deï tõâ a jejõâ vyuzï itõâ v ortodoncii Database of 3D models of children's faces and its use in orthodontics Mgr. Marie JandovaÂ,

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk23 ORTODONCIE Sekvenace cïaâ sti genu pro PAX9 a mozïnaâ spojitost nalezenyâ ch polymorfizmuê s agenezõâ zubuê Sequencing of the region of the PAX9 gene and possible connection between discovered

More information

Dr. Park's Publications

Dr. Park's Publications Dr. Park's Publications Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. Diplomate, American Board of Orthodontics Editor-in-Chief, Pacific Coast Society of Orthodontists Chief Editor, Computed Tomography: New

More information

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG ORTODONCIE rocïnõâk19 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis

More information

Removable appliances II. Functional jaw orthopedics

Removable appliances II. Functional jaw orthopedics Removable appliances II. Functional jaw orthopedics Melinda Madléna DMD, PhD Associate professor Department of Pedodontics and Orthodontics Faculty of Dentistry Semmelweis University Budapest Classification

More information

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 19 Rok (Year): 2010 CÏ õâslo (Number): 1 Indexova no: Bibliographia Medica CÏ

More information

JCO INTERVIEWS Dr. Junji Sugawara on the Skeletal Anchorage System

JCO INTERVIEWS Dr. Junji Sugawara on the Skeletal Anchorage System Dr. Junji Sugawara on the Skeletal Anchorage System DR. WHITE When and how did you develop the idea for the Skeletal Anchorage System (SAS)? DR. SUGAWARA In 1992, we had a patient with a severe anterior

More information

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics ORTODONCIE rocïnõâk23 Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics MUDr. Alena Forma nkovaâ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph. D. OddeÏ lenõâ ortodoncie arozsïteï povyâch vad StomatologickeÂ

More information

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination *MUDr. Michal SÏ edivec, *MUDr. Petra HofmanovaÂ, **RNDr. Lucie Grajciarova *Stomatologicka klinikadeï tõâ adospeï lyâ

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika ORTODONCIE rocïnõâk16 ORTODONCIE cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 16 Rok (Year): 2007 CÏ õâslo (Number): 5 _ Obsah (Contens):

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Farmaka a jejich mozïnyâ vztah k ortodontickeâ leâcïbeï. Souborny referaât. Pharmaceuticals - potential effects on orthodontic treatment. Systematic review. MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Ortodonticke oddeï

More information

Orthodontic mini-implants, or temporary anchorage devices

Orthodontic mini-implants, or temporary anchorage devices Anchors, away by John Marshall Grady, DMD, Dan E. Kastner, DMD, and Matthew C. Gornick, DMD Drs. John Marshall Grady (center), Dan E. Kastner (left), and Matthew C. Gornick (right). Drs. John Marshall

More information

Residency Competency and Proficiency Statements

Residency Competency and Proficiency Statements Residency Competency and Proficiency Statements 1. REQUEST AND RESPOND TO REQUESTS FOR CONSULTATIONS Identify needs and make referrals to appropriate health care providers for the treatment of physiologic,

More information

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT FORM 1363 (E) (12-93) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Popis jednotlivyâ ch zahranicï nõâch staâ tnõâch dluhuê

More information

Topics for the Orthodontics Board Exam

Topics for the Orthodontics Board Exam Topics for the Orthodontics Board Exam I. Diagnostics, relations to paediatric dentistry, prevention 1. Etiology of dental anomalies. 2. Orthodontic anomalies, relationship between orthodontic treatment

More information

Classification of Malocclusion

Classification of Malocclusion Classification of Malocclusion What s going on here? How would you describe this? Dr. Robert Gallois REFERENCE: Where Do We Begin? ESSENTIALS FOR ORTHODONTIC PRACTICE By Riolo and Avery Chapter 6 pages

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 1 CÏ asopis

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk21 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 3 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Headgear Appliances. Dentofacial Orthopedics and Orthodontics. A Common Misconception. What is Headgear? Ideal Orthodontic Treatment Sequence

Headgear Appliances. Dentofacial Orthopedics and Orthodontics. A Common Misconception. What is Headgear? Ideal Orthodontic Treatment Sequence Ideal Orthodontic Treatment Sequence Headgear Appliances Natalie A. Capan, D.M.D. 580 Sylvan Avenue, Suite 1M Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (201)569-9055 www.capanorthodontics.com CapanOrtho@nj.rr.com

More information

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible ORTODONCIE rocïnõâk19 Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible *MUDr. Lusine Samsonyan, *MUDr. Hana TycovaÂ, *MUDr.

More information

SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656

SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656 SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656 ORTHODONTIC CLASSIFICATION / DIAGNOSIS Goal of diagnosis: An orderly reduction of the data base to a useful list of the patient s problems Useful??

More information

About the Doctor. Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D.

About the Doctor. Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. About the Doctor Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. Dr. Jae Hyun Park is a highly regarded, Board Certified Orthodontist with a strong commitment to clinical education, patient care and research.

More information

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 54 RozeslaÂna dne 6. rïõâjna 2003 Cena KcÏ 85,50 OBSAH: 116. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o prïijetõâ EvropskeÂ

More information

Objectives. Objectives. Objectives. Objectives. Describe Class II div 1

Objectives. Objectives. Objectives. Objectives. Describe Class II div 1 Class II div 1 Malocclusion Class II div 1 Malocclusion Objectives OR What can we do about Goofy? Objectives Describe Class II div 1 Objectives Describe Class II div 1 Describe principles of treatment

More information

Universal Screw Removal System (USR)

Universal Screw Removal System (USR) Craniomaxillofacial Surgery 3 Universal Screw Removal System (USR) Craniomaxillofacial rigid fixation systems are available from a variety of manufacturers. The USR system is a complete screwdriver array

More information

Clinical Practice Guideline For Orthodontics

Clinical Practice Guideline For Orthodontics Clinical Practice Guideline For Orthodontics MOH- Oral Health CSN -Orthodontics -2010 Page 1 of 15 Orthodontic Management Guidelines 1. Definitions: Orthodontics is the branch of dentistry concerned with

More information

Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers

Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers Dubravka KnezoviÊ-ZlatariÊ Asja»elebiÊ Biserka LaziÊ Department of Prosthodontics School of Dental Medicine University

More information

ABSTRACT INTRODUCTION. Facial Esthetics. Dental Esthetics

ABSTRACT INTRODUCTION. Facial Esthetics. Dental Esthetics ABSTRACT The FACE philosophy is characterized by clearly defined treatment goals. This increases diagnostic ability and improves the quality and stability of the end result. The objective is to establish

More information

Skeletal Class lll Severe Openbite Treatment Using Implant Anchorage

Skeletal Class lll Severe Openbite Treatment Using Implant Anchorage Case Report Skeletal Class lll Severe Openbite Treatment Using Implant Anchorage Yuichi Sakai a ; Shingo Kuroda b ; Sakhr A. Murshid c ; Teruko Takano-Yamamoto d Abstract: A female patient with a skeletal

More information

General Explanation of the Straight Wire Appliance in the Treatment of Young People and Adults Publication for the Journal du Dentiste in Belgium

General Explanation of the Straight Wire Appliance in the Treatment of Young People and Adults Publication for the Journal du Dentiste in Belgium General Explanation of the Straight Wire Appliance in the Treatment of Young People and Adults Publication for the Journal du Dentiste in Belgium Today, our dental patients are asking us to provide them,

More information

SURGICAL ORTHODONTICS: LITERATURE REVIEW AND CASE REPORT

SURGICAL ORTHODONTICS: LITERATURE REVIEW AND CASE REPORT Orthodontics Piyush Heda, Babita Raghuwanshi, Amit Prakash, Kishore Sonawane SURGICAL ORTHODONTICS: LITERATURE REVIEW AND CASE REPORT Piyush HEDA 1, Babita RAGHUWANSHI 2, Amit PRAKASH 3, Kishore SONAWANE

More information

U.O.C. Ortognatodonzia Area Funzionale Omogena di Odontoiatria

U.O.C. Ortognatodonzia Area Funzionale Omogena di Odontoiatria U.O.C. Ortognatodonzia Area Funzionale Omogena di Odontoiatria Alcune pubblicazioni della Scuola: Impacted maxillary incisors: diagnosis and predictive measurements. Pavoni C, Mucedero M, Laganà G, Paoloni

More information

The Adverse Effects of Orthodontic Treatment

The Adverse Effects of Orthodontic Treatment THE ADVERSE EFFECTS OF ORTHODONTIC TREATMENT By The Adverse Effects of Orthodontic Treatment William F. Holt and Judith B. Rose From Riolo, M. and Avery, J. Eds., Essentials for Orthodontic Practice, EFOP

More information

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss.

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss. Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery Molars The wide occlusal surface is designed for food grinding. The surface needs to be aligned with the

More information

Ideal treatment of the impaired

Ideal treatment of the impaired RESEARCH IMPLANTS AS ANCHORAGE IN ORTHODONTICS: ACLINICAL CASE REPORT Dale B. Herrero, DDS KEY WORDS External anchorage Pneumatized Often, in dental reconstruction, orthodontics is required for either

More information

www.drcolinrichman.com - (404)784/7272 Agenda 9/14/2014 Questions?

www.drcolinrichman.com - (404)784/7272 Agenda 9/14/2014 Questions? Altering Alveolar Bone Volume and Biotype Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodontics TM Colin Richman DMD Questions? 1 Why are orthodontic problems and gingival recession so prevalent in the USA

More information

ORTHODONTIC TREATMENT

ORTHODONTIC TREATMENT ORTHODONTIC TREATMENT Informed Consent for the Orthodontic Patient As a general rule, positive orthodontic results can be achieved by informed and cooperative patients. Thus, the following information

More information

Treatment of Class II, Division 2 Malocclusion in Adults: Biomechanical Considerations

Treatment of Class II, Division 2 Malocclusion in Adults: Biomechanical Considerations Treatment of Class II, Division 2 Malocclusion in Adults: Biomechanical Considerations FLAVIO URIBE, DDS, MDS RAVINDRA NANDA, BDS, MDS, PHD Treatment of Class II malocclusion in adolescents has always

More information

Accuracy of space analysis with emodels and plaster models

Accuracy of space analysis with emodels and plaster models ORIGINAL ARTICLE Accuracy of space analysis with emodels and plaster models S. Russell Mullen, a Chris A. Martin, b Peter Ngan, c and Marcia Gladwin d Leesburg, Va, and Morgantown, WVa Introduction: The

More information

Appropriate soft tissue closure represents a critical

Appropriate soft tissue closure represents a critical Periosteoplasty for Soft Tissue Closure and Augmentation in Preprosthetic Surgery: A Surgical Report Albino Triaca, Dr Med, Dr Med Dent 1 /Roger Minoretti, Dr Med, Dr Med Dent 1 / Mauro Merli, DMD 2 /Beat

More information

(970) 663-6878 WWW. REYNOLDSORALFACIAL. COM

(970) 663-6878 WWW. REYNOLDSORALFACIAL. COM (970) 663-6878 WWW. REYNOLDSORALFACIAL. COM Glossary Anterior-Posterior - Front-back Class I - Normal relationship of teeth Class II - Distal (posterior) relationship of mandibular teeth to maxillary teeth.

More information

Congenital absence of mandibular second premolars

Congenital absence of mandibular second premolars CLINICIAN S CORNER Congenitally missing mandibular second premolars: Clinical options Vincent G. Kokich a and Vincent O. Kokich b Seattle, Wash Introduction: Congenital absence of mandibular second premolars

More information

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research rocïnõâk19 ORTODONCIE Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research *, **doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ

More information

With the introduction of orthodontic miniscrews,

With the introduction of orthodontic miniscrews, 2013 JCO, Inc. May not be distributed without permission. www.jco-online.com Occlusion Management in Orthodontic nchorage Control GIORGIO FIORELLI, DDS IRTE MELSEN, DDS, DO With the introduction of orthodontic

More information

Case Report Case studies on local orthodontic traction by minis-implants before implant rehabilitation

Case Report Case studies on local orthodontic traction by minis-implants before implant rehabilitation Int J Clin Exp Med 2015;8(5):8178-8184 www.ijcem.com /ISSN:1940-5901/IJCEM0006299 Case Report Case studies on local orthodontic traction by minis-implants before implant rehabilitation Pei Shen *, Wei-Feng

More information

Control of mandibular incisors with the combined Herbst and completely customized lingual appliance - a pilot study

Control of mandibular incisors with the combined Herbst and completely customized lingual appliance - a pilot study Control of mandibular incisors with the combined Herbst and completely customized lingual appliance - a pilot study Dirk Wiechmann 1 *, Rainer Schwestka-Polly 2 *, Hans Pancherz 3 *, Ariane Hohoff 4 *

More information

The etiology of orthodontic problems Fifth session

The etiology of orthodontic problems Fifth session بنام خداوند جان و خرد The etiology of orthodontic problems Fifth session دکتر مھتاب نوری دانشيار گروه ارتدنسی Course Outline( 5 sessions) Specific causes of malocclusion Genetic Influences Environmental

More information

Multidisciplinary Management of Congenitally Missing Teeth with Osseointegrated Dental Implants: A Long-Term Report

Multidisciplinary Management of Congenitally Missing Teeth with Osseointegrated Dental Implants: A Long-Term Report Multidisciplinary Management of Congenitally Missing Teeth with Osseointegrated Dental Implants: A Long-Term Report Xiu Lian HU 1, Jian Hui LI 1, Jia LUO 1, Li Xin QIU 1, Ye LIN 1 Objective: To describe

More information

ORTHODONTIC PROBLEMS IN PATIENTS WITH HYPODONTIA AND TAURODONTISM OF PERMANENT MOLARS

ORTHODONTIC PROBLEMS IN PATIENTS WITH HYPODONTIA AND TAURODONTISM OF PERMANENT MOLARS Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2011, vol. 17, book 2 ORTHODONTIC PROBLEMS IN PATIENTS WITH HYPODONTIA AND TAURODONTISM OF PERMANENT MOLARS Miroslava Yordanova 1, Svetlana Yordanova

More information

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development ORTODONCIE rocïnõâk16 Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development *,**RNDr.Jana FleischmannovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D., *,****RNDr.

More information

Lower Second Molar Extraction in Correction of Severe Skeletal Class III Malocclusion

Lower Second Molar Extraction in Correction of Severe Skeletal Class III Malocclusion Original Article Lower Second Molar Extraction in Correction of Severe Skeletal Class III Malocclusion Jiuxiang Lin a ; Yan Gu b ABSTRACT The purpose of this study was to evaluate dentoskeletal and soft-tissue

More information

Introduction to Dental Anatomy

Introduction to Dental Anatomy Introduction to Dental Anatomy Vickie P. Overman, RDH, MEd Continuing Education Units: N/A This continuing education course is intended for dental students and dental hygiene students. Maintaining the

More information

Use of variable torque brackets to enhance treatment outcomes

Use of variable torque brackets to enhance treatment outcomes Use of variable torque brackets to enhance treatment outcomes Ralph Nicassio DDS Many clinicians performing Orthodontics for their patients are missing an opportunity to get better results because they

More information

Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners

Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners These guidelines are intended to assist General Dental Practitioners (GDPs), Community Dental Service (CDS) Dentists and Primary Care

More information

The Crown Bracket Bonding System

The Crown Bracket Bonding System The Crown Bracket Bonding System WOLFGANG HEISER, MD CLAUS SCHENDELL, Dipl Ing Crown tip and the vertical position of the teeth in relation to the lips are important elements of the esthetic results achieved

More information

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch ORTODONCIE rocïnõâk19 Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch * MUDr. Bc. ZdeneÏ k Haken, * MUDr. Hana TycovaÂ, ** Mgr. KaterÏina Langova *

More information

Don t Let Life Pass You By Because Of Oral Bone Loss

Don t Let Life Pass You By Because Of Oral Bone Loss Don t Let Life Pass You By Because Of Oral Bone Loss Ask For Dental Implant Solutions From BIOMET 3i Scan With Your Smartphone! In order to scan QR codes, your mobile device must have a QR code reader

More information

GUIDELINES FOR AJODO CASE REPORTS

GUIDELINES FOR AJODO CASE REPORTS GUIDELINES FOR AJODO CASE REPORTS Case reports are published on a regular basis in the AJODO. Not only are these short communications interesting to the clinician in private practice, but they provide

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Spolupra ce ortodontisty a pedostomatologa. Interceptivnõ leâ cï ba. Cooperation of orthodontist and pedodontist. Interceptive orthodontic treatment. *MDDr. Hana RÏ ehaâcï kovaâ, *Doc. MUDr. PavlõÂna

More information

Treatment of dental and skeletal bimaxillary protrusion in patient with Angle Class I malocclusion

Treatment of dental and skeletal bimaxillary protrusion in patient with Angle Class I malocclusion Treatment of dental and skeletal bimaxillary protrusion in patient with Angle Class I malocclusion Claudio José Ramos 1 In the orthodontic clinic, skeletal and dental bimaxillary protrusion is presented

More information

ORTHODONTIC CARE IN NAVAL MILITARY TREATMENT FACILITIES

ORTHODONTIC CARE IN NAVAL MILITARY TREATMENT FACILITIES DEPARTMENT OF THE NAVY BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY 2300 E STR EET NW WASHINGTON DC 20372-5300 IN REPL Y REFER TO BUMEDINST 6670.2A BUMED-M3B6 BUMED INSTRUCTION 6670.2A From: Chief, Bureau of Medicine

More information

Rapid Maxillary Expansion Followed by Fixed Appliances: A Long-term Evaluation of Changes in Arch Dimensions

Rapid Maxillary Expansion Followed by Fixed Appliances: A Long-term Evaluation of Changes in Arch Dimensions Original Article Rapid Maxillary Expaion Followed by Fixed Appliances: A Long-term Evaluation of Changes in Arch Dimeio James A. McNamara Jr, DDS, PhD a ; Tiziano Baccetti, DDS, PhD b ; Lorenzo Franchi,

More information

Replacement of the upper left central incisor with a Straumann Bone Level Implant and a Straumann Customized Ceramic Abutment

Replacement of the upper left central incisor with a Straumann Bone Level Implant and a Straumann Customized Ceramic Abutment Replacement of the upper left central incisor with a Straumann Bone Level Implant and a Straumann Customized Ceramic Abutment by Dr. Ronald Jung and Master Dental Technician Xavier Zahno Initial situation

More information

The Current Concepts of Orthodontic Discrepancy Stability

The Current Concepts of Orthodontic Discrepancy Stability Open Journal of Stomatology, 2014, 4, 184-196 Published Online April 2014 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/ojst http://dx.doi.org/10.4236/ojst.2014.44028 The Current Concepts of Orthodontic Discrepancy

More information

Review Article. International Journal of Advanced Health Sciences September 2014 Vol 1 Issue 5 23

Review Article. International Journal of Advanced Health Sciences September 2014 Vol 1 Issue 5 23 Interdisciplinary Therapy in Orthodontics: An Overview Khumanthem Savana 1, Akram Ansari 2, Rani Hamsa PR 3, Mukesh Kumar 4, Abhay Jain 5, Ankit Singh 6 1,6 Post Graduate Students, 2,5 Reader, 3 Professor

More information

LATERAL BONE EXPANSION FOR IMMEDIATE PLACEMENT OF ENDOSSEOUS DENTAL IMPLANTS

LATERAL BONE EXPANSION FOR IMMEDIATE PLACEMENT OF ENDOSSEOUS DENTAL IMPLANTS LATERAL BONE EXPANSION FOR IMMEDIATE PLACEMENT OF ENDOSSEOUS DENTAL IMPLANTS Department of Oral Maxillofacial Surgery, Chisinau Abstract: The study included 10 using the split control expansion technique

More information

IMPLANT DENTISTRY EXAM BANK

IMPLANT DENTISTRY EXAM BANK IMPLANT DENTISTRY EXAM BANK 1. Define osseointegration. (4 points, 1/4 2. What are the critical components of an acceptable clinical trial? (10 points) 3. Compare the masticatory performance of individuals

More information

ANALYSIS OF THE CAUSES OF FAILURE OF THE SURGICAL ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED PERMANENT UPPER CANINES CT STUDY

ANALYSIS OF THE CAUSES OF FAILURE OF THE SURGICAL ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED PERMANENT UPPER CANINES CT STUDY SCRIPTA MEDICA (BRNO) 78 (3): 161 170, August 2005 ANALYSIS OF THE CAUSES OF FAILURE OF THE SURGICAL ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED PERMANENT UPPER CANINES CT STUDY ČERNOCHOVÁ P. 1, KRUPA P. 2 1 Department

More information

CRANIOFACIAL ABNORMALITIES

CRANIOFACIAL ABNORMALITIES CRANIOFACIAL ABNORMALITIES It is well documented that mouth-breathing children grow longer faces. A paper by Tourne entitled The long face syndrome and impairment of the nasopharyngeal airway, recognised

More information

PATIENT INFORM CONSENT for IMPLANT RESTORATION Rev 04.2012

PATIENT INFORM CONSENT for IMPLANT RESTORATION Rev 04.2012 PATIENT INFORM CONSENT for IMPLANT RESTORATION Rev 04.2012 Implant placement and restoration involves two major stages: surgical placement of the implant(s) followed by the restoration of the implant after

More information

Efficiency of Three Mandibular Anchorage Forms in Herbst Treatment: A Cephalometric Investigation

Efficiency of Three Mandibular Anchorage Forms in Herbst Treatment: A Cephalometric Investigation Original Article Efficiency of Three Mandibular Anchorage Forms in Herbst Treatment: A Cephalometric Investigation Dominique Weschler, DDS, Dr Med Dent a ; Hans Pancherz, DDS, Odont Dr, FCDSHK (Hon) b

More information

CHAPTER 10 RESTS AND PREPARATIONS. 4. Serve as a reference point for evaluating the fit of the framework to the teeth.

CHAPTER 10 RESTS AND PREPARATIONS. 4. Serve as a reference point for evaluating the fit of the framework to the teeth. CHAPTER 10 RESTS AND DEFINITIONS A REST is any rigid part of an RPD framework which contacts a properly prepared surface of a tooth. A REST PREPARATION or REST SEAT is any portion of a tooth or restoration

More information

HEALTH SERVICES POLICY & PROCEDURE MANUAL. SUBJECT: Types of Dental Treatments Provided EFFECTIVE DATE: July 2014 SUPERCEDES DATE: January 2014

HEALTH SERVICES POLICY & PROCEDURE MANUAL. SUBJECT: Types of Dental Treatments Provided EFFECTIVE DATE: July 2014 SUPERCEDES DATE: January 2014 PAGE 1 of 5 References Related ACA Standards 4 th Edition Standards for Adult Correctional Institutions 4-4369, 4-4375 PURPOSE To provide guidelines for determining appropriate levels of care and types

More information

Orthodontic treatment of gummy smile by using mini-implants (Part I): Treatment of vertical growth of upper anterior dentoalveolar complex

Orthodontic treatment of gummy smile by using mini-implants (Part I): Treatment of vertical growth of upper anterior dentoalveolar complex O n l i n e O n l y Orthodontic treatment of gummy smile by using mini-implants (Part I): Treatment of vertical growth of upper anterior dentoalveolar complex Tae-Woo Kim*, Benedito Viana Freitas** Abstract

More information

DR. RONNY MARKS ORTHODONTIST

DR. RONNY MARKS ORTHODONTIST Dental Care for Persons with OI Osteogenesis imperfecta (OI) is always associated with bone fragility. In addition, OI may affect the growth of the jaws and may or may not affect the teeth. This summary

More information

Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics

Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics Jordan University of Science and Technology Faculty of Graduate Studies Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics The Master Degree in Dentistry/ Orthodontics is awarded by the

More information

Multimodality Treatment for Rehabilitation of Adult Orthodontic Patient with Complicated Dental Condition and Jaw Relation

Multimodality Treatment for Rehabilitation of Adult Orthodontic Patient with Complicated Dental Condition and Jaw Relation CASE REPORT Multimodality Treatment for Rehabilitation of Adult Orthodontic Patient with Complicated Dental Condition and Jaw Relation Yu-Cheng Liaw 1,2, Shou-Hsin Kuang 1,2, Ya-Wei Chen 1,2, Kai-Feng

More information

What Dental Implants Can Do For You!

What Dental Implants Can Do For You! What Dental Implants Can Do For You! Putting Smiles into Motion About Implants 01. What if a Tooth is Lost and the Area is Left Untreated? 02. Do You Want to Restore Confidence in Your Appearance? 03.

More information

Group Distal Movement of Teeth Using Microscrew Implant Anchorage

Group Distal Movement of Teeth Using Microscrew Implant Anchorage Original Article Group Distal Movement of Teeth Using Microscrew Implant Anchorage Hyo-Sang Park a ; Soo-Kyung Lee b ; Oh-Won Kwon c Abstract: The purpose of this study was to quantify the treatment effects

More information

Course Instructors. Dr. Straty Righellis Oakland, CA. Dr. Douglas Knight Louisville, KY. Dr. Jorge Ayala Chile. Dr. Bill Arnett. Dr.

Course Instructors. Dr. Straty Righellis Oakland, CA. Dr. Douglas Knight Louisville, KY. Dr. Jorge Ayala Chile. Dr. Bill Arnett. Dr. Course Instructors Dr. Douglas Knight Louisville, KY Dr. Straty Righellis Oakland, CA Dr. Jorge Ayala Chile Dr. Jeffrey McClendon Dr. Bill Arnett Dr. Michael Gunson Dr. David Hatcher New York City, NY

More information

The treatment alternatives for mandibular crowding

The treatment alternatives for mandibular crowding CLINICIAN S CORNER Midsymphyseal distraction osteogenesis: A new alternative for the treatment of dental crowding Luiz Gonzaga Gandini, Jr, a Renato Parsekian Martins, b Cristina Azevedo de Oliveira, c

More information

DENT IMPLANT restoring qualit S: of LIfE

DENT IMPLANT restoring qualit S: of LIfE DENTAL IMPLANTS: restoring quality of life Dental Implants: A Better Treatment Option. What are dental implants? Dental implants are a safe, esthetic alternative to traditional crowns, bridgework, and

More information