ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท

Size: px
Start display at page:

Download "ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท"

Transcription

1 แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ง ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร กล มย ทธศาสตร และแผน สป.

2 ค าน า ตามท ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ได จ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด ให เช อมโยงก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด เม อว นท มกราคม 2554 และน าไปใช เป นแนวทางในการขอต งงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ไปแล ว น น เน องจากได ม การปร บปร งร างแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด ในส วนท เก ยวข องก บภารก จด านส งคม ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จ งได ปร บปร งแผนพ ฒนา การศ กษา ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด ให สอดคล องก บบร บทด งกล าวและเป นป จจ บ น ด งรายละเอ ยดท ปรากฏในเล ม เอกสารฉบ บน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ขอขอบค ณท กท านท ม ส วนท าให แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด ฉบ บน ส าเร จสมบ รณ สมความม งหว งท กประการ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

3 ค าน า สารบ ญ สารบ ญ ส วนท 1 บทน า 1 ความเป นมา 1 กรอบแนวค ดในการจ ดท าแผนฯ 1 ว ตถ ประสงค /เป าหมาย 2 ผลท คาดว าจะได ร บ 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและการว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก 3 ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ผลการด าเน นงานของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ 3 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอกของส าน กงาน 51 ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ส วนท 3 ว ส ยท ศน ของแผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ 54 ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด การว เคราะห ความเช อมโยงของแผนชาต และแผนกระทรวงส การปฏ บ ต 54 ว ส ยท ศน ของแผนฯ 63 ส วนท 4 ตารางผลผล ต/โครงการ-ก จกรรมเง นท นหม นเว ยน/กองท นและงบประมาณ 70 ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ตารางสร ปผลผล ต/โครงการ/เง นท นหม นเว ยน/กองท นและงบประมาณ 71 พ.ศ ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ตารางแผนพ ฒนาการศ กษา ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วง 72 แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด ส วนท 5 การบร หารจ ดการเพ อแปลงแผนไปส การปฏ บ ต 124 ภาคผนวก 125 เอกสารอ างอ ง 126 อ กษรย อหน วยงาน 127 หน า

4 ส วนท 2 ผลด าเน นงานและการว เคราะห สภาพแวดล อมภายในภายนอก ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในส วนท 2 ประกอบด วย 2 ส วน ได แก ส วนท 1 ผลการด าเน นงานของส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ และส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ส วนท 1 ผลการด าเน นงานของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในระหว างป พ.ศ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ได ต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในระหว างป พ.ศ ในประเด นย ทธศาสตร 5 ประเด นย ทธศาสตร ได แก 1) พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ 2) สร างโอกาสทางการศ กษาและเร ยนร ตลอดช ว ต 3) พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาในระบบ นอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย 4) เสร มสร างความเข มแข งระบบบร หารงานบ คคล พ ฒนาและสร างความก าวหน าของข าราชการ คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา 5) ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให เป นกลไกการ ข บเคล อนการบร หาร การบร การ และการเร ยนร ด งต อไปน ประเด นย ทธศาสตร สร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต เป นย ทธศาสตร ท ส าค ญในการ ส งเสร มโอกาสทางการศ กษาท งในระบบ นอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย และเพ มโอกาสทาง การศ กษาให แก เด ก เยาวชน และประชากรว ยแรงงานได ร บการศ กษาอย างท วถ ง ตลอดจนส งเสร มให ภาค เคร อข ายได ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ท งน ในระหว างป พ.ศ ส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การได ม การด าเน นงานเก ยวก บการสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอด ช ว ต ซ งสามารถสร ปได ด งน 1. การจ ดการศ กษาในระบบและนอกระบบให ผ ร บบร การได ร บการศ กษาในระด บ ม ธยมศ กษาข นไป 1.1 การจ ดการศ กษาข นพ นฐานให ก บประชากรว ยแรงงาน การขยายโอกาสและ ยกระด บการศ กษาให ก บประชากรว ยแรงงาน ม ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษา ตามอ ธยาศ ย (กศน.) เป นองค กรหล กในการส งเสร ม สน บสน นจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษา ตามอ ธยาศ ยให ก บประชาชนท ด อยโอกาส โดยด าเน นการจ ดหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานให ก บ ประชากรว ยแรงงานท ม อาย ระหว าง ป จ ดหล กส ตรการศ กษาต อเน องท ม งพ ฒนาอาช พ ท กษะ ช ว ต ส งคม และช มชน ท ม อาย ระหว าง ป จ ดก จกรรมส งเสร มการร หน งส อ และการจ ดการศ กษา ตามอ ธยาศ ย ซ งผลจากการด าเน นงานด งกล าวในระหว างป พ.ศ สามารถด าเน นการบรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว และในป พ.ศ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ได ก าหนดเป าหมาย ตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) เก ยวก บจ านวนผ เข าร วมในโครงการยกระด บค ณภาพ แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด

5 ส าหร บการด าเน นการการจ ดการศ กษาข นพ นฐานให ก บประชากรว ยแรงงาน ม ก จกรรมท ส าค ญและรายละเอ ยด ด งน การจ ดหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานให ก บประชากรว ยแรงงาน พบว า ประชากรว ยแรงงานท ม อาย ระหว าง ป ได เข าร บการศ กษาในหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานส ง กว าเป าหมายท กศน. ก าหนดไว โดยในป ระหว างป พ.ศ ม ผ ลงทะเบ ยนเร ยน จ านวน 1,509,506 คน, 1,364,924 คน, 1,219,679 คน และ 1,084,855 คน ตามล าด บ ตารางท 1 จ านวนประชากรว ยแรงงานท ม อาย ระหว าง ป ท เข าร บการศ กษาในหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานเปร ยบเท ยบก บค าเป าหมายในแต ละรายป ป ค าเป าหมาย จ านวนประชากรว ยแรงงาน ท เข าร บการศ กษาในหล กส ตรฯ หมายเหต ,509,506 รายงานประจ าป 2550 สป ,122,000 1,364,924 รายงานผลการ ด าเน นงาน กศน.ย ค ใหม ,018,805 1,219,679 รายงานประจ าป กศน ,084,855 ม ค าเป าหมายแยก รายก จกรรมของ สป การจ ดหล กส ตรการศ กษาต อเน องท ม งพ ฒนาอาช พ ท กษะช ว ต ส งคม และ ช มชน รวมถ งก จกรรมส งเสร มการร หน งส อ พบว า ประชากรว ยแรงงานท ม อาย ระหว าง ป ได เข า ร บการศ กษาในหล กส ตรการศ กษาต อเน องส งกว าเป าหมายท กศน. ก าหนดไว โดยในป ระหว างป พ.ศ ม ผ ลงทะเบ ยนเร ยน จ านวน 1,531,338 คน, 1,968,538 คน, 1,749,085 คน และ 1,242,975 คน ตามล าด บ ตารางท 2 จ านวนประชากรว ยแรงงานท ม อาย ระหว าง ป ท เข าร บการศ กษาในหล กส ตร การศ กษาต อเน องเปร ยบเท ยบก บค าเป าหมายในแต ละรายป ป ค าเป าหมาย จ านวนประชากรว ยแรงงาน ท เข าร บการศ กษาต อเน อง หมายเหต ,085,500 1,531,338 รายงานประจ าป 2550 สป. แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 4

6 ป ค าเป าหมาย จ านวนประชากรว ยแรงงาน ท เข าร บการศ กษาต อเน อง หมายเหต ,162,000 1,968,538 รายงานผลการ ด าเน นงาน กศน ,115,500 1,749,085 รายงานประจ าป กศน ,242,975 ม ค าเป าหมายแยก รายก จกรรมของ สป การจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ย โดยจ ดให ม บร การแหล งการเร ยนร ตลอดช ว ตเพ อ สน บสน นให ประชาชนสามารถเร ยนร ได ตามอ ธยาศ ย ได แก การพ ฒนาห องสม ดประชาชน ห องสม ด ประชาชน เฉล มราชก มาร ห องสม ดศ นย การเร ยนเคล อนท การจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม การจ ดต งศ นย การเร ยนร ช มชน การให บร การเทคโนโลย ทางการศ กษา ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา ซ งม ผ ร บบร การจากก จกรรมการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส งกว าเป าหมายท กศน.ก าหนดไว โดยในป ระหว าง ป พ.ศ ม ผ เข าร บบร การ จ านวน 18,777,574 คน, 14,234,550 คน 15,716,288 และ 25,048,641 คน ตามล าด บ ตารางท 3 จ านวนผ เข าร บบร การจากก จกรรมการศ กษาตามอ ธยาศ ยเปร ยบเท ยบก บค าเป าหมายใน แต ละรายป ป ค าเป าหมาย จ านวนผ เข าร บบร การจาก (คน) ก จกรรมการศ กษาตามอ ธยาศ ย หมายเหต ,777,574 รายงานประจ าป 2550 สป ,000,000 14,234,550 รายงานผลการ ด าเน นงาน กศน. ย คใหม ,000,000 15,716,288 รายงานประจ าป กศน ,600,000 25,048,641 รายงานผลการ ด าเน นงานรอบ 1 ป (กศน.) 1.2 การส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาแก ผ ด อยโอกาสและผ ยากไร กระทรวงศ กษาธ การ ได ด าเน นการเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาให แก ประชาชน ในกล มผ ด อยโอกาส ผ ยากไร ผ พ การหร อท พพลภาพ ผ อย ในสภาวะยากล าบาก ผ บกพร องทางร างกาย แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 5

7 1.3 การสน บสน นท นการศ กษา ท นการศ กษาเฉล มราชก มาร เป นท นการศ กษาต อเน องป ละ 480 ท น จ านวน 10 ป รวมผ ได ร บท น 4,800 คน โดยเร มต งแต ป การศ กษา 2547 และจะด าเน นการจ ดสรรท นต อไปจน ส นส ดโครงการในป การศ กษา 2562 และจากการด าเน นโครงการท นด งกล าว ต งแต ป การศ กษา ม ผ ร บท นท งในและนอกส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ รวมท งส น จ านวน 2,880 คน ท นการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น หร อโครงการ 1 อ าเภอ 1 ท น เป นการให ท นการศ กษาแก น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลายท เร ยนด ม ความประพฤต ด และม ฐานะยากจนจาก ท กอ าเภอท วประเทศ ซ งได ด าเน นการแล ว 2 ร น ได แก ร นท 1 (ป 2547) จ านวน 921 คน และร นท 2 (ป 2549) จ านวน 915 คน รวมท งส น 1,836 คน โดยในป 2552 ม น กเร ยนท นท ส าเร จการศ กษาแล ว จ านวน 53 คน ย ต การศ กษาในต างประเทศและกล บมาเร ยนในประเทศไทย จ านวน 223 คน ลาออก จากท น จ านวน 20 คน สละส ทธ จ านวน 1 คน และ ก.พ.ให ย ต การศ กษา จ านวน 4 คน 1.4 การส งเสร มและสน บสน นการม งานท าของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว าง เร ยน กระทรวงศ กษาธ การ ม นโยบายม งส งเสร มให น กเร ยนท างานให ม รายได ระหว างเร ยน เพ อให เก ด การเร ยนร ท งในและนอกห องเร ยนจากประสบการณ การปฏ บ ต งานจร ง โดยในป พ.ศ.2551 ม น กเร ยน น กศ กษาได ท างานในช วงป ดภาคฤด ร อน ท งหมด 57,131 คน 2. การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน โดยไม เส ยค าใช จ าย ส บเน องจากร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 10 ท ก าหนดให บ คคลม ส ทธ เสมอก นในการร บการศ กษาข นพ นฐานไม น อยกว า 12 ป โดยร ฐจะต องจ ดการศ กษาให อย างท วถ ง ม ค ณภาพ และไม เก บค าใช จ าย ซ งเป นข อก าหนดท เก ยวก บการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ท าให ร ฐบาลท ก ย คท กสม ยให ความส าค ญและก าหนดเป นนโยบายเร งด วนท จะด าเน นการตามเจตนารมณ ด งกล าว โดยด าเน นงานการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน โดยไม เส ยค าใช จ าย ซ งในป งบประมาณ 2550 ได ม การเพ ม เง นอ ดหน นค าใช จ ายต อห วส าหร บการศ กษาข นพ นฐานท กระด บการศ กษา ซ งเป นการอ ดหน นผ เร ยน การศ กษาข นพ นฐานท กระด บ ท กประเภท ท งของร ฐและเอกชน และท งในระบบโรงเร ยนและนอก ระบบโรงเร ยน ต อมาในป งบประมาณ 2551 ได ม การอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน 14 ป ต อห วให แก น กเร ยนท กคน ต งแต ระด บก อนประถมศ กษา 2 ป (อน บาล 2) และช น ป.1 - ม.6 ท ง ในประเภทสาม ญและอาช วศ กษา รวมถ งปร บเพ มอ ตราการอ ดหน นค าใช จ ายต อห วการศ กษาข นพ นฐาน ส วนในป งบประมาณ 2552 และ 2553 ร ฐบาลย งคงให ความส าค ญก บการด าเน นงานการจ ดการศ กษา ข นพ นฐาน โดยไม เส ยค าใช จ าย โดยจ ดให ม การด าเน นงานภายใต นโยบายเร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพ ซ งร ฐได จ ดสรรงบประมาณเป นค าใช จ ายส าหร บการจ ดการศ กษาให สถานศ กษาท กส งก ด ต งแต ระด บ อน บาล 1 ถ งระด บม ธยมศ กษาตอนปลายท งสายสาม ญและสายอาช พ ครอบคล มค าใช จ ายเก ยวก บค า แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 6

8 ส าหร บการด าเน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐานโดยไม เส ยค าใช จ าย หร อได ร บการอ ดหน น การศ กษาข นพ นฐาน 15 ป ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การใน ป พ.ศ.2553 ได ต งค าเป าหมาย ไว 3,985,743 คน พบว า ม ผ เข าร บบร การฯ จ าแนกเป น ผ เข าร บบร การท ได ร บการสน บสน นการศ กษา นอกระบบ (กศน.) ในระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 1,084,855 คน การจ ดการศ กษาส าหร บ ผ พ การ จ านวน 8,262 คน การจ ดการศ กษาส าหร บผ ด อยโอกาส จ านวน 326 คน และน กเร ยนโรงเร ยน เอกชน ประมาณ 2,172,125 คน ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาในระบบ นอกระบบ และการศ กษา ตามอ ธยาศ ย การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาในระบบ นอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย เป นย ทธศาสตร ส าค ญในการพ ฒนาน กเร ยนม ความร ความเข าใจในท กษะการด ารงช ว ตตามปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม จ ตส าน กความเป นไทย และพ ฒนา คร หล กส ตรการเร ยนการ สอนและส อ สถานศ กษา แหล งเร ยนร เพ อผ เร ยนได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพได มาตรฐาน ท งน ใน ระหว างป พ.ศ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การได ด าเน นงานในการพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาในระบบนอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ซ งสามารถสร ปได ด งน 1. การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน (สช.) ได ด าเน นการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาเอกชน โดยในระหว างป พ.ศ ได เร งผล กด น (ร าง) พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชนฉบ บใหม ส งเสร มให โรงเร ยนเอกชนท กแห งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการประก น ค ณภาพให สถานศ กษา พ ฒนาค ณภาพน กเร ยนโรงเร ยนเอกชน และเพ มประส ทธ ภาพระบบบร หาร จ ดการองค การด วยจ ดประช มส มมนาผ บร หาร คร และบ คลากรในโรงเร ยนเอกชน ในป พ.ศ.2552 คณะร ฐมนตร ได ม มต เห นชอบให จ ายเง นช วยเหล อค าครองช พให แก คร และบ คลากรของโรงเร ยนเอกชน เพ อขว ญและก าล งใจ ส าหร บในป พ.ศ ได ด าเน นการพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนส มาตรฐาน ซ งม 2 โครงการ ท ส าค ญ ได แก โครงการพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนเอกชนส มาตรฐาน โดยม เป าหมาย ค อ คร ได ร บการ พ ฒนา จ านวน 6,166 คน และผลการด าเน นงานม การด าเน นการอบรมคร โรงเร ยนเอกชนในระบบ ประเภทสาม ญศ กษาและอาช วศ กษาในส วนกลางและส วนภ ม ภาค รวม 20 ร น จ านวน 5,900 คน จาก 620 โรง และอบรมผ บร หารคร /ผ สอน น กเร ยนโรงเร ยนเอกชนท วประเทศ รวม 13 หล กส ตร จ านวน 6,493 คน ส วนอ กโครงการหน งเป นโครงการเพ มประส ทธ ภาพสถานศ กษาท ต ากว าเกณฑ โดยจ ดอบรม ผ บร หารและคร ฯ ในหล กส ตรการเพ มประส ทธ ภาพสถานศ กษา จ านวน 1,020 คน และน าผ บร หาร ศ กษาด งาน ณ โรงเร ยนปร นซ รอย ล จ งหว ดเช ยงใหม รวมถ งน เทศและต ดตามระบบการประก นค ณภาพ ในส วนของส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) ได พ ฒนามาตรฐานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อใช ก บสถานศ กษาในส งก ด แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 7

9 2. การส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยนค ณธรรมและจร ยธรรม และพ ฒนาการเร ยนร ตามหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 2.1 การส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยนด านค ณธรรมและจร ยธรรม ส งเสร มพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม ผ านกระบวนการล กเส อ ย วกาชาด โดยในป พ.ศ ม การจ ดฝ กอบรมเจ าหน าท และผ บ งค บบ ญชาเพ อให ม ความร ความเข าใจหล กส ตรการเร ยน การสอนและสามารถน าไปถ ายทอดและท าการเร ยนการสอนได ถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ ด งน ฝ กอบรม ด านล กเส อ 3 หล กส ตร จ านวน 213 คน ฝ กอบรมด านย วกาชาด 8 หล กส ตร จ านวน 2,553 คน และ ฝ กอบรมด านก จการน กเร ยน 4 เร อง จ านวน 1,109 คน และในป พ.ศ ม การจ ดฝ กอบรมเยาวชน ล กเส อในหล กส ตรด านป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย จราจร และประชาธ ปไตย รวมท งส น 2,044 คน และฝ กอบรมด านย วกาชาด 5 หล กส ตร จ านวน 536 คน พ ฒนาค ายล กเส อและศ นย ก จกรรมย วกาชาดเพ อเป นแหล งเร ยนร ของ สถานศ กษาและช มชน โดยในป พ.ศ.2550 ม การพ ฒนาค ายล กเส อแห งชาต 2 แห ง ค ายจ งหว ด 14 แห ง และพ ฒนาศ นย ก จกรรมย วกาชาด 2 แห ง และในป พ.ศ.2552 ม การพ ฒนาและปร บปร งค ายล กเส อท ทร ดโทรม จ านวน 40 ค าย 2.2 การส งเสร มและพ ฒนาการเร ยนร ของน กเร ยน น กศ กษา ตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ในป พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ โดยส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) ได จ ดท าแนวทางการด าเน นงานการจ ดการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนด วยกระบวนการศ กษานอกโรงเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานท ง 8 หมวดว ชาการ และ พ ฒนาร ปแบบ แนวทางการจ ดกระบวนการเร ยนร ระด บช มชนและบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เข าส หล กส ตร จ านวน 20 หล กส ตร และในช วงระหว างป พ.ศ ได ส งเสร มการจ ด กระบวนการเร ยนร ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงให ก บประชาชนในช มชน โดยให สถานศ กษาเป น ศ นย กลางแหล งเร ยนร ในช มชน ศ นย สาธ ตและทดลองด านการศ กษาอาช พ สร างเคร อข ายการ แลกเปล ยนเร ยนร ว ถ ช ว ตพอเพ ยง และด าเน นการก บกล มเป าหมาย จ านวน 100,000 คน ต อป ซ งม ผ เข าร วมก จกรรมในแต ละป ค อ 204,568, คน 91,902 และ 512,582 คน ตามล าด บ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา เสร มสร างมาตรฐานและความเข มแข ง ของระบบบร หารงานบ คคล และพ ท กษ ระบบค ณธรรม 1. กฎ ระเบ ยบ หล กเกณฑ เก ยวก บการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการ คร และบ คลากร ทางการศ กษาท ได ร บการพ ฒนา ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ม การด าเน นการ ด งน แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 8

10 ป งบประมาณ พ.ศ ม การแก ไขพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา 1 ฉบ บ ม การก าหนดกฎ ระเบ ยบ หล กเกณฑ และว ธ การบร หารงานบ คคลส าหร บ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 11 ฉบ บ และม การพ ฒนาระบบเก ยวก บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 7 ระบบ ป งบประมาณ พ.ศ ม การจ ดท ากฎ ก.ค.ศ. 6 ฉบ บ จ ดท าหล กเกณฑ เก ยวก บ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 16 ฉบ บ ปร บปร งหล กเกณฑ เก ยวก บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 3 ฉบ บ ป งบประมาณ พ.ศ ก าหนดและพ ฒนา กฎ ระเบ ยบ หล กเกณฑ และว ธ การใน การก าหนดต าแหน งและว ธ การบรรจ และแต งต งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 25 เร อง จากผลการด าเน นงาน พบว า บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดในท กป งบประมาณ 2. จ านวนคร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาให ม ความร ค ณธรรมและจร ยธรรม และส งเสร มความก าวหน าในว ชาช พ ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ม การด าเน นการ ด งน ป งบประมาณ พ.ศ ประเม น 3 ด าน ค อ ประเม นว น ย ค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พ ประเม น ค ณภาพการปฏ บ ต งาน ค อ สมรรถนะหล กและสมรรถนะประจ าสายงาน และประเม นผลงานท เก ดจาก การปฏ บ ต หน าท ค อผลการปฏ บ ต งานและผลงานทางว ชาการ ซ งในป 2550 ม ผ เล อนว ทยฐานะ 907 คน จ าแนกเป นว ทยฐานะเช ยวชาญ 625 คน และว ทยฐานะเช ยวชาญพ เศษ 282 คน (ต ากว าเป าหมาย ท ก าหนด) - การส งเสร มมาตรฐานทางกฎหมาย การด าเน นการทางว น ย การอ ทธรณ และร องท กข ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - โครงการพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 1. การพ ฒนาค ณภาพการบร หารการศ กษาตามระบบค ณธรรม ม การอบรมผ บร หาร สถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาเขตพ นท การศ กษาและส วนราชการท เก ยวข อง จ านวน 200 คน 2. เพ มศ กยภาพผ ร บผ ดชอบเก ยวก บการบร หารงานว น ย (หล กส ตรการด าเน นการทาง ว น ย) โดยอบรมให แก ผ ร บผ ดชอบเก ยวก บการบร หารงานว น ย 500 คน 3. กฎหมายส าหร บผ บร หารตามหล กธรรมาภ บาล โดยจ ดอบรมให แก ผ บร หาร การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา และผ เก ยวข อง 400 คน 4. ส งเสร มความร และเพ มท กษะเก ยวก บการฟ องคด ปกครองของข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษาและเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบเก ยวก บคด ปกครอง 300 คน 5. เผยแพร หน งส อกฎหมาย ค ม อการด าเน นการทางว น ยส าหร บข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา จ านวน 1,000 เล ม ป งบประมาณ พ.ศ ส มมนาการบ งค บใช กฎ ก.ค.ศ. ว าด วยการสอบสวนพ จารณา พ.ศ โดยจ ดอบรม ความร แก น ต กร 200 คน - ส งเสร มความร และเพ มท กษะเก ยวก บคด ปกครองของข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา โดยอบรมแก เจ าหน าท เก ยวก บคด ปกครอง 200 คน แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 9

11 - ฝ กอบรมเพ อเพ มศ กยภาพผ ร บผ ดชอบเก ยวก บการบร หารงานว น ย โดยอบรมหล กส ตร การด าเน นการทางว น ยให แก ผ แทนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 200 คน - เผยแพร ความร และต ดตามการประเม นผลด านก าหมาย ว น ย อ ทธรณ ร องท กข โดยจ ด ก จกรรมเผยแพร ความร ให แก ผ อ านวยการสถานศ กษาในส วนภ ม ภาค จ านวน 1,000 คน - ส งเสร มพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 250 คน - การพ ฒนามาตรฐานโทษทางว น ยข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา โดย ด าเน นการว จ ยเพ อศ กษาแนวทางการพ จารณาโทษทางว น ยและสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - รณรงค เพ อการด าเน นช ว ตตามแนวพระราชด าร เศรษฐก จพอเพ ยง - ด าเน นงานในการจ ดท าช ดเสร มสร างค าน ยม ด าเน นการจ ดอบรม เร องความประหย ด และการม ว น ยทางการเง น ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา ศ กษาช ดเสร มสร างค าน ยมโดยจ ด ให แก 74 เขตพ นท การศ กษา 221 คน พร อมท งจ ดท าช ดเสร มสร างค าน ยมและส อต าง ๆ 1,100 ช ด ผล การด าเน นงาน ท าให ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจเร องค าน ยมเก ยวก บความประหย ดและ การม ว น ยทางการเง น และส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ความพร อมท จะน าช ดเสร มสร างค าน ยมไปใช ในการอบรมให แก ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - การจ ดการความร (KM) ม การพ ฒนาความร เร องการบร หารจ ดการความร เพ อรวบรวม ความร ซ งเป นประสบการณ ความส าเร จในการสอนจากข าราชการคร สายผ สอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยและคณ ตศาสตร ท ม ผลงานด เด น จ านวน 4 คร ง ใน 4 ภ ม ภาค จากการประมวลผลความพ ง พอใจผ เข าร วมประช มม ความพ งพอใจในระด บด มาก - ด าเน นงานเง นหม นเว ยนเพ อแก ไขป ญหาหน ส นข าราชการคร จ านวนเง น 508,313,500 บาท โดยจ าแนกเป นงบส าหร บให ข าราชการก ย ม 500,000,000 บาท และงบด าเน นการ 8,313,500 บาท โดยม ผลการด าเน นงานค อ ม ข าราชการคร ก ย มเง น 2,633 ราย รวมเป นเง นท งส น 433,790, บาท - ทางกระทรวงการคล งได จ ดสรรวงเง นให แก ข าราชการคร ได ก ย ม จ านวน 500,000,000 บาท และงบประมาณด าเน นการ จ านวน 508,726,520 บาท โดยม คร ก ย ม จ านวน 3,388 ราย เป นเง น จ านวน 499,845,077 บาท - ส งเสร มความร แก ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ได ม การจ ดประช มปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เพ อรวบรวมความร จากประสบการณ การ สอนของข าราชการคร สายผ สอนท ม ผลงานการสอนด เด นกล มสาระว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร และกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร จ านวน 94 คน - สร างค าน ยมเพ อการด าเน นช ว ตตามแนวพระราชด าร เศรษฐก จพอเพ ยง โดยม การจ ด ก จกรรมน าร องจ ดการฝ กศ กษาเพ อสร างค าน ยม เร องความประหย ดและการม ว น ยทางการเง นให แก ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - การประเม นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อให ม หร อเล อนเป นว ทยฐานะ เช ยวชาญและเช ยวชาญพ เศษ โดยว ทยฐานะเช ยวชาญของผ อ านวยการ อน ม ต 48 ราย จาก 1,501 ราย แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 10

12 ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาบ คลากรส าหร บการบร หารจ ดการโครงการฝ กอบรมของหน วยงานเคร อข าย จ านวน 258 คน (ส งกว าเป าหมายท ก าหนด) - ส งเสร มและพ ฒนาการบร หารจ ดการหน วยงาน จ านวนเคร อข าย 51 เคร อข าย/ 2,340 คน (ส งกว าเป าหมายท ก าหนด) - พ ฒนาบ คลากรท สามารถบร หารจ ดการโครงการฝ กอบรมเป นว ทยากร และเป นผ อ านวย ความสะดวกในการพ ฒนา จ านวน 258 คน ส งเสร ม และเคร อข ายท ได ร บการส งเสร ม และสน บสน นใน การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 51 เคร อข าย และพ ฒนาคร เก ยวก บการจ ดท าหล กส ตร เส นทางความก าวหน าในว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 25,037 คน - การประเม นว ทยฐานะข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาสายงานการสอน สาย งานบร หารสถานศ กษา สายงานบร หารการศ กษา และสายงานน เทศการศ กษา 3. เพ มประส ทธ ภาพองค กรการบร หารงานบ คคล ส งเสร มและพ ฒนาองค กรการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ม การด าเน นการ ด งน ป งบประมาณพ.ศ ประช มส มมนาอน กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา และ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ จ านวนท งหมด 518 คน 2. สน บสน นงบประมาณแก อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษาและ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ จ านวนเง น 11,430,000 บาท 3. ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การเจ าหน าท ส าน กงาน ก.ค.ศ. ผ ปฏ บ ต หน าท ฝ ายเลขาน การ อ.ก.ค.ศ. ว สาม ญฯ และ อ.ก.ค.ศ. ว สาม ญเฉพาะก จฯ จ านวนผ เข าประช ม 47 คน เพ อสร างความร ความ เข าใจในการปฏ บ ต งาน ทราบป ญหาและก าหนดแนวทางในการปฏ บ ต งานให เป นมาตรฐานเด ยวก น ป งบประมาณพ.ศ การประช มปฏ บ ต การเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา 4 ภ ม ภาค โดยจ ดประช มส มมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษาและส วนราชการ ท ประช ม ม ความเห นว า ควรม การประช มป ละ 2 คร ง ควรให เจ าหน าท ผ ด าเน นการฝ ายเลขาน การได เข าร วม ประช มด วย และควรม การทบทวนค าตอบแทนและสว สด การแก อน กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา 2. การสน บสน นงบประมาณแก อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา และ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ โดยจ ดสรรเพ อใช เป นค าใช จ ายในการประช มท เก ยวก บงานด านการบร หารงานบ คคล จ านวน 185 เขต เป นจ านวนเง น 16,985,291 บาท แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 11

13 3. การจ ดท าร ปแบบค าส งการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา เพ อใช ประโยชน ให แก หน วยงานการศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาได ม แนวทางในการ ออกค าส งเก ยวก บการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป งบประมาณพ.ศ ส งเสร มและพ ฒนาองค กรการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา โดยม การสน บสน นงบประมาณแก อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท เป นเง น 10,160,000 บาท และ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ เป นเง น 8,745,000 บาท 2. ศ กษาด งานด านการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยน าคณะผ บร หารระด บส งของกระทรวงศ กษาธ การ ผ ทรงค ณว ฒ และผ แทนข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษาใน ก.ค.ศ. ผ บร หารและเจ าหน าท ส าน กงาน ก.ค.ศ. เด นทางไปศ กษาด งานและ เจรจาหาร อเก ยวก บความร วมม อด านการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา ณ ประเทศเคร อร ฐออสเตรเล ยและประเทศน วซ แลนด และคณะผ บร หารและเจ าหน าท ของ ส าน กงาน ก.ค.ศ.เด นทางไปเจรจาความร วมม อด านการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา ณ ประเทศสาธารณร ฐอ นเด ย 4. พ ฒนาบ คลากรของส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ม การด าเน นการ ด งน ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาบ คลากร 317 คน ให ม ความร ม ท กษะและความสามารถในการปฏ บ ต งาน ม ค ณธรรมและจร ยธรรมและม จ ตส าน กม งบร การ ตามสมรรถนะท ก าหนดไว ท กประการ เพ อให บ คลากร สามารถปร บเปล ยนกระบวนท ศน เสร มสร างค าน ยมในการปฏ บ ต งาน โดยสามารถค ดว เคราะห และ ส งเคราะห การด าเน นงานขององค กรได อย างเป นระบบในร ปแบบท มงานท ม ประส ทธ ภาพ ม การอบรม หล กส ตรต างๆ จ านวน 418 คน จ ดก จกรรมจ ดการความร ในองค กร 630 คน ส งบ คลากรเข าร บการ อบรม/ศ กษาด งาน 298 คน และพ ฒนาค ณภาพช ว ต 338 คน - เผยแพร ข าวสาร และสร างความเข าใจในเร องการบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา ได แก ส วนราชการ 6 แห ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 178 แห ง อ.ก.ค.ศ. เขต พ นท การศ กษา/ส วนราชการ 184 แห ง ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาและผ เก ยวข อง 600,000 คน ป งบประมาณ พ.ศ จ ดอบรมหล กส ตรต าง ๆ ได แก หล กส ตรพ ฒนาผ บร หาร หล กส ตรการบร หารความ ข ดแย งโดยส นต ว ธ หล กส ตรการเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ และหล กส ตรเสร มสร าง ประส ทธ ภาพและพ ฒนาท มงาน จ านวน 458 คน - การศ กษาด งานด านการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา จ านวน 3 คร ง ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาระบบการสรรหาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ด าเน นการ 3 คร ง (ส งกว า เป าหมายท ก าหนด) แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 12

14 - พ ฒนาระบบเกณฑ มาตรฐานอ ตราก าล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาใน สถานศ กษาส งก ด ศธ.จ านวน 2 หล กเกณฑ - พ ฒนาระบบการพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ ดประช ม 4 คร ง - พ ฒนาระบบค าตอบแทนส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ประช มส มมนา รวม 5 คร ง - จ ดท าหล กเกณฑ และว ธ การบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษาตาม ม.38 ค (2) - พ ฒนานโยบายและระบบต าแหน งบ คลากรทางการศ กษาอ น ตาม ม.38 ค (2) - ก าหนดกรอบอ ตราก าล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ตาม ม.38 ค (2) ใน สพท. และสถานศ กษา - เตร ยมความพร อมในการประเม นว ทยฐานะตามหล กเกณฑ ใหม - การให ค าปร กษา ก าก บ ต ดตาม การบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา - จ ดระบบทะเบ ยนประว ต กพ.7 อ เล กทรอน กส จ านวน 20 หน วยงาน - ประเม นผลด านการด าเน นการบร หารงานบ คคลของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและ ส วนราชการ - พ ฒนาการตรวจต ดตามและประเม นผลการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา - ร วมม อด านการบร หารงานบ คคลระหว างส าน กงาน ก.ค.ศ. ก บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและส วนราชการ - ประเม นว ทยฐานะของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา เป าหมาย 2,000 ราย ด าเน นการ 1,165 ราย - ส งเสร มสว สด การและพ ฒนาค ณภาพช ว ตข าราชการคร ผ ปฏ บ ต งานประจ าส าน กงานเขต พ นท การศ กษา - กองท นกาญจนาภ เษกเพ อส งเสร มและพ ฒนาคร - ส งเสร มสมรรถนะประส ทธ ภาพบ คลากรส าน กงาน ก.ค.ศ. - พ ฒนาระบบบร หารจ ดการส าน กงาน ก.ค.ศ. ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ได ม การด าเน นการ เท าก บเป าหมาย ท ก าหนดไว ท กรายการ และเป นไปตามต วช ว ดท ก าหนด ยกเว นประเม นว ทยฐานะของ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ท ก าหนดไว 2,000 ราย แต ด าเน นการได 1,165 ราย ค ดเป น ร อยละ ว จ ยและพ ฒนาเป นฐานการบร หารงานบ คคล ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ม การด าเน นการ ด งน ป งบประมาณ พ.ศ แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 13

15 1. ป ญหาการปฏ บ ต งานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและแนวทางแก ไข เพ อทราบป ญหา การปฏ บ ต งานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และแนวทางแก ไขการปฏ บ ต งาน 4 ด าน ค อ ด านการ บร หารงานว ชาการ ด านการบร หารงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล และด านการบร หารท วไป 2. การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานท ม คร ว ทยฐานะเช ยวชาญ : ศ กษากรณ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร ศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนในโรงเร ยนท ม คร ว ทยฐานะ คร เช ยวชาญ ก บ โรงเร ยนท ไม ม คร ว ทยฐานะ คร เช ยวชาญ เฉพาะกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร ในโรงเร ยนส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ปรากฏผลว า กล มโรงเร ยน ท ม คร เช ยวชาญในกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยและว ทยาศาสตร น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส ง กว าโรงเร ยนท ไม ม คร เช ยวชาญ ส วนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ไม แตกต างก น 3. การศ กษาร ปแบบและแนวทางในการประเม นเพ อเล อนต าแหน งและว ทยฐานะ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา สามารถน าข อม ลมาประกอบการพ จารณาของ ก.ค.ศ. เก ยวก บ การก าหนดร ปแบบและว ธ การประเม นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา รวมท งหล กเกณฑ และ ว ธ การเล อนต าแหน งว ทยฐานะ การคงสภาพต าแหน งและว ทยฐานะ การเล อนข นเง นเด อน และการ ประเม นข นเง นเด อนประส ทธ ภาพของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 4. การศ กษาสภาพและความคาดหว งในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา ได ศ กษาข อม ลเก ยวก บสภาพการปฏ บ ต งานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา และ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ โดยน าข อม ลมาใช ในการปร บปร งการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา 5. การศ กษาร ปแบบการจ ดค าตอบแทน สว สด การและส ทธ ประโยชน เก อก ลอ นท เหมาะสม ส าหร บข าราชการคร และบ คลกรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานในพ นท ปกต และพ นท พ เศษ จากการศ กษาได ข อเสนอและแนวค กส าหร บการก าหนดค าตอบแทน สว สด การและส ทธ ประโยชน เก อก ลท เหมาะสม ส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานในพ นท ปกต และพ นท พ เศษ ป งบประมาณ พ.ศ โครงการว จ ยการศ กษาสภาพและความคาดหว งในการปฏ บ ต งานของคณะอน กรรมการ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 2. การศ กษาร ปแบบและแนวทางในการประเม นเพ อเล อนต าแหน งและว ทยฐานะ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (เหม อนป 2551) 3. การศ กษาร ปแบบการจ ดค าตอบแทน สว สด การและส ทธ ประโยชน เก อก ลอ นท เหมาะสม ส าหร บข าราชการคร และบ คลกรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานในพ นท ปกต และพ นท พ เศษ (เหม อนป 2551) 4. การศ กษาความค ดเห น เร อง ความพ งพอใจในค ณภาพการให บร การการสรรหา ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม ต อส าน กงาน คณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 5. การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 14

16 6. การศ กษาสถานภาพและร ปแบบโครงสร างของส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 7. การศ กษาโครงสร างเง นเด อนและเง นว ทยฐานะของข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษาท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ 8. การศ กษาความพ งพอใจในค ณภาพการให บร การ เผยแพร ความร ข อม ล ข าวสาร และ ให ค าปร กษาเก ยวก บการด าเน นงานด านการบร หารงานบ คคลของส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 9. การศ กษาแนวทางการส งเสร มและพ ฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของข าราชการ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 10. การศ กษาจ านวนอ ตราก าล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท จะเกษ ยณอาย ราชการในอนาคต 10 ป ข างหน า (ป งบประมาณ พ.ศ ) 11. การศ กษาผลการพ จารณาขอให ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเล อนเป น ว ทยฐานะเช ยวชาญในระหว างป พ.ศ การศ กษาข อบกพร องของผลงานทางว ชาการท เสนอเพ อขอเล อนเป นว ทยฐานะ ผ อ านวยการเช ยวชาญ 13. การพ ฒนากฎหมายว าด วยการบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ โครงการว จ ยการศ กษาสภาพและความคาดหว งในการปฏ บ ต งานของคณะอน กรรมการ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 2. การศ กษาร ปแบบและแนวทางในการประเม นเพ อเล อนต าแหน งและว ทยฐานะ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 3. การศ กษาร ปแบบการจ ดค าตอบแทน สว สด การ และส ทธ ประโยชน เก อก ลอ นท เหมาะ ส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานในเขตพ นท ปกต และพ นท พ เศษ 4. การศ กษาความค ดเห น เร อง ความพ งพอใจในค ณภาพการให บร การการสรรหา ผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษาของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ท ม ต อส าน กงาน ก.ค.ศ. 5. การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ ฒนานโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา - พ ฒนานโยบายย ทธศาสตร และสารสนเทศ เพ อการพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากร ทางการศ กษา จ านวน 3 เร อง - พ ฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข อม ลการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อการ บร หารจ ดการของ สคบศ. จ านวน 1 ระบบ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ได ม การด าเน นการเท าก บ เป าหมายท ก าหนดไว ท กรายการ และเป นไปตามต วช ว ดท ก าหนด พ ฒนาสถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา หน วยงานท ได ร บการพ ฒนาจากสถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 15

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ ~ 1 ~ รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ 4. การเร ยนร การทะน บ าร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม 4.1 จ ดให ม การปฏ ร ปการศ กษา และการเร ยนร โดยให

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ค าน า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ.

แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 1 ความเป นมา ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา รายงานการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใช พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา ส าน กประเม นผลการจ ดการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส าน

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา ว าท ร อยตร ส รศ กด ส ทธ ศร การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาการบร

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก รายงานฉบ บสมบ รณ อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก จ ดท าโดย ศ นย นว ตกรรมนโยบาย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร เสนอต อ ศ นย คาดการณ เทคโนโลย

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1 1 ส วนท 1 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน สภาพท วไป ต งอย เลขท 328 บร เวณศ นย ราชการจ งหว ด ถนน กาแพงเพชร ส โขท ย ตาบลหนองปล ง อาเภอเม องกาแพงเพชร จ งหว ดกาแพงเพชร รห สไปรษณ ย 62000 โทรศ พท 055 7051238 โทรสาร

More information