Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research"

Transcription

1 rocïnõâk19 ORTODONCIE Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce ve vyâ zkumu odontogeneze Laser capture microdissection in odontogenesis research *, **doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D., *, **prof. MVDr. Ivan MõÂsÏ ek, CSc. *LaboratorÏ embryologie zï ivocï ichuê,uâ stav zï ivocïisïneâ fyziologie agenetiky, AV CÏ R v.v.i., Brno *Laboratory of Animal Embryology, Institute of Animal Physiology and Genetics, v.v.i., AS CR Brno **Veterina rnõâ a farmaceutickaâ univerzitabrno **University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno ***KlinikazubnõÂho leâkarïstvõâ, LeÂkarÏska fakulta, Univerzita Palacke ho, Olomouc ****Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty, Palacky University Olomouc Souhrn Komplex vyvõâjejõâcõâho se zubu a okolnõâch struktur zahrnuje rïadu typuê diferencovanyâ ch buneïk.tysecï asto vyskytujõâ ve velmi malyâ ch pocï tech, ale majõâ velkyâ biologickyâ vyâ znam v morfogenezi (naprï. signaâ lnõâ centra sklovinnyâ ch uzluê ). MozÏnost izolace homogennõâch vzorkuê z konkreâ tnõâch tkaânï oveï vaâ zanyâ ch buneïcïnyâ ch populacõâ byla dlouhou dobu omezena. Nova technologie systeâ mu laseroveâ zaâ chytoveâ mikrodisekce (LCM) zprostrïedkovaâ vaâ rïadu prïesnyâ ch vyâ zkumuê na buneï cï neâ a subbuneï cï neâ uâ rovni. V poslednõâm desetiletõâ bylo techniky LCM vyuzï ito takeâ pro neï ktereâ studie zameïrïeneâ na mechanismy vyâ voje zubuê a souvisejõâcõâ poruchy. CõÂlem tohoto cï laâ nku je strucï neâ shrnutõâ prïõâstupu LCM, jeho aplikacõâ ve vyâ zkumu odontogeneze i nejaktuaâ lneï j- sï õâch modifikacõâ kombinujõâcõâch LCM a pruê tokovou cytometrii pro analyâ zy jednotlivyâ ch buneï k na uâ rovni nukleovyâ ch kyselin a proteinuê (Ortodoncie 2010, 19, cï. 5, s ). Abstract Complex of developing tooth and surrounding structures comprises several types of differentiated cells. They often occur in very small numbers but with a high biological impact on morphogenesis (e. g. signalling centres of enamel knots). However, isolation of specific homogenous samples from distinct tissue bound cell populations was long time limited. With appearance of novel technologies, the laser capture microdissection (LCM) system mediates many exact investigations at the cellular and subcellular level. In the last decade, the LCM technique has been used also for several studies focused on mechanisms of tooth development and related disorders. This paper aims to briefly review the LCM approach, its application in odontogenesis research, and the most recent modification combining LCM and flow cytometry for single cell analysis at nucleid acid and protein levels (Ortodoncie 2010, 19, No. 5, p ). KlõÂcÏ ovaâ slova: Laserova zaâ chytovaâ mikrodisekce Key Words: Laser capture microdissection Zuby se vyvõâjejõâ nazaâ kladeï reciprokyâ ch buneï cï nyâ ch amolekulaâ rnõâch signaâ luê mezi epitelem aprïileâ hajõâcõâm mesenchymem [23]. V pruêbeï hu odontogeneze se formujõâ specifickeâ signaâ lnõâ buneï cï neâ populace znaâ meâ jako sklovinneâ uzly [1]. BeÏ hem dalsï õâ diferenciace dochaâzõâ Teeth develop on basis of reciprocal cellular and molecular signalling between the epithelium and the underlying mesenchyme [23]. In the course of odontogenesis, specific signalling cell populations known as the enamel knots [1]. During further differentiation, stratum interme

2 ORTODONCIE rocïnõâk19 dium, reticulum stellate and inner dental epithelium becomes integrated from the epithelial part and the future tooth pulp organizes from the mesenchymal part of the tooth germ. On the border of both layers, dentin secreting odontoblasts differentiate from the mesenchyme and enamel producing ameloblasts from the epithelium. During odontogenesis, the tooth germ integrates with the surrounding tissues to form afunctional tooth-bone complex [24]. To study particular single cells or specific populations bound in tissues, the methods of choice were limited mostly to histology, histochemistry, immunohistochemistry and in situ hybridizations. Other methods for gene expression studies in samples from bones, tooth germs and other tissues were complicated by the fact that the specimen collected for analysis often represents a wide variety of cells distinct in individual phenotype, age, and state of maturation. The repertoire of techniques for precise cell analyses of tissue bound populations has been revolutionized by the introduction of laser capture microdissection (LCM) [2]. LCM, as a modified microscopic technique (Fig. 1a), allows for selection of specific cells or cell populations within histological sections followed by contact-free catapulting of the sample into a test-tube lid for further prok integraci stratum intermedium, reticulum stelatum avnitrïnõâho zubnõâho epitelu z epiteliaâ lnõâ cï aâ sti zubnõâho zaâ kladu, zatõâmco mesenchymaâ lnõâ cï aâ st daâvaâ vznik zubnõâ pulpeï. Narozhranõ obou vrstev se diferencujõâ mesenchymaâ lnõâ, dentin sekretujõâcõâ odontoblasty a epiteliaâ lnõâ, sklovinu tvorïõâcõâ ameloblasty. V pruêbeï hu odontogeneze se zubnõâ zaâ klad integruje s okolnõâmi tkaâ neï miza vzniku funkcï nõâho komplexu zubu akosti [24]. Metody pro studium konkreâ tnõâch jednotlivyâ ch buneï k nebo specifickyâch populacõâ vaâ zanyâch ve tkaânõâch byly omezeny nahistologii, histochemii, imunohistochemii a in situ hybridizace. Jine metody pro studium genoveâ exprese ve vzorcõâch kostõâ, zubnõâch zaâ kladuê adalsï õâch tkaâ nõâ byly komplikovaâ ny skutecï nostõâ, zïe vzorek odebranyâ pro analyâzu cï asto zahrnoval smeï s buneï k ruê znyâ ch fenotypuê, staâ rïõâ astaâ dia maturace. Revoluci v repertoaâ ru technik pro prïesneâ buneï cï neâ analyâ zy z tkaâ nï oveï vaâ zanyâ ch populacõâ znamenalo zavedenõâ laseroveâ zaâ chytoveâ mikrodisekce (LCM) [2]. LCM jako modifikovanaâ mikroskopickaâ technika(obr. 1a) umozïnï uje vyâbeï r jednotlivyâch buneï k nebo buneïcïnyâch populacõâ v raâ mci histologickeâ horïezu, kteryâ je naâ sledovaâ n bezkontaktnõâm katapultem vzorku do võâcï kazkumavky pro dalsï õâ zpracovaâ nõâ (Obr. 1b). StrucÏ neï shrnuto, nejprve je barvenyâ nebo nebarvenyâ histologickyâ rïez na beïzïneâ m nebo membraâ nou kryteâ m sklu umõâsteï n pod LCM mikroskop. V dalsï õâm kroku je vyuzïõâvaâ no zobrazenõâ zorneâ ho pole s tkaâ nõâ naobrazovce pocï õâta cï e, kde jsou pohybem mysï i zakresleny bunï ky pro vyâbeï r. Pote je nad rïez umõâsteïnovõâcï ko zkumavky naplneïneâ vodou, pufrem nebo jinou tekutinou. V dalsï õâm kroku je prïesneï podle zakresleneâ linie proveden laserovyâ rïez (Obr. 2). RÏ ez muêzïe byât ihned naâ sledovaâ n katapultem nebo lze katapult nastavit nezaâ visle pozdeï ji. TõÂmto zpuê sobem je vybranaâ oblast tkaâneï vystrïelenajako jeden kus. ObdobneÏ mohou byâ t katapultovaâ ny jednotliveâ body. Obr. 1a. Syste m laseroveâ zaâ chytoveâ mikrodisekce (Olympus). CÏ erveneï vyznacï enyâ vyârïez je v detailu popsaâ n naobraâ zku 1b. Fig. 1a. Laser capture microdissection system (Olympus). The red frame is described in detail in Fig. 1b. Obr. 1b. Nastavenõ LCM na selekci buneï k/tkaâ nõâ a jejich katapult do zkumavky. 1-laser, 2-opticka cesta, 3-koncentrovany laserovyâ paprsek, 4-konfoka lnõâ zesõâlenõâ (rovinavzorku), 5-mikroskopicke sklo se vzorkem, 6-smeÏ r umõâsteï nõâ zkumavky prïed katapultem (musõâ byât nad vzorkem), 7-võÂcÏ ko zkumavky na zaâ chyt katapultovaneâ ho vzorku. Fig. 1b. Setting of LCM for cell/tissue selection and folowing catapult into the test tube. 1-laser, 2-optical pathway, 3-concentrated laser beam, 4-confocal volume (sample level), 5-microscopic slide with the sample, 6-way of positioning the test tube prior to catapult (must be above the sample), 7-test tube lid for selected catapulted sample capture

3 rocïnõâk19 ORTODONCIE V obou prïõâstupech je vzorek lokalizovaâ n ve võâcï ku zkumavky, odkud je centifugacõâ prïemõâsteï n najejõâ dno pro dalsï õâ zpracovaâ nõâ. V prïõâpadeï veï tsï õâch barvenyâ ch vzorkuê lze pomocõâ kameroveâ ho systeâ mu snadno oveï rïit jejich prïõâtomnost ve võâcï ku zkumavky. Ve stomatologickeâ mvyâ zkumu zahrnuje vyuzï itõâ LCM zejmeâ nasledovaâ nõâ genoveâ exprese in vivo zalozï eneâ na izolaci mrna naâ sledovaneâ reverznõâ transkripcõâ a polymeraâ zovou rïeteï zovou reakcõâ. Jednotlive bunï ky jako naprï. odontoblasty zõâskaneâ LCM zuê staâvaâ jõâ chemicky nezmeï neï ny, cï õâmzï jsou umozïneï ny prïesneâ molekulaâ rnõâ abiochemickeâ analyâ zy [3, 4]. S vyuzï itõâm LCM byladokumentovaâ na exprese PTHrP (parathyroid hormonerelated protein) v reticulum stellatum [5, 6]. V mikrodisekovanyâ ch vzorcõâch bylaprovaâ deï na kvantitativnõâ analyâ zalamininu aintegrinu nauâ rovni mrna zauâ cï e- lem zhodnocenõâ mozï nyâ ch rolõâ teï chto molekul v adhezõâch [7] abylaukaâ zaâ na exprese kalpainu u mysï õâch molaâ ruê [8]. LCM bylavyuzï itatakeâ pro genovou analyâ zu, zejmeâ na TGF-beta u potkana, a to v periodontaâ lnõâm ligamentu, charakteristickeâ populaci buneï k, kterou je vsï ak obtõâzïneâ zõâskat prïõâmo [9, 10]. Exprese TGF-beta bylazkoumaâ na take u mikrodisekovanyâ ch vzorkuê vazivaperiodontaâ lnõâho aparaâ tu aprïi studiu mechanismuê aktivnõâ erupce molaâ ruê [10]. LCM byladaâ le vyuzï itaprïi detekci exprese IL-10 v zubnõâm folikulu u potkanuê [11], CSF-1 v ameloblastech a odontoblastech osteopetrotickyâch (op/op) mysï õâ pro odhalenõâ op/op mutace naformovaâ nõâ primaâ rnõâ zubnõâ matrix [12]. Take molekuly souvisejõâcõâ s vyâ vojem kostõâ jako je RANKL [24] byly stu- cessing (Fig. 1b). Briefly summarized, the stained or unstained histological section is placed on a common or membrane coated slide under the LCM microscope in the first step. The following step uses the display of the visual field with the tissue on a computer screen to gate the cells of interest by a line made by the mouse movement. Afterwards, the test tube lid filled with water, buffer or other suitable liquid becomes positioned above the section. The next step is a laser cut exactly performed on the drawn line (Fig. 2). The cut can be immediately followed by a catapult or the catapult can be set independently later. This way, the selected tissue area becomes catapulted in one piece. Alternatively, the area can be catapulted as individual spots. In both approaches, the sample is located in the test tube lid to be centrifuged into the tube and further processed. In the case of larger stained samples, the presence of the catapulted area in the lid can be easily checked using a camera system. In dental research, the exploitation of LCM covers particularly in vivo gene expression investigation based on mrna isolation followed by reverse transcription and polymerase chain reaction. Individual cells, such as odontoblasts obtained by LCM are chemically unaltered, allowing accurate molecular and biochemical analyses [3, 4]. Using LCM, PTHrP (parathyroid hormone-related protein) expression was documented in the stellate reticulum [5, 6]. Quantitative analysis of laminin and integrin mrna from microdissected samples was performed to evaluate possible roles of these molecules in adhesion [7] and the expression of calpains in mouse molar was Obr. 2. Katapult vybraneâ buneï cï neâ populace metodou LCM na prïõâkladu duktuê mysï õâ slinneâ zïlaâ zy. Cely proces je rïõâzen naobrazovce pocï õâta cï e. 1-vzorek barvenyâ hematoxylinem a eosinem umõâsteï nyâ napodlozï nõâm skle pokryteâ m termostabilnõâ membraâ nou, 2-vyÂbeÏ r oblasti pro katapult kresbou naobrazovce pocïõâtacï e, 3-katapult vybraneâ oblasti (na skle zuê stane odpovõâdajõâcõâ praâ zdnyâ prostor). Fig. 2. Catapult of selected cell population by the LCM method, an example of mouse salivary gland ducts. The entire procedure is controlled on the computer screen. 1-sample stained by hematoxylin-eosin placed on a thermostabile membrane coated slide, 2- selection of area of intest on the computer screen, 3-catapult of the selected area (corresponding empty space appears on the slide)

4 ORTODONCIE rocïnõâk19 dovaâ ny v mikrodisekovanyâ ch vzorcõâch ze zubnõâho folikulu [13, 14]. U poraneï nõâ zubuê bylasledovaâ nahladina exprese mrna u proteinuê asociovanyâ ch s tvrdyâ mi tkaâneï mi (osteopontin, osteonektin, osteokalcin) a alfa 2 deltapodjednotky napeï tõâm rïõâzeneâho vaâ pnõâkoveâ ho kanaâ lu (CACNA2D1) v apikaâ lnõâ cïaâ sti akoronaâ rnõâ cïaâ sti pulpy. ReverzneÏ transkripcï nõâ-polymeraâ zovaâ rïeteï zovaâ reakce (RT-PCR) byla provaâdeï nanalcm vzorcõâch [15]. BeÏ hem poslednõâho desetiletõâ bylo dosazï eno mnoha vyâ znamnyâ ch vyâ sledkuê praâ veï s vyuzï itõâm teâ to elegantnõâ techniky, ato zejmeâ nanauâ rovni nukleovyâ ch kyselin, kde je mozïnaâ amplifikace. OvsÏem v prïõâpadech, kdy amplifikacï nõâ metody nejsou dostupneâ, se hlavnõâ vyâhody LCM vytraâ cejõâ. Z tohoto duê vodu vyâsledky dosazï eneâ v proteomice zaostaâ vajõâ za genomickyâ mi atranskriptomickyâ mi studiemi [16, 17].Z duê vodu prïekonaâ nõâ obtõâzï õâ v zõâskaâ nõâ dostatecïneâ ho mnozï stvõâ tkaâ nõâ abuneïk pro proteinovou analyâ zu byl navrzï en novyâ prïõâstup zalo- shown [8]. LCM was used also in gene analysis, particularly TGF-beta in the rat periodontal ligament, a distinct population of cells, which is difficult to be obtained directly [9, 10]. TGF-beta expression was also examined in microdissected samples of the periodontal ligament to follow mechanisms of active eruption of molars [10]. LCM was further used to detect IL-10 gene expression in the rat dental follicle [11], CSF-1 in ameloblasts and odontoblasts of osteopetrotic (op/op) mice to see any impact of the op/op mutation on the primary tooth matrix formation [12]. Also bone related molecules, such as RA- NKL [24], were examined in laser microdissected samples from the dental follicle [13, 14]. In dental injuries, mrna expression levels of hard tissue-associated proteins (osteopontin, osteonectin, and osteocalcin) and calcium channel voltage-dependent alpha 2 delta subunit 1 (CACNA2D1) in the apical and coronal portions of the pulp. Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) was performed on LCM samples [15]. Obr. 3. Kombinace LCM s pruê tokovou cytometriõâ pro analyâzu specifickyâch tkaânï oveï vaâ zanyâch buneïcïnyâch populacõâ na uâ rovni jednotlivyâch buneï k naprïõâkladu mysï õâho primaâ rnõâho sklovinneâ ho uzlu (PEK). Kryoprezervovane hlavoveâ cï aâ sti embryajsou zpracovaâ ny nafrontaâ lnõâ rïezy (25 mm), rïezy obsahujõâcõâ PEK jsou umõâsteï ny namembraâ nou krytaâ mikroskopickaâ sklapro LCM. 1-kompaktnõ vybranaâ populace buneï k PEK je katapultovaâ nado võâcï ka zkumavky, 2-kompaktnõ cï aâ st tkaâ neï je stocï enado zkumavky, 3-ve zkumavce jsou rozvolneï ny jednotliveâ bunï ky, 4-intaktnõ volneâ bunï ky mohou byât vyuzï ity pro libovolnou cytometrickou analyâzu, 4-po znacï enõâ jsou volneâ bunï ky vyhodnoceny pruê tokovyâ m cytometrem azastoupenõâ pozitivnõâch buneï k je vyjaâ drïeno v procentech (zde demonstrovaâ n vyâsledek TUNEL testu pro detekci apoptotickyâch buneï k). Fig. 3. Combination of LCM and flow cytometry for single cell analysis of specific tissue bound cell populations, an example of the mouse primary enamel knot (PEK). Cryopreserved embryonic heads are sectioned (25 mm), sections containing the PEK are placed on membrane coated slides for LCM. 1-compact selected cell population of the PEK is catapulted into the test tube lid, 2-compact tissue area is centrifuged into the test tube, 3- cells undergo individualization in the test tube, 4-intact individual cells can be used for any cytometric analysis, 4-labelled cells are evaluated by the flow cytometer and content of positive cells is expressed as percentage (here is shown a result of TUNEL test for detection of apoptotic cells)

5 rocïnõâk19 ORTODONCIE zï enyâ napruê tokoveâ cytometrii mikrodisekovanyâch vzorkuê [18]. Tato technika (LCM-FC) kombinuje vyâhody LCM, kteraâ poskytuje homogennõâ vzorky buneï k avyâ hody pruê tokoveâ cytometrie, kteraâ umozï nï uje hodnocenõâ jednotlivyâ ch buneï k. Tyto metody jsou propojeny enzymatickou a/nebo mechanickou desintegracõâ tkaâ nõâ. Vzorky jsou zõâskaâvaânyz25mm silnyâch kryorïezuê pro zajisïteï nõâ intaktnõâ strïednõâ vrstvy buneï k. Tento novyâ prïõâstup umozïnï uje analyâzu specifickyâch tkaânï oveï vaâzanyâ ch populacõâ, jako naprï. primaâ rnõâ sklovinnyâ uzel (PEK), nauâ rovni jednotlivyâch buneï k (Obr. 3). PEK se objevuje jako koncentricky usporïaâ danaâ skupinabuneï k ve strïedu zubnõâho pohaâ rku beï hem odontogeneze. PEK je obklopen epiteliaâ lnõâ cervikaâ lnõâ smycï kou, jejõâzï ruê st podporujõâpraâveï signaâ ly z nedeï lõâcõâho se PEK. TõÂmto zpuê sobem dosaâ hne zubnõâ zaâ klad tvaru zvonku, kdy je mesenchymaâ lnõâ papila zvolna obklopovaâ naepiteliaâ lnõâ cïaâ stõâ atak se objevuje zaâ kladnõâ forma pro budoucõâ mineralizovanyâ zub. Po splneï nõâ sveâ signaâ lnõâ funkce jsou bunï ky PEK eliminovaâ ny apoptoâ zou. Tyto nepocï etneâ specifickeâ bunï ky jsou vsï ak vysoce duê lezï iteâ pro zdaâ rnyâ vyâ voj dentice. LCM je metodou vyâ razneï napomaâ hajõâcõâ prïi zõâskaânõâcï isteâ populace PEK buneï k pro dalsï õâ stadium odontogeneze. Proteomicke analyâ zy jako SELDI (surface enhanced laser desorption/ionization) a MALDI (matrix assisted laser desorption/ionization) produkujõâ spolehliveâ vyâsledky jizï z neï kolikabuneï k, cozï cï inõâ tyto naâ rocï neâ prïõâstupy vhodnyâ mi pro hodnocenõâ LCM vzorkuê [19, 20]. BiomedicõÂnske aplikace mikrocï ipoveâ analyâ zy proteinuê [21] aktuaâ lneï otevrïely dalsï õâ alternativnõâ prïõâstup pro vyuzï itõâ LCM technologiõâ. Takove techniky jsou zalozï eny zejmeâ nanavyuzï itõâ extraktuê LCM zachyceneâ ho materiaâ lu, zatõâmco LCM-FC je zacõâlena na kompaktnõâ jednotliveâ bunï ky. MozÏ nosti aomezenõâ aktuaâ lneï pouzï õâvanyâch postupuê spojenyâ ch s hodnocenõâm LCM vzorkuê na uâ rovni proteinuê jsou staâ le diskutovaâ ny [22, 17]. AutorÏi nemajõâ komercï nõâ, vlastnickeâ nebo financï nõâ zaâ jmy na produktech nebo spolecï nostech popsanyâ ch v tomto cïlaâ nku. PodeÏ kovaâ nõâ Grantova podpora aktuaâ lnõâho vyâ zkumu: GA AV KJB (molekulaâ rnõâ odontogeneze), GA AV IAA (molekulaâ rnõâ embryogeneze), GA CÏ R 524/08/J032 (buneï cï neâ a molekulaâ rnõâ interakce beï hem vyâ voje zubuê a kostõâ), GA CÏ R 203/08/1680 (noveâ metodickeâ prïõâstupy). During the last ten years, many significant results have been achieved using this elegant technique, particularly at nucleic acid level where amplification methods are available. However, in cases where amplification is not available, the great benefits of LCM fade. Therefore, the achievements in proteomics lack behind genomic and transcriptomic studies [16, 17]. To overcome difficulties in obtaining sufficient quantities of tissues and cells for protein analyses, a novel approach based on flow cytometry of laser micro-dissected samples has been introduced [18]. The technique (LCM- FC) combines benefits of LCM providing homogenous samples of cells of interest and flow cytometry allowing for evaluation of individual cells. These methods are linked by enzymatic and/or mechanical tissue disintegration. Samples are obtained from 25 mm thick cryopreserved sections to guarantee an intact layer of cells in the middle. This novel approach allows for single cell analysis of specific tissue bound cell populations, such as the primary enamel knot (PEK) (Fig. 3). PEK appears as a concentrically arranged cell cluster at the heart of the tooth cap during prenatal odontogenesis. PEK is surrounded by epithelial cervical loop and its growth is supposted by signals from the non-dividing PEK. This way the tooth germ reaches the bell stage when the mesenchymal papilla becomes gradually wrapped by the epithelial part and thus the basic form for the final mineralized tooth appears. Therefore, the few but specific PEK cells are highly important for successful odontogenesis. After fulfilling its signalling mission, the PEK cells undergo apoptosis. LCM has greatly helped to access pure populations of PEK cells for further studies of odontogenesis. Proteomic analysis, such as SELDI (surface enhanced laser desorption/ionization) and MALDI (matrix assisted laser desorption/ionization), generate reliable results from as few as a dozen cells making these demanding approaches well suited for analysis of LCM samples [19, 20]. Biomedical application of protein microarray analysis [21] has recently opened another alternative approach to exploit LCM technology. These techniques are mostly based on extracts of LCM captured material, whereas LCM-FC targets compact individual cells. The possibilities and limitations of these recent procedures for protein evaluation in LCM samples have been still discussed [22, 17]. The authors have no comercial, proprietary, or financial interests in the products or companies described in this artikle. Acknowledgement Grant support of recent research: GA AV KJB (molecular odontogenesis), GA AV IAA (molecular embryogenesis), GA CR 524/08/J032 (cellular and molecular interactions during tooth-jawbone development), GA CR 203/08/ 1680 (new methodical approaches)

6 ORTODONCIE rocïnõâk19 Literatura/References 1. Jernvall, J.; Kettunen, P.; Karavanova, I.; Martin, L.B.; Thesleff, I.: Evidence for the role of the enamel knot as a control center in mammalian tooth cusp formation - non-dividing cells express growth-stimulating Fgf-4 gene. Int. J. dev. Biol. 1994, 38, s Simone, N.L.; Bonner, R.F.; Gillespie, J.W.; Emmert- Buck, M.R.; Liotta, L.A.: Laser-capture microdissection: opening the microscopic frontier to molecular analysis. Trends Genet. 1998, 14, s Hoffmann, M.; Olson, K.; Cavender, A.; Pasqualini, R.; Gaikwad, J.; D'Souza, R.: Gene expression in a pure population of odontoblasts isolated by laser-capture microdissection. J. dent. Res. 2001, 80, s McLachlan, J.L.; Smith, A.J.; Cooper, P.R.: Piezo-power microdissection of mature human dental tissue. Arch. oral Biol. 2003, 48, s Wise, G.E.; Ding, D.; Yao, S.: Regulation of secretion of osteoprotegerin in rat dental follicle cells. Eur. J. oral Sci. 2004, 112, s Yao, S.M.; Pan, F.H.; Wise, G.E.: Chronological gene expression of parathyroid hormone-related protein (PTHrP) in the stellate reticulum of the rat - Implication for tooth eruption. Arch. oral Biol. 2007, 52, s Kinumatsu, T.; Hashimoto, S.; Muramatsu, T.; Sasaki, H.; Jung, H.S.; Yamada, S.; Shimono, M.: Involvement of laminin and integrins in adhesion and migration of junctional epithelium cells. J. periodont. Res. 2009, 44, s Matsunaga, T.; Yamamoto, G.; Tachikawa, T.: Expression of typical calpains in mouse molar. Arch. oral Biol. 2009, 54, s Nakamura, Y.; Nomura, Y.; Arai, C.; Nodal, K.; Oikawal, T.; Kogurel, K.; Kawamoto, T.; Hanada, N.: Laser capture microdissection of rat periodontal ligament for gene analysis. Biotech. Histochem. 2007, 82, s Oikawa T.; Nomura Y.; Arai C.; Noda K.; Hanada N.; Nakamura Y.: Mechanism of active eruption of molars in adolescent rats. Eur. J. Orthodont. 2010, 22. [Epub ahead of print] 11. Liu, D.W.; Yao, S.M.; Wise, G.E.: Effect of interleukin-10 on gene expression of osteoclastogenic regulatory molecules in the rat dental follicle. Eur. J. oral Sci. 2006, 114, s Werner, S.A.; Gluhak-Heinrich, J.; Woodruff, K.; Wittrant, Y.; Cardenas, L.; Roudier, M.; MacDougall, M.: Targeted expression of cscsf-1 in op/op mice ameliorates tooth defect. Arch. oral Biol. 52, Yao, S.M.; Ring, S.; Henk, W.G.; Wise, G.E.: In vivo expression of RANKL in the rat dental follicle as determined by laser capture microdissection. Arch. oral Biol. 2004, 49, s Wise, G.E.; Yao, S.: Regional differences of expression of bone morphogenetic protein-2 and RANKL in the rat dental follicle. Eur. J. oral Sci. 2006, 114, s Kaneko, T.; Okiji, T.; Kaneko, R.; Sunakawa M.; Kaneko M.; Suda H.: Gene expression analysis of acutely traumatized pulps. J. Endod. 2010, 36, s Leary, J.F.; Szaniszlo, P.; Prow, T.; Reece, L.M.; Wang, N., Asmuth, D.M.: The importance of high-throughput cell separation technologies for genomics/proteomicsbased clinical diagnostics. Clin. Diag. Syst. 2002, 4625, s Murray, G.I.: An overview of laser microdissection technologies. ActaHistochem. 2007, 109, s Matalova, E.; Dubska, L.; Fleischmannova, J.; Chlastakova, I.; Janeckova, E.; Tucker, A.S.: Cell proliferation and apoptosis in the primary enamel knot measured by flow cytometry of laser microdissected samples. Arch. oral Biol. 2010, 55, s Bhattacharya, S.H.; Gal, A.A.; Murray, K.K.: Laser capture microdissection MALDI for direkt analysis of archival tissue. J. Proteom. Res. 2003, 2, s Espina, V.; Dettloff, K.A.; Cowherd, S.; Petricoin, E.F.; Lotta, L.A.: Use of proteomic analysis to monitor responses to biological therapies. Exp. Opin. Biol. Ther. 2004, 4, p Spisak, S.; Guttman, A.: Biomedical applications of protein microarrays. Cur. Med. Chem. 2009, 16, s Craven, R.A.; Banks, R.E.: Laser capture microdissection and proteomics: Possiblities and limitation. Proteomics 2001, 1, s FleischmannovaÂ, J.; KrejcÏ õâ, P.; MatalovaÂ, E.; MõÂsÏ ek, I.: Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâch zaâ kladuê. Ortodoncie 2007, 16, cï.4, s KrejcÏ õâ, P.; MatalovaÂ, E.; FleischmannovaÂ, J.; MõÂsÏ ek, I.: Molekula rnõâ souhramorfogeneze zubuê a cï elistnõâch kostõâ, souvisejõâcõâ poruchy. CÏ aâ st 2: Remodelace a defekty. Ortodoncie 2009, 18, cï.5, s Doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, PhD. LaboratorÏ embryologie zï ivocï ichuê U ZÏ FG AV CÏ R, v.v.i. VeverÏõ 97, Brno CÏ lenskyâ poplatek pro rok 2011 cï inõâ 1500,- KcÏ nebo 65,- EUR. CÏ lenoveâ v zameï stnaneckeâ m vztahu 800,- KcÏ nebo 35,- EUR. Postgraduanti, duê chodci a zïeny na materïskeâ dovoleneâ 300,- KcÏ nebo 15,- EUR. RegistracÏ nõâ polatek cï inõâ 500,- KcÏ nebo 20,- EUR. PrÏedplatne cï asopisu Ortodoncie pro necï leny CÏ OSje 1000,- KcÏ za rok nebo 40,- EUR. U hrada poplatku do , cï.uâ.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodneâ cï õâslo. PrÏi nezaplacenõâ prïõâspeï vkuê po dvou põâsemnyâch urgencõâch bude ukoncï eno cï lenstvõâ v CÏ OS

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE ORTODONCIE rocïnõâk22 VyuzÏ itõâ modernõâch DNA metod ve vyâ zkumu molekulaâ rnõâch prïõâcï in hypodoncie Modern DNA methods in the research of molecular causes of hypodontia *, **doc. RNDr. Omar SÏ eryâ,

More information

Tooth Formation. Chapter 1

Tooth Formation. Chapter 1 Chapter Tooth Formation Teeth develop from epithelial cells from the mucosal lining of the oral cavity and cranial neural crest-derived ectomesenchymal cells. These latter cells originate at the ectodermal/neuroectodermal

More information

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development

Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development ORTODONCIE rocïnõâk16 Molekula rnõâ podstata vyâ voje zubnõâchzaâ rodkuê Molecular basis of toothgerm development *,**RNDr.Jana FleischmannovaÂ, Ph.D., ***MUDr. PrÏemysl KrejcÏ õâ, Ph.D., *,****RNDr.

More information

Secondary dentition permanent teeth - 32. Primary dentition deciduous teeth - 20

Secondary dentition permanent teeth - 32. Primary dentition deciduous teeth - 20 Department of Histology and Embryology, P. J. Šafárik University, Medical Faculty, Košice DEVELOPMENT OF TEETH: Sylabus for foreign students Dental medicine Author: doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD. Primary

More information

Development of Teeth

Development of Teeth Development of Teeth Dr. Khaldoun Darwich Specialist in Oral and Maxillo-Facial Surgery Hamburg University PhD Hamburg University Academic Teacher - Department of OMF Surgery in Damascus University Instructor

More information

PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections

PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections rocïnõâk22 ORTODONCIE PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu infekcïnõâho agens Dental light-curing units and the riskof infections *MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ, **Doc.

More information

Retence premolaâruê Unerupted premolars

Retence premolaâruê Unerupted premolars rocïnõâk17 ORTODONCIE Retence premolaâruê Unerupted premolars MUDr.Hana BenesÏ ovaâ, MUDr.Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. OddeÏ lenõâ ortodoncie a rozsïteï povyâch vad, stomatologickaâ klinika 3. LF UK, FN KraÂ

More information

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno rocïnõâk24 ORTODONCIE Databa ze trojrozmeï rnyâ ch modeluê oblicï eje deï tõâ a jejõâ vyuzï itõâ v ortodoncii Database of 3D models of children's faces and its use in orthodontics Mgr. Marie JandovaÂ,

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk23 ORTODONCIE Sekvenace cïaâ sti genu pro PAX9 a mozïnaâ spojitost nalezenyâ ch polymorfizmuê s agenezõâ zubuê Sequencing of the region of the PAX9 gene and possible connection between discovered

More information

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG ORTODONCIE rocïnõâk19 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci

More information

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª.

Odborna praâce. KlõÂcÏ ovaâ slova: okluze, systeâ m hodnocenõâ ¹Objective grading system for dental cast and panoramatic radiographsª. rocïnõâk21 ORTODONCIE Hodnocenõ vyâ sledneâ okluze u pacientuêprezentovanyâch postgraduaâ lnõâmi leâ karïi u atestacïnõâ zkousïky Assessment of occlusion in patients presented by postgraduate students

More information

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review.

Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. Kotevnõ miniimplantaâ ty. Souhrnny referaât. Miniimplants for orthodontic anchorage. Systematic review. MUDr. VladimõÂr Filipi Ortodonticke oddeï lenõâ, Stomatologicka klinikafn u sv.anny alf MU v

More information

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position ORTODONCIE PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position rocïnõâk24 MDDr. Michaela HadrovaÂ, MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, PhD., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana Tycova Ortodonticke oddeï lenõâ, StomatologickaÂ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk7 ZmeÏ ny profilu oblicï eje ve spolecï enskyâchcï asopisech v pruêbeï hu 0. stoletõâ Changes of face profiles in fashion magazines during the 0th century MUDr.KaterÏina UtõÂkalovaÂ, MUDr.Ivo Marek,

More information

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics

Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics ORTODONCIE rocïnõâk23 Elasticke moduly v ortodoncii Elastic modules in orthodontics MUDr. Alena Forma nkovaâ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph. D. OddeÏ lenõâ ortodoncie arozsïteï povyâch vad StomatologickeÂ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Tvar zubnõâho oblouku po uzaâ veï ru rozsïteï poveâ ho defektu posunem zubuê The shape of a dental arch after the closure of cleft space by movement of teeth MUDr. Helena KopovaÂ, MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ,

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika rocïnõâk17 cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 17 Rok (Year): 2008 CÏ õâslo (Number): 3 _ Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

More information

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite

JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite ORTODONCIE rocïnõâk20 JednostranneÏ zkrïõâzï enyâ skus Unilateral crossbite MUDr. Zuzana KrizÏanovaÂ, MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D. Ortodonticke oddeï lenõâ, Fakultnõ nemocnice u sv. Anny Brno

More information

Tooth tissue and organ regeneration using stem cells. Research Institute for Science and Technology, Tokyo University of Science, Chiba, Japan

Tooth tissue and organ regeneration using stem cells. Research Institute for Science and Technology, Tokyo University of Science, Chiba, Japan 29 Special Issue: Mesenchymal Stem Cells Mini Review Tooth tissue and organ regeneration using stem cells Kentaro Ishida 1), Masamitsu Oshima 1) 1, 2, 3, ) and Takashi Tsuji 1) Research Institute for Science

More information

Knowledge in Motion SCI Education Series

Knowledge in Motion SCI Education Series Knowledge in Motion SCI Education Series Neuroregenerative Properties of Dental Pulp Stem Cells and their Future Potential to Improve Neurological Outcomes in SCI Ricardo Battaglino, PhD Alpdogan Kantarci,

More information

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review.

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ, MUDr. Hana TycovaÂ, MUDr. Josef KucÏ era Ortodonticke oddeï lenõâ StomatologickeÂ

More information

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis

Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis Implantace do prïipraveneâ mezery prïi agenezi hornõâho postrannõâho rïezaâku Dental implant into the prepared space in upper lateral incisor agenesis *MUDr. Alena MottlovaÂ, **MUDr. Martin Kotas, Ph.D.,

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk21 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika ORTODONCIE rocïnõâk16 ORTODONCIE cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 16 Rok (Year): 2007 CÏ õâslo (Number): 5 _ Obsah (Contens):

More information

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic

MUDr. Radek Kokaisl, Praha, Czech Republic Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 19 Rok (Year): 2010 CÏ õâslo (Number): 1 Indexova no: Bibliographia Medica CÏ

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 3 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Development of the skin and its derivatives

Development of the skin and its derivatives Development of the skin and its derivatives Resources: http://php.med.unsw.edu.au/embryology/ Larsen s Human Embryology Chapter 7 The Developing Human: Clinically Oriented Embryology Dr Annemiek Beverdam

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE Farmaka a jejich mozïnyâ vztah k ortodontickeâ leâcïbeï. Souborny referaât. Pharmaceuticals - potential effects on orthodontic treatment. Systematic review. MDDr. Jana PtaÂcÏ kovaâ Ortodonticke oddeï

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT FORM 1363 (E) (12-93) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Popis jednotlivyâ ch zahranicï nõâch staâ tnõâch dluhuê

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

Lassen Community College Course Outline

Lassen Community College Course Outline Lassen Community College Course Outline BIOL-25 Human Anatomy and Physiology I 4.0 Units I. Catalog Description First semester of a two semester sequence covering structure and function, integration and

More information

Transforming growth factor βs (TGF-βs)

Transforming growth factor βs (TGF-βs) ORIGINAL PAPER Temporal and spatial expression of TGF-β 2 in tooth crown development in mouse first lower molar J.Y. Li, 1 B. Hu, 1 X.J. Wang, 1 S.L. Wang 1,2 1 Salivary Gland Disease Center and the Molecular

More information

STEM CELLS IN BIOLOGICALLY- ENGINEERED TEETH BY ELIZABETH BLYTH. Grade awarded: Pass with Distinction

STEM CELLS IN BIOLOGICALLY- ENGINEERED TEETH BY ELIZABETH BLYTH. Grade awarded: Pass with Distinction STEM CELLS IN BIOLOGICALLY- ENGINEERED TEETH BY ELIZABETH BLYTH Grade awarded: Pass with Distinction RESEARCH PAPER BASED ON PATHOLOGY LECTURES AT MEDLINK and VET- MEDLINK 2014 Abstract This paper discusses

More information

Mammary glands: Development & Milk production. By Iita and Ville

Mammary glands: Development & Milk production. By Iita and Ville Mammary glands: Development & Milk production By Iita and Ville Structure of the Mammary Glands Development : introduction Mammary glands are unique that only mammals have them and their development reaches

More information

Biotechnology. Srivatsan Kidambi, Ph.D.

Biotechnology. Srivatsan Kidambi, Ph.D. Stem Stem Cell Cell Engineering-What, Biology and it Application Why, How?? to Biotechnology Srivatsan Kidambi, Ph.D. Assistant Professor Department of Chemical & Biomolecular Engineering University of

More information

Unit title: Cell Biology

Unit title: Cell Biology Unit title: Cell Biology Unit code: T/601/0215 QCF level: 4 Credit value: 15 Aim This unit provides an understanding of the structure of a cell and how the cell functions, divides, differentiates and adopts

More information

FACULTY OF HEALTH SCIENCES SCHOOLS OF ANATOMICAL SCIENCES AND PHYSIOLOGY ORAL BIOLOGY FOR DENTAL STUDENTS: BDS III (ANAT 3030) TEST 3: 26 May 2011

FACULTY OF HEALTH SCIENCES SCHOOLS OF ANATOMICAL SCIENCES AND PHYSIOLOGY ORAL BIOLOGY FOR DENTAL STUDENTS: BDS III (ANAT 3030) TEST 3: 26 May 2011 UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, JOHANNESBURG FACULTY OF HEALTH SCIENCES SCHOOLS OF ANATOMICAL SCIENCES AND PHYSIOLOGY ORAL BIOLOGY FOR DENTAL STUDENTS: BDS III (ANAT 3030) TEST 3: 26 May 2011 TIME = 100

More information

11/19/2008. Gene analysis. Sequencing PCR. Northern-blot RT PCR. Western-blot Sequencing. in situ hybridization. Southern-blot

11/19/2008. Gene analysis. Sequencing PCR. Northern-blot RT PCR. Western-blot Sequencing. in situ hybridization. Southern-blot Recombinant technology Gene analysis Sequencing PCR RNA Northern-blot RT PCR Protein Western-blot Sequencing Southern-blot in situ hybridization in situ hybridization Function analysis Histochemical analysis

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE rocïnõâk22 ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 22 Rok (Year): 2013 CÏ õâslo (Number): 1 CÏ asopis

More information

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch ORTODONCIE rocïnõâk19 Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch * MUDr. Bc. ZdeneÏ k Haken, * MUDr. Hana TycovaÂ, ** Mgr. KaterÏina Langova *

More information

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 54 RozeslaÂna dne 6. rïõâjna 2003 Cena KcÏ 85,50 OBSAH: 116. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o prïijetõâ EvropskeÂ

More information

IKDT Laboratory. IKDT as Service Lab (CRO) for Molecular Diagnostics

IKDT Laboratory. IKDT as Service Lab (CRO) for Molecular Diagnostics Page 1 IKDT Laboratory IKDT as Service Lab (CRO) for Molecular Diagnostics IKDT lab offer is complete diagnostic service to all external customers. We could perform as well single procedures or complex

More information

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets ORTODONCIE rocïnõâk20 Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and s *MUDr. Beata KonkolskaÂ, *Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen,

More information

STEM CELL FELLOWSHIP

STEM CELL FELLOWSHIP Module I: The Basic Principles of Stem Cells 1. Basics of Stem Cells a. Understanding the development of embryonic stem cells i. Embryonic stem cells ii. Embryonic germ cells iii. Differentiated stem cell

More information

Aetiology and Pathology of Periodontal Disease. Dr. Wendy Turner

Aetiology and Pathology of Periodontal Disease. Dr. Wendy Turner Aetiology and Pathology of Periodontal Disease Dr. Wendy Turner Lecture Outline Periodontal structures and the inflammatory response Periodontal disease progression stages Pathogenesis and the host response

More information

STANDARD 2 Students will demonstrate appropriate safety procedures and equipment use in the laboratory.

STANDARD 2 Students will demonstrate appropriate safety procedures and equipment use in the laboratory. BIOTECHNOLOGY Levels: 11-12 Units of Credit: 1.0 CIP Code: 51.1201 Prerequisite: Biology or Chemistry Skill Certificates: #708 COURSE DESCRIPTION is an exploratory course designed to create an awareness

More information

Case Report(s): Uncomplicated Crown Fractures

Case Report(s): Uncomplicated Crown Fractures Case Report(s): Uncomplicated Crown Fractures Tooth fractures can be classified as follows: Uncomplicated crown fracture = fracture limited to the crown of the tooth with dentin exposure but no pulp exposure.

More information

For additional information on the program, see the current university catalog.

For additional information on the program, see the current university catalog. For information call: Tel: (818) 77-81 Fax: (818) 77-08 E-mail: chemistry.office@csun.edu Website: http://www.csun.edu/chemistry Or write: Department of Chemistry and Biochemistry California State University,

More information

Chapter 9. Biotechnology and Recombinant DNA Biotechnology and Recombinant DNA

Chapter 9. Biotechnology and Recombinant DNA Biotechnology and Recombinant DNA Chapter 9 Biotechnology and Recombinant DNA Biotechnology and Recombinant DNA Q&A Interferons are species specific, so that interferons to be used in humans must be produced in human cells. Can you think

More information

CURRICULUM VITAE DONNA C. HERMEY. Ph.D. (Anatomy and Cell Biology) June 1994 Temple University School of Medicine Philadelphia, PA

CURRICULUM VITAE DONNA C. HERMEY. Ph.D. (Anatomy and Cell Biology) June 1994 Temple University School of Medicine Philadelphia, PA CURRICULUM VITAE DONNA C. HERMEY EDUCATION: B.S. (Biology) May 1988 Muhlenberg College Allentown, PA PROFESSIONAL POSITIONS: Ph.D. (Anatomy and Cell Biology) June 1994 Temple University School of Medicine

More information

Appendix 2 Molecular Biology Core Curriculum. Websites and Other Resources

Appendix 2 Molecular Biology Core Curriculum. Websites and Other Resources Appendix 2 Molecular Biology Core Curriculum Websites and Other Resources Chapter 1 - The Molecular Basis of Cancer 1. Inside Cancer http://www.insidecancer.org/ From the Dolan DNA Learning Center Cold

More information

Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics

Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics Jordan University of Science and Technology Faculty of Graduate Studies Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics The Master Degree in Dentistry/ Orthodontics is awarded by the

More information

The Need for a PARP in vivo Pharmacodynamic Assay

The Need for a PARP in vivo Pharmacodynamic Assay The Need for a PARP in vivo Pharmacodynamic Assay Jay George, Ph.D., Chief Scientific Officer, Trevigen, Inc., Gaithersburg, MD For further infomation, please contact: William Booth, Ph.D. Tel: +44 (0)1235

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Control of Gene Expression

Control of Gene Expression Control of Gene Expression What is Gene Expression? Gene expression is the process by which informa9on from a gene is used in the synthesis of a func9onal gene product. What is Gene Expression? Figure

More information

FGF-1 as Cosmetic Supplement

FGF-1 as Cosmetic Supplement FGF-1 as Cosmetic Supplement Ing-Ming Chiu, Ph.D. Professor, Internal Medicine and Molecular and Cellular Biochemistry The Ohio State University Columbus, Ohio, U.S.A. GENTEON USA Fibroblast Growth Factor

More information

Chapter 5: Organization and Expression of Immunoglobulin Genes

Chapter 5: Organization and Expression of Immunoglobulin Genes Chapter 5: Organization and Expression of Immunoglobulin Genes I. Genetic Model Compatible with Ig Structure A. Two models for Ab structure diversity 1. Germ-line theory: maintained that the genome contributed

More information

Stem Cell Research: Adult or Somatic Stem Cells

Stem Cell Research: Adult or Somatic Stem Cells Chiang 1 Stem Cell Research: Adult or Somatic Stem Cells Abstract Kelly Chiang Cluster 7 Dr. LeFebvre 07/26/10 Over the past few decades, stem cells have been a controversial topic in the scientific field.

More information

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination

Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination Sklon sagitaâ lnõâ draâhycï elistnõâho kloubu Sagittal condylar path inclination *MUDr. Michal SÏ edivec, *MUDr. Petra HofmanovaÂ, **RNDr. Lucie Grajciarova *Stomatologicka klinikadeï tõâ adospeï lyâ

More information

Biochemistry Major Talk 2014-15. Welcome!!!!!!!!!!!!!!

Biochemistry Major Talk 2014-15. Welcome!!!!!!!!!!!!!! Biochemistry Major Talk 2014-15 August 14, 2015 Department of Biochemistry The University of Hong Kong Welcome!!!!!!!!!!!!!! Introduction to Biochemistry A four-minute video: http://www.youtube.com/watch?v=tpbamzq_pue&l

More information

Friday 29 th April 2016

Friday 29 th April 2016 8.00 9.00 Registration and coffee/bread 9.00 9.45 1. Status of Dental Traumatology worldwide. Is prevention realistic? Lars Andersson Presently almost all countries have published data on the dental trauma

More information

CCR Biology - Chapter 9 Practice Test - Summer 2012

CCR Biology - Chapter 9 Practice Test - Summer 2012 Name: Class: Date: CCR Biology - Chapter 9 Practice Test - Summer 2012 Multiple Choice Identify the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Genetic engineering is possible

More information

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Biochemistry

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Biochemistry Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Biochemistry The Master Degree in Medical Laboratory Sciences /Clinical Biochemistry, is awarded by the Faculty of Graduate Studies

More information

TECHNOLOGY PATENTS IN THE (CONTINUED)... 16

TECHNOLOGY PATENTS IN THE (CONTINUED)... 16 CHAPTER ONE: INTRODUCTION... 1 STUDY GOALS AND OBJECTIVES... 1 REASONS FOR DOING THIS STUDY... 1 SCOPE AND FORMAT... 1 METHODOLOGY AND INFORMATION SOURCES... 2 INTENDED AUDIENCE... 2 ANALYST CREDENTIALS...

More information

Chapter 2 Phosphorus in the Organic Life: Cells, Tissues, Organisms

Chapter 2 Phosphorus in the Organic Life: Cells, Tissues, Organisms Chapter 2 Phosphorus in the Organic Life: Cells, Tissues, Organisms As already mentioned (see Chap. 1 ), in the living cell phosphorus plays a decisive role in three different essential structures: In

More information

Osteoblast Differentiation and Mineralization

Osteoblast Differentiation and Mineralization Osteoblast Differentiation and Mineralization Application Note Background Osteoblasts are specialized fibroblasts that secrete and mineralize the bone matrix. They develop from mesenchymal precursors.

More information

Chapter 10 Manipulating Genes

Chapter 10 Manipulating Genes How DNA Molecules Are Analyzed Chapter 10 Manipulating Genes Until the development of recombinant DNA techniques, crucial clues for understanding how cell works remained lock in the genome. Important advances

More information

The correct answer is c B. Answer b is incorrect. Type II enzymes recognize and cut a specific site, not at random sites.

The correct answer is c B. Answer b is incorrect. Type II enzymes recognize and cut a specific site, not at random sites. 1. A recombinant DNA molecules is one that is a. produced through the process of crossing over that occurs in meiosis b. constructed from DNA from different sources c. constructed from novel combinations

More information

The Making of the Fittest: Evolving Switches, Evolving Bodies

The Making of the Fittest: Evolving Switches, Evolving Bodies OVERVIEW MODELING THE REGULATORY SWITCHES OF THE PITX1 GENE IN STICKLEBACK FISH This hands-on activity supports the short film, The Making of the Fittest:, and aims to help students understand eukaryotic

More information

PALM MicroBeam from Carl Zeiss LCM. Life Cell Applications. for. Ulrich Sauer, MI Labs, Munich. Carl Zeiss MicroImaging

PALM MicroBeam from Carl Zeiss LCM. Life Cell Applications. for. Ulrich Sauer, MI Labs, Munich. Carl Zeiss MicroImaging PALM MicroBeam from Carl Zeiss LCM for Life Cell Applications Ulrich Sauer, MI Labs, Munich Why Microdissection? PALM MicroBeam System design Solid State Laser 355nm Advantages: - No harm to DNA, RNA and

More information

CAP Accreditation Checklists 2015 Edition

CAP Accreditation Checklists 2015 Edition CAP Accreditation Checklists 2015 Edition The College of American Pathologists (CAP) accreditation checklists contain the CAP accreditation program requirements, developed on more than 50 years of insight

More information

Biology Ch 10 Cell Growth & Division ( )

Biology Ch 10 Cell Growth & Division ( ) Name Class Date Biology Ch 10 Cell Growth & Division (10.1-10.2) For Questions 1 4, write True if the statement is true. If the statement is false, change the underlined word or words to make the statement

More information

Introduction to Proteomics

Introduction to Proteomics Introduction to Proteomics Åsa Wheelock, Ph.D. Division of Respiratory Medicine & Karolinska Biomics Center asa.wheelock@ki.se In: Systems Biology and the Omics Cascade, Karolinska Institutet, June 9-13,

More information

An Overview of Cells and Cell Research

An Overview of Cells and Cell Research An Overview of Cells and Cell Research 1 An Overview of Cells and Cell Research Chapter Outline Model Species and Cell types Cell components Tools of Cell Biology Model Species E. Coli: simplest organism

More information

The correct answer is d B. Answer b is incorrect. Transcription factors are proteins that bind DNA and trigger a change in gene expression.

The correct answer is d B. Answer b is incorrect. Transcription factors are proteins that bind DNA and trigger a change in gene expression. 1. What is a ligand? a. An integral membrane protein associated with G proteins b. A DNA-binding protein that alters gene expression c. A cytoplasmic second-messenger molecule d. A molecule or protein

More information

Introduction to Proteomics 1.0

Introduction to Proteomics 1.0 Introduction to Proteomics 1.0 CMSP Workshop Tim Griffin Associate Professor, BMBB Faculty Director, CMSP Objectives Why are we here? For participants: Learn basics of MS-based proteomics Learn what s

More information

Notch 1 -dependent regulation of cell fate in colorectal cancer

Notch 1 -dependent regulation of cell fate in colorectal cancer Notch 1 -dependent regulation of cell fate in colorectal cancer Referees: PD Dr. Tobias Dick Prof. Dr. Wilfried Roth http://d-nb.info/1057851272 CONTENTS Summary 1 Zusammenfassung 2 1 INTRODUCTION 3 1.1

More information

High-resolution MALDI-FT-ICR MS Imaging for the in-situ Analysis of Metabolites from Intact Tissues. Axel Walch. Research Unit Analytical Pathology

High-resolution MALDI-FT-ICR MS Imaging for the in-situ Analysis of Metabolites from Intact Tissues. Axel Walch. Research Unit Analytical Pathology High-resolution MALDI-FT-ICR MS Imaging for the in-situ Analysis of Metabolites from Intact Tissues Axel Walch Research Unit Analytical Pathology Neuherberg, 2016-10-12 Molecular Tissue Analysis by MALDI

More information

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Microbiology, Immunology and Serology

Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Microbiology, Immunology and Serology Course Curriculum for Master Degree in Medical Laboratory Sciences/Clinical Microbiology, Immunology and Serology The Master Degree in Medical Laboratory Sciences / Clinical Microbiology, Immunology or

More information

MOLECULAR PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS

MOLECULAR PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS MOLECULAR PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS R. M. Weinshilboum, M.D., Program Director L. Wang, M.D., Ph.D., Program Co-Director D. C. Mays, Ph.D., Associate Program Director Ph.D. Degree Course

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW SCRIPTA MEDICA (BRNO) 76 (1): 21 28, January 2003 COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW BARTÁKOVÁ S. 1, SUCHÁNEK J. 2, MIâULKA J. 2, VANùK J.

More information

Chem 452 - Lecture 8 Lipids and Cell Membranes 111111

Chem 452 - Lecture 8 Lipids and Cell Membranes 111111 Chem 452 - Lecture 8 Lipids and Cell Membranes 111111 Like carbohydrates, lipids are one of the four major classes of biomolecules, which also include the proteins, carbohydrates and nucleic acids. Lipids

More information

Top Peer Reviewed Journals Molecular Biology & Genetics

Top Peer Reviewed Journals Molecular Biology & Genetics Top Peer Reviewed Journals Molecular Biology & Genetics Presented to Iowa State University Presented by Thomson Reuters Molecular Biology & Genetics The subject discipline for Molecular Biology & Genetics

More information

Influence of the skin mechanical and microbial properties on hair growth

Influence of the skin mechanical and microbial properties on hair growth Call for Interdisciplinary Projects Sevres 2014 A General Information Project title Influence of the skin mechanical and microbial properties on hair growth Acronym TADDEI: The Ambiguous Dupond and Dupont

More information

DNA METHYLATION AND THE CONCEPT OF EPIGENETICS

DNA METHYLATION AND THE CONCEPT OF EPIGENETICS DNA METHYLATION AND THE CONCEPT OF EPIGENETICS The term Epigenetics describes heritable genetic modifications that are not attributable to changes in the primary DNA sequence. Epigenetic modifications

More information

Folding of the neural ectoderm results in the neural tube The neural tube is the precursor of the brain & spinal cord

Folding of the neural ectoderm results in the neural tube The neural tube is the precursor of the brain & spinal cord Lecture Outline The Primary Germ Layers Notochord Formation The Events of Neurulation Bottle Cells Bottle Cells & Neurulation Induction of Neural Tissue by Chordamesoderm Hensen's Node Induces Neural Axis

More information

CANCER BIOLOGY. Business from technology. 3-D model systems for

CANCER BIOLOGY. Business from technology. 3-D model systems for Business from technology 3-D model systems for CANCER BIOLOGY VTT offers a miniaturized, three-dimensional screening platform for small compound testing and drug/drug target validation. Standardized experimental

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

University of Medicine and Dentistry of New Jersey (UMDNJ)

University of Medicine and Dentistry of New Jersey (UMDNJ) University of Medicine and Dentistry of New Jersey (UMDNJ) Dual-Degree Program between the UMDNJ Graduate School of Biomedical Sciences (GSBS) And the UMDNJ School of Public Health (SPH) Leading to the:

More information

Scoring Guideline for Short FR Question 2 4 points maximum

Scoring Guideline for Short FR Question 2 4 points maximum Scoring Guideline for Short FR Question 2 4 points maximum 2. Endocrine signals are specific and can impact cells that are a relatively long distance away from the secreting endocrine gland. Choose an

More information

TOOLS sirna and mirna. User guide

TOOLS sirna and mirna. User guide TOOLS sirna and mirna User guide Introduction RNA interference (RNAi) is a powerful tool for suppression gene expression by causing the destruction of specific mrna molecules. Small Interfering RNAs (sirnas)

More information

DNA Fingerprinting. Unless they are identical twins, individuals have unique DNA

DNA Fingerprinting. Unless they are identical twins, individuals have unique DNA DNA Fingerprinting Unless they are identical twins, individuals have unique DNA DNA fingerprinting The name used for the unambiguous identifying technique that takes advantage of differences in DNA sequence

More information

Version 1 2015. Module guide. Preliminary document. International Master Program Cardiovascular Science University of Göttingen

Version 1 2015. Module guide. Preliminary document. International Master Program Cardiovascular Science University of Göttingen Version 1 2015 Module guide International Master Program Cardiovascular Science University of Göttingen Part 1 Theoretical modules Synopsis The Master program Cardiovascular Science contains four theoretical

More information

BBSRC TECHNOLOGY STRATEGY: TECHNOLOGIES NEEDED BY RESEARCH KNOWLEDGE PROVIDERS

BBSRC TECHNOLOGY STRATEGY: TECHNOLOGIES NEEDED BY RESEARCH KNOWLEDGE PROVIDERS BBSRC TECHNOLOGY STRATEGY: TECHNOLOGIES NEEDED BY RESEARCH KNOWLEDGE PROVIDERS 1. The Technology Strategy sets out six areas where technological developments are required to push the frontiers of knowledge

More information

Chetek-Weyerhaeuser High School

Chetek-Weyerhaeuser High School Chetek-Weyerhaeuser High School Anatomy and Physiology Units and Anatomy and Physiology A Unit 1 Introduction to Human Anatomy and Physiology (6 days) Essential Question: How do the systems of the human

More information

Basic Science in Medicine

Basic Science in Medicine Medical Journal of th e Islamic Republic of Iran Volume 18 Number 3 Fall 1383 November 2004 Basic Science in Medicine ] EXPANSION OF HUMAN CORD BLOOD PRIMITIVE PROGENITORS IN SERUM-FREE MEDIA USING HUMAN

More information