รายงานประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา 2555"

Transcription

1 1 รายงานประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา 2555 ช อสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย พงษ สว สด ท ต ง 14/5 หม 6 ถนนพ บ ลสงคราม ต าบล สวนใหญ อ าเภอ เม อง จ งหว ด นนทบ ร ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

2 2 ค าน า ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.2553 หมวด 1 ข อ 3 ระบบประก นค ณภาพภายในเพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนามาตรฐาน การศ กษาท กระด บ ประกอบด วย การประเม นค ณภาพภายใน การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และการพ ฒนาค ณภาพ ข อ 4 ระบบประก นค ณภาพภายนอกเพ อร บรองมาตรฐานและม งพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา ท กระด บประกอบด วย การประเม นค ณภาพภายนอก การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ข อ 5 ให สถานศ กษาด าเน นการประก นค ณภาพภายในอย างต อเน องเป นประจ าท กป โดยเน นผ เร ยนเป น ส าค ญ ท งน ด วยการสน บสน นจากหน วยงานต นส งก ดและการม ส วนร วมของช มชน ข อ 6 ให สถานศ กษา จ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพภายในเสนอต อคณะกรรมการสถานศ กษา หน วยงาน ต นส งก ด และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อพ จารณาและเป ดเผยรายงานต อสาธารณชน ข อ 7 สถานศ กษาต อง น าผลการประเม นค ณภาพท งภายในและภายนอกไปประกอบการจ ดท าแผนการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ของสถานศ กษา รายงานการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ฉบ บน จ ดท าข นตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต มฉบ บท 2 (พ.ศ.2545) และตามความแห งประราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 31 ให คณะกรรมการบร หารของโรงเร ยนในระบบให ความเห นชอบ รายงานการประเม นค ณภาพภายในประจ าป ด งน นว ทยาล ยเทคโนโลย พงษ สว สด จ งได จ ดท ารายงานผลการ ประเม นค ณภาพภายในของสถานเพ อขอความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา เพ อน าผล การประเม นในแต ละคร งไปปร บปร ง และพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยฯ ต อไป คณะผ ประเม นได ร บความร วมม ออย างด ย ง จากคณะผ บร หารและบ คลากร ตลอดจนบ คคล ต างๆ ท เก ยวข องในการให ข อม ล เพ อย นย นสภาพการด าเน นงานจร งของสถานศ กษาท าให การตรวจ ประเม นเป นไปด วยความเร ยบร อย ซ งคณะผ ประเม นขอขอบพระค ณไว ณ ท น หว งเป นอย างย งว าผลการ ประเม น ตลอดจนข อเสนอแนะต างๆ ท ได ให ไว ในรายงานฉบ บน คงจะเป นประโยชน และม ส วนช วยในการ พ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาต อไป สถานศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย พงษ สว สด 10 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2556

3 3 ค านา สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร สารบ ญ ตอนท 1 สภาพท วไปของสถานศ กษา 1. ข อม ลท วไป 5 2. ข อม ลด านเศรษฐก จ ส งคม ช มชนบร เวณสถานศ กษา 5 3. ประว ต สถานศ กษา 6 4. โครงสร างการบร หารงาน เก ยรต ประว ต ของสถานศ กษา เป าหมายความส าเร จการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา 43 ตอนท 2 การด าเน นงานของสถานศ กษา 1. ท ศทางการด าเน นงานของสถานศ กษา 88 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป รายงานด านงบประมาณ การพ ฒนาสถานศ กษาจากผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 99 ตอนท 3 การด าเน นงานตามมาตรฐานการอาช วศ กษา/มาตรฐานสถานศ กษา มาตรฐานท 1 ด านผ เร ยนและผ ส าเร จการศ กษาอาช วศ กษา 102 มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 133 มาตรฐานท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา 149 มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ 178 มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 182 มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตส าน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก 189 มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 202 ตอนท 4 สร ปและแนวทางการพ ฒนาสถานศ กษา 1. สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐาน จ ดเด นและจ ดท ต องพ ฒนา แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต 214

4 4 ภาคผนวก 1. มต คณะกรรมการบร หารให ความเห นชอบรายงานประเม นค ณภาพภายใน รายช อคณะผ จ ดท า 218

5 5 ประจ าป การศ กษา 2555 ตอนท 1 สภาพท วไปของสถานศ กษา 1. ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ช อสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย พงษ สว สด ท ต ง 14/5 หม ท 6 ถนนพ บ ลสงคราม ต าบลสวนใหญ อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร Website E mail เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 /ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ด นนทบ ร ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 2. ข อม ลด านเศรษฐก จ ส งคม ช มชนบร เวณสถานศ กษา 2.1 สภาพส งคมของช มชน เป นส งคมของช มชนเม อง ประกอบอาช พท หลากหลายและ ประชากรท อาศ ยอย มาจากหลากหลายจ งหว ดของประเทศ 2.2 สภาพเศรษฐก จของช มชน เป นช มชนท ท าการค าขาย บร ษ ท ห างร านและร บจ าง รายได ส วนใหญ มาจากการประกอบอาช พค าขายของช มชน รายได ระหว าง 10,000 30,000 บาทต อเด อน 2.3 ข อม ลของผ ปกครองของน กเร ยน น กศ กษาส วนใหญ ม ว ฒ การศ กษาต งแต ม ธยมศ กษาจนถ งปร ญญาตร อาช พส วนใหญ ของผ ปกครองประกอบอาช พร บจ าง เฉล ยร อยละ ค าขายและประกอบอาช พส วนต วเฉล ยร อยละ เป นพน กงานบร ษ ท เฉล ยร อยละ ร บ ราชการเฉล ยร อยละ 5.00 รายได ครอบคร วอย ระหว าง 5,000 10,000 บาทต อเด อน ร อยละ รายได ระหว าง 10,000 15,000 บาทต อเด อน ร อยละ และระหว าง 15,000 20,000 บาท ต อเด อน ร อยละ และเง นเด อนต งแต 20,000 บาทข นไป ร อยละ บาทต อเด อน (ข อม ล จากงานแนะแนว ฝ กงาน และประชาส มพ นธ )

6 6 3. ประว ต สถานศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย พงษ สว สด เป นโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนแห งแรก ของจ งหว ดนนทบ ร น บจนถ งป จจ บ น ป การศ กษา 2555 ม อาย ครบ 40 ป ซ งม ประว ต ความเป นมา สร ปได ด งน เร มเป ดด าเน นการต งแต ป การศ กษา 2515 ผ ก อต ง ค อ อาจารย สมพงษ ศร สว สด น กร ฐศาสตร และการปกครองผ เล งเห นความส าค ญของการศ กษา โดยม เป าหมายขยายโอกาสทาง การศ กษา สาขาว ชาช พให ก บเยาวชนในจ งหว ดนนทบ ร และจ งหว ดใกล เค ยง ซ งในป การศ กษาแรกม น กเร ยนจ านวน 32 คน ว ทยาล ยเทคโนโลย พงษ สว สด ได พ ฒนามาอย างต อเน องต อมา ซ งด าเน นการด งต อไปน ป การศ กษา สร างอาคารเร ยน 2 ช น โดยต อเต มจากอาคารเร ยนเด ม 6 ห องเร ยน เพ อรองร บน กเร ยนท จบช น ม.ศ. 3 และ ม. 3 ในป เด ยวก น ป การศ กษา เป ดหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขาว ชาการบ ญช และการตลาด ป การศ กษา สร างอาคารเร ยน 5 ช น 1 หล ง เพ อรองร บก บจ านวนน กเร ยนท เพ มมากข น ป การศ กษา เป ดหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเว บเพจ โดยได ร บความช วยเหล อทางด านว ชาการจาก คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สาขาว ชาคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคร เหน อ ในการจ ดท าหล กส ตรและส งบ คลากรคร มาช วยถ ายทอดความร ให ก บน กเร ยน - เป ดโอกาสทางการศ กษาให ก บน กเร ยนในการก าวต อยอดการศ กษาในระด บปร ญญาตร ทางว ทยาล ยฯ จ งได ร วมลงนามร วมม อก บมหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนด ส ต เป นศ นย การศ กษาท เป ด สอนระด บปร ญญาตร ต อเน อง ภาคปกต และภาคสมทบ 2 สาขาว ชา ค อ สาขาการบร หารธ รก จและ สาขาการจ ดการ

7 7 ป การศ กษา ว ทยาล ยได ร บการร บรองมาตรฐานการศ กษา จากส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร ม การศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และในระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการขาย/การตลาด ป การศ กษา ว ทยาล ยได ร บค ดเล อกจากกระทรวงศ กษาธ การให เป นโรงเร ยนส ขาวเฉล มพระเก ยรต ปลอดยาเสพต ด ซ งจากผลงานด งกล าวเป นเคร องย นย นได ว าว ทยาล ยได พยายามท จะพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะทางจ ตใจท น าไปส พฤต กรรมท จะช วยเสร มสร างและพ ฒนาค ณภาพช ว ตให เป นคนเก ง คนด และอย ในส งคมได อย างม ความส ข ป การศ กษา สร างอาคารเร ยน 3 ช น 1 หล ง เพ อรองร บก บจ านวนน กเร ยนท เพ มมากข นและเพ ม ห องปฏ บ ต การ - พ ฒนาการบร หารจ ดการโดยใช ระบบ ISO 9001:2000 ป การศ กษา สร างอาคารเร ยน 4 ช น 1 หล ง พร อมท งปร บภ ม ท ศน ให ม บรรยากาศแห งการเร ยนร - จ ดต งศ นย ด าเน นการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงานแห งชาต จากกองมาตรฐานฝ ม อ แรงงาน กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ในการทดสอบว ชาโปรแกรมประมวลผลค า - ได ร บค ดเล อกเป นสถานศ กษาต นแบบค ณธรรมน าความร และเป นหน วยพ ทธศาสนาใน สถานศ กษา ส งก ดกรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ป การศ กษา เป ดหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขาว ชาคอมพ วเตอร สาขางานกราฟ ก โดยได ร บความร วมม อจากสถาบ น NETDESING สถาบ น SAE บร ษ ท DIGITRON SOLUTION และผ ก าก บภาพยนตร ก านกล วย ของ บร ษ ท ก นตนา กร ป จ าก ด เป นผ ถ ายทอดความร ให ก บบ คลากรคร และน กเร ยน - ด าเน นการร วมก บมหาว ทยามหามก ฏราชว ทยาล ยในโครงการ อาช วว ถ พ ทธ แห งแรก ในระด บอาช วศ กษาท ม ขนาดใหญ

8 8 - ได ร บรางว ล โรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในระบบด เด น ประจ าป การศ กษา 2551 จากนายบ ณฑ ตย ศร พ ทธางก ร ผ อ านวยการส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน - ได ร บโล ประกาศเก ยรต ค ณ โรงเร ยนต นแบบค ณธรรม น าความร ป การศ กษา 2551 จาก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานนทบ ร เขต 1 - ได ร บค ดเล อกเป น ศ นย อ านวยการประสานงานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) จากส าน กงานเขตพ นท การศ กษานนทบ ร เขต 1 - ได ร บโล ประกาศเก ยรต ค ณ สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ขนาดกลาง ประจ าป การศ กษา 2551 จากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ - จากการตรวจประเม นรอบท 2 ของคณะผ ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาของ สมศ. ว ทยาล ยฯ ได ผลการประเม นอย ในระด บด และได ร บค าชมเชย ว า SMALL BUT SMART AND MODERN STYLE MANAGEMENT ค อเป นสถานศ กษาท ม เน อท อย างจ าก ด แต สามารถบร หาร จ ดการได อย างเต มร ปแบบ และม ประส ทธ ผลอย างส งส ด -ได ร บรางว ลน กศ กษารางว ลพระราชทาน ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ได แก นางสาวพนอจ ต อ อนย ม น กศ กษาสาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ป การศ กษา ได ร บรางว ลผลงานด เด น (Best Practice) ประเภทอาช วศ กษา ระด บยอดเย ยม จากส าน กงานเขตพ นท การศ กษา นนทบ ร เขต 1 - ได ร บโล ประกาศเก ยรต ค ณ โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) เป นสถานประกอบการท ม ความร บผ ดชอบต อส งคม ด าน การร กษาค ณภาพส งแวดล อม การป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด การส งเสร มการศ กษา/ศาสนา การสน บสน นก จกรรมสาธารณประโยชน - ได ร บรางว ลชนะเล ศประเภทม ธยมศ กษา การประกวดกองเช ยร ในการแข งข นฟ ตบอล เยาวชนและประชาชนประจ าป 2552 PRIME MINISTER CUP จากส าน กงานพ ฒนาการก ฬาและ น นทนาการ -ได ร บรางว ลถ วยประทาน โครงการประกวดสร างสรรค ส งประด ษฐ จากว สด เหล อใช จาก พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ าศร ร ศม พระวรชายาในสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยาม มก ฎราชก มาร ได แก นางสาวก ลยา วงศ ว ฉาย น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

9 9 น กศ กษาสาขาว ชาการบ ญช จ ดโดยส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดนนทบ ร -ได ร บรางว ลน กศ กษารางว ลพระราชทาน จากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ได แก นางสาวก ลยา วงศ ว ฉาย น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขาว ชาการบ ญช จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ป การศ กษา สถานศ กษาได ร บรางว ลเสาเสมาธรรมจ กรพระราชทาน จากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการว ฒนธรรมแห งชาต รางว ลแห งค ณภาพความด 2.ได ร บรางว ลน กเร ยนรางว ลพระราชทาน จากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา สยามบรมราชก มาร ได แก นางสาววราภรณ ธน ธรรมาค ณ น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 3.ได ร บรางว ลน กศ กษารางว ลพระราชทาน จากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ได แก นางสาวว ลาส น วงศ นนทภ ม น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขาว ชาการตลาด จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 4.ได ร บรางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 และ 2 การแข งข นสวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ย ท านองสรภ ญญะ จากสมเด จพระส งฆราช สกลมหาส งฆปร ณายก 5.ได ร บเก ยรต บ ตร 1 ใน 10 ของประเทศ จากการแข งข นโครงการ TK MOS Olympic 2010 ค อ นางสาววราภรณ ธน ธรรมาค ณ จาก MOS Olympic Thailand Competition ได ร บเก ยรต บ ตรชนะเล ศการประกวดละครส นระด บม ธยมศ กษา จ านวน 8 ราย ได แก นางสาวดวงกมล พ นธ ร มย และคณะ จากผ ว าราชการจ งหว ดนนทบ ร 7.ได ร บเก ยรต บ ตรชนะเล ศการแข งข นโต วาท ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จ านวน 3 ราย ได แก นางสาวจร ยา ท บท มแดง นางสาววรรณว ภา พ เชฐว รช ย และนางสาวร ตนาภรณ ท พย ส งเน น จากผ ว าราชการจ งหว ดนนทบ ร 8. ได ร บเก ยรต บ ตรชนะเล ศการแข งข นการเข ยน Web Site ระด บอ ดมศ กษา/ปวส. จ านวน 2 คน ได แก นายประเสร ฐ เพ ยรด และนายศ ฐกฤษ ส รยายน และระด บ ปวช. จ านวน 2 ราย ได แก นางสาวอรปว รณ ส นสวาสด และนางสาวจ นทร จ รา น ลแสง จากผ ว าราชการ จ งหว ดนนทบ ร 9.ได ร บรางว ลเก ยรต บ ตรจากงานมหกรรมว นการศ กษาเอกชนนนทบ ร ประจ าป 2553 ด งน 9.1 รางว ลเก ยรต บ ตรเหร ยญทอง ประเภทการแข งข นการประด ษฐ กระทง (สวยงาม)

10 10 ระด บช น ปวส.ได แก นายส ทธ ช ย กลมฉ า และนางสาวส น นทา แก วกระจ าง 9.2 รางว ลเก ยรต บ ตรเหร ยญทอง ประเภทการแข งข นโครงงานส งแวดล อม ระด บช น ปวส. จ านวน 4 ราย ได แก นางสาวมนต คยา เจ มร งษ นางสาวฐ ต ส ดา ศ ลปทอง นางสาวส ชาภรณ ข นถม และนางสาวก ญญาร ตน ย นส น 9.3 รางว ลเก ยรต บ ตรเหร ยญทอง ประเภทการแข งข นเร ยงความภาษาไทย ระด บปวส. จ านวน 2 ราย ได แก นางสาวก ลยร ตน ร ศน โยธ น และนางสาววราภรณ ธน ธรรมา ค ณ 9.4 รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย ประเภทการแข งข นโครงการส งแวดล อมระด บ ปวช. จ านวน 2 ราย ได แก นายว ระพล โกยเง น และนางสาววรรทณา ก จบรรจง 9.5 รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย ประเภทการแข งข นส นทรพจน ภาษาอ งกฤษระด บช น ปวช. จ านวน 2 ราย ได แก นางสาววรรณภา ท บท ม และนางสาวนพร ตน อ นอ อด 9.6 รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย ประเภทการแข งข นวาดภาพ ระด บ ปวช. จ านวน 2 ราย ได แก นายอภ ช ย บ วด วง และ นางสาวผกาวด ก นภ ย 10.ได ร บเก ยรต บ ตรโครงการแข งข นท กษะว ชาช พน กเร ยนโรงเร ยนเอกชนอาช วศ กษา คร งท 25 กล มภาคกลาง จากส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชนและสมาคม โรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนแห งประเทศไทย ด งน รางว ลเหร ยญทอง จ านวน 45 เหร ยญ รางว ล เหร ยญเง น จ านวน 57 เหร ยญ รางว ลเหร ยญทองแดง จ านวน 37 เหร ยญ รวม 139 เหร ยญ 11.ได ร บรางว ลชนะเล ศการแข งข นเทคว นโด VICTORY CUP คร งท 1 ย วชนหญ งร น น าหน ก ก.ก. อาย ป นางสาวส พรรษา เด นดวง 12.ได ร บรางว ลชมเชยการแข งข นการประกวดร องเพลงล กท งส งเสร มศ ลธรรมงานเผยแพร พระพ ทธศาสนา คร งท 2 ได แก นางสาวภรรณ ศร ชมนาว ง 13.ได ร บโล เก ยรต ยศ เยาวชนด เด นด านศาสนาและจร ยธรรม ระด บอาช วศ กษา โครงการ ยกย องเด กและเยาวชนด เด น ได แก นางสาวพรรณน ภา คงต ง น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาว ชาการบ ญช 14.ได ร บรางว ลชมเชยอ นด บ 1 การวาดภาพส งเสร มพระพ ทธศาสนา โครงการส ปดาห เผยแพร พระพ ทธศาสนา ได แก นางสาวผกาวด ก นภ ย น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขางานคอมพ วเตอร กราฟ ก 15.ได ร บเก ยรต บ ตรเยาวชนด เด นด านการส งเสร มสน บสน นโครงการไหว พระ 9 ว ด จ านวน 38 ราย เน องในการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เทศกาลว นมาฆบ ชา จากกระทรวง ว ฒนธรรม

11 11 ป การศ กษา ได ร บรางว ลโล ชนะเล ศ สถานศ กษา 3 D โครงการการประกวดสถานศ กษา 3 D ตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพ จากร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ 2. ได ร บเก ยรต บ ตร โครงการ ค ายค ณธรรม น าสานเสาวนา แก ป ญหาส งคม เพ อเท ดพระเก ยรต และถวายเป นพระก ศลแด สมเด จพระญาณส งวร สมเด จพระส งฆราช สกลมหา ส งฆปร ณายก เน องในโอกาสฉลองพระช นษา 98 ป ในว นท 3 ต ลาคม 2554 จากมหาว ทยาล ยมหา มก ฎราชว ทยาล ยและเคร อข ายภาคราชการและภาคประชาส งคม 84 องค กร ด วยการสน บสน นของ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม 3. ได ร บเก ยรต บ ตร การเข าร วมการแข งข นตอบป ญหาความร เก ยวก บร ฐสภา ประจ าป 2554 ระด บส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 4 จ งหว ดปท มธาน จากเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร 4. ได ร บเก ยรต บ ตรสถานศ กษาด เด นด านการส งเสร มสน บสน นโครงการไหว พระ 9 ว ด เน องในการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เทศกาลว นมาฆบ ชา จากกระทรวงว ฒนธรรม 5. ได ร บรางว ลเสาเสมาธรรมจ กรพระราชทาน ประจ าป พ ทธศ กราช 2555 ในฐานะผ ท าค ณประโยชน ต อพระพ ทธศาสนา ด านส งเสร มก จการคณะสงฆ ตามประกาศลงว นท 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555 จ ดโดยกรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ได แก นางวรล กษณ ไชยเดชะ 6. ได ร บเก ยรต บ ตรการเข าร วมประช มปฏ บ ต การเตร ยมความพร อมร บการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นค ณภาพการศ กษาโดยต นส งก ด จากส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ ได แก นางวรล กษณ ไชยเดชะ, นางสาวจร ญญา ศร นกทอง และนางสาวจ รพร ว ทยก จพ พ ฒน 7. ได ร บเก ยรต บ ตรรางว ลหน งแสนคร ด ประเภทผ บร หารสถานศ กษาเอกชน จากส าน กงานค ร สภา จ ดโดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 ได แก นางเพล นพรรณ ก มภะ 8. ได ร บเก ยรต บ ตร โครงการอบรมเตร ยมความพร อมสถานศ กษาเพ อร บการประเม นค ณภาพ การศ กษา รอบท 3 จากส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ ก จกรรมท 1 จ ดประช มปฏ บ ต การคร ระด บอาช วศ กษา จ านวน 7 ราย 9. ได ร บเก ยรต บ ตร โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการพ ฒนาท กษะการจ ดการเร ยนร ของคร ร นท 2 เร อง : การออกแบบก จกรรมการเร ยนร เพ อส งเสร มผ เร ยนให เก ดกระบวนการค ดสร างสรรค จากส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ จ านวน 7 ราย

12 ได ร บเก ยรต บ ตร โครงการอบรมการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตามหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ส าหร บอาช วศ กษา ก จกรรมท 5 จ ดประช มปฏ บ ต การคร ระด บอาช วศ กษา จากส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ จ านวน 7 ราย 11. ได ร บเก ยรต บ ตรการสน บสน นงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาล อาสาหบ ชาและเข าพรรษา จากว ดสระเกศราชวรมหาว หาร กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ได แก นางเพล นพรรณ ก มภะ และนางส ภ ททา ส าล พ นธ 12. ได ร บเก ยรต บ ตรผ บร หารด เด นด านการส งเสร มสน บสน นโครงการไหว พระ 9 ว ด เน องในการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เทศกาลว นมาฆบ ชา จากกรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรมได แก นางณ ชาภ ทร จาร จ นดา นายห ตถพงศ จาร จ นดา นางสาวก ณฐชา จาร จ นดา นางวรล กษณ ไชยเดชะ นางสาวจ รพร ว ทยก จพ พ ฒน นางเพล นพรรณ ก มภะ นางสาวจร ญญา ศร นกทอง และนางส ภ ททา ส าล พ นธ 13. ได ร บเก ยรต บ ตรรางว ลหน งแสนคร ด ประเภทงานว จ ย จากส าน กงานค ร สภา จ ดโดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 ได แก นางสาวจ านงศร ก อเก ด และนายจต พล ไชยแขวง 14. ได ร บเก ยรต บ ตรหน งแสนคร ด จากส าน กงานค ร สภา จ ดโดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 ได แก นายธ รพงษ พงศ ตน นายจต พล ไชยแขวง นายเสมา ค ว นศ กด นางศ ร ร ตน ม วงเถ อน นางสาวพรรณพ ลาศ ตร ช ยศร นางณภ ทร พ ทธสรณ นางสาวจ านงศร ก อเก ด นางอ งคณา น วาศะบ ตร นายธ รศ กด เซ งส ส ง นางสาววงค เด อน ประไพว ชรพ นธ นายคมสรรค แก วด า นางสาวเกษร น บ ญมาเล ศ และนางสาวศร ส ดา ร กสก ล 15. ได ร บเก ยรต บ ตรคร ในดวงใจ จากส าน กงานค ร สภา จ ดโดยส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 ได แก นายศ ว ชฐ อย บ านคลอง 16. ได ร บเก ยรต บ ตรการเข าร วมประช มปฏ บ ต การเตร ยมความพร อมร บการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นค ณภาพการศ กษาโดยต นส งก ด จากส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ ได แก นางพ ชร นทร ละอองแก ว และนายศ ว ชฐ อย บ านคลอง 17. ได ร บเก ยรต บ ตรผ ส าเร จการอบรมโครงการฝ กอบรมเพ อความม นคงของชาต หล กส ตร เสร มสร างอ ดมการณ ความร กชาต ส าหร บคร ในสถานศ กษา จ งหว ดนนทบ ร จากกองอ านวยการร กษา ความม นคงภายในจ งหว ดนนทบ ร ได แก นายณ ฎฐพงษ ศ ภพงศ สก ล 18. ได ร บเก ยรต บ ตร โครงการอบรมเตร ยมความพร อมสถานศ กษาเพ อร บการประเม นค ณภาพ การศ กษา รอบท 3 ก จกรรมท 1 จ ดประช มปฏ บ ต การคร ระด บอาช วศ กษา จากส าน กบร หารงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ จ านวน 77 ราย

13 ได ร บเก ยรต บ ตร โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการพ ฒนาท กษะการจ ดการเร ยนร ของคร ร นท 2 เร อง : การออกแบบก จกรรมการเร ยนร เพ อส งเสร มผ เร ยนให เก ดกระบวนการค ดสร างสรรค จากส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ จ านวน 72 ราย 20. ได ร บเก ยรต บ ตร โครงการอบรมการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตามหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ส าหร บอาช วศ กษา ก จกรรมท 5 จ ดประช มปฏ บ ต การคร ระด บอาช วศ กษา จากส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ จ านวน 83 ราย 21. ได ร บเก ยรต บ ตร โครงการ ค ายค ณธรรม น าสานเสาวนา แก ป ญหาส งคม เพ อเท ดพระเก ยรต และถวายเป นพระก ศลแด สมเด จพระญาณส งวร สมเด จพระส งฆราช สกลมหาส งฆปร ณายก เน องในโอกาสฉลองพระช นษา 98 ป ในว นท 3 ต ลาคม 2554 จากมหาว ทยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ยและเคร อข ายภาคราชการและภาคประชาส งคม 84 องค กร ด วยการสน บสน นของ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ได แก นายธ ญพ ส ษฐ มากเอ ยด 22. ได ร บเก ยรต บ ตร โครงการค ายค ณธรรม จร ยธรรม เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห วฯ ทรงเจร ญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธ นวาคม 2554 จากว ดสามง าม อ าเภอบางบ วทอง จ งหว ดนนทบ ร จ านวน 10 ราย 23. ได ร บเก ยรต บ ตร การเข าร วมก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม โครงการประช ม แสดงผลงานภาพยนตร ธรรมะเร องส นเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ระด บประเทศ ประจ าป 2554 จากกรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ได แก นายทะเล เทศว กาล 24. ได ร บเก ยรต บ ตรการสน บสน นงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาล อาสาหบ ชาและเข าพรรษา จากว ดสระเกศราชวรมหาว หาร กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ได แก นางพ ชร นทร ละอองแก ว นางอ งคณา น วาศะบ ตร นางสาวพรรณพ ลาศ ตร ช ยศร นายธ ญพ ส ษฐ มากเอ ยด นายล กษณ โย เง อเข ยว นายณ ฎฐพงศ ศ ภพงษ สก ล นางสาววราภรณ สอนจ ตร นางสาวส จ ตรา โฉมโสภา นายธนว ฒน บ ญนาค นางสาววราภรณ ค าภ รมย และนายอน สรณ การบรรจง 25. ได ร บเก ยรต บ ตรคร ด เด นด านการส งเสร มสน บสน นโครงการไหว พระ 9 ว ด เน องในการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เทศกาลว นมาฆบ ชา จากกรมการศาสนา กระทรวง ว ฒนธรรม จ านวน 25 ราย 26. ได ร บรางว ลน กศ กษารางว ลพระราชทาน จากสมเด จพระราชร ตนราชส ดาฯ สยามบรม ราชก มาร ได แก นายจ ตต พงษ ส เหล องอ อน น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขาว ชาการตลาด จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

14 ได ร บรางว ลชมเชยพระราชทาน ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ได แก นางสาว พรรณน ภา คงต ง น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาว ชาการบ ญช จากส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 28. ได ร บโล เก ยรต ยศ เยาวชนด เด นด านศาสนาและจร ยธรรม ระด บอาช วศ กษา โครงการยกย องเด กและเยาวชนด เด น ประจ าป 2554 ได แก นางสาวพรรณน ภา คงต ง น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขางานการบ ญช 29. ได ร บรางว ลชมเชยอ นด บ 1 การวาดภาพส งเสร มพระพ ทธศาสนา โครงการส ปดาห เผยแพร พระพ ทธศาสนา ได แก นางสาวผกาวด ก นภ ย น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขางานคอมพ วเตอร กราฟ ก 30. ได ร บเก ยรต บ ตรเยาวชนด เด นด านการส งเสร มสน บสน นโครงการไหว พระ 9 ว ด เน องในการ จ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เทศกาลว นมาฆบ ชา จากกระทรวงว ฒนธรรม จ านวน 38 ราย 31. ได ร บรางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 2 และได เป นต วแทน 1 ใน 16 ท ม ท วประเทศเข าร วมการ แข งข นฟ ตซอล กรมพลศ กษา ช งแชมป ประเทศไทย ช งถ วยพระราชทาน ประเภท ก (ระบบล ก) 32. ได ร บรางว ลรองชนะเล ศ ต วแทนการแข งข นฟ ตซอล ร นอาย 18 ป การแข งข นก ฬาน กเร ยน น กศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 จากจ งหว ดนนทบ ร 33. ได ร บถ วยรางว ลรองชนะเล ศ ต วแทนการแข งข นฟ ตซอล นอร ท กร งเทพ คร งท 5 ร นอาย 18 ป การแข งข นก ฬาน กเร ยน น กศ กษา จากมหาว ทยาล ยนอร ท กร งเทพ 34. ได ร บถ วยรางว ลรองชนะเล ศ ต วแทนการแข งข นก ฬาพ ฒนาคน นนทบ ร ค พ ป 2554 ร นอาย 17 ป จากจ งหว ดนนทบ ร 35. ได ร บรางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 2 การแข งข นฟ ตซอลต านยาเสพต ด อบต.บางพ ล ด ร นอาย 18 ป จากองค การบร หารส วนต าบลบางพ ล ด อ าเภอบางบ วทอง จ งหว ดนนทบ ร 36. ได ร บค ดเล อกรอบ 8 ท มส ดท าย ร นอาย 18 ป การแข งข นฟ ตซอลน กเร ยน SBAC จากจ งหว ดนนทบ ร 37. ได ร บรางว ลชนะเล ศ การแข งข นฟ ตซอล ระด บภาคการเข าร วมการแข งข นก ฬาแห งชาต ท จ งหว ดฉะเช งเทรา จากจ งหว ดนนทบ ร 38. ได ร บรางว ลชนะเล ศ การแข งข นฟ ตซอล ระด บภาคการเข าแข งข นก ฬาเยาวชนแห งชาต ท จ งหว ดฉะเช งเทรา จากจ งหว ดนนทบ ร 39. ได ร บรางว ลชนะเล ศเหร ยญทอง การแข งข นป นจ กส ล ต ช งชนะเล ศแห งประเทศไทย ช งถ วย ประทานจากพระเจ าหลานเธอ พระองค เจ าท ป งกรร ศม โชต ได แก นายนคร นทร ลอมาเละ น กเร ยนระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

15 ได ร บรางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นป นจ กส ล ต ช งชนะเล สแห งประเทศไทย ช งถ วยประทานจากพระเจ าหลานเธอ พระองค เจ าท ป งกรร ศม โชต ได แก นายศ นศนะ ส นสนะโชต ร ศม น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชาการบ ญช 41. ได ร บรางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 การประกวดปร งอาหารไทยร วมสม ย (อาหารจานเด ยว) ประเภทเส น รอบน กศ กษา จากผ ว าราชการจ งหว ดกร งเทพมหานคร ไดแก นายส ทธ ช ย อ นก น และ นางสาวส ชาวด ว องวรรณพงษ น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ 42. ได ร บรางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 การประกวดปร งอาหารไทยร วมสม ย (อาหารจานเด ยว) ประเภทเส น รอบน กศ กษา จากผ ว าราชการจ งหว ดกร งเทหมหานคร ได แก นางสาวย วนาร ฮ วหงวน และ นางสาวน สาชล ปานสมสวย น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ 43. ได ร บรางว ลชยเชย การประกวดปร งอาหารไทยร วมสม ย (อาหารจานเด ยว) ประเภทเส น รอบน กศ กษา จากผ ว าราชการจ งหว ดกร งเทพมหานคร ได แก นายปณ ธ บ ญจช ย และนางสาวธ ญธร กาลเทศ น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ 44. ได ร บรางว ลชยเชย การประกวดปร งอาหารไทยร วมสม ย (อาหารจานเด ยว) ประเภทเส น รอบน กศ กษา จากผ ว าราชการจ งหว ดกร งเทพมหานคร ได แก นางสาวพรจ รา แสนทร พย และ นายด ศย พงศ เพ มด น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ 45. ได ร บรางว ลชยเชย การประกวดปร งอาหารไทยร วมสม ย (อาหารจานเด ยว) ประเภทเส น รอบน กศ กษา จากผ ว าราชการจ งหว ดกร งเทพมหานคร ได แก นายศร ณย ฉลาดถ อย และนายล ข ต คร ามเสมอ น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ 46. ได ร บเก ยรต บ ตรโครงการแข งข นท กษะว ชาช พน กเร ยนว ทยาล ยเทคโนโลย และ อาช วศ กษาเอกชนคร งท 26 กล มภาคกลาง จากส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษา เอกชนและสมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช วศ กษาเอกชนแห งประเทศไทย 1. รางว ลเหร ยญทอง จ านวน 36 เหร ยญ 2. รางว ลเหร ยญเง น จ านวน 19 เหร ยญ 3. รางว ลเหร ยญทองแดง จ านวน 43 เหร ยญ รวม 98 เหร ยญ 47.ได ร บพระราชทานเข มท ระล กผ บร จาคโลห ต ครบ 36 คร ง จากสมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ได แก นางก ลยา ฟ กเล ก 48.ได ร บประกาศน ยบ ตรผ บร จาคโลห ตเพ อช วยเพ อนมน ษย ครบ 36 คร ง จากสภากาชาด ไทย ได แก นางก ลยา ฟ กเล ก

16 16 4. โครงสร างการบร หารของสถานศ กษา

17 17 โครงสร างการบร หารว ทยาล ย (Organization Chart ) กรรมการบร หารสถานศ กษา ผ ร บใบอน ญาต (นางณ ชาภ ทร จาร จ นดา) กรรมการบร หารสถานศ กษา ผ จ ดการโรงเร ยน (นางสาวก ณฐชา จาร จ นดา) ผ อ านวยการ (นางวรล กษณ ไชยเดชะ) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ (นางสาวจร ญญา ศร นกทอง) รองผ อ านวยการฝ ายก จการน กเร ยน-น กศ กษา (นางสาวจ รพร ว ทยก จพ พ ฒน ) รองผ อ านวยการฝ ายบร การ (นางเพล นพรรณ ก มภะ) รองผ อ านวยการ ฝ ายทร พยากรบ คคล (นางส ภ ททา ส าล พ นธ ) - สาขาว ชาการตลาด - สาขาว ชาการบ ญช - สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขางานคอมพ วเตอร กราฟ ก - สาขางานการโรงแรมและการท องเท ยว - สาขางานอาหารและโภชนาการ - สาขาว ชาสาม ญ (ปฏ บ ต ส าน กงาน) - ศ นย ภาษาต างประเทศ - ศ นย ว ทยบร การ - งานทะเบ ยน - งานก จกรรมน กเร ยน - น กศ กษา - งานพ ฒนาว น ย-งาน รปภ. - งานสว สด การน กเร ยน น กศ กษา - งานอาช วว ถ พ ทธ - งานพยาบาล - งานแนะแนวและฝ กงาน-ปชส. - งานพ สด -คร ภ ณฑ -จ ดซ อ - งานการเง น-กองท น - งานอาคาร-สถานท - งานเอกสารส งพ มพ - งานระบบสารสนเทศ - งานควบค มค ณภาพสถานศ กษา - งานทร พยากรบ คคล - งานสว สด การบ คลากร - งานฝ กอบรมพ ฒนาบ คลากร - งานธ รการ

18 18 5. ข อม ลด านการบร หาร 5.1 คณะกรรมการบร หารช ดป จจ บ น ตามท ตราสารจ ดต งของสถานศ กษาก าหนด ท ช อ สก ล ต าแหน งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการด ารง ต าแหน ง 1 นางณ ชาภ ทร จาร จ นดา ประธานกรรมการบร หาร 1พ.ค เม.ย.56 2 น.ส.ก ณฐชา จาร จ นดา รองประธาน 1พ.ค เม.ย.56 กรรมการบร หาร 3 นายห ตถพงศ จาร จ นดา ท ปร กษากรรมการบร หาร 1พ.ค เม.ย.56 4 รศ.ดร.มนต ช ย เท ยนทอง กรรมการ 1พ.ค เม.ย.56 5 ผศ.ร ตน สงวนพงษ กรรมการ 1พ.ค เม.ย.56 6 ผศ.ศ ร ว ฒน หงส ทอง กรรมการ 1พ.ค เม.ย.56 7 นายปร ชา งามพ นธ เวชชะก ล กรรมการ 1พ.ค เม.ย.56 8 นางส นทร ท พบ ญม กรรมการ 1พ.ค เม.ย.56 9 นางวรล กษณ ไชยเดชะ กรรมการและเลขาน การ 1พ.ค เม.ย ผ ร บใบอน ญาต ช อ สก ล นางณ ชาภ ทร จาร จ นดา ท าการแทน นายห ตถพงศ จาร จ นดา โทรศ พท E- mail - ว ฒ การศ กษาส งส ด ค.บ. สาขา บร หารการศ กษา ด ารงต าแหน งน ต งแต 1 พฤศจ กายน ผ จ ดการ ช อ สก ล นางสาวก ณฐชา จาร จ นดา โทรศ พท E- mail ว ฒ การศ กษาส งส ด คร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาบ ณฑ ต สาขา บร หารอาช วะและเทคน คศ กษา ด ารงต าแหน งน ต งแต 29 ม ถ นายน ผ อ านวยการ ช อ สก ล นางวรล กษณ ไชยเดชะ โทรศ พท E- mail - ว ฒ การศ กษาส งส ด ป.บ ณฑ ต สาขา บร หารการศ กษา ด ารงต าแหน งน ต งแต 5 ก มภาพ นธ 2531

19 19 6. จ านวนคร / บ คลากรทางการศ กษา / บ คลากรอ น ๆ (ป ท จ ดท ารายงาน ส ารวจ ณ ว นท 10 ม ถ นายน ของป การศ กษาท รายงาน) ประเภท จ านวน สถานภาพ ใบประกอบ ว ชาช พ ว ฒ การศ กษา บ คลากร (คน) คร ประจ า คร พ เศษ ม ไม ม ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร ต ากว าปร ญญา ตร ผ ร บใบอน ญาต ผ จ ดการ ผ อ านวยการ รองผ อ านวยการ/ ผ ช วย คร บ คลากรทางการ ศ กษา บ คลากรสน บสน น รวม คร หมายถ ง ผ ท ได ร บการบรรจ ให เป นคร ในสถานศ กษา คร พ เศษ หมายถ ง คร ท ม ส ญญาจ างต อเน องไม น อยกว า 9 เด อน บ คลากรทางการศ กษา หมายถ ง ผ ปฏ บ ต หน าท บรรณาร กษ งานแนะแนว งานเทคโนโลย การศ กษา งานทะเบ ยนว ดผล

20 20 และงานบร หารงานท วไป บ คลากรสน บสน น หมายถ ง บ คลากรท ปฏ บ ต หน าท ในสถานศ กษา นอกเหน อจากคร และบ คลากรทางการศ กษา จ าแนกคร ตามสาขาว ชา/สาขางาน สาขาว ชา/สาขา งาน จ านวน (คน) คร ประจ า สถานภาพ คร พ เศษ ใบประกอบ ว ชาช พ ม ไม ม ปร ญญาเอก ว ฒ การศ กษา ปร ญญาโท ปร ญญาตร ต ากว าปร ญญา ตร ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม -สาขาว ชาพณ ชย การ - สาขางานการบ ญช สาขางานการขาย สาขางาน 14 คอมพ วเตอร ธ รก จ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว -สาขาว ชาการโรงแรมและการท องเท ยว - สาขางานการ 4 ท องเท ยว ประเภทว ชา ศ ลปกรรม -สาขาว ชา ศ ลปกรรม -สาขางาน คอมพ วเตอร กราฟ ค

21 21 ประเภทว ชาคหกร รม -สาขาว ชา อาหารและ โภชนาการ -สาขางาน อาหารและ 4 โภชนาการ รวมระด บ ปวช ประเภทว ชา บร หารธ รก จ - สาขาว ชาการ 6 บ ญช สาขาว ชา 8 การตลาด สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ รวมระด บ ปวส รวม ปวช. และ ปวส. หมายเหต ให สถานศ กษารายงานให ครบท กสาขางาน/สาขาว ชา 7. จ านวนผ เร ยนจ าแนกตามหล กส ตร ประเภทว ชา/สาขาว ชา/สาขางาน และช นป (ป ท จ ดท ารายงาน ส ารวจ ณ ว นท 10 ม ถ นายน ของป การศ กษาท รายงาน) หล กส ตร/ประเภทว ชา ช นป ผ เร ยนรวมท งสถานศ กษา 2,114 ปวช ,426 ปวส ปวช. แยกตามประเภท ว ชา รวม

22 22 หล กส ตร/ประเภทว ชา ช นป ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม ,098 - ประเภทว ชาศ ลปกรรม ประเภทว ชาคหกรรม ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม ท องเท ยว รวม ,426 ปวส. แยกตามประเภทว ชา - ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ประเภทว ชาศ ลปกรรม ประเภทว ชาคหกรรม ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม ท องเท ยว รวม รวม ป การศ กษา 2555 สถานศ กษา 8. เก ยรต ประว ต ของสถานศ กษา

23 23 1.ได ร บรางว ลสถานศ กษาพระราชทาน ประจ าป การศ กษา 2555 ตามประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ ลงว นท 22 พฤษภาคม 2556 จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทวงศ กษาธ การ 2.โล รางว ลชนะเล ศการสวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ย ท มละ 99 คน ระด บม ธยมศ กษา โครงการส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาว สาขบ ชา จาก มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย 3.โล รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 2 การตอบป ญหาว ชาการทรงพระพ ทธศาสนา ระด บ ม ธยมศ กษา โครงการส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาว นมาฆบ ชา ฉลองพ ทธชย นต 2600 ป แห งการตร สร ของพระพ ทธเจ า 4.โล รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 การสวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ย ท มละ 99 คน ระด บม ธยมศ กษา โครงการว นว สาขบ ชามหามงคล ว นส าค ญสากลของโลก ฉลองพ ทธชย นต 2600 ป แห งการตร สร ของพระพ ทธเจ า จากมหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย 5.โล รางว ลชนะเล ศ การสวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ย ท มละ 49 คน ระด บม ธยมศ กษา โครงการว นว สาขบ ชามหามงคล ว นส าค ญสากลของโลก ฉลองพ ทธชย นต 2600 ป แห งการตร สร ของ พระพ ทธเจ า จากมหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย 6.โล รางว ลชนะเล ศ การตอบป ญหาว ชาการทางพระพ ทธศาสนา ระด บม ธยมศ กษา โครงการ ว นว สาขบ ชามหามงคล ว นส าค ญสากลของโลก ฉลองพ ทธชย นต 2600 ป แห งการตร สร ของ พระพ ทธเจ า จากมหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย 7.โล ผ สน บสน นและจ ดน ทรรศการท ส งเสร มก จกรรมพระพ ทธศาสนาด เด น งานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว สาขบ ชา ณ ศ นย จร ยศ กษา กรมการศาสนา มณฑลพ ธ ท องสนามหลวง จากร ฐมนตร ว าการกระทรวงว ฒนธรรม 8.โล เก ยรต ค ณการส งเสร มก จกรรมพระพ ทธศาสนาด เด น โครงการว นว สาขบ ชามหามงคล ว นส าค ญสากลของโลก ฉลองพ ทธชย นต 2600 ป แห งการตร สร ของพระพ ทธเจ า จากมหาว ทยาล ย มหามก ฏราชว ทยาล ย มอบให ไว 9.โล รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 การประกวดสวดมนต หม ท านองสรภ ญญะ ระด บ ม ธยมศ กษา งานฉลองพ ทธชย นต 2600 ป แห งการเร ยนร ของพระพ ทธเจ า จากผ ว าราชการจ งหว ด นนทบ ร ร วมก บอธ บด กรมการศาสนา 10.ถ วยรางว ลชนะเล ศ MFA การไฟฟ านครหลวง Street Futsal 2012 ต วแทนเขต จากการไฟฟ านครหลวง 11.ถ วยรางว ลชนะเล ศ Street Soccer ต านภ ยยาเสพต ด จ งหว ดนนทบ ร จากธนาคาร ออมส นร วมก บ ศพศ.จ งหว ดนนทบ ร

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

Copyright (C) NTV College

Copyright (C) NTV College แบบน าเสนอห วข อท สนใจใน การจ ดทาโครงงาน ช อ นางสาวร งท พย ล นจ กร Copyright (C) รห สประจาต ว 5420030003ช น ปวส.2/1 เลขท 3 ช อ นางสาวกรรณ การ แผ นทอง รห สประจาต ว 5420030005ช น ปวส.2/1 เลขท 4 สาขา เทคโนโลย

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information