ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society"

Transcription

1 rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 3 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku recenzovanyâch, neimpaktovanyâch cï asopisuê. Indexova no: Bibliographia Medica CÏ echoslovaca od roku 1992 Vydavatel: CÏ eskaâ ortodontickaâ spolecï nost (Published by the Czech Orthodontic Society) Vedoucõ redaktor (Editor in Chief): Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen, Ph.D., Olomouc, Czech Republic Vedoucõ redaktor web stran (Editor in Chief web pages) MUDr. JirÏõ Tvardek, HustopecÏ e, Czech Republic RedakcÏ nõâ rada (Editorial Board): MUDr. Gabriela AlexandrovaÂ, Bratislava, Slovensko Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon, Wien, OÈ sterreich Dr. Ewa Czochrowska, Ph.D., Warszawa, Polska Prof. Dr. Nejat Erverdi, Ph.D., Istanbul, Turkey MUDr. Karel Floryk, VysÏ kov, Czech Republic Dr. Piotr Fudalej, Ph.D., Warszawa, Polska MUDr. Milada Ha lkovaâ, Strakonice, Czech Republic MUDr. Martin HoraÂcÏ ek, HavlõÂcÏkuÊ v Brod, Czech Republic MUDr. Jan Horal, Praha, Czech Republic Prof. MUDr. Milan KamõÂnek, DrSc., Olomouc, Czech Republic Prof. Dr. Stavros Kiliaridis, Ph.D., Geneve, Switzerland MUDr. Irena KlõÂmovaÂ, Bratislava, Slovensko Prof. dr. hab. Anna Komorowska, Lublin, Polska MUDr. Martin Kotas, Ph.D., ZlõÂn, Czech Republic MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D., Praha, Czech Republic Prof. Dr. Anne-Marie Kuijpers-Jagtman, Ph.D., Nymegen, Nederlands Profesor JuÈ rikurol, D. Odont., MalmoÈ, Sweden MUDr. Ivana KyralovaÂ, Hradec Kra loveâ, Czech Republic MUDr. Ivo Marek, Ph.D., BrÏeclav, Czech Republic Prof. dr. hab. Agnieszka Pisulska, Zabrze, Polska MUDr. Milada StehlõÂkovaÂ, KromeÏrÏõÂzÏ, Czech Republic MUDr. Marie SÏ tefkovaâ, CSc., Olomouc, Czech Republic MUDr. JirÏõ Tvardek, Ph.D., HustopecÏ e, Czech Republic Dr. Mariusz Wilk, LodzÂ, Polska Adresa redakce (Contact Address): Recenzenti cï asopisu Ortodoncie: MUDr. Hana BoÈ hmovaâ Doc. MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Prof. MUDr. Milan KamõÂnek, DrSc. MUDr. Irena KlõÂmova MUDr. Martin Kotas, Ph.D. MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. MUDr. Ivo Marek, Ph.D. MUDr. JirÏõ Petr Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen, Ph.D. MUDr. Marie SÏ tefkovaâ, CSc. MUDr. Miroslava SÏ vaâ bovaâ, CSc. MUDr. JirÏõ Tvardek, Ph.D. MUDr. Hana Tycova MUDr. Wanda Urbanova Recenzenti pro hranicï nõâ obory: Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. Prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc. Prof. MUDr. Tat'jana Dosta lovaâ, DrSc., MBA Doc. MUDr. Rene Folta n, Ph.D. MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D. Doc. MUDr. Milan Macha lka, CSc. Doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D. Prof. MUDr. JirÏõ Maza nek, DrSc. Doc. MUDr. KveÏ toslava Nova kovaâ, CSc Olomouc, PalackeÂho12 Prof. MUDr. JindrÏich Pazdera, CSc. fax: , tel.: Doc. MUDr. LudeÏ k PerÏinka, CSc. Doc. MUDr. Lenka RoubalõÂkovaÂ, Ph.D. Doc. MUDr. Radovan Sleza k, CSc. Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. ISSN: 1210±4272 Doc. MUDr. Jitka StejskalovaÂ, CSc. Doc. MUDr. AntonõÂn SÏ imuê nek, CSc. Prof. MUDr. JirÏõ VaneÏ k, CSc. Doc. MUDr. AntonõÂn Zicha, Ph.D. CÏ asopis je vydaâvaâ n 4x rocïneï ( is published in 4 issues per year) Sazba (Type setting): FIS Print Olomouc. Tisk (Printed by): Tiska rna Moravska TrÏebova Cena (Payment): 200,± KcÏ (10,± EUR), CÏ.uÂ.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodneâ cï õâslo. CÏ asopis je bezplatneï zasõâlaân cï lenuê m CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti. A copy of the is sent to all members of the Czech Orthodontic Society in good spending with their subscription. UzaÂveÏ rky (Dedline for the next year): , 3. 3., , a

2 rocïnõâk20 Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika Zpra vy z vyâ boru ZajõÂmavosti v ortodoncii Faktory ovlivnï ujõâcõâ deâ lku leâ cï by u palatinaâ lneï retinovanyâch sï pi cï aâ kuê-cï aâ st 2 (Factors affecting the duration of treatment of palatally impacted canines - Part 2) Trojdimensiona lny zaâ znam, jeho vizualizaâ cie a 3D tlacï v ortodoncii (3-dimensional record, visualization and 3D print in orthodontics) LeÂcÏ ba samoligujõâcõâmi zaâ mky v dolnõâm zubnõâm oblouku (Treatment with self-ligating brackets in the lower dental arch) Ze zahranicï nõâch cï asopisuê Informace REKLAMA UverÏejneÏnõÂ: 1cm 2 plochy...25,± KcÏ 1 strana A ,± KcÏ 1/2 strany A ,± KcÏ zadnõâ strana desek %ceny vnitrïnõâ strana desek %ceny strana 1 a 2 cï asopisu...+20%ceny Inzerce v kazïdeâmcï õâsle rocïnõâku... ±2000,± KcÏ /1 str. A4 VlozÏ enõâ reklamnõâho letaâ ku: ,± KcÏ VlozÏ enõâ reklamnõâ publikace (do 4 stran): ,± KcÏ Zhotovenõ reklamy: uâ cï tovaâ no samostatneï HonorovaÂnõ prïõâspeï vkuê : 1 normostrana rukopisu textu odborneâ praâce...300,± KcÏ 1 normostrana prïedkladu zajisïteïneâ ho autorem ,± KcÏ 1 ilustrace (fotografie, obraâ zek apod.)...50,± KcÏ TeÏsÏõÂme se na spolupraâci svaâmi Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen, Ph.D vedoucõâ redaktor, Klinika zubnõâho leâ karïstvõâ LF UP PalackeÂho Olomouc tel.: fax:

3 rocïnõâk20 SpolecÏ enskaâ rubrika VcÏervenci, srpnu a zaârïõâ roku 2011 sveâ vyâznamneâ zïivotnõâ jubileum oslavili: MUDr. MilusÏe BrousilovaÂ, Praha 4 MUDr. Hana MosÏnicÏkovaÂ, Sezimovo U stõâi MUDr. Vlastimil SÏ imecïek, Brno MUDr. Jarmila PecÏenaÂ, Rokycany MUDr. VladimõÂr Mottl, HavlõÂcÏkuÊ v Brod MUDr. FrantisÏek BacÏõÂk, HodonõÂn MUDr. JirÏõ Dosoudil, BenesÏov MUDr. Jarmila SpaÂcÏilovaÂ,TrÏinec MUDr. Petr VrbeckyÂ, KromeÏrÏõÂzÏ MUDr. KveÏtoslava KadlecovaÂ, LitvõÂnov MUDr. Eva BendõÂkovaÂ, Opava MUDr. JirÏõ Petr, Praha 2 MUDr. Petr Vidner, CÏ eskaâ LõÂpa MUDr. Hana BouchalovaÂ, Brno MUDr. Zuzana KarabinovaÂ, Praha 3 MUDr. Daniela ChounovaÂ, Praha 8 MUDr. Petra Mora vkovaâ, Hradec Kra loveâ SrdecÏneÏ blahoprï ejeme! CÏ lenskyâ poplatek pro rok 2012 cï inõâ 1500,- KcÏ nebo 65,- EUR. CÏ lenoveâ v zameï stnaneckeâ m vztahu 800,- KcÏ nebo 35,- EUR. Postgraduanti, duê chodci a zïeny na materïskeâ dovoleneâ 300,- KcÏ nebo 15,- EUR. RegistracÏ nõâ polatek cï inõâ 500,- KcÏ nebo 20,- EUR. PrÏedplatne cï asopisu Ortodoncie pro necï leny CÏ OSje 1000,- KcÏ za rok nebo 40,- EUR. U hrada poplatku do , cï.uâ.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodneâ cï õâslo. PrÏi nezaplacenõâ prïõâspeï vkuê po dvou põâsemnyâch urgencõâch bude ukoncï eno cï lenstvõâ v CÏ OS. 130

4 SpolecÏ enskaâ rubrika rocïnõâk20 Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. se dozï õâvaâ v listopadu 2011 vyâ znamneâ ho zï ivotnõâho jubilea. UprostrÏed cï inorodeâ praâ ce oslavõâ 80. narozeniny. Profesor Racek vystudoval vsï eobecnou medicõânu a stomatologii na prazï skeâ leâ karïskeâ fakulteï, v roce 1977 zõâskal hodnost kandidaâtaveï d, v roce 1989 hodnost doktora leâ karïskyâchveï d a v roce 1990 byl jmenovaâ n profesorem pro obor stomatologie. Po kraâ tkeâmpuêsobenõâ na mimoklinickyâ ch pracovisï tõâch byla nadlouho jeho odbornyâ m domovem neï kdejsï õâ prazï skaâ II. stomatologickaâ klinika, dnesï nõâ 1. LF UK v Praze. StrÏedem jeho odborneâ ho zaâ j- mu se stala ortodoncie. V jejõâm raâ mci se jako jeden z prvnõâch u naâ s zabyâ val genetikou ortodontickyâ ch anomaâ liõâ. Za sadnõâ meï rou prïispeï l k sestavenõâ dodnes velmi zajõâmavyâ ch vyâ ukovyâ ch textuê o genetice ve stomatologii, jejichzï prvnõâ vydaâ nõâ vysï lo v roce VyÂcÏ et jeho odbornyâ ch pracõâ je velmi dlouhyâ, za prïipomenutõâ stojõâ populacï nõâ studie vyâ skytu ortodontickyâ ch anomaâ liõâ nebo antropometrickaâ sï etrïenõâ provedenaâ na historickyâ ch lebkaâ ch, dizertacï nõâ praâ ce na teâ ma primaâ rnõâ retence sï picï aâ kuê cï i v sedmdesaâ tyâ ch letech minuleâ ho stoletõâ odvaâ zïneâ (a dnes beïzïneâ ) publikovaâ nõâ zkusï enostõâ s prïõâmyâ m lepenõâm ortodontickeâhozaâ mku na retinovanyâ sï picïaâ k a jeho zarïazovaâ nõâ k fixnõâmu aparaâ tu. PouzÏ itõâ takoveâ ho leâ cï ebneâ ho postupu tehdy bylo u naâ s raritou, protozï e konstrukcï nõâ prvky fixnõâch aparaâ tuê v tehdejsïõâm CÏ eskoslovensku nebyly k dispozici a zõâskaâ valy se obvykle kontakty se zahranicï nõâmi kolegy. RÏ adu let profesor Racek puê sobil jako cï len zkusï ebnõâch komisõâ pro specializacï nõâ atestace a doktorskeâ dizertace, dodnes je cï lenem neï kolika univerzitnõâch veï deckyâ ch rad. Pra ce pana profesora byla oceneï na rïadou cï estnyâch cï lenstvõâ odbornyâ ch spolecï nostõâ, pameï tnõâ medailõâ rektora Univerzity Karlovy v Praze cï i fakultnõâ medailõâ udõâlenou za rozvoj prazï skeâ 1. LF UK. CÏ eskaâ stomatologickaâ komora jej v roce 2001 ocenila titulem Osobnost cï eskeâ stomatologie. Od roku 2005 je cï estnyâm cï lenem CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti, v roce 2008 meï l cï estnou prïednaâ sï ku BedrÏicha Neumanna na 9. Kongresu CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti. Profesor Racek vychoval rïadu ortodontistuê. Sve zïaâky vzïdy ucï il respektu k osobnosti pacienta, odborneâ poctivosti, soustavneâ mu vzdeïlaâvaâ nõâ, medicõânskeâ pokorïe i erudovaneâ odvaze. Ra di bychom profesoru Rackovi poprïaâ li hodneï kraâ snyâ ch zaâ zï itkuê v podzimnõâ prïõârodeï, hodneï zdravõâ a neutuchajõâcõâho odborneâ ho elaâ nu. Vy bor CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti a redakce cï asopisu Ortodoncie 131

5 rocïnõâk20 ZpraÂvyzvyÂboru ZpraÂvaocÏ innosti CÏ OS za obdobõâ od zaârïõâ 2010 do zaârïõâ ) Hospoda rïskyâ vyâ sledek CÏ OS za minulyâ rok byl pozitivnõâ v cïaâ stce ,- KcÏ, v soucï asneâ dobeï nauâcïtu CÏ OS je ,- KcÏ, v pokladneï 4.798,- KcÏ. RozpocÏet na prïõâsï tõâ rok je plaâ novaâ n vyrovnanyâ, prïõâjmy ivyâdaje shodneï v cï aâ stce ,- KcÏ. PrÏehled hospodarïenõâ CÏ OS za minulyâ rok a podrobnyâ naâ vrh rozpocï tu na rok prïõâsï tõâ je k dispozici u sekretaârïky CÏ OS nebo u cï lenuê vyâboru. 2) Kongres CÏ OS v minuleâ m roce byl ziskovyâ vcïaâ stce ,- KcÏ. DõÂk za kvalitnõâ odbornyâ, spolecï enskyâ iekonomickyâ vyâ sledek teâ to akce patrïõâ prezidentce kongresu doc. CÏ ernochoveâ a jejõâmu tyâmu. 3) U speï sï neâ souteï zï õâcõâ o Cenu CÏ OS prïikongresu v lonï skeâ m roce poprveâ financïneï podporïily i firmy 3M Unitek a JPS. Tato podpora je prïislõâbena i pro letosï ek, za cozï jimprïõâslusïõâdõâk. 4) CÏ OS vypracovala novyâ pruê zkum pocï tu ortodontistuê v CÏ R. Lvõ podõâl na teâ to praâ ci meï l veï deckyâ sekretaâ rï CÏ OS Dr. Kotas. PruÊ zkum mimo jineâ sdeï lil, zï e v soucï asneâ dobeï je pomeï r pocï tu ortodontistuê na pocï et obyvatel v celeâ CÏ R odpovõâdajõâcõâ evropskeâ mu pruê meï ru. Velke rozdõâly jsou ovsï em mezijednotlivyâ miregiony. PruÊ zkum rovneïzï poukaâ zal na fakt, zïe nejveïtsï õâ pocïet praktikujõâcõâch ortodontistuê vcï R se pohybuje ve veï koveâ m obdobõâmezi55 a 60 lety. Tedy jen z duê voduê prosteâ reprodukce ortodontistuê v CÏ R nenõâ vhodneâ snizï ovat pocï et sï kolicõâch ortodontickyâ ch pracovisï t' anipocï et jejich studentuê. PruÊ zkum byl publikovaân v cï asopise Ortodoncie. 5) CÏ OS prïevzala zaâsï titu nad PVP - PrazÏ skyâm vzdeïlaâ vacõâm programem (zatõâm bez financïnõâuâcï asti). VyÂbor se vyjaâdrïil i pro financï nõâ prïõâspeï vek z prostrïedkuê CÏ OS, bude-litrïeba. Program sdruzï uje vsï echny trïiprazï skaâ sï kolicõâ pracovisï teï pro absolvovaâ nõâ teoretickyâch prïednaâsï ek v raâ mci specializacï nõâ prïõâpravy a je otevrïen vsï em postgraduaâ lnõâm studentuê m oboru ortodoncie v CÏ R. Program prïipravili mladõâ lektorïimudr. Urbanova a MUDr. KucÏ era. 6) CÏ asopis Ortodoncie oslavil na podzim lonï skeâho roku 20 let trvaânõâ.zavsï echny, kterïõâ se na jeho vzniku, rozvojia fungovaâ nõâ po celou dobu podõâleli, vyâ bor CÏ OS podeï koval prïedevsï õâm hlavnõâmu struê jcia dlouholeteâ mu sï eâ fredaktorovicï asopisu doc.sï pidlenovi. 7) Za stupcicï OS se na jarïe t. r. setkalis prïedstaviteli CÏ SK, probõârala se tato teâ mata: ceny v ortodoncii a prïõâpadneâ zmeï ny ve smyslu nasï ich naâ vrhuê,zaâ konneâ a podzaâ konneâ normy tyâkajõâcõâ se veï cneâ ho a personaâ lnõâho vybavenõâ ortodontickyâch praxõâ. Co se tyâcï e zmeï ny cen v ortodoncii, zde neocï ekaâ vaâ me zaâ sadnõâ zmeï ny, pouze je mozïneâ,zï e dospeïlõâveï ku 19 let (vyâbor prïijal noveï tento veï k jako hranicï nõâ) a starsï õâ budou vyrïazeniz uâ hrady za leâ cï bu z prostrïedkuê verïejneâ ho ZP. S podporou CÏ SK a praâ vnõâka CÏ OS byla prïijata nasï e prïipomõânka vyrïadit povinnost mõât i.o.rtg prïõâstroj v objektu ortodontickeâ ho ZZ. Na vyâkladu zaâ kona a podzaâ konnyâch norem v oblastityâ kajõâcõâ se praâ ce ªortodonticky ch asistentekª pracuje CÏ OS za silneâ podpory praâ vnõâka CÏ OS JUDr. Macha; zde je trïeba ocenit velkeâ uâ silõâ, ktereâ v tomto probleâ mu vyvinula Dr. SÏ raâ mkovaâ po nedaâ vnyâch neblahyâ ch zkusï enostech v jednaâ nõâ s uâ rïady. Da le CÏ OS prïislõâbila svou podporu CÏ OS, aby prïiposuzovaânõâ uznaâ nõâ zahranicï nõâ praxe zaâ jemcuê z NON-EU zemõâ byla vzï dy kontaktovaânacï OS. 8) VyÂbor CÏ OS se vyjaâdrïil k uznaâvaâ nõâ odborneâ praxe v ortodoncii: z ortodonticky ¹nepruÊ hlednyâ chª zemõâ mimo EU lze uznat maximaâ lneï 1 rok praxe. Byl osloven soucï asnyâ zaâ stupce IPVZ pro posuzovaâ nõâ teï chto zïaâdostõâ prof. Maza nek a byl s nõâm dohodnut tento standardnõâ postup: tyto zïaâ dostiprïed vyjaâ drïenõâm pro IPVZ a MZCÏ R prïedaâ prof. Maza nek prïedsedovicï OS a ten je prïedaâ k posouzenõâ komisi prïivyâ boru CÏ OS (prof. KamõÂnek, Dr. Marek, Dr. SÏ raâ mkovaâ). Za veï r komise prïedseda CÏ OS prïedaâ prof. Maza nkovik dalsï õâmu postupu na IPVZ a MZCÏ R. 9) VyÂbor schvaâ lil zmeï nu formy cï asopisu Ortodoncie - dosï lo ke zmeïneï vazby a objemu cï õâsla prïizachovaânõâ pocïtu4vyâtisky za rok. ZmeÏ ny se projevily v naâ kladech na tisk. 10) VyÂbor CÏ OS s hlavnõâm akteâ rem Dr. Kotasem pracuje na slovnõâku cï eskyâ ch ortodontickyâ ch vyâ razuê. PrÏi praâ cina teâ to publikaci bylo zjisïteï no, zïe se nejednaâ o jednoduchou zaâ lezï itost a zpracovaâ nõâ bude vyzï adovat delsïõâcï as. 11) Koncem dubna t. r. probeï hl za organizace CÏ e- skeâ stomatochirurgickeâ spolecï nostia s podporou CÏ OS Ortodonticko-chirurgicky workshop zameïrïenyâ na autotransplantace. Vystoupili prïednõâ sveï tovõâ odbornõâcina tuto problematiku prof. Paulsen a prof. Schwartz z Da nska a nasï i specialisteâ Dr. Marek a doc. Starosta. Akce meï la velmidobrou odbornou uâ rovenï v kontrastu k celkem maleâ uâcï asti, zejmeâna se strany dentoalveolaâ rnõâch chirurguê. 12) CÏ SK nabõâdla pro CÏ OS jedno mõâsto v komisi pro aprobacï nõâ zkousï ky ze zubnõâho leâ karïstvõâ pro cizince. CÏ SK maâ zaâ jem zmeï nit dosavadnõâ nedobrou odbornou uâ rovenï uâ speï sï nyâ ch uchazecï uê.vyâ bor CÏ OS doporucï ildo komise prof. KamõÂnka. 13) VyÂbor schvaâ lil financï nõâ podporu dveï ma postgraduaâ lnõâm studentuê m z Olomouce v cïaâ stce ,- KcÏ kazïdeâ mu z nich pro jejich studijnõâ pobyt na ortodontickeâ m oddeï lenõâ university v holandskeâ m Nijmegen. 14) Starost o weboveâ straâ nky CÏ OS prïevzal Dr. Tvardek. Vy bor deï kuje dosavadnõâmu webmasterovidr. Kokaislovi za to, zïe straâ nkaâ m pomohl na sveï t a dlouhodobeï o neï pecï oval. 132

6 ZpraÂvyzvyÂboru rocïnõâk20 15) Jak jizï bylo rïecï eno loni, vyâbor prïipravuje pro nadchaâ zejõâcõâ leâ ta kongresy v r v LuhacÏ ovicõâch, prezident Dr. Kotas, v r v Plzni, prezident Dr. Baumruk a v r v Olomouci, opeïtcï esko-slovenskyâ (a rovneïzï s polskou uâcï astõâ), prezident Dr. Marek. Podrobnostibudou vcï as oznamovaâny v cï asopise Ortodoncie. 16) V prïõâsï tõâm roce se opeï t uskutecï nõâvolby do orgaânuê CÏ OS. VyÂbor doporucï uje pleâ nu, aby se zamyslelo nad vhodnyâ mikandidaâ ty, a zve Va s vsï echny srdecï neï na kongres CÏ OS 2012 do LuhacÏ ovic s volebnõâ plenaâ rnõâ schuêzõâcï OS. MUDr. JirÏõ Petr HospodarÏenõ CÏ OS za rok2010 1) PrÏõÂjmy: U roky z BUÂ... 92,- KcÏ CÏ lenskeâ prïõâspeï vky ,- KcÏ CÏ asopis Ortodoncie ,- KcÏ Odborne akce CÏ OS (vcï etneï financïnõâho vyâsledku kongresu) ,- KcÏ Inzerce na webu ,- KcÏ PrÏõÂjmy celkem: ,- KcÏ 2) VyÂdaje: Provoz kancelaârïe a sekretariaâ tu ,- KcÏ ZameÏ stnancicï OS (pracovnõâ smlouva, DPCÏ ) ,- KcÏ Pra vnõâ sluzï by ,- KcÏ Ekonomicke a danï oveâ sluzï by ,- KcÏ FinancÏ nõâ podpora postgr.pracovisït' ,- KcÏ JednaÂnõÂvyÂboru a RK ,- KcÏ Cestovne ,- KcÏ Odborna literatura, vyâukovaâ media ,- KcÏ PrÏõÂspeÏ vky WFO, EFOSA ,- KcÏ ZahranicÏ nõâ cesty cï lenuê vyâ boru a RK a postgr.studentuê ,- KcÏ Webove straâ nky ,- KcÏ CÏ asopis Ortodoncie - redakcï nõâ praâ ce, mzdy a honoraârïe ,- KcÏ -vyâroba a tisk ,- KcÏ VyÂdaje na odborneâ akce (mimo rozpocï et kongresu) ,- KcÏ Ostatnõ vyâ daje (bankovnõâ poplatky, silnicï nõâ danï ) ,- KcÏ VyÂdaje celkem: ,- KcÏ VyÂsledek za rok 2010: ,- KcÏ na uâcï tu (k ): ,- KcÏ v pokladneï : ,- KcÏ na uâcï tu (k ): ,- KcÏ v pokladneï : ,- KcÏ RozpocÏ et pro rok2012 1) PrÏõÂjmy: CÏ lenskeâ prïõâspeï vky ,- KcÏ CÏ asopis Ortodoncie ,- KcÏ PrÏõÂjmy celkem: ,- KcÏ 2) VyÂdaje: Provoz kancelaârïe a sekretariaâ tu ,- KcÏ ZameÏ stnancicï OS (prac. smlouva, DPCÏ ) ,- KcÏ Pra vnõâ sluzï by ,- KcÏ Ekonomicke a danï oveâ sluzï by ,- KcÏ JednaÂnõÂvyÂboru a RK ,- KcÏ Cestovne ,- KcÏ Odborna literatura ,- KcÏ Granty CÏ OS ,- KcÏ PrÏõÂspeÏ vky WFO, EFOSA ,- KcÏ PrÏõÂspeÏ vek na delegaâtycï OS ,- KcÏ Webove straâ nky ,- KcÏ CÏ asopis Ortodoncie - redakcï nõâ praâ ce, mzdy a honoraârïe ,- KcÏ vyâroba a tisk ,- KcÏ VyÂdaje celkem: ,- KcÏ CÏ lenskeâ prïõâspeïvkycï OS pro rok2012 ponechat ve staâ vajõâcõâ vyâsïi: Le karïiv privaâ tnõâch praxõâch ,- KcÏ / 65,- EUR ZameÏ stnanci ,- KcÏ / 35,- EUR Ostatnõ (postgraduanti, leâ karïky na MD, seniorïi) ,- KcÏ / 15,- EUR RegistracÏ nõâ poplatek ,- KcÏ / 20,- EUR CÏ asopis Ortodoncie (1 cï õâslo) pro necï leny CÏ OS ,- KcÏ / 10,- EUR Za vaznyâ termõân uâ hrady prïõâspeï vkuê na uâcïet CÏ OS: do 29. uâ nora Usnesenõ plenaâ rnõâ schuê ze CÏ OS ze dne , Praha 1. Plena rnõâ schuê ze zvolila tyto cï leny komisõâ: - mandaâ tovaâ : Dr. Eva SÏ raâ mkovaâ, Dr. Ivo Marek, Doc. MilosÏ SÏ pidlen -naâ vrhovaâ : Dr. JirÏõ Tvardek, Dr. Petr Jindra, Dr. Jaroslava Dohnalova 2. SchuÊ ze bere na veï domõâ konstatovaâ nõâ mandaâ toveâ komise, zïe schuê zije prïõâtomno 69 rïaâ dnyâch cï lenuê CÏ OS 3. SchuÊ ze schvaluje zpraâvu o cï innosti CÏ OS za uplynuleâ funkcï nõâ obdobõâ, zpraâ vu o hospodarïenõâ za rok 2010 a zpraâ vu reviznõâ komise 133

7 rocïnõâk20 ZpraÂvyzvyÂboru 4. SchuÊ ze schvaluje rozpocïet CÏ OS na rok 2012 vcï etneï nezmeï neï neâ vyâsïe cï lenskyâch prïõâspeï vkuê pro rok 2012: cï lenoveâ z privaâ tnõâ praxe ,- KcÏ / 65,- EUR cï lenoveâ v zameï stnaneckeâm pomeï ru ,- KcÏ / 35,- EUR ostatnõâ cï lenoveâ ,- KcÏ / 15,- EUR registracï nõâ poplatek ,- KcÏ / 20,- EUR uâ hrada za cï õâslo cï asopisu Ortodoncie (pro necï leny CÏ OS) ,- KcÏ / 10,- EUR Za naâ vrhovou komisi: Dr. Petr Jindra, Dr. Jaroslava DohnalovaÂ, Dr. JirÏõ Tvardek V Praze, Novõ cï lenoveâ CÏ OSprÏijatõ v roce 2011 MUDr. Barbora MensÏ õâkovaâ MDDr. Radka Mora vkovaâ MDDr. Blanka Pastela kovaâ MUDr. Lucie SÏ veâbisï ovaâ MUDr. Va clava ProvaznõÂkova MDDr. Zuzana Navra tilovaâ MUDr. KristyÂna MosÏ ovskaâ MDDr. Sabina Dria kovaâ MDDr. Hana Rosecka MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka MDDr. Ivana HorÏa kovaâ MUDr. Libor Balsky UkoncÏ eneâ cï lenstvõâ CÏ OS2011 MUDr. Karel KamenõÂk, CSc. MUDr. Petra Prolova MUDr. EvzÏ enie Matzenauerova UkoncÏ eneâ prïedplatneâ cï asopisu Ortodoncie 2011 Pan Daniel Haak PrÏehled cï lenuê CÏ OS2011 (k ) Celkem cï lenuê CÏ OS RÏ aâ dnyâ cï len MimorÏ. cï len (70 bez atestace, 89 Slovensko, 6 Polsko) CÏ estnyâ cï len... 6 (+1 bude novyâ/2011) PrÏedplatne cï asopisu Ortodoncie: CÏ esko - firmy... 7 Slovensko Nove cï lenstvõâ k UkoncÏ eneâ cï lenstvõâ... 3 Nezaplacene prïõâspeï vky (po I.vy zveï ) Zpra va Reviznõ komise CÏ OS za rok2010/2011 Ve staâ vajõâcõâm volebnõâm obdobõâ pracovala reviznõâ komise ve slozï enõâ MUDr. Hana BohmovaÂ, MUDr. Hana Tycova a MUDr. Eva SÏ raâ mkovaâ. Reviznõ komise provedla spolu s panõâ ing. Zelingrovou a skretaârïkou panõâ SÏ aâ rkou Rychta rïovou pravidelnou povinnou uâ cï etnõâ kontrolu. VsÏ echny prïõâjmoveâ i vyâdajoveâ polozï ky, byly rïaâ dneï zauâ cï tovaâ ny a souhlasily se zaâ pisy v uâcï etnõâ knize.nebyly shledaânyzïaâ dneâ nedostatky. BrneÏ nskyâ kongres CÏ OS byl uâ speï sï nyâ nejen odborneï ale ifinancïneï a skoncïilsprïebytkem. CÏ OS sveâ financï nõâ prostrïedky investuje uvaâ zï liveï a udrzï uje dlouhodobeï vyrovnanyâ nebo prïebytkovyâ rozpocï et. V minuleâ m obdobõâ byly zõâskaneâ prostrïedky v mensïõâmõârïe jesïteïcïaâ stecïneï vyuzï ity k doplneï nõâ fotografickeâ a vyâ pocï etnõâ techniky na neï kteraâ vyâ ukovaâ ortodontickaâ pracovisï teï stomatologickyâ ch klinik. Prioritou se vsï ak stal dobrïe fungujõâcõâ program, kteryâ spustila CÏ OS v minuleâ m roce. Jde o systeâ m financï nõâ podpory staâ zï õâ na zahranicï nõâch ortodontickyâ ch pracovisï tõâch a cest na vyâ znamneâ mezinaâ rodnõâ kongresy urcï enyâ pro leâ karïe klinickyâ ch pracovisï t'. Pla nuje se idaâ le podmõânky zvyâ hodnit tak, aby prostrïedky mohlo cï erpat veïtsï õâ pocï et klinickyâch leâ karïuê. Nemalou cï aâ stkou jsou podporovaâ nipostgraduanti, kterïõâ bylioceneï nõâ CÏ OS za nejlepsï õâ atestacï nõâ praâ ci, nejlepsï õâ prïednaâsï ku na kongresu a nejlepsï õâ postery zpracovaâ vajõâcõâ veï deckou a klinickou teâ matiku. Na plenaâ rnõâ schuêzicï OS v Praze byl schvaâ len naâ vrh rozpocï tu na rok VyÂsÏe cï lenskyâch prïõâspeï vkuê se nemeï nõâ. MUDr. Eva SÏ raâ mkovaâ SouteÏzÏ o Cenu CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti za nejlepsïõâ atestacïnõâ praâ ci za rok2011 Prvnõ cenu CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nostiza nejlepsï õâ atestacï nõâ praâ ciza rok 2011 zõâskala MUDr. Hana Procha zkovaâ z 1. LF UK a VFN Praha za praâ ci¹dentoalveolaâ rnõâ kompenzacï nõâ mechanizmus u asymetriõâ dolnõâ cï elistiª. Druhou cenu CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nostiza nejlepsï õâ atestacï nõâ praâ ciza rok 2011 zõâskala MUDr. PavlõÂna Adamkova z LF UP a FN Olomouc za praâ ci: ¹Ageneze druhyâ ch dolnõâch premolaâ ruê s perzistujõâcõâmi docï asnyâ mimolaâ ryª. TrÏetõ cenu CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nostiza nejlepsï õâ atestacï nõâ praâ ciza rok 2011 zõâskal MUDr. Jakub 134

8 ZpraÂvyzvyÂboru rocïnõâk20 Bartl z 3. LF UK a FNKV Praha za praâ ci: ¹ProrÏezaÂvaÂnõ hornõâho staâ leâ ho sï pi cï aâ ku u pacientuê s rozsï teï povou vadouª. VõÂteÏ znou souteï zïnõâ prïednaâsï kou XII. kongresu CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti2011 v Praze se stala prïednaâsï ka: I. DubovskaÂ, M. SÏ pidlen, M. Kotas, P. KrejcÏõÂ: ¹Faktory ovlivnï ujõâcõâ deâ lku leâcï by palatinaâ lneï retinovanyâch sïpicïaâkuê. Klinika zubnõâho leâ karïstvõâ FN a LF UP Olomoucª. VõÂteÏ znyâ m souteï zï nõâm posterem s veï deckovyâ zkumnou tematikou XII. kongresu CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti2011 v Praze se stal poster: A. UhlõÂrÏ, H. BoÈ hmovaâ, L. Berna t, D. HrusÏa k, R. Folta n: ¹Zhodnocenõ zmeïnmeïkkyâch tkaâ nõâ po osteotomii v linii LeFort I s prïedsunutõâm maxilyª. Stomatologicka klinika, FN PlzenÏ. VõÂteÏ znyâ m souteï zï nõâm posterem s klinickou tematikou XII. kongresu CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti 2011 v Praze se stal poster: I. ChmelovaÂ, P. CÏ ernochovaâ : ¹Laser a jeho klinickeâ vyuzï itõâ u ortodonticky leâcï eneâ ho pacientaª. Stomatologicka klinika FN u sv. Anny a LF MU Brno. MUDr. Martin Kotas, Ph.D. Ortodonticke oddeïlenõâ DeÏtske stomatologickeâ kliniky FN v Motole vypisuje vyâbeïroveâ rïõâzenõâ na 3 sïkolõâcõâ mõâsta pro prïedatestacïnõâprïõâpravu v oboru ortodoncie. TermõÂn naâstupu 1. ledna ZÏaÂdosti doplneïneâ strukturovanyâm zïivotopisem zasõâlejte põâsemneï nebo em na sekretariaât DeÏtske stomatologickeâ kliniky do Stomatologicka klinika 3. LF UK FNKV Praha bude opeï t porïaâ dat 13. dubna 2012 celodennõâ mezioborovyâ klinickyâ seminaârï RozsÏteÏ py DeÏkan LeÂkarÏske fakulty Univerzity PalackeÂho v Olomouci a rïeditel Fakultnõ nemocnice Olomouc vyhlasïujõâ vyâbeïroveâ rïõâzenõâ na obsazenõâ5 sïkolõâcõâch mõâst na ortodontickeâm oddeïlenõâ Kliniky zubnõâho leâkarïstvõâ pro prïõâpravu ke specializacïnõâatestaci v oboru ortodoncie. PozÏadavky: jeden rok praxe v zubnõâm leâkarïstvõâ SÏkolõÂcõ mõâsta budou spojena s uâvazkem 0,5 na dobu urcïitou (do 3 let) po linii Fakultnõ nemocnice Olomouc. TermõÂn naâ stupu dle dohody. PõÂsemne zïaâ dosti, dolozïeneâ doklady o dosazïeneâ kvalifikaci, zïivotopisem a prïehledem o pruêbeïhu prïedchozõâodborneâ praxe prïijõâmaâ do 4 tyâdnuê po zverïejneïnõâ ve ZdravotnickyÂch novinaâ ch a cïasopise LKSCÏ eskeâ stomatologickeâ komory Persona lnõâuâsek rïeditelstvõâfakultnõâ nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc. Dopolednõ program je urcï en pro postgraduaâ lnõâ studenty, odpolednõâ pro sïirsï õâ odbornou verïejnost. Akce se konaâ pod zaâsï titou CÏ OS. NabõÂzõÂm levneï k odprodeji vybavenõâ ortodonticko-stomatologickeâ praxe s laboratorïõâ na zpracovaâ nõâ pryskyrïice vcï eskeâ m KrumloveÏ,zduÊ vodu ukoncï enõâ praxe a odchodu do duê chodu. Atraktivnõ lokalita v centru meï sta s mozïnostõâ parkovaâ nõâ. Praxe bude volnaâ v prosinci tohoto roku. Kontaktnõ adresa: tel.:

9 rocïnõâk20 ZajõÂmavosti v ortodoncii Na zkusï eneâ v Holandsku Ve dnech se naâ m naskytla prïõâlezïitost straâ vit dva tyâ dny na ortodontickeâ m oddeï lenõâ Univerzity Radboud v holandskeâ m Nijmegenu. Bylo tak na pozvaâ nõâ prof. Anne Marie Kuijpers-Jagtman, D.D.S., Ph.D., vedoucõâ ortodontickeâ ho oddeï lenõâ Radboud univerzity, a Dr. Piotra Fudaleje, Ph.D., kteryâ vedle postgraduaâ lnõâ vyâ uky v Nijmegenu vede i soukromou praxi ve VarsÏ aveï a v raâ mcisveâ habilitace vyucï uje ina UniveziteÏ Palacke ho v Olomouci. BeÏ hem nasï eho pobytu jsme meï ly mozï nost prïihlõâzïet beï zïneâ mu provozu ortodontickeâ ho oddeï lenõâ a uâcï astnit se mnoha internõâch seminaârïuê. Ortodonticke oddeï lenõâ teâ to univerzity patrïõâ k nejveï t- sï õâm v EvropeÏ, jak sito jeho zakladatel prof. van der Linden jisteï prïaâ l. Postgradua lnõâ program ortodoncie zde studuje 16 leâ karïuê, kterïõâ jsou rozdeï lenido dvou skupin (tzv. juniorïia seniorïi) po osmi studentech. PrÏõÂprava trvaâ v Nizozemõ cï tyrïiroky a stejneï jako u naâ s probõâhaâ na specializovanyâ ch pracovisï tõâch, kteraâ jsou zde trïi. Nicme neï povolaâ nõâ ortodontisty mohou provaâ deï t ileâ karïi bez osveï dcï enõâ, kterïõâ jsou paradoxneï pojisït'ovnamifinancï neï hodnocenileâ pe nezï specialisteâ - postgraduaâ lnõâ studium je proto vyhledaâ vaâ no hlavneï pro veï deckou a publikacïnõâcï innost, pro kterou je klinika sïpicï koveï vybavena. Program je stejneï jako u naâ s mozïneâ absolvovat se zõâskaâ nõâm titulu Ph.D., jehozï soucï aâ stõâ je nutnost publikovat minimaâ lneï cï tyrïicï laâ nky v odbornyâchcï asopisech s impaktovanyâ m faktorem, nebo se staâ t specialistou v ortodoncii, kdy ¹stacÏ õ⪠publikovat jeden odbornyâ cïlaâ nek. VyÂzkumu a vzdeïlaâvaâ nõâ je na univerziteï vycï leneïna prïevaâ zïnaâ cï aâ st studia, vlastnõâ osï etrïovaâ nõâ pacientuê probõâhaâ pouze dva dny v tyâdnu, zato do pozdnõâch odpolednõâch hodin. PrÏed klinickou praxõâ (prvnõâ pacienti jsou zrïõâdka objednaânidrïõâve nezï napuê l desaâ tou dopoledne) se konaâ zhruba hodinovyâ seminaâ rï s leâ karïem, kteryâ maâ ten den na starosti dozor v ordinaci. ProbõÂrajõ se zde plaâ ny leâ cï by a konzultace dalsï õâho leâ cï ebneâ ho postupu u obtõâzïnyâch prïõâpaduê. Studentimajõ vsïe prïipraveno v uâ hlednyâ ch powerpointovyâ ch prezentacõâch, dokonce anisaâ droveâ modely jizï nejsou na porïadu dne, vsï e je naskenovaneâ v pocï õâtacï i. Vy hodou jsou mensï õâ naâ klady a snadneâ skladovaâ nõâ dat. Na univerziteï v Olomouci ale zrïejmeï jesïteï nejsme na rozmach digitalizace dostatecïneï adaptovanõâ, a tak naâ m chybeï lo ono ¹ohmataÂnõ modelu nazïivoª. Samotna praktickaâ vyâ uka probõâhaâ v jedneâ rozlehleâ ordinaci s osmi krïesly, ktereâ jsou od sebe oddeï leneâ jen nõâzkyâmiprïõâcï kami. KazÏdy tento box obsahuje pracovnõâ stolek s pocï õâtacï em, drïezem a zaâ kladnõâm vybavenõâm (savky, vaâ lecï ky, ligovacõâ gumicï ky). KrÏesla nemajõâ sveï tlo aniplivaâ tko, cozï se naâ m nezdaâ lo prïõâlisï praktickeâ. Co naâ s naopak prïõâjemneï prïekvapilo, bylo ticho a klid panujõâcõâ v ordinaci i prïes velkou koncentracilidõâ a plneâ pracovnõâ tempo. Sady klesï tõâ a vlastnõâ materiaâ l na fixnõâ aparaâ ty se skladujõâ ve velkeâ centraâ lnõâ skrïõâni, kam si pro neï j vzï dy studentidojdou. Syste m sterilizace je vymysï len velmiduê myslneï tak, zï e sterilizacï nõâ mõâstnost je propojena s ordinacõâ touto skrïõânõâ. DõÂky mnozï stvõâ zjednodusï enyâ ch pracovnõâch postupuê jsou takeâ naâ klady na personaâ l nizïsï õâ. KromeÏ povolaneâ osoby starajõâcõâ se o desinfekci a sterilizaci tu sestrïicï ky nenajdete. Na celou ordinaci jsou jen trïiortodontickeâ asistentky, ktereâ asistujõâ hlavneï u nasazovaâ nõâ fixnõâch aparaâ tuê a prïifocenõâ (ve speciaâ lnõâ mõâstnosti s digitaâ lnõâ zrcadlovkou na sta- 136

10 ZajõÂmavosti v ortodoncii rocïnõâk20 tivu). VsÏ e ostatnõâ zvlaâ dajõâ studentisami- mõâchajõâ siotiskovacõâ hmoty, uklidõâ a prïipravõâ krïeslo pro dalsï õâho pacienta, vyzvednou si pacienta v cï ekaâ rneï, apod. DetailneÏ propracovanyâ je takeâ systeâ m organizace praâ ce. ObjednaÂva nõâ pacientuê se deï je elektronicky a kazïdyâ student maâ svojiagendu, kde kromeï objednanyâch pacientuê vidõâ i rozvrh konanyâch seminaârïuê, kteryâ je kazï dodenneï aktualizovaâ n sekretariaâ tem oddeï lenõâ. PrÏi klinickeâ praxidohlõâzï õâ na praâ cipostgraduantuê celyâ den zkusï enyâ leâ karï - ortodontista, u kazïdeâ ho pacienta je konzultovaâ n dosavadnõâ pruê beï h leâ cï by a dalsï õâ postup. LeÂcÏ ebneâ postupy se od nasï ich prïõâlisï nelisï õâ, ikdyzï cïasteï jiprïistupujõâ k ortodonticko-chirurgickeâ terapii, a to prïedevsï õâm u II. skeletaâ lnõâch trïõâd, ktereâ v OlomoucirÏesÏ õâme spõâsï e kompenzacïneï. Na nasï e pomeï ry tu takeâ velice cï asto - teâmeïrï u kazïdeâ ho druheâ ho pacienta - indikujõâ extraoraâ lnõâ tah a mladõâ pacienti jsou opravdu poctivõâ, nenõâ vyâjimkou potkat deï tis nasazenyâm tahem ve meï steï, v obchodech ina kole.vedle dvou dnuê s praktickou vyâ ukou navsï teï vujõâ studentijesï teï ruê zneï zameï rïeneâ vzdeï laâ vacõâ seminaârïe a veï nujõâ se veï deckeâ cï innosti. Jednou meï sõâcï neï se konaâ schuê zka vsï ech mõâstnõâch ortodontistuê, maxilofaciaâ lnõâch chirurguê a plastickyâ ch chirurguê, kde spolecïneï plaâ nujõâ leâcï bu pacientuê se skeletaâlnõâmi vadami indikovanyâmik ortognaâ tnõâ operaci. My jsme vyhrazenyâ cï as na klinice deï lily rovnomeï rneï mezi ordinaci, prïednaâsï koveâ saâ ly, archiv univerzity a tzv. ¹dark roomª - tmavou mõâstnuê stku bez oken, zato svyâkonnyâm pocï õâtacï em a skenerem. Za mozïnost vzïõât se na cï trnaâ ct dnõâ do kuêzïe holandskeâ ho postgraduaâlnõâho studenta jsme tu digitalizovaly rentgenoveâ snõâmky porïõâzeneâ v raâ mcinijmegenskeâ ruê stoveâ studie. Ta probõâhala na zacïaâ tku 70. let, kdy u neï kolika set deï tõâve veïku 9-14 let, u kteryâch neprobeï hla zïaâ dnaâ ortodontickaâ leâcï ba, byl po dobu peï tilet kazïdeâho puê l roku zhotoven bocï nõâ daâ lkovyâ snõâmek, ortopantomogram a snõâmek ruky se zaâpeï stõâm. Vedle rentgenogramuê byly deï tipokazïdeâmeïrïeny a vaâzï eny a bylo zaznamenaâ no ijejich sociaâ lnõâ zaâ zemõâ. Deset let po skoncï enõâ studie byl jesïteï kazïdeâ mu jednoraâ zoveï zhotoven dalsï õâ ortopantomogram a kefalogram. Univerzita tak zõâskala cennaâ data o fyziologickyâ ch zaâ konitostech ruê stu a vyâ voje nejen orofaciaâ lnõâho systeâ mu. VsÏ echny dokumenty jsou s prïõâznacï nou pecï livostõâ roztrïõâdeï ny a skladovaâ ny a archiv je opatrovaâ n jako vzaâ cnyâ klenot - cïõâmzï v podstateï takeâ je. Nejen pracõâ a studiem zïiv je cï loveï k. To platõâ v Holandsku stejneï jako u naâ s, a tak jsme ve volneâm cï ase poznaâ valy meï sto iokolõâ, peïsï ky ina kole (kdo v Holandsku nejezdõâ na kole, jako by nebyl). NeprÏedstavujte si ovsï em nasï e horskaâ kola vybavenaâ nejmoderneï jsï õâm systeâ mem prïevoduê a ruê znyâ ch vymozï enostõâ, ktereâ tu vlastneï aninejsou potrïeba. MõÂstnõ kola jsou prïedevsïõâm pohodlnaâ a jõâzda na nich po meï steï jeprïõâjemnou zaâ lezïitostõâ. Cykliste majõâ teâmeï rï zavsï ech okolnostõâ prïednost, stezky jsou velmiprostorneâ ipro neï kolik kol vedle sebe, a to na uâ kor mõâsta pro chodce. CÏ astyâm obraâzkem jsou paâ noveâ v obleku, panõâ v kostyâmku, prïõâpadneï slecï ny v minisuknõâch jedoucõâ na kole za svyâ mipovinnostmi. Dva tyâdny utekly jako voda a naâ m se aninechteïlo zpaâ tky. V Nijmegenu jsme se cõâtily jako doma, a to dõâky postgraduantuê m - junioruê m, kterïõâ naâs prïijali mezi sebe aveï novalise naâ m jak na klinice, tak mimo ni. Take prïõâstup prïednaâ sï ejõâcõâch byl vstrïõâcnyâ, kdyzï se dozveï deï li,zï e nerozumõâme holandsky, bez vaâ haâ nõâ vedliseminaâ rïe v anglicï tineï. NejveÏ tsï õâ zaâ sluhu na hladkeâ m a prïõâjemneâ m pruêbeï hu nasï eho pobytu meï l ale bezesporu dr. Fudalej, jehozï zaâ sluhou se toto vsï e mohlo uskutecï nit. DeÏ kujeme mnohokraât. ZaÂveÏ rem bychom chteï ly podeï kovat takeâ prof. MUDr. KamõÂnkovi, DrSc. a CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnostiza podporu a umozïneïnõâteâ to staâzïe. MUDr. Petra EliaÂsÏ ovaâ, MDDr. KaterÏina Mazurova 137

11 rocïnõâk20 ZajõÂmavosti v ortodoncii Kurz: Nebojte se lingvaâ lnõâ techniky Poslednõ kveï tnovyâ võâkend usporïaâ dala firma Dentamed Praha velmizajõâmavyâ kurz o lingvaâ lnõâ technice. V uâ tulneâ seminaâ rnõâ mõâstnostisõâdla firmy naâ s prïivõâtala dobrïe naladeïnaâ MUDr. Milada Solda novaâ. V pruêbeïhu prvnõâho dne naâ s seznaâ mila se zaâ kladnõâm principem lingvaâ lnõâ techniky. PodeÏ lila se s naâ mio sveâ postrïehy, dojmy a zkusï enostize sveâ dlouholeteâ praxe a hlavneï jsme shleâ dlineï kolik zajõâmavyâ ch kazuistik. Da le naâ m prïedstavila novyâ vyâ robek na dentaâ lnõâm trhu, oblouk Columbus spring, urcï enyâ pro intruzi a torzi. S prïekladem jejõâho vyâ kladu se spoustou odbornyâ ch ortodontickyâch vyâ razuê po celou dobu srdnateï bojovala jak slicïnaâ slecïnaprïekladatelka, tak imudr. Solda novaâ. DeÏ kujeme organizaâ toruê m za skveï le prïipravenyâ võâkend a teïsï õâme se na dalsï õâ setkaânõâ. MUDr. ZdeneÏ k Micek ml. Akademie JPS - MBT technika, prïehled soucï asneâ situace Ve cï tvrtek 8. zaârïõâ porïaâ dala firma 3M v raâ mciprogramu Akademie JPS dalsï õâ ze svyâ ch tematickyâ ch seminaârïuê, tentokraâ t zameïrïenyâ na MBT techniku. V uâ tulneâ m konferencïnõâm saâ lku noveâ ho sõâdla firmy v Praze se prïednaâsï enõâ ujal MUDr. Martin HoraÂcÏ ek. a biomechanikou lingvaâ lnõâ techniky, mozï nostmi indikace, vyzdvihla vesï kereâ jejõâ vyâ hody a zaâ rovenï upozornila na mozïnaâ rizika a uâ skalõâ spojenaâ s terapiõâ pomocõâ 2D lingvaâ lnõâho aparaâ tu. Shle dlijsme neï kolik zajõâmavyâ ch video-ukaâ zek prïõâpravy a aplikace 2D lingvaâ lnõâho aparaâtu prïõâmo v uâ stech pacienta, ktereâ spolu s dalsï õâmi kolegy panõâ doktorka natocï ila beï hem sveâhopuê sobenõâ na olomouckeâ m ortodontickeâ m oddeï lenõâ Kliniky zubnõâho leâ karïstvõâ. K vsï eobecneâ mu pobavenõâ jsme sipak v zaâveï ru prvnõâho dne samimohlina modelech vyzkousï et, jak funguje naâ mi indikovanaâ a provedenaâ ¹terapieª pomocõâ 2D lingvaâ lnõâ techniky. Druhy den naâ s mile a italsky temperamentneï prïivõâtala Dr. Paola Chiaramonte z Verony, kteraâ do Prahy dorazila i se svyâm manzïelem a dveï ma postgraduanty. Panõ doktorka je velkou propagaâ torkou a zastaâ nkynõâ Semina rï byl rozdeï len do neï kolika sekcõâ a mnozï stvõâ duê lezïityâch informacõâ odlehcï oval dr. HoraÂcÏ ek svyâmiadrenalinovyâmizaâ zï itky z potaâ peï nõâ a horolezectvõâ. Zopakovali jsme si historii straight-wire techniky a dozveïdeïli jsme se, z jakyâchduê voduê trojice ortodontistuê McLaughlin - Bennett - Trevisi vynalezla vlastnõâ leâcï ebnou techniku a v cï em tkvõâ jejõâ specifika vzhledem k ostatnõâm pouzï õâvanyâ m systeâ muê m. Velka pozornost byla veï novaâ na spraâ vneâ mu vyuzï itõâ lacebackuê, teibackuê a bendbackuê, v pozadõâ nezuê stala aniveleduê lezïitaâ otaâ zka kotvenõâ, pouzï õâvaâ nõâ malyâ ch kontinuaâ lnõâch sil a spraâ vneâ ho lepenõâ zaâ mkuê. ZajõÂmava diskuse se rozproudila okolo velikosti slotu zaâ mkuê. Publikum se rozdeï lilo na dva taâbory, kdy jeden haâ jil pouzïõâvaâ nõâ slotu.018ª a druhyâ se klonil k velikosti.022ª, prïõâpadneï kombinaci obou - nutno podotknout, zï e debata skoncï ila remõâzou. Jme nem vsï ech zuâcï astneïnyâch bych chteï la firmeï 3M podeï kovat za porïaâdaânõâteï chto zajõâmavyâch kurzuê, ktereâ jsou bezesporu prïõânosneâ jak pro postgraduaâ lnõâ studenty ortodoncie (kterïõâ majõâ uâcï ast zdarma), tak ipro zkusï eneâ ortodontisty. Budeme se teï sï it na dalsï õâ seminaârïe! MUDr. Petra EliaÂsÏ ovaâ 138

12 rocïnõâk20 Faktory ovlivnï ujõâcõâ deâ lk u leâ cï by u palatinaâ lneï retinovanyâ ch sï picïaâkuê-cïaâst2 Factors affecting the duration of treatment of palatally impacted canines - Part 2 *MUDr. Ivana DubovskaÂ, *doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen, Ph.D., *MUDr. Martin Kotas, Ph.D., *MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D., **Dr. Peter BorbeÂly *Klinika zubnõâho leâ karïstvõâ, Le karïskaâ fakulta UP v Olomouc **Priva tnõâ praxe BudapesÏt', Mad'arsko *Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc **Private practice, Budapest, Hungaria Souhrn CõÂlem studie bylo zjistit na souboru leâ cï enyâ ch pacientuê, zda existuje zaâ vislost mezi trvaâ nõâm ortodontickeâ leâ cï by a polohou palatinaâ lneï retinovanyâch sï picï aâ kuê na ortopantomografickeâ m snõâmku (OPG) prïed leâ cï bou. CÏ as leâ cï by byl pocïõâtaâ n od provedeneâ ho chirurgickeâhovyâ konu a zahaâ jenõâ aktivnõâho tahu po navaâzaânõâsï picïaâ ku do pruêbeïzïneâ ho zubnõâho oblouku. ZjisÏt'ova no bylo, zda maâ vzdaâ lenost hrotu sï picïaâ ku od okluznõâ roviny a horizontaâ lnõâ zarïazenõâ sï picïaâku vzoânaâ ch na OPG prïed leâcï bou vztah k deâ lce trvaâ nõâ ortodontickeâ leâcï by. Poloha hrotu sï picïaâ ku meziaâ lneï od podeâ lneâ osy postrannõâho rïezaâ ku na OPG byla spojena s delsï õâ dobou leâcï by. Za vislost deâ lky leâcï by na vertikaâ lnõâ poloze sï picïaâ ku nebo zaâ vislost na kombinaci vertikaâ lnõâ a horizontaâ lnõâ polohy nebyla prokaâzaâna(ortodoncie 2011, 20, cï. 3, s ). Abstract A relationship between the duration of orthodontic treatment and the position of palatally impacted canines in panoramic radiographs (OPG) before treatment was studied. The treatment time was taken from the surgical exposure of the canine till the ligation the canine into the archwire. We tried to find out whether the distance between canine crown tip and occlusal plane, and horizontal position of canine within individual zones in OPG before treatment, is related to the length of orthodontic treatment. The position of canine crown tip mesially to the vertical axis of lateral incisor in OPG suggests longer treatment period. Correlation between the length of treatment and vertical position of canine or correlation to the combination of vertical and horizontal position was not proved (Ortodoncie 2011, 20, No. 3, p ). KlõÂcÏ ovaâ slova: retinovanyâ sï picï aâ k,deâ lka ortodontickeâ leâ cï by Key words: impacted canine, length of orthodontic treatment U vod Pozice palatinaâ lneï retinovanyâch sï pi cï aâ kuê je duê lezïitaâ pro plaâ novaânõâ leâcï by. PittovaÂ, Hamdan a Rock [1] dospeï li k zaâ veï ru, zï e hlavnõâ faktory obtõâzï nostizarïazenõâ retinovanyâch sï pi cï aâ kuê jsou horizontaâ lnõâ pozice sï pi cï aâ ku, veï k pacienta, vertikaâ lnõâ pozice a buko-palatinaâ lnõâ pozice sïpicïaâ ku. Introduction The position of impacted canines is very important for establishing the treatment plan. Pitt, Hamdan and Rock [1] concluded that the main factors affecting the treatment of impacted canines are the following: horizontal position of canine, patient's age, vertical position, bucco-palatal position of canine. 140

13 rocïnõâk20 V prvnõâ cïaâ stiteâ to praâ ce jsme u souboru 54 pacientuê leâ cï enyâ ch na Ortodonticke m oddeï lenõâ Kliniky zubnõâho leâ karïstvõâ v OlomoucioveÏrÏovalivztah deâ lky leâcïbyaneïkteryâ ch rozmeï ruê charakterizujõâcõâch polohu sï pi cï aâ ku. PruÊ meï rnaâ doba aktivnõâho zarïazovaâ nõâ sï pi cï aâ ku do zubnõâho oblouku od provedeneâ ho chirurgickeâ ho vyâ konu a zahaâ jenõâ aktivnõâho tahu po navaâ zaâ nõâ sï pi cï aâ ku do pruêbeïzïneâ ho zubnõâho oblouku byla 17,4 ± 7,4 meï sõâce. Nebyl prokaâzaâ n rozdõâl v deâ lce leâcï by u pacientuê do 16 let a nad 16 let. Poloha sïpicïaâku prïed leâcï bou zjisïteïnaâna ortopantomografickeâ m snõâmku (OPG) se prokaâ zala jako statisticky vyâ znamnaâ pro deâ lku leâ cï by. Byla zjisïteï na strïednõâ mõâra korelace mezistupneï m inklinace sïpicïaâ ku k vertikaâ lnõâ referencï nõâ linii na OPG a deâ lkou leâcï by. VeÏtsÏ õâ sklon sïpicïaâ ku byl spojen s delsï õâ dobou leâcï enõâ. Neproka zala se zaâ vislost mezi vzdaâ lenostõâ hrotu sïpicïaâ ku od okluznõâ roviny na OPG a deâ lkou leâcï by. Poloha sïpicï aâku prïed leâcï bou zjisïteï naâ na kefalometrickeâm snõâmku nemeï la vztah k deâ lce leâcï by. DalsÏ õâm faktorem zodpoveï dnyâm za deâ lku trvaâ nõâ ortodontickeâ leâcï by je udaâvaâ na horizontaâ lnõâ pozice sïpicïaâku na OPG. Pro urcï enõâ horizontaâ lnõâ pozice palatinaâ lneï retinovanyâch sïpicïaâkuê se vyuzïõâvaâ zarïazenõâ do zoâ n. Hranicemizo n jsou dlouheâ osy zubuê nebo linie vedoucõâ strïedem mezisousednõâmizuby. McSherry, Crescinia kol. [2,3] pouzï õâvajõâ zarïazenõâ do trïech zoâ n, Lindauer a kol. [4] do cï tyrï a nejvõâce citovanõâ autorïiericsson a Kurol [5] do peï ti. Hranice prïõâtomnaâ ve vsï ech rozdeï lenõâch je dlouhaâ osa lateraâ lnõâho rïezaâ ku. Poloha hrotu sïpicïaâ ku meziaâ lneï od dlouheâ osy lateraâ lnõâho rïezaâ ku je povazï ovaâ na za ukazatel, kteryâ znacï õâ veï tsï õâ riziko pozdeï jsï õâ retence sï picïaâ ku [6], resorpcõâ zpuê sobenyâch sïpicïaâ kem [5] a delsïõâ dobu leâcïbyprïizarïazovaânõâ. CõÂlem teâ to cï aâ stistudie bylo oveï rïit vztah deâ lky leâ cï by na poloze retinovaneâ ho sï pi cï aâ ku v horizontaâ lnõâch a vertikaâ lnõâch zoâ naâ ch prïed leâ cï bou. MateriaÂl VysÏ etrïovanyâ soubor tvorïilo 54 uâ speï sï neï vyleâcï enyâch pacientuê s palatinaâ lneï retinovanyâmisï pi cï aâ ky. Soubor tvorïilo 12 muzïuê (22,2 %) a 42 zïen (77,8 %). 41 pacientuê meï lo retinovanyâ jeden sïpicïaâ k, 13 oba. Bylo promeïrïovaâ no 67 palatinaâ lneï retinovanyâch sï pi cï aâ kuê. Pacienti byli leâ cï eni na Klinice zubnõâho leâ karïstvõâ v Olomouci. VsÏ ichni pacienti byli leâcï enifixnõâm aparaâ tem v hornõâ cï elisti, veï t- sï ina fixnõâmi aparaâ ty v obou cï elistech. U vsï ech pacientuê byl proveden po ortodontickeâm prïedleâcï enõâ chirurgickyâ zaâ krok otevrïenou metodou. Metodika U vsï ech pacientuê byly promeï rïovaâ ny jednotliveâ hodnoty na analogoveâ m panoramatickeâ m (OPG) snõâmku prïed leâcï bou. Rentgenove snõâmky byly zhotoveny na stejneâmprïõâstrojiza standardnõâch podmõânek. Part 1 of the study included 54 patients treated at the Department of Orthodontics, Clinic of Dental Medicine in Olomouc. We dealt with the length of treatment and some parameters characteristic for the canine position. The mean duration of active alignment of canine from surgical exposure with orthodontic traction till the ligation the canine into the archwire was 17.4 ± 7.4 months. No difference in length of treatment was found between the group of patients younger than 16 years and the group of patients over 16 years. The position of canine before treatment determined in panoramic radiograph (OPG) proved to be statistically significant for the length of treatment. The mild correlation was found between the degree of canine inclination to vertical reference line in OPG and the length of treatment. The greater canine inclination, the longer treatment. However, the relationship between the canine distance from the occlusal plane in OPG and the length of treatment was not proved. The canine position before the treatment determined in cephalogram was not related to the treatment duration. Horizontal canine position in OPG is considered to be another factor affecting the length of treatment. To determine horizontal position of palatally impacted canines the classification in zones is used. The zones borderlines are represented by long axes of teeth or the lines running between adjacent teeth. McSherry, Crescini et al. [2,3] use three zones classification, Lindauer et al [4] four zones, and the most frequently cited Ericsson and Kurol [5] use five zones classification. In all the classifications the long axis of lateral incisor is the borderline. The position of canine crown tip mesially to the borderline, the long axis of lateral incisor, is considered to suggest the higher risk of later canine retention [6], resorptions caused by the canine [5], and the longer treatment time. The aim of this part of our study was to determine the relationship between the position of impacted canine in horizontal and vertical zones before treatment and the treatment time. Material The sample included 54 patients who successfully underwent the treatment for palatally impacted canines. There were 12 males (22.2%) and 42 females (77.8%). In 41 patients only one canine was impacted, in 13 both canines were impacted, i.e. 67 palatally impacted canines were measured. The patients were treated at the Clinic of Dental Medicine in Olomouc. All the patients had the treatment with fixed appliance in the upper arch, most of them in both arches. After the initial orthodontic treatment surgical exposure of the canine was performed in all the patients. 141

14 rocïnõâk20 U kazïdeâ ho pacienta byly hodnoceny tyto parametry: 1) De lka leâcïbysïpicïaâkuê De lka leâ cï by sï pi cï aâ kuê byla doba aktivnõâho zarïazovaâ nõâ sïpicïaâ ku do zubnõâho oblouku, tj. cïasleâcï by od provedeneâ ho chirurgickeâ ho vyâ konu a zahaâ jenõâ aktivnõâho tahu po navaâzaânõâsïpicïaâ ku do pruêbeïzïneâ ho zubnõâho oblouku. 2) Vertika lnõâ vzdaâ lenost hrotu sïpicïaâ ku od okluznõâ roviny (v mm). Na pevneï prïilepenou prokreslovacõâ folii byla naryâ sovaâ na linie roviny okluze (Obr. cï. 1). Linie roviny okluze hornõâho zubnõâho oblouku prochaâ zela hornõâm rïezaâ kovyâ m bodem a meziaâ lnõâm hrbolkem hornõâho prvnõâho molaâ ru. Od hrotu sïpicïaâ ku byla zhotovena kolmice na okluznõâ rovinu. Vzda lenost hrotu sïpicïaâ ku byla meïrïena kolmo na okluznõâ rovinu milimetrovyâ m meï rïidlem s prïesnostõâ 0,5 mm. Podle nameï rïenyâ ch hodnot bylijednotliveâ retinovaneâ sï pi cï aâ ky zarïazeny do trïech vertikaâ lnõâch trïõâd podle Vermetta a kol. [7]: I.trÏõÂda - pod 12 mm II. trïõâda - 12 azï 15mm III. trïõâda - võâce nezï 15mm Obr. 1. Vertika lnõâ vzdaâ lenost hrotu sïpicïaâ ku od okluznõâ roviny Fig. 1. Vertical distance of the canine crown tip from the occlusal plane in OPG 3) Horizonta lnõâ meziodistaâ lnõâ pozice sï pi cï aâ kuê Na pevneï prïilepenou prokreslovacõâ folii byly prokresleny obrysy hornõâch rïezaâ kuê a sï pi cï aâ kuê. Byla naryâ sovaâ na dlouhaâ osa lateraâ lnõâch rïezaâkuê a linie puê lõâcõâ vzdaâ lenost mezikorunkamia korïeny lateraâ lnõâch rïezaâkuê a strïednõâch rïezaâ kuê Horizonta lnõâ anterioposteriornõâ pozice sïpicïaâkuê byla urcï ena vzhledem k prïilehlyâm zubuêm a danaâ umõâsteï nõâm v tzv. zoânaâ ch dle Mc Sherryho [2] (Obr. cï. 2). Poloha sïpicïaâ ku byla posuzovaâ na dle projekce hrotu sïpicïaâ ku do daneâ zoâ ny. Za zoâ nu jednotliveâhosïpicïaâ ku byla urcï ena nejmeziaâ lneïjsïõâzoâ na, do ktereâ se hrot sïpicïaâ ku promõâtal. Horizonta lnõâ pozice sïpicïaâ ku - rozdeï lenõâ do zoâ n dle McSherryho [2] (Obr. cï. 2): Zo na I. - distaâ lneï od dlouheâ osy hornõâho lateraâ lnõâho rïezaâ ku. Zo na II. - mezidlouhou osou lateraâ lnõâho rïezaâ ku a liniõâ vedoucõâ mezi strïednõâm a lateraâ lnõâm rïezaâ kem. Method Individual metric parameters were measured in analogue panoramic radiographs (OPG) taken before treatment. All OPGs were taken by the same equipment under the same conditions. The following parameters were evaluated in each patient: 1) Treatment time The treatment time was the time from the surgery for active pull till the ligation the canine into the archwire. 2) Vertical distance between canine crown tip and occlusal plane (mm). On the firmly fixed acetate matte tracing transparency the line of the occlusal plane was drawn (Fig. 1). The line of the occlusal plane of the upper dental arch ran through the incisal point of upper incisor and mesial cusp of the maxillary first molar. From the canine crown tip the perpendicular to the occlusal plane was construed. The distance of the canine crown tip was measured perpendicularly to the occlusal plane with a millimetre ruler, the accuracy of 0.5 mm. According to the values measured the individual impacted canines were subclassified into three vertical categories according to Vermett et al. [7]: Class I - below 12 mm Class II mm Class III - over 15 mm 3) Horizontal mesiodistal position of canines On the firmly fixed acetate matte tracing transparency the contours of maxillary incisors and canines were drawn as well as the long axis of lateral incisors and the line dissecting the distance between the crowns and roots of lateral incisors and central incisors. Horizontal anterioposterior position of canines was determined with regard to adjacent teeth and the position in the so-called zones according to McSherry [2] (Fig. 2). The canine position was assessed according to the projection of the canine crown tip into a given zone. The zone of each individual ca- Obr. 2. Horizonta lnõâ pozice sïpicïaâ ku - zarïazenõâ v zoânaâ ch dle McSherryho [2] Fig. 2. Horizontal position of canine - location in zones according to McSherry 142

15 rocïnõâk20 Zo na III. - meziaâ lneï od linie vedoucõâ mezi strïednõâm a lateraâ lnõâm rïezaâ kem. Bylo pouzïito jednodusïsï õâ rozdeï lenõâ do zoâ n, aby byl zajisï teï n dostatecï nyâ pocï et pacientuê v jednotlivyâ ch skupinaâ ch. PrÏirozdeÏ lenõâ do peï ti skupin dle Ericsona a Kurola [5] by zoâ ny blõâzko strïednõâ cïaâ ry obsahovaly maâlo pacientuê pro statistickeâ zpracovaânõâ. Poloha sï pi cï aâ ku byla klasifikovaâ na soucï asneï podle vertikaâ lnõâ ihorizontaâ lnõâ polohy. Na zaâ kladeï trïõâ mozï nostõâ horizontaâ lnõâ a trïõâ mozï nostõâ vertikaâ lnõâ polohy byla vytvorïena tabulka polohy retinovaneâho sï pi cï aâ ku na OPG (Tab. 1). Tab. 1. RozdeÏ lenõâ skupin podle vertikaâ lnõâ a horizontaâ lnõâ polohy sï picïaâku Tab. 1. Groups according to vertical and horizontal position of canine Horizontal zone Canine position I. II. III. Vertical class I II III Pro zjisï teï nõâ korelace mezihorizontaâ lnõâ a vertikaâ lnõâ polohou sïpicïaâ ku na OPG a deâ lkou leâcï by byla pouzïita dvoufaktorovaâ analyâ za rozptylu. Jednofaktorova analyâ za rozptylu byla pouzï ita pro vzaâ jemnaâ hodnocenõâ jednotlivyâ ch mozï nyâ ch poloh sï pi cï aâ ku.velicï iny byly zpracovaâ ny statisticky Dr. Janou Zapletalovou z U stavu leâ karïskeâ biofyziky Le karïskeâ fakulty Univerzity Palacke ho v Olomouci. Chyba meï rïenõâ byla urcï ovaâ na metodou dle Dahlberga [9]:, kde d je rozdõâl meziprvnõâm a druhyâmmeïrïenõâm a n je pocï et dvojityâch meïrïenõâ. Chyba meïrïenõâ zjisïteïnaâ opakovanyâm meïrïenõâm na 10 naâ hodneï vybranyâch OPG byla 1,2 a 0 mm. Vy sledky Horizonta lnõâ a vertikaâ lnõâ poloha sï pi cï aâku prïed leâ cï bou ve vztahu k deâ lce leâcï by. Jednotlive sï pi cï aâ ky byly rozdeï leny do trïõâ vertikaâ lnõâch a trïõâ horizontaâ lnõâch skupin. ZnacÏ enõâ skupin je v devõâtipoleâ tabulce (Tab. 1). PocÏet sïpicïaâkuê zarïazenyâch do Tab. 2. PocÏ et retinovanyâch sïpicïaâkuê v jednotlivyâch skupinaâch Tab. 2. Number of canines in each group Canine position Vertical class Horizontal zone I. II. III. I II III nine was determined as the most mesial zone into which the canine crown tip projected. Zone I - distally to the long axis of the maxillary lateral incisor. Zone II - between the long axis of the lateral incisor and the line running between central and lateral incisor. Zone III - more mesially to the line running between central and lateral incisor. We used the simplified version of zones to ensure sufficient number of patients in each group. In case we used five zones according to Ericsson and Kurol [5], the zones near the midline would include a small number of patients for statistical processing. The canine position was classified according to both vertical and horizontal position. Using three possible horizontal and three possible vertical position the table of impacted canine position in OPG could be created (Table 1). To determine the correlation between horizontal and vertical position of canine in OPG the two-factor analysis of variance was used. One-factor analysis of variance was applied for mutual evaluation of individual positions of canine. Parameters were statistically processed by Dr.Jana ZapletalovaÂ, Institute of Medical Biophysics, Medical Faculty of Palacky University in Olomouc. The measurement error was estimated according to Dahlberg [9]:, where d is the difference between the first and the second measurement and n is the number of double measurements. The measurement error found in the repeated measurement of 10 randomly chosen OPGs was 1.2 and 0 mm. Results Horizontal and vertical position of canine before treatment related to the length of treatment. Impacted canines were classified into three vertical and three horizontal groups. The groups were marked 1-9 (Tab.1). The number of canines in groups is found in Table 2. The length of treatment of canines in individual groups is given in Table 3 and in Figure 3. The canine position 1 (horizontal zone I, vertical class I) had the mean duration of treatment 7.5 ± 2.0 months. The canine position 2 (horizontal zone II, vertical class I) had the mean length of treatment 19 ± 8.2 months. In the position 3 (zone III, class I) the mean length of treatment rose to 22 ± 8.9 months. In the vertical class III in position 7 (class III, zone I) the mean length of treatment was 11.8 ± 4.7 months. 143

16 rocïnõâk20 Tab. 3. De lka leâcï by u jednotlivyâch poloh sïpicïaâ ku rozdeï lenyâch do skupin (v meï sõâcõâch) Tab. 3. Treatment time in each group (month) Group Vert. class Horiz. zone N Mean SD Median Min. Max. 1 I. I. 6 7,5 1, I. II. 9 19,0 8, I. III. 3 22,0 8, II. I. 5 15,0 10, II. II ,8 6, II. III. 8 21,9 6, III. I. 4 11,8 4, III. II. 4 14,0 3, III. III ,0 6, In position 8 (zone II, class III) the mean duration of treatment was 14 ± 3.2 months. In position 9 (zone III, class III) the mean treatment time was 22 ± 6.6 months. The highest mean treatment time was repeatedly 22 months and was found predominantly in the horizontal zone III. In zone I, where the horizontal position of canine did not overlap the long axis of maxillary lateral incisor, the mean length of treatment was 11.1 ± 6.8 months. In zone II, in case the canine crown tip was located between the lateral incisor long axis and the line running between the central and lateral incisors, the mean length of treatment took 16.5 ± 6.6 months. In zone III, where the canine crown tip was located more mesially than the line running between the central and lateral incisors, the mean length of treatment took 22.0 ± 6.5 months (Table 4, Figure 3). The mean length of treatment in vertical positions in zone I (below 12 mm) was 15.7 ± 8.9 months, in zone II (12-15 mm) it was 17.3 ± 7.3 months, and in zone III (over 15 mm) it took 18.2 ± 7.2 months (Table 4, Figure 4). To evaluate the joint impact of the canine distance from the occlusal plane and the canine horizontal posijednotlivyâ ch skupin podle vertikaâ lnõâ a horizontaâ lnõâ pozice sïpicïaâkuê se nachaâ zõâ v Tab. 2. De lka leâcïbysïpicïaâkuê zarïazenyâ ch v jednotlivyâ ch skupinaâ ch je uvedena v Tab. 3 a na Obr. 3. Pro polohu sïpicïaâ ku 1 (horizontaâ lneï I. zoâ na, vertikaâ lneï I.trÏõÂda) byla pruêmeï rnaâ deâ lka leâcï by 7,5 ± 2,0 meïsõâcuê. Pro polohu 2 (II. zoâ na horizontaâ lneï, I. trïõâda vertikaâ lneï ) byla 19 ± 8,2 meïsõâcuê. U polohy 3 (zoâ na III, I. trïõâda) Duration of treatment mean ± SD (month) Canine position 22.0 Obr. 3: PruÊmeÏ rnaâ deâ lka leâcï by retinovanyâch sïpicïaâkuê ve skupinaâch Fig. 3. Average treatment time in each group se pruêmeï rnaâ deâ lka leâcï by zvysï ila na 22 ± 8,9 meïsõâcuê. Ve vertikaâ lnõâ trïõâdeï III. byla u polohy 7 (III. trïõâda, I. zoâ na) pruêmeï rnaâ doba leâcï by 11,8 ± 4,7 meïsõâcuê. Pro polohu 8 (II. zoâ na, III. trïõâda.) byla pruêmeï rnaâ doba leâcïby14± 3,2 meïsõâcuê. U polohy 9 (III. zoâ na, III. trïõâda) je pruêmeï rnaâ doba leâcï by 22 ± 6,6 meï sõâcuê. NejvysÏ sï õâ pruê meï rnaâ doba leâcï by byla opakovaneï 22 meï sõâcuê a nachaâ zela se predilekcï neï ve III. horizontaâ lnõâ zoâneï. V zoâ neï I, kde horizontaâ lnõâ pozice sï pi cï aâ ku neprïesahovala linii dlouheâ osy hornõâho lateraâ lnõâho rïezaâ ku, byla pruêmeï rnaâ doba leâcï by 11,1 ± 6,8 meïsõâcuê.vzoâneï II, pokud se hrot sïpicïaâ ku nachaâ zel mezidlouhou osou lateraâ lnõâho rïezaâ ku a linii vedoucõâ mezi strïednõâm a lateraâ lnõâm rïezaâ kem, byla pruêmeï rnaâ doba leâcï by 16,5 ± 6,6 meïsõâcuê. VzoÂneÏ III, kde byl hrot sïpicïaâ ku meziaâ lneï jinezï linie vedoucõâ mezistrïednõâm a lateraâ lnõâm rïezaâ kem, byla pruêmeï rnaâ doba leâcï by 22,0 ± 6,5 meïsõâcuê (Tab. 4, Obr. 3). Duration of treatment mean ± SD (month) I. II. III. 3 I. II. III. 3 horizontal position vertical position Obr. 4. De lka leâcï by retinovanyâchsïpicïaâkuê ve vertikaâ lnõâch trïõâdaâ ch I, II, III a v horizontaâ lnõâch zoânaâ ch I, II, III. Fig. 4. Treatment duration in vertical classes I, II, III and horizontal zones I, II, III. 144

17 rocïnõâk20 Tab. 4. De lka leâcï by retinovanyâch sïpicïaâkuê v horizontaâ lnõâch a vertikaâ lnõâch zoânaâ ch I, II, III. Tab. 4. Ttreatment times in horizontal and vertical zones I, II, III. Horizontal zone Vertical class Zone N Mean SD Class N Mean SD I ,1 6,8 I ,7 8,9 II ,5 6,6 II ,3 7,3 III ,0 6,5 III ,2 7,2 PruÊmeÏ rnaâ deâ lka leâcï by u vertikaâ lnõâch pozic ve trïõâdeï I (pod 12 mm) byla 15,7 ± 8,9 meïsõâcuê, ve trïõâdeï II (12-15 mm) 17,3 ± 7,3 meïsõâcuê a ve trïõâdeï III. (nad 15 mm) 18,2 ± 7,2 meïsõâcuê (Tab. 4, Obr. 4). K posouzenõâ spolecï neâ ho vlivu vzdaâ lenostisï pi cï aâku od okluznõâ roviny a horizontaâ lnõâ polohy sï pi cï aâ ku v zoânaâ ch, meïrïenyâch na OPG, a deâ lky leâcï by bylo uzïito dvoufaktoroveâ analyâ zy rozptylu. Analy za rozptylu prokaâ zala signifikantnõâ zaâ vislost deâ lky leâcï by na horizontaâ lnõâ poloze sïpicïaâ ku. Za vislost deâ lky leâcï by na vertikaâ lnõâ poloze sï pi cï aâ ku nebo zaâ vislost na kombinaci vertikaâ lnõâ a horizontaâ lnõâ polohy nebyla prokaâzaâ na. Na sledneâ mnohonaâ sobneâ porovnaâ vaâ nõâ metodou LSD (Least Significant Difference) testuê prokaâ zalo signifikantnõâ rozdõâly v deâ lce leâ cï by meziruê znyâ mihorizontaâ l- nõâmipolohamisïpicïaâ ku. NejdelsÏõÂleÂcÏ ba (21,9 ± 6,5 meïsõâcuê ) byla spojena s horizontaâ lnõâ polohou III. a nejkratsï õâ leâcï ba (11,1 ± 6,8 meïsõâcuê ) s polohou I. (Obr. 4). Jednofaktorova ANOVA s faktorem polohy sïpicïaâku (kombinace vertikaâ lnõâ a horizontaâ lnõâ polohy) s naâ slednyâ m mnohonaâ sobnyâ m porovnaâ vaâ nõâm metodou LSD testuê prokaâ zala signifikantneï delsïõâleâcï bu u polohy cï.8 a 9 ve srovnaâ nõâ s polohou 1, 3 a 5. Diskuse Na souboru 54 pacientuê leâ cï enyâ ch fixnõâm aparaâ tem jsme zkoumalizaâ vislost mezi horizontaâ lnõâ a vertikaâ lnõâ pozicõâ sï pi cï aâ ku na OPG a deâ lkou aktivnõâho zarïazovaâ nõâ sï pi cï aâ ku do zubnõâho oblouku od provedeneâ ho chirurgickeâ ho vyâ konu a zahaâ jenõâ aktivnõâho tahu po navaâ zaâ nõâ sï pi cï aâ ku do pruê beï zïneâ ho zubnõâho oblouku. Horizonta lnõâ pozice sïpicïaâ ku na OPG je faktor, kteryâ vyârazneï ovlivnil deâ lku trvaâ nõâ leâ cï by. Horizonta lnõâ pozice korunky sï pi cï aâ ku vzhledem k prïilehlyâ m zubuê m a strïednõâ cï aâ rïe maâ dle Fleminga [11] jedinyâ statisticky signifikantnõâ vztah k deâ lce trvaâ nõâ leâcï by. McSherry [2] uvaâdõâ, zïe cï õâm je retinovanyâ sï pi cï aâ k ulozï en blõâzï e strïednõâcïaârïe,tõâmnizïsïõâjesï ance jeho spraâ vneâho zarïazenõâ. Toto tvrzenõâ podporuje izuccati. [12], kteryâ uvaâ dõâ vztah mezipotrïebou võâce naâvsï teï v a meziaâ lneï jsï õâ pozicõâ sï pi cï aâ ku. StejneÏ u nasï eho souboru pacientuê jedineï zarïazenõâ sïpicïaâku v zoâneï blõâzï strïednõâ cïaârïe se ukaâzalo signifikantnõâ pro prodlouzï enõâ deâ lky leâ cï by. SÏ tefkovaâ, KamõÂnek [9] a DospõÂsÏ ilovaâ [10] ve svyâch studiõâch prokaâ zali, zï e vertikaâ lnõâ vzdaâ lenost hrotu ko- tion in zones, measured in OPGs, and the length of treatment, we used two-factor analysis of variance. The analysis of variance proved significant dependency of the treatment duration on the canine horizontal location. However, the relationship between the length of treatment and vertical position of canine, or on the combined vertical and horizontal position, was not proved. The following multiple comparison with LSD technique (Least Significant Difference) showed significantly different duration of treatment for different horizontal locations of the canine. The longest treatment (21.9 ± 6.5 months) was recorded for the horizontal position III, the shortest time (11.1 ± 6.8 months) was connected with the position I. (Fig. 4). One-factor ANOVA with the factor of canine location (combined vertical and horizontal position) and the following multiple LSD comparison proved significantly longer time of treatment for the positions 8 and 9 (in comparison with the positions 1, 3 and 5). Discussion In the sample of 54 patients treated with fixed orthodontic appliance we evaluated the relationship between horizontal and vertical position of canine in OPG and the active treatment time from the surgery for active pull of the canine till the ligation the canine into the archwire. Horizontal location of canine in OPG is the factor that significantly affected the treatment duration. Horizontal position of canine in relation to the adjacent teeth and to the midline has according to Fleming et al. [11] the only statistically significant relation to the length of treatment. McSherry [2] reports that the closer the impacted canine to the midline, the least chance for the correct alignment. This is supported by Zuccati [11] who shows the relationship between the necessity of more treatment visits and more mesial position of canine. Also in our sample the more horizontal location of canine near midline was significant for longer treatment time. SÏ tefkovaâ, KamõÂnek [9] and DospõÂsÏ ilovaâ [10] proved that the vertical distance of the crown tip to the occlusal plane is the only parameter related to the treatment 145

18 rocïnõâk20 runky od okluznõâ roviny je jedinyâ m rozmeï rem, kteryâ maâ vztah k deâ lce trvaânõâleâcï by. CÏ õâm je vertikaâ lnõâ vzdaâ lenost od roviny okluze veïtsï õâ, tõâm delsï õâ je doba zarïazovaânõâsïpicïaâ ku. Tento zaâveï r se v nasï õâ studii nepotvrdil. Dle Stewarta a kol. [8] platõâ, zïecï õâm je retinovanyâ sïpicïaâ k ulozïenvzoâneï nachaâ zejõâcõâ se blõâzï e strïednõâ cïaârïe, tõâm je vzdaâ lenost hrotu sïpicïaâ ku od okluznõâroviny veïtsïõâatõâm veïtsï õâ je ijeho sklon a delsï õâ doba leâcï by. Pacienti byli rozdeï leni do devõâti skupin dle vertikaâ lnõâ a horizontaâ lnõâ pozice na OPG. Pokud by platilo, zï e vertikaâ lnõâ umõâsteïnõâmaâ vliv na deâ lku trvaânõâleâcï by [8, 9, 10] meïla by se deâ lka leâcï by prodluzï ovat s vysïsïõâm cï õâslem trïõâdy. To se nepotvrdilo, protozï e nejvysï sï õâ pruê meï rneâ doby leâcï by, byly teâmeïrï stejneâ,ato22meïsõâcuê, a nachaâzely se predilekcï neï ve III. horizontaâ lnõâ zoâ neï. De lka leâcï by se zveïtsï ujõâcõâ se vzdaâ lenostõâ sïpicïaâ ku od roviny okluze nestoupala stejneï vyâ razneï. PruÊ meï rnaâ deâ lka leâcï by u vertikaâ lnõâch pozic: trïõâda I. (pod 12 mm) byla 15,67 meïsõâcuê, ve trïõâdeï II. (12-15 mm) byla 17,28 meïsõâcuê avetrïõâdeï III. (nad 15 mm) byla 18,16 meïsõâcuê. Tento vyâ sledek je mozï neâ oduê vodnit nutnostõâ pouzï itõâ jineâ biomechaniky, pokud se palatinaâ lneï retinovanyâ sï pi cï aâ k nachaâ zõâ võâce meziaâ lneï. Aktivnõ tah nenõâ mozïneâ smeï rïovat prïõâmo do mõâsta v oblouku, protozï e by mohlo dojõât k resorpcikorïenuê rïezaâ ku nachaâ zejõâcõâch se ve smeï ru tahu. NejdrÏõÂve je nutneâ sïpicïaâ k naprïõâmit a oddaâlit od korïenuê lateraâ lnõâch rïezaâ kuê a tõâm zabraâ nit jejich resorpci. NejcÏ asteï jipouzï õâvanyâ je elastickyâ tah k transpalatinaâ lnõâmu oblouku. AzÏ po oddaâ lenõâ a naprïõâmenõâ sï picïaâ ku je mozïneâ smeïrïovat tah do oblouku. KvuÊ linutnosti vyhnout se korïenuê m lateraâ lnõâch rïezaâkuêsedeâ lka leâcïby vyâ razneï prodluzï uje. VysÏ sï õâ vertikaâ lnõâ trïõâda vzdaâ lenostihrotu sï pi cï aâ ku od okluznõâ roviny prodlouzï ila pruê meï rnou dobu leâ cï by o 5,4 meï sõâce (mezitrïõâdou I. a II.) a o 3,5 meï sõâce (mezi trïõâdou II. a III.). V horizontaâ lnõâ I. zoâ neï vertikaâ lnõâ vzdaâ lenost vyâ razneï ovlivnila deâ lku leâ cï by, protozï e sï pi cï aâ k je ulozï en na sveâ m mõâsteï v oblouku, ale ruê zneï vysoko v kosti. DalsÏ õâm faktorem, kteryâ muêzïevteâ to pozici rovneïzï ovlivnit deâ lku leâcï by je sklon sïpicïaâ ku. V horizontaâ lnõâ zoâ neï II. a III. jizï vertikaâ lnõâ vzdaâ lenost ovlivnila deâ lku leâ cï by jen minimaâ lneï, protozïe prïinaprïimovanõâ sï pi cï aâku je mozïneâ soucï asneï prïidat sõâlu i ve smeï ru extruze. VzoÂneÏ II. se dokonce deâ lka leâcï by vlivem zvysï ujõâcõâ se vertikaâ lnõâ vzdaâ lenostisnizï uje. Je to pravdeï podobneï zpuê sobeno jednodusïsï õâm oddaâ lenõâm sïpicïaâ ku od korïene lateraâ lnõâho rïezaâ ku ve veï tsï õâ vzdaâ lenostiod roviny okluze. PrÏipostavenõ blõâzï e okluznõâ rovineï je po oddaâ lenõâ od lateraâ lnõâho rïezaâ ku a zarïazenõâ do oblouku trïeba prïidat torzikorïene pro zajisï teï nõâ spraâ vneâ ho postavenõâ. Nutnost dodatecï neâ ho naprïimovaâ nõâ zarïazeneâho sï picïaâkumuêzïedaâleleâcï bu podstatnyâm zpuê sobem prodluzï ovat. duration. The greater the vertical distance to the occlusal plane, the longer duration of the canine alignment. This statement was not confirmed in our study. Stewart et al. [8] state that the closer the impacted canine is to the zone near to the midline, the greater is the distance of the canine crown tip from the occlusal plane, and thus the greater is its inclination and the longer is the length of treatment. In our study the patients were distributed in nine groups according to vertical and horizontal position in OPG. If the statements were correct, than the treatment duration should be longer with the higher vertical position [8,9,10] it should be longer with the higher number of a zone. However, our study did not confirm that assumption, as the longest mean treatment periods were almost identical, i.e. 22 months, and were found in the horizontal zone III. However, the length of treatment did not increase with the increasing distance of the canine from the occlusal plane. The mean treatment duration in vertical positions: Class I (below 12 mm) months, Class II (12-15 mm) months, Class III (over 15 mm) months. The result may be due to the use of a different biomechanics, in case the palatally impacted canine was located more mesially. Active traction cannot be directed to the place in the dental arch as it may result in the resorption of roots of the incisors located in the direction of traction. First it is necessary to upright the canine and distance it from the roots of lateral incisors, and thus prevent their resorption. Elastic traction to transpalatal arch is used most frequently. Only after the canine is distanced and upright the traction may be directed towards the arch. The length of treatment is noticeably prolonged due to the necessary avoidance of lateral incisors roots. Higher vertical class of the canine crown tip distance from the occlusal plane led to longer mean treatment duration by 5.4 months (between Class I and Class II), and by 3.5 months (between Class II and Class III). In horizontal zone I the vertical distance significantly affected the treatment duration, because the canine is located in its place in the dental arch, however, in different positions within the bone. The canine inclination is another factor that may affect the length of treatment in this position. In horizontal zones II and III the vertical distance affected the treatment duration only marginally, as during the canine upright it is possible to add the force acting also in the extrusive direction. In zone II the length of treatment even decreases with the increasing vertical distance. This may be due to easier distancing of the canine from the lateral incisor root in greater distance from the occlusal plane. When located closer to the occlusal plane, it is necessary to add root torsion (in order to obtain the correct 146

19 rocïnõâk20 Na mozïnost soucï asneâ ho pouzïitõâextruzivnõâsõâly s dalsï õâmismeï ry aplikace sõâly poukazuje teâ meï rï shodnaâ deâ lka leâcïbyusïpicïaâ ku zarïazenyâchdozoâ ny III., bez ohledu na vzdaâ lenost jejich hrotu od okluznõâ roviny. ZaÂveÏr Poloha hrotu sïpicïaâ ku meziaâ lneï od podeâ lneâ osy postrannõâho rïezaâ ku na OPG byla spojena s delsï õâ dobou leâcï by. Za vislost deâ lky leâcï by na vertikaâ lnõâ poloze sïpicïaâ ku nebo zaâ vislost na kombinaci vertikaâ lnõâ a horizontaâ lnõâ polohy nebyla prokaâ zaâ na. AutorÏi nemajõâ komercï nõâ, vlastnickeâ nebo financï nõâ zaâ jmy na produktech nebo spolecï nostech popsanyâ ch v tomto cïlaâ nku. position) after distancing it from lateral incisor and alignment into the arch. The additional upright of the aligned canine may result in substantial prolongation of treatment duration. Almost identical length of treatment in canines belonging to zone III (without regard being paid to the distance between their crown tip from the occlusal plane) suggests possible concurrent use of extrusion force and other directions of application. Conclusion Position of the canine crown tip off the longitudinal axis of a lateral incisor in OPG related to the prolonged treatment. The relationship between the length of treatment and the vertical position of the impacted canine, or the relationship between vertical and horizontal position was not proved. Authors have no commercial, proprietary or financial interest in products or companies mentioned in the article. Literatura/References: 1. Pitt, S.; Hamdan, A.; Rock, P.: A treatment difficulty index for unerupted maxillary canines. Eur. J. Orthodont. 2006, 28, cï. 2, s McSherry, P.: The assessment of and treatment options for the buried maxillary canine. Dent. Update, 1996, 23, cï. 1, s Crescini, A.; Nieri, M.; Buti, J.; Baccetti, T.; Prato, G.P.P.: Orthodontic and periodontal outcomes of treated impacted maxillary canines. An appraisal of prognostic factors. Angle Orthodont. 2007, 77, cï. 4, s Lindauer, S.J.; Rubenstein, L.K.; Hang, W.M.; Andreason - Isaacson R.J.: Canine impaction identified early with panoramic radiographs. J. Amer. dent. Assoc., 1992, 123, cï. 3, s , Ericson, S.; Kurol, J.: Radiographic examination of ectopically erupting maxillary canines. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1987, 91, cï. 6, s Warford, J.H.; Grandhi, R.K.; Tira, D.E.: Prediction of maxillary canine impaction using sectors and angular measurments. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2003, 124, cï. 6, s Vermette, M.; Kokich, V.; Kennedy, D.: Uncovering labially impacted teeth: apically positioned flap and closed-eruption techniques. Angle Orthodont. 1995, 65, cï. 1, s Stewart, J.A.; Heo, G.; Glover, K.E.; Williamson, P.C. Lam, E.W.N.; Major, P.W.: Factors that relate to treatment duration for patients with palatally impacted maxillary canines. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop., 2001, 119, cï. 3, s SÏ tefkovaâ, M.; KamõÂnek, M.: Poloha retinovanyâch sï pi cï aâ kuê a doba leâcï enõâ. CÏ s. Stomat. 1979, 79, cï. 6, s DospõÂsÏ ilovaâ, I.: LeÂcÏ ba retinovanyâch sïpicïaâkuê a faktory ji ovlivnï ujõâcõâ, Odborna praâ ce ke specializacï nõâ atestaciz cï e- listnõâ ortopedie. Brno, Fleming, P.S.; Scott, P.; Heidari, N.; DiBiase, A.T..: Influence of radiographic position of ectopic canines on the duration of orthodontic treatment. Angle Orthodont. 2009, 79, cï.3, s Zuccati, G.; Ghobadlu, J.; Nieri, M.; Clauser, C.: Factors associated with the duration of forced eruption of impacted maxillary canines: a retrospective study. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop., 2006, 130, s MUDr. Ivana Dubovska Klinika zubnõâho leâ karïstvõâ LF FN Palacke ho 12, Olomouc CÏ lenskyâ poplatek pro rok 2012 cï inõâ 1500,- KcÏ nebo 65,- EUR. CÏ lenoveâ v zameï stnaneckeâ m vztahu 800,- KcÏ nebo 35,- EUR. Postgraduanti, duê chodci a zïeny na materïskeâ dovoleneâ 300,- KcÏ nebo 15,- EUR. RegistracÏ nõâ polatek cï inõâ 500,- KcÏ nebo 20,- EUR. PrÏedplatne cï asopisu Ortodoncie pro necï leny CÏ OSje 1000,- KcÏ za rok nebo 40,- EUR. U hrada poplatku do , cï.uâ.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodneâ cï õâslo. PrÏi nezaplacenõâ prïõâspeï vkuê po dvou põâsemnyâch urgencõâch bude ukoncï eno cï lenstvõâ v CÏ OS. 147

20 rocïnõâk20 Trojdimensiona lny zaâ znam, jeho vizualizaâ cie a 3D tlacï v ortodoncii 3-dimensional record, visualization and 3D print in orthodontics MUDr. Andrej Thurzo, Ph.D. Oddelenie ortodoncie, Klinika stomatoloâ gie a maxilofaciaâ lnej chirugie, Leka rska fakulta Komenske ho univerzity a Onkologicky uâ stav sv. AlzÏ bety, Bratislava, Slovensko Department of Orthodontics, Clinic of Dentistry and Maxillofacial Surgery of Medical Faculty, Comenius University and St. Elizabeth Institute of Oncology, Bratislava, Slovakia Abstract CÏ laâ nok predstavuje a hodnotõâ prelomoveâ technologickeâ postupy v ortodoncii: skutocï nyâ a pseudo 3D zaâ znam, ich spracovanie a vizualizaâ cie. Popisuje postup od celohlavoveâhozaâ znamu CBCT icat TM cez export do stereolitografickeâ ho formaâ tu (STL) azï po jeho 3D tlacï.cï laâ nok hodnotõâ mozïnosti manipulaâ cie s tyâ mto 3D zaâ znamom a tiezï sa detailnejsï ie sa venuje teâ me ¹rapid prototypinguª a perspektõâvam klinickeâ ho vyuzïitia roã znych variant 3D tlacïe vraâ tane tlacï e biokompatibilnyâ mi materiaâ lmi, naprõâklad titaâ nom (AM/EBM) (Ortodoncie 2011, 20, cï. 3, s ). Abstract The article introduces and reviews revolutionary technologies and procedures in orthodontics: true and pseudo 3D record, its processing and visualization. In particular, it describes procedure from CBCT icat TM scanning through its export to stereolithographic (STL) format and final 3D print. In addition, the article reviews possibilities of 3D CBCT volume and brings the current view on rapid prototyping and perspectives of various 3D print techniques in clinical orthodontics including printing by biocompatible materials like titanium (AM/EBM) (Ortodoncie 2011, 20, No. 3, p ). Kl'u cï oveâ slovaâ:3d tlacï v ortodoncii, CBCT, stereoskopia, stereolitografia, ryâ chla tvorba prototypov, AM, aditõâvna vyâ roba, EBM, tavenie vysoko-energetickyâ m elektroâ novyâmluâcï om, DMLS, individualizovanaâ liecïba Key words: 3D print in orthodontics, CBCT, stereoscopy, stereolithography, rapid prototyping, additive manufacturing (AM), electron beam melting (EBM), DMLS, individualized treatment U vod Spojenie ¹3D tlacï ª je pre vaè cï sï inu ortodontistov neobvykleâ, pretozï e slovo ¹tlacÏ ª je podvedome spojeneâ s predstavou niecï oho plosï neâ ho. Technologicky posun vsï ak priniesol noveâ mozï nostia jednou z nich je aj ¹zhmotnÏ ovanieª, pod ktoryâ m mozï no rozumiet' 3D tlacï. Okrem aplikaâ ciõâ ¹3D tlacï eª v ortodoncii sa tento cïlaâ nok venuje aj d'alsï õâm technoloâ gi aâ m, ktoreâ vel'mipravdepodobne zmenia podobu ortodoncie, ako ju dnes poznaâ me. NepresÏ lo vel'a cï asu od presadenia sa klasickej (2D) digitaâ lnej fotografie v ortodoncii, na ktorej vyâ- Introduction The collocation ¹3D printª may sound unusual to most orthodontists, because the word ¹printª is subconciously associated with something planar. However, revolutionary technologies have brought about new possibilities, one of which is ¹materializingª, and by this word we can understand 3D print. Apart from applications of ¹3D printª in orthodontics, the article deals also with other technologies which will probably change the orthodontics as we know it today. Not so far ago the conventional (2D) digital photography 148

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis *MUDr. Alena MottlovaÂ, **MUDr. Martin Kotas, Ph.D.,

More information

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª.

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª. rocïnõâk21 ORTODONCIE Hodnocenõ vyâ sledneâ okluze u pacientuêprezentovanyâch postgraduaâ lnõâmi leâ karïi u atestacïnõâ zkousïky Assessment of occlusion in patients presented by postgraduate students

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Retence premolaâruê Unerupted premolars

Retence premolaâruê Unerupted premolars rocïnõâk17 ORTODONCIE Retence premolaâruê Unerupted premolars MUDr.Hana BenesÏ ovaâ, MUDr.Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad, stomatologickaâ klinika 3. LF UK, FN KraÂ

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika ORTODONCIE rocïnõâk16 ORTODONCIE cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 16 Rok (Year): 2007 CÏ õâslo (Number): 5 _ Obsah (Contens):

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 1 CÏ asopis

More information

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position ORTODONCIE PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position rocïnõâk24 MDDr. Michaela HadrovaÂ, MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, PhD., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana Tycova Ortodonticke oddeï lenõâ, StomatologickaÂ

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk21 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Tvar zubnõâho oblouku po uzaâ veï ru rozsïteï poveâ ho defektu posunem zubuê The shape of a dental arch after the closure of cleft space by movement of teeth MUDr. Helena KopovaÂ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ,

More information

PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections

PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections rocïnõâk22 ORTODONCIE PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu infekcïnõâho agens Dental light-curing units and the riskof infections *MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ, **Doc.

More information

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT FORM 1363 (E) (12-93) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Popis jednotlivyâ ch zahranicï nõâch staâ tnõâch dluhuê

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk7 ZmeÏ ny profilu oblicï eje ve spolecï enskyâchcï asopisech v pruêbeï hu 0. stoletõâ Changes of face profiles in fashion magazines during the 0th century MUDr.KaterÏina UtõÂkalovaÂ, MUDr.Ivo Marek,

More information

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG ORTODONCIE rocïnõâk19 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci

More information

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite ORTODONCIE rocïnõâk20 JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite MUDr. Zuzana KrizÏanovaÂ, MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Ortodonticke oddeï lenõâ, Fakultnõ nemocnice u sv. Anny Brno

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 19 Rok (Year): 2010 CÏ õâslo (Number): 1 Indexova no: Bibliographia Medica CÏ

More information

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review.

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ, MUDr. Hana TycovaÂ, MUDr. Josef KucÏ era Ortodonticke oddeï lenõâ StomatologickeÂ

More information

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno rocïnõâk24 ORTODONCIE Databa ze trojrozmeï rnyâ ch modeluê oblicï eje deï tõâ a jejõâ vyuzï itõâ v ortodoncii Database of 3D models of children's faces and its use in orthodontics Mgr. Marie JandovaÂ,

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika rocïnõâk17 cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 17 Rok (Year): 2008 CÏ õâslo (Number): 3 _ Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

More information

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination *MUDr. Michal SÏ edivec, *MUDr. Petra HofmanovaÂ, **RNDr. Lucie Grajciarova *Stomatologicka klinikadeï tõâ adospeï lyâ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE ORTODONCIE rocïnõâk22 VyuzÏ itõâ modernõâch DNA metod ve vyâ zkumu molekulaâ rnõâch prïõâcï in hypodoncie Modern DNA methods in the research of molecular causes of hypodontia *, **doc. RNDr. Omar SÏ eryâ,

More information

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review.

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. MUDr. VladimõÂr Filipi Ortodonticke oddeï lenõâ, Stomatologicka klinikafn u sv.anny alf MU v

More information

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics ORTODONCIE rocïnõâk23 Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics MUDr. Alena Forma nkovaâ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph. D. OddeÏ lenõâ ortodoncie arozsïteï povyâch vad StomatologickeÂ

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk23 ORTODONCIE Sekvenace cïaâ sti genu pro PAX9 a mozïnaâ spojitost nalezenyâ ch polymorfizmuê s agenezõâ zubuê Sequencing of the region of the PAX9 gene and possible connection between discovered

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis ORTODONCIE je veden

More information

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch ORTODONCIE rocïnõâk19 Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch * MUDr. Bc. ZdeneÏ k Haken, * MUDr. Hana TycovaÂ, ** Mgr. KaterÏina Langova *

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Farmaka a jejich mozïnyâ vztah k ortodontickeâ leâcïbeï. Souborny referaât. Pharmaceuticals - potential effects on orthodontic treatment. Systematic review. MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Ortodonticke oddeï

More information

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 54 RozeslaÂna dne 6. rïõâjna 2003 Cena KcÏ 85,50 OBSAH: 116. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o prïijetõâ EvropskeÂ

More information

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research rocïnõâk19 ORTODONCIE Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research *, **doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ

More information

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MUDr.Sylvie SaifrtovaÂ, MUDr.Hana TycovaÂ, MUDr.Rene FoltaÂn Ortodonticke oddeï lenõâ,

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Spolupra ce ortodontisty a pedostomatologa. Interceptivnõ leâ cï ba. Cooperation of orthodontist and pedodontist. Interceptive orthodontic treatment. *MDDr. Hana RÏ ehaâcï kovaâ, *Doc. MUDr. PavlõÂna

More information

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development ORTODONCIE rocïnõâk16 Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development *,**RNDr.Jana FleischmannovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D., *,****RNDr.

More information

Martin Gregor. 7. června 2016

Martin Gregor. 7. června 2016 Co (nového) Vás čeká na IES? Malá ochutnávka z naší kuchyně nejen pro přijaté studenty Institut ekonomických studíı FSV UK 7. června 2016 Šance na přijetí Hlavním kritériem přijetí je kombinovaný NSZ percentil:

More information

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets ORTODONCIE rocïnõâk20 Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and s *MUDr. Beata KonkolskaÂ, *Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen,

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

The Crown Bracket Bonding System

The Crown Bracket Bonding System The Crown Bracket Bonding System WOLFGANG HEISER, MD CLAUS SCHENDELL, Dipl Ing Crown tip and the vertical position of the teeth in relation to the lips are important elements of the esthetic results achieved

More information

TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets

TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets ORTODONCIE rocïnõâk24 TrÏenõÂ ortodontickyâchzaâ mkuê Friction in Orthodontic Brackets *MUDr. Daniela StrakovaÂ, **Mgr. KaterÏina LangovaÂ, Ph.D., Doc. *MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. *OrtodontickeÂ

More information

Level 1. Anglicko-český slovníček

Level 1. Anglicko-český slovníček Level 1 Anglicko-český slovníček 160191_BV_slovnicky-na-A5_New-Challenges_1.indd 1 6.5.2016 13:36:12 OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible ORTODONCIE rocïnõâk19 Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible *MUDr. Lusine Samsonyan, *MUDr. Hana TycovaÂ, *MUDr.

More information

E-puck knihovna pro Python

E-puck knihovna pro Python E-puck knihovna pro Python David Marek Univerzita Karlova v Praze 5. 4. 2011 David Marek (MFF UK) E-puck knihovna pro Python 5. 4. 2011 1 / 36 Osnova 1 Představení e-puck robota 2 Připojení 3 Komunikace

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss.

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss. Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery Molars The wide occlusal surface is designed for food grinding. The surface needs to be aligned with the

More information

GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA

GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA Hana Doležalová 1, Vlastimil Kajzar 2, Kamil Sou ek 3, Lubomír Staš 4 Abstract GNSS method was selected as the most suitable

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE SpolecÏnyÂvy skyt ageneze hornõâho staâleâ ho postrannõâho rïezaâ ku a jinyâ ch dentaâ lnõâch anomaâ liõâ Agenesis of maxillary permanent lateral incisors and associated dental anomalies *MDDr. Mariana

More information

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

More information

ANALYSIS OF THE CAUSES OF FAILURE OF THE SURGICAL ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED PERMANENT UPPER CANINES CT STUDY

ANALYSIS OF THE CAUSES OF FAILURE OF THE SURGICAL ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED PERMANENT UPPER CANINES CT STUDY SCRIPTA MEDICA (BRNO) 78 (3): 161 170, August 2005 ANALYSIS OF THE CAUSES OF FAILURE OF THE SURGICAL ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED PERMANENT UPPER CANINES CT STUDY ČERNOCHOVÁ P. 1, KRUPA P. 2 1 Department

More information

RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL

RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL Vladislav MUŽÍK

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Maxillary canine palatal impaction occurs in 1

Maxillary canine palatal impaction occurs in 1 ORIGINAL ARTICLE Prediction of maxillary canine impaction using sectors and angular measurement John H. Warford Jr, DDS, a,b Ram K. Grandhi, BDS, Dip Perio, Cert Ortho, MS, b and Daniel E. Tira, PhD c

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications.

Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications. Kotevnõ minisï rouby v ortodoncii. 2. dõâl. DotaznõÂkova studie, mozïneâ komplikace Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications. MUDr.OndrÏej

More information

ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4

ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4 ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4 ORTODONCIE rocïnõâk24 kterou se rozhodneme pouzïõât.maâ me k dispozici vsï e potrïebneâ. NemozÏne na pocïkaânõâ,zaâ zraky do trïõâ dnuê.zï e takoveâhozaâ

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8 TOROIDNÕ TLUMIVKY PROUDOVÃ KOMPENZOVAN TL 3x TL 3xP CURRENT COMPENSATED TOROID CHOKES Typ ñ Type D max h max TL 32 TL 33 TL 34 TL 35 TL 36 19,2 25 3 39,5 8 9,7 13,4,7 21 Typ ñ Type TL 32P TL 33P TL 34P

More information

SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656

SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656 SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656 ORTHODONTIC CLASSIFICATION / DIAGNOSIS Goal of diagnosis: An orderly reduction of the data base to a useful list of the patient s problems Useful??

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Classification of Malocclusion

Classification of Malocclusion Classification of Malocclusion What s going on here? How would you describe this? Dr. Robert Gallois REFERENCE: Where Do We Begin? ESSENTIALS FOR ORTHODONTIC PRACTICE By Riolo and Avery Chapter 6 pages

More information

Orthodontic mini-implants, or temporary anchorage devices

Orthodontic mini-implants, or temporary anchorage devices Anchors, away by John Marshall Grady, DMD, Dan E. Kastner, DMD, and Matthew C. Gornick, DMD Drs. John Marshall Grady (center), Dan E. Kastner (left), and Matthew C. Gornick (right). Drs. John Marshall

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

ProrÏezaÂvaÂnõÂ hornõâho staâleâhosï picïaâ ku u pacientuê s rozsïteï povou vadou Eruption of maxillary permanent canine in patients with cleft defect

ProrÏezaÂvaÂnõÂ hornõâho staâleâhosï picïaâ ku u pacientuê s rozsïteï povou vadou Eruption of maxillary permanent canine in patients with cleft defect rocïnõâk20 ORTODONCIE ProrÏezaÂvaÂnõÂ hornõâho staâleâhosï picïaâ ku u pacientuê s rozsïteï povou vadou Eruption of maxillary permanent canine in patients with cleft defect MUDr. Jakub Bartl, MUDr. Magdalena

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW SCRIPTA MEDICA (BRNO) 76 (1): 21 28, January 2003 COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW BARTÁKOVÁ S. 1, SUCHÁNEK J. 2, MIâULKA J. 2, VANùK J.

More information

TR 314 2R2 / J TR 311 Ö TR 313 TR 314 Ö TR 319 TR 331 Ö TR 336 TRA 25 Ö TRA 100 TR 323, TR 341-343

TR 314 2R2 / J TR 311 Ö TR 313 TR 314 Ö TR 319 TR 331 Ö TR 336 TRA 25 Ö TRA 100 TR 323, TR 341-343 - p ehledovè daje - summary StandardnÌ sortiment Standard assortment TR 311 Ö TR 313 TR 314 Ö TR 319 TR 331 Ö TR 336 TR 314 2R2 / J ZatÌûenÌ L 1 Tolerance Hmotnost Strana katalogu Load (mm) Resistance

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Table of Contents Section 6 Table of Contents

Table of Contents Section 6 Table of Contents Table of Contents Section Table of Contents Victory Series First Molar Bands...2 Victory Series Second Molar Bands... Unitek General Purpose Molar Bands...10 Unitek Pedodontic Molar Bands...11 Unitek Proportioned

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

THE EFFECT OF INCISOR AND CANINE ANGULATION ON MAXILLARY ARCH PERIMETER

THE EFFECT OF INCISOR AND CANINE ANGULATION ON MAXILLARY ARCH PERIMETER THE EFFECT OF INCISOR AND CANINE ANGULATION ON MAXILLARY ARCH PERIMETER 1. Introduction: Orthodontics has, in recent decades gone through some major modifications such as the development of space age metal

More information

Orthodontic Treatment of Fused and Geminated Central Incisors: A Case Report

Orthodontic Treatment of Fused and Geminated Central Incisors: A Case Report Orthodontic Treatment of Fused and Geminated Central Incisors: A Case Report Abstract A 10-year old Egyptian male presented with a geminated upper right central incisor along with a fused and rotated upper

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Sexual Dimorphism in the Tooth-Crown Diameters of the Deciduous Teeth

Sexual Dimorphism in the Tooth-Crown Diameters of the Deciduous Teeth Sexual Dimorphism in the Tooth-Crown Diameters of the Deciduous Teeth THOMAS K. BLACK 111 Museum ofanthropology, The university of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109 KEY WORDS Deciduous dentition criminant

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Objectives. Objectives. Objectives. Objectives. Describe Class II div 1

Objectives. Objectives. Objectives. Objectives. Describe Class II div 1 Class II div 1 Malocclusion Class II div 1 Malocclusion Objectives OR What can we do about Goofy? Objectives Describe Class II div 1 Objectives Describe Class II div 1 Describe principles of treatment

More information

PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS Marek TRÁVNÍ EK Abstract: This announcement results from questionnaire

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

Comparative standards for the evaluation of clinical and epidemiological data in oncology: methodical development and verification on population data

Comparative standards for the evaluation of clinical and epidemiological data in oncology: methodical development and verification on population data Dissertation thesis in oncology Comparative standards for the evaluation of clinical and epidemiological data in oncology: methodical development and verification on population data Jan Mužík 2010 Masaryk

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Simplified Positioning for Dental Radiology

Simplified Positioning for Dental Radiology Simplified Positioning for Dental Radiology Prepared by: Animal Dental Care Tony M. Woodward DVM, Dipl. AVDC 5520 N. Nevada Ave. Suite 150 Colorado Springs, CO 80918 (719) 536-9949 tw@wellpets.com www.wellpets.com

More information

Bitewing Radiography B.E. DIXON. B.D.S., M.Sc., D.P.D.S.

Bitewing Radiography B.E. DIXON. B.D.S., M.Sc., D.P.D.S. Bitewing Radiography B.E. DIXON B.D.S., M.Sc., D.P.D.S. Main Indications Detection of Dental Caries Monitoring progression of caries Assessment of existing restorations Assessment of Periodontal status

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14.

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14. Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Workshop, 14. duben 2016 1/31 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost překladu.

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages

Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages rocïnõâk24 ORTODONCIE Surgery First. Principy, vyâ hody a nevyâ hody Surgery First. Principles, advantages and disadvantages MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, Ph.D., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana TycovaÂ, Doc.

More information

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS Abstract UŽITÍ PROGRAMU WINQSB V ANALÝZE KRITICKÉ CESTY Mgr. Kamil Peterek 2 College of logistics p.b.c., Perov e-mail: kamil.peterek@vslg.cz In the

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity

CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity CENTRE OF BIOSTATISTICS AND ANALYSES www.cba.muni.cz Faculty of Medicine & Faculty of Science Masaryk University, Brno, Czech Republic CEBO: organizational position in Masaryk Univerzity Kamenice 126/3,

More information