PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections"

Transcription

1 rocïnõâk22 ORTODONCIE PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu infekcïnõâho agens Dental light-curing units and the riskof infections *MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ, **Doc. RNDr. Ivanka MatousÏ kovaâ, Ph.D. *Ortodonticke oddeï lenõâ Kliniky zubnõâho leâ karïstvõâ LF UP Olomouc *Department of Orthodontics, Institute of Oral Medicine, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc **U stav preventivnõâho leâ karïstvõâ LF UP Olomouc **Department of Preventive Medicine, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc Souhrn CõÂl: CõÂlem studie bylo upozornit na duê lezïityâ vyâ znam hygieny v ordinaci zubnõâho leâ karïe, a to konkreâ tneï ve vztahu k zubnõâm polymeracï nõâm lampaâ m jako mozïneâ mu zdroji infekcï nõâho agens a naâ sledneâ ho sï õârïenõâ nemocnicï nõâch naâ kaz. Materia l a metodika: Do souboru bylo zahrnuto 59 bakteriaâ lnõâch steïruê z povrchu polymeracï nõâch lamp. Vy sledky: Z kultivacï nõâch vyâ sledkuê prïevazï ujõâ grampozitivnõâ bakterie s dominancõâ koagulaâ za negativnõâch stafylokokuê (CoNS). V jednom prïõâpadeï byl prokaâ zaâ n Staphylococcus aureus. Pouze v jednom prïõâpadeï byla prokaâ zaâ na gramnegativnõâ bakterie, a to kmen Pseudomonas aeruginosa. Dle bakteriaâ lnõâ kultivace byly pouze dveï polymeracï nõâ lampy kultivacï neï negativnõâ. ZaÂveÏr:Epidemiologicke sï etrïenõâ ukaâ zalo sï patnou konecï nou dekontaminaci polymeracï nõâch lamp a jejich nevhodneâ ulozïenõâ po skoncï enõâ pracovnõâ doby, kdy jsou vystaveny spadu prachovyâchcïaâ stic jako mozïneâ ho nosicïe infekcï nõâho agens (Ortodoncie 2013, 22, cï. 1, s ). Abstract Aim: The study aims to focus on the importance of hygiene in the dentist offices, specifically in relation to dental light-curing units as a potential source of infectious agent and the resulting spread of hospital infections. Material and methods: The sample included 59 bacterial swabs from polymerization lamps surfaces. Results: Within cultivation results gram-positive bacteria prevail dominated by coagulase-negative staphylococci (CoNS). In one case Staphylococcus aureus was proved. Only in one sample a gram-negative bacterium was proved, specifically genus Pseudomonas aeruginosa. Bacterial cultivation showed that only two polymerization lamps had negative results. Conclusion: Epidemiological examination proved unsatisfactory final decontamination of polymerization lamps and their inappropriate deposition after office hours - they were exposed to dust particles that are potential carriers of infectious agent (Ortodoncie 2013, 22, No. 1, p ). KlõÂcÏ ovaâ slova: polymeracï nõâ lampa, infekcï nõâ agens Key words: light-curing units, infectious agent U vod DodrzÏ ovaâ nõâ dezinfekcï nõâch a sterilizacï nõâch postupuê, ktereâ je soucï aâ stõâ provoznõâho rïaâ du kazïdeâ ordinace zubnõâho leâ karïe, je jednõâm z nejduê lezïiteï jsï õâch opatrïenõâ k zamezenõâ prïenosu infekcï nõâho agens. Ordinace zubnõâho leâ karïe je rizikovyâm pracovisïteï m, kde muêzïe dochaâ zet Introduction To avoid potential transmission of infections, every dentist should follow strict disinfection and sterilization protocols. Dentist surgery is a risky workplace where infectious agent may be transmitted - due to some procedures - via airflow and the following sedi

2 ORTODONCIE rocïnõâk22 v souvislosti s urcï i tyâ mi vyâ kony k prïenosu infekcï nõâho agens proudeï nõâm vzduchu a naâ sledneâ sedimentaci mikroaerosolu na povrchy a prïedmeï ty v okolõâ krïesla, vcï etneï odeï vu a oblicï eje osï etrïujõâcõâho leâ karïe. VelmicÏasto muê zï e takeâ dojõât k prïenosu infekce kontaktem, jak prïõâmyâm, tak neprïõâmyâm. V nasïem cïlaâ nku chceme upozornit na mozïnyâprïenos infekcï nõâho agens v souvislosti s pouzïõâvaâ nõâm polymeracï nõâch lamp. CõÂlem epidemiologickeâho sï etrïenõâ bylo oveïrïit uâcï innost provaâdeïneâ konecïneâ dekontaminace, kteraâ se uskutecïnï uje na koncipracovnõâ doby. Metodika Epidemiologicke sï etrïenõâ probõâhalo na Klinice zubnõâho leâ karïstvõâ FN Olomouc a LF UP v Olomoucina konzervacï nõâm, protetickeâ m, pedostomatologickeâ m, parodontologickeâ m a ortodontickeâ m oddeï lenõâ. Vlastnõ sï e- trïenõâ bylo provedeno v dobeï prïed prïõâchodem zdravotnickyâ ch pracovnõâkuê na pracovisï teï ipacientuê k osï etrïenõâ, mezisï estou a sedmou hodinou ranõâ, kdy meï ly byâ t polymeracï nõâ lampy dekontaminovaâ ny na koncipracovnõâ doby prïedesï leâ ho dne dezinfekcï nõâm prïõâpravkem na baâ zialkoholu, kteryâ je urcï en k okamzïiteâmu pouzï itõâ pro rychlou dezinfekci. Ma baktericidnõâ, virucidnõâ, sporicidnõâ, mykobaktericidnõâ a fungicidnõâ uâcïinnost. SteÏ ry byly odebraâ ny z polymeracï nõâch lamp, ktereâ byly k dispozici u stomatologickyâ ch souprav na vsï ech vyâ sï e uvedenyâ ch oddeï lenõâch. SÏ etrïenõâ probõâhalo na dvou typech polymeracïnõâch lamp: 1) starsï õâtyp - halogenovaâ polymeracï nõâlampa (obr. 1) Lokalizace - pocï et provedenyâch steïruê : sveï tlovod - 23, ochrannyâ sï tõât - 8 steïruê,teï lo lampy - 3 steï ry a 6 steïruê z ochrannyâch bryâlõâ. 2) novyâ typ - LED polymeracï nõâ lampa (obr. 2) Lokalizace - pocï et provedenyâch steïruê : sveï tlovod (plastovaâ cï ocï ka) - 10 steï ruê, prïidrzï ovacõâ a ochrannyâ si- mentation of microaerosol on the surfaces and objects near the dentist chair, including the wear and face of an attending dentist. Infectious agent is often transmitted through direct or indirect contact. Our work pays attention to possible transmission related to the use of light-curing units. The aim of epidemiological examination was to assess the effectiveness of the final decontamination performed at the end of dentist's office hours. Method Epidemiological examination was performed at the Institute of Oral Medicine in Olomouc, departments of conservative dentistry, prosthodontics, pediatric dentistry, periodontics and orthodontics. The examination was carried out before the staff and patients appeared, i.e. between 6:00 a.m. and 7:00 a.m. At the time polymerization lamps should be decontaminated with disinfection cleaner based on alcohol which is meant for quick disinfection. It eliminated bacteria, viruses, spores, mykobacteria and fungicides. Swabs were taken from polymerization lamps in all the departments mentioned. There were two types of light-curing units: 1) An old type - halogen polymerization lamp (fig.1) Localization - number of swabs: light guide - 23, protective shield - 8, body - 3, protective glasses - 6 Obr. 1. Halogenova polymeracï nõâ lampa. Fig. 1. Halogen polymerization lamp Obr. 2. LED polymeracï nõâ lampa. Fig. 2. LED polymerization lamp

3 rocïnõâk22 ORTODONCIE likonovyâ prstenec lampy - 4 steï ry, jednoraâ zovyâ PVC ochrannyâ naâ vlek polymeracï nõâ lampy - 5 steïruê. Mikrobia lnõâ kontaminace byla stanovena u 33 polymeracï nõâch lamp, z jejichzï povrchuê bylo provedeno celkem 59 steïruê. SteÏ ry byly zhotoveny vatovyâmivyâteï rovkami, ktereâ byly prïedem zvlhcï eny ve sterilnõâm fyziologickeâ m roztoku. Primokultivace probõâhala v tekuteâ m pomnozï ovacõâm meâ diu (thioglykolaâ tovyâ bujon) prïiteploteï 37 C po dobu 48 hodin. Na sledovalo vyocï kovaâ nõâ na pevnou puê du - krevnõâ agar a Sabouraudovu puê du s chloramfenikolem. Kultivace probõâhala za stejnyâ ch podmõânek jak uvedeno vyâsï e. KonecÏ neâ hodnocenõâ naâruê stu mikrobiaâlnõâch koloniõâ na krevnõâm agar bylo po 48 hodinaâ ch, Sabouraudova puê da byla hodnocena 5. den kultivace. Kvalitativnõ hodnocenõâ kultivacõâ prokaâ zanyâ ch koloniõâ bylo provedeno na zaâ kladeï jejich biochemickyâ ch vlastnostõâ mikrotesty Lachema. RozlisÏ enõâ stafylokokuê na kmeny koagulaâ za pozitivnõâ a koagulaâ za negativnõâ bylo provedeno pomocõâ latexoveâ aglutinace setem STAPHY- TEC PLUS. Vy sledky Z kultivacï nõâch vyâ sledkuê je patrnaâ jasnaâ prïevaha grampozitivnõâch bakteriõâ a v teâ to skupineï dominujõâ koagulaâ za negativnõâ stafylokoky (CoNS). Jen v jednom prïõâpadeï byl prokaâ zaâ n Staphylococcus aureus. Pouze Tab. 1. Zastoupenõ bakteriaâ lnõâch kmenuê na povrchu halogenoveâ polymeracï nõâ lampy Tab. 1. Bacterial tribes found on the halogen polymerization lamp surface Lokalizace steï ru - sveï tlovod (n=23) Location of swab - light guide Staphylococcus aureus CoNS * Enterococcus sp Bacillus subtilis Pseudomonas aeruginosa Negative cultivation Lokalizace steï ru - ochrannyâ sï tõât (n=8) Location of swab - protective shield CoNS * Bacillus subtilis Negative cultivation Lokalizace steïru-teï lo lampy (n=3) Location of swab - body of lamp Bacillus subtilis Lokalizace steï ru - ochranneâ bryâle (n=6) Location of swab - goggles CoNS * Micrococcus sp * CoNS = koagulaâ za negativnõâ stafylokok coagulase-negative staphylococcus 2) A new type - LED polymerization lamp (fig.2) Localization - number of swabs: light guide (plastic lenses) - 10, protecting and supporting silicon volute of the lamp - 4, disposable plastic wrap - 5. Microbial contamination was found in 33 polymerization lamps, from the surface of which 59 swabs were made. Swabs were done with cotton-wool swabs wetted in sterile physiological solution. Prime cultivation was performed in a liquid medium (thioglycolate buillon) at 37 C for 48 hours. Then there was inocculation into firm ground - blood agar and Sabouraud agar with chloramphenicol. Cultivation was performed under the same circumstances as mentioned above. The final evaluation was made after 48 hours for blood agar, and on the 5th day for Sabouraud agar. Qualitative evaluation of colonies proved by cultivation was made according their biochemical characteristics with Lachema tests. Differentiation of staphylococci into coagulase-positive and coagulase-negative was done with help of latex agglutination with STAPHYTEC PLUS set. Results The results show strong prevalence of gram-positive bacteria; the group is dominated by coagulase-negative staphylococci (CoNS). Staphylococcus aureus Tabulka 2. Zastoupenõ bakteriaâ lnõâch kmenuê na povrchu LED polymeracï nõâ lampy. Table 2. Bacterial tribes on LED polymerization lamp. Lokalizace steï ru - sveï tlovod (n=10) Location of swab - light guide CoNS * Micrococcus sp Bacillus subtilis Lokalizace steï ru - ochrannyâ silikonovyâ prstenec Location of swab - protective sillicon ring (n=4) CoNS * Bacillus subtilis Lokalizace steï ru - jednoraâ zovyâ ochrannyâ naâ vlek Location of swab - disposable protective wrap (n=5) CoNS * 2 40,0 Bacillus subtilis 4 80,0 * CoNS = koagulaâ za negativnõâ stafylokok coagulase-negative styphylococcus

4 ORTODONCIE rocïnõâk22 v jednom prïõâpadeï byla prokaâzaâ na gramnegativnõâ bakterie, a to kmen Pseudomonas aeruginosa. V obou prïõâpadech je nutneâ povazï ovat tyto bakteriaâ lnõâ kmeny za patogennõâ. BohatsÏ õâ druhoveâ zastoupenõâ bylo u obou typuê lamp prokaâzaâ no na sveï tlovodu (tab. 1, tab. 2). U halogenoveâ polymeracï nõâ lampy bylo provedeno 23 steï ruê sveï tlovodu, pouze ve dvou prïõâpadech byla kultivace negativnõâ. V prïõâpadeï polymeracï nõâ LED lampy bylo provedeno 10 steï ruê sveï tlovodu, negativnõâ kultivace nebyla aniv jednom prïõâpadeï. SteÏ ry byly odebraâ ny ze 6 kusuê ochrannyâch bryâlõâ volneï polozï enyâ ch na pracovnõâm stole. V peï ti prïõâpadech byl kultivacõâ prokaâ zaâ n koagulaâ za negativnõâ stafylokok, v jednom prïõâpadeï kmen Micrococcus sp. Diskuse U stnõâ dutina maâ podobneâ mnozï stvõâ bakteriõâ jako tlusteâ strïevo, tj na gram vlhkeâ vaâ hy tkaâneï. Jsou zde prïõâtomneâ bakterie aerobnõâ i anaerobnõâ [1]. KromeÏ bakteriõâ jsou velmi nebezpecïnyâm biologickyâm materiaâ lem sliny, ktereâ vprïõâpadeï prïõâtomnostikrve mohou obsahovat ipuê vodce viroveâ hepatitidy B a C a takeâ puê vodce HIV. InfekcÏ nõâ agens viroveâ ho charakteru nenõâ mozïneâ beï zï neï prokaâ zat, pouze v souvislosti s biologickyâ m materiaâ lem je nutneâ myslet na mozïneâ riziko jeho prïenosu. SoucÏ asneï takeâ platõâ, zï e v populacise zvysï uje pocï et imunosuprimovanyâ ch pacientuê, kterïõâ jsou rovneï zï pacienty zubnõâch leâ karïuê.u teâ to skupiny lidõâ pak bakterie, ktereâ jsou beïzïneï rïazeneâ mezinepatogennõâ nebo podmõâneïneï patogennõâ, mohou vyvolat onemocneïnõâ. CõÂlem nasï õâ studie bylo upozornit na mozïnyâ prïenos infekcï nõâho agens v souvislosti s pouzïõâvaâ nõâm polymeracï nõâch lamp. V soucï asneâ odborneâ literaturïe cï eskeâ izahranicï nõâ se naâ m nepodarïilo najõât obdobnou studii. Nema me mozï nost srovnat naâ minalezeneâ vyâ sledky sï e- trïenõâ s jinou podobnou studiõâ. Pouze v technickyâch naâ vodech jednotlivyâ ch vyâ robcuê polymeracï nõâch lamp je uvedeno upozorneï nõâ o nutnostidezinfekce nebo sterilizace teâ to nezbytneâ stomatologickeâ pomuê cky. V nasï ich vyâ sledcõâch jsme pouze ve dvou prïõâpadech prokaâ zaly patogennõâ bakteriaâ lnõâ kmen (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa). VsÏ echny pozitivnõâ kultivacï nõâ naâ lezy sveï dcï õâ pro neuâ cï innou konecï nou dekontaminaci po skoncï enõâ pracovnõâ doby a takeâ pro nevhodneâ ulozï enõâ polymeracï nõâch lamp. Ve veï tsï i neï prïõâpaduê v dobeï provaâ deï nõâ sï etrïenõâ byly volneï polozï eneâ na pracovnõâ desce a prïõâstupneâ spadu prachovyâch cï aâ stic, na kteryâch muê zïe byât prïõâtomneâ iinfekcï nõâm agens. Pro ordinace zubnõâch leâ karïuê existujõâ zaâ sady dezinfekce a sterilizace opakovaneï pouzï õâvanyâ ch pomuê cek a naâstrojuê. V CÏ eskeâ republice jsou daâ ny legislativou - VyhlaÂsÏka cï. 195/2005 Sb., kterou se upravujõâ podmõânky prïedchaâ zenõâ vzniku a sï õârïenõâ infekcï nõâch onemocneï nõâ a hygienickeâ pozï adavky na provoz zdravotnickyâ ch za- was found only in one case. Again, only in one case, a gram-negative bacterium was proved - Pseudomonas aeruginosa. In both cases these bacteria should be considered as pathogens. In both halogen and LED lamps more species were detected on the light guide surface (table 1 and 2). In halogen lamps there were taken 23 swabs from the light guide; only in two the cultivation was negative. In LED lamps there were taken 10 swabs from the light guide; all cultivations proved positive findings. Swabs were taken from 6 goggles (protective glasses) that were placed on the working table. In five the cultivation proved coagulase-negative staphylococcus, in one Micrococcus sp. Discussion In oral cavity we can find similar amount of bacteria as in large intestine, i.e per one gram of wet tissue weight. There are both aerobic and anaerobic bacteria [1]. Apart from bacteria, saliva is a very dangerous biological matter - if blood is present, saliva may contain a cause of viral hepatitis B and C, as well as HIV. Infectious agent of viral character is hard to prove under normal conditions; however, we should always bear in mind a potential risk of its transmission. At the same time it holds true that in the population the number of immunosupressed patients increases. In these people bacteria that are normally categorized as non-pathogenic or conditionally pathogenic may elicit disease. The aim of our study was to bring attention to potential transmission of an infectious agent related to the use of polymerization lamps. Current literature, Czech or foreign, does not deal with the problem. Therefore, we cannot compare our results with other studies. Only in instruction manuals by individual manufacturers of light-curing units we can read the warning about the necessary disinfection or sterilization. In our results there are only two cases with proven pathogenic bacterial tribe (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa). All positive cultivation findings show ineffective final decontamination after office hours as well as inappropriate storage of the lamp. Mostly they were placed on the working table and thus exposed to dust particles which may bear infectious agent. Dental surgeries should follow regulations establishing disinfection and sterilization procedures for the repeatedly used tools and instruments. In the Czech Republic this is a part of legislation - Ordinance No. 195/2005 Sb., regulating the conditions for the prevention of origin and transmission of contagious diseases, and hygienic requirements for the operation of health-care facilities and institutions of social care [2]. The problem arises from the fact that not all

5 rocïnõâk22 ORTODONCIE rïõâzenõâ a uâ stavuê sociaâ lnõâ peâcï e [2]. Proble mem je, zïe ne vsï echny pomuê cky pouzï õâvaneâ v ordinaci zubnõâho leâ karïe je mozïneâ dezinfikovat nebo sterilizovat podle legislativy. To platõâ i pro polymeracï nõâ lampy, ktereâ jsou v ordinacizubnõâho leâ karïe velmicï asto pouzï õâvaneâ, a to jak k tvrzenõâ vyâ plnï ovyâ ch materiaâ luê, tak k beï lenõâ zubuê. Pouze neï kterïõâ vyâ robciv technickeâ m naâ vodu k pouzï õâvaâ nõâ polymeracï nõâch lamp uvaâdeï jõâ podrobneï jsï õâ popis zpuê sobu dezinfekce cï ijineâ ho dekontaminacï nõâho postupu. VsÏ e zaâ visõâ na pouzïiteâ m materiaâ lu a technologii vyâ roby polymeracï nõâ lampy. NeÏ kterïõâ vyâ robcidoporucï ujõâ pouzï õâvat jednoraâ zoveâ ochranneâ plastoveâ naâ vleky, ktereâ chraâ nõâ lampu prïed zatecï enõâm kapaliny a zabranï ujõâ prïenosu infekcïnõâho agens mezijednotlivyâ mipacienty.[3] Tyto jednoraâ zoveâ ochranneâ naâ vleky jsou deklarovaneâ jako nesterilnõâ. Kultivacõ jsme na nich prokaâ zaly kmen koagulaâ za negativnõâho stafylokoka a kmen Bacillus subtilis. Obdobne naâ lezy se vyskytujõâ u jednoraâ zovyâ ch nesterilnõâch rukavic. Po pouzï itõâ se odklaâ dajõâ do odpadu, kteryâ nese oznacï enõâ - ¹infekcÏ nõâ materiaâ lª. Dle uâ stnõâho sdeï lenõâ, nejsou tyto jednoraâ zoveâ ochranneâ naâ vleky zubnõâmileâ karïi vzï dy pouzïõâvaâ ny a ne vsï ichni vyârobcije prïiklaâ dajõâ ke vsï em typuê m polymeracï nõâch lamp. U neï kteryâch typuê polymeracï nõâch lamp lze vyjmout sveï tlovod, kteryâ lze sterilizovat. Sterilizace se nesmõâ provaâdeï t chemickyâmi prostrïedky nebo horkyâ m vzduchem, pouze parou pod tlakem. Dezinfekce ostatnõâch dõâluê, vcï etneï sveï tlovodu mezijednotlivyâmiosï etrïenõâmipacientuê, se provaâdõâ ubrouskem napusï teï nyâ m dezinfekcï nõâm prostrïedkem. DezinfekcÏ nõâ prostrïedek nesmõâ proniknout do prïõâstroje. RozpousÏteÏ dla cï iabrazivnõâ cï isticï e se nesmõâ v zïaâ dneâm prïõâpadeï pouzï õâvat [4, 5]. DoporucÏ en je dezinfekcï nõâ prostrïedek na baâ zialkoholu [3]. PrÏinasÏ em epidemiologickeâm sï etrïenõâ jsme pouze ve dvou prïõâpadech kultivacõâ prokaâ zaly patogennõâ bakteriaâ lnõâ kmen. Jednalo se o kmen Staphylococcus aureus a kmen Pseudomonas aeruginosa. V obou prïõâpadech byl bakteriaâ lnõâ kmen prokaâzaâ n steï rem sveï tlovodu polymeracï nõâ lampy. Z duê vodu rizika malyâch cï õâsel zde nebylo provedeno statistickeâ vyhodnocenõâ. VeÏ tsï ina naâ miprokaâ zanyâ ch bakteriaâ lnõâch kmenuê patrïõâ do skupiny nepatogennõâch nebo podmõâneïneï patogennõâch bakteriõâ. PrÏesto se domnõâvaâ me, zï e zde existuje riziko prïenosu infekcï nõâho agens mezipacienty. V nasïem epidemiologickeâm sï etrïenõâ jsme prokazovaly pouze bakteriaâ lnõâ kontaminaci pouzï õâvanyâ ch polymeracï nõâch lamp. ZaÂveÏr Epidemiologicke sï etrïenõâ, ktereâ bylo zameï rïeno na bakteriaâ lnõâ kontaminaci polymeracï nõâch lamp pouzï õâvanyâch v ordinaci zubnõâho leâ karïe prokaâ zalo: 1. neuâcï innou konecï nou dekontaminaci polymeracïnõâch lamp po skoncï enõâ pracovnõâ doby a tools used in the dentist surgery may be disinfected or sterilized in accordance with the regulations. This applies to polymerization lamps, that are often used both to cure filling materials and for teeth bleaching. Only some producers included in their User's Guide detailed description of disinfection or other ways of decontamination. Everything depends on the material used and on the technology of production. Some manufacturers recommend disposable plastic wraps protecting the lamp against liquid leak and preventing infectious agent transmission between individual patients [3]. The disposable protective wraps are declared non-aseptic. The cultivation proved genus coagulase-negative staphylococcus and tribe Bacillus subtilis. Similar findings were recorded for disposable non-aseptic gloves. After the use they are put in waste marked ¹infectious materialª. We were told that disposable protective wraps are not used consistently by the dentists, and they are part of the polymerization lamp package only in some manufacturers. In some types of polymerization lamps it is possible to remove the light guide that may undergo sterilization. However, chemical solutions or warm air cannot be used, only steam under pressure. Other parts, including the light guide between individual patients, are disinfected by means of a cloth with disinfection cleaner. The cleaner must never get into the apparatus. Dissolving agents or abrasive cleaners must not be used [4, 5]. Disinfection cleaner with alcohol is recommended [3]. Our epidemiological examination proved pathogenic bacterial tribe only in two cases. They were Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. In both cases bacterial tribe was proved in the swab taken from the light guide of the polymerization lamp. Due to the risk of small numbers we decided against statistical processing of the data. Most bacterial tribes found belong to the group of non-pathogenic or conditionally pathogenic bacteria. Nevertheless, we believe that there exists the risk of infectious agent transmission between the patients. Our examination dealt only with bacterial contamination of polymerization lamps in use. Conclusion Epidemiological examination focused on bacterial contamination of polymerization lamps used in dentist surgery proved the following: 1. ineffective final decontamination of polymerization lamps at the end of office hours, 2. inappropriate storage of polymerization lamps when they are not used - they should be protected against dust particles fall-out. To minimize the risk of infectious agent transmission during the use of polymerization lamps according

6 ORTODONCIE rocïnõâk22 2. sï patneâ ulozïenõâ polymeracï nõâch lamp v dobeï, kdy nejsou pouzïõâvaâ ny, meïly by byât chraâneï ny protispadu prachovyâch cï aâ stic. Pro minimalizaci rizika prïenosu infekcï nõâho agens prïi pouzïõâvaâ nõâ polymeracï nõâch lamp dle vyâsï e uvedenyâch vyârobcuê je mozï neâ doporucï i t: 1. pouzï õâvat jednoraâ zoveâ ochranneâ naâ vleky, ktereâ jsou soucïaâ stõâ polymeracï nõâch LED lamp (obraâ zek 3) 2. dodrzï ovat vyâsï e uvedenaâ doporucï enõâ vyârobce pro pruê beï zï nou ikonecï nou dekontaminaci polymeracï nõâch lamp a 3. polymeracï nõâ lampu v dobeï, kdy nenõâ pouzïõâvaâna uklaâ dat tak, aby byla chraâ neï na protispadu prachovyâch cïaâ stic. to the manufacturers mentioned above we recommend: 1. to use disposable protective wraps which are part of polymerization LED lamps package (fig.3) 2. to follow recommendations of manufacturers given above dealing with continuous and final decontamination of polymerization lamps, 3. to store the polymerization lamp when not in use so that it is protected against dust particles pollution. Authors have no commercial, proprietary or financial interest in products or companies mentioned in the article. AutorÏi nemajõâ komercï nõâ, vlastnickeâ nebo financï nõâ zaâ jmy na produktech nebo spolecï nostech popsanyâ ch v tomto cïlaâ nku. Literatura/References 1. BednaÂrÏ M. a kol.: Le karïskaâ mikrobiologie. 1. Vyd. Praha: Marvil, s VyhlaÂsÏka cï. 195/2005 Sb., kterou se upravujõâ podmõânky prïedchaâ zenõâ vzniku a sï õârïenõâ infekcï nõâch onemocneï nõâ a hygienickeâ pozï adavky na provoz zdravotnickyâ ch zarïõâzenõâ auâ stavuê sociaâ lnõâ peâcïe. 3. SDI, SDI Radii plus 4. 3M ESPE EliparTM S10. 3M ESPE AG Dental Products. p M Unitek, OrtholuxTM Luminous Curing Light MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ Ortodonticke oddeï lenõâ Kliniky zubnõâho leâ karïstvõâ LF UP PrÏehled chystanyâch domaâ cõâch akcõâ 2013: ROD OSTRAVA 25.± Doc. MUDr. Olga JedlicÏ kovaâ, CSc. ¹FunkcÏ nõâ aparaâ tyª PrÏehled chystanyâch zahranicï nõâch akcõâ 2013: 26.± th Congress of the European Association of Orthodontics Reykjavik, Island * * * Informace: ROD Ostrava ± BeÏ lovaâ Olga, MojmõÂrovcuÊ 799/45, Ostrava-Mar. Hory Tel.: , , CÏ lenskyâ poplatek pro rok 2013 cï inõâ 1500,- KcÏ nebo 65,- EUR. CÏ lenoveâ v zameï stnaneckeâ m vztahu 800,- KcÏ nebo 35,- EUR. Postgraduanti, duê chodci a zïeny na materïskeâ dovoleneâ 300,- KcÏ nebo 15,- EUR. RegistracÏ nõâ polatek cï inõâ 500,- KcÏ nebo 20,- EUR. PrÏedplatne cï asopisu Ortodoncie pro necï leny CÏ OSje 1000,- KcÏ za rok nebo 40,- EUR. U hrada poplatku do , cï.uâ.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodneâ cï õâslo. PrÏi nezaplacenõâ prïõâspeï vkuê po dvou põâsemnyâch urgencõâch bude ukoncï eno cï lenstvõâ v CÏ OS

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª.

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª. rocïnõâk21 ORTODONCIE Hodnocenõ vyâ sledneâ okluze u pacientuêprezentovanyâch postgraduaâ lnõâmi leâ karïi u atestacïnõâ zkousïky Assessment of occlusion in patients presented by postgraduate students

More information

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite ORTODONCIE rocïnõâk20 JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite MUDr. Zuzana KrizÏanovaÂ, MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Ortodonticke oddeï lenõâ, Fakultnõ nemocnice u sv. Anny Brno

More information

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review.

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ, MUDr. Hana TycovaÂ, MUDr. Josef KucÏ era Ortodonticke oddeï lenõâ StomatologickeÂ

More information

Retence premolaâruê Unerupted premolars

Retence premolaâruê Unerupted premolars rocïnõâk17 ORTODONCIE Retence premolaâruê Unerupted premolars MUDr.Hana BenesÏ ovaâ, MUDr.Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad, stomatologickaâ klinika 3. LF UK, FN KraÂ

More information

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position ORTODONCIE PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position rocïnõâk24 MDDr. Michaela HadrovaÂ, MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, PhD., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana Tycova Ortodonticke oddeï lenõâ, StomatologickaÂ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE ORTODONCIE rocïnõâk22 VyuzÏ itõâ modernõâch DNA metod ve vyâ zkumu molekulaâ rnõâch prïõâcï in hypodoncie Modern DNA methods in the research of molecular causes of hypodontia *, **doc. RNDr. Omar SÏ eryâ,

More information

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno rocïnõâk24 ORTODONCIE Databa ze trojrozmeï rnyâ ch modeluê oblicï eje deï tõâ a jejõâ vyuzï itõâ v ortodoncii Database of 3D models of children's faces and its use in orthodontics Mgr. Marie JandovaÂ,

More information

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics ORTODONCIE rocïnõâk23 Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics MUDr. Alena Forma nkovaâ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph. D. OddeÏ lenõâ ortodoncie arozsïteï povyâch vad StomatologickeÂ

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 19 Rok (Year): 2010 CÏ õâslo (Number): 1 Indexova no: Bibliographia Medica CÏ

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika ORTODONCIE rocïnõâk16 ORTODONCIE cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 16 Rok (Year): 2007 CÏ õâslo (Number): 5 _ Obsah (Contens):

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk7 ZmeÏ ny profilu oblicï eje ve spolecï enskyâchcï asopisech v pruêbeï hu 0. stoletõâ Changes of face profiles in fashion magazines during the 0th century MUDr.KaterÏina UtõÂkalovaÂ, MUDr.Ivo Marek,

More information

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT FORM 1363 (E) (12-93) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Popis jednotlivyâ ch zahranicï nõâch staâ tnõâch dluhuê

More information

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG ORTODONCIE rocïnõâk19 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk23 ORTODONCIE Sekvenace cïaâ sti genu pro PAX9 a mozïnaâ spojitost nalezenyâ ch polymorfizmuê s agenezõâ zubuê Sequencing of the region of the PAX9 gene and possible connection between discovered

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Tvar zubnõâho oblouku po uzaâ veï ru rozsïteï poveâ ho defektu posunem zubuê The shape of a dental arch after the closure of cleft space by movement of teeth MUDr. Helena KopovaÂ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ,

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 1 CÏ asopis

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Farmaka a jejich mozïnyâ vztah k ortodontickeâ leâcïbeï. Souborny referaât. Pharmaceuticals - potential effects on orthodontic treatment. Systematic review. MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Ortodonticke oddeï

More information

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 54 RozeslaÂna dne 6. rïõâjna 2003 Cena KcÏ 85,50 OBSAH: 116. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o prïijetõâ EvropskeÂ

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk21 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika rocïnõâk17 cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 17 Rok (Year): 2008 CÏ õâslo (Number): 3 _ Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

More information

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination *MUDr. Michal SÏ edivec, *MUDr. Petra HofmanovaÂ, **RNDr. Lucie Grajciarova *Stomatologicka klinikadeï tõâ adospeï lyâ

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 3 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review.

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. MUDr. VladimõÂr Filipi Ortodonticke oddeï lenõâ, Stomatologicka klinikafn u sv.anny alf MU v

More information

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis *MUDr. Alena MottlovaÂ, **MUDr. Martin Kotas, Ph.D.,

More information

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research

Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research rocïnõâk19 ORTODONCIE Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research *, **doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ

More information

Blood borne Pathogens

Blood borne Pathogens Blood borne Pathogens What Are Blood borne Pathogens? Blood borne pathogens are microorganisms such as viruses or bacteria that are carried in blood and can cause disease in people. Types of Blood borne

More information

Bloodborne Pathogens Program Revised July, 5 2012

Bloodborne Pathogens Program Revised July, 5 2012 Bloodborne Pathogens Program Revised July, 5 2012 Page 1 of 16 Table of Contents 1.0 INTRODUCTION...3 1.1 Purpose...3 1.2 Policy.3 2.0 EXPOSURE CONTROL METHODS 4 2.1 Universal Precautions.4 2.2 Engineering

More information

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch ORTODONCIE rocïnõâk19 Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch * MUDr. Bc. ZdeneÏ k Haken, * MUDr. Hana TycovaÂ, ** Mgr. KaterÏina Langova *

More information

Kean University BS Degree Program in Athletic Training BLOOD BORN PATHOGENS POLICY

Kean University BS Degree Program in Athletic Training BLOOD BORN PATHOGENS POLICY Kean University BS Degree Program in Athletic Training BLOOD BORN PATHOGENS POLICY Effective September 2, 2014 The following policy will apply to students taking classes and faculty teaching those classes

More information

Bloodborne Pathogens (BBPs) Louisiana Delta Community College

Bloodborne Pathogens (BBPs) Louisiana Delta Community College Bloodborne Pathogens (BBPs) Louisiana Delta Community College 1 Bloodborne Pathogens Rules & Regulations Office of Risk Management (ORM) requires development of a bloodborne pathogens plan low risk employees

More information

APPENDIX A GUIDANCE DOCUMENT

APPENDIX A GUIDANCE DOCUMENT APPENDIX A GUIDANCE DOCUMENT Infectious Substances International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, 2005-2006 Note: This guidance document

More information

Proactive Intervention to Protect Those Most at Risk from Hospital Associated Infections

Proactive Intervention to Protect Those Most at Risk from Hospital Associated Infections Broomfield Hospital United Kingdom Proactive Intervention to Protect Those Most at Risk from Hospital Associated Infections Healthcare-associated infections (HAIs) continue to pose serious risks to patient

More information

Bloodborne Pathogens

Bloodborne Pathogens Bloodborne Pathogens Learning Objectives By the end of this section, the participant should be able to: Name 3 bloodborne pathogens Identify potentially contaminated bodily fluids Describe 3 safe work

More information

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets ORTODONCIE rocïnõâk20 Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and s *MUDr. Beata KonkolskaÂ, *Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen,

More information

Taylor Dental Assisting School Course Description

Taylor Dental Assisting School Course Description Taylor Dental Assisting School Course Description Entry Level Dental Assisting The Entry Level Dental Assisting Course is divided into Twenty Six (26) modules of four hours each. Total time is One Hundred

More information

Infection Control Checklist for Dental Settings Using Mobile Vans or Portable Dental Equipment. Guiding Principles of Infection Control:

Infection Control Checklist for Dental Settings Using Mobile Vans or Portable Dental Equipment. Guiding Principles of Infection Control: Guiding Principles of Infection Control: PRINCIPLE 1. TAKE ACTION TO STAY HEALTHY PRINCIPLE 2. AVOID CONTACT WITH BLOOD AND OTHER POTENTIALLY INFECTIOUS BODY SUBSTANCES PRINCIPLE 3. MAKE PATIENT CARE ITEMS

More information

Guidance Document Infectious Substances

Guidance Document Infectious Substances Guidance Document Infectious Substances Note: 1. The following Guidance Document was developed by the ICAO DGP. The original ICAO document reflects references to the ICAO Technical Instructions these have

More information

33 Infection Control Techniques

33 Infection Control Techniques CHAPTER 33 Infection Control Techniques Learning Outcomes 33.1 Describe the medical assistant s role in infection control. 33.2 Describe methods of infection control. 33.3 Compare and contrast medical

More information

Blood Borne Pathogen Exposure Control Plan Checklist

Blood Borne Pathogen Exposure Control Plan Checklist 1. Principle Investigator or Supervisor: 2. PI Signature: 3. Date: 4. Department / Building / Lab Number: 5. Campus Phone: 6. Mobile Phone: 7. Laboratory Room Numbers where human material is used and /

More information

Leader s Guide E4017. Bloodborne Pathogens: Always Protect Yourself

Leader s Guide E4017. Bloodborne Pathogens: Always Protect Yourself E4017 Bloodborne Pathogens: Always Protect Yourself 1 Table of Contents Introduction 3 Video Overview.3 Video Outline.4 Preparing for and Conducting a Presentation. 7 Discussion Ideas..8 Quiz..9 Quiz Answers...11

More information

PETITION FOR EVALUATION AND APPROVAL OF REGULATED MEDICAL WASTE TREATMENT TECHNOLOGY PART A: GENERAL INFORMATION

PETITION FOR EVALUATION AND APPROVAL OF REGULATED MEDICAL WASTE TREATMENT TECHNOLOGY PART A: GENERAL INFORMATION PETITION FOR EVALUATION AND APPROVAL OF REGULATED MEDICAL WASTE TREATMENT TECHNOLOGY PART A: GENERAL INFORMATION Name of Company Name of Petitioner (Must be an individual(s) Name) Trade Name of Device

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes

MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MozÏ nosti prïedpoveï di a zobrazenõâ leâcï ebnyâ ch zmeïn Accuracy of prediction and imaging of therapeutic changes MUDr.Sylvie SaifrtovaÂ, MUDr.Hana TycovaÂ, MUDr.Rene FoltaÂn Ortodonticke oddeï lenõâ,

More information

Sampling of the surface contamination using sterile cotton swabs from toys obtained from

Sampling of the surface contamination using sterile cotton swabs from toys obtained from RESULTS Sampling of the surface contamination using sterile cotton swabs from toys obtained from the Nursery at Queen Mary, University of London showed diverse microorganism growth. A variety of species

More information

Laboratory Biosafty In Molecular Biology and its levels

Laboratory Biosafty In Molecular Biology and its levels Laboratory Biosafty In Molecular Biology and its levels Workshop 16-17 Oct..2012 Guidelines Does not mean optional Laboratory Biosafety The Laboratory Biosafety Manual is an important WHO publication

More information

Health Care Workers in the Community

Health Care Workers in the Community Waste Management for Health Care Workers in the Community Adapted from Waste Management for Health Care Workers in the Community with the permission of Capital Health, Regional Public Health. Distributed

More information

Roger Williams University. Bloodborne Pathogens Exposure Control Plan

Roger Williams University. Bloodborne Pathogens Exposure Control Plan Roger Williams University Bloodborne Pathogens Exposure Control Plan Revised 12/2010 ROGER WILLIAMS UNIVERSITY BLOODBORNE PATHOGENS EXPOSURE CONTROL PLAN I. STATEMENT OF POLICY It is the policy of Roger

More information

CONTROLLING CROSS INFECTION IN THE DENTAL LABORATORY. Best Practice Guide

CONTROLLING CROSS INFECTION IN THE DENTAL LABORATORY. Best Practice Guide CONTROLLING CROSS INFECTION IN THE DENTAL LABORATORY Best Practice Guide Preparing to Work A separate work area shall be set aside in the laboratory to receive all incoming work. This should ideally be

More information

SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE INFECTION CONTROL POLICY OCCUPATIONAL EXPOSURE CONTROL PLAN

SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE INFECTION CONTROL POLICY OCCUPATIONAL EXPOSURE CONTROL PLAN SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE INFECTION CONTROL POLICY OCCUPATIONAL EXPOSURE CONTROL PLAN 101.10 CATEGORY: PREVENTING TRANSMISSION OF REVIEWED: 2/17/04 PATHOGENIC MICROORGANISMS APPROVED:

More information

POLICY 08:18:00 BLOODBORNE PATHOGENS CONTROL PLAN

POLICY 08:18:00 BLOODBORNE PATHOGENS CONTROL PLAN POLICY 08:18:00 BLOODBORNE PATHOGENS CONTROL PLAN I. Purpose and Scope The purpose of this plan is to establish guidelines and precautions for the handling of materials which are likely to contain infectious

More information

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA)

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA) The OSHA/VOSH 1910.1030 Blood borne Pathogens Standard was issued to reduce the occupational transmission of infections caused by microorganisms sometimes

More information

Short Report: Failure of Burkholderia pseudomallei to Grow in an Automated Blood Culture System

Short Report: Failure of Burkholderia pseudomallei to Grow in an Automated Blood Culture System Accepted for Publication, Published online October 13, 2014; doi:10.4269/ajtmh.14-0018. The latest version is at http://ajtmh.org/cgi/doi/10.4269/ajtmh.14-0018 In order to provide our readers with timely

More information

What Is. Norovirus? Learning how to control the spread of norovirus. Web Sites

What Is. Norovirus? Learning how to control the spread of norovirus. Web Sites Web Sites Centers for Disease Control and Prevention (CDC) http://www.cdc.gov/norovirus/index.html Your Local Health Department http://www.azdhs.gov/diro/lhliaison/countymap.htm What Is Ocument dn Norovirus?

More information

Respiratory Protection and Avian Influenza Viruses Frequently Asked Questions

Respiratory Protection and Avian Influenza Viruses Frequently Asked Questions 3M Occupational Health and 3M Center, Building 235-02-W-70 Environmental Safety Division St. Paul, MN 55144-1000 651 733 1110 9/6/2006 Respiratory Protection and Avian Influenza Viruses Frequently Asked

More information

Infectious Waste Management Plan

Infectious Waste Management Plan Infectious Waste Management Plan Infectious Waste Management Plan USC Health & Safety Programs Unit 777-5269 POLICY: A. In keeping with the University of South Carolina's policy of providing protection

More information

Bloodborne Pathogens. Updated 1.21.13

Bloodborne Pathogens. Updated 1.21.13 Bloodborne Pathogens Updated 1.21.13 Purpose OSHA s Blood-borne Pathogens Standard protects anyone with a job-related risk of contracting a blood-borne borne disease The standard outlines preventative

More information

Hand Hygiene and Infection Control

Hand Hygiene and Infection Control C Hand Hygiene and Infection Control Sirius Business Services Ltd www.siriusbusinessservices.co.uk Tel 01305 769969 info@siriusbusinessservices.co.uk Whatever your First Aid, Fire Safety or Health & Safety

More information

Training on Standard Operating Procedures for Health Care Waste Management Swaziland 12 May, 2011

Training on Standard Operating Procedures for Health Care Waste Management Swaziland 12 May, 2011 Training on Standard Operating Procedures for Health Care Waste Management Swaziland 12 May, 2011 Safe Infectious Waste Handling and Transport Objective Waste Overview Roles and Responsibilities of Waste

More information

A Guide to the Handling and Disposal of Medical Waste Contents

A Guide to the Handling and Disposal of Medical Waste Contents A Guide to the Handling and Disposal of Medical Waste Contents Introduction... 2 Definitions... 2 Medical waste... 2 Biological waste... 2 Solid Waste... 2 Types of Medical Waste... 3 Human Blood and Blood

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Infection Prevention + Control

Infection Prevention + Control Physiotherapy Alberta regulates and leads the practice of physiotherapy in Alberta. Contact us for more information on this or other position statements. 780.438.0338 1.800.291.2782 info@physiotherapyalberta.ca

More information

Biohazard - Anything that is harmful or potentially harmful to man, other species or the environment.

Biohazard - Anything that is harmful or potentially harmful to man, other species or the environment. SHARPS INJURY AND BLOODBORNE PATHOGEN EXPOSURE POLICY Purpose Faculty, staff, and students of the Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences shall utilize comprehensive and standardized procedures

More information

INFECTION CONTROL POLICY MANUAL

INFECTION CONTROL POLICY MANUAL Page 1 of 7 POLICY MANUAL Key Words: personal protective equipment, PPE, safety equipment, infection control, standard precautions Policy Applies to: All staff employed by Mercy Hospital. Credentialed

More information

ABSTRACT. CFU/ml in case of air water syringe, 6.181 log 10 CFU/ml in case of high speed air turbine hand-piece and 2.828 log 10

ABSTRACT. CFU/ml in case of air water syringe, 6.181 log 10 CFU/ml in case of high speed air turbine hand-piece and 2.828 log 10 Original Research Waterline contamination and role of flushing dental water unit lines in private dental clinics of Mangalore ROSHAN SHETTY*# B. SURESHCHANDRA**## VIJAYA HEGDE***# ABSTRACT Aim: To determine

More information

position statement INFECTION CONTROL INTRODUCTION POSITION STATEMENT PERFORMANCE EXPECTATIONS

position statement INFECTION CONTROL INTRODUCTION POSITION STATEMENT PERFORMANCE EXPECTATIONS INFECTION CONTROL INTRODUCTION Appropriate infection control is an essential element of clinical practice management based on its importance to the health and safety of patients, practitioners and the

More information

Addressing the challenge of healthcare associated infections (HCAIs) in Europe

Addressing the challenge of healthcare associated infections (HCAIs) in Europe POSITION PAPER 05 January 2011 Addressing the challenge of healthcare associated infections (HCAIs) in Europe A Call for Action Page 1 of 8 A holistic approach to combating HCAIs in Europe We must rise

More information

Moving to a hospital or skilled nursing facility

Moving to a hospital or skilled nursing facility H Moving to a hospital or skilled nursing facility What to expect when you have MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) A booklet for patients, residents, family members, and caregivers About

More information

# SH-22227-11-60-F-13

# SH-22227-11-60-F-13 Young Worker Safety and Health Training Healthcare Industry Training Module The Southeast Center for Young Worker Safety and Health Georgia Tech OSHA Consultation Program Information Provided under OSHA

More information

Decontamination and Waste Management www.biosecurity.sandia.gov

Decontamination and Waste Management www.biosecurity.sandia.gov Decontamination and Waste Management www.biosecurity.sandia.gov SAND No. 2006-3684C Sandia is a multiprogram laboratory operated by Sandia Corporation, a Lockheed Martin Company, for the United States

More information

Aseptic Technique Policy and Procedure

Aseptic Technique Policy and Procedure Aseptic Technique Policy and Procedure Authorising Officer Tom Cahill, Deputy Chief Executive Signature of Authorising Officer: Version: V2 Ratified By: Risk Management and Patient Safety Group Date Ratified:

More information

SPECIAL MEDICAL WASTE PROGRAM

SPECIAL MEDICAL WASTE PROGRAM SPECIAL MEDICAL WASTE PROGRAM Department of Environmental Health & Safety Phone: (410) 704-2949 Fax: (410) 704-2993 Emergency: (410) 704-4444 Email: Safety@towson.edu Website: www.towson.edu/ehs/index.html

More information

$33,470 per year $16.09 per hour

$33,470 per year $16.09 per hour Summary Dental assistants work closely with dentists. Quick Facts: 2010 Median Pay Entry-Level Education Work Experience in a Related Occupation On-the-job Training $33,470 per year $16.09 per hour Postsecondary

More information

DO YOU WORK AROUND BLOOD OR BODY FLUIDS? Cal/OSHA s New Rules

DO YOU WORK AROUND BLOOD OR BODY FLUIDS? Cal/OSHA s New Rules DO YOU WORK AROUND BLOOD OR BODY FLUIDS? Cal/OSHA s New Rules Labor Occupational Health Program University of California, Berkeley 1994 ACKNOWLEDGMENTS This booklet is a publication of the Labor Occupational

More information

Inherent in any infection control strategy are two significant concepts: (i) Routine Practices, and (ii) Risk Assessment.

Inherent in any infection control strategy are two significant concepts: (i) Routine Practices, and (ii) Risk Assessment. Infection Control Standards of Practice for Chiropodists and Podiatrists I. INTRODUCTION Infection control is considered an integral part of patient care. Concerns regarding the possible spread of blood-borne

More information

Republic of Namibia Ministry of Health and Social Services STANDARD GUIDELINES ON INFECTION PREVENTION CONTROL IN DENTAL SURGERY

Republic of Namibia Ministry of Health and Social Services STANDARD GUIDELINES ON INFECTION PREVENTION CONTROL IN DENTAL SURGERY Republic of Namibia Ministry of Health and Social Services STANDARD GUIDELINES ON INFECTION PREVENTION CONTROL IN DENTAL SURGERY November 2012 Republic of Namibia Ministry of Health and Social Services

More information

Protocol for Disinfection of Cell Culture and Tissue Culture in Media:

Protocol for Disinfection of Cell Culture and Tissue Culture in Media: Protocol for Disinfection of Cell Culture and Tissue Culture in Media: Location: Hickory Hall 001 Director: Dr. Guido Verbeck DECONTAMINATION OF CELL CULTURE WASTE Cell culture has become a common laboratory

More information

OCCUPATIONAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL HEALTH GUIDELINE

OCCUPATIONAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL HEALTH GUIDELINE OSEH Occupational Safety & Environmental Health OCCUPATIONAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL HEALTH GUIDELINE Subject: Biohazardous (Medical) Waste Disposal Date: 08/19/09 Revision: 03 Page: 1 of 7 TABLE OF Section

More information

Principles of Disease and Epidemiology. Copyright 2010 Pearson Education, Inc.

Principles of Disease and Epidemiology. Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Principles of Disease and Epidemiology Pathology, Infection, and Disease Disease: An abnormal state in which the body is not functioning normally Pathology: The study of disease Etiology: The study of

More information

JIANGSU CARTMAY INDUSTRIAL CO.,LTD www.labfurniture.asia mail: info@labfurniture.asia

JIANGSU CARTMAY INDUSTRIAL CO.,LTD www.labfurniture.asia mail: info@labfurniture.asia The basic layout, the main functions and instrumentation concept of micro Inspection Division laboratory, 1, Virology Laboratory 1. Functions: for the city to monitor the prevalence of HIV disease, dealing

More information

A Safe Patient. Commonwealth Nurses Federation. Jill ILIFFE Executive Secretary. Commonwealth Nurses Federation

A Safe Patient. Commonwealth Nurses Federation. Jill ILIFFE Executive Secretary. Commonwealth Nurses Federation A Safe Patient Jill ILIFFE Executive Secretary Commonwealth Nurses Federation INFECTION CONTROL Every patient encounter should be viewed as potentially infectious Standard Precautions 1. Hand hygiene 2.

More information

Shop Safety. Action Tattoo 3525 Del Mar Heights Rd., Suite 7 San Diego, CA 92130

Shop Safety. Action Tattoo 3525 Del Mar Heights Rd., Suite 7 San Diego, CA 92130 Shop Safety Action Tattoo 3525 Del Mar Heights Rd., Suite 7 San Diego, CA 92130 Action Tattoo Exposure Control and Infection Prevention Plan (ECIPP) Established on: / / Section 1: Policy, Scope, and Responsibility...

More information

Blood is the single most important source of infection. Other body fluids that may cause disease include, but are not limited to, the following:

Blood is the single most important source of infection. Other body fluids that may cause disease include, but are not limited to, the following: EBBA-R - PREVENTION OF DISEASE/INFECTION TRANSMISSION (HANDLING BODY FLUIDS AND SUBSTANCES) All blood and other body fluids should be considered as potentially infections because of their ability to cause

More information

Bosch kitchen hygiene tips.

Bosch kitchen hygiene tips. Bosch kitchen hygiene tips. www.bosch-home.com/ae Do you know? The bathroom may have the reputation of being the dirtiest room in the house, but the kitchen is actually the danger zone filled with germs

More information

We are the regulator: Our job is to check whether hospitals, care homes and care services are meeting essential standards.

We are the regulator: Our job is to check whether hospitals, care homes and care services are meeting essential standards. Inspection Report We are the regulator: Our job is to check whether hospitals, care homes and care services are meeting essential standards. Julia Brewin - Portland Place 57 Portland Place, London, W1B

More information

Hand Hygiene Facts and Quiz Hand hygiene saves lives!

Hand Hygiene Facts and Quiz Hand hygiene saves lives! Hand Hygiene Facts and Quiz Hand hygiene saves lives! Minnesota Department of Health Infectious Disease Epidemiology, Prevention, and Control Division PO Box 64975 Saint Paul, MN 55164-0975 651-201-5414

More information

The present study reports on the application of silver anode in root canals for disinfection of

The present study reports on the application of silver anode in root canals for disinfection of Murat AYDIN *, The antibacterial effect of silver anode in root canals Oral Microbiol Immunol Abstract The present study reports on the application of silver anode in root canals for disinfection of infected

More information

2.3. The management in each HCF shall be responsible for ensuring good waste management practices in their premises.

2.3. The management in each HCF shall be responsible for ensuring good waste management practices in their premises. 1. PURPOSE Health-care activities lead to production of medical waste that may lead to adverse health effects. Most of this waste is not more dangerous than regular household waste. However, some types

More information

A Guide to Managing Your Biological Waste at the University at Albany

A Guide to Managing Your Biological Waste at the University at Albany A Guide to Managing Your Biological Waste at the University at Albany Section 1 - What you need to know: Definition: "Regulated Medical Waste (RMW) shall mean any of the following waste which is generated

More information

Prevention and control of infection in care homes. Summary for staff

Prevention and control of infection in care homes. Summary for staff Prevention and control of infection in care homes Summary for staff 1 DH INFORMATION READER BOX Policy Clinical Estates HR / Workforce Commissioner Development IM & T Management Provider Development Finance

More information

Blood-borne viruses in the workplace Guidance for employers and employees

Blood-borne viruses in the workplace Guidance for employers and employees Blood-borne viruses in the workplace Guidance for employers and employees Is this guidance useful to me? If you are an employer or employee, self-employed or a safety representative, and involved in work

More information

MRSA. Living with. Acknowledgements. (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus)

MRSA. Living with. Acknowledgements. (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus) How can I keep myself healthy? Hand washing and use of an alcohol-based hand sanitizer are the primary way to prevent acquiring or transmitting bacteria. If you get a cut or scrape, wash it well with soap

More information

JAC-CEN-DEL COMMUNITY SCHOOLS BLOODBORNE PATHOGENS UNIVERSAL PRECAUTIONS A BACK TO SCHOOL TRADITION

JAC-CEN-DEL COMMUNITY SCHOOLS BLOODBORNE PATHOGENS UNIVERSAL PRECAUTIONS A BACK TO SCHOOL TRADITION JAC-CEN-DEL COMMUNITY SCHOOLS BLOODBORNE PATHOGENS UNIVERSAL PRECAUTIONS A BACK TO SCHOOL TRADITION UNIVERSAL PRECAUTIONS AGAINST BLOODBORNE PATHOGENS Employees working in a school system are potentially

More information

Bloodborne Infections and Public Protection

Bloodborne Infections and Public Protection Position Statement February 2005 Bloodborne Infections and Public Protection Ordre des dentistes du Québec Publication Ordre des dentistes du Québec 625 René-Lévesque West, 15th floor Montreal, Quebec

More information

Biohazardous Waste Management Plan

Biohazardous Waste Management Plan Central Michigan University Biohazardous Waste Management Plan This document has been prepared to provide guidance to Central Michigan University (CMU) employees in the use and disposal of biohazardous

More information

Precautions for Handling and Disposal of. Dead Bodies

Precautions for Handling and Disposal of. Dead Bodies Precautions for Handling and Disposal of Dead Bodies Department of Health Hospital Authority Food and Environmental Hygiene Department The 10 th edition, 2014 If you have any comment or enquiry, please

More information

EPIDEMIOLOGY OF PRIORITY INFECTIOUS DISEASES IN THE INTERDISCIPLINARY EDUCATION SYSTEM OF DENTAL MEDICINE

EPIDEMIOLOGY OF PRIORITY INFECTIOUS DISEASES IN THE INTERDISCIPLINARY EDUCATION SYSTEM OF DENTAL MEDICINE EPIDEMIOLOGY OF PRIORITY INFECTIOUS DISEASES IN THE INTERDISCIPLINARY EDUCATION SYSTEM OF DENTAL MEDICINE Department of Primary Assistance of the Health Condition and Epidemiology University of Medicine

More information

Standard Operating Procedure Bio-security Policy

Standard Operating Procedure Bio-security Policy Standard Operating Procedure Bio-security Policy Also refer to: 1. Risk assessment & Local Rules Cleanliness and tidiness 2. Risk Assessment & Local Rules - Disinfection 3. Risk Assessment & Local Rules

More information