MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic"

Transcription

1 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 19 Rok (Year): 2010 CÏ õâslo (Number): 1 Indexova no: Bibliographia Medica CÏ echoslovaca od roku 1992 _ Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika str. 5 Zpra vy z vyâ boru str. 7 ZajõÂmavosti v ortodoncii str. 9 Odborna praâ ce str. 13 Zhodnocenõ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê (Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients) FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu (Phases of growth according to cephalogram and OPG) Kongres CÏ OSstr. 36 Ze zahranicï nõâch cï asopisuê str. 40 Informace str. 42 _ Vydavatel: CÏ eskaâ ortodontickaâ spolecï nost (Published by the Czech Orthodontic Society) Vedoucõ redaktor (Editor in Chief): Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen, Ph.D., Olomouc, Czech Republic RedakcÏ nõâ rada (Editorial Board): MUDr. Karel Floryk, VysÏ kov, Czech Republic MUDr. Milada Ha lkovaâ, Strakonice, Czech Republic MUDr. Jan Horal, Praha, Czech Republic MUDr. Martin HoraÂcÏ ek, HavlõÂcÏkuÊ v Brod, Czech Republic Prof. MUDr. Milan KamõÂnek, DrSc., Olomouc, Czech Republic MUDr. Ivana KyralovaÂ, Hradec Kra loveâ, Czech Republic MUDr. Ivo Marek, BrÏeclav, Czech Republic Dr. Malgorzata Sitarek - Madaj, PoznanÂ, Polska MUDr. Milada StehlõÂkovaÂ, KromeÏrÏõÂzÏ, Czech Republic MUDr. Marie SÏ tefkovaâ, CSc., Olomouc, Czech Republic MUDr. Hana TycovaÂ, Praha, Czech Republic Dr. Mariusz Wilk, LodzÂ, Polska Vedoucõ redaktor web stran (Editor in Chief web pages) MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic Adresa redakce (Contact Address): Olomouc, PalackeÂho12 fax: , tel.: ISSN: 1210± CÏ asopis je veden v rejstrïõâku recenzovanyâch, neimpaktovanyâch cï asopisuê. Je vydaâvaâ n 5x rocïneï ( is published in 5 issues per year) Sazba (Type setting): FIS Print Olomouc. Tisk (Printed by): Tiska rna Mor. TrÏebova Cena (Payment): 200,± KcÏ (8,± EUR), CÏ.uÂ.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodneâ cï õâslo. CÏ asopis je bezplatneï zasõâlaân cï lenuê m CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti. A copy of the is sent to all members of the Czech Orthodontic Society in good spending with their subscription. UzaÂveÏ rky (Dedline for the next year): 6. 3, , a

2 SpolecÏ enskaâ rubrika V lednu a uâ noru roku 2010 sveâ vyâznamneâ zïivotnõâ jubileum oslavili: MUDr. Eva VelõÂsÏkovaÂ, CSc., Brno MUDr. Margita VõÂtovaÂ, Praha 10 MUDr. Jana FisÏerovaÂ, Podolõ MUDr. Miroslava UrbancÏõÂkovaÂ, Brno MUDr. Ivan MalyÂ, SÏ teïtõâ MUDr. Jan SÏ edivec, CõÂnovec MUDr. Eva BoulovaÂ, BruntaÂl MUDr. BlazÏena JanõÂkovaÂ, ValasÏske MezirÏõÂcÏõ MUDr. Miroslava Petra kovaâ, Dolnõ Branna SrdecÏneÏ blahoprï ejeme! SpecializacÏnõ atestace Ve dnech probeï hly specializacï nõâ atestacï nõâ zkousï ky a specialisty v oboru ortodoncie se uâ speï sï neï stali MUDr. Ladislav BernaÂt MUDr. ZdeneÏ k Haken MUDr. Anna MateÏ jkovaâ MUDr. Lusine Samsonyanova MUDr. Zuzana Szostkova MUDr. Marke ta Vinkla rkovaâ BlahoprÏejeme Recenzenti cï asopisu Ortodoncie MUDr. Hana BoÈ hmovaâ MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Prof. MUDr. Milan KamõÂnek, DrSc. MUDr. Martin Kotas, Ph.D. MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. MUDr. Ivo Marek, Ph.D. MUDr. JirÏõ Petr Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen, Ph.D. MUDr. Marie SÏ tefkovaâ, CSc. MUDr. Miroslava SÏ vaâ bovaâ, CSc. MUDr. JirÏõ Tvardek, Ph.D. MUDr. Hana Tycova MUDr. Wanda Urbanova Recenzenti pro hranicïnõâ obory MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. Prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc. Prof. MUDr. Tat'jana Dosta lovaâ, DrSc., MBA MUDr. Rene Folta n, Ph.D. MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D. Doc. MUDr. Milan Macha lka, CSc. Doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D. Prof. MUDr. JirÏõ Maza nek, DrSc. Doc MUDr. KveÏ toslava Nova kovaâ, CSc. Prof. MUDr. JindrÏich Pazdera, CSc. Doc. MUDr. LudeÏ k PerÏinka, CSc. Doc. MUDr. Lenka RoubalõÂkovaÂ, Ph.D. Doc. MUDr. Radovan Sleza k, CSc. Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. Doc. MUDr. Jitka StejskalovaÂ, CSc. Doc. MUDr. AntonõÂn SÏ imuê nek, CSc. Prof. MUDr. JirÏõ VaneÏ k, CSc. Doc. MUDr. AntonõÂn Zicha, Ph.D

3 ZpraÂvyzvyÂboru ZpraÂvyzvy boru 1) Diplom cï estneâho cï lena CÏ OS prïedala dr. Kot'ova osobneï prof. Rakosimu. Toto duê stojneâ prïedaâ nõâ bylo spojeno s zï ivotnõâm jubileem prof. Rakosiho. 2) VyÂbor schvaâ lil pravidla pro smlouvy s firmami a sponzory kongresuê CÏ OS (viz samostatnaâ prïõâloha). 3) VyÂbor vzal na veï domõâinformaci dr.marka z jednaânõâ na VZP, zï e se nepodarïilo prosadit do dohodovacõâho rïõâzenõâ zlepsï enõâ ekonomickeâ podpory pro pacienty s rozsïteï py. Bude uâ kolem vyâboru znovu na to upozornï ovat a navrhovat. 4) VyÂbor schvaâlil Na vrh zaâ sad financï nõâ podpory klinickyâ ch pracovnõâkuê prïi jejich zahranicï nõâch aktivitaâ ch (viz samostatnaâ prïõâloha). 5) Vy bor prodiskutoval problematiku podpory zahranicï nõâch lektoruê pro sekcizubnõâch technikuê prïikongresech CÏ OS a vyjaâdrïil se, zïecï OS nebude tyto lektory financïneï podporovat. 6) VyÂbor s poteïsï enõâm prïijal zpraâ vu dr. Marka o pozitivnõâm ekonomickeâ m vyâ sledku 2.cÏ esko-slovenskeâ ho kongresu a 10.kongresu CÏ OS. Vy bor konstatoval, zï e kongres se vydarïil odborneï, ekonomicky i spolecï ensky a osveïdcï ila se spolupraâ ce s firmou Guarant int. VyÂbor doporucïil odmeï nit cï leny organizacï nõâho vyâ boru, konkreâ tnõâ cï aâ stky stanovõâ dr. AlexandrovaÂ, prezidentka kongresu. 7) VyÂbor odsouhlasil, zïe v r by se meï l uskutecïnit opeï t cï esko-slovenskyâ kongres, a to tentokraât na Slovensku. 8) VyÂbor schvaâlilnaâ vrh cï lenuê akreditacï nõâ komise pro obor ortodoncie na dalsï õâ funkcï nõâ obdobõâ. 9) VyÂbor vzal na veï domõâ informaci dr. Marka o probleâ mech s novelizacõâ vyhlaâ sï ky MZCÏ Rou hradaâ ch zdravotnõâ peâ cï e na rok PrÏiprojednaÂva nõâ v legislativnõâ komisi vlaâ dy z formaâ lnõâch duê voduê vypusïteï na u ortodontickyâ ch vyâ konuê formulace, zï e materiaâ l pro fixnõâ ortodontickeâ aparaâ ty nenõâ hrazen zdravotnõâ pojisï t'ovnou. To by v praxiprïineslo nerïesï itelneâ ekonomickeâ probleâ my. Mohlo by to veâ st u ortodontistuê ik masoveâ mu rozvazovaâ nõâ smluv s pojisï t'ovnami. Vy bor poveï rïil sveâ zaâ stupce, aby daâlerïesïili scï SK a MZCÏ R. 10) Vy bor prïijal informaci sï eâ fredaktora cï asopisu Ortodoncie doc. SÏ pidlena o tom, zïe redakcï nõâ rada cï asopisu bude redukovaâ na a naopak bude vytvorïena skupina recenzentuê, jejichzï seznam bude zverïejneïnvcï asopise. 11) Vy bor schvaâ lil naâ vrh termõânuê specializacï nõâch zkousï ek z oboru ortodoncie pro rok 2010: Praha, Praha. Vy bor CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti s poteï sï e- nõâm konstatuje, zïesevrïadaâ ch privaâ tnõâch ortodontistuê nasï li kolegoveâ, kterïõâ sponzorskyâ m darem prïispeï li na postgraduaâ lnõâ vyâ uku oboru ortodoncie na stomatologickyâch klinikaâ ch. MUDr. JirÏõ Petr Shrnutõ pravidel pro firmy a sponzory kongresuê CÏ OS 1) Bude pouze jeden generaâ lnõâ partner. Pokud se objevõâ võâce zaâ jemcuê o tuto pozici, bude generaâ lnõâ partner ¹vysouteÏ zï enª (ve sponzorskeâ m manuaâ lu bude stanovena cï aâ stka pro tuto pozici, generaâ lnõâm partnerem se vsï ak stane ta firma, kteraâ nabõâdne veï tsï õâ cï aâ stku nad raâ mec stanoveneâ ). VysouteÏzÏ enõâ probeï hne ve firmeï Guarant za prïõâtomnostõâ vsï ech zaâ jemcuê, nabõâdky od jednotlivyâch zaâ jemcuê budou zalepeny v obaâ lce, ktereâ zaâ stupce Guarantu za prïõâtomnostivsï ech postupneï otevrïe. 2) Genera lnõâ partner obdrzï õâ poteâ od Guarantu dopis snaâ vrhem smlouvy, rastrem vyâstavy a datem, do kdy si musõâ vybrat sveâ mõâsto. 3) Genera lnõâ partner maâ praâ vo osobnõâho vyâbeï ru vyâstavnõâho prostoru. Nebude vsï ak mocizasahovat do rozmõâsteï nõâ dalsï õâch firem ani si urcï ovat dalsï õâ podmõânky spojeneâ svyâstavnõâm prostorem. 4) Genera lnõâ partner bude mõât mozï nost zvyâ hodneï neâ prezentace na webovyâ ch straâ nkaâ ch spolecï nosticï OS po dobu jednoho roku od podepsaâ nõâ smlouvy 5) HlavnõÂch partneruê muê zï e byâ t neomezeneï. V jeden den Guarant posï le vsï em zaâ jemcuê m o pozici hlavnõâho partnera dopis s naâ vrhem smlouvy a rastrem vyâstavy a stanovõâ datum, do kdy simusõâ hlavnõâ partnerïivybrat mõâsto. RozhodujõÂcõ pro vyâ beï r nabõâzenyâ ch ploch bude prïesnaâ doba podpisu smlouvy v Guarantu. 6) PartneruÊ muêzïebyât rovneïzï neomezeneï. PoteÂ, co si hlavnõâ partnerïivyberou sveâ mõâsto, posï le Guarant v jeden den naâ vrh smlouvy a rastr vyâstavy vsïem zaâ jemcuê m o pozici partnera. RozhodujõÂcõ pro vyâbeï r nabõâzenyâch ploch bude prïesnaâ doba podpisu smlouvy v Guarantu. 7) Fakturace probeï hne do 14 dnuê od podpisu smlouvy. Rozpis plateb bude stanoven tak, aby Guarant obdrzï el celou platbu minimaâ lneï 2 meï sõâce prïed zahaâ jenõâm akce. 8) ZÏ aâ dnyâ ze sponzoruê sinebude mocisvou vyâ stavnõâ plochu rozdeïlit na neï kolik mensï õâch a mõât tõâm võâce vyâstavnõâch mõâst. 9) Nakonec zasï le Guarant rastr vyâstavy v jeden den vsï em zaâ jemcuê m o vyâ stavu a kdo zareaguje drïõâve, bude simocivybõârat. 10) Prostory pro prezentacifirem bude Guarant vybõârat vhodneï umõâsteïneâ a dostatecïneï velkeâ a v pruêbeïhu prïõâprav kongresu je jizï nebude meï nit. 11) SponzorÏiivystavovatele se budou mociprezentovat pouze ve sveâ vyznacï eneâ plosï e, jinak plochu navõâc doplatõâ dle prïõâslusïneâ kategorie. 12) SponzorÏianivystavovatele sinebudou mocidodatecï neâ prostory a dalsï õâ sluzïby vcï etneï cateringu do

4 ZpraÂvyzvyÂboru mlouvat prïõâmo s dodavatelem, ale jen prostrïednictvõâm firmy Guarant. 13) Pokud po skoncï enõâ kaâ voveâ prïestaâ vky bude zbyâvat jõâdlo cï ipitõâ, nebude odnaâsï eno a bude tudõâzï nabõâdnuto takeâ touto formou vystavovateluê m.prïed zahaâ jenõâm coffee breakuê nebude mozï no obcï erstvenõâ nabõâzet prïednostneï vystavovateluêm. 14) SponzorÏibudou mocimõât võâce log, ale bude stanoven prïesnyâ rozmeï r prostoru pro jednotliveâ sponzorskeâ kategorie. Sponzor, kteryâ bude mõât v urcï eneâ m prostoru jen jedno logo, bude mõât tudõâzï toto logo veïtsï õâ, nezï sponzor, kteryâ bude mõât loga dveï a võâce. 15) PrÏizaha jenõâ kongresu na zaâ veï r uâ vodnõâho projevu prezidenta kongresu bude podeï kovaâ no vyâ znamnyâ m sponzoruê m (generaâ lnõâm partneruê m, hlavnõâm partneruê m a partneruê m). Na plaâ tneï budou po tu dobu prezentovaâ na jejich loga. 16) BeÏ hem prezidentskeâ recepce budou zaâ stupcifirem zarïazenyâ ch v jednotlivyâ ch sponzorskyâ ch kategoriõâch pozvaânivzïdy soucï asneï, bude jim podeï kovaâ no, dostanou certifikaâ t a bude jim prïedaâ n malyâ dar. 17) Za stupcijednotlivyâ ch sponzorskyâ ch kategoriõâ budou vcï as vyrozumeï nio dobeï a mõâsteï, kdy jim bude podeï kovaâ no. Granty CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti v roce 2010 Granty CÏ OS jsou vypisovaâ ny pro cï leny CÏ OS - klinickeâ pracovnõâky k podporïe uâcï astina zahranicï nõâch kongresech a zahranicï nõâch odbornyâ ch staâ zï õâch. Grant je pausïaâ lnõâ cïaâ stka slouzïõâcõâ pouze k cïaâ stecïneâ mu pokrytõâ naâ kladuê, tj. prïedpoklaâ daâ se financï nõâ spoluuâ cï ast zï adatele. Jednoho zï adatele lze podporïit pouze jednõâm grantem v roce. 1. Podpora aktivnõâ uâ cï asti na zahranicï nõâch kongresech v r VyÂbor CÏ OS udeï lõâ grant pro podporu aktivnõâ uâcï astina zahranicï nõâm kongresu nebo sympoziu porïaâ daneâ m v roce 2010 za naâ sledujõâcõâch podmõânek: ZÏ adatel o grant: ± je rïaâ dnyâm cï lenem CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti; ± je ortodontickyâ m specialistou zameï stnanyâ m plnyâ m uâ vazkem (min. 0,8) na klinice, kde na ortodontickeâ oddeï lenõâ jsou nejmeâneï trïirezidentskaâ sï kolicõâ mõâsta pro vyâ chovu ortodontickyâ ch specialistuê pro praxi (dolozï õâ cï estnyâ m prohlaâ sï enõâm); ± je prvnõâm autorem abstraktu uâ stnõâho nebo posteroveâ ho sdeï lenõâ prïõâslusïneâ ho kongresu (plneâ zneï nõâ abstraktu je soucï aâ stõâ zïaâ dosti); ± abstrakt je prïijat k prezentaci na kongresu (tato podmõânka nemusõâ byâ t splneï na v dobeï prïihlaâ sï enõâ grantu, je vsï ak podmõânkou v dobeï cï erpaâ nõâ grantu). Odborna komise jmenovanaâ vyâ borem CÏ OS posoudõâ vyâ znam zahranicï nõâho kongresu a abstrakty podaneâ kuâcï astina kongresu a doporucïõâ vyâboru CÏ OS udeïlit grant. FinancÏ nõâ cï erpaâ nõâ grantu doporucï eneâ ho odbornou komisõâ bude realizovaâ no pouze s dokladem o prïijetõâ abstraktu. V roce 2010 muêzïebyât grant pro uâcï ast na zahranicï nõâm kongresu udeï len max. 3 zï adateluê m. VyÂbor CÏ OS podporïõâ naâ klady na cestu a pobyt v celkoveâ cïaâ stce do ,- KcÏ na jednoho uâ speïsïneâ ho uchazecïe.ponaâ vratu je uâcï astnõâk povinen do jednoho meïsõâce poskytnout vyâboru CÏ OS cestovnõâ zpraâ vu a publikovat poznatky z kongresu nebo sympozia v cï asopise Ortodoncie. 2. FinancÏ nõâ prïõâspeï vek CÏ OSna zahranicï nõâ staâ zï Vy bor CÏ OS udeï lõâ grant pro podporu zahranicï nõâ staâzïe v roce 2010 k pokrytõâ naâ kladuê na dopravu a pobyt uchazecï e za naâ sledujõâcõâch podmõânek: ZÏ adatel o grant: ± je rïaâ dnyâm cï lenem CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti; ± je ortodontickyâ m specialistou zameï stnanyâ m plnyâ m uâ vazkem (min. 0,8) na klinice, kde na ortodontickeâ oddeï lenõâ jsou nejmeâneï trïirezidentskaâ sï kolicõâ mõâsta pro vyâ chovu ortodontickyâ ch specialistuê pro praxi (dolozï õâ cï estnyâ m prohlaâ sï enõâm); ± uvede v zïaâ dosti specifikaci studijnõâho pobytu (deâ lku pobytu, naâ zev prïijõâmacõâ instituce); ± uvede v zïaâ dostiplaâ novaneâ aktivity studijnõâho pobytu (raâ mcovyâ studijnõâ plaâ n); ± uvede v zïaâ dosticõâle a ocï ekaâ vanyâ prïõânos studijnõâho pobytu pro osobu zï adatele a jeho klinickeâ pracovisïteï; ± prïilozï õâ doporucï enõâ vedoucõâho ortodontickeâ ho oddeïlenõâ sveâ ho pracovisï teï ivedoucõâho ortodontickeâ ho oddeï lenõâ prïijõâmacõâ instituce. Odborna komise jmenovanaâ vyâ borem CÏ OS posoudõâ prïõânos zahranicï nõâ staâzïe a doporucïõâvyâboru CÏ OS udeïlit grant. V roce 2010 muêzïe byât grant na zahranicï nõâ staâzï udeï len max. 2 zï adateluêm.vyâbor CÏ OS podporïõânaâ klady na cestu a pobyt v celkoveâ cïaâ stce do ,- KcÏ na jednoho uâ speïsïneâ ho uchazecïe.ponaâ vratu je uâcï astnõâk do jednoho meï sõâce po ukoncï enõâ staâzï e povinen poskytnout vyâ boru CÏ OS cestovnõâ zpraâ vu a publikovat nabyteâ poznatky a zkusï enostize zahranicï nõâ staâzïe v cï asopise Ortodoncie. Adresa pro zasõâlaânõâzïaâ dostõâ o grant MUDr. Martin Kotas, Ph.D., veï deckyâ sekretaârï CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti TrÏ. TomaÂsÏ e Bati4008, ZlõÂn Tel.: , Fax: ,

5 ZajõÂmavosti v ortodoncii LeÂcÏ ba II. trïõâdy a vyuzï itõâ kotevnõâch mini-implantaâtuê v klinickeâ praxi Dne 20. a 21. listopadu se v prïõâjemneâ m prostrïedõâ hotelu Holliday Inn v BrneÏ konalo sï kolenõâ porïaâ daneâ firmou 3M Unitek a JPS s.r.o. Program byl 1. den veï novaân aparaâ tu Forsus a 2. den miniimplantaâtuêm. 1. den kurzu Dr. Pascal Baron z Francie prïednesl problematiku leâcï by II. trï. ZacÏa tek prïednaâsï ky byl veï novaâ n klasickeâ leâcï beï II. trï. s intermaxilaâ rnõâmitahy a fixnõâmi funkcï nõâmiaparaâ ty typu Herbst, Jusper Jumper, Bite fixer, Eureka spring a Turbo spring. Apara t Forsus byl probraâ n podrobneï. Dr. Baron vysveï tlil jeho konstrukci, spraâ vnyâ vyâbeï r a aplikaci. RovneÏzÏ zduê raznil podmõânky, ktereâ majõâ byâ t prïipouzï itõâ Forsus aparaâ tu splneï ny. V dalsï õâ cï aâ stise veï noval biomechanice, kterou podporïil resï ersï emivyâ zkumuê (naprï. Dr. Baron: The Forsus Fatique resistant Device better then elastic for Class II., Orthodontic Perspeet, 2006, 13, 9-19). Indikace pouzï itõâ Forsus aparaâ tu dle Dr. Barona jsou: skeletaâ lnõâ II. trï., Angle II. trï. dentaâ lneï rïesï enaâ neextrakcï neï, kontraindikace intermaxilaâ rnõâch tahuê (handikepovanyâ pacient, alegie na latex, nespolupraâ ce pacienta prïinosï enõâ intermaxilaâ rnõâch tahuê ). Zvla sï t' vhodnyâm prïõâpadem pro pouzï itõâ Forsus aparaâ tu jsou asymetrickeâ prïõâpady II. trïõâd. PrÏednaÂsÏ ka byla rovneï zï doplneï na kazuistickyâmiprïõâpady. Odpoledne jsme simohliprakticky vyzkousïet vyâbeï r, nasazenõâ a sejmutiforsus aparaâ tu pod vedenõâm Dr. Barona. 2. den kurzu Dr. Musilli z Francie prïednesl teâ ma Absolutnõ kotvenõâ s miniimplantaâ ty. V zacï aâ tku se veï noval bezpecï nyâ m mõâstuê m pro zavaâ deï nõâ minisï roubuê. Probral biologickeâ a mechanickeâ vlastnosti, osteointegraci aduê lezï itou primaâ rnõâ stabilitu. Ta zaâ visõâ na tlousït'ce kortikaâ lnõâ kosti a vlastnosti miniimpantaâ tu v nõâ. ZatõÂzÏ it miniimpantaâ t doporucï uje ihned slabou silou nebo pak azï za 6 tyâ dnu, kdyzï uzï je kost remodelovanaâ, silou veï tsï õâ. VeÏ noval se takeâ smeï ru zatõâzïenõâ a jeho vlivu na stabilitu. Jako bezpecï nou sõâlu pro zatõâzï enõâ miniimplantaâ tu povazï uje g. Jednou z nejzajõâmaveï jsï õâch cï aâ stõâ prïednaâsï ky byl chirurgickyâ protokol. KromeÏ standardnõâho postupu naâ m ukaâ zal isvaâ ruê znaâ vylepsï enõâ (naprï. vymezenõâ mõâsta pro bezpecï neâ zavedenõâ sï roubu). Pozornost byla veï novaâ na rovneï zï komplikacõâm prïi implantaci, jejich prïedchaâ zenõâ a rïesï enõâ. PrÏedna sï ku zakoncï il kazuistickyâmiprïõâpady ze sveâ praxe a ukaâ zkamirïesï enõâ jednotlivyâch prïõâpaduê. Pak naâ sledovala praktickaâ cïaâ st, kde jsme si, pod vedenõâm Dr. Musilliho, vyzkousï eliimplantacia explantaci minisï roubu jak uâ hlovyâm, tak rovnyâm zavadeïcï em do typodontu. PrÏõÂnosne bylo, zï e jsme simohlizkontrolovat naâ mizavedeneâ implantaâ ty z vnitrïnõâ strany, kde byl model pruê hlednyâ a bylo patrneâ, jak daleko jsme od korïenuê jednotlivyâch zubuê. TõÂmto deï kujeme firmaâ m 3M Unitek a JPS s.r.o. za zajõâmaveâ a prïõânosneâ sï kolenõâ, zajisï teï nõâ skveï lyâch prïednaâsï ejõâcõâch, materiaâ loveâ ho vybavenõâ, dõâky ktereâ mu jsme si ihned vyzkousï elicï erstveï nabyteâ informace, daâle za vyâbornou organizaci a prïõâjemneâ prostrïedõâ. TeÏ sï õâme se na dalsï õâ hodnotneâ sï kolenõâ. MUDr. DubovskaÂ, MUDr. MehlerovaÂ, MUDr. Kvapilova IOS 2009 Prvnõ adventnõâ võâkend se v kraâ sneâm prostrïedõâ prazï skeâ ho Nosticke ho palaâ ce konalo jizï sedmeâ Mezina rodnõâ ortodontickeâ symposium (7 th IOS). NosnyÂm teâ matem byla problematika anomaâ liõâ III. trïõâdy se zameï rïenõâm na soucï asneâ mozï nosti diagnostiky a modernõâ metody leâcï by. Jako jizï tradicï neï,prïijela do li

6 ZajõÂmavosti v ortodoncii stopadoveâ Prahy velkaâ skupina ortodontistuê z NeÏmecka, prïicestovaly i pocï etneâ delegace koleguê z Polska, Ruska, Ita lie a Mad'arska. V mezinaâ rodnõâm publiku imeziprïednaâsï ejõâcõâminechybeï lianicï esï tõâ ortodontisteâ. Prvnõ den symposia probõâhal kurz Dr. Mahonyho, kteryâ probral mozï nostileâ cï by progennõâch stavuê u pacientuê vsï ech veï kovyâch kategoriõâ ± od traineruê, ktereâ pouzï õâvaâ u deï tõâ v docï asneâ dentici, prïes vyuzï itõâ modifikovaneâ Delairovy masky ve smõâsï eneâ dentici, prïes mozï nostikompenzace anomaâ lie pomocõâ miniimplantaâ tuê, azï po slozïiteâ ortodonticko-chirurgickeâ postupy u dospeï lyâ ch. Dr. Mahony je zakladatelem a vedoucõâm trïõâ uâ speï sï nyâ ch ortodontickyâ ch praxõâ na trïech kontinentech ± v australskeâ m Sydney, v brazilskeâ m Rio De Janeiro a v LondyÂneÏ. Proto byl organizaâ tory symposia pozïaâdaâ n, aby cï aâ st prïednaâ sï ky veï noval takeâ efektivnõâ organizaciortodontickeâ praxe a vsï ichni prïõâtomnõâ ocenili jeho cenneâ rady a doporucï enõâ vychaâ zejõâcõâ z mnohaletyâch zkusï enostõâ. Pa tecï nõâ dopoledne bylo veï novaâ no prïednaâsï kaâ m o vyuzï itõâ cone-beam CT v ortodontii a jeho diagnostickeâmu prïõânosu. Na prïõâkladech kazuistik se tomuto teâmatu veï novalidr. Bumann a Dr. HofmanovaÂ.Na sledovalo zajõâmaveâ sdeï lenõâ o kefalometrickeâ analyâ ze bez pouzï itõâ rentgenoveâ ho zaâ rïenõâ, ktereâ vyâ razneï kontrastovalo s prïedchozõâmiprïednaâsï kami. Pomocõ prïõâstroje NoXrayCeph, kteryâ generuje magnetickeâ pole, a extraoraâ lneï a intraoraâ lneï stanovenyâch boduê, je pacientovi zhotovena kefalometrickaâ analyâ za. Vy hodou tohoto aparaâ tu je sice nulovaâ radiacïnõâ zaâteïzï, je vsïak na zvaâzïenõâ kazïdeâ ho ortodontisty, zda bude leâcï it pacienty bez jakeâ hokoliv rentgenoveâ ho snõâmku. Odpolednõ program zacï al prïednaâsï kou prezidenta kongresu Prof. Radlanske ho o vyâ vojovyâ ch aspektech a novyâ ch poznatcõâch o embryogenezistrïednõâ oblicï e- joveâ etaâzïe, na ktereâ naâ s, kromeï jineâ ho, zaujaly velmi prïehledneâ trojdimenzionaâ lnõâ animace vyâ voje centrofaciaâ lnõâ oblasti. Da le pokracï ovala Dr. Habersack sdeï lenõâm o indikacõâch a kontraindikacõâch rychleâ palatinaâ lnõâ expanze a soucï asnyâ ch mozï nostech kombinace teâ to leâcï ebneâ metody s protrakcõâ hornõâ cï elisti. Pa tecï nõâ vecï ernõâ program symposia pokracï oval v pivovarskeâ hospodeï Kolkovna-Olympia, kde na uâcï astnõâky kongresu cï ekalo typicky cï eskeâ menu servõârovaneâ za doprovodu harmoniky a zpeï vu originaâ lnõâho vojaâka SÏ vejka. Kombinace pivo, svõâcï kovaâ a dobryâ vojaâksï vejk se vsï em hostuê m moc lõâbila a zarucï ila dobrou zaâ bavu na celyâ vecï er. Ze sobotnõâch prïednaâsï ek byly dveï zameï rïeny na myofunkcï nõâ terapii ± prvnõâ sdeï lenõâ detailneï rekapitulovalo indikace a pouzï itõâ prefabrikovanyâ ch traineruê m, v druheâ m se Prof. Lux veï noval FraÈ nkelovu funkcïnõâmu regulaâ toru. Problematiku ortognaâ tnõâ chirurgie u pacientuê s III. trïõâdou naâmprïednesl Dr. Berens, soustrïedil se prïedevsï õâm na mozïneâ dlouhodobeâ komplikace a probleâ my pacientuê bezprostrïedneï po operaci. VsÏ ichni prïõâtomnõâ velmiocenilijeho otevrïenost, prïedevsïõâm prïiprezentovaâ nõâ ¹chybª chirurga. Odpoledne Dr. Wilmes prïedstavil svuê j koncept hyraxu skeletaâ lneï kotveneâ ho palatinaâ lneï pomocõâ miniimplantaâ tuê. V poslednõâ prïednaâsï ce se Dr. Winsauer veï noval distalizaci molaâruê skeletaâ lneï kotvenyâ m aparaâ tem TopJet. VsÏ echny prïõâtomneâ poneï kud zaskocï il tvrzenõâm, zï e pro leâcï bu rostoucõâch

7 ZajõÂmavosti v ortodoncii pacientuê III. trïõâdy staâ le pouzïõâvaâ bradoveâ peloty, ktereâ vsï ichni prïedchozõâ prïednaâsï ejõâcõâ jednoznacï neï zamõâtli. Na zaâveï r bych raâ da podeï kovala firmeï ROD a.s. za organizaci celeâ ho kongresu, pecï livyâ vyâbeï r teâ matu a prïednaâ sï ejõâcõâch iza vstrïõâcnyâ postoj k mozï nostivstupu postgraduaâ lnõâch studentuê ortodoncie na celou akci. MUDr. Wanda Urbanova OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsï teï povyâ ch vad FNKV Praha SÏ kolenõâ - kotevnõâ mikrosï rouby - teorie a praxe V sobotu 28. listopadu 2009 jsme se zuâcï astnili kurzu docenta Starosty a doktora Marka porïaâ daneâ ho firmou Altis Group spol. s r.o. v hotelu Hesperia v Olomouci. V prvnõâ, dopolednõâ cï aâ stinaâ m doktor Marek nastõânil mozï nostiortodontickeâ ho kotvenõâ a rozdeï lenõâ kotevnõâch implantaâ tuê. DozveÏ deï lijsme se, z jakyâ ch materiaâ luê jsou mikrosï rouby nejcï asteï jizhotoveny a co jsou to pojmy primaâ rnõâ a sekundaâ rnõâ stabilita miniimplantaâ tu. Doktor Marek naâ m ukaâ zal istudie zabyâvajõâcõâ se hodnocenõâm pro naâs duê lezïiteâ klinickeâ uâ speï sï nostijednotlivyâ ch typuê miniimplantaâ tuê. RovneÏ zï naâ m vysveï tlil rozdõâl mezisamovrtnyâ mia samorïeznyâ mimikrosï rouby a nezapomneïl naâ s seznaâ mit s teoriõâ zavaâdeïnõâ teï chto miniimplantaâtuê. Nakonec jsme se doveïdeï li, v jakyâch prïõâpadech jsou kotevnõâ miniimplantaâ ty indikovaâ ny a kdy jich naopak nenõâ trïeba. Po obeï deï naâ sledovala kazuistickaâ cï aâ st, ve ktereâ naâ m doktor Marek s docentem Starostou prezentovali sveâ velice zajõâmaveâ a v mnoheâ m pro naâ s poucïneâprïõâpady. Po skoncï enõâ teoretickeâ cï aâ stinaâ sledovala pro naâ s asinejocï ekaâ vaneï jsï õâ cï aâ st praktickaâ, kde jsme meï limozïnost sivyzkousï et zavaâdeï nõâ mikrosï roubu do umeï leâ cï e- listi a do prasecï õâ kosti. ObeÏ ma prïednaâ sï ejõâcõâm iporïaâ dajõâcõâ firmeï patrïõâ naâsï velkyâ dõâk. FirmeÏ Altis Group spol. s r.o. deï kujeme za vyâbornou organizaci celeâ ho dne a hlavneï za zapuê jcï enõâ materiaâ lu a prïõâstrojuê k praktickeâ cï aâ stisï kolenõâ. TeÏ sï õâme se, azï se znovu setkaâ me prïiprïõâlezï itosti dalsï õâch vzdeï laâvacõâch akcõâ. MUDr. Tat'a na Kvapilova IVOS 2009 Ve dnech prosince 2009 se ve VõÂdnõ konal 5. mezinaâ rodnõâ võâdenï skyâ ortodontickyâ kongres ± International Vienna Orthodontic Symposium ± IVOS LetosÏnõÂte ma bylo ¹Jak prïedchaâ zet probleâmuê m v ortodonciiª. Mezi hlavnõâ prïednaâsï ejõâcõâ patrïili: dr. Lars Christensen z Da nska, dr. Frank Weiland z Rakouska a dr. Monica Palmer z NeÏ mecka. Dr. Christensen se veï noval lepenõâ zaâ mkuê a ruê znyâm vazebnyâ m systeâ muê m v beï zï neâ praxi. Dr. Weiland odprïednaâsï el svou 100. prïednaâsï ku, veï noval se AngloveÏ

8 ZajõÂmavosti v ortodoncii Kurz leâcï ba II. trïõâd od Dr. Sabbagha konanyâ dne II. trïõâdeï 1. oddeï lenõâ a finishingu. NejvõÂce ocï ekaâ vanaâ byla prïednaâ sï ka dr. Palmer, kteraâ jako vzï dy nezklamala a byla uâ zï asnaâ a inspirujõâcõâ. Ty kala se chirurgicko-ortodontickeâ leâcï by a mezioboroveâ spolupraâce prïileâcï beï dospeïlyâch pacientuê. Dr. Palmer probleâ my nerada rïesïõâ ± radeï jise probleâ muê m vyhyâbaâ tõâm, zï e od zacï aâ tku prïesneï plaâ nuje postavenõâ zubuê po chirurgickeâm zaâkroku a nespoleâhaâ se na vsï emocnost chirurguê. JejõÂm mottem je ¹MalicÏ kostideï lajõâ kvalitu. A kvalita nenõâ zïaâdnou malicï kostõâ.ª NaÂvsÏteÏ vnost kongresu je rok od roku veïtsïõâ, uâcï astnõâcise sesïlizruê znyâch koutuê Evropy ± nejen z okolnõâch zemõâ ale iz Da nska, Slovinska, SÏ paneï lska nebo Velke Brita nie. TermõÂn kongresu poskytl nejen mozï nost vzdeï laâ vat se, ale ivychutnat sikraâ snou prïedvaâ nocï nõâ atmosfeâ ru ve VõÂdnia naladit se na nadchaâ zejõâcõâ adventnõâ cï as. MUDr. Aleksandra Skupien GoÈ bel, MUDr. Beata Konkolska V paâ tek probeï hl v Praze v prostoraâ ch IKEMU seminaâ rï od znaâ meâ ho neï meckeâ ho ortodontisty Dr.Aladina Sabbagha porïaâ danyâ firmou ROD Praha. Dr.Sabbagh se na seminaârïizabyâval efektivnõâ leâcï bou II.- trïõâd pomocõâ fixnõâho funkcï nõâho aparaâ tu SUS 2(Sabbagh universal spring), kteryâ saâ m zkonstruoval a nechal sijej patentovat v roce Tento aparaâ t kombinuje vyâ hody Herbstova aparaâ tu a Jasper-Jumperu, dõâky teâ to kombinacizvysï uje efektivitu leâcï by spojenõâm rigidity Herbstova aparaâ tu a pruzï nostijasper-jumperu a je universaâ lnõâ pro vsï echny pacienty. Apara t SUS2 je urcï enyâ pro leâcï bu II.- trïõâd a velmivyâ hodnyâ je pro leâ cï bu hranicï nõâch chirurgicko-ortodontickyâ ch pacientuê. Zaujala mne kasuistika dospeï leâ pacientky uâ speï sï neï leâcï eneâ tõâmto aparaâ tem, cozï svedcï õâ o tom zï e lze leâcï it tõâmto zpuê sobem idospeïleâ pacienty. Zna mou kontraindikacõâ pouzï itõâ SUS2 aparaâ tu (a fixnõâch funkcï nõâch aparaâtuê obecneï ) je protruze dolnõâch rïezaâ kuê nebo jejich steï snaâ nõâ, ale ito se daâ prïekonat v kombinaci s kotevnõâmi minisï rouby a vyhnout se nestabilnõâ protruzi dolnõâch rïezaâkuê. Apara t se daâ takeâ vyuzïõât k leâcï beï TMK dysfunkcõâ a Dr. Sabbagh prïedvedl novinku, tzv. Aqua-splint, speciaâ lnõâ elastickou dlahu pro leâ cï bu TMK dysfunkcõâ, kterou saâ m zkonstruoval. Je obzvlaâ sï teï vyâhodnaâ v kombinaci s ortodontickou leâcï bou a s pouzïitõâm SUS aparaâ tu. Kurz byl velmiprïõânosnyâ a obohatil mne o noveâ informace o efektivnõâ modernõâ leâcïbeï II. trïõâd s pouzï itõâm fixnõâch funkcï nõâch aparaâtuê. MUDr. Pavel MichalõÂk PodeÏkovaÂnõ vyâznacïnyâm osobnostem cïeskeâ stomatologie Na slavnostnõâm sneïmu CÏSK v aule Karolina v Praze, kteryâ se konal 24. rïõâjna 2009, prïevzali podeïkovaânõâza dlouholetou spolupraâci a prïõânos CÏ eskeâ stomatologickeâ komorïe osobnosti z CÏ eskeâ republiky i ze zahranicïõâ. Mezi oceneïnyâmi, kterïõâ prïevzali cïestnyâ titul Osobnost cïeskeâ stomatologie byli i kolegoveâ z rïad ortodontistuê MUDr. VaÂclav BednaÂrÏ, MUDr. ZÏ iva MuÈ llerovaâ, CSc., MUDr. Olga StecherovaÂ, MUDr. Irena SÏubrtovaÂ. VyÂbor CÏeske ortodontickeâ spolecïnosti se prïipojuje ke gratulaci

9 Zhodnocenõ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava Nova kovaâ, CSc., *doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen, Ph.D. * Ortodonticke oddeï lenõâ Kliniky zubnõâho leâ karïstvõâ, LF UP Olomouc, **LaboratorÏ klinickeâ mikrobiologie, SÏ ternberk, ***DeÏ tskeâ oddeï lenõâ Kliniky zubnõâho leâ karïstvõâ, LF UP Olomouc *Department of Orthodontics, Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty, Palacky University, Olomouc ** Laboratory of Clinical Microbiology, SÏ ternberk ***Pedodontic Department, Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty, Palacky University, Olomouc Souhrn Ortodonticka leâ cï ba fixnõâm aparaâ tem umozïnï uje pacientovi funkcï nõâ i estetickeâ zlepsï enõâ stavu chrupu, ale jejõâ pruêbeï h a vyâ sledek muê zï e byâ t negativneï ovlivneï n nedodrzï ovaâ nõâm dostatecï neâ uâ stnõâ hygieny. Tato studie je zameïrïena na sledovaâ nõâ a hodnocenõâ uâ stnõâ hygieny pacientuê s fixnõâmi aparaâ ty a na srovnaâ nõâ zjisï teï nyâ ch vyâ sledkuê s kontrolnõâ skupinou pacientuê bez fixnõâho aparaâ tu. Zvy sledkuê praâ ce vyplyâvaâ,zïe nosï enõâ fixnõâch aparaâtuê zteïzïuje provaâdeï nõâ kvalitnõâ uâ stnõâ hygieny. Byla zjisïteï na vysïsïõâ kumulace plaku, prïedevsï õâm na vestibulaâ rnõâch plosïkaâ ch zubuê, zvyâsï enaâ krvaâ civost daâ snõâ, a takeâ vysïsï õâ pruêmeï rneâ hodnoty plakoveâ ho indexu. Sledovana kvantita Streptococcus mutans a Lactobacilus species ve stimulovaneâ slineï vsï ak neukaâ zala veïtsïõâ rozdõâly u obou skupin. Lze proto usuzovat, zï e ortodontickaâ leâ cï ba fixnõâm aparaâ tem nemaâ prïõâmyâ vliv na kazivost chrupu (Ortodoncie 2010, 19, cï. 1, s ). Abstract Orthodontic treatment with fixed appliance results in the improved function and esthetics of dentition. However, the course and results of the treatment may be negatively affected by the lack of oral hygiene. Our study focuses on evaluation of oral hygiene in patients with fixed orthodontic appliances. The data obtained are compared with those found in the control group of patients without fixed appliances. The results suggest that fixed appliances make oral hygiene rather difficult. There is a higher accumulation of plaque (especially on vestibular surfaces of teeth), increased papilla bleeding, and higher mean values of plaque index. Nevertheless, there were found no greater differences in the quantity of Streptococcus mutans and Lactobacillus species in stimulated saliva in both groups. Therefore, we may conclude that the orthodontic treatment with fixed orthodontic appliance does not directly influence tooth decay (Ortodoncie 2010, 19, No. 1, p ). KlõÂcÏ ovaâ slova: fixnõâ ortodontickyâ aparaât, uâ stnõâ hygiena, indexy PI, PBI, CPITN, Streptococcus mutans, Lactobacilus species Key words: fixed orthodontic appliance, oral hygiene, PI, PBI, CPITN, Streptococcus mutans, Lactobacillus species

10 U vod U stnõâ hygiena je neodmyslitelnou soucï aâ stõâ leâ cï by fixnõâmiortodontickyâ miaparaâ ty. U pacientuê sï kolnõâho veï ku, dospõâvajõâcõâch, cï idospeï lyâch vzï dy vznikaâ nasazenõâm fixnõâch aparaâtuê stejneâ riziko. TõÂm je vznik mnoha novyâ ch retencï nõâch mõâst pro zubnõâ plak (ortodontickeâ krouzï ky, zaâ mky, oblouky, ligatury, pruzï inky apod.) [1, 2, 3]. UlpõÂvajõÂcõ plak je nebezpecï nyâ prïedevsï õâm tõâm, zïe se v neï m nachaâ zejõâ cï etneâ patogennõâ mikroorganismy. V dutineï uâ stnõâ bylo nalezeno võâce nezï 300 druhuê bakteriõâ [4]. Za nejvõâce patogennõâ z hlediska kariogenity jsou povazï ovaâ ny prïedevsï õâm Streptococcus mutans a Lactobacilus species [2, 5, 6]. U Streptococcus mutans je spojitost se vznikem kazu daâna prïedevsï õâm jeho vyâ jimecï nou metabolickou aktivitou v plaku, tj. schopnostõâ tvorïit kyseliny i prïiph 5,0-5,2 a tõâm ph daâ le snizïovat a prohlubovat demineralizaci [7]. Plak je nutneâ pravidelneï a co nejleâ pe mechanicky odstranï ovat. To je duê lezïiteâ jak z hlediska prevence posï kozenõâ zubnõâch tkaâ nõâ v pruêbeïhuleâcï by, tak ipro dosazï enõâ co nejlepsï õâch vyâ sledkuê po jejõâm skoncï enõâ [5, 8]. PruÊmeÏ rnaâ deâ lka leâcï by fixnõâm aparaâ tem je asi18 meïsõâcuê. V tomto obdobõâ nelze cï asto vznik kazu prokaâ zat. SnõÂmek bitewing je prïileâ cï beï teï zï ko zhotovitelnyâ a ne vzï dy pruê kaznyâ. Je nezbytneâ, aby pacient spraâ vneï ovlaâdal techniky cïisïteïnõâ.jetrïeba vyzdvihnout potrïebu hygienickyâch instruktaâzïõâ a to jizï prïed zapocï etõâm leâcï by. Po spraâ vneâm naâ cviku se staâvaâ pacient zrucïneïjsï õâ a je prïipraven na to, aby sisnadneï jiosvojil noveâ zmeï ny techniky cï i sïteï nõâ spojeneâ se zmeï namiv dutineï uâ stnõâ po nasazenõâ aparaâ tu. Pokud pacient nedodrzï uje hygienickaâ doporucï enõâ, je nejcï asteï jsï õâm projevem jeho nespraâ vneâho prïõâstupu demineralizace skloviny, v podobeï mleâ cï nyâ ch skvrn azï rozsaâ hlyâ ch defektuê, a hyperplastickaâ gingivitis (Obr. 1) [6, 7, 11]. Je snahou ortodontistuê, aby bylipacientina leâcïbu prïedem prïipraveni. Z hlediska motivace pacientuê je lze deï li t do trïõâ skupin na lehce motivovatelneâ, na pacienty vyzï adujõâcõâ intenzivneï jsï õâ uâ silõâ prïi jejich motivaci a na skupinu, u ktereâ se i prïes velkou snahu nepodarïõâ hygienu zlepsï it [4]. ZlepsÏ enõâ lze dosaâ hnout opakovanyâ mi a duê slednyâ mikontrolami, raâ mcovyâ m vysveï tlenõâm vzniku kazu, gingivitid cï i parodontitid a naâ zornyâ miinstruktaâ zï emi hygieny dutiny uâ stnõâ prïed zapocï etõâm leâ cï by iv jejõâm pruêbeï hu. TõÂm se vyârazneï snizïuje riziko vzniku naâ slednyâ ch komplikacõâ. Tato studie je zameï rïena na sledovaâ nõâ a hodnocenõâ uâ stnõâ hygieny pacientuê s fixnõâmi aparaâ ty a na srovnaânõâ zjisï teï nyâ ch vyâ sledkuê s kontrolnõâ skupinou pacientuê bez fixnõâho aparaâ tu. Introduction Oral hygiene is an inseparable component part of the treatment with fixed orthodontic appliance. In patients of school age, adolescents, and adults there is the same risk arising from the use of fixed appliance - creation of new retention areas for plaque formation (orthodontic bands, brackets, arches, ligatures, springs, etc.) [1, 2, 3]. The accumulated plaque contains a number of pathogenic microorganisms. More than 300 different bacteria were found in oral cavity [4]. Streptococcus mutans and Lactobacillus species are amongst the most pathogenic ones [2, 5, 6]. Streptococcus mutans is very active in plaque, i.e. able to form acids even at ph values The ph value is further reduced, demineralization increased and thus Streptococcus mutans is the leading cause of tooth decay [7]. It is necessary to remove plaque regularly, especially mechanically. This prevents the damage to dentition tissues during the treatment, and leads to favorable results [5, 8]. The treatment with fixed appliance takes 18 months, on average. During the time it is often impossible to identify caries formation. Bitewing shot is virtually impossible to take and not always evidential. The patient should be instructed in toothbrush techniques well before the beginning of the treatment. The patients are then prepared to learn new toothbrush techniques related to changes in the oral cavity after the application of fixed appliance. One of the symptoms of poor oral hygiene is enamel demineralization manifesting itself by white spots or larger defects, and hyperplastic gingivitis (Fig.1) [6, 7, 11]. Patients should be prepared for the treatment well before. They may be divided into three groups - patients well motivated, patients requiring more attention and motivation, and patients with poor oral hygiene [4]. Obr. 1: Na sledek nedodrzï ovaâ nõâ rïaâ dneâ uâ stnõâ hygieny vedoucõâ k hyperplastickeâ gingivitideï (obraâ zek laskavostõâ MUDr. J. Rohela). Fig. 1: Lack of oral hygiene - hyperplastic gingivitis (picture thanks to MUDr. J. Rohel)

11 Materia l a metodika Soubor tvorïilo 100 pacientuê leâ cï enyâ ch na Klinice zubnõâho leâ karïstvõâ LF UP v Olomouci. PruÊ meï rnyâ veï k souboru byl 15,0 let v rozmezõâ let. Pacienti byli rozdeï lenina dveï skupiny. Ve skupineï A bylo 50 pacientuê leâ cï enyâ ch fixnõâm ortodontickyâ m aparaâ tem, ve skupineï B bylo 50 pacientuê bez ortodontickeâholeâcï enõâ. U obou skupin byla sledovaâ na kvalita jejich uâ stnõâ hygieny pomocõâ indexuê PI (Plaque Index), PBI (Papilla Bleeding Index) a CPITN (Community Index of Periodontal Treatment Need) [6] a sklon k tvorbeï kariesnõâch leâzõâ.daâ le byl proveden odbeï r slin a laboratornõâ rozbor na zjisï teï nõâ mnozï stvõâ Streptococcus mutans pomocõâ testu s bacitracinem a Lactobacilus species pomocõâ testu Dentocult LB [9]. SrovnaÂnõ uâ stnõâ hygieny pomocõâ indexuê PI, PBI a CPITN u obou skupin a srovnaâ nõâ kvantity vyâskytu bakteriõâ Streptococcus mutans a Lactobacilus species bylo provedeno oboustrannyâ m dvouvyâ beï rovyâ m t-testem. Vy sledky Hodnoty PBI Krva civost daâ snõâ (index PBI) võâce nezï 50 % se u pacientuê bez leâ cï by se teâ meï rï nevyskytuje, vyâ skyt indexu PBI nad 50 % je u pacientuê s fixnõâm aparaâ tem vysokyâ (Obr. 2). Za kladnõâ charakteristiky obou skupin se nachaâ zõâ v Tab. 1. Ve vysï etrïovaneâ skupineï pacientuê s fixnõâmi aparaâ ty byla pruê meï rnaâ hodnota krvaâ civosti daâ snõâ (PBI) 48 ± 29 % s minimaâ lnõâ nameïrïenou hodnotou 0 % a maximaâ lnõâ hodnotou 100 %. Media n byl 46 % U pacientuê bez fixnõâch aparaâtuê byla pruê meï rnaâ hodnota indexu 18 ± 16 %, minimaâ lnõâ hodnota 0 % a maximaâ lnõâ hodnota 81 %, mediaâ n 14 %. U hodnot indexu PBI byl nalezen statisticky vysoce vyâ znamnyâ rozdõâl (p < 0,001) meziobeï ma sledovanyâ mi skupinami pacientuê. Media n krvaâ civosti daâ snõâ je u leâcï enyâch pacientuê asi3x vysïsïõâ nezï u pacientuê bez aparaâtuê. Repeated and thorough check-ups, explanation of caries or gingivitis formation, and instructions in oral hygiene may improve the situation. Appropriate oral hygiene reduces the risk of further complications. The study focuses on the evaluation of oral hygiene in patients with fixed appliances. The results were compared with the condition in the control group of patients without fixed appliance. Material and methods The sample included 100 patients of Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty of Palacky University in Olomouc. The mean age was 15.0 years, the range years. The patients were divided into two groups. Group A included 50 patients treated with fixed appliance, Group B included 50 patients without orthodontic therapy. In both groups the quality of oral hygiene was monitored, with the help of PI (Plaque Index), PBI (Papilla Bleeding Index), and CPITN (Community Index of Periodontal Treatment Need) [6]. Caries lesions formation was also observed. We took a sample of saliva; the sample then underwent the laboratory analysis for the amount of Streptococcus mutans (bacitracine test), and Lactobacillus species (Dentocult LB test) [9]. The comparison of the data of both groups was performed with t-test. Results PBI values Papilla bleeding (PBI) of more than 50% does not appear in patients without orthodontic treatment; PBI over 50% exists in patients treated with fixed appliance (Fig. 2). Table 1 gives characteristics of both groups. In the group of patients with fixed appliances the mean value of PBI was 48 ± 29%, the minimum value 0%, the maximum one 100%. Median 46%. In patients without fixed appliance the mean value of PBI was 18 ± 16%, the Frequency to to to to to to to to to to 100 PBI mean % fixed appliance without appliance Obr. 2: CÏ etnost vyâskytu hodnot PBI u 50 pacientuê s fixnõâm aparaâ tem a 50 pacientuê bez aparaâtu Fig. 2: Number of PBI values in 50 patients with fixed appliance and in 50 patients of the control group Tabulka 1: Index PBI u pacientuê s fixnõâm aparaâtem a pacientuê bez aparaâtu Table 1: Index PBI in patients with fixed appliance and in the control group Fixed appliance Control group Mean 48 % 18 % Median 46 % 14 % SD 29 % 16 % Minimum 0 % 0 % Maximum 100 % 81 % Number Mean - aritmetickyâ pruêmeï r. SD - standard deviation, smeï rodatnaâ odchylka. Number - pocïet

12 Frequency CPITN 2 fixed appliance without appliance 3 Tabulka 2: Index CPITN u pacientuê s fixnõâm aparaâ tem a pacientuê bez aparaâtu Table 2: Index CPITN in patients with fixed appliance and in the control group Fixed appliance Control group Mean Median SD Minimum Maximum Number Mean - aritmetickyâ pruêmeï r. SD - standard deviation, smeï rodatnaâ odchylka. Number - pocïet Obr. 3: CÏ etnost vyâskytu nejvysïsï õâch hodnot CPITN u 50 pacientuê s fixnõâm aparaâ tem a 50 pacientuê bez aparaâtu Fig. 3: Number of the highest CPITN values in 50 patients with fixed appliance and in 50 patients of the control group Hodnoty CPITN CÏ etnost vyâskytu nejvysïsï õâch hodnot CPITN u 50 pacientuê s fixnõâm aparaâ tem a 50 pacientuê bez aparaâtuje na Obr. 3. Graf ukazuje mnozïstvõâ pacientuê, u kteryâch byla minimaâ lneï v jednom sextantu chrupu nalezena ta hodnota, u nõâzï jsou zapocï teni, jako nejvysïsï õâ nalezenaâ.u zïaâ dneâ ho pacienta (s leâcï bou, cï ibez leâcï by) nebyla nalezena hodnota 4 (parodontaâ lnõâ chobot nad 3,5 mm). Za kladnõâ charakteristiky obou skupin se nachaâ zõâ v Tab. 2. Ve skupineï pacientuê s fixnõâm aparaâ tem byla zjisïteï na pruêmeï rnaâ hodnota CPITN 0,8 ± 0,4 a u skupiny pacientuê bez aparaâ tu pruêmeï rnaâ hodnota CPITN 0,4 ± 0,4. Media n skupiny pacientuê s aparaâ ty je võâce nezï 3x vysï sï õâ (dosahuje hodnoty 1, tj. krvaâ cenõâ parodontu). U hodnot indexu CPITN byl nalezen statisticky vysoce vyâznamnyâ rozdõâl (p < 0,001) meziobeï ma sledovanyâmi skupinami pacientuê. Hodnoty PI U plakoveâ ho indexu (Obr. 4 a Obr. 5, Tab. 3 a Tab. 4) bylo k hodnocenõâ sledovanyâch zubuê (16, 21, 24, 36, 41, 44) vypocï õâtaâ no procentuaâ lnõâ zastoupenõâ v kazïdeâ skupineï zvlaâ sï t' a poteâ dohromady s nalezenõâm vyâ znamnyâch rozdõâluê u zubuê 24(p< 0,001), 36 (p < 0,05), a 44 (p < 0,05). RozdõÂl pruêmeï rnyâch hodnot PI byl na hranici vyâ znamnosti(p < 0,05). U PI s hodnotaminameï rïenyâ mi vestibulaâ rneï mezi skupinami byl rozdõâl statisticky vyâznamnyâ (p < 0,01), oraâ lneï byl rozdõâl takeâ statisticky vyâznamnyâ (p < 0,05). MeziobeÏ ma plosï kamibyl vyâ raznyâ rozdõâl ve skupineï pacientuê bez fixnõâch aparaâtuê u vsï ech sledovanyâ ch zubuê kromeï rïezaâ ku 21. U pacientuê s fixnõâm aparaâ tem byl rozdõâl meziobeï ma plosï kamiu zubuê 36 (p < 0,01), 41 (p < 0,01) a 44 (p < 0,001). U deï tõâ bez ortodontickeâ leâ cï by je vyâ razneï veï tsï õâ kumulace plaku na oraâ lnõâch plosï kaâ ch ve srovnaâ nõâ s plosï kamivestibulaâ rnõâmi(p < 0,001). minimum value 0%, the maximum 81%; median 14%. In the values of PBI, the statistically significant difference (p < 0.001) was found between the two groups. In patients treated with fixed appliance median is 3 times higher than in patients without the appliance. CPITN values The diagram shows the number of patients with the highest values found at least in one dentition sextant (Fig. 3). No patient had 4 (i.e. periodontal pocket over 3.5 mm). Table 2 shows the basic characteristic features of both groups. The mean value of CPITN 0.8 ± 0.4 was found in the group of patients with fixed appliance; the mean value of CPITN 0.4 ± 0.4 was recorded in the group of patients without fixed appliance. Median is more than thrice of the value in the group of patients with fixed appliance (the value is 1, i.e. periodontal bleeding). The statistically significant difference (p 0.001) of CPITN values was found. PI values For establishing the plaque index (Fig.4, 5, Table 3, 4) of the teeth monitored (16, 21, 24, 36, 41, 44) the proportion was calculated for each group separately, and then for both groups. The significant differences were found in teeth 24 (p < 0.001), 36 (p < 0.05), and 44 (p < 0.05). The difference of mean values of PI was on the level of significance (p 0.05). In PI values measured vestibularly there was the statistically significant difference between the groups (p < 0.01), as well as orally (p 0.05). There was a significant difference between the two surfaces in the group of patients without fixed appliance in all teeth with the exception of incisor 21. The difference between the two surfaces in the group of patients with fixed appliance was the following: 36 (p < 0.01), 41 (p < 0.01), and 44 (p < 0.001). Significantly larger accumulation of

13 1,40 1,40 1,20 vestibular 1,20 vestibular oral 1,00 oral 1,00 Plaque Index 0,80 0,60 0,40 Plaque Index 0,80 0,60 0,40 0,20 0,20 0, , Teeth Teeth Obr. 4: Index plaku u pacientuê bez fixnõâch aparaâtuê Fig. 4: PI in patients without fixed appliance Tabulka 3: Index plaku u pacientuê bez fixnõâch aparaâtuê Table 3: PI in patients with fixed appliance Tooth Vestibular Oral Obr. 5: Index plaku u pacientuê s fixnõâmi aparaâty Fig. 5: PI in patients with fixed appliance Tabulka 4: Index plaku u pacientuê s fixnõâmi aparaâty Table 4: PI in the control group Tooth Vestibular Oral MnozÏ stvõâ Streptococcus mutans a Lactobacilus species ve slineï nebylo mezi skupinami signifikantneï rozdõâlneâ. U pacientuê s aparaâ ty je ve slinaâchveïtsï õâ pocïet streptokokuê, avsï ak nalezenyâ rozdõâl nebyl tak vyâ raznyâ, aby byla nalezena statistickaâ vyâznamnost. Diskuse PrÏiporovna vaâ nõâ vyâ slednyâ ch hodnot obou skupin se potvrdilo, zïeudeï tõâ s fixnõâmi aparaâ ty jsou vyârazneï vysïsïõâ hodnoty krvaâ civosti daâ snõâ. StejneÏ vyârazneâ rozdõâly byly zjisïteï ny iu pruêmeï rnyâch hodnot indexu CPITN. Pro porovnaâ nõâ hygieny v nejveïtsïõâmõârïe prïispeïlomeïrïenõâ plak indexu (PI). Vy razneâ rozdõâly byly zjisï teï ny u zubuê 24, 36 a 44 s nizïsï õâmihodnotamiu skupiny bez aparaâtuê. Da le byla porovnaâ na kumulace plaku na vestibulaâ r- nõâch plosï kaâ ch meï rïenyâ ch zubuê mezi skupinami. U skupiny pacientuê s fixnõâmi aparaâ ty byla prïõâtomnost plaku vyâ razneï vysï sï õâ s vyâ znamnyâ m rozdõâlem. Obdobne vyâsledky, ikdyzï s nizï sï õâ vyâ znamnostõâ, byly iu hodnocenõâ oraâ lnõâch plosï ek zubuê. Hodnoty meziplosï kamizubuê byly porovnaâ ny i v raâ m- cipacientuê kazïdeâ skupiny. Ve skupineï pacientuê s aparaâ ty byly zjisïteïnyvyârazneï vysïsï õâ hodnoty plaku na oraâlnõâch plosïkaâ ch zubuê dolnõâ cï elisti - tedy na zubech 36, 41 a 44. U skupiny bez aparaâtuê byly velkeâ rozdõâly hodnot uvsï ech meïrïenyâch zubuê pouze s vyâjimkou rïezaâ ku 21. Vy znamneâ bylo zjisï teï nõâ,zï e deï tibez ortodontickyâ ch aparaâ tuê majõâ plaku vyâ razneï võâce na oraâ lnõâch plosï kaâ ch zubuê. Sledovana kvantita Streptococcus mutans a Lactobacilus species ve stimulovaneâ slineï vsï ak neukaâ zala veïtsï õâ rozdõâly u obou skupin. Lze se proto se domnõâvat, plaque in oral surfaces was found in children without orthodontic treatment (p < 0.001). The amount of Streptococcus mutans and Lactobacillus species in saliva was virtually the same in both groups. There is a higher number of streptococcus in the saliva of patients treated with fixed appliance; however the difference between the groups is not statistically significant. Discussion When comparing the resulting values of both groups it was proved, that the values of PBI are significantly higher in children treated with fixed appliance. The same differences were found for mean CPITN values, too. For the comparison of hygiene, PI values were the most useful. Significant differences were recorded for teeth 24, 36, and 44; lower values were obtained in the group without fixed appliance. Plaque accumulation on vestibular surfaces of the teeth was also compared. The values were significantly higher in the group with fixed appliance; the difference between the groups was significant. Similar results (however - not so significant) were obtained also for oral surfaces. The values were also compared between the patients within each group. Significantly higher values of PI on oral surface of the teeth 36, 41 and 44 in the mandible, were found in the group treated with fixed appliance. Significant differences in all values of all teeth measured (with the exception of incisor 21) were found in the group of patients without fixed appliance

14 zï e ortodontickaâ leâ cï ba nemaâ prïõâmyâ vliv na kazivost chrupu [9,10,11]. Ze zjisï teï nyâ ch skutecï nostõâ vyplyâ vaâ nutnost, aby se pacient aktivneï podõâlel na pruê beï hu leâcï by a snazïil se osvojit si naâ vyky adekvaâ tnõâ uâ stnõâ hygieny, pouzï õâval vhodneâ pomuê cky, prïõâpadneï podstupoval opakovaneâ hygienickeâ instruktaâ zï e. Ze strany osï etrïujõâcõâho zdravotnickeâ ho personaâ lu je nutnaâ duê slednaâ kontrola hygieny avyâbeï r pacientuê, kterïõâ si ji natolik osvojili, zïe mohou zacïõâtsleâcï bou bez obav ze vzniku nezïaâ doucõâch naâ sledkuê. NavõÂc je velkyâ m pozitivem, zï e pacienti se spraâ vneï osvojenyâ mi hygienickyâ mi naâ vyky pokracï ujõâ v peâ cï i o svuê j chrup ipo ukoncï enõâ leâcï by. ZaÂveÏr NosÏ enõâ fixnõâch aparaâ tuê zteï zï uje provaâ deï nõâ kvalitnõâ uâ stnõâ hygieny, cozï vyplynulo ze zjisï teï neâ vysï sï õâ kumulace plaku, prïedevsï õâm na vestibulaâ rnõâch plosï kaâch zubuê, zvyâsï eneâ krvaâ civostõâ daâ snõâ a takeâ vysï sï õâch pruêmeï rnyâch hodnot plakoveâ ho indexu. Z toho mohou vyplyâ vat idalsï õâ rizika v podobeï demineralizacõâ skloviny a hyperplastickeâhozaâneïtudaâ snõâ. Sledovana kvantita Streptococcus mutans a Lactobacilus species ve stimulovaneâ slineï vsï ak neukaâ zala veïtsï õâ rozdõâly u obou skupin. Lze proto usuzovat, zïe ortodontickaâ leâcï ba nemaâ prïõâmyâ vliv na kazivost chrupu. Literatura/References 1. KyralovaÂ, I.: Ora lnõâ hygiena u ortodontickyâ ch pacientuê. Ortodoncie 1996, 5, cï. 2, s TichaÂ, R., TichyÂ, J., BoÈ hmovaâ, H.: U stnõâ hygiena a ortodoncie - jak na to? CÏ es. Stomat. 2007, 107, cï. 3, s TichaÂ, R., BoÈ hmovaâ, H.: Vy znam uâ stnõâ hygieny prïileâ cï beï fixnõâm ortodontickyâ m aparaâ tem. Ortodoncie 2005, 14, cï. 1, s Hendriks, J., Schneller, T.: PatientenfuÈ hrung, Beratung und Motivierung in der Zahnarztpraxis. Berlin: Quintessenz, Ogaard, B., Rolla, G., Arends, J.: Orthodontic appliances and enamel demineralization. Part 1. Lesion development. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1988, 94, cï. 1, s Ogaard, B., Rolla, G., Arends, J.: Orthodontic appliances and enamel demineralization. Part 2. Prevention and Children without fixed appliance had significantly higher amount of plaque on oral surfaces. There were found virtually no differences between the groups in the amount of Streptococcus mutans and Lactobacillus species in stimulated saliva. Therefore, we may conclude that orthodontic treatment does not directly affect tooth decay [9, 10, 11]. From the above described it clearly follows that a patient has to take an active part during the therapy in terms of adequate oral hygiene, use of appropriate tools, and pass repeated hygienic instructions. Dental professionals should pay close attention to hygiene; patients should be indicated for the treatment only after they learn how to properly take care of their dentition and oral cavity. The patients with correct hygiene skills take care of their dentition even after the therapy is finished. Conclusion The use of fixed orthodontic appliance makes the oral hygiene more difficult (as proved by the values of PI, PB, and CPITN). This may result in other risks, e.g. enamel demineralization, hyperplastic gingivitis. However, there were not significant differences between the groups monitored in the quantity of Streptococcus mutans and Lactobacillus species in stimulated saliva. Therefore, we may conclude that orthodontic treatment does not directly contribute to tooth decay. treatment of lesions. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1988, 94,, cï. 1, s Kilia n, J. et al.: Prevence ve stomatologii, Praha: GaleÂn, Lovrov, S., Hertrich, K., Hirschfelder, U.: Enamel Demineralization during Fixed Orthodontic Treatment - Incidence and Correlation to Various Oral - hygiene Parameters, J. orofacial Orthop. 2007, 68, s Batoni, G. et al.: Effect of removable orthodontic appliances on oral colonisation by mutans streptococci in children. Eur. J. oral Sci. 2001,109, s Heinrich-Weltzien, R., Kneist, S., Fischer, T.: Je ortodontickaâ leâ cï ba prevencõâ zubnõâho kazu, nebo zvysï uje jeho vyâskyt? Quintessenz 1999, 50, cï. 11, s Pender, N.: Aspects of Oral Health in Orthodontic Patients, Brit. J. Orthod. 1986, 13, s MUC. Martina RÏ õâmskaâ Klinika zubnõâho leâ karïstvõâ LF FN Palacke ho 12, Olomouc

15 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci Kra loveâ Department of Orthodontics, Clinic of Stomatology, Hradec Kra loveâ Souhrn Studie oveïrïovala vztahy mezi faâ zemi vyâ voje korïene dolnõâho sï picïaâ ku, kostnõâm zraâ nõâm ruky a krcïnõâpaâ terïe. OtaÂzkou je, zda je mozïneâ stanovit faâzi ruê stu jen hodnocenõâm kefalogramu a ortopantomogramu chrupu, bez doplnï u- jõâcõâho snõâmku ruky se zaâpeï stõâm. SnõÂzÏilo by se ozarïovaâ nõâ pacienta a naâ klady na osï etrïenõâ. Una hodneï vybraneâ ho souboru 182 adolescentuê, 53 chlapcuê veveï ku 11,5-15,5 let a 129 dõâvek ve veï ku 10,5-14,5 let bylo hodnoceno kostnõâ zraâ nõâ obratluê C2, C3, C4 na kefalogramech sï esti stadii CVMI metody Hassela a Farmana a na rtgpraveâ ruky podle SMA metody Fishmana. Stadia vyâ voje korïene dolnõâch staâlyâchsï picïaâkuê F, G, H dle Demirjiana byla urcï ena na ortopantomogramech. U chlapcuê lze nahradit rentgen ruky hodnocenõâm vyâ voje dolnõâho sï picïaâ ku na ortopantomogramu a kostnõâho zraâ nõâ krcïnõâpaâ terïe na kefalogramu, protozïe sama o sobeï korelujõâ s kostnõâm zraâ nõâm ruky, ale mezi nimi vzaâ jemnaâ korelace nenõâ, z odhadu kefalogramu nelze odvodit stav zubnõâho vyâ voje a naopak. U dõâvek lze nahradit rentgen ruky hodnocenõâm dolnõâho sï picï aâ ku na ortopantomogramu, ale kostnõâ zraâ nõâ krcï nõâch obratluê na kefalogramu s kostnõâm zraâ nõâm ruky nekoreluje, v vyâ jimkou trïõâ indikaâ toruê, ktereâ se vaâ zïõâ k uâ plneâ mu zacï aâ tku a konci ruê stu. ProtozÏ e nekoreluje kostnõâ zraâ nõâ krcï nõâ paâ terïe a vyâ voj dolnõâho sï picï aâ ku navzaâ jem, nelze z pohledu na jeden ze snõâmkuê usuzovat na stadium zraânõâcïivyâ voje snõâmku druheâho(ortodoncie 2010, 19, cï. 1, s ). Abstract The relationship between the development of the lower canine, bone maturation of hand and cervical spine was studied. The question is whether it is possible to establish the phase of growth using only cephalogram and OPG, without the X-ray of hand and wrist. This would minimize the amount of radiation and costs. In the sample of randomly chosen 182 adolescents (53 boys between 11.5 and 15.5 years of age, and 129 girls between 10.5 and 14.5) we evaluated the bone maturation of C2, C3, C4 vertebras usingsix stages CVMI according to Hassel and Farman in cephalograms, and X-ray of right hand according to Fishman. The stages of lower permanent canines (F, G, H accordingto Demirjian) root development were assessed with the help of OPGs. In boys the X-ray of hand may be substituted with the evaluation of lower canine development in OPG, and skeletal maturation in cephalogram, as they correlate with bone maturation of a hand. However, there is no correlation between the two - cephalogram assessment does not tell us anything about canine development, and vice versa. In girls the X-ray of hand may be substituted with the assessment of canine development in OPG. However, the bone maturation of cervical vertebrae in cephalogram does not correlate with bone maturation of a hand, the only exception being three indicators related to the very beginning and to the very end of growth (Ortodoncie 2010, 19, No. 1, p ). KlõÂcÏ ovaâ slova: stanovenõâ faâ ze ruê stu, kostnõâ zraâ nõâ ruky a paâ terïe, zubnõâ vyâ voj korïene dolnõâch staâ lyâ ch sï picï aâ kuê Key Words: growth phase assessment, bone maturation of hand and cervical vertebrae, dental development of lower permanent canine roots

16 U vod V naâ vrhu ortodontickeâ terapie je duê lezïiteâ individuaâ lnõâ zhodnocenõâ biologickeâ ho veï ku kazïdeâ ho pacienta. Ke stanovenõâ faâze ruê stu jsou pouzïõâvaâny ruê zneâ metody, mimo jineâ odhad kostnõâho zraâ nõâ z rentgenuê ruky, hodnocenõâ krcï nõâch obratluê z kefalogramuê a urcï enõâ zubnõâho veï ku na ortopantomogramech. RuÊ st terapii muê zï e podporovat, stejneï jako jikomplikovat cïicï init nevhodnou. Proto maâ velkyâ vyâ znam spolehliveï prïedvõâdat ocï ekaâvanyâ ruê st v jeho intenziteï, cï ase a smeï ru, prognoâza smeïruruê stu je nejvõâce problematickaâ.ruê stovyâ potenciaâ l, to je vesï keryâ, jesïteïocï ekaâ vanyâ ruê st, lze odvodit ze sumace intenzity, kterou lze jesï teï ocï ekaâ vat do ukoncï enõâ ruê stu. Kostnõ veï k pro ortodontickeâ uâcï ely klasifikujeme do neï kolika stadiõâ, kteraâ lze jednodusï e identifikovat, a kteraâ naâ s orientujõâ zejmeâ na o relativnõâm vztahu k pubertaâ lnõâmu ruê stoveâ mu zrychlenõâ a ukoncï enõâ ruê stu. Jednotlive znaky osifikace jsou ve stejneâ m vztahu k intenziteï ruê stu u deïvcï at iu chlapcuê. [1,2]. DospõÂvaÂnõ je obdobõâ charakteristickeâ variabilnõâmi prïõâruê stky kostnõâch zmeï n, ktereâ se vyskytujõâ ve velmirozdõâlneâ m chronologickeâmveï ku, cozï snizï uje validitu veï ku pro identifikaci stadiõâ vyâvoje. Odhad stavu deï tskeâ ho zraâ nõâ pomaâhaâ k lepsï õâmu stanovenõâ optimaâ lnõâ doby pro neï ktereâ typy ortodontickeâ leâcï by. MezijednotlivyÂmideÏ tmije znacïnyâ rozdõâl ve veï ku, kdy dosaâ hnou podobnyâ ch vyâ vojovyâch udaâ lostõâ. NavõÂc konstitucï nõâ rozdõâly v cï asovaâ nõâ zraâ nõâ, nemoci, systeâ moveâ poruchy a zevnõâ faktory mohou ovlivnit fyziologickeâ zraâ nõâ dõâteï te. Akcelerace ruê stu postavy prïedchaâ zõâ faciaâ lnõâ ruê st o puê l azï jeden rok. VeÏ tsï ina autoruê uvaâ dõâ,zïe ruê stovyâ spurt prïichaâ zõâ asirok po objevu adduktoroveâ ho sezamoidu palce [3, 4, 5,6,7,8,10]. Materia l a metodika U naâ hodneï vybraneâ ho souboru 182 adolescentuê, 53 chlapcuê veveï koveâ m rozmezõâ 11,5-15,5 let a 129 dõâ- Introduction In the plan of orthodontic therapy an important role is played by the individual assessment of biological age of each patient. Various methods are employed to establish the growth phase, e.g. estimation of bone maturation of hand (with X-rays of hand), assessment of cervical vertebras using cephalograms, and the determination of lower canine development according to OPGs. The growth may help in treatment; however, it may also complicate or make the treatment inappropriate. Therefore, we have to be able to make a reliable growth prediction in terms of its intensity, duration and direction (the prediction of growth direction is the most difficult). Growth potential, i.e. expected growth, may be deduced from the intensity which can be expected until the growth will be finished. Skeletal age may be classified (for orthodontics) into several stages which should be easily identified, and which provide the information about relative relationship with pubertal growth spurt and the end of growth. Individual symptoms of ossification are in the same relation to the growth intensity both in boys and girls [1,2]. Adolescence is the period characterized by various bone changes which can appear in a different chronological age, and thus the age is not really valid for the identification of growth stages. The assessment of maturation in children helps to determine the optimum time for some types of orthodontic treatment. The children with the similar development are often of a very different chronological age. Moreover, physiological maturation of a child may be affected by different maturation timing, diseases, syndromes, and exogenous factors. The growth acceleration in body build precedes facial growth by six or twelve months. Most authors state that growth spurt starts about one year after the occurrence of adductor sesamoid of thumb [3,4,5,6,7, 8,10]. Tabulka 1: Klasifikace kostnõâho zraâ nõâ ruky podle Fishmana [4] Table 1: Skeletal Maturity Assessment (SMA) according Fishman[4] Skeletal maturity indicators (SMI) I stadium: EpifyÂza dosahuje stejneâ sïõârïky jako diafyâza SMI 1. proximaâ lnõâ cïlaâ nek trïetõâho prstu PP3= SMI 2. prostrïednõâ cïlaâ nek trïetõâho prstu MP3= SMI 3. prostrïednõâ cïlaâ nek paâteâ ho prstu MP5= II stadium: Osifikace SMI 4. ulnaâ rnõâ sesamoid palce S III stadium: CÏ epicï kovaâ nõâ epifyâz SMI 5. distaâ lnõâ cïlaâ nek trïetõâho prstu DP3cap SMI 6. prostrïednõâ cïlaâ nek trïetõâho prstu MP3 cap SMI 7. prostrïednõâ cïlaâ nek paâteâ ho prstu MP5 cap IV stadium D: Spojenõ epifyâz a diafyâz SMI 8. distaâ lnõâ cïlaâ nek trïetõâho prstu DP3u SMI 9. proximaâ lnõâ cïlaâ nek trïetõâho prstu PP3u SMI 10. prostrïednõâ cïlaâ nek trïetõâho prstu MP3u SMI 11. radius Ru 11 SMI indikaâ toruê na 6 mõâstech palce, trïetõâho prstu, paâteâho prstu a kostivrïetennõâ urcï uje 4 stadia zralosti kostõâ. Skeletal maturity indicators (SMI) Stage I: Epiphysis as wide as diaphysis SMI 1. Third finger - proximal phalanx PP3= SMI 2. Third finger - middle phalanx MP3= SMI 3. Fifth finger - middle phalanx MP5= Stage II: SMI 4. Adductor sesamoid of thumb S Stage III: Capping of epiphysis SMI 5. Third finger - distal phalanx DP3cap SMI 6. Third finger - middle phalanx MP3 cap SMI 7. Fifth finger - middle phalanx MP5 cap Stage IV: Fusion of epiphysis and diaphysis SMI 8. Third finger - distal phalanx DP3u SMI 9. Third finger - proximal phalanx PP3u SMI 10. Third finger - middle phalanx MP3u SMI 11. Radius Ru 11 SMI indicators on 6 places of thumb, 3rd and 5th finger and radius show 4 stages of bone development

17 Tabulka 2: CVMI klasifikace kostnõâho zraâ nõâ obratluê dle Hassela a Farmana [3] Table 2: CVMI classification of cervical vertebrae maturation according Hassel and Farman [3] Stadium 1 - INICIACE Spodnõ hranice C2, C3 a C4 je rovnaâ.hornõâ hranice je sï ikmaâ zezadu doprïedu, obratle majõâ tvar klõânu OdpovõÂda stadiõâm SMI 1 a SMI 2 Puberta lnõâ ruê st praâveï zacïõânaâ, % pubertaâ lnõâho ruê stu se ocïekaâvaâ Stadium 2 - ZRYCHLENI Spodnõ hranice C2, C3 je konkaâ vnõâ a C4 je rovnaâ. TeÏ la C3 a C4 tvar kvaâ dru horizontaâ lnõâ OdpovõÂda stadiõâm SMI 3 a SMI 4 ZacÏ alo ruê stoveâ zrychlenõâ, bude jesïteï % pubertaâ lnõâho ruê stu. Stadium 3 - ZMEÏ NA ZrÏetelne konkavity na spodnõâ hranici C2 a C3, pocï õânajõâcõâ konkavita na spodnõâ hranici C4.StõÂny teï la obratluê C3 a C4 tvar kvaâ dru horizontaâ lnõâ OdpovõÂda stadiõâm SMI 5 a SMI 6 Prepuberta lnõâ ruê st se zrychluje smeï rem ke spurtu (peak velocity), bude jesïteï % pubertaâ lnõâho ruê stu. Stadium 4 - ZPOMALENI ZrÏetelne konkavity spodnõâ hranice teï l obratluê C2, C3 a C4.Puberta lnõâ ruê st se dramaticky zpomalõâ, % ruê stu ocï ekaâvaâ. StõÂny teï la obratluê C3 a C4 tvar cï tvercuê OdpovõÂda stadiõâm SMI 7 a SMI 8 Stadium 5 - ZRA NI DokoncÏ enõâ zraâ nõâ krcï nõâch obratluê, ale 5-10% ruê stu ocï ekaâvaâ.vyârazneâ konkavity spodnõâ hranice krcï nõâch obratluê C2, C3 a C4.StõÂn teï la obratluê C3 a C4 tvar cï tvercuê. OdpovõÂda stadiõâm SMI 9 a SMI 10 Stadium 6 - UKONCÏ ENI Hluboke konkavity spodnõâ hranice krcï nõâch obratluê C2, C3 a C4. StõÂny teï l obratluê C3 a C4 se vertikaâ lneï prodluzïujõâ OdpovõÂda stadiu SMI 11 RuÊ st je povazï ovaâ n za ukoncï enyâ, minimaâ lnõâ zmeï ny lze ocï ekaâ vat. Tabulka 3: Pozdnõ stadia vyâvoje dolnõâho sïpicïaâ ku F-H podle Demirjiana [12] Table 3: Later stages of lower canine development F-H according to Demirjian [12] Stadium F SteÏ ny drïenï oveâ dutiny tvorïõâ rovnoramennyâ trojuâ helnõâk. KorÏenova deâ lka je stejnaâ, nebo delsï õâ nezï koronaâ rnõâ vyâsï ka Stadium G SteÏ ny korïenoveâ ho kanaâ lku jsou paralelnõâ a apikaâ lnõâ konec je cïaâstecïneï otevrïen Stadium H Apika lnõâ konec korïenoveâ ho kanaâ lku je zcela uzavrïen. Periodonta lnõâ membraânamaâ stejnou sïõârïku podeâ l celeâ ho korïene iapexu. INITIATION Inferior borders of C2, C3, and C4 are flat at this stage. The vertebrae are wedge shaped, and the superior vertebral borders are tapered from posterior to anterior Corresponded to a combination of SMI 1 and 2 Adolescent growth is just beginning and 80% to 100% of adolescent growth is expected ACCELERATION Concavities are developing in the inferior borders of C2 and C3. The inferior border of C4 is flat. The bodies of C3 and C4 are nearly rectangular in shape Corresponded to a combination of SMI 3 and 4 Growth acceleration is beginning at this stage, with 65% to 85% of adolescent growth expected. TRANSITION Distinct concavities are seen in the inferior borders of C2 and C3. A concavity was beginning to develop in the inferior border of C4. The bodies of C3 and C4 are rectangular in shape Corresponded to a combination of SMI 5 and 6 Adolescent growth is still accelerating at this stage toward peak height velocity, with 25% to 65% of adolescent growth expected. DECELERATION Adolescent growth decelerates dramatically at this stage, with 10% to 25% of adolescent growth expected. Distinct concavities are seen in the inferior borders of C2, C3, and C4. The vertebral bodies of C3 and C4 are becoming more square in shape Corresponded to a combination of SMI 7 and 8 MATURATION Final maturation of the vertebrae took place during this stage, with 5% to 10% of adolescent growth expected. More accentuated concavities are seen in the inferior borders of C2, C3, and C4. The bodies of C3 and C4 are nearly square to square in shape Corresponded to a combination of SMI 9 and 10 COMPLETION Deep concavities are seen in the inferior borders of C2, C3, and C4. The bodies of C3 and C4 are square or are greater in vertical dimension than in horizontal dimension Corresponded to SMI 11 Growth is considered to be complete at this stage. Little or no adolescent growth is expected. Stage F The walls of the pulp chamber form an isosceles triangle. The root length is equal to or greater than the crown height Stage G The walls of the root canal are parallel, but the apical end is partially open. Stage H The root apex is completely closed.the periodontal membrane surrounding the root and apex is uniform in width throughout. vek ve veï ku 10,5-14,5 let byly hodnoceny rtg snõâmky z archivu ortodontickeâ ho oddeï lenõâ Kliniky zubnõâho leâkarïstvõâ Fakultnõ nemocnice v Olomouci. Byly hodnoceny vizuaâ lneï a srovnaâ ny s tabelaâ rnõâmia grafickyâmi standardy podle trïõâ nõâzï e uvedenyâ ch metodik. Kostnõ veï k byl hodnocen na rentgenech praveâ ruky a distaâ lnõâ cï aâ stiprïedloktõâ urcï enõâm 11 SMI indikaâ toruê podle SMA Material and method In the randomly chosen sample of 182 adolescents (53 boys between the ages of , 129 girls between the ages of 10.5 and 14.5) the X-rays from the archives of the Department of Orthodontics, Clinic of Dental Medicine, University Hospital in Olomouc, were evaluated. The assessment was visual, and then follo

18 metody Fishmana [4] (Tab. 1). Na kefalogramech byla urcï ena stadia osifikace obratluê krcï nõâ paâ terïe u obratluê C2, C3 a C4 metodou CVMI podle metody Hassela a Farmana [3] (Tab.2). Byla urcï ena stadia vyâvoje korïene dolnõâch staâlyâch sïpicïaâkuê F, G, H podle Demirjiana na ortopantomogramech [10] (Tab. 3). Byla zaznamenaâvaâ na zaâ vislost kostnõâho zraânõâ krcï nõâch obratluê CVMI 1-6 a procentuaâ lnõâ hodnoty hodnocenyâ ch indikaâ toruê kostnõâho zraâ nõâ ruky a stadiõâ vyâ voje korïene staâ leâ ho dolnõâho sï pi cï aâ ku. Pro lepsï õâ prïehlednost jednotlivyâch zaâ vislostõâ kostnõâch a zubnõâho veï ku byly v souboru vybraâ ny dle Fishmanova hodnocenõâ jen nejpokrocï ilejsï õâ SMI indikaâ tory zastizï eneâ u jednotlivyâch osob, a ty byly vztazï eny k vyâvojidolnõâho sïpicïaâ ku. DaÂle byly tyto nejpokrocï ilejsï õâ SMI indikaâ tory rozcï leneï ny tak, jak jejich souvislost se stadii CVMI 1-6 popsali Hassel a Farman [3], a byly vztazïeny k vyâvojisïpicïaâ ku. VyÂpocÏty byly provedeny statistickyâ m systeâ mem STATISTI- CA.cz. Jako testovacõâ statistiky byly uzï ity testy FisheruÊ v a chõâ-kvadraâ t dobreâ shody vzïdy na hladineï vyâznamnostip < 0,05. Vy sledky U chlapcuê pro indikaâ tory kostnõâho zraâ nõâ ruky vzhledem ke kostnõâmu zraâ nõâ krcï nõâ paâ terïe byla statisticky potvrzena zaâ vislost, p 0,05 s vyâjimkou ulnaâ rnõâho sezamoidu, ale prïesto byla variabilita zrïejmaâ. Pro ulnaâ rnõâ sezamoid nebyl vztah statisticky potvrzen. Vztah mezi kostnõâm zraâ nõâ krcï nõâ paâ terïe a vyâ vojem korïene dolnõâho sï picïaâ ku byl statisticky nepotvrzen (p > 0,05), tj. jsou nezaâvisleâ. Pro vztah mezikostnõâm zraâ nõâ ruky a dolnõâm sïpicïaâ kem byla statisticky potvrzena zaâ vislost. P-hodnoty vsï eobecneï nabyâ valy vysï sï õâch hodnot nezï pro vztahy mezi kostnõâm zraâ nõâ ruky a krcïnõâpaâ terïe. Pouze pro ulnaâ rnõâ sezamoid a vyâvoj sïpicïaâ ku byl vztah nepotvrzen (p > 0,05). Pro dõâvky byla statisticky potvrzena signifikantnõâ zaâvislost mezi kostnõâm zraâ nõâm ruky, hodnoceneâ podle Fishmana a kostnõâm zraâ nõâm krcï nõâch obratluê hodnoceneâ metodou Hassela a Farmana CVMI 1-6 pouze pro indikaâ tory SMI 1, SMI 9 a SMI 11, p < 0,05. Ostatnõ indikaâ tory jsou nezaâ visleâ. Vztah mezikostnõâm zraâ nõâ krcïnõâ paâ terïeavyâvojem dolnõâho sïpicïaâ ku je nezaâ vislyâ (p > 0,05). Byla statisticky potvrzena zaâ vislost mezi kostnõâm zraâ nõâm ruky a vyâ vojem sï pi cï aâ ku, kromeï ulnaâ r- nõâho sezamoidu. Ve sledovaneâ m souboru veï tsï ina chlapcuê ocï ekaâ vaâ ruêstbeï hem stadiõâ F a G vyâvoje sïpicïaâ ku, prïedevsïõâmbeïhem stadia F, kolem 47-57% indikaâ toruê kostnõâho zraâ nõâ ruky SMI 1,2 a 3, a asitrïetina chlapcuê beï hem G stadia, uzavrïeneâ apexy meï lo 5% v SMI 1 a po 20% v indikaâ torech SMI 2 a 3. BeÏ hem stadia F se takeâ nevyskytl zïaâ dnyâ indikaâ tor kostnõâho zraâ nõâ ruky ve stadiu unite, sveï dcï õâcõâ pro zpomalenyâruê st. Indika tor SMI 4 se objevil u veïtsï iny, tj. 61 % chlapcuê,prïiuzavrïenyâch apexech a u 19,4 % wed the comparison with tabular and graphic standards according to the three methods given below. Skeletal age was evaluated in X-rays of right hand and wrist - 11 SMI indicators were stated according to the SMA Fishman method [4] (Table 1). Stages of cervical vertebrae C2, C3, C4 ossification were determined in cephalograms using CVMI method according to Hassel and Farman [3] (Table 2). Stages of the lower permanent canines F, G, H root development were determined in OPGs according to Demirjian [10] (Table 3). The relationship between bone maturation of cervical vertebrae CVMI 1-6 and proportion of bone maturation of hand indicators and the stages of lower permanent canine root development was recorded. Only the most advanced SMI indicators in individual persons were chosen according to Fishman, and these were related to canine development. These most advanced SMI indicators were further divided according to Hassel and Farman relation with CVMI stages 1-6 [3], and then they were related to canine development. Calculations were made with the help of the statistical system STATISTI- CA.cz. Fisher and chi-quadrat tests were used as test statistics, the level of significance was p < Results In boys the dependence was statistically proved, p < 0.05, for indicator of bone maturation of hand related to bone maturation of cervical spine, with the exception of ulnar sesamoid. Nevertheless, the variability was apparent. The relationship was not statistically proved for ulnar sesamoid. The relationship between the bone maturation of cervical spine and dental age was not proved statistically (p > 0.05), i.e. they are independent. The interdependence was statistically proved for the relationship between the bone maturation of hand and dental age. In general, P-values were higher than for relationships between the bone maturation of hand and cervical spine. The relationship was not proved only for the relationship between ulnar sesamoid and dental age (p > 0.05). In girls a significant dependence between bone maturation of hand (assessed according to Fishman) and bone maturation of cervical vertebrae (assessed according to Hassel and Farman by CVMI 1-6) only for the indicators SMI 1, SMI 9, and SMI 11 was statistically proved, p < Other indicators are independent. The relation between bone maturation of cervical spine and dental age is independent (p > 0.05). The relationship between bone maturation of hand and dental age was proved, except ulnar sesamoid. In the sample, most boys expect the growth during F and G phases of canine development; especially during F phase (about 47-57% of indicator of bone maturation of hand SMI 1, 2 and 3), and G phase (about one

19 beï hem stadia F a G vyâvoje sïpicïaâ ku. VeÏtsÏ ina chlapcuê, tj. 58,4 %, bylo v CVMI 1 stadiu kostnõâho zraâ nõâkrcï nõâch obratluê beï hem F stadia vyâvoje sïpicïaâ ku, trïetina meïla G stadium. CVMI 2 stadium se u veïtsï iny chlapcuê shodovalo s F a G stadii vyâvoje dolnõâho sïpicïaâ ku. V souboru dõâvek veïtsï ina ocï ekaâvaâruêstbeï hem stadiõâ H a G, mensïõâ cïaâ st souboru ve stadiu F vyâvoje sïpicïaâ ku. Od indikaâ toruê kostnõâho zraâ nõâ ruky SMI 1 k 3 klesaâ pocï et dõâvek v H stadiu a stoupaâ pocï et v G stadiu. Naopak SMI 4 maâ veïtsï ina, tj. 69,2 %, dõâvek v H stadiu vyâ voje sï picï aâ ku. Stadium kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê CVMI 1 u 60 % dõâvek nastalo beï hem F stadia vyâvoje sïpicïaâ ku, 10 % beï hem G stadia a 30 % prïiuzavrïenyâch apexech. Stadium kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê CVMI 2 u veïtsïiny dõâvek nastalo beï hem G a H stadiõâ vyâvoje dolnõâho sïpicïaâ ku, u 42,9 % beï hem G a 46,4 % beï hem H, u 10,7 %beï hem F stadia. Na rozdõâl od chlapcuê, kde roste pocï et H stadiõâ od SMI 1 k 3. Shoda obou pohlavõâ je ve vyâskytu stadia kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê CVMI 1 beïhem F stadia vyâvoje sïpicïaâ ku, ale u chlapcuê prïevlaâdaâg stadium a u dõâvek H stadium. V CVMI 2 stadiu maâ võâce chlapcuê F a G stadium vyâvoje dolnõâho sïpicïaâ ku, u dõâvek prïevlaâdaâ G a H stadium. U 11 % chlapcuê nastalo stadium CVMI 3 kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê beï hem F stadia vyâvoje sïpicïaâkuaveïtsï ina souboru maâ H stadium, shodneï u dõâvek je veïtsï ina v H stadiu, roste ale i pocïet v G stadiu vyâvoje sïpicïaâ ku. Indika tory kostnõâho zraânõâ ruky SMI 5, 6, 7, sveïdcï õâcõâ pro ruê stovyâ spurt chlapcuê, nastaly v 70-86% s uzavrïenyâ miapexy, u 10-16,7 % chlapcuê beï hem F stadia vyâ voje dolnõâho sï picï aâ ku a u 14,3-20 % beï hem G stadia. CVMI 3 kostnõâho zraânõâ krcï nõâch obratluê nastalo u 88,9 % chlapcuê. RuÊ stovyâ spurt nastal u veïtsï iny dõâvek, 52,9-62,5 %, prïiuzavrïenyâch apexech, asiu trïetiny beï hem G stadia a u zbyâvajõâcõâch beï hem F stadia zubnõâho vyâvoje. Za rovenï CVMI 3 kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê nastalo u 61,3% dõâvek prïiuzavrïenyâch apexech, u 35,5 % beï hem G stadia a u zbylyâch v F stadiu zubnõâho vyâvoje. Ve spurtu byla shoda pro obeï pohlavõâ, u dõâvek byly pocï ty H stadiõâ zubnõâho vyâvoje a CVMI 3 asio 10 % nizïsï õâ nezï u chlapcuê. U 77-87,5 % chlapcuê se indikaâ tory kostnõâho zraâ nõâ ruky SMI 7-10 vyskytovaly soucï asneï s uzavrïenyâmi apexy zubu, u 12,5-23% soucï asneï s G stadiem zubnõâho vyâ voje. Stadium kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê CVMI 4 (zpomalenõâ) u 83,3% chlapcuê beï hem H stadia, u 16,7 % nastalo beï hem G stadia zubnõâho vyâvoje, CVMI 5 nastalo u 60% beï hem H a pro zbytek chlapcuê beï hem G stadia zubnõâho vyâvoje. V CVMI 6 meïlivsï ichni chlapciuzavrïeneâ apexy. U 85-96,3 % dõâvek se indikaâ tory kostnõâho zraâ nõâ ruky SMI 7-10 vyskytovaly soucï asneï s uzavrïenyâ miapexy zubu, u 3,7-15 % soucï asneï s G stadiem zubnõâho vyâvoje. Za rovenï stadium zraâ nõâ krcï nõâch obratluê CVMI 4 (zpomalenõâ) nastalo u 86,4 % dõâvek beï hem H stadia third of boys); 5% had closed apexes in SMI 1, and 20% in SMI 2 and 3. During F phase there was no indicator of bone maturation of hand at unite stage, i.e. slow growth. Indicator SMI 4 was present in majority of boys (61%) together with closed apexes, and in 19.4% during F and G phases of dental development. Most boys, i.e. 58.4%, cervical vertebrae maturation index (CVMI) was 1 during the F phase of dental development; in one third of boys there was G phase of dental development. In most boys CVMI 2 corresponded to F or G phase of dental development. Majority of girls expected growth during H and G phases, the rest in F phase of dental development. From the indicators of hand bone maturation SMI 1-3 the number of girls in H phase of dental development decreases and the number in G phase of dental development increases. SMI 4 is in majority of girls, i.e. 69.2%, at H phase of dental development. CVMI 1 in 60% of girls occurred at F phase, in 10% of girls at G phase of dental development, and in 30% of girls at closed apexes. CVMI 2 in majority of girls occurred at G and H phases of dental development: in 42.9% at G phase, in 46.4% in H phase, and in 10.7% at F phase of dental development. This is the contrary to the situation in boys - H phase increases in SMI 1-3. CVMI 1 at F phase of dental development prevails both in boys and girls; in boys G phase prevails, in girls H phase. In CVMI 2 F and G phases prevail in boys, whilst in girls G and H phases of dental development. CVMI 3 during F phase of dental development was recorded in 11% of boys, majority of boys had H phase of dental development; in majority of girls there was H phase, however the number of girls in G phase of dental development was also increasing. Indicators of hand bone maturation SMI 5, 6, 7 (suggesting growth spurt) were found in 70-86% of boys with closed apexes, in % during F phase of dental development, and in % during G phase. CVMI 3 started in 88.9% of boys. In most girls ( %) growth spurt appeared with closed apexes, in about 30% during G phase, and in the remaining girls during F phase of dental development. CVMI 3 occurred in 61.3% of girls with closed apexes, in 35.5% during G phase, and the rest of girls were at F phase of dental development. During the growth spurt the situation was virtually the same in boys and in girls; H phase of dental development and CVMI 3 was 10% less frequent in girls than in boys. In % of boys indicators of hand bone maturation SMI 7-10 occurred together with closed dental apexes, in % together with G phase of dental development. CVMI 4 (deceleration) was recorded in 83.3% of boys during H phase, and in 16.7% during G phase of dental development. CVMI 5 was recorded in 60% of boys during H phase, and in the rest during G

20 a u 13,6 % beï hem G stadia zubnõâho vyâvoje, CVMI 5 nastalo u 91,3 % beï hem H a u zbylyâch dõâvek beï hem G stadia zubnõâho vyâ voje. Stadium kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê CVMI 6 nastalo u 93,3 % dõâvek prïiuzavrïenyâch apexech a u 6,7 % beï hem G stadia zubnõâho vyâvoje. ShodneÏ pro obeï pohlavõâ zpomalenõâ a ukoncï enõâ ruê stu podle kostnõâho zraâ nõâ ruky aniobratluê nenastalo nikdy beï hem F stadia zubnõâho vyâvoje a shodneâ byly ivyâskyty stadiõâ kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê CVMI 4 a 6. U chlapcuê byl asio 10 % nizïsïõâ vyâskyt H stadiõâ a võâce G stadiõâ zubnõâho vyâvoje, rozdõâl byl takeâ v CVMI 5, kde uveïtsï iny dõâvek prïevlaâ daly H stadia, ale u chlapcuê byl vyâskyt o 30 % mensïõâ. Vztah zubnõâho a kostnõâho zraâ nõâ je tabelaâ rneï sumarizovaâ n v Tab.4, Tab.5, Tab.6 a Tab.7 a graficky znaâ zorneï n zvlaâsït'pro chlapce na Obr. 1a azï 4a a pro dõâvky na Obr. 1b azï 4b. Tabulka 4: Vztah kostnõâho zraâ nõâ ruky a vyâvoje sïpicïaâkuv% Table 4: Relationship of skeletal maturation of a hand and canine development in % Canine development phase Boys Girls F G H F G H DP3= PP3= MP3= MP5= S=S DP3cap MP3cap MP5cap PP3cap DP3u PP3u MP5u MP3u Ru F, G, H: canine development stages acc. Demirjian F, G, H: vyâvojovaâ stadia sïpicïaâ ku podle Demirjiana Tabulka 5: Vztah kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê a vyâvoje sï picï aâ kuv% Table 5: Relationship between skeletal maturation of cervical vertebrae and canine development in % Canine development phase Boys Girls F G H F G H CVMI CVMI CVMI CVMI CVMI CVMI CVMI 1-6: klasifikace kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê podle Hassela a Farmana CVMI 1-6: classification of cervical vertebrae maturation acc. Hassel and Farman phase of dental development. At CVMI 6 all boys had closed apexes. In % of girls indicators of hand bone maturation SMI 7-10 were recorded together with closed dental apexes, in % during G phase of dental development. CVMI 4 (deceleration) was recorded in 86.4% of girls during H phase, and in 13.6% of girls during G phase of dental development. CVMI 5 was recorded in 91.3% of girls during H phase, and in the rest of girls during G phase of dental development. CVMI 6 was recorded in 93.3% of girls with closed apexes, and in 6.7% of girls during G phase of dental development. Deceleration and the end of growth according hand bone maturation and cervical vertebrae were not recorded during F phase of dental development neither in girls nor in boys. The same situation for both boys and girls was recorded for CVMI 4 and 6. In boys H Tabulka 6: Vztah kostnõâho zraâ nõâ ruky a vyâvoje sïpicïaâkuv% Table 6: Relationship between hand bone maturation and canine development in % Canine development phase Boys Girls F G H F G H SMI SMI SMI SMI , SMI SMI SMI SMI SMI 1-11: indikaâ tory kostnõâho zraâ nõâ ruky metodou podle Fishmana SMI 1-11: indicators of hand bone maturation acc. Fishman Tabulka 7: Vztah zraâ nõâ ruky podle uâ rovnõâ CVMI a vyâvoje sïpicïaâkuv% Table 7: Relationship between hand maturation according to CVMI and canine development in % Canine development phase Boys Girls F G H F G H SMI 3,4 ~ CVMI SMI 6 ~ CVMI SMI 7,8 ~ CVMI SMI 9,10 ~ CVMI SMI 11 ~ CVMI CVMI 1-6: klasifikace kostnõâho zraâ nõâ krcï nõâch obratluê dle Hassela a Farmana CVMI 1-6: classification of skeletal maturation of cervical vertebrae acc. Hassel and Farman SMI 1-11: indikaâ tory kostnõâho zraâ nõâ ruky metodou SMA podle Fishmana SMI 1-11: indicators of hand bone maturation SMA acc. Fishman

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

Retence premolaâruê Unerupted premolars

Retence premolaâruê Unerupted premolars rocïnõâk17 ORTODONCIE Retence premolaâruê Unerupted premolars MUDr.Hana BenesÏ ovaâ, MUDr.Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad, stomatologickaâ klinika 3. LF UK, FN KraÂ

More information

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª.

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª. rocïnõâk21 ORTODONCIE Hodnocenõ vyâ sledneâ okluze u pacientuêprezentovanyâch postgraduaâ lnõâmi leâ karïi u atestacïnõâ zkousïky Assessment of occlusion in patients presented by postgraduate students

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika ORTODONCIE rocïnõâk16 ORTODONCIE cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 16 Rok (Year): 2007 CÏ õâslo (Number): 5 _ Obsah (Contens):

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika rocïnõâk17 cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 17 Rok (Year): 2008 CÏ õâslo (Number): 3 _ Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis

More information

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis *MUDr. Alena MottlovaÂ, **MUDr. Martin Kotas, Ph.D.,

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 3 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Tvar zubnõâho oblouku po uzaâ veï ru rozsïteï poveâ ho defektu posunem zubuê The shape of a dental arch after the closure of cleft space by movement of teeth MUDr. Helena KopovaÂ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ,

More information

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite ORTODONCIE rocïnõâk20 JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite MUDr. Zuzana KrizÏanovaÂ, MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Ortodonticke oddeï lenõâ, Fakultnõ nemocnice u sv. Anny Brno

More information

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review.

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. MUDr. VladimõÂr Filipi Ortodonticke oddeï lenõâ, Stomatologicka klinikafn u sv.anny alf MU v

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 1 CÏ asopis

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position ORTODONCIE PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position rocïnõâk24 MDDr. Michaela HadrovaÂ, MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, PhD., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana Tycova Ortodonticke oddeï lenõâ, StomatologickaÂ

More information

PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections

PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections rocïnõâk22 ORTODONCIE PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu infekcïnõâho agens Dental light-curing units and the riskof infections *MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ, **Doc.

More information

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics ORTODONCIE rocïnõâk23 Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics MUDr. Alena Forma nkovaâ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph. D. OddeÏ lenõâ ortodoncie arozsïteï povyâch vad StomatologickeÂ

More information

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review.

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ, MUDr. Hana TycovaÂ, MUDr. Josef KucÏ era Ortodonticke oddeï lenõâ StomatologickeÂ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk7 ZmeÏ ny profilu oblicï eje ve spolecï enskyâchcï asopisech v pruêbeï hu 0. stoletõâ Changes of face profiles in fashion magazines during the 0th century MUDr.KaterÏina UtõÂkalovaÂ, MUDr.Ivo Marek,

More information

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno rocïnõâk24 ORTODONCIE Databa ze trojrozmeï rnyâ ch modeluê oblicï eje deï tõâ a jejõâ vyuzï itõâ v ortodoncii Database of 3D models of children's faces and its use in orthodontics Mgr. Marie JandovaÂ,

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk21 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG ORTODONCIE rocïnõâk19 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci

More information

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT FORM 1363 (E) (12-93) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Popis jednotlivyâ ch zahranicï nõâch staâ tnõâch dluhuê

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE ORTODONCIE rocïnõâk22 VyuzÏ itõâ modernõâch DNA metod ve vyâ zkumu molekulaâ rnõâch prïõâcï in hypodoncie Modern DNA methods in the research of molecular causes of hypodontia *, **doc. RNDr. Omar SÏ eryâ,

More information

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination *MUDr. Michal SÏ edivec, *MUDr. Petra HofmanovaÂ, **RNDr. Lucie Grajciarova *Stomatologicka klinikadeï tõâ adospeï lyâ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk23 ORTODONCIE Sekvenace cïaâ sti genu pro PAX9 a mozïnaâ spojitost nalezenyâ ch polymorfizmuê s agenezõâ zubuê Sequencing of the region of the PAX9 gene and possible connection between discovered

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Farmaka a jejich mozïnyâ vztah k ortodontickeâ leâcïbeï. Souborny referaât. Pharmaceuticals - potential effects on orthodontic treatment. Systematic review. MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Ortodonticke oddeï

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 54 RozeslaÂna dne 6. rïõâjna 2003 Cena KcÏ 85,50 OBSAH: 116. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o prïijetõâ EvropskeÂ

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis ORTODONCIE je veden

More information

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research rocïnõâk19 ORTODONCIE Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research *, **doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Spolupra ce ortodontisty a pedostomatologa. Interceptivnõ leâ cï ba. Cooperation of orthodontist and pedodontist. Interceptive orthodontic treatment. *MDDr. Hana RÏ ehaâcï kovaâ, *Doc. MUDr. PavlõÂna

More information

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch ORTODONCIE rocïnõâk19 Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch * MUDr. Bc. ZdeneÏ k Haken, * MUDr. Hana TycovaÂ, ** Mgr. KaterÏina Langova *

More information

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MUDr.Sylvie SaifrtovaÂ, MUDr.Hana TycovaÂ, MUDr.Rene FoltaÂn Ortodonticke oddeï lenõâ,

More information

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development ORTODONCIE rocïnõâk16 Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development *,**RNDr.Jana FleischmannovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D., *,****RNDr.

More information

Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications.

Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications. Kotevnõ minisï rouby v ortodoncii. 2. dõâl. DotaznõÂkova studie, mozïneâ komplikace Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications. MUDr.OndrÏej

More information

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible ORTODONCIE rocïnõâk19 Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible *MUDr. Lusine Samsonyan, *MUDr. Hana TycovaÂ, *MUDr.

More information

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets ORTODONCIE rocïnõâk20 Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and s *MUDr. Beata KonkolskaÂ, *Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen,

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets

TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets ORTODONCIE rocïnõâk24 TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets *MUDr. Daniela StrakovaÂ, **Mgr. KaterÏina LangovaÂ, Ph.D., Doc. *MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. *OrtodontickeÂ

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Vliv kombinace beta-glukanu a laktaâ tu hliniteâ ho na tvorbu a slozï enõâ biofilmu u ortodontickyâ ch pacientuê. Pilotnõ placebem kontrolovanaâ studie. The effect of beta-glucan and aluminium lactate

More information

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW SCRIPTA MEDICA (BRNO) 76 (1): 21 28, January 2003 COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW BARTÁKOVÁ S. 1, SUCHÁNEK J. 2, MIâULKA J. 2, VANùK J.

More information

ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4

ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4 ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4 ORTODONCIE rocïnõâk24 kterou se rozhodneme pouzïõât.maâ me k dispozici vsï e potrïebneâ. NemozÏne na pocïkaânõâ,zaâ zraky do trïõâ dnuê.zï e takoveâhozaâ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE SpolecÏnyÂvy skyt ageneze hornõâho staâleâ ho postrannõâho rïezaâ ku a jinyâ ch dentaâ lnõâch anomaâ liõâ Agenesis of maxillary permanent lateral incisors and associated dental anomalies *MDDr. Mariana

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages

Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages rocïnõâk24 ORTODONCIE Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, Ph.D., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana TycovaÂ, Doc.

More information

PorovnaÂnõÂ vazebneâ sõâlyadheziv pouzïõâvanyâ ch v ortodoncii Comparative studyof bond strength in adhesives used in orthodontics

PorovnaÂnõÂ vazebneâ sõâlyadheziv pouzïõâvanyâ ch v ortodoncii Comparative studyof bond strength in adhesives used in orthodontics rocïnõâk21 ORTODONCIE PorovnaÂnõÂ vazebneâ sõâlyadheziv pouzïõâvanyâ ch v ortodoncii Comparative studyof bond strength in adhesives used in orthodontics *Bartøomiej Pawlus, **Dr n. med., Dr n. tech. Andrzej

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

ProrÏezaÂvaÂnõÂ hornõâho staâleâhosï picïaâ ku u pacientuê s rozsïteï povou vadou Eruption of maxillary permanent canine in patients with cleft defect

ProrÏezaÂvaÂnõÂ hornõâho staâleâhosï picïaâ ku u pacientuê s rozsïteï povou vadou Eruption of maxillary permanent canine in patients with cleft defect rocïnõâk20 ORTODONCIE ProrÏezaÂvaÂnõÂ hornõâho staâleâhosï picïaâ ku u pacientuê s rozsïteï povou vadou Eruption of maxillary permanent canine in patients with cleft defect MUDr. Jakub Bartl, MUDr. Magdalena

More information

Martin Gregor. 7. června 2016

Martin Gregor. 7. června 2016 Co (nového) Vás čeká na IES? Malá ochutnávka z naší kuchyně nejen pro přijaté studenty Institut ekonomických studíı FSV UK 7. června 2016 Šance na přijetí Hlavním kritériem přijetí je kombinovaný NSZ percentil:

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS Marek TRÁVNÍ EK Abstract: This announcement results from questionnaire

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND!

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND! 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand! May 3 5, 2015, Brno Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8 TOROIDNÕ TLUMIVKY PROUDOVÃ KOMPENZOVAN TL 3x TL 3xP CURRENT COMPENSATED TOROID CHOKES Typ ñ Type D max h max TL 32 TL 33 TL 34 TL 35 TL 36 19,2 25 3 39,5 8 9,7 13,4,7 21 Typ ñ Type TL 32P TL 33P TL 34P

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

1. Cíl a metodika výzkumu / Objectives and methodology of the survey 2. 2. $QDOê]DSRE\WXQiYãWYQtNDAnalysis of visitor s stay 3

1. Cíl a metodika výzkumu / Objectives and methodology of the survey 2. 2. $QDOê]DSRE\WXQiYãWYQtNDAnalysis of visitor s stay 3 OBSAH / SUMMARY: str. / page 1. Cíl a metodika výzkumu / Objectives and methodology of the survey 2 2. $QDOê]DSRE\WXQiYãWYQtNDAnalysis of visitor s stay 3,QIRUPDþQt]GURMSURQiYãWYXý5Information source for

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

E-puck knihovna pro Python

E-puck knihovna pro Python E-puck knihovna pro Python David Marek Univerzita Karlova v Praze 5. 4. 2011 David Marek (MFF UK) E-puck knihovna pro Python 5. 4. 2011 1 / 36 Osnova 1 Představení e-puck robota 2 Připojení 3 Komunikace

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND...

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND... 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... May 1 3, 2016, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

Comparative standards for the evaluation of clinical and epidemiological data in oncology: methodical development and verification on population data

Comparative standards for the evaluation of clinical and epidemiological data in oncology: methodical development and verification on population data Dissertation thesis in oncology Comparative standards for the evaluation of clinical and epidemiological data in oncology: methodical development and verification on population data Jan Mužík 2010 Masaryk

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss.

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss. Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery Molars The wide occlusal surface is designed for food grinding. The surface needs to be aligned with the

More information

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs Pavel Janík, CZLUG Editor nebo operační systém? Eight (eighty) megabytes and constantly swapping rozsáhlé možnosti jednoduché rozšiřování skvělá dokumentace

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL

RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL Vladislav MUŽÍK

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises MAREK HABRNAL Department of Business Economy Faculty of Business Administration University of Economics in Prague

More information

Periodontal Screening and Recording: Early Detection of Periodontal Diseases

Periodontal Screening and Recording: Early Detection of Periodontal Diseases Periodontal Screening and Recording: Early Detection of Periodontal Diseases Tanya Villalpando Mitchell, RDH, MS Continuing Education Units: 1 hour Online Course: www.dentalcare.com/en-us/dental-education/continuing-education/ce53/ce53.aspx

More information

Types Of Tooth Decay

Types Of Tooth Decay Types Of Tooth Decay Occlusal decay: Decay that develops on the biting or chewing surface in the pits and fissures of the back teeth. Pits and fissures are tiny grooves and channels on the biting surface

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Gum inflammation and periodontitis

Gum inflammation and periodontitis Gum inflammation and periodontitis a patient guide Periodontitis is more common than you may think. Around 40% of all adults suffer from the disease often without knowing it. The sooner it is diagnosed

More information

BALNEAL THERAPY AND BAROREFLEX SENSITIVITY IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

BALNEAL THERAPY AND BAROREFLEX SENSITIVITY IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA SCRIPTA MEDICA (BRNO) 76 (5): 305 312, November 2003 BALNEAL THERAPY AND BAROREFLEX SENSITIVITY IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA NOVÁKOVÁ Z. 1, HAK J. 2, HRSTKOVÁ H. 3, BALCÁRKOVÁ P. 1, ZÁVODNÁ E. 1,

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

Fluoride Products for Oral Health: Professional Information

Fluoride Products for Oral Health: Professional Information Albertans without water fluoridation and without drinking water that has natural fluoride around 0.7 parts per million (ppm) may benefit from other forms of fluoride that prevent tooth decay. This information

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

Distribution of Plum pox virus in the Czech Republic

Distribution of Plum pox virus in the Czech Republic Distribution of Plum pox virus in the Czech Republic JAROSLAV POLÁK Division of Plant Medicine Research Institute of Crop Production, -Ruzyně, Czech Republic Abstract POLÁK J. (2002): Distribution of Plum

More information