EUROOPA KOHTU OTSUS. 22. september 1988 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "EUROOPA KOHTU OTSUS. 22. september 1988 *"

Transcription

1 EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september 1988 * Kohtuasjas 45/87, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: õigustalituse ametnik Eric L. White, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, c/o Georgios Kremlis, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, keda toetab: hageja, Hispaania Kuningriik, esindaja: ühenduse asjade kooskõlastamise peadirektori asetäitja õigusküsimustes Jaime Folguera Crespo ning Euroopa Ühenduste Kohtu küsimustega tegeleva õigusostalituse juhataja Rafael Garcia-Valdecasas Fernández, versus Iirimaa, esindaja: Chief State Solicitor Louis J. Dockery, keda abistab SC E. Fitzsimmons, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, Iirimaa suursaatkond, 28 route d Arlon, kostja, mille esemeks on taotlus tuvastada, et lubades riigihanke Dundalk Water Supply Augmentation Scheme Contract No 4 pakkumise kutse dokumentidesse lisada punkti 4.29, milles on sätestatud, et asbesttsemendist survetorud peavad olema Institute for Industrial Research and Standards i (IIRS) Irish Standard Mark Licensing Scheme i kohaselt olema tunnistatud vastavaks Iiri standardile 188:1975 ning keeldudes seetõttu läbi vaatamast pakkumist (või lükates asjakohase põhjenduseta tagasi pakkumise), milles nähti ette selliste asbesttsementtorude kasutamine, mis on toodetud vastavalt samaväärset ohutust, talitlust ja usaldatavust tagavale alternatiivsele standardile (s.o ISO 160), on Iirimaa rikkunud EMÜ asutamislepingu artiklist 30 ja nõukogu direktiivi 71/305/EMÜ artiklist 10 tulenevaid kohustusi, EUROOPA KOHUS koosseisus: president Lord Mackenzie Stuart, kodade esimehed O. Due, J. C. Moitinho de Almeida ja G. C. Rodríguez Iglesias, kohtunikud T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. N. Kakouris ja T. F. O Higgins, kohtujurist: M. Darmon, kohtusekretär: J.-G. Giraud, ET * Kohtumenetluse keel: inglise.

2 võttes arvesse kohtuistungi ettekannet ja 27. aprilli aasta suulist menetlust, olles 21. juuni aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi arvamuse, on teinud järgmise otsuse 1 Euroopa Ühenduste Komisjon on Euroopa Kohtu kantseleisse 13. veebruaril 1987 esitatud hagiavaldusega esitanud EMÜ asutamislepingu artikli 169 alusel hagi taotlusega tuvastada, et lubades Dundalki veevarustussüsteemi laiendamiskava 4. riigihanke pakkumise kutse dokumentidesse lisada punkti 4.29, milles on sätestatud, et asbesttsemendist survetorud peavad olema Institute for Industrial Research and Standards i (IIRS) Irish Standard Mark Licensing Scheme i kohaselt tunnistatud vastavaks Iiri standardile 188:1975 ning keeldudes seetõttu läbi vaatamast või lükates asjakohase põhjenduseta tagasi pakkumise, milles nähti ette selliste asbesttsementtorude kasutamine, mis on toodetud vastavalt samaväärset ohutust, talitlust ja usaldatavust tagavale alternatiivsele standardile (s.o ISO 160), on Iirimaa rikkunud EMÜ asutamislepingu artiklist 30 ja nõukogu direktiivi 71/305/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike ehitustöölepingute sõlmimise kord (EÜT L 185, lk 5) artiklist 10 tulenevaid kohustusi. 2 Dundalk Urban District Council viib läbi Dundalki joogiveevarustussüsteemi laiendamist. Selle raames korraldatava 4. riigihanke esemeks oli veevõrgu ehitamine vee juhtimiseks Fane i jõest Cavan Hillis asuvasse töötlemistehasesse ning sealt edasi linna olemasolevasse veevarustussüsteemi. Selle avatud pakkumismenetlusega riigihanke pakkumiskutse avaldati 13. märtsil 1986 Euroopa Ühenduste Teatajas (EÜT S 50, lk 13) riigihanke pakkumise kutse dokumentide punktis 4.29 sisaldus järgmine lõik: Asbesttsemendist survetorud peavad olema Institute for Industrial Research and Standards i Irish Standard Mark Licensing Scheme i kohaselt tunnistatud vastavaks Iiri standardile 188:1975. Kõik asbesttsemendist veetorud peavad nii seest- kui väljastpoolt olema kaetud bituumenikihiga. Selline kiht tuleb peale kanda tehases immutamise teel. 4 Vaidlus tuleneb ühe Iiri ja ühe Hispaania ettevõtja poolt komisjonile esitatud kaebustest. Vastuseks riigihanke nr 4 pakkumiskutsele, oli Iiri ettevõtja esitanud kolm pakkumist, millest ühes nähti ette Hispaania ettevõtja toodetud torude kasutamine. Iiri ettevõtja leidis, et kuna see pakkumine on tema poolt esitatutest odavaim, annab see parima võimaluse lepingu sõlmimiseks. Projekti nõustanud insenerid kirjutasid selle pakkumise osas Iiri ettevõtjale kirja, märkides, et enampakkumisele eelneval intervjuul ei ole mingit mõtet osaleda, kui ei suudeta tõendada, et torusid tarniv ettevõte on IIRSilt saanud heakskiidu selle kohta, et nende tooted vastavad Iiri standardile 188:1975 (edaspidi IS 188 ). On tuvastatud,

3 et kõnealune Hispaania ettevõtja ei olnud IIRSi heakskiitu saanud, kuid tema torud vastasid rahvusvahelistele standarditele ja eelkõige Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standardile ISO 160: Kohtuasja faktilised asjaolud, asjakohased sätted, menetluskäik ja poolte argumendid on üksikasjalikult esitatud kohtuistungi ettekandes. Järgnevalt kajastatakse neid ainult määral, mis on vajalik kohtuotsuse põhjenduste seisukohast 6 Komisjoni arvates tõusetub käesolevas kohtuasjas eelkõige küsimus, kas pakkumise kutse dokumentidesse vaidlusaluse punktiga 4.29 sarnanevate sätete lisamine on kooskõlas ühenduse õigusega, eelkõige EMÜ asutamislepingu artikliga 30 ja direktiivi 71/305 artikliga 10. Lisaks leiab komisjon, et Iiri ametiasutuste toimingud, mis seisnesid selliste pakkumiste, milles nähti ette Iiri standarditele mittevastavate Hispaanias valmistatud torude kasutamine, läbi vaatamata jätmises, rikuvad samuti ühenduse õiguse nimetatud sätteid. Esmalt tuleb uurida punktiga 4.29 seotud küsimusi. Direktiiv 71/305 7 Direktiivi 71/305 artiklis 10, millele komisjon osutab, on sätestatud, et liikmesriigid peavad keelama konkreetse hankelepingu tingimustes kasutada selliseid tehnilisi kirjeldusi, millega nimetatakse kindlat liiki või kindla päritoluga või teatava protsessi teel valmistatud tooteid ning millega seega soositakse teatavaid ettevõtjad või jäetakse teatavad ettevõtjad kõrvale. Eelkõige on keelatud tüübi või teatava päritolu või toote nimetamine, ent see on siiski lubatud, kui sellele lisatakse märge või samaväärne ja kui hankija ei saa hanke eset määratleda piisavalt täpsete ja kõigile asjaosalistele arusaadavate kirjelduste kaudu. Vaidlusalusel juhul hanketeate punktis 4.29 sõnu või samaväärne ei kasutatud. 8 Iiri valitsus väidab, et direktiivi 71/305 sätted kõnealuse riigihanke suhtes ei kohaldu. Ta toob välja, et direktiivi artikli 3 lõike 5 kohaselt ei kohaldata seda direktiivi vee ja energia tootmise, jaotuse ja transportimisega tegelevate asutuste korraldatavate ehitustööde riigihangete suhtes Ei ole kahtlust, et käesoleval juhul oli tegemist riigihankega, mille korraldas avaliku veejaotusega tegelev asutus. 9 Komisjon ei vaidlusta seda asjaolu, ent rõhutab, et Iirimaa taotles asjaomase hanketeate avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas, viidates direktiivis sätestatud hanketeadete avaldamise kohustuslikkusele. Komisjon, nagu ka tema seisukohtade toetamiseks menetlusse astunud Hispaania valitsus, leiab, et olles vabatahtlikult asetanud ennast direktiivi kohaldamisalasse, oli Iirimaal kohustus selle sätteid järgida. 10 Selles küsimuses tuleb Iiri valitsuse seisukohaga nõustuda. Artikli 3 lõike 5 sõnastus on täiesti ühemõtteline ning selle kohaselt jäävad käesolevaga sarnased riigihanked direktiivi kohaldamisalast välja. Direktiivi põhjenduste kohaselt on selline direktiivi üldisest kohaldamisest tehtud erand ette nähtud selleks, et vältida olukorda, kus ehitustööde hangete läbiviimise regulatsioon sõltub sellest, kas vee jaotusteenuse osutamisega tegeleb riik või avalik-õiguslik organ või on tegemist eraldiseisva juriidilise isikuga. Ei ole põhjust väita, et kõnealust erandit ei kohaldata ning selle

4 aluseks olevad põhjendused ei kehti, kui liikmesriik on kas ekslikult või soovides algselt töö rahastamiseks ühenduse toetust saada, avaldanud hanketeate Euroopa Ühenduste Teatajas. 11 Direktiivi 71/305 rikkumise osas tuleb hagi seega rahuldamata jätta. Asutamislepingu artikkel Esiteks tuleb märkida, et komisjoni väitel on Dundalk Urban District Council avalikõiguslik asutus, kelle tegevus on omistatav Iiri valitsusele. Lisaks peab Dundalk Urban District Council enne pakkumise heakskiitmist saama nõusoleku Iiri keskkonnaministeeriumilt. Neid asjaolusid ei ole Iiri valitsus vaidlustanud. 13 Samuti tuleb märkida, et Iiri valitsus tõi välja, et Iiri standarditele vastavuse nõue on Iirimaal ehitustööde riigihankelepingute puhul praktikas tavaline. 14 Iiri valitsus märgib, et kõnealune leping ei ole seotud kaupade müügiga, vaid tööde teostamisega, ning kasutatavate materjalidega seotud sätted on kõrvalised. Tööde teostamisega seotud lepingud kuuluvad aga teenuste osutamise vabadust käsitlevate asutamislepingu sätete kohaldamisalasse, piiramata võimalust võtta ühtlustusmeetmeid vastavalt artiklile 100. Järelikult ei saa artiklit 30 ehitustööde riigihangete suhtes kohaldada. 15 Iiri valitsus on sellega seoses viidanud Euroopa Kohtu praktikale ja eelkõige 22. märtsi aasta otsusele kohtuasjas 74/76: Iannelli & Volpi v. Meroni (EKL 1977, lk 557), mille kohaselt ei kuulu artikli 30 kohaldamisalasse sellised takistused, mida on käsitletud asutamislepingu muudes erisätetes. 16 Selle seisukohaga ei saa nõustuda. Artikli 30 eesmärk on liikmesriikide kõigi selliste meetmete kõrvaldamine, mis takistavad importi ühendusesiseses kaubanduses, olenemata sellest, kas meetmed puudutavad vahetult kauplemist imporditud kaupadega või takistavad kaudselt teistest liikmesriikidest pärit kaupade turustamist. Asjaolu, et mõnda neist takistustest tuleb hinnata asutamislepingu mõnest erisättest, nagu maksualast diskrimineerimist puudutavast artiklist 95 lähtudes, ei kahanda artiklis 30 sätestatud keeldude üldist iseloomu. 17 Iiri valitsuse poolt esile toodud teenuste osutamise vabadust käsitlevad sätted ei puuduta aga kaupade liikumist, vaid vabadust osutada ja kasutada teenuseid; neis sätetes ei sisaldu ühtegi normi, mis puudutaks kaupade vaba liikumise teatavaid takistusi. Järelikult ei saa asjaolu tõttu, et ehitustööde riigihange puudutab teenuste osutamist, jätta artiklis 30 sätestatud keeldude kohaldamisalast välja pakkumiskutse seda punkti, millega piiratakse kasutatavaid materjale. 18 Järelikult tuleb hinnata, kas punkti 4.29 lisamine hanketeatesse ja tehnospetsifikaati võis kahjustada torude importi Iirimaale. 19 Seoses sellega tuleb esiteks märkida, et sellise punkti lisamisega pakkumiskutsesse võidakse jätta pakkumismenetlusest kõrvale ettevõtjad, kes toodavad või kasutavad torusid, mis on samaväärsed Iiri standarditele vastavaks tunnistatud torudega.

5 20 Samuti ilmneb toimikust, et standardist IS 188:1975 lähtudes on IIRS kõnealuses ehitustööde hankes nõutavat liiki torudel Iiri standardi märgi kasutamiseks loa andnud ainult ühele ettevõtjale. See ettevõtja asub Iirimaal. Järelikult saavutati punkti 4.29 lisamisega see, et Dundalki projekti jaoks vajalikke torusid said tarnida üksnes Iiri tootjad. 21 Iiri valitsus väidab, et materjalide tootmisstandardite kindlaksmääramine on vajalik ning seda eriti käesoleva juhtumiga sarnastel juhtudel, kus kasutatavad torud peavad sobima juba olemasolevasse võrku. Vastavus teisele standardile, isegi rahvusvahelisele standardile nagu ISO 160:1980, ei oleks teatavate tehniliste probleemide kõrvaldamiseks piisav. 22 Selle tehniliste nõuetega seotud argumendiga ei saa nõustuda. Komisjoni etteheide ei ole seotud tehnilistele nõuetega, vaid sellega, et Iiri ametiasutused keeldusid kontrollimast, kas need nõuded on täidetud, kui materjalide tootja ei olnud IIRSilt IS 188-le vastavust kinnitavat tunnustust saanud. Lisades kõnealusesse teatesse pärast Iiri standardile osutamist sõnad või samaväärne, nagu on ette nähtud direktiivis 71/305 nende juhtumite puhuks, mil seda direktiivi kohaldatakse, oleks Iiri ametiasutused saanud tehnilistele tingimustele vastavust kontrollida ning mitte jätta algusest peale hankemenetluses osalemise võimalust üksnes neile pakkujatele, kes kavatsesid kasutada Iiri materjale. 23 Lisaks väidab Iiri valitsus, et kõnealuse Hispaania ettevõtja toodetud torud, mida kavatseti kasutada tagasilükatud pakkumises, ei vastanud mingil juhul tehnilistele nõuetele, ent ka see väide ei ole asjakohane küsimuse puhul, kas pakkumiskutsesse sellise punkti, nagu punkt 4.29, lisamine on asutamislepinguga kooskõlas. 24 Samuti väidab Iiri valitsus, et Iiri standardile vastavuse nõuet õigustab rahvatervise kaitse, sest standardiga tagatakse, et tsementtorudes puudub vee ja asbestikiudude vahel kokkupuude, mis halvendaks joogivee kvaliteeti. 25 Selle seisukohaga ei saa nõustuda. Nagu komisjon on õigesti märkinud, oli pakkumiskutses torude nii seest- kui väljastpoolt katmise kohta eraldi nõue. Iiri valitsus ei ole näidanud, miks ei võimalda rahvatervisega seotud põhjustel vajalikuks peetavat vee ja asbestikudede kokkupuute vältimist tagada selle nõude järgimine. 26 Iiri valitsus ei ole esitanud ühtegi muud argumenti komisjoni ja Hispaania valitsuse järelduste ümberlükkamiseks ning nende järeldustega tuleb seega nõustuda. 27 Seega tuleb lugeda tuvastatuks, et lubades riikliku ehitustöölepingu pakkumise kutse dokumentidesse lisada punkti, milles on sätestatud, et asbesttsemendist survetorud peavad olema Institute for Industrial Research and Standards i (IIRS) Irish Standard Mark Licensing Scheme i kohaselt tunnistatud vastavaks Iiri standardile 188:1975, on Iirimaa rikkunud EMÜ asutamislepingu artiklist 30 tulenevaid kohustusi. Hispaanias valmistatud torude kasutamisel põhineva pakkumise tagasilükkamine

6 28 Komisjoni hagiavalduse teine osa on seotud kõnealuse hanke pakkumismenetluses Iiri ametiasutuste esitatud seisukohaga asjaomase ettevõtja kohta. 29 Kohtuistungil tuli ilmsiks, et hagiavalduse teise osa tegelik eesmärk on üksnes esimeses osas käsitletud meetme rakendamise tagamine. Seepärast tuleb sedastada, tegemist ei ole eraldi nõudega ning selle kohta ei tule otsuses eraldi seisukohta võtta. Kohtukulud 30 Kodukorra artikli 69 lõike 2 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud. Ent artikli 69 lõike 3 esimese lõigu kohaselt võib Euroopa Kohus jätta kohtukulud täielikult või osaliselt poolte endi kanda, kui osa nõudeid rahuldatakse ühe poole, osa teise poole kasuks. Et komisjoni üks nõue jäeti rahuldamata,, peavad pooled kandma oma kohtukulud. Esitatud põhjendustest lähtudes otsustab: EUROOPA KOHUS 1) Lubades lisada riikliku ehitustöölepingu pakkumise kutse dokumentidesse punkti, milles on sätestatud, et asbesttsemendist survetorud peavad olema Institute for Industrial Research and Standards i (IIRS) Irish Standard Mark Licensing Scheme i kohaselt tunnistatud vastavaks Iiri standardile 188:1975, on Iirimaa rikkunud EMÜ asutamislepingu artiklist 30 tulenevaid kohustusi. 2) Muus osas jätta hagi rahuldamata. 3) Jätta poolte, sealhulgas menetlusse astuja kulud nende endi kanda. Mackenzie Stuart Due Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias Koopmans Everling Galmot Kakouris O Higgins Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22. septembril 1988 Luxembourgis. Kohtusekretär J.-G. Giraud President A. J. Mackenzie Stuart

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25020:2015 TARKVARATEHNIKA Tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Mõõtmise etalonmudel ja juhend Software engineering Software product Quality Requirements

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks Quality management systems Guidelines for configuration management EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition Sound Art? Part 1: Historical context with perspectives on sound Part 2: Sound Art at MoKS Part 3: Sound

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infotehnoloogiavõrkude turve Osa 2: Võrguturbe arhitektuur Information technology Security techniques IT network security Part 2: Network

More information

Ajakirjandusvabaduse ja eraelu puutumatuse tasakaal Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas

Ajakirjandusvabaduse ja eraelu puutumatuse tasakaal Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Ajakirjandusvabaduse ja eraelu puutumatuse tasakaal Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas Kohtupraktika analüüs Eve Rohtmets Kohtupraktika analüütik Tartu Märts 2014 Sisukord

More information

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes 3.grupp: Barbara Kärtner, Erki Mändmets, Kerli Suder, Kristiina Tiitus, Mari-Liis Algma, Mihkel Künnapas Sissejuhatus

More information

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA )

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) OLULISED MÄRKUSED: Selleks, et ligi pääseda ja/või kasutada seda Pilveteenust (nagu allpool defineeritud),

More information

Vastu võetud 27.11.1992. Mitteametlik tõlge. 1971. aasta fondi konventsiooni artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

Vastu võetud 27.11.1992. Mitteametlik tõlge. 1971. aasta fondi konventsiooni artiklit 1 muudetakse järgmiselt: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2005 Avaldamismärge: RT II 2004, 25, 103 Naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise

More information

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane Remote Desktop Connection käsiraamat Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 5 2 Kaugekraani puhvri (Remote Frame Buffer, RFB) protokoll 6 3 Remote Desktop Connection

More information

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1310-o

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1310-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1310-o Tallinnas 28. septembril 2012. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja),

More information

EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI Patendiamet nr 4-2014 ISSN 2228-4389 Käesolev infokiri on eelkõige praktilise suunitlusega ja loodud eesmärgiga anda kaubamärgi ning disainilahenduse taotlejale lühiülevaade

More information

Avaldamismärge: RT II 1994, 29, 129. (õ) 28.12.2008. Lepingu ratifitseerimise seadus. Tõlge. Alla kirjutatud 25. juulil ja 2. augustil 1994. a.

Avaldamismärge: RT II 1994, 29, 129. (õ) 28.12.2008. Lepingu ratifitseerimise seadus. Tõlge. Alla kirjutatud 25. juulil ja 2. augustil 1994. a. Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1994, 29, 129 Leping SOS-Lastekülade asutamise ja tegevuse ning sellega seotud projektide kohta Eesti Vabariigi

More information

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1313-o

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1313-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1313-o Tallinnas 14. oktoobril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Sulev

More information

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY Tallinna Tehnikaülikooli Füüsikainstituut TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY V Number 1 28 Tallinna Tähetorn Tallinn Observatory TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL FÜÜSIKAINSTITUUT TALLINNA TÄHETORN TALLINN

More information

ÜRO ORganisatsiOOnide kaudu Rakendatav el-i abi Otsustamine ja järelevalve

ÜRO ORganisatsiOOnide kaudu Rakendatav el-i abi Otsustamine ja järelevalve euroopa kontrollikoda 2009 issn 1831-0818 eriaruanne nr 15 ÜRO ORganisatsiOOnide kaudu Rakendatav el-i abi Otsustamine ja järelevalve et Eriaruanne nr 15 2009 ÜRO organisatsioonide kaudu rakendatav EL-I

More information

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool. Sandra Värk

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool. Sandra Värk TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Sandra Värk RAVIMITE PARALLEELKAUBANDUS KAS VÕIMALUS RAVIMIHINDADE ALANDAMISEKS? Magistritöö Juhendaja dr.iur. Katri Paas-Mohando

More information

JUDGMENT OF THE COURT 22 September 1988 *

JUDGMENT OF THE COURT 22 September 1988 * SAARLAND v MINISTER FOR INDUSTRY JUDGMENT OF THE COURT 22 September 1988 * In Case 187/87 REFERENCE to the Court under Article 150 of the EAEC Treaty by the tribunal administratif (Administrative Court),

More information

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD 2 VÕRO INSTITUUDI TOIMÕNDUSÕQ PUBLICATIONS OF VÕRO INSTITUTE 27 KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD DIVERSITY AND VITALITY OF LANGUAGES

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 140-3:1999 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hooneosadel. Osa 3: Hooneosade õhuheli isolatsiooni laborimõõtmised Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 22005:2008 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation Traceability in the feed and food chain - General

More information

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian ESUKA JEFUL 2011, 2 1: 57 74 THE EFFECT OF PRESTIGE IN LANGUAGE MAINTENANCE: THE CASE OF CATALAN IN VALENCIA 1 Raquel Casesnoves Ferrer Universitat Pompeu Fabra Abstract. The fact of speaking a language

More information

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION Marit Hinnosaar Bank of Estonia Introduction In Estonia the minimum wage, which was set in the beginning of transition period at a similar proportion

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011)

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011 Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 2811-3:2011

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 3475-417:2009 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Testmethods - Part 417: Fire resistance of cables confined inside aharness EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 Pöörlevad hambaraviinstrumendid. Laboris kasutatavad abrasiivinstrumendid Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15603:2008 Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings

More information

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Kultuurhariduse osakond Kultuurikorralduse õppekava

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Kultuurhariduse osakond Kultuurikorralduse õppekava TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Kultuurhariduse osakond Kultuurikorralduse õppekava Heli Anni TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA TEATRIKUNSTI 10. LENNU DIPLOMILAVASTUSE NERO VÄLJATOOMINE Loov-praktiline

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation (ISO 877-3:2009) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

A concept for performance measurement and evaluation in network industries

A concept for performance measurement and evaluation in network industries 536 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2015, 64, 4S, 536 542 doi: 10.3176/proc.2015.4S.01 Available online at www.eap.ee/proceedings A concept for performance measurement and evaluation in

More information

Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos

Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Johannese ilmutus 1:17 20 17 Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: "Ära karda! Mina olen Esimene

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011 Identification systems enabling unambiguous information interchange - Requirements - Part 1: Principles and methods EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE. Tippdomeeni.eu rakendamine, toimimine ja tõhusus. (EMPs kohaldatav tekst)

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE. Tippdomeeni.eu rakendamine, toimimine ja tõhusus. (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 18.12.2015 COM(2015) 680 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Tippdomeeni.eu rakendamine, toimimine ja tõhusus (EMPs kohaldatav tekst) ET ET KOMISJONI ARUANNE

More information

IT services: consulting, software development, Internet and support

IT services: consulting, software development, Internet and support IT services: consulting, software development, Internet and support Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41919560.aspx Väline hanke ID 227274-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

More information

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19 Modular Data Center. Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43563450.aspx Väline hanke ID 278495-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Ei ole määratletud

More information

Tallinn Visitor Survey

Tallinn Visitor Survey 1. Ankeedi number (täidetakse Emoris): Tallinn Visitor Survey 2011 2. Are you spending at least one night away from your normal place of residence? küs. 4 3. Which of the following statements best describes

More information

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE Katrin Pink, MCTS Volume Licensing, Large Organisations ATEA hommikuseminar - 04.02.2014 Lync Server Enterprise Lync Server Standard Lync Server Ent / Std / Plus ECs (3 SKUs)

More information

Miljonäri proua solvamine ja Eesti Rahvus Ringhääling ehk Püha Miljonäri kiusamine?!

Miljonäri proua solvamine ja Eesti Rahvus Ringhääling ehk Püha Miljonäri kiusamine?! Miljonäri proua solvamine ja Eesti Rahvus Ringhääling ehk Püha Miljonäri kiusamine?! 06.01.2010 oli ETV-s eetris ülipopulaarne saade Pealtnägija. Seekord oli saate põhiteemaks miljonär Märt Vooglaiu pere

More information

Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik

Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik Tallinn 2008 Kogumiku väljaandmist toetas EAS Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud Koolituskava programmi raames. Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik Kogumiku

More information

Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure

Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure EESTI STANDARD EVS-EN 24499:2000 Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY Abstract Oliver Lukason, Jaan Masso 1 University of Tartu Whereas start-up firms

More information

VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS

VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS EGIPTUSE VIISAINFO OLULINE LISAINFO - Viisa maksumus Eesti, Vene ja halli passi omanikele 26,00 EUR (ostes viisa Novatoursi kaudu). - Tšarterlennuga Egiptusesse reisija peab naasma samamoodi sama vedaja

More information

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee Sharemind - the Oracle of secure computing systems Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee About Sharemind Sharemind helps you analyse data you could not access before. Sharemind resolves

More information

tarkvarasüsteemidele Projekti töötulemid Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm.

tarkvarasüsteemidele Projekti töötulemid Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm. Trinidad Consulting OÜ 22.09.2014 1 (69) Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm.ee Täitja: Trinidad Consulting

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-72: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 4014:2001 Kuuskantpeapoldid. Tooteklassid A ja B Hexagon head bolts - Product grades A and B EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard

More information

KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI)

KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI) KAUBAMÄRK ÄRITEGEVUSES (ÄRINIMI, DOMEENINIMI) Viive Kaur Vandeadvokaat Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius 28. oktoober 2009 Kaubamärk Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa

More information

Tallinn 31.12.2012 nr 5.1-5/12-042. OÜ Zoovetvaru suhtes läbiviidud haldusmenetluse lõpetamine

Tallinn 31.12.2012 nr 5.1-5/12-042. OÜ Zoovetvaru suhtes läbiviidud haldusmenetluse lõpetamine Ärakiri Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn 31.12.2012 nr 5.1-5/12-042 OÜ Zoovetvaru suhtes läbiviidud haldusmenetluse lõpetamine 1. Haldusmenetluse alustamine Haldusmenetluse ajendas [ ] (edaspidi:

More information

Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades eelnõu juurde

Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades eelnõu juurde Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades eelnõu juurde 1. SISSEJUHATUS Käesoleva määruse eelnõu (edaspidi eelnõu) abil viiakse

More information

Lisa 2. Lõputöö nõuded

Lisa 2. Lõputöö nõuded Kinnitatud Haridusteaduste instituudi nõukogus 09.10.2013.a Lisa 2. Lõputöö nõuded (dokumendile Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lõputöö nõuded ja kaitsmise kord ) I Lõputöö maht, eesmärgid ja

More information

MestimisRuumi juhised. Sissejuhatus teie Mestimisruumi

MestimisRuumi juhised. Sissejuhatus teie Mestimisruumi MestimisRuumi juhised Sissejuhatus teie Mestimisruumi ENNE ALUSTAMIST... Error! Bookmark not defined. 1. TEHKE ALGUST: Lehitsege oma uut Mestimisruumi... 5 Koduleht... Error! Bookmark not defined. Teised

More information

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem

suures testis uut telefoni! Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi uue Guitar Hero ja Rock Bandi 2! Imeväike Asus lauaarvutina Uus on parem Tõsine asi Uputa Sonim või veeklaasi Karu ei maga Sven Začek ja uus Nikon D3x Odav!!! Imeväike Asus lauaarvutina Teine katse Uus on parem Creative i kõlarid saavad kiita Kitarr vs kitarr: [digi] pani vastamisi

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16601-10-01:2014 Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 16601-10-01:2014 sisaldab

More information

Surrey POISE Framework (Procurement of IT Services and Equipment).

Surrey POISE Framework (Procurement of IT Services and Equipment). Surrey POISE Framework (Procurement of IT Services and Equipment). Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/35568136.aspx Väline hanke ID 286085-2012 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade

More information

Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel eelnõu juurde

Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel eelnõu juurde Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel eelnõu juurde I SISSEJUHATUS Määrusega reguleeritakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide

More information

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT Veronika Berzin INTERNETITURUNDUSE VAJALIKKUS MÖÖBLIPOE TEGEVUSE EDENDAMISEL Lõputöö Juhendaja lektor Elen Elbra NARVA 2014 Olen koostanud töö iseseisvalt.

More information

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond. Direktiivid eesti keele argivestlustes. Magistritöö. Helena Teemets

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond. Direktiivid eesti keele argivestlustes. Magistritöö. Helena Teemets Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond Direktiivid eesti keele argivestlustes Magistritöö Helena Teemets Juhendaja Tiit Hennoste, MA Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Direktiivide

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14052:2012 Suure vastupidavusega tööstuslikud kiivrid High performance industrial helmets EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 14052:2012 sisaldab Euroopa

More information

Programme, 24th of October. The Art of Teaching

Programme, 24th of October. The Art of Teaching This time around, Eksperimenta! as an art education research platform will be focusing on one of the most complicated and contraversial topics in creative subjects namely, assessment. On what basis and

More information

Waterford Water Mains Rehab Ph 3.

Waterford Water Mains Rehab Ph 3. Waterford Water Mains Rehab Ph 3. Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42489576.aspx Väline hanke ID 430070-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

More information

TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC. Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT

TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC. Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas EHK MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT 2 Eessõna Kõik sai alguse sellest, et erinevates foorumites küsivad inimesed

More information

Contemporary understanding of Gregorian chant conceptualisation and practice

Contemporary understanding of Gregorian chant conceptualisation and practice Contemporary understanding of Gregorian chant conceptualisation and practice Volume two of three: Appendices I Eerik Joks Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy University of York Department

More information

This document is a preview generated by EVS. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

This document is a preview generated by EVS. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates EESTI STANDARD EVS-EN 1078:2012+A1:2013 Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 1078:2012+A1:2013 sisaldab

More information

Architectural, construction, engineering and inspection services

Architectural, construction, engineering and inspection services Architectural, construction, engineering and inspection services Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41511843.aspx Väline hanke ID 270148-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu

More information

EU- declaration of conformity

EU- declaration of conformity 1(4) Issued 1.12.2011 EU- declaration of conformity Formulated according to Construction Product Directive (CPD) 89/106/EEC. We assure that mineral wool products mentioned below will fulfil as thermal

More information

2.1.Tallinna lennujaamas ja Riia lennujaamas kehtivate lennujaamatasude võrdlus

2.1.Tallinna lennujaamas ja Riia lennujaamas kehtivate lennujaamatasude võrdlus Ärakiri Ärisaladused välja võetud 21.01.2010 nr 5.1-1/09-0804-006 Arvamus (lennujaamateenuste tasud) 1. Konkurentsiolukorra analüüsi alustamine Konkurentsiamet alustas 23.10.2009 konkurentsiolukorra analüüsi

More information

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University

HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma Tartu University HARMONIZATION OF ESTONIAN ACCOUNTING SYSTEM WITH THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma Tartu University In July 2002 the European Commission has decided to oblige all EU companies listed

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 40-3-3:2013 Lighting columns - Design and verification - Part 3-3: Verification by calculation EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 40-3-3:2013 sisaldab

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-5:2015 Road lighting - Energy performance indicators EVS-EN 13201-5:2015 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 13201-5:2015 sisaldab Euroopa standardi

More information

VÄHIABI SISUKORD. Teavet ja praktilisi nõuandeid haigele ja tema lähedastele Marion Stroud. Tallinn 1999

VÄHIABI SISUKORD. Teavet ja praktilisi nõuandeid haigele ja tema lähedastele Marion Stroud. Tallinn 1999 SISUKORD Eessõna Esimene osa. Algjärk 1. Tavalised küsimused 2. Märgid ja põhjused 3. Kontroll, kontroll 4. Silmitsi diagnoosiga 5. Mured ja nende jagamine 6. Iseendast arusaamine 7. Patsiendid on inimesed

More information

kes oli see mees, kes lapsepõlves meeleldi mängis oksüüdirohelise riistapuuga, ÖÖGA ÜKS Keel ja Kirjandus 5/2011 Nimevõtt

kes oli see mees, kes lapsepõlves meeleldi mängis oksüüdirohelise riistapuuga, ÖÖGA ÜKS Keel ja Kirjandus 5/2011 Nimevõtt Andres Ehin, avaartikkel_layout 1 29.04.11 13:45 Page 321 Keel ja Kirjandus 5/2011 LIV aastakäik EEstI teaduste akadeemia ja EEstI kirjanike LIIdu ajakiri ÖÖGA ÜKS andres EHIn Nimevõtt kes oli see mees,

More information

Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007

Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad Katri Eespere

More information

Afganistani päritolu pagulased Euroopas

Afganistani päritolu pagulased Euroopas ISSN 1736-924X Kert Valdaru Veronika Kaska Helina Maasing Viimasel kolmel aastakümnel on Afganistan olnud juhtivaid pagulaste päritoluriike maailmas. Iga neljas pagulane on pärit Afganistanist ning 2009.

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16031:2012 Adjustable telescopic aluminium props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 62300:2005. Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre

EESTI STANDARD EVS-EN 62300:2005. Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre EESTI STANDARD EVS-EN 62300:2005 Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN 62300:2005 sisaldab Euroopa standardi

More information

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals 328 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2014, 63, 3, 328 334 doi: 10.3176/proc.2014.3.06 Available online at www.eap.ee/proceedings Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance

More information

Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal. Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman)

Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal. Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman) : Vene ombudsman Eestis: Õigusest saada haridust emakeeles - Prof. Rannut i eksiarvamuse näite põhjal : ( ) Autor: Sergei Seredenko (Vene ombudsman) / Tallinn 2011 / Sisukord :... 1 Vene ombudsman Eestis:

More information

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Ene-Silvia Sarv Kursus Kasvatusteadus ja kasvatusfilosoofia Kasvatusteaduste Instituut 2009 Steiner- e Waldorfkool

More information

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo V A B A Ü H E N D U S T E L E KÄSIRAAMAT? KIRJUTAS Alari Rammo ? EMSL & PRAXIS 2011 Kirjutas: Alari Rammo Nõu andsid: Kristina Mänd, Urmo Kübar ja fookusgruppides osalenud Keel: Katrin Kern Kujundus:

More information

CITYSCAPES Canadian Urban Space as Portrayed in Selected Fiction and Non-Fiction

CITYSCAPES Canadian Urban Space as Portrayed in Selected Fiction and Non-Fiction CITYSCAPES Canadian Urban Space as Portrayed in Selected Fiction and Non-Fiction Nancy Burke e city was rarely a setting of choice for Canadian writers until the last half of the 20th century. is is very

More information

Viimsetest sõnadest meediaajastul

Viimsetest sõnadest meediaajastul Viimsetest sõnadest meediaajastul Karl Siegfried Guthke Teesid Meie ajal on viimsete sõnade institutsioon (Dennis Joseph Enrighti termin), mille kohaselt avaldavad inimese viimsed surmaeelsed sõnad kõige

More information

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1346-o Tallinnas 28. mail 2012 a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Priit Lello ja Margus Tähepõld,

More information

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu

DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK. Toomas Haldma University of Tartu DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN ACCOUNTING POLICY WITHIN THE EUROPEAN FRAMEWORK 1. Introduction Toomas Haldma University of Tartu The transformation of Estonia s economic system since the 1990s as a result

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13718-2:2008 Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Kiirabilennukid/helikopterid. Osa 2: Kiirabilennukite/helikopterite tootmis- ja tehnilised nõuded Medical vehicles

More information

Comparison of allocation trackers in JVM

Comparison of allocation trackers in JVM University of Tartu Faculty of Mathematics and Computer Science Institute of Computer Science Viktor Karabut Comparison of allocation trackers in JVM Bachelor s thesis Supervisor: Vladimir Šor Author:..

More information

LASTE ORTOPEEDILISED JALANÕUD JA NENDE TURG EESTIS

LASTE ORTOPEEDILISED JALANÕUD JA NENDE TURG EESTIS Kerli Sinila LASTE ORTOPEEDILISED JALANÕUD JA NENDE TURG EESTIS LÕPUTÖÖ Tallinn 2015 Kerli Sinila LASTE ORTOPEEDILISED JALANÕUD JA NENDE TURG EESTIS LÕPUTÖÖ Rõiva- ja tekstiiliteaduskond Rõiva- ja tekstiiliala

More information

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH Olga Luštšik Tartu 2003 ISSN 1406 5967 ISBN 9985 4 0359 2 Tartu University

More information

EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon

EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon Sisukord 1 Sissejuhatus...2 1.1 Mõisted ja lühendid...2 1.2 Viited...3 2 X-tee teenus...3 2.1 X-tee sõnum...3 2.2 Päringu päis...3 2.3 Päringu keha...4 2.4 Vastuse keha...4

More information

Neljakümne viies pilt. Valimiskomisjon tembutab jälle. Lehmja küla Liiva tee katastriüksuse jagamise otsuse valguses.

Neljakümne viies pilt. Valimiskomisjon tembutab jälle. Lehmja küla Liiva tee katastriüksuse jagamise otsuse valguses. Neljakümne viies pilt. Valimiskomisjon tembutab jälle. Lehmja küla Liiva tee katastriüksuse jagamise otsuse valguses. Kolmekümne kaheksandas pildis on üks selline lõik: Millega siis tegu? Ja miks puudub

More information

JUDGMENT OF THE COURT 4 October 1991 *

JUDGMENT OF THE COURT 4 October 1991 * SOCIETY FOR THE PROTECTION OF UNBORN CHILDREN IRELAND JUDGMENT OF THE COURT 4 October 1991 * In Case C-159/90, REFERENCE to the Court under Article 177 of the EEC Treaty by the High Court of Ireland for

More information

Intervjuu. Hannes Sarvega. kriips Merlin Lõiv Rasmus Miller. Janis Kokk Urmas Nimetu Nirti

Intervjuu. Hannes Sarvega. kriips Merlin Lõiv Rasmus Miller. Janis Kokk Urmas Nimetu Nirti kirjandusajakiri nr. 9 / veebruar 2007 kriips Merlin Lõiv Rasmus Miller Janis Kokk Urmas Nimetu Nirti Intervjuu Hannes Sarvega Paavo Piik fs-st Karin Kiisk Miibist Brita Melts Carolina Pihelgast VÄRSKE

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 21809-5:2010 Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5: External concrete coatings

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 1172:2000 Klaastekstiiliga sarrusplastid. Eelimpregneeritud materjalid, presskompaundid ja laminaadid. Klaastekstiili ja mineraaltäiteaine sisalduse määramine. Kuumutamismeetodid

More information

3. Specifying the week, month, or year Nädala, kuu või aasta täpsustamine

3. Specifying the week, month, or year Nädala, kuu või aasta täpsustamine 1. KELLAAJAD JA KUUPÄEVAD, KUUD, AASTAAJAD, ILMA TÄPSUSTAMINE (15-16 tund/ lessons) 1. Specifying the day Päeva täpsustamine the day before yesterday yesterday today tomorrow the day after tomorrow üleeile

More information

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused )

Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) Käesolevad Tingimused on registreeritud Finantsinspektsioonis -- ja jõustuvad --. Avaron Areneva Euroopa Fondi tingimused (Edaspidi: Tingimused ) 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad Tingimused sätestavad lepingulise

More information

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3834-2:2006 Avaldatud eesti keeles: märts 2011 Jõustunud Eesti standardina: märts 2006 KEEVITUSE KVALITEEDINÕUDED METALLIDE SULAKEEVITUS Osa 2: Laialdased kvaliteedinõuded Quality

More information

Modem ja kohtvõrk Kasutusjuhend

Modem ja kohtvõrk Kasutusjuhend Modem ja kohtvõrk Kasutusjuhend Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on

More information

KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE

KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE Õpetajakoolituse õppematerjal Maria Jürimäe Anita Kärner Leelo Tiisvelt KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST

More information

Online Business Process Model Simulator

Online Business Process Model Simulator UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Viljar Kärgenberg Online Business Process Model Simulator Bachelor's thesis (6 ECTS) Supervisors: prof. Marlon

More information

UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Computer Science speciality.

UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Computer Science speciality. UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Computer Science speciality Madis Raud Comparison of email browsers and their search capabilities Bachelor

More information

Analüüs. Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus. Aprill 2015. Silva Kiili ISSN 2228-2076

Analüüs. Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus. Aprill 2015. Silva Kiili ISSN 2228-2076 Analüüs Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus Aprill 2015 Silva Kiili ISSN 2228-2076 Vabatahtlike tajutud kohustused Eesti Kaitseliidus 2 Sissejuhatus Viimastel aastatel on vabatahtliku sektori

More information