Odborna praâce ORTODONCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Odborna praâce ORTODONCIE"

Transcription

1 Spolupra ce ortodontisty a pedostomatologa. Interceptivnõ leâ cï ba. Cooperation of orthodontist and pedodontist. Interceptive orthodontic treatment. *MDDr. Hana RÏ ehaâcï kovaâ, *Doc. MUDr. PavlõÂna CÏ ernochovaâ, Ph.D., **Mgr. KaterÏina LangovaÂ, Ph.D. * Ortodonticke oddeï lenõâ, Stomatologicka klinikafn u sv. Anny alf MU v BrneÏ * Department of Orthodontics, Clinic of Stomatology, University Hospital of St.Anne, Masaryk University Brno ** U stav leâkarïskeâ biofyziky, LF UP Olomouc ** Department of Medical Biophysics, Medical Faculty, Palacky University Olomouc Souhrn CõÂlem studie bylo formou dotaznõâkoveâ ho sï etrïenõâ zmapovat indikace, celkovyâ zaâ jem a zkusï enosti s jednotlivyâ mi ortodontickyâ mi anomaâ liemi vhodnyâ mi k interceptivnõâ leâ cï beï z pohledu praktickeâ ho zubnõâho leâ karïe. Do studie bylo zahrnuto 448 dotaznõâkuê, ktereâ se tyâ kaly konkreâ tnõâch ortodontickyâ ch anomaâ liõâ, vhodneâ doby jejich odeslaâ nõâ na konzultaci k ortodontistovi, leâ cï ebnyâ ch postupuê a mozïnyâ ch duê sledkuê v prïõâpadeï zanedbaâ nõâ.na zaâ kladeï nasï eho sï etrïenõâ bylo v prevenci a profylaxi ortodontickyâ ch anomaâ liõâ ze strany osï etrïujõâcõâch zubnõâch leâ karïuê zjisï teï no mnoho poteï sï u- jõâcõâch vyâ stupuê, ale zaâ rovenï irïada nedostatkuê (Ortodoncie 2014, 23, cï. 4, s ). Abstract The purpose of the questionnaire survey was to map the indications, overall demand, and experience with individual orthodontic anomalies suitable for interceptive treatment from the viewpoint of a general dentist. The survey included 448 questionnaires focused on specific orthodontic anomalies, appropriate time of the first consultation with an orthodontist, therapeutic approaches, and possible consequences due to neglect. Our study brought about a number of satisfying outcomes regarding prevention and prophylaxis of orthodontic anomalies provided by general dentists, however, we also found some deficiencies (Ortodoncie 2014, 23, No. 4, p ). KlõÂcÏ ovaâ slova: Interceptivnõ leâ cï ba, ortodontickeâ anomaâ lie, spolupraâ ce ortodontisty a pedostomatologa Key-words: Interceptive treatment, orthodontic anomalies, cooperation of orthodontist and pedodontist U vod InterceptivnõÂle cï ba, tedy leâ cï bazahaâ jenaâ v docï asneâ m cï i smõâsï eneâ m chrupu, je staâ le velmi kontroverznõâ teâma av odborneâ literaturïe se muê zï eme setkat se dveï maodlisï nyâmi naâ zory natuto problematiku. CÏ aâ st leâkarïuê za - staâ vaâ naâ zor, zï e jsou ortodontickeâ anomaâ lie, u nichzï je vhodneâ zapocïõât leâcï bu jizï v docï asneâm cï i smõâsï eneâm chrupu. CõÂlem takoveâ leâcï by je uâ prava existujõâcõâ nebo vyvõâjejõâcõâ se odchylky acelkoveâ zlepsï enõâ funkce orofaciaâ lnõâho komplexu jesï teï prïed prorïezaâ nõâm staâ leâ dentice [1]. NeÏ ktereâ brzkeâ intervence zabranï ujõâ rozvoji anomaâ- Introduction Interceptive treatment, i.e. treatment commenced in deciduous or mixed dentition, has been a rather controversial issue. There exist two contrary views in the literature. One view believes that there are orthodontic anomalies which should be solved as early as in deciduous or mixed dentition. The purpose of such treatment is to solve already existing or developing anomalies, and to improve the function of orofacial complex before permanent teeth erupt [1]. Some early interventions prevent an anomaly development. However, we 228

2 rocïnõâk23 lie, ale je nutneâ pocï õâtat s tõâm, zïe veïtsï inaprïõâpaduê bude vyzï adovat jesï teï naâ slednou, druhou faâ zi leâ cï by beï hem dospõâvaâ nõâ. VhodneÏ na cï asovanaâ leâ cï batedy muê zï e snõâzï it zaâ va zï nost probleâ mu, ale neeliminuje potrïebu dalsï õâ korekce ve staâ leâ m chrupu [2]. Le ka rïi, kterïõâ interceptivnõâ leâ cï bu nepodporujõâ, varujõâ, zï e dvoufaâ zovaâ leâ cï ba muê zïe zbytecï neï veâ st k vycï erpaâ nõâ spolupraâ ce pacienta i jeho rodicïuê, k prodlouzï enõâ celkoveâ doby leâcï by azvyâsï eneâmu riziku posï kozenõâ tkaânõâ. DuÊ lezï ityâ m aspektem uâ speï sï neâ ortodontickeâ leâ cï by je vzaâ jemnaâ spolupraâ ce ortodontisty apedostomatologa. Prakticky zubnõâ leâkarï cï i pedostomatolog by meï l zajistit nejen pecï livou sanaci chrupu deï tskeâho pacienta, ale i depistaâ zï jednotlivyâ ch ortodontickyâ ch anomaâ liõâ. V prïõâpadeï zjisï teï nõâ jakeâ koliv odchylky od fyziologickeâho vyâvoje, by meï l zubnõâ leâkarïdõâteïvcï as odeslat na konzultaci na specializovaneâ ortodontickeâ pracovisï teï azpeï tneï se o vyâ sledek teâ to konzultace zajõâmat [3, 4]. Prvnõ seznam znakuê, naktereâ bysemeï l zubnõâ leâkarï beï hem preventivnõâ prohlõâdky zameï rïit, byl vytvorïen na celostaâ tnõâm sjezdu vsï ech vedoucõâch ortodontickyâch pracovisït' v roce 1957 ve Svratce. Tato smeï rnice, tzv. Svratecky program, obsahuje 9 zaâ kladnõâch boduê [5, 6]. Mezi anomaâ lie, ktereâ by nemeï ly byât v deï tskeâ m veï ku prïehlõâzï eny, muê zï eme podle odborneâ literatury zarïadit zkrïõâzïenyâ skus s nucenyâm vedenõâm, zaâ kus aobraâ cenyâ skus, prïevislyâ skus, otevrïenyâ skus, zlozvyky, vyâ raznou protruzi hornõâch rïezaâkuê, primaâ rnõâ steï snaâ nõâ, prïedcï asneâ ztraâ ty docï asnyâch zubuê, vyârazneâ diastema a poruchy erupce zubuê (hlavneï retence) [7, 8, 9, 10, 11]. Materia l a metodika DotaznõÂkove sï etrïenõâ bylo zameï rïeno napraktickeâ zubnõâ leâ ka rïe, jejichzï alesponï minimaâ lnõâ procento klientely tvorïõâ deï tsï tõâ pacienti. Osloveni byli zubnõâ leâkarïi ze vsï ech krajuê CÏ eskeâ republiky. PozÏa daâ no o spolupraâci prïi vyplneï nõâ dotaznõâkuê bylo 1150 zubnõâch leâkarïuê, tedy 14,5 % z celkoveâ ho pocïtuleâkarïuê, kteryâch bylo ke konci roku 2013 dle RocÏ enky LKS [12] evidovaâ no Celkovy soubor spraâ vneï vyplneï nyâ ch astatisticky pouzï i- telnyâch dotaznõâkuê v konecïneâ m soucï tu tvorïil 448 dotaznõâkuê, naâ vratnost dotaznõâkuê cï inõâ 36 %. DotaznõÂk obsahoval 24 otaâ zek, naktereâ zubnõâ leâ ka rïi odpovõâdali zcela anonymneï. U neï kteryâ ch z otaâ zek, bylo mozï neâ zvolit võâce odpoveï dõâ. DotaznõÂk byl vytvorïen v programu Google Chrome anaâ sledneï s pruê vodnõâm dopisem elektronicky rozeslaâ n nanaâ hodneï vybraneâ oveâ adresy zubnõâch leâkarïuê ze vsï ech 14 krajuê CÏ eskeâ republiky. SbeÏ r dat probeï hl v obdobõâ od zacïaâ tku cï ervence 2013 do konce listopadu KromeÏ zaâ kladnõâho zpracovaâ nõâ do tabulek a grafuê, byly z nejzajõâmaveï jsï õâch odpoveï dõâ vybraâny anaâ sledneï statisticky vyhodnoceny neï ktereâ hypoteâ zy. Ke statistickeâ mu zpracovaâ nõâ byl pouzï it statistickyâ software should take into account that in majority of patients there will be required the second phase of treatment during their adolescence. Well timed treatment thus may lower the problem severity, but it does not eliminate the need for intervention in permanent dentition [2]. The other view warns that a two-phased treatment may result in the exhaustion of both patients and their parents, in the prolongation of the treatment time, and in higher risk of tissue damage. The cooperation of orthodontist and pedodontist is an important aspect influencing the success of orthodontic treatment. General dentist or pedodontist should provide not only proper care of a children dentition, but also screening of individual orthodontic anomalies. In case of any deviation from physiological development, the child should be sent to orthodontic surgery in time, and the dentist should be provided the feedback [3,4]. The first list of traits that should be the focus of any routine check-up was set up in the national meeting of heads of orthodontic departments in Svratka in The directive, the so-called Svratka Programme (Svratecky program) included 9 basic points [5, 6]. Among the anomalies that should not be neglected in children there are crossbite with forced bite, anterior crossbite and reversed occlusion, cover bite, open bite, bad habits, strong protrusion of upper incisors, primary crowding, premature loss of temporary teeth, distinctive diastema, and problems in teeth eruption (especially impaction) [7, 8, 9, 10, 11]. Material and methods The questionnaire survey focused on dentists with aproportion of children among their clients. Dentists from all regions of the Czech Republic were addressed. We asked for cooperation 1150 dentists, i.e. 14.5% of all the dentists listed in LKS Statistical Yearbook of 2013 [12]; the total number of dentists was 7931 at that time. The sample of correctly filled in and statistically usable questionnaires included 448 forms, i.e. 36% of questionnaires were returned. There were 24 questions to be replied anonymously. In some questions it was possible to choose more options. The questionnaire was created in Google Chrome, and together with a cover letter it was sent via to randomly chosen addresses of dentists from the 14 regions of the Czech Republic. The data were collected from the beginning of July 2013 till the end of November The answers were processed and summed up in form of tables and charts; the most interesting replies were chosen and there were statistically evaluated some hypotheses based on the answers. Statistic software SPSS, version 15, SPSS Inc. Chicago USA was used. Charts were made in Microsoft Excel

3 Obr. 1. Procentua lnõâ zastoupenõâ deï tskeâ klientely Fig. 1. Proportion of children within dentists' clientele Obr. 2. Zhotovenõ OPG Fig. 2. OPG taking SPSS verze 15, SPSS Inc. Chicago USA. Grafy byly vytvorïeny v programu Microsoft Excel Vy sledky U 172 leâkarïuê (39,1 %) tvorïõâ deï ti % klientely a55 leâkarïuê (12,5 %) odpoveïdeï lo, zïedeï ti v jejich praxõâch zastupujõâ võâce nezï 30 % klientely (Obr. 1). BeÏ hem preventivnõâch prohlõâdek sleduje ortodontickeâ anomaâ lie 96,2 % leâkarïuê, pouhyâch 2,3 % leâkarïuê sleduje ortodontickeâ anomaâ lie neï kdy a1,7 % leâkarïuê tuto problematiku prïehlõâzïõâuâ plneï. Naprosta veïtsï inazubnõâch leâkarïuê (99,5 %) maâ v dostupneâ vzdaâ lenosti (30 km) mozï nost konzultace cï i odeslaâ nõâ dõâteï te naortodontickeâ pracovisï teï. Naota zku, zdazubnõâ leâ karïi u dõâteï te zhotovujõâ z profylaktickyâch duê voduê OPG odpoveïdeï lo 436 leâkarïuê, z toho 100 leâkarïuê (22,3 % ) odpoveïdeï lo, zïe ano a zaâ rovenï uvedli veï k, ve ktereâ m zhotovenõâ rentgenu indikujõâ. DalsÏ õâch 285 leâkarïuê (65,4 %) zhotovuje OPG pouze v prïõâpadeï, kdy je to pro dõâteï prïõânosem a51 leâkarïuê (11,4 %) OPG z profylaktickyâch duê voduê nezhotovuje vuê bec (Obr. 2). MozÏnost uvedenõâ veïkudõâteï te, ve ktereâ m zubnõâ leâkarïi nejcï asteï ji indikujõâ zhotovenõâ OPG, vyuzï ilo celkem 100 leâkarïuê,zcï ehozï 41leÂkarÏuÊ (41 %) zadalo veï k 6 let dõâteï te, 15 leâkarïuê (15 %) odpoveïdeï lo, zï e OPG zhotovujõâv 7 av 8 letech dõâteïtea9leâkarïuê (9 %) OPG indikuje v 10 letech av 9 letech dõâteï te. JizÏ v 5 letech dõâteï te nechaâvaâ OPG zhotovit 5 leâkarïuê (5 %) adalsïõâch 5 leâkarïuê (5 %) poteâ zhotovuje OPG azï ve 12 letech dõâteï te. Pouze 1 leâkarï (1 %) uvedl, zïe OPG zhotovuje azï v 15 letech (Obr. 3). Naota zku, zdazubnõâ leâkarïi vysï etrïujõâ palpacõâ prïõâtomnost hornõâch sï picïaâkuê, odpoveïdeï lo celkem 420 leâkarïuê, z toho 229 leâkarïuê (54,5 % ) povazï uje toto vysï etrïenõâ za soucï aâ st preventivnõâ prohlõâdky a191 leâ karïuê (45,5 %) leâkarïuê uvedlo, zïe prïõâtomnost sï picï aâkuê nevysï etrïujõâ. Naota zku, kdy zubnõâ leâkarïi odesõâlajõâ deï tskeâho pacientase zkrïõâzï enyâ m skusem anucenyâ m vedenõâm na konzultaci k ortodontistovi, naprostaâ veï tsï inaz leâkarïuê (393 leâkarïuê, 87,7 %) uvedla, zï e odesõâlaâ jizï v docï asneâm Obr. 3. Zhotovenõ OPG podle veï ku pacienta Fig. 3. OPG according to patients' age Results In 172 dentists (39.1%) the proportion of childrenclients is between 11-30%; in 55 dentists (12.5%) the proportion of child patients is more than 30% (Fig.1). During routine check-ups 96.2% of dentists monitor orthodontic anomalies regularly, 2.3% sometimes, and 1.7% of dentists do not pay attention to orthodontic problems at all. Most dentists (99.5%) can send a child patient to orthodontic practice that is within reach (30 km). The question whether dentists make OPG in their child clients for prophylactic reasons was answered by 436 respondents. 100 dentists (22.3%) answered in positive and gave the age when they indicate OPG. 285 dentists (65.4%) make OPG only if a child benefits from it. 51 dentists (11.4%) do not make OPG for prophylactic reasons (Fig. 2). 100 respondents gave also the age of a child in which they usually indicate OPG: 41 dentists (41%) stated 6 years, 15 (15%) 7 and 8 years, 9 dentists (9%) indicated OPG at the age of 10 and 9, respectively. 5 (5%) respondents indicated OPG as early as in 5 year olds, and 5 dentists (5%) made the second OPG at the age of 12. Only one respondent (1%) made OPG as late as at the age of 15 (Fig. 3). The question whether dentists make palpation examination of upper canines presence was answered by 230

4 rocïnõâk23 Obr. 4. VyÂskyt nejcï asteï jsï õâch duê voduê k odeslaâ nõâ pacienta s vyâraznou protruzõâ hornõâch rïezaâkuê na konzultaci. a) fonetickyâ; b) prevence traumatu; c) zveï tsï enyâ inicizaâ lnõâ schuê dek; d) estetickyâ cï i psychologickyâ; e) prïõâtomnost hlubokeâ ho skusu Fig. 4. The most frequent reasons for orthodontic consultation in patients with strong protruded upper incisors; a) fonetic problems; b) trauma prevention; c) increased overjet; d) esthetic and/or psychological reasons; e) deep bite cï i smõâsï eneâ m chrupu apouhyâch41leâkarïuê (9,4 %) tento probleâ m rïesï õâ a zï po prorïezaâ nõâ staâ leâ ho chrupu. Jako nejcï asteï jsï õâ jednotlivyâ duê vod pro odeslaânõâ dõâteï te s vyâ raznou protruznõâ vadou na konzultaci, leâ ka rïi uvaâ deï li prïõâtomnost hlubokeâ ho skusu (275 leâ ka rïuê, 64 %), daâle duê vody estetickeâ cï i psychologickeâ (230 leâkarïuê, 53,5 %), zveï tsï enyâ incizaâ lnõâ schuê dek (137 leâ ka rïuê, 31,9 %), prevence traumatu (112 leâkarïuê, 26 %) cïiduêvod fonetickyâ (79 leâkarïuê, 18,4 %) (Obr. 4). V prïõâpadeï zjisï teï nõâ otevrïeneâ ho skusu, z jednotlivyâch postupuê 333 leâkarïuê (76,2 %) nejcï asteï ji volilo variantu, zï e sledujõâ, zdanenõâ duê vodem prïõâtomnyâ zlozvyk. Ostatnõ mozïneâ postupy jsou uvedeny v Obr. 5. Naota zku, jak zubnõâ leâkarïi postupujõâ u pacienta s prïevislyâ m skusem, naprostaâ veï tsï inaleâ ka rïuê (371 leâkarïuê, 85,9 %) odpoveï deï la, zï e odesõâlaâ nakonzultaci k ortodontistovi jizï ve smõâsï eneâ m chrupu. PouhyÂch 61 leâ ka rïuê (14,1 %) nepovazï uje zanutneâ tuto anomaâ lii odeslat na konzultaci k ortodontistovi. Naota zku, zdazubnõâ leâ ka rïi navsï teï vujõâ odborneâ ortodontickeâ kurzy cïiprïednaâsï ky, 284 z nich (65 %) uvedlo, zïe neï kdy, 98 leâkarïuê (22,4 %) takoveâ kurzy nenavsïteïvuje a55 leâkarïuê (12,6 %) se o odbornou ortodontickou teâ matiku zajõâmaâ aktivneï. Diskuse Vza jemnaâ spolupraâ ce obou stomatologickyâ ch oboruê ortodoncie apedostomatologie je pro uâ speï sï nou profylaxi, zachycenõâ a prïõâpadnou leâcï bu ortodontickyâch anomaâ liõâ naprosto nezbytnaâ. VhodnyÂm prïedpokladem tohoto uâ speï chu je i ochotaobou oboruê zajõâmat se nejen o sveâ primaâ rnõâ zameïrïenõâ, ale i o noveâ metody, postupy aproblematiku jinyâ ch stomatologickyâ ch odveï tvõâ. PoteÏsÏ ujõâcõâ je, zï e 65 % leâkarïuê odpovõâdajõâcõâch na otaâ zku, zda se zajõâmajõâ a navsïteï vujõâ kurzy s ortodontickou teâmatikou, odpoveïdeï lo, zïeneï kdy ano. Podstatnou podmõânkou spolupraâ ce je dostupnost ortodontickeâ peâ cï e v daneâ oblasti. Na otaâ zku, zdamajõâ zubnõâ leâ ka rïi mozï nost odesõâlaâ nõâ akonzultace s ortodontistou maximaâ lneï do vzdaâ lenosti 30 km, 99,5 % leâkarïuê odpoveï deï lo, zï e ano. Stejny vyâ sledek prezentovala Kli- Obr. 5. VyÂskyt postupuê u dõâteï te s otevrïenyâm skusem. a) s odeslaânõâm nakonzultaci k ortodontistovi vycï kaâ vaâ m do obdobõâ staâ leâ ho chrupu; b) povazïuji zanutneâ leâcï it co nejdrïõâve aodesõâlaâ m ihned po zjisïteïnõâ k ortodontistovi; c) sleduji, zdase stejnaâ anomaâ lie nevyskytuje i u rodicï uê ; d) odesõâlaâ m nakonzultaci; e) sleduji, zdanenõâ duê vodem prïõâtomnyâ zlozvyk Fig. 5. Way of management in children with open bite. a) I wait till permanent dentition to send to orthodontist; b) I consider to treat early and I send immediately to orthodontist; c) I follow if the same anomaly is in parents; d) I send to consultation; e) I observe whether a bad habit is the reason 420 dentists. 229 respondents (54.5%) consider the examination an integral part of a routine check-up, 191 respondents (45.5%) said they did not check the canines presence. The question whether dentists send achild patient with crossbite and forced bite to orthodontic practice was answered as follows: majority of them (393, i.e. 87.7%) send children even with deciduous or mixed dentition to an orthodontic department. Only 41 dentists (9.4%) deal with the problem only after permanent dentition erupts. Among the most frequent reasons for orthodontic consultation in case of children with strong protrusion are the following: deep bite (257 dentists, i.e. 64%), esthetic and/or psychological reasons (230 dentists, i.e. 53.5%), increased overjet (137 dentists, i.e. 31.9%), trauma prevention (112 dentists, i.e. 26%), or phonetic problems (79 dentists, i.e. 18.4%) (Fig. 4). In case of open bite, 333 dentists (76.2%) observed whether a bad habit is the reason for the anomaly. Other approaches are given in Fig. 5. Majority of dentists (371, i.e. 85.9%) said that patients with cover bite are sent to orthodontic practice as early as in mixed dentition. Only 61 respondents (14.1%) do not consider the orthodontic consultation necessary. The question whether dentists attend orthodontic workshops or lectures was answered as follows: 284 dentists (65%) sometimes, 98 dentists (22.4%) never, 55 dentists (12.6%) take active part in instructions on orthodontic problems. Discussion Cooperation of orthodontist a pedodontist is necessary for succesful prophylaxis, timely detection and possible treatment of orthodontic anomalies. Both areas - orthodontics as well as pediatric dentistry - should be interested not only in their primary focus, 231

5 mesï ovaâ [4]. Naza kladeï jejõâho dotaznõâku maâ ortodontistu v dostupneâ vzdaâ lenosti (20 km) 94 % dotaâ zanyâchleâkarïuê. V dotaznõâku naâ s zajõâmalo, jakeâ je procentuaâ lnõâ zastoupenõâ deï tskeâ klientely v praxõâch zubnõâch leâkarïuê. ZvyÂsledkuÊ sï etrïenõâ lze konstatovat, zïe u nejveïtsï õâho pocï tu odpovõâdajõâcõâch leâkarïuê (172 leâkarïuê ) tvorïõâ deï ti maximaâ lneï trïetinu klientely. Te meï rï stejnyâ pocï et leâ ka rïuê (147) maâ zastoupenõâ deï tskeâ klientely pouhyâ ch 6-10%. KontroverznõÂm teâ matem je, zda u deï tõâ z profylaktickyâch duê voduê nechaâ vat zhotovit rentgen OPG cï i takto cï init pouze v prïõâpadeï podezrïenõâ naurcï itou odchylku. Natuto otaâ zku v dotaznõâku veïtsï inaleâkarïuê (285) odpoveï deï la, zï e OPG zhotovuje pouze, je-li to pro dõâteï prïõânosem, 100 leâkarïuê, kterïõâ zhotovujõâ OPG z profylaktickyâch duê voduê,zaâ rovenï uvedlo veï k dõâteï te. NejcÏ asteï ji zubnõâ leâkarïi zhotovujõâ OPG z profylaktickyâch duê voduê udeïtõâve veï ku mezi 6-8 lety. Stejnou otaâ zkou se ve sveâ atestacï nõâ praâ ci zabyâvala i KlimesÏ ovaâ [4]. Z vyâsledkuê jejõâho dotaznõâkoveâ ho sï etrïenõâ vyplyâvaâ, zï e 22,8 % leâ ka rïuê zhotovuje OPG v prvnõâ faâzivyâmeï ny chrupu, 17,9 % leâkarïuê takto cï inõâ ve 2. faâ zi smõâsï eneâ ho chrupu acelkem 50 % leâkarïuê zhotovuje OPG pouze v prïõâpadeï,zïe maâ dõâteï neïjakyâ probleâm. DalsÏ õâ anomaâ liõâ, kterou je nutneâ vcï as odhalit a leâcïitje retence staâlyâch rïezaâkuê a sï picï aâkuê. Dle neï kolikastudiõâ, bylo chybeïnõâcï i retence hornõâho rïezaâ ku uvaâdeï no jako vyâ znamnyâ faktor v porusï enõâ zubnõâ aoblicï ejoveâ estetiky ajako prïispõâvajõâcõâ faktor k poruchaâm rïecï i [13]. CõÂlem vcï asneâ leâcï by retinovaneâhorïezaâ ku je eliminace funkcïnõâch aestetickyâ ch probleâ muê, zpuê sobenyâ ch neprorïezanyâm zubem [14]. Ponecha nõâ retinovaneâhosï picïaâ ku bez leâcïby cï i jineâ ho, i kdyby kompromisnõâho rïesï enõâ, muêzïe zpuê sobit rïadu komplikacõâ. Zubnõ leâkarï by meï l sledovat symetrii prorïezaâ vaâ nõâ anaerupci druhostranneâ ho zubu vycïkaâ vat maximaâ lneï 3-6meÏsõÂcuÊ. V 9 letech veïkudõâteï te by meï la byâ t nedõâlnou soucï aâ stõâ preventivnõâ prohlõâdky palpace prïõâtomnosti symetrickeâ ho vyklenutõâ alveolu v hornõâm vestibulu. Z celkoveâ ho pocï tu odpovõâdajõâcõâch leâkarïuê jich 229 (54,5 % ) prïõâtomnost sï picï aâkuê vysï etrïuje a191 leâkarïuê (45,5 %) nikoliv. Mnoho otaâ zek v dotaznõâku bylo zameï rïeno nakonkreâ tnõâ anomaâ lie. ZkrÏõÂzÏ enyâ skus s nucenyâm vedenõâm patrïõâ mezi anomaâ lie, u kteryâ ch se doporucï uje zahaâ jit leâcï bu co nejdrïõâve. Mezi mozïneâduê sledky neleâcï eneâho zkrïõâzï eneâ ho skusu patrïõâ naprïõâklad posturaâ lnõâ probleâ my, trvalyâ posun dolnõâ cï elisti v duê sledku asymetrickeâ svaloveâ aktivity cïi muêzï e mõât trvalyâ dopad na ruêst avyâvoj zubuê a cï elistõâ anaâ sledneâ asymetrie [15, 16]. VeÏ tsï inaleâkarïuê povazïuje (87,7 %) zanutneâ odeslat a rïesï it tuto anomaâ lii jizï v docï asneâmcï i smõâsï eneâ m chrupu. Ostatnõ leâkarïi (41, 9,2 %) sdõâlejõâ naâ zor, zïe tuto anomaâ lii postacïõâ odeslat a leâcïitazï po prorïezaâ nõâ staâleâ ho chrupu. V prïõâpadeï ponechaâ nõâ protruze hornõâch rïezaâ kuê bez zaâ sahu se mohou vyskytnout fonetickeâ, funkcïnõâcï i pabut also in new methods, approaches and problems of other areas of dentistry. The positive outcome is that 65% of dentists are interested and sometimes take part in workshops, etc., focused on orthodontic issues. The important condition of cooperation is the availability of orthodontic care in the given locality. 99.5% of respondents stated that an orthodontic practice is within 30 km from their office. The same result was reported by KlimesÏ ovaâ [4]: 94% of respondents had an orthodontic practice within 20 km from their office. We asked about the proportion of child clients in dentists' offices. In most respondents (172) the proportion was up to one third. Almost the same number of respondents (147) gave 6-10%. There is acontroversy in whether to take OPG for prophylactic reasons or whether to take it only when there is an anomaly suspected. Most respondents (285) opt for OPG only in case a child benefits from it; 100 dentists taking OPG for prophylaxis gave the age of the child patients - the most frequent being 6-8 years. The same problem was solved by KlimesÏ ovaâ in her postgraduate diploma dissertation [4]. Her findings are the following: 22.8% of dentists take OPG during the first phase of dentition change, 17.9% during the second phase of mixed dentition, and 50% of dentists decide for OPG only in case a child patient has a problem. Another anomaly requiring timely detection and treatment is impaction of permanent incisors and canines. Several studies cite missing upper incisor as the important factor disturbing dental as well as facial esthetics, and as the factor contributing to impaired speech [13]. The aim of timely treatment of impacted incisors is to eliminate emotional involvement of the child due to functional and esthetic problems caused by amissing tooth [14]. To neglect the condition may result in anumber of complications. A dentist should observe symmetry of teeth eruption and wait for the eruption of the opposite counterpart for the maximum of 3-6 months. In nine year olds the palpation of symmetric convexity of upper alveolus should be an integral part of a routine check-up. 229 respondents (54.5%) examine the canines presence, 191 (45.5%) do not make this examination. A number of questions focused on individual anomalies. Lateral crossbite with forced bite belongs to anomalies that should be treated as early as possible. The consequence of neglected crossbite include postural problems, permanent shift of the mandible due to asymmetry of muscles activity, permanent impact on teeth and jaws growth and development, and the resulting asymmetry [15,16]. Majority of dentists 232

6 rocïnõâk23 rodontologickeâ probleâ my. Da le je nutneâ myslet napsychologickyâ aestetickyâ aspekt teâ to anomaâ lie. Velmi podstatnyâm duê vodem k leâcïbeï poteâ muêzïe byât i nebezpecï õâ uâ razu vykloneï nyâ ch rïezaâ kuê. DõÂteÏ s vyâ raznou protruzõâ rïezaâ kuê je k ortodontistovi praktickyâ m zubnõâm leâkarïem odesõâlaâ no hlavneï z duê vodu hlubokeâ ho skusu a z duê vodu estetickeâ ho apsychickeâ ho dopadu teâ to anomaâ lie nadõâteï (Obr. 4). Ponecha nõâ otevrïeneâ ho skusu bez leâcï by s sebou nese mnohaâ rizikav podobeï mozï nyâ ch budoucõâch zï vyâkacõâch a fonacï nõâch probleâ muê, estetickyâ ch probleâ muê cï i v dopadu na sebeveï domõâ pacienta [17]. Dy chaâ nõâ uâ sty prïi stavu neustaâ le otevrïenyâchuâ st, muêzïedaâ le zpuê sobit onemocneï nõâ krku cï i zaâneï ty hltanu. VeÏ tsï inaleâkarïuê (76,2 %) se shodla, zïe u teâ to anomaâ lie je nutneâ paâ trat po mozïneâ m zlozvyku azaâ rovenï odeslat dõâteï nakonzultaci na ortodoncii (Obr. 5). PrÏevisly skus Angle definoval jako distaâ lnõâ polohu dolnõâ cï elisti, nedostatecï nyâ vertikaâ lnõâ ruê st oblasti pod nosem aexcesivnõâ hloubku skusu. V takoveâmprïõâpadeï stolicï ky nemohou dostatecï neï prorïezat do sveâ normaâ lnõâ deâ lky, dolnõâ rïezaâ ky poteâ mohou prïijõât do styku s gingivou napatrïe ainciznõâ hrany hornõâch rïezaâkuê prïesahujõâ gingivaâ lnõâ hranici rïezaâkuê dolnõâch [18]. U pacientamuê zï e dochaâ zet k patologickeâ mu zranï ovaâ nõâ uâ ponu gingivy u dolnõâch frontaâ lnõâch zubuê a naâ sledneï k ruê znyâ m parodontopatiõâm a chronickyâ m zaâ neï tuê m [19]. VeÏtsÏ inazubnõâch leâkarïuê (83 %) povazïuje zanutneâ leâcï it tuto anomaâ lii jizï ve smõâsï eneâ m chrupu. ZaÂveÏr Naza kladeï na sï eho sï etrïenõâ bylo zjisï teï no neï kolik zajõâmavyâ ch skutecï nostõâ. NaprÏõÂklad rentgenoveâ vysï etrïenõâ ve smyslu OPG mnoho leâkarïuê indikuje pouze v prïõâpadeï, zï e maâ podezrïenõâ namozï nou odchylku cï i problematika vysï etrïovaânõâ prïõâtomnosti sï picï aâkuê v hornõâm vestibulu, ktereâ nebyâvaâ rutinnõâ soucï aâ stõâ preventivnõâ prohlõâdky dõâteïteveveï ku okolo 9. roku. PozitivnõÂje, zïeveïtsï inaleâkarïuê vzïdybeï hem vysï etrïenõâ sleduje i ortodontickeâ anomaâ lie. Mnoho leâkarïuê si uveï domuje maximaâ lnõâ cï asovyâ odstup pro vycï kaâ vaâ nõâ v prïõâpadeï neprorïezaâ nõâ druhostranneâ ho zubu. PrÏi prïedcï asnyâch ztraâtaâ ch docï asnyâch molaâruêcïi sï picï aâkuê, leâkarïi znajõâ riziko posunu sousednõâch zubuê do mezery cï i mozïnyâprïesun strïedu zubnõâho oblouku. Vza jemnaâ spolupraâ ce nejen stomatologickyâ ch oboruê je pro zdravyâ vyâ voj aplnou funkci zï vyâ kacõâho systeâmu dõâteï te nezastupitelnaâ. DeÏ ti jsou nedõâlnou soucï aâ stõâ populace, je trïebase jejich specifickyâ mi probleâ my zabyâvat v plneâ m rozsahu a vcï asnyâm zaâ chytem ortodontickyâ ch anomaâ liõâ prïedchaâ zet mozï nyâ m komplikacõâm vyplyâvajõâcõâm z jejich pozdnõâ leâcï by. AutorÏi nemajõâ komercï nõâ, vlastnickeâ nebo financï nõâ zaâ jmy na produktech nebo spolecï nostech popsanyâ ch v tomto cïlaâ nku. (87.7%) believe that the anomaly should be solved as early as in deciduous or mixed dentition. The rest (41, i.e.9.2%) conclude that the anomaly may be treated only after eruption of permanent dentition. Untreated upper incisors protrusion may result in phonetic, functional or periodontal problems. We should also bear in mind psychological and esthetic aspects of this anomaly. The risk of injury of protruded incisors is one of the most essential reasons of treatment. Children with distinctive protrusion of incisors are sent to orthodontic practices especially due to deep bite, and for esthetic and psychological impact on achild (Fig. 4). Neglected open bite may lead to masticatory and phonetic problems in the future, as well as to esthetic problems that may affect patient's self-confidence [17]. Mouth breathing, when the mouth is always open, may lead to sore throat and pharyngitis. Most dentists (72.6%) agreed on that in case of this anomaly it is necessary to find out whether a bad habit is not the cause, and to send a child to an orthodontic practice (Fig. 5). Angle defined cover bite as a distal position of the mandible, insufficient vertical growth of the area under the nose, and excessive overbite. Molars cannot erupt to their normal length, lower incisors may touch the gingiva on the palate, and incisal edges of upper incisors exceed gingival level of lower incisors [18]. Gingival ligament of lower anterior teeth may be pathologically damaged, which may lead to various periodontal problems and chronic inflammations [19]. Majority of dentists (83%) believe the anomaly should be solved as early as in mixed dentition. Conclusion Our survey proved several interesting facts. E.g. OPG is indicated by many dentists only in case an anomaly is suspected; examination of upper canine's presence is not an integral part of a routine check-up of children around the age of 9. The good news is that most dentists pay attention to orthodontic anomalies. A lot of them are aware of the maximum time gap between the eruption of atooth and its opposite counterpart. In case of premature loss of deciduous molars or canines, the dentists know about the risk of shift of adjacent teeth into the space, or about possible shift of the dental arch centre. Cooperation of different specialists is indispensable for healthy development and fully functional masticatory system of a child. Children make the integral part of population, therefore it is necessary to focus on their specific problems and through timely identification of orthodontic anomalies prevent their potential complications. The authors have no commercial, proprietary or financial interest in products or companies mentioned in the article. 233

7 Literatura/References 1. Graber, T.M.; Vanarsdall, R.L.; Vig, K.W.L.: Orthodontics: Current principles and Techniques. 4th edition, St. Louis: Elsevier, Proffit, W.R,; Fields, H.W.; Sarver, D. M.: Contemporary orthodontics. 4th. edition, St. Louis: Mosby Elsevier, Kot'ovaÂ, M.: Kdy poslat dõâteï naortodontickeâ vysï etrïenõâ. 2. cïaâ st. LKS. 2008, 18, cï. 3, s KlimesÏ ovaâ, H. Spolupra ce ortodontisty apedostomatologa. AtestacÏ nõâ praâ ce ke specializacï nõâ zkousï ce z oboru Ortodoncie. OddeÏ lenõâ ortodoncie arozsïteï povyâch vad Stomat. kliniky 3. LF UK v Praze. Praha, KamõÂnek, M.; SÏ tefkovaâ, M.: Ortodoncie I. Olomouc: Univerzita Palacke ho, KamõÂnek, M.: CÏ eskaâ Ortodoncie ve 20. stoletõâ. Ortodoncie 1999, 8, cï. 4, s Kot'ovaÂ, M.: Ortodonticky pruê vodce praktickeâ ho zubnõâho leâkarïe. Praha: Grada Publishing, KamõÂnek, M.; SÏ tefkovaâ, M.: Ortodoncie II. Olomouc: Univerzita Palacke ho, Kot'ovaÂ, M.: Kdy poslat dõâteï naortodontickeâ vysï etrïenõâ. 1. cïaâ st. LKS. 2008, 18, cï. 2, s Abari, R.F.: Problems to watch for in seven year old. V [online]. [cit ]. Dostupne nainternetu: [online]. 11. Alarco n, J.A.; Martin, C.; Palma, J.C.: Effect of unilateral posterior crossbite on the electromyographic activity of human masticatory muscles. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2000, 118, cï. 3, s Zubnõ leâkarïi v CÏ eskeâ republice: RocÏ enka2013. LKS. 2014, 24, cï. 3, nestr. 13. Yaqoob, O.; O' Neill, J.; Gregg, T.: Management of unerupted maxillary incisors. V [online]. [cit ]. Dostupne nainternetu: publications-clinical-guidelines/clinical - guidelines/documents/manmaxincisors2010.pdf.[online]. 14. Rizzatto S.M.; Menezes, L.M.; Allgayer, S.; Batista E.L.: Orthodontically induced eruption of a horizontally impacted maxillary central incisor. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2013, 144, cï. 1, s Martin, C.; Alarco n, J.A.; Palma, J.C.: Kinesiographic study of the mandible in young patients with unilateral posterior crossbite. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2000, 118, cï. 5, s Petre n, S.; Bondemark, L.: Correction of unilateral posterior crossbite in the mixed dentition : A randomized controlled trial. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2008, 133, cï. 6, s. 790.e7-790.e Torres, F.C.; Almeida, R.R.; Almeida-Pedrin, R.R.; Pedrin, F.; Paranhos, L.R.: Dentoalveolar comparative study between removable and fixed cribs, associated to chincup,, in anterior open bite treatment. J. Appl. Oral. Sci. 2012, 20, cï. 5, s Arvystas, M.G.: Nonextraction treatment of severe Class II, Division 2 malocclusions: Part I. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1990, 97, cï. 6, s Adam, M.: Ortodoncie. 4. vydaâ nõâ. Praha: Avicenum, MDDr. Hana RÏ ehaâcï kovaâ Stomatologicka klinika FN u sv. Anny PekarÏska 53, Brno Materiály pro stomatologii a ortodoncii Mojmírovců 799/45, Ostrava T.: , , Ryze česká firma PrÏehled chystanyâch domaâ cõâch akcõâ 2014: prof. COZZANI Mauro Praha ¹Neviditelna rovnaâ tka ALL INª ± certifikacï nõâ kurz 8.± MUDr. SÏ TEFKOVA Marie, CSc. Olomouc ¹Role sestry prïi jednotlivyâch etapaâ ch ortodontickeâ leâcï byª ± praktickyâ kurz MUDr.DUBOVSKA Ivana Olomouc ¹NeprÏõÂme lepenõâ zaâ mkuê a 2D technikaª ± praktickyâ kurz * * * Informace: BeÏ lovaâ Olga, MojmõÂrovcuÊ 799/45, Ostrava-Maria nskeâ Hory Tel.: ,

SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656

SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656 SYSTEMATIC APPROACH TO ORTHODONTIC DIAGNOSIS DENT 656 ORTHODONTIC CLASSIFICATION / DIAGNOSIS Goal of diagnosis: An orderly reduction of the data base to a useful list of the patient s problems Useful??

More information

Classification of Malocclusion

Classification of Malocclusion Classification of Malocclusion What s going on here? How would you describe this? Dr. Robert Gallois REFERENCE: Where Do We Begin? ESSENTIALS FOR ORTHODONTIC PRACTICE By Riolo and Avery Chapter 6 pages

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

Clinical Practice Guideline For Orthodontics

Clinical Practice Guideline For Orthodontics Clinical Practice Guideline For Orthodontics MOH- Oral Health CSN -Orthodontics -2010 Page 1 of 15 Orthodontic Management Guidelines 1. Definitions: Orthodontics is the branch of dentistry concerned with

More information

Guidelines for Referrals for Orthodontic Treatment

Guidelines for Referrals for Orthodontic Treatment Advice for General Dental Practitioners, PCTs and LHBs Guidelines for Referrals for Orthodontic Treatment This document has been produced by the British Orthodontic Society Guidelines for Referrals for

More information

Dr. Park's Publications

Dr. Park's Publications Dr. Park's Publications Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. Diplomate, American Board of Orthodontics Editor-in-Chief, Pacific Coast Society of Orthodontists Chief Editor, Computed Tomography: New

More information

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch

Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch ORTODONCIE rocïnõâk19 Prostorove pomeï ry v distaâ lnõâm uâ seku dolnõâho oblouku Space in the distal region oflower arch * MUDr. Bc. ZdeneÏ k Haken, * MUDr. Hana TycovaÂ, ** Mgr. KaterÏina Langova *

More information

The Current Concepts of Orthodontic Discrepancy Stability

The Current Concepts of Orthodontic Discrepancy Stability Open Journal of Stomatology, 2014, 4, 184-196 Published Online April 2014 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/ojst http://dx.doi.org/10.4236/ojst.2014.44028 The Current Concepts of Orthodontic Discrepancy

More information

The etiology of orthodontic problems Fifth session

The etiology of orthodontic problems Fifth session بنام خداوند جان و خرد The etiology of orthodontic problems Fifth session دکتر مھتاب نوری دانشيار گروه ارتدنسی Course Outline( 5 sessions) Specific causes of malocclusion Genetic Influences Environmental

More information

Orthodontic mini-implants, or temporary anchorage devices

Orthodontic mini-implants, or temporary anchorage devices Anchors, away by John Marshall Grady, DMD, Dan E. Kastner, DMD, and Matthew C. Gornick, DMD Drs. John Marshall Grady (center), Dan E. Kastner (left), and Matthew C. Gornick (right). Drs. John Marshall

More information

Removable appliances II. Functional jaw orthopedics

Removable appliances II. Functional jaw orthopedics Removable appliances II. Functional jaw orthopedics Melinda Madléna DMD, PhD Associate professor Department of Pedodontics and Orthodontics Faculty of Dentistry Semmelweis University Budapest Classification

More information

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible

Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible ORTODONCIE rocïnõâk19 Stabilita chirurgickeâ counter-clockwise rotace dolnõâ cï elisti Stability of surgical counter-clockwise rotation of the mandible *MUDr. Lusine Samsonyan, *MUDr. Hana TycovaÂ, *MUDr.

More information

About the Doctor. Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D.

About the Doctor. Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. About the Doctor Jae Hyun Park, D.M.D., M.S.D., M.S., Ph.D. Dr. Jae Hyun Park is a highly regarded, Board Certified Orthodontist with a strong commitment to clinical education, patient care and research.

More information

Managing the Developing Occlusion. A guide for dental practitioners

Managing the Developing Occlusion. A guide for dental practitioners Managing the Developing Occlusion A guide for dental practitioners INTRODUCTION Whether knowingly or not, every dentist who treats children practices orthodontics. It is not enough to think of orthodontics

More information

Guideline on Management of the Developing Dentition and Occlusion in Pediatric Dentistry

Guideline on Management of the Developing Dentition and Occlusion in Pediatric Dentistry Guideline on Management of the Developing Dentition and Occlusion in Pediatric Dentistry Originating Committee Clinical Affairs Committee Developing Dentition Subcommittee Review Council Council on Clinical

More information

CRANIOFACIAL ABNORMALITIES

CRANIOFACIAL ABNORMALITIES CRANIOFACIAL ABNORMALITIES It is well documented that mouth-breathing children grow longer faces. A paper by Tourne entitled The long face syndrome and impairment of the nasopharyngeal airway, recognised

More information

EARLY TREATMENT. First Phase Treatment: Your foundation for a lifetime of beautiful teeth

EARLY TREATMENT. First Phase Treatment: Your foundation for a lifetime of beautiful teeth EARLY TREATMENT For some people, early orthodontic treatment means that a child simply has braces placed on the teeth at a young age. While that concept may be somewhat true, early orthodontic treatment

More information

ORTHODONTIC SCREENING GUIDE FOR NORTH DAKOTA HEALTH TRACKS NURSES

ORTHODONTIC SCREENING GUIDE FOR NORTH DAKOTA HEALTH TRACKS NURSES ORTHODONTIC SCREENING GUIDE FOR NORTH DAKOTA HEALTH TRACKS NURSES The North Dakota Department of Human Services Medical Services Division and the North Dakota Department of Health s Oral Health Program

More information

Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners

Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners Appendix 1 Orthodontic Referral Guidelines for referring practitioners These guidelines are intended to assist General Dental Practitioners (GDPs), Community Dental Service (CDS) Dentists and Primary Care

More information

Preventive Pediatric Dental Care. Lawrence A. Kotlow DDS Practice Limited to Pediatric Dental Care 340 Fuller Road Albany, New York 12203

Preventive Pediatric Dental Care. Lawrence A. Kotlow DDS Practice Limited to Pediatric Dental Care 340 Fuller Road Albany, New York 12203 Preventive Pediatric Dental Care Lawrence A. Kotlow DDS Practice Limited to Pediatric Dental Care 340 Fuller Road Albany, New York 12203 Patient comfort and safety 1. All children are treated using the

More information

Introduction to Dental Anatomy

Introduction to Dental Anatomy Introduction to Dental Anatomy Vickie P. Overman, RDH, MEd Continuing Education Units: N/A This continuing education course is intended for dental students and dental hygiene students. Maintaining the

More information

Accuracy of space analysis with emodels and plaster models

Accuracy of space analysis with emodels and plaster models ORIGINAL ARTICLE Accuracy of space analysis with emodels and plaster models S. Russell Mullen, a Chris A. Martin, b Peter Ngan, c and Marcia Gladwin d Leesburg, Va, and Morgantown, WVa Introduction: The

More information

LIP INCOMPETENCE. Robert M. Mason, DMD, PhD

LIP INCOMPETENCE. Robert M. Mason, DMD, PhD LIP INCOMPETENCE Robert M. Mason, DMD, PhD If you were to enter an elementary school classroom, you would expect to see a lot of teeth showing as you talk to the students who are (hopefully) sitting quietly

More information

Orthodontic treatment of gummy smile by using mini-implants (Part I): Treatment of vertical growth of upper anterior dentoalveolar complex

Orthodontic treatment of gummy smile by using mini-implants (Part I): Treatment of vertical growth of upper anterior dentoalveolar complex O n l i n e O n l y Orthodontic treatment of gummy smile by using mini-implants (Part I): Treatment of vertical growth of upper anterior dentoalveolar complex Tae-Woo Kim*, Benedito Viana Freitas** Abstract

More information

ABSTRACT INTRODUCTION. Facial Esthetics. Dental Esthetics

ABSTRACT INTRODUCTION. Facial Esthetics. Dental Esthetics ABSTRACT The FACE philosophy is characterized by clearly defined treatment goals. This increases diagnostic ability and improves the quality and stability of the end result. The objective is to establish

More information

Condylar position in children with functional posterior crossbites: before and after crossbite correction*

Condylar position in children with functional posterior crossbites: before and after crossbite correction* PEDIATRIC DENTISTRY/Copyright 1980 by The American Academy of Pedodontics/Vol. 2, No. 3 Condylar position in children with functional posterior crossbites: before and after crossbite correction* David

More information

Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications.

Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications. Kotevnõ minisï rouby v ortodoncii. 2. dõâl. DotaznõÂkova studie, mozïneâ komplikace Miniscrews as orthodontic anchorage. Part 2. Retrospective questionnaire study, possible complications. MUDr.OndrÏej

More information

Topics for the Orthodontics Board Exam

Topics for the Orthodontics Board Exam Topics for the Orthodontics Board Exam I. Diagnostics, relations to paediatric dentistry, prevention 1. Etiology of dental anomalies. 2. Orthodontic anomalies, relationship between orthodontic treatment

More information

MEDICAID DENTAL PROGRAMS CODING, POLICY AND RELATED FEE REVISION INFORMATION

MEDICAID DENTAL PROGRAMS CODING, POLICY AND RELATED FEE REVISION INFORMATION MEDICAID DENTAL PROGRAMS CODING, POLICY AND RELATED FEE REVISION INFORMATION Effective for dates of service on and after November 1, 2005, the following dental coding, policy and related fee revisions

More information

With the introduction of orthodontic miniscrews,

With the introduction of orthodontic miniscrews, 2013 JCO, Inc. May not be distributed without permission. www.jco-online.com Occlusion Management in Orthodontic nchorage Control GIORGIO FIORELLI, DDS IRTE MELSEN, DDS, DO With the introduction of orthodontic

More information

Sucking behaviors have long been recognized to

Sucking behaviors have long been recognized to ORIGINAL ARTICLE Duration of nutritive and nonnutritive sucking behaviors and their effects on the dental arches in the primary dentition John J. Warren, DDS, MS, a and Samir E. Bishara, BDS, D Ortho,

More information

Non-carious dental conditions

Non-carious dental conditions Non-carious dental conditions Children s Dental Health in the United Kingdom, 2003 Barbara Chadwick, Liz Pendry October 2004 Crown copyright 2004 Office for National Statistics 1 Drummond Gate London SW1V

More information

Role of dentistry in the health scciences, the dental team. Dr. Dézsi Anna Júlia

Role of dentistry in the health scciences, the dental team. Dr. Dézsi Anna Júlia Role of dentistry in the health scciences, the dental team Dr. Dézsi Anna Júlia The art of medicine Herodatus, a historian, described the medical art in Egypt: "The art of medicineis distributed thus:

More information

Objectives. Objectives. Objectives. Objectives. Describe Class II div 1

Objectives. Objectives. Objectives. Objectives. Describe Class II div 1 Class II div 1 Malocclusion Class II div 1 Malocclusion Objectives OR What can we do about Goofy? Objectives Describe Class II div 1 Objectives Describe Class II div 1 Describe principles of treatment

More information

Specific dimensional relationships must exist between

Specific dimensional relationships must exist between ORIGINAL ARTICLE Intermaxillary tooth size discrepancy and mesiodistal crown dimensions for a Turkish population Tancan Uysal a and Zafer Sari b Kayseri and Konya, Turkey Introduction: The aims of this

More information

Dummy-sucking behaviour in 3-year old Norwegian and Swedish children

Dummy-sucking behaviour in 3-year old Norwegian and Swedish children European Journal of Orthodontics 18 (1996) 203-209 O 1996 European Orthodontic Society Dummy-sucking behaviour in 3-year old Norwegian and Swedish children Rune Lindsten*, Erik Larsson** and Bj0rn 0gaard***

More information

Treatment of Class II, Division 2 Malocclusion in Adults: Biomechanical Considerations

Treatment of Class II, Division 2 Malocclusion in Adults: Biomechanical Considerations Treatment of Class II, Division 2 Malocclusion in Adults: Biomechanical Considerations FLAVIO URIBE, DDS, MDS RAVINDRA NANDA, BDS, MDS, PHD Treatment of Class II malocclusion in adolescents has always

More information

In the past decade, there has been a remarkable

In the past decade, there has been a remarkable TECHNO BYTES Principles of cosmetic dentistry in orthodontics: Part 1. Shape and proportionality of anterior teeth David M. Sarver, DMD, MS Vestavia Hills, Ala In the past decade, there has been a remarkable

More information

Guideline on Management of the Developing Dentition and Occlusion in Pediatric Dentistry

Guideline on Management of the Developing Dentition and Occlusion in Pediatric Dentistry Guideline on Management of the Developing Dentition and Occlusion in Pediatric Dentistry Originating Committee Clinical Affairs Committee Developing Dentition Subcommittee Review Council Council on Clinical

More information

Pitch, roll, and yaw: Describing the spatial orientation of dentofacial traits

Pitch, roll, and yaw: Describing the spatial orientation of dentofacial traits SPECIAL ARTICLE Pitch, roll, and yaw: Describing the spatial orientation of dentofacial traits James L. Ackerman, a William R. Proffit, b David M. Sarver, a Marc B. Ackerman, c and Martin R. Kean d Chapel

More information

Orthodontic treatment need in the Italian child population

Orthodontic treatment need in the Italian child population Orthodontic treatment need in the Italian child population C. GRIPPAUDO, E.G. PAOLANTONIO, R. DELI, G. LA TORRE* ABSTRACT. Aim To assess orthodontic treatment need in the Italian child population using

More information

Managing Wear and Esthetics

Managing Wear and Esthetics Managing Wear and Esthetics KEY Occlusal Dental Components: - Centric contacts - End-to-end contacts - Pathways KEY: In order to increase the predictability in managing patients with wear, it is advisable

More information

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss.

Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery. Consequences of tooth loss. Molar Uprighting Dr. Margherita Santoro Division of Orthodontics School of Dental and Oral surgery Molars The wide occlusal surface is designed for food grinding. The surface needs to be aligned with the

More information

Humana Health Plans of Florida. Important:

Humana Health Plans of Florida. Important: Humana Health Plans of Florida Important: Dental discount membership in Florida is determined by viewing the member s ID card and verifying that the Humana Logo and Medicare name is listed with an effective

More information

U.O.C. Ortognatodonzia Area Funzionale Omogena di Odontoiatria

U.O.C. Ortognatodonzia Area Funzionale Omogena di Odontoiatria U.O.C. Ortognatodonzia Area Funzionale Omogena di Odontoiatria Alcune pubblicazioni della Scuola: Impacted maxillary incisors: diagnosis and predictive measurements. Pavoni C, Mucedero M, Laganà G, Paoloni

More information

In the Spring of 2010, the American Academy of Cosmetic

In the Spring of 2010, the American Academy of Cosmetic Greetings to the members of the American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD). As you know, a sisterhood agreement was concluded between the AACD and the Japan Academy of Esthetic Dentistry (JAED) at a

More information

Wired for Learning - Orthodontic Basics

Wired for Learning - Orthodontic Basics Wired for Learning - Orthodontic Basics Lori Garland Parker, BS, MAOM, RDAEF, CDA, COA Continuing Education Units: 3 hours Online Course: www.dentalcare.com/en-us/dental-education/continuing-education/ce365/ce365.aspx

More information

Denture Trouble Shooting Guide

Denture Trouble Shooting Guide Denture Trouble Shooting Guide Comfort Sore spot in vestibuleupper or lower denture 1. Overextended borders 2. Rough spot in base 1. Shorten borders and polish. 2. Refinish borders. Sore spot in upper

More information

Knowledge and Beliefs of General Dental Practitioners Regarding Temporomandibular Disorders in Sanandaj, Iran

Knowledge and Beliefs of General Dental Practitioners Regarding Temporomandibular Disorders in Sanandaj, Iran Original Article Knowledge and Beliefs of General Dental Practitioners Regarding Temporomandibular Disorders in Sanandaj, Iran Jamalpour, M.R.* Biglarkhany, M.** Rabiei, A.** Mirzaei, Z.*** * Assistant

More information

A collection of pus. Usually forms because of infection. A tooth or tooth structure which is responsible for the anchorage of a bridge or a denture.

A collection of pus. Usually forms because of infection. A tooth or tooth structure which is responsible for the anchorage of a bridge or a denture. Abscess A collection of pus. Usually forms because of infection. Abutment A tooth or tooth structure which is responsible for the anchorage of a bridge or a denture. Amalgam A silver filling material.

More information

SURGICAL ORTHODONTICS: LITERATURE REVIEW AND CASE REPORT

SURGICAL ORTHODONTICS: LITERATURE REVIEW AND CASE REPORT Orthodontics Piyush Heda, Babita Raghuwanshi, Amit Prakash, Kishore Sonawane SURGICAL ORTHODONTICS: LITERATURE REVIEW AND CASE REPORT Piyush HEDA 1, Babita RAGHUWANSHI 2, Amit PRAKASH 3, Kishore SONAWANE

More information

Relative position of gingival zenith in maxillary anterior teeth- a clinical appraisal

Relative position of gingival zenith in maxillary anterior teeth- a clinical appraisal Original article: Relative position of gingival zenith in maxillary anterior teeth- a clinical appraisal 1Dr Dipti Shah, 2 Dr Kalpesh Vaishnav, 3 Dr Sareen Duseja, 4 Dr Pankti Agrawal 1HOD, Dept of Prosthodontics,

More information

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW

COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW SCRIPTA MEDICA (BRNO) 76 (1): 21 28, January 2003 COMPUTER SIMULATION OF BONY TISSUE RESPONSE TO A PARTIAL REMOVABLE DENTURE FITTED TO A LOWER JAW BARTÁKOVÁ S. 1, SUCHÁNEK J. 2, MIâULKA J. 2, VANùK J.

More information

Congenital absence of mandibular second premolars

Congenital absence of mandibular second premolars CLINICIAN S CORNER Congenitally missing mandibular second premolars: Clinical options Vincent G. Kokich a and Vincent O. Kokich b Seattle, Wash Introduction: Congenital absence of mandibular second premolars

More information

Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers

Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers Resorptive Changes of Maxillary and Mandibular Bone Structures in Removable Denture Wearers Dubravka KnezoviÊ-ZlatariÊ Asja»elebiÊ Biserka LaziÊ Department of Prosthodontics School of Dental Medicine University

More information

ICD-10 Codes for Orthodontics

ICD-10 Codes for Orthodontics Introduction Kirt E. Simmons, DDS, PhD This document is meant to provide general information on diagnostic coding, specifically coding using the ICD-10 code set. Proper and accurate diagnostic coding is

More information

Dental. Covered services and limitations module

Dental. Covered services and limitations module Dental Covered services and limitations module Dental Covered Services and Limitations Module Covered Dental Services for Patients Under the Age of 21...2 Examinations...2 Radiographs and Diagnostic Imaging...2

More information

Review Article. International Journal of Advanced Health Sciences September 2014 Vol 1 Issue 5 23

Review Article. International Journal of Advanced Health Sciences September 2014 Vol 1 Issue 5 23 Interdisciplinary Therapy in Orthodontics: An Overview Khumanthem Savana 1, Akram Ansari 2, Rani Hamsa PR 3, Mukesh Kumar 4, Abhay Jain 5, Ankit Singh 6 1,6 Post Graduate Students, 2,5 Reader, 3 Professor

More information

New York State Department of Financial Services

New York State Department of Financial Services New York State Department of Financial Services Instructions for the Submission of Individual and Small Business Standalone Dental Plans offered Inside and Outside the New York State of Health (NYSOH)

More information

Classification of dental trauma & management of dental avulsions

Classification of dental trauma & management of dental avulsions Dr Tony Skapetis The University of Sydney Clinical Director Education WCOH Clinical Senior Lecturer University of Sydney Tony_Skapetis@wsahs.nsw.gov.au Classification of dental trauma & management of dental

More information

Many esthetic concepts about the face and the

Many esthetic concepts about the face and the ORIGINAL ARTICLE Impact of dental asymmetries on the perception of smile esthetics Sérgio Pinho, a Carolina Ciriaco, b Jorge Faber, a and Marcos A. Lenza c Brasília, DF, and Goiás, Brazil Introduction:

More information

Lower Second Molar Extraction in Correction of Severe Skeletal Class III Malocclusion

Lower Second Molar Extraction in Correction of Severe Skeletal Class III Malocclusion Original Article Lower Second Molar Extraction in Correction of Severe Skeletal Class III Malocclusion Jiuxiang Lin a ; Yan Gu b ABSTRACT The purpose of this study was to evaluate dentoskeletal and soft-tissue

More information

Glossary Terms for Simplifying Anterior Dental Anatomy

Glossary Terms for Simplifying Anterior Dental Anatomy Glossary Terms for Simplifying Anterior Dental Anatomy Accentuate To accent or emphasize. To give prominence. We can accentuate an area by adding to it or by reducing the surrounding areas. The dental

More information

Headgear Appliances. Dentofacial Orthopedics and Orthodontics. A Common Misconception. What is Headgear? Ideal Orthodontic Treatment Sequence

Headgear Appliances. Dentofacial Orthopedics and Orthodontics. A Common Misconception. What is Headgear? Ideal Orthodontic Treatment Sequence Ideal Orthodontic Treatment Sequence Headgear Appliances Natalie A. Capan, D.M.D. 580 Sylvan Avenue, Suite 1M Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (201)569-9055 www.capanorthodontics.com CapanOrtho@nj.rr.com

More information

Ahmed Abdel Moneim El Sayed Beirut Arab University (961) 1 300110 Ext: 2263 a.abdelmoneim@bau.edu.lb ahmedb_2000@hotmail.com

Ahmed Abdel Moneim El Sayed Beirut Arab University (961) 1 300110 Ext: 2263 a.abdelmoneim@bau.edu.lb ahmedb_2000@hotmail.com PERSONAL INFORMATION Ahmed Abdel Moneim El Sayed Beirut Arab University (961) 1 300110 Ext: 2263 a.abdelmoneim@bau.edu.lb ahmedb_2000@hotmail.com Gender Male Date of birth 19/10/1952 Nationality Egyptian

More information

Ideal treatment of the impaired

Ideal treatment of the impaired RESEARCH IMPLANTS AS ANCHORAGE IN ORTHODONTICS: ACLINICAL CASE REPORT Dale B. Herrero, DDS KEY WORDS External anchorage Pneumatized Often, in dental reconstruction, orthodontics is required for either

More information

CLASSIFICATION OF CARIOUS LESIONS AND TOOTH PREPARATION.

CLASSIFICATION OF CARIOUS LESIONS AND TOOTH PREPARATION. CLASSIFICATION OF CARIOUS LESIONS AND TOOTH PREPARATION. ١ G.V. BLACK who is known as the father of operative dentistry,he classified carious lesions into groups according to their locations in permanent

More information

2006 VIETNAMESE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION NATIONAL CONVENTION Scientific Presentation. Title: Surgical & Orthodontic Management of Impacted Teeth

2006 VIETNAMESE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION NATIONAL CONVENTION Scientific Presentation. Title: Surgical & Orthodontic Management of Impacted Teeth Surgical & Orthodontic Management of Impacted Teeth Objectives: 1. Discuss the etiology and incidence of impacted teeth 2. Decide when to extract or when to retain primary/permanent teeth 3. Describe the

More information

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets

Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and brackets ORTODONCIE rocïnõâk20 Pevnost adheze ortodontickyâ ch vazebnyâ ch materiaâluê a ortodontickyâchzaâ mkuê Bond strength of orthodontic adhesives and s *MUDr. Beata KonkolskaÂ, *Doc. MUDr. MilosÏ SÏ pidlen,

More information

T4A THE TRAINER FOR ALIGNMENT PROCEDURES MANUAL. For the alignment of anterior teeth in the permanent dentition T4A CONTENTS:

T4A THE TRAINER FOR ALIGNMENT PROCEDURES MANUAL. For the alignment of anterior teeth in the permanent dentition T4A CONTENTS: PROCEDURES MANUAL T4A THE TRAINER FOR ALIGNMENT developed by Dr. Chris Farrell (BDS Sydney University) For the alignment of anterior teeth in the permanent dentition CONTENTS: Introduction - Mode of action

More information

Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics

Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics Jordan University of Science and Technology Faculty of Graduate Studies Course Curriculum for the Master Degree in Dentistry/Orthodontics The Master Degree in Dentistry/ Orthodontics is awarded by the

More information

Dental Services Rider Harbor Choice Plus, a product of Harbor Health Plan, Inc.

Dental Services Rider Harbor Choice Plus, a product of Harbor Health Plan, Inc. Your Agreement gives You important information about Your health care benefits. This Dental Services Rider ( Rider ) is issued to You with Your Agreement because the plan you selected includes Other Dental

More information

Case Report Case studies on local orthodontic traction by minis-implants before implant rehabilitation

Case Report Case studies on local orthodontic traction by minis-implants before implant rehabilitation Int J Clin Exp Med 2015;8(5):8178-8184 www.ijcem.com /ISSN:1940-5901/IJCEM0006299 Case Report Case studies on local orthodontic traction by minis-implants before implant rehabilitation Pei Shen *, Wei-Feng

More information

P.O. Box 31001 Abu Dhabi, Tel: +971 2 22 22 616 Fax: +971 2 22 22 717 E-mail: info@davincidental.ae. www.davincidental.ae.

P.O. Box 31001 Abu Dhabi, Tel: +971 2 22 22 616 Fax: +971 2 22 22 717 E-mail: info@davincidental.ae. www.davincidental.ae. P.O. Box 31001 Abu Dhabi, Tel: +971 2 22 22 616 Fax: +971 2 22 22 717 E-mail: info@davincidental.ae www.davincidental.ae /DavinciDental1 ADental care you deserve! We give you more of what you want the

More information

Rapid Maxillary Expansion Followed by Fixed Appliances: A Long-term Evaluation of Changes in Arch Dimensions

Rapid Maxillary Expansion Followed by Fixed Appliances: A Long-term Evaluation of Changes in Arch Dimensions Original Article Rapid Maxillary Expaion Followed by Fixed Appliances: A Long-term Evaluation of Changes in Arch Dimeio James A. McNamara Jr, DDS, PhD a ; Tiziano Baccetti, DDS, PhD b ; Lorenzo Franchi,

More information

Temporomandibular disorders in Turkish children with mixed and primary dentition: prevalence of signs and symptoms

Temporomandibular disorders in Turkish children with mixed and primary dentition: prevalence of signs and symptoms The Turkish Journal of Pediatrics 2004; 46: 159-163 Original Temporomandibular disorders in Turkish children with mixed and primary dentition: prevalence of signs and symptoms Mehmet Muhtaroðullarý, Figen

More information

The Crown Bracket Bonding System

The Crown Bracket Bonding System The Crown Bracket Bonding System WOLFGANG HEISER, MD CLAUS SCHENDELL, Dipl Ing Crown tip and the vertical position of the teeth in relation to the lips are important elements of the esthetic results achieved

More information

original article KEY-WORDS Traumatic Dental injuries, Prevalence, Ellis and Davey classification, Fall, School Dental Health Program.

original article KEY-WORDS Traumatic Dental injuries, Prevalence, Ellis and Davey classification, Fall, School Dental Health Program. Prevalence and Factors Associated with Traumatic Dental Injuries (TDI) to Anterior Teeth of 11-13 Year Old School Going Children of Maduravoyal, Chennai Navin Anand Ingle, Naveen Baratam, Zohara Charania

More information

Use of variable torque brackets to enhance treatment outcomes

Use of variable torque brackets to enhance treatment outcomes Use of variable torque brackets to enhance treatment outcomes Ralph Nicassio DDS Many clinicians performing Orthodontics for their patients are missing an opportunity to get better results because they

More information

IMPLANT DENTISTRY EXAM BANK

IMPLANT DENTISTRY EXAM BANK IMPLANT DENTISTRY EXAM BANK 1. Define osseointegration. (4 points, 1/4 2. What are the critical components of an acceptable clinical trial? (10 points) 3. Compare the masticatory performance of individuals

More information

Small Business Solutions

Small Business Solutions Small Business Solutions Dental Benefits and Insurance Plan Options Florida Dental benefits plans and dental insurance plans are offered, underwritten or administered by Aetna Life Insurance Company (Aetna).

More information

review article Adult Orthodontics Versus Adolescent Orthodontics: An Overview

review article Adult Orthodontics Versus Adolescent Orthodontics: An Overview review article Adult Orthodontics Versus Adolescent Orthodontics: An Overview Dinesh K. Bagga ABSTRACT The scope of orthodontics has widened to include not only children and adolescents but also adults,

More information

A. DEVELOPMENT OF THE DENTAL ORGAN (ENAMEL ORGAN):

A. DEVELOPMENT OF THE DENTAL ORGAN (ENAMEL ORGAN): A. DEVELOPMENT OF THE DENTAL ORGAN (ENAMEL ORGAN): AS EARLY AS THE SECOND MONTH OF FETAL LIFE, THE DEVELOPMENT OF THE DECIDUOUS TEETH MAY FIRST BECOME EVIDENT. 1. Dental lamina and Bud stage At about six

More information

05 - DENTAL SURGERY. (02) MS (Oral Surgery) Part II Examination

05 - DENTAL SURGERY. (02) MS (Oral Surgery) Part II Examination 05 - DENTAL SURGERY (02) MS (Oral Surgery) Part II Examination 01. October 1990 02. October 1991 03. October 1992 04. October 1993 05. October 1994 06. November 1995 07. October 1996 08. November 1997

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Tuition and Fees Dentists - Full time (per annum): 20,000

Tuition and Fees Dentists - Full time (per annum): 20,000 Diploma of Oral Surgery Residency Training Program in preparation for the Fachzahnarzt in Oral Surgery Specialty Examination in the Republic of Germany Degree awarded: - Diploma of Oral Surgery - Fachzahnarzt

More information

Bitewing Radiography B.E. DIXON. B.D.S., M.Sc., D.P.D.S.

Bitewing Radiography B.E. DIXON. B.D.S., M.Sc., D.P.D.S. Bitewing Radiography B.E. DIXON B.D.S., M.Sc., D.P.D.S. Main Indications Detection of Dental Caries Monitoring progression of caries Assessment of existing restorations Assessment of Periodontal status

More information

Course Instructors. Dr. Straty Righellis Oakland, CA. Dr. Douglas Knight Louisville, KY. Dr. Jorge Ayala Chile. Dr. Bill Arnett. Dr.

Course Instructors. Dr. Straty Righellis Oakland, CA. Dr. Douglas Knight Louisville, KY. Dr. Jorge Ayala Chile. Dr. Bill Arnett. Dr. Course Instructors Dr. Douglas Knight Louisville, KY Dr. Straty Righellis Oakland, CA Dr. Jorge Ayala Chile Dr. Jeffrey McClendon Dr. Bill Arnett Dr. Michael Gunson Dr. David Hatcher New York City, NY

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 21 Rok (Year): 2012 CÏ õâslo (Number): 2 CÏ asopis ORTODONCIE je veden

More information

Children s Dental Health in the United Kingdom, 2003

Children s Dental Health in the United Kingdom, 2003 Children s Dental Health in the United Kingdom, 2003 Summary Report Deborah Lader Barbara Chadwick Ivor Chestnutt Rachael Harker John Morris Nigel Nuttall Nigel Pitts Jimmy Steele Deborah White Crown copyright

More information

ROLE OF ORAL APPLIANCES TO TREAT OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA

ROLE OF ORAL APPLIANCES TO TREAT OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 1 ROLE OF ORAL APPLIANCES TO TREAT OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA There are three documented ways to treat obstructive sleep apnea: 1. CPAP device 2. Oral Appliances 3. Surgical correction of nasal and oral obstructions

More information

Position Classification Standard for Dental Officer Series, GS-0680

Position Classification Standard for Dental Officer Series, GS-0680 Position Classification Standard for Dental Officer Series, GS-0680 Table of Contents SERIES DEFINITION... 2 BACKGROUND... 2 TITLES... 3 GRADE-LEVEL EVALUATION CRITERIA... 3 NOTES ON THE USE OF THE STANDARDS...

More information

More to feel good about. Baltimore City Public Schools. 2011 Dental Options

More to feel good about. Baltimore City Public Schools. 2011 Dental Options More to feel good about. Baltimore City Public Schools 2011 Dental Options Baltimore City Public Schools Important Phone Numbers for 2011 DHMO Customer Service (410) 847-9060 or (888) 833-8464 Mailing

More information

ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4

ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4 ROČNÍK (Volume): 24 ROK (Year): 2015 ČÍSLO (Number): 4 ORTODONCIE rocïnõâk24 kterou se rozhodneme pouzïõât.maâ me k dispozici vsï e potrïebneâ. NemozÏne na pocïkaânõâ,zaâ zraky do trïõâ dnuê.zï e takoveâhozaâ

More information

Remote Diagnosis of Children Dental Problems Based on Non-Invasive Photographs A Valid Proceeding?

Remote Diagnosis of Children Dental Problems Based on Non-Invasive Photographs A Valid Proceeding? 458 Medical Informatics in a United and Healthy Europe K.-P. Adlassnig et al. (Eds.) IOS Press, 2009 2009 European Federation for Medical Informatics. All rights reserved. doi:10.3233/978-1-60750-044-5-458

More information

Residency Competency and Proficiency Statements

Residency Competency and Proficiency Statements Residency Competency and Proficiency Statements 1. REQUEST AND RESPOND TO REQUESTS FOR CONSULTATIONS Identify needs and make referrals to appropriate health care providers for the treatment of physiologic,

More information

JCO INTERVIEWS Dr. Junji Sugawara on the Skeletal Anchorage System

JCO INTERVIEWS Dr. Junji Sugawara on the Skeletal Anchorage System Dr. Junji Sugawara on the Skeletal Anchorage System DR. WHITE When and how did you develop the idea for the Skeletal Anchorage System (SAS)? DR. SUGAWARA In 1992, we had a patient with a severe anterior

More information

ORTHODONTIC TREATMENT

ORTHODONTIC TREATMENT ORTHODONTIC TREATMENT Informed Consent for the Orthodontic Patient As a general rule, positive orthodontic results can be achieved by informed and cooperative patients. Thus, the following information

More information

Treatment of dental and skeletal bimaxillary protrusion in patient with Angle Class I malocclusion

Treatment of dental and skeletal bimaxillary protrusion in patient with Angle Class I malocclusion Treatment of dental and skeletal bimaxillary protrusion in patient with Angle Class I malocclusion Claudio José Ramos 1 In the orthodontic clinic, skeletal and dental bimaxillary protrusion is presented

More information