ด านการพ ฒนาพฤต น ส ย

Size: px
Start display at page:

Download "ด านการพ ฒนาพฤต น ส ย"

Transcription

1 ด านการพ ฒนาพฤต น ส ย แก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ด และการป องก นการกระท าผ ด Service 01 Service 03 Service 02

2 ด านการพ ฒนาพฤต น ส ยฯ : ประกอบด วย 4 แผนงานหล ก 1 ด านการแก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ดในเร อนจ า ด านการแก ไขฟ นฟ เด กและเยาวชน ด านการแก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ดในช มชน ด านการป องก นการกระท าผ ด (ซ า)

3 1. ด านการแก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ดในเร อนจ า พ ฒนาระบบ การควบค ม ภายใน เร อนจ าและ ท ณฑสถาน จ ดระบบเร อนจ า/ท ณฑสถานน าร อง 7 แห ง : จ ด ประเภทเร อนจ าน าร อง โปรแกรมบ าบ ดยาเสพต ด : 1 ร น 8,155 คน พ ฒนาเร อนจ ารองร บผ ต องข งเตร ยม ความพร อมก อนปล อย : 1,324 คน

4 1. ด านการแก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ดในเร อนจ า พ ฒนาระบบ การควบค ม ภายใน เร อนจ าและ ท ณฑสถาน ย ายผ ต องข งรายส าค ญ 1,764 คน สะสม 3,313 คน เกล ยผ ต องข ง (1,500 คน) : 150 คน สะสม 4,496 ร อยละ ย ายผ ต องข งหญ งในเร อนจ าชายไปท ณฑสถานหญ ง : 631 คน สะสม 2,399 คน โอนผ ต องข งกล บประเทศ (35 ประเทศ): 5 ประเทศ ร อยละ v เร อนจ า/ท ณฑสถาน ม ระบบในการควบค มผ ต องข งอย างเหมาะสม รวมถ งม มาตรฐานด านการควบค มและร กษาความปลอดภ ย v จ าแนกผ ต องข งและจ ดระบบการควบค มให ม ความเหมาะสมก บ เร อนจ าอย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพช ว ตผ ต องข งด ข น v ผ ต องข งได ร บการจ าแนกและอย ในท ท เหมาะสม

5 1. ด านการแก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ดในเร อนจ า การบร หารโทษ การบร หารโทษ (5,000 คน) : 1,027 คน สะสม 14,273 ร อยละ ผ ต องโทษได ร บอ สรภาพในเวลาท ลดลง ลดค าใช จ ายในการควบค มผ ต องข งของภาคร ฐ

6 การจ ดการศ กษา 1. ด านการแก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ดในเร อนจ า qจ ดการศ กษาในและนอกระบบ สะสม 289,810 คน ผ ต องข งได ร บการศ กษาสายอาช พและสายสาม ญ และ ปร บเปล ยนพฤต น ส ยพร อมกล บเข าส ส งคม ผ ต องโทษสามารถน าความร ไปประกอบอาช พเล ยง ครอบคร วเม อพ นโทษแล ว

7 2. ด านการแก ไขฟ นฟ เด กและเยาวชน การยกระด บ การจ ดการ Zoning พ ฒนา/ปร บ Zoning ควบค มเด กและ เยาวชนกล มแรกร บใหม และกล มท ม ป ญหา ด านพฤต กรรม 6 แห ง ใช โปรแกรมบ าบ ดก บสถานควบค ม : 2 โปรแกรม

8 2. ด านการแก ไขฟ นฟ เด กและเยาวชน การพ ฒนากระบวนการบ าบ ด ในสถานควบค ม จ ดท าแผ นพ บประชาส มพ นธ ศ นย ฝ กและ อบรมเด กและเยาวชน 18 แห ง สถานแรกร บ 34 แห ง ประช มช แจงการขยายผลการใช โปรแกรม การพ ฒนากระบวนงานแก ไขเด กและ เยาวชน (52 แห ง) เอกสารประชาส มพ นธ ในการพ ฒนากระบวนงาน บ าบ ดแก ไขฟ นฟ เด กและ เยาวชนท เข าถ งกล มเป าหมาย การหาแนวทางและย ทธว ธ การลดจ านวนเด ก ประช มจ ดท าแนวทางและย ทธว ธ การลดจ านวนเด กและเยาวชน ให แก ศ นย ฝ กท วประเทศ แนวทางและย ทธว ธ ในการลดจ านวนเด ก และเยาวชนในศ นย ฝ กฯ ท วประเทศ

9 3. ด านการแก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ดในช มชน การจ ดการ แก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ด ต ดเคร องม อ EM ก บผ กระท าผ ด น า EM ใช ก บเด ก และเยาวชนในระบบ ค มประพฤต งานค มประพฤต ด แลแก ไข ฟ นฟ ผ ถ กค มประพฤต (เป าหมาย 200 ราย) : 257 ราย ร อยละ : 218 ราย (312,000 ราย) : 27,953 ราย สะสม 112,679 ร อยละ 36.12

10 3. ด านการแก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ดในช มชน การบ รณาการและการจ ดการศ กษา การประช มบ รณาการการจ ดมหกรรมอาช พ : 6 หน วยงาน จ ดก จกรรมต นแบบใน กทม. : การจ ดมหกรรมอาช พ 350 ราย เข าร วมมหกรรมอาช พ (Thai Rotary Day) : 289 คน การจ ดประช มจ ดท าหล กส ตรว ชาช พระยะส น ส าหร บเด กและเยาวชน 40 คน การจ ดฝ กอบรมฯว ชาช พระยะส น : ว เคราะห และปร บปร ง หล กส ตรเพ มเต มให ม ความสมบ รณ ย งข น หล กส ตรการฝ กว ชาช พม ความสมบ รณ และสอดคล องก บตลาดแรงงาน สร างงาน อาช พ ให เหมาะสมก บความต องการของตลาดแรงงาน

11 3. ด านการแก ไขฟ นฟ ผ กระท าผ ดในช มชน การช วยเหล อผ ผ านการฟ นฟ การให ความช วยเหล อด านการเง น แหล งท น สงเคราะห อาช พให ก บ ผ เข าร วมเข าร บการฟ นฟ ฯ : 5,082 ราย ยอดสะสม 7,011 ราย ช วยให ผ กระท าผ ดม งานท า ใช ช ว ตในส งคมได อย างปกต ไม หวนกล บไปกระท าผ ดซ า

12 4.แผนงานการแก ไขการกระท าผ ดซ า การป องก น การกระท าผ ด การจ างงานผ พ นโทษ (560 คน) : 90 คน ยอดสะสม 510 คน ค ดเป นร อยละ การประช มต ดตามผลการฝ กอบรมและพ ฒนา ศ กยภาพผ พ นโทษ การฝ กอบรมส งเสร มศ กยภาพเด กและเยาวชน ค ายคนด ส ส งคม จ านวน 2 ร น จ านวน 198 คน ผ ต องข งม อาช พเม อพ นโทษ และใช ช ว ตก บครอบคร วได อย างปกต ส ข ผ พ นโทษได ร บการพ ฒนาศ กยภาพเพ อไปประกอบอาช พ และไม กล บไปกระท าผ ดซ า เด กและเยาวชนได ร บการปร บท ศนคต ค าน ยม พฤต กรรม และสามารถกล บไปส ส งคมโดยไม หวนไปกระท าผ ดซ าอ ก

13 5.การแก ไขกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง การยกร าง พ.ร.บ.ราชท ณฑ ฉบ บใหม : 1 ประช มส มมนาพ ฒนากฎหมายและเพ มศ กยภาพ งานราชท ณฑ ไทยร วมก บผ เช ยวชาญต างประเทศ และน กว ชาการด านการพ ฒนากฎหมาย 2 คร ง q ร าง พ.ร.บ. ราชท ณฑ ฉบ บใหม ม ความสมบ รณ และม มาตรฐานใกล เค ยงระด บสากล การแก ไขกฎกระทรวง (4 เร อง) 1. การก าหนดเคร องพ นธนาการร ปแบบใหม : เสนอ ครม. ให ความเห นชอบในหล กการ q กฎกระทรวงได ร บการแก ไขให ม ความท นสม ย q การใช เคร องพ นธนาการร ปแบบใหม ช วยลดความแออ ดของเร อนจ า

14 5.การแก ไขกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง ปร บปร งแก ไขเพ มเต มร าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบคร ว และว ธ พ จารณาคด เยาวชนและครอบคร ว (ฉบ บท...) พ.ศ... : ประช มเพ อร บฟ งความค ดเห น/ประชาพ จารณ ร าง พ.ร.บ. จ านวน 4 คร ง : น าเสนอร าง พ.ร.บ. ต อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบ เม อ 26 ธ.ค.57 ร าง พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ เป นไปตามมาตรฐานของ ร ฐธรรมน ญ และอน ส ญญาว าด วยส ทธ เด ก

15 L/O/G/O จบการน าเสนอ ขอบค ณค ะ

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

ค ม อการใช งาน ป 2558 ระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด

ค ม อการใช งาน ป 2558 ระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ค ม อการใช งาน ระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ป 2558 ส วนแผนงานและงบประมาณ ส าน กย ทธศาสตร ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด ค าน า ค ม อการใช งานระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป

More information

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1 โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1. ช อโครงการ โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ...

รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ... รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ.... ๑. หล กการและเหต ผล ซากผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส จ ดเป นว ตถ อ นตรายประเภทท

More information

การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP)

การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) โดย ดร.สมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค ความเป นมาและความส าค ญ ป ญหาในการฟ นฟ สมรรถภาพผ พ การ ไม ท วถ ง ไม ครอบคล ม ท กกล มอาย ท กประเภทความพ

More information

กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา แนวค ด ว ตถ ประสงค ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานธ รการ ๒. กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา ๓. กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน ๔. กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม กระทรวงย ต ธรรม คานา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. 2558 กระทรวงย ต ธรรม ได จ ดท าข นโดยการส งเคราะห ข อม ลท เก ยวข องจาก นโยบายร

More information

มต คณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) และข อส งการของห วหน า คสช.

มต คณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) และข อส งการของห วหน า คสช. มต คณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) และข อส งการของห วหน า คสช. งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 เตร ยมการให พร อมเบ กจ ายได ต งแต เร มป งบประมาณ โดยหล กเล ยงการโอน เปล ยนแปลงงบประมาณ และรายงานผลการเบ

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง หล กการและเหต ผล

โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง หล กการและเหต ผล หล กการและเหต ผล โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง จากการประช มส ดยอดอาเซ ยน ณ เม องบาหล ประเทศอ นโดน เซ ย ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ก าหนด ให ม การ จ ดต งประชาคมอาเซ ยนข น โดยม

More information

กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ สารบ ญ หน า คานา 3 โครงการท ได ร บการค ดเล อกเพ อจ ดทาแผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร แผนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ดผลงาน ผลการ ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร ๑. จ ดประช มเพ

More information

ประชาส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยนก บการข บเคล อน สว สด การส งคมและการพ ฒนาอาเซ ยน อาจารย ฤด เสร มชย ต คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ประชาส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยนก บการข บเคล อน สว สด การส งคมและการพ ฒนาอาเซ ยน อาจารย ฤด เสร มชย ต คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประชาส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยนก บการข บเคล อน สว สด การส งคมและการพ ฒนาอาเซ ยน อาจารย ฤด เสร มชย ต คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Association of South East Asian Nations สมาคมประชาชาต

More information

แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559

แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559 แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559 หล กการและเหต ผล ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชด าร ม จ านวน 6 แห ง กระจายอย ท กภ ม ภาคของประเทศ ซ งม ล กษณะป ญหาท แตกต างก น ศ นย

More information

แผนพ ฒนาด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการทางาน ขององค การอ ตสาหกรรมป าไม (สาน กงานกลาง) ป 2553-2555

แผนพ ฒนาด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการทางาน ขององค การอ ตสาหกรรมป าไม (สาน กงานกลาง) ป 2553-2555 แผนพ ฒนาด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการทางาน ขององค การอ ตสาหกรรมป าไม (สาน กงานกลาง) ป 2553-2555 สารบ ญ ห วข อ หน า 1. หล กการและเหต ผล 1 2. ว ตถ ประสงค 2 3. เป าหมาย 2 4. ว ส ยท ศน 3

More information

ตารางสร ปผลคะแนนของผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม (ร อยละ)

ตารางสร ปผลคะแนนของผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม (ร อยละ) ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผล 50 4.0057 1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการ 30 4.1282 บรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวง และนโยบายส าค ญ/พ เศษของร ฐบาล 1.1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล

More information

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ.

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให ม คณะกรรมการนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาสตร แห งชาต ( กยส.

More information

ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา

ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา 64 ส วนท 3 ผลการพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา ผลการพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป งบประมาณ 2555 ตาม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

เป าหมาย ต วช ว ด แนวทางการด าเน นงาน คบส. และงบประมาณท สน บสน นให ส วนภ ม ภาค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

เป าหมาย ต วช ว ด แนวทางการด าเน นงาน คบส. และงบประมาณท สน บสน นให ส วนภ ม ภาค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย ต วช ว ด แนวทางการด าเน นงาน คบส. และงบประมาณท สน บสน นให ส วนภ ม ภาค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย นายแพทย ไพศาล ด นค ม รองเลขาธ การคณะกรรมการอาหารและยา โครงการท สน บสน นงบประมาณให ส วนภ ม ภาค

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ.

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. หน า ๒๙ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ

More information

โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร การทบทวนความร ความเข าใจ ด านการบร หารงานค ณภาพ ISO 9001: 2008

โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร การทบทวนความร ความเข าใจ ด านการบร หารงานค ณภาพ ISO 9001: 2008 โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร การทบทวนความร ความเข าใจ ด านการบร หารงานค ณภาพ ISO 9001: 2008 ๑. หน วยงานท ร บผ ดชอบ : สาน กเทคโนโลย การศ กษา ๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเด ม โครงการใหม โครงการต อเน อง ๓.

More information

สร ปผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552

สร ปผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 สร ป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 จากผลลการด าเน นงานตามแผนงาน / โครงการ ท ได ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ. 2552 สามารถ จ าแนกรายละเอ ยดได ด งน 1. แผนงาน/โครงการ ท บรรจ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information