แผนการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ ประจ าป การศ กษา 2546

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ ประจ าป การศ กษา 2546"

Transcription

1 ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ นๆ ช อแผนงาน ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 1 การจ ดบร การและสว สด การ บร การร บจดหมาย / พ สด 1. เพ อให น กศ กษาได ร บความสะดวก 1. จ ดท าประชาส มพ นธ ตลอดป น กศ กษา ในการร บจดหมาย / พ สด ให น กศ กษาทราบหนวยงานท ให การศ กษา 2. เพ อให เก ดความช ดเจนด านสถานท บร การร บจดหมาย/พ สด และหนวยงานท ให บร การจายจดหมาย / 2. ลงทะเบ ยนร บจดหมาย / พ สด พ สด 3. จ ดท าบอร ด ประกาศรายช อ 3. เพ อให น กศ กษาได ใช สวนกลางใน ผ ม จดหมาย / พ สด มาถ ง/เด อน การต ดตอส อสาร 4. ให บร การจายจดหมาย / พ สด โดยการเซ นช อร บ 5. ส นภาคการศ กษาท าลายจดหมาย ท ไมม ผ ร บ 6. สร ปผลการด าเน นงาน/ภาคการ ศ กษา 2 การบร หารและจ ดการ การจ ดเก บเอกสารอยางม 1. เพ อให การค นหาเอกสารได อยาง 1. จ ดหมวดหม และรห สแฟ ม, ตลอดป ระบบ รวดเร วและคลองต ว รห สเอกสาร การศ กษา 2. เพ อลดข นตอนในการปฏ บ ต งานท 2. จ ดเตร ยมช นวางเอกสารกอน ซ าซ อน เก บใสแฟ ม โดยแยกตามชน ด 3. เพ อบร หารจ ดการด านการจ ดเก บ ของหน งส อ เอกสารได อยางเป นหมวดหม 3. หน งส ปดาห เก บหน งส อใสแฟ ม 4. เพ อให ม แหลงข อม ลและสามารถ 4. ป ดแฟ มเม อส นป การศ กษา ตรวจสอบได 5. สร ปผลการด าเน นงาน หน า 1

2 ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ นๆ ช อแผนงาน ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 3 การบร หารและจ ดการ การจ ดพ มพ อยางม ระบบ 1. เพ อให การบร หารจ ดการด านการพ มพ 1. แจ งให ท กแผนกทราบถ งข นตอน ตลอดป ได อยางรวดเร วและท นเวลา การปฏ บ ต งานพ มพ การศ กษา 2. เพ ออ านวยความสะดวกให ก บท ก 2. มอบหมายท กแผนกเตร ยมแผน แผนก งานพ มพ ลวงหน า 3. เพ อระบบข นตอนการปฏ บ ต งานได 3. ลงบ นท กการเสนองานพ มพ อยางม ประส ทธ ภาพ 4. ธ รการจ ดพ มพ และตรวจทาน 5. ควบค มด แลและบ าร งร กษา อ ปกรณ ส าน กงาน 6. สร ปผลการด าเน นงานตอภาค การศ กษา 4 การบร หารและจ ดการ ระบบการบร หารงานร บ-สง 1. เพ อจ ดระบบการด าเน นงานได อยางม 1. แจ งระบบการด าเน นงานให ท ก ตลอดป เอกสาร/จ ดท าส าเนา ประส ทธ ภาพ หนวยงานทราบ การศ กษา 2. เพ อก าหนดกรอบนโยบายการด าเน น 2. ช แจงแนวการพ ฒนาระบบงาน งาน 3. ปฏ บ ต งานตามกรอบท ก าหนด 3. เพ อลดข นตอนการด าเน นงานท ซ าซ อน 4. สร ปผลการด าเน นงาน 5 การบร หารและจ ดการ โครงสร างและระบบการ 1. เพ อเตร ยมแผนการด าเน นงานให 1. มอบหมายแตละแผนกก าหนด 19 ม.ย บร การ สอดคล องก บนโยบายมหาว ทยาล ย ภารก จการด าเน นงานท สอดคล อง 2. เพ อให จ ดหมายการพ ฒนางานบรรล นโยบายมหาว ทยาล ย ว ตถ ประสงค 2. ประช มพ จารณาโครงสร างและ 3. เพ อก าหนดภารก จการด าเน นงานของ ภารก จการด าเน นงาน บ คลากรประจ าฝายได อยางช ดเจน 3. จ ดท าแฟ มเอกสาร จ ดเก บเพ อ เป นแหลงตรวจสอบ หน า 2

3 แผนกบร หารและธ รการ ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ นๆ ช อแผนงาน ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 4. สร ปประเม นผลการด าเน นงาน 6 การบร หารและจ ดการ ภาระงานของบ คลากร 1. เพ อให เก ดความช ดเจนในการ 1. มอบหมายแตละแผนกก าหนด 19 ม.ย ปฏ บ ต งาน ภาระงานของแตละบ คคล โดยย ด 2. เพ อให บ คลากรทราบภาระหน าท ของ กรอบภารก จการด าเน นงานน น ตนเอง เป นหล ก 3. เพ อเป นการพ ฒนาการบร หารได อยาง 2. น ารายละเอ ยดเสนอท ประช ม ม ประส ทธ ภาพ พ จารณาเพ อให เก ดการครอบคล ม 4. เพ อเป นท ศทางในการพ ฒนางาน 3. จ ดแฟ มเอกสารเพ อใช เป น แหลงตรวจสอบ 4. จ ดท าค ม อการด าเน นงานฝาย ก จการน กศ กษา 5. สร ปผลการด าเน นงาน 7 การบร หารและจ ดการ การประช มอยางม 1. เพ อให การงานฝายก จการ 1. ก าหนดปฏ ท นการประช มตลอด ตลอดป ประส ทธ ภาพ พ ฒนาได อยางตอเน อง ป การศ กษา การศ กษา 2. เพ อให บ คลากรได แสดงความค ดเห น 2. แจ งข นตอนการปฏ บ ต งานให ในการพ ฒนางาน บ คลากรประจ าฝายก จการน กศ กษา 3. เพ อให การประช มด าเน นงานได อยาง ทราบ ม ระบบ 3. ก าหนดระเบ ยบวาระการประช ม โดยท กแผนกสามารถสงวาระการ ประช มพร อมรายละเอ ยดเพ อเสนอ เสนอท ประช มพ จารณา หน า 3

4 แผนกบร หารและธ รการ ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ นๆ ช อแผนงาน ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 4. ประช มตามแผนงาน 5. สร ปรายงานการประช มแจกผ เก ยวข อง 6. สร ปผลการด าเน นงาน 8 การบร หารและจ ดการ การตรวจสอบงบประมาณ 1. เพ อให การบร หารจ ดการงบประมาณ 1. แจ งข นตอนการด าเน นงานให ท ก ก จกรรมสามารถตรวจสอบได หนวยงานทราบ 2. เพ อให ทราบถ งยอดงบประมาณการ 2. ตรวจสอบบ ลคาใช จายในการ ใช จาย ด าเน นก จกรรม 3. เพ อให ท กหนวยงานท เก ยวข องก บ 3. ลงยอดเง นท ใช จายจร งพร อมจ ด การใช งบประมาณปฏ บ ต ได อยางถ กต อง ท าส าเนา 4. ส นป การศ กษาสร ปงบประมาณ สนอ. มกบ. หน า 4

5 ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ นๆ ช อโครงการ ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 1 ระบบและกลไกประก นค ณภาพ เส นทางส ความส าเร จ 1. เพ อให ฝายก จการน กศ กษาจ ดแผน 1. แตงต งคณะกรรมการด าเน นงาน 26 ม.ย การด าเน นงานประก นค ณภาพได อยาง ประก นค ณภาพฝายก จการน กศ กษา เป นต นไป ตอเน อง 2. ก าหนดแผนด าเน นงานประก น 2. เพ อให การด าเน นงานฝายก จการ ค ณภาพฝายก จการน กศ กษา น กศ กษาสอดคล องก บนโยบาย 3. ก าหนดองค ประกอบด ชน ช ว ด มหาว ทยาล ย ค ณภาพฝายก จการน กศ กษา 3. เพ อให บ คลากรฝายก จการน กศ กษาม 4. มอบหมายแตละแผนกก าหนด สวนรวมในการพ ฒนางาน ด ชน ช ว ดให สอดคล องก บ 4. เพ อเตร ยมความพร อมในการรองร บ องค ประกอบภาระงานของแผนก การประก นค ณภาพภายใน - ภายนอก 5. มอบหมายแตละทานจ ดท า เอกสารประเม นตนเอง 6. คณะท างานจ ดท าค ม อการประก น ค ณภาพฝายก จการน กศ กษา 7. คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเม นค ณภาพภายในฝายก จการ น กศ กษา 8. สร ปและประเม นผลการ ด าเน นงาน หน า 5

6 ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ น ช อโครงการ ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 2 การพ ฒนาฐานข อม ลเพ อประโยชน ฐานข อม ลการด าเน นงาน 1. เพ อให การบร หารจ ดการระบบฐาน 1. จ ดท าฐานข อม ลการด าเน นงาน ตลอดป ในการบร หารจ ดการ ฝายก จการน กศ กษา ข อม ลด านการด าเน นงานฝายก จการ ฝายก จการน กศ กษา การศ กษา น กศ กษาได อยางม ประส ทธ ภาพ 2. จ ดเก บข อม ลอยาง 2. เพ ออ านวยความสะดวกให ก บท กแผนกเป นหมวดหม ลงบนฐานข อม ล สามารถส บค นฐานข อม ลได อยางถ กต อง 3. ก าหนดแฟ มงานฐานข อม ล 3. เพ อเป นแหลงตรวจสอบข อม ล 4. ขออน ม ต คอมพ วเตอร ส าหร บ ฝายก จการน กศ กษา จ ดท าฐานข อม ล 5. จ ดท าปฎ ท นการศ กษาฝาย ก จการน กศ กษา 6. ประเม นผลการด าเน นงาน มหาว ทยาล ย 4. ประเม นผลการด าเน นงาน 4 การพ ฒนาฐานข อม ลเพ อประโยชน ฐานข อม ลการปฏ บ ต งาน 1. เพ อให การปฏ บ ต งานสามารถ 1. ก าหนดฐานข อม ลในการปฏ บ ต ตลอดป ในการบร หารจ ดการ แผนกบร หารและธ รการ ตรวจสอบได งานตามภารก จหล ก/ภารก จรอง/ การศ กษา ตามภารก จ 2. เพ อให การบร หารจ ดการได อยางเป น งานท ได ร บมอบหมาย ระบบ 2. ตามแผนการจ ดระบบ 3. เพ อให เก ดกระบวนการท างานท ฐานข อม ล ตอเน อง 3. ส นภาคการศ กษาสร ปผลการ 4. เพ อให ทราบปร มาณการปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต งานเพ อหาแนวทางพ ฒนางาน ในจ ดบกพรอง 4. ประเม นผลการด าเน นงาน หน า 6

7 แผนกบร หารและธ รการ ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ น ช อโครงการ ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 5 การพ ฒนาฐานข อม ลเพ อประโยชน ฐานข อม ลบ คลากร 1. เพ อการรวบรวมข อม ลของบ คลากร 1. จ ดท าฐานข อม ลบ คลากร ในการบร หารจ ดการ ฝายก จการน กศ กษา ฝายก จการน กศ กษา ฝายก จการน กศ กษา 2. เพ อให บ คลากรฝายก จการน กศ กษา 2. แจ งให บ คลากรท กคนทราบ สามารถพ ฒนาตนเองด านการเก บเอกสาร แหลงข อม ล อ างอ ง 3. ท กคนสามารถใช ฐานข อม ลได 3. เพ อให ฝายก การน กศ กษาสามารถ 4. ส นป การศ กษาท กคนสงแบบ ตรวจสอบผลการด าเน นงานได ประเม นตนเอง อยางถ กต อง 5. น าข อม ลเสนอฝายก จการ น กศ กษา 6 การบร หารและจ ดการ การพ ฒนาศ กยภาพของ 1. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร 1. ส ารวจความต องการการพ ฒนา ส าน กงาน ประจ าฝายก จการน กศ กษาในด านตางๆ ศ กยภาพของบ คลากรด าน 2. เพ อประเม นผลการด าเน นงานของ เทคโนโลย สารสนเทศ แตละแผนก 2. ก าหนดแผนการด าเน นงาน 3. เพ อพ ฒนาอ ปกรณ ส าน กงานให 3. จ ดหาส งอ านวยความสะดวกของ เหมาะสมก บปร มาณ ส าน กงาน 4. เพ อให การบร หารจ ดการฝายก จการ 4. จ ดอบรมให ความร แกบ คลากร น กศ กษาเก ดความช ดเจน ฝายก จการน กศ กษา 5. จ ดประช มประเม นผลการ ด าเน นงานของแตละแผนก หน า 7

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

ว ธ ปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บงานบร หารท วไปของกองพ ฒนาน กศ กษา

ว ธ ปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บงานบร หารท วไปของกองพ ฒนาน กศ กษา 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บของ 2. ขอบข าย เร มต งแต การศ กษาข อม ล กฎระเบ ยบ หล กเกณฑ ต าง ๆ จ ดท าแผนงานและกระบวนการปฏ บ ต ตามข นตอน 3. ว ธ การปฏ

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งานกองกลาง ประจาป ๒๕๕๔ (FLOW CHART)

ข นตอนการปฏ บ ต งานกองกลาง ประจาป ๒๕๕๔ (FLOW CHART) ข นตอนการปฏ บ ต งานกองกลาง ประจาป ๒๕๕๔ (FLOW CHART) ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๔ Division Affairs of General คานา กองกลาง มหาว ทยาล ยพะเยา ได จ ดท าหน งส อข นตอนการปฏ บ ต งานกองกลาง ประจ าป ๒๕๕๔ (Flow Chart) เพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ

ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ ข อเสนอโครงการ พ ฒนาระบบสารสนเทศทร พยากรน าบาดาลเพ อสน บสน นการต ดส นใจ (ฉบ บแก ไข) - 0 - จ ดท าโดย ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศทร พยากรน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

บทท 4 การด าเนนงานตรวจสอบ

บทท 4 การด าเนนงานตรวจสอบ บทท 4 การด าเนนงานตรวจสอบ การด าเน นการตรวจสอบโดยท วไปม ข นตอนการปฏ บ ต งานแบงเป น 4 ข นตอนด งน 1. การวางแผนการตรวจสอบ 2. การปฏ บ ต งานตรวจสอบ 3. การรายงานผลการตรวจสอบ 4. การต ดตามผลการตรวจสอบ การวางแผนการตรวจสอบ

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100 1 รายงานสร ปผลการด าเน นงานของกระบวนการตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามท คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ ได

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1. ว ตถ ประสงค ของค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

ค ม อและข นตอนการให บร การ ก บน กศ กษา กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

ค ม อและข นตอนการให บร การ ก บน กศ กษา กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ค ม อและข นตอนการให บร การ ก บ กองพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ข อม ลเบ องต นของหน วยงานกองพ ฒนา ท ต ง กองพ ฒนา ต งอย ท อาคารกองพ ฒนาเป นอาคารเอกเทศช นเด ยว พ นท ประมาณ 420 ตารางเมตร ประว ต ความเป

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง

ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 1-2 บทท 2 ประเด นท เก ยวข องก บการร องเร ยน 3-7 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง บทท 3 กระบวนการจ ดการเร องร องเร ยน 8-9 บทท 4 บทสร ป 10-11 E-mail และเบอร

More information

/15.1.1.1 งานบร หารท วไป

/15.1.1.1 งานบร หารท วไป 15. สาน กอ ตสาหกรรมไม ม หน าท ความร บผ ดชอบ ด งต อไปน (1) วางระบบ พ ฒนาเทคโนโลย และเคร องม อในการแปรร ปผลผล ตจากไม เย อใย และไม ในระบบการใช ประโยชน ไม อย างครบวงจร (2) วางแผนการลงท นและบร หารจ ดการ เพ

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ

ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ 2. การบร หารจ ดการภายในของศ นย บร การว ชาการ 2.1 ช อผ บร หารและบ คลากร 2.1.1 รายนามผ บร หารศ นย บร การว ชาการ จ านวน 1 คน ม ด งน - อาจารย จ ล ม ระเสน ต าแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information