การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

Size: px
Start display at page:

Download "การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร"

Transcription

1 การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556

2 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ร อยเอ ด ถนนร อยเอ ด-โพนทอง ต าบลเกาะแก ว อ าเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด ประว ต ความเป นมา ว ทยาล ยการจ ดการ ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ม ประว ต ความเป นมาในการจ ดต งจากอด ต ถ งป จจ บ น ด งน ว นท 29 เมษายน 2540 คณะร ฐมนตร ม มต ให ส าน กงานสภาสถาบ นราชภ ฏ ร บผ ดชอบและด าเน น โครงการจ ดต งสถาบ นราชภ ฏร อยเอ ด บร เวณท งปะ ต าบลเกาะแก ว อ าเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด ป การศ กษา 2542 โครงการจ ดต งสถาบ นราชภ ฏร อยเอ ด ได แบ งส วนราชการเป น 2 คณะ ได แก คณะว ทยา การศ กษาท วไป และคณะว ทยาการว ชาช พ ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 29 เมษายน 2540 โดยส งก ดคณะ ว ทยาการว ชาช พ เป ดสอนหล กส ตรการบร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาการจ ดการท วไป (2 ป ต อเน อง) ป การศ กษา 2543 ได เป ดสอนหล กส ตรเพ มเต ม ค อ การบร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาการเง น การ ธนาคาร (2 ป ต อเน อง) และ การบร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาการตลาด (4 ป ) ป การศ กษา 2544 ได เป ดสอนหล กส ตรเพ มเต ม ค อการบร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ (4 ป ) และสถาบ นได ยกฐานะข นจากโครงการจ ดต งสถาบ นราชภ ฏร อยเอ ด เป นสถาบ นราชภ ฏร อยเอ ด ป การศ กษา 2545 ได เป ดสอนหล กส ตรเพ มเต ม ค อการบร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาการบ ญช (2 ป ต อเน อง) และหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาอ ตสาหกรรมการท องเท ยว ป การศ กษา 2547 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วโปรดเกล าฯ ตราพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ ในราชก จจาน เบกษา เล ม 121 ตอนพ เศษ 23 ก ลงว นท 14 ม ถ นายน 2547 มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งเป น มหาว ทยาล ยตามพระราชบ ญญ ต น เม อว นท 15 ม ถ นายน 2547 ได ปร บโครงสร างใหม เหล อ 1 คณะว ชา ค อ คณะ ศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร โดยได ส งก ดในภาคว ชาบร หารธ รก จและการจ ดการ โดยม อาจารย เกร ยงไกร ก น แก ว เป นห วหน าภาคว ชา ป การศ กษา 2550 มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ดได ปร บโครงสร างใหม ด งน 1. คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร หน วยงานสน บสน นได แก ส าน กเลขาน การคณะ ภาคว ชา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร โรงเร ยนสาธ ต

3 2. ว ทยาล ย 4 ว ทยาล ย ได แก ว ทยาล ยการศ กษา ว ทยาล ยน ต ร ฐศาสตร ว ทยาล ยการจ ดการ ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ภาคว ชาบร หารธ รก จและการจ ดการ จ งได ปร บเป นว ทยาล ยการจ ดการ ได ด าเน นการปร บหล กส ตรการ บร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาการบ ญช เป นหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต สาขาการบ ญช และหล กส ตรศ ลป ศาสตร บ ณฑ ต สาขาอ ตสาหกรรมการท องเท ยว เป นหล กส ตรการบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการโรงแรมและการ ท องเท ยว ด งน น ในป การศ กษา 2550 ม หล กส ตรท เป ดสอนค อ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาการจ ดการท วไป, สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ, สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว และ หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช โดยม ดร.สถาพร มงคลศร สว สด เป นผ อ านวยการว ทยาล ยการจ ดการ คนแรก ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยการจ ดการ จ ดให ม การเร ยนการสอนจ านวน 4 หล กส ตร ได แก หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด, สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ, สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการ ท องเท ยว และหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช (ป ดหล กส ตร จ านวน 1 หล กส ตร ค อ หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป) ว ทยาล ยการจ ดการ บร หารงานโดย อาจารย เกร ยงไกร ก นแก ว เป นคณบด ว ทยาล ยการจ ดการ ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยการจ ดการ เป ด หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยการจ ดการ ได เป ดหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาเป นคร งแรก โดยการด าเน นการ ร วมก บบ ณฑ ตว ทยาล ย ค อหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (MBA) ปร ชญา แหล งความร ตลอดช ว ตผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งเน นผล ตบ ณฑ ตด านบร หารธ รก จและการบ ญช ท ม ค ณธรรมจร ยธรรม พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล อง ก บความต องการของส งคมโดยย ดร ปแบบการบร หาร CM Model

4 พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาทางด านบร หารธ รก จและการบ ญช ในระด บอ ดมศ กษารวมท งการฝ กประสบการณ ว ชาช พในหน วยงานต างๆท เก ยวข องด านธ รก จตามร ปแบบ CM Model 2. จ ดการศ กษารายว ชาในหมวดว ชาการศ กษาท วไปให ก บสถาบ น 3. ส งเสร มและสน บสน นการบร การว ชาการแก ส งคม 4. อน ร กษ ส งเสร มเผยแพร ท าน บ าร งศาสนาศ ลปว ฒนธรรม 5. สน บสน นงานก จกรรมของน กศ กษา 6. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด ม ค ณธรรมท นต อการเปล ยนแปลงด านส งคมม ค ณธรรมและ ม จ ตส าน กในการพ ฒนาส งคม 7. ผล ตบ ณฑ ตบร หารธ รก จและการบ ญช ให ม ความร ค ค ณธรรมสอดคล องก บความต องการของส งคม เพ อส งคมจะได ม ความเข มแข งและพ ฒนาอย างย งย น ผล ตงานว จ ยท เช อมโยงภ ม ป ญญาสากลก บภ ม ป ญญาท องถ นอย างกลมกล นเพ อสร างองค ความร ส การพ ฒนา ท องถ นอย างย งย น หล กส ตรท เป ดสอน หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (บธ.บ) - สาขาว ชาการจ ดการ - สาขาว ชาตลาด - สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต (บช.บ) - สาขาว ชาการบ ญช หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (บธ.ม) - สาขาว ชาบร หารธ รก จ

5 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ (Bachelor of Business Administration Program in Management) ปร ชญาของหล กส ตร ม งผล ตบ ณฑ ตท ม ความรอบร ทางด านการบร หารจ ดการเช งธ รก จ เน นการประย กต ใช ความร ให สามารถ ปร บต วเข าก บการเปล ยนแปลงตามสภาพแวดล อมทางธ รก จภายใต ระบบเศรษฐก จฐานความร และกระแสโลกาภ ว ตน โดยการผสมผสานความร ทางว ชาการ การค ดว เคราะห ภาวะผ น า ความเป นผ ประกอบการ ประสบการณ ทาง ธ รก จ เทคโนโลย สารสนเทศ และท กษะด านภาษาเข าด วยก น เพ มพ นข ดความสามารถในการแข งข นเพ อพ ฒนา ระด บท องถ นและประเทศ ความส าค ญของหล กส ตร การพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ประเทศไทยจะต องเผช ญก บการเปล ยนแปลงท ส าค ญ ท งระด บโลกและในประเทศท ส งผลกระทบต อการพ ฒนา ประเทศท งโอกาสท สามารถนามาใช ประโยชน ขณะท ต องค าน งถ งภ ยค กคามและจ ดแข งท ใช ผล กด นการพ ฒนาให ก าวหน า รวมท งแก จ ดอ อนท ม อย ไม ให เป นอ ปสรรคการด าเน นงาน จ งจ าเป นต องประเม นสถานการณ การ เปล ยนแปลงท จะม ผลต อการพ ฒนาประเทศในระยะต อไปอย างรอบคอบ พร อมท งประเม นศ กยภาพของประเทศ และผลการพ ฒนาท ผ านมา เพ อเตร ยมความพร อมให แก คน ส งคม และระบบเศรษฐก จของประเทศให ม ภ ม ค มก น ต อการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม สามารถพ ฒนาประเทศให ก าวหน าต อไปเพ อประโยชน ส ขท ย งย นของ ส งคมไทยตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ศาสตร ทางด านการจ ดการเป นความร ท เป นสากล และสามารถ ประย กต ใช ได ประย กต ใช ก บการด าเน นช ว ตของมน ษย และการด าเน นการขององค กรท กขนาดและท กประเภท ซ ง แตกต างจากความร ในบางแขนงว ชาท สามารถน าไปใช ได เฉพาะในองค กรบางประเภทเท าน น การจ ดการย งม บทบาทส าค ญอย างย งต อความส าเร จขององค กร ม หน าท หล กในการเช อมโยง หน าท ทางธ รก จ (Business Function) ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล อง ต อเน อง และบรรล เป าหมายทางธ รก จ ด วยเหต ผลด งกล าว ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งได เป ดหล กส ตรบร หารธ รก จ บ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ เพ อให สอดคล องต อว ตถ ประสงค ของว ทยาล ยการจ ดการในการร บผ ดชอบด าเน นการ จ ดการศ กษา การว จ ย การบร หารว ชาการแก ส งคมและก จกรรมอ นท เก ยวข องในสาขาด านว ชาการจ ดการ และท น ต อความต องการทางด านส งคมท งด านปร มาณและค ณภาพ ตลอดจนเป นการจ ดสรรทร พยากรท ม อย ให ใช ไปอย าง ค มค า ขยายโอกาสทางการศ กษาให ก บผ ท ต องการศ กษาในสาขาว ชาน ท งน เพ อให เก ดความหลากหลายใน

6 ทางเล อกการศ กษาจ งจ ดให ม แขนงการศ กษาตามความสนใจท เล อกศ กษาใน 6 กล มว ชา ค อ กล มว ชาการจ ดการ กล มว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย กล มว ชาการจ ดการการเง น กล มว ชาการจ ดการการตลาด กล มว ชาการจ ดการ ค ณภาพ กล มว ชาการจ ดการเทคโนโลย เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและมาตรฐานสามารถสร างประโยชน ให แก ส งคม รวมท งสร างความม นคงให ก บตนเองและองค กรในย คเศรษฐก จฐานความร (Knowledge based Economy) ได เป นอย างด อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา งานทางด านพ ฒนาธ รก จและพ ฒนาองค กร งานทางด านการเง นและการธนาคาร งานทางด านการประก นภ ยและประก นช ว ต งานทางด านฝ ายบ คคลและฝ กอบรม งานทางด านน าเข าและส งออก งานทางด านการจ ดซ อ ธ รการ และประสานงาน งานทางด านล กค าส มพ นธ งานทางด านคล งส นค า Logistics และSupply Chain งานทางด านการจ ดการอ ตสาหกรรม ผ ประกอบการ งานทางด านอ น ๆ ท เก ยวข องในหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน

7 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 136 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต 1) กล มว ชาภาษาและการส อสาร 12 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร 6 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 100 หน วยก ต 1) ว ชาเฉพาะด านบ งค บ 42 หน วยก ต 2) ว ชาเฉพาะเอก 51 หน วยก ต 2.1) ว ชาเฉพาะเอกบ งค บ 30 หน วยก ต 2.2) ว ชาเฉพาะเอกเล อก 21 หน วยก ต 3) ประสบการณ ภาคสนาม 7 หน วยก ต ให เล อกแผนใดแผนหน ง 3.1) ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3.1.1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 2 หน วยก ต 3.1.2) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 5 หน วยก ต 3.2) สหก จศ กษา 3.2.1) การเตร ยมสหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 1 หน วยก ต 3.2.2) สหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

8 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด (Bachelor of Business Administration Program in Marketing) ปร ชญาของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด เป นหล กส ตรท ม งสร างและพ ฒนาบ คคลให ม ความค ด สร างสรรค เก ดองค ความร ท เป นประโยชน ค ก บความม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณในว ชาช พ ม ท กษะ และเจตคต ท ด ในงานด านการตลาดและบร หารธ รก จ ท างานอย างเป นระบบ ม ประส ทธ ภาพ สามารถน าองค ความร ไปประย กต ใช ในการประกอบอาช พ การพ ฒนาตนเอง ส งคม และองค กรได เป นอย างด ความส าค ญของหล กส ตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ในฐานะท เป นสถาบ นการศ กษา ซ งน บได ว าเป นศ นย กลางทางว ชาการแห ง หน งในจ งหว ดร อยเอ ดและในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ซ งม หน าท ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพในสาขาว ชาต างๆ ให ก บส งคม ควรจะต องร บผ ดชอบต อการเปล ยนแปลงในด านต างๆ ของส งคม เพ อให การเปล ยนแปลงด งกล าว เป นไปในท ศทางท พ งประสงค และให เป นไปตามนโยบายด านการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมท จะให ม การกระจาย ความเจร ญมาส ภ ม ภาคและชนบท ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งได พ ฒนาหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชา การตลาด ท ม ล กษณะบ รณาการเช งประย กต ศาสตร ต าง ๆ ท เก ยวข องมาพ ฒนาเป นหล กส ตรว ชาช พท ท นสม ย เน น ท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต เพ อให หล กส ตรครอบคล มมาตรฐานความร ส งเสร มความค ดสร างสรรค และแสดง สาระความร ตามมาตรฐานด งกล าวอย างช ดเจน โดยม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะความเป นน กการตลาดและน ก บร หารค ณภาพโดยม ความร ความสามารถท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต สามารถน าประย กต ใช ได อย างเหมาะสม เพ อพ ฒนาให เป นบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมจร ยธรรมและย ดม นการอย ร วมก นในส งคมไทยและส งคมโลกอย างส นต ส ข อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา น กการตลาด เจ าหน าท /ผ จ ดการฝ ายการตลาดของหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน พน กงานขาย น กโฆษณาและประชาส มพ นธ เจ าหน าท /ผ จ ดการฝ ายจ ดแสดงส นค าท งภายในและภายนอกประเทศ น กว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ

9 อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา (ต อ) น กวางแผนการตลาด เจ าหน าท จ ดการล กค าส มพ นธ เจ าหน าท การตลาดเช งก จกรรม ประกอบธ รก จส วนต ว อาจารย ทางด านการตลาด เจ าหน าท บร การล กค า จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 136 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต 1) กล มว ชาภาษาและการส อสาร 12 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร 6 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 100 หน วยก ต 1) ว ชาเฉพาะด านบ งค บ 42 หน วยก ต 2) ว ชาเฉพาะเอก 51 หน วยก ต 3) ประสบการณ ภาคสนาม 7 หน วยก ต ให เล อกแผนใดแผนหน ง 3.1) ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3.1.1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 2 หน วยก ต 3.1.2) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 5 หน วยก ต 3.2) สหก จศ กษา 3.2.1) การเตร ยมสหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 1 หน วยก ต 3.2.2) สหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

10 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต ว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ (Bachelor of Business Administration Program in Business Computer) ปร ชญาของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เป นหล กส ตรช นว ชาช พ ม เจตจ านงท จะผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ความสามารถด านทฤษฎ ของเทคโนโลย คอมพ วเตอร ควบค ก บม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว ส ยท ศน ในว ทยาการทางด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร สามารถประย กต ความร ของส ภ ม ป ญญาท องถ น และภ ม ป ญญาไทยได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อเป นผ น าในการพ ฒนาท องถ น ให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานและ จรรยาบรรณว ชาช พ ตลอดจนสอดคล องก บปร ชญาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ค อ สถาบ นอ ดมศ กษาของ ท องถ น แหล งความร ตลอดช ว ต ความส าค ญของหล กส ตร การเปล ยนแปลงส งคมความเป นอย ของมน ษย เป นไปอย างรวดเร ว มน ษย ร จ กน าเอาเคร องจ กรมาช วยใน อ ตสาหกรรมการผล ตและช วยในการสร างยานพาหนะเพ องานคมนาคมขนส ง ผลท ตามมาท าให เก ดการปฏ ว ต ทาง อ ตสาหกรรม ส งคมความเป นอย ของมน ษย จ งเปล ยนจากส งคมเกษตรมาเป นส งคมเม องและเก ดรวมก นเป นเม อง อ ตสาหกรรมต างๆ ในช วง พ.ศ เป นต นมาความเจร ญก าวหน าทางด านคอมพ วเตอร และระบบส อสารข อม ล เป นไปอย างรวดเร วการใช คอมพ วเตอร เพ อประมวลผลข อม ลเป นไปอย างกว างขวาง ม การส งถ ายข อม ลระหว าง ก นเป นจ านวนมาก เก ดการประย กต งานด านต างๆ เช น ระบบการโอนถ ายเง นทางอ เล กทรอน กส บ ตรเอท เอ ม บ ตร เครด ต การจองต ว การซ อส นค า การต ดต อส งข อม ล เช น โทรสาร (facsimile) ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส (electronic mail) ช ว ตความเป นอย ในป จจ บ นเก ยวข องก บเทคโนโลย เป นอย างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลย ทางคอมพ วเตอร ท ม บทบาทเพ มข น ระด บอ ดมศ กษาจ งพ ฒนาหล กส ตรสาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จข น เพ อเพ มประส ทธ ภาพของ บ คคลากรในองค กรให ม ความช านาญการทางคอมพ วเตอร เพ อประย กต ใช ในงานส าน กงานหร อพ ฒนาระบบ สารสนเทศทางธ รก จท ประส ทธ ภาพ เม อบ คลากรม ความร ทางคอมพ วเตอร ก จะเก ดการพ ฒนาประเทศชาต ทางด านเทคโนโลย ใหม ๆหร อนว ตกรรมใหม ข นในส งคม และประสบความส าเร จในงานด านต างๆ เช น เทคโนโลย ทางด านอวกาศ ทางด านการผล ต ทางด านอ ตสาหกรรมและทางด านพาณ ชยกรรม การปฏ ว ต อ ตสาหกรรมย คแรกเร มจากการใช เคร องจ กรกลแทนการท างานด วยม อพล งงานท ข บเคล อนเคร องจ กรก มาจาก พล งงานน า พล งงานไอน าและเปล ยนมาเป นพล งงานจากน าม นข บเคล อนเคร องยนต และมอเตอร ไฟฟ าแทนต อมา การปฏ ว ต อ ตสาหกรรมได เก ดข นอ กโดยเปล ยนแปลงระบบการท างานท ละข นตอนมาเป นการท างานระบ

11 อ ตโนม ต ซ งส วนใหญ ใช กลไกการควบค มอ ตโนม ต ท างาน เช น การด าเน นงานผล ต การตรวจสอบ การควบค ม ฯลฯ การท างานเหล าน อาศ ยระบบการควบค มด วยคอมพ วเตอร อ ตสาหกรรมทางด านคอมพ วเตอร เจร ญก าวหน า อย างรวดเร ว และม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา ในระยะป หร อสองป ข างหน า ยากท จะคาดเดาว า จะม การพ ฒนา ผล ตภ ณฑ อะไรใหม ข นมาอ กบ าง ท งน เพราะข ดความสามารถของคอมพ วเตอร ในป จจ บ นส งมาก โดยเฉพาะส วน ท เก ยวก บไมโครคอมพ วเตอร (micro computer) การพ ฒนาการทางด านความค ด การต ดส นใจ โดยอาศ ยหล กการ ของคอมพ วเตอร ในอนาคตอ นใกล ผ จ ดการเพ ยงคนเด ยวอาจท างานท งหมดโดยอาศ ยระบบคอมพ วเตอร ควบค ม ท าการควบค มห นยนต คอมพ วเตอร และให ห นยนต ควบค มการท างานของเคร องจ กรอ กต อหน งในระด บประเทศ ประเทศไทยส งเข าส นค าเทคโนโลย ระด บส งปร มาณมาก จ งต องซ อเทคน คว ธ การ ตลอดจนเคร องม อเคร องจ กรเข า มามากตามไปด วย ขณะเด ยวก นเราย งขาดบ คลากรท จะใช เคร องจ กรเคร องม อเหล าน นให ม ประส ทธ ภาพ การ ส ญเส ยเง นตราเน องจากสาเหต น จ งเก ดข นม ใช น อย หลายโรงงานย งไม กล าใช เคร องจ กรท ใช เทคโนโลย ใหม เพราะหาบ คลากรในการด าเน นการได ยาก แต ในระยะหล งค าจ างแรงงานส งข นและการแข งข นทางธ รก จม มากข น จ งตกอย ในสภาวะจ ายอมท จะเอาเคร องม อเหล าน นเข ามา เน องจากเคร องม อด งกล าวให ผลผล ตท ด กว าของเด ม และม ราคาต นท นต าลงอ กด วย ในหล กการเป นท ยอมร บว า ความเจร ญก าวหน าทางอ ตสาหกรรมเก อบท กแขนงม คอมพ วเตอร เข ามาเก ยวข องด วยเสมอ ระบบการผล ตส วนใหญ ต องใช คอมพ วเตอร และอ เล กทรอน กส แทรกเข ามา เก อบท กกระบวนการ ต งแต การควบค ม การขนส งว ตถ ด บ กระบวนการผล ต การควบค มค ณภาพ การว ดและการ บรรจ ห บห อ ตลอดถ งการใช เคร องท นแรงบางอย าง เคร องม อท ใช ว ดเก อบท กประเภทม กม ไมโครโพรเซสเซอร (microprocessor) ซ งเป นอ ปกรณ ส วนหน งของคอมพ วเตอร เก ยวข องด วยเสมอ เช น การว ดอ ณหภ ม ว ดความด น ว ดความเร วการไหล ว ดระด บของเหลว ว ดปร มาณค าท จ าเป นส าหร บการควบค มค ณภาพ ในย คว กฤตการณ พล งงาน หลายประเทศพยายามลดการใช พล งงาน โรงงานพยายามหาทางควบค มพล งงานให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เพ อจะลดค าใช จ ายลง จ งน าเอาคอมพ วเตอร มาช วยควบค ม เช น ควบค มการเด นเคร องให เหมาะสม ควบค มปร มาณ การใช พล งงาน ควบค มการจ ดภาระงานให เหมาะสม รวมถ งการควบค มส งแวดล อมต างๆ ด วยการพ ฒนา เทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย สารสนเทศก าล งเข ามาม บทบาทต อช ว ตประจ าว น ส งเกตได จากการน า คอมพ วเตอร ส วนบ คคลมาใช ในส าน กงานการจ ดท าระบบฐานข อม ลขนาดใหญ การใช อ ปกรณ อ านวยความ สะดวกท ประกอบด วยช นส วนอ เล กทรอน กส แสดงว า เทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร เพ อการค านวณ และเก บข อม ลได แพร ไปท วท กแห ง เทคโนโลย สารสนเทศม บทบาทส าค ญต อการแข งข นด านธ รก จและการ ขยายต วของบร ษ ท ม ผลต อการให บร การขององค การและหน วยงานและม ผลต อการประกอบก จในแต ละว นก อน การปฏ ว ต ทางอ ตสาหกรรม ประชากรโลกส วนใหญ จะย ดอาช พเกษตรกรรมเป นแกนหล ก ม เพ ยงบางส วนย ด อาช พบร การและท างานในโรงงานอ ตสาหกรรม แต เม อม การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม พลเม องในชนบทเป นจ านวน มากละท งถ นฐานเด ม จากการท าไร ไถนามาท างานในโรงงานอ ตสาหกรรมท าให เก ดการขยายต วของประชากรใน

12 ภาคอ ตสาหกรรมและการลดน อยลงในภาคเกษตรกรรมขณะท ผ ท างานด านบร การจะค อยๆขย บส งข นอย างช าๆ พร อมๆ ก บการม ผ ท างานด านสารสนเทศ ท ค อยๆเพ มส งข นตลอดอย างต อเน องเทคโนโลย สารสนเทศเพ งเก ดข น และเร มเม อไม นานมาน เอง เม อราว พ.ศ เทคโนโลย สารสนเทศย งไม แพร หลายน ก จะม เพ ยงการใช โทรศ พท เพ อการต ดต อส อสารและเร มม การน าคอมพ วเตอร มาช วยประมวลผลข อม ล งานด านสารสนเทศอ นๆ ส วนใหญ ย งคงเป นงานภายในส าน กงานท ย งไม ม อ ปกรณ และเคร องม อด านเทคโนโลย มาช วยงานเท าใดน กเม อม การ ประด ษฐ ค ดค นอ ปกรณ ช วยงานสารสนเทศมากข น เช น เคร องถ ายส าเนาเอกสาร เคร องพ มพ ด ดไฟฟ า เคร องโทรสาร และเคร องไมโครคอมพ วเตอร อาช พของประชากรก ปร บเปล ยนมาส งานด านสารสนเทศมากข น งานด านสารสนเทศม แนวโน มขยายต วท ค อนข างสดใส เพราะเทคโนโลย ด านน ได ร บการส งเสร มสน บสน นอย าง เต มท ด วยการพ ฒนาค นคว าว จ ยให เก ดผล ตภ ณฑ ใหม ออกมาตอบสนองความต องการของมน ษย อย ตลอดเวลา ระบบสารสนเทศท ก าล งได ร บความสนใจอย างมากในขณะน ค อ เทคโนโลย แบบส อประสม (multimedia) ซ งรวม ข อความ จ านวน ภาพ ส ญล กษณ และเส ยงเข ามาผสมก น เทคโนโลย น ก าล งได ร บการพ ฒนา ในอนาคตเทคโนโลย แบบส อประสมจะช วยเสร มและสน บสน นงานด านสารสนเทศให ก าวหน าต อไป เป นท คาดหมายว าอ ตราการ เต บโตของผ ท างานด านเทคโนโลย สารสนเทศจะม มากข น จนน าหน าสายอาช พอ นได ท งหมดในไม ช าน ส าน กงาน เป นแหล งท ม การใช เทคโนโลย สารสนเทศมากท ส ด เช น การใช เคร องคอมพ วเตอร ท าบ ญช เง นเด อนและบ ญช รายร บรายจ าย การต ดต อส อสารภายในและภายนอกหน วยงานด านการใช เคร องโทรศ พท เคร องโทรสาร และการ ใช ต ช มสายโทรศ พท การจ ดเตร ยมเอกสารด วยการใช เคร องพ มพ ด ด เคร องถ ายส าเนา และเคร องคอมพ วเตอร แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศจะค อยๆ กลายมาเป นระบบรวม โดยให เคร องระบบหน งท างานพร อมก นได หลายๆ อย าง เช น เคร องคอมพ วเตอร นอกจากใช ประมวลผลข อม ลด านบ ญช แล ว ย งใช งานจ ดเตร ยมเอกสารแทน เคร องพ มพ ด ด ใช ร บส งข อความหร อจดหมายก บเคร องคอมพ วเตอร ท อย ห างไกล ซ งอาจอย คนละซ กโลกใน ล กษณะท เร ยกว า ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส าหร บเคร องถ ายเอกสาร นอกจากจะใช ถ ายส าเนาเอกสารตามปกต แล ว อาจเพ มข ดความสามารถให ใช งานเป นเคร องพ มพ คอมพ วเตอร หร อเป นเคร องร บส งโทรสารไปในต วการพ ฒนา ทางเทคโนโลย สารสนเทศเป นไปอย างรวดเร ว ท งด านฮาร ดแวร (hardware) ซอฟต แวร (software) ด านข อม ล และ การต ดต อส อสาร ผ ใช จ งต องปร บต วยอมร บและเร ยนร เทคโนโลย ใหม ท เก ดข นอย เสมอ โดยเฉพาะข อม ลและการ ต ดต อส อสารซ งเป นห วใจส าค ญของการด าเน นธ รก จจ านวนมาก หากการด าเน นงานธ รก จใช ข อม ลซ งม การบ นท ก ใส กระดาษและเก บรวบรวมใส แฟ ม การเร ยกค นและสร ปผลข อม ลย อมท าได ช า และเก ดความผ ดพลาดได ง ายกว า การประมวลผลข อม ลด วยเคร องคอมพ วเตอร เทคโนโลย สม ยใหม จะช วยงานให ง ายสะดวกและรวดเร วข น และท ส าค ญช วยให สามารถต ดส นใจด าเน นงานได เร ว และถ กต องด ข น เพ อว ดผลส มฤทธ ตามเป าหมายด านการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงานต างๆ ให ม บ คคลากรท ม ความร ความสามารถในด านคอมพ วเตอร อย างม ประส ทธ ภาพ น าไปส การพ ฒนาการท างานด วยเทคโนโลย คอมพ วเตอร

13 ของประเทศให ม ความสมบ รณ สอดคล องก บสถานการณ และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวมท งเพ อ เป นกรอบและท ศทางในการพ ฒนาบ คลากรด านคอมพ วเตอร ส สากล เทคโนโลย ก าวไกล ส งคมไทยก าวหน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งได พ ฒนาหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ พ.ศ ข น เพ อให สอดคล องก บการปฏ ร ปการศ กษาของชาต และเพ อผล ตบ ณฑ ตทางการศ กษาท สามารถตอบสนองความ ต องการการพ ฒนาการศ กษาของชาต ให ก าวหน าทางเทคโนโลย ส บไป อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษา ท ม ความร ในสาขาว ชาและม ความต งใจในการศ กษาจะสามารถประกอบอาช พ ได ท งหน วยงานภาคร ฐ ร ฐว สาหก จ และภาคเอกชน รวมถ งสามารถประกอบอาช พอ สระหร อเป นผ ประกอบการ ได ต วอย างอาช พม ด งน น กว ชาการคอมพ วเตอร (Computer academician) เจ าหน าว เคราะห และพ ฒนาระบบงานในส วนของงานสารสนเทศ (IT Officer) น กพ ฒนาโปรแกรม (Programmer) น กออกแบบกราฟ ก และออกแบบเว บไซต (Graphic and Website designer) ประกอบธ รก จประเภท E-Commerce ผ ด แลระบบเว บไซต (Web Master/Web Administator) เจ าหน าท ระบบเคร อข าย (Network Support) ผ ออกแบบพ ฒนาส อม ลต ม เด ย (Multimedia Development and Designer) ผ จ ดการโครงการ (Project Manager) น กว เคราะห และออกแบบระบบ (System Analysis) น กเข ยนช ดค าส งประย กต ใช งาน

14 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 133 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต 1) กล มว ชาภาษาและการส อสาร 12 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร 6 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 97 หน วยก ต 1) ว ชาเฉพาะด านบ งค บ 42 หน วยก ต 2) ว ชาเฉพาะเอก 33 หน วยก ต 3) ว ชาเฉพาะเอกเล อก 15 หน วยก ต 4) ประสบการณ ภาคสนาม 7 หน วยก ต ให เล อกแผนใดแผนหน ง 4.1) ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 4.1.1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 2 หน วยก ต 4.1.2) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 5 หน วยก ต 4.2) สหก จศ กษา 4.2.1) การเตร ยมสหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 1 หน วยก ต 4.2.2) สหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

15 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว (Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management) ปร ชญาของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว ม ปร ชญาของหล กส ตรด งน 1. สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยวม ล กษณะบ รณาการเช งประย กต ศาสตร ต างๆ ท เก ยวข องมาพ ฒนาเป นหล กส ตรว ชาช พท ท นสม ย เน นท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต 2. สาขาว ชาน ม ศาสตร ท ครอบคล มการวางแผนและการพ ฒนา การบร หาร การส อสาร เทคโนโลย สารสนเทศ ภาษาต างประเทศ กฎหมาย และการอน ร กษ ความเป นเอกล กษณ ของชาต 3. สาขาว ชาน จ ดการศ กษาท ม มาตรฐานเป นท ยอมร บของภาคธ รก จ ส งคม ท งในระด บชาต และ นานาชาต ความส าค ญของหล กส ตร ความส าค ญ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว ม ความส าค ญ ของหล กส ตรด งน 1. พ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะและสมรรถนะตรงตามความต องการของตลาดแรงงานใน อ ตสาหกรรมการท องเท ยวไทย 2. พ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถในการแข งข นในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย างย งใน ภ ม ภาคอาเซ ยน 3. ส งเสร มให เก ดเคร อข ายความร วมม อระหว างสถาบ นการศ กษา หน วยงานภาคร ฐ และ หน วยงานภาคเอกชนในการสอน การบร การว ชาการ และว จ ย อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา หล กส ตรน ได ออกแบบไว เพ อให น กศ กษาท จบการศ กษาสามารถท างานในธ รก จการโรงแรมและการ ท องเท ยวได เช น ธ รก จน าเท ยว ธ รก จโรงแรม หร อธ รก จอ น ๆ ท เก ยวข องก บธ รก จการโรงแรมและการท องเท ยว โดยผ จบการศ กษาสามารถเล อกต าแหน งงานในธ รก จเหล าน นได เช น การท างานในแผนกร บจอง แผนกต อนร บ หร อแผนกการเง น ณ แผนกต อนร บ การเป นม คค เทศก และการเป นผ ประกอบธ รก จการท องเท ยวและธ รก จ

16 โรงแรมขนาดเล ก เป นต น นอกจากน ย งสามารถท างานในหน วยงานภาคร ฐท ม บทบาทในการเสนอนโยบาย ก าก บ ด แล วางแผน และพ ฒนาการท องเท ยว จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 145 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต 1) กล มว ชาภาษาและการส อสาร 12 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร 6 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 109 หน วยก ต 1) ว ชาเฉพาะด านบ งค บ 42 หน วยก ต 2) ว ชาเฉพาะเอก 60 หน วยก ต 3) ประสบการณ ภาคสนาม 7 หน วยก ต ให เล อกแผนใดแผนหน ง 3.1) ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3.1.1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 2 หน วยก ต 3.1.2) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 5 หน วยก ต 3.2) สหก จศ กษา 3.2.1) การเตร ยมสหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 1 หน วยก ต 3.2.2) สหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

17 หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช (Bachelor of Accountancy Program in Accounting) ปร ชญาของหล กส ตร หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ตม งพ ฒนาบ ณฑ ตทางการบ ญช ท ม ความร ความสามารถ ค ณธรรมและจร ยธรรม ม จรรยาบรรณและเจตคต ท ด ในว ชาช พ สามารถน าความร ไปประย กต ใช ในการประกอบอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพตามมาตรฐานสากล และส งเสร มให บ ณฑ ตม ส วนร วมในการเสร มสร างความเข มแข งของท องถ น และเพ อประกอบว ชาช พทางการบ ญช ตามความต องการของส งคมอ นก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อประเทศชาต ความส าค ญของหล กส ตร สถานการณ ป จจ บ นการเปล ยนแปลงของเศรษฐก จโลกท าให ม การรวมกล มทางเศรษฐก จเพ มข นท งใน ระด บทว ภาค และพห ภาค รวมท งการขยายต วของการเป ดเขตการค าเสร ส งผลต อร ปแบบของระบบการค าและ ระบบเศรษฐก จของโลก การเป ดเสร ทางการเง นท าให เก ดการเคล อนย ายเง นท นระหว างประเทศ การด าเน นการ ธ รกรรมทางการเง นม ร ปแบบและเคร องม อท หลากหลาย ส งผลให เก ดความจ าเป นท ต องม แนวปฏ บ ต ทางการบ ญช และมาตรฐานการรายงานทางการเง นท สอดคล องก บการเปล ยนแปลง เพ อให ได สารสนเทศท เป นประโยชน ต อ การต ดส นใจเช งเศรษฐก จเพ อสน บสน นการบร หารจ ดการท ด ย งม ผลให ประเทศไทยต องพ ฒนาก าล งคนใน ว ชาช พบ ญช ให ม ความร ความสามารถ ในระด บสากลและสามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศในว ชาช พได อย าง เหมาะสม แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 (พ.ศ ) อ ดมศ กษาไทย เป นแหล งความร ท ตอบสนองการแก ไขป ญหาว กฤต และช น าการพ ฒนาอย างย งย นของชาต และท องถ นไทย บนพ นฐานปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงและความสามารถในการแข งข นก บกล มประชาคมอาเซ ยน โดยให ม การผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพ ม ศ กยภาพตรงตามความต องการของตลาดงาน สามารถท างานเพ อด ารงช พตนเองและเพ อช วยเหล อส งคม ม ค ณธรรม ม ความร บผ ดชอบ และม ส ขภาวะท งร างกายและจ ตใจ เน นใช กลย ทธ ผ านการน าองค กรเช งร ก รวมท งพ ฒนาอาจารย ให เป นม ออาช พ และเป นว ชาช พท ยอมร บของส งคม ย ทธศาสตร ท 3 เปล ยนกระบวนท ศน ด านการศ กษา โดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาระบบการร บ น กศ กษาเพ อเป ดโอกาสการเร ยนร ตามศ กยภาพของผ เร ยนในท กว ย เป นการปร บเปล ยนว ธ ค ด ท ศนคต และค าน ยม ด านการศ กษาของคนไทย โดยเร มต นจากการสร างระบบการร บน กศ กษาเช งร ก ท ส ดสอดคล องก บความปรารถนา พรสวรรค และศ กยภาพของผ เร ยน ตรงตามความต องการของตลาดงาน เช อมโยงกระบวนการเร ยนร ท กระด บ การศ กษา ท ครอบคล มการศ กษาในระบบ นอกระบบและตามอ ธยาศ ย โดยเป ดโอกาสให ท กคนเร ยนร ได ตลอด

18 ช ว ต เพ อพ ฒนาก าล งคนของชาต ซ งสอดคล องก บปร ชญาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ค อ สถาบ นอ ดมศ กษา ของท องถ น แหล งเร ยนร ตลอดช ว ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งได พ ฒนาหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต ข นเพ อเป ด โอกาสให ประชาชนได เร ยนร และผล ตบ คลากรทางการศ กษาให ม ความร ความสามารถ ม ความค ดร เร มสร างสรรค สามารถน าความร ไปประย กต ใช ได อย างเหมาะสม สามารถแข งข นก บประชาคมอาเซ ยนได อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา ผ ส าเร จการศ กษาสามารถประกอบว ชาช พบ ญช ได ตามพระราชบ ญญ ต การบ ญช พ.ศ และ พระราชบ ญญ ต ว ชาช พบ ญช พ.ศ และว ชาช พอ นท เก ยวข อง ท งในล กษณะของการประกอบว ชาช พอ สระ และการท างานในองค กรหร อหน วยงานท งภาคร ฐและภาคเอกชน ด งต อไปน งานทางด านงานท าบ ญช งานทางด านงานสอบบ ญช งานทางด านงานบ ญช บร หาร งานทางด านงานภาษ อากร งานทางด านงานวางระบบบ ญช งานทางด านงานศ กษาและเทคโนโลย ทางการบ ญช งานทางด านงานตรวจสอบภายใน งานทางด านงานให ค าปร กษาทางการเง นและบ ญช งานทางด านอ นท เก ยวข อง

19 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 139 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 33 หน วยก ต 1) กล มว ชาภาษาและการส อสาร 15 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร 6 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 100 หน วยก ต 1) ว ชาเฉพาะด านบ งค บ 48 หน วยก ต 2) ว ชาเฉพาะเอก 45 หน วยก ต 2.1) ว ชาเฉพาะเอกบ งค บ 33 หน วยก ต 2.2) ว ชาเฉพาะเอกเล อก 12 หน วยก ต 3) ประสบการณ ภาคสนาม 7 หน วยก ต ให เล อกแผนใดแผนหน ง 3.1) ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3.1.1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พการบ ญช 1 หน วยก ต 3.1.2) การฝ กประสบการณ ว ชาช พการบ ญช 6 หน วยก ต 3.2) สหก จศ กษา 3.2.1) การเตร ยมสหก จศ กษา 1 หน วยก ต 3.2.2) สหก จศ กษา 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

20 หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (Master of Business Administration Program in Business Administration) ปร ชญาของหล กส ตร ม งผล ตมหาบ ณฑ ตท ม ความรอบร ทางด านการบร หารจ ดการเช งธ รก จ เพ อให ม ความสามารถรอบร และ เก ดความเข าใจในศาสตร และว ว ฒนาการทางการบร หารธ รก จอย างล กซ ง ม งเน นการพ ฒนาหล กการค ดและการ บร หารธ รก จให เป นมาตรฐานสากล และสามารถสร างองค ความร พร อมน าไปประย กต ใช ให สอดคล องก บบร ทบท ของส งคมและท องถ น และการเปล ยนแปลงสภาพแวดล อมทางธ รก จภายใต กระแสโลกาภ ว ตน โดยย ดหล ก ค ณธรรม จร ยธรรม เพ อให เก ดประโยชน ต อตนเอง ส งคมและประเทศชาต ได ความส าค ญของหล กส ตร การพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ประเทศไทยจะต องเผช ญก บการเปล ยนแปลงท ส าค ญ ท งระด บโลก ระด บภ ม ภาคและในประเทศท ส งผลกระทบ ต อการพ ฒนาประเทศ ซ งม ท งโอกาสท สามารถน ามาใช ประโยชน ขณะเด ยวก นต องค าน งถ งภ ยค กคามและจ ดแข ง ท ใช ผล กด นการพ ฒนาให ก าวหน า รวมท งแก จ ดอ อนท ม อย ไม ให เป นอ ปสรรคการด าเน นงาน จ งจ าเป นต อง ประเม นสถานการณ การเปล ยนแปลงท จะม ผลต อการพ ฒนาประเทศในระยะต อไปอย างรอบคอบ พร อมท ง ประเม นศ กยภาพของประเทศและผลการพ ฒนาท ผ านมา เพ อเตร ยมความพร อมให แก คน ส งคม และระบบ เศรษฐก จของประเทศให ม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม สามารถพ ฒนาให ก าวหน าต อไปเพ อ ประโยชน ส ขท ย งย นของส งคมไทยตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง องค ความร ด านการจ ดการเป นความร ท เป นสากล และสามารถประย กต ใช ได ก บการด าเน นช ว ตของมน ษย และการด าเน นการขององค กรท กขนาดและท กประเภท ซ งแตกต างจากความร ในบางแขนงว ชาท สามารถน าไปใช ได เฉพาะในองค กรบางประเภทเท าน น การจ ดการย งม บทบาทส าค ญอย างย งต อความส าเร จขององค กร ม หน าท หล กในการเช อมโยง หน าท ทางธ รก จ (Business Function) ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล อง ต อเน อง และบรรล เป าหมายทางธ รก จ ด วยเหต ผลด งกล าว ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งได เป ด หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ เพ อให สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของว ทยาล ย การ จ ดการในการร บผ ดชอบด าเน นการจ ดการศ กษา การว จ ย การบร หารว ชาการแก ส งคมและก จกรรมอ นท เก ยวข องในสาขาด านการบร หารธ รก จ และท นต อความต องการทางด านส งคมท งด านปร มาณและค ณภาพ

21 ตลอดจนเป นการจ ดสรรทร พยากรท ม อย ให ใช ไปอย างค มค า ขยายโอกาสทางการศ กษาให ก บ ผ ท ต องการศ กษาใน สาขาว ชาน อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา น กว ชาการด านบร หารธ รก จ น กปฏ บ ต การช านาญการด านบร หาร ผ บร หารองค การภาคเอกชน องค การภาคร ฐ องค การในก าก บของร ฐและองค การไม แสวงหาก าไร ผ ประกอบการ หร อ ผ ประกอบอาช พอ สระ อาช พอ นๆ ท ต องใช ความร ความเช ยวชาญด านบร หารธ รก จระด บส ง จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 39 หน วยก ต จ าแนกเป น 2 แผน ค อ 1. แผน ก - แบบ ก 2 2. แผน ข โดยโครงสร างหล กส ตรประกอบด วยหมวดว ชาเสร มพ นฐาน หมวดว ชาส มพ นธ หมวดว ชาเฉพาะด าน และว ทยาน พนธ /สารน พนธ โดยม จ านวนหน วยก ตแต ละหมวด ด งน แผน หมวด ก 2 (ว ทยาน พนธ ) จ านวนหน วยก ต แผน ข (สารน พนธ ) จ านวนหน วยก ต 1. หมวดว ชาเสร มพ นฐาน ไม น บหน วยก ต ไม น บหน วยก ต 2. หมวดว ชาเฉพาะด าน 2.1 ว ชาบ งค บ ว ชาเล อก หมวดว ชาว ทยาน พนธ หมวดสารน พนธ - 6 รวมท งหมด 39 39

22 บทท 2 กระบวนการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. แนวทางการจ ดการกระบวนการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน จ ดม งหมายของการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในก เพ อตรวจสอบและประเม นการด าเน นงานของ สถาบ นตามระบบและกลไกท สถาบ นน นๆ ได ก าหนดข น ท งน เพ อให สถาบ นได ทราบสถานภาพท แท จร ง อ นจะ น าไปส การก าหนดแนวทางและพ ฒนาค ณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานท ต งไว อย างต อเน อง การประเม นค ณภาพ ท ม ประส ทธ ภาพน น ท งคณะผ ประเม นและสถาบ นท ร บการประเม นจ าเป นต องก าหนดบทบาทหน าท ของตนเอง อย างเหมาะสม และสอดคล องก บกฎกระทรวงว าด วยระบบหล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ท งน สถาบ นต องวางแผนจ ดกระบวนการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให เสร จก อนส นป การศ กษาท จะเร มวงรอบการประเม น เพ อประโยชน ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถาบ น ด งน 1) เพ อให สามารถน าผลการประเม นและข อเสนอแนะไปใช ปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการศ กษาได ท นใน ป การศ กษาถ ดไป และต งงบประมาณได ท นก อนเด อนต ลาคม (กรณ ท เป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ) 2) เพ อให สามารถจ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพภายในส งให ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษาและเผยแพร ต อสาธารณชนได ภายใน 120 ว น น บจากว นส นป การศ กษาของแต ละ สถาบ น เพ อให การประก นค ณภาพการศ กษาเก ดประโยชน ด งท กล าวข างต น จ งควรม แนวทางการจ ดกระบวนการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ด งปรากฏในตารางท 2.1 ตารางด งกล าวสามารถแยกได เป น 4 ข นตอนตาม ระบบการพ ฒนาค ณภาพ PDCA ค อ การวางแผน (plan) การด าเน นงานและเก บข อม ล(do) การประเม นค ณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปร บปร ง (act) โดยม รายละเอ ยดด งน P = ก จกรรมข อท 1 เร มกระบวนการวางแผนการประเม นต งแต ต นป การศ กษา โดยน าผลการประเม นป ก อนหน าน มาใช เป นข อม ลในการวางแผนด วย กรณ ท ม การเปล ยนแปลงระบบประก นค ณภาพหร อ ต วบ งช หร อเกณฑ การประเม น จะต องม การประกาศให ท กหน วยงานในสถาบ นได ร บทราบและถ อ ปฏ บ ต โดยท วก นก อนเร มป การศ กษา เพราะต องเก บข อม ลต งแต เด อนม ถ นายน D = ก จกรรมข อท 2 ด าเน นงานและเก บข อม ลบ นท กผลการด าเน นงานต งแต ต นป การศ กษาค อเด อนท 1 เด อนท 12 ของป การศ กษา (เด อนม ถ นายน เด อนพฤษภาคม ป ถ ดไป) C = ก จกรรมข อท 3 8 ด าเน นการประเม นค ณภาพในระด บภาคว ชา คณะว ชาหร อหน วยงานเท ยบเท า และสถาบ น ระหว างเด อนม ถ นายน ส งหาคม ของป การศ กษาถ ดไป

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก รายงานฉบ บสมบ รณ อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก จ ดท าโดย ศ นย นว ตกรรมนโยบาย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร เสนอต อ ศ นย คาดการณ เทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 แผนย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 เป นศ นย กลางไอท เทคโนโลย ล าสม ย ให บร การประท บใจ กว างไกลด วยโครงข าย 1 ส วนท 1 บทท วไป ย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information