ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท"

Transcription

1 แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ง ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร กล มย ทธศาสตร และแผน สป.

2 ค าน า ตามท ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ได จ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด ให เช อมโยงก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด เม อว นท มกราคม 2554 และน าไปใช เป นแนวทางในการขอต งงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ไปแล ว น น เน องจากได ม การปร บปร งร างแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด ในส วนท เก ยวข องก บภารก จด านส งคม ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จ งได ปร บปร งแผนพ ฒนา การศ กษา ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด ให สอดคล องก บบร บทด งกล าวและเป นป จจ บ น ด งรายละเอ ยดท ปรากฏในเล ม เอกสารฉบ บน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ขอขอบค ณท กท านท ม ส วนท าให แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด ฉบ บน ส าเร จสมบ รณ สมความม งหว งท กประการ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

3 ค าน า สารบ ญ สารบ ญ ส วนท 1 บทน า 1 ความเป นมา 1 กรอบแนวค ดในการจ ดท าแผนฯ 1 ว ตถ ประสงค /เป าหมาย 2 ผลท คาดว าจะได ร บ 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและการว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก 3 ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ผลการด าเน นงานของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ 3 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอกของส าน กงาน 51 ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ส วนท 3 ว ส ยท ศน ของแผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ 54 ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด การว เคราะห ความเช อมโยงของแผนชาต และแผนกระทรวงส การปฏ บ ต 54 ว ส ยท ศน ของแผนฯ 63 ส วนท 4 ตารางผลผล ต/โครงการ-ก จกรรมเง นท นหม นเว ยน/กองท นและงบประมาณ 70 ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ตารางสร ปผลผล ต/โครงการ/เง นท นหม นเว ยน/กองท นและงบประมาณ 71 พ.ศ ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ตารางแผนพ ฒนาการศ กษา ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วง 72 แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด ส วนท 5 การบร หารจ ดการเพ อแปลงแผนไปส การปฏ บ ต 124 ภาคผนวก 125 เอกสารอ างอ ง 126 อ กษรย อหน วยงาน 127 หน า

4 ส วนท 2 ผลด าเน นงานและการว เคราะห สภาพแวดล อมภายในภายนอก ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในส วนท 2 ประกอบด วย 2 ส วน ได แก ส วนท 1 ผลการด าเน นงานของส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ และส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ส วนท 1 ผลการด าเน นงานของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในระหว างป พ.ศ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ได ต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในระหว างป พ.ศ ในประเด นย ทธศาสตร 5 ประเด นย ทธศาสตร ได แก 1) พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ 2) สร างโอกาสทางการศ กษาและเร ยนร ตลอดช ว ต 3) พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาในระบบ นอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย 4) เสร มสร างความเข มแข งระบบบร หารงานบ คคล พ ฒนาและสร างความก าวหน าของข าราชการ คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา 5) ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให เป นกลไกการ ข บเคล อนการบร หาร การบร การ และการเร ยนร ด งต อไปน ประเด นย ทธศาสตร สร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต เป นย ทธศาสตร ท ส าค ญในการ ส งเสร มโอกาสทางการศ กษาท งในระบบ นอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย และเพ มโอกาสทาง การศ กษาให แก เด ก เยาวชน และประชากรว ยแรงงานได ร บการศ กษาอย างท วถ ง ตลอดจนส งเสร มให ภาค เคร อข ายได ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ท งน ในระหว างป พ.ศ ส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การได ม การด าเน นงานเก ยวก บการสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอด ช ว ต ซ งสามารถสร ปได ด งน 1. การจ ดการศ กษาในระบบและนอกระบบให ผ ร บบร การได ร บการศ กษาในระด บ ม ธยมศ กษาข นไป 1.1 การจ ดการศ กษาข นพ นฐานให ก บประชากรว ยแรงงาน การขยายโอกาสและ ยกระด บการศ กษาให ก บประชากรว ยแรงงาน ม ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษา ตามอ ธยาศ ย (กศน.) เป นองค กรหล กในการส งเสร ม สน บสน นจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษา ตามอ ธยาศ ยให ก บประชาชนท ด อยโอกาส โดยด าเน นการจ ดหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานให ก บ ประชากรว ยแรงงานท ม อาย ระหว าง ป จ ดหล กส ตรการศ กษาต อเน องท ม งพ ฒนาอาช พ ท กษะ ช ว ต ส งคม และช มชน ท ม อาย ระหว าง ป จ ดก จกรรมส งเสร มการร หน งส อ และการจ ดการศ กษา ตามอ ธยาศ ย ซ งผลจากการด าเน นงานด งกล าวในระหว างป พ.ศ สามารถด าเน นการบรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว และในป พ.ศ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ได ก าหนดเป าหมาย ตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) เก ยวก บจ านวนผ เข าร วมในโครงการยกระด บค ณภาพ แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด

5 ส าหร บการด าเน นการการจ ดการศ กษาข นพ นฐานให ก บประชากรว ยแรงงาน ม ก จกรรมท ส าค ญและรายละเอ ยด ด งน การจ ดหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานให ก บประชากรว ยแรงงาน พบว า ประชากรว ยแรงงานท ม อาย ระหว าง ป ได เข าร บการศ กษาในหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานส ง กว าเป าหมายท กศน. ก าหนดไว โดยในป ระหว างป พ.ศ ม ผ ลงทะเบ ยนเร ยน จ านวน 1,509,506 คน, 1,364,924 คน, 1,219,679 คน และ 1,084,855 คน ตามล าด บ ตารางท 1 จ านวนประชากรว ยแรงงานท ม อาย ระหว าง ป ท เข าร บการศ กษาในหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานเปร ยบเท ยบก บค าเป าหมายในแต ละรายป ป ค าเป าหมาย จ านวนประชากรว ยแรงงาน ท เข าร บการศ กษาในหล กส ตรฯ หมายเหต ,509,506 รายงานประจ าป 2550 สป ,122,000 1,364,924 รายงานผลการ ด าเน นงาน กศน.ย ค ใหม ,018,805 1,219,679 รายงานประจ าป กศน ,084,855 ม ค าเป าหมายแยก รายก จกรรมของ สป การจ ดหล กส ตรการศ กษาต อเน องท ม งพ ฒนาอาช พ ท กษะช ว ต ส งคม และ ช มชน รวมถ งก จกรรมส งเสร มการร หน งส อ พบว า ประชากรว ยแรงงานท ม อาย ระหว าง ป ได เข า ร บการศ กษาในหล กส ตรการศ กษาต อเน องส งกว าเป าหมายท กศน. ก าหนดไว โดยในป ระหว างป พ.ศ ม ผ ลงทะเบ ยนเร ยน จ านวน 1,531,338 คน, 1,968,538 คน, 1,749,085 คน และ 1,242,975 คน ตามล าด บ ตารางท 2 จ านวนประชากรว ยแรงงานท ม อาย ระหว าง ป ท เข าร บการศ กษาในหล กส ตร การศ กษาต อเน องเปร ยบเท ยบก บค าเป าหมายในแต ละรายป ป ค าเป าหมาย จ านวนประชากรว ยแรงงาน ท เข าร บการศ กษาต อเน อง หมายเหต ,085,500 1,531,338 รายงานประจ าป 2550 สป. แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 4

6 ป ค าเป าหมาย จ านวนประชากรว ยแรงงาน ท เข าร บการศ กษาต อเน อง หมายเหต ,162,000 1,968,538 รายงานผลการ ด าเน นงาน กศน ,115,500 1,749,085 รายงานประจ าป กศน ,242,975 ม ค าเป าหมายแยก รายก จกรรมของ สป การจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ย โดยจ ดให ม บร การแหล งการเร ยนร ตลอดช ว ตเพ อ สน บสน นให ประชาชนสามารถเร ยนร ได ตามอ ธยาศ ย ได แก การพ ฒนาห องสม ดประชาชน ห องสม ด ประชาชน เฉล มราชก มาร ห องสม ดศ นย การเร ยนเคล อนท การจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม การจ ดต งศ นย การเร ยนร ช มชน การให บร การเทคโนโลย ทางการศ กษา ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา ซ งม ผ ร บบร การจากก จกรรมการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส งกว าเป าหมายท กศน.ก าหนดไว โดยในป ระหว าง ป พ.ศ ม ผ เข าร บบร การ จ านวน 18,777,574 คน, 14,234,550 คน 15,716,288 และ 25,048,641 คน ตามล าด บ ตารางท 3 จ านวนผ เข าร บบร การจากก จกรรมการศ กษาตามอ ธยาศ ยเปร ยบเท ยบก บค าเป าหมายใน แต ละรายป ป ค าเป าหมาย จ านวนผ เข าร บบร การจาก (คน) ก จกรรมการศ กษาตามอ ธยาศ ย หมายเหต ,777,574 รายงานประจ าป 2550 สป ,000,000 14,234,550 รายงานผลการ ด าเน นงาน กศน. ย คใหม ,000,000 15,716,288 รายงานประจ าป กศน ,600,000 25,048,641 รายงานผลการ ด าเน นงานรอบ 1 ป (กศน.) 1.2 การส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาแก ผ ด อยโอกาสและผ ยากไร กระทรวงศ กษาธ การ ได ด าเน นการเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาให แก ประชาชน ในกล มผ ด อยโอกาส ผ ยากไร ผ พ การหร อท พพลภาพ ผ อย ในสภาวะยากล าบาก ผ บกพร องทางร างกาย แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 5

7 1.3 การสน บสน นท นการศ กษา ท นการศ กษาเฉล มราชก มาร เป นท นการศ กษาต อเน องป ละ 480 ท น จ านวน 10 ป รวมผ ได ร บท น 4,800 คน โดยเร มต งแต ป การศ กษา 2547 และจะด าเน นการจ ดสรรท นต อไปจน ส นส ดโครงการในป การศ กษา 2562 และจากการด าเน นโครงการท นด งกล าว ต งแต ป การศ กษา ม ผ ร บท นท งในและนอกส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ รวมท งส น จ านวน 2,880 คน ท นการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น หร อโครงการ 1 อ าเภอ 1 ท น เป นการให ท นการศ กษาแก น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลายท เร ยนด ม ความประพฤต ด และม ฐานะยากจนจาก ท กอ าเภอท วประเทศ ซ งได ด าเน นการแล ว 2 ร น ได แก ร นท 1 (ป 2547) จ านวน 921 คน และร นท 2 (ป 2549) จ านวน 915 คน รวมท งส น 1,836 คน โดยในป 2552 ม น กเร ยนท นท ส าเร จการศ กษาแล ว จ านวน 53 คน ย ต การศ กษาในต างประเทศและกล บมาเร ยนในประเทศไทย จ านวน 223 คน ลาออก จากท น จ านวน 20 คน สละส ทธ จ านวน 1 คน และ ก.พ.ให ย ต การศ กษา จ านวน 4 คน 1.4 การส งเสร มและสน บสน นการม งานท าของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว าง เร ยน กระทรวงศ กษาธ การ ม นโยบายม งส งเสร มให น กเร ยนท างานให ม รายได ระหว างเร ยน เพ อให เก ด การเร ยนร ท งในและนอกห องเร ยนจากประสบการณ การปฏ บ ต งานจร ง โดยในป พ.ศ.2551 ม น กเร ยน น กศ กษาได ท างานในช วงป ดภาคฤด ร อน ท งหมด 57,131 คน 2. การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน โดยไม เส ยค าใช จ าย ส บเน องจากร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 10 ท ก าหนดให บ คคลม ส ทธ เสมอก นในการร บการศ กษาข นพ นฐานไม น อยกว า 12 ป โดยร ฐจะต องจ ดการศ กษาให อย างท วถ ง ม ค ณภาพ และไม เก บค าใช จ าย ซ งเป นข อก าหนดท เก ยวก บการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ท าให ร ฐบาลท ก ย คท กสม ยให ความส าค ญและก าหนดเป นนโยบายเร งด วนท จะด าเน นการตามเจตนารมณ ด งกล าว โดยด าเน นงานการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน โดยไม เส ยค าใช จ าย ซ งในป งบประมาณ 2550 ได ม การเพ ม เง นอ ดหน นค าใช จ ายต อห วส าหร บการศ กษาข นพ นฐานท กระด บการศ กษา ซ งเป นการอ ดหน นผ เร ยน การศ กษาข นพ นฐานท กระด บ ท กประเภท ท งของร ฐและเอกชน และท งในระบบโรงเร ยนและนอก ระบบโรงเร ยน ต อมาในป งบประมาณ 2551 ได ม การอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน 14 ป ต อห วให แก น กเร ยนท กคน ต งแต ระด บก อนประถมศ กษา 2 ป (อน บาล 2) และช น ป.1 - ม.6 ท ง ในประเภทสาม ญและอาช วศ กษา รวมถ งปร บเพ มอ ตราการอ ดหน นค าใช จ ายต อห วการศ กษาข นพ นฐาน ส วนในป งบประมาณ 2552 และ 2553 ร ฐบาลย งคงให ความส าค ญก บการด าเน นงานการจ ดการศ กษา ข นพ นฐาน โดยไม เส ยค าใช จ าย โดยจ ดให ม การด าเน นงานภายใต นโยบายเร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพ ซ งร ฐได จ ดสรรงบประมาณเป นค าใช จ ายส าหร บการจ ดการศ กษาให สถานศ กษาท กส งก ด ต งแต ระด บ อน บาล 1 ถ งระด บม ธยมศ กษาตอนปลายท งสายสาม ญและสายอาช พ ครอบคล มค าใช จ ายเก ยวก บค า แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 6

8 ส าหร บการด าเน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐานโดยไม เส ยค าใช จ าย หร อได ร บการอ ดหน น การศ กษาข นพ นฐาน 15 ป ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การใน ป พ.ศ.2553 ได ต งค าเป าหมาย ไว 3,985,743 คน พบว า ม ผ เข าร บบร การฯ จ าแนกเป น ผ เข าร บบร การท ได ร บการสน บสน นการศ กษา นอกระบบ (กศน.) ในระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 1,084,855 คน การจ ดการศ กษาส าหร บ ผ พ การ จ านวน 8,262 คน การจ ดการศ กษาส าหร บผ ด อยโอกาส จ านวน 326 คน และน กเร ยนโรงเร ยน เอกชน ประมาณ 2,172,125 คน ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาในระบบ นอกระบบ และการศ กษา ตามอ ธยาศ ย การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาในระบบ นอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย เป นย ทธศาสตร ส าค ญในการพ ฒนาน กเร ยนม ความร ความเข าใจในท กษะการด ารงช ว ตตามปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม จ ตส าน กความเป นไทย และพ ฒนา คร หล กส ตรการเร ยนการ สอนและส อ สถานศ กษา แหล งเร ยนร เพ อผ เร ยนได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพได มาตรฐาน ท งน ใน ระหว างป พ.ศ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การได ด าเน นงานในการพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาในระบบนอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ซ งสามารถสร ปได ด งน 1. การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน (สช.) ได ด าเน นการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาเอกชน โดยในระหว างป พ.ศ ได เร งผล กด น (ร าง) พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชนฉบ บใหม ส งเสร มให โรงเร ยนเอกชนท กแห งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการประก น ค ณภาพให สถานศ กษา พ ฒนาค ณภาพน กเร ยนโรงเร ยนเอกชน และเพ มประส ทธ ภาพระบบบร หาร จ ดการองค การด วยจ ดประช มส มมนาผ บร หาร คร และบ คลากรในโรงเร ยนเอกชน ในป พ.ศ.2552 คณะร ฐมนตร ได ม มต เห นชอบให จ ายเง นช วยเหล อค าครองช พให แก คร และบ คลากรของโรงเร ยนเอกชน เพ อขว ญและก าล งใจ ส าหร บในป พ.ศ ได ด าเน นการพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนส มาตรฐาน ซ งม 2 โครงการ ท ส าค ญ ได แก โครงการพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนเอกชนส มาตรฐาน โดยม เป าหมาย ค อ คร ได ร บการ พ ฒนา จ านวน 6,166 คน และผลการด าเน นงานม การด าเน นการอบรมคร โรงเร ยนเอกชนในระบบ ประเภทสาม ญศ กษาและอาช วศ กษาในส วนกลางและส วนภ ม ภาค รวม 20 ร น จ านวน 5,900 คน จาก 620 โรง และอบรมผ บร หารคร /ผ สอน น กเร ยนโรงเร ยนเอกชนท วประเทศ รวม 13 หล กส ตร จ านวน 6,493 คน ส วนอ กโครงการหน งเป นโครงการเพ มประส ทธ ภาพสถานศ กษาท ต ากว าเกณฑ โดยจ ดอบรม ผ บร หารและคร ฯ ในหล กส ตรการเพ มประส ทธ ภาพสถานศ กษา จ านวน 1,020 คน และน าผ บร หาร ศ กษาด งาน ณ โรงเร ยนปร นซ รอย ล จ งหว ดเช ยงใหม รวมถ งน เทศและต ดตามระบบการประก นค ณภาพ ในส วนของส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) ได พ ฒนามาตรฐานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อใช ก บสถานศ กษาในส งก ด แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 7

9 2. การส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยนค ณธรรมและจร ยธรรม และพ ฒนาการเร ยนร ตามหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 2.1 การส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยนด านค ณธรรมและจร ยธรรม ส งเสร มพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม ผ านกระบวนการล กเส อ ย วกาชาด โดยในป พ.ศ ม การจ ดฝ กอบรมเจ าหน าท และผ บ งค บบ ญชาเพ อให ม ความร ความเข าใจหล กส ตรการเร ยน การสอนและสามารถน าไปถ ายทอดและท าการเร ยนการสอนได ถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ ด งน ฝ กอบรม ด านล กเส อ 3 หล กส ตร จ านวน 213 คน ฝ กอบรมด านย วกาชาด 8 หล กส ตร จ านวน 2,553 คน และ ฝ กอบรมด านก จการน กเร ยน 4 เร อง จ านวน 1,109 คน และในป พ.ศ ม การจ ดฝ กอบรมเยาวชน ล กเส อในหล กส ตรด านป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย จราจร และประชาธ ปไตย รวมท งส น 2,044 คน และฝ กอบรมด านย วกาชาด 5 หล กส ตร จ านวน 536 คน พ ฒนาค ายล กเส อและศ นย ก จกรรมย วกาชาดเพ อเป นแหล งเร ยนร ของ สถานศ กษาและช มชน โดยในป พ.ศ.2550 ม การพ ฒนาค ายล กเส อแห งชาต 2 แห ง ค ายจ งหว ด 14 แห ง และพ ฒนาศ นย ก จกรรมย วกาชาด 2 แห ง และในป พ.ศ.2552 ม การพ ฒนาและปร บปร งค ายล กเส อท ทร ดโทรม จ านวน 40 ค าย 2.2 การส งเสร มและพ ฒนาการเร ยนร ของน กเร ยน น กศ กษา ตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ในป พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ โดยส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) ได จ ดท าแนวทางการด าเน นงานการจ ดการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนด วยกระบวนการศ กษานอกโรงเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานท ง 8 หมวดว ชาการ และ พ ฒนาร ปแบบ แนวทางการจ ดกระบวนการเร ยนร ระด บช มชนและบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เข าส หล กส ตร จ านวน 20 หล กส ตร และในช วงระหว างป พ.ศ ได ส งเสร มการจ ด กระบวนการเร ยนร ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงให ก บประชาชนในช มชน โดยให สถานศ กษาเป น ศ นย กลางแหล งเร ยนร ในช มชน ศ นย สาธ ตและทดลองด านการศ กษาอาช พ สร างเคร อข ายการ แลกเปล ยนเร ยนร ว ถ ช ว ตพอเพ ยง และด าเน นการก บกล มเป าหมาย จ านวน 100,000 คน ต อป ซ งม ผ เข าร วมก จกรรมในแต ละป ค อ 204,568, คน 91,902 และ 512,582 คน ตามล าด บ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา เสร มสร างมาตรฐานและความเข มแข ง ของระบบบร หารงานบ คคล และพ ท กษ ระบบค ณธรรม 1. กฎ ระเบ ยบ หล กเกณฑ เก ยวก บการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการ คร และบ คลากร ทางการศ กษาท ได ร บการพ ฒนา ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ม การด าเน นการ ด งน แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 8

10 ป งบประมาณ พ.ศ ม การแก ไขพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา 1 ฉบ บ ม การก าหนดกฎ ระเบ ยบ หล กเกณฑ และว ธ การบร หารงานบ คคลส าหร บ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 11 ฉบ บ และม การพ ฒนาระบบเก ยวก บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 7 ระบบ ป งบประมาณ พ.ศ ม การจ ดท ากฎ ก.ค.ศ. 6 ฉบ บ จ ดท าหล กเกณฑ เก ยวก บ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 16 ฉบ บ ปร บปร งหล กเกณฑ เก ยวก บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 3 ฉบ บ ป งบประมาณ พ.ศ ก าหนดและพ ฒนา กฎ ระเบ ยบ หล กเกณฑ และว ธ การใน การก าหนดต าแหน งและว ธ การบรรจ และแต งต งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 25 เร อง จากผลการด าเน นงาน พบว า บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดในท กป งบประมาณ 2. จ านวนคร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาให ม ความร ค ณธรรมและจร ยธรรม และส งเสร มความก าวหน าในว ชาช พ ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ม การด าเน นการ ด งน ป งบประมาณ พ.ศ ประเม น 3 ด าน ค อ ประเม นว น ย ค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พ ประเม น ค ณภาพการปฏ บ ต งาน ค อ สมรรถนะหล กและสมรรถนะประจ าสายงาน และประเม นผลงานท เก ดจาก การปฏ บ ต หน าท ค อผลการปฏ บ ต งานและผลงานทางว ชาการ ซ งในป 2550 ม ผ เล อนว ทยฐานะ 907 คน จ าแนกเป นว ทยฐานะเช ยวชาญ 625 คน และว ทยฐานะเช ยวชาญพ เศษ 282 คน (ต ากว าเป าหมาย ท ก าหนด) - การส งเสร มมาตรฐานทางกฎหมาย การด าเน นการทางว น ย การอ ทธรณ และร องท กข ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - โครงการพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 1. การพ ฒนาค ณภาพการบร หารการศ กษาตามระบบค ณธรรม ม การอบรมผ บร หาร สถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาเขตพ นท การศ กษาและส วนราชการท เก ยวข อง จ านวน 200 คน 2. เพ มศ กยภาพผ ร บผ ดชอบเก ยวก บการบร หารงานว น ย (หล กส ตรการด าเน นการทาง ว น ย) โดยอบรมให แก ผ ร บผ ดชอบเก ยวก บการบร หารงานว น ย 500 คน 3. กฎหมายส าหร บผ บร หารตามหล กธรรมาภ บาล โดยจ ดอบรมให แก ผ บร หาร การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา และผ เก ยวข อง 400 คน 4. ส งเสร มความร และเพ มท กษะเก ยวก บการฟ องคด ปกครองของข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษาและเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบเก ยวก บคด ปกครอง 300 คน 5. เผยแพร หน งส อกฎหมาย ค ม อการด าเน นการทางว น ยส าหร บข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา จ านวน 1,000 เล ม ป งบประมาณ พ.ศ ส มมนาการบ งค บใช กฎ ก.ค.ศ. ว าด วยการสอบสวนพ จารณา พ.ศ โดยจ ดอบรม ความร แก น ต กร 200 คน - ส งเสร มความร และเพ มท กษะเก ยวก บคด ปกครองของข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา โดยอบรมแก เจ าหน าท เก ยวก บคด ปกครอง 200 คน แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 9

11 - ฝ กอบรมเพ อเพ มศ กยภาพผ ร บผ ดชอบเก ยวก บการบร หารงานว น ย โดยอบรมหล กส ตร การด าเน นการทางว น ยให แก ผ แทนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 200 คน - เผยแพร ความร และต ดตามการประเม นผลด านก าหมาย ว น ย อ ทธรณ ร องท กข โดยจ ด ก จกรรมเผยแพร ความร ให แก ผ อ านวยการสถานศ กษาในส วนภ ม ภาค จ านวน 1,000 คน - ส งเสร มพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 250 คน - การพ ฒนามาตรฐานโทษทางว น ยข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา โดย ด าเน นการว จ ยเพ อศ กษาแนวทางการพ จารณาโทษทางว น ยและสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - รณรงค เพ อการด าเน นช ว ตตามแนวพระราชด าร เศรษฐก จพอเพ ยง - ด าเน นงานในการจ ดท าช ดเสร มสร างค าน ยม ด าเน นการจ ดอบรม เร องความประหย ด และการม ว น ยทางการเง น ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา ศ กษาช ดเสร มสร างค าน ยมโดยจ ด ให แก 74 เขตพ นท การศ กษา 221 คน พร อมท งจ ดท าช ดเสร มสร างค าน ยมและส อต าง ๆ 1,100 ช ด ผล การด าเน นงาน ท าให ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจเร องค าน ยมเก ยวก บความประหย ดและ การม ว น ยทางการเง น และส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ความพร อมท จะน าช ดเสร มสร างค าน ยมไปใช ในการอบรมให แก ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - การจ ดการความร (KM) ม การพ ฒนาความร เร องการบร หารจ ดการความร เพ อรวบรวม ความร ซ งเป นประสบการณ ความส าเร จในการสอนจากข าราชการคร สายผ สอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยและคณ ตศาสตร ท ม ผลงานด เด น จ านวน 4 คร ง ใน 4 ภ ม ภาค จากการประมวลผลความพ ง พอใจผ เข าร วมประช มม ความพ งพอใจในระด บด มาก - ด าเน นงานเง นหม นเว ยนเพ อแก ไขป ญหาหน ส นข าราชการคร จ านวนเง น 508,313,500 บาท โดยจ าแนกเป นงบส าหร บให ข าราชการก ย ม 500,000,000 บาท และงบด าเน นการ 8,313,500 บาท โดยม ผลการด าเน นงานค อ ม ข าราชการคร ก ย มเง น 2,633 ราย รวมเป นเง นท งส น 433,790, บาท - ทางกระทรวงการคล งได จ ดสรรวงเง นให แก ข าราชการคร ได ก ย ม จ านวน 500,000,000 บาท และงบประมาณด าเน นการ จ านวน 508,726,520 บาท โดยม คร ก ย ม จ านวน 3,388 ราย เป นเง น จ านวน 499,845,077 บาท - ส งเสร มความร แก ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ได ม การจ ดประช มปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เพ อรวบรวมความร จากประสบการณ การ สอนของข าราชการคร สายผ สอนท ม ผลงานการสอนด เด นกล มสาระว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร และกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร จ านวน 94 คน - สร างค าน ยมเพ อการด าเน นช ว ตตามแนวพระราชด าร เศรษฐก จพอเพ ยง โดยม การจ ด ก จกรรมน าร องจ ดการฝ กศ กษาเพ อสร างค าน ยม เร องความประหย ดและการม ว น ยทางการเง นให แก ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - การประเม นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อให ม หร อเล อนเป นว ทยฐานะ เช ยวชาญและเช ยวชาญพ เศษ โดยว ทยฐานะเช ยวชาญของผ อ านวยการ อน ม ต 48 ราย จาก 1,501 ราย แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 10

12 ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาบ คลากรส าหร บการบร หารจ ดการโครงการฝ กอบรมของหน วยงานเคร อข าย จ านวน 258 คน (ส งกว าเป าหมายท ก าหนด) - ส งเสร มและพ ฒนาการบร หารจ ดการหน วยงาน จ านวนเคร อข าย 51 เคร อข าย/ 2,340 คน (ส งกว าเป าหมายท ก าหนด) - พ ฒนาบ คลากรท สามารถบร หารจ ดการโครงการฝ กอบรมเป นว ทยากร และเป นผ อ านวย ความสะดวกในการพ ฒนา จ านวน 258 คน ส งเสร ม และเคร อข ายท ได ร บการส งเสร ม และสน บสน นใน การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 51 เคร อข าย และพ ฒนาคร เก ยวก บการจ ดท าหล กส ตร เส นทางความก าวหน าในว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 25,037 คน - การประเม นว ทยฐานะข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาสายงานการสอน สาย งานบร หารสถานศ กษา สายงานบร หารการศ กษา และสายงานน เทศการศ กษา 3. เพ มประส ทธ ภาพองค กรการบร หารงานบ คคล ส งเสร มและพ ฒนาองค กรการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ม การด าเน นการ ด งน ป งบประมาณพ.ศ ประช มส มมนาอน กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา และ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ จ านวนท งหมด 518 คน 2. สน บสน นงบประมาณแก อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษาและ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ จ านวนเง น 11,430,000 บาท 3. ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การเจ าหน าท ส าน กงาน ก.ค.ศ. ผ ปฏ บ ต หน าท ฝ ายเลขาน การ อ.ก.ค.ศ. ว สาม ญฯ และ อ.ก.ค.ศ. ว สาม ญเฉพาะก จฯ จ านวนผ เข าประช ม 47 คน เพ อสร างความร ความ เข าใจในการปฏ บ ต งาน ทราบป ญหาและก าหนดแนวทางในการปฏ บ ต งานให เป นมาตรฐานเด ยวก น ป งบประมาณพ.ศ การประช มปฏ บ ต การเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา 4 ภ ม ภาค โดยจ ดประช มส มมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษาและส วนราชการ ท ประช ม ม ความเห นว า ควรม การประช มป ละ 2 คร ง ควรให เจ าหน าท ผ ด าเน นการฝ ายเลขาน การได เข าร วม ประช มด วย และควรม การทบทวนค าตอบแทนและสว สด การแก อน กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา 2. การสน บสน นงบประมาณแก อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา และ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ โดยจ ดสรรเพ อใช เป นค าใช จ ายในการประช มท เก ยวก บงานด านการบร หารงานบ คคล จ านวน 185 เขต เป นจ านวนเง น 16,985,291 บาท แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 11

13 3. การจ ดท าร ปแบบค าส งการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา เพ อใช ประโยชน ให แก หน วยงานการศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาได ม แนวทางในการ ออกค าส งเก ยวก บการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป งบประมาณพ.ศ ส งเสร มและพ ฒนาองค กรการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา โดยม การสน บสน นงบประมาณแก อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท เป นเง น 10,160,000 บาท และ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ เป นเง น 8,745,000 บาท 2. ศ กษาด งานด านการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยน าคณะผ บร หารระด บส งของกระทรวงศ กษาธ การ ผ ทรงค ณว ฒ และผ แทนข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษาใน ก.ค.ศ. ผ บร หารและเจ าหน าท ส าน กงาน ก.ค.ศ. เด นทางไปศ กษาด งานและ เจรจาหาร อเก ยวก บความร วมม อด านการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา ณ ประเทศเคร อร ฐออสเตรเล ยและประเทศน วซ แลนด และคณะผ บร หารและเจ าหน าท ของ ส าน กงาน ก.ค.ศ.เด นทางไปเจรจาความร วมม อด านการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา ณ ประเทศสาธารณร ฐอ นเด ย 4. พ ฒนาบ คลากรของส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ม การด าเน นการ ด งน ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาบ คลากร 317 คน ให ม ความร ม ท กษะและความสามารถในการปฏ บ ต งาน ม ค ณธรรมและจร ยธรรมและม จ ตส าน กม งบร การ ตามสมรรถนะท ก าหนดไว ท กประการ เพ อให บ คลากร สามารถปร บเปล ยนกระบวนท ศน เสร มสร างค าน ยมในการปฏ บ ต งาน โดยสามารถค ดว เคราะห และ ส งเคราะห การด าเน นงานขององค กรได อย างเป นระบบในร ปแบบท มงานท ม ประส ทธ ภาพ ม การอบรม หล กส ตรต างๆ จ านวน 418 คน จ ดก จกรรมจ ดการความร ในองค กร 630 คน ส งบ คลากรเข าร บการ อบรม/ศ กษาด งาน 298 คน และพ ฒนาค ณภาพช ว ต 338 คน - เผยแพร ข าวสาร และสร างความเข าใจในเร องการบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา ได แก ส วนราชการ 6 แห ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 178 แห ง อ.ก.ค.ศ. เขต พ นท การศ กษา/ส วนราชการ 184 แห ง ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาและผ เก ยวข อง 600,000 คน ป งบประมาณ พ.ศ จ ดอบรมหล กส ตรต าง ๆ ได แก หล กส ตรพ ฒนาผ บร หาร หล กส ตรการบร หารความ ข ดแย งโดยส นต ว ธ หล กส ตรการเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ และหล กส ตรเสร มสร าง ประส ทธ ภาพและพ ฒนาท มงาน จ านวน 458 คน - การศ กษาด งานด านการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา จ านวน 3 คร ง ป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาระบบการสรรหาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ด าเน นการ 3 คร ง (ส งกว า เป าหมายท ก าหนด) แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 12

14 - พ ฒนาระบบเกณฑ มาตรฐานอ ตราก าล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาใน สถานศ กษาส งก ด ศธ.จ านวน 2 หล กเกณฑ - พ ฒนาระบบการพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ ดประช ม 4 คร ง - พ ฒนาระบบค าตอบแทนส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ประช มส มมนา รวม 5 คร ง - จ ดท าหล กเกณฑ และว ธ การบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษาตาม ม.38 ค (2) - พ ฒนานโยบายและระบบต าแหน งบ คลากรทางการศ กษาอ น ตาม ม.38 ค (2) - ก าหนดกรอบอ ตราก าล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ตาม ม.38 ค (2) ใน สพท. และสถานศ กษา - เตร ยมความพร อมในการประเม นว ทยฐานะตามหล กเกณฑ ใหม - การให ค าปร กษา ก าก บ ต ดตาม การบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา - จ ดระบบทะเบ ยนประว ต กพ.7 อ เล กทรอน กส จ านวน 20 หน วยงาน - ประเม นผลด านการด าเน นการบร หารงานบ คคลของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและ ส วนราชการ - พ ฒนาการตรวจต ดตามและประเม นผลการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา - ร วมม อด านการบร หารงานบ คคลระหว างส าน กงาน ก.ค.ศ. ก บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและส วนราชการ - ประเม นว ทยฐานะของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา เป าหมาย 2,000 ราย ด าเน นการ 1,165 ราย - ส งเสร มสว สด การและพ ฒนาค ณภาพช ว ตข าราชการคร ผ ปฏ บ ต งานประจ าส าน กงานเขต พ นท การศ กษา - กองท นกาญจนาภ เษกเพ อส งเสร มและพ ฒนาคร - ส งเสร มสมรรถนะประส ทธ ภาพบ คลากรส าน กงาน ก.ค.ศ. - พ ฒนาระบบบร หารจ ดการส าน กงาน ก.ค.ศ. ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ได ม การด าเน นการ เท าก บเป าหมาย ท ก าหนดไว ท กรายการ และเป นไปตามต วช ว ดท ก าหนด ยกเว นประเม นว ทยฐานะของ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ท ก าหนดไว 2,000 ราย แต ด าเน นการได 1,165 ราย ค ดเป น ร อยละ ว จ ยและพ ฒนาเป นฐานการบร หารงานบ คคล ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ม การด าเน นการ ด งน ป งบประมาณ พ.ศ แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 13

15 1. ป ญหาการปฏ บ ต งานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและแนวทางแก ไข เพ อทราบป ญหา การปฏ บ ต งานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และแนวทางแก ไขการปฏ บ ต งาน 4 ด าน ค อ ด านการ บร หารงานว ชาการ ด านการบร หารงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล และด านการบร หารท วไป 2. การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานท ม คร ว ทยฐานะเช ยวชาญ : ศ กษากรณ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร ศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนในโรงเร ยนท ม คร ว ทยฐานะ คร เช ยวชาญ ก บ โรงเร ยนท ไม ม คร ว ทยฐานะ คร เช ยวชาญ เฉพาะกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร ในโรงเร ยนส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ปรากฏผลว า กล มโรงเร ยน ท ม คร เช ยวชาญในกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยและว ทยาศาสตร น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส ง กว าโรงเร ยนท ไม ม คร เช ยวชาญ ส วนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ไม แตกต างก น 3. การศ กษาร ปแบบและแนวทางในการประเม นเพ อเล อนต าแหน งและว ทยฐานะ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา สามารถน าข อม ลมาประกอบการพ จารณาของ ก.ค.ศ. เก ยวก บ การก าหนดร ปแบบและว ธ การประเม นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา รวมท งหล กเกณฑ และ ว ธ การเล อนต าแหน งว ทยฐานะ การคงสภาพต าแหน งและว ทยฐานะ การเล อนข นเง นเด อน และการ ประเม นข นเง นเด อนประส ทธ ภาพของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 4. การศ กษาสภาพและความคาดหว งในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา ได ศ กษาข อม ลเก ยวก บสภาพการปฏ บ ต งานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา และ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ โดยน าข อม ลมาใช ในการปร บปร งการบร หารงานบ คคลส าหร บข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา 5. การศ กษาร ปแบบการจ ดค าตอบแทน สว สด การและส ทธ ประโยชน เก อก ลอ นท เหมาะสม ส าหร บข าราชการคร และบ คลกรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานในพ นท ปกต และพ นท พ เศษ จากการศ กษาได ข อเสนอและแนวค กส าหร บการก าหนดค าตอบแทน สว สด การและส ทธ ประโยชน เก อก ลท เหมาะสม ส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานในพ นท ปกต และพ นท พ เศษ ป งบประมาณ พ.ศ โครงการว จ ยการศ กษาสภาพและความคาดหว งในการปฏ บ ต งานของคณะอน กรรมการ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 2. การศ กษาร ปแบบและแนวทางในการประเม นเพ อเล อนต าแหน งและว ทยฐานะ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (เหม อนป 2551) 3. การศ กษาร ปแบบการจ ดค าตอบแทน สว สด การและส ทธ ประโยชน เก อก ลอ นท เหมาะสม ส าหร บข าราชการคร และบ คลกรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานในพ นท ปกต และพ นท พ เศษ (เหม อนป 2551) 4. การศ กษาความค ดเห น เร อง ความพ งพอใจในค ณภาพการให บร การการสรรหา ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม ต อส าน กงาน คณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 5. การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 14

16 6. การศ กษาสถานภาพและร ปแบบโครงสร างของส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 7. การศ กษาโครงสร างเง นเด อนและเง นว ทยฐานะของข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษาท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ 8. การศ กษาความพ งพอใจในค ณภาพการให บร การ เผยแพร ความร ข อม ล ข าวสาร และ ให ค าปร กษาเก ยวก บการด าเน นงานด านการบร หารงานบ คคลของส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 9. การศ กษาแนวทางการส งเสร มและพ ฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของข าราชการ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 10. การศ กษาจ านวนอ ตราก าล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท จะเกษ ยณอาย ราชการในอนาคต 10 ป ข างหน า (ป งบประมาณ พ.ศ ) 11. การศ กษาผลการพ จารณาขอให ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเล อนเป น ว ทยฐานะเช ยวชาญในระหว างป พ.ศ การศ กษาข อบกพร องของผลงานทางว ชาการท เสนอเพ อขอเล อนเป นว ทยฐานะ ผ อ านวยการเช ยวชาญ 13. การพ ฒนากฎหมายว าด วยการบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ โครงการว จ ยการศ กษาสภาพและความคาดหว งในการปฏ บ ต งานของคณะอน กรรมการ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 2. การศ กษาร ปแบบและแนวทางในการประเม นเพ อเล อนต าแหน งและว ทยฐานะ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 3. การศ กษาร ปแบบการจ ดค าตอบแทน สว สด การ และส ทธ ประโยชน เก อก ลอ นท เหมาะ ส าหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานในเขตพ นท ปกต และพ นท พ เศษ 4. การศ กษาความค ดเห น เร อง ความพ งพอใจในค ณภาพการให บร การการสรรหา ผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษาของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ท ม ต อส าน กงาน ก.ค.ศ. 5. การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ ฒนานโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา - พ ฒนานโยบายย ทธศาสตร และสารสนเทศ เพ อการพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากร ทางการศ กษา จ านวน 3 เร อง - พ ฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข อม ลการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อการ บร หารจ ดการของ สคบศ. จ านวน 1 ระบบ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ได ม การด าเน นการเท าก บ เป าหมายท ก าหนดไว ท กรายการ และเป นไปตามต วช ว ดท ก าหนด พ ฒนาสถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา หน วยงานท ได ร บการพ ฒนาจากสถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 15

17 - การพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาให เป นองค กรแห งการ เร ยนร 1 หน วยงาน - ประช มส มมนาทางว ชาการระหว างประเทศอาเซ ยน ณ ประเทศสาธารณร ฐประชาชนจ น 4 หน วยงาน - การพ ฒนาบ คลากรตามหล กส ตรท จ ดโดยองค กรความร วมม อ ด านการพ ฒนาทร พยากร มน ษย และด านว ชาการในต างประเทศ จ านวน 30 คน ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ได ม การด าเน นการเท าก บ เป าหมาย ท ก าหนดไว ท กรายการ และเป นไปตามต วช ว ดท ก าหนด ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ป พ.ศ.2550 กลย ทธท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล และสร างภาพล กษณ ท ด ขององค กร โครงการท ข บเคล อนการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล และสร างภาพล กษณ ท ด ขององค กรของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ด งน 1.พ ฒนาระบบราชการและบร หารจ ดการ 1. โครงการราชการใสสะอาด ท ม งเน นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการด าเน นงาน ตลอดจนการป องก นการท จร ตและประพฤต ม ชอบ การเผยแพร ข อม ลข าวสารด วยความโปร งใส โดยม การจ ดต งศ นย เคร อข ายราชการใสสะอาด 29 หน วยงาน ด าเน นการประชาส มพ นธ เผยแพร รณรงค ส งเสร มค าน ยมร กความซ อส ตย ส จร ต และการป องก นการท จร ต เพ อสร างความเข าใจอ นด ระหว าง หน วยงาน องค การสถานศ กษา องค กรเอกชน โดยม ส าน กน ต การเป นหน วยงานหล กในกรณ เก ดการ ท จร ตประพฤต ม ชอบ และสร างค ณธรรมและความร ในการปฏ บ ต หน าท ราชการของผ ท าหน าท กรรมการ สอบสวน เผยแพร ความร ด านกฎหมายการศ กษาและกฎหมายท เก ยวข องทางสถาน โทรท ศน เพ อ การศ กษา (E.T.V.) ต ดตามประเม นผลการบ งค บใช กฎหมายเก ยวก บคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา และคณะกรรมการการสถานศ กษาข นพ นฐาน ศ กษาผลกระทบการใช กฎหมายค มครองเด กว าด วยการ ก าหนดความประพฤต ของน กเร ยนและน กศ กษา สร างเคร อข ายค ณธรรมเก ยวก บกฎหมายการ ปฏ บ ต งาน เผยแพร ความร ด านกฎหมายท เน นค ณธรรม จร ยธรรมแก ผ บร หารการศ กษา ผ บร หาร สถานศ กษา บ คลากรทางการศ กษาและผ ท เก ยวข องก บการศ กษา เผยแพร ความร เก ยวก บกฎหมายว ธ ปฏ บ ต ราชการปกครองและกฎหมายโรงเร ยนเอกชน โดยย ดหล กค ณธรรมและจร ยธรรม อบรม เสร มสร างความสมานฉ นท ในส วนราชการโดยน าว ธ ระง บข อข ดแย งด วยส นต ว ธ มาใช เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการบ งค บใช กฎหมายเก ยวก บการร องท กข และอ ทธรณ ค าส งทางปกครอง 2. การปร บโครงสร างส าน กพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษาและก จการพ เศษ ซ ง กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศให เป นหน วยงานภายในส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ เป นการ หลอมรวมภารก จของกล มส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนในส าน กการล กเส อ ย วกาชาด และ ก จการน กเร ยนและกล มก จการพ เศษ ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. โดยให หน วยงานท ม ภารก จ ประสานการด าเน นงานท ม ใช การเร ยนการสอนแต เป นการพ ฒนาผ เร ยนในด านค ณธรรม จร ยธรรม แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 16

18 3. การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 โดยก าหนดประเด นการประเม นผลท ง 4 ม ต ม ต ท 1 ด านประส ทธ ผลตามแผนย ทธศาสตร ได ส งเสร มให ประชากรว ยเร ยนได ร บการศ กษาภาคบ งค บ (9 ป ) หร อเท ยบเท า ส งเสร มให ประชากรว ย เร ยนได ร บการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลายถ งระด บอ ดมศ กษาและส งเสร มสน บสน นให ผ ด อยโอกาสได ร บการศ กษา ด านการศ กษานอกโรงเร ยนได ส งเสร มให ประชาชนบนพ นท ส งได ร บการ ส งเสร มการร หน งส อ ม ต ท 2 ด านค ณภาพการให บร การ ได ม การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การป องก น และปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ม การจ ดท าข อม ลการท จร ตและรายงานผลข อร องเร ยนไป ย งส าน กงาน ป.ป.ช. ม ต ท 4 ด านการพ ฒนาองค กร ได ด าเน นการพ ฒนาระบบความร ภายในองค กรและ พ ฒนาค ณภาพการจ ดการสารสนเทศ ตลอดจนการจ ดท าข อเสนอการเปล ยนแปลงได อย างม ค ณภาพ อ ก ท งม ความส าเร จในการพ ฒนากฎหมายและด าเน นการตามแผนพ ฒนากฎหมายได ครบถ วน และม ความส าเร จในการด าเน นการตามข นตอนการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐและการบร หาร ความเส ยงได ครบถ วน 4. การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ซ งได ต อเน องมา 3 ป (ป งบประมาณ พ.ศ ) โดยจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กรและได ด าเน นการประเม นองค กร เบ องต นแล วอ กท งก าหนดกรอบแนวทางการด าเน นงานก าหนดเกณฑ การให คะแนนจากระด บ ความส าเร จ (Milestone) ท าให ได แผนปร บปร งส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การท สอดคล องก บ สภาพป ญหา จ านวน 7 แผน และเป นแผนเร งด วนท ต องด าเน นการ 2 แผน 5. การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การได ด าเน นการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความเข าใจ เพ มศ กยภาพในการพ ฒนาความค ดอย างเป นระบบและเช งบ รณาการส งผลการ ท างานม ประส ทธ ภาพย งข น ด งน 1. ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ศทก. - จ ดอบรมพ ฒนาศ กยภาพด าน ICT ของบ คลากรใน สป. เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให แก ข าราชการส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ เพ มพ น ท กษะและประสบการณ ให สามารถใช ประโยชน จากเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให สามารถใช ICT เก ดประส ทธ ภาพประโยชน ต อการบร หาการจ ดการและการเร ยนร โดยจ ดอบรม 18 หล กส ตร รวม 450 คน ในส วนภ ม ภาค จ านวน 350 คน และส งเสร มให ข าราชการศ กษาต อระด บปร ญญาโทสาขา เทคโนโลย สารสนเทศ สอ. - อบรมทางไกลด านการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ส าหร บข าราชการบรรจ ใหม จ านวน 33 คน - เตร ยมความพร อมการปฏ บ ต งานเพ อรองร บ พ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ.2535 ท เปล ยนแปลง จ านวน 180 คน แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 17

19 - ให ความร ด านการจ ดท าต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานรายบ คคลตามแนวทางการ บร หารผลการปฏ บ ต งาน จ านวน 180 คน - ให ความร ด านการจ ดท าต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานรายบ คคล พ ฒนาความค ดเห น อย างเป นระบบและค ดเช งบ รณาการ จ านวน 70 คน - อบรมรมข าราชการท ร บผ ดชอบงานด านการบร หารงานบ คคลให ม ความร การ ก าหนดต าแหน งระด บ 7 จ านวน 40 คน - ค ดเล อกข าราชการพลเร อนด เด นเข าร บเก ยรต บ ตรและเข มเช ดช เก ยรต (คร ฑ ทองค า) ในว นท 1 เมษายน 2550 จ านวน 788 ราย - พ ฒนาพล งทางใจ พล งทางกาย และพล งทางการพ ดเพ อน าไปส การพ ฒนาพล งใน การท างาน จ านวน 103 คน - สร างจ ตส าน กให ก บข าราชการในการประพฤต ชอบ ย ดม นในหล กศ ลธรรม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณ ความส จร ต ซ อตรง เท ยงธรรม เป นกลางไม เล อกปฏ บ ต - อบรมเพ อสร างราชการใสสะอาดม ผ เข าร บการอบรม 97 ราย - อบรมพ ฒนาค ณภาพก าล งคนของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จ านวน 369 คน เพ อน าองค กรส ความส าเร จในอนาคต ท าให ข าราชการม ความร ความเข าใจสภาพก าล งคนของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ และสาระส าค ญของพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน ฉบ บใหม ตลอดท งเทคน คการท างานใหม ท าให เก ดแนวค ดท จะปร บและพ ฒนาการท างานของตนเองให ด ย งข นม ผ เข าร บการอบรม 60 คน - จ ดอบรมหล กส ตรเสร มสร างกระบวนท ศน การให บร การและการประสานงานและ กฎหมายท วไปเก ยวก บการปฏ บ ต ราชการ ท งข าราชการและล กจ างประจ า จ านวน 252 คน - จ ดอบรมหล กส ตรการท างานเป นท มอย างไรให ม ประส ทธ ภาพส าหร บข าราชการ บรรจ ใหม และข าราชการระด บ 5-6 รวม 60 คน - จ ดอบรมหล กส ตรเสร มสร างกระบวนท ศน ค ณธรรม จร ยธรรม น าความร ส เศรษฐก จพอเพ ยง จ านวน 120 คน ด านการจ ดการเช งกลย ทธ และว ส ยท ศน ในการวางแผนแบบ เศรษฐก จพอเพ ยง จ านวน 45 คน - พ ฒนาสมรรถนะท มงานเลขาน การผ บร หารระด บส งให เข าใจถ งบทบาทและ ค ณล กษณะท ด ของการเป นเลขาน การผ บร หาร และให ความส าค ญในบทบาทหน าท ท ได ร บมอบหมายม สมรรถนะเป นท ยอมร บของผ บร หารและผ มาต ดต องาน จ านวน 35 คน - พ ฒนาค ณภาพระบบการต ดตามงานไปใช ให เก ดประโยชน ต อการปฏ บ ต งานอย าง ม ประส ทธ ภาพ โดยจ ดท าเอกสารค ม อการปฏ บ ต งานท ใช เป นข อม ลพ นฐานในการท างานของหน วยงาน - อบรมการพ ฒนาค ณภาพการบร หารการศ กษาตามระบบค ณธรรม เพ อเป นแกน น าในการพ ฒนาว น ย ค ณธรรม จร ยธรรม จ านวน 2 ร น รวมผ เข าร บการอบรม 200 คน สกพ. - ส งเสร มสมรรถนะบ คลากร ส าน กงานก จการพ เศษ เพ อเป นการเพ มพ นความร เสร มสร างความเข าใจและประสบการณ งานด านก จการพ เศษ และให เป นไปตามนโยบายของผ บร หาร ระด บส งของกระทรวงศ กษาธ การท ต องการให ม การพ ฒนาบ คลากรท ก าวท นโลก ท นเหต การณ ม แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 18

20 สคบศ. - พ ฒนาระบบทร พยากรและพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเคร อข ายในการพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา โดยพ ฒนาสมรรถนะของคร ตามระบบการพ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษา โดยเร มต นจากการประเม นสมรรถนะ เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาตนเองและด าเน นการพ ฒนา สมรรถนะของตนเองตามแผนพ ฒนาตนเองท จ ดท าข นของคร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแก ว เขต 1,2 จ านวน 170 โรงเร ยน จ านวน 2,693 คน - ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมในการพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากร ทางการศ กษา - จ ดท าระบบบร หารความเส ยง การควบค มภายในและแนวทางปฏ บ ต การจ ดซ อ/ จ ดจ าง - พ ฒนาระบบสารสนเทศและการพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลาการทางการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การในระบบ GIS และระบบสารสนเทศเพ อการต ดส นใจของผ บร หาร (EIS) ใน ห องปฏ บ ต การต ดตามผลการด าเน นงาน (Cockpit Center) - จ ดการความร (Knowledge Management) เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจ ในกระบวนการจ ดการความร แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ความส าเร จในการปฏ บ ต งาน และสร าง เคร อข ายองค กรด านการจ ดการความร สช. - เพ มประส ทธ ภาพระบบบร หารจ ดการองค กรของส าน กงานบร หารงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน (สช.) โดย 1. อบรมข าราชการ เร องเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ หล กส ตรเศรษฐก จพอเพ ยงและแนวทางการปฏ บ ต งานโดยใช หล กเศรษฐก จพอเพ ยง จ านวน 276 คน 2. อบรมเพ อพ ฒนาสมรรถนะในการปฏ บ ต งานของข าราชการ จ านวน 3 หล กส ตร 255 คน 3. จ ดน ทรรศการและท ศนศ กษาเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยม ผ เข าชมน ทรรศการ จ านวน 300 คน และเข าร วมท ศนศ กษาด งานตามโครงการส วนพระองค ณ สวนจ ตรลดา จ านวน 200 คน 4. อบรมเร องพระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชนฉบ บใหม และโครงสร างส าน กงาน จ านวน 200 คน 5. อบรมภาษาจ นระด บพ นฐานและเตร ยมความพร อมระด บกลางอบรมท กว น อ งคารและว นพฤห สบด ว นละ 3 ช วโมง ให ข าราชการจ านวน 37 คน 6. อบรมคอมพ วเตอร จ านวน 2 ร น รวม 51 คน 7. พ ฒนาบ คลากรของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท ปฏ บ ต งานเก ยวก บโรงเร ยน เอกชนในส วนภ ม ภาค แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด 19

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information