Sylabus predmetu Lexikológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Sylabus predmetu Lexikológia"

Transcription

1 Sylabus predmetu Lexikológia vyučujúci: PhDr. Peter Jan Kosmály forma výučby: prednášky rozsah výučby: 1/0 počet semestrov: jeden spôsob ukončenia: písomná skúška Anotácia kurzu: Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné informácie o lexikológii vede zaoberajúcej sa slovom. Obsahom prednášok budú aj témy zo slovotvorby a frazeológie a základný prehľad v lexikografii, v apretácii a korektúre textu. Tematické okruhy: Lexikológia: Základné pojmy: slovo, lexéma, systémový a komunikačný jazykový znak, arbitrárnosť a motivovanosť jazykového znaku. Vzťah lexikálnej roviny k ostatným jazykovým rovinám. Druhy lexikálnej motivácie. Asymetrický dualizmus (polysémia: reťazová, radiálna, kosémia, enantiosémia; polylexia synonymia, hypo- a hyperonymia, kohyponymia, antonymia, konverzívnosť). Syntagmatická motivácia viacslovné (združené) pomenovania, univerbizácia a multiverbizácia. Dynamika v lexikálnej zásobe. Internacionalizácia lexikálnej zásoby. Expresivita. Slovotvorba: Základné pojmy: princíp slovotvornej motivácie, slovotvorný základ, slovotvorný formant, slovotvorné spôsoby, slovotvorné postupy, slovotvorné útvary slovotvorný rad, slovotvorná paradigma, slovotvorné hniezdo. Lexikografia: typy slovníkov, kodifikačné príručky, korektúry a apretácia textu, korektorské značky. Základná študijná literatúra: DOLNÍK, J.: Lexikológia. 1. vyd. Bratislava : UK, s. FURDÍK, J.: Slovenská slovotvorba. Ed. M. Ološtiak. 1. vyd. Prešov : Náuka, s. HORECKÝ, J. BUZÁSSYOVÁ, K. BOSÁK, J. a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1989, s , ONDRUS, P. HORECKÝ, J. FURDÍK, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia 1. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. Odporúčaná literatúra: BLANÁR, V.: Teória vlastného mena. 1. vyd. Bratislava : Veda, s. DOLNÍK, J.: Lexikálna sémantika. 1. vyd. Bratislava : UK, 1990, s Encyklopédia jazykovedy. Red. J. Mistrík. 1. vyd. Bratislava : Obzor, s. Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala, M. Pisárčiková. 4. vyd. Bratislava : Veda, 2003, s FURDÍK, J.: Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 1993, s , 76 93, Lexicographica 99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. S. Ondrejovič M. Považaj. 1. vyd. Bratislava : Veda, s. MISTRÍK, J.: Moderná slovenčina. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1988, s Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková, 1. vyd. Bratislava : Veda, 1995, s (úvodná kapitola: Zásady spracovania Synonymického slovníka slovenčiny). MLACEK, J.: Slovenská frazeológia. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické naklada-teľstvo, s.

2 Príklady otázok na skúšku: Mix A 1. Opíšte 3 aspekty lexikálneho významu podľa V. Blanára. 2. Opíšte vznik synonymie a jej druhy. 3. Opíšte princíp hniezdovania. 4. Vymenujte sémantické vzťahy medzi frazeologizmami (4) a uveďte príklady. 5. Určte typ motivačnej intencie v týchto slovách: marketing, písací, bankár Bonus: Vysvetlite pojem alegácia. Mix B 1. Čo je to presupozičná identifikácia? 2. Opíšte vznik homonymie a jej druhy. 3. Vysvetlite hyperonymicko-hyponymický vzťah. 4. Uveďte konštrukčnú klasifikáciu frazém a príslušné príklady. 5. Vytvorte slovotvorné hniezdo s min. tromi členmi: čas, dom, voda Bonus: Opíšte stavbu slovníkového hesla. Mix C 1. Vysvetlite systémový a komunikačný znak podľa J. Horeckého. 2. Vysvetlite pojem presupozícia. 3. Opíšte vznik antonymie a jej druhy. 4. Uveďte typy slovotvorných formantov a príslušné príklady. 5. Určte motivované slovo, slovotvorný formant a slovotvorný základ týchto slov: uterák, úlovok, spresniť Bonus: Vysvetlite pojem IH (Individuálny hodnotiaci významový odtienok). Mix D 1. Opíšte komponentovú analýzu. 2. Vysvetlite pojem enantiosémia. 3. Opíšte vznik polysémie a jej druhy. 4. Vymenujte aspoň 4 vlastnosti frazeologických jednotiek. 5. Určte typ motivačnej intencie týchto slov: občianskoprávny, paf, výstrel Bonus: Vysvetlite pojem EH (Emocionálny hodnotiaci významový odtienok).

3 Sylabus predmetu Štylistika vyučujúci: PhDr. Peter Jan Kosmály forma výučby: prednášky a semináre (interpretácia a tvorba) rozsah výučby: 1/1 počet semestrov: jeden spôsob ukončenia: skúška (praktická: esej a teoretická: písomný test) Anotácia kurzu: Obsahom kurzu sú prednášky a cvičenia zo štylistiky, základné pojmy a prístupy, interpretačné školy. Cieľom kurzu je naučiť študentov rozoznávať štýlotvorné činitele, mikrokompozíciu a makrokompozíciu, slohové postupy a útvary, charakter a odlišnosti jednotlivých štýlov, poznať žánre a ich výstavbu, vedieť určovať rétorické a persuazívne prostriedky, poznať výrazovú koncepciu (Miko, Popovič, Plesník, Pavlovič), literárny a semiotický prístup interpretácie. Tematické okruhy: 1. Základné pojmy štylistiky. 2. Výrazová sústava. 3. Základné a sekundárne štýly. 4. Lexikálne, gramatické a textové prostriedky jednotlivých štýlov. 5. Rečnícky štýl a rétorika. 6. Výstavba textu. 7. Interpretácia textu. 8. Metakomunikačný aspekt textu. 9. Druhy interpretácie. Rozjímanie, meditácia a interpretácia textu. Základná študijná literatúra: MIKO, F. POPOVIČ, A.: Tvorba a recepcia. Bratislava : Tatran, MISTRÍK, J.: Štylistika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. Prešov, HORECKÝ, J.: O jazyku a štýle. Prešov : Náuka, Odporúčaná literatúra: BARTHES, R.: Mytologie. Praha, Dokořán, KRAAUS, J.: Rétorika v dějinách jazykové komunikace. Praha : Academia, MIKO, F.: Estetika výrazu. Nitra, MISTRÍK, Jozef Rétorika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo s. PAVLOVIČ, Jozef Problematika virtuálneho dialógu. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A Philologica. Trnava 2000, s PAVLOVIČ, Jozef Argumentácia v útvaroch rečníckeho štýlu. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A Philologica. Trnava 2001, s PLESNÍK, Ľubomír. Pragmatika kompozície. In O interpretácii umeleckého textu 20, Nitra : UKF, 1999, s ISBN POPOVIČ, Anton a kol. Originál-Preklad. Bratislava : Tatran, 1983, 368 s. VRABLEC, Jozef Homiletika. Bratislava : Spolok sv. Vojtecha. CN s.

4 Témy seminárnych prác Téma: Kontemplácia a interpretácia textu. Miko, F.: Kontempláciu k interpretácii básne. In: Význam, jazyk, semióza. Vysoká škola ped. v Nitre, Nitra, 1994, s Téma: Syntaktické prostriedky slohová charakteristika. Čechová, M. Chloupek, J. Krčmová, M. Minářová, E.: Stylistika současné češtiny. s Téma: Profánne a sakrálne v jazyku. Kočiš, F.: Náboženská slovná zásoba a reedícia základných normatívnych príručiek. In: SR, 62, 1997, č.1, s Pavlovič, J. 2. Dvonč, L. 3. Považaj, M. 4. Kočiš, F. Téma: Slovotvorné prostriedky slohová charakteristika. Čechová, M. Chloupek, J. Krčmová, M. Minářová, E.: Stylistika současné češtiny. s Téma: Komunikačné funkcie syntaxém. Bauer Grepl: Skladba spisovné češtiny. Téma: Lexikálne prostriedky slohová charakteristika. Čechová, M. Chloupek, J. Krčmová, M. Minářová, E.: Stylistika současné češtiny. s Téma: Pojmoslovie štylistiky. Čechová, M. Chloupek, J. Krčmová, M. Minářová, E.: Stylistika současné češtiny. s Téma: Argumentačný text. Horecký, J.: KS 3, 1988, 65n, KS 6, 1988, 203n, KS 7, 1988, 225n Slančová, D.: Praktická štylistika, Prešov, 1996, s Pavlovič, J.: Argumentácia v útvaroch reč. štýlu. In: Filolog. zborník TU, Trnava 2001, s Téma: Dejiny a perspektívy štylistiky so zreteľom na súčasnosť. Mistrík, J.: Štylistika. SPN, Bratislava, 1985, s Findra, J.: Štylistika slovenčiny... Téma: Štýl a informácia. Miko, F. Popovič, A.: Tvorba a recepcia. Tatran, Bratislava, 1978, s Téma: Persuazívnosť a pragmatika. Horecký, J.: KS 2, 1987, s. 33. Grác, J.: Persuázia. Osveta, Bratislava, 1985, s Škvareninová, O. Abrahmová... Téma: Pravidlá textovej výstavby. Slančová, D.: Praktická štylistika, Prešov, 1996, s Téma: Prostriedky negácie. Pavlovič, J.: Prostriedky negácie v spisovnej slovenčine. SR, 50, 1985, 5, s Pavlovič, J.: Lexikálna negácia. SR... Pavlovič, J.: Negácia v jednoduchej vete... Téma: Proxemika a reč moderátorov. Mistrík, J.: KS 4, 1975, s. 107n Nábělková, M.- Myslovičová, S.: KS 4, 1988, s 102n Téma: Parentéza. Ďurčová, P.: Parentéza v súčasnej slovenčine. SR, 64, 1992, č. 2, s. 96n p. aj v Encyklopédii jazykovedy Téma: Opakovanie výrazu. Patáková, M.: Opakovanie výrazu v dialógu umeleckej prózy. SR, 35, 1970, s Patáková, M.: Anafora a štruktúra umeleckej prózy. In: Textika a štylistika. UK, 1989, s

5 Téma: Slohové postupy. Darovec, M.: O slohových postupoch. In: Textika a štylistika. UK, Bratislava, 1989, s Téma: Brutalita výrazu. Hamar, J.: Brutálne motívy v ľud. poézii. In: Drastickosť a brutalita výrazu. O interpretácii umel. textu 16, VŠ Pedag. v Nitre, Nitra 1995, s. 43n. Miko, F.: Brutalita výrazu v kontexte diela. In: Drastickosť a brutalita výrazu. O interpretácii umel. textu 16, VŠ Pedag. v Nitre, Nitra 1995, s. 9n. Téma: Kooperačný, zdvorilostný a ironizačný princíp v komunikácii. Slančová, D.: Praktická štylistika, Prešov, 1996, s Téma: Konotácia. Pavlovič, J.: SR 1, 1987, s. 22n. Pavlovič, J.: KS 9, 1986, s. 302n. Téma: Okazionalizmy a ich komunikatívno-pragmatická funkcia. Encyklopédia jazykovedy Liptáková,Ľ.: SR, 63, 1998, 1, s. 30n. Téma: Paronymia. Dolník, J.: Rozbor paronymie v štylistike. In: Textika a štylistika. UK, 1989, s Benkovičová, J.: Rečové (kontextové) paronymá. In: Textika a štylistika. UK, 1989, s Téma: Dialóg. Pavlovič, J.: Problematika virtuálneho dialógu. Filolog. zborník TU, 2002, Müllerová, O.: O jazykovém prispůsobování partnerů v dialogu. NŘ, 61, 1978, s Müllerová, O.: Organizační principy dialogické komunikace. In: Textika a štylistika. UK, 1989, s Téma: Využitie synonymie v štylistike. Mistrík, J.: Štylistika, s Oravec, J. Pavlovič, J.: Spis. slov. v televíznej praxi. s Téma: Slang. Šikra, J.: Niektoré aspekty slangu. In: Obsah a forma v slovnej zásobe. JÚĽŠ SAV, Bratislava, 1984, s. 199n. Šoková, S.: K jednému dynamickému javu v mládež. slangu. In: Obsah a forma v slovnej zásobe. JÚĽŠ SAV, Bratislava, 1984, s. 203n. Pavlovič, J.: Aký je náš slovenský slang? Smena Hubáček, J.: K stylové hodnotě slangů. In: Textika a štylistika. UK, 1989, s Téma: Recenzia a interpretácia. Miko, F. Popovič. A.: Tvorba a recepcia Popovič, A. a kol.: Originál Preklad. Kosmály, P.: Podoby recenzie v periodickej tlači. In: Otázky žurnalistiky, 1 2, 2005.

6 Sylabus predmetu Úvod do teórie komunikácie a semiotiky vyučujúci: PhDr. Peter Jan Kosmály forma výučby: prednáška rozsah výučby: 1/0 počet semestrov: jeden spôsob ukončenia: písomná skúška Anotácia kurzu: Cieľom kurzu je urobiť študentom úvod do štúdia komunikácie naučiť ich základné pojmy, modely a výskumné prístupy. Obsahom predmetu je aj úvod do semiotiky vedy o znakoch a znakových systémoch, rámcovaný konceptom J. Černého. Prednášky zahŕňajú aj okruhy z teórie systémov a filozofie jazyka (dualita jazyka). Tematické okruhy: Teória o prvkoch informačného procesu (autor text príjemca). Tvorba a recepcia. Mediálna antropológia. Komunikačné problémy, diskomunikácia, krízová komunikácia. Projekcia a archetyp. Teórie komunikácie a teórie systémov Semiotika veda o znakoch a znakových systémoch. Typy znakových systémov. Ílúzia, ideológia a mystifikácia v komunikácii. Náboženské a sakrálne systémy (typy a podstata niektorých nábož. systémov: kresťanstvo, islam, hinduizmus, buddhizmus, taoizmus, šamanizmus od duality k monizmu a symbolika základných obradov). Umenie ako znakový systém, Nitrianska škola. Kritická estetika a kritika médií. Základná študijná literatúra: BARTHES, Roland. Mytologie. Praha : Dokořán, s. ISBN X. ČERNÝ, Jiří HOLEŠ, Jan Semiotika. Praha : Portál s. ISBN McQuail, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, s. ISBN MIKO, František POPOVIČ, Anton Tvorba a recepcia. Bratislava : Tatran, s. Odporúčaná literatúra: MISTRÍK, Jozef Rétorika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo s. PAVLOVIČ, Jozef Problematika virtuálneho dialógu. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A Philologica. Trnava 2000, s PAVLOVIČ, Jozef Argumentácia v útvaroch rečníckeho štýlu. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A Philologica. Trnava 2001, s PLESNÍK, Ľubomír. Pragmatika kompozície. In O interpretácii umeleckého textu 20, Nitra : UKF, 1999, s ISBN POPOVIČ, Anton a kol. Originál-Preklad. Bratislava : Tatran, 1983, 368 s.

7 Sylabus predmetu Úvod do masmediálnej a marketingovej komunikácie vyučujúci: PhDr. Peter Jan Kosmály forma výučby: prednášky a semináre (interpretácia a tvorba) rozsah výučby: 1/1 počet semestrov: jeden spôsob ukončenia: skúška Anotácia kurzu: Cieľom kurzu je naučiť študentov základné pojmy a termíny z masmediálnej komunikácie (teórie médií, základné otázky médií, tvorba v médiách), marketingovej komunikácie (reklama a PR, krízová komunikácia) a spôsoby výskumu a tvorby marketingovej komunikácie. Obsahom kurzu sú aj základné pojmy a autori z psychológie reklamy. Cieľom kurzu je nielen pojmovo zvládnuť oblasť masmediálnej a marketingovej komunikácie, ale aj schopnosť interpretovať a tvoriť príslušné komunikáty. Tematické okruhy: Masmediálna komunikácia Modely komunikácie a základné teórie médií. Jednotlivec v mediálnej spoločnosti (producent i konzument). Politika mediálneho systému, legislatíva a regulácia, koncentrácia, globalizácia a unifikácia. Mediálne dopady, vplyvy a účinky. Mediálne plánovanie. Mediá a marketing, médiá a reklama. Marketingová komunikácia a PR Základné pojmy a princípy marketingovej komunikácie (marketingový mix, model 4P, model 4C, push a pull stratégia, analýza SWOT, ATL, BTL...) Reklama a PR (spoločné a odlišné znaky, členenie PR, nástroje PR, plánovanie PR a publikum, hodnotenie reklamnej kampane, hodnotenie publicity) Fázy (uvádzacia, pripomínacia, presvedčovacia, informačná) a druhy reklamných kampaní (produktové, imidžové) Koncepcie marketingového manažmentu (výrobná, výrobková, predajná, marketingová, spoločenská) a plánovanie Formy organizácie marketingu vo firme (funkčná, produktová, teritoriálna, trhová) Organizácia práce v reklamnej agentúre (typy agentúr, full servisová agentúra štruktúra) Layout a DTP (typy tlače, farba v reklame) On-line Public relations ( , nové médiá: blog, diskusné skupiny, webcast, stream, virtuálne komunity a sociálne siete Myspace.com, Youtube.com, Direct marketing (direct mail, telemarketing, faxmailing, katalógy, distribúcia, teleshoping) Etika PR a reklamy Logo v komunikácii. Logo ako znak, logonymum, logotyp a corporate identity, semiotika loga, syntax a rétorika loga Psychológia reklamy (sémantika význam a syntax usporiadanie, percpcia a recepcia, hra a mystifikácia, žánre reklamy)

8 Mediálna realita virtuálna realita, virtuálna komunikácia, hyperrealita, simluakrum, mediálna realita a recepčná metakomunikácia Interpretácia teória interpretácie, typy: semiotická, hermeneutická a kritická interpretácia, štylistická, funkčná a komunikačná Základná študijná literatúra: ČERNÝ, J. HOLEŠ, J.: Semiotika. Praha, Portál MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál, prednášky Odporúčaná literatúra: BARTHES, R.: Mytologie. Praha, Dokořán, BAUDRILLARD, J.: O svádění. Olomouc : Votobia, ISBN BROWN, S. BELL, J.: Marketing Apocalypse: Eschatology, Escapology and the Illusion of the End. Routledge, CAILLOIS, R.: Hry a lidé. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, ISBN NÖTH, W.: Semiotics of the Media: State of the Art, Projects, and Perspectives. Walter de Gruyter, VYSEKALOVÁ, J. KOMÁRKOVÁ, R.: Psychologie reklamy. Praha : Grada Publishing, ISBN TELLIS, G. J.: Reklama a podpora prodeje. Praha : Grada Publishing, ISBN Internetové adresy a linky k témam: Štúdium médií: (Úvod do studia medií) (Účinky) Nové médiá: (Nokia a Reuters) Mediálna rétorika, Propaganda: História médií: Globalizácia:

9 Vlastníctvo médií: (vyhľadávanie podľa médií) (interaktívne mapy) (Rakúsko) (Regulace) (mediálne systémy v Európe) (príručka ku koncentrácii médií) Marketingová komunikácia: medialne.etrend.sk (ďalej podľa sekcí) (Guerilla marketing) (Guerilla marketing) (nové smery marketingu) (Brand) (Logá a značky)

10 Sylabus predmetu Úvod do (štúdia) sociálnej a masovej komunikácie vyučujúci: PhDr. Peter Jan Kosmály forma výučby: prednášky rozsah výučby: 2/0 počet semestrov: jeden spôsob ukončenia: písomná skúška (prípadne kvalitne vypracovaná seminárna práca u študentov externého štúdia) Anotácia kurzu: Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné informácie k štúdiu médií a komunikácie. Prednášky v kurze zahŕňajú koncept Dennisa McQuaila obohatený o témy zo semiotiky, z teórie textu a teórie informácie, témy z marketingovej komunikácie, PR a reklamy a o tému mediálneho vzdelávania, resp.mediálnej antropológie. Literatúra zahŕňa rámcovú študijnú literatúru aj k príslušným záverečným prácam. Tematické okruhy: 1. Jazyk, znak, komunikácia. Znakové systémy, mýtus a mystifikácia. Komunikácia ako dialóg, funkčná komunikácia, metakomunikácia, metainformácia. 2. Teória o prvkoch informačného procesu (autor text príjemca). Tvorba a recepcia. Komunikačné problémy, nedostatky, anarchia a únik z jazyka. Projekcia (Freud, Jung, geštalt psychológia introjekcia, archetypy, projekcia a superimpozícia) a persuázia. 3. Semiotika veda o znakoch a znakových systémoch. Typy znakových systémov. R. Barthes: Mýtus a mystifikace. Ilúzie, ideológia a mystifikácia v komunikácii. Náboženské a sakrálne systémy. Umenieí ako znakový systém. Umelecká a spoločenská komunikácia, masová komunikácia, prostriedky masovej komunikácie, estetická kritika médií. 4. Médiá a reklama ako komunikácia. Médiá, mediálný systém a mediálna realita, kombinácia a súhra médií. Masmedialna komunikácia, marketingová komunikácia a PR. 5. Spoločenská, žurnalistická a masová komunikácia. Mediálne systémy a teórie médií, kritika systému systémové teórie. Politika mediálneho systému, legislatíva a regulácia, koncentrácia, globalizácia a unifikácia, filozofická kritika (hermeneutika, Frakfurtská škola, McLuhan, V. Flusser...). Mediálne dopady, vplyvy a účinky (percepcia, recepcia, presvedčovanie, výskum účinkov masových médií, dvojstupňová komunikácia a opinion leaders, agenda setting, teoria vedomostnej priepasti, špirála mlčania, kultivačné teórie, gatekeeping a framekeeping). 6. Mediálna antropológia a mediálne vzdelávanie. Recepcia ako sučasť epistemických kompetencií v mediálnom vzdelávaní.

11 Základná študijná literatúra: ČERNÝ, Jiří HOLEŠ, Jan. Semiotika. Praha, Portál Defleur, Melvin l. Ballová-Rokeachová, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha, Univerzita Karlova, McQuail, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál, GELLNER, Arnošt. Národy a nacionalismus. Praha, Naklad. Josef Hříbal, Kunczik, Michael. Základy masové komunikace. Praha, Karolinum, Musil J.: Úvod do sociální a masové komunikace. Praha, Skripta VŠJAK, Odporúčaná literatúra: JAZYK MÝTUS BARTHES, Roland. Mytologie. Praha, Dokořán, BAUDRILLARD, Jean. O svádění. Olomouc, Votobia, MARCUSE, Herbert. One-Dimensional Man. London, Abacus, VZDELÁVANIE KALHOUS, Zdeněk OBST, Oto. Školní didaktika. Praha, Portál, SLOUKOVÁ, Danica. Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostního managementu. E- LOGOS/2004, dostupné na: ŠTECH, Stanislav. Psychodidaktika jako obrat k tématu účinného vyučování: Komentář na okraj Kansaneovy úvahy Didaktika a její vztah k pedagogické psychologii. In Pedagogika, 2004, roč. 54, s TONDL, Ladislav. Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze. Praha, Filozofia nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, SEMIOTIKA A RÉTORIKA MIKO, František POPOVIČ, Anton. Tvorba a recepcia. Bratislava : Tatran, PAVLOVIČ, Jozef. Problematika virtuálneho dialógu. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A Philologica. Trnava 2000, s PAVLOVIČ, Jozef. Argumentácia v útvaroch rečníckeho štýlu. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A Philologica. Trnava 2001, s PLESNÍK, Ľubomír. Pragmatika kompozície. In O interpretácii umeleckého textu 20, Nitra, UKF, 1999, s SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Praha, Academia, TONDL, Ladislav. Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu. Praha, Filozofia nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, MÉDIÁLNA A MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA Stephen Brown, Jim Bell. Marketing Apocalypse: Eschatology, Escapology and the Illusion of the End. Routledge, 1996 (z toho hlavně Benoît Heilbrunn: IN SEARCH OF THE HIDDEN GO(O)D. A philosophical deconstruction and narratological revitalisation of the eschatological metaphor in marketing. s ) Eric W. Rothenbuhler, Mihai Coman. Media Anthropology. SAGE, Winfried Nöth. Semiotics of the Media: State of the Art, Projects, and Perspectives. Walter de Gruyter, (z toho hlavně Benoît Heilbrunn: Representation and Legitimacy: A semiotic approach to the Logo. In: Semiotics of the Media. s )

12 Témy záverčných prác: magisterské diplomové: Dualita jazyka (filozofia jazyka, základné komunikačné predispozície dualita, duálne komunikačné koncepty iné paradigmy monistický, unilaterálny pohľad a konsenzuálnokauzálny atomistický, redukcionistický model, psychológia výskum jazykového vedomia geštalt a mediálna psychológia) Jazyk, dialóg, znalosť a poznanie (podstata komunikácie, štylistika a rétorika dialógu, virtuálny dialóg), znalosť a epistemické kompetencie Mediálny systém a mediálne vzdelávanie (analýza vybraného mediálneho systému média, analýza konštruovania mediálnej reality a komunikačnej stratégie, návrh mediálneho vzdelávania a systémovej recepcie média) Semiotická téma: semiotika a komunikácia vybraného znakového systému (napr. príbeh značky, semiotika ako veda o znakových systémoch, komunikačná stratégia) Aktuálny vývoj marketingu Tovar ako systém manipulácie s významom (kritické teórie marketingu a komunikácie, Frankfurtská škola, S. Hall, H. Marcuse, U. Eco superznak a epiorganimus, Baudrillard simulacrum, Nietzsche klietka jazyka, Barthes) PR a marketingová komunikácia virtuálnej spoločnosti bakalárske: Publikum (teórie komunácie a teórie publika, význam a výskum publika, maniulácia publika) Mediálna regulácia a legislatíva (analýza vybraného mediálneho systému) Média, propaganda a moc (komunikácia a rétorika, mýtus, manipulácia a ideológia, politicko-ekonomické ukazovatele konkrétnej mediálnej komunikácie, mediálneho systému) Reklama a persuázia (teória reklamy, semiotický model laterality a ovplyvňovanie, znakový systém ilúzia a mýtus, analýza persuazívnej stratégie) Vybrané účinky médií, analýza a riešenia (napríklad vplyv médií na mládež) Logo, logotyp, logonymum, ikona (semiotika a marketing loga, analýza a interpretácia loga, gramatika a štylistika logonyma, reprezentácia a legitimizácia)

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016 TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Magisterské štúdium Akademický rok 2015/2016 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Tvorivosť vo výtvarnej

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

ABEl STRUTHt, S.: Grundriss der Musikpädagogik. (Základy hudobnej pedagogiky) Mainz Ldn NY Tokyo 1985.

ABEl STRUTHt, S.: Grundriss der Musikpädagogik. (Základy hudobnej pedagogiky) Mainz Ldn NY Tokyo 1985. BIBLIOGRAFIA ABEl STRUTHt, S.: Grundriss der Musikpädagogik. (Základy hudobnej pedagogiky) Mainz Ldn NY Tokyo 1985. ABRAHAM,G.: Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-58-6.

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!! PROGRAM Strana:1 Streda7.11.2012 19.00BUDOVADIVADLA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIEZJAZDU Divadlo Národný dom Štvrtok8.11.2012 8.30 10.00 DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:BrožováH,CibulčíkF SkúsenostisliečbouParkinsonovejchoroby

More information

Affiliate marketing in the context of online marketing

Affiliate marketing in the context of online marketing (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 106 Affiliate marketing in the context of online marketing Vladimíra Jurišová 1+ 1 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication,

More information

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Key words: combatives, taxonomy, preparatory combatives, combative sports, selfdefence

More information

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS Robert Štefko - Radovan Bačík - Richard Fedorko Faculty of management - Department of Marketing and International Trade -University of Presov in Presov; Konštantínova

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process Vladimír Mazanec, MD., MBA Sanatorium Dr. Guhra n. o. Tatranska Polianka Slovak Republic Abstract Information system of

More information

Braun, Friederike. 2001. The communication of gender in Turkish. In Hellinger and Bußmann (eds.), vol. 1: 283 310.

Braun, Friederike. 2001. The communication of gender in Turkish. In Hellinger and Bußmann (eds.), vol. 1: 283 310. References Braun, Friederike. 2001. The communication of gender in Turkish. In Hellinger and Bußmann (eds.), vol. 1: 283 310. Bull, Tove and Toril Swan. 2002. The representation of gender in Norwegian.

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14.

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14. Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Workshop, 14. duben 2016 1/31 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost překladu.

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION

MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION ANDREA POHANKOVÁ Abstract This article is about the importance and relevance of the changes for the organization. At first

More information

Innovative applications and the possibilities of diagnostics and play therapy in inclusive educational environment

Innovative applications and the possibilities of diagnostics and play therapy in inclusive educational environment Innovative applications and the possibilities of diagnostics and play therapy in inclusive educational environment Renáta Polakovičová 1 Júlia Ivanovičová 2 Zuzana Babulicová 3 1 Constantine the Philosopher

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Tézy bakalárske štátne skúšky študijného programu marketingová komunikácia a reklama

Tézy bakalárske štátne skúšky študijného programu marketingová komunikácia a reklama Tézy bakalárske štátne skúšky študijného programu marketingová komunikácia a reklama Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy filozofická fakulta ukf Nitra 2013 študijného programu marketingová komunikácia

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Počet lôžok spolu. Number of beds in total

Počet lôžok spolu. Number of beds in total Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu v členení podľa druhu zariadení za rok 2010 Capacity and performances of accommodation establishments of tourism in breakdown by type of establishments

More information

The importance of marketing activities in terms of Internet search engines

The importance of marketing activities in terms of Internet search engines The importance of marketing activities in terms of Internet search engines JUDr. Pavel Hagyari MBA, PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA, Mgr. Richard Fedorko, PhD. Faculty of management - Department of Marketing

More information

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka GENERAL REQUIREMENTS The student should be able to: prove the ability

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

ROBOTIKY V BUDÚCNOSTI

ROBOTIKY V BUDÚCNOSTI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE IN LOOK DAYS 2011 13. 14. OCTOBER 2011 AULA MAXIMA, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE SLOVAKIA ZÁKLADNÝ KONCEPT IT A ZNALOSTNÉHO MANAŽMENTU PRE OBLASŤ ROBOTIKY V BUDÚCNOSTI

More information

Linguae.eu 3/2011. A Trimestrial European Scientific Language Review. J u n e 2 ISSN 1337-8384. Good communication

Linguae.eu 3/2011. A Trimestrial European Scientific Language Review. J u n e 2 ISSN 1337-8384. Good communication Linguae.eu A Trimestrial European Scientific Language Review J u n e 2 0 1 1 ISSN 1337-8384 3/2011 Good communication is as stimulating as black cofee and just as hard to sleep after. nothing is so important

More information

Teaching Audiovisual Translation: Theory and Practice in the Twenty-first Century

Teaching Audiovisual Translation: Theory and Practice in the Twenty-first Century Teaching Audiovisual Translation: Theory and Practice in the Twenty-first Century Emília Janecová * Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre ÖZET Günümüzde görsel-iflitsel çevirinin insanlar n günlük yaflamlar

More information

ČECHOVÁ. M.: Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV nakladatelství, 1998, 232 s. ISBN 80-85866-32-3. ČECHOVÁ, M. STYBLÍK, V.: Didaktika češtiny.

ČECHOVÁ. M.: Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV nakladatelství, 1998, 232 s. ISBN 80-85866-32-3. ČECHOVÁ, M. STYBLÍK, V.: Didaktika češtiny. Literatúra ALBERT, R.: Some reasons why childhood creativity often fails to make it past puberty into the real world. In: RUNCO, M. A. (Ed.): Creativity from childhood through adulthood: The developmental

More information

ACADEMY OF THE POLICE FORCE IN BRATISLAVA

ACADEMY OF THE POLICE FORCE IN BRATISLAVA Code: 831 84 VP 7 Title: International and European Labour Law Field of study: Protection of persons and property Private law disciplines Mgr. Juraj Mezei Period of Study: Forms of P, S prof. JUDr. Jozef

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK The Faculty of Education JURAJ PÁLEŠ INSTITUTE IN LEVOČA In cooperation with Uniwersytet Śląski v Katowiciach Humanitná spoločnosť Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

More information

Introduction to Logic: Argumentation and Interpretation. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 9. 3.

Introduction to Logic: Argumentation and Interpretation. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 9. 3. Introduction to Logic: Argumentation and Interpretation Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 9. 3. 2016 tests. Introduction to Logic: Argumentation and Interpretation

More information

A Taxonomy of Technical Animation

A Taxonomy of Technical Animation A Taxonomy of Technical Animation Acta Polytechnica Vol. 51 No. 3/2011 D. Vaněček, J. Jirsa Abstract The age in which we are living nowadays is characterized by rapid innovation in the development of information

More information

Slovenská matematická spoločnosť sekcia JSMF Žilinská pobočka JSMF. 43. konferencia slovenských matematikov. 1. 4. december 2011 Jasná pod Chopkom

Slovenská matematická spoločnosť sekcia JSMF Žilinská pobočka JSMF. 43. konferencia slovenských matematikov. 1. 4. december 2011 Jasná pod Chopkom Slovenská matematická spoločnosť sekcia JSMF Žilinská pobočka JSMF 43. konferencia slovenských matematikov 1. 4. december 2011 Jasná pod Chopkom Slovenská matematická spoločnosť sekcia JSMF Žilinská pobočka

More information

General Principles of the Unitary Theory of the World

General Principles of the Unitary Theory of the World General Principles of the Unitary Theory of the World Tomas Kala Abstract Much effort has been done to comprehend the basic principles and rules which govern the existence and the development of the World.

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC METHOD

ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC METHOD The International Journal of TRANSPORT &LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1994: Je možné testovat zdatnost šestiletých dětí? Těl. Vých. Sport, Mlad., č.7, 1994, s. 41 43, ISSN 1210-7689 DVOŘÁKOVÁ, Hana,

DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1994: Je možné testovat zdatnost šestiletých dětí? Těl. Vých. Sport, Mlad., č.7, 1994, s. 41 43, ISSN 1210-7689 DVOŘÁKOVÁ, Hana, Literatúra ANTOŠOVSKÁ, Magda- LENKOVÁ, Rút- RUBICKÁ, Jaroslava, 2000: Aerobik pre deti. In.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie č.5, Prešov, SVSTVŠ, 2000, s. 79-83, ISBN 80-88722-95-0 BALA, Gustáv-

More information

JÁN LACKO, EUGEN RUŽICKÝ WEB TECHNOLOGIES AND DESIGN

JÁN LACKO, EUGEN RUŽICKÝ WEB TECHNOLOGIES AND DESIGN JÁN LACKO, EUGEN RUŽICKÝ WEB TECHNOLOGIES AND DESIGN Názov projektu: MEDZINÁRODNOU SPOLUPRÁCOU KU KVALITE VZDELÁVANIA PEVŠ Kód ITMS: NFP26140230012 dopytovo - orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre

More information

Questions Otázky Pracovní list

Questions Otázky Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_136 Questions Otázky Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

Predmet: KMKAR/ Teória sociálnej a marketingovej komunikácie ON Obsahová náplň štátnicového predmetu

Predmet: KMKAR/ Teória sociálnej a marketingovej komunikácie ON Obsahová náplň štátnicového predmetu Predmet: KMKAR/ Teória sociálnej a marketingovej komunikácie ON Obsahová náplň štátnicového predmetu 1) Psycholingvistické a sociolingvistické aspekty komunikácie. Vzťah reči a jazyka s ľudskou psychikou

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

ROLA MODERÁTORA V MASMEDIÁLNOM DIALÓGU. Jaroslav Buček

ROLA MODERÁTORA V MASMEDIÁLNOM DIALÓGU. Jaroslav Buček ROLA MODERÁTORA V MASMEDIÁLNOM DIALÓGU Jaroslav Buček Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Buček, Jaroslav Rola moderátora v masmediálnom dialógu / Jaroslav Buček. 1.

More information

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach SPÔSOB CITOVANIA, PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach 1. a) monografie (slovenských a českých autorov, samostatné vydania) PATOČKA,

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

Evaluation of performance and efficiency of the CRM

Evaluation of performance and efficiency of the CRM (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 144 Evaluation of performance and efficiency of the CRM Renáta Miklenčičová 1, Bronislava Čapkovičová 2 1, 2 University of Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ANNA KACHAŇÁKOVÁ, KATARÍNA STACHOVÁ, ZDENKO STACHO Abstract Nowadays, when competition on individual markets is constantly

More information

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT Zdeněk Dvořák, Bohuš Leitner 1 Summary: This article describes the integration process of information systems in transportation.

More information

TICHÁ, E.: Výchovné tendencie rodičov detí s postihnutím v ranom veku 31

TICHÁ, E.: Výchovné tendencie rodičov detí s postihnutím v ranom veku 31 OBSAH 1/2010 HIČÁROVÁ, V.: Vplyv veku a rodu na copingové stratégie adolescentov pri zvládaní obáv 3 ROMANOVÁ, M. - SOLLÁR, T.: Komparácia aktuálnej a vnímanej normy v oblasti užívania návykových látok

More information

Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol)

Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol) Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol) Methodology General requirements: The student should

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

On completion of the course, the student is expected to be able to: Formulate and present a research problem in fashion studies

On completion of the course, the student is expected to be able to: Formulate and present a research problem in fashion studies 1 (5) Master s Programme in Fashion Studies, 1 st year Theory and Method I, 7,5 ECTS Fall term 2015 Course coordinator: Dr Paula von Wachenfeldt Course Guidelines Theory and Method I addresses different

More information

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses Jana Cocuľová University of Prešov in Prešov Department of management Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov, Slovakia jana.coculova@unipo.sk

More information

VARIA XIX. Zborník abstraktov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava Modra-Harmónia 15. 17. 11. 2009)

VARIA XIX. Zborník abstraktov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava Modra-Harmónia 15. 17. 11. 2009) VARIA XIX Zborník abstraktov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava Modra-Harmónia 15. 17. 11. 2009) Trnava Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Slovenská jazykovedná spoločnosť pri

More information

MASARYK UNIVERSITY. E-Learning as a Support Tool for English Teaching to Young Learners

MASARYK UNIVERSITY. E-Learning as a Support Tool for English Teaching to Young Learners MASARYK UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature E-Learning as a Support Tool for English Teaching to Young Learners Bachelor Thesis Brno 2011 Supervisor: Aaron Marc

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Institute of English Studies Curriculum Vitae Pavol Štekauer: Záborské 421, 082 53 Petrovany, Slovakia Place and Date of Brith: Prešov, Czechslovakia, 10 January, 1955 Education: Faculty of Arts, UPJŠ,

More information

SLOVO O SLOVE. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 14

SLOVO O SLOVE. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 14 SLOVO O SLOVE Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity Ročník 14 Prešov 2008 SLOVO O SLOVE Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS. Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA

THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS. Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA Authors: Matej Beznák, Assoc. Prof. PhD., Martin Bajčičák,

More information

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS Abstract UŽITÍ PROGRAMU WINQSB V ANALÝZE KRITICKÉ CESTY Mgr. Kamil Peterek 2 College of logistics p.b.c., Perov e-mail: kamil.peterek@vslg.cz In the

More information

ZOZNAM MULTIMEDIÁLNEHO SOFTVÉRU stav k

ZOZNAM MULTIMEDIÁLNEHO SOFTVÉRU stav k ZOZNAM MULTIMEDIÁLNEHO SOFTVÉRU stav k 27. 8. 2014 Por. č. názov typ licencie firma rok nadobudnutia predmet 1 Alík - veselá matematika multilicencia Terasoft 2004 M 2 Baltík 3 multilicencia SGP 2004 INF

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

Publications Dr Lisa O Malley

Publications Dr Lisa O Malley Publications Dr Lisa O Malley REFEREED JOURNAL PAPERS: and T.U. Thomsen (2010) Buying into Motherhood? Problematic Consumption and Ambivalence in Transitional Phases Consumption, Markets and Culture, In

More information

Measurements of stopping distance of a car

Measurements of stopping distance of a car Measurements of stopping distance of a car PETER HORVÁTH FMFI UK Bratislava, C. S. Lewis Bilingual Grammar School, Bratislava This contribution describes a set of students activities video measurements

More information

SUMMER GRADUATE MARKETING CERTIFICATE

SUMMER GRADUATE MARKETING CERTIFICATE SUMMER CERTIFICATE PROGRAM SUMMER GRADUATE MARKETING CERTIFICATE Certificate awarded by: Groupe ESCE International Business School Arrival date: July 1 st, 2015 Welcome event: July 2 nd, 2015 Start date:

More information

Matematika tekutin v pohybu

Matematika tekutin v pohybu Matematika tekutin v pohybu Matematický ústav AVČR, Praha 185. zasedání US ČR, Praha, 16. září 2014 Základní myšlenka modelování Johann von Neumann [1903-1957] In mathematics you don t understand things.

More information

Comparison of Primary Science Education in the Three EU Countries

Comparison of Primary Science Education in the Three EU Countries Comparison of Primary Science Education in the Three EU Countries Adriana Wiegerová 1, Monika Szimethová 2 Tomas Bata University in Zlín (Czech Republic) 1, Comenius University in Bratislava (Slovak Republic)

More information

COM PRESEN PANY TATION

COM PRESEN PANY TATION COM PRESEN PANY TATION WHO ARE WE a Czech advertising group established in 2000 with more than 80 employees THE ONYX GROUP a full service advertising agency online division personalised and non-personalised

More information

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY!

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! Budapest Weekly 14:00 Plzeň, CAN Weekly 06:30 Olomouc Weekly 09:33 Praha, ÚAN Florenc Weekly 06:30, 07:30 Praha, Vaclav Havel Weekly 08:00 Airport Prague e 1 / 10 Ostrava, Svinov Weekly 10:28 Plzeň, CAN

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS GYMNICA. Vol. 38 No. 3

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS GYMNICA. Vol. 38 No. 3 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS GYMNICA Vol. 38 No. 3 Editor in Chief doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. Managing Editor doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc. Faculty of Physical Culture Palacký University,

More information