TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND a. AASTAARUANNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND. 2013.a. AASTAARUANNE"

Transcription

1 TRIGON ARENEVATE TURGUDE FINANTSSEKTORI FOND 2013.a. AASTAARUANNE

2 Sisukord Investeerimisfondi Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi lühiiseloomustus ja kontaktandmed... 3 Tegevusaruanne... 4 Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi 2013.a. aastaaruandele... 5 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE... 6 Finantsseisundi aruanne... 6 Koondkasumiaruanne... 7 Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne... 8 Rahavoogude aruanne... 9 Raamatupidamise aastaaruande lisad...10 LISA 1. Fondi üldine info...10 LISA 2. Aruande koostamise alused...10 LISA 3. Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted...10 LISA 4. Riskijuhtimine...17 LISA 5. Finantsinstrumentide ümberhindlus...22 LISA 6. Finantsvara õiglases väärtuses muutusega kasumiaruandes...23 LISA 7. Nõuded ja ettemaksed...23 LISA 8. Muud finantskohustused...23 LISA 9. Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses läbi kasumiaruande...23 LISA 10. Puhasväärtuse võrdlusaruanne...24 LISA 11. Seotud osapooled...24 LISA 12. Investeeringute aruanne...25 TEHINGU-JA VAHENDUSTASUDE ARUANNE...27 Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

3 Investeerimisfondi Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi lühiiseloomustus ja kontaktandmed Nimi Investeerimisfond Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fond Juriidiline aadress Viru Väljak Tallinn Eesti Vabariik Tel.: Fax: Põhitegevusala Fond pakub osakuomanikele võimalust kaudselt investeerida peamiselt arenevate riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse väärtpaberitesse. Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv. Fondivalitseja spetsialiseerub Fondi vara investeerimisel majandusharupõhisele investeerimisele. Fondi varad investeeritakse peamiselt pankade ja nende asutuste, mille tegevus on tihedalt seotud finantssektoriga, väärtpaberitesse. Fondivalitseja AS Trigon Funds Fondijuht Jelena Rozenfeld Depoopank Swedbank AS Audiitor AS PricewaterhouseCoopers Pärnu mnt Tallinn Eesti Vabariik Tel.: Fax: Aruandeperioodi algus ja lõpp 01.jaanuar 2013.a. 31.detsember 2013.a 3

4 Tegevusaruanne Trigon Funds valitseb Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi (edaspidi: Fond) alates selle loomisest, 2007.a. detsembrist. Fond pakub osakuomanikele võimalust kaudselt investeerida peamiselt arenevate riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse väärtpaberitesse. Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv. Fondivalitseja spetsialiseerub Fondi vara investeerimisel majandusharupõhisele investeerimisele. Fondi varad investeeritakse peamiselt pankade ja nende ettevõtete väärtpaberitesse, mille tegevus on tihedalt seotud finantssektoriga. Fondi puhasväärtus oli aasta detsembri lõpus 4.4 miljonit eurot ( : 4.1 miljonit eurot). Fondil on nelja liiki osakuid. Fondi liik 1 osaku puhasväärtus oli 31. detsembri aasta seisuga eurot ( : eurot) kasvades aastaga 4.7%. Fondi liik 2 osaku (eq Emerging Financials) puhasväärtus oli aruandeperioodi lõpus eurot ( : eurot) kasvades aasta algusest 4.7%. Fondi liik 3 osaku puhasväärtus oli aruandeperioodi lõpus eurot ( : eurot), kasvades aastaga 4.7%. Fondi liik 4 osaku puhasväärtus oli aruandeperioodi lõpus eurot ( : eurot), kasvades aastaga 2.4% aasta detsembri lõpu seisuga moodustasid aktsiad ja võlakirjad 91.1% Fondi investeeringute turuväärtusest ( : 97.4%), ülejäänud osa moodustasid raha pangakontodel, laekumata dividendid ja laekumata summad toimumata tehingute eest. Ettevõtete lõikes olid seisuga 31. detsember 2013.a. Fondi suurimad investeeringud Samba Financial Group 9.3%, Halyk Bank 9.1%, Bank of Petersburg 7.4%, VTB Bank 7.7% ja Zenith Bank 5.1%. Fondi investeeringud jaotusid kolmeteistkümne riigi Brasiilia, Ungari, Austria, Türgi, Venemaa, Katari, Nigeeria, Serbia, Araabia Ühendemiraatide, India, Kazakhstani, Saudi Araabia ja Indoneesia ettevõtete vahel. Arenevate riikide aktsiate jaoks oli 2013 keeruline aasta. MSCI Arenevate Turgude Indeks kukkus aastaga -6,8% (eurodes). Fond tõusis aastal 4,7%, edestades võrdlusindeksit 11,5 protsendipunkti võrra. Suure osa Fondi varadest paigutasime Nigeeria ja Lähis-Ida pankadesse, kuna nägime seal head makro ja pankade hinnatasemete keskkonda. Lisaks keskendusime pankadele, millel on kõrge kapitali adekvaatsuse määr ning lihtne ärimudel aastaks on ootused arenevate turgude tootluste osas muutunud veelgi ettevaatlikumaks, eriti võrreldes arenenud turgudega. Oleme seisukohal, et edaspidi veelgi tähtsamat rolli hakkab mängima erinevate arenevate turgude seas oskuslik valimine. Üldiselt usume, et globaalse keskkonna paranemisel on finantssektori aktsiad ühed kõige kiiremini kasvavad aktsiad. Fondi portfelli pankadel on ka atraktiivne 4,5%-line dividenditootlus, mis peaks volatiilsetel turgudel kaitset pakkuma. Jelena Rozenfeld Fondijuht 4

5 Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi 2013.a. aastaaruandele Heiti Riisberg AS Trigon Funds Juhatuse liige Mehis Raud AS Trigon Funds Juhatuse liige Tallinnas, 5. veebruaril 2014.a. 5

6 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE Finantsseisundi aruanne Eurodes VARAD Lisa Käibevara Finantsvara õiglases väärtuses muutusega kasumiaruandes Lisa Raha ja rahaekvivakendid Nõuded ja ettemaksed Lisa VARAD KOKKU KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Muud finantskohustused Lisa Osakuomanikele kuuluv Fondi vara puhasväärtus Lisa KOHUSTUSED KOKKU Lisad lehekülgedel on selle aruande lahutamatud osad. 6

7 Koondkasumiaruanne Eurodes TULUD Lisa Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses läbi kasumiaruande Lisa Dividenditulu Intressitulu Netokahjum valuutakursi muutusest TULUD KOKKU KULUD Tegevuskulud Valitsemistasud Lisa Edukustasud Depootasud Tehingutasud Muud kulud Tegevuskulud kokku KULUD KOKKU Osakuomanikele kuuluva Fondi vara puhasväärtuse muutus Lisad lehekülgedel on selle aruande lahutamatud osad. 7

8 Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne Eurodes Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi alguses Laekumised väljastatud osakute eest Väljaminekud tagasivõetud osakute eest Osakuomanikele kuuluva Fondi vara puhasväärtuse muutus Fondi vara puhasväärtus perioodi lõpus Ringluses olevate osakute arv aruandeperioodi lõpus s.h. Liik Liik 2 (eq Emerging Financial Fondi osak) Liik Liik Osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus Liik Liik 2 (eq Emerging Financial Fondi osak) Liik Liik Lisad lehekülgedel on selle aruande lahutamatud osad. 8

9 Rahavoogude aruanne Eurodes Rahavood Fondi põhitegevusest Laekunud intressid Laekunud dividendid Müüdud investeeringutelt laekunud raha Ostetud investeeringutelt tasutud raha Makstud tegevuskulud Kokku laekumised Fondi põhitegevusest Rahavood Fondi finantseerimistegevusest Laekumised väljastatud osakute eest Väljaminekud tagasivõetud osakute eest Kokku makstud Fondi finantseerimistegevusest Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid: perioodi alguses valuutakursi mõju välisvaluutale perioodi lõpus Lisad lehekülgedel on selle aruande lahutamatud osad. 9

10 Raamatupidamise aastaaruande lisad LISA 1. Fondi üldine info Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fond on Eesti Vabariigis registreeritud avatud lepinguline investeerimisfond. Fondi valitseb AS Trigon Funds, mille juriidiline aadress on Viru Väljak 2, Tallinn. AS Trigon Funds ainuomanik on Trigon Capital. Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi üle teostab finantsjärelvalvet Finantsinspektsioon. Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi eesmärk on kasvatada Fondi osakuomanike vara väärtust, investeerides lähtudes seadusest ja Fondi tingimustest tulenevatest investeerimispiirangutest erinevatesse väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse. LISA 2. Aruande koostamise alused Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi raamatupidamise aruanne on koostatud vastavuses Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EU). Investeerimisfondide finantsaruandluse põhimõtted on sätestatud investeerimisfondide seaduses, raamatupidamisseaduses ning Rahandusministri määruses nr 21 Nõuded avalikustamisele kuuluvate investeerimisfondi aruannetele 13. aprillist Aruande koostamisel on arvesse võetud Investeerimisfondide seaduse 142 lõike 2 ja 204 lõike 1 alusel kehtestatud Fondi vara puhasväärtuse määramise korda. LISA 3. Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud finantsinstrumendid õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, mis on kajastatud õiglases väärtuses. Välisvaluutas toimunud tehingute ja saldode kajastamine a) Arvestus-ja esitlusvaluuta Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Fondi arvestusvaluuta on samuti euro. b) Tehingud ja saldod välisvaluutas Välisvaluutas toimuvad väärtpaberitehingud hinnatakse eurodesse tehingupäeva depoopanga viimase ostunoteeringuga. Välisvaluutat ning välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi hinnatakse eurodesse, võttes aluseks Fondi depoopanga hindamispäeva viimase ostunoteeringu. Välisvaluutas denomineeritud varade ümberhindamisest eurodesse tekkivad kasumid/kahjumid kajastatakse kasumiaruandes Neto kasum/kahjum valuutakursi muutusest. Juhtkonna hinnangud Aruannete koostamine kooskõlas IFRS iga eeldab fondivalitseja juhtkonnalt otsuste, eelduste ja hinnangute tegemist, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ning varade, kohustuste, tulude ja kulude kajastamist. Kuigi hinnangute aluseks on nii juhtkonna parim teadmine kui faktid, võivad tegelikud tulemused hinnangutest erineda. Hinnanguid ja nende aluseks olevaid eeldusi vaadatakse üle järjepidevalt ning hinnangute muudatusi kajastatakse muudatuste tegemise aastal ning kõikide järgnevatel aastatel, mida hinnangu muudatus mõjutab. Juhtkonna hinnangul ei ole esinenud sündmusi ega ilmnenud mõjureid, mis mõjutaksid varade, kohustuste, tulude ja kulude kajastamist. 10

11 Maksud Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei ole investeerimisfond maksukohuslane ja seetõttu ei kuulu Fondi vara investeerimisest saadud tulu Eesti Vabariigis maksustamisele. Hetkel on Eestis investeerimisfondi tulu maksustatud investori tasandil. Siiski võivad osad välisriikide väärtpaberitelt makstud dividendid ja intressid olla maksusubjektiks päritoluriigis. Antud dividendide ja intresside brutosummad kajastatakse kasumiaruandes dividendi või intressituluna, neilt päritoluriigis kinnipeetud tulumaks kajastatakse maksukuluna. Finantsvarad ja-kohustused Finantsvaradena kajastatakse aruandes raha ja raha ekvikvalente, tähtajalisi hoiuseid, väärtpabereid ja viitlaekumisi. Väärtpaberite all mõistetakse väärtpaberituruseaduse -s 2nimetatud finantsvarasid (aktsia või muu samaväärne kaubeldav õigus; võlakiri, vahetusväärtpaber või muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus, märkimisõigus või muu kaubeldav õigus, investeerimisfondi osak; rahaturuinstrument; tuletisväärtpaber või tuletisleping; kaubeldav väärtpaberi hoidmistunnistus). Finantskohustusena kajastatakse kohustusi fondivalitsejale, osakuomanikele ning muid kohustusi. Finantsvarade-ja kohustuste klassifikatsioon Fond klassifitseerib finantsvarad ja finantskohustused järgnevatesse kategooriatesse: finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande - soetamisel määratletud klassi õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande aktsiad, investeerimisfondide osakud, võlakirjad laenud ja nõuded - raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused, tehingupäevaga kajastatud tehingutest saadaolevad summad, intressi-ja dividendinõuded. Laene ja nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses finantskohustused korrigeeritud soetusmaksumuses - tehingupäevaga kajastatud tehingutelt maksta olevad summad kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, arvelduskrediit, kohustused depoopangale ja fondivalitsejale. Õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande kajastatav finantsvara on kauplemiseesmärgil hoitav, s.t. omandatud või tekkinud peamiselt edasimüügi või tagasiostmise eesmärgil. Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratavate maksetega tuletisinstrumentideks mitteolevad finantsvarad, mis ei ole noteeritud aktiivsel turul. Esmane ja edasine kajastamine Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande võetakse esmalt arvele tehingupäeval ehk päeval, mil Fond omandab lepingujärgsed õigused finantsinstrumendi omandamiseks. Õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad võetakse esialgselt finantsseisundi aruandes arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Tehingutega kaasnevad tehingutasud kajastatakse kasumiaruandes kuluna kirjel Tehingutasud. Pärast esmast arvelevõtmist kajastatakse antud finantsvarasid nende õiglases väärtuses. Väärtpaberite ümberhindlusest õiglases väärtuses tekkinud kasumid ja kahjumid, välja arvatud intressija dividenditulu/ intressi-ja dividendikulu kajastatakse kasumiaruandes Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses läbi kasumiaruande real. 11

12 Korrigeeritud soetusmaksumus Muud finantsvarad ja kohustused võetakse esmalt arvele nende soetusmaksumuses koos nendega otseselt seotud tehingukuludega. Finantsvara või kohustuse korrigeeritud soetusmaksumus on selle vara või kohustuse algne soetusmaksumus, mida on vajadusel korrigeeritud põhiosa tagasimaksete, sisemise intressimäära meetodil leitud kumulatiivse amortisatsiooni või muu erinevuse algse seostusmaksumuse ja lunastusväärtuse vahel ning vara väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Õiglase väärtuse hindamine Õiglase väärtuse all mõeldakse väärtust, millega Fondi vara on võimalik müüa tehingust huvitatud ja Fondist sõltumatule osapoolele hindamispäeva seisuga. Väärtpaberibörsil kaubeldavate finantsvaradeja kohustuste (näiteks aktsiad, fondid, derivatiivid) puhul põhineb õiglane väärtus börsipäeva sulgemishinnal (close price). Fond kajastab kõiki investeeringuid väärtpaberitesse õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, välja arvatud need investeeringud, mille õiglast väärtust ei ole võimalik leida. Fondi aasta raamatupidamise aruande koostamisel on rakendatud IFRS 13 Õiglase väärtuse mõõtmine, mille kohaselt börsil kaubeldavate finantsvarade ja kohustuste õiglase väärtusena kasutatakse börsi sulgemishinda, kui see jääb ostu-ja müüginoteeringu vahele. Kui sulgemishind ei jää antud vahemikku, määrab fondivalitseja õiglase väärtusena hinna ostu-ja müügihinna vahel, mis kõige täpsemalt väljendaks konkreetse väärtpaberi õiglast väärtust. Fondi varade väärtuse määramise aluseks on AS Trigon Funds juhatuse poolt kinnitatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse arvutamise reeglid, millega määratakse reguleeritud turgudel kaubeldavate, reguleeritud turul mittekaubeldavate ja muude Fondi finantsvarade ja- kohustuste määramise põhimõtted. Börsil kaubeldava investeerimisfondi aktsia või osaku väärtus määratakse samamoodi nagu börsil kaubeldava aktsia väärtus. Börsil mittekaubeldava lepingulise Fondi osaku väärtus määratakse viimase teadaoleva tagasivõtmishinna alusel või kui hind ei ole kättesaadav, siis Fondi puhasväärtuse põhjal. Börsil kaubeldava võlapaberi väärtus määratakse kasutuseloleva infotarnija poolt aktsepteeritud noteerijate ostu- ja müüginoteeringute keskmise (ask+bid)/2 põhjal. Kui instrumentide õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, võidakse neid kajastada soetusmaksumuses või määrab õiglase väärtuse fondivalitseja juhatus kasutades hindamismeetodeid. Fondivalitseja kasutab omapoolse õiglase väärtuse määramisel erinevaid hindamismeetodeid, mis hõlmavad sõltumatute osapoolte vahel hiljuti toimunud turutehinguid, viiteid teistele, ligikaudselt samasugustele instrumentidele, diskonteeritud rahavoo analüüsi ja optsioonide hindamise mudeleid ja muid hindamismeetodeid tuginedes võimalikult palju turuinfole ja võimalikult vähe firmapõhistele sisenditele. Finantsvarade väärtuse langus Kui Fondi varas on finantsvarasid, mida ei kajastata nende õiglases väärtuses muutustega kasumiaruandes, siis hinnatakse igal aruande kuupäeval, kas esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et varade väärtus võib tegelikkuses olla vähenenud võrreldes nende varade bilansilise väärtusega. Finantsvara väärtuse langemisele võivad viidata: väärtpaberi emitendi finantsraskused, viited emitendi võimalikule pankrotile väärtpaberi intressi-või põhiosamaksete maksmatajätmine või hilinenud maksmine finantsvara aktiivse turu kadumine teised olulised sündmused, mis võivad viidata varade väärtuse langusele. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud varade väärtuse langemisel arvutatakse kahjumi suurus vara bilansilise väärtuse ning hinnanguliste tulevaste rahavoogude hetkeväärtuse vahelise erinevusena, mida on diskonteeritud finantsvara esialgse sisemise intressimääraga. Vara bilansilist väärtust vähendatakse saadud kahjumi võrra, kahjumit kajastatakse kasumiaruandes. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvara väärtuse languse korral antud vara intressitulu arvestust ei 12

13 muudeta. Kui kahjum vara väärtuse languselt väheneb ja seda langust saab objektiivselt seostada sündmusega, mis toimub pärast väärtuse languse kajastamist, siis tühistatakse eelnevalt kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum. Finantsvarade kajastamise lõpetamine Finantsvarade kajastamine lõpetatakse ja see eemaldatakse Fondi finantsseisundi aruandest kui lepingujärgsed õigused finantsvarast tulenevatele rahavoogudele on aegunud või kui finantsvara koos kõigi oluliste omandiga seotud riskide ja hüvedega on üle antud. Finantsvara kajastamise lõpetamisel näidatakse bilansilise jääkmaksumuse ja finantsvara realiseerimisel saadud müügihinna vahe kasumiaruande real Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses läbi kasumiaruande. Realiseerimisega seotud tehingutasud näidatakse real Tehingutasud. Kui kõik või märkimisväärne osa finantsvara omandiga seotud riskidest ja hüvedest ei ole üle antud, siis ülekantud finantsvara kajastamist ei lõpetata (näiteks väärtpaberite laenamine). Finantskohustuste kajastamise lõpetamine Fond lõpetab finantskohustuste kajastamise, kui lepinguga määratud kohustus on täidetud, tühistatud või aegunud. Erinevused finantskohustuse bilansilise jääkmaksumuse ja kustutatud või ülekantud maksumuse vahel kajastatakse kasumiaruandes. Tasaarveldamine Finantsvarasid ja-kohustusi tasaarveldatakse ja näidatakse finantsseisundi aruandes netosummas ainult juhul, kui Fondil on selleks juriidiline õigus ning kavatsus need varad ja kohustused tasaarvestada või realiseerida samaaegselt. Intressid Intressitulud ja -kulud kajastatakse kasumiaruandes, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Sisemine intressimäär on määr, mis diskonteerib eeldatava rahavoo täpselt läbi finantsinstrumendi eeldatava eluea finantsvara bilansilise väärtuseni. Efektiivse intressimäära arvutamisel hindab Fond rahavooge, arvestades finantsinstrumendi kõiki lepingulisi tingimusi, kuid ei arvesta tulevasi krediidikahjumeid. Saadud või saadaolev intress kajastatakse kasumiaruandes kui Intressitulu (-kulu). Dividendid Dividendidest saadav tulu kajastatakse kasumiaruandes hetkel, mil Fondil tekib õigus selle saamiseks. Üldjuhul on selleks ex-dividend date. Dividenditulu aktsiatelt, mis on klassifitseeritud õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, kajastatakse eraldi real. Kasum/kahjum finantsvaradelt Õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande kajastatavate finantsvarade ümberhindamisel tekkiv realiseerimata kasum/kahjum sisaldab kogu õiglase väärtuse muutust, välja arvatud intressi-ja dividenditulu. Kasumiaruandes kajastatud finantsvarade realiseeritud kasum/kahjum on arvutatud FIFO meetodil (first-in-first out), mis tähendab, et väärtpaberilt saadud kasumite/kahjumite arvutamisel võetakse arvesse väärtpaberi ostude ajaline järjekord. Finantsvarade ümberhindluse netotulemit kajastatakse kasumiaruande kirjel Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses läbi kasumiaruande. 13

14 Teenus-ja vahendustasud Väärtpaberite soetamise ja müümisega tekkinud teenustasud arvestatakse nende tekkimisel, makstakse kord kuus ning kajastatakse kasumiaruande real Tehingutasud. Väärtpaberite soetamise ja müümisega tekkinud vahendustasud arvestatakse väärtpaberite soetusmaksumusse. Raha ja rahaekvivalendid Raha ja rahaekvivalendid all kajastatakse nõudmiseni hoiuste saldod pangakontodel ja üleööhoiuste saldod. Üleööhoiustelt arvestatud kuid hindamispäevaks laekumata intressid kajastatakse finantsseisundi aruandes real Nõuded ja ettemaksed ning kasumiaruandes real Intressitulu. Tähtajalised hoiused Tähtajaliste hoiuste all kajastatakse krediidiasutustes hoitavaid hoiuseid. Vastavalt investeerimisfondide seadusele võib avatud avalik Fond investeerida krediidiasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud. Tähtajalistelt hoiustelt arvestatud kuid hindamispäevaks laekumata intressid kajastatakse finantsseisundi aruandes real Nõuded ja ettemaksed ning kasumiaruandes real Intressitulu. Fondi arvelt makstud tasud ja kulud Valitsemis- ja edukustasu kajastamine. Valitsemistasu määr Liik 1, Liik 2, Liik 3 ja Liik 4 Osakul on 2,0% aastas Fondide varade turuväärtusest. Valitsemistasu arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ja makstakse arvestusele järgneval kuul. Lisaks makstakse Fondivalitsejale Osaku tootluse põhjal Edukustasu. Fondivalitsejal on õigus Edukustasule, kui Liik 1, Liik 2 või Liik 3 Osaku puhasväärtus ületab ajaloo kõrgeimat kuu lõpu taset, millele on lisatud nõutav miinimumtootlus 5% (lineaarne) aasta baasil. Edukustasu määr on 20% Liik 1, Liik 2 või Liik 3 Osaku puhasväärtuse tõusust, mis ületab Osaku puhasväärtuse ajaloo kõrgeimat kuu lõpu taset, millele on lisatud nõutav miinimumtootlus 5% (lineaarne) aasta baasil (nn highwatermark printsiip). Liik 4 Osaku Valitsemistasu määr on 2% aastas Fondi varade turuväärtusest. Lisaks makstakse Fondivalitsejale Liik 4 Osakute tootluse põhjal Edukustasu. Edukustasu määr on mitte rohkem kui 20% Liik 4 Osaku puhasväärtuse tootlusest, mis ületab MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR tootlust aasta algusest ehk 20% aasta algusest loodud Alfast. Edukustasu arvestamisel rakendatakse nn high water mark ( HWM ) printsiipi, mis tähendab, et peale seda, kui Edukustasu on kalendriaasta jooksul esimest korda välja makstud, toimub täiendav Edukustasu arvestamine sama aasta jooksul ainult siis, kui Alfa on suurenenud võrreldes viimase kuu lõpu seisuga, mil Edukustasu välja maksti. Sellisel juhul arvestatakse Edukustasu lisandunud Alfalt. Edukustasu hinnatakse ümber igapäevaselt ja makstakse välja iga kuu lõpu seisuga järgneva kuu jooksul, juhul kui Liik 4 Osaku puhasväärtuse kuine tootlus oli positiivne. Fondivalitseja juhatus võib otsustada mõnel perioodil rakendada madalamat Valitsemistasu ja Edukustasu määra. Depootasude ja muude tasude kajastamine. Depoopanga tasu aastane määr on maksimaalselt 0,35% Fondi varade turuväärtusest. Nimetatud depootasu määr ei sisalda käibemaksu. Depootasu arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha 14

15 igapäevaselt ja makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu jooksul. Lisaks sisaldub tulude kulude aruandes toodud depootasus administreerimise ja registripidamise tasu, mis makstakse depoopangale välja arvestuskuule järgneva kuu jooksul. Fondi arvelt makstakse veel muud Fondi valitsemise, Fondi vara hoidmise ja varaga tehingute tegemisega seotud kulud, nagu tasud vahendajatele, intressikulud, ülekandekulud ja teenustasud, Fondi auditeerimisega seotud kulud, Fondi Osakute registripidamisega ning Fondi administreerimisega (Fondi raamatupidamisega ja puhasväärtuse arvutamisega) seotud teenusepakkujatele makstavad kulud. Fondiosakud Fondil on nelja liiki osakuid (edaspidi: Liik 1, Liik 2, Liik 3 ja Liik 4 ). Eri liiki osakutega on seotud erinevad tingimused, sh väljalasketasu määr ja osaku tagasivõtmistasu (vt.allpool). Osakuomaniku nõudel peab Fondivalitseja osaku tagasi võtma; osakuomanikel on õigus osakuid tagasi anda ja vastu saada raha igapäevaselt. Eeltoodust tulenevalt klassifitseerib Fond väljalastud Fondi osakuid finantskohustusena. Fondiosakuid kajastatakse bilansis lunastusväärtuses, s.t. väärtuses, mida tuleks maksta bilansipäeva seisuga, kui osakuomanik kasutaks oma õigust osak Fondile tagasi anda. Ühe osaku puhasväärtus leitakse vasvava liigi osakute omanikele kuuluva Fondi puhasväärtuse jagamisel vastava liigi ringluses olevate osakute arvuga. Osaku puhasväärtuse määramiseks osakute väljalaskmisel ja tagasivõtmisel lähtutakse Fondi puhasväärtusest, mis leitakse, hinnates Fondi investeeringud õiglasele väärtusele, kasutades tehingule eelneva päeva sulgemishindu. Osakute väljalaset korraldab Fondivalitseja õigusaktides sätestatud korras. Osakute väljalase ei ole ajaliselt ega koguseliselt piiratud. Alates a. ei emiteerita Liik 1 osakuid. Liik 3 osak loodi 15. aprillil 2009.a. ja Liik 4 osak loodi 31. augustil 2011.a. Osaku võib välja lasta üksnes osaku puhasväärtusega võrdse summa laekumisel Fondi varasse. Murdosaku väljalaskmisel peab Fondi varasse laekuma raha, mis vastab sellele osale Osaku puhasväärtusest. Osaku väljalaskehind on ostukorralduse laekumise päevale järgneval pangapäeval arvutatud vastavat liiki Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud väljalasketasu või vahendaja teenustasu. Osaku väljalasketasu määr on: a) Liik 2 Osakute puhul väljalasketasu puudub. Osakuomanik kannab vahendaja teenustasu, mis on maksimaalselt 3,0% märkimissummast. b) Liik 3 Osakute puhul 1% Liik 3 Osaku puhasväärtusest. c) Liik 4 Osakute puhul 1% Liik 4 Osaku puhasväärtusest. Fondivalitseja võib rakendada kokkuleppel madalamat märkimistasu määra. Osak loetakse väljalastuks osakute registris vastava kande tegemise hetkest. Osaku tagasivõtmishind on müügikorralduse laekumise päevale järgneval pangapäeval arvutatud vastavat liiki Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvatud tagasivõtmistasu või vahendaja teenustasu Osaku tagasivõtmistasu on: a) Liik 1 Osakul 2,0% Liik 1 Osaku puhasväärtusest b) Liik 2 Osakute puhul tagasivõtmistasu puudub. Osakuomanik kannab vahendaja teenustasu, mis on maksimaalselt 1,5% tagasivõtmissummast, kuid mitte vähem kui 20 eurot tehingu kohta; c) Liik 3 Osakul 2,0% Liik 3 Osaku puhasväärtusest. d) Liik 4 Osakul 2,0% Liik 4 Osaku puhasväärtusest. 15

16 Fondivalitseja võib rakendada kokkuleppel madalamat tagasivõtmistasu määra. Osaku tagasivõtmisel tehakse osakuomanikule Fondi varast rahaline väljamakse osakuomaniku väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole. Väljamakseid tehakse avalduste esitamise järjekorras. Väljamaksmise võib peatada seaduses ja Fondi tingimustes sätestatud alustel ja korras. Osak loetakse tagasivõetuks osakute registris vastava kande tegemise hetkest. Uute või muudetud standardite ja tõlgenduste rakendamine Järgmised uued või muudetud standardid ja tõlgendused muutusid Fondile kohustuslikuks alates IFRS 13 Õiglase väärtuse mõõtmine (rakendub 1. jaanuaril 2013 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). Standardi eesmärgiks on ühtlustamine ja keerukuse vähendamine; seetõttu sisaldab standard õiglase väärtuse korrigeeritud definitsiooni ning õiglase väärtuse mõõtmise aluseid ja avalikustamise nõudeid, mis on kasutatavad läbi erinevate IFRS standardite. Õiglase väärtuse mõõtmiseks kasutatakse hinda ostu- ja müügihinna vahel, mis juhtkonna hinnangul konkreetses olukorras peegeldab õiglast väärtust kõige paremini ja, milleks on sulgemishind (close price). Fond rakendas nimetatud standardit ennetähtaegselt raamatupidamise aastaaruande koostamisel ning sellest tulenevalt ei ole standardi kohustuslikul jõustumisel toimunud finantsvarade ja - kohustuste kajastamises ega informatsiooni avalikustamises muutusi eelmise perioodiga võrreldes. Avalikustamise nõuded finantsvarade ja kohustuste saldeerimine IFRS 7 muudatused (rakendub 1. jaanuaril 2013 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatus nõuab sellise informatsiooni avalikustamist, mis võimaldab ettevõtte finantsaruande kasutajatel hinnata saldeerimiskokkulepete, sh. saldeerimisõiguste mõju või võimalikku mõju. Antud standardi rakendamisel ei olnud olulist mõju Fondi 2013 raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud informatsioonile. Ülejäänud uutel või muudetud standarditel või tõlgendustel, mis hakkasid esmakordselt kehtima algaval aruandeaastal, ei ole eeldatavasti olulist mõju Fondile. Uued finantsaruandluse standardid Käesoleva aruande koostamise hetkeks on välja antud uusi rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid ning olemasolevate standardite muudatusi ja tõlgendusi, mis muutuvad Fondile kohustuslikuks alates või hilisematel perioodidel ja midagi Fond ei ole rakendanud ennetähtaegselt. IFRS 9, Finantsinstrumendid : klassifitseerimine ja mõõtmine (rakendub 1.jaanuaril 2015 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). Novembris 2009 välja antud ja oktoobris 2010, detsembris 2011 ning novembris 2013 muudetud standardi peamised reeglid on järgmised: Finantsvarad tuleb klassifitseerida ühte kahest mõõtmiskategooriast varad, mida kajastatakse õiglases väärtuses, ja varad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Otsus tehakse vara esmasel arvelevõtmisel. Klassifitseerimine sõltub ettevõtte ärimudelist finantsinstrumentide haldamisel ning instrumendi lepinguliste rahavoogude omadustest. Instrumenti kajastatakse pärast arvelevõtmist korrigeeritud soetusmaksumuses ainult juhul, kui on tegemist võlainstrumendiga ja (i) ettevõtte ärimudeli eesmärk on hoida vara, et saada temast tulenevaid lepingulisi rahavoogusid ning (ii) vara lepingulised rahavood sisaldavad ainult 16

17 põhiosa- ja intressimakseid, s.t. tal on laenu baasomadused. Kõik muud võlainstrumendid kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Kõik omakapitaliinstrumendid tuleb pärast arvelevõtmist kajastada õiglases väärtuses. Omakapitaliinstrumendid, mida hoitakse kauplemiseesmärgil, kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Kõikide muude omakapitaliinstrumentide puhul võib arvelevõtmise hetkel teha mittetühistatava valiku kajastada realiseerimata ja realiseeritud kasumid ja kahjumid õiglase väärtuse muutustest kasumiaruande asemel läbi muu koondkasumaruande. Õiglase väärtuse muutusi ei hakata ümberklassifitseerima läbi kasumiaruande. Selle valiku võib teha instrumendipõhiselt. Dividendid kajastatakse läbi kasumiaruande, tingimusel et nad kujutavad endast investeeringult saadavat tulu. Enamus IAS 39 nõudeid finantskohustuste klassifitseerimiseks ja mõõtmiseks kanti muutmata kujul üle IFRS 9-sse. Peamine muudatus on see, et finantskohustuste puhul, mis on määratud kajastamiseks õiglases väärtuses läbi kasumiaruande, peab ettevõte enda krediidiriski muutusest tulenevad õiglase väärtuse muutused kajastama muus koondkasumiaruandes. Riskimaandamisarvestuse nõudeid muudeti, et siduda raamatupidamisarvestus paremini riskijuhtimisega. Standard pakub ettevõtetele arvestuspõhimõtte valikut rakendada kas IFRS 9 riskimaandamisarvestuse nõudeid või jätkata IAS 39 rakendamist kõikidele IFRS 9-sse novembris 2013 tehtud muudatustega eemaldati standardist kohustuslik rakenduskuupäev, muutes seega standardi rakendamise vabatahtlikuks. Fond hindab standardi põhimõtteid, mõjusid Fondile ja Fondi poolt selle rakendamise ajastust. Finantsvarade ja kohustuste saldeerimine IAS 32 muudatused (rakendub 1.jaanuaril 2014 või hiljem algavatele aruandeperioodidel). Muudatus lisas rakendusjuhised standardisse IAS 32, käsitlemaks vasturääkivusi, mida on täheldatud mõnede saldeerimise kriteeriumide rakendamisel. Muu hulgas selgitati, mida tähendab on kehtiv juriidiline õigus saldeerimiseks ; samuti seda, et mõningaid brutoarvelduse süsteeme võib pidada võrdeliseks netoarveldusega. Fond hindab standardi mõju finantsaruannetele. Ülejäänud uutel või muudetud standarditel või tõlgendustel, mis veel ei kehti, ei ole eeldatavasti olulist mõju Fondile. LISA 4. Riskijuhtimine Fond investeerib oma vara vastavalt Fondi investeerimiseesmärkidele erinevatesse väärtpaberitesse, tuletisinstrumentidesse, hoiustesse. Fondidesse investeerimisega kaasnevad mitmesugused riskid, mis võivad mõjutada investeeringu tootlust. Fondide minevikutootlus ei tähenda lubadust fondide järgmiste perioodide tulude kohta. Fondide investeerimispoliitikast tulenevalt võib osaku puhasväärtus kõikuda. Fondid võivad teenida nii kasumit kui ka kahjumit. Investor peaks arvestama sellega, et tulevikus ei pruugi ta Fondist tagasi saada kogu sinna investeeritud summat. Mida lühem on investeeringu kestus, seda tõenäolisem on kaotuse võimalus. Fondijuht investeerib Fondi vara vastavalt Fondi investeerimiseesmärkidele, arvestades seejuures Investeerimisfondi seaduse ja Fondi tingimustega seatud investeerimispiiranguid ning Fondi Investeerimiskomitees vastu võetud otsuseid. Investeerimislimiitidest kinnipidamist jälgitakse igapäevaselt, investeerimispiirangute ületamise korral võtab fondijuht ette meetmed nende likvideerimiseks. Fondi investeerimispoliitikast tulenevalt on Fond avatud järgmistele riskidele: tururisk krediidirisk 17

18 likviidsus-ja kapitalirisk 2.1. Tururisk Tururisk on võimalus, et väärtpaberite või muu vara hindade kõikumine (aktsiate hinnad, valuutakursid, intressimäärad) võib kahandada fondide varade väärtust. Mida kõrgem on hindade volatiilsus, seda kõrgem on ka risk, et investeeringust saadav võimalik kaotus on suurem, samas võib volatiilsemate investeeringute korral ka eeldatav tulu olla kõrgem. Tururiski vähendamiseks hajutatakse investeeringuid erinevate emitentide, riikide ja piirkondade vahel ning võidakse kasutada tuletisinstrumente. Väärtpaberiturgudel toimuvat jälgitakse igapäevaselt. Turusituatsioonide muutumisel võidakse vajadusel investeeringutes teha muudatusi, näiteks vähendada või suurendada aktsiaosakaalu Fondi koguinvesteeringutes. Fondi investeeringud aruandepäeva seisuga on toodud Investeeringute aruandes. Valuutarisk Fondi arvestusvaluuta on euro. Fond investeerib lisaks euros nomineeritud väärtpaberitele ja varadele ka teistes valuutades nomineeritud instrumentidesse. Sellest tulenevalt kaasneb Fondi varadele risk, et teiste valuutade nõrgenemine aruandevaluuta suhtes võib ebasoodsalt mõjuda Fondi varade koguväärtusele. Fond võib kasutada tuletisinstrumente valuutariski maandamiseks. Seda tehakse enamasti läbi OTCtüüpi swapide ja forwardite. OTC-tüüpi tuletisinstrumentide puhul võib Fondile tekkida risk, et tehingu vastaspool ei täida Fondi ees võetud kohustusi. Antud riski maandamiseks valitakse vastaspooleks tunnustatud osapool. Seisuga ja ei olnud Fondis tuletisinstrumente. Fondi varade ja kohustuste jaotusest valuutade lõikes aruandepäeva seisuga annab ülevaate järgmine tabel Eurodes seisuga USD EUR BRL RSD AED QAR TRY IDR NGN VARAD Finantsvara õiglase muutusega kasumiaruandes Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ja ettemaksed Varad kokku KOHUSTUSED Muud finantskohustused Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus Kohustused kokku Eurodes seisuga USD EUR BRL RSD AED QAR INR IDR NGN VARAD Finantsvara õiglase muutusega kasumiaruandes Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ja ettemaksed Varad kokku KOHUSTUSED Muud finantskohustused Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus Kohustused kokku

19 Aktsia hinna risk Aktsia hinnarisk on risk, et finantsinstrumentide õiglane väärtus kõigub turuhindades toimuvate muutuste (v.a need, mis tulenevad intressimäära või valuutakursiriskist) tõttu. Hindade kõikumine börsil võib olla tingitud konkreetse aktsia emitendiga seotud põhjustest või üldisest aktsiaturgude liikumisest, mis mõjutab tihti kõiki aktsiaturul kaubeldavaid aktsiaid. Fondi investeeringute puhul jälgitakse nende kontsentratsiooni geograafiliste piirkondade (riikide) lõikes. Kui Fondi investeeringute kontsentratsioon mingisse riiki või geograafilisse piirkonda on kõrge, võib antud riigi väljavaadete halvenemise puhul tekkida suurem risk ka Fondi investeeringutele. Antud riski minimiseerimiseks hajutatakse Fondi investeeringuid erinevate emitentide ja riikide lõikes. Fondi investeeringute hajutatus riikide lõikes aruandepäeva seisuga. Riik Nigeeria 15.3% 13.4% Venemaa 23.1% 24.0% Brasiilia 5.3% 10.9% India 1.8% 7.4% Araabia Ühendemiraadid 7.2% 8.8% Katar 8.4% 14.2% Indoneesia 6.0% 4.2% Serbia 1.3% 1.4% Kasahstan 9.1% 8.7% Saudi Araabia 9.3% 4.4% Ungari 3.1% 0.0% Austria 0.9% 0.0% Türgi 0.2% 0.0% Järgnev tabel näitab Fondi väärtpaberite hajutatust vastavalt börsinimekirjadesse kantule. Eurodes Börsil noteeritud väärtpaberid Aktsiainvesteeringud Võlakirjainvesteeringud Börsil noteerimata väärtpaberid Aktsiainvesteeringud Väärtpaberi-investeeringud kokku Fondivalitseja jälgib igapäevaselt ka Investeerimisfondide seadusega, Fondi tingimustega ning sisemiselt seatud investeerimispiiranguid. Aruandepäeva seisuga ei olnud Fondis investeerimispiirangute rikkumisi. Fondil ei olnud aruande kuupäeva seisuga investeeringuid, mis moodustaksid individuaalselt Fondi varadest üle 10%. 19

20 2.2. Krediidirisk Krediidirisk tuleneb emitendi äritegevuse iseloomust ja edukusest, mis võib oluliselt mõjutada emitendi väärtpaberite hinda, samuti tekitada olukorra, kus väärtpaberi emitent ei suuda täita väärtpaberi emiteerimisel võetud kohustusi (sooritada lunastusmakset, tasuda intressimakseid). Krediidiriski realiseerumine on tõenäolisem võlakirjade ja tähtajaliste hoiuste puhul. Krediidiriski maandamiseks analüüsitakse ja jälgitakse emitentide majanduslikku tugevust ja usaldusväärsust ning hajutatakse investeeringuid erinevate emitentide vahel. Krediidiriski, mis tuleneb nõuetest vahendajatele (toimumata väärtpaberitehingud), võib pidada väikeseks, kuna antud riski minimiseerimiseks eelistab Fond DVP põhimõttel (DVP e. delivery-versuspayment, eesti k: tehing makse vastu ) organiseeritud turge ning kauplemiseks valitakse usaldusväärne ja tuntud vastaspool. Fond hoiab raha ja üleöödeposiite oma depoopanga Swedbanki kontodel, mille emapanga reiting on A Likviidsus-ja kapitalirisk Likviidsusrisk on võimalus, et turu madala likviidsuse tõttu ei ole Fond võimeline ostma või müüma väärtpabereid soovitud hinnatasemel ning seetõttu ei ole võimalik järgida Fondi investeerimispoliitikat ja/või ei saa rahuldada kõiki osakute lunastusnõudeid õigel ajal, seda eriti olukorras, kus mitmeid suuri lunastusordereid on kogunenud samaaegselt. Likviidsusrisk võib samuti suureneda tururiski ja krediidiriski suurenemisega raskes turuolukorras, näiteks majanduslanguse korral. Madala turulikviidsuse ajal fondivalitsejale esitatud suured osakute lunastusnõuded võivad omada negatiivset mõju ka Fondi allesjäävate investorite investeeringu väärtusele. Suurte lunastusorderite puhul järgib Fond seadustes ja tingimustes sätestatud reegleid, kaitstes Fondi jäävate osakuomanike huve. Vastavalt õigusaktides sätestatule võib Fondi osakute tagasivõtmise peatada kuni kolmeks kuuks, kui Fondi kontodel olevast rahast ei piisa väljamakseteks, kui väljamaksetega kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist ja kui Fondi väärtpabereid ning muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või kui sellega kahjustataks oluliselt teiste osakuomanike huve. Fondijuht jälgib igapäevaselt Fondis vajalikku likviidsust väärtpaberite ostude ning osakute lunastamiste eest tasumiseks. Vajadusel võtab ta ette meetmed, et Fondi kohustused saaks õigeaegselt täidetud, näiteks kasutab arvelduskrediiti, müüb Fondi likviidsemaid varasid. Likviidsusriski maandamiseks hajutatakse investeeringuid erinevate emitentide ja emissioonide vahel ning osa fondide varadest hoitakse kõrge likviidsusega varades. Enamus Fondis olevatest väärtpaberitest on vabalt kaubeldavad ja likviidsed, seega neid on võimalik kiirelt realiseerida ja seetõttu ei ole Fondi likviidsusrisk kõrge. Fondi varade võimalikku realiseerimisperioodi kajastab järgmine likviidsuse tabel (arvestusega, et Fondi kauplemine moodustab kuni 50% turu päevasest kauplemismahust). Eurodes seisuga päeva 4-7 päeva üle 7 päeva Aktsiad ja fondiosakud Võlakirjainvesteeringud Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ja ettemaksed Kokku a. on realiseerimisperioodi tabel tehtud Fondijuhi hinnangutest tulenevalt. 20

21 Eurodes seisuga päeva 4-7 päeva üle 7 päeva Aktsiad ja fondiosakud Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ja ettemaksed Kokku Väärtpaberite loetelu mille kogu positsiooni realiseerimine Fondis võtab aega üle 7 päeva (arvestusega, et Fondi kauplemine moodustab kuni 50% turu päevasest kauplemismahust). Eurodes seisuga päevaga Nimetus Turuväärtus müüdavuse osakaal kokku tavatehingute puhul BANK ST.PETERBURG % BANK VOZROZDENIE ORDINARY SH % Võttes arvesse alternatiivseid tehinguviise sealhulgas blokktehinguid, puuduvad Fondis ebalikviidsed väärtpaberid, mille realiseerimine võtaks üle 14 päeva a. võrdlusandmeid on muudetud võrreldes kinnitatud aruandega. Eurodes seisuga Nimetus Turuväärtus kokku 1 päevaga müüdavuse osakaal tavatehingute puhul BANK VOZROZDENIE ORDINARY SH % BANK ST.PETERBURG % BANK ST. PETERSBURG PFD CONVRT % Fondi kohustuste ajalisest täitmisest annab ülevaate järgmine tabel. Eurodes seisuga vähem kui 7 päeva 7 päeva kuni 1 kuu 1-3 kuud Võlgnevus fondivalitsejale Võlgnevus depoopangale Muud kohustused Osakuomanikele kuuluva Fondi vara puhasväärtus Kokku

22 Eurodes seisuga vähem kui 7 7 päeva päeva kuni 1 kuu 1-3 kuud Võlgnevus fondivalitsejale Võlgnevus depoopangale Muud kohustused Osakuomanikele kuuluva Fondi vara puhasväärtus Kokku LISA 5. Finantsinstrumentide ümberhindlus Fond kajastab finantsvarasid õiglases väärtuses läbi kasumiaruande. Fond kategoriseerib finantsinvesteeringud sõltuvalt nende ümberhindlusest kolmele eri tasemele: Tase 1: Tase 2: Finantsinvesteeringud, mida hinnatakse börsi või muu aktiivse reguleeritud turu korrigeerimata hinnas Finantsinstrumendid, mida hinnatakse hindamismeetoditega, mis põhinevad jälgitavatel sisenditel. Selle kategooria alla liigituvad näiteks finantsinstrumendid, mis on hinnatud kasutades sarnaste instrumentide hindu aktiivsel reguleeritud turul või ka finantsinstrumendid, mille ümberhindluseks kasutatakse küll reguleeritud turu hinda, kuid mille likviidsus börsil on madal. Tase 3: Finantsinstrumendid, mille ümberhindluseks kasutatavad hindamismeetodid põhinevad mittejälgitavatel sisenditel. Järgnevas tabelis on toodud Fondi finantsinvesteeringute kategoriseering kolmeks eri tasemeks sõltuvalt nende hindamisest õiglasesse väärtusesse. Eurodes seisuga Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku Aktsiainvesteeringud Võlakirjad Kokku Eurodes seisuga Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku Aktsiainvesteeringud Kokku

23 LISA 6. Finantsvara õiglases väärtuses muutusega kasumiaruandes Eurodes Aktsiainvesteeringud Võlakirjad Kokku LISA 7. Nõuded ja ettemaksed Eurodes Laekumata dividendid Väärtpaberitehingud väärtuspäeva ootel Kokku LISA 8. Muud finantskohustused Eurodes Võlgnevus fondivalitsejale Võlgnevus depoopangale Väärtpaberitehingud väärtuspäeva ootel Muud kohustused Kokku LISA 9. Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses läbi kasumiaruande Eurodes Aktsiainvesteeringutelt Müügikahjum Realiseerimata kasum/kahjum Võlakirjadelt Müügikasum Realiseerimata kasum Kokku

24 LISA 10. Puhasväärtuse võrdlusaruanne Eurodes Aasta Fondi puhasväärtus Liik 1 Fondiosaku puhasväärtus Liik 2 (eq Emerging Financial Fondi osak) Liik 3 Liik LISA 11. Seotud osapooled Seotud osapoolteks käesoleva aruande mõistes loetakse AS-i Trigon Funds (fondivalitseja), AS Trigon Capital (fondivalitseja emaettevõte), fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid ja teisi AS Trigon Funds poolt valitsetavaid fonde: Trigon Uus Euroopa Fond, Trigon Uus Euroopa Kasvufond, Trigon Venemaa Top Picks Fond ja Trigon Arenevate Turgude Agrisektori Fond. Trigon Arenevate Turgude Finantsektori Fond maksis Fondivalitsejale valitsemistasusid kogusummas ( : ) eurot, edukustasusid summas 191 ( : 91) eurot. 31. detsembri 2013.a. seisuga oli võlgnevus fondivalitsejale ( : 6 930) eurot. Teiste AS-i Trigon Funds poolt valitsetavate fondidega tehtud tehingute maht oli aruandeaastal eurot (2012: 0 eurot). 24

25 LISA 12. Investeeringute aruanne Eurodes seisuga 31. detsember 2013 Nimetus ISIN-kood Riik Nimiväärtus Valuuta Kogus Keskmine soetusmaksumus Keskmine soetusmaksumus kokku Turuväärtus ühikule Turuväärtus kokku Osakaal fondi puhas-väärtusest ühikule AKTSIAD VÄÄRTPABERIBÖRSIL NOTEERITUD VÄÄRTPABERID: AIK BANKA AD RSAIKBE79302 RS RSD % BANCO ABC BRASIL BRABCBACNPR4 BR 0.00 BRL % BANCO DO BRASIL BRBBASACNOR3 BR 0.00 BRL % BANK MANDIRI PERSERO TBK PT ID ID 0.00 IDR % BANK NEGARA INDONESIA PT ID ID IDR % BANK ST.PETERBURG RU RU 1.00 USD % BANK VOZROZDENIE ORDINARY SH RU RU USD % COMMERCIAL BANK OF QATAR QA QA QAR % FIDELITY BANK PLC NGFIDELITYB5 NG 0.50 NGN % FIRST GULF BANK AEF AE 1.00 AED % HALYK - ADR US46627J3023 KZ 0.00 USD % QATAR NATIONAL BANK QA QA QAR % RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AT AT 0.00 EUR % SBERBANK ADR - LND US80585Y3080 RU 1.00 USD % SKYE BANK SHARE NGSKYEBANK07 NG 0.50 NGN % TURKIYE HALK BANKASI TRETHAL00019 TR 1.00 TRY % UNION NATIONAL BANK PJSC AEU AE 1.00 AED % UNITED BANK FOR AFRICA PLC NGUBA NG 0.50 NGN % VNESHTORGBANK GDR US46630Q2021 RU 0.00 USD % ZENITH BANK PLC NGZENITHBNK9 NG 0.50 NGN % VÄÄRTPABERIBÖRSIL MITTENOTEERITUD VÄÄRTPABERID: SAMBA FINANICIAL GROUP P-NOTE DE000DE3BRQ2 LU 1.00 USD % SOUTH INDIAN B WARRANT DE000DB2PRE3 LU 1.00 USD % AKTSIAD KOKKU % VÕLAKIRJAD Nimetus ISIN-kood Riik Nimiväärtus Tähtaeg Kupongi intressimäär Reiting Valuuta Kogus Keskmine soetusmaksumus ühikule Keskmine soetusmaksumus kokku Turuväärtus ühikule Turuväärtus kokku Osakaal fondi puhas-väärtusest OTP CONV 3.95% EUR XS LU % - EUR % VÕLAKIRJAD KOKKU % *Võlakirjade puhul on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas VÄÄRTPABERID KOKKU % Nimetus ISIN-kood Riik Alguskuupäev maksumus kokku ühikule Tähtaeg Keskmine soetus- Turuväärtus Turuväärtus kokku DEPOSIIDID* Kupongi intressimäär Reiting Valuuta Kogus Keskmine soetusmaksumus ühikule Osakaal fondi puhas-väärtusest ÜLEÖÖDEPOSIIT-SWEDBANK(EUR) EE % A1 EUR % DEPOSIIDID KOKKU % *Deposiitide puhul on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas 0.24 eurot. RAHA ARVELDUSKONTO EE EUR % INVESTEERINGUD KOKKU % Muu vara Väärtpaberitehingud väärtuspäeva ootel % Laekumata dividendid % Muu vara kokku % FONDI VARA KOKKU % FONDI PUHASVÄÄRTUS

TRIGON BALTI FOND a. I POOLAASTA ARUANNE

TRIGON BALTI FOND a. I POOLAASTA ARUANNE TRIGON BALTI FOND 2015.a. I POOLAASTA ARUANNE Sisukord Investeerimisfondi Trigon Balti Fond lühiiseloomustus ja kontaktandmed... 3 Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Balti Fondi 2015. I poolaasta

More information

Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell. 2010. aasta poolaastaaruanne

Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell. 2010. aasta poolaastaaruanne Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell 2010. aasta poolaastaaruanne 0 Sisukord Fondi faktid...3 Fondivalitseja juhatuse kinnitus 2010. a poolaastaaruande kohta...4 Bilanss...5 Tulude ja kulude aruanne...6

More information

LHV Täiendav Pensionifond. Majandusaasta aruanne 2008

LHV Täiendav Pensionifond. Majandusaasta aruanne 2008 LHV Täiendav Pensionifond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Täiendav Pensionifond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Täiendav Pensionifond Lepinguline fond Andres

More information

Avaron Areneva Euroopa Fond 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Avaron Areneva Euroopa Fond 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE SISUKORD TEGEVUSARUANNE... 4 FONDIVALITSEJA JUHATUSE KINNITUS 2014. A AASTAARUANDE KOHTA... 5 BILANSS... 6 TULUDE JA KULUDE ARUANNE... 7 FONDI PUHASVÄÄRTUSE MUUTUMISE

More information

Pensionifond. LHV Maailma Aktsiad. Majandusaasta aruanne 2008

Pensionifond. LHV Maailma Aktsiad. Majandusaasta aruanne 2008 Pensionifond LHV Maailma Aktsiad Majandusaasta aruanne 2008 Pensionifond LHV Maailma Aktsiad Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht Pensionifond LHV Maailma Aktsiad

More information

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014

Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond V1 (Tasakaalustatud strateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2014 Majandusaasta lõpp 31. detsember

More information

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014

Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Majandusaasta aruanne 2014 Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2014 Majandusaasta lõpp 31. detsember

More information

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused )

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad Tingimused sätestavad lepingulise

More information

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015

Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015 Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Majandusaasta aruanne 2015 Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) 2 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2015 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2015 Fondivalitseja

More information

LHV Maailma Aktsiad Fond. Majandusaasta aruanne 2015

LHV Maailma Aktsiad Fond. Majandusaasta aruanne 2015 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2015 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2015 31.12.2015 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2008

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2008 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 23.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pärsia Lahe Fond Lepinguline fond Oliver Ait Põhitegevusala

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2010

LHV Pärsia Lahe Fond. Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pärsia Lahe Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2010 31.12.2010 Fondi nimi Fondi liik Fondijuhid LHV Pärsia Lahe Fond Lepinguline fond Mikael Kvibäck, Joel

More information

LHV Pärsia Lahe Fond. Prospekt. Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a.

LHV Pärsia Lahe Fond. Prospekt. Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a. LHV Pärsia Lahe Fond Prospekt Kehtib alates 23. detsembrist 2011. a. SISUKORD ÜLDANDMED... 3 FONDI TEGEVUSE ALUSED JA EESMÄRK NING INVESTEERIMISPOLIITIKA... 4 FONDI TEGEVUSE ALUSED... 4 FONDI TEGEVUSE

More information

LHV Pensionifond L. Majandusaasta aruanne 2010

LHV Pensionifond L. Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 2010 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 31.12.2010 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond L Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

More information

INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016

INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016 INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN 16-4 Kehtiv alates 28.07.2016 1. Mandatum Life Investeeringute haldusteenus* Eestis kasutusel olev nimi 1. Investeeringute haldusteenus

More information

AS If Eesti Kindlustus

AS If Eesti Kindlustus Konsolideeritud vahearuanne Kontaktandmed ja allkirjad AS If Eesti Kindlustus põhitegevus on kahjukindlustusteenuste osutamine. Ärinimi: AS If Eesti Kindlustus Äriregistri kood: 10100168 Aadress: Pronksi

More information

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION Marit Hinnosaar Bank of Estonia Introduction In Estonia the minimum wage, which was set in the beginning of transition period at a similar proportion

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2010 aruandeaasta lõpp: 31.12.2010 ärinimi või sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus registrikood: 90008123 tänava/talu

More information

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS. Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS. Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS Majandusaasta Aruanne 2007 / PDF versioon Äriregistri nr. 10055752 Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Juriidiline aadress: Vambola 6 10114 Tallinn Eesti

More information

RTJ 5 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA (muudetud 2011)

RTJ 5 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA (muudetud 2011) RTJ 5 MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-6 MÕISTED 7-12 MATERIAALSE PÕHIVARA ARVESTUSPÕHIMÕTTED 13-32 Esmane arvele

More information

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne. seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) 2 Fondi investeeringute aruanne seisuga 30.09.2015 (eurodes kui ei ole

More information

Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne

Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne AS TALLINK GRUPP Üheksa kuu auditeerimata vahearuanne 01. september 2006 31. mai 2007 Majandusaasta algus 1. september 2006 Majandusaasta lõpp 31. august 2007 Registrikood 10238429 Aadress Tartu mnt. 13

More information

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes 3.grupp: Barbara Kärtner, Erki Mändmets, Kerli Suder, Kristiina Tiitus, Mari-Liis Algma, Mihkel Künnapas Sissejuhatus

More information

I poolaasta auditeerimata vahearuanne

I poolaasta auditeerimata vahearuanne AS TALLINK GRUPP I poolaasta 01. september 2005 28. veebruar 2006 Majandusaasta algus 1. september 2005 Majandusaasta lõpp 31. august 2006 Registrikood 10238429 Aadress Tartu mnt. 13 10145, Tallinn Eesti

More information

SEB ÜHISPANGA FONDIFONDI OSAKUTE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT ( Prospekt )

SEB ÜHISPANGA FONDIFONDI OSAKUTE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT ( Prospekt ) SEB ÜHISPANGA FONDIFONDI OSAKUTE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT ( Prospekt ) Käesolev prospekt on SEB Ühispanga Fondifondi osakute avaliku pakkumise prospekt Eesti Vabariigi investeerimisfondide seaduse tähenduses.

More information

ÜLDEESKIRJA LISADES 1 KUNI 5 ESITATUD KONTOPLAANI KASUTUSJUHEND

ÜLDEESKIRJA LISADES 1 KUNI 5 ESITATUD KONTOPLAANI KASUTUSJUHEND ÜLDEESKIRJA LISADES 1 KUNI 5 ESITATUD KONTOPLAANI KASUTUSJUHEND Sisukord A KONTOPLAANI JA EELARVEKLASSIFIKAATORI VAHELISED SEOSED... 2 B KONTODE KOODID... 2 VARAD... 2 10. KÄIBEVARAD... 2 15. PÕHIVARA...

More information

TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne

TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS 2009.a. majandusaasta aruanne Majandusaasta algus: 01.01.2009 Majandusaasta lõpp: 31.12.2009 Äriregistri kood: 10312960 Aadress: Kadaka tee 62a 12618 Tallinn Telefon: +372

More information

2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infotehnoloogiavõrkude turve Osa 2: Võrguturbe arhitektuur Information technology Security techniques IT network security Part 2: Network

More information

2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE. Silvano Fashion Group

2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE. Silvano Fashion Group 2014 AASTA II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE Silvano Fashion Group AS Silvano Fashion Group 2014. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus

More information

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma Tartu University In July 2002 the European Commission has decided to oblige all EU companies listed

More information

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee Sharemind - the Oracle of secure computing systems Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee About Sharemind Sharemind helps you analyse data you could not access before. Sharemind resolves

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25020:2015 TARKVARATEHNIKA Tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Mõõtmise etalonmudel ja juhend Software engineering Software product Quality Requirements

More information

PANDIKIRJADE SEADUSE EELNÕU VÄLJATÖÖTAMISKAVATSUS

PANDIKIRJADE SEADUSE EELNÕU VÄLJATÖÖTAMISKAVATSUS 22. detsember 2015 PANDIKIRJADE SEADUSE EELNÕU VÄLJATÖÖTAMISKAVATSUS I. SISSEJUHATUS 1.1. Pandikirja olemus ja kehtiv regulatsioon Euroopa Liidus (EL) 1 käsitletakse pandikirjana (covered bond) eriliigilist

More information

2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) 2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962

More information

TALLINNA KAUBAMAJA AS aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

TALLINNA KAUBAMAJA AS aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) TALLINNA KAUBAMAJA AS 2014. aasta i ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Sisukord TEGEVUSARUANNE... 4 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE...11 JUHATAJA DEKLARATSIOON...11 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS registrikood: 90007508 tänava/talu nimi, Kesk 20 maja ja korteri number:

More information

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA )

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) OLULISED MÄRKUSED: Selleks, et ligi pääseda ja/või kasutada seda Pilveteenust (nagu allpool defineeritud),

More information

LHV aktsiafondid Juuni 2008 Kuuülevaade

LHV aktsiafondid Juuni 2008 Kuuülevaade LHV aktsiafondid Juuni 2008 Kuuülevaade Majanduses kardetakse stagflatsiooni Juunis pöördusid aktsiaturud pärast paari kuu pikkust tõusuperioodi uuesti langusesse. Vahepealsed ootused, et majanduses on

More information

Vastu võetud 27.11.1992. Mitteametlik tõlge. 1971. aasta fondi konventsiooni artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

Vastu võetud 27.11.1992. Mitteametlik tõlge. 1971. aasta fondi konventsiooni artiklit 1 muudetakse järgmiselt: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2005 Avaldamismärge: RT II 2004, 25, 103 Naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise

More information

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY Tallinna Tehnikaülikooli Füüsikainstituut TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY V Number 1 28 Tallinna Tähetorn Tallinn Observatory TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL FÜÜSIKAINSTITUUT TALLINNA TÄHETORN TALLINN

More information

LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade

LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade LHV aktsiafondid Aprill 2008 Kuuülevaade Murdepunkt? Maailma aktsiaturgudel jätkus aprillis juba märtsi keskpaigast alanud tõus. Aktsiate ralli oli võimsaim arenevatel turgudel Aasias ja Ladina-Ameerikas

More information

Tallinn Visitor Survey

Tallinn Visitor Survey 1. Ankeedi number (täidetakse Emoris): Tallinn Visitor Survey 2011 2. Are you spending at least one night away from your normal place of residence? küs. 4 3. Which of the following statements best describes

More information

Sisukord. Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne...

Sisukord. Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne... Konsolideeritud aastaaruanne 2015 Sisukord Visioon, missioon ja väärtused... 5 Bigbanki strateegia... 7 Tegevusriigid... 9 Uus nägu, uus tegu, uus hingamine...13 Tegevusaruanne...15 2015. aasta ülevaade...15

More information

EEREIF Eastern Europe Real Estate Investment Fund

EEREIF Eastern Europe Real Estate Investment Fund 1/7 EEREIF Eastern Europe Real Estate Investment Fund Poolaasta tootlus: -4,23% Fondiosaku puhasväärtus: 9,27 Fondiosakute üldväärtus (NAV): 21 386 490 2014 I poolaasta Fondiosaku puhasväärtus vähenes

More information

tarkvarasüsteemidele Projekti töötulemid Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm.

tarkvarasüsteemidele Projekti töötulemid Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm. Trinidad Consulting OÜ 22.09.2014 1 (69) Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm.ee Täitja: Trinidad Consulting

More information

AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015

AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2015 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2015 Registrikood 10238429 Aadress Sadama 5/7 10111, Tallinn Eesti Vabariik

More information

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud aastaaruanne

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud aastaaruanne Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud aastaaruanne 2014 TALLINNA KAUBAMAJA AS KONSOLIDEERITUD 2014. MAJANDUSAASTA ARUANNE Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate peamised tegevusalad on jae- ja hulgikaubandus.

More information

PROSPEKT EfTEN REAL ESTATE FUND III AS KINNINE KINNISVARAFOND EESTIS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT

PROSPEKT EfTEN REAL ESTATE FUND III AS KINNINE KINNISVARAFOND EESTIS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT PROSPEKT EfTEN REAL ESTATE FUND III AS KINNINE KINNISVARAFOND EESTIS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKT 1 000 000 lihtaktsiat nominaalväärtusega 10 eurot aktsia kohta Aktsiate pakkumishind 11,0378 eurot

More information

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19 Modular Data Center. Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43563450.aspx Väline hanke ID 278495-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Ei ole määratletud

More information

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY Abstract Oliver Lukason, Jaan Masso 1 University of Tartu Whereas start-up firms

More information

CONTEXTUAL FACTORS AND MOTIVATORS OF THE ACCOUNTING DEVELOPMENTS IN ESTONIAN LOCAL GOVERNMENTS 1. Toomas Haldma, Helje Jõgi University of Tartu

CONTEXTUAL FACTORS AND MOTIVATORS OF THE ACCOUNTING DEVELOPMENTS IN ESTONIAN LOCAL GOVERNMENTS 1. Toomas Haldma, Helje Jõgi University of Tartu CONTEXTUAL FACTORS AND MOTIVATORS OF THE ACCOUNTING DEVELOPMENTS IN ESTONIAN LOCAL GOVERNMENTS 1 1. Introduction Toomas Haldma, Helje Jõgi University of Tartu By the end of the last century the initiatives

More information

VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS

VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS EGIPTUSE VIISAINFO OLULINE LISAINFO - Viisa maksumus Eesti, Vene ja halli passi omanikele 26,00 EUR (ostes viisa Novatoursi kaudu). - Tšarterlennuga Egiptusesse reisija peab naasma samamoodi sama vedaja

More information

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH Olga Luštšik Tartu 2003 ISSN 1406 5967 ISBN 9985 4 0359 2 Tartu University

More information

2.1.Tallinna lennujaamas ja Riia lennujaamas kehtivate lennujaamatasude võrdlus

2.1.Tallinna lennujaamas ja Riia lennujaamas kehtivate lennujaamatasude võrdlus Ärakiri Ärisaladused välja võetud 21.01.2010 nr 5.1-1/09-0804-006 Arvamus (lennujaamateenuste tasud) 1. Konkurentsiolukorra analüüsi alustamine Konkurentsiamet alustas 23.10.2009 konkurentsiolukorra analüüsi

More information

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma University of Tartu The transformation of Estonia s economic system since the 1990s as a result

More information

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANNE MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide nimi: Ühendus registrikood: 80249274 tänava/talu nimi, Tallinna 11 maja ja korteri

More information

USA aktsiaturg. Nelli Janson Tallinn, oktoober 2013. 1 www.lhv.ee

USA aktsiaturg. Nelli Janson Tallinn, oktoober 2013. 1 www.lhv.ee USA aktsiaturg Nelli Janson Tallinn, oktoober 2013 1 www.lhv.ee Tänane seminar:tegutsemine USA aktsiaturul USA aktsiaturud Kauplemisajad/pühad Eel-ja järelturg Kuidas toimub kauplemine? Kuidas erineb Balti

More information

Condensed consolidated interim report for the second quarter

Condensed consolidated interim report for the second quarter Condensed consolidated interim report for the second quarter 2011 Beginning of interim period: 1.1.2011 End of interim period: 30.06.2011 Beginning of financial year: 1.1.2011 End of financial year: 31.12.2011

More information

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals 328 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2014, 63, 3, 328 334 doi: 10.3176/proc.2014.3.06 Available online at www.eap.ee/proceedings Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance

More information

Condensed consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of

Condensed consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of Condensed consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of 2012 Beginning of interim period: 1.1.2012 End of interim period: 30.06.2012 Beginning of financial year: 1.1.2012 End

More information

KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI)

KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI) KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI) Viive Kaur Vandeadvokaat Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius 28. oktoober 2009 Kaubamärk Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa

More information

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation Genetic Algorithms in Test Pattern Generation A Master Thesis Submitted to the Computer Engineering Department In fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science of Computer engineering

More information

Condensed consolidated interim report for the third quarter

Condensed consolidated interim report for the third quarter Condensed consolidated interim report for the third quarter 2011 Beginning of interim period: 1.1.2011 End of interim period: 30.09.2011 Beginning of financial year: 1.1.2011 End of financial year: 31.12.2011

More information

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition Sound Art? Part 1: Historical context with perspectives on sound Part 2: Sound Art at MoKS Part 3: Sound

More information

Consolidated interim report for the fourth quarter and 12 months of 2013 (unaudited)

Consolidated interim report for the fourth quarter and 12 months of 2013 (unaudited) Consolidated interim report for the fourth quarter and 12 months of 2013 Table of contents BRIEF DESCRIPTION... 3 MANAGEMENT REPORT... 4 CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM REPORT... 7 Management Board s declaration...

More information

Lisa 1 Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja juurde KONTOPLAAN

Lisa 1 Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja juurde KONTOPLAAN KONTOPLAAN Lisa 1 Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja juurde 1-kontoliik, 2-kontoklass, 3-kontorühm, 4-kontogrupp, 5-konto alamgrupp 1 2 3 4 Konto Nimetus Kehtiv kuni 1 VARA 11 KÄIBEVARA 111

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 140-3:1999 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hooneosadel. Osa 3: Hooneosade õhuheli isolatsiooni laborimõõtmised Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings

More information

TARTU ÜLIKOOL. Sotsiaal- ja haridusteaduskond. Riigiteaduste instituut. Hemminki Otstavel

TARTU ÜLIKOOL. Sotsiaal- ja haridusteaduskond. Riigiteaduste instituut. Hemminki Otstavel TARTU ÜLIKOOL Sotsiaal- ja haridusteaduskond Riigiteaduste instituut Hemminki Otstavel Soome Venemaa-suunaline välispoliitika Ukraina konflikti kontekstis Bakalaureusetöö Juhendaja: Piret Ehin, PhD Tartu

More information

Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors

Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Taavi Ilmjärv Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors Bachelor Thesis (12 EAP) Supervisors:

More information

Tallinn 31.12.2012 nr 5.1-5/12-042. OÜ Zoovetvaru suhtes läbiviidud haldusmenetluse lõpetamine

Tallinn 31.12.2012 nr 5.1-5/12-042. OÜ Zoovetvaru suhtes läbiviidud haldusmenetluse lõpetamine Ärakiri Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn 31.12.2012 nr 5.1-5/12-042 OÜ Zoovetvaru suhtes läbiviidud haldusmenetluse lõpetamine 1. Haldusmenetluse alustamine Haldusmenetluse ajendas [ ] (edaspidi:

More information

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Ene-Silvia Sarv Kursus Kasvatusteadus ja kasvatusfilosoofia Kasvatusteaduste Instituut 2009 Steiner- e Waldorfkool

More information

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE Katrin Pink, MCTS Volume Licensing, Large Organisations ATEA hommikuseminar - 04.02.2014 Lync Server Enterprise Lync Server Standard Lync Server Ent / Std / Plus ECs (3 SKUs)

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-72: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga

More information

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD 2 VÕRO INSTITUUDI TOIMÕNDUSÕQ PUBLICATIONS OF VÕRO INSTITUTE 27 KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD DIVERSITY AND VITALITY OF LANGUAGES

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks Quality management systems Guidelines for configuration management EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

Cost optimal and nearly zero energy performance requirements for buildings in Estonia

Cost optimal and nearly zero energy performance requirements for buildings in Estonia Estonian Journal of Engineering, 2013, 19, 3, 183 202 doi: 10.3176/eng.2013.3.02 Cost optimal and nearly zero energy performance requirements for buildings in Estonia Jarek Kurnitski a, Arto Saari b, Targo

More information

LHV aktsiafondid November 2008 Kuuülevaade

LHV aktsiafondid November 2008 Kuuülevaade LHV aktsiafondid November 2008 Kuuülevaade Citigoup i tervis hirmutas turge Kuulujutud USA ühe suurima finantskorporatsiooni võimalikust pankrotist on investoreid päris korralikult hirmutanud. Kõrge riskiga

More information

Programme, 24th of October. The Art of Teaching

Programme, 24th of October. The Art of Teaching This time around, Eksperimenta! as an art education research platform will be focusing on one of the most complicated and contraversial topics in creative subjects namely, assessment. On what basis and

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 Pöörlevad hambaraviinstrumendid. Laboris kasutatavad abrasiivinstrumendid Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti

More information

Consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of 2013 (unaudited)

Consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of 2013 (unaudited) Consolidated interim report for the second quarter and first 6 months of 2013 Table of contents BRIEF DESCRIPTION... 3 MANAGEMENT REPORT... 4 CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM REPORT... 7 Management Board

More information

TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC. Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT

TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC. Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas EHK MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT 2 Eessõna Kõik sai alguse sellest, et erinevates foorumites küsivad inimesed

More information

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian ESUKA JEFUL 2011, 2 1: 57 74 THE EFFECT OF PRESTIGE IN LANGUAGE MAINTENANCE: THE CASE OF CATALAN IN VALENCIA 1 Raquel Casesnoves Ferrer Universitat Pompeu Fabra Abstract. The fact of speaking a language

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 3475-417:2009 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Testmethods - Part 417: Fire resistance of cables confined inside aharness EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 22005:2008 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation Traceability in the feed and food chain - General

More information

2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Asukohamaa Eesti Vabariik Telefon +372 615 4400 Elektronpost nordecon@nordecon.com

More information

9 Kaupade kirjeldus. Bezeichnung des Gutes Nature of goods. Brutokaal / Gewicht(kg) Weight(kg) 19 Erikokkulepped. 20 Maksja

9 Kaupade kirjeldus. Bezeichnung des Gutes Nature of goods. Brutokaal / Gewicht(kg) Weight(kg) 19 Erikokkulepped. 20 Maksja Koopia saatjale Exemplar für Absender Copy for Sender (nimi, aadress, riik) Kõik veod teostatakse konventsiooni alusel. Straßengüteverkehr () This carriage is subject, notwithstanding any clause to the

More information

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo V A B A Ü H E N D U S T E L E KÄSIRAAMAT? KIRJUTAS Alari Rammo ? EMSL & PRAXIS 2011 Kirjutas: Alari Rammo Nõu andsid: Kristina Mänd, Urmo Kübar ja fookusgruppides osalenud Keel: Katrin Kern Kujundus:

More information

KAALI METEORIIDI VANUS JA MÕJU LOODUSKESKKONNALE SAAREMAA PIILA RABA TURBALÄBILÕIKE UURINGU PÕHJAL

KAALI METEORIIDI VANUS JA MÕJU LOODUSKESKKONNALE SAAREMAA PIILA RABA TURBALÄBILÕIKE UURINGU PÕHJAL Eesti Arheoloogia Ajakiri, 2002, 6, 2, 91 108 KAALI METEORIIDI VANUS JA MÕJU LOODUSKESKKONNALE SAAREMAA PIILA RABA TURBALÄBILÕIKE UURINGU PÕHJAL Käesoleva uurimuse eesmärk oli hinnata Kaali kraatrite vanust

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011)

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011 Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 2811-3:2011

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 4014:2001 Kuuskantpeapoldid. Tooteklassid A ja B Hexagon head bolts - Product grades A and B EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation (ISO 877-3:2009) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

Uus võimalus sünnieelseks loote kromosoomihaiguste sõeluuringuks loote rakuvaba DNA määramine ema verest

Uus võimalus sünnieelseks loote kromosoomihaiguste sõeluuringuks loote rakuvaba DNA määramine ema verest Uus võimalus sünnieelseks loote kromosoomihaiguste sõeluuringuks loote rakuvaba DNA määramine ema verest Eesti Arst 2015; 94(6):352 357 Saabunud toimetusse: 23.03.2015 Avaldamiseks vastu võetud: 20.04.2015

More information

Tartu University Press www.tyk.ut.ee Order No. 411

Tartu University Press www.tyk.ut.ee Order No. 411 8QLYHUVLW\RI7DUWX )DFXOW\RI(FRQRPLFVDQG%XVLQHVV $GPLQLVWUDWLRQ $02'(/ 2)&86720(525,(17(' &20081,&$7,21$1',76,03/(0(17$7,21,17+(75$16,7,21 (&2120,(6 0DDMD9DGL 0DLYH6XXURMD 7DUWX ISSN 1406 5967 ISBN 9985

More information

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem Tõsine asi Uputa Sonim või veeklaasi Karu ei maga Sven Začek ja uus Nikon D3x Odav!!! Imeväike Asus lauaarvutina Teine katse Uus on parem Creative i kõlarid saavad kiita Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi

More information

2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi Nordecon AS Äriregistri kood 10099962 Aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Asukohamaa Eesti Vabariik Telefon +372 615 4400 Elektronpost nordecon@nordecon.com

More information

FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL

FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL Tallinna Ülikool Informaatika Instituut FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL Seminaritöö Autor: Dea Taur Juhendaja: Andrus Rinde Tallinn 2013 Autorideklaratsioon Deklareerin, et käesolev

More information

IT services: consulting, software development, Internet and support

IT services: consulting, software development, Internet and support IT services: consulting, software development, Internet and support Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41919560.aspx Väline hanke ID 227274-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

More information

Tallinkit ootab säästurežiim

Tallinkit ootab säästurežiim USD 9,86 EEK SEK 1,65 EEK Euribor 5,138 ÄP indeks 1235,80 1,06% Kalm loodab tõhusamat tulevikku PARIMA KUJUNDUSEGA AJALEHT 2007 Kuigi Eesti Telekomi käive ja kasum teises kvartalis vähenesid veidi võrreldes

More information

Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal. Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman)

Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal. Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman) : Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal : ( ) Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman) / Tallinn 2011 / Sisukord :... 1 Vene ombudsman Eestis:

More information