โครงการส มมนา ********************* ๑. หล กการและเหต ผล

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการส มมนา ********************* ๑. หล กการและเหต ผล"

Transcription

1 โครงการส มมนา เร อง แนวทางการส งเสร มการปฏ บ ต ตามมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรมข าราชการพลเร อน จ ดโดย ศ นย ส งเสร มจร ยธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน สาน กงาน ก.พ. ๑. หล กการและเหต ผล ********************* ๑.๑ การพ ฒนามาตรฐานจร ยธรรมในภาคร ฐ ย อมต องอาศ ยป จจ ย ๒ ส วนประกอบก น ส วนแรก ค อ การพ ฒนาจร ยธรรมในระด บต วบ คคลให เป นผ ท ปรารถนาจะเห นความถ กต องเป นธรรม ม ท ศนคต ท พร อมจะท างานเพ อตอบสนองต อความต องการของประชาชน รวมท งส งเสร มให เก ดการร กษา จร ยธรรมให คงอย ในตนจนกลายเป นด านหล กของการปฏ บ ต งาน ส วนท สอง ค อ การพ ฒนาในระด บองค กร ให เป นองค กรท ม นโยบายและกลไกการท างานเพ อข บเคล อนการพ ฒนาจร ยธรรมข าราชการอย างเป นระบบ ม การจ ดท าย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การด านจร ยธรรม ม ระบบการยกย องส งเสร มผ ประพฤต ด และลงโทษ ผ กระทาผ ด เป นองค กรท ใสสะอาดปราศจากคอร ร ปช นในท กระด บ รวมท งม ความโปร งใสและตรวจสอบได ๑.๒ ประมวลจร ยธรรมข าราชการพลเร อนได ก าหนดให ม องค กรค มครองจร ยธรรมใน ส วนราชการ ซ งประกอบด วย คณะกรรมการจร ยธรรม ห วหน าส วนราชการ และกล มงานค มครองจร ยธรรม เพ อทาหน าท สาค ญในการควบค ม กาก บ ส งเสร มและให คาปร กษาแนะนาเร องจร ยธรรม สอดส องด แลให ม การ ปฏ บ ต ตามจร ยธรรม รวมท งให การค มครองข าราชการซ งปฏ บ ต ตามประมวลจร ยธรรมน อย างตรงไปตรงมา จ งอาจกล าวได ว าเป นกลไกหล กท จะช วยยกระด บองค กรไปส การเป นองค กรจร ยธรรมและส งเสร มจร ยธรรม ของข าราชการได อย างใกล ช ดและต อเน อง ๑.๓ จากการประเม นการปฏ บ ต ตามประมวลจร ยธรรมขององค กรค มครองจร ยธรรมประจ า ส วนราชการในระหว างป ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ พบว าคณะกรรมการจร ยธรรมในหลายส วนราชการย งต องการการ สน บสน นท งในด านร ปแบบและว ธ การท างานรวม รวมถ งการม เวท ส อสารแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างก น ผ ปฏ บ ต งานในกล มงานค มครองจร ยธรรมย งต องการความร และประสบการณ ในการส งเสร มจร ยธรรม ห วหน า ส วนราชการย งไม ค อยม บทบาทในการกระต น ส งเสร มการปฏ บ ต ตามมาตรฐานทางจร ยธรรม และข าราชการ ย งขาดความร ความเข าใจและไม เห นความสาค ญอย างเพ ยงพอในการปฏ บ ต ตามมาตรฐานทางจร ยธรรม ๑.๔ ก.พ. ในฐานะองค การกลางบร หารทร พยากรบ คคล และองค กรค มครองจร ยธรรมตาม ประมวลจร ยธรรม ซ งม บทบาทส าค ญย งในการควบค ม ก าก บ ส วนราชการให ม การปฏ บ ต ตามจร ยธรรม รวมท งการส งเสร ม เผยแพร ปล กฝ งจร ยธรรมให เป นท ร บทราบก นอย างกว างขวาง จ งเห นควรให ส าน กงาน ก.พ. เร งร ดดาเน นการสร างเสร มศ กยภาพขององค กรค มครองจร ยธรรมในส วนราชการให เป นองค กรท เข มแข ง ม ศ กยภาพเพ ยงพอท จะกระต น ช นา และเป นท ปร กษาของข าราชการและส วนราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ

2 - ๒-๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อเสร มสร างศ กยภาพขององค กรค มครองจร ยธรรมประจ าส วนราชการให ม แนวทางใน การส งเสร มมาตรฐานทางจร ยธรรมข าราชการอย างต อเน องและปรากฏผลอย างเป นร ปธรรม ๒.๒ ให ค าปร กษาแนะน าและต ดตามความก าวหน าของการด าเน นงานขององค กรค มครอง จร ยธรรมประจาส วนราชการ ๒.๓ ส งเสร มส วนราชการให สามารถเป นต วอย างการดาเน นงานแก ส วนราชการอ นได ๓. กล มเป าหมาย/ว นท จ ดส มมนา ห วหน ากล มงานค มครองจร ยธรรมประจาส วนราชการ เจ าหน าท กล มงานค มครองจร ยธรรมและ เจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานเก ยวข องก บการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมจานวน ๒๖๘-๒๘๐ คน คร งท กระทรวง จานวนกรม จานวน (คน) ว นท จ ดส มมนา ๑ สาน กนายกร ฐมนตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงย ต ธรรม ๗๐ กรม ๒๘๐ คน ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงว ฒนธรรม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย กระทรวงแรงงาน หน วยงานอ สระ ๒ กระทรวงการคล ง กระทรวงพาณ ชย กระทรวงการต างประเทศ กระทรวงอ ตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กระทรวงพล งงาน กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงคมนาคม ๖๗ กรม ๒๖๘ คน ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ๔. ว ธ ดาเน นการ การส มมนาแลกเปล ยนความค ดเห น รวม ๒ คร ง ๕. สถานท จ ดส มมนา โรงแรมเดอะ ทว น ทาวเวอร ถนนรองเม อง เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๖. ผ ร บผ ดชอบโครงการ ศ นย ส งเสร มจร ยธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน สาน กงาน ก.พ. *********************

3 กาหนดการส มมนาคร งท ๑ เร อง แนวทางการส งเสร มการปฏ บ ต ตามมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรมข าราชการพลเร อน ว นจ นทร ท ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห องกษ ตร ย ศ ก ๒ ช น ๔ โรงแรมเดอะ ทว น ทาวเวอร ถนนรองเม อง เขตปท มว น กร งเทพมหานคร จ ดโดย ศ นย ส งเสร มจร ยธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน สาน กงาน ก.พ. ๐๘.๐๐-๐๘.๕๕ น. ลงทะเบ ยน *************************** ๐๘.๕๕ ๐๙.๐๐ น. กล าวรายงาน โดย นางสาวร งส มา จาร ภา ท ปร กษาระบบราชการ ๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น. นายนนท กร กาญจนะจ ตรา เลขาธ การ ก.พ. กล าวเป ดการส มมนา และให ท ศทางของส าน กงาน ก.พ.ในการส งเสร มมาตรฐาน ค ณธรรม จร ยธรรมในภาคร ฐ ๐๙.๑๐ ๑๐.๓๐ น. การบรรยายเร อง จร ยธรรมและธรรมาภ บาลเช งประย กต ในการเสร มสร าง ประส ทธ ภาพของพน กงานและองค กร : กรณ ศ กษา บร ษ ทบาธร มด ไซน จาก ด โดย ดร.ว ชรมงคล เบญจธนะฉ ตร ประธานกรรมการ บร ษ ทบาธร มด ไซน จาก ด ๑๐.๓๐ ๑๐.๔๕ น. พ กร บประทานเคร องด มและอาหารว าง ๑๐.๔๕ ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเร อง จร ยธรรมและธรรมาภ บาลเช งประย กต ในการเสร มสร าง ประส ทธ ภาพของพน กงานและองค กร : กรณ ศ กษาบร ษ ทบาธร มด ไซน (ต อ) ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ น. การนาเสนอและแลกเปล ยนเร ยนร การส งเสร มมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรม ข าราชการพลเร อน โดย กรมอนาม ย นางสาวช ต ภา วระว บ ล น ต กรชานาญการพ เศษ กล มงานค มครองจร ยธรรมประจากรมอนาม ย ๑๔.๐๐ ๑๕.๓๐ น. แนวทางการบ รณาการงานส งเสร มจร ยธรรมอย างม ประส ทธ ภาพ สาน กงาน ก.พ. : การสร างว ฒนธรรมองค กรเช งจร ยธรรม การประเม นมาตรฐานความโปร งใสและตรวจสอบได ของส วนราชการ หล กส ตรการเร ยนร ตามรอยพระย คลบาท : ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (เคร องด มและอาหารว างระหว างการประช ม) ๑๕.๓๐ ๑๖.๐๐ น. ตอบข อซ กถาม และป ดการประช ม ****************

4 กาหนดการส มมนาคร งท ๒ เร อง แนวทางการส งเสร มการปฏ บ ต ตามมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรมข าราชการพลเร อน ว นศ กร ท ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห องกษ ตร ย ศ ก ๒ ช น ๔ โรงแรมเดอะ ทว น ทาวเวอร ถนนรองเม อง เขตปท มว น กร งเทพมหานคร จ ดโดย ศ นย ส งเสร มจร ยธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน สาน กงาน ก.พ. ๐๘.๐๐-๐๘.๕๕ น. ลงทะเบ ยน *************************** ๐๙.๐๐ ๐๙.๑๐ น. กล าวต อนร บผ เข าส มมนา และเป ดการส มมนา โดย นางสาวร งส มา จาร ภา ท ปร กษาระบบราชการ ๐๙.๑๐ ๑๐.๓๐ น. การบรรยายเร อง จร ยธรรมและธรรมาภ บาลเช งประย กต ในการเสร มสร าง ประส ทธ ภาพของพน กงานและองค กร : กรณ ศ กษาบร ษ ทเอเช ย พร ซ ช น จาก ด (มหาชน) โดย นายส มฤทธ สว างคา ท ปร กษาบร ษ ทเอเซ ย พร ซ ช น จาก ด (มหาชน) และ ผ อานวยการสถาบ นสร างคนด บร ษ ทสร างคนด จาก ด ๑๐.๓๐ ๑๐.๔๕ น. พ กร บประทานเคร องด มและอาหารว าง ๑๐.๔๕ ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเร อง จร ยธรรมและธรรมาภ บาลเช งประย กต ในการเสร มสร าง ประส ทธ ภาพของพน กงานและองค กร : กรณ ศ กษาบร ษ ทเอเช ย พร ซ ช นฯ (ต อ) ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ ๑๕.๓๐ น. การนาเสนอและแลกเปล ยนเร ยนร การส งเสร มมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรม ข าราชการพลเร อน โดย กรมการขนส งทางบก นายจ ร ตม ว ศาลจ ตร รองอธ บด กรมการขนส งทางบก แนวทางการบ รณาการงานส งเสร มจร ยธรรมอย างม ประส ทธ ภาพ สาน กงาน ก.พ. : การสร างว ฒนธรรมองค กรเช งจร ยธรรม การประเม นมาตรฐานความโปร งใสและตรวจสอบได ของส วนราชการ หล กส ตรการเร ยนร ตามรอยพระย คลบาท : ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (เคร องด มและอาหารว างระหว างการประช ม) ๑๕.๓๐ ๑๖.๐๐ น. ตอบข อซ กถาม และป ดการประช ม **************** ประเด นการนาเสนอ

5 ประเด นการนาเสนอ เร อง จร ยธรรมและธรรมาภ บาลเช งประย กต ในการเสร มสร างประส ทธ ภาพ ของพน กงานและองค กร : กรณ ศ กษาบร ษ ท บาธร มด ไซน และ บร ษ ทเอเซ ย พร ซ ช น จาก ด *************************** ห วข อ รายละเอ ยด ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างศ กยภาพขององค กรค มครองจร ยธรรมประจ าส วนราชการ ให ม แนวทางในการ ส งเสร มมาตรฐานทางจร ยธรรมอย างต อเน องและปรากฏผลอย างเป นร ปธรรม กล มเป าหมาย ห วหน ากล มงานค มครองจร ยธรรม (รองห วหน าส วนราชการ ) เจ าหน าท กล มงานค มครอง จร ยธรรมและท เก ยวข อง จานวน ๒๖๘ คน ประเด นการ บรรยาย หล กการและแนวค ดท บร ษ ทนามาใช ในการสร างธรรมาภ บาล สร างคนค ณธรรม และสร าง ว ฒนธรรมองค กรด านจร ยธรรม การกาก บส งเสร มจร ยธรรมและธรรมาภ บาลในหน วยงาน - โครงสร าง/อ ตรากาล งของหน วยงานท ร บผ ดชอบภารก จด านจร ยธรรมและธรรมาภ บาล - การวางระบบ กลไกการกาก บด แล และการต ดตามประเม นผล - การนาพฤต กรรมจร ยธรรมมาประกอบในการบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ และต วอย างความสาเร จของการสร างองค กรธรรมาภ บาล และการปล กฝ งให พน กงานปฏ บ ต งานอย างม ค ณธรรม จร ยธรรม บทบาทของผ นาแต ละระด บในการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมและธรรมาภ บาลในองค กร บทสร ปความสาเร จท ได ร บ ว ธ การ บรรยาย ยกต วอย างกรณ ศ กษา อภ ปรายแลกเปล ยนความค ดเห นและตอบข อซ กถาม สถานท โรงแรมเดอะ ทว น ทาวเวอร ถนนรองเม อง เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ผ ประสานงาน นางสาวช ต มา เทศศ ร น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๐๖, ๐๘ ๕๒๒๑ ๓๒๓๒

6 ประเด นการนาเสนอ เร อง แนวทางการบ รณาการงานส งเสร มจร ยธรรมอย างม ประส ทธ ภาพ : กรมอนาม ย และกรมการขนส งทางบก ส งท ส งมาด วย ๒ ส งท ส งมาด วย ๒ *************************** ห วข อ รายละเอ ยด ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างศ กยภาพขององค กรค มครองจร ยธรรมประจ าส วนราชการ ให ม แนวทางในการ ส งเสร มมาตรฐานทางจร ยธรรมอย างต อเน องและปรากฏผลอย างเป นร ปธรรม กล มเป าหมาย ห วหน ากล มงานค มครองจร ยธรรม เจ าหน าท กล มงานค มครองจร ยธรรมและเจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานเก ยวข องก บการส งเสร มจร ยธรรมและความโปร งใส จานวน ๒๘๐ คน ประเด นการ ๑) ๑) เป าหมายและการให ความสาค ญในงานด านการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ความโปร งใส นาเสนอ ๒) และการป องก นการกระท าผ ด ๒) แนวทางการบ รณาการภารก จด านค ณธรรม จร ยธรรมท ได ร บมอบหมาย - การจ ดโครงสร างและอ ตรากาล งเพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน - บทบาทของคณะกรรมการจร ยธรรมประจาส วนราชการและ คณะทางานมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ - ร ปแบบและแนวทางการบ รณาการงานท ได ร บมอบหมาย ด านระบบ : การจ ดทามาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ การดาเน นการตาม ย ทธศาสตร การส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมและย ทธศาสตร ต อต านการ ท จร ตคอร ร ปช น ด านบ คคล : แนวทางการรณรงค ส งเสร มและปล กฝ งจ ตสาน กข าราชการตามประมวล จร ยธรรม จรรยาข าราชการ การป องก นการกระทาผ ดว น ยและการท จร ต ประพฤต ม ชอบ ฯลฯ - ต วอย างความสาเร จของการด าเน นการท เป นร ปธรรม - การขยายผลไปย งหน วยงานส วนภ ม ภาคและการประสานการดาเน นงานร วมก บจ งหว ด ๓) ป จจ ยความสาเร จในการส งเสร มจร ยธรรมในส วนราชการ ว ธ การ บรรยาย ยกต วอย างการดาเน นงาน ตอบข อซ กถามและแลกเปล ยนความค ดเห น สถานท โรงแรมเดอะ ทว น ทาวเวอร ถนนรองเม อง เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ผ ประสานงาน นางสาวช ต มา เทศศ ร น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ ศ นย ส งเสร มจร ยธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน สาน กงาน ก.พ. โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๐๖, ๐๘ ๕๒๒๑ ๓๒๓๒

7 ท ส งมาด วย ๒

8

9

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก คาน า นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ

More information

โครงการฝ กอบรมส มมนา หล กส ตร การเป นข าราชการท ด สาหร บข าราชการท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ร นท 15 ระหว างว นท 19-28 ส งหาคม ๒๕๕7 ป

โครงการฝ กอบรมส มมนา หล กส ตร การเป นข าราชการท ด สาหร บข าราชการท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ร นท 15 ระหว างว นท 19-28 ส งหาคม ๒๕๕7 ป โครงการฝ กอบรมส มมนา หล กส ตร การเป นข าราชการท ด สาหร บข าราชการท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ร นท 15 ระหว างว นท 19-28 ส งหาคม ๒๕๕7 ป งบประมาณ ๒๕๕7 -----------------------------------------------

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง...

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย หน า ๖ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการด าเน นงานศ นย ประสานงานองค การช มชน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบกรมการพ ฒนาช มชน ว าด วยการด าเน นงานศ นย ประสานงานองค กรช มชน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให เหมาะสมย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ก ค าน า การบร หารงานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ให ประสบความส

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553 ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด ข อม ลองค การ ว ส ยท ศน น าหล กธรรม เสร มสร างภ ม ค มก น สานส มพ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น

แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น คานา แผนบร หารความเส ยงฉบ บน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให เจ าหน าท ของสาน กงานป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น (สาน กงาน

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information