แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ประจ าป การศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ประจ าป การศ กษา 2556"

Transcription

1 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ประจ าป การศ กษา งานก จการ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาท ส งเสร มผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF) เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 1

2 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ แผนพ ฒนาก จกรรม 5 ด าน ป การศ กษา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF) ความจ าเป นและเหต ผล : คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ร บผ ดชอบจ ด การศ กษาในหล กส ตรคร ศาสตร อ ตสาหกรรมบ ณฑ ต (หล กส ตร 5 ป ) ม การด าเน นการในการพ ฒนาหล กส ตรให เป นไปตามกรอมมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ครบท กหล กส ตรในป พ.ศ ท งน ท กหล กส ตร ได ก าหนดผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐาน 5 ด าน โดยม รายละเอ ยด ด งน 1. ด านค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ม ว น ย อดทน และร บผ ดชอบในการพ ฒนาตนเอง และว ชาช พให ท นต อการพ ฒนาทาง ว ทยาการ เศรษฐก จ ส งคม และการเม องอย เสมอ ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ยอมร บความเป นประชาธ ปไตย และปฏ บ ต ตนท ามกลางความ แตกต างได อย างเหมาะสม 2. ด านความร 2.1 เข าใจเก ยวก บแนวค ดพ นฐาน หล กการจ ดการศ กษา และว ชาช พคร 2.2 เข าใจเก ยวก บทฤษฎ การเร ยนร หล กการสอน ท กษะการสอน ความส มพ นธ ระหว างเน อหา และว ธ สอน การออกแบบการสอนท สอดคล องก บว ยและพ ฒนาการของผ เร ยน และการจ ดการช นเร ยนเพ อ สน บสน นการเร ยนร 2.3 เข าใจเก ยวก บจ ตว ทยาส าหร บคร พ ฒนาการ ธรรมชาต และว ธ การเร ยนร ตามความ หลากหลายของผ เร ยน และปร บว ธ สอนให สามารถตอบสนองความแตกต างของผ เร ยน 2.4 เข าใจเก ยวก บการว ดและประเม นผล (authentic assessment) หลากหลายร ปแบบ และ ตระหน กถ งความส าค ญของการใช การว ดและประเม นผลในการรายงานความก าวหน าในการเร ยนร และพ ฒนา ค ณภาพการเร ยนร ของผ เร ยน 2.5 เข าใจเก ยวก บนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทางการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการ เร ยนร ของผ เร ยน 2.6 เข าใจเก ยวก บการพ ฒนาหล กส ตรเพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ของผ เร ยน 2.7 เข าใจเก ยวก บการว จ ยทางการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ของผ เร ยน 3. ด านท กษะทางป ญญา 3.1 สามารถค ด ค นหา ท าความเข าใจ ข อม ล ข อเท จจร ง จากแหล งข อม ลท หลากหลายเพ อน าไป ประย กต ใช ในการพ ฒนาผ เร ยน ว ชาช พช มชน และพ ฒนาตนเองให เป นบ คคลแห งการเร ยนร 3.2 สามารถค ด ว เคราะห ส งเคราะห และบร ณาการแนวค ด หล กการ ทฤษฏ ท เก ยวข องก บการ จ ดการศ กษา ไปใช ในการสร างสรรค นว ตกรรมหร อองค ความร ใหม เพ อพ ฒนาผ เร ยน ว ชาช พ และช มชน 3.3 สามารถค ดสะท อน (reflective thinking) เก ยวก บผลของการว ดและประเม นผล ผลของ การว จ ยทางการศ กษา และผลของการพ ฒนาหล กส ตร เพ อพ ฒนาผ เร ยนและว ชาช พ เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 2

3 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ 4. ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ม ความร บผ ดชอบต อการเร ยนร และการพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 4.2 สร างความส มพ นธ ท ด และตระหน กถ งความร บผ ดชอบร วมก นระหว างตนเองก บ คร เพ อน ผ ปกครอง ช มชน และม ความเป นก ลยาณม ตร 4.3 ม ภาวะผ น าและผ ตามท ด ในการท างานร วมก บผ อ น โดยย ดม นในระบบค ณธรรม 5. ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 สามารถใช ภาษาพ ด ภาษาเข ยน ในการส อสารและจ ดการเร ยนการสอน 5.2 สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนร ส บค นข อม ลอย างเป นระบบ และถ ายทอด สารสนเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.3 สามารถแสวงหา ประมวล ประเม น และประย กต ใช สารสนเทศในการพ ฒนาตนเอง ผ เร ยน และการปฏ บ ต งาน 5.4 สามารถใช พ นฐานทางคณ ตศาสตร และสถ ต ในการว เคราะห และน าเสนอข อม ลเก ยวก บการ จ ดการศ กษา ในการพ ฒนาให เก ดผลการเร ยนร ท ง 5 ด านน นคงไม อาจด าเน นการได อย างม ประส ทธ ผล ครบถ วนจากการด าเน นก จกรรมการเร ยนการสอนตามหล กส ตรเฉพาะในช นเร ยนเพ ยงอย างเด ยวได จ ง จ าเป นต องม ก จกรรมเสร มหล กส ตรท ด าเน นการหล กส ตร สาขาว ชาท ร บผ ดชอบหล กส ตร รวมท งก จกรรมอ นๆ ท ด าเน นการโดยคณะ และสถาบ น โดยส วนานก จการ สภา องค กร สโมสร ประจ าแต ล ะคณะ เพ อจะเป นก จกรรมส วนเสร มให ท เข าร วมม โอกาสได พ ฒนาสต ป ญญา ส งคม อารมณ ร างกายและค ณธรรมจร ยธรรมสอดคล องก บค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 5 ด านข างต น ประกอบก บในต วบ งช ท ก าหนดไว ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ซ งได ก าหนดมาตรฐานการ ด าเน นการท ส าค ญ ค อ 1) หล กส ตรจ ดท าแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาท ส งเสร มผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ท กด าน 2) ม ก จกรรมให ความร และท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก 3) ม การส งเสร มให น าความร ด านการประก นค ณภาพไปใช ในการจ ดก จกรรมท ด าเน นการโดยอย างน อย 5 ประเภท จากก จกรรมต อไปน - ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค - ก จกรรมก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ - ก จกรรมบ าเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม - ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม - ก จกรรมส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม 4) ม การสน บสน นให สร างเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพภายในสถาบ นและระหว างสถาบ น และม ก จกรรมร วมก น เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 3

4 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ด งน น ในป การศ กษา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม จ งจ ดท าแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ให ม ความสอดคล องก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยม ว ตถ ประสงค ด งน ว ตถ ประสงค 1) เพ อพ ฒนาความร และเพ มพ นประสบการณ ให 2) เพ อพ ฒนาในด าน ร างกาย อารมณ ส งคม สต ป ญญา บ คล กภาพ ตลอดจนค ณล กษณะ ของบ ณฑ ตท พ งประสงค ได แก ค ณธรรม จร ยธรรม ความร ท กษะทางป ญญา ท กษะความส มพ นธ ระหว าง บ คคลและความร บผ ดชอบ 3) เพ อส งเสร มให ม จ ตสาธารณะ ร จ กเส ยสละในการบ าเพ ญประโยชน เพ อส วนรวม และ แก ป ญหาเป น 4) เพ อสน บสน นให ท าน บ าร งและส บทอดศ ลปะ ว ฒนธรรมไทยท ด งาม อ กท งประย กต ใช ว ฒนธรรมต างชาต ให สอดคล องก บบร บทของว ฒนธรรมไทย 5) เพ อส งเสร มให ม ความร ความเข าใจ และใช ท กษะด านการประก นค ณภาพ และวงจร ค ณภาพ PDCA ในการด าเน นก จกรรม 6) เพ อส งเสร ม และสน บสน นให สร างเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพท งภายในและภายนอกคณะฯ และสถาบ นฯ 7) เพ อพ ฒนาให เป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน ม ความร ค ค ณธรรม และร กษ ท องถ น สอดคล องก บ เอกล กษณ ของคณะ และสถาบ นฯ 8) เพ อส งเสร มกระบวนการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การช มชน และบร หารจ ดการ ท เน นการ พ ฒนาและใช เทคโนโลย สน บสน นการด าเน นงาน และการให บร การว ชาการเพ อพ ฒนาว ชาช พ และด ารงช ว ต ท องถ น สอดคล องตามเอกล กษณ ของหมาว ทยาล ย ผลการส มมนาสโมสร ป การศ กษา 2555 จากการจ ดโครงการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ได จ ดข นระหว างว นท 9 11 ม นาคม 2555 ณ เพเสม ดว ลล า อ าเภอเม อง จ งหว ดระยอง โดยม คณะกรรมการสโมสรท งช ดเก า ป การศ กษา 2555 และคณะกรรมการสโมสร ใหม ป การศ กษา และต วแทนเข าร วมส มมนา โดยม การบรรยายและท าความเข าใจ เร อง นโยบายการจ ดก จกรรมของคณะฯ และสถาบ นฯ การพ ฒนาก จกรรมเม อก าวเข าส ประชาคม อาเซ ยน การประก นค ณภาพการศ กษา (โดยรองคณบด ) การเข ยนแผนการจ ดโครงการ ประจ าป การศ กษา การอน ม ต โครงการและการสร ปโครงการ และการจ ดก จกรรมให ครบกระบวนการ PDCA (โดย น กว ชาการศ กษา) เป นต น ซ งได ม การสร ปและทบทวนจากป ญหาท พบในการด าเน นงานก จกรรมในป ท ผ านมา เพ อประกอบการต ดส นใจจ ดก จกรรมให ม ความเหมาะสมและสอดคล องก บนโยบายของคณะฯ สถาบ นฯ และ ก าหนดก จกรรมให สอดคล องก บค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 5 ด าน ร วมก บการจ ดโครงการของคณะฯ รวมท งการประก นค ณภาพการศ กษา โดยม การอภ ปรายกล ม ม ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการสโมสร ท งสองช ดและต วแทน โดยม ล าด บเป นด านๆ ด งน เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 4

5 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ด านท 1 ด านภาพล กษณ ของคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ญหา 1. การแต งกายและบ คล กภาพ เน องจากในอด ตคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมได เคยถ อว าเป นคณะท ม การแต งกายยอดเย ยม ถ กต อง ตามระเบ ยบสถาบ นมากท ส ด แต ในป จจ บ นขาดการ ส งเสร ม รณรงค หร อ ม มาตรการระเบ ยบอย างจร งจ ง ท าให ละเลยความม ระเบ ยบว น ยในด านการ แต งกายไปมาก แนวทางการปร บปร ง 1. ส งเสร มสโมสรท กท าน ซ งถ อเป นต วแทน ของท งคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม เป น ต วอย างในการแต งกายท ถ กต องให แก บ คคลอ น รวมถ งม บ คล กภาพท ด ก ม ความส าค ญ 2. รณรงค ให แต งกายถ กต องตามระเบ ยบ อาท เช น (1) การรณรงค โดยใช ท เป น แบบอย างให ก บผ อ นได ท าการประชาส มพ นธ (2) ท า spot โฆษณา แล วเป ดท โรงอาหารเพ อให เก ดการซ ม ซ บ และ (3) เส ยงตามสายในช วงเช า กลางว น และ เย น เป นต น ด านท 2 ด านการวางแผนและการกระจายงาน ป ญหา 1. การกระจายงาน เน องจากป การศ กษา 2554 ม หลายก จกรรมเก ด ป ญหามากเช น ความล าช า สมาช กไม ทราบ ก าหนดการ ขาดความเป นระบบ เป นต น อ นเป นผล เน องมาจากไม ม การกระจายงาน เพ อให ท กคนได ม ส วนร วม ขาดผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ท าให ก จกรรม น นไม ประสบความส าเร จเท าท ควร 2. การวางแผนงาน ขาดการเตร ยมวาระการประช ม จ งท าให ไม ม การ วางแผนงานท ช ดเจนและเหมาะสม รวมถ งขาดการ แจ งผลสร ปของก จกรรมเพ อประเม นข อด และข อเส ย จ งท าให ไม สามารถด าเน นก จกรรมต อไปได อย าง เต มท แนวทางการปร บปร ง 1. มอบหมายงาน หร อ ต าแหน งแก ท ก สาขาว ชาอย างเหมาะสม เพ อเป นการกระจายงานและ ประชาส มพ นธ ก จกรรมในแต ละโครงการได เป นอย างด 2. เพ มความช ดเจนของสมาช กสโมสรด วย การจ ดท าบ ตรสมาช ก 3. เม อทราบโครงการต างๆแล วควรร บจ ดการประช ม เพ อแจ งให ผ เก ยวข องร บทราบ 1. ควรม การวางแผนการประช มในการจ ดก จกรรม ล วงหน า เพ อสามารถจ ดเตร ยมส งต างๆ ได อย าง เหมาะสม รวมถ งการด าเน นงานอย างเป นระบบ เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 5

6 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ด านท 3 ด านระยะเวลาและการจ ดโครงการ ป ญหา 1. ระยะเวลาและการจ ดก จกรรม โครงการในแต ละป การศ กษาน น ม อย หลายโครงการด วยก น แต บางโครงการก ย ดเย อ หร อ ส น มาก เก นไป ไม เหมาะสม เช น โครงการก ฬาส เท ยนก จกรรมน นม อย หลายส วน อ ดแน นก นมาก เป นต น แนวทางการปร บปร ง 1. ควรม การปร บระยะเวลาให เหมาะสม แต ละโครงการใหม ท งหมด เพ อการจ ด ก จกรรมท เหมาะสมและเก ดประโยชน ส งส ด 2. ควรม การจ ดล าด บงานในการจ ด โครงการให เหมาะสม 3. ควรม การจ ดก จกรรมรวมให มากข น เพ อส งเสร มให เก ดการปฏ ส มพ นธ ระหว างภายในคณะ ให ม ความ สาม คค ในหม คณะ ด านท 4 ด านการได ร บการสน บสน นจากคณาจารย ของคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ญหา 1. ขอเวลาเร ยน ในการจ ดก จกรรมบางคร ง ไม สามารถขอเวลาเร ยนได ท าให งานขาดความ ต อเน อง ท าให เก ดความเส ยหายในหลายส วนท ง บ คลากร งบประมานท จะต องจ ายไปทดแทน ค าเส ยหาย ไม เป นไปตามแผนงานท วางไว เป นต น 2. อาจารย ในคณะไม เห นความส าค ญก บการท า ก จกรรมของ และไม ให ความร วมม อในการ เข าร วมก จกรรมเท าท ควร ด านท 5 ด านการให ความร วมม อด านก จกรรมของ ป ญหา 1. การให ความร วมม อด านก จกรรม ขาด บ คลากรท จะเข ามาท าหน าท น อย างจร งจ ง เน องจาก ขาดการประชาส มพ นธ ด งด ดให ท กๆ สาขาว ชา เข าร วมท าก จกรรมเป นต วแทนท างาน แนวทางการปร บปร ง 1. ค าน งถ งการเร ยนเป นส าค ญ 2. เจรจาต อรองก บสถานท จ ดก จกรรม และค าน งถ ง ความเส ยหายในวงกว าง ท งเร องงบประมานและ ช อเส ยง 3. หาต วแทนท สามารถไปท าก จกรรมน นๆแทนได 4. อยากให อาจารย ให ความส าค ญก บการท าก จกรรม ของมากท น แนวทางการปร บปร ง 1. ด งต วแทนท กสาขาว ชาเข าร วมสโมสร ท งจากการช กชวนจากเพ อน ร นพ ร นน อง และคณาจารย 2. ประชาส มพ นธ อย างท วถ ง เพ อท กคน สามารถร บทราบข าวสารก จกรรรมต างๆได - ต วแทนสโมสร ต องเปร ยบเสม อนกระบอกเส ยงใน การกระจายข าวก จกรรมต างๆได - ประชาส มพ นธ ตามบอร ดและล ฟต ซ งเป นสถานท เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 6

7 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ท สามารถร บทราบได ช ดเจน - จ ดท าหน าเพจไลค facebook ของสโมสร เพ อเป นการประชาส มพ นธ ก จกรรมใน สโมสรและภายในคณะ - จ ดให ม เส ยงตามสาย โดยอาจจะจ ดหาผ ท ม ความสามารถในด านน เม อช วยประชาส มพ นธ ในเวลา ช วงเช า กลางว น หร อ เย น เป นต น 3. ม ส งตอบแทนให ก บผ ท ท าก จกรรมสโมสร เพ อเป นการให ก าล งใจคนท างาน เช น - เก ยรต บ ตร - transcript ก จกรรม - สน บสน นด านการขอท น เช น แจ งความสารต างๆ ท เป นประโยชน ด านท 6 ด านการพ ฒนาสโมสร ป ญหา 1. พ ฒนาห องสโมสร ห องสโมสรย ง ไม สามารถใช ประโยชน ได อย างค มค า จ งควรได ร บการ ปร บปร งและพ ฒนา เพ อให เป นส วนรวมของสมาช ก แนวทางการปร บปร ง 1. ใช เป นสถานท ในการประช มย อย 2. หาเจ าหน าท ประจ าห องสโมสร เพ อให และสมาช กสามารถมาต ดต อสอบถามหร อ แจ งข าวสารได 3. เพ มสว สด การเช น คอมพ วเตอร ท ม ประส ทธ ภาพ เพ อใช ในการท างาน เป นต น ปร บปร งห องสโมสร ให น าเข าและน าสนใจ เป นห องท ท าก จกรรม ร วมก นของสมาช ก 4. จ ดให ม การรายงานข าวสารใหม ๆ อย เสมอ เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 7

8 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ แผนการด าเน นโครงการสโมสรคณะฯ ประจ าป การศ กษา 2555 ล าด บท โครงการ เด อนท จ ด 1 โครงการประช มส มมนา staff เช ยร เด อน พฤษภาคม-เด อนม ถ นายน โครงการน ทรรศการแสดงผลงานทางคร ศาสตร การ เด อนพฤษภาคม 2555 ออกแบบ 3 โครงการเช ยรห นยนต ABU เด อน ม ถ นายน โครงการว นไหว คร เด อน ม ถ นายน โครงการก จกรรมเพ อน อง ท กว นศ กร ตลอดเด อนม ถ นายน 6 โครงการร บขว ญน องใหม และบ าเพ ญประโยชน คณะ ฯ เด อน กรกฎาคม โครงการอบรมห นยนต เบ องต น เด อน กรกฎาคม โครงการท าบ ญสโมสร เด อน ส งหาคม โครงการฟ ตซอลส มพ นธ เด อน ส งหาคม โครงการก ฬาชอล กเกมส เด อน ก นยายน โครงการต อนร บบ ณฑ ตใหม เด อน ก นยายน โครงการปล กป าสร างฝายเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระ เด อน ต ลาคม เด อน พฤศจ กายน 2555 นางเจ าส ร ก ตต พระบรมราช น นาถ 13 โครงการค ายสอนน กประด ษฐ คร งท 4 เด อน ต ลาคม เด อน พฤศจ กายน โครงการแก วเจ าจอมคอนเทสต เด อน ธ นวาคม โครงการว นเด ก เด อน มกราคม 16 โครงการต อนร บบ ณฑ ตใหม เด อน มกราคม 17 โครงการส มมนา 4 เท ยน เด อน มกราคม 18 โครงการก ฬา 4 เท ยน เด อน ก มภาพ นธ 19 โครงการส มมนาสโมสร เด อน ม นาคม เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 8

9 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ แผนการด าเน นโครงการสโมสรคณะฯ ประจ าป การศ กษา ล าด บท ช อโครงการ ก าหนดการ/ สถานท จ ดโครงการ ระยะเวลาท จ ด 1 โครงการออกแบบประด ษฐ ห นยนต เพ อ เมษายน ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร เข าร วมการแข งข นห นยนต ส.ส.ท. ช ง แชมป ประเทศไทย 2 โครงการปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพ ห นยนต เพ อเข าร วมการแข งข น ABU ช ง ม ถ นายน ณ แจ งว ฒนะฮอลล ศ นย การค า เซ นทร ลพลาซ า แจ งว ฒนะ แชมป ประเทศไทย ประจ าป 3 โครงการเช ยรห นยนต ABU ม ถ นายน ณ แจ งว ฒนะฮอลล ศ นย การค า เซ นทร ลพลาซ า แจ งว ฒนะ 4 โครงการไหว คร เด อน กรกฎาคม คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม 5 โครงการเพ อน อง ม ถ นายน คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม 6 โครงการร บขว ญน องใหม แก วเจ าจอมและ บ าเพ ญประโยชน คณะ กรกฎาคม คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม และ หอประช มใหญ สถาบ นฯ 7 โครงการก ฬาชอล กเกมส คร งท 30 ส งหาคม สนามก ฬากลาง สจล. 8 โครงการท าบ ญเม องเก า และพ ฒนา สโมสร ส งหาคม คณะคร ศาสตร และว ดเก า จ งหว ด พระนครศร อย ธยา 9 โครงการออกแบบและประด ษฐ ห นยนต ส งหาคม คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม 10 โครงการค ายสอนน กประด ษฐ คร งท 6 ต ลาคม โรงเร ยนคลองหาดพ ทยาคม ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก ว 11 โครงการค ายคร ศาสตร เกษตรอาสา ต ลาคม โรงเร ยนบ านห วยไคร ต าบลคลอง หาด อ าเภอคลองหาด จ งหว ด สระแก ว 12 โครงการต อนร บบ ณฑ ตใหม พฤศจ กายน คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และคณะ คร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 13 โครงการส มมนาสโมสรช ดใหม ประจ าป การศ กษา พฤศจ กายน และ เด อน ธ นวาคม อ ทยานแห งชาต น าหนาว งจ งหว ด เพชรบ รณ 14 โครงการส มมนาก ฬาส เท ยน ธ นวาคม, ณ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. มกราคม และ ก มภาพ นธ โครงการก ฬาส เท ยน ก มภาพ นธ 2557 สนามก ฬากลาง สจล. เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 9

10 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ แผนพ ฒนา ประจ าป 2555 เพ อให สามารถประเม นต วบ งช ความส าเร จตามข อ 3) ได ช ดเจน จ งจ ดท าแผนด าเน นงานโดยจ ดกล ม โครงการ/ก จกรรมตามประเภทก จกรรมท ก าหนดในต วบ งช 3.2 ประเภทท 1 ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ล าด บ ท ช อโครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา การด าเน น ก จกรรม 1 โครงการออกแบบประด ษฐ ห นยนต เพ อเข าร วมการ แข งข นห นยนต ส.ส.ท. ช ง แชมป ประเทศไทย 1. ผ เข าร วมโครงการ 20 คน 2. ผ เข าร วมม ความ พ งพอใจ เมษายน ค ณว ฒ ตาม มคอ. ผ ร บผ ดชอบ ช มน มน ก ประด ษฐ 2 โครงการปร บปร งและเพ ม ประส ทธ ภาพห นยนต เพ อ เข าร วมการแข งข น ABU ช งแชมป ประเทศไทย ประจ าป 1. ผ เข าร วมโครงการ 20 คน 2. ผ เข าร วมม ความ พ งพอใจ ม ถ นายน ช มน มน ก ประด ษฐ 3 โครงการออกแบบและ ประด ษฐ ห นยนต 4 โครงการส มมนาสโมสร ช ดใหม ประจ าป การศ กษา 5 โครงการส มมนาก ฬาส เท ยน 1. ผ เข าร วมโครงการ 20 คน 2. ผ เข าร วมม ความ พ งพอใจ 1. ผ เข าร วมโครงการ 60 คน 2. ผ เข าร วมม ความ พ งพอใจ 1. ผ เข าร วมโครงการ 100 คน 2. ผ เข าร วมม ความ พ งพอใจ ส งหาคม พฤศจ กายน และ ธ นวาคม ธ นวาคม, มกราคม และ ก มภาพ นธ 2557 ช มน มน ก ประด ษฐ เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 10

11 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ประเภทท 2 ก จกรรมก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ ล าด บ ท ช อโครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา การด าเน น ก จกรรม 1 โครงการก ฬาชอล ก เกมส คร งท ผ เข าร วมโครงการ 623 คน 2 โครงการก ฬาส เท ยน 1. ผ เข าร วมโครงการ 800 คน 3 โครงการเช ยรห นยนต ABU 1. ผ เข าร วมโครงการ20 คน ส งหาคม ก มภาพ นธ 2557 ม ถ นายน ประเภทท 3 ก จกรรมบ าเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม ล าด บ ท ช อโครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา การด าเน น 1 โครงการค ายสอนน ก ประด ษฐ คร งท 6 2 โครงการค ายคร ศาสตร เกษตรอาสา 1. ผ เข าร วมโครงการ 40 คน 1. ผ เข าร วมโครงการ 42 คน ก จกรรม ต ลาคม ต ลาคม ประเภทท 4 ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม ล าด บ ท ช อโครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา การด าเน น 1 โครงการไหว คร 1. ผ เข าร วมโครงการ 500 คน 2 โครงการต อนร บ บ ณฑ ตใหม 1. ผ เข าร วมโครงการ 500 คน 3 โครงการเพ อน อง 1. ผ เข าร วมโครงการ 570 คน ก จกรรม กรกฎาคม พฤศจ กายน ม ถ นายน ค ณว ฒ ตาม มคอ. ผ ร บผ ดชอบ ช มน มน ก ประด ษฐ ค ณว ฒ ตาม มคอ. ผ ร บผ ดชอบ ช มน มน ก ประด ษฐ ช มน มคร ศาสตร เกษตร ค ณว ฒ ตาม มคอ. ผ ร บผ ดชอบ เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 11

12 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา คณะคร ฯ ประเภทท 5 ก จกรรมส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ล าด บ ท ช อโครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา การด าเน น ก จกรรม 1 โครงการท าบ ญเม อง เก า และพ ฒนาสโมสร 1. ผ เข าร วมโครงการ 41 คน ส งหาคม ค ณว ฒ ตาม มคอ. ผ ร บผ ดชอบ โครงการร บขว ญน อง ใหม แก วเจ าจอมและ บ าเพ ญประโยชน คณะ 1. ผ เข าร วมโครงการ 574 คน กรกฎาคม เอกสารประกอบการส มมนาสโมสร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. 12

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป.

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. (ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. ----------------------------- เพ อให การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนทหารป

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ยแม ฮ องสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ

แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ยแม ฮ องสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล

รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล โดย สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา ธ นวาคม 2554 สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 องค การบร หารส วนต าบลยางน ากล ดใต อ าเภอหนองหญ าปล อง จ งหว ดเพชรบ ร ค าน า แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนต าบล ยางน

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ มกราคม 2556 ก ค าน า จากท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 ได ระบ ว า ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

www.kroobannok.com ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น

www.kroobannok.com ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น ประเภทผลงานนว ตกรรม รองผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม ระด บประถมศ กษา ผ เสนอผลงานนว ตกรรม นายหารศ ก ภาระห นต รองผ อานวยการชานาญการ

More information

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 1 เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก 2 ค าน า เอกสาร ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก พ.ศ.2556 เล มน เป นค ม อท ใช ส าหร บการประก

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร - 1 คานา เด มการด าเน นงานก จกรรมพ ฒนาน กศ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information