วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร CONTENTS JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร CONTENTS JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT"

Transcription

1 CONTENTS Journal of Administrative and Management Innovation Vol.2, No. 2, May-August 2012 From Creative Public Management to Creative : Rethinking Skills for New Educational Pathway in Cutting-Edge of Creative Thailand Assistant Professor Chavana Phavakanan, Ph.D Development of Asean Economic Community and it s impact on Thailand Assoc. Professor Waraporn Julpanont, Ph.D Some Factors Affecting The Success of Revenue Department s Website Metinee Sangkrajang Quality Management Model of Private Universities in Thailand by Utilizing Human Resource Management Process Act.Sec.Lt. Thanaphon Phumala, Ph.D The influence of Factors Effected on Effectiveness of Instructors in Graduate School of Educational Administration Program Viroj Jedsadadilok, Ph.D Tension over the South China Sea and Thailand s Standing Point Somjet Phanthukosit, Ph.D Effects of Development Administration on Service Delivery of Sub-District Municipalities along the Thai-Cambodian Border Prasert Sreepanna Effectiveness of Organizational Administration of. Provincial Women's Development Commitees in Thailand Pranee Rittibut ป ท 2 ฉบ บท 2 เด อนพฤษภาคม-ส งหาคม 2555 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ Rattanakosin College of Innovation Management วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT Articles and other materials published in this Journal may be reproduced with the acknowledgment toward Rattanakosin College of Innovation Management. The authors are absolutely responsible for their expressions in their articles. Vol. 2 No. 2 May-August 2012 ป ท 2 ฉบ บท 2 เด อนพฤษภาคม-ส งหาคม 2555

2 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม 2555 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 เด อนพฤษภาคม - ส งหาคม 2555 ว ตถ ประสงค การจ ดท าวารสาร 1. เพ อเผยแพร ผลงานทางว ชาการและผลงานว จ ยท ม ค ณค าแก ส งคม 2. เพ อเป นส อแห งการแลกเปล ยนและเช อมโยงข อม ลของน กว ชาการ 3. เพ อเป นเวท ทางว ชาการของน กนว ตกรรมการบร หารจ ดการ คณะท ปร กษาการจ ดท าวารสาร 1. อธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 2. รองอธ การบด ฝ ายว ชาการและว จ ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชาการและว จ ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 4. ผ อ านวยการ 5. ผ อ านวยการส าน กงานประชาส มพ นธ และว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร 6. ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 7. รองผ อ านวยการฝ ายบร หารสถาบ นว จ ยและพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 8. รองผ อ านวยการว ทยาล ยนว ตกรรมการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร บรรณาธ การ รองศาสตราจารย ดร.พลศ กด จ รไกรศ ร มหาว ทยาล ยรามค าแหง กองบรรณาธ การ 1. Professor Dr. William R. Ball Northern Michigan University 2. ศาสตราจารย ดร.สร อยตระก ล อรรถมานะ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 3. ศาสตราจารย ดร.ธ รภ ทร เสร ร งสรรค มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 4. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.บรรพต ว ร ณราช มหาว ทยาล ยบ รพา 5. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส ว ทย จ นทร เพ ชร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 6. พลเอก ดร. บ ณฑ ต พ ร ยาส ยส นต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 7. ดร.เบญจ พรพลธรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 8. ดร.ว ชระ ยาค ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 9. ดร.วรรณาร ตน อ ศวเดชาชาญย ทธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร 10. ดร.อ านวย บ ญร ตนไมตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

3 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม 2555 คณะบรรณาธ การผ ทรงค ณว ฒ ประเม นบทความ 1. ศาสตราจารย ดร.ต น ปร ชญพฤทธ 2. ศาสตราจารย ดร.สมบ รณ ส ขส าราญ ราชบ ณฑ ต 3. รองศาสตราจารย ดร.อ สระ ส วรรณบล สถาบ นท ปร กษาเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพใน ราชการ 4. รองศาสตราจารย ดร.ปร ชา หงส ไกรเล ศ มหาว ทยาล ยสยาม 5. รองศาสตราจารย ดร.ร งสรรค ประเสร ฐศร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 6. รองศาสตราจารย ดร.ปธาน ส วรรณมงคล มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 7. รองศาสตราจารย ดร.ด ารงศ กด จ นโทท ย มหาว ทยาล ยรามค าแหง 8. รองศาสตราจารย ดร.ว พร เกต แก ว มหาว ทยาล ยรามค าแหง 9. รองศาสตราจารย ดร.ว น ย ร งส น นท มหาว ทยาล ยเจ าพระยา 10. รองศาสตราจารย ดร.จ มพล หน มพาน ช มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 11. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.วช ระ บ ณยเนตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 12. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พรอ มร นทร พรหมเก ด มหาว ทยาล ยขอนแก น 13. ดร.สมเจตน พ นธ โฆษ ต มหาว ทยาล ยปท มธาน 14. ดร.ท นโน ขว ญด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ 15. ดร.ชอบว ทย ล บไพร กรรมการสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคลร ตนโกส นทร ฝ ายจ ดการ 1. ดร.อ านวย บ ญร ตนไมตร 6. นายพรช ย ข นทะวงค 2. อาจารย ชายเก ยรต ช ศ กด 7. นางสาวพรพรรณ ว ม ตตา 3. อาจารย จ ฑามาศ วงศ ก นทรากร 8. นายช ชชต ภ ช จ ตมณ 4. นางสาวภ ร นดา ทร พย แสนด 9. นางสาวส พ ตรา ยอดส รางค 5. นางสาวศร ญญา พ พ ฒน พงศ อ าไพ ออกแบบปก นายช ชชต ภ ช จ ตมณ พ ส จน อ กษร นางสาวขว ญชนก อาย ย น ISSN เจ าของวารสาร : ว ทยาล ยนว ตกรรมการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร จ านวนพ มพ พ มพ ท : 1,000 เล ม : โรงพ มพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร จ งหว ดนครปฐม

4 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม 2555 บทบรรณาธ การ วารสารฉบ บน เป นฉบ บท 3 ซ งได ร บเก ยรต จากน กว ชาการสาขาต างๆ หลายท านอาท เช น ผศ. ดร.ชวนะ ภวกานนท คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, รศ.ดร.วรา ภรณ จ ลปานนท คณะร ฐศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง, ดร.ว โรจน เจษฎาด ลก คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเซนต จอห น, ดร.สมเจตน พ นธ โฆษ ต ผ อ านวยการหล กส ตรร ฐศาสตร มหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยปท มธาน ให น าบทความทางว ชาการท ม ค ณค าลงพ มพ ในวารสารฉบ บน และบทความอ ก ส วนหน งเป นบทความทางว ชาการของน กศ กษาระด บปร ญญาเอกของจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยและ มหาว ทยาล ยปท มธาน คณะบรรณาธ การจ งหว งว าบทความว ชาการและบทความว จ ยท น าเสนอในวารสารฉบ บน จะ เป นประโยชน ต อวงว ชาการอย างกว างขวาง คณะบรรณาธ การ วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ

5 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม 2555 สารบ ญ วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT INNOVATION หน า บทความ 1. จากการจ ดการมหาชนสร างสรรค ส เศรษฐก จสร างสรรค : ท กษะการค ดใหม เพ อการศ กษาย คประเทศไทยสร างสรรค ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ชวนะ ภวกาน นท พ ฒนาการของประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนก บผลกระทบต อไทย รองศาสตราจารย ดร. วราภรณ จ ลปานนท ป จจ ยบางประการท ก าหนดความส าเร จของเว บไซต กรมสรรพากร เมท ณ แสงกระจ าง ร ปแบบการบร หารงานค ณภาพของมหาว ทยาล ยเอกชนไทย โดยการใช กระบวนการบร หารทร พยากรมน ษย ว าท ร อยตร ดร.ธนภณ ภ มาลา อ ทธ พลของป จจ ยท ส งผลต อประส ทธ ผลของอาจารย ผ สอนระด บบ ณฑ ตศ กษา สาขาการบร หารการศ กษา ดร. ว โรจน เจษฏาด ลก ความต งเคร ยดในทะเลจ นใต ก บจ ดย นของประเทศไทย ดร.สมเจตน พ นธ โฆษ ต การบร หารการพ ฒนาท ม ผลต อการส งมอบบร การสาธารณะของ เทศบาลต าบลในพ นท บร เวณชายแดนไทย-ก มพ ชา ประเสร ฐ ศร พ นนา ประส ทธ ผลการด าเน นงานของคณะกรรมการพ ฒนาสตร จ งหว ด ในประเทศไทย ปราณ ฤทธ บ ตร

6 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม จากการจ ดการมหาชนสร างสรรค ส เศรษฐก จสร างสรรค : ท กษะการค ดใหม เพ อการศ กษาย คประเทศไทยสร างสรรค ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ชวนะ ภวกาน นท คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร From Creative Public Management to Creative Economy: Rethinking Skills for New Educational Pathway in Cutting-Edge of Creative Thailand Assistant Professor Chavana Phavakanan, Ph.D. Faculty of Journalism and Mass Communication Thammasat University บทค ดย อ การใช ประโยชน ของหล กส ตรการจ ดการมหาชนสร างสรรค ส เศรษฐก จสร างสรรค น นไม ใช แนวค ดใหม ม การศ กษาก นเป นเวลากว า 30 ป มาแล ว จากแนวค ดการสร างน กการจ ดการแบบ สร างสรรค หร อท เร ยกว า "Get Creative" ต งแต ป ค.ศ.1980 และน ามาใช ในการบร หารประเทศ สหร ฐอเมร กาโดยรองประธานาธ บด อ ล กอร ในสม ยของประธานาธ บด คล นต น จนเก ดค าฮ อฮา ย คแห งการปกครองของร ฐบาลขนาดใหญ ค อการค าน งถ งผลประโยชน ของท กภาคส วน หร อค อ การจ ดการมหาชนอย างแท จร งท ไม ได จ าก ดแต เพ ยงความหมายเด ม ท ให ความหมายเพ ยงภาคร ฐ หร อภาคร ฐและเอกชน อย างไรก ตาม การพ ฒนาแนวค ดข างต นส แนวค ดการปฏ ร ปการจ ดการเพ อ ส ความเป นเล ศของธรรมาภ บาล ได สถาปนาแนวค ดการจ ดการมหาชนอย างสร างสรรค เช งหา ความเป นเหต เป นผลของการจ ดการมหาชน ท ต องเก ยวข องก บ 1) ด านส งคมและเศรษฐก จ 2) ด านระบบการเม องและการปกครอง ท งระด บชาต ระด บท องถ น และระด บองค การราชการ และ 3) โดยม การจ ดการเป นป จจ ยส าค ญท ท าให เก ดการจ ดการมหาชนข นเพ อก อประโยชน ในการสร าง ม ลค าให ก บส งคม เศรษฐก จ อ ตสาหกรรมของประเทศ และสร างความเป นเล ศของธรรมาภ บาล แนวใหม ซ งแนวค ดด งกล าวเป นผลจากการศ กษาขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและ พ ฒนา (Organization for Economic Co-Operation and Development : OECD) และการจ ดการ มหาชนทางการบร หารขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและพ ฒนา ( Public Management Service of the OECD : PUMA) นอกจากน แนวค ดข างต นน ย งม ความสอดคล องก บแนวค ดของ A.

7 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม Dunsire (1993, p.29 และ chapter 10) ; Ingraham, 1997 p.326, original emphasis; Perry and Kraemer, 1983, p.x; Politt and Bouckaert, 2000, chapter 8; and Metcalfe and Richards, 1988, p.73-75) อย างไรก ตาม ผลกระทบของการจ ดการมหาชนในย คของการเปล ยนประบวน ท ศน และนโยบายตอบสนองนโยบายการค าเช งร ก การสร างศ กยภาพทางการแข งข นของเศรษฐก จ และอ ตสาหกรรมของประเทศ เพ อสอดร บก บกระแสโลกาภ ว ตน และการรณรงค ขององค การ สหประชาชาต ทางการสร างเศรษฐก จอย างสร างสรรค เหต น แนวค ดในการสร างความเป นม อ อาช พของน กการจ ดการภาคร ฐและเอกชนร นใหม จ งต องให ความส าค ญต อการเป นน กการจ ดการ มหาชนสร างสรรค ท ม ท งความค ดสร างสรรค และจ ตว ญญาณของความเป นผ ประกอบการอ กทาง หน งด วย ท งน การปล กฝ งท กษะของการศ กษาเพ อส งเสร มท กษะแนวใหม จ งต องปร บกระบวนท ศน ใหม การจ ดการศ กษาให ส ระด บความสามารถในการแข งข นท ส งข นด วย 1) การข บเคล อน ประส ทธ ภาพการจ ดการมหาชนด วยความค ดสร างสรรค เพ อสร าง "คนเก ง" 2) การข บเคล อนการ จ ดการมหาชนด วยการว จ ยค นคว าอย างสร างสรรค เพ อสร างนว ตกรรมก บเอกล กษณ ของ ก จกรรมเศรษฐก จสร างสรรค และอ ตสาหกรรมไทย 3) การพ ฒนาองค ความร การจ ดการมหาชน สร างสรรค แบบองค รวม ด วยการบ รณาการหน วยงานร ฐอ น ตลอดจนภาคเอกชน ธ รก จ และภาค ประชาชน ท กระจ ดกระจายอย มารวมไว ภายใต โครงสร างการจ ดการมหาชนสร างสรรค เพ อ สอดคล องพ นธส ญญาเศรษฐก จสร างสรรค และอ ตสาหกรรมสร างสรรค ด วยการสร างม ลค าจาก ความค ดสร างสรรค ของคนเป นศ นย กลางสร างรายได ให เศรษฐก จสร างสรรค และอ ตสาหกรรม ของประเทศ สร างม ลค า ณ ป จจ บ น และม ลค าตามศ กยภาพท จะเป นไปได ในอนาคต ค าส าค ญ : การจ ดการมหาชนสร างสรรค, เศรษฐก จสร างสรรค, อ ตสาหกรรมสร างสรรค ABSTRACT The application of creative public management principles to the process of creative artistic creation economy is not a new concept. It has been around for over 30 years now such concept, has been sold by Vice President Al gore to President Clinton's government resulting in a buzz word, "The era of big government is over" (Clinton, quoted in Gore, 1996, p.1). Development- and claims-of this magnitude deserve close study and reflection to qualities of previously creative public management concept-asset-based, reflecting in the reports of Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and public management service of the OECD (PUMA) in which are more concerned with many of the

8 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม basic relational concepts for creative public management to describe the varying combination of all public interest in public management sectors not similar to the old fashion concepts strucked in just public or public and private organization sectors. It develops a taxonomy of creative public management types and locates each public spheres as followings: 1) social and economic context; 2) political and governmental management including national, community and bureaucratic levels 3) creation of public management initiative in the value creation to social, economic, national industry, and in search of excellent governance. It is the impact of dramatic paradigm shift and policy response to offensive trade policy, competitiveness of economy and national industry. However is yet to be thoroughly globalization and united nations explored campaigning in terms of creative industries. (Dunsire 1993, p.29 and chapter 10; Ingraham, 1997, p.326; original emphasis; Perry and Kramer, 1983, p.x; Politt and Bouckaret, 2000, chapter 8; and Metcalfe and Richards, 1988, pp.73-75). This study attempts to address this professional trend in new public and private sector management regarding the creative public management, and to the notion of creativity as a milestone for a successful creative public management masks a specific tipping point for creativity and entrepreneurial soul in creative public management study comprising three fold to investigate creative talent people, creative Thai identities research-driven economy, innovation-driven economy and industries activities. A holistic move away from the integrated public and private organizations suggests that creativity economy agency is a readily available mission that could serve as the key to creative economy missions and generating economic growth attracting national economic and social development plan ( ), especially Thailand s vision on development which can be described as a shift from value creation people-centered management to net present value and the future competitive advantage of national revenue in creative economy and industries in the years to come. Keyword : Creative Public Management, Creative Economy, Creative Industry ปฐมบทการจ ดการมหาชน จากค าว า Public ท ม การแปลเป นภาษาไทยท ใช ก นท วไปว า หมายถ ง เน นเฉพาะร ฐ หร อ เก ยวก บร ฐ ซ งม ค าท ตรงกว า ค อ ค าว า State ท หมายถ ง ต วร ฐ ก จการของร ฐ แม แต ทางการ

9 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม หร อเก ยวก บราชการ (ว ทย เท ยงบ รณธรรม, 2551, หน า 959) และย งม ข อส งเกตท เห นว าในการ ใช ค าในภาษาไทยเองก ย งคลาดเล อน เพราะ State = Country + Province + Land ค าท ถ กต องควร เป นประเทศมากกว าร ฐ โปรดด รายละเอ ยดใน Alexander อ างถ งใน ร าไพ ดวงเพชร หน า 293 และ Browman and Kearney, 2006 ซ งน าค าว า State มาใช ในการศ กษาการเม องการปกครอง 1 ของความเป น Federation ของสหร ฐอเมร กา0 ย งกว าน น ค าว า Public ในความหมายท บทความน จะขอจ ดประกายความค ดใหม เพ อ การต ดอาว ธทางป ญญาและศ กษาเก ยวก บ Public ให ถ กต อง ล มล ก และม ความเป นหล ง สม ยใหม น ยม ( Postmodernity) 12 มากกว าความเป น ท นสม ย (modernism) ค อ Public ใน ความหมาย มหาชน ท หากขยายความหมายก หมายถ ง สาธารณะชน หร อ กล มประชาชนท ก กล มในส งคม (โปรดด การแปลความหมาย ค าว า Public ค อ มหาชน จาก สอ เสถบ ตร, 2553, 1 ค าว า Federation ม ความหมายและเร ยงตามการพ ฒนาการด งน ค อ สหพ นธร ฐ สหพ นธ สหภาพ สหร ฐ เป นการใช ค าท ถ กต องมากกว าค าว า สมาพ นธ ท ชอบน ยมใช ก นในประเทศไทย (โปรดด รายละเอ ยดใน Damiel J. Elazar, American Federalism: A view from the State, 3 rd. (New York : Harper & Row 1984) และ Daniel R. Morgan and Sheilah S. Watson, Political Culture, Politics System Characteristics, and Public Politics Among the American States Publius : The Journal of Federalism 21 (Spring 1991) : ตลอดจนเท ยบเค ยงแนวค ดท เห นการพ ฒนาการเม องการปกครองแบบสหพ นธร ฐ (Federation) ของประเทศสหร ฐอเมร กาได จาก David B. Walker, Toward a Function : Federalism, (Cambridge, Mass : Winthrop, 1981), และ David R. Morgan and Kenneth Kickham, Modernizing among the U.S. States : Change and Continuity from 1960 to 1990 Public the Journal of Federalism 27 (Summer 1997) : 23-39). 2 แนวค ดหล งสม ยใหม ท เน นการเข าถ งความร หร อความร จร งเพ อการร แจ งส การผล ตนว ตกรรม (innovation) ก อนจะเก ด เป นส งประด ษฐ จากการค ดค น (invention) เพ อหล กเล ยงการผล ตความค ดซ าซากและการควบค มแล วสร างบรรท ดฐานจนเป น ความปกต ท อ างอ งความเป นช ว ตสม ยใหม จากเคร องม อการผล ตท ส าค ญค อ เทคโนโลย การส อสารและแรงงานความร ท ม ความ สถาบ นอ ดมศ กษาเป นท อย ของชนเผ าการผล ตความค ดซ าซากทางว ชาการด านการจ ดการศ กษาเพ อฝ กว ชาช พแนวค ดและท กษะ ทางตะว นตกหร ออเมร ก นน ยมท อ างเน นปฏ บ ต น ยมจากแนวค ดของจอห น ด ย (John Dewev) โปรดพ จารณาค าส าค ญ (key words) ของเช งอรรถน ท ม อ ทธ พลต อความค ดแบบสม ยใหม น ยม (modernity) ค อ innovation หร อนว ตกรรม ท หมายถ งการค ด และการ ประย กต ใช ประโยชน ได โดยเฉพาะเช งพาณ ชย จนม การยอมร บด วยการน าไปใช ประโยชน ต อท ม ค ณค าทางการค มครองทร พย ส นทาง ป ญญามากกว า invention ซ งเป นการค ดค นส งใหม ส งประด ษฐ ข นใหม แต ย งไม ได น าไปใช ประโยชน ให เก ดการยอมร บ ค าว า การ สร างบรรท ดฐานจนเป นความปกต ของช ว ตสม ยใหม (neualization) ถ อเป นอ านาจจากการผล ต วาทกรรมผ านเทคโนโลย และการ ส อสารมวลชนต างๆ จนยอมร บว าเป นเร องจ าเป นส าหร บช ว ตสม ยใหม ท ขาดไม ได ซ งเทคโนโลย การส อสารและเทคโนโลย สม ยใหม ค าว าแรงงานความร (knowledge workers) ค อท มาของการสร างข นหลากหลายท ไม แบ งแยกหน าท ก นช ดเจน แต แข งข นก นเพ อเข า ส การม อ านาจการสร างความม งค งจากความร ท สร างอาช พ เช น น กข าว ศ ลป น และน กว ชาการ เป นต วอย างเห นได ช ด ซ งส งผลต อ การจ ดการศ กษาท ม ไว ส าหร บ (elite) ผ แสวงหาการเล อนฐานะทางส งคม (Social Mobility) เพ อการสร างอ านาจทางส งคม เง นตรา และความม งค งจากการศ กษา (ผ สนใจโปรดอ านรายละเอ ยดใน อภ ภาปร ชญพฤทธ, 2554, บทท 1 และประย กต เป นแนวค ดผ เข ยน จาก Tjan, Harrington, Hsieh, 2012, Chapter 1 และ Sim, 1999, pp.3-14 และ )

10 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม หน า 489, Alexander อ างถ งใน ร าไพ ดวงเพชร, หน า 249, เธ ยรช ย เอ ยมวรเมธ, หน า 711, Dunsire, 1993, p.29 และ Chapter 10, Ingraham, 1997 p.326 Original Emphasis และ Oxford Learner s Pocket Dictionary 1991 และ Fajardo, 1997, Chapter 1. นอกจากน แนวค ดของการให ความสนใจ Public ในความหมายของมหาชน และน ามาใช ทางปฏ บ ต จนเก ดมรรคผลก บการบร หารประเทศสหร ฐอเมร การ เร มจากรองประธานาธ บด อ ล กอร (Al Gore) แนะน าให ก บประธานาธ บด บ ล คล นต น ( Bill Clinton) ด วยการให ประชาชนท กภาค ส วนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารประเทศและความเจร ญทางเศรษฐก จด วย จนเก ดการยอมร บ ต อภาพล กษณ ของร ฐบาลคล นต นเป นผลส าเร จว าเป น ย คแห งการปกครองของร ฐบาลท ท วถ ง โดยแท (The era of big government is over) (Clinton quoted in Gore, 1996, p.1 และ เท ยบเค ยงการแปลเป นถ อยส านวนไทยจาก สอ เสถบ ตร, 2553, หน า 415. พร อมก บการหา แนวค ดสอดคล องอ างอ งจาก Perry and Kraemer, 1983, p.x; Politt and Bouckaert, 2000, Chapter 8; and Metcalfe and Richards, 1988, p จากแนวค ด Public ในความหมายของมหาชนน ามาร วมก บการจ ดการท ค าน งถ ง ผลประโยชน ของท กภาคส วน จากสหร ฐอเมร กาก แพร หลายขยายไปท วย โรปจนเป นท ยอมร บ เช น ประเทศสหราชอาณาจ กร ประเทศฟ นแลนด ประเทศสว เดน ประเทศฝร งเศส เป นต น ซ งความ น ยมด งกล าวข างต นน ม ข อส งเกตว า เร มม ความสนใจในป ค.ศ.1980 ซ งเป นป เด ยวก บท ทาง สหร ฐอเมร กาเร มน าแนวค ดด งกล าวมาใช บร หารประเทศ และย งม ข อส งเกตต อไปอ กว า การร เร ม น าแนวค ด Public มาใช ในการจ ดการม กมาจากองค การระด บโลก หร อบ คคลระด บบร หาร ประเทศท งส น ต วอย าง ประเทศสหราชอาณาจ กร ในป ค.ศ.1980 นายกร ฐมนตร ได น าการ ปกครองท องถ นเข ามาร วมในการบร หารประเทศร วมก บร ฐบาลกลางเช นเด ยวก บประเทศ ฟ นแลนด หร อประเทศสว เดน นอกจากประเทศต วอย างข างต นแล ว คณะกรรมาธ การร วมของสภา ร วมย โรป (EU Commission) ก พยายามเผยแพร แนวค ดการจ ดการประเทศหร อร ฐ ในแนวค ดการ จ ดการมหาชนแนวใหม หร อการปฏ ร ปการจ ดการร ฐในแนวค ดใหม ( new public in terms as a new macro and micro politico check management) เช นเด ยวก บท สร างการยอมร บมากท ส ด ค อ แนวค ดใหม ขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและพ ฒนาแห งองค การสหประชาชาต (Organization for Economic Co-Operation and Development : OECD) และการจ ดการมหาชน ทางการบร การขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและพ ฒนา ( Public Management Service of The OECD : PUMA) ได สร างแบบจ าลองแนวค ดท เห นความเด นช ดของการจ ดการมหาชนท ต าง จากการจ ดการภาคร ฐเด มมากข น โดยเฉพาะการให ความหมายใหม และการใช ประโยชน จากค าว า Public ท ไม ได ให ความหมายถ งเพ ยงแค ค าว าร ฐและก จการต างๆ ของภาคร ฐหร องานราชการ โดยแบบจ าลองด งกล าวท าให ม ความท นสม ยกว าความท นสม ยแบบเด มๆ ค อ ม ความท นสม ยแบบ

11 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม แนวค ดหล งความท นสม ยน ยม และใกล โลกแห งความเป นจร งมากข น ด งเช นท อ ลเฟรด ช ลท ส (Afred Schutz) ให แนวค ดว าโลกป จจ บ นไม ใช โลกส าหร บการด าเน นช ว ตป จจ บ น (Everyday Living) แต เป นโลกแห งการท างาน ( The world of working หร อ Wirkwelt ในภาษาเยอรม น) ซ งท าให การ จ ดการเร องใดๆ ก แล วแต จะมองเพ ยงภาคส วนเด ยวไม ได อ กต อไป ต องน าแนวค ดของการร บร หร อ โลกแห งการร บร ( Life world of means of perception) ตามแนวค ดของ เอ ดม นด ฮ สเซลล (Edmund Hussesl Aussel) มาพ จารณาประกอบด วย ( Schutz, 1960, 229. Abbr. CPIII. And Hussel, 1954, p.136). ส าหร บแบบจ าลองการจ ดการมหาชนขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและพ ฒนา และการจ ดการมหาชนทางการบร การขององค การความร วมม อทางเศรษฐก จและพ ฒนาม ความ เก ยวข องก บการจ ดการท งระด บมหภาคและจ ลภาคของการจ ดการมหาชน ด งน 1) ด านส งคมและ เศรษฐก จ 2) ด านระบบการเม องและการปกครองท งระด บชาต ระด บท องถ น และระด บองค การ ราชการ 3) โดยม การจ ดการมหาชนหร อสาธารณะชนท กภาคส วน ก อให เก ดประโยชน ในการสร าง ม ลค าให ก บส งคม เศรษฐก จและอ ตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนสร างความเป นเล ศด านธรร มาภ บาลแนวใหม ด วยการพ ฒนาคนจากส วนราชการ ส วนธ รก จ ส วนทางการเม องการปกครอง ส วนเคร อข ายระหว างประเทศ ร วมก บสถาบ นการศ กษา เพ อม งพ ฒนาให เก ดการปร บปร ง (Improvement) ท ต องด กว าเด ม ( to run better) สร างค ณภาพ (Quality) ให ก บการจ ดการมหาชน ท สร างให เก ดค ณค าภาคร ฐทางธรรมาภ บาลท เห นได ในค ณค าความเป นประชาธ ปไตย (Democracy) ความพร อมร บผ ด (Accountabity) ความเสมอภาคท แสดงออกการเป นเจ าของ (Equity) และความตรงไปตรงมา (Probity) และประส ทธ ภาพรวมถ งประส ทธ ผลของนว ตกรรมการ จ ดการมหาชน ท งระด บมหภาคและจ ลภาค ท สร างสมรรถนะให ก บเศรษฐก จของประเทศหร อ ธ รก จของร ฐ (The Business of The State) ล มล กก บการจ ดการมหาชนสร างสรรค ในเร องธ รก จของร ฐน น เม อพ จาร ณาอย างล มล กแล วม มาต งแต ย คมหานครกร งโรม โบราณ หร อย คแห งการเร องอ านาจของมหาอาณาจ กรโรม น (Ancient Roman Empire) โดยม ข อส งเกตจากค าภาษาละต นร ปแบบวล ด วยก น 3 วล ค อ (Williams, 1980, p.10-11) pro bono publico เพ อ ประโยชน ส วนรวม (for the public happiness) salus populi suprema lex esto ขอให สว สด การของประชาชนเป นกฎหมายส งส ด (let the welfare of the people be the supreme law) res publica ก จการของร ฐ (The business of the state)

12 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ในวล ท ง 3 น ถ าพ จารณาแล วจะเห นได ว าไม ต างจากท เก ดข นในธ รก จของร ฐป จจ บ นเลย อาท ต องสะสมความม งค ง สร างค ณภาพการศ กษา การปกป องภย นตรายต อส ขภาพช วอนาม ยท จะเก ดแก ประชาชน การป องก นเข อนหร อเหม องท ไม ปลอดภ ย ป องก นมลพ ษทางอากาศและทาง น า จนถ งความปลอดภ ยของการบร โภคของผ บร โภค กระท งล วงล กการข นราคา ( price gouging) ของการค าท ม ผลต ออรรถประโยชน ของผลประโยชน ร ฐ ( public utilities) โดยในสม ยกร งโรม โบราณน น การให ความส าค ญก บธ รก จของร ฐน นอย ภายใต หน วยทางการเม อง (political bodies) ท ม ว ฒ สภาหร อสภาส ง ( the senate) และสภาผ แทนประชาชน ( the house) ท ม ท งส ทธ อ านาจ ความร บผ ดชอบ ( authority) และเง นท น ( funds) ในร ปสม ชชาประชาชนหร อมหาชน ท ม ผ แทนท ง ประชาชนหร อมหาชนของภาคร ฐท ม กเป นน กการเม องและภาคเอกชนท ม กเป นน กการค า น กการ พาณ ชย กระท งน กกฎหมาย ด งน น ในย คต อมาจากสม ยกร งโรมโบราณส การเร มใช ค าว า Public และ The Public ท การจ ดการภาคร ฐม บทบาทเข ามาเก ยวข องก บมหาชน แต ย งส การแบ งแยกเป นภาคร ฐส วนหน ง และภาคเอกชนอ กส วนหน งก ด วยเหต ผลการน าน ยยะทางก จกรรมทางการเม องหร อเอาร ฐเข ามาม บทบาท (The affairs of the polis or state) ในการออกแบบและเตร ยมการเพ อท าธ รก จของร ฐ (Represent are designed to prepare to handle res publica) ท ต องร บผ ดชอบในความร บผ ดชอบ ผลประโยชน ชาต แต สม ยน นอ างอ งน ยยะของเพ อสว สด การแห งชาต ( Significant for national welfare that the criteria applicable to government) ซ งการอ างอ งเหต ผลของผ เข ยนในส วนน ประย กต จาก Click (1962 ข อส งเกตค าว า Res publica after all is Latin for politeia) และ Hurwitz (1950, pp.60-70) โดยได แนวค ดจาก Dunsire (1993, Chapter 10) หากพ จารณาด วยความกระจ างมากข นในความร บผ ดชอบของร ฐหร อประเทศ ก บการ ร บผ ดชอบของร ฐบาลเพ อการจ ดการภาคร ฐแบบเช งส ดส วนของก จกรรมของร ฐและประชาชนใน ส วนท เก ยวข อง ค อ ภาคเอกชน ( size or proportion of the population in the adjectival usage of public as applied to action open to all interpret a continuity between public and private bodies) ซ งหากพ จารณาด วยแนวค ดล กลงไปอ กแบบ พ จารณาเช งพฤต น ย ( ex post facto accountability) อ างอ ง ป เตอร เซลฟ (Peter Self, 1971 a, b, 1972) เห นว า การบร หารจ ดการร ฐม ความเก ยวข องหล กเล ยงได ยากก บการบร หารธ รก จด วยร ฐบาลต องการนว ตกรรม เป นผลล พธ ท ก อมรรคผล ( Outcome) ให ก บการบร หารนโยบาย การจ ดการร ฐด านสร างผลประโยชน แก อ ตสาหกรรมชาต หร อเช นท ไซมอน สม ธเบ ร ก ( Simon Smithburg) และทอมธ ส น ( Thompson) เร ยกว า การบ บบ งค บท ร ฐต องท าธ รก จ (Economic Coercion) ซ งร ฐเอง ( State) ก ต องให ความ เป นเสร แก ธ รก จเอกชน ให การส งเสร มด วยการให เง นอ ดหน นอ ตสาหกรรม (Subsidy) การอน ญาต แบบเง นให เปล า (Grants) และการอาศ ยกฎระเบ ยบค าส ง เป นต น เพ อท าให เก ดความเจร ญเต บโต

13 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ของอ ตสาหกรรมประเทศด าน ผล ตภ ณฑ ประชาชาต (Gross National Product) อ กด วย เป นไปตาม แนวค ดของโลกท ศน ท ท กประเทศม โลกท ศน แห งค ณค าของการบร หาร ( Administrative Value) ใน การบร หารความเป นท นน ยม ( Capitalistic) ก บความเป นระบบเวเบอร หร อราชการ ( Weberianistic or Bureaucratic) โดยเฉพาะตามโครงสร างของท นน ยมค อการสร างแรงกระต นด วยผลก าไร ( Pofit Motive) ด วยการควบค มของเคร องจ กรแห งส งคม ค อ มหาชนหร อประชาชนน นเอง เห นได ช ดจาก แนวค ดของประเทศสหราชอาณาจ กร สหร ฐอเมร กา และ แม แต ส งคมน ยมแบบร สเซ ย ค อ การ หล กเล ยงไม พ นซ งเทคโนโลย และการน ยมแบบบ ชาคล งไคล ซ งแนวการจ ดการเช งระบบ ว ทยาศาสตร แบบเทเลอร ( Technological Imperatives, as Enshrined in Taylorian Scientific Management) เหต ผลท การจ ดการ ภาคร ฐในความหมายเพ ยง Public ไม ใช State จ งม หลาย น กว ชาการ เช น พ. เอช. เลว น ( P.H.Levin, 1972) ท ม ความเห นสอดคล องก บมาร ชและไซมอน (March and Simon, 1958) ฌาคส Jaques (1966) เอทซ โอน ( Etzioni, 1968) และ ดอนน ส น และ แชบแมน (Donnison and Chapman, 1965) ซ งได ร วมก นสร างแบบจ าลองเพ อการต ดส นใจจ ดการ ภาคร ฐในแง มหาชนว าต องม การสร างพ มพ เข ยว ( Blueprint) ท ให เห นรายละเอ ยดต งแต เร มต นส ผลสร ปและการเต มเต มท ให มรรคผลช ดเจน โดยเลว น ( Levin, 1972, p.31) เสนอว าต องให เก ด ส งค นพบ (Discovery) ด วยสามกระบวนการส าค ญ ค อ 1) ด านเทคน ค ( Technical) ด วยการให เก ดการพ ฒนาหร อประย กต แนวค ดข างต น นว ตกรรมท สร างประส ทธ ผลทางธ รก จ และสร าง นว ตกรรมการตลาด ( Business Efficiency and Market Innovation) อ างอ งจาก Self, 1971a,6) 2) การบร หารท รวมการจ ดการเช งปฏ บ ต การเพ อใช ได ก บโลกท เป นจร ง ( Administrative, can be called operational actions in the real physical world) และ 3) กระบวนการสน บสน นให เก ดการ จ ดการในการเม องการปกครองในความหมายการเม องท ต ดส นใจในขอบเขตของมหาชน (mobilizing support for political discriminating tool with which to appropriate decision making in the public in terms of several groups of peoples arena) (Levin, 1972, pp.40-44) จากแนวค ดของเลว น ร ฐบาลของสหราชอาราชจ กรขานร บ และก อเก ดทฤษฎ มหภาค ทางการจ ดการ ภาคร ฐ ในความหมายท กว างขวางและอ างอ งในความหมายการจ ดการมหาชน สร างสรรค ได อย างเด นช ดด วยการให ความหมายถ ง 1) การจ ดการการปกครองระด บร ฐบาลกลาง (Central Government) 2) การจ ดการการปกครองระด บท องถ น ( Local Government) 3) ความส มพ นธ การจ ดการการปกครองเช อมโยงและเช อมต อร ฐบาลกลางและระด บท องถ น ด วยม อ อาช พด านอ ตสาหกรรม เศรษฐก จ การเง น ส งคม กฎหมาย และหน วยงานเอกเทศของประชาชน ท งควบค มเง อนไขการบร การ ก าล งคน การพ มพ และการเผยแพร การคมนาคมขนส ง การ ให บร การด านต างประเทศ และ 4) บร ษ ทธ รก จขนาดใหญ กระท งองค การมหาชนด วย ตามท ให

14 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม เหต ผลมาข างต น อาศ ยแนวค ดของ บล น และ สก อทท (Blan and Scott, 1962, pp.42-45) และ เอเดร ยน เวบบ Adrian Webb (1971) เร ยก การจ ดการ ภาคร ฐท เข าส การจ ดการมหาชนว า การ บร หารจ ดการบร การส งคม ( Social Services Administration) และการเห นความสร างสรรค จาก การจ ดการด งกล าวค อ ความเห นท ท ง บล น และ สก อทท รวมท งเอเดร ยน เวบบ เห นว าค อ จ ดเร มต นของการบร การเช งประย กต (Adaptive Service) และเก ยวก บการม ท ศนคต เช งนว ตกรรม ทางแนวค ดในการมองการจ ดการ ภาคร ฐท กว างขวางข น มากกว ามองแค เพ ยงการให บร การ ภาคร ฐ หร อจากหน วยงานของร ฐเหม อนด งก อน จ งกล ากล าวได ว า การน าความผ ดพลาดของ การศ กษาการจ ดการ ภาค ร ฐ ท เด มมาจากแนวค ดของน กการเม องร วมก บน กว ชาการไร ประสบการณ การปฏ บ ต จร ง เข ยนเผยแพร แนวค ด แล วสร างเป นวาทกรรม พ ฒนาโดยให ความส าค ญเพ ยงระบบ ระเบ ยบ กฎเกณฑ เง อนไข ความเป นไปได ของการด ารงอย ของอ านาจ ทางการเม อง การปกครองของราชการแสดงบทบาทสร างแบบส งคม ตามแนวทางการพ ฒนาแบบ ตะว นตก โดยเฉพาะเห นเด นช ดก บประเทศท ตามวาทกรรมการพ ฒนา เร ยกว า ด อยพ ฒนา หร อ ก าล งพ ฒนา ก บการสร างต วตนใหม แบบตะว นตกท เร ยกว า ความท นสม ย และความท นสม ย ส าค ญ ค อ ต องเป นความท นสม ยเด ยวก บส งคมตะว นตก ค อ สร างให เป นประเทศอ ตสาหกรรม ใหม ให ได ด วยเหต ท การสร างความท นสม ยแบบตะว นตกความท นสม ยเด ยวก นค อ ความเป น ประเทศอ ตสาหกรรม แนวค ดของความท นสม ย ( Modernize) ก บการตลาดเศรษฐก จ หร อ เศรษฐก จการตลาด/เศรษฐศาสตร ธ รก จ เศรษฐก จอ ตสาหกรรม ( Market Economy or Economic Market/Business Economic และ Industrial Economy) จ งเข ามาเก ยวข องอย างยาก หล กเล ยงก บการจ ดการ ภาคร ฐหร อร ฐบาลท ต องเก ยวข องก บส งท กล าวมาท งหมดในความหมาย และก จกรรมการจ ดการ ภาคร ฐในความหมายการจ ดการมหาชนสร างสรรค มากข น โดยเฉพาะ การสร างสรรค จะเก ยวข องก บการร กษาความท นสม ยให คงอย อย างย งย นด วยการสร างการตลาด ในธ รก จและอ ตสาหกรรมเพ อ 1) ให ค ณภาพการบร การต อสาธารณชนหร อมหาชนท ม ค ณภาพส ง 2) สร างธรรมาภ บาลท สอดคล องก บการร บผ ดชอบต อส งคมท ต องร บผ ดชอบในการสร างค ณภาพ ช ว ตแก มหาชน และความม งค งย งย นให ประเทศด วย (ประย กต อ างอ งแนวค ดจาก Politt and Bouckaert, 2000, pp , March and Olsen, 1995, pp.44-47) อย างไรก ตามหากพยายามหาเหต ผลมาเสร มการจ ดการมหาชนสร างสรรค ให ม ความล ม ล กมากย งข น ค อ แนวค ดของ จอร จ เอช. เฟรดเดอร คส น ( George H. Frederickson (1996, pp ) ท ม ความเห นว าการเก ดการเปล ยนแปลงในการจ ดการภาคร ฐแนวใหม หร อท น ยม เร ยกก นแบบต ขล มว า New Public Management (NPM) แต แท จร งก มาจากการเปล ยนแปลงในต ว องค การของภาคการปกครอง เพ อจ ดการก จกรรมการงานของร ฐหร อร ฐบาลน นเองท เก ดในซ ก

15 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม โลกตะว นตก หร อกล าวได ว า การจ ดการภาคร ฐแนวใหม หร อท น ยมเร ยกว า New Public Management (NPM) น น เป นเพ ยงการจ ดการเปล ยนแปลงในโครงสร างองค การภาคการปกครอง เช น องค การระด บท องถ น หร อองค การแบบระบบราชการ ฯลฯ เป นต น ท เก ดข นก บการจ ดการ ก จกรรมเพ องานของภาคร ฐ หร อร ฐบาลเพ ยงแค น น ท งท หากจะกล าวถ งการจ ดการภาคร ฐแนว ใหม แท จร ง ควรต องให ความสนใจไปท การสรรสร างทางความค ดให เก ดนว ตกรรมการสร างสรรค มากกว า การจะต องไวต อการจ ดการก จกรรมงานของร ฐหร อ ร ฐบาลไปเน นท การม ม มมอง สร างสรรค ผลประโยชน การจ ดการของร ฐหร อร ฐบาลให เก ดแก มหาชน ซ งหมายถ ง ผ ประกอบการ ต างๆ ในภาคธ รก จอ ตสาหกรรม ตลอดจนภาคร ฐว สาหก จ และแม แต องค การท ไม หว งผลก าไร ด วย โดยเข าร วมพ ฒนาร ฐหร อประเทศ ร วมก บองค การภาคการปกครอง ภาคระบบราชการของ ภาคร ฐท แท จร ง ซ งแนวค ดของ เฟรดเดร คส น ม ความสอดคล องก บ จอห น เฮาก นส (2006, pp ) ท ม แนวค ดว า โลกก าวส ย คส งคมข าวสาร ( Information Society) ความค ดสร างสรรค เป นแหล งท มาของการช ขาดความได เปร ยบเช งการแข งข นของโลกสม ยใหม ไปแล ว เช นเด ยวก บ ร ชาร ด ฟลอร ดา ( Florida, 2002, pp.3-6) ท ม แนวค ดท านองเด ยวก น และ แมทท แมกน สส น (Magnusson, et.al, 2009, pp.1-5) น ท น โนห เร ย และ ร นเจย ก ลาท (Nohria & Gulati, 1996, pp ); ร ชาร ด ว ดแมน (Woodman; et al., 1993, pp ) ม ความเห นร วมก นว า ความค ดสร างสรรค เป นบทบาทส าค ญท ท งองค การ ท งภาคร ฐ ภาคธ รก จเอกชน ต องให ความใส ใจ การได เปร ยบเช งการแข งข นขององค การเหล าน อย ท ความค ดสร างสรรค ด งน น การพยายาม กล าวถ งการจ ดการแนวใหม ท อ างอ งก นท งใน ภาคร ฐ และภาคธ รก จเอกชน ป จจ บ นต องเปล ยน การกล าวถ งใหม ว า การปฏ ร ป ( Reform) จ งจะถ กต องมากกว า และ การข บเคล อนการปฏ ร ป ส าค ญ ค อ การจ ดการมหาชนสร างสรรค ซ งก อให เก ดการเปล ยนแปลงแบบข ดรากถอนโคน (Radical Change) ของการบร การของร ฐ หร อการจ ดการก จกรรมของร ฐ หร อร ฐบาลท ต องรวม ท กภาคส วนของประชาชนท เก ยวข องก บการข บเคล อนการบรรล ว ตถ ประสงค ( Objectives) และ ผลล พธ ท สร างมรรคผล ( Result) ให ก บการจ ดการก จกรรมของร ฐหร อร ฐบาลท จะสร าง ผลประโยชน ให เก ดก บประเทศ ได แก ภาคธ รก จ ภาคอ ตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคประชาส งคม ฯลฯ ท งระด บประเทศและระด บระหว างประเทศด วยต วอย างท เห นได ช ดค อ ประเทศสว เดน และ เดนมาร ค ท สร างแบบจ าลองท เร ยกว า MbOR (Management by Objectives and Results) เพ อ บรรล แนวทางการจ ดการมหาชนสร างสรรค ด งกล าวข างต น โดยม 7 แกนแนวค ด ( Hood, 1995, Politt, 2002) ท ประกอบด วย 1. องค การต วแทนภาคการปกครองของร ฐหร อร ฐบาล ต องม ความเช ยวชาญเฉพาะ และม ความคล องต ว ท ต องสร างโครงสร างให กะท ดร ด (Lean) มากย งข น

16 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ภาคการเม องการปกครองหร อร ฐบาล ต องไม ม งความส มพ นธ แบบสายบ งค บบ ญชา หร อ ส งการ แต ต องอาศ ยการสร างข อตกลง หร อน ต กรรมแบบย ดหย น 3. ใช กลไกการตลาด เข ามาช วยพ ฒนาองค การภาคร ฐ ภาคการเม องการปกครอง ด วย การจ ดการแบบธ รก จมากข น และร วมก นก บภาคธ รก จ ภาคเอกชน และท เก ยวข อง ร วมก น สร าง การบร การของร ฐ 4. รวมท กภาคส วนของภาคธ รก จ เอกชน เข าก บภาคร ฐ ภาคระบบราชการ เพ อลดพ นท การจ ดการภาคร ฐ หร อการจ ดการภาคร ฐแบบเด มๆ ลง 5. เพ อร วมสร างความแข งแกร งของส วนท จะสร างมรรคผลให ก บการจ ดการ ภาคร ฐแนว ใหม ท รวมท กภาคส วนของประชาชน หร อสาธารณะ จนมาร วมพ ฒนาประเทศตามแนวค ดการ สร างสรรค 6. สร างสรรค ความค ดให ก บมหาชน ค อ ประชาชนท กภาคส วน และภาคร ฐ ภาคราชการ ค อ การสร างความได เปร ยบเช งการแข งข นท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และมรรคผลท เป นร ปธรรม 7. ความเป นมรรคผลท เป นร ปธรรม ค อ การสร างค ณค าท จะเก ดประโยชน ในทางปฏ บ ต ท งป จเจกบ คคล และองค การ ท งในแง การสร างการยอมร บระด บสากล ความเสมอภาคและการ สร างความเป นเจ าของในการประกอบการ ความปลอดภ ยระด บส งคมและระด บชาต และการฟ น สภาพหร อความย ดหย นได (Resilience) อย างไรก ตามจากการพ จารณาแบบล มล กย งข นของผ เข ยนจะขอรวบรวมเส นทางแนวค ด ของการจ ดการมหาชนสร างสรรค ท น าเสนอแนวค ดมาท งหมด จะพบได ด งน 1. เส นทางเด นแนวค ดแรก (First Story Line Concept) ค อการน ากระบวนท ศน ของ การจ ดการ (Paradigms of Management) เข ามาใช ในแนวค ดการบร หารร ฐก จ (Public Administration) หร อท แวดวงว ชาการของไทยเร ยกก นว า ร ฐประศาสนศาสตร ท านองเด ยวก น กระบวนท ศน ของ การจ ดการด งกล าวน ามาใช ในแนวค ดการบร หารธ รก จหร อภาคเอกชนด วยเช นก น ( Business Administration) 2. เส นทางเด นแนวค ดท สอง (Second Story Line Concept) ค อการเข ามาเก ยวข อง ของกระบวนท ศน ความท นสม ยท ร ฐต องให ความสนใจ ( Public Modernization Interest) ส ผลประโยชน สาธารณชนหร อผลประโยชน มหาชน ( Public Interest) 3. เส นทางเด นแนวค ดท สาม ( Third Story Line Concept) ค อกระบวนท ศน การ สร างค ณค าการจ ดการ ภาคร ฐ (State, Governmental and Public Value Management) ส การ จ ดการค ณค ามหาชน ( Public Value Management) ท จะน าส การสร างท กษะการค ดใหม ของ การศ กษาการจ ดการภาคร ฐและเอกชน ในความหมายเด มให เก ดการค ดทบทวนใหม ( review) ใน

17 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม แนวค ดการจ ดการมหาชนในแนวค ดสร างสรรค ด วยเหต ผลของการเข าเก ยวเน องก บเศรษฐก จ สร างสรรค ท งในระด บโลกและระด บชาต อย างยากหล กเล ยงซ งจะแสดงแจ งช ดต อไป อย างไรก ตามเพ อความสะดวกและง ายต อการท าความเข าใจกระบวนท ศน ของเส นทาง เด นแนวค ดท ง 3 ข างต น จะขอสร ปอธ บายในร ปตารางด งต อไปน ตารางท 1 แสดงเส นทางเด นแนวค ดแรกของการจ ดการมหาชนสร างสรรค : กระบวน ท ศน การจ ดการในการบร หารร ฐก จหร อร ฐประศาสนศาสตร ด งเด ม การบร หารร ฐก จหร อ ประเด นความสนใจหล ก น กว ชาการเจ าส าน กแนวค ด ร ฐประศาสนศาสตร ด งเด ม Focused Issues Academic Great Ideas Traditional Public Administration ว ตถ ประสงค หล ก 1. จ าก ดขอบเขตด วยช วงเวลาและแบ งแยกออกเป น 1.1 ย คขจ ดระบบอ ปถ มภ ในวงการราชการ ภาคร ฐของสหร ฐอเมร กา ด วยแนวค ด แยกการบร หารจากการเม อง 1.2 ส บเน องจากนโยบายของประธานาธ บด - ทร แมนท เร ยกว า Point IV Program 1.3 Point IV Program (ค.ศ. 1949) ในย ค สงครามเย น (Cold War) ระหว าง สหร ฐอเมร กาและสหภาพโซเว ยตร สเซ ย ท าให เก ดองค การเพ อการบร หารร ฐก จเพ อ ขยายอ ดมการณ พ ฒนา(Developmentalism) ในร ปการช วยเหล อประเทศโลกท 3 (Third World ค.ศ.1952) ด วยการอ างแนวค ด ระบบการเม องท ต องร บผ ดชอบ ท ม ง พ ฒนาด านเศรษฐก จ เน นการส งเสร มการ ลงท นเป นหล ก 1.4 นอกจากน แนวค ดฟอร ดน ยมและรอคก เฟลเลอร น ยมถ กน ามาขยายผลจากการ สน บสน นการศ กษาและค นคว าร ปแบบ การบร หารแบบอเมร ก นท ต องการม ง ว ตถ ประสงค ให เป นต นแบบการพ ฒนา ประเทศส าหร บประเทศโลกท สาม 1. ว ดโรว ว ลส น 2. ประธานาธ บด ทร แมน 3. Fred W. Riggs, (1963) 4. Robert T. Golembiewski, (1977) 5. ผ เผยแพร แนวค ดความ ท นสม ยท ส าค ญ ได แก 5.1 Dwight Waldo, (1964) 5.2 Fred Hardy, (1966) 5.3 W.J.Siffin, (1966) 5.4 Anthony Down, (1967) 5.5 Chester I. Barnard (1973) 5.6 Thomas R. Dye ( ) ฯลฯ

18 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ตารางท 1 (ต อ) ประเด นความสนใจหล ก Focused Issues การบร หารร ฐก จหร อ ร ฐประศาสนศาสตร ด งเด ม Traditional Public Administration 1.5 แนวค ดน ขยายผลต งแต ค.ศ ในแนวค ดท เร ยกว า ความท นสม ย (Modern) 1.6 อย างไรก ตามกระบวนท ศน การจ ดการท น ามาใช ในการบร หรภาคร ฐหร อร ฐก จ หร อ ร ฐประศาสนศาสตร แบบด งเด มก ค อ แนวค ดเด ยวก นจากน กว ชาการคนเด ยวก น ก ได ถ กน ามาใช ในการบร หารธ รก จ (Business Administration) จนเก ดการทวง ถามหาเอกล กษณ ของการจ ดการร ฐก จ หร อร ฐประศาสนศาสตร ใน ว กฤตการณ ของเอกล กษณ (Identity Crisis) จนเก ดการ น าไปส การจ ดการร ฐก จหร อร ฐประศาสน- ศาสตร แนวใหม (New Public Management : NPM) ด งจะปรากฏในเส นทาง แนวความค ดท สองและสามด วย การศ กษา เปร ยบเท ยบในตารางต อไป น กว ชาการเจ าส าน กแนวค ด Academic Great Ideas แต ก อนจะกล าวถ งตารางต อไปขอน าเหต ผลอ างอ งของการใช กระบวนท ศน แนวค ดการ จ ดการท น ามาใช ในการบร หารร ฐก จหร อร ฐประศาสนศาสตร ก บการบร หารร ฐก จท งไม แตกต างก น เลย ซ งผลจากการใช แนวค ดความท นสม ยจากต นแบบบร หารจ ดการท ได อ ทธ พลความค ดจาก สหร ฐอเมร กามาต งแต หล งสงครามโลกคร งท 2 เป นต นมาน นเอง ผ ให เหต ผลและแสดงให เห นความเป นอเมร ก นน ยมในแนวค ดการบร หารร ฐก จและการ บร หารธ รก จก ค อ ว ลเล ยม เจ ไบรยส ( William J. Byrne, 2000) ก บตารางแสดงแนวค ดของเขา ด งต อไปน

19 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ตารางท 2 แสดงแนวค ดความเป นอเมร ก นน ยมในแนวค ดการบร หารร ฐก จและการ บร หารธ รก จจนก อให เก ดว กฤตการณ ของเอกล กษณ การบร หาร ฐก จหร อร ฐ ประศาสนศาสตร S S ปลาย1800S-1940S 1930-ป จจ บ น 1950-ป จจ บ น ย คเร มบ กเบ ก - โรเบ ร ต เวน ( ) - ชาร ลส แบ บเบกจ ( ) - แดเน ยล ซ แมค- ค ลล ม ( ) - เฮนร ว พ ว ( ) ม มมองย คการ จ ดการแบบด งเด ม - เฟรเดอร ค ด บเบ ลย เทย เลอร ( ) - เฮนร แกนท ( ) - แฟรงค ก ลเบรธ ( ) - ล เล ยน ก ลเบรธ ( ) ศาสตร บร หาร จ ดการ - อองร ฟาโย ( ) - เชสเตอร บาร นาร ด ( ) หล มความค ด มน ษย ส มพ นธ -แมร ปาร คเกอร ฟอลเลทท ( ) - อ บราฮ ม มาสโลว ( ) -ด กกลาสแมคเกรเกอร ( ) หล มความค ด กระแส - การจ ดการเช ง ปร มาณ - ทฤษฎ ระบบ - ทฤษฎ ตาม สถานการณ - ทฤษฎ Z การ จ ดการ - ค ณภาพรวม ส าหร บเส นทางเด นแนวค ดท สองท ต องเข าไปเก ยวข องความท นสม ยและม งความสนใจของ ร ฐไปท ผลประโยชน สาธารณะชน หร อผลประโยชน มหาชนท ม ความเก ยวข องก บเส นทา งเด น แนวค ดท สาม ซ งเป นกระบวนท ศน การสร างค ณค าการจ ดการ ภาคร ฐส การจ ดการค ณค ามหาชน ส การสร างท กษะการค ดใหม ท ยากหล กเล ยง การจ ดการมหาชนในแนวทางเศรษฐก จสร างสรรค ซ งในส วนการสร างท กษะการค ดใหม ด งกล าวและเส นทางเด นแนวค ดท สองและท สามจะได น ามา แสดงในตารางท 3 ด งต อไปน

20 วารสารนว ตกรรมการบร หารและการจ ดการ ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ตารางท 3 แสดงความส มพ นธ ระหว างเส นทางแนวค ดท สองและแนวค ดท สามของการ จ ดการมหาชนสร างสรรค ด วยกระบวนท ศน ความท นสม ยและหล งสม ยใหม น ยม ตามแนวค ดอเมร ก นน ยมด านการจ ดการท ได อ ทธ พลแนวค ดของน กว ชาการเจ า ส าน กแนวค ดท ปรากฏในตารางท 2 แนวค ดการจ ดการ ผลประโยชน เพ อภาคร ฐ สม ยใหม (Public Modernization Interest Management) แนวค ดความท นสม ยท สร างค ณค า การจ ดการภาคร ฐ Modern Concepts involved in State or Governmental Value of Management 1. การวางแผน (Planning) 1. ม งเน นผลประโยชน ระยะส น 2. พ จารณากล มเป าหมายเป นส าค ญ ตามการให บร การนโยบาย สาธารณะ 3. บร หารงบประมาณแบบจ ดค มท น และผลก าไรเช งปร มาณมากกว า ค ณภาพ 4. บร หารจ ดการแบบย ทธศาสตร 5. ม งการส งการและบ งค บบ ญชาแบบ ระบบราชการแนวค ดเวเบอร 6. บร หารทร พยากรมน ษย 2. การท าให เป นความ ท นสม ย (Modernization) 1. พ ฒนาด วยเส นทางเด ยว (Linear modernis develop politico-socio) 2. การพ ฒนาส งคมต องสร างล าด บข น การเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จท ก ส งคม 5 ข นตอน 2.1 ข นส งคมแบบโครงสร าง เกษตรกรรม 2.2 ข นสภาพเหมาะสมต อการ ทะยานข นจากเกษตรกรรมส อ ตสาหกรรม แนวค ดหล งสม ยใหม น ยมท สร างการจ ดการ ผลประโยชน สาธารณะชนหร อผลประโยชน มหาชนส การจ ดการค ณค ามหาชน Postmodern Concepts involved in Public Interest to Public Value Management 1. ม งผลประโยชน ระยะส น-กลาง และย งย น ท เป นระบบ 2. ม งผลประโยชน สาธารณะชนแบบผ ม ส วน ได ส วนเส ย (Stakeholders) 3. บร หารแบบค ณค าเคร อข ายผ ร บบร การ มหาชนหร อประชาชนท กกล มแบบรวม พล ง 4. บร หารจ ดการแบบย ทธศาสตร องค รวม และย ดหย นตามสถานการณ 5. เน นการบร หารร ฐเหม อนบร การการลงท น ร วมก นก บมหาชนท กภาคส วนเพ อสร าง ผลประโยชน ร ฐ 6. ม งท ศทางการพ ฒนาด วยย ดคนเป น ศ นย กลางและสร างม ลค าจากความค ด สร างสรรค ของคนเป นศ นย กลางรายได 7. ม งพ ฒนาคนและส งคมส ส งคมภ ม ป ญญา และการเร ยนร 1. การพ ฒนาด วยเส นทางการสร าง นว ตกรรมจากความค ดสร างสรรค ของ คนในส งคม 2. การพ ฒนาส งคมด วยบ รณาการองค รวม เอกล กษณ ของส งคมทางเศรษฐก จและ อ ตสาหกรรมสร างสรรค หร อท นน ยม สร างสรรค 2.1 กล มว ฒนธรรมและประว ต ศาสตร 2.2 กล มศ ลปะ 2.3 กล มส อ

ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในบร บทไทย

ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในบร บทไทย ศ นย แห งความเป นเล ศด านการศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในภ ม ภาคเอเช ยและแปซ ฟ ก สถาบ นส งแวดล อมไทย ความร เพ อประชาชน ช ด การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย น ล าด บท 1 ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ

More information

การบร หารการพ ฒนา : แนวค ด ความหมาย ความส าค ญ และต วแบบการประย กต

การบร หารการพ ฒนา : แนวค ด ความหมาย ความส าค ญ และต วแบบการประย กต 1 การบร หารการพ ฒนา : แนวค ด ความหมาย ความส าค ญ และต วแบบการประย กต (ปร บปร งล าส ด ว นท 28 ส งหาคม 2551) ว ร ช ว ร ชน ภาวรรณ (หากประสงค จะได ร บเอกสารหร อข อม ลท งหมดน ในร ปแบบของ Microsoft Word ท น

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ A Study of the Community Enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaubkhirikhan Province

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด. Organizational Governance (OG)

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด. Organizational Governance (OG) นโยบายการก าก บด แลองค การท ด Organizational Governance (OG) ค าน า ค ม อเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อแนะน าข นตอน และว ธ การจ ดท านโยบายการก าก บด แล องค การท ด ซ งครอบคล มนโยบายหล กส าค ญ 4 ด

More information

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก รายงานฉบ บสมบ รณ อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก จ ดท าโดย ศ นย นว ตกรรมนโยบาย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร เสนอต อ ศ นย คาดการณ เทคโนโลย

More information

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ

More information

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย นางคน งน จ พรหมเนตร ว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงราย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 น จะเสนอแนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง โดยแบ งเน อหาออกเป น 4 ส วน ส วนแรก เป นแนวค ดและทฤษฎ ท เก ยวข อง ส วนท สองเป นผลงานว จ ยท เก ยวข อง และ ส

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

ส งคมศาสตร รองอธ การบด ฝ ายประชาส มพ นธ และเผยแผ ผศ.พ เศษ ร.อ.ดร.ประมาณเล ศ อ จฉร ยป ญญาก ล ท ปร กษาอธ การบด ด านกฎหมาย

ส งคมศาสตร รองอธ การบด ฝ ายประชาส มพ นธ และเผยแผ ผศ.พ เศษ ร.อ.ดร.ประมาณเล ศ อ จฉร ยป ญญาก ล ท ปร กษาอธ การบด ด านกฎหมาย วารสาร.มจร ส งคมศาสตร JOURNAL OF MCU ISSN.:.2287-0121»ÃÔ ÃÃȹ Social Science Review ป ท ๒ ฉบ บท ๒ พฤษภาคม-ส งหาคม ๒๕๕๖ Vol.2, No.2 May August 2013 จำานวนพ มพ : ๑,๐๐๐ เล ม ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร ผลงานว

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2)

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยปท มธาน 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ

การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ รายงานฉบ บสมบ รณ การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ เสนอต อ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ม นาคม 2556 รายช อคณะผ ว จ

More information

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 - ๑ - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร คณะ ร ฐประศาสนศาสตร 1. ช อหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท

More information

บทท 1 เทคโนโลย การศ กษา

บทท 1 เทคโนโลย การศ กษา บทท 1 เทคโนโลย การศ กษา ความหมายของเทคโนโลย เทคโนโลย (Technology) ม รากศ พท มาจากภาษากร ก ค อ Tech = Art ในภาษาอ งกฤษ และ Logos = A study of ด งน น ค าว า เทคโนโลย จ งหมายถ ง A study of art ซ งได ม ผ แปล

More information

กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข

กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ

More information

ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการการศ กษาและพ ฒนามาตรฐาน และต วช ว ดความม นคงของมน ษย ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ค าน า เร อง ความม นคงของมน ษย แม ม การกล าวถ งในทางว

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT

การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT นางว ล ยพรณ เสร ว ฒน ว ทยาน พนธ ปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยขอนแก น พ.ศ. 2555 การประเม

More information

ป ญหาและการใช นว ตกรรมการเร ยนการสอนของอาจารย ในคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม

ป ญหาและการใช นว ตกรรมการเร ยนการสอนของอาจารย ในคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ญหาและการใช นว ตกรรมการเร ยนการสอนของอาจารย ในคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ส ข มาล หว งวณ ชพ นธ ส าเร ง กล นด ษฐ ก ตต พ นธ บ ญโตส ตระก ล ตฤณ ด ษฐ ล าภ เกษมช ย บ ญเพ ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร คณะคร

More information

สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประจาป การศ กษา 2556

สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประจาป การศ กษา 2556 ก เอกสารประกอบการสอน รห ส 3563404 ว ชาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย Human Resource Development รองศาสตราจารย จ ตต มา อ ครธ ต พงศ สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information