Odborna praâce ORTODONCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Odborna praâce ORTODONCIE"

Transcription

1 rocïnõâk7 ZmeÏ ny profilu oblicï eje ve spolecï enskyâchcï asopisech v pruêbeï hu 0. stoletõâ Changes of face profiles in fashion magazines during the 0th century MUDr.KaterÏina UtõÂkalovaÂ, MUDr.Ivo Marek, Prof.MUDr.Milan KamõÂnek, DrSc. Ortodonticke oddeï lenõâ Kliniky zubnõâho leâkarïstvõâ LF UP Olomouc Orthodontic Department, Clinic of Dental Medicine, Faculty of Medicine, Palacky University Olomouc Souhrn CõÂlem teâ to studie bylo oveïrïit trend v estetice oblicï eje v pruêbeï hu 0. stoletõâ. Hypote za, kterou jsme chteï li oveïrïit, se tyâ kala faktu, zda se cï õâm daâ l võâce v populaci preferuje konvexneï jsï õâ profil oblicï eje a prominujõâcõâ rty. Bylo hodnoceno 96 siluet profiluê upravenyâ ch na stejnou velikost. Fotografie profiluê pochaâ zely z moâ dnõâch a spolecï enskyâch cï asopisuê zecï tyrï ruê znyâ ch obdobõâ 0. stoletõâ. Bylo meïrïeno 5 uâ hlovyâ ch, lineaâ rnõâch, proporcionaâ lnõâch a plosïnyâch parametruê, ktereâ byly porovnaâ vaâ ny vzaâ jemneï mezi jednotlivyâ mi obdobõâmi. Vy sledky byly hodnoceny testem rozptylu ANOVA a Post Hoc testy mnohonaâ sobneâ ho porovnaâvaâ nõâ. Statisticky vyâ znamnyâ rozdõâl mezi skupinami byl zjisï teï n u uâ hlovyâ ch a lineaâ rnõâch ukazateluê anterio-posteriornõâ polohy hornõâho i dolnõâho rtu, vyâ sï ky retnõâ cï erveneï, obvodu rtuê a plochy rtuê ve smyslu zveï tsï enõâ rtuê a jejich võâce anteriornõâ polohy. Statisticky vyâ znamneâ zmeï ny nebyly prokaâzaâ ny u polohy nosu a celkoveâ ho oblicï ejoveâhouâ hlu. Z vyâ sledkuê teâ to praâ ce vyplyâvaâ,zïe v pruêbeï hu poslednõâho stoletõâ dosï lo ke zmeï neï polohy i tvaru rtuê na prezentovanyâ ch fotografiõâch. Tyto vyâ sledky naznacï ujõâ, zï e rty jsou plneï jsï õâ a võâce anteriorneï polozï eny. SoucÏ asneï je zrïetelneâ, zï e naâ zor na estetiku oblicï eje a vnõâmaâ nõâ atraktivity nenõâ nemeï nnyâ a podleâhaâ zmeïnaâ m v pruêbeïhucï asu (Ortodoncie 008, 7, cï., s. -). Abstract The aim of the study is to examine the current trends in the facial esthetics within the 0th century. Question was, whether more prominent lips show gain in the preference with time. 96 silhouettes of profiles of the same size were assessed. The photographs were taken from fashion and popular magazines of the four different periods of the 0th century. 5 angular, linear, proportional, and surface parameters were measured. The parameters taken in different periods of the 0th century were then compared. The results were evaluated by the dispersion analysis ANOVA and Post Hoc multiple comparison tests. We proved statistically significant difference between the four groups in angular and linear parameters of the anterior-posterior position of both upper and lower lip, the height of the red portion of the lips, lips perimeter, and lip surface. We recorded the increase of lips as well as their more anterior position. The position of nose and total facial angle did not show statistically significant changes. The results suggest that both the position and shape of lips changed over the last century. The lips are more rounded and located more anteriorly. It is clear that the views of facial esthetics and perception of attractiveness are not constant but they change with time (Ortodoncie 008, 7, No., p. -). KlõÂcÏ ovaâ slova: estetika oblicï eje, profil oblicï eje Key Words: face esthetics, face profile

2 rocïnõâk7 ORTODONCIE U vod OblicÏ ej je hlavnõâm lidskyâ m vyâ razovyâ m prostrïedkem. UmozÏnÏ uje naâ m verbaâ lnõâ atakeâ nonverbaâ lnõâ vyjadrïovaâ nõâ, kdy mimikou, gesty auâ smeï vem muêzï eme komunikovat nemeâneï intenzivneï. JizÏ v roce 979 v cïlaâ nku cï asopisu American Medical Association je zvyâsï enyâ zaâ jem o plastickou chirurgii vysveï tlovaâ n takto: ¹Zevnõ vzhled je nasï õâ vizitkou. Atraktivnõ aprïõâjemnyâ vzhled otevõâraâ dverïe. Nenõ to pouze marnivost, kteraâ vede desõâtky tisõâc AmericÏanuÊ kazïdyâm rokem k plastickyâ m chirurguê m, kde hledajõâ mozï nost zlepsï enõâ sveâ ho vzhledu. Za kroky plastickyâ ch chirurguê nedaâ vajõâ pacientuê m zaâ zracï neï novyâ talent nebo osobnost. SpõÂsÏ e odstranï ujõâ komplexy tak, zï e vlastnõâ osobnost a talent pacienta se poteâ muêzï e rozvõâjet normaâ lneï.ª []. ZcelajisteÏ muê zï eme toto vysveï tlenõâ aplikovat i na ortodoncii, nakorekci dentofaciaâ lnõâch anomaâ liõâ. ZvyÂsÏ enyâ zaâ jem o estetiku oblicï eje se projevuje veïtsïõâm mnozï stvõâm pacientuê, kterïõâ chteï jõâ prïedevsï õâm dentaâ lnõâ uâ pravu, ale zaâ rovenï jim cï asto velmi zaâ lezïõâ i navzhledu oblicï eje jako celku. VeÏ tsï inalidõâ chce mõât hezkyâ a atraktivnõâ oblicï ej. Za estetickyâ akraâ snyâ oblicï ej je povazïovaâ n takovyâ, jehozï ruê zneâ cïaâ sti jsou proporcionaâ lneï v souladu k jinyâm cïaâstem oblicï eje []. Podle Downse existujõâ urcï iteâ pruêmeï rneâ hodnoty oblicï eje aprofilu. Pokud neï ktereâ rysy oblicï eje vybocï ujõâ z tohoto pruêmeï ru, musõâ byât kompenzovaâ ny jinyâmi rysy tak, aby oblicï ej jako celek puê sobil vyvaâzïeneï aharmonicky. Pokud jsou tyto odchylky od pruê meï ru prïõâlisï vyâ razneâ bez mozï nosti jejich kompenzace, pak vyâ sledkem je neharmonickyâ anevyvaâ zï enyâ oblicï ej []. ObjektivneÏ lze hodnotit proporce oblicï eje pomocõâ liniõâ rozdeï lujõâcõâch oblicï ej avzaâ jemneï meï rïit aporovnaâ vat jednotliveâ oblicï ejoveâ cï aâ sti. SubjektivneÏ je vsï aknasï e vnõâmaâ nõâ estetiky oblicï eje velmi rozdõâlneâ a vyâznamneï ovlivneï no dalsï õâmi faktory, jako naprïõâklad pohlavõâm, kulturou, etnickyâ mi faktory, individuaâ lnõâmi preferencemi av neposlednõâ rïadeï je ve velkeâ mõârïe takeâ ovlivneï no medii - celebritami a moâ dnõâmi trendy prezentovanyâmi v televizi acï asopisech. CõÂlem praâ ce bylo zjistit, zdadochaâ zõâ ke zmeï neï prezentovanyâ ch estetickyâ ch norem v poslednõâch sto letech azdalze potvrdit trend prosazujõâcõâ võâce prominujõâcõâ rty aspõâsï e konvexnõâ typ oblicï eje a jak dalece se tento trend projevil v pruê beï hu 0. stoletõâ nazaâ kladeï moâ dnõâch aspolecï enskyâch cï asopisuê ve cï tyrïech ruêznyâch obdobõâch. Materia l a metodika Do souboru bylo zarïazeno 96 fotografiõâ profiluê ze spolecï enskyâch amoâ dnõâch cï asopisuê neï kolikacï asovyâ ch obdobõâ 0. stoletõâ. ZarÏazene fotografie musely splnï ovat naâ sledujõâcõâ kriteâ ria: Introduction The face is a very important means of human expression. It helps us in verbal communication and makes non-verbal communication (when we use mimics, gestures and smile) possible. In 979, the journal of American Medical Association explained the increased interest in esthetic surgery: ¹Our appearance is our address-card. The attractive and pleasing appearance opens the door. Each year thousands of Americans visit plastic surgeons to improve their appearance. Esthetic surgery does not give the patients a fabulous talent or personality. It rather eliminates complexes, and the personality as well as talents of a patient may develop.ª [] The above explanation is also true of orthodontics, of correction of dentofacial anomalies. The number of patients asking for dentition treatment has been increasing. The people pay attention to their overall appearance. Most people desire a nice and attractive face. The esthetic and beautiful face is considered a face that is proportional []. According to Downs, there are certain mean values of a face and profile. If some features exceed the average, other features must compensate, so that the face is well balanced and graceful. If the deviations from the average are too expressive and there is no possibility to compensate for them, the resulting face is disharmonious and unbalanced []. For objective evaluation we can differentiate the face by means of lines, and measure and compare individual parts of a face. However, our subjective perception of face esthetics varies, and other factors play an important role (e.g. sex, culture, ethnicity, individual preferences). A very important role is played by mass media, the so-called celebrities, and fashion trends shown on TV and in magazines. The aim of the study was to find out whether the esthetic standards changed during the last hundred years, and whether the preferred type of face is represented by more prominent lips and rather convex shape now. We also tried to map how the trend manifested itself throughout the 0th century, in fashion magazines and in four different periods of time. Material and methods Our sample included 96 photographs of profiles from fashion magazines of different periods of the 0th century. The photographs met the following criteria: Caucasian women, the age between 8 and 5 profile of the whole face, accurately depicting structures from glabella to menton maximum of mm of opposite eyebrow or lashes may be visible only one columelaphiltrum of the upper lip is visible

3 rocïnõâk7 zï eny bõâleâ rasy ve veïkuprïiblizïneï8azï 5 let bocï nõâ profilovyâ zaâbeï r celeâ hlavy prïesneï zobrazujõâcõâ struktury od glabely po menton nesmõâ byâ t viditelnyâ ch võâce nezï mm protilehleâ ho obocï õâ nebo rïas viditelnaâ jednacolumelaphiltrum hornõâho rtu rty v kontaktu zïaâ dneâ siluety profiluê, kromeï siluet z let zarïazenyâ ch do souboru z duê vodu nedostatku fotografiõâ z tohoto obdobõâ Fotografie byly nafoceny digitaâ lnõâm fotoaparaâ tem (Canon S IS, Canon Inc.) s pomocõâ funkce makro. Pote byly ocï õâslovaâ ny aserïazeny podle roku, meï sõâce, naâ zvu cï asopisu a straâ nky. Da le byly fotografie prïevedeny z pameï t'oveâ ho meâ diado osobnõâho pocï õâta cï e arozdeï leny do cï tyrï skupin podle cï asoveâ periody (Tab. ). Na sledneï byly vsï echny fotografie upraveny v programu Adobe Photoshop 6.0. Fotografie byly orientovaâ ny podle profiloveâ vertikaâ lnõâ linie (PRV) aupravena jejich velikost tak, aby vzdaâ lenost kozï nõâho nasion k subnasale byla 5 mm (Obr. ) []. Na sledneï byly z kazïdeâ fotografie prïekresleny pouze siluety aty byly vytisï teï ny. Najednotlivy ch siluetaâ ch byly tuzï kou oznacï eny tyto body (Obr. ):. glabela (G) - nejvõâce prominujõâcõâ bod na cï ele ve strïednõâ rovineï. kozï nõâ nasion (N') - bod v mõâsteï nejveï tsï õâ konkavity v mõâsteï frontonasaâ lnõâ sutury lips in contact no silhouettes of portraits (the only exception being silhouettes from 98-95, as there is a lack of photographs in this period) The photographs were taken with a digital camera (Canon S IS, Canon Inc.) and a macro function. Then they were numbered and arranged according to the year, month, title of the magazine, and a page. The photographs were further copied from the card into PC, and then divided into four groups according to the time periods (Table ). Tab.. RozdeÏ lenõâ fotografiõâ do cï tyrï skupin Tab.. Four study groups group period number of pictures A B C D Subsequently, all the photographs were adjusted with the Adobe Photoshop 6.0. The shots were oriented according to the profile vertical line (PRV), and their size was adjusted, so that the distance of skin nasion from subnasale was 5 mm (Fig. ) []. Subsequently, silhouettes of individual photographs were traced and printed on individual papers. In each silhouette the following points were marked with apencil (Fig. ): Obr..Orientace snõâmku podle profiloveâ vertikaâ lnõâ linie (PRV) auâ prava velikosti podle vzdaâ lenosti N'-Sn rovneâ 5mm Fig..Orientation of a picture along the PRV line and adjustment to a height of 5mm from N'-Sn Obr..VyznacÏ eneâ kozïnõâ body pouzïiteâ pro uâ hlovaâ, lineaâ rnõâ a proporcionaâ lnõâ meï rïenõâ Fig..Soft tissue points used for angular, linear and proportional measurements 5

4 rocïnõâk7 ORTODONCIE. pronasale (P) - nejvõâce vprïedu prominujõâcõâ bod na nose (sï picï kanosu). subnasale (Sn) - bod lokalizovanyâ ve spojenõâ dolnõâ hrany nosu a hornõâho rtu 5. labrale superius (Ls) - nejvõâce vprïedu prominujõâcõâ bod hornõâho rtu, zpravidla bod na prïechodu cï erveneï rtu. glabella (G) - the most prominent point of the forehead in central plane. skin nasion (N') - the point at the place of the largest concavity in frontonasal suture. pronasale (P) - the most prominent point of the nose (tip of the nose). subnasale (Sn) - the point in the connection between lower nasal edge and upper lip 5. labrale superius (Ls) - the most prominent point of the upper lip, usually the point in the place of the border of lip red 6. vermilion superius (Vs) - the point where the lip red changes (if it is different from Ls) 7. stomion (Stm) - when the lips are together, the point of contact between the upper and lower lips 8. labrale inferius (Li) - the most prominent point of the lower lip, usually the point of lip red border 9. skin point B' - the point at the place of maximum concavity between Li and skin pogonion 0. skin pogonion (Pog') - the most prominent point of the chin in central plane The following angular measurements were performed [ ] (Fig.):. NTA - nasal tip angle - the angle between the tangent of the nose ridge going from the nasion point and the lower nasal edge line going from the subnasale point Obr.a, b, c.uâ hlovaâ meïrïenõâ Fig.a, b, c.angular measurements 6

5 rocïnõâk7 6. vermilion superius (Vs) - bod prïechodu retnõâ cï erveneï, pokud byl rozdõâlnyâ nezï Ls 7. stomion (Stm) - prïi uzavrïenyâ ch rtech mõâsto kontaktu hornõâho a dolnõâho rtu 8. labrale inferius (Li) - nejvõâce vprïedu prominujõâcõâ bod dolnõâho rtu, zpravidla bod na prïechodu cï erveneï rtu 9. kozïnõâbod B' - bod v mõâsteï nejhlubsï õâkonkavity mezi body Li akozïnõâm pogonion 0. kozï nõâ pogonion (Pog') - nejvõâce prominujõâcõâ bod na bradeï ve strïednõâ rovineï Bylaprovedenana sledujõâcõâ uâ hlovaâ meï rïenõâ [ ] (Obr. ):. U hel nosu (NTA - nasal tip angle) - uâ hel mezi tecïnou hrïbetu nosu probõâhajõâcõâ od bodu nasion a liniõâ dolnõâ hrany nosu probõâhajõâcõâ od bodu subnasale. Nasolabia lnõâ uâ hel (NLA - nasolabial angle) - uâ hel mezi liniõâ dolnõâ hrany nosu probõâhajõâcõâ od bodu subnasale a liniõâ spojujõâcõâ body Sn a Ls. Interlabia lnõâ uâ hel (ILA - interlabial angle) - uâ hel mezi liniemi spojujõâcõâmi body Sn - Ls abody Li - B'. Celkovy oblicï ejovyâ uâ hel (TFA - total facial angle) - uâ hel mezi spojnicemi boduê G - Sn asn - Pog' 5. PolohahornõÂho rtu (ULP - upper lip projection) - uâ hel mezi spojnicemi boduê G - Pog' ag - Ls 6. PolohadolnõÂho rtu (LLP - lower lip projection) - uâ hel mezi spojnicemi boduê G - Pog' ag - Li. NLA - nasolabial angle - the angle between the nasal lower edge line going from the subnasale point, and the line connecting Sn and Ls. ILA - interlabial angle - the angle between the lines linking Sn-Ls and Li-B'. TFA - total facial angle - the angle between the lines of the points G-Sn and Sn-Pog' 5. ULP - upper lip projection - the angle between G-Pog' and G-Ls 6. LLP - lower lip projection - the angle between G-Pog'and G-Li. The following linear measurements (mm) were done (Fig. a, b):. E-Line to Ls. E-Line to Li. PRV-Ls. PRV-Li Proportional measurements recorded the proportion of the length of the red of lip to the length of the upper lip (Fig. 5). To calculate the lips area, all silhouettes were transferred into the raster images, and then transported into AutoCAD (Autodesk, Inc., San Rafael, 00). Their area and perimeter were calculated (Fig. 6). All data were recorded in Excel. Descriptive statistics was obtained from the data. In parameters measured in all groups the minimum and maximum value Obr.a, b.lineaâ rnõâ meï rïenõâ Fig.a, b.linear measurements 7

6 rocïnõâk7 ORTODONCIE Obr.5: Proporciona lnõâ meï rïenõâ Fig.5: Proportional measurements Obr.6: PlosÏneÂmeÏrÏenõ Fig.6: Lip area measurements Bylaprovedenana sledujõâcõâ lineaâ rnõâ meï rïenõâ [mm] (Obr. a, b):. Ls k E-linii (E-Ls). Li k E-linii (E-Li). Ls k profiloveâ vertikaâ lnõâ linii (PRV-Ls). Li k profiloveâ vertikaâ lnõâ linii (PRV-Li) Proporciona lnõâ meï rïenõâ zaznamenalo vzaâ jemnyâ pomeïrdeâ lky cï erveneï rtu k deâ lce hornõâho rtu (Obr.5). Pro vyâ pocï et plochy rtuê byly vsï echny siluety prïevedeny do formaâ tu rastrovyâ ch obrazuê apoteâ transportovaâ ny do programu AutoCAD ( Autodesk, Inc., San Rafael, 00), kde po zadaâ nõâ boduê ohranicï ujõâcõâch rty byla vypocï tenajejich plochaaobvod (Obr. 6). VsÏ echny uâ daje byly zaznamenaâvaâ ny do tabulek Excel. Ze zõâskanyâ ch dat byla zjisï teï napopisnaâ statistika. Pro meï rïeneâ hodnoty ve vsï ech skupinaâ ch byly stanoveny minimaâ lnõâ amaximaâ lnõâ hodnoty, mediaân, aritmetickyâ pruê meï r asmeï rodatnaâ odchylka. Pro zjisï teï nõâ statistickeâ vyâ znamnosti bylo pouzï ito porovnaâ vaâ nõâ pruê meï rnyâ ch hodnot sledovanyâ ch ukazateluê analyâ zou rozptylu - ANOVA. PrÏi zjisï teï nõâ statistickeâ vyâznamnosti u daneâ ho ukazatele byly daâ le sestaveny Post Hoc testy mnohonaâ sobneâ ho porovnaâvaânõâ. Bylaprovedenakontrolnõ meï rïenõâ apaâ rovyâ m t-testem nebyly prokaâ zaâ ny statisticky vyâ znamneâ rozdõâly mezi prvnõâm akontrolnõâm meïrïenõâm ( p > 0,05) ve vsï ech prïõâpadech. Vy sledky byly zpracovaâ ny statistickyâ m softwarem SPSS verze. Statisticke zpracovaâ nõâ bylo provedeno nakatedrïe leâkarïskeâ biofyziky, LeÂkarÏske fakulty Univerzity Palacke ho v Olomouci. was stated, as well as median, arithmetic mean, and standard deviation. To assess statistical significance, we compared the mean values of the parameters, with ANOVA test. Post Hoc tests of multiple comparison were set up in case a parameter was statistically significant. Check measurements were taken, the pair t-test did not prove statistically significant difference between the first and check measurements (p 0.05). The results were processed with the statistic software SPSS, version. The data were statistically processed at the Department of Medical Biophysics of the Medical Faculty, Palacky University in Olomouc. Results The mean value of nasolabial angle NLA (Fig. 7) between the periods I-IV, decreased linearly. Given the fact that the angle NTA did not change during the time, we can say the decrease of NLA is the result of more prominent lips. The value of interlabial angle ILA (Fig. 7) between the periods I-IV decreased linearly, too. The decrease suggests that the lips in photographs change their shape and become more prominent. The change of total facial angle TFA was not statistically significant. Angular value of ULP and LLP (Fig. 8) between the periods I-IV increased, and the change suggests that during the time both upper and lower lips become more prominent. The distance between the upper lip and profile vertical line PRV-Ls, and the lower lip and profile vertical 8

7 rocïnõâk7 Vy sledky PruÊ meï rnaâ hodnota nasolabiaâ lnõâho uâ hlu NLA (Obr. 7) mezi obdobõâmi I azï IV lineaâ rneï klesala. Vzhledem k tomu, zïe uâ hel nosu NTA se v pruêbeï hu sledovaneâho cï asoveâ ho obdobõâ nezmeï nil, lze konstatovat, zï e zmensï enõâ NLA je zpuê sobeno võâce protruzneï postavenyâmi rty. Hodnotainterlabia lnõâho uâ hlu ILA (Obr. 7) mezi obdobõâmi I azï IV rovneïzï lineaâ rneï klesala a tento pokles hodnoty naznacï uje, zï e v pruêbeï hu sledovaneâho cï asoveâ ho obdobõâ rty nafotografiõâch meï nõâ svuê j tvar a võâce prominujõâ. ZmeÏ nahodnot celkoveâ ho oblicï ejoveâ ho uâ hlu TFA nebylastatisticky vyâznamnaâ. U hlovaâ hodnotapolohy hornõâho rtu ULP apolohy dolnõâho rtu LLP (Obr. 8) mezi obdobõâmi I azï IV se zvysï ovala a tato zmeï na naznacï uje, zï e v pruêbeï hu sledovaneâho cï asoveâ ho obdobõâ se hornõâ i dolnõâ ret nafotografiõâch staâvaâ võâce prominujõâcõâ. Vzda lenost hornõâho rtu k profiloveâ vertikaâ lnõâ linii PRV-Ls adolnõâho rtu k profiloveâ vertikaâ lnõâ linii PRV-Li (Obr. 9) se v pruêbeï hu sledovaneâho cï asoveâ ho obdobõâ zveïtsï ilaadochaâ zõâ tak ke zmeïneï v poloze hornõâho adolnõâho rtu smeï rem doprïedu arty võâce prominujõâ. Vzda lenost hornõâho rtu k E-linii E-Ls adolnõâho rtu k E- linii E-Li (Obr. 0) se zmensï ilaanaznacï uje tak, zïe doline PRV-Li (Fig. 9) has increased during the period monitored. Thus the position of both upper and lower lip goes more forward and the lips are more prominent. The distance between the upper lip and E-line E-Ls, and the lower lip and E-line E-Li (Fig. 0) has decreased. The position of both upper and lower lip changes. The lips are closer to the Esthetic line, and thus more prominent. The change in the upper lip length U-lip was not statistically significant. The relation of the red upper lip and the upper lip length is given in percents U-red/U-lip (Fig. ). It was increasing within the periods I-IV, as well as the length of the upper lip red U-red lip. The increase suggests that the lips in photographs change their shape, and the upper lip red covers more space in relation to the overall length of the upper lip. The area of lips (Fig. ) and lips perimeter (Fig. ) have been increasing during the period of time. Discussion The study focused on the changes of a face profile shown in fashion magazines during the last century. The results suggest changes in lips. Some changes of parameters were linear during all four time periods (NLA, ILA, LLP, PRV-Li, E-Ls, E-Li, U-red/U-lip). Some 50 0 NLA, ILA NLA ILA 7 6 ULP, LLP ULP LLP degrees degrees Obr.7.Nasolabia lnõâ (NLA) a interlabiaâ lnõâ (ILA) uâ hel Fig.7.Nasolabial (NLA) and interlabial (ILA) angle. Obr.8.U hlovaâ poloha hornõâho a dolnõâho rtu Fig.8.Angular position of upper and lower lip 7 PRV-Ls, PRV-Li 0 E-Ls, E-Li mm mm - PRV-LS PRV-Li - -5 E-Ls E-Li Obr.9.Poloha hornõâho a dolnõâho rtu k vertikaâle Fig.9.The position of upper and lower lips with regard to vertical line Obr.0.Poloha rtuê k E-linii Fig.0.Lips position with regard to E-line 9

8 rocïnõâk7 ORTODONCIE chaâ zõâ ke zmeï neï v poloze hornõâho adolnõâho rtu, ktereâ se prïiblizï ujõâ k estetickeâ linii atak võâce prominujõâ. ZmeÏ na deâ lky hornõâho rtu H-ret nebylastatisticky vyâznamnaâ. Vztah deâ lky cï erveneï hornõâho rtu k deâ lce hornõâho rtu je jizï vyjaâdrïen v procentech H-cÏ ervenï /H-ret (Obr. ) amezi obdobõâmi I-IV se zveï tsï oval, obdobneï jako deâ lka cï erveneï hornõâho rtu H-cÏ ervenï rtu. Tyto naâruê sty hodnot naznacï ujõâ, zï e v pruêbeï hu sledovaneâho cï asoveâ ho obdobõâ rty nafotografiõâch meï nõâ svuê j tvar a cï ervenï hornõâho rtu zabõâraâ võâce mõâstavzhledem k celkoveâ deâ lce hornõâho rtu. PlochartuÊ (Obr. ) i obvod rtuê (Obr. ) se v pruêbeïhu sledovaneâ ho cï asoveâ ho obdobõâ zveï tsï ovaly. % Proportional upper lip red/upper lip (%) 5 Obr..De lka cï erveneï hornõâho rtu Fig..Length of the upper lip red Lip area 50 Diskuse Tato studie se zameï rïilanato, zdav pruê beï hu poslednõâho stoletõâ se meï nil profil oblicï eje prezentovanyâ v moâ dnõâch aspolecï enskyâ ch cï asopisech. Vy sledky naznacï ujõâ, zï e je mozïneâ zjistit cï asoveï zaâ visleâ zmeïnytyâkajõâcõâ se oblasti rtuê. U neï kteryâch hodnot je zmeïna vcï ase lineaâ rnõâ mezi vsï emi cï tyrïmi obdobõâmi (NLA, ILA, LLP, PRV-Li, E-Ls, E-Li, H-cÏ ervenï /H-ret).U jinyâch nameï rïenyâ ch hodnot (ULP, PRV-Ls, H-ret, H-cÏ ervenï rtu, plochartuê, obvod rtuê ) bylanejprve mezi I. aii. obdobõâm zjisïteï naopacïnaâ zmeï navzhledem k pozdeï j- sïõâmunaâruê stu nebo poklesu hodnoty mezi II. azï IV. obdobõâm. Tento reverznõâ vyâ kyv lze vysveï tlit rozdõâlnyâ m zdrojem puê vodnõâch fotografiõâ. Do druheâ a zï cï tvrteâ skupiny byly zarïazeny pouze fotografie profiluê, zatõâmco prvnõâ skupinu vzhledem k nedostatku fotografiõâ z tohoto obdobõâ tvorïily pouze rucï nõâ kresby profiluê, od kteryâ ch nemuê zï eme ocï ekaâ vat tak prïesneâ zobrazenõâ reality jako u fotografiõâ. V zahranicï nõâ literaturïe je pouze neï kolik pracõâ, ktereâ se zabyâ valy obdobnou teâ matikou. Jsou to studie americkeâ ho tyâ mu Dr.Turleyho [,5,6]. Podobne studie evropskyâ ch autoruê nejsou dosud znaâ my. Vy sledky teâ to praâ ce lze tedy porovnat pouze s vyâsledky studiõâ americkyâch autoruê, se kteryâmi v mnoha faktorech dosahujeme velmi podobnyâch vyâsledkuê. Vy sledky meï rïenõâ potvrzujõâ tendenci v preferovaâ nõâ plneï jsï õâch avõâce protruzneï postavenyâch rtuê. Ota zkou vsïakzuê staâvaâ, co je podstatou teâ to tendence. Jako jedno mm Obr..Plocha rtuê Fig..Lips area mm Obr..Obvod rtuê Fig..Lips perimeter Lip perimeter z mozï nyâ ch vysveï tlenõâ se nabõâzõâ staâ le pokracï ujõâcõâ migrace lidõâa mõâsï enõâetnik. SoucÏ asneï s tõâm takeâ jejich genetickeâ zacï lenïovaâ nõâ do spolecï nosti, ktereâ se v pruêbeï hu 0. stoletõâ vyvõâjelo ameï nilo. Tento jev je obzvlaâsïteï patrnyâ ve Spojeny ch staâ tech, kde jesï teï v prvnõâ polovineï 0. stoletõâ vzï ebrïõâcï ku spolecï enskeâ ho uplatneï nõâ nasï li mõâsto pouze jedinci bõâleâ rasy. Od 70-ty ch let se situace zmeï nilaazacï alo do verïejneâ ho zï ivotapronikat staâ le võâce lidõâ jineâ nezï bõâleâ rasy. Turley a spol. ve trïech studiõâch meïrïili profily bõâlyâ ch a afroamerickyâ ch modelek prezentovanyâ ch v cï asoparameters (ULP, PRV-Ls, U-lip, U-red lip, lips area, lips perimeter) showed reverse changes between the periods I and II, with regard to the later increase or decrease in values between the period II and IV. This can be explained by the different resources of the original photographs. In groups two, three and four, there were only pictures of profiles, while the first group included only profile drawings which probably were not as accurate as photographs. There are only few papers in foreign literature dealing with similar topics, e.g. the study of an American research team headed by Turley [,5,6]. We are not aware of any study published in Europe. Therefore, our results may be compared only with those obtained by American authors. The results are in many aspects similar

9 rocïnõâk7 pisech v pruêbeï hu v 0. stoletõâ aporovnaâ vali je s kontrolnõâ skupinou. Auger aturley [] zjistili trend plneï jsï õâch avõâce protruzneï postavenyâ ch rtuê u bõâlyâ ch modelek, zatõâmco Yehezkel a Turley [6] zjistili u afroamerickyâ ch modelek tendenci k prïõâmeïjsï õâm profiluê m asnahu o neï ktereâ rysy bõâleâ rasy. Po prolozï enõâ profiluê bõâlyâ ch a afroamerickyâ ch modelek je mozï neâ vysledovat jejich urcï iteâ prïiblõâzï enõâ, ale nelze rïõâci, zï e by se meï ly setkat uprostrïed [5]. DalsÏ õâm mozï nyâ m vysveï tlenõâm tendence preferovaâ nõâ plneï jsï õâch rtuê muê zï e byâ t vyvõâjejõâcõâ se ameï nõâcõâ se pohled na atraktivitu oblicï eje. ZatõÂmco v 60-ty ch a70-tyâ ch letech minuleâ ho stoletõâ souviselaextrakcï nõâ terapie s preferovaânõâm prïõâmeï jsï õâch profiluê apoukazaânõâm naduê lezïitost stability ortodontickeâ leâcï by na uâ kor estetiky, ke konci stoletõâ se prosazuje spõâsï e tendence neextrakcïnõâho zpuê sobu leâcï by, z duê vodu veïtsï õâho kladenõâ duê razu na estetiku. Jako atraktivnõâ je vnõâmaâ n balancovanyâ profil, kteryâ je podmõâneï n vzaâ jemnyâ m souladem polohy avelikosti nosu, brady a rtuê. Existuje zde ale sï irokeâ pole variacõâ, ktereâ staâ le jsou povazï ovaâ ny za atraktivnõâ. Czarnecki [7] ve sveâ studii uvaâdõâ,zï e pro muzïe je uprïednostnï ovanyâ prïõâmeï jsï õâ profil s võâce prominujõâcõâ bradou, zatõâmco pro zï eny spõâsï e võâce protruzneï postaveneâ rty. Jako muzï skeâ i zï enskeâ jsou daâ le akceptovatelneâ profily s võâce prominujõâcõâmi rty, pokud soucï asneï je i veï tsï õâ nos nebo brada. Ma lo akceptovatelnaâ pro muzï skyâ i zï enskyâ profil je retruzneï postavenaâ brada. Jako nejmeâneï prïijatelnaâ byla zhodnocena varianta retruzneï postavenyâ ch rtuê spolu s velkou bradou. K velmi podobnyâm zaâveïruê m dosï lai studie Werliho [8], kteryâ uvaâ dõâ,zï e pro zï eny je nejmeâ neï akceptovatelnyâ profil s vyâ razneï retruzneï postavenyâ mi rty apro muzï e s retruzneï postavenou bradou. PlneÏ jsï õâ rty byly võâce preferovaâ ny u zï en. Sergl [9] ve sveâ studii hodnotil laiky sestaveneâ profily - prïõâjemnyâ muzï skyâ profil, prïõâjemnyâ zï e- nskyâ profil anehezkyâ profil. PrÏõÂjemny zï enskyâ profil meï l mensï õâ nos ameâneï prominujõâcõâ bradu oproti muzïskeâ mu profilu. Pro nehezkyâ profil byl charakteristickyâ velkyâ nos avyâ raznaâ brada. Polohaavelikost rtuê jeuâ zce spjata s odhadovaânõâm veï ku, prïicï emzï võâce protruzneï postaveneâ rty puê sobõâ mladistveï. Foster [0] ve sveâ studii zjistil, zï e plneïjsï õâ profily byly prïirïazovaâ ny zï enaâ m amladsï õâm osobaâ m, zatõâmco prïõâmeâ profily spõâsï e muzïuê m astarsï õâm osobaâm. Obdobne jsou i vyâ sledky studie Schlossera[], kde byly laiky i odbornõâky hodnoceny zï enskeâ profily v uâ smeï vu upraveneâ do neï kolika variant podle anterio-posteriornõâ polohy hornõâch rïezaâkuê. ObeÏ skupiny hodnotily jako atraktivneï jsï õâ zï enskyâ profil s puê vodneï nebo võâce anteriorneï postavenyâmi hornõâmi rïezaâ ky. Posuzova nõâ atraktivity je pouze urcï ityâ m vodõâtkem, ktereâ naâ m naznacï uje, co je okolõâm vnõâmaâ no jako hezkeâ i jakeâ pozï adavky od pacientuê muê zï eme prïõâpadneï ocï e- The results prove the trend to prefer more rounded and more prominent lips. However, the question is what the cause of the trend is. One reason may be the continuing migration of people and mixing of ethnics, as well as their integration in society which were subject to changes in the 0th century. This phenomenon is obvious especially in the United States - in the first half of the 0th century, only Caucasians could succeed in society and occupied the top positions. Since the 70s the situation has changed and other ethnicities found their place in public life. In three studies, Turley et al. measured profiles of Caucasian and Afro-American female models in magazines within the 0th century, and compared the results with a control group. Auger and Turley [] report the trend of more rounded and protruding lips in Caucasian women, while Yehezkel and Turley [6] found the tendency to linear profiles and some features of Caucasians in Afro- American models. When the profiles of Caucasian models and Afro-American models are compared, some approximation can be seen [5]. Another explanation is found in the altered views on face attractiveness. In the 60s and 70s of the last century, extraction therapy preferred linear profiles; at the end of the century the non-extraction therapies were preferred. A balanced profile (harmony of the position and size of a nose, chin and lips) is seen as an attractive one. However, there are a lot of variations that are still considered attractive. Czarnecki [7] concludes that in men more linear profile with aprominent chin is preferred, while in women more prominent lips are desirable. In both sexes, profiles with more prominent lips are acceptable, providing they are accompanied with a bigger nose or chin. The retrusive lips and a large chin are the least attractive. Similar results are given also by Werli [8]: in women, the retrusive lips are the least acceptable, in men retrusive chin. In women the more rounded lips are preferred. In his study, Sergl [9] assessed the profiles constructed by laymen - a favorable male and female profile, and an unattractive profile. The favorable female profile has a smaller nose and less prominent chin (compared to a male profile). The unattractive face is characterized with a big nose and a prominent chin. Lips position as well as size is closely related to the age - more prominent lips look youthful. In his study Foster [0] came to the conclusion that full profiles are assigned to women and young persons, while linear profiles to men and the elderly. Schlosser [] states similar results - laymen as well as experts assessed women profiles in smile, adjusted to several varieties according to anterior-posterior position of the maxillary incisors. Both laymen and experts evaluated the female profile with original or more anterior position of maxillary incisors as more attractive.

10 rocïnõâk7 ORTODONCIE kaâ vat. MeÏ rïenõâ proporcõâ oblicï eje a hodnocenõâ atraktivity oblicï eje podle fotografiõâ je pouze statickyâm meï rïenõâm. O tom, zdaoblicïejmuêzï eme povazïovat za kraâ snyâ avyvaâzï enyâ rozhodujõâ dalsï õâ faktory, jako jsou barva a tvar ocï õâ, barva kuê zï e, vlasuê,uâ cï es, mimikaoblicï eje acelkovyâ jeho projev. ZaÂveÏr ZvyÂsledkuÊ teâ to praâ ce vyplyâvaâ,zïe v pruêbeï hu poslednõâho stoletõâ dosï lo ke zmeïneï chaâpaâ nõâ estetiky oblicï eje podle zmeï ny polohy i tvaru rtuê naprezentovanyâch fotografiõâch v moâ dnõâch aspolecï enskyâch cï asopisech. ZmeÏ napolohy rtuê je daâ nazmeï nami uâ hlovyâ ch alineaâ r- nõâch hodnot mezi prvnõâm aposlednõâm sledovanyâ m obdobõâm. Nasolabia lnõâ uâ hel se zmensï il o 5, nakonecï nyâ ch 99, ainterlabiaâ lnõâ uâ hel o,7 nakonecïnyâ ch 05,06. PolohahornõÂho rtu vzhledem k PRV se zveï tsï ilao,mm na6,8 mm apolohadolnõâho rtu o,78 mm na,5 mm. Hornõ ret se prïiblõâzï il k E-linii o,08 mm adolnõâ ret o,8 mm s konecï nou polohou hornõâho rtu - mm adolnõâho rtu -0,66 mm. ZmeÏ natvaru rtuê vyplyâvaâ ze zmeï ny procentuaâ lnõâho pomeï ru deâ lky cï erveneï hornõâho rtu k deâ lce celeâ ho hornõâho rtu, kteryâ se zveïtsï il o,% nakonecïnyâch 7,8% asoucï asneï i zmeï ny celkoveâ plochy rtuê, kteraâ se zveïtsï ilao,99 mm nakonecïnyâch 5, mm. Tyto vyâsledky naznacï ujõâ, zï e rty jsou plneïjsï õâ avõâce anteriorneï polozï eny. SoucÏ asneï je zrïetelneâ, zïe naâ zor naestetiku oblicï eje avnõâmaâ nõâ atraktivity oblicï eje nenõâ nemeï nneâ, ale podleâhaâ zmeïnaâ m se v pruêbeïhucï asu. VyÂsledky teâ to praâ ce rovneïzï naznacï ujõâ, jak se mohou prïõâpadneï meï nit i pozï adavky na ortodontickou leâ cï bu ze strany pacientuê. Attractiveness assessment is a sort of a guideline which helps us to understand what is perceived as a beautiful face, as well as to expect the patients' requirements. Measurement of face proportions and evaluation of attractiveness according to the photographs is static. Other factors contribute to the beauty and balance of a face, e.g. colour and shape of eyes, colour of skin, hair and hairstyle, mimics, and overall expression of the face. Conclusion The results of our work suggest that the perception of face esthetics (according to the change in position and shape of lips) in the photographs published in fashion magazines changed during the last century. The change in the lips position is due to the changes in angular and linear parameters between the first and the last period. Nasolabial angle decreased by 5. to the resulting 99., and interlabial angle decreased by.7 to The position of the upper lip with regard to PRV increased by. mm to 6.8 mm, and the position of the lower lip increased by.78 mm to.5 mm. The upper lip got closer to the E-line by.08 mm, and the lower lip by.8 mm. The resulting position of the upper lip is - mm, and of the lower lip mm. The change in the shape of lips results from the change of proportion of the length of the red upper lip to the length of the whole upper lip which increased by.% to 7.8%, and of the change in the overall area of lips which increased by.99 mm to 5. mm. The results suggest that lips are more rounded and located more anteriorly. At the same time it is obvious that the perception of face esthetics and face attractiveness changes over the time. The results of our research may help us to identify the changing requirements of orthodontic treatment. Literatura/References. Holdaway, R. A.: A soft-tissue cephalometric analysis and its use in orthodontic treatment planning. Part I. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 98, 8, cï., s Jacobson, A.: Radiographic Cephalometry, From Basics to Videoimaging. Berlin, Chicago: Quintessence, Rakosi, T.: Cephalometric Radiography. London, Wolfe Medical Publications, 98.. Turley, P. K.; Auger, T. A.: The female soft tissue profile as presented in fashion magazines during the 900s: A photographic analysis. Int. J. Adult Orthodont. Orthognath. Surg. 999,, cï., s Sutter Jr., R. E.; Turley, P. K.: Soft tissue evaluation of contemporary Caucasian and African American female facial profiles. Angle Orthodont.998, 68, cï. 6, s Yehezkel, S.; Turley, P. K.: Changes in the African American female profile as depicted in fashion magazines during the 0th century. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 00, 5, cï., s Czarnecki, S. T.; Nanda,R. S.; Currier, G. F.: Perceptions of a balance facial profile. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 99, 0, cï., s Werli, T.; Matis, R.; Hedelin, G.; Rothea-Gouillard, C.: Aesthetic assessment of soft tissue profile by visual art students. Revue Orth. Dento Faciale 00, 7, s Sergl, H. G.; Zentner, A.; Krause, G.: An experimental study of the esthetic effect of facial profiles. J. Orofac. Orthop./Fortschr.Kieferorthop. 998, 59, cï., s

11 rocïnõâk7 0. Foster, E. J.: Profile preferences among diversified groups. Angle Orthodont. 97,, cï., s. -0. Cit. in: Czarnecki, S. T.; Nanda, R. S.; Currier, G. F.: Perceptions of a balance facial profile. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 99, 0, cï., s Schlosser, J. B.; Preston, C. B.; Lampasso, J.: The effects of computer-aided anteroposterior maxillary incisor movement on ratings of facial attractiveness. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 005, 7, cï., s. 7-. MUDr.KaterÏina UtõÂkalova Klinika zubnõâho leâ karïstvõâ LF UP Palacke ho, Olomouc Altis Group, spol. s r. o. ±vyâhradnõâ zastoupenõâ pro CÏ eskou republiku a Slovensko RaÂdi bychom VaÂs pozvali na pokracïovaânõâ dvoudennõâho kurzu Prof. Dr. Bjorn U. Zachrissona DDS, MSD, PhD., Norsko TermõÂn: 7.±8. listopadu 008 MõÂsto konaânõâ kurzu: ANDEL'S HOTEL PRAGUE (StroupezÏnickeÂho, Praha 5) TeÂmata kurzu:. PrÏestavba alveolaârnõâch tkaânõâ a kosti ortodontickyâm posunem zubu pro zlepsïenõâ estetiky implantaâtu. LeÂcÏebny plaân a kefalometrie - skeletaâlnõâ analyâza a analyâza meïkkyâch tkaânõâ. VyuzÏitõ VTO.. DuÊ lezïiteâ aspekty dlouhodobeâ stability vyâsledkuê ortodontickeâ leâcïby.. Extrakce jednoho dolnõâho rïezaâku v ortodoncii. 5. Klinicke novinky u fixnõâch lepenyâch retianeruê. 6. Lepenõ na atypickeâ povrchy (porcelaân, amalgaâm, zlato, kompozitum atd.) v klinickeâ praxi - nesrovnalosti mezi laboratornõâmi a klinickyâmi fakty. 7. SpolupraÂce s estetickou stomatologiõâ a uzavõâraânõâ mezer u pacientuê s chybeï jõâcõâmi hornõâmi lateraâlnõâmi rïezaâky. ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ PrÏipravujeme v CÏ eskeâ republice v roce Praha, hotel ILF ± jednodennõâ kurz TeÂma: Kotevnõ mikrosïrouby ± teorie a praxe PrÏednaÂsÏejõÂcõÂ: MUDr. Ivo Marek, doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. Altis Group, s. r. o., 7. listopadu 5, BrÏeclav, provozovna: Husova 5, BrÏeclav Tel./fax: 59 5, Petra Karafova , Marie PõÂsarÏõÂkova ± Zelena linka: Slovakia Altis Group, s. r. o., K. SÏmidkeho /0, 9 08 TrencÏõÂn, mobil: , tel./fax: ,

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite ORTODONCIE rocïnõâk20 JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite MUDr. Zuzana KrizÏanovaÂ, MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Ortodonticke oddeï lenõâ, Fakultnõ nemocnice u sv. Anny Brno

More information

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis *MUDr. Alena MottlovaÂ, **MUDr. Martin Kotas, Ph.D.,

More information

Retence premolaâruê Unerupted premolars

Retence premolaâruê Unerupted premolars rocïnõâk17 ORTODONCIE Retence premolaâruê Unerupted premolars MUDr.Hana BenesÏ ovaâ, MUDr.Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad, stomatologickaâ klinika 3. LF UK, FN KraÂ

More information

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position ORTODONCIE PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position rocïnõâk24 MDDr. Michaela HadrovaÂ, MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, PhD., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana Tycova Ortodonticke oddeï lenõâ, StomatologickaÂ

More information

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª.

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª. rocïnõâk21 ORTODONCIE Hodnocenõ vyâ sledneâ okluze u pacientuêprezentovanyâch postgraduaâ lnõâmi leâ karïi u atestacïnõâ zkousïky Assessment of occlusion in patients presented by postgraduate students

More information

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics ORTODONCIE rocïnõâk23 Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics MUDr. Alena Forma nkovaâ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph. D. OddeÏ lenõâ ortodoncie arozsïteï povyâch vad StomatologickeÂ

More information

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination *MUDr. Michal SÏ edivec, *MUDr. Petra HofmanovaÂ, **RNDr. Lucie Grajciarova *Stomatologicka klinikadeï tõâ adospeï lyâ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Tvar zubnõâho oblouku po uzaâ veï ru rozsïteï poveâ ho defektu posunem zubuê The shape of a dental arch after the closure of cleft space by movement of teeth MUDr. Helena KopovaÂ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ,

More information

PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections

PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections rocïnõâk22 ORTODONCIE PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu infekcïnõâho agens Dental light-curing units and the riskof infections *MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ, **Doc.

More information

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG ORTODONCIE rocïnõâk19 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci

More information

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno rocïnõâk24 ORTODONCIE Databa ze trojrozmeï rnyâ ch modeluê oblicï eje deï tõâ a jejõâ vyuzï itõâ v ortodoncii Database of 3D models of children's faces and its use in orthodontics Mgr. Marie JandovaÂ,

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 3 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

THE BEATIFUL FACE. Beauty. Esthetics. Beauty ESTHETICS LOCAL FASHIONS. Notion of beauty. Looking good. Orthodontics 2005

THE BEATIFUL FACE. Beauty. Esthetics. Beauty ESTHETICS LOCAL FASHIONS. Notion of beauty. Looking good. Orthodontics 2005 THE BEATIFUL FACE Orthodontics 2005 Malcolm E. Meistrell,, Jr., D.D.S. Clinical Professor of Dentistry Division of Orthodontics School of Dental and Oral Surgery Columbia University Beauty Beauty Esthetics

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE ORTODONCIE rocïnõâk22 VyuzÏ itõâ modernõâch DNA metod ve vyâ zkumu molekulaâ rnõâch prïõâcï in hypodoncie Modern DNA methods in the research of molecular causes of hypodontia *, **doc. RNDr. Omar SÏ eryâ,

More information

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 19 Rok (Year): 2010 CÏ õâslo (Number): 1 Indexova no: Bibliographia Medica CÏ

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk21 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk23 ORTODONCIE Sekvenace cïaâ sti genu pro PAX9 a mozïnaâ spojitost nalezenyâ ch polymorfizmuê s agenezõâ zubuê Sequencing of the region of the PAX9 gene and possible connection between discovered

More information

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review.

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ, MUDr. Hana TycovaÂ, MUDr. Josef KucÏ era Ortodonticke oddeï lenõâ StomatologickeÂ

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika rocïnõâk17 cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 17 Rok (Year): 2008 CÏ õâslo (Number): 3 _ Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review.

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. MUDr. VladimõÂr Filipi Ortodonticke oddeï lenõâ, Stomatologicka klinikafn u sv.anny alf MU v

More information

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MUDr.Sylvie SaifrtovaÂ, MUDr.Hana TycovaÂ, MUDr.Rene FoltaÂn Ortodonticke oddeï lenõâ,

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch ORTODONCIE rocïnõâk19 Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch * MUDr. Bc. ZdeneÏ k Haken, * MUDr. Hana TycovaÂ, ** Mgr. KaterÏina Langova *

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 1 CÏ asopis

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Farmaka a jejich mozïnyâ vztah k ortodontickeâ leâcïbeï. Souborny referaât. Pharmaceuticals - potential effects on orthodontic treatment. Systematic review. MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Ortodonticke oddeï

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika ORTODONCIE rocïnõâk16 ORTODONCIE cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 16 Rok (Year): 2007 CÏ õâslo (Number): 5 _ Obsah (Contens):

More information

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT FORM 1363 (E) (12-93) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Popis jednotlivyâ ch zahranicï nõâch staâ tnõâch dluhuê

More information

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible ORTODONCIE rocïnõâk19 Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible *MUDr. Lusine Samsonyan, *MUDr. Hana TycovaÂ, *MUDr.

More information

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research rocïnõâk19 ORTODONCIE Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research *, **doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Spolupra ce ortodontisty a pedostomatologa. Interceptivnõ leâ cï ba. Cooperation of orthodontist and pedodontist. Interceptive orthodontic treatment. *MDDr. Hana RÏ ehaâcï kovaâ, *Doc. MUDr. PavlõÂna

More information

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 54 RozeslaÂna dne 6. rïõâjna 2003 Cena KcÏ 85,50 OBSAH: 116. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o prïijetõâ EvropskeÂ

More information

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development ORTODONCIE rocïnõâk16 Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development *,**RNDr.Jana FleischmannovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D., *,****RNDr.

More information

SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656

SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656 SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656 ORTHODONTIC CLASSIFICATION / DIAGNOSIS Goal of diagnosis: An orderly reduction of the data base to a useful list of the patient s problems Useful??

More information

TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets

TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets ORTODONCIE rocïnõâk24 TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets *MUDr. Daniela StrakovaÂ, **Mgr. KaterÏina LangovaÂ, Ph.D., Doc. *MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. *OrtodontickeÂ

More information

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets ORTODONCIE rocïnõâk20 Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and s *MUDr. Beata KonkolskaÂ, *Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen,

More information

Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications.

Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications. Kotevnõ minisï rouby v ortodoncii. 2. dõâl. DotaznõÂkova studie, mozïneâ komplikace Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications. MUDr.OndrÏej

More information

oralfacialarts.com 9:00-10:30 DENTAL ESTHETICS DENTO-FACIAL ESTHETICS FACIAL ESTHETICS

oralfacialarts.com 9:00-10:30 DENTAL ESTHETICS DENTO-FACIAL ESTHETICS FACIAL ESTHETICS 9:00-10:30 Read this article oralfacialarts.com FACIAL ESTHETICS DENTO-FACIAL ESTHETICS DENTAL ESTHETICS Question: How should we classify esthetics and order our smile analysis? MACRO-ESTHETICS THE ESTHETICS

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis ORTODONCIE je veden

More information

Classification of Malocclusion

Classification of Malocclusion Classification of Malocclusion What s going on here? How would you describe this? Dr. Robert Gallois REFERENCE: Where Do We Begin? ESSENTIALS FOR ORTHODONTIC PRACTICE By Riolo and Avery Chapter 6 pages

More information

PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS Marek TRÁVNÍ EK Abstract: This announcement results from questionnaire

More information

Facial keys to orthodontic diagnosis and treatment planning. Part I

Facial keys to orthodontic diagnosis and treatment planning. Part I 299 Facial keys to orthodontic diagnosis and treatment planning. Part I G. William Arnett, DDS and Robert T. Bergman, DDS, MS Santa Barbara, Calif. The purpose of this article is twofold (1) to present

More information

Diagnosis of malocclusions. X-ray diagnosis. Cephalometrics

Diagnosis of malocclusions. X-ray diagnosis. Cephalometrics Diagnosis of malocclusions. X-ray diagnosis. Cephalometrics Melinda Madléna DMD, PhD Associate professor Department of Pediatric Dentistry and Orthodontics Faculty of Dentistry Semmelweis University Budapest

More information

Headgear Appliances. Dentofacial Orthopedics and Orthodontics. A Common Misconception. What is Headgear? Ideal Orthodontic Treatment Sequence

Headgear Appliances. Dentofacial Orthopedics and Orthodontics. A Common Misconception. What is Headgear? Ideal Orthodontic Treatment Sequence Ideal Orthodontic Treatment Sequence Headgear Appliances Natalie A. Capan, D.M.D. 580 Sylvan Avenue, Suite 1M Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (201)569-9055 www.capanorthodontics.com CapanOrtho@nj.rr.com

More information

Smile Tipes in Patients with Normal Occlusion and Class II/1 Malocclusion

Smile Tipes in Patients with Normal Occlusion and Class II/1 Malocclusion International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE) Smile Tipes in Patients with Normal Occlusion and Class II/1 Malocclusion Irena Gavrilovic, DMD, MSc (Orthodontist) Faculty of

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE SpolecÏnyÂvy skyt ageneze hornõâho staâleâ ho postrannõâho rïezaâ ku a jinyâ ch dentaâ lnõâch anomaâ liõâ Agenesis of maxillary permanent lateral incisors and associated dental anomalies *MDDr. Mariana

More information

Smile analysis in different facial patterns and its correlation with underlying hard tissues

Smile analysis in different facial patterns and its correlation with underlying hard tissues Grover et al. Progress in Orthodontics (2015) 16:28 DOI 10.1186/s40510-015-0099-4 RESEARCH Smile analysis in different facial patterns and its correlation with underlying hard tissues Neha Grover 1*, DN

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

Facial Aesthetics: 2. Clinical Assessment

Facial Aesthetics: 2. Clinical Assessment Farhad B Naini Daljit S Gill Facial Aesthetics: 2. Clinical Assessment Abstract: The clinical ability to alter dentofacial form requires an understanding of facial aesthetics. This is vital for any clinician

More information

Facial Proportions. Peter M. Prendergast. 2.1 Introduction. 2.2 Surface Markings

Facial Proportions. Peter M. Prendergast. 2.1 Introduction. 2.2 Surface Markings Facial Proportions Peter M. Prendergast 2 2.1 Introduction Although facial proportions, angles, and contours vary with age, sex, and race [1], it is worthwhile to consider aesthetic ideals when analyzing

More information

Lower Second Molar Extraction in Correction of Severe Skeletal Class III Malocclusion

Lower Second Molar Extraction in Correction of Severe Skeletal Class III Malocclusion Original Article Lower Second Molar Extraction in Correction of Severe Skeletal Class III Malocclusion Jiuxiang Lin a ; Yan Gu b ABSTRACT The purpose of this study was to evaluate dentoskeletal and soft-tissue

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

J Bagh College Dentistry Vol. 23(3), 2011 Soft-tissue cephalometric

J Bagh College Dentistry Vol. 23(3), 2011 Soft-tissue cephalometric Soft-tissue cephalometric norms for a sample of Iraqi adults with class I normal occlusion in natural head position Zainab M. Kadhom, B.D.S., M.Sc. (1) Mushriq F. Al-Janabi, B.D.S.,M.Sc. (2) ABSTRACT Background:

More information

Over 70% of patients with a dentofacial deformity

Over 70% of patients with a dentofacial deformity ONLINE ONLY Comparative study of 2 software programs for predicting profile changes in Class III patients having double-jaw orthognathic surgery Osvaldo Magro-Filho, a Natasha Magro-Érnica, b Thallita

More information

Orthodontic mini-implants, or temporary anchorage devices

Orthodontic mini-implants, or temporary anchorage devices Anchors, away by John Marshall Grady, DMD, Dan E. Kastner, DMD, and Matthew C. Gornick, DMD Drs. John Marshall Grady (center), Dan E. Kastner (left), and Matthew C. Gornick (right). Drs. John Marshall

More information

A Comparative Study of Dentoskeletal Changes Following Orthodontic Treatment with First Premolar Extraction in Long Face and Normal Patients

A Comparative Study of Dentoskeletal Changes Following Orthodontic Treatment with First Premolar Extraction in Long Face and Normal Patients Original Research A Comparative Study of Dentoskeletal Changes Following Orthodontic Treatment with First Premolar Extraction in Long Face and Normal Patients Farzin Heravi 1, Shiva Shojaeian 2, Mehdi

More information

The Crown Bracket Bonding System

The Crown Bracket Bonding System The Crown Bracket Bonding System WOLFGANG HEISER, MD CLAUS SCHENDELL, Dipl Ing Crown tip and the vertical position of the teeth in relation to the lips are important elements of the esthetic results achieved

More information

Display of the incisors as functions of age and gender

Display of the incisors as functions of age and gender Display of the incisors as functions of age and gender Andrea Fonseca Jardim da Motta, * Margareth Maria Gomes de Souza, * Ana Maria Bolognese, * Clarice Júlia Guerra and José Nelson Mucha Department of

More information

Preoperative Evaluation of the Aesthetic Patient

Preoperative Evaluation of the Aesthetic Patient Preoperative Evaluation of the Aesthetic Patient Glen T. Porter, MD Faculty Advisor: Francis B. Quinn, Jr., MD The University of Texas Medical Branch at Galveston Department of Otolaryngology Grand Rounds

More information

Study to Evaluate Dentofacial Factors Governing an Esthetic Smile

Study to Evaluate Dentofacial Factors Governing an Esthetic Smile International Journal of Stomatological Research 14, 3(1): 1-6 DOI: 1.923/j.ijsr.1431.1 Study to Evaluate Dentofacial Factors Governing an Esthetic Smile Mridula Nilesh Joshi 1,*, Nilesh Vaman Joshi 2,

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Relative position of gingival zenith in maxillary anterior teeth- a clinical appraisal

Relative position of gingival zenith in maxillary anterior teeth- a clinical appraisal Original article: Relative position of gingival zenith in maxillary anterior teeth- a clinical appraisal 1Dr Dipti Shah, 2 Dr Kalpesh Vaishnav, 3 Dr Sareen Duseja, 4 Dr Pankti Agrawal 1HOD, Dept of Prosthodontics,

More information

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8 TOROIDNÕ TLUMIVKY PROUDOVÃ KOMPENZOVAN TL 3x TL 3xP CURRENT COMPENSATED TOROID CHOKES Typ ñ Type D max h max TL 32 TL 33 TL 34 TL 35 TL 36 19,2 25 3 39,5 8 9,7 13,4,7 21 Typ ñ Type TL 32P TL 33P TL 34P

More information

Removable appliances II. Functional jaw orthopedics

Removable appliances II. Functional jaw orthopedics Removable appliances II. Functional jaw orthopedics Melinda Madléna DMD, PhD Associate professor Department of Pedodontics and Orthodontics Faculty of Dentistry Semmelweis University Budapest Classification

More information

PorovnaÂnõÂ vazebneâ sõâlyadheziv pouzïõâvanyâ ch v ortodoncii Comparative studyof bond strength in adhesives used in orthodontics

PorovnaÂnõÂ vazebneâ sõâlyadheziv pouzïõâvanyâ ch v ortodoncii Comparative studyof bond strength in adhesives used in orthodontics rocïnõâk21 ORTODONCIE PorovnaÂnõÂ vazebneâ sõâlyadheziv pouzïõâvanyâ ch v ortodoncii Comparative studyof bond strength in adhesives used in orthodontics *Bartøomiej Pawlus, **Dr n. med., Dr n. tech. Andrzej

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

ORIGINAL ARTICLE. Anthropometric Measurements and Quantitative Analysis of Facial Aesthetics

ORIGINAL ARTICLE. Anthropometric Measurements and Quantitative Analysis of Facial Aesthetics ORIGINAL ARTICLE The Korean American Woman s Face Anthropometric Measurements and Quantitative Analysis of Facial Aesthetics Kyle S. Choe, MD; Anthony P. Sclafani, MD; Jason A. Litner, MD; Guo-Pei Yu,

More information

Long-term effects of Class III treatment with rapid maxillary expansion and facemask therapy followed by fixed appliances

Long-term effects of Class III treatment with rapid maxillary expansion and facemask therapy followed by fixed appliances ORIGINAL ARTICLE Long-term effects of Class III treatment with rapid maxillary expansion and facemask therapy followed by fixed appliances Patricia Vetlesen Westwood, DDS, MS, a James A. McNamara, Jr,

More information

CRANIOFACIAL ABNORMALITIES

CRANIOFACIAL ABNORMALITIES CRANIOFACIAL ABNORMALITIES It is well documented that mouth-breathing children grow longer faces. A paper by Tourne entitled The long face syndrome and impairment of the nasopharyngeal airway, recognised

More information

Variations in the perception of the smile line according to examiners from three different social classes

Variations in the perception of the smile line according to examiners from three different social classes Scientific Journal of Dentistry (2015), 2, 3-7 ORIGINAL ARTICLE Variations in the perception of the smile line according to examiners from three different social classes Gustavo Barbosa Ribeiro 1, Alessandra

More information

A NEW CEPHALOMETRIC TOOL W-ANGLE FOR THE EVALUATION OF DISCREPANCY IN ORTHODONTIC PATIENTS

A NEW CEPHALOMETRIC TOOL W-ANGLE FOR THE EVALUATION OF DISCREPANCY IN ORTHODONTIC PATIENTS Original Article International Journal of Dental and Health Sciences Volume 01,Issue 03 A NEW CEPHALOMETRIC TOOL W-ANGLE FOR THE EVALUATION OF ANTEROPOSTERIOR SKELETAL DISCREPANCY IN ORTHODONTIC PATIENTS

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages

Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages rocïnõâk24 ORTODONCIE Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, Ph.D., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana TycovaÂ, Doc.

More information

Many esthetic concepts about the face and the

Many esthetic concepts about the face and the ORIGINAL ARTICLE Impact of dental asymmetries on the perception of smile esthetics Sérgio Pinho, a Carolina Ciriaco, b Jorge Faber, a and Marcos A. Lenza c Brasília, DF, and Goiás, Brazil Introduction:

More information

Smile Line and Periodontium Visibility

Smile Line and Periodontium Visibility CLINICAL AND RESEARCH REPORT Smile Line and Periodontium Visibility Marie-Françoise Liébart, Caroline Fouque-Deruelle, Alain Santini, François-Laurent Dillier, Virginie Monnet-Corti, Jean-Marc Glise, Alain

More information

Soft Tissue Changes Following the Extraction of Premolars in Nongrowing Patients With Bimaxillary Protrusion

Soft Tissue Changes Following the Extraction of Premolars in Nongrowing Patients With Bimaxillary Protrusion Review Article Soft Tissue Changes Following the Extraction of Premolars in Nongrowing Patients With Bimaxillary Protrusion A Systematic Review Rosalia Leonardi a ; Alberto Annunziata b ; Valeria Licciardello

More information

PROPORTIONS. The new Golden Rules in dentistry. History. Abstract

PROPORTIONS. The new Golden Rules in dentistry. History. Abstract M PROPORTIONS The new Golden Rules in dentistry Dr. Alain Méthot Abstract Since the beginning Cosmetic Dentistry has been using the principles of Golden Proportion (1: 0.618) as a guideline for smile design...

More information

ProrÏezaÂvaÂnõÂ hornõâho staâleâhosï picïaâ ku u pacientuê s rozsïteï povou vadou Eruption of maxillary permanent canine in patients with cleft defect

ProrÏezaÂvaÂnõÂ hornõâho staâleâhosï picïaâ ku u pacientuê s rozsïteï povou vadou Eruption of maxillary permanent canine in patients with cleft defect rocïnõâk20 ORTODONCIE ProrÏezaÂvaÂnõÂ hornõâho staâleâhosï picïaâ ku u pacientuê s rozsïteï povou vadou Eruption of maxillary permanent canine in patients with cleft defect MUDr. Jakub Bartl, MUDr. Magdalena

More information

Smile Analysis. The Photoshop Smile Design Technique: Part I. 94 Spring 2013 Volume 29 Number 1. Abstract. Edward A. McLaren, DDS Lee Culp, CDT, AAACD

Smile Analysis. The Photoshop Smile Design Technique: Part I. 94 Spring 2013 Volume 29 Number 1. Abstract. Edward A. McLaren, DDS Lee Culp, CDT, AAACD Smile Analysis The Photoshop Smile Design Technique: Part I Edward A. McLaren, DDS Lee Culp, CDT, AAACD Abstract Computer design software will become the main communication technology between dentists

More information

Botox Treatment & Environ Skin Care Regimen

Botox Treatment & Environ Skin Care Regimen At Rest, Restylane to lips and nasolabial folds, plus Environ Skin Care At Rest One month after Botox Treatment, Restylane to lips and nasolabial folds plus Environ Skin Care Detailed Treatment Description

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Incisal Show A Decrease with an Increase in Lines of Life

Incisal Show A Decrease with an Increase in Lines of Life Original Article DOI: *** Incisal Show A Decrease with an Increase in Lines of Life S Padmasree 1, Bhanu Rekha 1, S Rajesh 2, A Ranukumari 3 1 Post-graduate Student, Department of Prosthodontics and Implantology,

More information

Teeth selection for edentulous and partially edentulous patients. Balqees almufleh BDS, Certi (Prosth), MSc

Teeth selection for edentulous and partially edentulous patients. Balqees almufleh BDS, Certi (Prosth), MSc Teeth selection for edentulous and partially edentulous patients Balqees almufleh BDS, Certi (Prosth), MSc Artificial teeth selection for complete denture Anterior teeth selection Posterior teeth selection

More information

Anatomy of A Beautiful Face & Smile

Anatomy of A Beautiful Face & Smile 74 J Anat. Soc. India 52(1) 74-80 (2003) Anatomy of A Beautiful Face & Smile Patnaik, V.V.G; * Singla Rajan, K; **Bala Sanju. Department of Anatomy, Govt. Medical College, Patiala. * Department of Anatomy,

More information

BeaUTy. Unit. Read and listen to Alvin s story. in Hong Kong. Cosmetic surgeons, like me, make people look beautiful and feel better.

BeaUTy. Unit. Read and listen to Alvin s story. in Hong Kong. Cosmetic surgeons, like me, make people look beautiful and feel better. Unit 1 BeaUTy Interview Read and listen to Alvin s story. A: I m Alvin Goh. I m a cosmetic surgeon in Hong Kong. Cosmetic surgeons, like me, make people look beautiful and feel better. I: I ve heard that

More information

Hair Design. 5 Elements of Hair Design. 5 Principles of Hair Design. Facial Shapes. Hair designs for men

Hair Design. 5 Elements of Hair Design. 5 Principles of Hair Design. Facial Shapes. Hair designs for men Hair Design 5 Elements of Hair Design 5 Principles of Hair Design Facial Shapes Hair designs for men Elements of Hair Design To begin to understand the creative process involved in hairstyling, it is critical

More information

ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4

ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4 ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4 ORTODONCIE rocïnõâk24 kterou se rozhodneme pouzïõât.maâ me k dispozici vsï e potrïebneâ. NemozÏne na pocïkaânõâ,zaâ zraky do trïõâ dnuê.zï e takoveâhozaâ

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Treatment of dental and skeletal bimaxillary protrusion in patient with Angle Class I malocclusion

Treatment of dental and skeletal bimaxillary protrusion in patient with Angle Class I malocclusion Treatment of dental and skeletal bimaxillary protrusion in patient with Angle Class I malocclusion Claudio José Ramos 1 In the orthodontic clinic, skeletal and dental bimaxillary protrusion is presented

More information

Blepharoplasty & Cosmetic eyelid surgery

Blepharoplasty & Cosmetic eyelid surgery Our cosmetic surgery team at The USF Eye Institute offers a wide variety of cosmetic procedures of the eyelids and face with the goal of obtaining a natural and rejuvenated appearance. Dr.Leyngold has

More information

(970) 663-6878 WWW. REYNOLDSORALFACIAL. COM

(970) 663-6878 WWW. REYNOLDSORALFACIAL. COM (970) 663-6878 WWW. REYNOLDSORALFACIAL. COM Glossary Anterior-Posterior - Front-back Class I - Normal relationship of teeth Class II - Distal (posterior) relationship of mandibular teeth to maxillary teeth.

More information

Pitch, roll, and yaw: Describing the spatial orientation of dentofacial traits

Pitch, roll, and yaw: Describing the spatial orientation of dentofacial traits SPECIAL ARTICLE Pitch, roll, and yaw: Describing the spatial orientation of dentofacial traits James L. Ackerman, a William R. Proffit, b David M. Sarver, a Marc B. Ackerman, c and Martin R. Kean d Chapel

More information

Use of variable torque brackets to enhance treatment outcomes

Use of variable torque brackets to enhance treatment outcomes Use of variable torque brackets to enhance treatment outcomes Ralph Nicassio DDS Many clinicians performing Orthodontics for their patients are missing an opportunity to get better results because they

More information

The etiology of orthodontic problems Fifth session

The etiology of orthodontic problems Fifth session بنام خداوند جان و خرد The etiology of orthodontic problems Fifth session دکتر مھتاب نوری دانشيار گروه ارتدنسی Course Outline( 5 sessions) Specific causes of malocclusion Genetic Influences Environmental

More information

GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA

GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA Hana Doležalová 1, Vlastimil Kajzar 2, Kamil Sou ek 3, Lubomír Staš 4 Abstract GNSS method was selected as the most suitable

More information

The Application of Bolton s Ratios in Orthodontic Treatment Planning for Chinese Patients

The Application of Bolton s Ratios in Orthodontic Treatment Planning for Chinese Patients 65 The Open Anthropology Journal, 010, 3, 65-70 Open Access The Application of Bolton s Ratios in Orthodontic Treatment Planning for Chinese Patients Chun Han #, Juan Dai #, Hong Qian, lei Chen, Yinxiong

More information