Odborna praâce ORTODONCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Odborna praâce ORTODONCIE"

Transcription

1 Tvar zubnõâho oblouku po uzaâ veï ru rozsïteï poveâ ho defektu posunem zubuê The shape of a dental arch after the closure of cleft space by movement of teeth MUDr. Helena KopovaÂ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad Stomatologicke kliniky 3. LF UK FNKV Praha Department of Orthodontics and Cleft Defects, Clinic of Stomatology, 3rd Medical Faculty of Charles University, University HospitalKra lovskeâ Vinohrady, Prague Souhrn UzavõÂra nõâ mezery v mõâsteï rozsï teï poveâ ho defektu posunem zubuê fixnõâm ortodontickyâ m aparaâ tem umozïnï uje funkcï nõâ a estetickou rehabilitaci chrupu bez nutnosti zhotovenõâ protetickeâ naâ hrady. Na 40 okluzogramech u 20 pacientuê s celkovyâ m jednostrannyâ m rozsï teï pem byl analyzovaâ n rozsah a charakter ortodontickyâ ch posunuê zubuê prïi uzaâveï ru rozsïteï poveâ ho defektu. Byl nalezen rozdõâlnyâ charakter zmeï n v postavenõâ a pohybech zubuê ve velkeâ m rozsïteï poveâ m segmentu cï elisti u pravostranneâ ho a levostranneâ ho celkoveâ ho rozsïteï pu, ke kteryâ m dosïloprïi uzavõâraâ nõâ rozsï teï poveâ ho defektu chrupu a uâ praveï tvaru hornõâho zubnõâho oblouku fixnõâm ortodontickyâ m aparaâ tem (Ortodoncie 2011, 20, cï. 2, s ). Abstract The space closure in the cleft region by means of tooth movement with fixed orthodontic appliance allows for a functional and aesthetic reconstruction of the dentition without prosthetic treatment. We made the analysis of 40 occlusograms of 20 patients with a complete unilateral cleft and evaluated the extent and characteristics of orthodontic tooth movements during the space closure in the cleft region. We found differences in position and movement of teeth in the large cleft segment for left-sided and right-sided complete cleft during the closure of the cleft space and adjustment of the arch shape of the upper arch with fixed orthodontic appliance (Ortodoncie 2011, 20, No. 2, p ). KlõÂcÏ ovaâ slova: celkovyâ jednostrannyâ rozsïteï p, fixnõâ aparaâ t, ortodontickyâ uzaâveï r defektu chrupu, zmeï ny postavenõâ zubuê Key words: complete unilateral cleft, fixed orthodontic appliance, orthodontic closure of the space in dentition, changes in the teeth position U vod RozsÏ teï py v orofaciaâ lnõâ oblasti jsou jednou z nejcï a- steï jsï õâch vrozenyâch vyâ vojovyâ ch vad. V CÏ eskeâ republice je dlouhodobaâ incidence vyâ skytu 1,8-2 na 1000 zï iveï narozenyâch deï tõâ [1, 2, 3]. Charakter defektu maâ teïzïkeâ negativnõâ duê sledky na polykaâ nõâ, dyâ chaâ nõâ, kousaâ nõâ, a tvorbu rïecï i. U 20% postizïenyâch je rozsïteï p kombinovaâ n s dalsï õâ zdravotnõâ zaâteïzïõâ [4, 5]. Plna rehabilitace Introduction Clefts in orofacial area belong amongst the most frequent congenital developmental anomalies. In the Czech Republic, the long-term incidence is in live births [1, 2, 3]. The defect seriously affects swallowing, breathing, biting as well as speech. In 20% of the affected children the cleft is accompanied by another health problem [4, 5]. Full rehabilitation of 80

2 rocïnõâk20 Methods In each plaster model - prior to the commencement of the orthodontic treatment with fixed appliance and after the appliance was removed - 10 points were marked on the outer curve of the dentalarch perimeter, mesially off both first permanent maxillary molars: tips of buccal cusps of maxillary premolars, tips of maxillary canines, and centres of cutting edges of maxillary incisors (Fig. 1). Results of individual measurements performed in models of dentition, in photographs of the models, and in occlusograms were compared. Multiple measuteï chto pacientuê vyzï aduje dlouhotrvajõâcõâ naâ rocï nou multidisciplinaâ rnõâ leâ cï bu [6]. U plneï odstranit vadu soucï asnaâ leâ karïskaâ veï da nedokaâ zï e [7]. ProtozÏ e sekundaâ rnõâ deformity a vadnyâ mluvenyâ projev mohou vyâ znamneï prïispõâvat ke snõâzïenõâ kvality zïivota jinak zcela zdraveâ ho jedince, je leâcï ba zameïrïena na minimalizaci nedostatkuê vzhledu a funkce postizï enyâ ch struktur[8]. KonecÏ naâ uâ prava chrupu fixnõâm ortodontickyâ m aparaâ tem by meï la byâ t u pacientuê s rozsï teï pem samozrïejmostõâ. Idea lnõâ variantou je uzaâ veï r rozsï teï poveâ ho defektu chrupu posunem zubuê bez nutnosti protetickeâ rekonstrukce. Dany stav je trïeba udrzï et stabilneï co nejdeâ le [9, 10]. Autorky povazï ujõâ analyâ zu zmeï n postavenõâ zubuê v pruêbeï hu ortodontickeâ leâcï by za velice duêlezïityâ faktor ovlivnï ujõâcõâ stabilitu vyâ sledku leâ cï by fixnõâm aparaâ tem. CõÂlem prïedklaâ daneâ praâ ce je proto analyâza zmeï n v postavenõâ jednotlivyâch zubuê po uzaâveï ru rozsïteï poveâ ho defektu chrupu posunem zubuê fixnõâm ortodontickyâm aparaâ tem u pacientuê s celkovyâ m jednostrannyâ m rozsïteï pem hornõâ cï elisti. MateriaÂl Bylo analyzovaâ no 40 okluzogramuê saâ drovyâ ch modeluê chrupu 20 pacientuê s celkovyâ m jednostrannyâ m rozsï teï pem hornõâ cï elisti prïed a po uâ praveï tvaru hornõâho zubnõâho oblouku fixnõâm aparaâ tem ve smyslu uzaâ veï ru rozsï teï poveâ ho defektu chrupu posunem zubuê. 12 pacientuê meï lo celkovyâ levostrannyâ rozsïteï p a 8 pacientuê meï lo celkovyâ pravostrannyâ rozsïteï p hornõâ cï elisti, 14 pacientuê byli muzïi a 6 pacientuê byly zïeny. VsÏ ichni pacienti byli ortodonticky leâcï eni podle stejneâholeâcï ebneâ ho protokolu na OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad Stomatologicke kliniky FNKV Praha. PruÊ meï rnaâ doba leâcï by fixnõâm aparaâ tem byla 3 roky, vcï etneï kladenõâ duê razu na dostatecï nou retencï nõâ faâ zi ortodontickeâ terapie staâ vajõâcõâm fixnõâm aparaâ tem, kteryâ uzï nebyldaâ le aktivovaân. Metodika Na kazïdeâm saâ droveâ m modelu prïed zahaâ jenõâ ortodontickeâ l eâ cï by fixnõâm aparaâ tem a po sejmutõâ fixnõâho aparaâ tu bylo vyznacï eno 10 sledovanyâch boduê na zevnõâ krïivce perimetru zubnõâho oblouku meziaâlneï od obou prvnõâch staâlyâch hornõâch molaâruê. Byly to tyto body: vrcholy bukaâ lnõâch hrbolkuê hornõâch premolaâ ruê, hroty hornõâch sï picï aâkuê a strïedy rïezacõâch hran hornõâch rïezaâkuê (obr. 1). Byly porovnaâ ny vyâ sledky jednotlivyâ ch meï rïenõâ na saâ drovyâ ch modelech chrupu, na fotografiõâch saâ dro- Obr. 1: Okluzogram s vyznacï enyâmi body Fig. 1: Occlusogram with points marked those patients requires a long-time and demanding multidisciplinary treatment [6]. Currently, the medical science is not able to eliminate the anomaly completely [7]. As the secondary deformities and defective speech significantly contribute to the lower quality of life of an otherwise healthy individual, the treatment focuses to minimize the defects in appearance and functions of structures affected by the anomaly [8]. Final adjustment of the dentition with fixed orthodontic appliance should become the golden rule in patients with cleft. The ideal solution is the closure of the cleft defect of the dentition without prosthetic reconstruction, and stabilization of the condition for as long as possible [9, 10]. The authors of this study consider the analysis of changes in the position of teeth during the orthodontic treatment a very important factor affecting the stability of the treatment result with fixed appliance. The aim of the work is, therefore, the analysis of changes in the position of individual teeth after the closure of the cleft space with fixed orthodontic appliance in patients with a complete unilateral cleft of the upper jaw. Material We performed the analysis of 40 occlusograms of models of the dentition of 20 patients with a complete unilateral cleft of the upper jaw prior to and after the adjustment of the upper dentalarch shape with fixed orthodontic appliance that facilitated the closure of the cleft space by means of the tooth movement. 12 patients had a complete unilateral cleft on the left, 8 patients a complete unilateral cleft on the right side of the upper jaw; there were 14 male and 6 female patients. All the patients underwent orthodontic treatment according to the same treatment protocolat the Department of Orthodontics and Cleft Defects, Clinic of Stomatology, 3rd Medical Faculty of Charles University, University HospitalKra lovskeâ Vinohrady, Prague. The mean length of the treatment with fixed orthodontic appliance was 3 years, including the retention phase with the current fixed appliance that was not further activated. 81

3 vyâ ch modeluê a na okluzogramech. VõÂcecÏ etnyâ m meï rïenõâm bylo zjisï teï no, zï e nejprïesneï jsï õâ vyâ sledky byly opakovaneï zmeï rïeny na okluzogramech, ktereâ byly proto zvoleny jako nejvhodneïjsï õâ pro definitivnõâ meïrïenõâ. Na okluzogramech byly stanoveny na milimetroveâ sõâti osy x a y, na nichzï jsme vyjaâdrïili zmeï ny v postavenõâ zubuê v rozsahu 5+ azï +5 ve smeï ru anteroposteriornõâm (osa y) a transverzaâlneï (osa x). Osa x byla urcï ena jako prïõâmka puê lõâcõâ uâ hel mezi liniõâ spojujõâcõâ body lezï õâcõâ nejdistaâlneï ji na obvodu klinickeâ korunky zubuê 6+6 a mezi liniõâ spojujõâcõâ body lezï õâcõâ nejmeziaâ lneï ji na obvodu klinickeâ korunky 6+6 (Obr. 2). U pacientuê s levostrannyâm rozsïteï pem osa y tvorïõâ tecï nu k bodu lezïõâcõâmu nejlateraâlneï ji na konvexiteï zubu 6+, u pravostranneâ ho rozsï teï pu v bodu umõâsteï neâ mu nejlateraâ lneï ji na konvexiteï zubu +6. Hodnocenõ dentaâ lnõâch zmeï n bylo provedeno na pruê svitneâ m papõârïe, na kteryâ byla pro prïesnyâ odecï et zkopõârovaâ na milimetrovaâ sõât'. Obr. 2: Konstrukce osy x Fig. 2: Construction of the x- axis Da le byl okluzogram s vyznacï enyâm krïõâzï em, kteryâ znaâ zornï uje osu x a y vlozï en pod pruê svitnyâ papõâr tak, aby se osy na milimetroveâ m papõârïe a na okluzogramu prïekryâ valy. Zvolene referencï nõâ body prïed leâ cï bou a po leâcïbeï byly prïeneseny na milimetrovyâ papõâr. NejdrÏõÂve byly na okluzogramu vyznacï eny body prïed leâcï bou. Pote bylmilimetrovyâ papõâr s jizï existujõâcõâm krïõâzï em podlozï en okluzogramem s osami x a y, ale tentokraâ t s referencïnõâmi body zaznamenanyâmipoleâcï beï. Body znacïeneâ pol eâcïbeï byly odlisï eny od boduê prïed leâcï bou jinou barvou (Obr. 3). Pro kazïdyâ zub byly odecï teny zmeï ny na ose x (transverzaâ lnõâ smeï r) a na ose y (anteroposteriornõâ smeï r). Na ose x (transverzaâlneï ) v celeâ m souboru kladneâ znameâ nko vzï dy znamenalo posun ¹k patroveâ mu sï vuª azaâ porneâ znameâ nko vzï dy posun ¹od patroveâhosï vuª. Na ose y (anteroposteriorneï ), pokud dosï lo k posunu zubu smeï rem anteriornõâm, oznacï ujeme vyâ sledek v kladnyâch hodnotaâ ch a naopak, pokud dosï lo k posunu zubu smeï rem posteriornõâm, vyjadrïujeme vyâ sledek v zaâ pornyâ ch hodnotaâ ch. VesÏ kereâ zõâskaneâ uâ daje byly zpracovaâ ny programem SPSS verze 15, SPSS Inc. Chicago, USA. Vy sledky 1. Pacienti s celkovyâm levostrannyâm rozsïteï pem. JednovyÂbeÏ rovyâmi t-testy bylo prokaâzaâ no, zïe k patroveâmu sï vu se posunuly 3+, 2+ a 1+, od patroveâho sï vu se posunuly +1, +3, +4 a +5. PosteriorneÏ se posunulzub +1, anteriorneï se posunuly +3, +4 a +5. U ostat- rements showed that the most accurate results were obtained in occlusograms. They were, therefore, chosen as the best for the finalmeasurement. In occlusograms - in a milimeter grid - axes x and y were determined. Changes in position of teeth from 5+ to +5 in anteroposterior direction (axis y) and in transversaldirection (axis x) were recorded. Axis x was determined as the straight line bisecting the angle between the line connecting the most distal points on the clinical crowns of teeth 6+6, and the line connecting the most mesialpoints on the clinicalcrown 6+6 (Fig.2). In patients with clefts on the left side, y- axis forms a tangent to the point located most laterally on the tooth 6+ convexity, in patients with the cleft on the right side it is in the point located most laterally on the tooth +6 convexity. Changes in position of teeth were evaluated on the transparent paper with millimeter grid. The occlusogram with the cross representing axes x and y was inserted under the transparent paper in such a way that the axes on millimeter paper and on occlusogram coincided. Reference points prior to and after the therapy were transferred onto the millimeter grid. First, the points prior to the therapy were marked in the occlusogram. Then the occlusogram with axes x and y and reference points marked after the treatment was inserted under the millimeter paper. Points after the treatment were marked with different colour than the points referring to the situation prior to treatment (Fig. 3). For each tooth the changes were read on x - axis (transversaldirection), and on y - axis (anteroposterior direction). Obr. 3: ReferencÏ nõâ body na milimetroveâ m papõâru. ModrÏe - stav prïed leâcï bou acï erveneï - po leâcïbeï. Fig. 3: Reference points in the millimeter paper grid. Blue - situation prior to treatment, red - situation after treatment On x - axis (transversally) in the whole sample the positive sign always meant movement ¹to palatal sutureª, and the negative sign always meant movement ¹off palatal sutureª. On y - axis (anteroposteriorly), the positive sign meant movement of the tooth in anterior direction, and the negative sign meant movement in posterior direction. All the data thus obtained were processed with the software SPSS, version 15, SPSS Inc. Chicago, USA. Results 1. Patients with a complete unilateral cleft left side Unpaired t-tests proved that 3+, 2+ and 1+ moved toward palatal suture, while +1, +3, +4, and +5 moved off the palatal suture. +1 moved in posterior direction, +3, +4, and +5 moved in anterior direction. In other teeth 82

4 rocïnõâk20 Tabulka 1: Posuny zubuê u levostranneâ ho a pravostranneâ ho rozsïteï pu v ose x a y Table 1: Movements of teeth in left-side and right-side clefts in the axes x and y N Left cleft Mean *** 3.61*** 2.50** -1.96* * -3.05*** -2.96* SD x-axis Min Max N Left cleft Mean * ** 1.8* 1.63* SD y-axis Min Max N Right cleft Mean * * -1.81** SD x-axis Min Max N Right cleft Mean SD y-axis Min Max N počet pacientů, number of patiens, Mean aritmetický průměr, SD směrodatná odchylka, standard deviation, Min. minimální hodnota, minimal value, Max. maximální hodnota, maximal value. Statisticky potvrzené rozdíly, statistically significant differences: *p<0.05, **p<0.01, ***p< Obr. 4: Posuny zubuê poleâcïbeï fixnõâm aparaâ tem u celkoveâ ho levostranneâ ho rozsï teï pu. Statisticky vyâznamneâ zmeï ny jsou znaâ zorneï ny cï erveneï. Fig. 4: Movement of teeth after treatment with fixed appliance in patients with a complete unilateral cleft on the left. Statistically significant changes are in red. nõâch zubuê nedosï lo k statisticky vyâ znamneâ mu posunu na uâ rovni p < 0,05 (Tabulka 1, Obr. 4). 2. Pacienti s celkovyâm pravostrannyâm rozsïteï pem JednovyÂbeÏ rovyâmi t-testy bylo prokaâzaâ no, zïe od patroveâhosï vu se posunuly 4+, +4 a +5. U ostatnõâch zubuê nedosï lo k statisticky vyâznamneâ mu posunu na uâ rovni p < 0,05 (Tabulka 1, Obr. 5). Obr. 5: Posuny zubuê poleâcïbeï fixnõâm aparaâ tem u celkoveâ ho pravostranneâ ho rozsï teï pu. Statisticky vyâ znamneâ zmeï ny a smeï r pohybuê jsou znaâ zorneï ny cï erveneï. Fig. 5: Movement of teeth after treatment with fixed appliance in patients with a complete unilateral cleft on the right. Statistically significant changes are in red. there was found no statistically significant movement (the level of significance p < 0.05 (Table 1, Fig. 4). 2. Patients with a complete unilateral cleft the right side Unpaired t-tests proved that 4+, +4, and +5 moved off the palatal suture. In other teeth there was found no statistically significant change (the level of significance p < 0.05 (Table 1, Fig. 5). 83

5 Diskuse Te matem prïedklaâ daneâ praâ ce bylo popsat morfologickeâ zmeï ny zubnõâho oblouku, prïesneï jizmeï ny v postavenõâ jednotlivyâ ch zubuê hornõâ cï elisti u pacienta s celkovyâm jednostrannyâm rozsïteï pem po leâcïbeï fixnõâm aparaâtem. Za rovenï jsme porovnali zmeï ny v postavenõâ zubuê v maleâ m a velkeâ m segmentu hornõâ cï elisti po leâcïbeï mezi skupinami pacientuê s celkovyâ m levostrannyâ m a pravostrannyâm rozsïteï pem. A to proto, zï e v odborneâ literaturïe jsou uâ daje, ktereâ popisujõâ tvar zubnõâho oblouku u pacienta s rozsïteï pem, spõâsï e zameïrïeny na celkovyâ vztah hornõâho a dolnõâho zubnõâho oblouku, nebo vztah jednotlivyâ ch zubuê, cozï vyjadrïujõâ naprïõâklad Goslon Yardstick nebo Huddart Bodenham skoâ re [11, 12, 13]. NaÂsÏ soubor pacientuê tvorïili pacienti s teï zï kyâ m typem rozsï teïpoveâ ho defektu, avsï ak pro uâ pravu tvaru zubnõâho oblouku byla pouzï ita pouze ortodontickaâ terapie bez vyuzï itõâ protetickeâ rekonstrukce nebo dentaâ lnõâ implantologie. Za rovenï jsme hledali takovyâ soubor, kde pacienti byli operovaâniprïiblizïneï ve stejneâmveï ku podle stejneâ ho chirurgickeâ ho protokolu a to z toho duê vodu, zï e morfologie rozsïteï poveâ cï elisti je znacïneï determinovaâ na chirurgickyâ mi intervencemi [14, 15]. ChteÏ li jsme veï deï t, jak velkeâ a jakeâ ortodontickeâ posuny bylo trïeba pro uzaâ veï r rozsï teï poveâ ho defektu pouze ortodontickyâm posunem zubuê, cozï je pro pacienta nejmeâneï invazivnõâ a nejmeâ neï zateï zï ujõâcõâ rïesï enõâ. Proteticke rïesï enõâ, i kdyzï je vyhovujõâcõâ, maâ cï asoveï omezenou trvanlivost a s preparacõâ pilõârïovyâ ch zubuê se biologickyâ faktor chrupu jizï u velmi mladyâ ch jedincuê vyâ znamneï snizï uje[16]. Rezervy pro dalsï õâ rïesï enõâ po uplynutõâ doby funkcï nõâ a estetickeâ zï ivotnosti protetickeâ praâ ce jsou diskutabilnõâ[17]. RovneÏ zï rekonstrukce rozsï teï poveâ ho defektu dentice dentaâ lnõâm implantaâ tem nenõâ ani u nerozsïteï poveâ ho pacienta dozïivotnõâ a musõâme si rovneïzï poklaâ dat otaâ zku, jak budeme postupovat v terapii daâle, pokud invazivneï jsï õâ postupy indikujeme u mladyâ ch pacientuê jako prvnõâ rïesï enõâ [18]. UzaÂveÏ r rozsïteï poveâ ho defektu chrupu postupnou mezializacõâ lateraâlnõâho uâ seku je, dle rïady autoruê, nejvhodneï jsï õâm zpuê sobem rekonstrukce zubnõâho oblouku. PatrÏõ vsï ak k nejnaâ rocï neï jsï õâm a vyzï aduje urcï iteâ modifikace leâ cï ebneâ ho protokolu. U celkoveâ ho jednostranneâ ho rozsï teï pu hornõâ cï elisti nachaâ zõâme obdobnyâ typ ortodontickyâ ch posunuê a obdobnou morfologickou odpoveïd'na leâcï bu jednak ve frontaâ lnõâm uâ seku zubnõâho oblouku a daâ le v oblasti u sï picï aâ ku a premolaâ ruê maleâ ho segmentu. Uvedene zuby maleâ ho segmentu se pohybujõâ anteriorneï a vestibulaâ rneï. Anteriornõ cï aâ st chrupu velkeâ ho segmentu se oplosï t'uje, zuby se pohybujõâ smeï rem oraâ lnõâm. Jako nejcï asteï ji nespraâ vneï postaveneâ zuby hodnotõâme premolaâ ry velkeâ ho segmentu. U celkoveâ ho jednostranneâ ho rozsï teï pu hornõâ cï elisti se lisï õâ mõâra a typ zmeï n v postavenõâ zubuê poleâcïbeï u pra- Discussion The aim of the work presented was to describe morphological changes of dental arch; more precisely, the changes in the position of individualteeth in the upper arch in the patient with a complete unilateral cleft after treatment with fixed orthodontic appliance. At the same time we also compared the changes in the position of teeth in a small segment and a big segment of the upper jaw after the treatment - between the groups of patients with unilateral cleft on the left side and on the right side. The literature focuses rather on the overall relationship between the upper and lower dental arches, or on the relationship between individual teeth, e.g. Goslon Yardstick and Huddart Bodenham score [11, 12, 13]. Our sample of patients included patients with a severe type of the cleft defect. However, for the adjustment of the dentalarch shape only orthodontic therapy was applied, without prosthetic reconstruction or dental implants. At the same time we also wanted to work with the sample including patients who were operated at approximately the same age and according to the same surgery protocol- because the morphology of the cleft jaw is significantly determined by surgicalinterventions [14, 15]. We wanted to identify how extensive and what orthodontic movements were required for the closure of the cleft defect through the orthodontic teeth movement, which is the least invasive approach and the most comfortable method for a patient. The prosthetic treatment - though it is suitable - is limited in terms of duration, and the preparation of the pillar teeth significantly decreases the biological factor of the dentition already in very young individuals [16]. Further management of the defect, after the prosthetic solution, is still the subject of a lively debate [17]. The reconstruction of the cleft defect with a dental implant is not life-long, and again we have to consider the future therapy - what approach to use if we indicate invasive methods as the methods of first choice even in very young patients? [18] A number of authors agree that the closure of the cleft defect by gradual mesialisation of the lateral segment is the best method for the dentalarch restoration. Nevertheless, it is a very demanding technique which requires some modifications of treatment protocol. In a complete unilateral maxillary cleft we can find similar type of orthodontic movements and similar morphological response to the treatment in the anterior segment of the dentalarch, and further in canine and premolars of the small segment. The teeth of the small segment move anteriorly and vestibularly. The anterior part of the teeth of the big segment flattens, the teeth move in oraldirection. Premolars in the big segment are usually the teeth with incorrect position. 84

6 rocïnõâk20 vostranneâ ho a levostranneâ ho typu defektu ve velkeâ m segmentu. To je skutecï nost, kteraâ naâ s zaujala, zatõâm pro ni nemaâ me vysveï tlenõâ a jeho hledaâ nõâ bude vyzï adovat prïedevsï õâm zpracovaânõâveïtsï õâch souboruê pacientuê. U obou typuê rozsïteï pusemeï nõâ postavenõâ zubuê frontaâlnõâho uâ seku chrupu, kteryâ tvorïõâ zuby prïednõâho poâ lu velkeâ ho segmentu. U levostranneâ ho rozsï teï pu se vsï echny zuby anteriornõâho poâ lu velkeâ ho segmentu posunujõâ oraâ lneï a smeï rem k rozsï teï poveâ mu defektu. Chceme-li dosaâ hnout uzaâ veï ru mezery u pravostranneâ ho rozsïteï pu, pohybujõâ se zuby frontaâlnõâho uâ seku prïekvapiveï smeï rem od rozsï teï poveâ ho defektu. PotrÏeba oraâ lnõâho sklonu cï i posunu je opeï t stejnaâ, jako u levostranneâ ho rozsïteï pu. Tato skutecï nost muêzïe byât duêlezï itaâ prïi realizaci pozï adavkuê chirurga na rozmeï ry rozsïteï poveâ ho defektu prïed rekonstrukcõâ alveolaâ rnõâho vyâbeï zï ku spongioâ znõâ kostõâ (tzv. spongioplastikou). Znamena to totizï, zï e u pravostranneâ ho rozsïteï pu nenõâ vhodneâ (pokud nenõâ prïõâtomen obraâ cenyâ skus plaâ novanyâ k ortodontickeâ korekci) prïi uâ praveï mezery prïed doplneï nõâm kosti otevõârat rozsïteï povyâ defekt protruzõâ rïezaâ kuê, chceme-li naâ sledneï rozsï teï povyâ defekt chrupu uzavrïõât posunem zubuê. PrÏi spongioplastice by tudõâzï meï lbyâ t jasnyâ dalsï õâ terapeutickyâ pl aâ n.v prïõâpadeï meziaâ lnõâch posunuê by se mezera meï la prïedevsï õâm upravovat pohybem lateraâ lnõâch zubuê maleâ ho segmentu smeïrem vestibulaâ rnõâm. NavõÂc prïitom musõâme respektovat mõâsto pro sï picïaâ k. NasÏ e soubory jsou velmi maleâ na to, abychom nalezeneâ skutecï nosti mohli zobecnï ovat. ZõÂskane vyâ sledky je trïeba oveï rïit, protozï e mohou naznacï ovat i poneï kud jinou morfologii zubnõâho oblouku (a tedy mõâry nutnyâch terapeutickyâch zmeï n v postavenõâ zubuê ) u obou typuê celkovyâch rozsïteïpuê a nebo, zï e u pravostranneâ ho rozsï teï pu nenõâ rozsï teï povaâ deformace tvaru zubnõâho oblouku tak vyâ raznaâ. Tvar zubnõâho oblouku a interkuspidace jsou duê lezï iteâ pro stabilitu vyâsledku ortodontickeâ l eâ cï by. U pacienta s celkovyâ m rozsï teï pem ovsï em musõâme dlouhodobeï stabilizovat nejen postavenõâ zubuê po l eâcï beï, ale i transverzaâ lnõâ rozmeï ry rekonstruovaneâ ho patra a braâ nit kolapsu lateraâ lnõâch uâ sekuê tahem jizvy. In a complete unilateral maxillary cleft the extension and types of changes in teeth positions after the treatment are different in the left-side and right-side defect in the big segment. The fact is very interesting, though so far we are not able to explain it - larger samples of patients are necessary for the analysis. In both types of the cleft, the position of teeth in the anterior segment is altered. In case of the left-side defect all teeth of the anterior pole of the big segment move orally and toward the cleft defect. In case of the right-side defect, the teeth of the frontalsegment move off the cleft defect. The oralinclination or movement is the same as in the case of the left-side defect. This fact may be important for surgeon requirements regarding the dimensions of the cleft defect prior to reconstruction of alveolar process with spongious bone (the so-called spongioplasty). In the cleft defect located on the right, it is not appropriate (unless there is a crossbite already indicated for an orthodontic correction) to open the cleft defect with incisors protrusion (when we modify the space before spongioplasty) in case we want to close the defect with teeth movement. Therefore, spongioplasty should be well planned and there should be prepared also the following treatment methods. When mesialmovements are employed, the space should be solved especially with the movement of lateral teeth of the small segment in vestibular direction. We have to take into account the location of the canine. Our samples of patients are too small for us to be able to make general conclusions. The results obtained must be reviewed because they may also imply a bit different morphology of the dental arch (and thus also necessary therapeutic alterations in teeth positions) in both types of a complete cleft, or that in case of the cleft located on the right the deformity of the dentalarch is less pronounced. The shape of the dentalarch and interdigitation of teeth are important factors of the stability of the orthodontic treatment results. In the patient with a complete cleft we have to stabilize not only the position of teeth after treatment, but also transversal dimensions of the reconstructed palate, and prevent the collapse of lateral segments due to scar pull. ZaÂveÏr CõÂlem praâ ce bylo zhodnotit typ a rozsah zmeï n v postavenõâ zubuê po l eâ cï beï fixnõâm aparaâ tem u pacienta s celkovyâ m jednostrannyâ m rozsï teï pem. I kdyzï je morfologie oblouku na konci leâcï by do znacï neâ mõâry determinovaâna chirurgickyâ mi intervencemi, nasï li jsme statisticky vyâznamneâ zmeï ny v postavenõâ zubuê po l eâ cï beï a prokaâ zali jsme urcï iteâ spolecïneâ znaky pro pohyby zubuê v maleâm segmentu rozsïteï poveâ cï elisti a ve frontaâ lnõâm uâ seku chrupu. ZmeÏ ny v postavenõâ zubuê ve velkeâ m segmentu rozsïteï poveâ cï elisti se vsï ak u levostranneâ ho a pravostranneâ ho rozsïteïpu lisï õâ. Pokud se tyto naâ lezy potvrdõâ Conclusion The aim of our study was to evaluate the type and extent of changes in position of teeth after treatment with fixed orthodontic appliance in patients with a complete unilateral cleft. Though the morphology of the dentalarch is - at the end of the treatment - considerably determined by surgical interventions, we found statistically significant changes in the position of teeth after treatment and we proved some common features for the movement of teeth in the big segment and in the anterior segment of dentition. However, the changes are different for clefts located on the left side and 85

7 na veï tsï õâch souborech pacientuê, mohly by prïispeï t k efektivneï jsï õâmu sestavenõâ plaânu leâcï by u jednotlivyâch typuê rozsïteïpuê. PodeÏ kovaâ nõâ: Autorky deï kujõâ Mgr. KaterÏineÏ Langove za vyâ znamnou pomoc prïi statistickeâ m zpracovaâ nõâ vyâsledkuê praâ ce. AutorÏi nemajõâ komercï nõâ, vlastnickeâ nebo financï nõâ zaâ jmy na produktech nebo spolecï nostech popsanyâ ch v tomto cïlaâ nku. those located on the right side. We believe that when the results will be proved in larger samples of patients, they may contribute to a more effective treatment plan for a specific type of the cleft defect. Acknowledgments: Authors would like to thank Mgr. KaterÏina LangovaÂ, Ph.D. for her selfless help in statistical processing of the data obtained. Authors have no commercial, proprietary or financial interest in products or companies mentioned in the article. Literatura/References 1. Peterka, M.: PrÏõÂcÏ iny vzniku vrozenyâch vad, jejich leâcïba a prevence. Praha: Akademie veïd CÏ eskeâ republiky, Millard, D. R.; McNeill, K. A.: The incidence of cleft lip and palate in Jamaica. Cleft Palate J. 1965, 2, s VanÏ kovaâ Z., Urbanova W., Kot'ova M.: Incidence rozsïteïpovyâch vad hornõâ cï elisti v cï eskeâ populaci v letech Studentska veï deckaâ konference 2. LF UK, DusÏ kovaâ, M. a kol.: Pokroky v sekundaâ rnõâ leâcïbeï nemocnyâch s rozsïteï pem. Hradec Kra loveâ : Olga CÏ ermaâ kovaâ, Gilmore, S. I.; Hofman, S. M.: Clefts in Wisconsin: Incidence and related factors. Cleft Palate J. 1966, 3, s ZÏ izï ka, J.: Diagno za syndromuê a malformacõâ. Praha: Gale n, Kot'ovaÂ, M.; Peterka, M.; Urban, F.; SÏ mahel, Z.: RozsÏteÏpy od A do Z. Odborny seminaârï pro obor ortodoncie. Praha, TolarovaÂ, M.; Harris, J.: Reduced recurrence of orofacial clefts after periconceptional supplementation with highdose folic acid and multivitamins. Teratology. 1995, 51, cï. 2, s UrbanovaÂ, W.: Ortodonticka prechirurgickaâ l eâ cï ba u pacienta s rozsï teï pem. Odborna atestacï nõâ praâ ce z oboru ortodoncie. Praha, KleidienstovaÂ, Z.: Anoma lie v pocï tu zubuê u pacienta s rozsïteï pem. Odborna atestacï nõâ praâ ce z oboru ortodoncie. Praha, Heidbuchel, K.L.; Kuijpers-Jagtman, A.M.: Maxillary and mandibular dental-arch dimensions and occlusion in bilateral cleft lip and palate patients form 3 to 17 years of age. Cleft Palate craniofac. J. 1997, 34, cï. 1, s Shetye, P. R.; Evans, C. A.: Midfacial morphology in adult unoperated complete unilateral cleft lip and palate patients. Angle Orthodont. 2006, 76, cï. 5, s Hermann, N. V.; Jensen, B. L.; Dahl, E.; Bolund, S.; Darvann, T. A.; Kreiborg, S.: Craniofacialgrowth in subjects with unilateral complete cleft lip and palate, and unilateral incomplete cleft lip, from 2 to 22 months of age. J. craniofac. genet. Dev. Biol. 1999, 19, cï. 3, s Diah, E.; Lo, L. J.; Huang, C. S.; Sudjatmiko, G.; Susanto, I.; Chen, Y. R.: Maxillary growth of adult patients with unoperated cleft: Answers to the debates. J. plast. reconstr. Aesthet. Surg. 2007, 60, cï. 4, s Vora, J. M.; Joshi, M. R.: Mandibular growth in surgically repaired cleft lip and cleft palate individuals. Angle Orthodont. 1977, 47, cï. 4, s SÏ mahel, Z.; MuÈ llerovaâ, Z.: RuÊst a vyâvoj oblicï eje u rozsï teï puê rtu a/nebo patra: I. Kraniofacia lnõâ odchylky, jejich prïõâcï iny a duê sledky. CÏ es. Stomat. 2000, 100, cï. 1, s Hotz, M. M.; Gnoinski, W. M.: Effects of early maxillary orthopaedics in coordination with delayed surgery for cleft lip and palate. J. maxillofac. Surg. 1979, 7, cï. 3, s Bardach, J.; Bakowska, J.; McDermott-Murray, J.; Mooney, M. P.; Dusdieker, L. B.: Lip pressure changes following lip repair in infants with unilateral clefts of the lip and palate. Plast. reconstr. Surg. 1984, 74, cï. 4, s MUDr. Helena Kopova Stomatologicka klinika FNKV Praha SÏ robaâ rova 50, Praha 10 ROD a. s. porïaâdaâ PrÏednaÂsÏ ejõâcõâ: Dr. Aladin Sabbagh MõÂsto konaânõâ:praha Te ma: ¹Troubleshooting in Orthodontic Treatmentª Co deï lat kdyzï nastane probleâmprïi leâcïbeï?±prïednaâsï ka v anglicï tineï ROD a. s., Na Sa dce 780/20, Praha 4, tel.: , fax: ,

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª.

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª. rocïnõâk21 ORTODONCIE Hodnocenõ vyâ sledneâ okluze u pacientuêprezentovanyâch postgraduaâ lnõâmi leâ karïi u atestacïnõâ zkousïky Assessment of occlusion in patients presented by postgraduate students

More information

Retence premolaâruê Unerupted premolars

Retence premolaâruê Unerupted premolars rocïnõâk17 ORTODONCIE Retence premolaâruê Unerupted premolars MUDr.Hana BenesÏ ovaâ, MUDr.Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad, stomatologickaâ klinika 3. LF UK, FN KraÂ

More information

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis *MUDr. Alena MottlovaÂ, **MUDr. Martin Kotas, Ph.D.,

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk7 ZmeÏ ny profilu oblicï eje ve spolecï enskyâchcï asopisech v pruêbeï hu 0. stoletõâ Changes of face profiles in fashion magazines during the 0th century MUDr.KaterÏina UtõÂkalovaÂ, MUDr.Ivo Marek,

More information

PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections

PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections rocïnõâk22 ORTODONCIE PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu infekcïnõâho agens Dental light-curing units and the riskof infections *MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ, **Doc.

More information

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite ORTODONCIE rocïnõâk20 JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite MUDr. Zuzana KrizÏanovaÂ, MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Ortodonticke oddeï lenõâ, Fakultnõ nemocnice u sv. Anny Brno

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination *MUDr. Michal SÏ edivec, *MUDr. Petra HofmanovaÂ, **RNDr. Lucie Grajciarova *Stomatologicka klinikadeï tõâ adospeï lyâ

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE ORTODONCIE rocïnõâk22 VyuzÏ itõâ modernõâch DNA metod ve vyâ zkumu molekulaâ rnõâch prïõâcï in hypodoncie Modern DNA methods in the research of molecular causes of hypodontia *, **doc. RNDr. Omar SÏ eryâ,

More information

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position ORTODONCIE PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position rocïnõâk24 MDDr. Michaela HadrovaÂ, MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, PhD., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana Tycova Ortodonticke oddeï lenõâ, StomatologickaÂ

More information

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review.

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. MUDr. VladimõÂr Filipi Ortodonticke oddeï lenõâ, Stomatologicka klinikafn u sv.anny alf MU v

More information

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG ORTODONCIE rocïnõâk19 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika rocïnõâk17 cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 17 Rok (Year): 2008 CÏ õâslo (Number): 3 _ Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk23 ORTODONCIE Sekvenace cïaâ sti genu pro PAX9 a mozïnaâ spojitost nalezenyâ ch polymorfizmuê s agenezõâ zubuê Sequencing of the region of the PAX9 gene and possible connection between discovered

More information

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 19 Rok (Year): 2010 CÏ õâslo (Number): 1 Indexova no: Bibliographia Medica CÏ

More information

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno rocïnõâk24 ORTODONCIE Databa ze trojrozmeï rnyâ ch modeluê oblicï eje deï tõâ a jejõâ vyuzï itõâ v ortodoncii Database of 3D models of children's faces and its use in orthodontics Mgr. Marie JandovaÂ,

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika ORTODONCIE rocïnõâk16 ORTODONCIE cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 16 Rok (Year): 2007 CÏ õâslo (Number): 5 _ Obsah (Contens):

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 3 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 1 CÏ asopis

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis

More information

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review.

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ, MUDr. Hana TycovaÂ, MUDr. Josef KucÏ era Ortodonticke oddeï lenõâ StomatologickeÂ

More information

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics ORTODONCIE rocïnõâk23 Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics MUDr. Alena Forma nkovaâ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph. D. OddeÏ lenõâ ortodoncie arozsïteï povyâch vad StomatologickeÂ

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk21 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Farmaka a jejich mozïnyâ vztah k ortodontickeâ leâcïbeï. Souborny referaât. Pharmaceuticals - potential effects on orthodontic treatment. Systematic review. MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Ortodonticke oddeï

More information

Orthodontic Treatment of Fused and Geminated Central Incisors: A Case Report

Orthodontic Treatment of Fused and Geminated Central Incisors: A Case Report Orthodontic Treatment of Fused and Geminated Central Incisors: A Case Report Abstract A 10-year old Egyptian male presented with a geminated upper right central incisor along with a fused and rotated upper

More information

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW SCRIPTA MEDICA (BRNO) 76 (1): 21 28, January 2003 COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW BARTÁKOVÁ S. 1, SUCHÁNEK J. 2, MIâULKA J. 2, VANùK J.

More information

Introduction to Dental Anatomy

Introduction to Dental Anatomy Introduction to Dental Anatomy Vickie P. Overman, RDH, MEd Continuing Education Units: N/A This continuing education course is intended for dental students and dental hygiene students. Maintaining the

More information

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch ORTODONCIE rocïnõâk19 Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch * MUDr. Bc. ZdeneÏ k Haken, * MUDr. Hana TycovaÂ, ** Mgr. KaterÏina Langova *

More information

Classification of Malocclusion

Classification of Malocclusion Classification of Malocclusion What s going on here? How would you describe this? Dr. Robert Gallois REFERENCE: Where Do We Begin? ESSENTIALS FOR ORTHODONTIC PRACTICE By Riolo and Avery Chapter 6 pages

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Spolupra ce ortodontisty a pedostomatologa. Interceptivnõ leâ cï ba. Cooperation of orthodontist and pedodontist. Interceptive orthodontic treatment. *MDDr. Hana RÏ ehaâcï kovaâ, *Doc. MUDr. PavlõÂna

More information

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss.

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss. Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery Molars The wide occlusal surface is designed for food grinding. The surface needs to be aligned with the

More information

Orthodontic mini-implants, or temporary anchorage devices

Orthodontic mini-implants, or temporary anchorage devices Anchors, away by John Marshall Grady, DMD, Dan E. Kastner, DMD, and Matthew C. Gornick, DMD Drs. John Marshall Grady (center), Dan E. Kastner (left), and Matthew C. Gornick (right). Drs. John Marshall

More information

The Crown Bracket Bonding System

The Crown Bracket Bonding System The Crown Bracket Bonding System WOLFGANG HEISER, MD CLAUS SCHENDELL, Dipl Ing Crown tip and the vertical position of the teeth in relation to the lips are important elements of the esthetic results achieved

More information

Dr. Park's Publications

Dr. Park's Publications Dr. Park's Publications Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. Diplomate, American Board of Orthodontics Editor-in-Chief, Pacific Coast Society of Orthodontists Chief Editor, Computed Tomography: New

More information

Peninsula Dental Social Enterprise (PDSE)

Peninsula Dental Social Enterprise (PDSE) Peninsula Dental Social Enterprise (PDSE) Orthodontic Checklist for Clinics Version 2.0 Date approved: December 2015 Approved by: Karen Drage Review due: December 2016 Page 1 of 9 Index of Orthodontic

More information

Removable appliances II. Functional jaw orthopedics

Removable appliances II. Functional jaw orthopedics Removable appliances II. Functional jaw orthopedics Melinda Madléna DMD, PhD Associate professor Department of Pedodontics and Orthodontics Faculty of Dentistry Semmelweis University Budapest Classification

More information

Using Dental Implants in the Prosthetic Rehabilitation of Patients With Cleft Defect Type II

Using Dental Implants in the Prosthetic Rehabilitation of Patients With Cleft Defect Type II Using Dental Implants in the Prosthetic Rehabilitation of Patients With Cleft Defect Type II Kristina Sedlackova, M.D., Marketa Duskova, M.D., Ph.D., Tomas Strnadel, M.D., Magdalena Kotova, M.D., Ph.D.,

More information

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MUDr.Sylvie SaifrtovaÂ, MUDr.Hana TycovaÂ, MUDr.Rene FoltaÂn Ortodonticke oddeï lenõâ,

More information

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 54 RozeslaÂna dne 6. rïõâjna 2003 Cena KcÏ 85,50 OBSAH: 116. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o prïijetõâ EvropskeÂ

More information

Headgear Appliances. Dentofacial Orthopedics and Orthodontics. A Common Misconception. What is Headgear? Ideal Orthodontic Treatment Sequence

Headgear Appliances. Dentofacial Orthopedics and Orthodontics. A Common Misconception. What is Headgear? Ideal Orthodontic Treatment Sequence Ideal Orthodontic Treatment Sequence Headgear Appliances Natalie A. Capan, D.M.D. 580 Sylvan Avenue, Suite 1M Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (201)569-9055 www.capanorthodontics.com CapanOrtho@nj.rr.com

More information

Guidelines for Referrals for Orthodontic Treatment

Guidelines for Referrals for Orthodontic Treatment Advice for General Dental Practitioners, PCTs and LHBs Guidelines for Referrals for Orthodontic Treatment This document has been produced by the British Orthodontic Society Guidelines for Referrals for

More information

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research rocïnõâk19 ORTODONCIE Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research *, **doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ

More information

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible ORTODONCIE rocïnõâk19 Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible *MUDr. Lusine Samsonyan, *MUDr. Hana TycovaÂ, *MUDr.

More information

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT FORM 1363 (E) (12-93) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Popis jednotlivyâ ch zahranicï nõâch staâ tnõâch dluhuê

More information

Ideal treatment of the impaired

Ideal treatment of the impaired RESEARCH IMPLANTS AS ANCHORAGE IN ORTHODONTICS: ACLINICAL CASE REPORT Dale B. Herrero, DDS KEY WORDS External anchorage Pneumatized Often, in dental reconstruction, orthodontics is required for either

More information

IMPLANT DENTISTRY EXAM BANK

IMPLANT DENTISTRY EXAM BANK IMPLANT DENTISTRY EXAM BANK 1. Define osseointegration. (4 points, 1/4 2. What are the critical components of an acceptable clinical trial? (10 points) 3. Compare the masticatory performance of individuals

More information

Appropriate soft tissue closure represents a critical

Appropriate soft tissue closure represents a critical Periosteoplasty for Soft Tissue Closure and Augmentation in Preprosthetic Surgery: A Surgical Report Albino Triaca, Dr Med, Dr Med Dent 1 /Roger Minoretti, Dr Med, Dr Med Dent 1 / Mauro Merli, DMD 2 /Beat

More information

The Application of Bolton s Ratios in Orthodontic Treatment Planning for Chinese Patients

The Application of Bolton s Ratios in Orthodontic Treatment Planning for Chinese Patients 65 The Open Anthropology Journal, 010, 3, 65-70 Open Access The Application of Bolton s Ratios in Orthodontic Treatment Planning for Chinese Patients Chun Han #, Juan Dai #, Hong Qian, lei Chen, Yinxiong

More information

The etiology of orthodontic problems Fifth session

The etiology of orthodontic problems Fifth session بنام خداوند جان و خرد The etiology of orthodontic problems Fifth session دکتر مھتاب نوری دانشيار گروه ارتدنسی Course Outline( 5 sessions) Specific causes of malocclusion Genetic Influences Environmental

More information

Clinical Practice Guideline For Orthodontics

Clinical Practice Guideline For Orthodontics Clinical Practice Guideline For Orthodontics MOH- Oral Health CSN -Orthodontics -2010 Page 1 of 15 Orthodontic Management Guidelines 1. Definitions: Orthodontics is the branch of dentistry concerned with

More information

Treatment planning for the class 0, 1A, 1B dental arches

Treatment planning for the class 0, 1A, 1B dental arches Treatment planning for the class 0, 1A, 1B dental arches Dr.. Peter Hermann Dr Reminder: Torquing movement on tooth supported denture : no movement Class 1 movement in one direction (depression) Class

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Relative position of gingival zenith in maxillary anterior teeth- a clinical appraisal

Relative position of gingival zenith in maxillary anterior teeth- a clinical appraisal Original article: Relative position of gingival zenith in maxillary anterior teeth- a clinical appraisal 1Dr Dipti Shah, 2 Dr Kalpesh Vaishnav, 3 Dr Sareen Duseja, 4 Dr Pankti Agrawal 1HOD, Dept of Prosthodontics,

More information

Topics for the Orthodontics Board Exam

Topics for the Orthodontics Board Exam Topics for the Orthodontics Board Exam I. Diagnostics, relations to paediatric dentistry, prevention 1. Etiology of dental anomalies. 2. Orthodontic anomalies, relationship between orthodontic treatment

More information

About the Doctor. Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D.

About the Doctor. Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. About the Doctor Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. Dr. Jae Hyun Park is a highly regarded, Board Certified Orthodontist with a strong commitment to clinical education, patient care and research.

More information

Series 2000 A p p l i a n c e s

Series 2000 A p p l i a n c e s Series 2000 A p p l i a n c e s MAX-2000 The MAX-2000 (Maxillary Spring Expander) is designed for maxillary arch development. The MAX-2000 is totally spring activated and self adjusting. The active forces

More information

POLICY HOLDER/SUBSCRIBER INFORMATION

POLICY HOLDER/SUBSCRIBER INFORMATION Dental Claim Form Instructions Claim Field Identification 1. Type of Transaction Statement of Actual Services EPSDT/Title XIX Request for Predetermination 2. Predetermination/ Prior Authorization Code

More information

ORTHODONTIC TREATMENT

ORTHODONTIC TREATMENT ORTHODONTIC TREATMENT Informed Consent for the Orthodontic Patient As a general rule, positive orthodontic results can be achieved by informed and cooperative patients. Thus, the following information

More information

SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656

SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656 SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656 ORTHODONTIC CLASSIFICATION / DIAGNOSIS Goal of diagnosis: An orderly reduction of the data base to a useful list of the patient s problems Useful??

More information

ABSTRACT INTRODUCTION. Facial Esthetics. Dental Esthetics

ABSTRACT INTRODUCTION. Facial Esthetics. Dental Esthetics ABSTRACT The FACE philosophy is characterized by clearly defined treatment goals. This increases diagnostic ability and improves the quality and stability of the end result. The objective is to establish

More information

CHAPTER 10 RESTS AND PREPARATIONS. 4. Serve as a reference point for evaluating the fit of the framework to the teeth.

CHAPTER 10 RESTS AND PREPARATIONS. 4. Serve as a reference point for evaluating the fit of the framework to the teeth. CHAPTER 10 RESTS AND DEFINITIONS A REST is any rigid part of an RPD framework which contacts a properly prepared surface of a tooth. A REST PREPARATION or REST SEAT is any portion of a tooth or restoration

More information

ANALYSIS OF THE CAUSES OF FAILURE OF THE SURGICAL ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED PERMANENT UPPER CANINES CT STUDY

ANALYSIS OF THE CAUSES OF FAILURE OF THE SURGICAL ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED PERMANENT UPPER CANINES CT STUDY SCRIPTA MEDICA (BRNO) 78 (3): 161 170, August 2005 ANALYSIS OF THE CAUSES OF FAILURE OF THE SURGICAL ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED PERMANENT UPPER CANINES CT STUDY ČERNOCHOVÁ P. 1, KRUPA P. 2 1 Department

More information

In Class IV arch: Fulcrum line passes through two abutments adjacent to single edentulous space.

In Class IV arch: Fulcrum line passes through two abutments adjacent to single edentulous space. It is that part of removable partial denture which assists the direct retainers in preventing displacement of distal extension denture bases by resisting lever action from the opposite side of the fulcrum

More information

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development ORTODONCIE rocïnõâk16 Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development *,**RNDr.Jana FleischmannovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D., *,****RNDr.

More information

Periapical radiography

Periapical radiography 8 Periapical radiography Periapical radiography describes intraoral techniques designed to show individual teeth and the tissues around the apices. Each film usually shows two to four teeth and provides

More information

Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers

Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers Dubravka KnezoviÊ-ZlatariÊ Asja»elebiÊ Biserka LaziÊ Department of Prosthodontics School of Dental Medicine University

More information

Modern Tooth Replacement Strategies & Digital Workflow

Modern Tooth Replacement Strategies & Digital Workflow Modern Tooth Replacement Strategies & Digital Workflow Case Studies by Dr Maurice Salama, DMD AS PUBLISHED BY Dentistry Today, June 2014 Complete Implant Restoration System FACTS: Implant Dentistry Has

More information

Straumann Bone Level Tapered Implant Peer-to-peer communication

Straumann Bone Level Tapered Implant Peer-to-peer communication Straumann Bone Level Tapered Implant Peer-to-peer communication Clinical cases April, 2015 Clinical Cases Case No. Site 1 Single unit; Anterior Maxilla 2 Multi-unit; Anterior Maxilla Implant placement

More information

U.O.C. Ortognatodonzia Area Funzionale Omogena di Odontoiatria

U.O.C. Ortognatodonzia Area Funzionale Omogena di Odontoiatria U.O.C. Ortognatodonzia Area Funzionale Omogena di Odontoiatria Alcune pubblicazioni della Scuola: Impacted maxillary incisors: diagnosis and predictive measurements. Pavoni C, Mucedero M, Laganà G, Paoloni

More information

OPTION #2 COMPANION LIFE DENTAL INSURANCE PLAN SELECT ANY DENTIST

OPTION #2 COMPANION LIFE DENTAL INSURANCE PLAN SELECT ANY DENTIST OPTION #2 COMPANION LIFE DENTAL INSURANCE PLAN SELECT ANY DENTIST A Dental Plan for Groups of Three or More Covered Services Description SELECT ANY DENTIST Preventive, Basic, and Major services are subject

More information

Improving Esthetics with Sequential Treatment Planning and Implant-Retained Dentures

Improving Esthetics with Sequential Treatment Planning and Implant-Retained Dentures Improving Esthetics with Sequential Treatment Planning and Implant-Retained Dentures by Timothy F. Kosinski, DDS, MAGD While oral function is the primary concern for most patients, the importance of esthetics

More information

The American Board of Orthodontics (ABO) Digital Model Requirements Original Release 04.23.2013 Last Update 03.26.2015

The American Board of Orthodontics (ABO) Digital Model Requirements Original Release 04.23.2013 Last Update 03.26.2015 Page 1 of 7 The American Board of Orthodontics (ABO) Digital Model Requirements Original Release 04.23.2013 Last Update 03.26.2015 Introduction In order to provide access to board certification for all

More information

DENTAL FOR EVERYONE SUMMARY OF BENEFITS, LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

DENTAL FOR EVERYONE SUMMARY OF BENEFITS, LIMITATIONS AND EXCLUSIONS DENTAL FOR EVERYONE SUMMARY OF BENEFITS, LIMITATIONS AND EXCLUSIONS DEDUCTIBLE The dental plan features a deductible. This is an amount the Enrollee must pay out-of-pocket before Benefits are paid. The

More information

CLASSIFICATION OF CARIOUS LESIONS AND TOOTH PREPARATION.

CLASSIFICATION OF CARIOUS LESIONS AND TOOTH PREPARATION. CLASSIFICATION OF CARIOUS LESIONS AND TOOTH PREPARATION. ١ G.V. BLACK who is known as the father of operative dentistry,he classified carious lesions into groups according to their locations in permanent

More information

Simplified Positioning for Dental Radiology

Simplified Positioning for Dental Radiology Simplified Positioning for Dental Radiology Prepared by: Animal Dental Care Tony M. Woodward DVM, Dipl. AVDC 5520 N. Nevada Ave. Suite 150 Colorado Springs, CO 80918 (719) 536-9949 tw@wellpets.com www.wellpets.com

More information

CRANIOFACIAL ABNORMALITIES

CRANIOFACIAL ABNORMALITIES CRANIOFACIAL ABNORMALITIES It is well documented that mouth-breathing children grow longer faces. A paper by Tourne entitled The long face syndrome and impairment of the nasopharyngeal airway, recognised

More information

PATIENT INFORM CONSENT for IMPLANT RESTORATION Rev 04.2012

PATIENT INFORM CONSENT for IMPLANT RESTORATION Rev 04.2012 PATIENT INFORM CONSENT for IMPLANT RESTORATION Rev 04.2012 Implant placement and restoration involves two major stages: surgical placement of the implant(s) followed by the restoration of the implant after

More information

Supervisors: Dr. Farhan Raza Khan

Supervisors: Dr. Farhan Raza Khan 1 Presenter: Dr. Sana Ehsen Supervisors: Dr. Farhan Raza Khan 2 A dental implant (also known as an endosseous implant or fixture) is a surgical component that interfaces with the bone of the jaw to support

More information

Replacement of the upper left central incisor with a Straumann Bone Level Implant and a Straumann Customized Ceramic Abutment

Replacement of the upper left central incisor with a Straumann Bone Level Implant and a Straumann Customized Ceramic Abutment Replacement of the upper left central incisor with a Straumann Bone Level Implant and a Straumann Customized Ceramic Abutment by Dr. Ronald Jung and Master Dental Technician Xavier Zahno Initial situation

More information

ORTHODONTIC PROBLEMS IN PATIENTS WITH HYPODONTIA AND TAURODONTISM OF PERMANENT MOLARS

ORTHODONTIC PROBLEMS IN PATIENTS WITH HYPODONTIA AND TAURODONTISM OF PERMANENT MOLARS Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2011, vol. 17, book 2 ORTHODONTIC PROBLEMS IN PATIENTS WITH HYPODONTIA AND TAURODONTISM OF PERMANENT MOLARS Miroslava Yordanova 1, Svetlana Yordanova

More information

Bitewing Radiography B.E. DIXON. B.D.S., M.Sc., D.P.D.S.

Bitewing Radiography B.E. DIXON. B.D.S., M.Sc., D.P.D.S. Bitewing Radiography B.E. DIXON B.D.S., M.Sc., D.P.D.S. Main Indications Detection of Dental Caries Monitoring progression of caries Assessment of existing restorations Assessment of Periodontal status

More information

The Dentition and Occlusal Development in Children of African American Descent

The Dentition and Occlusal Development in Children of African American Descent Original Article The Dentition and Occlusal Development in Children of African American Descent Biometrics of the Primary Dentition Arnett A. Anderson a ABSTRACT Objective: The objectives of this study

More information

Activity: Can You Identify the Age?

Activity: Can You Identify the Age? Activity: Can You Identify the Age? Skeletons are good age markers because teeth and bones mature at fairly predictable rates. How Teeth Reveal Age For toddler to age 21, teeth are the most accurate age

More information

(970) 663-6878 WWW. REYNOLDSORALFACIAL. COM

(970) 663-6878 WWW. REYNOLDSORALFACIAL. COM (970) 663-6878 WWW. REYNOLDSORALFACIAL. COM Glossary Anterior-Posterior - Front-back Class I - Normal relationship of teeth Class II - Distal (posterior) relationship of mandibular teeth to maxillary teeth.

More information

Non-carious dental conditions

Non-carious dental conditions Non-carious dental conditions Children s Dental Health in the United Kingdom, 2003 Barbara Chadwick, Liz Pendry October 2004 Crown copyright 2004 Office for National Statistics 1 Drummond Gate London SW1V

More information

JCO INTERVIEWS Dr. Junji Sugawara on the Skeletal Anchorage System

JCO INTERVIEWS Dr. Junji Sugawara on the Skeletal Anchorage System Dr. Junji Sugawara on the Skeletal Anchorage System DR. WHITE When and how did you develop the idea for the Skeletal Anchorage System (SAS)? DR. SUGAWARA In 1992, we had a patient with a severe anterior

More information

New York State Department of Financial Services

New York State Department of Financial Services New York State Department of Financial Services Instructions for the Submission of Individual and Small Business Standalone Dental Plans offered Inside and Outside the New York State of Health (NYSOH)

More information

Objectives. Objectives. Objectives. Objectives. Describe Class II div 1

Objectives. Objectives. Objectives. Objectives. Describe Class II div 1 Class II div 1 Malocclusion Class II div 1 Malocclusion Objectives OR What can we do about Goofy? Objectives Describe Class II div 1 Objectives Describe Class II div 1 Describe principles of treatment

More information

Managing Wear and Esthetics

Managing Wear and Esthetics Managing Wear and Esthetics KEY Occlusal Dental Components: - Centric contacts - End-to-end contacts - Pathways KEY: In order to increase the predictability in managing patients with wear, it is advisable

More information

2016 Buy Up Dental Care Plan Procedure List

2016 Buy Up Dental Care Plan Procedure List * This is in addition to the embedded Preventive Plan (see procedure list at deltadentalco.com/kp_preventive. BASIC SERVICES Minor Restorative Services D2140 Amalgam 1 surface, primary or permanent D2150

More information

CODING DENTAL CHARACTERISTICS Letter to Dentist

CODING DENTAL CHARACTERISTICS Letter to Dentist CODING DENTAL CHARACTERISTICS Letter to Dentist Dear Doctor: Because it is believed that you have treated the subject of this report, your assistance with the enclosed dental report is requested. Your

More information

Top 10 Questions You Should Ask Your Dentist Before Getting Dental Implants

Top 10 Questions You Should Ask Your Dentist Before Getting Dental Implants Top 10 Questions You Should Ask Your Dentist Before Getting Dental Implants Top 10 Questions You Should Ask Your Dentist Before Getting Dental Implants Dental Implants are a fantastic treatment for patients

More information

General Explanation of the Straight Wire Appliance in the Treatment of Young People and Adults Publication for the Journal du Dentiste in Belgium

General Explanation of the Straight Wire Appliance in the Treatment of Young People and Adults Publication for the Journal du Dentiste in Belgium General Explanation of the Straight Wire Appliance in the Treatment of Young People and Adults Publication for the Journal du Dentiste in Belgium Today, our dental patients are asking us to provide them,

More information

Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners

Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners These guidelines are intended to assist General Dental Practitioners (GDPs), Community Dental Service (CDS) Dentists and Primary Care

More information

Orthodontic Treatment Including Autotransplantation of a Mature Tooth

Orthodontic Treatment Including Autotransplantation of a Mature Tooth Case Report Orthodontic Treatment Including Autotransplantation of a Mature Tooth Kazuaki Nishimura a ; Shinobu Amano b ; Kimihisa Nakao c ; Shigemi Goto d ABSTRACT The patient was a 24-year-old Japanese

More information

More than a fixed rehabilitation.

More than a fixed rehabilitation. More than a fixed rehabilitation. A reason to smile. In combination with: Patient expectations drive dental treatments for fixed edentulous immediate restorations. Patients today have increasingly high

More information

Dentistry. Dental Services

Dentistry. Dental Services Dentistry Dental Services The Department of Dentistry s multi-disciplinary team cares for your oral health and wellness, and provides you with personalised service that is integrated, comprehensive, teambased

More information

OCCLUSION IN COMPLETE DENTURES

OCCLUSION IN COMPLETE DENTURES 1 OCCLUSION IN COMPLETE DENTURES C P Owen Introduction Occlusion has been described as the most important subject in all the disciplines of dentistry, and for good reason, because the way the teeth come

More information