MAJANDUSAASTA ARUANNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE"

Transcription

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi või sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus registrikood: tänava/talu nimi, Sadama 16 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Haapsalu linn vald: postisihtnumber: maakond: Lääne maakond telefon: faks: e-posti aadress: veebilehe aadress:

2 Sisukord Sisukord 2 Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 6 Bilanss 6 Tulemiaruanne 7 Rahavoogude aruanne 8 Netovara muutuste aruanne 9 Raamatupidamise aastaaruande lisad 10 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 10 Lisa 2 Raha 11 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 11 Lisa 4 Materiaalne põhivara 12 Lisa 5 Immateriaalne põhivara 13 Lisa 6 Kapitalirent 13 Lisa 7 Võlad ja ettemaksed 14 Lisa 8 Saadud ettemaksed 14 Lisa 9 Annetused ja toetused 14 Lisa 10 Tulu ettevõtlusest 15 Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud 15 Lisa 12 Tööjõukulud 15 Lisa 13 Muud kulud 15 Lisa 14 Seotud osapooled 16 2

3 Tegevusaruanne SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse põhitegevuseks on ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi ning sellega seonduvate teiste tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine aasta oli SA Haapsalu Neuroloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele seitsmes tegevusaasta sihtasutusena aastal jätkati kõiki arengukavas ja 2010 aasta tegevuskavas planeeritud tegevusi, millest pöörati suurimat tähelepanu personali ja raviteenuste arendamisele ning patsiendikeskse lähenemise kujundamisele. Põhitegevusega seotud pakutavatest teenustest moodustas aastal raviteenuste müük Eesti Haigekassale 70,6% aastal oli vastav näitaja 75,8%. Vaatamata Eesti Haigekassa poolse finantseerimise vähenemisele olid 2010 aasta tulud põhitegevusest läbi aegade kõige suuremad. Jätkuvalt kaasajastati haigla ravitööga seonduvat tipptehnoloogilist ning ka infotehnoloogilist baasi. Mõlema eelpool märgitud tegevuse tulemusena saavutati oluline ravitöö kvaliteedi tõus. Infotehnoloogilise baasi arendamisse investeeriti 2010 aastal kokku krooni. Haigla oli aastal partneriks mitmetele Eesti kõrgkoolidele kliinilise praktika baasina. Kokku sooritas praktikat haiglas 72 üliõpilast (sh 9 välistudengit) aastal viibis haiglas praktikal 54 üliõpilast. Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus pälvis 2010 aasta oktoobris kvaliteedi auhinna European Quality püüdluste eest saavutada kõrge, Euroopa standardile vastav kvaliteet.auhinna andis haiglale European Business Assembly eduka majandustegevuse, töökohtade loomise, kvaliteetsete teenuste pakkumise ja olemasolevate teadmiste-kogemuste jagamine eest omal maal ning välismaal. Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse töötajate poolt avaldati 2010 aastal 13 teaduspublikatsiooni. Ettekannetega konverentsidel esineti 13. korral (sealhulgas ühe workshopi juhtimine kolme haigla töötaja poolt) ja sektsiooni juhtimisega tegeleti ühel teaduskonverentsil. Üks SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskustöötaja kaitses 2010 aastal magistri väitekirja. Haigla töötaja oli juhendajaks lisaks veel ühele 2010 aastal kaitstud magistritööle. Täiendavalt väärib äramärkimist haigla töötajate osalemine mitmetel prestiižikatel rahvusvahelistel taastusravi ja rehabilitatsiooni alastel teaduskonverentsidel nagu International Spinal Cord Society 49th Annual Scientific Meeting, New Delhi; 20th Annual Conference on Clinical Gait Analysis: A Focus on Interpretation, Leuven; Annual Conference of European Platform for Rehabilitation: Society needs all hands: Rehabilitation services as a bridge to participation in society and employment., Helsinki-Tallinn; 7th Congress of Baltic Association for Rehabilitation, Tallinn. SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus osales aktiivselt erinevate haigla põhitegevusega tihedalt seotud projektide elluviimises. Esile toomist väärivad osalemine EAS-i poolt rahastatavas projektis EQUA-step kõnniroboti väljatöötamine eelprojekt, osalemine Nordplus programmis Joint physiotherapy education in bachelor thesis module, osalemine Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tervisejuhi õppekava arendustegevuses ja õppetöö läbiviimises, osalemine EAS-i poolt rahastatavas projektis Läänemaa Tervise- ja Loomemajanduse arendamine. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatava projekti Laste rehabilitatsiooni kvaliteedi tõstmine - kaasaegse hindamisvahendi kasutusele võtmine Eestis elluviimine, osalemine Lääne Maavalitsuse projektis Turvaline Läänemaa. Valede Valikute vältimine. Personal Andmed haigla töötajate arvu kohta on toodud Tabelis 1. Tabel 1. SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse töötajate arv ja Aastal Arstid 6 6 Õed Hoolduspersonal Rehabilitatsiooni valdkonna tippspetsialistid Rehabilitatsiooni valdkonna spetsialistid Teised töötajad Töötajad kokku

4 Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses on seisuga töötajat lapsehoolduspuhkusel. Haigla 128 töötajast on 11 tööl osalise tööajaga. Lisaks kasutas haigla 36 isikut töövõtu- või käsunduslepinguga. Töötajate arv on 2010 aastal suurenenud, Töötajatele arvestatud töötasu koos maksudega oli 2010.aastal krooni ja aastal kokku krooni. Haigla keskmine brutopalk oli aastal krooni kuus aastal olid vastav näitaja krooni. Põhipalkasid vähendatud ei ole, kuid vähenenud on aasta jooksul makstud lisatasud. Sihtasutuse juhatuse teenistustasu koos sotsiaalmaksuga moodustas kokku 2010 aastal krooni ja aastal 2009 oli see summa krooni. Nõukogu liikmete arv oli 5 ning nõukogu liikmete tööd tasustati aastal kokku koos sotsiaalmaksuga summas krooni, aastal krooni. Ravitöö Peamised andmed aasta meditsiinilise tegevuse kohta on toodud Tabelis 2. Tabel 2.Statsionaarsete ja ambulatoorsete ravijuhtude arv, ravi kestvus ja voodihõive aastal. Voodihõive (%) Keskmine ravijuhu kestvus (päevades) Statsionaarsete ravijuhtude arv Ambulatoorsete ravijuhtude arv 2531(275) ,8* 2387* ,9 11,8* 2418(255) 2161* ,8 11, * Eesti Haigekassa poolt finantseeritud Ravijärjekorras olevate patsientide arv on toodud Tabelis 3. Tabel 3.SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse ravijärjekorras olevate patsientide arv Kokku Statsionaarne Ambulatoorne 1. jaanuar jaanuar Kokku on suurenenud ravijärjekorras olevate ambulatoorsele ja statsionaarsele ravile ootavate patsientide arv aastal võrreldes aastaga 30 patsiendi võrra. Majandustegevuse aruanne aastal olid haigla tulud kokku 32,3 miljonit krooni, võrreldes 2009 aastaga vähenesid tulud 2,0 miljonit krooni. Selle täpsustuseks võiks öelda, et aastal kajastus tuludes aasta heategevusliku telesaate Jõulutunnel ürituselt saadud toetus 3,4 milj. krooni. 4

5 Haigla kulud olid 2010 aastal kokku 31,2 miljonit krooni, võrreldes 2009 aastaga vähenesid kulud 0,5 milj. krooni. SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse aasta majandustegevuse tulem on positiivne. Haigla tulud ületasid kulusid 0,7 milj. krooni võrra. SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus Majandustulem ja peamised tulu-, kulunäitajad on Tabelis 4. Tabel 4.SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus aasta majandustegevuse tulem TULUD KOKKU Med. teenus Muud tulud KULUD KOKKU Tööjõukulud Med.materjal Muud kulud Amortisatsioon Käibemaks TULEM Tööjõukulud vähenesid 2010 aastal võrreldes eelmise aastaga 0,1 milj.krooni võrra, moodustades 67 % aasta kuludest a. on remonttöid teostatud 1,1 milj.krooni eest. Suurem osa sellest kulus ruumide kohandamisteks. Registratuur sai avaramad ruumid, mille tulemusena muutus patsientidel järjekorras ootamine mugavamaks ning registratuuri töötajatel töö korraldamine paremini toimivaks. Lisaks sellele sai ümberehitatud töötajate garderoob. Mitme eraldi paikneva garderoobi asemel on kasutuses nüüd üks ühine garderoobiruum, koos pesemisvõimalustega. Teraapiaruumidesse ja osadesse palatitesse said paigaldatud õhukonditsioneerid, et ruumides õhku jahutada ja värskendada. Bilanss SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus lõpetas aasta 36,2 milj. suuruse bilansimahuga. Võrreldes aastaga on bilansimaht kasvanud 0,3 miljoni krooni võrra. Haigla personal, seadmed ja muu materiaalne vara ning majanduslik olukord võimaldavad jätkuvalt osutada kaasaegsel tasemel kvaliteetset taastusravi ja rehabilitatsiooni teenust. Haigla lähiaastate suurimaks arenguülesandeks on ravitöö kvaliteedi tagamine läbi kaasaegse tipptehnoloogilise ravikeskkonna välja arendamise ja personali koolitamise. Samuti juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine. 5

6 Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss Lisa nr Varad Käibevara Raha Nõuded ja ettemaksed Varud Kokku käibevara Põhivara Nõuded ja ettemaksed Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Kokku põhivara Kokku varad Kohustused ja netovara Kohustused Lühiajalised kohustused Laenukohustused Võlad ja ettemaksed Kokku lühiajalised kohustused Pikaajalised kohustused Laenukohustused Kokku pikaajalised kohustused Kokku kohustused Netovara Sihtkapital Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku netovara Kokku kohustused ja netovara

7 Tulemiaruanne Lisa nr Tulud Annetused ja toetused Tulu ettevõtlusest Kokku tulud Kulud Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Muud kulud Kokku kulud Kokku põhitegevuse tulem Finantstulud ja -kulud Aruandeaasta tulem

8 Rahavoogude aruanne Rahavood põhitegevusest Põhitegevuse tulem Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Kokku korrigeerimised Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest Kokku rahavood põhitegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed Makstud intressid Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

9 Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Sihtkapital Akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Aruandeaasta tulem

10 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse raamatupidamise aastaruanne on kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse pritsiibil. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise ülseeskiri. Sihtasutus kasutab tulemiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1, mis on kohandatud vastavussse MTÜ-dele ja SA-dele soovitatava tulemiaruande skeemiga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides. Finantsvarad Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.finantskohustus on lühiajaline, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Finantsvara ja kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Finantskohustus eelmaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Raha Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, hoiuseid pankades ja lühiajalist pangadeposiiti. Sularahajääk on aasta lõpu seisuga inventeeritud. Nõuded ja ettemaksed Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase põhi- ja majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisis nõudeid.nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varud Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.laos olevate varude kulu arvestatakse keskmise hinna meetodil. Varude mahakandmine toimub igakuiselt materiaalselt vastutavate isikute poolt koostatud aruannete kaudu. Materiaalne ja immateriaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates kroonist ilma käibemaksuta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja allahindlused. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele.jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Maad ei amortiseerita. Põhivara arvelevõtmise alampiir Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates) Põhivara grupi nimi Hooned Masinas, seadmed Muu inventar, IT seadmed Kasulik eluiga 40 aastat 5-10 aastat 3-5 aastat 10

11 Immateriaalne põhivaratarkvara 3-5 aastat Annetused ja toetused Arvestades riigi raamatupidamise üldeeskirjas tehtud muudatust kajastatakse alates 2007.aastast vastavalt põhivarade sihtfinantseerimise korral sihtfinantseerimise abil saadud vara tuluna põhivara soetamise perioodis. Sihtfinantseerimist tegevuskuludeks kajastatakse tuludes selles perioodis, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on ettenähtud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et sihtasutus vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Miiterahalisel sihtfinantseerimisel võetakse saadud vara bilansis arvele tema õiglases väärtuses ning samas summas kajastatakse tulu vara sihtfinantseerimisest. Mitteotstarbelist toetust kajastatakse kassapõhisel momendil tuluna. Seotud osapooled Seotud osapoolteks loetakse sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmeid. Tulud Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.üldjuhul tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel v.a. ravipäevatasud, mida kajastatakse tuluna raha laekumisel. Kulud Kulu kajastatakse vastavalt kulu tekkimse perioodis. Lisa 2 Raha Sularaha kassas Arvelduskontod Tähtajalised hoiused Kokku raha Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Muud nõuded Intressinõuded Ettemaksed Kokku Nõuded ja ettemaksed

12 Lisa 4 Materiaalne põhivara Kokku Maa Ehitised Masinad ja seadmed Muu materiaalne põhivara Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Muud muutused Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost Muud ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Muud muutused Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

13 Lisa 5 Immateriaalne põhivara Kokku Arvutitarkvara Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Lisa 6 Kapitalirent Aruandekohustuslane kui rentnik Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Kapitalirendi kohustus euribor+1,00% EEK Kapitalirendikohustused kokku Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Kapitalirendi kohustus euribor+1,00% EEK Kapitalirendikohustused kokku

14 Renditud varade bilansiline jääkmaksumus Masinad ja seadmed Kokku Lisa 7 Võlad ja ettemaksed Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Muud viitvõlad Saadud ettemaksed Kokku võlad ja ettemaksed Lisa 8 Saadud ettemaksed Ettemakstud tulevaste perioodide tulu Kokku saadud ettemaksed Lisa 9 Annetused ja toetused Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused Kokku annetused ja toetused

15 Lisa 10 Tulu ettevõtlusest Raviteenuste müük haigekassale Raviteenuste müük juriidilistele isikutele Raviteenuste müük eraisikutele Voodipäevatasud Rehab.teenus, plaanid Muu tulu majandustegevusest Kokku tulu ettevõtlusest Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud Mitmesugused bürookulud Koolituskulud Kinnistute,hoonete, ruumide ülalpidamine Sõidukite ülalpidamine Inventar, seadmed jne hooldus, remont Toidukaup Meditsiini- ja hügieenitarbed, tervishoiuteenused Kokku mitmesugused tegevuskulud Lisa 12 Tööjõukulud Palgakulu Sotsiaalmaksud Kokku tööjõukulud Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale Lisa 13 Muud kulud Riigilõivud Käibemaks Muud Kokku muud kulud

16 Lisa 14 Seotud osapooled Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused Arvestatud tasu Ametiauto kautamise eest juhatuse liikme poolt on tasutud erisoodustuse maksud 2010.aastal igakuiselt. 16

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS registrikood: 90007508 tänava/talu nimi, Kesk 20 maja ja korteri number:

More information

AS If Eesti Kindlustus

AS If Eesti Kindlustus Konsolideeritud vahearuanne Kontaktandmed ja allkirjad AS If Eesti Kindlustus põhitegevus on kahjukindlustusteenuste osutamine. Ärinimi: AS If Eesti Kindlustus Äriregistri kood: 10100168 Aadress: Pronksi

More information

TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne

TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne Majandusaasta algus: 01.01.2009 Majandusaasta lõpp: 31.12.2009 Äriregistri kood: 10312960 Aadress: Kadaka tee 62a 12618 Tallinn Telefon: +372

More information

TRIGON BALTI FOND a. I POOLAASTA ARUANNE

TRIGON BALTI FOND a. I POOLAASTA ARUANNE TRIGON BALTI FOND 2015.a. I POOLAASTA ARUANNE Sisukord Investeerimisfondi Trigon Balti Fond lühiiseloomustus ja kontaktandmed... 3 Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Balti Fondi 2015. I poolaasta

More information

Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell. 2010. aasta poolaastaaruanne

Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell. 2010. aasta poolaastaaruanne Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell 2010. aasta poolaastaaruanne 0 Sisukord Fondi faktid...3 Fondivalitseja juhatuse kinnitus 2010. a poolaastaaruande kohta...4 Bilanss...5 Tulude ja kulude aruanne...6

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide nimi: Ühendus registrikood: 80249274 tänava/talu nimi, Tallinna 11 maja ja korteri

More information

Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne

Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne AS TALLINK GRUPP Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne 01. september 2006 31. mai 2007 Majandusaasta algus 1. september 2006 Majandusaasta lõpp 31. august 2007 Registrikood 10238429 Aadress Tartu mnt. 13

More information

I poolaasta auditeerimata vahearuanne

I poolaasta auditeerimata vahearuanne AS TALLINK GRUPP I poolaasta 01. september 2005 28. veebruar 2006 Majandusaasta algus 1. september 2005 Majandusaasta lõpp 31. august 2006 Registrikood 10238429 Aadress Tartu mnt. 13 10145, Tallinn Eesti

More information

Lisa 1 Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja juurde KONTOPLAAN

Lisa 1 Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja juurde KONTOPLAAN KONTOPLAAN Lisa 1 Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja juurde 1-kontoliik, 2-kontoklass, 3-kontorühm, 4-kontogrupp, 5-konto alamgrupp 1 2 3 4 Konto Nimetus Kehtiv kuni 1 VARA 11 KÄIBEVARA 111

More information

RTJ 5 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA (muudetud 2011)

RTJ 5 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA (muudetud 2011) RTJ 5 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-6 MÕISTED 7-12 MATERIAALSE PÕHIVARA ARVESTUSPÕHIMÕTTED 13-32 Esmane arvele

More information

LHV Täiendav Pensionifond. Majandusaasta aruanne 2008

LHV Täiendav Pensionifond. Majandusaasta aruanne 2008 LHV Täiendav Pensionifond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Täiendav Pensionifond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Täiendav Pensionifond Lepinguline fond Andres

More information

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS. Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS. Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon Äriregistri nr. 10055752 Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Juriidiline aadress: Vambola 6 10114 Tallinn Eesti

More information

Pensionifond. LHV Maailma Aktsiad. Majandusaasta aruanne 2008

Pensionifond. LHV Maailma Aktsiad. Majandusaasta aruanne 2008 Pensionifond LHV Maailma Aktsiad Majandusaasta aruanne 2008 Pensionifond LHV Maailma Aktsiad Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht Pensionifond LHV Maailma Aktsiad

More information

Avaron Areneva Euroopa Fond 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Avaron Areneva Euroopa Fond 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE SISUKORD TEGEVUSARUANNE... 4 FONDIVALITSEJA JUHATUSE KINNITUS 2014. A AASTAARUANDE KOHTA... 5 BILANSS... 6 TULUDE JA KULUDE ARUANNE... 7 FONDI PUHASVÄÄRTUSE MUUTUMISE

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2008

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2008 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 23.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pärsia Lahe Fond Lepinguline fond Oliver Ait Põhitegevusala

More information

TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND. 2013.a. AASTAARUANNE

TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND. 2013.a. AASTAARUANNE TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND 2013.a. AASTAARUANNE Sisukord Investeerimisfondi Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi lühiiseloomustus ja kontaktandmed... 3 Tegevusaruanne... 4 Fondivalitseja

More information

LHV Pensionifond L. Majandusaasta aruanne 2010

LHV Pensionifond L. Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 31.12.2010 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond L Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

More information

TALLINNA KAUBAMAJA AS aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

TALLINNA KAUBAMAJA AS aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) TALLINNA KAUBAMAJA AS 2014. aasta i ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Sisukord TEGEVUSARUANNE... 4 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE...11 JUHATAJA DEKLARATSIOON...11 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI

More information

ÜLDEESKIRJA LISADES 1 KUNI 5 ESITATUD KONTOPLAANI KASUTUSJUHEND

ÜLDEESKIRJA LISADES 1 KUNI 5 ESITATUD KONTOPLAANI KASUTUSJUHEND ÜLDEESKIRJA LISADES 1 KUNI 5 ESITATUD KONTOPLAANI KASUTUSJUHEND Sisukord A KONTOPLAANI JA EELARVEKLASSIFIKAATORI VAHELISED SEOSED... 2 B KONTODE KOODID... 2 VARAD... 2 10. KÄIBEVARAD... 2 15. PÕHIVARA...

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2010

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2010 31.12.2010 Fondi nimi Fondi liik Fondijuhid LHV Pärsia Lahe Fond Lepinguline fond Mikael Kvibäck, Joel

More information

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015 Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015 Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2015 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2015 Fondivalitseja

More information

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2014 Majandusaasta lõpp 31. detsember

More information

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2014 Majandusaasta lõpp 31. detsember

More information

LHV Maailma Aktsiad Fond. Majandusaasta aruanne 2015

LHV Maailma Aktsiad Fond. Majandusaasta aruanne 2015 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2015 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2015 31.12.2015 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

More information

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes 3.grupp: Barbara Kärtner, Erki Mändmets, Kerli Suder, Kristiina Tiitus, Mari-Liis Algma, Mihkel Künnapas Sissejuhatus

More information

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud aastaaruanne

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud aastaaruanne Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud aastaaruanne 2014 TALLINNA KAUBAMAJA AS KONSOLIDEERITUD 2014. MAJANDUSAASTA ARUANNE Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate peamised tegevusalad on jae- ja hulgikaubandus.

More information

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY Abstract Oliver Lukason, Jaan Masso 1 University of Tartu Whereas start-up firms

More information

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION Marit Hinnosaar Bank of Estonia Introduction In Estonia the minimum wage, which was set in the beginning of transition period at a similar proportion

More information

Sisukord. Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne...

Sisukord. Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne... Konsolideeritud aastaaruanne 2015 Sisukord Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne...15 2015. aasta ülevaade...15

More information

2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE. Silvano Fashion Group

2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE. Silvano Fashion Group 2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE Silvano Fashion Group AS Silvano Fashion Group 2014. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus

More information

2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress

More information

2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962

More information

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma Tartu University In July 2002 the European Commission has decided to oblige all EU companies listed

More information

AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015

AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2015 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2015 Registrikood 10238429 Aadress Sadama 5/7 10111, Tallinn Eesti Vabariik

More information

Sotsiaalministeerium ja JPId

Sotsiaalministeerium ja JPId Sotsiaalministeerium ja JPId Teaduse ühisprogrammeerimise algatuste (JPI) alane seminar 02. aprill 2015 Kerstin Mahlapuu teaduskoordinaator Sotsiaalministeerium Valdkonna JPId A Healthy Diet for a Healthy

More information

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma University of Tartu The transformation of Estonia s economic system since the 1990s as a result

More information

EECL Tallinn/City Hall

EECL Tallinn/City Hall AD.EECL- 0 ~~~eaip-amdt~~~ver-date-0-0-t0---0 APR AD KOPTERIVÄLJAKUD AD HELIPORTS EECL Tallinn/City Hall Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud: Note: The following sections

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: Sihtasutus Rakvere Teatrimaja registrikood: 90003491 tänava/talu nimi, Kreutzwaldi maja ja korteri number:

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25020:2015 TARKVARATEHNIKA Tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Mõõtmise etalonmudel ja juhend Software engineering Software product Quality Requirements

More information

EECL Tallinn/City Hall

EECL Tallinn/City Hall EESTI AIP Estonia AD.EECL- NOV 0 AD KOPTERIVÄLJAKUD AD HELIPORTS EECL Tallinn/City Hall Märkus : Järgnevad lõigud selles peatükis on tahtlikult tühjaks jäetud: Note: The following sections in this chapter

More information

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY Tallinna Tehnikaülikooli Füüsikainstituut TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY V Number 1 28 Tallinna Tähetorn Tallinn Observatory TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL FÜÜSIKAINSTITUUT TALLINNA TÄHETORN TALLINN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks Quality management systems Guidelines for configuration management EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Asukohamaa Eesti Vabariik Telefon +372 615 4400 Elektronpost nordecon@nordecon.com

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 Pöörlevad hambaraviinstrumendid. Laboris kasutatavad abrasiivinstrumendid Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti

More information

Tallinn Visitor Survey

Tallinn Visitor Survey 1. Ankeedi number (täidetakse Emoris): Tallinn Visitor Survey 2011 2. Are you spending at least one night away from your normal place of residence? küs. 4 3. Which of the following statements best describes

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infotehnoloogiavõrkude turve Osa 2: Võrguturbe arhitektuur Information technology Security techniques IT network security Part 2: Network

More information

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused )

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad Tingimused sätestavad lepingulise

More information

KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI)

KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI) KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI) Viive Kaur Vandeadvokaat Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius 28. oktoober 2009 Kaubamärk Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa

More information

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19 Modular Data Center. Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43563450.aspx Väline hanke ID 278495-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Ei ole määratletud

More information

Haridus ja kultuur Education and culture

Haridus ja kultuur Education and culture Haridus ja kultuur Education and culture 11 Haridus ja kultuur 1. Haridusasutused Tallinnas, 2005/2006 õa................ 118 2. Tallinna koolieelsed munitsipaallasteasutused, 2006........... 119 3. Esimese

More information

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing Estonian Native Native Native English 5 5 5 Russian 4 4 3 Finnish 4 4 3

CURRICULUM VITAE. Language Reading Speaking Writing Estonian Native Native Native English 5 5 5 Russian 4 4 3 Finnish 4 4 3 CURRICULUM VITAE 1. Name: Marikai Karilaid 2. Date of birth: 4. November 1976 3. Phone: +372 56 461 333 4. E-mail: marikai@bda.ee 5. Education: Institution Tallinn Technical University - (month/year) September

More information

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA )

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) OLULISED MÄRKUSED: Selleks, et ligi pääseda ja/või kasutada seda Pilveteenust (nagu allpool defineeritud),

More information

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Ene-Silvia Sarv Kursus Kasvatusteadus ja kasvatusfilosoofia Kasvatusteaduste Instituut 2009 Steiner- e Waldorfkool

More information

Theoretical and Practical Problems Related to the Audit, Control and Supervision System of Local Governments. (Based on the Case of the Estonia)

Theoretical and Practical Problems Related to the Audit, Control and Supervision System of Local Governments. (Based on the Case of the Estonia) Raivo Linnas, Theoretical and Practical Problems..., Kunnallistieteellinen aikakauskirja 3/07 Theoretical and Practical Problems Related to the Audit, Control and Supervision System of Local Governments.

More information

Estonian Personalised Medicine Pilot Project evaluation methodology

Estonian Personalised Medicine Pilot Project evaluation methodology Estonian Personalised Medicine Pilot Project evaluation methodology 2015 This paper is an extraction from the Feasibility study for the development of business cooperation, management organisation and

More information

Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks struktuuritoetusest toetuse taotlejale ja saajale

Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks struktuuritoetusest toetuse taotlejale ja saajale Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks struktuuritoetusest toetuse taotlejale ja saajale nd projekt Aprill 2015 Aprill 2015 Sisukord Kasutatud lühendid ja selgitused... 4 Viidatud õigusaktid...

More information

TÕENÄOSUSTEOORIA JA MATEMAATILINE STATISTIKA

TÕENÄOSUSTEOORIA JA MATEMAATILINE STATISTIKA YMR0070, 010/011 kevad 1/8 TÕEÄOSUSTEOORIA JA MATEMAATILIE STATISTIKA Objekt (element, indiviid) katse käigus mõõdetav ühik. Üldkogum kõikide objektide hulk, mille omaduste vastu tuntakse huvi. Objektide

More information

Tallinna Ülikool. Psühholoogia instituut. Psühholoogia ja organisatsioonikäitumise osakond. Aleksei Gaidajenko

Tallinna Ülikool. Psühholoogia instituut. Psühholoogia ja organisatsioonikäitumise osakond. Aleksei Gaidajenko 1 Tallinna Ülikool Psühholoogia instituut Psühholoogia ja organisatsioonikäitumise osakond Aleksei Gaidajenko PSÜHHOSOTSIAALSE TÖÖKESKKONNA ANALÜÜS SA PÕHJA EESTI REGIONAALHAIGLA KLIINIKUTE ÕDEDE JA LABORANTIDE

More information

2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Asukohamaa Eesti Vabariik Telefon +372 615 4400 Elektronpost nordecon@nordecon.com

More information

Uriiniinkontinents ja sellega kaasnevad kulud

Uriiniinkontinents ja sellega kaasnevad kulud Uriiniinkontinents ja sellega kaasnevad kulud Iiris Toots¹, Väino Sinisalu² ¹Tallinna Tehnikaülikooli doktorant, ²TÜ Kliinikumi närvikliinik Võtmesõnad: inkontinents, inkontinentsi tüübid, inkontinentsi

More information

1 ÜLDTINGIMUSTE EESMÄRK 1 OBJECTIVE OF GENERAL TERMS AND CONDITIONS 2 MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE 2 ENTRY INTO SALE AGREEMENT

1 ÜLDTINGIMUSTE EESMÄRK 1 OBJECTIVE OF GENERAL TERMS AND CONDITIONS 2 MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE 2 ENTRY INTO SALE AGREEMENT SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA SE MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AGREEMENT OF SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA SE 1 ÜLDTINGIMUSTE EESMÄRK 1 OBJECTIVE OF GENERAL TERMS AND CONDITIONS

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-72: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga

More information

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) 2 Fondi investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 (eurodes kui ei ole

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Prospekt. Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a.

LHV Pärsia Lahe Fond. Prospekt. Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a. LHV Pärsia Lahe Fond Prospekt Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a. SISUKORD ÜLDANDMED... 3 FONDI TEGEVUSE ALUSED JA EESMÄRK NING INVESTEERIMISPOLIITIKA... 4 FONDI TEGEVUSE ALUSED... 4 FONDI TEGEVUSE

More information

Implementing in-browser screen sharing library for robust, high-performance co-browsing

Implementing in-browser screen sharing library for robust, high-performance co-browsing UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of computer science Software engineering curriculum Madis Nõmme Implementing in-browser screen sharing library for robust, high-performance

More information

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne Majandusaasta aruanne Nimi Tallinna Ülikool Registri kood 74000122 Aadress Narva mnt 25, 10120 Tallinn Telefon 372 640 9101 Faks 372 660 5768 Elektronpost Kodulehekülg Omandivorm Põhitegevusala tlu@tlu.ee

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 22005:2008 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation Traceability in the feed and food chain - General

More information

Avaldamismärge: RT II 1994, 29, 129. (õ) 28.12.2008. Lepingu ratifitseerimise seadus. Tõlge. Alla kirjutatud 25. juulil ja 2. augustil 1994. a.

Avaldamismärge: RT II 1994, 29, 129. (õ) 28.12.2008. Lepingu ratifitseerimise seadus. Tõlge. Alla kirjutatud 25. juulil ja 2. augustil 1994. a. Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1994, 29, 129 Leping SOS-Lastekülade asutamise ja tegevuse ning sellega seotud projektide kohta Eesti Vabariigi

More information

Architectural, construction, engineering and inspection services

Architectural, construction, engineering and inspection services Architectural, construction, engineering and inspection services Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41511843.aspx Väline hanke ID 270148-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13718-2:2008 Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Kiirabilennukid/helikopterid. Osa 2: Kiirabilennukite/helikopterite tootmis- ja tehnilised nõuded Medical vehicles

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 140-3:1999 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hooneosadel. Osa 3: Hooneosade õhuheli isolatsiooni laborimõõtmised Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings

More information

Programme, 24th of October. The Art of Teaching

Programme, 24th of October. The Art of Teaching This time around, Eksperimenta! as an art education research platform will be focusing on one of the most complicated and contraversial topics in creative subjects namely, assessment. On what basis and

More information

KAALI METEORIIDI VANUS JA MÕJU LOODUSKESKKONNALE SAAREMAA PIILA RABA TURBALÄBILÕIKE UURINGU PÕHJAL

KAALI METEORIIDI VANUS JA MÕJU LOODUSKESKKONNALE SAAREMAA PIILA RABA TURBALÄBILÕIKE UURINGU PÕHJAL Eesti Arheoloogia Ajakiri, 2002, 6, 2, 91 108 KAALI METEORIIDI VANUS JA MÕJU LOODUSKESKKONNALE SAAREMAA PIILA RABA TURBALÄBILÕIKE UURINGU PÕHJAL Käesoleva uurimuse eesmärk oli hinnata Kaali kraatrite vanust

More information

Kodanike Euroopa Kodanike Euroopa kontaktpunkt. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Maris Pajula

Kodanike Euroopa Kodanike Euroopa kontaktpunkt. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Maris Pajula Kodanike Euroopa 2014-2020 Kodanike Euroopa kontaktpunkt SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Maris Pajula Eesmärk Tuua Euroopa oma kodanikele lähemale ning aidata kaasa sellele, et kodanikud tunnetaksid Euroopa

More information

Tallinkit ootab säästurežiim

Tallinkit ootab säästurežiim USD 9,86 EEK SEK 1,65 EEK Euribor 5,138 ÄP indeks 1235,80 1,06% Kalm loodab tõhusamat tulevikku PARIMA KUJUNDUSEGA AJALEHT 2007 Kuigi Eesti Telekomi käive ja kasum teises kvartalis vähenesid veidi võrreldes

More information

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT Veronika Berzin INTERNETITURUNDUSE VAJALIKKUS MÖÖBLIPOE TEGEVUSE EDENDAMISEL Lõputöö Juhendaja lektor Elen Elbra NARVA 2014 Olen koostanud töö iseseisvalt.

More information

TÖÖTAJATE TÖÖRAHULOLU - JA MOTIVATSIOONIUURINGUTE ANALÜÜS AS PRISMA PEREMARKETI ÜKSUSE SÕBRA PRISMA NÄITEL

TÖÖTAJATE TÖÖRAHULOLU - JA MOTIVATSIOONIUURINGUTE ANALÜÜS AS PRISMA PEREMARKETI ÜKSUSE SÕBRA PRISMA NÄITEL EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut Mari-Liis Kosemets TÖÖTAJATE TÖÖRAHULOLU - JA MOTIVATSIOONIUURINGUTE ANALÜÜS AS PRISMA PEREMARKETI ÜKSUSE SÕBRA PRISMA NÄITEL Bakalaureusetöö maamajandusliku

More information

2014. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE

2014. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

More information

IT services: consulting, software development, Internet and support

IT services: consulting, software development, Internet and support IT services: consulting, software development, Internet and support Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41919560.aspx Väline hanke ID 227274-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

More information

Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01

Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01 Lühike paigaldusjuhend TU2-HDMI 1.01 Sisukord Eesti 1 1. Enne alustamist 1 2. Riistvara paigaldus 2 3. Ekraani sätete konfigureerimine 4 Tõrkeotsing 6 Version 02.14.2011 1. Enne alustamist Eesti Pakendi

More information

TALLINNA KAUBAMAJA AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

TALLINNA KAUBAMAJA AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud aastaaruanne 2013 TALLINNA KAUBAMAJA AS KONSOLIDEERITUD 2013. MAJANDUSAASTA ARUANNE Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate peamised tegevusalad on jae- ja hulgikaubandus.

More information

A concept for performance measurement and evaluation in network industries

A concept for performance measurement and evaluation in network industries 536 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2015, 64, 4S, 536 542 doi: 10.3176/proc.2015.4S.01 Available online at www.eap.ee/proceedings A concept for performance measurement and evaluation in

More information

ülikoolide koostööst Saaremaal 1991 2012

ülikoolide koostööst Saaremaal 1991 2012 ülikoolide koostööst Saaremaal 1991 2012 ülikoolide koostööst Saaremaal 1991 2012 Koostanud Antti Karlin ja Maie Meius Raamat on pühendatud Ülikoolide Keskuse Saaremaal töö kajastamiseks.esialgu avaldatakse

More information

Analüüs. Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus. Aprill 2015. Silva Kiili ISSN 2228-2076

Analüüs. Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus. Aprill 2015. Silva Kiili ISSN 2228-2076 Analüüs Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus Aprill 2015 Silva Kiili ISSN 2228-2076 Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus 2 Sissejuhatus Viimastel aastatel on vabatahtliku sektori

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011)

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011 Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 2811-3:2011

More information

Tallinn City Council 19.10.2013 Regulation no. 50 Tallinn Enterprise and Innovation Strategy 2014-2018 ANNEX

Tallinn City Council 19.10.2013 Regulation no. 50 Tallinn Enterprise and Innovation Strategy 2014-2018 ANNEX Tallinn City Council 19.10.2013 Regulation no. 50 Tallinn Enterprise and Innovation Strategy 2014-2018 ANNEX Tallinn Enterprise and Innovation Strategy 2014-2018 Table of Contents INTRODUCTION... 2 1.

More information

http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50

http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50 http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50 R2 Aastahitt 2011: 1 Mäluasutus ERR Videoarhiiv Peakategooria Alamkategooria Muusika levimuusika Üldinfo Sarja pealkiri R2 Aastahitt 2011 Osa nr. 1 Indeks

More information

Inteli 64-bitiste protsessorite ajalooline areng

Inteli 64-bitiste protsessorite ajalooline areng TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Füüsika Instituut Konstantin Arutjunov Bakalaureusetöö arvutitehnikas (12 EAP) Inteli 64-bitiste orite ajalooline areng Juhendaja: Prof. Ergo Nõmmiste Kaitsmisele

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 3475-417:2009 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Testmethods - Part 417: Fire resistance of cables confined inside aharness EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

Juveniilne idiopaatiline artriit Eesti lastel Chris Pruunsild 1, Karin Uibo 2, Hille Liivamägi 3, Sirje Tarraste 2, Tiina Talvik 3

Juveniilne idiopaatiline artriit Eesti lastel Chris Pruunsild 1, Karin Uibo 2, Hille Liivamägi 3, Sirje Tarraste 2, Tiina Talvik 3 Juveniilne idiopaatiline artriit Eesti lastel Chris Pruunsild 1, Karin Uibo 2, Hille Liivamägi 3, Sirje Tarraste 2, Tiina Talvik 3 1 TÜ lastekliinik, 2 Tallinna Lastehaigla, 3 TÜ Kliinikumi lastekliinik

More information

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH Olga Luštšik Tartu 2003 ISSN 1406 5967 ISBN 9985 4 0359 2 Tartu University

More information

AEGNA ÜLDKOGU, 30. JUUNI 2013

AEGNA ÜLDKOGU, 30. JUUNI 2013 AEGNA ÜLDKOGU, 30. JUUNI 2013 29.-30. juunil 2013 toimusid Aegna saarel lisaks üldkogule Eesti Saarte Kogu seminar "Rohelised saared. Saarte ja ESK strateegilised valikud" (Interreg IVA programmi projekt

More information

Riikliku turismiarengukava aastateks 2002-2005 kinnitamine

Riikliku turismiarengukava aastateks 2002-2005 kinnitamine Väljaandja: Riigikogu Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2002 Avaldamismärge: RT I 2002, 91, 523 Riikliku turismiarengukava aastateks 2002-2005 kinnitamine Vastu võetud 23.10.2002

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation (ISO 877-3:2009) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals 328 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2014, 63, 3, 328 334 doi: 10.3176/proc.2014.3.06 Available online at www.eap.ee/proceedings Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance

More information

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo V A B A Ü H E N D U S T E L E KÄSIRAAMAT? KIRJUTAS Alari Rammo ? EMSL & PRAXIS 2011 Kirjutas: Alari Rammo Nõu andsid: Kristina Mänd, Urmo Kübar ja fookusgruppides osalenud Keel: Katrin Kern Kujundus:

More information

Framework agreement communication services.

Framework agreement communication services. Framework agreement communication services. Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38726335.aspx Väline hanke ID 287873-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 4014:2001 Kuuskantpeapoldid. Tooteklassid A ja B Hexagon head bolts - Product grades A and B EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard

More information

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee Sharemind - the Oracle of secure computing systems Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee About Sharemind Sharemind helps you analyse data you could not access before. Sharemind resolves

More information

2.1.Tallinna lennujaamas ja Riia lennujaamas kehtivate lennujaamatasude võrdlus

2.1.Tallinna lennujaamas ja Riia lennujaamas kehtivate lennujaamatasude võrdlus Ärakiri Ärisaladused välja võetud 21.01.2010 nr 5.1-1/09-0804-006 Arvamus (lennujaamateenuste tasud) 1. Konkurentsiolukorra analüüsi alustamine Konkurentsiamet alustas 23.10.2009 konkurentsiolukorra analüüsi

More information