แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ประจ าป การศ กษา 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ประจ าป การศ กษา 2556"

Transcription

1 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ประจ าป การศ กษา งานก จการ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาท ส งเสร มผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF) เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 1

2 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ แผนพ ฒนาก จกรรม 5 ด าน ป การศ กษา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF) ความจ าเป นและเหต ผล : คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ร บผ ดชอบจ ด การศ กษาในหล กส ตรคร ศาสตร อ ตสาหกรรมบ ณฑ ต (หล กส ตร 5 ป ) ม การด าเน นการในการพ ฒนาหล กส ตรให เป นไปตามกรอมมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ครบท กหล กส ตรในป พ.ศ ท งน ท กหล กส ตร ได ก าหนดผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐาน 5 ด าน โดยม รายละเอ ยด ด งน 1. ด านค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ม ว น ย อดทน และร บผ ดชอบในการพ ฒนาตนเอง และว ชาช พให ท นต อการพ ฒนาทาง ว ทยาการ เศรษฐก จ ส งคม และการเม องอย เสมอ ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ยอมร บความเป นประชาธ ปไตย และปฏ บ ต ตนท ามกลางความ แตกต างได อย างเหมาะสม 2. ด านความร 2.1 เข าใจเก ยวก บแนวค ดพ นฐาน หล กการจ ดการศ กษา และว ชาช พคร 2.2 เข าใจเก ยวก บทฤษฎ การเร ยนร หล กการสอน ท กษะการสอน ความส มพ นธ ระหว างเน อหา และว ธ สอน การออกแบบการสอนท สอดคล องก บว ยและพ ฒนาการของผ เร ยน และการจ ดการช นเร ยนเพ อ สน บสน นการเร ยนร 2.3 เข าใจเก ยวก บจ ตว ทยาส าหร บคร พ ฒนาการ ธรรมชาต และว ธ การเร ยนร ตามความ หลากหลายของผ เร ยน และปร บว ธ สอนให สามารถตอบสนองความแตกต างของผ เร ยน 2.4 เข าใจเก ยวก บการว ดและประเม นผล (authentic assessment) หลากหลายร ปแบบ และ ตระหน กถ งความส าค ญของการใช การว ดและประเม นผลในการรายงานความก าวหน าในการเร ยนร และพ ฒนา ค ณภาพการเร ยนร ของผ เร ยน 2.5 เข าใจเก ยวก บนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทางการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการ เร ยนร ของผ เร ยน 2.6 เข าใจเก ยวก บการพ ฒนาหล กส ตรเพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ของผ เร ยน 2.7 เข าใจเก ยวก บการว จ ยทางการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ของผ เร ยน 3. ด านท กษะทางป ญญา 3.1 สามารถค ด ค นหา ท าความเข าใจ ข อม ล ข อเท จจร ง จากแหล งข อม ลท หลากหลายเพ อน าไป ประย กต ใช ในการพ ฒนาผ เร ยน ว ชาช พช มชน และพ ฒนาตนเองให เป นบ คคลแห งการเร ยนร 3.2 สามารถค ด ว เคราะห ส งเคราะห และบร ณาการแนวค ด หล กการ ทฤษฏ ท เก ยวข องก บการ จ ดการศ กษา ไปใช ในการสร างสรรค นว ตกรรมหร อองค ความร ใหม เพ อพ ฒนาผ เร ยน ว ชาช พ และช มชน 3.3 สามารถค ดสะท อน (reflective thinking) เก ยวก บผลของการว ดและประเม นผล ผลของ การว จ ยทางการศ กษา และผลของการพ ฒนาหล กส ตร เพ อพ ฒนาผ เร ยนและว ชาช พ เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 2

3 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ 4. ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ม ความร บผ ดชอบต อการเร ยนร และการพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 4.2 สร างความส มพ นธ ท ด และตระหน กถ งความร บผ ดชอบร วมก นระหว างตนเองก บ คร เพ อน ผ ปกครอง ช มชน และม ความเป นก ลยาณม ตร 4.3 ม ภาวะผ น าและผ ตามท ด ในการท างานร วมก บผ อ น โดยย ดม นในระบบค ณธรรม 5. ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 สามารถใช ภาษาพ ด ภาษาเข ยน ในการส อสารและจ ดการเร ยนการสอน 5.2 สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนร ส บค นข อม ลอย างเป นระบบ และถ ายทอด สารสนเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.3 สามารถแสวงหา ประมวล ประเม น และประย กต ใช สารสนเทศในการพ ฒนาตนเอง ผ เร ยน และการปฏ บ ต งาน 5.4 สามารถใช พ นฐานทางคณ ตศาสตร และสถ ต ในการว เคราะห และน าเสนอข อม ลเก ยวก บการ จ ดการศ กษา ในการพ ฒนาให เก ดผลการเร ยนร ท ง 5 ด านน นคงไม อาจด าเน นการได อย างม ประส ทธ ผล ครบถ วนจากการด าเน นก จกรรมการเร ยนการสอนตามหล กส ตรเฉพาะในช นเร ยนเพ ยงอย างเด ยวได จ ง จ าเป นต องม ก จกรรมเสร มหล กส ตรท ด าเน นการหล กส ตร สาขาว ชาท ร บผ ดชอบหล กส ตร รวมท งก จกรรมอ นๆ ท ด าเน นการโดยคณะ และสถาบ น โดยส วนานก จการ สภา องค กร สโมสร ประจ าแต ล ะคณะ เพ อจะเป นก จกรรมส วนเสร มให ท เข าร วมม โอกาสได พ ฒนาสต ป ญญา ส งคม อารมณ ร างกายและค ณธรรมจร ยธรรมสอดคล องก บค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 5 ด านข างต น ประกอบก บในต วบ งช ท ก าหนดไว ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ซ งได ก าหนดมาตรฐานการ ด าเน นการท ส าค ญ ค อ 1) หล กส ตรจ ดท าแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาท ส งเสร มผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ท กด าน 2) ม ก จกรรมให ความร และท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก 3) ม การส งเสร มให น าความร ด านการประก นค ณภาพไปใช ในการจ ดก จกรรมท ด าเน นการโดยอย างน อย 5 ประเภท จากก จกรรมต อไปน - ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค - ก จกรรมก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ - ก จกรรมบ าเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม - ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม - ก จกรรมส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม 4) ม การสน บสน นให สร างเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพภายในสถาบ นและระหว างสถาบ น และม ก จกรรมร วมก น เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 3

4 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ด งน น ในป การศ กษา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม จ งจ ดท าแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ให ม ความสอดคล องก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยม ว ตถ ประสงค ด งน ว ตถ ประสงค 1) เพ อพ ฒนาความร และเพ มพ นประสบการณ ให 2) เพ อพ ฒนาในด าน ร างกาย อารมณ ส งคม สต ป ญญา บ คล กภาพ ตลอดจนค ณล กษณะ ของบ ณฑ ตท พ งประสงค ได แก ค ณธรรม จร ยธรรม ความร ท กษะทางป ญญา ท กษะความส มพ นธ ระหว าง บ คคลและความร บผ ดชอบ 3) เพ อส งเสร มให ม จ ตสาธารณะ ร จ กเส ยสละในการบ าเพ ญประโยชน เพ อส วนรวม และ แก ป ญหาเป น 4) เพ อสน บสน นให ท าน บ าร งและส บทอดศ ลปะ ว ฒนธรรมไทยท ด งาม อ กท งประย กต ใช ว ฒนธรรมต างชาต ให สอดคล องก บบร บทของว ฒนธรรมไทย 5) เพ อส งเสร มให ม ความร ความเข าใจ และใช ท กษะด านการประก นค ณภาพ และวงจร ค ณภาพ PDCA ในการด าเน นก จกรรม 6) เพ อส งเสร ม และสน บสน นให สร างเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพท งภายในและภายนอกคณะฯ และสถาบ นฯ 7) เพ อพ ฒนาให เป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน ม ความร ค ค ณธรรม และร กษ ท องถ น สอดคล องก บ เอกล กษณ ของคณะ และสถาบ นฯ 8) เพ อส งเสร มกระบวนการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การช มชน และบร หารจ ดการ ท เน นการ พ ฒนาและใช เทคโนโลย สน บสน นการด าเน นงาน และการให บร การว ชาการเพ อพ ฒนาว ชาช พ และด ารงช ว ต ท องถ น สอดคล องตามเอกล กษณ ของหมาว ทยาล ย ผลการส มมนาสโมสร ป การศ กษา 2555 จากการจ ดโครงการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ได จ ดข นระหว างว นท 9 11 ม นาคม 2555 ณ เพเสม ดว ลล า อ าเภอเม อง จ งหว ดระยอง โดยม คณะกรรมการสโมสรท งช ดเก า ป การศ กษา 2555 และคณะกรรมการสโมสร ใหม ป การศ กษา และต วแทนเข าร วมส มมนา โดยม การบรรยายและท าความเข าใจ เร อง นโยบายการจ ดก จกรรมของคณะฯ และสถาบ นฯ การพ ฒนาก จกรรมเม อก าวเข าส ประชาคม อาเซ ยน การประก นค ณภาพการศ กษา (โดยรองคณบด ) การเข ยนแผนการจ ดโครงการ ประจ าป การศ กษา การอน ม ต โครงการและการสร ปโครงการ และการจ ดก จกรรมให ครบกระบวนการ PDCA (โดย น กว ชาการศ กษา) เป นต น ซ งได ม การสร ปและทบทวนจากป ญหาท พบในการด าเน นงานก จกรรมในป ท ผ านมา เพ อประกอบการต ดส นใจจ ดก จกรรมให ม ความเหมาะสมและสอดคล องก บนโยบายของคณะฯ สถาบ นฯ และ ก าหนดก จกรรมให สอดคล องก บค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 5 ด าน ร วมก บการจ ดโครงการของคณะฯ รวมท งการประก นค ณภาพการศ กษา โดยม การอภ ปรายกล ม ม ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการสโมสร ท งสองช ดและต วแทน โดยม ล าด บเป นด านๆ ด งน เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 4

5 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ด านท 1 ด านภาพล กษณ ของคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ญหา 1. การแต งกายและบ คล กภาพ เน องจากในอด ตคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมได เคยถ อว าเป นคณะท ม การแต งกายยอดเย ยม ถ กต อง ตามระเบ ยบสถาบ นมากท ส ด แต ในป จจ บ นขาดการ ส งเสร ม รณรงค หร อ ม มาตรการระเบ ยบอย างจร งจ ง ท าให ละเลยความม ระเบ ยบว น ยในด านการ แต งกายไปมาก แนวทางการปร บปร ง 1. ส งเสร มสโมสรท กท าน ซ งถ อเป นต วแทน ของท งคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม เป น ต วอย างในการแต งกายท ถ กต องให แก บ คคลอ น รวมถ งม บ คล กภาพท ด ก ม ความส าค ญ 2. รณรงค ให แต งกายถ กต องตามระเบ ยบ อาท เช น (1) การรณรงค โดยใช ท เป น แบบอย างให ก บผ อ นได ท าการประชาส มพ นธ (2) ท า spot โฆษณา แล วเป ดท โรงอาหารเพ อให เก ดการซ ม ซ บ และ (3) เส ยงตามสายในช วงเช า กลางว น และ เย น เป นต น ด านท 2 ด านการวางแผนและการกระจายงาน ป ญหา 1. การกระจายงาน เน องจากป การศ กษา 2554 ม หลายก จกรรมเก ด ป ญหามากเช น ความล าช า สมาช กไม ทราบ ก าหนดการ ขาดความเป นระบบ เป นต น อ นเป นผล เน องมาจากไม ม การกระจายงาน เพ อให ท กคนได ม ส วนร วม ขาดผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ท าให ก จกรรม น นไม ประสบความส าเร จเท าท ควร 2. การวางแผนงาน ขาดการเตร ยมวาระการประช ม จ งท าให ไม ม การ วางแผนงานท ช ดเจนและเหมาะสม รวมถ งขาดการ แจ งผลสร ปของก จกรรมเพ อประเม นข อด และข อเส ย จ งท าให ไม สามารถด าเน นก จกรรมต อไปได อย าง เต มท แนวทางการปร บปร ง 1. มอบหมายงาน หร อ ต าแหน งแก ท ก สาขาว ชาอย างเหมาะสม เพ อเป นการกระจายงานและ ประชาส มพ นธ ก จกรรมในแต ละโครงการได เป นอย างด 2. เพ มความช ดเจนของสมาช กสโมสรด วย การจ ดท าบ ตรสมาช ก 3. เม อทราบโครงการต างๆแล วควรร บจ ดการประช ม เพ อแจ งให ผ เก ยวข องร บทราบ 1. ควรม การวางแผนการประช มในการจ ดก จกรรม ล วงหน า เพ อสามารถจ ดเตร ยมส งต างๆ ได อย าง เหมาะสม รวมถ งการด าเน นงานอย างเป นระบบ เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 5

6 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ด านท 3 ด านระยะเวลาและการจ ดโครงการ ป ญหา 1. ระยะเวลาและการจ ดก จกรรม โครงการในแต ละป การศ กษาน น ม อย หลายโครงการด วยก น แต บางโครงการก ย ดเย อ หร อ ส น มาก เก นไป ไม เหมาะสม เช น โครงการก ฬาส เท ยนก จกรรมน นม อย หลายส วน อ ดแน นก นมาก เป นต น แนวทางการปร บปร ง 1. ควรม การปร บระยะเวลาให เหมาะสม แต ละโครงการใหม ท งหมด เพ อการจ ด ก จกรรมท เหมาะสมและเก ดประโยชน ส งส ด 2. ควรม การจ ดล าด บงานในการจ ด โครงการให เหมาะสม 3. ควรม การจ ดก จกรรมรวมให มากข น เพ อส งเสร มให เก ดการปฏ ส มพ นธ ระหว างภายในคณะ ให ม ความ สาม คค ในหม คณะ ด านท 4 ด านการได ร บการสน บสน นจากคณาจารย ของคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ญหา 1. ขอเวลาเร ยน ในการจ ดก จกรรมบางคร ง ไม สามารถขอเวลาเร ยนได ท าให งานขาดความ ต อเน อง ท าให เก ดความเส ยหายในหลายส วนท ง บ คลากร งบประมานท จะต องจ ายไปทดแทน ค าเส ยหาย ไม เป นไปตามแผนงานท วางไว เป นต น 2. อาจารย ในคณะไม เห นความส าค ญก บการท า ก จกรรมของ และไม ให ความร วมม อในการ เข าร วมก จกรรมเท าท ควร ด านท 5 ด านการให ความร วมม อด านก จกรรมของ ป ญหา 1. การให ความร วมม อด านก จกรรม ขาด บ คลากรท จะเข ามาท าหน าท น อย างจร งจ ง เน องจาก ขาดการประชาส มพ นธ ด งด ดให ท กๆ สาขาว ชา เข าร วมท าก จกรรมเป นต วแทนท างาน แนวทางการปร บปร ง 1. ค าน งถ งการเร ยนเป นส าค ญ 2. เจรจาต อรองก บสถานท จ ดก จกรรม และค าน งถ ง ความเส ยหายในวงกว าง ท งเร องงบประมานและ ช อเส ยง 3. หาต วแทนท สามารถไปท าก จกรรมน นๆแทนได 4. อยากให อาจารย ให ความส าค ญก บการท าก จกรรม ของมากท น แนวทางการปร บปร ง 1. ด งต วแทนท กสาขาว ชาเข าร วมสโมสร ท งจากการช กชวนจากเพ อน ร นพ ร นน อง และคณาจารย 2. ประชาส มพ นธ อย างท วถ ง เพ อท กคน สามารถร บทราบข าวสารก จกรรรมต างๆได - ต วแทนสโมสร ต องเปร ยบเสม อนกระบอกเส ยงใน การกระจายข าวก จกรรมต างๆได - ประชาส มพ นธ ตามบอร ดและล ฟต ซ งเป นสถานท เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 6

7 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ท สามารถร บทราบได ช ดเจน - จ ดท าหน าเพจไลค facebook ของสโมสร เพ อเป นการประชาส มพ นธ ก จกรรมใน สโมสรและภายในคณะ - จ ดให ม เส ยงตามสาย โดยอาจจะจ ดหาผ ท ม ความสามารถในด านน เม อช วยประชาส มพ นธ ในเวลา ช วงเช า กลางว น หร อ เย น เป นต น 3. ม ส งตอบแทนให ก บผ ท ท าก จกรรมสโมสร เพ อเป นการให ก าล งใจคนท างาน เช น - เก ยรต บ ตร - transcript ก จกรรม - สน บสน นด านการขอท น เช น แจ งความสารต างๆ ท เป นประโยชน ด านท 6 ด านการพ ฒนาสโมสร ป ญหา 1. พ ฒนาห องสโมสร ห องสโมสรย ง ไม สามารถใช ประโยชน ได อย างค มค า จ งควรได ร บการ ปร บปร งและพ ฒนา เพ อให เป นส วนรวมของสมาช ก แนวทางการปร บปร ง 1. ใช เป นสถานท ในการประช มย อย 2. หาเจ าหน าท ประจ าห องสโมสร เพ อให และสมาช กสามารถมาต ดต อสอบถามหร อ แจ งข าวสารได 3. เพ มสว สด การเช น คอมพ วเตอร ท ม ประส ทธ ภาพ เพ อใช ในการท างาน เป นต น ปร บปร งห องสโมสร ให น าเข าและน าสนใจ เป นห องท ท าก จกรรม ร วมก นของสมาช ก 4. จ ดให ม การรายงานข าวสารใหม ๆ อย เสมอ เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 7

8 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ แผนการด าเน นโครงการสโมสรคณะฯ ประจ าป การศ กษา 2555 ล าด บท โครงการ เด อนท จ ด 1 โครงการประช มส มมนา staff เช ยร เด อน พฤษภาคม-เด อนม ถ นายน โครงการน ทรรศการแสดงผลงานทางคร ศาสตร การ เด อนพฤษภาคม 2555 ออกแบบ 3 โครงการเช ยรห นยนต ABU เด อน ม ถ นายน โครงการว นไหว คร เด อน ม ถ นายน โครงการก จกรรมเพ อน อง ท กว นศ กร ตลอดเด อนม ถ นายน 6 โครงการร บขว ญน องใหม และบ าเพ ญประโยชน คณะ ฯ เด อน กรกฎาคม โครงการอบรมห นยนต เบ องต น เด อน กรกฎาคม โครงการท าบ ญสโมสร เด อน ส งหาคม โครงการฟ ตซอลส มพ นธ เด อน ส งหาคม โครงการก ฬาชอล กเกมส เด อน ก นยายน โครงการต อนร บบ ณฑ ตใหม เด อน ก นยายน โครงการปล กป าสร างฝายเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระ เด อน ต ลาคม เด อน พฤศจ กายน 2555 นางเจ าส ร ก ตต พระบรมราช น นาถ 13 โครงการค ายสอนน กประด ษฐ คร งท 4 เด อน ต ลาคม เด อน พฤศจ กายน โครงการแก วเจ าจอมคอนเทสต เด อน ธ นวาคม โครงการว นเด ก เด อน มกราคม 16 โครงการต อนร บบ ณฑ ตใหม เด อน มกราคม 17 โครงการส มมนา 4 เท ยน เด อน มกราคม 18 โครงการก ฬา 4 เท ยน เด อน ก มภาพ นธ 19 โครงการส มมนาสโมสร เด อน ม นาคม เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 8

9 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ แผนการด าเน นโครงการสโมสรคณะฯ ประจ าป การศ กษา ล าด บท ช อโครงการ ก าหนดการ/ สถานท จ ดโครงการ ระยะเวลาท จ ด 1 โครงการออกแบบประด ษฐ ห นยนต เพ อ เมษายน ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร เข าร วมการแข งข นห นยนต ส.ส.ท. ช ง แชมป ประเทศไทย 2 โครงการปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพ ห นยนต เพ อเข าร วมการแข งข น ABU ช ง ม ถ นายน ณ แจ งว ฒนะฮอลล ศ นย การค า เซ นทร ลพลาซ า แจ งว ฒนะ แชมป ประเทศไทย ประจ าป 3 โครงการเช ยรห นยนต ABU ม ถ นายน ณ แจ งว ฒนะฮอลล ศ นย การค า เซ นทร ลพลาซ า แจ งว ฒนะ 4 โครงการไหว คร เด อน กรกฎาคม คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม 5 โครงการเพ อน อง ม ถ นายน คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม 6 โครงการร บขว ญน องใหม แก วเจ าจอมและ บ าเพ ญประโยชน คณะ กรกฎาคม คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม และ หอประช มใหญ สถาบ นฯ 7 โครงการก ฬาชอล กเกมส คร งท 30 ส งหาคม สนามก ฬากลาง สจล. 8 โครงการท าบ ญเม องเก า และพ ฒนา สโมสร ส งหาคม คณะคร ศาสตร และว ดเก า จ งหว ด พระนครศร อย ธยา 9 โครงการออกแบบและประด ษฐ ห นยนต ส งหาคม คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม 10 โครงการค ายสอนน กประด ษฐ คร งท 6 ต ลาคม โรงเร ยนคลองหาดพ ทยาคม ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก ว 11 โครงการค ายคร ศาสตร เกษตรอาสา ต ลาคม โรงเร ยนบ านห วยไคร ต าบลคลอง หาด อ าเภอคลองหาด จ งหว ด สระแก ว 12 โครงการต อนร บบ ณฑ ตใหม พฤศจ กายน คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และคณะ คร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 13 โครงการส มมนาสโมสรช ดใหม ประจ าป การศ กษา พฤศจ กายน และ เด อน ธ นวาคม อ ทยานแห งชาต น าหนาว งจ งหว ด เพชรบ รณ 14 โครงการส มมนาก ฬาส เท ยน ธ นวาคม, ณ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. มกราคม และ ก มภาพ นธ โครงการก ฬาส เท ยน ก มภาพ นธ 2557 สนามก ฬากลาง สจล. เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 9

10 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ แผนพ ฒนา ประจ าป 2555 เพ อให สามารถประเม นต วบ งช ความส าเร จตามข อ 3) ได ช ดเจน จ งจ ดท าแผนด าเน นงานโดยจ ดกล ม โครงการ/ก จกรรมตามประเภทก จกรรมท ก าหนดในต วบ งช 3.2 ประเภทท 1 ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ล าด บ ท ช อโครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา การด าเน น ก จกรรม 1 โครงการออกแบบประด ษฐ ห นยนต เพ อเข าร วมการ แข งข นห นยนต ส.ส.ท. ช ง แชมป ประเทศไทย 1. ผ เข าร วมโครงการ 20 คน 2. ผ เข าร วมม ความ พ งพอใจ เมษายน ค ณว ฒ ตาม มคอ. ผ ร บผ ดชอบ ช มน มน ก ประด ษฐ 2 โครงการปร บปร งและเพ ม ประส ทธ ภาพห นยนต เพ อ เข าร วมการแข งข น ABU ช งแชมป ประเทศไทย ประจ าป 1. ผ เข าร วมโครงการ 20 คน 2. ผ เข าร วมม ความ พ งพอใจ ม ถ นายน ช มน มน ก ประด ษฐ 3 โครงการออกแบบและ ประด ษฐ ห นยนต 4 โครงการส มมนาสโมสร ช ดใหม ประจ าป การศ กษา 5 โครงการส มมนาก ฬาส เท ยน 1. ผ เข าร วมโครงการ 20 คน 2. ผ เข าร วมม ความ พ งพอใจ 1. ผ เข าร วมโครงการ 60 คน 2. ผ เข าร วมม ความ พ งพอใจ 1. ผ เข าร วมโครงการ 100 คน 2. ผ เข าร วมม ความ พ งพอใจ ส งหาคม พฤศจ กายน และ ธ นวาคม ธ นวาคม, มกราคม และ ก มภาพ นธ 2557 ช มน มน ก ประด ษฐ เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 10

11 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ประเภทท 2 ก จกรรมก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ ล าด บ ท ช อโครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา การด าเน น ก จกรรม 1 โครงการก ฬาชอล ก เกมส คร งท ผ เข าร วมโครงการ 623 คน 2 โครงการก ฬาส เท ยน 1. ผ เข าร วมโครงการ 800 คน 3 โครงการเช ยรห นยนต ABU 1. ผ เข าร วมโครงการ20 คน ส งหาคม ก มภาพ นธ 2557 ม ถ นายน ประเภทท 3 ก จกรรมบ าเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม ล าด บ ท ช อโครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา การด าเน น 1 โครงการค ายสอนน ก ประด ษฐ คร งท 6 2 โครงการค ายคร ศาสตร เกษตรอาสา 1. ผ เข าร วมโครงการ 40 คน 1. ผ เข าร วมโครงการ 42 คน ก จกรรม ต ลาคม ต ลาคม ประเภทท 4 ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม ล าด บ ท ช อโครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา การด าเน น 1 โครงการไหว คร 1. ผ เข าร วมโครงการ 500 คน 2 โครงการต อนร บ บ ณฑ ตใหม 1. ผ เข าร วมโครงการ 500 คน 3 โครงการเพ อน อง 1. ผ เข าร วมโครงการ 570 คน ก จกรรม กรกฎาคม พฤศจ กายน ม ถ นายน ค ณว ฒ ตาม มคอ. ผ ร บผ ดชอบ ช มน มน ก ประด ษฐ ค ณว ฒ ตาม มคอ. ผ ร บผ ดชอบ ช มน มน ก ประด ษฐ ช มน มคร ศาสตร เกษตร ค ณว ฒ ตาม มคอ. ผ ร บผ ดชอบ เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 11

12 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ประเภทท 5 ก จกรรมส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ล าด บ ท ช อโครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา การด าเน น ก จกรรม 1 โครงการท าบ ญเม อง เก า และพ ฒนาสโมสร 1. ผ เข าร วมโครงการ 41 คน ส งหาคม ค ณว ฒ ตาม มคอ. ผ ร บผ ดชอบ โครงการร บขว ญน อง ใหม แก วเจ าจอมและ บ าเพ ญประโยชน คณะ 1. ผ เข าร วมโครงการ 574 คน กรกฎาคม เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 12

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ช อโครงการ การพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย เพ อการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ แผนงาน พ ฒนาและยกระด บค ณภาพโรงเร ยนขนาดเล ก ผ ร บผ ดชอบ นางจ รภ ทร พงศ พ ทธ ร จ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ล กษณะโครงการ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม

หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม 9 หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม ความเป นมา จากนโยบายการด าเน นงานของส าน กงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ ม งเน นการจ ดการศ กษา เพ #อพ ฒนาด านอาช พใน กล มอาช พ ประกอบด วย อาช พด านเกษตรกรรม

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร ในโครงการกองท นการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ก. ข อม ลท วไปของโครงการ 1. ช อโครงการ โครงการพ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ 1. ประเภทโครงการ 1.1 การบร การว ชาการแก ส งคม 1.2 ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช งาน Excel สาหร บว ศวกร 3. กล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information