การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร"

Transcription

1 การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556

2 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ร อยเอ ด ถนนร อยเอ ด-โพนทอง ต าบลเกาะแก ว อ าเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด ประว ต ความเป นมา ว ทยาล ยการจ ดการ ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ม ประว ต ความเป นมาในการจ ดต งจากอด ต ถ งป จจ บ น ด งน ว นท 29 เมษายน 2540 คณะร ฐมนตร ม มต ให ส าน กงานสภาสถาบ นราชภ ฏ ร บผ ดชอบและด าเน น โครงการจ ดต งสถาบ นราชภ ฏร อยเอ ด บร เวณท งปะ ต าบลเกาะแก ว อ าเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด ป การศ กษา 2542 โครงการจ ดต งสถาบ นราชภ ฏร อยเอ ด ได แบ งส วนราชการเป น 2 คณะ ได แก คณะว ทยา การศ กษาท วไป และคณะว ทยาการว ชาช พ ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 29 เมษายน 2540 โดยส งก ดคณะ ว ทยาการว ชาช พ เป ดสอนหล กส ตรการบร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาการจ ดการท วไป (2 ป ต อเน อง) ป การศ กษา 2543 ได เป ดสอนหล กส ตรเพ มเต ม ค อ การบร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาการเง น การ ธนาคาร (2 ป ต อเน อง) และ การบร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาการตลาด (4 ป ) ป การศ กษา 2544 ได เป ดสอนหล กส ตรเพ มเต ม ค อการบร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ (4 ป ) และสถาบ นได ยกฐานะข นจากโครงการจ ดต งสถาบ นราชภ ฏร อยเอ ด เป นสถาบ นราชภ ฏร อยเอ ด ป การศ กษา 2545 ได เป ดสอนหล กส ตรเพ มเต ม ค อการบร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาการบ ญช (2 ป ต อเน อง) และหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาอ ตสาหกรรมการท องเท ยว ป การศ กษา 2547 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วโปรดเกล าฯ ตราพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ ในราชก จจาน เบกษา เล ม 121 ตอนพ เศษ 23 ก ลงว นท 14 ม ถ นายน 2547 มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งเป น มหาว ทยาล ยตามพระราชบ ญญ ต น เม อว นท 15 ม ถ นายน 2547 ได ปร บโครงสร างใหม เหล อ 1 คณะว ชา ค อ คณะ ศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร โดยได ส งก ดในภาคว ชาบร หารธ รก จและการจ ดการ โดยม อาจารย เกร ยงไกร ก น แก ว เป นห วหน าภาคว ชา ป การศ กษา 2550 มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ดได ปร บโครงสร างใหม ด งน 1. คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร หน วยงานสน บสน นได แก ส าน กเลขาน การคณะ ภาคว ชา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร โรงเร ยนสาธ ต

3 2. ว ทยาล ย 4 ว ทยาล ย ได แก ว ทยาล ยการศ กษา ว ทยาล ยน ต ร ฐศาสตร ว ทยาล ยการจ ดการ ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ภาคว ชาบร หารธ รก จและการจ ดการ จ งได ปร บเป นว ทยาล ยการจ ดการ ได ด าเน นการปร บหล กส ตรการ บร หารธ รก จบ ณฑ ต แขนงว ชาการบ ญช เป นหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต สาขาการบ ญช และหล กส ตรศ ลป ศาสตร บ ณฑ ต สาขาอ ตสาหกรรมการท องเท ยว เป นหล กส ตรการบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการโรงแรมและการ ท องเท ยว ด งน น ในป การศ กษา 2550 ม หล กส ตรท เป ดสอนค อ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาการจ ดการท วไป, สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ, สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว และ หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช โดยม ดร.สถาพร มงคลศร สว สด เป นผ อ านวยการว ทยาล ยการจ ดการ คนแรก ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยการจ ดการ จ ดให ม การเร ยนการสอนจ านวน 4 หล กส ตร ได แก หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด, สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ, สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการ ท องเท ยว และหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช (ป ดหล กส ตร จ านวน 1 หล กส ตร ค อ หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป) ว ทยาล ยการจ ดการ บร หารงานโดย อาจารย เกร ยงไกร ก นแก ว เป นคณบด ว ทยาล ยการจ ดการ ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยการจ ดการ เป ด หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยการจ ดการ ได เป ดหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาเป นคร งแรก โดยการด าเน นการ ร วมก บบ ณฑ ตว ทยาล ย ค อหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (MBA) ปร ชญา แหล งความร ตลอดช ว ตผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งเน นผล ตบ ณฑ ตด านบร หารธ รก จและการบ ญช ท ม ค ณธรรมจร ยธรรม พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล อง ก บความต องการของส งคมโดยย ดร ปแบบการบร หาร CM Model

4 พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาทางด านบร หารธ รก จและการบ ญช ในระด บอ ดมศ กษารวมท งการฝ กประสบการณ ว ชาช พในหน วยงานต างๆท เก ยวข องด านธ รก จตามร ปแบบ CM Model 2. จ ดการศ กษารายว ชาในหมวดว ชาการศ กษาท วไปให ก บสถาบ น 3. ส งเสร มและสน บสน นการบร การว ชาการแก ส งคม 4. อน ร กษ ส งเสร มเผยแพร ท าน บ าร งศาสนาศ ลปว ฒนธรรม 5. สน บสน นงานก จกรรมของน กศ กษา 6. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด ม ค ณธรรมท นต อการเปล ยนแปลงด านส งคมม ค ณธรรมและ ม จ ตส าน กในการพ ฒนาส งคม 7. ผล ตบ ณฑ ตบร หารธ รก จและการบ ญช ให ม ความร ค ค ณธรรมสอดคล องก บความต องการของส งคม เพ อส งคมจะได ม ความเข มแข งและพ ฒนาอย างย งย น ผล ตงานว จ ยท เช อมโยงภ ม ป ญญาสากลก บภ ม ป ญญาท องถ นอย างกลมกล นเพ อสร างองค ความร ส การพ ฒนา ท องถ นอย างย งย น หล กส ตรท เป ดสอน หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (บธ.บ) - สาขาว ชาการจ ดการ - สาขาว ชาตลาด - สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต (บช.บ) - สาขาว ชาการบ ญช หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (บธ.ม) - สาขาว ชาบร หารธ รก จ

5 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ (Bachelor of Business Administration Program in Management) ปร ชญาของหล กส ตร ม งผล ตบ ณฑ ตท ม ความรอบร ทางด านการบร หารจ ดการเช งธ รก จ เน นการประย กต ใช ความร ให สามารถ ปร บต วเข าก บการเปล ยนแปลงตามสภาพแวดล อมทางธ รก จภายใต ระบบเศรษฐก จฐานความร และกระแสโลกาภ ว ตน โดยการผสมผสานความร ทางว ชาการ การค ดว เคราะห ภาวะผ น า ความเป นผ ประกอบการ ประสบการณ ทาง ธ รก จ เทคโนโลย สารสนเทศ และท กษะด านภาษาเข าด วยก น เพ มพ นข ดความสามารถในการแข งข นเพ อพ ฒนา ระด บท องถ นและประเทศ ความส าค ญของหล กส ตร การพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ประเทศไทยจะต องเผช ญก บการเปล ยนแปลงท ส าค ญ ท งระด บโลกและในประเทศท ส งผลกระทบต อการพ ฒนา ประเทศท งโอกาสท สามารถนามาใช ประโยชน ขณะท ต องค าน งถ งภ ยค กคามและจ ดแข งท ใช ผล กด นการพ ฒนาให ก าวหน า รวมท งแก จ ดอ อนท ม อย ไม ให เป นอ ปสรรคการด าเน นงาน จ งจ าเป นต องประเม นสถานการณ การ เปล ยนแปลงท จะม ผลต อการพ ฒนาประเทศในระยะต อไปอย างรอบคอบ พร อมท งประเม นศ กยภาพของประเทศ และผลการพ ฒนาท ผ านมา เพ อเตร ยมความพร อมให แก คน ส งคม และระบบเศรษฐก จของประเทศให ม ภ ม ค มก น ต อการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม สามารถพ ฒนาประเทศให ก าวหน าต อไปเพ อประโยชน ส ขท ย งย นของ ส งคมไทยตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ศาสตร ทางด านการจ ดการเป นความร ท เป นสากล และสามารถ ประย กต ใช ได ประย กต ใช ก บการด าเน นช ว ตของมน ษย และการด าเน นการขององค กรท กขนาดและท กประเภท ซ ง แตกต างจากความร ในบางแขนงว ชาท สามารถน าไปใช ได เฉพาะในองค กรบางประเภทเท าน น การจ ดการย งม บทบาทส าค ญอย างย งต อความส าเร จขององค กร ม หน าท หล กในการเช อมโยง หน าท ทางธ รก จ (Business Function) ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล อง ต อเน อง และบรรล เป าหมายทางธ รก จ ด วยเหต ผลด งกล าว ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งได เป ดหล กส ตรบร หารธ รก จ บ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ เพ อให สอดคล องต อว ตถ ประสงค ของว ทยาล ยการจ ดการในการร บผ ดชอบด าเน นการ จ ดการศ กษา การว จ ย การบร หารว ชาการแก ส งคมและก จกรรมอ นท เก ยวข องในสาขาด านว ชาการจ ดการ และท น ต อความต องการทางด านส งคมท งด านปร มาณและค ณภาพ ตลอดจนเป นการจ ดสรรทร พยากรท ม อย ให ใช ไปอย าง ค มค า ขยายโอกาสทางการศ กษาให ก บผ ท ต องการศ กษาในสาขาว ชาน ท งน เพ อให เก ดความหลากหลายใน

6 ทางเล อกการศ กษาจ งจ ดให ม แขนงการศ กษาตามความสนใจท เล อกศ กษาใน 6 กล มว ชา ค อ กล มว ชาการจ ดการ กล มว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย กล มว ชาการจ ดการการเง น กล มว ชาการจ ดการการตลาด กล มว ชาการจ ดการ ค ณภาพ กล มว ชาการจ ดการเทคโนโลย เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและมาตรฐานสามารถสร างประโยชน ให แก ส งคม รวมท งสร างความม นคงให ก บตนเองและองค กรในย คเศรษฐก จฐานความร (Knowledge based Economy) ได เป นอย างด อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา งานทางด านพ ฒนาธ รก จและพ ฒนาองค กร งานทางด านการเง นและการธนาคาร งานทางด านการประก นภ ยและประก นช ว ต งานทางด านฝ ายบ คคลและฝ กอบรม งานทางด านน าเข าและส งออก งานทางด านการจ ดซ อ ธ รการ และประสานงาน งานทางด านล กค าส มพ นธ งานทางด านคล งส นค า Logistics และSupply Chain งานทางด านการจ ดการอ ตสาหกรรม ผ ประกอบการ งานทางด านอ น ๆ ท เก ยวข องในหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน

7 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 136 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต 1) กล มว ชาภาษาและการส อสาร 12 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร 6 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 100 หน วยก ต 1) ว ชาเฉพาะด านบ งค บ 42 หน วยก ต 2) ว ชาเฉพาะเอก 51 หน วยก ต 2.1) ว ชาเฉพาะเอกบ งค บ 30 หน วยก ต 2.2) ว ชาเฉพาะเอกเล อก 21 หน วยก ต 3) ประสบการณ ภาคสนาม 7 หน วยก ต ให เล อกแผนใดแผนหน ง 3.1) ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3.1.1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 2 หน วยก ต 3.1.2) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 5 หน วยก ต 3.2) สหก จศ กษา 3.2.1) การเตร ยมสหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 1 หน วยก ต 3.2.2) สหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

8 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด (Bachelor of Business Administration Program in Marketing) ปร ชญาของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด เป นหล กส ตรท ม งสร างและพ ฒนาบ คคลให ม ความค ด สร างสรรค เก ดองค ความร ท เป นประโยชน ค ก บความม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณในว ชาช พ ม ท กษะ และเจตคต ท ด ในงานด านการตลาดและบร หารธ รก จ ท างานอย างเป นระบบ ม ประส ทธ ภาพ สามารถน าองค ความร ไปประย กต ใช ในการประกอบอาช พ การพ ฒนาตนเอง ส งคม และองค กรได เป นอย างด ความส าค ญของหล กส ตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ในฐานะท เป นสถาบ นการศ กษา ซ งน บได ว าเป นศ นย กลางทางว ชาการแห ง หน งในจ งหว ดร อยเอ ดและในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ซ งม หน าท ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพในสาขาว ชาต างๆ ให ก บส งคม ควรจะต องร บผ ดชอบต อการเปล ยนแปลงในด านต างๆ ของส งคม เพ อให การเปล ยนแปลงด งกล าว เป นไปในท ศทางท พ งประสงค และให เป นไปตามนโยบายด านการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมท จะให ม การกระจาย ความเจร ญมาส ภ ม ภาคและชนบท ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งได พ ฒนาหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชา การตลาด ท ม ล กษณะบ รณาการเช งประย กต ศาสตร ต าง ๆ ท เก ยวข องมาพ ฒนาเป นหล กส ตรว ชาช พท ท นสม ย เน น ท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต เพ อให หล กส ตรครอบคล มมาตรฐานความร ส งเสร มความค ดสร างสรรค และแสดง สาระความร ตามมาตรฐานด งกล าวอย างช ดเจน โดยม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะความเป นน กการตลาดและน ก บร หารค ณภาพโดยม ความร ความสามารถท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต สามารถน าประย กต ใช ได อย างเหมาะสม เพ อพ ฒนาให เป นบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมจร ยธรรมและย ดม นการอย ร วมก นในส งคมไทยและส งคมโลกอย างส นต ส ข อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา น กการตลาด เจ าหน าท /ผ จ ดการฝ ายการตลาดของหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน พน กงานขาย น กโฆษณาและประชาส มพ นธ เจ าหน าท /ผ จ ดการฝ ายจ ดแสดงส นค าท งภายในและภายนอกประเทศ น กว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ

9 อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา (ต อ) น กวางแผนการตลาด เจ าหน าท จ ดการล กค าส มพ นธ เจ าหน าท การตลาดเช งก จกรรม ประกอบธ รก จส วนต ว อาจารย ทางด านการตลาด เจ าหน าท บร การล กค า จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 136 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต 1) กล มว ชาภาษาและการส อสาร 12 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร 6 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 100 หน วยก ต 1) ว ชาเฉพาะด านบ งค บ 42 หน วยก ต 2) ว ชาเฉพาะเอก 51 หน วยก ต 3) ประสบการณ ภาคสนาม 7 หน วยก ต ให เล อกแผนใดแผนหน ง 3.1) ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3.1.1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 2 หน วยก ต 3.1.2) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 5 หน วยก ต 3.2) สหก จศ กษา 3.2.1) การเตร ยมสหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 1 หน วยก ต 3.2.2) สหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

10 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต ว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ (Bachelor of Business Administration Program in Business Computer) ปร ชญาของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เป นหล กส ตรช นว ชาช พ ม เจตจ านงท จะผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ความสามารถด านทฤษฎ ของเทคโนโลย คอมพ วเตอร ควบค ก บม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว ส ยท ศน ในว ทยาการทางด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร สามารถประย กต ความร ของส ภ ม ป ญญาท องถ น และภ ม ป ญญาไทยได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อเป นผ น าในการพ ฒนาท องถ น ให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานและ จรรยาบรรณว ชาช พ ตลอดจนสอดคล องก บปร ชญาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ค อ สถาบ นอ ดมศ กษาของ ท องถ น แหล งความร ตลอดช ว ต ความส าค ญของหล กส ตร การเปล ยนแปลงส งคมความเป นอย ของมน ษย เป นไปอย างรวดเร ว มน ษย ร จ กน าเอาเคร องจ กรมาช วยใน อ ตสาหกรรมการผล ตและช วยในการสร างยานพาหนะเพ องานคมนาคมขนส ง ผลท ตามมาท าให เก ดการปฏ ว ต ทาง อ ตสาหกรรม ส งคมความเป นอย ของมน ษย จ งเปล ยนจากส งคมเกษตรมาเป นส งคมเม องและเก ดรวมก นเป นเม อง อ ตสาหกรรมต างๆ ในช วง พ.ศ เป นต นมาความเจร ญก าวหน าทางด านคอมพ วเตอร และระบบส อสารข อม ล เป นไปอย างรวดเร วการใช คอมพ วเตอร เพ อประมวลผลข อม ลเป นไปอย างกว างขวาง ม การส งถ ายข อม ลระหว าง ก นเป นจ านวนมาก เก ดการประย กต งานด านต างๆ เช น ระบบการโอนถ ายเง นทางอ เล กทรอน กส บ ตรเอท เอ ม บ ตร เครด ต การจองต ว การซ อส นค า การต ดต อส งข อม ล เช น โทรสาร (facsimile) ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส (electronic mail) ช ว ตความเป นอย ในป จจ บ นเก ยวข องก บเทคโนโลย เป นอย างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลย ทางคอมพ วเตอร ท ม บทบาทเพ มข น ระด บอ ดมศ กษาจ งพ ฒนาหล กส ตรสาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จข น เพ อเพ มประส ทธ ภาพของ บ คคลากรในองค กรให ม ความช านาญการทางคอมพ วเตอร เพ อประย กต ใช ในงานส าน กงานหร อพ ฒนาระบบ สารสนเทศทางธ รก จท ประส ทธ ภาพ เม อบ คลากรม ความร ทางคอมพ วเตอร ก จะเก ดการพ ฒนาประเทศชาต ทางด านเทคโนโลย ใหม ๆหร อนว ตกรรมใหม ข นในส งคม และประสบความส าเร จในงานด านต างๆ เช น เทคโนโลย ทางด านอวกาศ ทางด านการผล ต ทางด านอ ตสาหกรรมและทางด านพาณ ชยกรรม การปฏ ว ต อ ตสาหกรรมย คแรกเร มจากการใช เคร องจ กรกลแทนการท างานด วยม อพล งงานท ข บเคล อนเคร องจ กรก มาจาก พล งงานน า พล งงานไอน าและเปล ยนมาเป นพล งงานจากน าม นข บเคล อนเคร องยนต และมอเตอร ไฟฟ าแทนต อมา การปฏ ว ต อ ตสาหกรรมได เก ดข นอ กโดยเปล ยนแปลงระบบการท างานท ละข นตอนมาเป นการท างานระบ

11 อ ตโนม ต ซ งส วนใหญ ใช กลไกการควบค มอ ตโนม ต ท างาน เช น การด าเน นงานผล ต การตรวจสอบ การควบค ม ฯลฯ การท างานเหล าน อาศ ยระบบการควบค มด วยคอมพ วเตอร อ ตสาหกรรมทางด านคอมพ วเตอร เจร ญก าวหน า อย างรวดเร ว และม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา ในระยะป หร อสองป ข างหน า ยากท จะคาดเดาว า จะม การพ ฒนา ผล ตภ ณฑ อะไรใหม ข นมาอ กบ าง ท งน เพราะข ดความสามารถของคอมพ วเตอร ในป จจ บ นส งมาก โดยเฉพาะส วน ท เก ยวก บไมโครคอมพ วเตอร (micro computer) การพ ฒนาการทางด านความค ด การต ดส นใจ โดยอาศ ยหล กการ ของคอมพ วเตอร ในอนาคตอ นใกล ผ จ ดการเพ ยงคนเด ยวอาจท างานท งหมดโดยอาศ ยระบบคอมพ วเตอร ควบค ม ท าการควบค มห นยนต คอมพ วเตอร และให ห นยนต ควบค มการท างานของเคร องจ กรอ กต อหน งในระด บประเทศ ประเทศไทยส งเข าส นค าเทคโนโลย ระด บส งปร มาณมาก จ งต องซ อเทคน คว ธ การ ตลอดจนเคร องม อเคร องจ กรเข า มามากตามไปด วย ขณะเด ยวก นเราย งขาดบ คลากรท จะใช เคร องจ กรเคร องม อเหล าน นให ม ประส ทธ ภาพ การ ส ญเส ยเง นตราเน องจากสาเหต น จ งเก ดข นม ใช น อย หลายโรงงานย งไม กล าใช เคร องจ กรท ใช เทคโนโลย ใหม เพราะหาบ คลากรในการด าเน นการได ยาก แต ในระยะหล งค าจ างแรงงานส งข นและการแข งข นทางธ รก จม มากข น จ งตกอย ในสภาวะจ ายอมท จะเอาเคร องม อเหล าน นเข ามา เน องจากเคร องม อด งกล าวให ผลผล ตท ด กว าของเด ม และม ราคาต นท นต าลงอ กด วย ในหล กการเป นท ยอมร บว า ความเจร ญก าวหน าทางอ ตสาหกรรมเก อบท กแขนงม คอมพ วเตอร เข ามาเก ยวข องด วยเสมอ ระบบการผล ตส วนใหญ ต องใช คอมพ วเตอร และอ เล กทรอน กส แทรกเข ามา เก อบท กกระบวนการ ต งแต การควบค ม การขนส งว ตถ ด บ กระบวนการผล ต การควบค มค ณภาพ การว ดและการ บรรจ ห บห อ ตลอดถ งการใช เคร องท นแรงบางอย าง เคร องม อท ใช ว ดเก อบท กประเภทม กม ไมโครโพรเซสเซอร (microprocessor) ซ งเป นอ ปกรณ ส วนหน งของคอมพ วเตอร เก ยวข องด วยเสมอ เช น การว ดอ ณหภ ม ว ดความด น ว ดความเร วการไหล ว ดระด บของเหลว ว ดปร มาณค าท จ าเป นส าหร บการควบค มค ณภาพ ในย คว กฤตการณ พล งงาน หลายประเทศพยายามลดการใช พล งงาน โรงงานพยายามหาทางควบค มพล งงานให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เพ อจะลดค าใช จ ายลง จ งน าเอาคอมพ วเตอร มาช วยควบค ม เช น ควบค มการเด นเคร องให เหมาะสม ควบค มปร มาณ การใช พล งงาน ควบค มการจ ดภาระงานให เหมาะสม รวมถ งการควบค มส งแวดล อมต างๆ ด วยการพ ฒนา เทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย สารสนเทศก าล งเข ามาม บทบาทต อช ว ตประจ าว น ส งเกตได จากการน า คอมพ วเตอร ส วนบ คคลมาใช ในส าน กงานการจ ดท าระบบฐานข อม ลขนาดใหญ การใช อ ปกรณ อ านวยความ สะดวกท ประกอบด วยช นส วนอ เล กทรอน กส แสดงว า เทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร เพ อการค านวณ และเก บข อม ลได แพร ไปท วท กแห ง เทคโนโลย สารสนเทศม บทบาทส าค ญต อการแข งข นด านธ รก จและการ ขยายต วของบร ษ ท ม ผลต อการให บร การขององค การและหน วยงานและม ผลต อการประกอบก จในแต ละว นก อน การปฏ ว ต ทางอ ตสาหกรรม ประชากรโลกส วนใหญ จะย ดอาช พเกษตรกรรมเป นแกนหล ก ม เพ ยงบางส วนย ด อาช พบร การและท างานในโรงงานอ ตสาหกรรม แต เม อม การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม พลเม องในชนบทเป นจ านวน มากละท งถ นฐานเด ม จากการท าไร ไถนามาท างานในโรงงานอ ตสาหกรรมท าให เก ดการขยายต วของประชากรใน

12 ภาคอ ตสาหกรรมและการลดน อยลงในภาคเกษตรกรรมขณะท ผ ท างานด านบร การจะค อยๆขย บส งข นอย างช าๆ พร อมๆ ก บการม ผ ท างานด านสารสนเทศ ท ค อยๆเพ มส งข นตลอดอย างต อเน องเทคโนโลย สารสนเทศเพ งเก ดข น และเร มเม อไม นานมาน เอง เม อราว พ.ศ เทคโนโลย สารสนเทศย งไม แพร หลายน ก จะม เพ ยงการใช โทรศ พท เพ อการต ดต อส อสารและเร มม การน าคอมพ วเตอร มาช วยประมวลผลข อม ล งานด านสารสนเทศอ นๆ ส วนใหญ ย งคงเป นงานภายในส าน กงานท ย งไม ม อ ปกรณ และเคร องม อด านเทคโนโลย มาช วยงานเท าใดน กเม อม การ ประด ษฐ ค ดค นอ ปกรณ ช วยงานสารสนเทศมากข น เช น เคร องถ ายส าเนาเอกสาร เคร องพ มพ ด ดไฟฟ า เคร องโทรสาร และเคร องไมโครคอมพ วเตอร อาช พของประชากรก ปร บเปล ยนมาส งานด านสารสนเทศมากข น งานด านสารสนเทศม แนวโน มขยายต วท ค อนข างสดใส เพราะเทคโนโลย ด านน ได ร บการส งเสร มสน บสน นอย าง เต มท ด วยการพ ฒนาค นคว าว จ ยให เก ดผล ตภ ณฑ ใหม ออกมาตอบสนองความต องการของมน ษย อย ตลอดเวลา ระบบสารสนเทศท ก าล งได ร บความสนใจอย างมากในขณะน ค อ เทคโนโลย แบบส อประสม (multimedia) ซ งรวม ข อความ จ านวน ภาพ ส ญล กษณ และเส ยงเข ามาผสมก น เทคโนโลย น ก าล งได ร บการพ ฒนา ในอนาคตเทคโนโลย แบบส อประสมจะช วยเสร มและสน บสน นงานด านสารสนเทศให ก าวหน าต อไป เป นท คาดหมายว าอ ตราการ เต บโตของผ ท างานด านเทคโนโลย สารสนเทศจะม มากข น จนน าหน าสายอาช พอ นได ท งหมดในไม ช าน ส าน กงาน เป นแหล งท ม การใช เทคโนโลย สารสนเทศมากท ส ด เช น การใช เคร องคอมพ วเตอร ท าบ ญช เง นเด อนและบ ญช รายร บรายจ าย การต ดต อส อสารภายในและภายนอกหน วยงานด านการใช เคร องโทรศ พท เคร องโทรสาร และการ ใช ต ช มสายโทรศ พท การจ ดเตร ยมเอกสารด วยการใช เคร องพ มพ ด ด เคร องถ ายส าเนา และเคร องคอมพ วเตอร แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศจะค อยๆ กลายมาเป นระบบรวม โดยให เคร องระบบหน งท างานพร อมก นได หลายๆ อย าง เช น เคร องคอมพ วเตอร นอกจากใช ประมวลผลข อม ลด านบ ญช แล ว ย งใช งานจ ดเตร ยมเอกสารแทน เคร องพ มพ ด ด ใช ร บส งข อความหร อจดหมายก บเคร องคอมพ วเตอร ท อย ห างไกล ซ งอาจอย คนละซ กโลกใน ล กษณะท เร ยกว า ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส าหร บเคร องถ ายเอกสาร นอกจากจะใช ถ ายส าเนาเอกสารตามปกต แล ว อาจเพ มข ดความสามารถให ใช งานเป นเคร องพ มพ คอมพ วเตอร หร อเป นเคร องร บส งโทรสารไปในต วการพ ฒนา ทางเทคโนโลย สารสนเทศเป นไปอย างรวดเร ว ท งด านฮาร ดแวร (hardware) ซอฟต แวร (software) ด านข อม ล และ การต ดต อส อสาร ผ ใช จ งต องปร บต วยอมร บและเร ยนร เทคโนโลย ใหม ท เก ดข นอย เสมอ โดยเฉพาะข อม ลและการ ต ดต อส อสารซ งเป นห วใจส าค ญของการด าเน นธ รก จจ านวนมาก หากการด าเน นงานธ รก จใช ข อม ลซ งม การบ นท ก ใส กระดาษและเก บรวบรวมใส แฟ ม การเร ยกค นและสร ปผลข อม ลย อมท าได ช า และเก ดความผ ดพลาดได ง ายกว า การประมวลผลข อม ลด วยเคร องคอมพ วเตอร เทคโนโลย สม ยใหม จะช วยงานให ง ายสะดวกและรวดเร วข น และท ส าค ญช วยให สามารถต ดส นใจด าเน นงานได เร ว และถ กต องด ข น เพ อว ดผลส มฤทธ ตามเป าหมายด านการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงานต างๆ ให ม บ คคลากรท ม ความร ความสามารถในด านคอมพ วเตอร อย างม ประส ทธ ภาพ น าไปส การพ ฒนาการท างานด วยเทคโนโลย คอมพ วเตอร

13 ของประเทศให ม ความสมบ รณ สอดคล องก บสถานการณ และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวมท งเพ อ เป นกรอบและท ศทางในการพ ฒนาบ คลากรด านคอมพ วเตอร ส สากล เทคโนโลย ก าวไกล ส งคมไทยก าวหน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งได พ ฒนาหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ พ.ศ ข น เพ อให สอดคล องก บการปฏ ร ปการศ กษาของชาต และเพ อผล ตบ ณฑ ตทางการศ กษาท สามารถตอบสนองความ ต องการการพ ฒนาการศ กษาของชาต ให ก าวหน าทางเทคโนโลย ส บไป อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษา ท ม ความร ในสาขาว ชาและม ความต งใจในการศ กษาจะสามารถประกอบอาช พ ได ท งหน วยงานภาคร ฐ ร ฐว สาหก จ และภาคเอกชน รวมถ งสามารถประกอบอาช พอ สระหร อเป นผ ประกอบการ ได ต วอย างอาช พม ด งน น กว ชาการคอมพ วเตอร (Computer academician) เจ าหน าว เคราะห และพ ฒนาระบบงานในส วนของงานสารสนเทศ (IT Officer) น กพ ฒนาโปรแกรม (Programmer) น กออกแบบกราฟ ก และออกแบบเว บไซต (Graphic and Website designer) ประกอบธ รก จประเภท E-Commerce ผ ด แลระบบเว บไซต (Web Master/Web Administator) เจ าหน าท ระบบเคร อข าย (Network Support) ผ ออกแบบพ ฒนาส อม ลต ม เด ย (Multimedia Development and Designer) ผ จ ดการโครงการ (Project Manager) น กว เคราะห และออกแบบระบบ (System Analysis) น กเข ยนช ดค าส งประย กต ใช งาน

14 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 133 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต 1) กล มว ชาภาษาและการส อสาร 12 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร 6 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 97 หน วยก ต 1) ว ชาเฉพาะด านบ งค บ 42 หน วยก ต 2) ว ชาเฉพาะเอก 33 หน วยก ต 3) ว ชาเฉพาะเอกเล อก 15 หน วยก ต 4) ประสบการณ ภาคสนาม 7 หน วยก ต ให เล อกแผนใดแผนหน ง 4.1) ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 4.1.1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 2 หน วยก ต 4.1.2) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 5 หน วยก ต 4.2) สหก จศ กษา 4.2.1) การเตร ยมสหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 1 หน วยก ต 4.2.2) สหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

15 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว (Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management) ปร ชญาของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว ม ปร ชญาของหล กส ตรด งน 1. สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยวม ล กษณะบ รณาการเช งประย กต ศาสตร ต างๆ ท เก ยวข องมาพ ฒนาเป นหล กส ตรว ชาช พท ท นสม ย เน นท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต 2. สาขาว ชาน ม ศาสตร ท ครอบคล มการวางแผนและการพ ฒนา การบร หาร การส อสาร เทคโนโลย สารสนเทศ ภาษาต างประเทศ กฎหมาย และการอน ร กษ ความเป นเอกล กษณ ของชาต 3. สาขาว ชาน จ ดการศ กษาท ม มาตรฐานเป นท ยอมร บของภาคธ รก จ ส งคม ท งในระด บชาต และ นานาชาต ความส าค ญของหล กส ตร ความส าค ญ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว ม ความส าค ญ ของหล กส ตรด งน 1. พ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะและสมรรถนะตรงตามความต องการของตลาดแรงงานใน อ ตสาหกรรมการท องเท ยวไทย 2. พ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถในการแข งข นในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย างย งใน ภ ม ภาคอาเซ ยน 3. ส งเสร มให เก ดเคร อข ายความร วมม อระหว างสถาบ นการศ กษา หน วยงานภาคร ฐ และ หน วยงานภาคเอกชนในการสอน การบร การว ชาการ และว จ ย อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา หล กส ตรน ได ออกแบบไว เพ อให น กศ กษาท จบการศ กษาสามารถท างานในธ รก จการโรงแรมและการ ท องเท ยวได เช น ธ รก จน าเท ยว ธ รก จโรงแรม หร อธ รก จอ น ๆ ท เก ยวข องก บธ รก จการโรงแรมและการท องเท ยว โดยผ จบการศ กษาสามารถเล อกต าแหน งงานในธ รก จเหล าน นได เช น การท างานในแผนกร บจอง แผนกต อนร บ หร อแผนกการเง น ณ แผนกต อนร บ การเป นม คค เทศก และการเป นผ ประกอบธ รก จการท องเท ยวและธ รก จ

16 โรงแรมขนาดเล ก เป นต น นอกจากน ย งสามารถท างานในหน วยงานภาคร ฐท ม บทบาทในการเสนอนโยบาย ก าก บ ด แล วางแผน และพ ฒนาการท องเท ยว จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 145 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต 1) กล มว ชาภาษาและการส อสาร 12 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร 6 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 109 หน วยก ต 1) ว ชาเฉพาะด านบ งค บ 42 หน วยก ต 2) ว ชาเฉพาะเอก 60 หน วยก ต 3) ประสบการณ ภาคสนาม 7 หน วยก ต ให เล อกแผนใดแผนหน ง 3.1) ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3.1.1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 2 หน วยก ต 3.1.2) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารธ รก จ 5 หน วยก ต 3.2) สหก จศ กษา 3.2.1) การเตร ยมสหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 1 หน วยก ต 3.2.2) สหก จศ กษาทางการบร หารธ รก จ 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

17 หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช (Bachelor of Accountancy Program in Accounting) ปร ชญาของหล กส ตร หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ตม งพ ฒนาบ ณฑ ตทางการบ ญช ท ม ความร ความสามารถ ค ณธรรมและจร ยธรรม ม จรรยาบรรณและเจตคต ท ด ในว ชาช พ สามารถน าความร ไปประย กต ใช ในการประกอบอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพตามมาตรฐานสากล และส งเสร มให บ ณฑ ตม ส วนร วมในการเสร มสร างความเข มแข งของท องถ น และเพ อประกอบว ชาช พทางการบ ญช ตามความต องการของส งคมอ นก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อประเทศชาต ความส าค ญของหล กส ตร สถานการณ ป จจ บ นการเปล ยนแปลงของเศรษฐก จโลกท าให ม การรวมกล มทางเศรษฐก จเพ มข นท งใน ระด บทว ภาค และพห ภาค รวมท งการขยายต วของการเป ดเขตการค าเสร ส งผลต อร ปแบบของระบบการค าและ ระบบเศรษฐก จของโลก การเป ดเสร ทางการเง นท าให เก ดการเคล อนย ายเง นท นระหว างประเทศ การด าเน นการ ธ รกรรมทางการเง นม ร ปแบบและเคร องม อท หลากหลาย ส งผลให เก ดความจ าเป นท ต องม แนวปฏ บ ต ทางการบ ญช และมาตรฐานการรายงานทางการเง นท สอดคล องก บการเปล ยนแปลง เพ อให ได สารสนเทศท เป นประโยชน ต อ การต ดส นใจเช งเศรษฐก จเพ อสน บสน นการบร หารจ ดการท ด ย งม ผลให ประเทศไทยต องพ ฒนาก าล งคนใน ว ชาช พบ ญช ให ม ความร ความสามารถ ในระด บสากลและสามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศในว ชาช พได อย าง เหมาะสม แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 (พ.ศ ) อ ดมศ กษาไทย เป นแหล งความร ท ตอบสนองการแก ไขป ญหาว กฤต และช น าการพ ฒนาอย างย งย นของชาต และท องถ นไทย บนพ นฐานปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงและความสามารถในการแข งข นก บกล มประชาคมอาเซ ยน โดยให ม การผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพ ม ศ กยภาพตรงตามความต องการของตลาดงาน สามารถท างานเพ อด ารงช พตนเองและเพ อช วยเหล อส งคม ม ค ณธรรม ม ความร บผ ดชอบ และม ส ขภาวะท งร างกายและจ ตใจ เน นใช กลย ทธ ผ านการน าองค กรเช งร ก รวมท งพ ฒนาอาจารย ให เป นม ออาช พ และเป นว ชาช พท ยอมร บของส งคม ย ทธศาสตร ท 3 เปล ยนกระบวนท ศน ด านการศ กษา โดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาระบบการร บ น กศ กษาเพ อเป ดโอกาสการเร ยนร ตามศ กยภาพของผ เร ยนในท กว ย เป นการปร บเปล ยนว ธ ค ด ท ศนคต และค าน ยม ด านการศ กษาของคนไทย โดยเร มต นจากการสร างระบบการร บน กศ กษาเช งร ก ท ส ดสอดคล องก บความปรารถนา พรสวรรค และศ กยภาพของผ เร ยน ตรงตามความต องการของตลาดงาน เช อมโยงกระบวนการเร ยนร ท กระด บ การศ กษา ท ครอบคล มการศ กษาในระบบ นอกระบบและตามอ ธยาศ ย โดยเป ดโอกาสให ท กคนเร ยนร ได ตลอด

18 ช ว ต เพ อพ ฒนาก าล งคนของชาต ซ งสอดคล องก บปร ชญาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ค อ สถาบ นอ ดมศ กษา ของท องถ น แหล งเร ยนร ตลอดช ว ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งได พ ฒนาหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต ข นเพ อเป ด โอกาสให ประชาชนได เร ยนร และผล ตบ คลากรทางการศ กษาให ม ความร ความสามารถ ม ความค ดร เร มสร างสรรค สามารถน าความร ไปประย กต ใช ได อย างเหมาะสม สามารถแข งข นก บประชาคมอาเซ ยนได อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา ผ ส าเร จการศ กษาสามารถประกอบว ชาช พบ ญช ได ตามพระราชบ ญญ ต การบ ญช พ.ศ และ พระราชบ ญญ ต ว ชาช พบ ญช พ.ศ และว ชาช พอ นท เก ยวข อง ท งในล กษณะของการประกอบว ชาช พอ สระ และการท างานในองค กรหร อหน วยงานท งภาคร ฐและภาคเอกชน ด งต อไปน งานทางด านงานท าบ ญช งานทางด านงานสอบบ ญช งานทางด านงานบ ญช บร หาร งานทางด านงานภาษ อากร งานทางด านงานวางระบบบ ญช งานทางด านงานศ กษาและเทคโนโลย ทางการบ ญช งานทางด านงานตรวจสอบภายใน งานทางด านงานให ค าปร กษาทางการเง นและบ ญช งานทางด านอ นท เก ยวข อง

19 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 139 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 33 หน วยก ต 1) กล มว ชาภาษาและการส อสาร 15 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร 6 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 100 หน วยก ต 1) ว ชาเฉพาะด านบ งค บ 48 หน วยก ต 2) ว ชาเฉพาะเอก 45 หน วยก ต 2.1) ว ชาเฉพาะเอกบ งค บ 33 หน วยก ต 2.2) ว ชาเฉพาะเอกเล อก 12 หน วยก ต 3) ประสบการณ ภาคสนาม 7 หน วยก ต ให เล อกแผนใดแผนหน ง 3.1) ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3.1.1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พการบ ญช 1 หน วยก ต 3.1.2) การฝ กประสบการณ ว ชาช พการบ ญช 6 หน วยก ต 3.2) สหก จศ กษา 3.2.1) การเตร ยมสหก จศ กษา 1 หน วยก ต 3.2.2) สหก จศ กษา 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

20 หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (Master of Business Administration Program in Business Administration) ปร ชญาของหล กส ตร ม งผล ตมหาบ ณฑ ตท ม ความรอบร ทางด านการบร หารจ ดการเช งธ รก จ เพ อให ม ความสามารถรอบร และ เก ดความเข าใจในศาสตร และว ว ฒนาการทางการบร หารธ รก จอย างล กซ ง ม งเน นการพ ฒนาหล กการค ดและการ บร หารธ รก จให เป นมาตรฐานสากล และสามารถสร างองค ความร พร อมน าไปประย กต ใช ให สอดคล องก บบร ทบท ของส งคมและท องถ น และการเปล ยนแปลงสภาพแวดล อมทางธ รก จภายใต กระแสโลกาภ ว ตน โดยย ดหล ก ค ณธรรม จร ยธรรม เพ อให เก ดประโยชน ต อตนเอง ส งคมและประเทศชาต ได ความส าค ญของหล กส ตร การพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ประเทศไทยจะต องเผช ญก บการเปล ยนแปลงท ส าค ญ ท งระด บโลก ระด บภ ม ภาคและในประเทศท ส งผลกระทบ ต อการพ ฒนาประเทศ ซ งม ท งโอกาสท สามารถน ามาใช ประโยชน ขณะเด ยวก นต องค าน งถ งภ ยค กคามและจ ดแข ง ท ใช ผล กด นการพ ฒนาให ก าวหน า รวมท งแก จ ดอ อนท ม อย ไม ให เป นอ ปสรรคการด าเน นงาน จ งจ าเป นต อง ประเม นสถานการณ การเปล ยนแปลงท จะม ผลต อการพ ฒนาประเทศในระยะต อไปอย างรอบคอบ พร อมท ง ประเม นศ กยภาพของประเทศและผลการพ ฒนาท ผ านมา เพ อเตร ยมความพร อมให แก คน ส งคม และระบบ เศรษฐก จของประเทศให ม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม สามารถพ ฒนาให ก าวหน าต อไปเพ อ ประโยชน ส ขท ย งย นของส งคมไทยตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง องค ความร ด านการจ ดการเป นความร ท เป นสากล และสามารถประย กต ใช ได ก บการด าเน นช ว ตของมน ษย และการด าเน นการขององค กรท กขนาดและท กประเภท ซ งแตกต างจากความร ในบางแขนงว ชาท สามารถน าไปใช ได เฉพาะในองค กรบางประเภทเท าน น การจ ดการย งม บทบาทส าค ญอย างย งต อความส าเร จขององค กร ม หน าท หล กในการเช อมโยง หน าท ทางธ รก จ (Business Function) ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล อง ต อเน อง และบรรล เป าหมายทางธ รก จ ด วยเหต ผลด งกล าว ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด จ งได เป ด หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ เพ อให สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของว ทยาล ย การ จ ดการในการร บผ ดชอบด าเน นการจ ดการศ กษา การว จ ย การบร หารว ชาการแก ส งคมและก จกรรมอ นท เก ยวข องในสาขาด านการบร หารธ รก จ และท นต อความต องการทางด านส งคมท งด านปร มาณและค ณภาพ

21 ตลอดจนเป นการจ ดสรรทร พยากรท ม อย ให ใช ไปอย างค มค า ขยายโอกาสทางการศ กษาให ก บ ผ ท ต องการศ กษาใน สาขาว ชาน อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา น กว ชาการด านบร หารธ รก จ น กปฏ บ ต การช านาญการด านบร หาร ผ บร หารองค การภาคเอกชน องค การภาคร ฐ องค การในก าก บของร ฐและองค การไม แสวงหาก าไร ผ ประกอบการ หร อ ผ ประกอบอาช พอ สระ อาช พอ นๆ ท ต องใช ความร ความเช ยวชาญด านบร หารธ รก จระด บส ง จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 39 หน วยก ต จ าแนกเป น 2 แผน ค อ 1. แผน ก - แบบ ก 2 2. แผน ข โดยโครงสร างหล กส ตรประกอบด วยหมวดว ชาเสร มพ นฐาน หมวดว ชาส มพ นธ หมวดว ชาเฉพาะด าน และว ทยาน พนธ /สารน พนธ โดยม จ านวนหน วยก ตแต ละหมวด ด งน แผน หมวด ก 2 (ว ทยาน พนธ ) จ านวนหน วยก ต แผน ข (สารน พนธ ) จ านวนหน วยก ต 1. หมวดว ชาเสร มพ นฐาน ไม น บหน วยก ต ไม น บหน วยก ต 2. หมวดว ชาเฉพาะด าน 2.1 ว ชาบ งค บ ว ชาเล อก หมวดว ชาว ทยาน พนธ หมวดสารน พนธ - 6 รวมท งหมด 39 39

22 บทท 2 กระบวนการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. แนวทางการจ ดการกระบวนการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน จ ดม งหมายของการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในก เพ อตรวจสอบและประเม นการด าเน นงานของ สถาบ นตามระบบและกลไกท สถาบ นน นๆ ได ก าหนดข น ท งน เพ อให สถาบ นได ทราบสถานภาพท แท จร ง อ นจะ น าไปส การก าหนดแนวทางและพ ฒนาค ณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานท ต งไว อย างต อเน อง การประเม นค ณภาพ ท ม ประส ทธ ภาพน น ท งคณะผ ประเม นและสถาบ นท ร บการประเม นจ าเป นต องก าหนดบทบาทหน าท ของตนเอง อย างเหมาะสม และสอดคล องก บกฎกระทรวงว าด วยระบบหล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ท งน สถาบ นต องวางแผนจ ดกระบวนการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให เสร จก อนส นป การศ กษาท จะเร มวงรอบการประเม น เพ อประโยชน ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถาบ น ด งน 1) เพ อให สามารถน าผลการประเม นและข อเสนอแนะไปใช ปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการศ กษาได ท นใน ป การศ กษาถ ดไป และต งงบประมาณได ท นก อนเด อนต ลาคม (กรณ ท เป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ) 2) เพ อให สามารถจ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพภายในส งให ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษาและเผยแพร ต อสาธารณชนได ภายใน 120 ว น น บจากว นส นป การศ กษาของแต ละ สถาบ น เพ อให การประก นค ณภาพการศ กษาเก ดประโยชน ด งท กล าวข างต น จ งควรม แนวทางการจ ดกระบวนการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ด งปรากฏในตารางท 2.1 ตารางด งกล าวสามารถแยกได เป น 4 ข นตอนตาม ระบบการพ ฒนาค ณภาพ PDCA ค อ การวางแผน (plan) การด าเน นงานและเก บข อม ล(do) การประเม นค ณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปร บปร ง (act) โดยม รายละเอ ยดด งน P = ก จกรรมข อท 1 เร มกระบวนการวางแผนการประเม นต งแต ต นป การศ กษา โดยน าผลการประเม นป ก อนหน าน มาใช เป นข อม ลในการวางแผนด วย กรณ ท ม การเปล ยนแปลงระบบประก นค ณภาพหร อ ต วบ งช หร อเกณฑ การประเม น จะต องม การประกาศให ท กหน วยงานในสถาบ นได ร บทราบและถ อ ปฏ บ ต โดยท วก นก อนเร มป การศ กษา เพราะต องเก บข อม ลต งแต เด อนม ถ นายน D = ก จกรรมข อท 2 ด าเน นงานและเก บข อม ลบ นท กผลการด าเน นงานต งแต ต นป การศ กษาค อเด อนท 1 เด อนท 12 ของป การศ กษา (เด อนม ถ นายน เด อนพฤษภาคม ป ถ ดไป) C = ก จกรรมข อท 3 8 ด าเน นการประเม นค ณภาพในระด บภาคว ชา คณะว ชาหร อหน วยงานเท ยบเท า และสถาบ น ระหว างเด อนม ถ นายน ส งหาคม ของป การศ กษาถ ดไป

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 1 การจ ดท า SAR ผ านระบบ CHE QA ONLINE ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 2 ว ตถ ประสงค เพ ออ านวยความสะดวกให ก บสถาบ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information