Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review."

Transcription

1 Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ, MUDr. Hana TycovaÂ, MUDr. Josef KucÏ era Ortodonticke oddeï lenõâ Stomatologicke kliniky 1. LF UK a VFN Praha Department of Orthodontics, Clinic of Stomatology, 1st Medical Faculty of Charles University and General University Hospital (VFN), Prague U vod I kdyzï bylo CBCT (Cone Beam computerized tomography) prïedstaveno jizï prïed cï tvrt stoletõâm, teprve v poslednõâ dekaâ deï se podarïilo vyvinout systeâ m prïimeï rïenyâ ch rozmeï ruê a zaâ rovenï cenoveï dostupnyâ, kteryâ je pouzï itelnyâ i v ortodontickyâ ch praxõâch. OrtodontistuÊ m poskytuje pro diagnoâ zu a stanovenõâ leâcï ebneâ ho plaâ nu nejen zobrazenõâ dvojdimenzionaâ lnõâ (2D), ale zejmeâ na zobrazenõâ trojdimenzionaâ lnõâ (3D) [1]. TeÏ chto mozïnostõâ se v ortodoncii s vyâ hodou vyuzïõâvaâ k detailnõâmu zjisïteï nõâ polohy retinovanyâ ch zubuê, k objasneïnõâ mozïnyâ ch resorpcõâ korïenuê prïilehlyâ ch zubuê, u asymetriõâ oblicï ejoveâ ho skeletu, prïõâpadneï u parodontologickyâ ch pacientuê s insuficiencõâ kosti [2]. PrÏõÂchod CBCT muê zïe prïislõâbit i dokonalejsï õâ 3D kefalometrickou analyâ zu [3]. KromeÏ toho CBCT vysï etrïenõâ nachaâ zõâ svoje mõâsto i v implantologii a v maxilofaciaâ lnõâ chirurgii [2]. Nespornou vyâ hodou CBCT v porovnaâ nõâ s FBCT (Fan Beam computerized tomography) je, zïe je prïesneïjsï õâ, skenovacõâ cï as je kratsïõâ, je znacïneï levneïjsï õâ a zejmeânamaâ mnohem mensïõâdaâ vku zaârïenõâ [4] (Ortodoncie 2012, 21, cï. 4, s ). Introduction Though Cone Beam Computerized Tomography (CBCT) had been introduced twenty five years ago, the appropriate and available system applicable also in orthodontic practice was developed only in the last decade. CBCT provides orthodontists with two-dimensional (2D) as well as three-dimensional (3D) imaging which helps in diagnostics and in preparing the treatment plan [1]. In orthodontics, CBCT is used to identify precisely the position of impacted teeth, to assess potential resorption of roots of adjacent teeth, and to evaluate facial skeletal asymmetries [2]. The insufficient bone in patients with periodontitis can be determined. CBCT can promise the better 3D cephalometric analysis [3]. It is also used in implantology and maxillofacial surgery [2]. In comparison with Fan Beam Computerized Tomography (FBCT), CBCT is more accurate, scanning process is shorter, it involves less radiation, so it is faster and safer for a patient, and it is also far less expensive [4] (Ortodoncie 2012, 21, No. 4, p ). Realita a CBCT CBCT je vsï eobecneï povazï ovaâ no za ªzlaty standardª pro diagnostiku v maxilofaciaâ lnõâ oblasti[5]. Ale zacï õânajõâ prïevlaâ dat iopacïneânaâ zory [6]. V roce 2010 vysï el v americkyâch novinaâ ch The New York Times cïlaânek, na jehozï zaâ kladeï se dostala do poveï domõâ spolecïnostiskutecï nost, zï e pouzïitõâ CBCT v ortodoncii je spojeno s radiacï nõâ zaâ teï zï õâ, kteraâ je pod tlakem marketingu prodejcuê rtg prïõâstrojuê podcenï ovaâ na [7]. Farman, prezident AAOMR (American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology) poukazuje na nezbytnost ochrany Current situation and CBCT CBCT is generally considered a ªgolden standardª in maxillofacial diagnostics [5]. However, recently we witness an increased number of opposite views [6]. In 2010, The New York Times published an article focusing on the fact that the use of CBCT in orthodontics involves an amount of radiation which had been underestimated due to the efforts of marketing and false advertisements [7]. Farman, the President of the American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology (AAOMR) underlines the need to protect against the radiation load involved 192

2 rocïnõâk21 prïed radiacïnõâzaâteïzïõâ spojenou s pouzïõâvaâ nõâm CBCT a to zejmeâna u deï tõâ, ktereâ jsou radiosenzitivneï jsï õâ [7]. Obavy vidõâ jako opodstatneï neâ, protozïe s prïõâchodem CT prïõâstrojuê do pediatrie dosï lo v minulosti k prïeexponovaânõâ deï tõâ. A podobnyâ trend nastaâvaâ iv soucï asneâ dobeï [8]. Za povsï imnutõâ stojõâ i cïlaâ nek Hujoela a kol., kterïõâ poukazujõâ na to, zï e velkeâ mnozï stvõâ studiõâ se zabyâvaâ orgaâ novyâ mi daâ vkamiu dospeï lyâ ch, zatõâmco veï tsï ina ortodontickyâ ch pacientuê jsou deï tia adolescenti. ZduÊ raznï ujõâ, zï e poloha orgaânuê u mladyâch lidõâ je odlisïnaâ. Pokud se neberou v uâ vahu vsï echny tyto odlisï nosti, muêzï e dochaâzet k chybneâ interpretaci zaâ veï ruê vyâ zkumuê, kdy vyâsledky studiõâ na dospeï lyâ ch budou pausï alizovaâ ny i na deï tskeâ pacienty. AutorÏicÏ laâ nku takeâ poukazujõâ na probleâm prïeexponovaânõâdeïtõâs prïõâchodem CT do medicõâny azaâ rovenï se obaâ vajõâ, zï e pod reklamnõâm tlakem zduê raznï ujõâcõâm nõâzkeâ daâ vky u CBCT prïõâstrojuê klinicï tõâleâ karïipodcenõâ skutecï neâ daâ vky u mladyâ ch lidõâ [8]. Proble m odpoveï dnosti DalsÏ õâprobleâ m, kteryâ se v soucï asneâ dobeï vynorïuje, se tyâkaâ odpoveï dnostiza hodnocenõâ CBCT zobrazenõâ. Patologicke uâ tvary z celeâ maxillofaciaâ lnõâ oblastiby meï l optimaâ lneï hodnotit radiolog a zpraâ vu posõâlat indikujõâcõâmu specialistovi (naprï. stomatologovicï iortodontistovi). SkutecÏ nost je ale takovaâ, zï e CBCT prïõâstroj muê zïe vlastnit jakyâ koliv specialista vcï etneï ortodontistuê a tak iinterpretace snõâmkuê zuê staâ vaâ na teï chto leâ karïõâch. Vzhledem k tomu, zïe se cï asto nejednaâ jen o zobrazenõâ dentice, je nutneâ, aby stomatologoveâ meï lidostatecï neâ veïdomostia zkusï enosti v oblasti anatomie a patologie hlavy a krku. Farman upozornï uje, zï e pokud nebude hodnotit CBCT zkusï enyâ leâ karï, muê zï e dojõât nejen k chybneâ interpretaci s naâ slednou neadekvaâ tnõâ leâ cï bou, ale ik prïehleâ dnutõâ ruê znyâ ch patologickyâ ch procesuê [9]. Organizace HPA (The Health Protection Agency ) ve Velke Brita nii doporucï uje, aby CBCT hodnotil bud' dostatecï neï zkusï enyâ a prosï kolenyâ stomatolog nebo aby poskytovatel CBCT vysï etrïenõâ zameï stnaâ val radiologa, kteryâ pro neï j bude CBCT hodnotit [10]. Podle Melsenove by 3D radiografie meï la byâ t soucï aâ stõâ vzdeï laâ vacõâho programu v ortodoncii [11]. K tomuto naâ zoru se prïiklaâ nõâ iscarfe [12]. V prïõâpadeï patologickyâchnaâ lezuê mimo dentici by se meï l ortodontista radit jesïteï s radiologem [11, 13]. Scarfe upozornï uje na to, zï e nenõâ neobvykleâ, zï e prïõâmo firmy, ktereâ distribuujõâ CBCT prïõâstroje, porïaâ dajõâ vzdeï laâ vacõâ kurzy (kde komercï nõâ zaâ jem prïevlaâ daâ nad zdravotnickyâ m). To vedlo k plaâ novaâ nõâ vzdeï laâ vacõâch kurzuê na firmaâ ch nezaâ vislyâ mi organizacemi. AAOMR (American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology) je neziskovaâ organizace reprezentovanaâ maxilofaciaâ lnõâmi radiology v USA. Tato organizace prïedpoklaâ daâ, zïe vsï eobecnyâ nekomercï nõâ vzdeï laâ vacõâ kurz ohledneï CBCT by mohl byât zahaâ jen uzï v roce V podobneâm with CBCT especially in children who are more sensitive to radiation [7]. He points out the fact that after CT had been introduced in pediatrics, children were overly exposed to radiation. He can see the similar trend today connected to CBCT [8]. The article by Hujoel et al., emphasizes the fact that while a number of studies deal with radiation load in adults, most orthodontic patients are children and adolescents. The authors point out that organs are located differently in young people. If the differences are not taken into account, study results interpretations may be wrong (the results obtained in adults may be inappropriately applied to young children). They also mention the problem of children's over-exposure resulting from CT use in medicine, and they voice their worries about that the clinical physicians may underestimate real doses in young people due to the advertised low radiation load connected with CBCT [8]. Responsibility Another question is who is responsible for CBCT images interpretation. Pathological formations of maxillofacial area should be read by a radiologist who would then send the report to the specialist sending the patient (e.g. dentist or orthodontist). However, today CBCT equipment may own any specialist, orthodontists included, and thus images are interpreted by those physicians. With regard to the fact that very often the scan includes more than just a dentition image, it is necessary that dentists have sufficient knowledge and expertise in the anatomy and pathology of head and neck. Farman points out that in case CBCT is evaluated by a less experienced physician, the interpretation may be wrong, and various pathological processes may be unnoticed [9]. The Health Protection Agency (HPA), U.K., recommends that CBCT be evaluated by an experienced and trained dentist or a radiologist [10]. According to Melsen, 3D radiography should become a part of graduation curriculum for orthodontists [11]. The same view is voiced also by Scarfe [12]. In case of pathological findings outside dentition, an orthodontist should always consult a radiologist [11, 13]. Scarfe mentions that companies selling CBCT equipment often offer training programmes (with prevailing commercial interest). Similar courses are also organized by independent institutions. The American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology (AAOMR) is a non-profit organization represented by U.S. maxillofacial radiologists. AAOMR assumes that a general non-commercial CBCT training course starts in Similar programmes are to be held also in the United Kingdom, Germany, Greece or in Denmark. Legislation should divide CT devices into two types: - With a small field of view (FOV), that may be operated by a dentist after he attended a short course. 193

3 rozsahu se bude konat iv jinyâch zemõâch, naprï. ve Velke Brita nii, NeÏ mecku, RÏ ecku, cï i Da nsku. Legislativnõ dodatek by meï l rozdeï li t CT prïõâstroje na 2 typy: - s malyâm FOV (field of view), kteryâ muêzïe obsluhovat istomatolog po absolvovaânõâneï kolikadennõâho kurzu - s velkyâm FOV, kteryâ bude dostupnyâ pro stomatology azï po uâ speï sï neâ interpretaci 50 prïõâpaduê za prïõâtomnostiorofaciaâ lnõâho radiologa [12] Zjistilo se, zïe prïipouzïõâvaâ nõâ CBCT vysï etrïenõâ se naâhodneï diagnostikuje veï tsï õâ mnozï stvõâ vedlejsï õâch patologickyâch naâ lezuê. Mezityto naâ lezy patrïõâ naprïõâklad naâhodneâ objevenõâ rozsïteï pu obratluê ( spina bifida ), cizõâho teï lesa v hornõâch dyâ chacõâch cestaâ ch, condylus bifidus temporomandibulaâ rnõâho kloubu [13]. Proto mõâra zodpoveï dnostiprïihodnocenõâ CBCT je vyâ znamnaâ. Je nutno prohleâ dnout celyâ zobrazovanyâ objem CBCT a nezameïrïovat se jen na oblast zaâ jmu. Vzhledem k nedostatecïneâ legislativeï semuêzïe staât,zïe budou stomatologoveâ v budoucnosticï elit zï alobaâ m z chybneâ interpretace CBCT snõâmkuê [11]. ZmeÏ ny vaâ hovyâ ch faktoruê pro jednotliveâ orgaâ ny Mezina rodnõâ komise radiologickeâ ochrany ICRP (International Commission on Radiological Protection) v roce 2007 opeï tovneï prïehodnotila tkaâ nï oveâ vaâ hoveâ faktory. Stimul k revizi hodnot tkaânï ovyâch vaâ hovyâch faktoruê vznikl na zaâ kladeï novyâ ch informacõâ o incidenci naâ doruê. V roce 1990, kdy se urcï ovaly tkaânï oveâ vaâ hoveâ faktory prïed revizõâ naposledy, nebyly tyto informace jesïteï dostupneâ.v teâ dobeï se jako riziko vzniku malignity zohlednï ovala jen mortalita. V roce 2007 se do tohoto rizika prïipocï õâtala icelkovaâ zaâteï zï onemocneï nõâ malignõâm naâ dorem ( morbidita ) tzn., zïe se zohlednily i ty typy naâ doruê, pro ktereâ je charakteristickeâ dlouhodobeâ prïezï itõâ. VeÏ tsï ina uâ dajuê pochaâ zõâ z dlouhodobeâ ho monitorovaâ nõâ osob, ktereâ prïezïili vyâbuch atomoveâ bomby v Japonsku. Na zaâ kladeï teï chto zjisïteï nõâ se usoudilo, zï e riziko vzniku malignõâho tumoru slinnyâch zïlaâ z a mozku je vysï sï õâ a byly jim prïirïazeny vysï sï õâ tkaâ nï oveâ vaâ hoveâ faktory [14]. Riziko vzniku malignity v orofaciaâ lnõâ oblasti vyplyâ vajõâcõâ z radiografickyâ ch vysï etrïenõâ hlavy a krku (vcï etneï CBCT a MSCT ) je tedy vysïsïõânezïsedrïõâveprïedpoklaâ dalo [12]. Ludlow a kol. konstatuje, zïe daâ vka prïi zhotovenõâ CBCT je sice vysïsï õâ nezï u konvencï nõâch radiologickyâ ch vysï etrïenõâ, ale na druheâ straneï je mnohem nizï sï õâ nezï u konvencï nõâ vyâ pocï etnõâ tomografie [14]. Naproti tomu dvojdimenzionaâ lnõâ vysï etrïenõâ je statickeâ a omezeneâ [11]. MozÏ nost volby ze sï irokeâ ho spektra pomocnyâ ch zobrazovacõâch metod vyzï aduje promysï lenou strategii vyâbeï ru vhodneâ ho zobrazovacõâho vysï etrïenõâ tak, aby byla dosazï ena pozï adovanaâ diagnostickaâ i n- formace s minimaâ lnõâminaâ klady a rizikem pro pacienta [15]. - With a big field of view (FOV) that may be operated by dentists only after they successfully evaluate 50 scans under the supervision of an orofacial radiologist [12]. It was found that during diagnosing with CBCT a number of pathological formations is discovered as a by-product. The findings include e.g. spina bifida, a foreign body within upper airways, condylus bifidus of temporomandibular joint [13]. Therefore, the responsibility of those who evaluate CBCT scans is extremely high. It is necessary to survey the whole CBCT content, and not to focus just on the area for which CBCT imaging was originally indicated. Due to the lack of legislature, dentists are at risk of being sued for misinterpretation of CBCT scans [11]. Change in weighted factors for individual organs of body In 2007 the International Commission on Radiological Protection (ICRP) re-evaluated tissue weighted factors. The stimulus for the re-evaluation resulted from the new information on tumour incidence. In 1990 when the tissue weighted factors were established prior to the recent re-evaluation, the information was not available. At the time only mortality was seen as the risk of malign tumours incidence. Since 2007 the risk involves also the overall morbidity, i.e. the tumours characterized by a long-time survival were included. Most data come from a long-time monitoring of survivors of atomic bomb explosion in Japan. The data led to the conclusion that the risk of salivary glands and brain tumours was higher, and therefore they were assigned higher tissue weighted factors [14]. Thus, the risk of malign tumours incidence in the orofacial area due to radiographic examination of head and neck (including CBCT and MSCT) is higher than previously suggested [12]. Ludlow et al. conclude that the dosage in CBCT is higher than in conventional radiological examinations; however, it is still lower than in conventional CT [14]. On the other hand, two-dimensional examination is static and limited [11]. Therefore, the choice of appropriate radiological examination requires a well-thought strategy aimed at the required diagnostic information obtained with minimum costs and risk for a patient [15]. Recommendation for CBCT in dental medicine During CBCT, the field of view (FOV) should cover only the area of interest (in order to decrease the radiation load). Therefore, craniofacial CBCT should be used only in rare cases [9]. We should not ignore the risks of radiographic imaging methods. In indication we should consider the proportion of utilization percentage and risk for individual imaging techniques 194

4 rocïnõâk21 DoporucÏ enõâ pro pouzïõâvaâ nõâ CBCT ve stomatologii PrÏizhotovova nõâ CBCT, by se meï la (v raâ mcisnõâzï enõâ daâ vek) zvolit velikost zobrazovaneâ ho pole ( FOV) tak, aby rozsahem odpovõâdala oblastizaâ jmu. Kraniofacia lnõâ CBCT je tedy vyhrazeno jen na ojedineï leâ prïõâpady [9]. Rizika radiografickyâ ch zobrazovacõâch metod by rozhodneï nemeï la byâ t ignorovaâ na. Za rovenï je nutneâ prïi indikaci jednotlivyâ ch zobrazovacõâch metod zvaâ zï it pomeï r vyâteï zï nosti/rizika pro danou zobrazovacõâ metodu a pacienta. PrÏimale vyâteï zï nostije mozï nost vzniku diagnostickeâ ho omylu a s tõâm naâ sledneï souvisejõâcõâ komplikace prïileâcïbeï. Jsou k dispozici stovky protokoluê pro ruê zneâ vysïetrïenõâ pomocõâ zobrazovacõâch metod. CÏ asto je rozhodnutõâ na radiologovi, nebo na radiologickeâ m asistentovi jakeâ technickeâ parametry pouzï ije. Idea lneï by meï ly byât tyto faktory vybraâ ny tak, aby se dosaâ hlo cõâle vysï etrïenõâ prïico mozïnaâ nejnizïsïõâdaâ vce zaârïenõâ. Realita je vsï ak obvykle takovaâ, zïe veï tsï ina CT prïõâstrojuê je nastavena od vyâ robce bez uvaâ zï enõâ optimalizace daâ vky/kvality a je na samotneâ m radiologovi jestli zvaâ zï õâ faktory, jimizï muêzïedaâ vku snõâzï it [16, 14]. HPA (The Health Protection Agency) vznikla ve Velke Brita nii jako nezaâ vislaâ organizace, kteraâ byla sestavena vlaâ dou v roce 2003, aby chraâ nila zdravõâ verïejnosti. Vzhledem ke zvysï ujõâcõâ tendencik pouzïõâvaânõâ CBCT ve Velke Brita nii se zacï ala zabyâvat iotaâ zkou CBCT ve stomatologii. ZverÏejnila tabulku daâ vek CBCT a panoramatickeâ ho snõâmku. Po zhodnocenõâ vyâ sledkuê prïichaâzõâ k zaâveï ru, zï e CBCT by nemeï lo nahradit panoramatickyâ a kefalometrickyâ snõâmek a jeho indikace by meïlabyât dobrïe zvaâzïena. KvuÊ livysïsï õâ radiacïnõâzaâteïzïi, nepovazï uje HPA za vhodneâ, aby bylo CBCT zhotovovaâ no vyâ hradneï za uâ cï elem rekonstrukce OPG a kefalometrickeâ ho snõâmku, pokud jsou tato vysï etrïenõâ sama o sobeï schopna poskytnout dostatecï nou informaci. Na druhou stranu pokud by bylo nutneâ zhotovit CBCT, tak k zõâskaâ nõâ OPG a kefalometrickeâ ho snõâmku se vyuzï ije rekonstrukcõâ z CBCT [10]. Evropske spolecï enstvõâ pro atomovou energii (European Atomic Energy Community,EAEC) si dalo za cõâl vypracovat projekt SEDENTEXCT (Safety and Efficacy of a New and Emerging Dental X-ray Modality) ( ). ZaÂmeÏ rem projektu je zõâskat co nejvõâce klõâcï ovyâch informacõâ o CBCT a urcï it alesponï provizornõâ smeï rnice a doporucï enõâ pro pouzï õâvanõâ CBCT ve stomatologii [17]. Po vypracovaâ nõâ projektu SEDENTEXCT v roce 2011 uverïejnilo EAEC doporucï enõâ pro pouzïõâvaâ nõâ CBCT ve stomatologii. Hlavnõ zaâ sady jsou [18]: -prïihodnocenõâ retinovanyâ ch zubuê a prïilehlyâ ch tkaâ nõâ, vcï etneï stanovenõâ prïõâtomnostiresorpce okolnõâch zubuê by se meï lo preferovat CBCT vysï etrïenõâ (vzhledem k jeho nizïsï õâ daâ vce) prïed MSCT (multislice CT). CBCT and for a patient. In case of a low utilization percentage, there is a risk of wrong diagnosis, and consequently complications during the treatment. There are hundreds of protocols for various examinations using imaging techniques. Often it is up to a radiologist or radiological assistant which technical parameters are used. Ideally, the factors should be chosen to accomplish the examination with the lowest radiation load possible. However, most CT devices are preset by a manufacturer without regard to optimum dosage/quality, and it is up to a radiologist to consider whether and how to reduce the radiation exposure [16, 14]. The Health Protection Agency (HPA) was established in Great Britain by the government in 2003 as an independent organization to protect public health. With regard to increasing use of CBCT in Great Britain, the organization deals also with the use of CBCT in dental medicine. HPA published the table of CBCT and OPG radiation dosage. They conclude that CBCT should not substitute OPG and cephalograms, and the CBCT indication should be always well grounded. With regard to higher radiation, HPA does not recommend to use CBCT only for the reconstruction of OPG and cephalograms in case the examinations supply sufficient information. On the other hand, if it is necessary to make CBCT, for OPG and cephalogram the reconstructions from CBCT should be used [10]. The European Atomic Energy Community (EAEC) aims to develop the project SEDENTEXCT (Safety and Efficacy of a New and Emerging Dental X-ray Modality) ( ). The project intends to obtain as much key information on CBCT as possible, and determine at least temporary guidelines and recommendations for the use of CBCT in dental medicine [17]. After completion of SEDENTEXCT in 2011 EAEC published the following recommendations [18]: - For assessment of impacted teeth and adjacent tissues, including detection of adjacent teeth resorption, CBCT should be preferred (with regard to lower radiation load) to MSCT (multislice CT). CBCT should be indicated only in case adequate information cannot be obtained by conventional radiography. When CBCT is indicated the field of view (FOV) should be as small as possible in order to reduce dosage. In case only craniofacial CBCT (with a large FOV) is at the disposal, the examination should be thoroughly considered. - In patients with cleft, CBCT is preferred to MSCT; FOV should cover only the area of interest. - CBCT is not usually indicated for introduction of temporary anchorage. - CBCT involving a large FOV should not become a routine in common orthodontic diagnostics 195

5 se muêzï e indikovat, jen pokud se nezõâskaâ adekvaâ tnõâ informace z konvencï nõâ radiografie, kteraâ maâ mnohem mensï õâ daâ vku zaâ rïenõâ. V prïõâpadeï rozhodnutõâ o CBCT vysï etrïenõâ by se meïlo v raâ mciredukce daâ vky pouzïõât co nejmensï õâ zobrazovaneâ pole ( FOV), ktereâ zobrazõâ jen oblast zaâ jmu. Pokud jsou k dispozici jen kraniofaciaâ lnõâ CBCT (s velkyâm FOV ), meïlobybyât rozhodnutõâ o provedenõâ vysï etrïenõâ pecï liveï zvaâ zï eno. - u rozsïteï povyâch pacientuê se dõâky mensïõâdaâ vce daâvaâ prïednost CBCT prïed MSCT, prïicï emzï by FOV meï lo odpovõâdat velikosti oblasti kteraâ maâbyât zobrazena - CBCT nenõâ normaâ lneï indikovaâno v prïõâpadeï zavaâdeï nõâ docï asnyâ ch kotevnõâch zarïõâzenõâ - CBCT s velkyâm FOV by se nemeï lo rutinneï pouzï õâvat v beïzïneâ ortodontickeâ diagnostice - kraniofaciaâ lnõâ CBCT je uprïednostnï ovaâno prïed MSCT u skeletaâ lnõâch deformit hlavneï pokud se jednaâ o ortodonticko-chirurgickyâ prïõâpad - CBCT nenõâ indikovaâ no k diagnostice kazuê - CBCT by se nemeï lo rutinneï pouzï õâvat k hodnocenõâ stavu periodontaâ lnõâ kosti ani k diagnostice parodontaâ l- nõâch patologickyâ ch procesuê. V prïõâpadech, kdy konvencï nõâ radiografie neposkytne potrïebneâ informace ke zhodnocenõâ furkacõâ a jinyâ ch parodontaâ lnõâch defektuê, muêzï e se pouzïõât CBCT s vysokyâm rozlisï enõâm, ale malyâm FOV. Naopak pokud CBCT vysï etrïenõâ zobrazuje izuby, meï la by se zkontrolovat iuâ rovenï prïilehleâ kostia vyâ skyt prïõâpadnyâ ch parodontaâ lnõâch patologickyâ ch procesuê. Limitovane CBCT s velkyâm rozlisï enõâm se muêzïe pouzïõâtke zhodnocenõâ parodontaâ lnõâch procesuê, pokud konvencï nõâ radiografie poskytla negativnõâ vyâ sledek a je prïõâtomnaâ klinickaâ symptomatologie - CBCT se nemaâ rutinneï pouzïõâvat k objasneï nõâanatomie korïenovyâ ch kanaâ lkuê. Jen v omezenyâ ch prïõâpadech se muêzï e pouzï õât limitovaneâ CBCT s vysokyâm rozlisï enõâm a to naprï. u võâcekorïenoveâ ho zubu, kde je nejasnaâ anatomie korïenovyâ ch kanaâ lkuê,daâ le v prïõâpadech resorpce korïene zaâneï tliveâ ho charakteru, cï ivnitrïnõâho granulomu (kde trojdimenzionaâ lnõâ zobrazenõâ poskytne informaci o prognoâ ze zubu), perforace, atypickeâ anatomie pulpy nebo v prïõâpadeï kombinovaneâ pulpoparodontaâ lnõâ leâ ze, kteraâ komplikuje endodontickou leâcïbu - limitovaneâ CBCT s vysokyâm rozlisï enõâm muêzïe byât indikovaânovprïõâpadech fraktur korïene zubu, kde konvencï nõâ intraoraâ lnõâ snõâmky neposkytly dostatecï nou informaci - CBCT muê zï e byâ t indikovaâ no v prïõâpadech, kdy konvencï nõâ radiografie prokaâzïe teï snou souvislost mezi trïetõâm molaâ rem a mandibulaâ rnõâm kanaâ lem, aby se detailneï objasnila jeho poloha prïed chirurgickyâm zaâ krokem - pokud konvencï nõâ radiografie neposkytne dostatecï neâ informace o retinovanyâ ch zubech, muê zï e byâ t indikovaâ no CBCT - Craniofacial CBCT is preferred to MSCT in case of skeletal deformities, especially in patients with orthognathic surgery - CBCT is not indicated for caries diagnostics - CBCT should not become a routine method for the assessment of periodontal bone condition, or for diagnostics of periodontal pathological processes. In case where conventional radiography does not bring information required for the assessment of furcations and other periodontal defects, CBCT with high resolution and small FOV may be used. On the contrary, when CBCT describes teeth, the level of adjacent bone should be examined as well as eventual periodontal pathological processes. Limited CBCT with high-resolution may be used to evaluate periodontal processes in case conventional X-rays brought negative results whilst there are clinical symptoms still present. - CBCT should not become a routine to clarify anatomy of root canals. Only sporadically a limited CBCT with high resolution may be used, e.g. in tooth with multiple roots where there is unclear anatomy of root canals, in case of inflammatory resorption of root, or in inner granuloma (3D imaging provides information on tooth prognosis), perforation, atypical anatomy of the pulp, or in case of a combined pulp-periodontal lesion which complicates endodontic treatment. - Limited CBCT with high resolution may be indicated in root fractures in case conventional intraoral X- ray pictures did not provide sufficient information. - CBCT may be indicated in cases when conventional radiography proves close relation between third molar and mandibular canal, in order to detail its position prior to surgery - CBCT may be indicated in case when conventional radiography did not bring sufficient information on impacted teeth - In planning before implants insertion, CBCT is preferred (due to lower radiation) to other techniques allowing for imaging of jaws in cross-section (e.g.msct) - multislice CT (MSCT) and magnetic resonance (MR) is preferred to CBCT in cases when evaluation of soft tissues is required - CBCT may be used in orofacial carcinoma when there is suspect invasion of tumor into jaw bones, and MSCT together with MR did not brig sufficient information on diagnosis and the stage of the illness - CBCT is preferred to MSCT in case of orofacial traumas when cross-section images are necessary whilst pictures of soft tissues are not - CBCT may be used in case of planning orthognathic surgery when skeletal three-dimensional imaging is required - When CT is indicated to describe TMK, CBCT is preferred over MSCT due to lower radiation load. 196

6 rocïnõâk21 -prïiplaâ novaâ nõâ prïed zavedenõâm implantaâ tuê se daâ vaâ CBCT prïednost (jako alternativeï s nizïsï õâmi daâ vkami) prïed jinyâ mimetodami, ktereâ umozï nï ujõâ zobrazenõâ cï elistõâ vprïõâcïnyâch rïezech (jako je naprï. MSCT) - tam, kde je nutneâ zhodnocenõâ meï kkyâ ch tkaâ nõâ v raâ mci radiologickeâ ho vysï etrïenõâ, se daâ vaâ prïednost MSCT a magnetickeâ resonanci(mr) prïed CBCT - u karcinomuê orofaciaâ lnõâ oblasti, kde je podezrïenõâ na invazi do cï elistnõâch kostõâ a MSCT spolu s MR neposkytly dostatecï nou informaci o diagnoâ ze a stadiu onemocneïnõâ,semuêzïe zhotovit CBCT - v prïõâpadech orofaciaâ lnõâch traumat, kde je potrïebneâ zobrazenõâ v prïõâcï nyâch rïezech a nenõâ potrïebneâ zobrazenõâ meï kkyâch tkaânõâ,semuêzï e kvuê linizïsïõâdaâ vce daâtprïednost CBCT prïed MSCT - CBCT se muêzïe zhotovit v prïõâpadeï plaâ novaâ nõâ ortognaâ tnõâ operace, kde je potrïebneâ trojdimenzionaâ lnõâ zobrazenõâ skeletu - pokud je pro zobrazenõâ TMK indikovaâ no CT, je kvuê limensï õâ daâ vce zaâ rïenõâ uprïednostnï ovaâ no CBCT prïed MSCT ZaÂveÏr Obrovsky rozmach pouzïõâvaâ nõâ CBCT v ortodoncii vedl Kokiche k zamysï lenõâ, zda prïinese 3D zobrazenõâ v ortodoncii skutecï neï vzï dy prospeï ch. Kokich jej povazï uje za naâ pomocneâ u ektopickyâ ch erupcõâ, retinovanyâ ch zubuê a transpozicõâ, kde umozï nõâ prostoroveâ zobrazenõâ a zjednodusï õâ diagnoâ zu. Pochybuje vsï ak o tom, zï e se pomocõâ CBCT zlepsïõâ leâcï ebnyâ vyâsledek ubeïzïnyâch anomaâliõâ.ocï em nenõâ pochyb je skutecï nost, zï e je toto vysï etrïenõâ pro pacienta financï neï naâ kladneï jsï õâ. CBCT jisteï pomuê zï e pochopit zmeï ny po ortognaâ tnõâch operacõâch, protozïe v teï chto prïõâpadech skutecïneï dochaâ zõâ k prostorovyâm zmeïnaâ m. Kokich ale varuje prïed nadmeï rnyâ m pouzï õâvaâ nõâm (zneuzï õâvaâ nõâm) CBCT praâ veï v teï chto studiõâch, kde pacienti absolvovali i 3 CBCT vysï etrïenõâ beï hem jednoho roku. Jako prvnõâ doporucï uje polozï it si otaâ zku, zda zõâskanyâ prospeï ch ze zhotovenõâ trojdimenzionaâ lnõâho vysï etrïenõâ skutecï neï prïevaâ zï õâ potencionaâ lnõâ riziko pro pacienta. ZodpoveÏ dnost je urcï i teï na naâ s, na indikujõâcõâch leâ karïõâch [6]. Z etickeâ ho hlediska je leâ karï povinen jednat v nejlepsï õâm zaâ jmu pacienta i v dlouhodobeâ m horizontu. Je-li jizï CBCT vysï etrïenõâ provedeno, meï lo by byâ t sdõâleno jak v raâ mci interdisciplinaâ rnõâ spolupraâ ce v raâ mcizubnõâho leâ karïstvõâ, tak i mezi specialisty jinyâch oboruê. Conclusion The enormous boom of CBCT use in orthodontics inspired Kokich to reflect on whether 3D imaging may be a real benefit in everyday orthodontics. Kokich believes it is useful in case of ectopic eruptions, impacted teeth and transpositions, as it allows for spatial imaging and simple diagnotics. Nevertheless, he doubts about the influence of CBCT on the better result of treatment in most malocclusions. There is no doubt that the examination is financially more demanding for a patient. CBCT helps to understand the changes occurring after orthognathic surgery because there really are spatial changes observed. However, Kokich warns against excessive use (or abuse) of CBCT in these studies - patients underwent as many as three CBCT examinations within one year. He suggests that first we should ask whether the benefit from 3D examination really outweighs potential risks for a patient. The responsibility is undoubtedly in our hands, in the hands of those who indicate patients for the examination [6]. Health care professional is responsible from the ethical point of view to behave in the best interest of patient also in the long term perspective. In the case the CBCT is performed, it should be shared in the interdisciplinary cooperation in dentistry, and with the other specialists in medicine as well. 13. rocïnõâk JihocÏeskyÂch ortodontickyâch dnuê ¹PolyteÂmatikaª ve dnech 26. a vcï eskyâch BudeÏjovicõÂch v hotelu Maly pivovar. Kontaktnõ adresa: MUDr. Milada HaÂlkovaÂ, VaÂclavska 282, Strakonice, tel.: , 197

7 Literatura/References 1. Scarfe, W. C.; Farman, A. G.: What is Cone-beam CT and how does it work? Dent. Clin. North Amer. 2008, 52, cï.4, s ZoÈ ller, J. E.; Neugebauer, J.: Cone-beam volumetric imaging in dental,oral and maxillofacial medicine. New Malden: Quintessence Publishing Jacobson, A.; Jacobson, R. L.: Radiographic cephalometry from basics to 3-D imaging. Illinois: Quintessence Publishing Farman, A. G.; Scarfe, W. C.: The basics of maxillofacial Cone Beam Computed Tomography. Seminars in Orthodontics. 2009, 15, cï. 1, s Zinman, E. J.; White, S. C.; Tetradis, S.: Legal considerations in the use of cone beam computer tomography imaging. J. Calif. Dent. Assoc. 2010, 38, s [Cit. in Scarfe, W. C.: ªAll that glitters is not goldª: standards for cone-beam computerized tomographic imaging. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2011, 111, cï. 4, s ] 6. Kokich, V. G.: Cone-beam computed tomography: have we identified the orthodontic benefits? Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2010, 137, cï. 4, s Dostupne z URL us/23scan.html?pagewanted=all. 8. Hujoel, P.; Hollender, L.; Bollen, A. M.; Young, J. D.; McGee, M.; Grosso, A.: Head-and-neck organ doses from an episode of orthodontic care. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2008, 133, cï. 2, s Farman, A. G.: ALARA still applies. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2005, 100, cï. 4, s Dostupne z URL Cattaneo, P. M.; Melsen, B.: The use of cone-beam computed tomography in an orthodontic department in between research and daily clinic. World. J. Orthod. 2008, 9, cï. 3, s Scarfe, W. C.: ¹All that glitters is not goldª: standards for cone-beam computerized tomographic imaging. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2011, 111, cï. 4, s Rogers, S. A.; Drage, N.; Durning P.: Incidental findings arising with cone beam computed tomography imaging of the orthodontic patient. Angle Orthodont. 2011, 81, cï. 2, s Ludlow, J.B.; Ivanovic, M.: Comparative dosimetry of dental CBCT devices and 64-slice CT for oral and maxillofacial radiology. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2008, 106, cï. 1, s McNeill, CH.; Hatcher, D. C.: Science and practice of occlusion. Illinois: Quintessence Publishing Va lek, V.: Modernõ diagnostickeâ metody. II.dõÂl. Vy pocï etnõâ tomografie, Brno : Institut pro dalsï õâ vzdeï laâ vaâ nõâ pracovnõâkuê ve zdravotnictvõâ v BrneÏ, Turpin, D. L.: Clinical guidelines and the use of conebeam computed tomography. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2010, 138, cï. 1, s Dostupne z URL MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ Stomatologicka klinika 1.LF UK KaterÏinska 32, Praha 2 PrÏehled chystanyâch domaâ cõâch akcõâ 2013: ROD OSTRAVA Mgr. JirÏõ BeÏl Praha ¹Digita lnõâ fotografie v ortodontickeâ praxiª ± praktickyâ kurz PrÏehled chystanyâch zahranicï nõâch akcõâ 2013: 26.± th Congress of the European Association of Orthodontics Reykjavik, Island * * * Informace: ROD Ostrava ± BeÏ lovaâ Olga, MojmõÂrovcuÊ 799/45, Ostrava-Mar. Hory Tel.: , , 198

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk21 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position ORTODONCIE PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position rocïnõâk24 MDDr. Michaela HadrovaÂ, MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, PhD., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana Tycova Ortodonticke oddeï lenõâ, StomatologickaÂ

More information

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª.

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª. rocïnõâk21 ORTODONCIE Hodnocenõ vyâ sledneâ okluze u pacientuêprezentovanyâch postgraduaâ lnõâmi leâ karïi u atestacïnõâ zkousïky Assessment of occlusion in patients presented by postgraduate students

More information

PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections

PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections rocïnõâk22 ORTODONCIE PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu infekcïnõâho agens Dental light-curing units and the riskof infections *MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ, **Doc.

More information

What Parents Should Know about the Safety of Dental Radiology.

What Parents Should Know about the Safety of Dental Radiology. What Parents Should Know about the Safety of Dental Radiology. There are many different types of x-ray images (pictures) that can be taken of children in the dental office to assist in diagnosis. These

More information

European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology

European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology Framework for Specialist Training in Dental and Maxillofacial Radiology Background The scope of DentoMaxilloFacial Radiology DMFR (Dental and Maxillofacial

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika rocïnõâk17 cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 17 Rok (Year): 2008 CÏ õâslo (Number): 3 _ Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

More information

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno rocïnõâk24 ORTODONCIE Databa ze trojrozmeï rnyâ ch modeluê oblicï eje deï tõâ a jejõâ vyuzï itõâ v ortodoncii Database of 3D models of children's faces and its use in orthodontics Mgr. Marie JandovaÂ,

More information

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis *MUDr. Alena MottlovaÂ, **MUDr. Martin Kotas, Ph.D.,

More information

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review.

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. MUDr. VladimõÂr Filipi Ortodonticke oddeï lenõâ, Stomatologicka klinikafn u sv.anny alf MU v

More information

The Radiation Protection Implications of the Use of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) in Dentistry What You Need To Know

The Radiation Protection Implications of the Use of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) in Dentistry What You Need To Know The Radiation Protection Implications of the Use of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) in Dentistry What You Need To Know J R Holroyd and A D Gulson Health Protection Agency Centre for Radiation, Chemical

More information

Retence premolaâruê Unerupted premolars

Retence premolaâruê Unerupted premolars rocïnõâk17 ORTODONCIE Retence premolaâruê Unerupted premolars MUDr.Hana BenesÏ ovaâ, MUDr.Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad, stomatologickaâ klinika 3. LF UK, FN KraÂ

More information

Cone Beam Imaging Why all the Fuss about the X-ray Dose? D.A. Miles BA, DDS, MS, FRCD(C) Dip. ABOM, Dip. ABOMR. Introduction

Cone Beam Imaging Why all the Fuss about the X-ray Dose? D.A. Miles BA, DDS, MS, FRCD(C) Dip. ABOM, Dip. ABOMR. Introduction Cone Beam Imaging Why all the Fuss about the X-ray Dose? D.A. Miles BA, DDS, MS, FRCD(C) Dip. ABOM, Dip. ABOMR Introduction The newest imaging modality to become available to dentists is making its impact

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk7 ZmeÏ ny profilu oblicï eje ve spolecï enskyâchcï asopisech v pruêbeï hu 0. stoletõâ Changes of face profiles in fashion magazines during the 0th century MUDr.KaterÏina UtõÂkalovaÂ, MUDr.Ivo Marek,

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE ORTODONCIE rocïnõâk22 VyuzÏ itõâ modernõâch DNA metod ve vyâ zkumu molekulaâ rnõâch prïõâcï in hypodoncie Modern DNA methods in the research of molecular causes of hypodontia *, **doc. RNDr. Omar SÏ eryâ,

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis

More information

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite ORTODONCIE rocïnõâk20 JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite MUDr. Zuzana KrizÏanovaÂ, MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Ortodonticke oddeï lenõâ, Fakultnõ nemocnice u sv. Anny Brno

More information

Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics

Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics Jordan University of Science and Technology Faculty of Graduate Studies Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics The Master Degree in Dentistry/ Orthodontics is awarded by the

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 3 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Tuition and Fees Dentists - Full time (per annum): 20,000

Tuition and Fees Dentists - Full time (per annum): 20,000 Diploma of Oral Surgery Residency Training Program in preparation for the Fachzahnarzt in Oral Surgery Specialty Examination in the Republic of Germany Degree awarded: - Diploma of Oral Surgery - Fachzahnarzt

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Tvar zubnõâho oblouku po uzaâ veï ru rozsïteï poveâ ho defektu posunem zubuê The shape of a dental arch after the closure of cleft space by movement of teeth MUDr. Helena KopovaÂ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ,

More information

Dental Cone Beam CT. What is Dental Cone Beam CT?

Dental Cone Beam CT. What is Dental Cone Beam CT? Scan for mobile link. Dental Cone Beam CT Dental cone beam computed tomography (CT) is a special type of x-ray equipment used when regular dental or facial x-rays are not sufficient. Your doctor may use

More information

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT FORM 1363 (E) (12-93) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Popis jednotlivyâ ch zahranicï nõâch staâ tnõâch dluhuê

More information

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination *MUDr. Michal SÏ edivec, *MUDr. Petra HofmanovaÂ, **RNDr. Lucie Grajciarova *Stomatologicka klinikadeï tõâ adospeï lyâ

More information

Users Group Meeting 2011 Northeastern Society of Orthodontists 89th Annual Meeting November 11-14, 2010 Hilton Montréal Bonaventure Montréal, Quebec, Canada 14 Lecture Schedule Saturday continued w Doctor

More information

RESIDENT TRAINING GOALS AND OBJECTIVES STATEMENTS

RESIDENT TRAINING GOALS AND OBJECTIVES STATEMENTS RESIDENT TRAINING GOALS AND OBJECTIVES STATEMENTS Evaluation and treatment of dental emergencies Recognize, anticipate and manage emergency problems related to the oral cavity. Differentiate between those

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Professional Education in CBCT

Professional Education in CBCT Professional Education in CBCT Hugh Devlin Where do you get information? 1. GOOGLE 2. WIKIPEDIA 3. JOURNALS eg DMFR but we are all busy people Recent New York Times article Refers to a JADA issue devoted

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika ORTODONCIE rocïnõâk16 ORTODONCIE cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 16 Rok (Year): 2007 CÏ õâslo (Number): 5 _ Obsah (Contens):

More information

Dr. Park's Publications

Dr. Park's Publications Dr. Park's Publications Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. Diplomate, American Board of Orthodontics Editor-in-Chief, Pacific Coast Society of Orthodontists Chief Editor, Computed Tomography: New

More information

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG ORTODONCIE rocïnõâk19 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci

More information

Oftentimes, as implant surgeons, we are

Oftentimes, as implant surgeons, we are CLINICAL AVOIDING INJURY TO THE INFERIOR ALVEOLAR NERVE BY ROUTINE USE OF INTRAOPERATIVE RADIOGRAPHS DURING IMPLANT PLACEMENT Jeffrey Burstein, DDS, MD; Chris Mastin, DMD; Bach Le, DDS, MD Injury to the

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 1 CÏ asopis

More information

CLINICAL GOALS OF PATIENT CARE AND CLINIC MANAGEMENT. Philosophical Basis of the Patient Care System. Patient Care Goals

CLINICAL GOALS OF PATIENT CARE AND CLINIC MANAGEMENT. Philosophical Basis of the Patient Care System. Patient Care Goals University of Washington School of Dentistry CLINICAL GOALS OF PATIENT CARE AND CLINIC MANAGEMENT Philosophical Basis of the Patient Care System The overall mission of the patient care system in the School

More information

Image is Everything - The Third Dimension In General Dentistry

Image is Everything - The Third Dimension In General Dentistry Image is Everything - The Third Dimension In General Dentistry The introduction of radiography in dentistry by Dr. Edmond Kells in 1896 was a milestone in the evolution of the clinical scientific diagnosis

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk23 ORTODONCIE Sekvenace cïaâ sti genu pro PAX9 a mozïnaâ spojitost nalezenyâ ch polymorfizmuê s agenezõâ zubuê Sequencing of the region of the PAX9 gene and possible connection between discovered

More information

CS 9000. 3D Panoramic Cephalometric. Innovation, in reach

CS 9000. 3D Panoramic Cephalometric. Innovation, in reach CS 9000 3D Panoramic Cephalometric Innovation, in reach Innovation made simple We believe in innovation. We always have. In fact, our products have consistently distinguished themselves as groundbreaking

More information

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 19 Rok (Year): 2010 CÏ õâslo (Number): 1 Indexova no: Bibliographia Medica CÏ

More information

Temporomandibular Joint Imaging Using CBCT: Technology Now Captures Reality!

Temporomandibular Joint Imaging Using CBCT: Technology Now Captures Reality! Temporomandibular Joint Imaging Using CBCT: Technology Now Captures Reality! Dale A. Miles BA, DDS, MS, FRCD (C) Diplomate, American Board of Oral and Maxillofacial Radiology Diplomate, American Board

More information

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics ORTODONCIE rocïnõâk23 Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics MUDr. Alena Forma nkovaâ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph. D. OddeÏ lenõâ ortodoncie arozsïteï povyâch vad StomatologickeÂ

More information

Develop a specialist who is capable of correlation of basic sciences and clinical sciences, and challenge the requirements for certification.

Develop a specialist who is capable of correlation of basic sciences and clinical sciences, and challenge the requirements for certification. Course Specification Faculty : Dentistry Department : Endodontics Program Specification: Diploma Degree A-Basic Information 1-Programme Title: Diploma in Endodontics 2-Departments (s): Endodontics 4-Coordinator:

More information

DENTAL Cone beam 3D X-RAY SYSTEM with

DENTAL Cone beam 3D X-RAY SYSTEM with VERSATILE INTUITIVE efficient DENTAL Cone beam 3D X-RAY SYSTEM with dedicated panoramic imaging With thirty years of experience in designing and manufacturing state-of-the-art dental panoramic and tomographic

More information

CBCT applications in dental practice:a literature review

CBCT applications in dental practice:a literature review I research _ CBCT CBCT applications in dental practice:a literature review Authors_ Dr Mohammed A. Alshehri, Dr Hadi Alamri & Dr Mazen Alshalhoob, Saudi Arabia Fig. 1 Fig. 1_Impacted teeth in close proximity

More information

International Guidelines for Specialty Training and Education in Oral and Maxillofacial Surgery

International Guidelines for Specialty Training and Education in Oral and Maxillofacial Surgery International Guidelines for Specialty Training and Education in Oral and Maxillofacial Surgery International Guidelines for Specialty Training and Education in Oral and Maxillofacial Surgery International

More information

Clinical Considerations for Cone Beam Imaging in Dentistry

Clinical Considerations for Cone Beam Imaging in Dentistry Quality Resource MetLife is an ADA CERP Recognized Provider Accepted Program Provider FAGD/MAGD Credit 11/01/08 to 12/31/12 1.0 CE credit contact hour will be awarded for the review of this Quality Resource

More information

SureSmile Applies CBCT to Custom Orthodontic Therapy

SureSmile Applies CBCT to Custom Orthodontic Therapy SureSmile Applies CBCT to Custom Orthodontic Therapy Edward Y. Lin, DDS, MS Orthodontic Specialists of Green Bay Green Bay, Wisconsin with contributions from Kevin J. Wilke, DDS, MS Iwei M. Huang, DMD,

More information

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research rocïnõâk19 ORTODONCIE Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research *, **doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ

More information

It is interesting to observe the adoption of new

It is interesting to observe the adoption of new POINT/COUNTERPOINT Cone-beam computed tomography is the imaging technique of choice for comprehensive orthodontic assessment Brent E. Larson Minneapolis, Minn It is interesting to observe the adoption

More information

The Field. Radiologic technologists take x-rays and administer nonradioactive materials into patients' bloodstreams for diagnostic purposes.

The Field. Radiologic technologists take x-rays and administer nonradioactive materials into patients' bloodstreams for diagnostic purposes. Radiologic Technologist Overview The Field - Specialty Areas - Preparation - Day in the Life - Earnings - Employment - Career Path Forecast - Professional Organizations The Field Radiologic technologists

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Farmaka a jejich mozïnyâ vztah k ortodontickeâ leâcïbeï. Souborny referaât. Pharmaceuticals - potential effects on orthodontic treatment. Systematic review. MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Ortodonticke oddeï

More information

VASDHS MEDICAL CENTER

VASDHS MEDICAL CENTER VASDHS MEDICAL CENTER The General Practice Residency Program at the Veterans Affairs San Diego Healthcare System, Medical Center is a one year advanced training program accredited by the Commission on

More information

Position Classification Standard for Dental Officer Series, GS-0680

Position Classification Standard for Dental Officer Series, GS-0680 Position Classification Standard for Dental Officer Series, GS-0680 Table of Contents SERIES DEFINITION... 2 BACKGROUND... 2 TITLES... 3 GRADE-LEVEL EVALUATION CRITERIA... 3 NOTES ON THE USE OF THE STANDARDS...

More information

We Look Forward to Seeing You at the Hawaii Dental Association Convention. Win a Round Trip for Two to the Neighbor Island!*

We Look Forward to Seeing You at the Hawaii Dental Association Convention. Win a Round Trip for Two to the Neighbor Island!* January 2015 Upcoming HDS Holidays Christmas: Thursday, December 25 Friday, December 26 New Year s: Thursday, January 1 Friday, January 2 HDS Online and DenTel will be available. New Dentists Endodontist

More information

Applications of Cone Beam Computed Tomography in the Practice of Oral and Maxillofacial Surgery

Applications of Cone Beam Computed Tomography in the Practice of Oral and Maxillofacial Surgery CURRENT THERAPY J Oral Maxillofac Surg 66:791-796, 2008 Applications of Cone Beam Computed Tomography in the Practice of Oral and Maxillofacial Surgery Faisal A. Quereshy, MD, DDS,* Truitt A. Savell, DDS,

More information

COMMUNICATING RADIATION RISKS IN PAEDIATRIC IMAGING

COMMUNICATING RADIATION RISKS IN PAEDIATRIC IMAGING COMMUNICATING RADIATION RISKS IN PAEDIATRIC IMAGING Information to support healthcare discussions about benefit and risk Executive summary Executive summary Advances in technologies using ionizing radiation

More information

2006 VIETNAMESE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION NATIONAL CONVENTION Scientific Presentation. Title: Surgical & Orthodontic Management of Impacted Teeth

2006 VIETNAMESE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION NATIONAL CONVENTION Scientific Presentation. Title: Surgical & Orthodontic Management of Impacted Teeth Surgical & Orthodontic Management of Impacted Teeth Objectives: 1. Discuss the etiology and incidence of impacted teeth 2. Decide when to extract or when to retain primary/permanent teeth 3. Describe the

More information

Clinical usefulness of teleradiology in general dental practice

Clinical usefulness of teleradiology in general dental practice Imaging Science in Dentistry 2013; 43: 99-104 http://dx.doi.org/10.5624/isd.2013.43.2.99 Clinical usefulness of teleradiology in general dental practice Jin-Woo Choi Department of Oral and Maxillofacial

More information

WMI Mutual Insurance Company

WMI Mutual Insurance Company Dental Policy WMI Mutual Insurance Company PO Box 572450 Salt Lake City, UT 84157 (801) 263-8000 & (800) 748-5340 Fax: (801) 263-1247 DENTAL POLICY A. Schedule of Benefits: Annual Maximum Dental Benefit

More information

About the Doctor. Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D.

About the Doctor. Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. About the Doctor Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. Dr. Jae Hyun Park is a highly regarded, Board Certified Orthodontist with a strong commitment to clinical education, patient care and research.

More information

5G - R15.1 - EN ENGLISH. QR srl - Via Silvestrini, 20-37135 Verona Italy Tel. +39 045 8202727-045 583500 info@newtom.it www.newtom.

5G - R15.1 - EN ENGLISH. QR srl - Via Silvestrini, 20-37135 Verona Italy Tel. +39 045 8202727-045 583500 info@newtom.it www.newtom. 5G - R15.1 - EN ENGLISH QR srl - Via Silvestrini, 20-37135 Verona Italy Tel. +39 045 8202727-045 583500 info@newtom.it www.newtom.it FIRST IN CONE BEAM, ACCURATE IN RESULTS. 360 degree imaging, reduced

More information

DENTAL COUNCIL. Statutory Examination

DENTAL COUNCIL. Statutory Examination DENTAL COUNCIL Statutory Examination The Dentists Act 1985 requires that in order to practice dentistry in the Republic of Ireland a dentist must be registered with the Dental Council of Ireland. Registration

More information

P.O. Box 31001 Abu Dhabi, Tel: +971 2 22 22 616 Fax: +971 2 22 22 717 E-mail: info@davincidental.ae. www.davincidental.ae.

P.O. Box 31001 Abu Dhabi, Tel: +971 2 22 22 616 Fax: +971 2 22 22 717 E-mail: info@davincidental.ae. www.davincidental.ae. P.O. Box 31001 Abu Dhabi, Tel: +971 2 22 22 616 Fax: +971 2 22 22 717 E-mail: info@davincidental.ae www.davincidental.ae /DavinciDental1 ADental care you deserve! We give you more of what you want the

More information

CRANIOMAXILLOFACIAL DEFORMITIES/COSMETIC SURGERY. Reza Movahed, DMD,* Marcus Teschke, DMD, MD,y and Larry M. Wolford, DMDz

CRANIOMAXILLOFACIAL DEFORMITIES/COSMETIC SURGERY. Reza Movahed, DMD,* Marcus Teschke, DMD, MD,y and Larry M. Wolford, DMDz CRANIOMAXILLOFACIAL DEFORMITIES/COSMETIC SURGERY Protocol for Concomitant Temporomandibular Joint Custom-Fitted Total Joint Reconstruction and Orthognathic Surgery Utilizing Computer-Assisted Surgical

More information

Regions Hospital Delineation of Privileges Oral & Maxillofacial Surgery

Regions Hospital Delineation of Privileges Oral & Maxillofacial Surgery Regions Hospital Delineation of Privileges al & Maxillofacial Surgery Applicant s Name: Last First M. Instructions: Place a check-mark where indicated for each core group you are requesting. Review education

More information

Emory University RT to Bachelor of Medical Science Degree Medical Imaging

Emory University RT to Bachelor of Medical Science Degree Medical Imaging Emory University RT to Bachelor of Medical Science Degree Medical Imaging Courses: All RT-BMSc students must complete all of the program s core courses and the courses specific to their selected minor

More information

There is no question: X Rays help dentists care for children. Select x rays for individual s needs, not merely as a routine

There is no question: X Rays help dentists care for children. Select x rays for individual s needs, not merely as a routine 1 Medical Physicists Should Join the Movement Image Gently in Dentistry Safe, Effective Dental X Rays for Children There is no question: X Rays help dentists care for children. As imaging professionals

More information

Residency Competency and Proficiency Statements

Residency Competency and Proficiency Statements Residency Competency and Proficiency Statements 1. REQUEST AND RESPOND TO REQUESTS FOR CONSULTATIONS Identify needs and make referrals to appropriate health care providers for the treatment of physiologic,

More information

TMJ. Problems. Certain headaches and pain in. the ear, jaw, neck, tooth, and. sinus can be the result of a. temporomandibular joint (TMJ)

TMJ. Problems. Certain headaches and pain in. the ear, jaw, neck, tooth, and. sinus can be the result of a. temporomandibular joint (TMJ) DIVISION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY TMJ Problems Certain headaches and pain in the ear, jaw, neck, tooth, and sinus can be the result of a temporomandibular joint (TMJ) problem. People with TMJ

More information

AAE and AAOMR Joint Position Statement

AAE and AAOMR Joint Position Statement INTRODUCTION AAE and AAOMR Joint Position Statement The following statement was prepared by the Special Committee to Revise the Joint American Association of Endodontists/American Academy of Oral and Maxillofacial

More information

DENTAL RADIOGRAPHIC EXAMINATIONS: RECOMMENDATIONS FOR PATIENT SELECTION AND LIMITING RADIATION EXPOSURE

DENTAL RADIOGRAPHIC EXAMINATIONS: RECOMMENDATIONS FOR PATIENT SELECTION AND LIMITING RADIATION EXPOSURE DENTAL RADIOGRAPHIC EXAMINATIONS: RECOMMENDATIONS FOR PATIENT SELECTION AND LIMITING RADIATION EXPOSURE REVISED: 2012 AMERICAN DENTAL ASSOCIATION Council on Scientific Affairs U.S. DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Dental. Covered services and limitations module

Dental. Covered services and limitations module Dental Covered services and limitations module Dental Covered Services and Limitations Module Covered Dental Services for Patients Under the Age of 21...2 Examinations...2 Radiographs and Diagnostic Imaging...2

More information

Loma Linda University Medical Center Loma Linda, CA 92354

Loma Linda University Medical Center Loma Linda, CA 92354 Name: Page 1 of 6 REQUEST CATEGORY MEMBERSHIP CATEGORY Provisional (Bylaws 4.3) Administrative (Bylaws 4.7) Affiliate (Bylaws(4.9) Active (Bylaws 4.2) Courtesy (Bylaws 4.4) Consulting (Bylaws 4.5) All

More information

Dentistry Consult and Referral Guidelines

Dentistry Consult and Referral Guidelines Directory The primary mission of the Department of Dentistry focuses on the care of children with major medical and developmental problems. This Department also provides care for healthy children for the

More information

Topics for the Orthodontics Board Exam

Topics for the Orthodontics Board Exam Topics for the Orthodontics Board Exam I. Diagnostics, relations to paediatric dentistry, prevention 1. Etiology of dental anomalies. 2. Orthodontic anomalies, relationship between orthodontic treatment

More information

Dental and Oral Benefit

Dental and Oral Benefit Dental and Oral Benefit 2015 Overview This document explains the Dental and Oral Benefit for 2015. It gives you details about how Discovery Health Medical Scheme defines and pays dentistry both in the

More information

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MUDr.Sylvie SaifrtovaÂ, MUDr.Hana TycovaÂ, MUDr.Rene FoltaÂn Ortodonticke oddeï lenõâ,

More information

05 - DENTAL SURGERY. (02) MS (Oral Surgery) Part II Examination

05 - DENTAL SURGERY. (02) MS (Oral Surgery) Part II Examination 05 - DENTAL SURGERY (02) MS (Oral Surgery) Part II Examination 01. October 1990 02. October 1991 03. October 1992 04. October 1993 05. October 1994 06. November 1995 07. October 1996 08. November 1997

More information

NAPCS Product List for NAICS 62121 (US, Mex): Offices of Dentists

NAPCS Product List for NAICS 62121 (US, Mex): Offices of Dentists NAPCS List for NAICS 62121 (US, Mex): Offices of Dentists 62121 1 Services of dentists Providing dental medical attention by means of consultations, preventive services, and surgical and non-surgical interventions.

More information

Put Your Panoramic Imaging on Steroids While Reducing the Patient s Dose!

Put Your Panoramic Imaging on Steroids While Reducing the Patient s Dose! Put Your Panoramic Imaging on Steroids While Reducing the Patient s Dose! Dale A. Miles BA, DDS, MS, FRCD(C) Diplomate, American Board of Oral and Maxillofacial Radiology It used to be that panoramic images

More information

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 54 RozeslaÂna dne 6. rïõâjna 2003 Cena KcÏ 85,50 OBSAH: 116. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o prïijetõâ EvropskeÂ

More information

Clinical Practice Guideline For Orthodontics

Clinical Practice Guideline For Orthodontics Clinical Practice Guideline For Orthodontics MOH- Oral Health CSN -Orthodontics -2010 Page 1 of 15 Orthodontic Management Guidelines 1. Definitions: Orthodontics is the branch of dentistry concerned with

More information

Veraviewepocs 3D R100 & F40

Veraviewepocs 3D R100 & F40 Veraviewepocs 3D R100 & F40 Innovative 3D Reuleaux Full Arch FOV Thinking ahead. Focused on life. Veraviewepocs 3D R100 A New Frontier in X-ray Diagnostics Veraviewepocs 3D R100 has changed the shape of

More information

Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners

Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners These guidelines are intended to assist General Dental Practitioners (GDPs), Community Dental Service (CDS) Dentists and Primary Care

More information

ENGLISH. Planmeca ProMax 3D concept

ENGLISH. Planmeca ProMax 3D concept ENGLISH Planmeca ProMax 3D concept Profound understanding of anatomy Planmeca ProMax 3D concept is an intelligent and multipurpose X-ray unit series designed to obtain complete information on patient anatomy

More information

Course Instructors. Dr. Straty Righellis Oakland, CA. Dr. Douglas Knight Louisville, KY. Dr. Jorge Ayala Chile. Dr. Bill Arnett. Dr.

Course Instructors. Dr. Straty Righellis Oakland, CA. Dr. Douglas Knight Louisville, KY. Dr. Jorge Ayala Chile. Dr. Bill Arnett. Dr. Course Instructors Dr. Douglas Knight Louisville, KY Dr. Straty Righellis Oakland, CA Dr. Jorge Ayala Chile Dr. Jeffrey McClendon Dr. Bill Arnett Dr. Michael Gunson Dr. David Hatcher New York City, NY

More information

Texas A&M University Baylor College of Dentistry Oral and Maxillofacial Radiology

Texas A&M University Baylor College of Dentistry Oral and Maxillofacial Radiology Texas A&M University Baylor College of Dentistry Oral and Maxillofacial Radiology The college offers a postgraduate (certificate) training in Oral and Maxillofacial Radiology (OMR). The program is accredited

More information

Dentalworkers JOB DESCRIPTIONS Great Team Members make your Office function!

Dentalworkers JOB DESCRIPTIONS Great Team Members make your Office function! Dentalworkers JOB DESCRIPTIONS Great Team Members make your Office function! Dental Assistant Registered Dental Assistant with Expanded Function: RDAEF Sterilization Assistant Dental Hygienist General

More information

Role of dentistry in the health scciences, the dental team. Dr. Dézsi Anna Júlia

Role of dentistry in the health scciences, the dental team. Dr. Dézsi Anna Júlia Role of dentistry in the health scciences, the dental team Dr. Dézsi Anna Júlia The art of medicine Herodatus, a historian, described the medical art in Egypt: "The art of medicineis distributed thus:

More information

TREATMENT REFUSAL FORMS

TREATMENT REFUSAL FORMS TREATMENT REFUSAL FORMS These forms are intended to be used when a patient refuses the treatment. These forms help confirm that the patient is informed and aware of the risks involved with not proceeding

More information

Consensus Statements and Recommended Clinical Procedures Regarding Contemporary Surgical and Radiographic Techniques in Implant Dentistry

Consensus Statements and Recommended Clinical Procedures Regarding Contemporary Surgical and Radiographic Techniques in Implant Dentistry Group 1 and Recommended Clinical Procedures Regarding Contemporary Surgical and Radiographic Techniques in Implant Dentistry Michael M. Bornstein, PD Dr Med Dent 1 /Bilal Al-Nawas, Prof Dr Med, Dr Med

More information

Medical Review Criteria Dental and Oral Surgery Services

Medical Review Criteria Dental and Oral Surgery Services Medical Review Criteria Dental and Oral Surgery Services Effective Date: April 13, 2016 Subject: Dental and Oral Surgery Services Policy: HPHC covers medically necessary dental/oral surgery services included

More information

THREE-DIMENSIONAL CONE BEAM COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN DENTISTRY

THREE-DIMENSIONAL CONE BEAM COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN DENTISTRY THREE-DIMENSIONAL CONE BEAM COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN DENTISTRY J. MARTIN PALOMO 1, CHUNG HOW KAU 2, LEENA BAHL 3, MARK G. HANS 4 Three-dimensional imaging in dentistry offers many advantages with respect

More information

UNMH Oral and Maxillofacial Surgery Clinical Privileges

UNMH Oral and Maxillofacial Surgery Clinical Privileges All new applicants must meet the following requirements as approved by the UNMH Board of Trustees effective: 09/26/2014 INSTRUCTIONS Applicant: Check off the "Requested" box for each privilege requested.

More information

ORTHODONTIC TREATMENT

ORTHODONTIC TREATMENT ORTHODONTIC TREATMENT Informed Consent for the Orthodontic Patient As a general rule, positive orthodontic results can be achieved by informed and cooperative patients. Thus, the following information

More information

The Department of Plastic Surgery

The Department of Plastic Surgery THE UNIVERSITY OF TENNESSEE Health Science Center Chattanooga Unit of the College of Medicine Plastic and Reconstructive Surgery 979 East Third Street, Suite C-920 Chattanooga, TN 37403 Tel: (423) 778-9047

More information

Pitch, roll, and yaw: Describing the spatial orientation of dentofacial traits

Pitch, roll, and yaw: Describing the spatial orientation of dentofacial traits SPECIAL ARTICLE Pitch, roll, and yaw: Describing the spatial orientation of dentofacial traits James L. Ackerman, a William R. Proffit, b David M. Sarver, a Marc B. Ackerman, c and Martin R. Kean d Chapel

More information

STUDY PLAN FOR THE CERTIFICATE OF THE HIGHER SPECIALIZATION IN ( Diagnostic Radiology)

STUDY PLAN FOR THE CERTIFICATE OF THE HIGHER SPECIALIZATION IN ( Diagnostic Radiology) STUDY PLAN FOR THE CERTIFICATE OF THE HIGHER SPECIALIZATION IN ( Diagnostic Radiology) plan number :15/11/97/NT I-GENERAL RULES AND CONDITIONS: 1- This plan conforms to the regulations of granting the

More information

For a new dimension of a practice s success: The 3D unit family.

For a new dimension of a practice s success: The 3D unit family. CAD/CAM SYSTEMS INSTRUMENTS HYGIENE SYSTEMS TREATMENT CENTERS IMAGING SYSTEMS CAD/CAM SYSTEMS INSTRUMENTS HYGIENE SYSTEMS TREATMENT CENTERS IMAGING SYSTEMS ORTHOPHOS XG 3D ORTHOPHOS XG 3D Ceph GALILEOS

More information

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW SCRIPTA MEDICA (BRNO) 76 (1): 21 28, January 2003 COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW BARTÁKOVÁ S. 1, SUCHÁNEK J. 2, MIâULKA J. 2, VANùK J.

More information

3D Imaging Systems. A new dimension of confidence better 3D images for a better practice.

3D Imaging Systems. A new dimension of confidence better 3D images for a better practice. 3D Imaging Systems A new dimension of confidence better 3D images for a better practice. Your diagnosis is only as good as your information. Despite your training and years of practice, it s tough to correctly

More information