FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

Size: px
Start display at page:

Download "FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT"

Transcription

1 FORM 1363 (E) (12-93) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Popis jednotlivyâ ch zahranicï nõâch staâ tnõâch dluhuê a soukromyâ ch dluhuê garantovanyâ ch institucemi staâ tnõâho sektoru. PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 261/1995 Sb. 1. REPORTING COUNTRY VykazujõÂcõ zemeï CZ 2. DEBT No. CÏ õâslo dluhu 2a. DEBT No. IN REPORTING COUNTRY (if different) CÏ õâslo dluhu ve vykazujõâcõâ zemi 3. NAME OF BORROWER Jme no dluzïnõâka 4. TYPE OF BORROWER (mark one) Typ dluzïnõâka 1. CENTRAL GOVERNMENT U strïednõâ vlaâ da 2. CENTRAL BANK Centra lnõâ banka 4. LOCAL GOVERNMENT Regiona lnõâ vlaâ da 6. PUBLIC CORPORATION StaÂtnõ (verïejneâ ) organizace 7. MIXED ENTERPRISE SmõÂsÏ enyâ podnik 8. OFFICIAL DEVELOPMENT BANK U rïednõâ rozvojovaâ banka 9. PRIVATE Soukromy 5. NAME OF GUARANTOR JmeÂno rucï itele 6. BUDGET FINANCED? Financova no staâ tnõâm rozpocï tem? YES NO Ano Ne 7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE Sektor ekonomiky a uâ cï el 8. TYPE OF AGREEMENT (mark one) Typ smlouvy 0. NORMAL LOAN BeÏ zïnaâ puê jcïka 1. DEBT REFINANCING Refinancova nõâ dluhu 2. DEBT RESCHEDULING Restrukturalizace dluhu 3. OTHER (describe in notes) Ostatnõ (popisï te v poznaâ mce) 12. NAME OF LENDER JmeÂno veï rïitele 12 a. CREDITOR GUARANTY AGENCY Instituce garantujõâcõâ veï rïitele 13. CREDITOR COUNTRY ZemeÏ veï rïitele 14. TYPE OF CREDITOR (mark one) Typ veï rïitele 1. EXPORTER Vy vozce 2. PRIVATE BANK, OR OTHER FINANCIAL INSTITUTION Soukroma banka, financï nõâ instituce 4. INTERNATIONAL ORGANIZATION Mezina rodnõâ organizace 5. GOVERNMENT OR PUBLIC AGENCY Vla dnõâ nebo staâ tnõâ instituce 6. BOND Bondy (dluhopisy, obligace) 8. NATIONALIZATION ZestaÂtneÏ nõâ 15. COMMITMENT DATE Datum zaâ vazku 16. AMOUNT OF COMMITMENT CÏ aâ stka zaâ vazku... OF WHICH v tom RESCHEDULED PRINCIPAL ARREARS Jistina puê vodneï nesplacenaâ ve lhuê teï RESCHEDULED INTEREST ARREARS U rok puê vodneï nesplacenyâ ve lhuê teï RESCHEDULED MATURITIES Jistina splatnaâ puê vodneï v obdobõâ konsolidace RESCHEDULED INTEREST U rok splatnyâ puê vodneï v obdobõâ konsolidace RESCHEDULED SHORT TERM Jistina splatnaâ do 1 roku RESCHEDULED PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT Restrukturalizace soukromeâ ho negarantovaneâ ho dluhu

2 PokracÏ ovaâ nõâ FORM1: 9. PRINCIPAL REPAYMENTS Spla tky jistiny 1. PATTERN OF REPAYMENTS (mark one) Rozvrh splaâ tek 1. EQUAL PAYMENTS Stejne splaâ tky 2. ANNUITY Anuita 3. ONE LUMP SUM Jedina platba 4. OTHER (provide schedule on Form 1A) Ostatnõ 2. REPAYMENT BASED ON (mark one) Spla tky zaâ visleâ na TOTAL COMMITMENT Celkove m zaâvazku EACH DRAWING KazÏde m cïerpaânõâ 3. IF REPAYMENT IS BASED ON DRAWINGS Je-li platba zaâ vislaâ na cï erpaâ nõâ a. No. OF MONTHS FROM DRAWING TO FIRST PRINCIPAL REPAYMENT PocÏet meï sõâcuê od cïerpaânõâ uâ veï ru do 1. splaâtky jistiny b. No. OF PRINCIPAL PAYMENTS ON EACH DRAWING PocÏet splaâtek jistiny po kazïdeâm cïerpaânõâ - tj. po kazïdeâ cïaâstecï neâ dodaâvce zbozïõâ (cï erpaânõâ uâ veï ru) 10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES Datum splaâ tek jistiny 1. FIRST FINAL... Prvnõ Poslednõ 3. No. OF PAYMENTS PER YEAR... PocÏ et splaâ tek za rok 11. CONSOLIDATION PERIOD Obdobõ konsolidace FROM... TO CURRENCY IN WHICH MeÏ na, ve ktereâ 1. AMOUNT IS REPORTED... se cï aâ stka vykazuje 2. DEBT IS REPAYABLE... je dluh splaâ cen 18. TYPE OF INTEREST OR BASE Typ uâ roku nebo baâ ze 1. INTEREST FREE Bezu rocïnaâ puê jcïka 2. INTEREST INCLUDED IN PRINCIPAL U rok zahrnutyâ v jistineï 3. FIXED RATE/RATES Pevna uâ rokovaâ sazba 4. VARIABLE RATE/RATES Pohybliva uâ rokovaâ sazba 5. OTHER (Form 1A required) Ostatnõ (Tab. 1A) IF RATES ARE VARIABLE GIVE BASE Jsou-li sazby pohybliveâ, udejte baâzi. 6. 1st VARIABLE BASE pohyblivaâ baâ ze 7. 2nd VARIABLE BASE pohyblivaâ baâ ze 19. INTEREST RATES OR MARGINS U rokoveâ sazby a rozpeï tõâ 1. 1st FIXED RATE... % 3. 2nd FIXED RATE... % Prvnõ pevnaâ uâ rokovaâ sazba Druha pevnaâ uâ rokovaâ sazba 2. 1st VARIABLE MARGIN... % 4. 2nd VARIABLE MARGIN... % Prvnõ prïiraâ zïka Druha prïiraâ zïka 20. INTEREST PAYMENTS DATES Data splaâtek uâ rokuê 1. FIRST FINAL... Prvnõ splaâ tka Poslednõ splaâ tka 3. No. OF PAYMENTS PER YEAR... PocÏ et splaâ tek za rok 4. FOR ITEMS 19.3 OR 19.4 ABOVE, GIVE DATES ON WHICH RATES TAKE EFFECT Pro polozïky ad 19.3 nebo 19.4 se uvede datum, od kdy sazby budou platit 21. COMMITMENT CHARGE (rate %) Od 22. NOTES Pozna mky Do Za vazkovaâ provize Na zev a adresa vykazujõâcõâ jednotky: Jme no zpracovatele vyâ kazu: RazõÂtko a podpis: tel. cï.: fax: lol-0032

3 FORM 1364 (E) (12-88) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM1A: SCHEDULE OF DRAWINGS AND PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS FOR INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Rozvrh splaâ tek jistin a uâ rokuê pro jednotliveâ zahranicï nõâ staâ tnõâ dluhy a pro soukromeâ dluhy garantovaneâ institucemi staâ tnõâho sektoru 1. REPORTING COUNTRY CZ VykazujõÂcõ zemeï 3. CURRENCY IN WHICH REPORTED MeÏ na, ve ktereâ se dluh vykazuje 2. DEBT No. IdentifikacÏ nõâ cïõâslo dluhu 4. TYPE OF SUBMISSION CHECK IF: A. ORIGINAL B. REVISION Typ zasõâlaneâ ho vyâkazu A. OriginaÂl B. Oprava DATE Datum MONTH YEAR MeÏ sõâc Rok (1) (2) SCHEDULE OF RESCHEDULINGS Rozvrh splaâ tek prïi restrukturalizaci dluhu (3) ESTIMATED FUTURE PAYMENTS Odhad budoucõâch splaâ tek PRINCIPAL INTEREST Jistina U rok (4) (5) NOTES: Na zev, adresa a razõâtko vykazujõâcõâ jednotky: Jme no a podpis zpracovatele: tel. cï.: fax: lol-0032

4 FORM 1365(E) (12-88) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 2: INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBTS AND PRIVATE DEBTS PUBLICLY GUARANTEED Jednotlive zahranicï nõâ staâ tnõâ dluhy a soukromeâ dluhy garantovaneâ institucemi staâ tnõâho sektoru CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD Stav a transakce beï hem vykazovaneâ ho obdobõâ 1. REPORTING COUNTRY CZ 2. PERIOD ENDED (month, year) Konec obdobõâ (meï sõâc, rok) ITEM DESCRIPTION DEBT NUMBER IdentifikacÏ nõâ cïõâslo dluhu CURRENCY REPORTED MeÏ na, ve ktereâ se dluh vykazuje DEBT OUTSTANDING DISBURSED Stav dluhu UNDRAWN BALANCE NecÏ erpanyâ zuê statek PRINCIPAL IN ARREARS Jistina po lhuê teï splatnosti INTEREST IN ARREARS U rok po lhuê teï splatnosti COMMITMENT Za vazky DRAWINGS CÏ erpaâ nõâ CANCELLATIONS Storna WRITE-OFFS Odpisy PRINCIPAL PAID Zaplacena jistina INTEREST PAID Zaplaceny uâ rok STATUS AND TRANSACTIONS 20R 30R 80R 90R PRINCIPAL ARREARS RESCHEDULED Jistina nesplacenaâ ve lhuê teï INTEREST ARREARS RESCHEDULED U rok po splatnosti PRINCIPAL RESCHEDULED Jistina rozvrzïenaâ do novyâ ch termõânuê splaâ cenõâ INTEREST RESCHEDULED U rok rozvrzïenyâ do novyâ ch termõânuê splaâ cenõâ Na zev a adresa vykazujõâcõâ jednotky: Jme no zpracovatele: tel. cï.: fax: RazõÂtko a podpis: lol-0032

5 FORM 1366 (E) (12-77) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 3: REVISIONS OF FORMS 1 AND 2 Opravy vyâ kazuê FORM 1 a 2 1. REPORTING COUNTRY: VykazujõÂcõ zemeï 2. DATE OF SUBMISSION: Datum odeslaâ nõâ CZ DEBT NUMBER PERIOD ENDED (MONTH, YEAR) 1) ITEM OR COLUMN (DESCRIBE) REVISED DATA 2) IdentifikacÏ nõâ cïõâslo dluhu Konec obdobõâ (MeÏ sõâc, rok) PolozÏka nebo sloupec (popisï te) Opravene uâ daje NOTES: Na zev, adresa a razõâtko JmeÂno a podpis respondenta: zpracovatele: tel. cï.: fax: 1) For Form 2, enter the date of the form being revised. 1) Pro FORM 2, uveâst datum prïedlozïenõâ tiskopisu, kteryâ je opravovaân. 2) If an amount, indicate the currency in which reported. 2) CÏ aâstku uveâst vcï. meïny, ve ktereâ je vykazovaâna. lol-0032

6 FORM 1368 (E) (12-88) PART A. CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD CÏ aâ st A. Stav a transakce uskutecï neï neâ v pruê beï hu uplynuleâ ho obdobõâ TYPE OF CREDITOR Typ veï rïitele PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS Soukrome banky a ostatnõâ financï nõâ instituce FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES ZahranicÏ nõâ materïskeâ a prïipojeneâ spolecï nosti EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES Vy vozci a jineâ soukromeâ zdroje OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS) Oficia lnõâ (vlaâ dy a mezinaâ rodnõâ organizace) TOTAL SoucÏ et (1) BEGINNING OF PERIOD ZacÏ aâ tek obdobõâ DRAWN AND OUTSTANDING CÏ erpanyâ a dosud nezaplacenyâ dluh (2) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 4: EXTERNAL PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT ZahranicÏ nõâ soukromeâ negarantovaneâ dluhy DRAWINGS CÏ erpaâ nõâ (In thousands of U. S. dollars) (v tisõâcõâch USD) TRANSACTIONS DURING PERIOD PRINCIPAL PAID Zaplacena jistina Transakce beï hem obdobõâ INTEREST PAID Zaplaceny uâ rok PRINCIPAL RESCHEDULED Jistina - noveâ rozvrzïeneâ splaâ tky INTEREST RESCHEDULED U rok - noveâ rozvrzïeneâ splaâ tky (3) (4) (5) (6) (7) 1. REPORTING COUNTRY VykazujõÂcõ zemeï 2. TYPE OF DEBTOR (CHECK ONE) DRAWN AND OUTSTANDING CÏ erpanyâ a dosud nezaplacenyâ dluh END OF PERIOD Konec obdobõâ PRINCIPAL IN ARREARS Jistina po lhuê teï splatnosti CZ Typ dluzïnõâka (oznacï te jeden) COMMERCIAL BANKS OTHER KomercÏ nõâ banky Ostatnõ DIRECT INVESTMENT ENTERPRISES PrÏõÂmõ investorïi 3. PERIOD ENDED Konec obdobõâ INTEREST IN ARREARS U rok po lhuê teï splatnosti (8) (9) (10) PART B. ESTIMATED FUTURE PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST CÏ aâ st B. Budoucõ splaâ tky jistiny a uâ roku TYPE OF CREDITOR Typ veï rïitele PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS Soukrome banky a jineâ financï nõâ instituce FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES ZahranicÏ nõâ materïskeâ a prïipojeneâ spolecï nosti EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES Vy vozci a jineâ soukromeâ zdroje OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS) Oficia lnõâ (vlaâ dy a mezinaâ rodnõâ organizace) TOTAL SoucÏ et PRINCIPAL Jistina After 19. INTEREST U rok TYPE OF CREDITOR Typ veï rïitele PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS Soukrome banky a jineâ financï nõâ instituce FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES ZahranicÏ nõâ materïskeâ a prïipojeneâ spolecï nosti EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES Vy vozci a jineâ soukromeâ zdroje OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS) Oficia lnõâ (vlaâ dy a mezinaâ rodnõâ organizace) TOTAL SoucÏ et After 19. Na zev a adresa vykazujõâcõâ jednotky: Jme no zpracovatele: tel. cï.: fax: RazõÂtko a podpis: lol-0032

7 CÏ ESKA NA RODNI BANKA OZP (CÏ NB) 2-97 OZNA MENI INKAS A U HRAD TY KAJIÂCIÂCH SE VZNIKU A ZMEÏ NY PRÏ IÂME INVESTICE V ZAHRANICÏ I A POSKYTNUTY CH U VEÏ RUÊ, MAJIÂCIÂCH CHARAKTER PRÏ IÂME INVESTICE *) Podle 5 odst.1 põâsm. b) devizoveâho zaâkona cï. 219/95 Sb. tuzemec plnõâ oznaâmenõâ prïi kazïdeâ uâhradeï nebo inkasu, ktereâ znamenaâ - vznik a zmeïnu podõâlu na zaâkladnõâm jmeïnõâ prïõâmeâ investice v zahranicïõâ nebo - poskytnutõâ nebo splaâcenõâ poskytnuteâho uâveïru, majõâcõâho charakter prïõâmeâ investice, a to - prïi uâhradeï vuê cïi cizozemci nebo tuzemci v zahranicïõâ ve trojõâm vyhotovenõâ bance soucïasneï s prïõâkazem pro prïevod peneïzïnõâch prostrïedkuê do zahranicïõâ, - prïi inkasu od cizozemce nebo tuzemce v zahranicïõâ ve trojõâm vyhotovenõâ bance do 20 kalendaârïnõâch dnuê od prïipsaânõâ peneïzïnõâch prostrïedkuê na uâcïet nebo od data, kdy se o prïipsaânõâ teïchto prostrïedkuê doveïdeïl. Tuzemec - uâcïastnõâk prïõâmeâ investice 1. PorÏad. cïõâslo prïõâmeâ investice / porïad. cï. oznaâmenõâ / list cï. 2. ICÏO, u fyzickeâ osoby rodneâ cïõâslo 3. OKECÏ 4. ZkraÂceny naâzev 5. SNA 6. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 7. PraÂvnõ forma 8. PSCÏ 9. Obec ZahranicÏnõ podnik s oznamovanou prïõâmou investicõâ v zahranicïõâ 10. NaÂzev 11. KoÂd zemeï ISO 12. PodnikaÂnõ (cïinnost) v odveïtvõâ - koâd OKECÏ 13. Datum vzniku (den,meïsõâc,rok) ZaÂkladnõ jmeïnõâ Inkaso / U hrada Plat.titul KoÂd meïny ISO V tis. jednotkaâch meïny Datum inkasa / uâhrady Celkova vyâsïe 15. Upsany podõâl tuzemce 16. Splaceny podõâl tuzemce 17. VyÂsÏe oznamovanaâ VyÂsÏe oznamovanaâ VyÂsledny podõâl tuzemce Poskytnuty uâveïr 20. Celkova vyâsïe 21. Dosud poskytnuto 22. VyÂsÏe poskytovaneâ (oznamovaneâ) cïaâstky Dosud splaceno 24. VyÂsÏe oznamovaneâ splaâtky 7 4 5

8 OZP (CÏ NB) 2-97 strana Druh uârokoveâ sazby 26. UÂ rokovaâ sazba p.a. v % na 1. des. mõâsto PrÏehled cïerpaânõâ a splaâcenõâ uâveïru bez uârokuê 27. KoÂd meïny ISO pro cïerpaânõâ 28. KoÂd meïny ISO pro splaâcenõâ Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit. Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit Datum zpracovaânõâ (den,meïsõâc,rok) RazõÂtko a podpis : 50. Sestavil : 51. CÏõÂslo telefonu : PotvrzenõÂ banky ( koâd, datum, razõâtko, podpis ) : 52. KoÂd banky 53. Datum (den,meïsõâc,rok)

9 CÏ ESKA NA RODNI BANKA OZP (CÏ NB) 3-97 OZNA MENI INKAS A U HRAD TY KAJIÂCIÂCH SE VZNIKU A ZMEÏ NY PRÏ IÂME INVESTICE CIZOZEMCE V TUZEMSKU A PRÏ IJATY CH U VEÏ RUÊ, MAJIÂCIÂCH CHARAKTER PRÏ IÂME INVESTICE *) Podle 5 odst.1 põâsm. b) devizoveâho zaâkona cï. 219/95 Sb. tuzemec plnõâ oznaâmenõâ prïi kazïdeâ uâhradeï nebo inkasu, ktereâ znamenaâ - vznik a zmeïnu podõâlu cizozemce na zaâkladnõâm jmeïnõâ jeho prïõâmeâ investice v tuzemsku nebo - prïijetõâ nebo splaâcenõâ prïijateâho uâveïru, majõâcõâho charakter prïõâmeâ investice, a to - prïi uâhradeï vuê cïi cizozemci ve trojõâm vyhotovenõâ bance soucïasneï s prïõâkazem pro prïevod peneïzïnõâch prostrïedkuê do zahranicïõâ, - prïi inkasu od cizozemce ve trojõâm vyhotovenõâ bance do 20 kalendaârïnõâch dnuê od prïipsaânõâ peneïzïnõâch prostrïedkuê na uâcïet nebo od data, kdy se o prïipsaânõâ teïchto prostrïedkuê doveïdeïl. Podnik s oznamovanou prïõâmou investicõâ v tuzemsku 1. PorÏad. cïõâslo prïõâmeâ investice / porïad. cï. oznaâmenõâ / list cï. 2. ICÏO, u fyzickeâ osoby rodneâ cïõâslo 3. OKECÏ 4. ZkraÂceny naâzev 5. SNA 6. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 7. PraÂvnõ forma 8. PSCÏ 9. Obec 10. Datum vzniku (den,meïsõâc,rok) Cizozemec - uâcïastnõâk v prïõâmeâ investici 11. NaÂzev 12. PraÂvnõ forma 13. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 14. KoÂd zemeï ISO 15. PodnikaÂnõ (cïinnost) v odveïtvõâ - koâd OKECÏ ZaÂkladnõ jmeïnõâ Inkaso / U hrada Plat.titul KoÂd meïny ISO V tis. jednotkaâch meïny Datum inkasa / uâhrady Celkova vyâsïe 17. Upsany podõâl cizozemce 18. Splaceny podõâl cizozemce 19. VyÂsÏe oznamovanaâ VyÂsÏe oznamovanaâ VyÂsledny podõâl cizozemce PrÏijaty uâveïr 22. Celkova vyâsïe 23. Dosud prïijato 24. VyÂsÏe prïijateâ (oznamovaneâ) cïaâstky Dosud splaceno 26. VyÂsÏe oznamovaneâ splaâtky 8 4 5

10 27. Druh uârokoveâ sazby 28. UÂ rokovaâ sazba p.a. v % na 1. des. mõâsto 29. SmeÏrovaÂnõÂ uâveïru do odveïtvõâ - koâd OKECÏ 30. Forma zajisïteïnõâ uâveïru OZP (CÏ NB) 3-97 strana 2 UÂ cïel uâveïru 31. celkem z toho: 32. dovoz KoÂd meïny investice naâkup provoz ostatnõâ ISO strojnõâ stavebnõâ nemovitostõâ PrÏehled cïerpaânõâ a splaâcenõâ uâveïru bez uârokuê 33. KoÂd meïny ISO pro cïerpaânõâ 34. KoÂd meïny ISO pro splaâcenõâ Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit. Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit Datum zpracovaânõâ (den,meïsõâc,rok) RazõÂtko a podpis : 56. Sestavil : 57. CÏõÂslo telefonu : PotvrzenõÂ banky ( koâd, datum, razõâtko, podpis ) : 58. KoÂd banky 59. Datum (den,meïsõâc,rok)

11 CÏ ESKA NA RODNI BANKA OZP (CÏ NB) 4-97 OZNA MENI INKAS A U HRAD TY KAJIÂCIÂCH SE PRÏ IJETI FINANCÏ NIÂHO U VEÏ RU OD CIZOZEMCE */ ( kromeï uâveïruê, majõâcõâch charakter prïõâmeâ investice **/ nebo puê jcïky mezi fyzickyâmi osobami, pokud nenõâ urcïena k podnikaânõâ ) Podle 5 odst.1 põâsm. b) devizoveâho zaâkona cï. 219/95 Sb. tuzemec plnõâ oznaâmenõâ prïi kazïdeâm inkasu nebo uâhradeï souvisejõâcõâ s prïijetõâm financïnõâho uâveïru od cizozemce, a to - prïi inkasu (cïerpaânõâ) uâveïru od cizozemce ve trojõâm vyhotovenõâ bance do 20 kalendaârïnõâch dnuê od prïipsaânõâ peneïzïnõâch prostrïedkuê na uâcïet nebo od data, kdy se o prïipsaânõâ teï chto prostrïedkuê doveïdeïl, - prïi splaâcenõâ (uâhradeï) uâveïru ve trojõâm vyhotovenõâ bance soucïasneï s prïõâkazem pro prïevod peneïzïnõâch prostrïedkuê vuê cïi cizozemci. Tuzemec - prïõâjemce uâveïru 1. PorÏad. cïõâslo uâveïru / porïad. cï. oznaâmenõâ / list cï. 2. ICÏO, u fyzickeâ osoby rodneâ cïõâslo 3. OKECÏ 4. ZkraÂceny naâzev 5. SNA 6. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 7. PraÂvnõ forma 8. PSCÏ 9. Obec PrÏijaty uâveïr Inkaso / U hrada Plat.titul KoÂd meïny ISO V tis. jednotkaâch meïny Datum inkasa / uâhrady Celkova vyâsïe 11. VyÂsÏe dosud prïijataâ VyÂsÏe dosud splacenaâ VyÂsÏe oznamovanaâ VyÂsÏe oznamovanaâ prïijataâ VyÂsÏe oznamovanaâ splacenaâ Druh uârokoveâ sazby 17. U rokovaâ sazba p.a. v % na 1. des. mõâsto 18. SmeÏrovaÂnõ uâveïru do odveïtvõâ - koâd OKECÏ 19. Forma zajisïteïnõâ uâveïru Cizozemec - poskytovatel uâveïru 20. NaÂzev 21. PraÂvnõ forma 22. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 23. KoÂd zemeï 24. Druh poskytovatel

12 UÂ cïel uâveïru 25. celkem z toho: 26. dovoz OZP (CÏ NB) 4-97 KoÂd meïny investice naâkup provoz ostatnõâ ISO strojnõâ stavebnõâ nemovitostõâ strana 2 PrÏehled cïerpaânõâ a splaâcenõâ uâveïru bez uârokuê 27. KoÂd meïny ISO pro cïerpaânõâ 28. KoÂd meïny ISO pro splaâcenõâ Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit. Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit Datum zpracovaânõâ (den,meïsõâc,rok) RazõÂtko a podpis : 50. Sestavil : 51. CÏõÂslo telefonu : PotvrzenõÂ banky ( koâd, datum, razõâtko, podpis ) : 52. KoÂd banky 53. Datum (den,meïsõâc,rok)

13 CÏ ESKA NA RODNI BANKA OZP (CÏ NB) 7-04 OZNA MENI O ZRÏ IÂZENI A STAVU U CÏ TUÊ V ZAHRANICÏ I NEBO SVEÏ RÏ ENI VLASTNIÂCH PROSTRÏ EDKUÊ K ULOZÏ ENI NA U CÏ ET V ZAHRANICÏ I Podle 5 odst. 1 põâsm. c) devizoveâho zaâkona cï. 219/1995 Sb. tuzemec plnõâ oznamovacõâ povinnost - za kazïdeâ kalendaârïnõâ cïtvrtletõâ, a to do 20. kalendaârïnõâho dne naâsledujõâcõâho po skoncïenõâ cïtvrtletõâ (tuzemci - praâvnickeâ osoby a tuzemci - podnikateleâ), - za beïzïnyâ kalendaârïnõâ rok, a to do 20. ledna naâsledujõâcõâho roku (tuzemci - fyzickeâ osoby, ktereâ nejsou podnikateli), prïedaânõâm ve dvojõâm vyhotovenõâ mõâstneï prïõâslusïneâ pobocïce CÏ NB. 1. OznaÂmenõ za cïtvrtletõâ, rok Tuzemec 2. PorÏadove cïõâslo oznaâmenõâ 3. ICÏO, u fyzickeâ osoby rodneâ cïõâslo 4. OKECÏ 5. ZkraÂceny naâzev 6. SNA 7. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 8. PraÂvnõ forma 9. PSCÏ 10. Obec 11. CÏõÂslo devizoveâho povolenõâ U cïet v zahranicïõâ 12. CÏõÂslo uâcïtu v zahranicïõâ 13. Datum zalozïenõâ (den,meïsõâc,rok) 14. Druh uâcïtu 15. U cïel zalozïenõâ 16. Stav uâcïtu k pocïaâtku oznamovaneâho obdobõâ 17. U hrn prïõâjmuê za oznamovaneâ obdobõâ 18. U hrn vyâdajuê za oznamovaneâ obdobõâ 19. Stav uâcïtu ke konci oznamovaneâho obdobõâ KoÂd meïny ISO V jednotkaâch meïny 1 2 ZahranicÏnõ financïnõâ instituce spravujõâcõâ uâcïet 20. NaÂzev 21. PraÂvnõ forma 22. KoÂd zemeï ISO

14 ZahranicÏnõÂ subjekt, ktereâmu jsou prostrïedky sveïrïeny 23. NaÂzev 24. PraÂvnõÂ forma 25. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 26. KoÂd zemeï ISO 27. CÏõÂslo uâcïtu OZP (CÏ NB) 7-04 strana VyÂsÏe sveïrïenyâch prostrïedkuê KoÂd meïny ISO V jednotkaâch meïny Datum zpracovaânõâ (den,meïsõâc,rok) RazõÂtko a podpis : 30. Sestavil : 31. CÏõÂslo telefonu : PotvrzenõÂ banky ( datum, razõâtko, podpis ) : 32. Datum (den,meïsõâc,rok)

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Farmaka a jejich mozïnyâ vztah k ortodontickeâ leâcïbeï. Souborny referaât. Pharmaceuticals - potential effects on orthodontic treatment. Systematic review. MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Ortodonticke oddeï

More information

REPORT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS For Other Than An Authorized Committee

REPORT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS For Other Than An Authorized Committee FEC FORM 3X REPORT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS For Other Than An Authorized Committee Office Use Only 1. NAME OF COMMITTEE (in full) TYPE OR PRINT Example: If typing, type over the lines. 12FE4M5 ADDRESS

More information

MDM Bank. Interim Consolidated Condensed Financial Statements for the Nine-Month Period Ended 30 September 2008

MDM Bank. Interim Consolidated Condensed Financial Statements for the Nine-Month Period Ended 30 September 2008 Interim Consolidated Condensed Financial Statements for the Nine-Month Period Ended Together with Independent Auditors Report Interim Consolidated Condensed Financial Statements for the Nine-Month Period

More information

FORM PF (Paper Version) Reporting Form for Investment Advisers to Private Funds and Certain Commodity Pool Operators and Commodity Trading Advisors

FORM PF (Paper Version) Reporting Form for Investment Advisers to Private Funds and Certain Commodity Pool Operators and Commodity Trading Advisors FORM PF (Paper Version) Reporting Form for Investment Advisers to Private Funds and Certain Commodity Pool Operators and Commodity Trading Advisors OMB APPROVAL OMB Number: 3235-0679 Expires: March 31,

More information

Home Equity Lines of Credit

Home Equity Lines of Credit The Federal Reserve Board What you should know about Home Equity Lines of Credit Board of Governors of the Federal Reserve System www.federalreserve.gov 0412 What You Should Know about Home Equity Lines

More information

Guidelines for Preparing an Error-Free Call Report: FFIEC 002 Common Reporting Errors

Guidelines for Preparing an Error-Free Call Report: FFIEC 002 Common Reporting Errors Guidelines for Preparing an Error-Free Call Report: FFIEC 002 Federal Reserve Bank of New York Updated by: Susan Jessop December, 2002 Guidelines for Preparing an Error-Free Call Report (For FFIEC 002

More information

Federal Direct Consolidation Loan Instructions for Application and Promissory Note

Federal Direct Consolidation Loan Instructions for Application and Promissory Note Federal Direct Consolidation Loan Instructions for Application and Promissory Note OMB No. 1845-0053 Form Approved Exp. Date 02/28/2014 Before You Begin Gather all of your education loan records, account

More information

The Bright Start College Savings Program Direct-Sold Plan. Supplement dated January 30, 2015 to Program Disclosure Statement dated November 12, 2012

The Bright Start College Savings Program Direct-Sold Plan. Supplement dated January 30, 2015 to Program Disclosure Statement dated November 12, 2012 The Bright Start College Savings Program Direct-Sold Plan Supplement dated January 30, 2015 to Program Disclosure Statement dated November 12, 2012 This supplement amends the Program Disclosure Statement

More information

DIRECT LOAN CONSOLIDATION

DIRECT LOAN CONSOLIDATION DIRECT LOAN CONSOLIDATION Self-Help Packet (February 2013) DIRECT LOAN CONSOLIDATION Consolidation Consolidation is similar to refinancing a loan. You can consolidate all, just some, or even just one of

More information

Finding the Payment $20,000 = C[1 1 / 1.0066667 48 ] /.0066667 C = $488.26

Finding the Payment $20,000 = C[1 1 / 1.0066667 48 ] /.0066667 C = $488.26 Quick Quiz: Part 2 You know the payment amount for a loan and you want to know how much was borrowed. Do you compute a present value or a future value? You want to receive $5,000 per month in retirement.

More information

Basel Committee on Banking Supervision. Consultative Document. The New Basel Capital Accord. Issued for comment by 31 May 2001

Basel Committee on Banking Supervision. Consultative Document. The New Basel Capital Accord. Issued for comment by 31 May 2001 Basel Committee on Banking Supervision Consultative Document The New Basel Capital Accord Issued for comment by 31 May 2001 January 2001 Table of Contents PART 1: SCOPE OF APPLICATION... 1 A. Introduction...

More information

CALL REPORT INSTRUCTION BOOK UPDATE

CALL REPORT INSTRUCTION BOOK UPDATE CALL REPORT INSTRUCTION BOOK UPDATE MARCH 2015 FILING INSTRUCTIONS NOTE: This instruction book update is designed for two-sided (duplex) printing. The pages listed in the column below headed Remove Pages

More information

General Conditions Applicable to the African Development Bank Loan Agreements and Guarantee Agreements (Non Sovereign Entities)

General Conditions Applicable to the African Development Bank Loan Agreements and Guarantee Agreements (Non Sovereign Entities) General Conditions Applicable to the African Development Bank Loan Agreements and Guarantee Agreements 2 Table of Contents ARTICLE I... 1 APPLICATION TO LOAN AGREEMENTS AND GUARANTEE AGREEMENTS... 1 SECTION

More information

William D. Ford Federal Direct Loan Program Direct Subsidized Loan and Direct Unsubsidized Loan Borrower s Rights and Responsibilities Statement

William D. Ford Federal Direct Loan Program Direct Subsidized Loan and Direct Unsubsidized Loan Borrower s Rights and Responsibilities Statement Important Notice: This Borrower s Rights and Responsibilities Statement provides additional information about the terms and conditions of the loans you receive under the accompanying Master Promissory

More information

CONDITIONS FOR OPENING, USING AND CLOSING A CURRENT ACCOUNT AT WIPO

CONDITIONS FOR OPENING, USING AND CLOSING A CURRENT ACCOUNT AT WIPO CONDITIONS FOR OPENING, USING AND CLOSING A CURRENT ACCOUNT AT WIPO 1. General provisions: Upon the request of regular clients of the Organization, WIPO is offering to open a current account in Swiss Francs

More information

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION FIRST QUARTER CALL REPORT MUST BE RECEIVED BY: APRIL 24, 2015

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION FIRST QUARTER CALL REPORT MUST BE RECEIVED BY: APRIL 24, 2015 NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION ALEXANDRIA, VA 214-3428 OFFICIAL BUSINESS MUST BE RECEIVED BY: APRIL 24, 2015 TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE CREDIT UNION ADDRESSED: NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION

More information

PUBLIC FINANCE MANAGEMENT ACT NO. 1 OF 1999

PUBLIC FINANCE MANAGEMENT ACT NO. 1 OF 1999 PUBLIC FINANCE MANAGEMENT ACT NO. 1 OF 1999 [ASSENTED TO 2 MARCH, 1999] [DATE OF COMMENCEMENT: 1 APRIL, 2000] (Unless otherwise indicated) (English text signed by the President) NATIONAL TREASURY This

More information

Variable Names & Descriptions

Variable Names & Descriptions Variable Names & Descriptions Freddie Mac provides loan-level information at PC issuance and on a monthly basis for all newly issued fixed-rate and adjustable-rate mortgage (ARM) PC securities issued after

More information

Mortgage Fact Find. This Fact Find is for use when offering Mortgage Products. It does not cover Regulated Investment Products.

Mortgage Fact Find. This Fact Find is for use when offering Mortgage Products. It does not cover Regulated Investment Products. Adviser / Consultant Name Client Reference of Fact Find Applicant Details Joint Application Title Male Female Male Female Surname First Name(s) Previous Name(s) Nationality of Birth (dd/mm/yyyy) Marital

More information

FRS 102 LIMITED. Example Financial Statements For the year ended 31 December 2015

FRS 102 LIMITED. Example Financial Statements For the year ended 31 December 2015 Example Financial Statements Introduction These illustrative financial statements are an example of a group and parent company financial statements prepared for the first time in accordance with FRS 102

More information

Using Credit to Your Advantage.

Using Credit to Your Advantage. Using Credit to Your Advantage. Topic Overview. The Using Credit To Your Advantage topic will provide participants with all the basic information they need to understand credit what it is and how to make

More information

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F OMB APPROVAL OMB Number: 3235-0288 Expires: July 31, 2015 Estimated average burden hours per response..2645.52

More information

Account Specific Terms and Conditions. Effective from 15 May 2015

Account Specific Terms and Conditions. Effective from 15 May 2015 Account Specific Terms and Conditions Effective from 15 May 2015 1 Account Specific Terms and Conditions contents Citigold Current Account pages 3-4 Citi Plus Current Account pages 5-6 Citi Access Account

More information

Partnership Form M3 Instructions 2014

Partnership Form M3 Instructions 2014 Partnership Form M3 Instructions 2014 What s New for 2014 Factor Percentages have Changed The property, payroll, and sales factors on Schedule M3A have changed. Beginning in tax year 2014 and beyond, Minnesota

More information

Chapter 7. Loans Requiring Special Underwriting, Guaranty and Other Considerations Overview

Chapter 7. Loans Requiring Special Underwriting, Guaranty and Other Considerations Overview Chapter 7. Loans Requiring Special Underwriting, Guaranty and Other Considerations Overview Introduction This chapter contains information about loans requiring special underwriting, guaranty, and other

More information

H O W T O R E A D A FINANCIAL REPORT

H O W T O R E A D A FINANCIAL REPORT H O W T O R E A D A FINANCIAL REPORT HOW TO READ A FINANCIAL REPORT GOALS OF THIS BOOKLET An annual report is unfamiliar terrain to many people. For those who are not accountants, analysts or financial

More information

Financial Institution Business Act B.E. 2551

Financial Institution Business Act B.E. 2551 Page 1 of 61 Unofficial Translation This translation is for the convenience of those unfamiliar with the Thai language. Please refer to the Thai text for the official version -------------------------------------------------------------------------------

More information

Note: Refer to the Statement of Organization, Form 410, for guidance to determine the type of committee.

Note: Refer to the Statement of Organization, Form 410, for guidance to determine the type of committee. Recipient Committee Campaign Statement FORM 460 The Form 460 is for use by ALL recipient committees, including: Candidates, Officeholders and Their Controlled Committees A candidate or fi ceholder who

More information