แบบสร ปผลการปฏ บ ต ราชการภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แบบสร ปผลการปฏ บ ต ราชการภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ"

Transcription

1 แบบสร ปผลการปฏ บ ต ราชการภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหร บรายงานร ฐมนตร ว าการกระทรวงว ฒนธรรม ไตรมาสท ๑ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๑๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ) ช อโครงการ : การบร หารจ ดการและพ ฒนาองค กร : การพ ฒนาการวางแผนและต ดตามประเม นผล งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล านบาทถ วน) ประเด นย ทธศาสตร : อน ร กษ ส งเสร มและพ ฒนาศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ผลผล ตท : ๓ การบร การและเผยแพร องค ความร ทางว ฒนธรรม ผ ร บผ ดชอบ : ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม ๑. ผลการด าเน นงาน (โดยละเอ ยด) ๑.๑ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม ได ด าเน นการทบทวนแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การของ กรมส งเสร มว ฒนธรรมประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได จ ดประช มผ บร หารและข าราชการกรมส งเสร มว ฒนธรรม เพ อร บฟ งนโยบายและแนว ทางการจ ดท าแผนการด าเน นงานโครงการ ตลอดจนการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๔ คร ง ด งน - จ ดประช มเตร ยมการทบทวนแผนงาน/โครงการ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เม อว นท ๑๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๒ อาคาร สวธ. - จ ดประช มทบทวนก จกรรม/โครงการ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เม อว นท ๑๓ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๒ อาคาร สวธ. - จ ดประช มน าเสนอก จกรรม/โครงการ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ เม อว นท ๑๔ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๒ อาคาร สวธ. ๑.๒ การจ ดประช มระดมความค ดเห นการบ รณาการโครงการ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - จ ดท าค าส งท ๑๐๖๐/๒๕๕๔ ณ ว นท ๒๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ แต งต งผ ทรงค ณว ฒ ด าน ว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - จ ดประช มระดมความค ดเห นการบ รณาการโครงการ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว างว นท ๒๓ ๒๔ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๑ อาคาร สวธ.

2 - ๒ - - ประช มจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามข อเสนอแนะการบ รณาการโครงการ กรมส งเสร ม ว ฒนธรรม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ เม อว นท ๓๐ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๑ อาคาร สวธ. จ านวน ๓ โครงการ โครงการส งเสร มเคร อข ายการด าเน นงานทางว ฒนธรรม โครงการบร หารจ ดการและพ ฒนาองค กร โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม - ประช มจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามข อเสนอแนะการบ รณาการโครงการ กรมส งเสร ม ว ฒนธรรม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ เม อว นท ๑ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๑ อาคาร สวธ. จ านวน ๔ โครงการ โครงการว ฒนธรรมส มพ นธ โครงการบร หารจ ดการก จการภาพยนตร และว ด ท ศน โครงการส งเสร มสน บสน นว ถ ไทย โครงการมรดกภ ม ป ญญาและการแสดงออกทางว ฒนธรรม (ICH) ๑.๓ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การและการใช จ ายงบประมาณในระบบสารสนเทศการงบประมาณของ ส าน กงบประมาณ ตามระเบ ยบว าด วยการบร หารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ส าน กงบประมาณให ส วนราชการและ ร ฐว สาหก จ รายงานผลการปฏ บ ต งานและการใช จ ายงบประมาณประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก อน และเม อ ส นระยะเวลาในแต ละไตรมาส ในการน ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม ได ด าเน นการจ ดท ารายงานผลการปฏ บ ต งาน และการใช จ ายงบประมาณประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก อนในไตรมาส ๑ เพ อส ง ส าน กงบประมาณ ท งใน ระบบเอกสารแบบรายงาน สงป.๓๐๑ สงป.๓๐๒ และ สงป.๓๐๒/๑ และการบ นท กข อม ลผ านระบบรายงาน ผลการปฏ บ ต งานในระบบ E-Budgeting (Ev-MIS) ในเว บไซต ส าน กงบประมาณ เร ยบร อยแล ว ๑.๔ การจ ดท ารายงานประจ าป ๒๕๕๔ (Annual Report) ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการสร างระบบบร หารก จการบ านเม องและส งคมท ด พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให ส วนราชการจ ดท ารายงานผลการปฏ บ ต ราชการหล งส นส ดการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณน นๆ เผยแพร ต อสาธารณชน นอกจากน ระเบ ยบว าด วยการบร หารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก ไขเพ มเต ม ฉบ บท ๔ (พ.ศ ๒๕๕๔ ข อ ๓๕ (๒) ย งก าหนดให จ ดท ารายงานประจ าป ท แสดงถ งความส าเร จในการปฏ บ ต งานของส วน ราชการท เช อมโยงก บเป าหมายการให บร การกระทรวง โดยม ต วช ว ดท ช ดเจนจ ดส งส าน กงบประมาณ ภายใน หกส บว นน บแต ว นส นป งบประมาณ ขณะน ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม อย ระหว างด าเน นการจ ดท าเอกสารต นฉบ บ รายงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔

3 - ๓-๑.๕ การจ ดท าเอกสารช แจงเสนอต อคณะอน กรรมาธ การฯ / คณะกรรมาธ การว สาม ญพ จารณา ร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สภาผ แทนราษฎร และว ฒ สภา ของ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม ได ด าเน นการจ ดท าเอกสารช แจง พร อมการเข าร วม ช แจง จ านวน ๕ คร ง ด งน ๑) เข าร วมช แจงต อคณะอน กรรมาธ การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ร ฐว สาหก จ กองท น เม อว นท ๑๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห อง ๒๑๓ ๒๑๔ ช น ๒ อาคารร ฐสภา ๒ ๒) เข าร วมช แจงต อคณะอน กรรมาธ การคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง เม อว นท ๑๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช ม ๒๒๐ ช น ๒ อาคารร ฐสภา ๒ ๓) เข าร วมช แจงต อคณะกรรมาธ การว สาม ญพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สภาผ แทนราษฎร เม อว นท ๑๖ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มงบประมาณ ช น ๓ อาคารร ฐสภา ๓ ๔) เข าร วมช แจงต อคณะอน กรรมาธ การฝ กอบรม ส มมนา ประชาส มพ นธ งบด าเน นงาน ค าจ าง เหมาบร การ ค าจ างท ปร กษา การว จ ยและถ ายทอดเทคโนโลย ค าเช า ค าใช จ ายการเด นทางไปต างประเทศ เง นอ ดหน นและรายจ ายอ น เม อว นท ๑๖ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห อง ๓๔๐๑ ช น ๔ อาคารร ฐสภา ๓ ๕) เข าร วมช แจงต อคณะกรรมาธ การว สาม ญพ จารณาศ กษาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณ รายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว ฒ สภา เม อว นท ๒๑ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มหมายเลข ๓๐๕ ช น ๕ อาคารร ฐสภา ๒ ๑.๖ การประสานแผน/บร หารงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประสานแผนงานหน วยงานภายนอก ๑) ส มมนาประชาพ จารณ ร างแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) คร งท ๓ เม อว นท ๒๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องก งเพชร โรงแรมเอเช ย ๒) ประช มเช งปฏ บ ต การในโครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อสร างความร วมม อการบร หาร จ ดการว กฤตด านการท องเท ยวไทย (Crisis Management Manual for Tourist in Thailand) พ จารณา แผนพ ฒนาช มชน และการน าเทคโนโลย สารสนเทศ เป นส อในการเผยแพร ข อม ลองค ความร การส งเสร ม สน บสน นงานด านการศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ร วมก บคณะกรรมาธ การการศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม เม อว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องกษ ตร ย ศ ก ๒ ช น ๔ โรงแรมเดอะทว นทาวเวอร ประสานแผนงานหน วยงานภายใน ๑) ร บฟ งการมอบนโยบายและแนวทางการด าเน นงานของกระทรวงว ฒนธรรมจาก ร ฐมนตร ว าการกระทรวงว ฒนธรรม (นางส ก มล ค ณปล ม) และการบรรยาย เร อง การแปลงนโยบายศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ส การปฏ บ ต ต อส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด โดยปล ดกระทรวงว ฒนธรรม (นายสมชาย เส ยงหลาย) เม อว นท ๔ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเดอะ รอย ล ร เวอร ถนนจร ญสน ทวงศ

4 - ๔-๒. ผลผล ต ผลล พธ ของโครงการ ผลผล ต : ๑. ค าช แจงเสนอต อคณะกรรมาธ การว สาม ญพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณ รายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณป ๒๕๕๔ ไปพลางก อน ๓. (ร าง) รายงานประจ าป ๒๕๕๔ (Annual Report) ๔. สร ปผลการร วมประช มส มมนาก บหน วยงานภายนอก ผลล พธ : การด าเน นงานส งเสร ม สน บสน นการด าเน นงานด านว ฒนธรรม ของ กรมส งเสร มว ฒนธรรม เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและน าองค กรส องค กรประส ทธ ภาพ ๓. เปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานก บเป าหมายต วช ว ด ๓ เด อน ( ต.ค. ธ.ค. ๕๔ ) ท ต วช ว ดของโครงการ/ก จกรรม เป าหมายท คาดว าจะได ร บ ผลการด าเน นงาน ๑. การจ ดท าค าช แจงเสนอต อ คณะกรรมาธ การว สาม ญ พ จารณาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๘๐ ช ด ส าน กงบประมาณพ จารณา จ ดสรรงบประมาณ ตามค าขอต ง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การจ ดท าเอกสารช แจง จ านวน ๕ คณะ ประกอบด วย ๑) คณะกรรมาธ การว สาม ญ พ จารณาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สภา ผ แทนราษฎร ๒) คณะอน กรรมาธ การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ร ฐว สาหก จ กองท น ๓) คณะอน กรรมาธ การคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง ๔) คณะอน กรรมาธ การฝ กอบรม ส มมนา ประชาส มพ นธ งบ ด าเน นงาน ค าจ างเหมาบร การ ค าจ างท ปร กษา การว จ ยและ ถ ายทอดเทคโนโลย ค าเช า ค าใช จ ายการเด นทางไป ต างประเทศ เง นอ ดหน นและ รายจ ายอ น ๕) คณะกรรมาธ การว สาม ญ พ จารณาศ กษาร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว ฒ สภา

5 - ๕ - ท ต วช ว ดของโครงการ/ก จกรรม เป าหมายท คาดว าจะได ร บ ผลการด าเน นงาน ๒. จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานและ แผนการใช จ ายงบประมาณป ๒๕๕๔ ไปพลางก อน ของกรม ส งเสร มว ฒนธรรมได ตาม ระยะเวลาท ส าน กงบประมาณ ก าหนด ๓. จ ดท าเอกสารสร ปผลการ ด าเน นงานในร ปแบบรายงาน ประจ าป ๒๕๕๔ (Annual Report) ของกรมส งเสร ม ว ฒนธรรม - แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - แผนการปฏ บ ต งานและการใช จ ายงบประมาณประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ (งบประมาณ ป ๒๕๕๔ ไปพลางก อน) ในระบบ สารสนเทศการงบประมาณของ ส าน กงบประมาณ (ร าง) รายงานประจ าป ๒๕๕๔ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ๔. แผนการด าเน นงาน ( ระหว างเด อนมกราคม ม นาคม ๒๕๕๕ ) ท ส าค ญ - ปร บปร งแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒๕๕๕ ตามนโยบายกรมส งเสร ม ว ฒนธรรม - จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานและ การใช จ ายงบประมาณในระบบ E- Budgeting (ตามแบบรายงาน สงป. ๓๐๑ สงป. ๓๐๒ และ สงป. ๓๐๒/๑ - รวบรวมข อม ลผลการด าเน นงาน ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มา จ ดท าเป นเอกสารต นฉบ บ ท รายละเอ ยดก จกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ๑. ผล ตเอกสารแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒๕๕๕ ๒๐๕,๐๐๐.- มกราคม ๒. จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) ๑๐,๐๐๐.- มกราคม ๓. จ ดท ารายละเอ ยดค าขอต งงบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๐๐,๐๐๐.- มกราคม ก มภาพ นธ ๔. จ ดพ มพ รายงานประจ าป ๒๕๕๔ (Annual Report) ของสวธ. ๖๐๐,๐๐๐.- มกราคม - เมษายน ๕. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ๓๐๖,๐๐๐ ม นาคม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖. ผล ตเอกสารเผยแพร การรายงานผลการว เคราะห ระด บความส าเร จ ในการด าเน นงานจากการใช จ ายเง นงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ม นาคม เมษายน

6 - ๖-๕. ภาพก จกรรม การประช มรายละเอ ยดแผนงาน / โครงการในการจ ดท า ค าขอต งงบประมาณ ๒๕๕๕ เม อว นท ๖ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๒ อาคารกรมส งเสร มว ฒนธรรม การเข าร วมส มมนาประชาพ จารณ ร างแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) คร งท ๓ เม อว นท ๒๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ณ ห องก งเพชร โรงแรมเอเช ย

7 - ๗ - การประช มจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามข อเสนอแนะการบ รณาการโครงการ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ เม อว นท ๓๐ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๑ อาคารกรมส งเสร มว ฒนธรรม

8 - ๘ - การจ ดประช มผ บร หารระด บกอง/ส าน ก และหน วยข นตรง คร งท ๓ เม อว นท ๒ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มช น ๑ อาคารกรมส งเสร มว ฒนธรรม การเข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การในโครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อสร างความร วมม อการบร หาร จ ดการว กฤตด านการท องเท ยวไทย Crisis Management Manual for Tourist in Thailand) เม อว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องกษ ตร ย ศ ก ๒ ช น ๔ โรงแรมเดอะทว นทาวเวอร รายงานโดย ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ว ฒนธรรม. โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต อ ๑๒๒๗, ๑๒๒๘.

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Procedure Manual) ช องาน การขออน ม ต โครงการจ ดหาด านเทคโนโลย สารสนเทศและ (ICT-MGNT01) แก ไขคร งท 2 ส าเนาท ว นท

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

5. แบบ สงป. 302/3 แบบรายงานแผน/ผลการจ ดซ อจ ดจ างคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง ท จ ดสรร

5. แบบ สงป. 302/3 แบบรายงานแผน/ผลการจ ดซ อจ ดจ างคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง ท จ ดสรร - 1 - หล กเกณฑ และว ธ การจ ดท าแผน/รายงานผลการปฏ บ ต งานและการใช จ ายงบประมาณ ตามระเบ ยบว าด วยการบร หารงบประมาณ พ.ศ.2548 ส าหร บใช ในการบร หารงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2549 เป นต นไป แบบรายงานประกอบด

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล ป ญหาท เก ดข นเป นอย างไรบ าง ท ผ านมาผลการว เคราะห เป นไปตามท ส าน กงบประมาณต องการหร อไม และส าน ก/กองต างๆ ท าถ กต องหร

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100 1 รายงานสร ปผลการด าเน นงานของกระบวนการตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามท คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ ได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า { ก } ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๖ ส งหาคม ๒๕๕๑

สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า { ก } ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๖ ส งหาคม ๒๕๕๑ { ก } สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ ม นาคม ๒๕๕๑ การย ต การด าเน นโครงการย ทธศาสตร อย ด ม ส ข และขอร บการจ ดสรรงบประมาณ ตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพของหม บ านและช มชน (SML) ตามแนวปร

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร 1 1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร กระทรวงพล งงาน ป 2554 ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT) Q3 SP1 หน วยงาน ด านแผน ท กกรม LD1 SP2 2 การปร บท ศทางด านพล งงาน ร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช)

ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช) 1 ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช) แบบ ว-1ช หมายถ ง แบบข อเสนอการว จ ยในระด บแผนงานว จ ย (research program) หร

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐)

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) การรายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ.

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ร ฐบาลได แถลงนโยบายด านเศรษฐก จและส งคมต

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 อส.301 อส.302 อส.302/เง นก น อส.303 ส วนต ดตามประเม นผล ส าน กแผนงานและสารสนเทศ ก มภาพ นธ 2555 ค าน

More information

แนวทางการทางานแผนปฏ บ ต การ 1 ป ของกระทรวง ตามนโยบายร ฐบาลของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา

แนวทางการทางานแผนปฏ บ ต การ 1 ป ของกระทรวง ตามนโยบายร ฐบาลของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา ว นพ ธท 24 ก นยายน 2557 1 แนวทางการทางานแผนปฏ บ ต การ 1 ป ของกระทรวง ตามนโยบายร ฐบาลของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา ประกอบการช แจงส วนราชการ ความเป นมา ว นท 12 ก นยายน 2557 พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา ได แถลงนโยบายร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information