Odborna praâce ORTODONCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Odborna praâce ORTODONCIE"

Transcription

1 Farmaka a jejich mozïnyâ vztah k ortodontickeâ leâcïbeï. Souborny referaât. Pharmaceuticals - potential effects on orthodontic treatment. Systematic review. MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Ortodonticke oddeï lenõâ Kliniky zubnõâho leâ karïstvõâ LF UP Olomouc Department of Orthodontics, Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc Souhrn Mezi leâ cï iva uzï õâvanaâ v CÏ eskeâ republice, u kteryâ ch se podarïilo prokaâ zat vliv na ortodontickou leâ cï bu, poprï. kteraâ meï la vliv i na jineâ faktory jako salivaci cï i hyperplazii gingivy, patrïõâ antibiotika, inhibitory synteâ zy prostaglandinuê, regulaâ tory hladiny vaâ pnõâku v krvi, antiepileptika, imunosupresiva, aplikace ruê stoveâ ho hormonu a parasympatolytika. Ostatnõ cï asto prïedepisovanaâ leâcï iva sice mohou mõât vedlejsïõâuâcï inky, ktereâ se projevujõâ v dutineï uâ stnõâ, avsïak zatõâm u nich nebyl prokaâzaâ n jejich vliv na ortodontickou leâcï bu. PrÏi navrhovaâ nõâ ortodontickeâholeâcï ebneâ ho plaânu by meï la byâ t braâ na v uâ vahu koordinace mezi farmakoterapiõâ, zdravõâm jedince a podmõânkami pro ortodontickou leâcïbu(ortodoncie 2013, 22, cï. 3, s ). Abstract Among pharmaceuticals used in the Czech Republic, in which the effects on orthodontic treatment have been proven or which show impact on other factors (e.g. salivation or gingival hyperplasia) belong antibiotics, inhibitors of prostaglandines synthesis, regulators of blood calcium levels, antiepileptic drugs, immunosuppressives, application of growth hormone and parasympatholytics. Other prescription drugs may have side effects manifesting in oral cavity. However, the influence on orthodontic treatment has not been proved yet. The coordination between pharmacotherapy, health state of a patient, and conditions for orthodontic treatment should be taken into account when planning orthodontic treatment (Ortodoncie 2013, 22, No. 3, p ). KlõÂcÏova slova: leâcï iva, ortodontickaâ leâcïba Key words: pharmaceuticals, orthodontic treatment U vod Farmakoterapie je dnes soucï aâ stõâ kazï dodennõâho zïivota mnoha lidõâ. Je proto nutneâ siuveï domit, zïe uâcï inky jednotlivyâch leâkuê se nejen projevujõâ v lidskeâ m organismu a mohou se vzaâ jemneï doplnï ovat, ale mohou do urcïiteâ mõâry ovlivnit i ortodontickou leâcï bu. V mnoha leâ karïskyâ ch oborech se vyuzï õâvaâ jejich zï aâ doucõâch uâcï inkuê, nicmeâneï v oboru ortodontickeâ m mohou mõât jejich vlastnosti dopad, kteryâ muê zï e neinformovaneâ ho prïinejmensïõâm prïekvapit. I z tohoto duê vodu je vhodneâ sineï kolik duê lezï ityâ ch informacõâ daâ t do souvislostõâ. Introduction Today, pharmacotherapy is a part of everyday life for a lot of people. It is, therefore, necessary to consider the fact that effects of individual drugs manifest not only in a human body (and may complement one another) but may - to some extent - influence the outcomes of orthodontic treatment. Drugs are used in many branches of medicine for their desirable effects, however, in orthodontics those who are not informed may be taken by surprise with their undesirable impact. Therefore we should be aware of the following important information

2 ORTODONCIE Mezile koveâ skupiny, ktereâ mohou ovlivnit ortodontickou leâ cï bu patrïõâ antibiotika, inhibitory synteâ zy prostaglandinuê, regulaâ tory hladiny vaâ pnõâku v krvi, antiepileptika, imunosupresiva, rekombinantnõâ ruê stovyâ hormon a parasympatolytika. CõÂlem tohoto referaâtu je upozornit na mozïneâ vlivy teï chto leâkuê na ortodontickou leâcï bu. Antibiotika JakozÏ to produkty metabolismu mikroorganismuê,cï i synteticky vyraâ beï neâ laâ tky majõâ za cõâl znicï i t puê vodce onemocneï nõâ, nebo omezit jeho ruê st. Indikova ny jsou ve vsï ech prïõâpadech, kdy dojde k porusï enõâ rovnovaâhy vztahuê mezi mikro- a makroorganismem. JedinyÂm zaâstupcem z teâtosï irokeâ sïkaâ ly, u ktereâ ho se zatõâm podarïilo potvrdit vztah k ortodontickeâ mu pohybu zubuê je doxycyklin, patrïõâcõâ do skupiny tetracyklinovyâ ch antibiotik. Jeho vedlejsï õâ mechanismus uâ cï inku spocï õâvaâ v inhibici aktivity metaloproteinaâ z (kolagenaâ zy a gelatinaâ zy) a braâ nõâ kolagenolyâ ze. TõÂm, zï e snizï uje pocï et osteoklastuê, zpomaluje resorpcikorïenuê a alveolaâ rnõâ kostia prïijeho uzïõâvaâ nõâ dochaâ zõâ ke zpomalenõâ ortodontickeâ ho pohybu zubuê [1, 2, 3]. Inhibitory synteâ zy prostaglandinuê Do teâto sï irokeâ skupiny leâcï iv patrïõâ nesteroidnõâ antiflogistika a analgetika-antipyretika. Jejich mechanismem uâcï inku je inhibice vzniku prostanoiduê (prostaglandinuê, prostacyklinuê, a tromboxanuê ), ktereâ v lidskeâm teïle slouzï õâ jako jedny z mediaâ toruê zaâ neï tu. Prostaglandiny vznikajõâ za uâcï asticyklooxygenaâ zy (COX) 1 nebo 2 z kyseliny arachidonoveâ a ovlivnï ujõâ mimo jineâ krevnõâ tlak, agregacidesticï ek, tonus ceâ v, tonus mocï oveâ ho meïchyârïe cï i kostnõâ resorpci. Inhibitory synteâ zy prostaglandinuê deï lõâme na: ANALGETIKA-ANTIPYRETIKA Za stupcem teâ to skupiny je paracetamol. Prakticky nemaâ zïaâ dneâ protizaâ neï tliveâ uâ cï inky a urychluje prïemeï nu prostaglandinuê na meâneï uâcï inneâ formy [4]. Nema vliv na ortodontickyâ pohyb zubuê [5]. MeÏ l by tedy byât leâ kem volby prïibolestech vyskytujõâcõâch se prïiortodontickeâ leâcïbeï [ 5,6]. NESTEROIDNI ANTIFLOGISTIKA ± COX 1 preferencï nõâ: NejcÏ asteï ji uzï õâvanyâm zaâ stupcem je kyselina acetylsalicylovaâ. Jejõ uâ cï inky jsou vedle inhibice agregace trombocytuê snõâzï enõâ pocï tu osteoklastuê a snõâzï enõâ rychlostikostnõâ resorpce. TõÂm dochaâ zõâ ke zpomalenõâ ortodontickeâ ho pohybu zubuê. U cï inek byl prokaâzaâ n ve studii na morcï atech v daâ vce 100mg/kg 2x denneï [5]. Jako doporucï enõâ se uvaâ dõâ co nejvõâce zkraâ tit terapii touto skupinou leâ kuê prïiortodontickeâ leâcïbeï [7]. ± COX neselektivnõâ: Jejich zaâ stupcem je ibuprofen. Inhibuje cyklooxygenaâ zu 1 i2 a tõâm snizï uje pocï et Amongst the drugs which may affect orthodontic treatment we find antibiotics, prostaglandines synthesis inhibitors, blood calcium level regulators, antiepileptic drugs, immunosuppressives, recombinant growth hormone and parasympatholytics. The aim of our report is to comment on potential impact of the drugs mentioned on orthodontic treatment. Antibiotics Antibiotics are either product of microorganisms' metabolism or are produced synthetically. Their purpose is to eliminate originator of a disease or inhibit its growth. They are indicated whenever the balance between microorganism and macroorganism is challenged. Doxycycline, belonging to tetracycline-type antibiotics, is the only medication which is related to orthodontic movement. The side mechanism of its effect inhibits activities of metalloproteinases (collagenase and gelatinase) and impedes collagenolysis. Thus the number of osteoclasts is reduced, root and alveolar bone resorption is slowed down, and orthodontic tooth movement is slower [1, 2, 3]. Prostaglandines synthesis inhibitors This group of pharmaceuticals includes non-steroid antiphlogistics and analgesics-antipyretics. Their purpose is to inhibit creation of prostanoids (prostaglandines, prostacyclines, and thromboxanes) which serve in a human body as mediators of inflammation. Prostaglandines originate with the help of cyclooxygenase (COX) 1 or 2, or from arachidonic acid, and they affect e.g. blood pressure, platelet aggregation, blood vessel tonus, urinary bladder tonus, and bone resorption. Prostaglandines synthesis inhibitors are subclassified into: ANALGESICS-ANTIPYRETICS An example is paracetamol. Paracetamol has virtually no anti-inflammatory effects, and it accelerates transformation of prostaglandines into less effective forms [4]. It has no impact on orthodontic tooth movement [5]. Therefore, paracetamol may become the drug of choice in case of painful orthodontic treatment [5,6]. NON-STEROID ANTIPHLOGISTICS ± COX 1 preferential: The most frequently used is acetylsalicylic acid. Apart from inhibition of thrombocytes aggregation it reduces the number of osteoclasts and slowes down bone resorption. Thus orthodontic tooth movement is slower. The effects were proved in the study with guinea pigs - dose of 100mh/kg 2x daily [5]. However, it is recommended to reduce the therapy with these pharmaceuticals during orthodontic treatment [7]. ± COX non-selective: An example is ibuprofen. Ibuprofen inhibits cyclooxygenase 1 and 2, and thus redu

3 osteoklastuê ikostnõâ resorpci. PrÏijeho uzïõâvaâ nõâ tedy dochaâ zõâ ke zpomalenõâ ortodontickeâ ho pohybu zubuê [5,8]. ± COX 2preferencÏnõÂ:Za stupcem skupiny je meloxikam. U neï j nebyl prokaâzaânzïaâ dnyâ vliv na pocï et osteoklastuê anina ortodontickyâ pohyb zubuê [9]. ± COX 2selektivnõÂ: Za stupciteâ to skupiny jsou leâ cï i va zvanaâ koxiby. Byly vyvinuty pro vysoce selektivnõâ uâcïinek pouze na cyklooxygenaâzu 2 z duê vodu redukce nezïaâ doucõâch uâ cï inkuê zejmeâ na na traâ vicõâ uâ strojõâ. I prïijejich uzïõâvaânõâ vsï ak dochaâ zõâ ke zpomalenõâ ortodontickeâ ho pohybu zubuê [10]. Regula tory Ca Va pnõâk je nezbytnou soucï aâ stõâ v mnoha fyziologickyâ ch pochodech homeostaâ zy lidskeâ ho teï la. Meziregula tory jeho metabolismu patrïõâ neï ktereâ hormony, vitamõâny nebo syntetickaâ leâcï iva zvanaâ bisfosfonaâ ty. ± parathormon: vznikaâ v prïõâsï tõâtnyâch zïlaâzaâ ch a jeho sekrecistimuluje receptor reagujõâcõâ na pokles koncentrace vaâ pnõâku v krvi. Jeho uâcï inek tkvõâ ve zvyâsï enõâ koncentrace vaâ pnõâkovyâ ch a snõâzï enõâ koncentrace fosfaâ tovyâ ch iontuê v krvi. Chronicke kontinuaâ lnõâ podaâ vaâ nõâ parathormonu vyvolaâvaâ resorpcikostiv duê sledku diferenciace a aktivace osteoklastuê a tõâm dochaâzõâ ke zvyâsï eneâ mu ortodontickeâ mu pohybu zubuê, chronickeâ intermitentnõâ podaâ vaâ nõâ stimuluje osteoblasty a vede ke zvyâsï enõâ kostnõâ hmoty, avsï ak vliv na ortodontickyâ pohyb zubuê nebyl zaznamenaâ n. Za lezï õâ tedy na efektu podaâvaânõâleâcï iva [11,12]. ± thyroidnõâ hormony: thyroxin a jeho aktivnõâ forma trijodthyronin hrajõâ vyâ znamnou roliv psychickeâ m a fyzickeâ m vyâ vojicï loveï ka. OvlivnÏ ujõâ metabolismus a aktivitu buneï k, pomaâ hajõâ absorpcivaâ pnõâku v tenkeâ m strïeveï a podõâlõâ se tak na kostnõâ remodelaci. Za rovenï podporujõâ produkci interleukinuê, ktereâ jsou duê lezïiteâ pro stimulaci diferenciace osteoklastuê. PrÏijejich uzïõâvaâ nõâ (studie na krysaâch v daâ vce 5, 10 a 20 mg/kg/ denneï),cï inadmeï rneâ produkcidochaâ zõâ ke zvyâsï eneâ rychlostiortodontickeâ ho pohybu zubuê v zaâ vislosti na podaneâ daâ vce [13,14]. ± kalcitonin: je hormon produkovanyâ parafolikulaârnõâmibunï kamisï tõâtneâ zïlaâ zy. Je vyplavovaâ n prïizvyâsï eneâ hladineï vaâ pnõâku v krvi. Jeho uâ kolem je inhibice cï innosti osteoklastuê a stimulace osteoblastuê cozï maâ v ortodoncii za naâ sledek snõâzïenou rychlost pohybu zubuê [15]. ± estrogeny: jsou hormony ovlivnï ujõâcõâ mimo jineâ kostnõâ metabolismus u zï en. SnizÏ ujõâ kostnõâ resorpci tõâm, zï e braâ nõâ produkcicytokinuê, ktereâ jsou duê lezï i teâ pro diferenciaci osteoklastuê, a tõâm snizï ujõâ irychlost ortodontickeâ ho pohybu zubuê [16]. ± vitamin D3: podporuje vstrïebaâ vaâ nõâ vaâ pnõâku ze strïeva a jeho uklaâ daâ nõâ do kostõâ. Jeho tvorbu stimuluje parathormon. Bylo prokaâ zaâ no, zï e u krys prïilokaâ lnõâm ces the number of osteoclasts as well as bone resorption. Therefore, it results in slower orthodontic tooth movement [5,8]. ± COX 2preferential: An example is meloxicam. No impact on the number of osteoclasts or orthodontic movement has been proved [9]. ± COX 2selective: The group is represented by the so called coxibs. They have a highly selective effect only on cyclooxygenase 2, and side effects (especially on the gastrointestinal system) are negligible. However, their use leads to slower orthodontic tooth movement [10]. Ca regulators Calcium is an essential component in many physiological processes of homeostasis in a human body. Its regulators include some hormones, vitamins, and synthetic pharmaceuticals known as bisphosphonates. ± parathormone: made by parathyroid glands, the secretion is stimulated by the receptor that reacts to decreased calcium concentration in blood. It leads to the increase of calcium ionts concentration and to the decrease of phosphate ionts concentration in blood. Chronic continuous administration of parathormone results in bone resorption due to differentiation and activation of osteoclasts, and thus in increased orthodontic tooth movement. Chronic intermittent administration stimulates osteoblasts, and thus results in increased bone mass. However, it doesn't seem to affect orthodontic tooth movement. The method of application and dosage are important [11, 12]. ± thyroid hormones: thyroxine and its active form triiodothyronine play an important role in psychological and physiological development of a human. They affect cellular metabolism and activity, aid in calcium absorption in small intestine, and thus take part in bone remodelling. They also support production of interleukins that stimulate differentiation of osteoclasts. During the administration (trials with rats used the dose of 5, 10 and 20 mg/kg/a day) or in case of excessive production, orthodontic tooth movement accelerates related to the dose applied [13, 14]. ± calcitonine: produced by parafollicular cells of thyroid gland. It is secreted in case there is an increased level of calcium in blood. It inhibits osteoclasts activity and stimulates osteoblasts which results in slower orthodontic movement of teeth [15]. ± estrogenes: hormones influencing, apart from other things, bone metabolism in women. They decrease bone resorption by inhibiting production of cytokines that are important for differentiation of osteoclasts, and thus they slow down orthodontic movement of teeth [16]. ± vitamin D3: supports absorption of calcium from intestine and its accumulation in bones. Production of vitamin D3 is stimulated by parathormone. It was proved that

4 ORTODONCIE podaâ nõâ snizï uje rychlost ortodontickeâ ho pohybu zubuê vzaâ vislosti na podaneâ daâ vce [20,21]. ± Ca jako doplneï k stravy: dennõâ prïõâjem dospeïleâho cï loveïka by meï l tvorïit mg. Jako doplneïk stravy je vaâ pnõâk doporucï ovaâ n zejmeânazïenaâ m po menopauze a muzïuê m nad 65 let jako prevence osteoporoâ zy. Bylo prokaâ zaâ no, zï e jeho nedostatecï nyâ prïõâjem vede ke zvyâsï enõâ rychlostiortodontickeâ ho pohybu zubuê [22]. ± bisfosfonaâ ty: jsou skupinou leâcï iv indikovanyâch prïi poruchaâ ch kostnõâho metabolismu s nadmeï rnou kostnõâ resorpcõâ. PrÏednostneÏ jsou vychytaâvaâ ny v kostech s vysï sï õâ metabolickou aktivitou. Prokazujõ silnou vazbu na vaâ pnõâk a hydroxyapatit a jsou fagocytovaâ ny osteoklasty, kde poteâ spousï teï jõâ jejich apoptoâ zu. Terapie bisfosfonaâ ty muê zï e byâ t komplikovaâ na vznikem osteonekroâ zy cï elisti, kde podstatou komplikace je porucha vaskularizace kostnõâ tkaâ neï. Bisfosfona ty snizï ujõâ rychlost pohybu zubuê a zaâ rovenï istupenï resorpce korïenuê [17, 18, 19]. Antiepileptika Epilepticky zaâ chvat je definovaâ n jako silnaâ synchronizovanaâ aktivita urcïiteâ skupiny neuronuê. CõÂlem antiepileptik je zvyâsïit krïecï ovyâ praâ h. MezinejcÏ asteï jise vyskytujõâcõâ nezïaâ doucõâ uâ cï inky ve stomatologickeâ oblasti patrïõâ vyâ raznaâ hyperplazie gingivy podmõâneï naâ plakem prïipodaâ vaâ nõâ fenytoinu, prïõâpadneï vzaâ cneï ifenobarbitalu. ( Pozn.: K hyperplazii gingivy kromeï antiepileptik dochaâ zõâ takeâ u cykosporinu - viz nõâzï e a blokaâ toruê Ca kanaâ lu [23]). U kolem ortodontisty by meïlobyât usnadneï nõâ pacientovy hygieny a jako obecnaâ doporucï enõâ jsou braâ na tato kriteria: neextrakcï nõâ terapie, uzïõâvaânõâ ortodontickyâ ch zaâ mkuê s nõâzkyâ m profilem, pouzï õâvaâ nõâ kanyl mõâsto krouzïkuê, ukoncï ovaâ nõâ Essix dlah nad uâ rovnõâ gingivy a neuzïõâvaâ nõâ fixnõâch retaineruê [24,25]. Imunosupresiva Specificka imunitnõâ obrana je spojena s proliferacõâ lymfocytuê. K jejõâmu potlacï enõâ se uzï õâvajõâ inhibitory s ruêznou selektivitou. ± Antagoniste interleukinu 1 a 6 a tumor nekrotizujõâcõâho faktoru (TNF): snizï ujõâ zaâ neï tlivou odpoveï d' - tõâm takeâ snizï ujõâ rychlost pohybu zubuê a kostnõâ remodelaci [26]. ± Cyklosporin A: potlacï uje prïenos signaâluê na lymfocyty, zvysï uje osteoklastickou aktivitu a zpuê sobuje lokaâ lnõâ osteopenii alveolaâ rnõâho vyâbeï zï ku. Zrychluje takeâ ortodontickyâ pohyb zubuê. Jako jeho vedlejsïõâ uâcï inek se projevuje hyperplazie gingivy [27]. ± Kortikosteroidy: inhibujõâ tvorbu cytokinuê, prostaglandinuê a TNF. Takte zï dochaâ zõâ k potlacï enõâ zaâneï tliveâ odpoveï di[28], avsï ak zvysï ujõâ rychlost ortodontickeâho pohybu zubuê, zvysï ujõâ rychlost resorpce korïenuê. NavõÂc in rats, when administered topically, orthodontic tooth movement slows down depending on the dose [20, 21]. ± Ca as a nutritional supplement: recommended daily allowance in adults should be between 1000 and 1300 mg. Calcium in the form of nutritional supplement is recommended for women after menopause and for men over the age of 65 as osteoporosis prevention. Insufficient allowance of Ca was proved to result in accelerated orthodontic tooth movement [22]. ± bisphosphonates: the group of pharmaceuticals indicated in bone metabolism disorder and in excessive bone resorption. They are primarily found in bones with higher metabolic activity. They establish a very strong bond with calcium and hydroxyapatite, and they are phagocytized by osteoclasts, in which they later cause apoptosis. Therapy using bisphosphonates may be complicated by osteonecrosis of a jaw which is the result of disorder in vascularization of bone tissue. Bisphosphonates slow down teeth movement as well as root resorption [17, 18, 19]. Anti-epileptic drugs Epilepsy seizure is a strong synchronous activity of a particular group of neurons. Medication aims to increase seizure threshold. The most frequent side effects in dental medicine include excessive hyperplasia of gingiva related to plaque due to administration of phenytonine, rarely also of phenobarbital. ( Note: Hyperplasia of gingiva is also connected to cyclosporine (see below) and inhibitor of Ca channel [23]). An orthodontist should help patients to facilitate oral hygiene; the recommendations include: non-extraction therapy, use of orthodontic brackets with a low profile, use of tubes instead of bands, finishing of Essix splints above the level of gingiva, no use of fixed retainers [24, 25]. Immunosuppressives Specific immuno-protection is related to lymphocytes proliferation. To suppress the proliferation, inhibitors with different selectivity are used. ± Antagonists of interleukin 1 and 6 and tumor necrosis factor (TNF): they suppress inflammatory reaction, and thus they also slow down movement of teeth and bone remodeling [26]. ± Cyclosporine A: suppresses transfer of signals to lymphocytes, increases activity of osteoclasts, and causes local osteopenia of alveolar process. It also accelerates orthodontic movement of teeth. Gingival hyperplasia is amongst frequent side effects [27]. ± Corticosteroides: inhibit production of cytokines, prostaglandines and TNF. They also suppress inflammatory reaction [28]. However, they accelerate orthodontic movement of teeth and root resorption. Due

5 ovlivnï ujõâ vyâ sledky ortodontickeâ leâ cï by z duê vodu snõâzï eneâ synteâ zy kostnõâ hmoty [29, 30]. RuÊ stovyâ hormon SekreciruÊ stoveâ ho hormonu (somatotropinu) z prïednõâho laloku hypofyâ zy regulujõâ dva hypotalamickeâ hormony: somatostatin a somatoliberin. RuÊ stovyâ hormon stimuluje proteosynteâzu a deï lenõâ buneï k. Pokud dochaâ zõâ k poruchaâ m jeho sekrece, muêzïe byât prïõâcï ina na ktereâ koliuâ rovni. Jeho nedostatek zpuê sobuje poruchy ruê stu. K leâcïbeï deficitu se uzïõâvaâ rekombinantnõâ ruê stovyâ hormon a terapie trvaâ azï do dosazï enõâ vyâsï ky dospeïleâho jedince. U cï inek terapie na skelet oblicï eje se pak projevuje nõâzkyâ mihodnotamizadnõâ oblicï ejoveâ vyâsï ky, bimaxilaâ rnõâ retrognaâ ciõâ, zveïtsï enyâm goniovyâmuâ hlem a vysïsïõâ dolnõâ trïetinou oblicï eje a to iprïes to, zïe uâcï inek tohoto hormonu primaâ rneï zasahuje chondrocyty v epifyzaâ r- nõâch chrupavkaâ ch a prïedpoklaâ danyâ ruê st oblicï eje by meï l byâ t ve smeï ru anteriorotace [31,32]. Predikce ruê stu tedy v obdobõâ terapie nenõâ mozïnaâ, a proto se doporucï uje vycï kat s ortodontickou leâcï bou azï do ukoncï enõâ substituce teï mito leâ ky [33]. Parasympatolytika Parasympatolytika jsou specificï tõâ antagonisteâ na cholinergnõâm receptoru muskarinoveâ ho typu. Za stupcem teâ to skupiny je atropin. Ten inhibuje uâcï inky acetylcholinu, cozï se projevõâ uâ tlumem slinnyâ ch a potnõâch zï laâ z, snõâzï enou sekrecõâ hlenuê, snõâzï enõâm tonu hladkeâ ho svalstva apod. Studie Kuijpers et al. (2010) zkoumala vyuzïitõâ uâ tlumu slinneâ sekrece prïinasazovaâ nõâ fixnõâho aparaâ tu jako benefitu [34]. Proti uzï itõâ teï chto laâ tek vsïak stojõâ tvrzenõâ ADA/PDR Guide to Dental Therapeutics z r. 2009: ¹... rïõâzenaâ kontrola salivace beï hem zubnõâho to lower synthesis of bone mass they influence the orthodontic treatment results. Growth hormone Secretion of growth hormone (somatotropine) from anterior pituitary gland is controlled by two hypothalamic hormones: somatostatine and somatoliberine. Growth hormone stimulates proteosynthesis and cell differentiation. Secretion disorder may have a variety of causes. The lack of growth hormone results in growth disorders. To treat the deficit, recombinant growth hormone is administered, and the therapy lasts until the adult height is achieved. The therapy impacts facial skeleton development resulting in lower values of posterior facial height, bimaxillary retrognathia, greater gonion angle, and higher lower facial third, in spite of the fact that the hormone primarily influences chondrocytes in epiphysal cartilages, so that the expected facial growth should follow anteriorotation [31, 32]. Therefore, it is not possible to predict growth during the therapy, and orthodontic treatment should begin only after the medication is finished [33]. Parasympatholytics Parasympatholytics are specific antagonists found in cholinergic receptor of a muscarinic type. Atropine belongs to the group. Atropine inhibits the effects of acetylcholine which results in the falloff of salivary and sweat glands, lower secretion of mucus, lower tonus of smooth muscles, etc. Kuijpers et al (2010) focused on benefits of lower saliva secretion when adjusting fixed appliance [34]. Nevertheless, ADA/PDR Guide to Dental Therapeutics report of 2009 speaks against the use of parasympatholytics: ¹ guided control of salivation during dental treatment is not officially Tab. 1. LeÂcÏ iva se vztahem k ortodontickeâ leâcïbeï Tab.1. Pharmacological agents with relevance to orthodontic treatment Tooth movement Root resorption Tetracycline ± + Paracetamol 0 0 Acetylsalicylic acid ± Ibuprofen ± Meloxicam 0 0 Coxibs ± Parathyroid hormone (continual drug administration) + Thyroid hormones + Calcitonin ± Estrogens ± Bisphosphonates ± ± Vitamin D3 ± Immunosuppressive agents ± Corticosteriods + + 0: bez efektu, no effect ± : zpomalenõâ, slow down + : zrychlenõâ, accelerate

6 ORTODONCIE osï etrïenõâ nenõâ oficiaâ lneï akceptovanou indikacõâ k pouzï itõâ teâ to skupiny leâcï iv...ª [35]. ZaÂveÏr I prïes znacï neâ vyâ hody farmakoterapie by meï l mõât kazïdyâleâ karïvzïdy v poveï domõâ mozïneâ nezïaâ doucõâ uâcï inky leâkuêazaâ rovenï je braâtvuâ vahu prïi indikaci sveâ leâcï by. Vyhne se tak mozïnyâm neprïõâjemnostem a komplikacõâm. Pro snazsï õâ orientaci je zde uvedena tabulka, kteraâ shrnuje vyâ sï e uvedenyâ text do prïehlednyâ ch boduê [Tab.1]. Autorka nemaâ komercï nõâ, vlastnickeâ nebo financï nõâ zaâ jmy na produktech nebo spolecï nostech popsanyâ ch v tomto cïlaâ nku. Literatura/ References 1. Mavragani, M. et al.: Orthodontically induced root and alveolar bone resorption: inhibitory effect of systemic doxycycline administration in rats. Eur. J. Orthodont. 2005, 27, s Grevstad, H. J.: Doxycycline prevents root resorption and alveolar bone loss in rats after periodontal surgery. Scand. J. Dent. Res. 1993, 101, s Vernillo, A. T., Rifkin B. R.: Effects of tetracyclines on bone metabolism, Advanc. Dent. Res. 1998, 12, s RoubalõÂkovaÂ, L.: Za klady chemie leâcïivyâch laâ tek, Olomouc 2012, internetoveâ skriptum, dostupneâ na: chemikalie.upol.cz/skripta/zcii/nsa.pdf 5. Arias, O. R. et al.: Aspirin, acetaminophen, and ibuprofen: their effects on orthodontic tooth movement. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2006, 130, s Roche, J.J. et al.: The effect of acetaminophen on tooth movement in rabbits. Angle Orthodont. 1997, 67, s Kleber, B. M. et al.: Zur Beeinflussung des mechanisch belasteten Parodonts waè hrend orthodontisch induzierter Zahnbewegung mit nichtssteroidalen Antiflogistika. Fortschr. Kieferorthop. 1999, 52, s Vayda, P. et al.: The effect of short term analgesic usage on the rate of orthodontic tooth movement [abstract]. J. Dent. Res. 2000, 79, s Gonzales, C. et al.: Effects of steroidal and non-steroidal drugs on tooth movement and root resorption in the rat molar. Angle Orthodont. 2009, 79, s De Carlos, F. et al: Orthodontic tooth movement after inhibition of cyclooxygenase-2 Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2006, 129, s Soma, S. et al.: Effects of continuous infusion of PTH on experimental tooth movement in rats. J. Bone Miner. Res. 1999, 14, s Soma, S. et al.: Local and chronic application of PTH accelerates tooth movement in rats. J. Dent. Res. 2000, 79, s Verna, C. et al.: The rate and the type of orthodontic tooth movement is influenced by bone turnover in a rat model. Eur. J. Orthodont. 2000, 22, s Shirazi, M. et al.: The effect of thyroid hormone on orthodontic tooth movement in rats. J. Clin. Pediatr. Dent. 1999, 23, s accepted indication for the use of this group of pharmaceuticalsª [35]. Conclusion Despite advantages and benefits of pharmacotherapy, a physician should always consider potential side effects when planning the treatment and avoid possible inconvenience and complications. The table below gives a survey of the findings described above (Table 1). Authors have no commercial, proprietary or financial interest in products or companies mentioned in the article. 15. Trojan, S.: Le karïskaâ fyziologie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, Yamashiro, T. et al.: Influences of ovariectomy on experimental tooth movement in the rat. J. Dent. Res. 2001, 80, s Adachi, H. et al.: Effects of topical administration of a bisphosphonate (risedronate) on orthodontic tooth movement in rats., J. Dent. Res. 1994, 73, s Liu, L. et al.: Effects of local administration of clodronate on orthodontic tooth movement and root resorption in rats. Eur. J. Orthodont. 2004, 26, s Igarashi, K. et al.: Anchorage and retentive effects of a bisphosponate (AHBuBP) on tooth movements in rats. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop., 1994, 106, s Kale, S. et al.: Comparison of the effect of 1,25 dihydroxycholecalciferol and prostaglandin E2 on orthodontic tooth movement. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop., 2004, 125, s Takano-Yamamoto, T. et al.: Effect of age on the rate of tooth movement in the rat in combination with local use of 1,25(OH)2D3 and mechanical force in the rat. J. Dent. Res. 1992, 71, s Midgett, R.J. et al.: The effect of altered bone metabolism on orthodontic tooth movement. Amer. J. Orthodont. 1981, 80, s Butterworth, C.; Chapple, J.: Drug induced gingival overgrowth: a case with auto-correction of incisor drifting. Dent. Update, 2001, 28, s Walker, M. R. et al: Orthodontic treatment of a patient with a renal transplant and drug induced gingival overgrowth: a case report. J. Orthodont., 2007, 34, s Boyd, L. R. et al.: Periodontal considerations in the use of bonds or bands on molars in adolescents and adults. Angle Orthodont. 1992, 62, s Diravidamani, K. et al.: Drugs influencing orthodontic tooth movement: An overall review. J. Pharm. Bioallied. Sci.,2012, 4, s. 299-S Chen, R. Y. et al.: Effect of cyclosporine-a on orthodontic tooth movement in rats. Orthod. Craniofac. Res., 2011, 14, s

7 28. Colin K. L. et al.: Orthodontic tooth movement in the prednisolon-treated rat. Angle Orthodont. 2000, 70, cï. 2, s Ashcraft, M.B. et al.: The effect of corticosteroid-induced osteoporosis on orthodontic tooth movement., Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1992, 102, Kalia, S. et al.: Tissue reaction to orthodontic tooth movement in acute and chronic corticosteroid treatment. Orthod. Craniofac. Res. 2004, 7, s Livne, E. et al.: Comparison of in vitro response to growth hormone by chondrocytes from mandibular condyle cartilage of young and old mice. Calcif. Tissue Int., 1997, 61, s Visnapuu, V. et al.: Growth hormone and insulin-like growth factor I receptors in the temporomandibular joint of the rat. J. Dent. Res. 2001, 80, s Hwang, C. J., Cha, J. Y.: Orthodontic treatment with growth hormone therapy in a girl of short stature. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2004, 126, s Kuijpers, M. A. R. et al.: The effect of antisialogogues in dentistry. J. Amer. Dent. Assoc., 2010, 141, s Yagiela, J. A.: Agents affecting salivation. In: ADA/PDR Guide to Dental Therapeutics. Chicago: American Dental Association, 5ed. Ciancio SG, 2009, s MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Klinika zubnõâho leâ karïstvõâ LF UP Palacke ho 12, Olomouc Altis Group spol. s r. o. ±vyâhradnõâ zaâstupce pro CÏ eskou republiku a Slovensko V roce 2014 pro VaÂs prïipravujeme: TermõÂn: 16.± MõÂsto konaânõâ: Angelo hotel Prague, Radlicka 1g, Praha 5 TeÂma: Biomechanika a estetika zalozïenaâ na strategii ortodontickeâ leâcïby PrÏednaÂsÏejõÂcõÂ: Prof. Dr. Ravi Nanda TeÏsÏõÂsenaVaÂs kolektiv Altis Group s.r.o. Altis Group spol. s r. o., ZÏ erotõânova 901/12, BrÏeclav Tel./fax: , Petra Karafova , Marie PõÂsarÏõÂkova ± Zelena linka: (VOLEJTE ZDARMA!)

PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections

PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections rocïnõâk22 ORTODONCIE PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu infekcïnõâho agens Dental light-curing units and the riskof infections *MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ, **Doc.

More information

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª.

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª. rocïnõâk21 ORTODONCIE Hodnocenõ vyâ sledneâ okluze u pacientuêprezentovanyâch postgraduaâ lnõâmi leâ karïi u atestacïnõâ zkousïky Assessment of occlusion in patients presented by postgraduate students

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review.

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ, MUDr. Hana TycovaÂ, MUDr. Josef KucÏ era Ortodonticke oddeï lenõâ StomatologickeÂ

More information

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review.

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. MUDr. VladimõÂr Filipi Ortodonticke oddeï lenõâ, Stomatologicka klinikafn u sv.anny alf MU v

More information

Calcium Metabolism physiology of hormone 2007

Calcium Metabolism physiology of hormone 2007 Calcium Metabolism physiology of hormone 2007 Calcium metabolism What is the recommended daily intake? 1000mg What is the plasma concentration? 2.2-2.6mmol/L 2.6mmol/L How is calcium excreted? Kidneys

More information

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position ORTODONCIE PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position rocïnõâk24 MDDr. Michaela HadrovaÂ, MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, PhD., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana Tycova Ortodonticke oddeï lenõâ, StomatologickaÂ

More information

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG ORTODONCIE rocïnõâk19 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci

More information

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite ORTODONCIE rocïnõâk20 JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite MUDr. Zuzana KrizÏanovaÂ, MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Ortodonticke oddeï lenõâ, Fakultnõ nemocnice u sv. Anny Brno

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Tvar zubnõâho oblouku po uzaâ veï ru rozsïteï poveâ ho defektu posunem zubuê The shape of a dental arch after the closure of cleft space by movement of teeth MUDr. Helena KopovaÂ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ,

More information

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno rocïnõâk24 ORTODONCIE Databa ze trojrozmeï rnyâ ch modeluê oblicï eje deï tõâ a jejõâ vyuzï itõâ v ortodoncii Database of 3D models of children's faces and its use in orthodontics Mgr. Marie JandovaÂ,

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE ORTODONCIE rocïnõâk22 VyuzÏ itõâ modernõâch DNA metod ve vyâ zkumu molekulaâ rnõâch prïõâcï in hypodoncie Modern DNA methods in the research of molecular causes of hypodontia *, **doc. RNDr. Omar SÏ eryâ,

More information

Aetiology and Pathology of Periodontal Disease. Dr. Wendy Turner

Aetiology and Pathology of Periodontal Disease. Dr. Wendy Turner Aetiology and Pathology of Periodontal Disease Dr. Wendy Turner Lecture Outline Periodontal structures and the inflammatory response Periodontal disease progression stages Pathogenesis and the host response

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk7 ZmeÏ ny profilu oblicï eje ve spolecï enskyâchcï asopisech v pruêbeï hu 0. stoletõâ Changes of face profiles in fashion magazines during the 0th century MUDr.KaterÏina UtõÂkalovaÂ, MUDr.Ivo Marek,

More information

Bisphosphonate therapy. osteonecrosis of the jaw

Bisphosphonate therapy. osteonecrosis of the jaw I overview Bisphosphonate therapy and osteonecrosis of the jaw Authors_Johannes D. Bähr, Prof. Dr Dr Peter Stoll & Dr Georg Bach, Germany _Introduction Fig. 1_Structural formula of pyrophosphate and basic

More information

PAR Joint Health. Inflammation and Joint

PAR Joint Health. Inflammation and Joint PAR ARACTIN Joint Health Inflammation and Joint Arthritis affects more than 7 million Americans. Arthritis is a disease that results in inflammation, pain and stiffness, primarily in the joints and connective

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika rocïnõâk17 cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 17 Rok (Year): 2008 CÏ õâslo (Number): 3 _ Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

More information

Pseudohypoparathyroidism: A Variation on the Theme of Hypoparathyroidism

Pseudohypoparathyroidism: A Variation on the Theme of Hypoparathyroidism Pseudohypoparathyroidism: A Variation on the Theme of Hypoparathyroidism Amanda Tencza MS IV 1 and Michael A. Levine, MD 2 1 Cleveland Clinic Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University

More information

Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers

Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers Dubravka KnezoviÊ-ZlatariÊ Asja»elebiÊ Biserka LaziÊ Department of Prosthodontics School of Dental Medicine University

More information

BISPHOSPHONATE RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAW (BRONJ) BISPHOSPHONATES AND WHAT HAPPENS TO BONE VINCENT E. DIFABIO, DDS, MS MEMBER OF THE COMMITTEE ON HEALTHCARE AND ADVOCACY FROM THE AMERICAN ASSOCIATION

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika ORTODONCIE rocïnõâk16 ORTODONCIE cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 16 Rok (Year): 2007 CÏ õâslo (Number): 5 _ Obsah (Contens):

More information

Cyclooxygenase and NSAIDs

Cyclooxygenase and NSAIDs Cyclooxygenase and NSAIDs Cyclooxygenase An enzyme responsible for the production of prostaglandins Two forms, COX1 and COX2 Contains two separate active sites for prostaglandin synthase One side contains

More information

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination *MUDr. Michal SÏ edivec, *MUDr. Petra HofmanovaÂ, **RNDr. Lucie Grajciarova *Stomatologicka klinikadeï tõâ adospeï lyâ

More information

Regulation of Metabolism. By Dr. Carmen Rexach Physiology Mt San Antonio College

Regulation of Metabolism. By Dr. Carmen Rexach Physiology Mt San Antonio College Regulation of Metabolism By Dr. Carmen Rexach Physiology Mt San Antonio College Energy Constant need in living cells Measured in kcal carbohydrates and proteins = 4kcal/g Fats = 9kcal/g Most diets are

More information

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics ORTODONCIE rocïnõâk23 Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics MUDr. Alena Forma nkovaâ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph. D. OddeÏ lenõâ ortodoncie arozsïteï povyâch vad StomatologickeÂ

More information

Retence premolaâruê Unerupted premolars

Retence premolaâruê Unerupted premolars rocïnõâk17 ORTODONCIE Retence premolaâruê Unerupted premolars MUDr.Hana BenesÏ ovaâ, MUDr.Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad, stomatologickaâ klinika 3. LF UK, FN KraÂ

More information

Psoriasis and Psoriatic Arthritis Alliance

Psoriasis and Psoriatic Arthritis Alliance Psoriasis and Psoriatic Arthritis Alliance A principal source of information on psoriasis and psoriatic arthritis ) Treatments for Psoriatic Arthritis overview Although psoriatic arthritis is a chronic

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk23 ORTODONCIE Sekvenace cïaâ sti genu pro PAX9 a mozïnaâ spojitost nalezenyâ ch polymorfizmuê s agenezõâ zubuê Sequencing of the region of the PAX9 gene and possible connection between discovered

More information

Stages of Intramembranous Ossification

Stages of Intramembranous Ossification Stages of Intramembranous Ossification Results in the formation of cranial bones of the skull (frontal, perietal, occipital, and temporal bones) and the clavicles. All bones formed this way are flat bones

More information

Hormones and regulation. Copyright 2003 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings

Hormones and regulation. Copyright 2003 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Hormones and regulation HORMONES AND HOMEOSTASIS The thyroid regulates development and metabolism The thyroid gland produces two amine hormones T 4 and T 3 These regulate development and metabolism Negative

More information

PARACTIN. Joint Health. Inflammation and Joint

PARACTIN. Joint Health. Inflammation and Joint Address: 77 24 th Avenue W Bradenton, FL 3425 PARACTIN Joint Health Inflammation and Joint Arthritis affects more than 7 million Americans. Arthritis is a disease that results in inflammation, pain and

More information

Pathophysiology of bone metastasis : how does it apply to pain treatment in palliative care? JP Vuillez, Grenoble, France

Pathophysiology of bone metastasis : how does it apply to pain treatment in palliative care? JP Vuillez, Grenoble, France Pathophysiology of bone metastasis : how does it apply to pain treatment in palliative care? JP Vuillez, Grenoble, France Bone metastases 70 % of prostate and breast cancers 30 % of lung, bladder and thyroid

More information

D. Vitamin D. 1. Two main forms; vitamin D2 and D3

D. Vitamin D. 1. Two main forms; vitamin D2 and D3 D. Vitamin D. Two main forms; vitamin D2 and D3 H H D3 - Cholecalciferol D2 - Ergocalciferol Technically, vitamin D is not a vitamin. It is the name given to a group of fat-soluble prohormones (substances

More information

Drug treatments to protect your bones

Drug treatments to protect your bones Drug treatments to protect your bones This information is an extract from the booklet, Bone health. You may find the full booklet helpful. We can send you a copy free see page 5. Contents Bisphosphonates

More information

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss.

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss. Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery Molars The wide occlusal surface is designed for food grinding. The surface needs to be aligned with the

More information

Osteoporosis Medicines and Jaw Problems

Osteoporosis Medicines and Jaw Problems Osteoporosis Medicines and Jaw Problems J. Michael Digney, D.D.S. Osteoporosis is a condition that affects over 10 million patients in this country, with the majority of those being post-menopausal women.

More information

Scoring Guideline for Short FR Question 2 4 points maximum

Scoring Guideline for Short FR Question 2 4 points maximum Scoring Guideline for Short FR Question 2 4 points maximum 2. Endocrine signals are specific and can impact cells that are a relatively long distance away from the secreting endocrine gland. Choose an

More information

PHOSPHATE-SANDOZ Tablets (High dose phosphate supplement)

PHOSPHATE-SANDOZ Tablets (High dose phosphate supplement) 1 PHOSPHATE-SANDOZ Tablets (High dose phosphate supplement) PHOSPHATE-SANDOZ PHOSPHATE-SANDOZ Tablets are a high dose phosphate supplement containing sodium phosphate monobasic. The CAS registry number

More information

Pharmacotherapy in the Elderly. Judy MY Wong

Pharmacotherapy in the Elderly. Judy MY Wong Pharmacotherapy in the Elderly Judy MY Wong judywong@berkeley.edu Percentage of population with prescription and number of medication per individual increase with age Definitions Pharmacology: pharmakon

More information

Residency Competency and Proficiency Statements

Residency Competency and Proficiency Statements Residency Competency and Proficiency Statements 1. REQUEST AND RESPOND TO REQUESTS FOR CONSULTATIONS Identify needs and make referrals to appropriate health care providers for the treatment of physiologic,

More information

Bisphosphonate (BP) is used for the long-term

Bisphosphonate (BP) is used for the long-term CLINICIAN S CORNER Optimizing orthodontic treatment in patients taking bisphosphonates for osteoporosis James J. Zahrowski Tustin, Calif Bisphosphonates have unique pharmacological characteristics unlike

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

http://vitamind.ucr.edu/workshop.html The primary mission of the Vitamin D Workshop is to conduct scientific meetings on all topics related to vitamin D, but particularly those in which active current

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk21 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

BONE DENSITY TESTING

BONE DENSITY TESTING body DEXA measure your health fit.com.au BONE DENSITY TESTING Diagnosing Osteoporosis HOW STRONG ARE YOUR BONES? 76 Keilor Rd, Essendon North 3041 Tel: 9374 3392 www.bodydexafit.com.au www.facebook.com/bodydexafit

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 1 CÏ asopis

More information

Hormonal Cycles. 1. Briefly describe each component of an endocrine feedback loop: Stimulus. Production Cell. Hormone. Target Cell. Target Cell Action

Hormonal Cycles. 1. Briefly describe each component of an endocrine feedback loop: Stimulus. Production Cell. Hormone. Target Cell. Target Cell Action Hormonal Cycles Directions: a. Click the Contents button. b. Open the Endocrine System File. c. Click Animations. d. Click Hormonal Cycles. 1. Briefly describe each component of an endocrine feedback loop:

More information

RESIDENT TRAINING GOALS AND OBJECTIVES STATEMENTS

RESIDENT TRAINING GOALS AND OBJECTIVES STATEMENTS RESIDENT TRAINING GOALS AND OBJECTIVES STATEMENTS Evaluation and treatment of dental emergencies Recognize, anticipate and manage emergency problems related to the oral cavity. Differentiate between those

More information

Cystic fibrosis and bone health

Cystic fibrosis and bone health Cystic fibrosis and bone health Factsheet March 2013 Cystic fibrosis and bone health Introduction As we get older our bones become thinner and weaker, and may become more susceptible to fracture. However

More information

Bone Disease in Myeloma

Bone Disease in Myeloma Bone Disease in Myeloma Boston, Massachusetts Saturday, July 26, 2008 Brian G.M. Durie, M.D. Bone Disease in Myeloma Lytic Lesions Spike Bone Marrow Plasma Cells Collapse of Vertebrae Biology of Myeloma

More information

SUMMARY OF THE RISK MANAGEMENT PLAN (by medicinal product)

SUMMARY OF THE RISK MANAGEMENT PLAN (by medicinal product) PART VI SUMMARY OF THE RISK MANAGEMENT PLAN (by medicinal product) Format and content of the summary of the RMP The summary of the RMP part VI contains information based on RMP modules SI, SVIII and RMP

More information

MELATONIN PROLACTIN FOLLICLE STIMULATING HORMONE (FSH) SOURCE: Pineal Gland. STIMULUS FOR RELEASE: Darkness or lack of bright sunlight.

MELATONIN PROLACTIN FOLLICLE STIMULATING HORMONE (FSH) SOURCE: Pineal Gland. STIMULUS FOR RELEASE: Darkness or lack of bright sunlight. SOURCE: Pineal Gland MELATONIN STIMULUS FOR RELEASE: Darkness or lack of bright sunlight. *Have a calming or sedating effect makes you mellow by encouraging the onset and depth of sleep. *Excess secretion

More information

Osteoporosis. Overview

Osteoporosis. Overview Osteoporosis Overview Osteoporosis is defined as compromised bone strength that increases risk of fracture (NIH Consensus Conference, 2000). Bone strength is characterized by bone mineral density (BMD)

More information

Nursing 113. Pharmacology Principles

Nursing 113. Pharmacology Principles Nursing 113 Pharmacology Principles 1. The study of how drugs enter the body, reach the site of action, and are removed from the body is called a. pharmacotherapeutics b. pharmacology c. pharmacodynamics

More information

Today we will talk about the parathyroid gland. Now concerning the parathyroid gland.

Today we will talk about the parathyroid gland. Now concerning the parathyroid gland. Today we will talk about the parathyroid gland The lecture started when one of the students asked about the difference between the cortisol and cortisone. And the doctor answer was that both are hormones

More information

Chapter 8. Calcium Homeostasis

Chapter 8. Calcium Homeostasis Chapter 8 Calcium Homeostasis Introduction Calcium has a number of critical roles in physiology. It is required for muscle contraction, as an enzyme co-factor, and as a second messenger. In order for these

More information

Chapter 11. What are the functions of the skeletal system? More detail on bone

Chapter 11. What are the functions of the skeletal system? More detail on bone Skeletal System Chapter 11 11.1 Overview of the skeletal system What are the functions of the skeletal system? 1. Supports the body 2. Protects the soft body parts 3. Produces blood cells 4. Stores minerals

More information

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis *MUDr. Alena MottlovaÂ, **MUDr. Martin Kotas, Ph.D.,

More information

Anterior Pituitary hormones. Thyroid and Pancreatic Hormones. Topics for today:

Anterior Pituitary hormones. Thyroid and Pancreatic Hormones. Topics for today: Thyroid and Pancreatic Hormones Topics for today: Review of pituitary hormones Structure of thyroid gland Thyroid and parathyroid hormones Pancreatic endocrine tissue Action of insulin and glucagon Control

More information

Hypothalamus & pituitary gland. By Dr. Isabel Hwang Department of Physiology Faculty of Medicine University of Hong Kong Hong Kong

Hypothalamus & pituitary gland. By Dr. Isabel Hwang Department of Physiology Faculty of Medicine University of Hong Kong Hong Kong Hypothalamus & pituitary gland By Dr. Isabel Hwang Department of Physiology Faculty of Medicine University of Hong Kong Hong Kong Hypothalamus Contains neural centers for hunger, thirst, and body temperature.

More information

OPG-Fc inhibits ovariectomy-induced growth of disseminated breast cancer cells in bone.

OPG-Fc inhibits ovariectomy-induced growth of disseminated breast cancer cells in bone. Title of the poster Authors Sheffield Cancer Research Centre University of Sheffield OPG-Fc inhibits ovariectomy-induced growth of disseminated breast cancer cells in bone. Dr Penelope Ottewell Background

More information

North Carolina Rheumatology Association Position Statements

North Carolina Rheumatology Association Position Statements North Carolina Rheumatology Association Position Statements I. Biologic Agents A. Appropriate delivery, handling, storage and administration of biologic agents B. Indications for biologic agents II. III.

More information

The Adverse Effects of Orthodontic Treatment

The Adverse Effects of Orthodontic Treatment THE ADVERSE EFFECTS OF ORTHODONTIC TREATMENT By The Adverse Effects of Orthodontic Treatment William F. Holt and Judith B. Rose From Riolo, M. and Avery, J. Eds., Essentials for Orthodontic Practice, EFOP

More information

ACE s Essentials of Exercise Science for Fitness Professionals. Chapter 2: Hormones

ACE s Essentials of Exercise Science for Fitness Professionals. Chapter 2: Hormones ACE s Essentials of Exercise Science for Fitness Professionals Chapter 2: Hormones Learning Objectives This chapter covers how the body responds to the demands of exercise at the cellular level and the

More information

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development ORTODONCIE rocïnõâk16 Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development *,**RNDr.Jana FleischmannovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D., *,****RNDr.

More information

We Want to Keep You Smiling. Bone Regeneration with Geistlich Bio-Oss and Geistlich Bio-Gide

We Want to Keep You Smiling. Bone Regeneration with Geistlich Bio-Oss and Geistlich Bio-Gide We Want to Keep You Smiling Bone Regeneration with Geistlich Bio-Oss and Geistlich Bio-Gide Strong Bone for a Healthier Smile Strong and healthy teeth provide a feeling of well-being, self-confidence and

More information

Anatomy & Physiology I Self Quiz (Skeletal System Part I)

Anatomy & Physiology I Self Quiz (Skeletal System Part I) Pro: Manhal Chbat Anatomy & Physiology I Self Quiz (Skeletal System Part I) 1. The skeleton does all of the following EXCEPT: A) supports soft tissues. B) provides attachment points for tendons of skeletal

More information

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 54 RozeslaÂna dne 6. rïõâjna 2003 Cena KcÏ 85,50 OBSAH: 116. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o prïijetõâ EvropskeÂ

More information

What You Need to Know for Better Bone Health

What You Need to Know for Better Bone Health What You Need to Know for Better Bone Health A quick lesson about bones: Why healthy bones matter The healthier your bones The more active you can be Bone health has a major effect on your quality of life

More information

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 19 Rok (Year): 2010 CÏ õâslo (Number): 1 Indexova no: Bibliographia Medica CÏ

More information

A Genetic Analysis of Rheumatoid Arthritis

A Genetic Analysis of Rheumatoid Arthritis A Genetic Analysis of Rheumatoid Arthritis Introduction to Rheumatoid Arthritis: Classification and Diagnosis Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disorder that affects mainly synovial joints.

More information

The Endocrine System

The Endocrine System Essentials of Human Anatomy & Physiology Elaine N. Marieb Seventh Edition Chapter 9 The Endocrine System Slides 9.1 9.48 Lecture Slides in PowerPoint by Jerry L. Cook The Endocrine System Second messenger

More information

Corporate Medical Policy

Corporate Medical Policy Corporate Medical Policy File Name: Origination: Last CAP Review: Next CAP Review: Last Review: testing_serum_vitamin_d_levels 9/2015 2/2016 2/2017 2/2016 Description of Procedure or Service Vitamin D,

More information

The Role of Bisphosphonates in Multiple Myeloma: 2007 Update Clinical Practice Guideline

The Role of Bisphosphonates in Multiple Myeloma: 2007 Update Clinical Practice Guideline The Role of Bisphosphonates in Multiple Myeloma: 2007 Update Clinical Practice Guideline Introduction ASCO convened an Update Committee to review and update the 2002 recommendations for the role of bisphosphonates

More information

glucose and fatty acids to raise your blood sugar levels.

glucose and fatty acids to raise your blood sugar levels. Endocrine & Cell Communication Part IV: Maintaining Balance (Homeostasis) TEACHER NOTES needs coding 1 Endocrine & Cell Communication Part IV: Maintaining Balance (Homeostasis) 2 AP Biology Curriculum

More information

Pharmacology 260 Online Course Schedule Spring 2012

Pharmacology 260 Online Course Schedule Spring 2012 Pharmacology 260 Online Course Spring 2012 The topics listed below do not necessarily correspond to a 1 - hour lecture period. You should cover the topics for each week at some time during that week. Readings

More information

ORGAN SYSTEMS OF THE BODY

ORGAN SYSTEMS OF THE BODY ORGAN SYSTEMS OF THE BODY DEFINITIONS AND CONCEPTS A. Organ a structure made up of two or more kinds of tissues organized in such a way that they can together perform a more complex function that can any

More information

Pathogenesis of Periodontal Disease

Pathogenesis of Periodontal Disease Pathogenesis of Periodontal Disease Dr. Erry Mochamad Arief USM School of Dentistry 1 July 2007 Yr 2 1july 2007 yr 2 2007 1 Objectives 1. To understand the histological changes that occur during the development

More information

Chapter 6: The Skeletal System: Bone Tissue

Chapter 6: The Skeletal System: Bone Tissue Chapter 6: The Skeletal System: Bone Tissue Chapter Objectives FUNCTIONS OF THE SKELETAL SYSTEM 1. Discuss the functions of support, protection, assistance in movement, mineral homeostasis, blood cell

More information

A: Nursing Knowledge. Alberta Licensed Practical Nurses Competency Profile 1

A: Nursing Knowledge. Alberta Licensed Practical Nurses Competency Profile 1 A: Nursing Knowledge Alberta Licensed Practical Nurses Competency Profile 1 Competency: A-1 Anatomy and Physiology A-1-1 A-1-2 A-1-3 A-1-4 A-1-5 A-1-6 A-1-7 A-1-8 Identify the normal structures and functions

More information

Boning Up On Osteoporosis

Boning Up On Osteoporosis Boning Up On Osteoporosis Nicholas J. Avallone,, M.D. Orthopedic Surgeon Sports Medicine Specialist Conflicts of Interest I have no relationships with any company listed in this talk. Resources National

More information

Osteoporosis Treatments That Help Prevent Broken Bones. A Guide for Women After Menopause

Osteoporosis Treatments That Help Prevent Broken Bones. A Guide for Women After Menopause Osteoporosis Treatments That Help Prevent Broken Bones A Guide for Women After Menopause June 2008 fast facts Medicines for osteoporosis (OSS-tee-oh-puh-ROW-sis) can lower your chance of breaking a bone.

More information

Calcium. 1995-2013, The Patient Education Institute, Inc. www.x-plain.com nuf40101 Last reviewed: 02/19/2013 1

Calcium. 1995-2013, The Patient Education Institute, Inc. www.x-plain.com nuf40101 Last reviewed: 02/19/2013 1 Calcium Introduction Calcium is a mineral found in many foods. The body needs calcium to maintain strong bones and to carry out many important functions. Not having enough calcium can cause many health

More information

NIMULID MD. 1. Introduction. 2. Nimulid MD Drug delivery system

NIMULID MD. 1. Introduction. 2. Nimulid MD Drug delivery system NIMULID MD 1. Introduction Nimulid MD is a flavoured dispersible Nimesulide tablet with fast mouth dissolving characteristics thereby providing immediate relief. Nimesulide is a non-steroidal antiinflammatory

More information

Ch. 6 Bones and Skeletal Tissue JEOPARDY!! With your host Mrs. Colson

Ch. 6 Bones and Skeletal Tissue JEOPARDY!! With your host Mrs. Colson Ch. 6 Bones and Skeletal Tissue JEOPARDY!! With your host Mrs. Colson Classification & Function Bone Structure Bone Development Remodeling & Repair RANDOM! 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30

More information

VITAMIN D, RICKETS AND OSTEOPOROSIS

VITAMIN D, RICKETS AND OSTEOPOROSIS VITAMIN D, RICKETS AND OSTEOPOROSIS OBJECTIVES: Ø Understand the functions, metabolism and regulation of vitamin D Ø Discuss the role of vitamin D in calcium homeostasis Ø Identify the types and causes

More information

Testosterone Therapy for Women

Testosterone Therapy for Women Testosterone Therapy for Women The Facts You Need Contents 2 INTRODUCTION: The Facts You Need... 3-4 CHAPTER 1: Testosterone and Women... 5-9 CHAPTER 2: Testosterone Therapy for Women... 10-14 CONCLUSION:

More information

Osteoporosis and Arthritis: Two Common but Different Conditions

Osteoporosis and Arthritis: Two Common but Different Conditions and : Two Common but Different Conditions National Institutes of Health and Related Bone Diseases ~ National Resource Center 2 AMS Circle Bethesda, MD 20892 3676 Tel: 800 624 BONE or 202 223 0344 Fax:

More information

(NPF) IL-1 TNF. COX-2 mrna

(NPF) IL-1 TNF. COX-2 mrna IL-6 酶 (COX-2)IL-6 (NPF) IL-1TNF NPF COX-2 IL-6 NPF 34 IL-6 COX-2 mrna NPF IL-6 COX-2 mrna COX-2 IL-6 mrna IL-6 COX-2 mrna IL-6 mrna COX-2 mrna NPF IL-6 COX-2 IL-6 mrna 酶 Abstract Nasal polyp (NP) is the

More information

FACT SHEET TESTETROL, A NOVEL ORALLY BIOACTIVE ANDROGEN

FACT SHEET TESTETROL, A NOVEL ORALLY BIOACTIVE ANDROGEN FACT SHEET TESTETROL, A NOVEL ORALLY BIOACTIVE ANDROGEN General Pantarhei Bioscience B.V. is an emerging specialty pharmaceutical company with a creative approach towards drug development. The Company

More information

Treatment of Myeloma Bone Disease

Treatment of Myeloma Bone Disease Treatment of Myeloma Bone Disease James R. Berenson, MD Medical & Scientific Director Institute for Bone Cancer & Myeloma Research West Hollywood, CA Clinical Consequences of Myeloma Bone Disease Pathological

More information

CHS 06-07 BONES AND SKELETAL TISSUES

CHS 06-07 BONES AND SKELETAL TISSUES CHS 06-07 BONES AND SKELETAL TISSUES This chapter provides a review of bone and skeletal tissue. The human skeleton is composed primarily of two connective tissues: (1) cartilage and (2) bone. CHARACTERISTICS

More information

Orthodontic Treatment During Pregnancy

Orthodontic Treatment During Pregnancy ORIGINAL ARTICLE Orthodontic Treatment During Pregnancy Raj Rishi Bhushan* and Stuti Mohan* Abstract Pregnancy can cause acute gingival inflammation that may progress to a periodontal condition in a patient

More information

CLASSIFICATION OF PERIODONTAL DISEASES. Dr. Majdy IDREES

CLASSIFICATION OF PERIODONTAL DISEASES. Dr. Majdy IDREES CLASSIFICATION OF PERIODONTAL DISEASES Dr. Majdy IDREES WHY CLASSIFY? Disease classification, ideally provides a short, but comprehensive review of all known disease processes affecting a tissue or organ

More information

ORTHODONTIC TREATMENT

ORTHODONTIC TREATMENT ORTHODONTIC TREATMENT Informed Consent for the Orthodontic Patient As a general rule, positive orthodontic results can be achieved by informed and cooperative patients. Thus, the following information

More information

Osteoporosis. What are the indications for bone mass measurement issued by National Osteoporosis Foundation?

Osteoporosis. What are the indications for bone mass measurement issued by National Osteoporosis Foundation? Osteoporosis Dr. Pradeep Kumar Shenoy C Consultant Rheumatologist, KMC Hospital, Mangalore What are the major components of the bone? The main structural elements of bone are osteoid, which is a protein

More information

BULLETIN. Slovak Republic Ministry of Health

BULLETIN. Slovak Republic Ministry of Health BULLETIN Slovak Republic Ministry of Health Part 51-53 November 13, 2009 No. 57 CONTENTS: 52. Slovak Republic Ministry of Health Guidelines for the Diagnosis of Glucocorticoidinduced Osteoporosis 52. Slovak

More information

CELL SIGNALING Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

CELL SIGNALING Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. CELL SIGNALING 2016 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Cell signaling mediates: reaction to signals from environment communication between cells teamwork of cells in multicell organism Signaling pathway includes:

More information

Fortunately, there are many things we can do at every age to keep our bones strong and healthy.

Fortunately, there are many things we can do at every age to keep our bones strong and healthy. Healthy Bones at Every Age Page ( 1 ) Bone health is important at every age and stage of life. The skeleton is our body s storage bank for calcium a mineral that is necessary for our bodies to function.

More information