Yes/S i/ Тийм? Үгүй? Schengen visa a pp lica tio n for m, or ig ina l Notes: f orm mu st be duly f il led i n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Yes/S i/ Тийм? Үгүй? Schengen visa a pp lica tio n for m, or ig ina l Notes: f orm mu st be duly f il led i n"

Transcription

1 Checklist for T ran sit Do cum ent i ri ch iest i p er visto Tr an sito Т р а н з и т визний б ү р д ү ү л э х би чи г ба р и м тн ы жа г са а лт Document s/ Do cument i / Шаардаг дах бичиг баримтуу д Шен гений визний м эдүүл ги йн м аягт, эх ху вь Мэдүүлгийг А нгли эс в эл Итали хэл дэ э р бө глөн виз м эд ү үлэгч г арын үсг э э з урна. 18- а ас д о ош н ас ны м эд ү үлэгчийн х ув ь д мая гтыг э цэ г эхийн аль н эг нь эс в э л х ууль ё сны аср а н х ам га ал агч г ар ын үс э г з ур н а Yes/S i/ Тийм? No/No/ Үгүй? Rema rks/ Note/ Тайлбар 1. Schengen visa a pp lica tio n for m, or ig ina l Notes: f orm mu st be duly f il led i n English or Italian, and signed by th e applicant. Fo r app licants unde r 18 years of age, the application f orm must b e signed by at leas t one of the parents or legal guard ians. For mu lar io d i r ic h ie sta visto Schengen, in or ig ina le Note: i l f ormula rio deve esse re debitamente comp ilato in lingua ingle s e o italiana, e f irmato da l rich iedent e visto. I f ormula ri de i rich iedenti mino ri d i anni 18 dovranno essere f irmat i d a almeno uno dei gen ito ri o d i ch i ne ha l a patria potes tà. 2 х увь ц ээж зур а г Зур аг нь ICAO фор ма тын д аг уу бай н а (4, 0х 3,5 см, ца га а н ф о нт ой, с үүлий н 6 сар ын дотор ав х уулс ан б айна.) T wo recent a nd identica l p ho to s. Notes: photos must be ICAO f ormat (4. 0 x 3.5 c m, colo r photo with wh it e background, taken w ithin the la st 6 months. Due fo to for ma t te ssera, recenti e ugua li Note: le f oto devono essere f atte secondo i l f ormat ICAO (4.0 x 3.5 cm, f oto a colori con sf ondo bianco, scat tat e negli u lti mi 6 me si). Хүчин тэ й паспор т э х х ув и араа бо ло н 2 х увь ху ул б арын хам т пасп ор ты н х уг ац а а Ш ен ге ний нут аг дэв сг эр э эс г ар а х өдр өө с х ой ш дор х ая ж 3 сар ы н д ар а а хүчи нт эй хуг а ца а нь дуус ах аар б айх, мөн сүүлий н 1 0 жилээс өм н ө олг огд со н б айж үл б олно. М өн д ор хая ж ар ө в өр гүй хо ос он 2 х ууд а ст ай байх Valid Pa sspor t, or ig ina l + 2 copies

2 Notes: p lease, be su re that the pa ssport i s v a l i d f o r a t l e a s t 3 m o n t h s a f t e r planned departure date f rom Schenge n area and was issued le ss than 10 years ago. Pa s sp o rt mus t ha v e at lea st t w o b l a n k a n d u n m a r k e d v i s a p a g e s. P a s s a p o r t o i n c o r s o d i v a l i d i t à, o r i g i n a l e + d u e f o t o c o p i e Note: prima di f are domanda di p rega di verif icare che il passapo rto abbia un a valid ità res idua di a lmeno 3 mes i da l momento de lla p rev ista us cita dall a re a Schengen e che s ia stato rilas ciato no n oltre 10 anni f a. Il passapor to dev e avere a lmeno due pagine visti no n util izza te. Ая л лын Захиалга (Шен гений орон р уу ор ох бо лон гарах тийз ) Нисл эг, хөлөг онгоц боло н бусад тээврийн х эрэгслий н за хиалга г эх м эт Proo f o f tra ve l b ook ing (to and fro m Schengen a rea). Notes: f or e xamp le, f l ight or boat t ic ket reservation, othe r personal means of transport. D imo straz ione de lle pre no taz io n i d i viaggio (per e da ll Area Sc henge n) Note: ad esemp io, prenota zione vo l o aereo o nave, alt ri mez zi pe rsonali d i traspo rto. Шаард лага тай бол очих Шенген ий бус ор ны хүч ин тэй виз Эх ху вь боло н хуул барын хам т Visa o f the coun tr y o f the non -Sche ngen cou ntry o f de stination, whe n nee ded. Notes: To be prov ided both in origina l and in copy. Visto de l Pae se d i de stinaz ione fina le Note: s ia in o riginale che in copia Виз мэдүү элэгчийн санхүүгий чада мж: Сүүлийн 3 сарын дансн ы хуул га Анх а ар уул га: Х адг аламжын данс н ы х уулг а хүл э эн а ва хгүй бол н о. З ээлий н кар т ны д ан сны х уулг а ө гч б у й тохи олд олд к ар т ны лими тийг з аас ан тод ор х ойлол т хавс аргах, к артны х уулбар өг нө. Ою утн ууд эц эг э хийнх э э ба нк ны х уулг а ө гч б ол ох б а,т өр с өн эц э г эх гэд гийг но тар и ат а ар б ат ал ж уул ан ап остильд уулна. Ою ут ны ү нэ млэх м ө н өг нө. Гэр л эс эн х ос ууд ха мт а ялж б айг аа бол г эр лэл тийн г эр чилг э эг эх х увь, х уулбар ын х ам т ор уул н а. Proo f o f solvenc y o f the applicant:

3 bank sta te ments fr o m the la st 3 mon th s. Notes: No depos it account. In ca s e credit ca rd bank ac count is p rov ided, please be sure that copy of the card and credit l i mit a re sho wn. Students ca n provide parents bank s tatements, together with relat ionsh ip notary cert if icate, with Apost il le, and student card. Fo r ma rried couples t rave ll in g together, please p rov ide also ma rriag e cert if icate, both in origina l and copy, as proof of the relation. 7. Me zz i fina nz iar i a d ispo siz ione de l ric h iedente: con to cor rente bancar io d i a lmeno g li u ltimi 3 mesi Note: No cont i deposito. Qualo ra s i f orniscono conti conness i a carte d i credito, è necessario mo stra re anch e copia della ca rta e indicaz ione del li mit e di c redito. G li studenti po sson o presentare i conti co rrenti e i ce rt if icat e del lavo ro dei genito ri, ass ieme a l cert if icate notarile attestante l a relaz ione f amiliare, apost illato, e (in caso s iano maggio renni) lette ra dell Un ive rsi tà e carta dello studente. In caso di copp ie spo sate che v iaggian o insie me s i prega di f ornire anche copia del certif icate d i matrimonio. Ажлын газр ын то дорхойлол т, эх хувь Тайлбар : ко мп аний н т ам га тэ мд эг, гар ын ү сэ г, ог но о б үхий А нгли хэл д э эрх албан т о от / ажлы н г азр ы н т одр ох ойлол т мө н д ар а ах м эд ээл элийг б агт аас ан бай на : а жил олг огч к ом панийн х аяг, ута с/ фа ксий н д уг а ар ; г ар ын үс э г з урсан ажил тны нэр, ал бан т уш а ал ; ви з мэдү үлэгчийн ал б ан т уш аал, ц алингий н хэ мж э э, ажилл ас ан жил; Италид з орчих х уг ац а аг з ө вш ө өр с өн за алт ; эр г э н ирээд ажилд а а үргэлжл ү үлэн ажилл ан а г эс э н за алт, виз м эд ү үлэгчийн аялалы н т ур ш гар г ах з ар длыг х ар и уц ах эт гэ эд эс в э л байг уулл агын н эр. Тэтг э врийн иргэд:тэ тг э вр ийн д э вт эр эс в эл бай нгы н ор лого хар уулс ан бичиг бари мт. Ажилг үй иргэд : Хэр э в г эр лэсэ н бол г э р бүлийн ги шүү ний а жлын г азры н тод ор х ойлол т, но т ар иат аар ба тал га а ж уул а н апостильдс ан гэр л элтийн г эр чилг э э. Г э р бүлгүй /с алс ан /б эл эв сэ н б олон орлого хар уул са н бичиг б ар имт Emp lo yment cer tificate, or ig ina l. Notes and F.A.Q. s: Letter f ro m th e employe r (in Eng li sh) on of f icia l company paper with stamp, signa tu re, date and c learly ment ioning: add ress,

4 telephone and f ax numbe rs of th e employ ing company; the name an d position in the e mplo ying company of th e counters igning of f icer; the name of the applicant, pos ition, sa lary and yea rs of serv ice; app rova l f or leave o r absen ce; conf irmat ion of position af ter retu rn; th e person or entit y who will bea r t rave l an d li ving cost s du ring the visit. For re ti re d persons: p roof of pension (cert if icate ) o r other regu lar inco me. Fo r unemp loye d persons: if ma rried, lette r of emp loy ment and income of the spouse and notary cert if icate of marriage, with Apost il le; i f single/d ivo rced/ widow/widowe r, any other proof of regular inco me. Lettera d i imp ie go, in or ig ina le Note: Lette ra de l dato re d i lavo ro (in lingua ing lese, o in lingua cine se co n traduzione in inglese o ita liano) su ca rt a intestate dell a zienda, contenent e timb ro uf f iciale, f irma e data, ove s ian o chiara mente indicate le seguent i inf ormaz ioni: ind iriz zo, nume ro di telef ono e di f ax dell a zienda p resso cu i lavora i l ri chiedente; no me, cogno me e ruolo nell a zienda stes sa di ch i f irma; nome e cognome, ruo lo, s tipendio e ann i di se rv iz io de l richiedente; chi, pe rson a o ente, cop rirà i cost i de l v iaggio e de l soggiorno; approva zione de lle f erie o dell assenza; conf erma de l mantenimento dell impiego a l rient ro da l viaggio. Pen sionat i: pro va della pensione (ce rtif icato di pensione ) o di altro regola re int roito. Diso ccupati : s e sposati, lettera d i impiego e stipend i o del con iuge, as sie me a ce rt if icat o notari le di mat rimon io, apost illato; s e single/d ivo rz iati/vedovi, ogni u lte rio re prova d i regola ri int roit i (in caso sia u n memb ro della f amig lia a f arsi ca ri c o delle spese de l viagg io, si rich iede d i f ornire ce rt if icato notarile attestante l a relaz ione f amilia re, apost illato ). Ажилла ж буй ко мпанийн та мга бүхий ко мпан ийн г эрч илгээ 8. A sea led c op y o f the bu sine ss lice nc e of the e mp lo ying c o mpa n y Cop ia timb rata de lla b usine ss lice nc e dell az ienda p resso cui si la vora

5 Байр лах газ рын мэдээлэл, хуулбар Виз мэд үүл эгч х эрэв Шенгений ну таг дэвсг эрт дор хаяж нэг хо нох бол өг нө. Шенге ний нутаг д эвсг эрт байх бүх хугацааг хамарна: Буу длы н за хиалга, байр хөлсөл сөн тодорхойлол т г эх м эт 9. Proo f o f accommoda tio n, c op y. Notes: To be p rov ided only in ca s e applicant w il l spend at least one n ight i n Schengen area. Document s must cove r the whole stay in Schengen area. Fo r example: hote l bookings, renta l apartment contrac ts, et c. Allo gg io, in cop ia Note: la docu mentaz ione co mp rovant e l a llogg io deve comp rendere l inte ro periodo di soggio rno nell a re a Schengen. Ad esempio è poss ibile f ornire prova mediante: p renotazion i alberghie re, contrat ti di af f itto di appartamenti, etc. Да а тг ал Боги но х уга ц аа ны Ш енг ений визни й х увьд даатг ал нь Ше нг е ний б үх н ут аг дэв сг эр т х үчинтэй б айна. Даатг ал н ь эмчил гэ э ний х ур а а мж, э мн эл эг бол он нүүлг э н шил жүүл эх з эргийн 3 0, 0 00 евр о хүртэлх з ар длыг х ам ар с ан бай х хэр эгт эй. Д а ат гал нь Ш ен г ений бүх н ут аг дэвс гэр т б айх х уг ац а анд х үчи нт э й байх хэр эг тэй. Эх х увь бол о н х уул б арыг ор уул на уу Insurance Notes: f or sho rt-stay Schengen v isas, insuran ce mu st be va lid f or the who l e Schengen area. The insurance mus t cover med ical f ees, hospitalizat ion an d repatriation cost s up to 30,000 euros. The insu rance must f ully cover the who l e period of stay within the Schengen a rea. Please, pro vide both o rig inal and copy. Assic uraz ione sanitar ia Note: per I visti Schengen di bre v e durata, è necessario p resenta re un ass icura zione valida per l inte ra a re a Schengen. L assicura zione deve coprire eventuali spese med iche, di ricove ro ospedalie ro e di rimpat rio f ino a d almeno eu ro. L as sicu raz ion e deve copri re l inte ro periodo di pre vi st o soggiorno nell area Schengen. Si p reg a di porta re s ia l o rig inale che la cop ia. Визний мэд ү үлэ г өг өх бо лон п аспор т буц а ан ав а х и тг эмжлэл (виз мэдүүл эг ч өөр ий н би еэр виз м эд үүл эхг ү й

6 тохи олд олд Ви зний ж ур мы н 1 0, 13- р за алты н д аг уу) Төл өөл өг чөөр дамж уул ан виз м эд ү үлэх тохи олд олд, виз м эд үүл э гчийн гары н үсэ г, т өл өөл өг чийн н эр б ол он х олбоо бар их мэд э элэл бүхий и тг эм жлэл ө гө х хэр эгт эй. Төлөөл өгч иргэ ний ү н эмл эх э э үзүүл эх б а үн эмл эхий н х уулбар ыг ө гн ө. Баг а н ас ны х үүхдийнхэ э м эд үүл гийг өг ч б уй э цэ г э хчү үд и тг эм жл эл ө гө х ша ар длага гүй. Letter o f autho r iza tio n for visa app lication /pa ssp ort return (in ca s e applicant does not sub mit applicat ion i n person, acco rd ing to art. 10 and 13 of the Visa Code) Notes: Fo r those who choose to sub mi t visa applicat ion by a rep resentat ive, it i s mandatory to p rovide a let ter of authorizat ion, s igned by the applicant, mention ing the name of the representat ive and his /her contacts. Representat ive ID mu st be shown and a copy of the ID mus t be submitted. Th e authorizat ion is not required in ca s e parents sub mit the applicat ion f or a mino r-aged ch ildren. 12. Lettera d i de le ga per la con segna/ r itiro de l pa ssapo rto (qualo ra, su lla base degli a rticoli 10 e 13 del Cod ice V ist i, il rich iedente no n f accia domanda di visto d i persona e qualora intenda auto riz zare soggett i terz i al riti ro de l passapo rto) Note: Quanti sce lgono di delegare a terz i la consegna della domanda di vi st o e/o il rit iro del pa ssaporto, devon o f ornire una lette ra d i auto rizzaz ione, f irmata dal richiedente, in cu i s i indica i l nome della persona autorizza ta e i suoi contatti. Il soggetto autorizzato, dov rà presentarsi mun ito d i do cument i d i identità e d i cop ia dello ste sso, as sie me ad una lette ra di impiego. Non è necessaria auto riz zaz ione per i genito ri che portano/ ritirano i document i d i lo ro f igli mino renni. Нэмэл т мэдэ элэ л : ө гч боло х бичиг бар им ту уд Виз м эд үүл э гчид аял алынх нь т ал аарх нэ м элт м эдээл эл бол ж чад н а г э ж үзс э н нэ м элт бичиг б ар имтуудыг өг өх эрхтэй. Ad d itiona l no te s: op tio na l docume nts Please, be awa re that applicant s a re

7 allo wed to submit addit ional document s that they cons ider usef ul t o explain/ just if y the trip. No te agg iun tive: d ocumenti op z iona li Si segnala che è consent ito p resenta re documenti agg iuntivi non indicati nella presente l ista, qualo ra i richiedent i l i conside rino ut ili a g iust if icare/ spiega re lo scopo de l v iaggio.

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

E M C P e r f o r m a n c e R e q u i r e m e n t s C o m p o n e n t s

E M C P e r f o r m a n c e R e q u i r e m e n t s C o m p o n e n t s D a i m l e r C h r y s l e r D C -1 0 6 1 4 J o i n t E n g i n e e r i n g S t a n d a r d D a t e P u b l i s h e d : 2 0 0 5-03 C h r y s l e r C a t e g o r y : L -2 T ot a l N o. of Pa g e s ( I

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

Checklist for Family and Friends Visit. Visita a Famigliari o Amici

Checklist for Family and Friends Visit. Visita a Famigliari o Amici Checklist for Family and Friends Visit Гэр бүл найз нөхөд дээр зочлох виз Visita a Famigliari o Amici ed Name: (Нэр /Nome e Cognome) Passport Number: (Паспортын дугаар/numero di passaporto) Documents/Бүрдүүлэх

More information

TRENDnetVIEW App (Android)

TRENDnetVIEW App (Android) Installation Ta p o n th e P la y S tore ico n to d o w n lo a d a n d in sta ll T R E N D n e tv IE W a p p. O n ce in sta lle d ta p the TRENDnetVIEW icon to open up the app. N ote : A n d ro id O S

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

SAMPLE KYRIE. Re m Dm. Re m Dm. Sol m Gm. Re m Dm. Fa F. Sol m Gm. Si B. son. son. ri e e lé. lé i. Chri. ste. ri e e. Si B. Re m Dm. Sol m7 Gm7.

SAMPLE KYRIE. Re m Dm. Re m Dm. Sol m Gm. Re m Dm. Fa F. Sol m Gm. Si B. son. son. ri e e lé. lé i. Chri. ste. ri e e. Si B. Re m Dm. Sol m7 Gm7. KYRIE m Sol m m m Sol m m m Fa F Si B Ky ri e e lé i son. Ky ri e e lé i son. Chri ste e Sol m7 m7 lé e i e Fa F son. Sol m m lé i m son. Chri Ky SMPLE ste Si B e ri e e Sol m7 m7 lé Sol m m lé i i Fa

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2 2010 2 Vo l. 28 N o. 2 Feb rua ry 2010 C h inese J ou rna l of Ch rom a tography 204 208 DO I: 10. 3724 /SP. J. 1123. 2010. 00204 C 4 3,, (, 453003) : C C 4, S inoch rom OD S2B P (416 mm 200 mm, 5 m ),

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

Disarmament: Statement by the Delegate of Kazakhstan...68

Disarmament: Statement by the Delegate of Kazakhstan...68 Со дер жа ние От со ста ви те ля........................................3 Текст 1. «Цве ты«......................................8 Текст 2. О не са мо управ ля ю щих ся тер ри то ри ях.............12 On

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

P R O Y E C T O D E A C T U A L I Z A C I Ó N D E F U E N T E S B I B L I O G R A F I C A S P A R A E L Á R E A D E C O N T A B I L I D A D G E R E N

P R O Y E C T O D E A C T U A L I Z A C I Ó N D E F U E N T E S B I B L I O G R A F I C A S P A R A E L Á R E A D E C O N T A B I L I D A D G E R E N D E S C R I P C I Ó N D E L A T E S I S A U T O R O A U T O R E S A p e l l s N o v a B e j a n o N o m b s F n c y s T Í T U L O Y S U B T Í T U L O P R O Y E C T O D E A C T U A L I Z A C I O N D E F

More information

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Joint-Stock Company GIDROPRIVOD Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Purpose of the item. Axial-piston pumps (type НА) of variable displacement and constant direction of operational liquid

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r F i rst A S E M R ec t ors C on feren c e F rei e U n i v ersi t a t B erl i n, G erm a n y, 2 7 2 9 O c t ob er 2 0 0 8 The Development of Higher Education SS yy ss tems in Europe and AA ss ia: Similarities

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te,

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te, 1 4 th IE E E In te r n a tio n a l S y m p o s iu m o n H ig h P e r fo r m a n c e D is tr ib u te d C o m p u tin g (H P D C -1 4 ), R e s e a rc h T ria n g le P a rk, N C, 2 4-2 7 J u ly 2 0 0 5.

More information

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl "TTB". И. 2

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl TTB. И. 2 FAST 11-14 CF P РО ВАГ АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО Ж И З : FAST 11 CF P FAST 14 CF P И. 1 14 1 Й: Й 1. И...2 2. ъ...3 3. Н...4 4. А...5 5. Н...5 6. В...6 7. Ж 6 8. ъ...7 9. Р...7 10. Й...7 11. К...7 12. З...8

More information

Application of Optimization Program IOSO NM and ABAQUS at Civil Structures of NPP

Application of Optimization Program IOSO NM and ABAQUS at Civil Structures of NPP Application of Optimization Program IOSO NM and ABAQUS at Civil Structures of NPP V. Korotkov Atomenergoproekt I. Egorov and S. Kuptsov Sigma technology S. Ryzhov and K. Ilin TESIS Abstract: At the stage

More information

Journal of Cap ital M edical University

Journal of Cap ital M edical University 2008 12 29 6 Journal of Cap ital M edical University Dec. 2008 Vol. 29 No. 6 ( ),, 16 1 (7. 54 0. 46) kg, 8 T 8 T 9 25 mm, 5 mm 4, 12 Cobb ( T 9 ), t, 2 12 2, : (21. 05 1. 67) kg, : (21. 75 1. 67) kg,

More information

F e b ruary S af e t y T i p Gr o u p R i d i n g T i p s

F e b ruary S af e t y T i p Gr o u p R i d i n g T i p s CBA Safety Handout 12-5-0 8 w w w. C B A -A B A T E N C. o r g January S af e t y T i p Get tr a i n ed b ef o r e r i d i n g. Please tak e th e B asi c R i d er C o u r se ( B R C ) an d si x m o n th

More information

DIRECTORS AND OFFICERS PROPOSTA DI POLIZZA

DIRECTORS AND OFFICERS PROPOSTA DI POLIZZA DIRECTORS AND OFFICERS PROPOSTA DI POLIZZA La presente proposta deve essere compilata dall`amministratore o dal Sindaco della Societa` proponente dotato di opportuni poteri. La firma della presente proposta

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

SWIFT-RUR. Formats and USAGE RULES. Version 6 APPROVED. by the Committee of the Russian National SWIFT Association. April 07, 2011

SWIFT-RUR. Formats and USAGE RULES. Version 6 APPROVED. by the Committee of the Russian National SWIFT Association. April 07, 2011 APPROVED by the Committee of the Russian National SWIFT Association April 07, 2011 SWIFT-RUR Formats and USAGE RULES Version 6 This edition is prepared by the Russian National SWIFT Association Moscow,

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

А ýэ СаЬЬа оча. А а Ьаусап. сар

А ýэ СаЬЬа оча. А а Ьаусап. сар ч к тдв тап дт ФЁ Тч з ха а а п п А а Ьаусап п Ё Т о А е о п е па опа Ё й О о о а На еп ч о а п а ар С М о а Еар Ва е ако М а А агьаусап г Ъч пс А СаЬЬа оча Аупч а есе г А а Ьаусап сё а Ь у сар о чес Э

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

proxy cert request dn, cert, Pkey, VOMS cred. (short lifetime) certificate: dn, ca, Pkey mod_ssl pre-process: parameters->

proxy cert request dn, cert, Pkey, VOMS cred. (short lifetime) certificate: dn, ca, Pkey mod_ssl pre-process: parameters-> Overview of the New S ec u rity M od el WP6 Meeting V I D t G R I D C o nf er enc e B r c el o ne, 1 2-1 5 M y 2 0 0 3 Overview focus is on VOMS C A d e t il s r e in D 7. 6 Se cur it y D e sig n proxy

More information

» А И ВЫ А И И АССА И С И ИВ В И И А ИИ А ч С ИВ В С АСИ С И вх уко и и С И Ы ВЫ С А 052207 2016 2 АВ ВВ И И 1 С С ИСС И В СА И С А В А 5 А А И ВА И 13 13 11 12 Э 13 20 23 1 25 14 15 2 А И ИВ С И АСИ С

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

EXCLUSIVE Kai Metov Project is an independent illustrated magazine that tells about famous people, striking events and issues that matter to our

EXCLUSIVE Kai Metov Project is an independent illustrated magazine that tells about famous people, striking events and issues that matter to our 2014 Media Kit Media Kit 3 20 13 02/2013 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: Фед ингра ор Б онда д: рчук Теат Обзо р: р сезо на Русские вечера Баден-Бадена Денис Мацуев: «кто, если не мы?» ЧИТ А В НО ЙТЕ МЕР Оль Е: га Алек

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

КНЕЗ И ДЕ СПОТ СТЕ ФАН ЛА ЗА РЕ ВИЋ И МА НА СТИР ВЕ ЛИ КА ЛА ВРА СВЕ ТОГ АТА НА СИ ЈА НА СВЕ ТОЈ ГО РИ

КНЕЗ И ДЕ СПОТ СТЕ ФАН ЛА ЗА РЕ ВИЋ И МА НА СТИР ВЕ ЛИ КА ЛА ВРА СВЕ ТОГ АТА НА СИ ЈА НА СВЕ ТОЈ ГО РИ UDC 321.8:929 Lazarević S. UDC 271.222(497.11)-523.6/(495 Athos) UDC 726.71(=163.41)(495 Athos) DOI: 10.2298/ZMSDN1553739G ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД КНЕЗ И ДЕ СПОТ СТЕ ФАН ЛА ЗА РЕ ВИЋ И МА НА СТИР ВЕ ЛИ

More information

SIV for VoiceXM 3.0: a n g u a g e a n d A p p l ica t ion D es ig n C on s id era t ion s Ken Rehor C i s c o S y s t em s, I nc. krehor@cisco.com March 05, 2009 G VoiceXM Application Architecture PSTN

More information

UTRAN Procedures. MM procedures -> see MM slides CM procedures -> see CM slides

UTRAN Procedures. MM procedures -> see MM slides CM procedures -> see CM slides UTRAN Procedures Elementary procedures Paging RRC connection setup Transaction reasoning Authentication and security control Transaction setup with RAB allocation Transaction clearing and RAB release RRC

More information

Geodetic Networks for Hydropower Plant System "Dabar" (Republic of Srpska - BiH)

Geodetic Networks for Hydropower Plant System Dabar (Republic of Srpska - BiH) 1 Geodetic Networks for Hydropower Plant System "Dabar" (Republic of Srpska - BiH) Trifković, M. 1, Nestorović, Ž. 2, Milutinović, T. 3, Pejičić, G. and Delčev, S. 5 1 Faculty of Civil Engineering Subotica,

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

e-global Logistics Harald Lundestad February 14, 2001

e-global Logistics Harald Lundestad February 14, 2001 e-global Logistics Harald Lundestad February 14, 2001 Learning objectives Definition of e-global Logistics Types of e-global Logistics Software Trends in e-global Logistics Software Software Vendors Application

More information

Foresters Advantage Plus Whole Life Paid-Up at 100. Whole Life Insurance. Life Insurance Illustration

Foresters Advantage Plus Whole Life Paid-Up at 100. Whole Life Insurance. Life Insurance Illustration Foresters Advantage Plus Whole Life Paid-Up at 100 Whole Life Insurance Life Insurance Illustration Pro p o sa l o n: Pre p a re d b y: Financial Brokerage Inc. EMI 17110 Marcy St Ste 100 Omaha, NE, 68118-3119

More information

Д РУ Ш Т ВЕ Н И ЗН А Ч А Ј СРП СК Е Г И М Н А ЗИ Ј Е ДОМ НА У КЕ У СО ЛУ НУ ( )

Д РУ Ш Т ВЕ Н И ЗН А Ч А Ј СРП СК Е Г И М Н А ЗИ Ј Е ДОМ НА У КЕ У СО ЛУ НУ ( ) UDC 373.54(=163.41)(495.622) 1894/1910 DOI: 10.2298/ZMSDN1553677N ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД Д РУ Ш Т ВЕ Н И ЗН А Ч А Ј СРП СК Е Г И М Н А ЗИ Ј Е ДОМ НА У КЕ У СО ЛУ НУ (1894 1910) А Л ЕК СА Н Д РА НО ВА КОВ

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

3. Steps being taken to treat police officers with these psychological disorders.

3. Steps being taken to treat police officers with these psychological disorders. Freedom of Information Request Reference No: I note you seek access to the following information: 1. Absence figures which detail the total number of police officer absences recorded as a result of psychological

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

(6) C

(6) C 1 3 0 12 (6) C 0 6 2010 1 3 1 3 1 3 1 3 0 5 0 6 0 8 0 9 0 5 0 7 0 5 0 5 0 8 0 5 0 0 0 3 0 9 0 9 0 5 0 4 0 7 а 0 1 0 2 0 4 0 4 0 2 0 9 0 2 0 6 0 6 * Ю Б ж щ я Д Ю 0 5 0 6 0 0 0 6 0 3 0 8 0 6 0 1 0 8 0 6

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

W Regional Cooperation in the Field of A u tom otiv e E ngineering in S ty ria Dr. Peter Riedler 2 9.1 1.2 0 1 1 i e n GmbH Graz B u s ines s S trategy S ty ria 2 0 2 0 H is tory 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9

More information

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y Searching the Scientific Web: s & T d s m m u Sciru he ad ed benefits fo r the cientific co nity Femke Markus S r. P ro d uc t Man ag er S c i rus 1 8 O c t o b er 2 0 0 2, C E R N, G en ev a Outline Presentation

More information

ni - do_in che la mia fe - ni - ce

ni - do_in che la mia fe - ni - ce anto = h É questo l ni in che la mia fenice Oratio igrini 792, no. 8 É que - sto_ l ni - _in che la mia fe - ni - ce Mi - se l au - ra - te_et Sesto lto Quinto In che la mia fe - ni - ce Mi - se l au -

More information

Converting the Stay Permit

Converting the Stay Permit Converting the Stay Permit From study to work Content 2 1. Before or after graduation? 2. Filling in the online forms 3. From student permit to employee permit. 4. From student permit to independent worker

More information

Workload Management Services. Data Management Services. Networking. Information Service. Fabric Management

Workload Management Services. Data Management Services. Networking. Information Service. Fabric Management The EU D a t a G r i d D a t a M a n a g em en t (EDG release 1.4.x) T h e Eu ro p ean Dat agri d P ro j ec t T eam http://www.e u - d a ta g r i d.o r g DataGrid is a p ro j e c t f u n de d b y th e

More information

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та рурми мт пя т ук увя вп рк кмпку ткж мт пя ктив упрв я вими вм жтими пррмми п яким утя упрв я ви у р пр ви ити у кшти у М З ти рив витки в ти пр ки ти р тт В ДО ЗПЛв Н прв ррук ви пр т в кик ржв ж п к

More information

Canta, canta, canta. "Do" - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J.

Canta, canta, canta. Do - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J. for Southwestern ollege Mariachis anta, canta, canta "Do" - emale Voice ose lfredo imenez arr eff Nevin Vln 1 Ranchera Polkeada q» º pizz arco Vln pizz arco Tpt 1 Tpt rm ao eff Nevin, 001 Vln 1 1 Vln Tpt

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information