1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค

Size: px
Start display at page:

Download "1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค"

Transcription

1 งาน/โครงการ การบร หารงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ กลย ทธ สพป. ท 4 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล จ ดเน น สพฐ. ด านน กเร ยน ด านคร และบ คลากร ด านการบร หารจ ดการ จ ดเน น สพป กล มท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ผ ร บผ ดชอบ โทรศ พท ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( / ) ต อเน อง ระยะเวลาด าเน นการ 1 ต ลาคม ก นยายน หล กการและเหต ผล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 โดยกล มบร หารงานการเง นและ ส นทร พย ได ตระหน กถ งความส าค ญของการเบ กจ ายเง นงบประมาณท รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ ได ผลการเบ กจ าย ในแต ละไตรมาสท เป นไปตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและของร ฐบาล ใน ขณะเด ยวก นการเบ กจ ายต องปฏ บ ต อย างถ กต อง เป นไปตามระเบ ยบ กฎหมาย ท เก ยวข องในแต ละเร องด วย แต งบประมาณท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 ได ร บน น ได จ ดสรรให โรงเร ยน ในส งก ดเป นส วนใหญ ด งน น การเบ กจ ายงบประมาณของกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย จะท าการเบ กจ าย ได ส วนหน งต องได ร บเอกสารหล กฐานท ถ กต องจากโรงเร ยน ซ งถ าโรงเร ยนขาดความร ความเข าใจ จ ดท าเอกสาร หล กฐานไม ถ กต องตามระเบ ยบ ต องส งค นแก ไขอย เสมอ ก จะท าให ผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวมของ ส าน กงานเขตม ป ญหาเก ดความล าช าได โดยเฉพาะขณะน ท กหน วยงานต องจ ดซ อจ ดจ างด วยระบบจ ดซ อจ ดจ าง ภาคร ฐด วยอ เล กทรอน กส (e-government Procurement : e-gp) ซ งม การปร บปร งว ธ ปฏ บ ต เพ อแก ป ญหาท เก ดจากระบบอย เร อย ๆ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย จ งวางแผนพ ฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ อ จ ดการระบบงบประมาณ จ ดให ม การประช มเช งปฏ บ ต การด านการเบ กจ ายงบประมาณ ม ระบบเคร อข ายการ บร หารงานการเง นและส นทร พย การประช มเร งร ดต ดตามการใช จ ายงบประมาณ ป งบประมาณ 2558นอกจากน น เพ อความสะดวกของผ ใช บร การ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ได น า Computer All in oneมาใช ในการ ให บร การด านข อม ลทางการเง น ระเบ ยบว ธ การเบ กจ ายเง น แบบฟอร มต าง ๆ เป นต น 2. ว ตถ ประสงค 2.1. เพ อให เจ าหน าท และผ บร หารม ข อม ลด านการเบ กจ ายงบประมาณของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 ท เป นป จจ บ น สามารถใช เป นข อม ลในการบร หารจ ดการได ท น ก าหนดเวลา และเป นข อม ลท ใช รายงานให หน วยงานต าง ๆ ได ท นท 2.2. เพ อช แจง แนะน า เจ าหน าท พ สด และผ บร หารสถานศ กษา สามารถจ ดท าเอกสารระบบจ ดซ อจ ดจ าง ภาคร ฐด วยอ เล กทรอน กส (e-government procurement : e-gp) ได ถ กต อง และเป นไปตาม ระเบ ยบท เก ยวข อง รวดเร ว ท นตามก าหนดเวลา 2.3. เพ อให ท กโรงเร ยนท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ สามารถจ ดท าเอกสารหล กฐานการเบ กจ ายเง นได ถ กต อง เป นไปตามระเบ ยบท เก ยวข อง รวดเร ว ท นตามก าหนดเวลา 2.4. เพ อแลกเปล ยนเร ยนร แบ งป นประสบการณ ในการปฏ บ ต งานระหว างเจ าหน าท พ สด ผ บร หารสถานศ กษา 2.5. เพ อให ผลการเบ กจ ายงบประมาณเป นไปตามท สพฐ. ก าหนด

2 2.6. เพ อให ผ มาต ดต อราชการม ความพ งพอใจ 3. เป าหมาย 3.1. ข อม ลการจ ดสรรงบประมาณ และการเบ กจ ายงบประมาณ ถ กต องเป นป จจ บ น น าไปใช ประโยชน ใน การบร หารงบประมาณได ตามต องการ 3.2. โรงเร ยนท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2557 และป ประจ าป งบประมาณ 2558 รายการค าคร ภ ณฑ รายการค าท ด นและส งก อสร าง งบด าเน นงานและงบลงท น แต ละรายการเก น 100,000.-บาท สามารถด าเน นการซ อ/จ าง ได ถ กต องตามระเบ ยบ ท นตามก าหนดเวลา จ านวน 90 โรงเร ยน 3.3. กล มโรงเร ยน 14 กล มโรงเร ยนท เข าร วมระบบเคร อข ายการบร หารงานการเง นและส นทร พย 3.4. ม โรงเร ยนในกล มอย างน อย 1 โรงเร ยนเป นโรงเร ยนแกนน าด านการเบ กจ าย สามารถให ค าปร กษา แนะน าเป นพ เล ยงด านการเบ กจ าย โดยเฉพาะการปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS ให ก บโรงเร ยนในกล มได ถ กต องโดยไม ต องเด นทางมาท กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย 3.5. ส นป งบประมาณ พ.ศ สพป.,สถานศ กษา เบ กจ ายงบประมาณในภาพรวมได ไม น อยกว าร อยละ 96 และงบลงท นไม น อยกว าร อยละ ผ ใช บร การร อยละ 80 ม ความพ งพอใจในการให บร การ ก จกรรมท ส าค ญ 4.1. พ ฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ อจ ดการระบบงบประมาณ ประช มว เคราะห สภาพ ความต องการด านงบประมาณ ปร บปร งโครงสร างโปรแกรม ให ตรงตามความต องการ น ามาใช ในการปฏ บ ต งาน ต ดตามประเม นผล 4.2. ประช มเช งปฏ บ ต การด านการเบ กจ ายงบประมาณ ประช มเช งปฏ บ ต การ ให ก บโรงเร ยนท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ ป งบประมาณ 2557 และ ป งบประมาณ 2558 ค าคร ภ ณฑ ค าท ด นและส งก อสร าง เก น 100,000.-บาท ก าหนดปฏ ท นปฏ บ ต งาน ต ดตามให ความช วยเหล อ 4.3. ระบบเคร อข ายการบร หารงานการเง นและส นทร พย โรงเร ยนแกนน า แบบ โคชช ง แลกเปล ยน แนะน า ช วยเหล อโรงเร ยนเคร อข าย น เทศ ต ดตาม ช วยเหล อ 4.4. ประช มเร งร ดต ดตามการใช จ ายงบประมาณ ก าหนดปฏ ท นการประช ม จ ดท าข อม ลงบประมาณให ครบถ วน เป นป จจ บ น จ ดประช มตามปฏ ท นท ก าหนด 4.5. น าระบบ Computer All in one มาให ผ ร บบร การใช เพ อความสะดวก รวดเร ว จ ดหา Computer All in one จ ดเตร ยมข อม ลท เป นประโยชน บ นท กลงในเคร อง Computer All in one ด แลระบบ พ จารณาข อม ลท น าบ นท กลงในระบบ ให ตรงก บความต องการของผ ใช บร การ

3 5. ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ก จกรรม 1. พ ฒนาโปรแกรมระบบ สารสนเทศเพ อจ ดการระบบ งบประมาณ 1.1 ประช มว เคราะห สภาพ ความต องการด านงบประมาณ 1.2 ปร บปร งโปรแกรม 1.3 น ามาใช ในการปฏ บ ต งาน 1.4 ต ดตามประเม นผล 2 ประช มเช งปฏ บ ต การด านการ เบ กจ ายงบประมาณ 2.1 ก าหนดปฏ ท นปฏ บ ต งาน 2.2 จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ 2.3 ต ดตามให ความช วยเหล อ 3 ระบบเคร อข ายการบร หารงาน การเง นและส นทร พย 3.1 พ ฒนาโรงเร ยนแกนน าแบบ โคชช ง 3.2 แลกเปล ยน แนะน า ช วยเหล อโรงเร ยนเคร อข าย 3.3 น เทศ ต ดตาม ช วยเหล อ 4. ประช มเร งร ดต ดตามการใช จ าย งบประมาณ 4.1 ก าหนดปฏ ท นการประช ม 4.2 จ ดท าข อม ลงบประมาณให ครบถ วนเป นป จจ บ น 4.3 จ ดประช มตามปฏ ท นท ก าหนด 5. น าระบบ Computer All in one มาให ผ ร บบร การใช เพ อ ความ สะดวก 5.1 จ ดหา Computer All in one 5.2 จ ดเตร ยมข อม ลท เป น ประโยชน บ นท กลงในเคร อง Computer All in one 5.3 ด แลระบบ พ จารณา ข อม ลท น าบ นท กลงในระบบ ให ตรงก บความต องการของผ ใช บร การ ระยะเวลาด าเน นการ ผ ร บผ ดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 6. งบประมาณ งบพ ฒนาประส ทธ ผลกลย ทธ 63,170 บาท แยกเป น ค าตอบแทน. บาท ค าใช สอย 43,770 บาท ค าว สด 19,400 บาท รายละเอ ยดการใช งบประมาณ ก จกรรม/รายละเอ ยด 1.พ ฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ เพ อจ ดการระบบ งบประมาณ - ค าจ างพ ฒนาปร บปร งโปรแกรม 2. ประช มเช งปฏ บ ต การด านการเบ กจ ายงบประมาณ 2.1 ก าหนดปฏ ท นปฏ บ ต งาน 2.2 จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ โรงเร ยนท ได ร บจ ดสรร งบประมาณเก น 100,000.-บาท จ านวน 90 โรงเร ยนๆ ละ 2 คน จ านวน 1 ว น -ค าอาหารว างและเคร องด ม(90x2x25x2) -ค าอาหาร(90x2x70) 2.3 ต ดตามให ความช วยเหล อ25 โรงเร ยน ๆ ละ 1 คร ง ๆ ละ 4 คน -ค าเบ ยเล ยง ( 15x4x120) -ค าน าม น อ.เม อง ว นละ 2 โรงเร ยน (5x1x300) -ค าน าม น อ.ชนแดน ว นละ 2 โรงเร ยน (5x1x700) -ค าน าม น อ.ว งโป งว นละ 1 โรงเร ยน (5x1x800) 3 ระบบเคร อข ายการบร หารงานการเง นและส นทร พย 3.1 น เทศต ดตามช วยเหล อ14 โรงเร ยน ๆ 1 คร งๆละ 4 คน -ค าเบ ยเล ยง(14x1x4x120) -ค าน าม น อ.เม อง (8x1x500) อ.ชนแดน (4x1x700) อ.ว งโป ง (2x1x 800) 3.3 แลกเปล ยน แนะน า ช วยเหล อโรงเร ยน เคร อข าย งบ ประมาณ 37,800 ค า ตอบแทน หมวดรายจ าย ใช สอย 9,000 12,600 7,200 6,720 ว สด 1,500 3,500 4,000 4,000 2,800 1,600

5 ก จกรรม/รายละเอ ยด 4. ประช มเร งร ดต ดตามการใช จ าย งบประมาณ 10 คร ง ๆ ละ 25 คน -ค าอาหารว างและเคร องด ม (10x25x1x25) งบ ประมาณ 6,250.- ค า ตอบแทน หมวดรายจ าย ใช สอย 6,250 ว สด 5. น าระบบ Computer All in one มาให ผ ร บบร การใช เพ อ ความสะดวก 5.1 จ ดหา Computer All in one 5.2 ค าว สด เตร ยมข อม ลท เป นประโยชน บ นท กลงในเคร อง Computer All in one 5.3 ด แลระบบ พ จารณาข อม ลท น าบ นท กลงในระบบให ตรง ก บความต องการของผ ใช บร การ หมายเหต ขอถ วจ ายท กรายการตามท จ ายจร ง รวมท งส น 63,170-43,770 19, การประเม นผล ต วบ งช สภาพความส าเร จ ว ธ การว ดและประเม นผล เคร องม อท ใช ว ดและประเม นผล 1.เจ าหน าท และผ บร หาร ม ข อม ลการ จ ดสรรงบประมาณ และการเบ กจ าย งบประมาณ ถ กต องเป นป จจ บ น น าไปใช ประโยชน ในการบร หารงบประมาณได ตาม ต องการ 2. ร อยละของเจ าหน าท พ สด และผ บร หาร สถานศ กษาสามารถจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ ด วยอ เล กทรอน กส (e-government Procurment : e-gp) ได ถ กต อง และ เป นไปตามระเบ ยบท เก ยวข อง 3.ร อยละของโรงเร ยน สามารถจ ดท า เอกสารหล กฐานการเบ กจ ายเง นได ถ กต อง เป นไปตามระเบ ยบท เก ยวข อง 4 ร อยละของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ การสอบถาม การส งเกต การตรวจสอบเอกสาร แบบสอบถาม แบบส งเกต

6 8. ผลท คาดว าจะได ร บ 1.เจ าหน าท และผ บร หารม ข อม ลด านการเบ กจ ายงบประมาณของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 ท เป นป จจ บ น สามารถใช เป นข อม ลในการบร หารจ ดการได ท น ก าหนดเวลา และเป นข อม ลท ใช รายงานให หน วยงานต าง ๆ ได ท นท 2. ม โรงเร ยนระบบเคร อข ายการบร หารงานการเง นและส นทร พย โดยโรงเร ยนแกนน า จ านวน 14โรงเร ยนสามารถเป นพ เล ยง ให ค าปร กษาแนะน าการเบ กจ ายเง น โดยเฉพาะสามารถจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐด วย อ เล กทรอน กส (e-government Procurment : e-gp) ได ถ กต อง และเป นไปตามระเบ ยบท เก ยวข อง 3. ผลการเบ กจ ายงบประมาณเป นไปตามเป าหมายท สพฐ. ก าหนด 4. ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ (ลงช อ)......ผ เสนอโครงการ ( ) ผ อ านวยการกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย (ลงช อ)...ผ เห นชอบโครงการ (นายบรรเจ ด กล นจ นทร ) รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 ลงช อ)......ผ อน ม ต โครงการ (นายธว ช กงเต ม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2. 1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2,1.3 3. ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง โครงการ การอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา ความเป นมา เง นโครงการอาหารกลางว น กระทรวงศ กษาธ การ เร มโครงการมาต งแต ป พ.ศ. 2509 การด าเน นการแต ละโรงเร ยนได ด าเน นการในร ปแบบหลากหลายตามสภาพของโรงเร ยน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ 2552-2554

สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ 2552-2554 1 การก าก บ ต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา เป นก จกรรมท ส าค ญท ม งรวบรวม และว เคราะห ข อม ลท งในเช งปร มาณและค ณภาพ เพ อเสนอให ผ บร หารและผ ร บผ ดชอบการด าเน นงาน โครงการได ทราบเป นระยะ ศ นย ว ทยาศาสตร

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง คำ นำ โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง สำาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก บสำาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ดำาเน นการส งเสร มให โรงเร ยนม ความร และนำาว ชาการและเทคโนโลย

More information

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด บ นท กข อตกลงต วช ว ดและค าเป าหมายการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ระหว าง อธ บด กรมการพ ฒนาช มชน ก บ รองอธ บด กรมการพ ฒนาช มชน รอบการประเม นท ๑ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) เป าหมายผลส

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information