แผนบร หารความเส ยง กรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง กรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔"

Transcription

1 แผนบร หาร กรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คณะท างานด านการบร หาร ของกรมควบค มมลพ ษ

2 สารบ ญ เร อง หน า สารบ ญ บทน า บทท ๑ โครงสร างและบทบาทหน าท ของกรมควบค มมลพ ษ ๑ บทท ๒ แผนปฏ บ ต ราชการ กรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒.๑ ว ส ยท ศน ๒.๒ พ นธก จ ๒. ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ บทท แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔.๑ ค าน ยาม ๔.๒ กระบวนการบร หารตามมาตรฐาน COSO ๔. ผลการด าเน นงานตามแผนบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๖..๑ ผลการด าเน นงานโครงการควบค มและป องก นมลพ ษทางน าในพ นท ล มน าว กฤต ๗..๒ ผลการด าเน นงานโครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานท เก ยวข อง ๘ ในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตราย.. ระบบการควบค มในภาพรวมของกรมควบค มมลพ ษ ๙.๔ การค ดเล อกโครงการส าค ญประจ าป ๒๕๕๔ เพ อน ามาบร หารจ ดการ ๑๑.๔.๑ ป จจ ยการพ จารณาและเกณฑ การจ ดล าด บความส าค ญ ๑๑.๔.๒ การว เคราะห เพ อค ดเล อกโครงการ ๑๑.๔. ผลการค ดเล อกโครงการ ๑๔.๕ ผลการพ จารณาตามหล กม ต ธรรมาภ บาลของแต ละโครงการ ๑๔.๖ การก าหนดระด บคะแนนความส าค ญของ ๒๖.๗ ผลการพ จารณาป จจ ยเส ยงท ม ล าด บความส าค ญ ๒๗.๘ แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔๖ บทท ๔ การแปลงแผนไปส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผล ๔๒ ๔.๑ การแปลงแผนไปส การปฏ บ ต ๔๒ ๔.๒ การต ดตามประเม นผล ๔๒ ผลการพ จารณาป จจ ยเส ยงท ม ล าด บความส าค ญ

3 บทน า การบร หารเป นกระบวนการท เป นระบบในการบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรม รวมท ง กระบวนการด าเน นการต างๆ เพ อลดม ลเหต ของโอกาสท จะท าให เก ดความเส ยหายจากการด าเน นการท ไม เป นไป ตามแผน ซ งในการด าเน นงานตามแผนงาน/โครงการขององค กรต างๆ บางคร งจะพบก บป ญหาอ ปสรรคต างๆ ท ง จากป จจ ยป ญหาภายในองค กรและป จจ ยป ญหาจากภายนอกองค กร ซ งเป น หร อลดโอกาสท ท าให การ ด าเน นงานขององค กรประสบความส าเร จหร อบรรล ความส าเร จตามท ต ง เป าหมายไว แต ละองค กรจะม ป จจ ยเส ยง ท แตกต างก นไปหร อคล ายคล งก นบ างในบางป จจ ยส าหร บองค กรท ม ภารก จหร อด าเน นก จการในล กษณะท คล ายคล งก น การแก ไขหร อบรรเทาความร นแรงของต างๆ จะเป นกลไกหน งท เร ยกก นท วไปว าเป นการ บร หาร โดยแต ละองค กรต องด าเน นการว เคราะห และจ ดท าแผนบร หารเพ อลดโอกาสเก ด และผลกระทบท เก ดจาก กรมควบค มมลพ ษ ซ งเป นหน วยงานราชการท ม บทบาทภารก จในการก าหนดนโยบายด านการ บร หารจ ดการมลพ ษได จ ดท าแผนบร หารขององค กร ม ว ตถ ประสงค เพ อจ ดการก บการเปล ยนแปลงท อาจส งผลกระทบต อความส าเร จหร อการบรรล เป าหมายของแผนงาน/โครงการ โดยแผนบร หาร ประจ าป ๒๕๕๔ จ ดท าโดยคณะท างานด านการบร หารของกรมควบค มมลพ ษ ซ งแต งต งข นเม อว นท ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ ประกอบด วยผ แทนจากท กส าน ก กอง ฝ าย ภายในกรมควบค มมลพ ษ และม รองอธ บด กรม ควบค มมลพ ษเป นประธานคณะท างานฯ คณะท างานด านการบร หาร ของกรมควบค มมลพ ษ ม นาคม ๒๕๕๔

4 บทท ๑ โครงสร างและบทบาทหน าท ของกรมควบค มมลพ ษ กรมควบค มมลพ ษ ก อต งข นเม อว นท ๔ เมษายน ๒๕๕ และด าเน นงานตามอ านาจหน าท ภายใต พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕ ด งน ๑. เสนอความเห นเพ อจ ดท านโยบายและแผนการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต ด าน การควบค มมลพ ษ ๒. เสนอแนะการก าหนดมาตรฐานค ณภาพส งแวดล อมและมาตรฐานควบค มมลพ ษจากแหล งก าเน ด. จ ดท าแผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมและมาตรการในการควบค มป องก น และแก ไขป ญหา ส งแวดล อมอ นเน องมาจากภาวะมลพ ษ ๔. ต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม และจ ดท ารายงานสถานการณ มลพ ษ ๕. พ ฒนาระบบ ร ปแบบ และว ธ การท เหมาะสมส าหร บระบบต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการ จ ดการกากของเส ย สารอ นตราย ค ณภาพน า อากาศ ระด บเส ยง และความส นสะเท อน ๖. ประสานงานและด าเน นการเพ อฟ นฟ หร อระง บเหต ท อาจเป นอ นตรายจากมลพ ษในพ นท ท ม การ ปนเป อนมลพ ษ และประเม นความเส ยหายต อส งแวดล อม ๗. ให ความช วยเหล อและค าปร กษาแนะน าเก ยวก บการจ ดการมลพ ษ ๘. ประสานความร วมม อก บต างประเทศและองค กรระหว างประเทศในด านการจ ดการมลพ ษ ๙. ด าเน นการเก ยวก บเร องร องท กข ด านมลพ ษ ๑๐. ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต ด านการ ควบค มมลพ ษ และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ๑๑. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของกรม หร อตามท กระทรวง หร อ คณะร ฐมนตร มอบหมาย กรมควบค มมลพ ษแบ งส วนราชการออกเป น ๘ หน วยงาน ประกอบด วย ส าน กงานเลขาน การกรม กองน ต การ กองแผนงานและประเม นผล ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย ส าน กจ ดการค ณภาพน า และ ส าน กจ ดการค ณภาพอากาศและเส ยง และจ ดต งหน วยงานภายในข นอ ก ๒ หน วยงาน ค อ ฝ ายตรวจและบ งค บ การ และฝ ายห องปฏ บ ต การและค ณภาพส งแวดล อม -๑- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

5 ป จจ บ นม อ ตราก าล งรวมท งส น ๕๔๗ คน ประกอบด วยข าราชการ ๑ คน ล กจ างประจ า ๕๙ คน และพน กงานราชการ ๑๗๕ อ ตรา โดยม การบร หารงานภายในหน วยงาน ด งน ๑. ผ บร หารระด บส ง ต าแหน ง ค อ ๑) อธ บด กรมควบค มมลพ ษ (นายส พ ฒน หว งวงศ ว ฒนา) ๒) รองอธ บด กรมควบค มมลพ ษ (นายวรศาสน อภ ยพงษ ) ) รองอธ บด กรมควบค มมลพ ษ (นายว จารย ส มาฉายา) ๒. ผ บร หารระด บกลาง ๘ ต าแหน ง. เจ าหน าท ส าน ก/กอง/ฝ าย โครงสร างกรมควบค มมลพ ษ อ ตราก าล งข าราชการ ๑ อ ตรา ล กจ างประจ า ๕๙ อ ตรา พน กงาราชการ ๑๗๕ อ ตรา อธ บด - ผ เช ยวชาญเฉพาะด านการจ ดการมลพ ษ - กล มพ ฒนาระบบบร หาร รองอธ บด - เจ าหน าท ตรวจสอบภายใน ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กองน ต การ ส าน กจ ดการค ณภาพน า กองแผนงานและประเม นผล ส าน กจ ดการค ณภาพอากาศและเส ยง ฝ ายตรวจและบ งค บการ ฝ ายค ณภาพส งแวดล อมและห องปฏ บ ต การ -๒- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

6 บทท ๒ แผนปฏ บ ต ราชการกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒.๑ ว ส ยท ศน ควบค มมลพ ษ ส งแวดล อมด เพ อประชาชน อย างม ส วนร วม โดยม แนวค ดมาจากความม งม นของกรมท จะท างานตามภารก จ หน าท ให เก ดการควบค มมลพ ษ เพ อ ร กษาค ณภาพส งแวดล อมท ด ให ก บประชาชน โดยในการท างานจะต องสร างแนวร วม เคร อข าย พ นธม ตร เพ อ ผล กด นให หน วยงานอ นด าเน นภารก จด านส งแวดล อมอย างม ประส ทธ ภาพ และประชาชนให ความร วมม อในการ ร วมด แลส งแวดล อม ๒.๒ พ นธก จ (๑) ก าหนดนโยบาย วางแผน และผล กด นย ทธศาสตร การจ ดการมลพ ษของประเทศไปส การปฏ บ ต (๒) พ ฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ ปฏ บ ต ในการควบค มมลพ ษท เหมาะสมก บสถานการณ () พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย การควบค มมลพ ษ (๔) ก าก บ ด แล ให ม การปฏ บ ต ตามมาตรฐาน มาตรการควบค มมลพ ษและรายงานผลต อสาธารณะ ๒. ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ม ประเด นย ทธศาสตร จ านวน ๒ ประเด น และ ๕ กลย ทธ ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑: พ ฒนาเคร องม อ และกลไกการควบค มมลพ ษท ตอบสนองความต องการ ของผ ม ส วนได ส วนเส ย เป าประสงค : ม เคร องม อและกลไกท สามารถตอบสนองต อการต ดส นใจการปฏ บ ต งาน ในการก าก บด แลและร กษาส งแวดล อมและการบร การส าหร บภาคร ฐ เอกชน และประชาชน กลย ทธ : (๑) ส งเสร มการแก ไขป ญหามลพ ษไปส การปฏ บ ต ในพ นท เป าหมาย (๒) พ ฒนากฎหมาย กฎระเบ ยบ และกลไกในการจ ดการมลพ ษ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒: พ ฒนาศ กยภาพหน วยงานภาคร ฐและหน วยงานท เก ยวข องด าน การจ ดการมลพ ษ เป าประสงค : หน วยงานภาคร ฐและหน วยงานท เก ยวข องม ความเข มแข งและสามารถ จ ดการมลพ ษได ด วยตนเอง กลย ทธ : () เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ตามและบ งค บใช กฎหมายด านมลพ ษ (๔) พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร ด านการจ ดการมลพ ษ (๕) เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค กร -- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

7 บทท แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔.๑ ค าน ยาม การบร หาร ค อ กระบวนการท เป นระบบในการบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท ง กระบวนการการด าเน นการต างๆ เพ อลดม ลเหต ของโอกาสท จะท าให เก ดความเส ยหายจากการด าเน นการท ไม เป นไปตามแผน เพ อให ระด บของและผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท สามารถยอมร บได ควบค มได และตรวจสอบได อย างเป นระบบ ค อ เหต การณ /การกระท าใดๆ ท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ไม แน นอนและส งผล กระทบหร อสร างความเส ยหาย (ท งท เป นต วเง นและไม เป นต วเง น) หร อก อให เก ดความล มเหลว หร อลดโอกาสท จะ บรรล เป าหมายของแผนงาน/โครงการท ส าค ญในแต ละประเด นย ทธศาสตร ท ระบ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ.๒ กระบวนการบร หารตามมาตรฐาน COSO ส าน กงาน กพร. ก าหนดให ข นตอนการด าเน นการ หล กเกณฑ ในการว เคราะห ประเม น และจ ดการ ของส วนราชการต องเป นไปตามกระบวนการบร หารตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way) ประกอบด วย ๗ ข นตอน ได แก ๑) การก าหนดเป าหมายการบร หาร (Objective Setting) ๒) การระบ ต างๆ (Event Identification) ) การประเม น (Risk Assessment) ๔) กลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละ (Risk Response) ๕) ก จกรรมการบร หาร (Control Activities) ๖) ข อม ลและการส อสารด านบร หาร (Information and Communication) ๗) การต ดตามผลและเฝ าระว งต างๆ (Monitoring) ท งน ในการว เคราะห เพ อระบ ต างๆ อาจพ จารณาจากป จจ ยเส ยงในหลายด าน อาท เช น ด านกลย ทธ (Strategic Risk) เก ยวข องก บการบรรล เป าหมายและพ นธก จในภาพรวม โดยท อาจจะเก ดข นเป นเน องจากการเปล ยนแปลงของสถานการณ และเหต การณ ภายนอก ส งผลต อกลย ทธ ท ก าหนดได ไม สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร /ว ส ยท ศน หร อเก ดจากการก าหนดกลย ทธ ท ขาด การม ส วนร วมจากภาคประชาชนหร อการร วมม อก บองค การอ สระ ท าให โครงการขาดการยอมร บและโครงการ ไม ได น าไปส การแก ไขป ญหาหร อการตอบสนองต อความต องการของผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ยอย าง แท จร ง หร อเป นท เก ดจากการต ดส นใจผ ดพลาดหร อน าการต ดส นใจน นมาใช อย างไม ถ กต อง -๔- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

8 ด านการด าเน นงาน (Operational Risk) เก ยวข องก บประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลหร อ ผลการปฏ บ ต งาน โดยท อาจเก ดข นเป นเน องจากระบบงานภายในขององค การ กระบวนการ เทคโนโลย หร อนว ตกรรมท ใช บ คลากร ความเพ ยงพอของข อม ล ส งผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการ ด าเน นโครงการ ด านการเง น (Financial Risk) เป นเก ยวก บการบร หารงบประมาณและ การเง น เช น การบร หารการเง นไม ถ กต อง ไม เหมาะสม ท าให ขาดประส ทธ ภาพ และไม ท นต อสถานการณ หร อ เป นท เก ยวข องก บการเง นขององค การ เช น การประมาณการงบประมาณไม เพ ยงพอและไม สอดคล อง ก บข นตอนการด าเน นการ เป นต น เน องจากขาดการจ ดหาข อม ล การว เคราะห การวางแผน การควบค ม และการ จ ดท ารายงานเพ อน ามาใช ในการบร หารงบประมาณ และการเง นด งกล าว ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/กฎระเบ ยบ (Compliance Risk) เก ยวข องก บการ ปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบต างๆ โดยท อาจเก ดข นเป นเน องจากความไม ช ดเจน ความไม ท นสม ย หร อความไม ครอบคล มของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บต างๆ รวมถ งการน าน ต กรรมส ญญา การร างส ญญาท ไม ครอบคล มการด าเน นงาน ในการว เคราะห นอกจากพ จารณาป จจ ยเส ยงด านต างๆ แล ว ส วนราชการจะต องน าแนวค ด เร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องในแต ละด านมาเป นป จจ ยในการว เคราะห ของโครงการท ค ดเล อก เช น ๑) ด านย ทธศาสตร : อาจม ต อเร องประส ทธ ผลและการม ส วนร วม ๒) ด านการด าเน นการ : อาจม ต อเร องประส ทธ ภาพและความโปร งใส ) ด านการเง น : อาจม ต อเร องน ต ธรรมและภาระร บผ ดชอบ ๔) ด านกฎ ระเบ ยบ : อาจม ต อเร องน ต ธรรมและความเสมอภาค เร องธรรมาธ บาลท อาจเก ดข นจากการด าเน นแผนงาน/โครงการ เพ อให เป นไปตามหล ก ธรรมาภ บาล (Good Governance) ม ๑๐ ม ต โดยม ความหมายขององค ประกอบตามหล กธรรมาภ บาล ด งน ๑) หล กประส ทธ ผล (Effectiveness): ต องม ว ส ยท ศน เช งย ทธศาสตร เพ อตอบสนองความต องการ ของประชาชนและผ ม ส วนได ส วนเส ยท กฝ าย ปฏ บ ต หน าท ตามพ นธก จให บรรล ว ตถ ประสงค ขององค การ ม การ วางเป าหมายการปฏ บ ต งานท ช ดเจนและอย ในระด บท ตอบสนองต อความคาดหว งของประชาชน สร าง กระบวนการปฏ บ ต งานอย างเป นระบบและม มาตรฐาน การจ ดการและม งเน นผลการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ รวมถ งม การต ดตาม ประเม นผลและพ ฒนาปร บปร งการปฏ บ ต งานให ด ข นอย างต อเน อง ๒) หล กประส ทธ ภาพ (Efficiency) : ในการปฏ บ ต งานต องม การใช ทร พยากรอย างประหย ดเก ด ประส ทธ ภาพ ค มค าการลงท นและบ งเก ดประโยชน ส งส ดต อส วนรวม รวมท งต องม การลดข นตอนและระยะเวลาใน การปฏ บ ต งานเพ ออ านวยความสะดวกและลดภาระค าใช จ ายตลอดจนยกเล กภารก จท ล าสม ยและไม ม ความจ าเป น ) หล กการม ส วนร วม (Participation) : ต องร บฟ งความค ดเห นของประชาชน รวมท งเป ดให ประชาชนม ส วนร วมในการร บร เร ยนร ท าความเข าใจ ร วมแสดงท ศนะ ร วมเสนอป ญหา/ประเด นท ส าค ญท เก ยวข อง ร วมค ดแก ไขป ญหา ร วมในกระบวนการต ดส นใจและการด าเน นงานและร วมตรวจสอบผลการปฏ บ ต งาน -๕- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

9 ๔) หล กความโปร งใส (Transparency) : ต องปฏ บ ต งานด วยความซ อส ตย ส จร ต ตรงไปตรงมา รวมท งต องม การเป ดเผยข อม ลข าวสารท จ าเป นและเช อถ อได ให ประชาชนได ร บทราบอย างสม าเสมอ ตลอดจนวาง ระบบให การเข าถ งข อม ลข าวสารด งกล าวเป นไปโดยง าย ๕) หล กการตอบสนอง (Responsiveness) : ต องสามารถให บร การได อย างม ค ณภาพสามารถ ด าเน นการแล วเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด สร างความเช อม นไว วางใจ รวมถ งตอบสนองความคาดหว ง/ความ ต องการของประชาชนผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยท ม ความหลากหลายและม ความแตกต างก นได เหมาะสม ๖) หล กภาระร บผ ดชอบ (Accountability) : ในการปฏ บ ต งานต องสามารถตอบค าถามและช แจง ได เม อม ข อสงส ย รวมท งต องม การจ ดวางระบบการรายงานความก าวหน าและผลส มฤทธ ตามเป าหมายท ก าหนดไว ต อสาธารณะเพ อประโยชน ในการตรวจสอบและการให ค ณให โทษ ตลอดจนม การจ ดเตร ยมระบบการแก ไขหร อ บรรเทาป ญหาและผลกระทบใดๆ ท อาจจะเก ดข น ๗) หล กน ต ธรรม (Rule of Law) : ต องใช อ านาจของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บในการ ปฏ บ ต งานอย างเคร งคร ด ด วยความเป นธรรม ไม เล อกปฏ บ ต และค าน งถ งส ทธ เสร ภาพของประชาชนและผ ม ส วนได ส วนเส ยฝ ายต างๆ ๘) หล กการกระจายอ านาจ (Decentralization) : ในการปฏ บ ต งานควรม การมอบอ านาจและการ กระจายความร บผ ดชอบในการต ดส นใจและการด าเน นการให แก ผ ปฏ บ ต งานในระด บต างๆ ได อย างเหมาะสม รวมท งม การโอนถ ายบทบาทและภารก จให แก องค กรปกครองส วนท องถ นหร อภาคส วนอ นๆ ในส งคม ๙) หล กความเสมอภาค (Equity) : ต องให บร การอย างเท าเท ยมก น ไม ม การแบ งแยกด าน ชาย/หญ ง ถ นก าเน ด เช อชาต ภาษา เพศ อาย สภาพทางกายหร อส ขภาพ สถานะของบ คคล ฐานะทางเศรษฐก จและส งคม ความเช อทางศาสนา การศ กษาอบรม และอ นๆ นอกจากน ย งต องค าน งถ งโอกาสความท ดเท ยมก นของการเข าถ ง บร การสาธารณะของกล มบ คคลผ ด อยโอกาสในส งคม ๑๐) หล กการม งเน นฉ นทามต 1 (Consensus Oriented) : ในการปฏ บ ต งานต องม กระบวนการในการ แสวงหาฉ นทามต หร อข อตกลงร วมก นระหว างกล มผ ม ส วนได ส วนเส ยท เก ยวข อง โดยเฉพาะกล มท ได ร บผลกระทบ โดยตรงจะต องไม ม ข อค ดค านท หาข อย ต ไม ได ในประเด นท ส าค ญ. ผลการด าเน นงานตามแผนบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ แผนบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ได ค ดเล อกโครงการท ส าค ญตามประเด น ย ทธศาสตร เพ อน ามาพ จารณาบร หาร จ านวน ๒ โครงการ ค อ ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : โครงการควบค มและป องก นมลพ ษทางน าในพ นท ล มน าว กฤต และ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒: โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานท เก ยวข องในการบร หารจ ดการ ขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตราย โดยเม อจ ดล าด บความส าค ญของ พบว า ประเด นท ได ร บการจ ดล าด บความส าค ญ ส งส ด ได แก การจ ดจ างท ปร กษาล าช ากว าแผนท ก าหนด (ก จกรรมการพ ฒนาเทคโนโลย การควบค มมลพ ษท ใช การได ด ท ส ดและข อก าหนดในการประกอบก จการส าหร บอ ตสาหกรรมขนาดเล ก ของโครงการควบค มและป องก นมลพ ษ 1 หมายเหต : เป นหล กน ต ธรรมท เพ มเต มใหม ในป ๒๕๕๔-๖- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

10 ทางน าในพ นท ล มน าว กฤต) และ การด าเน นการและเบ กจ ายงบประมาณล าช า (ก จกรรมการสน บสน นภาคเอกชนใน การด าเน นธ รก จร ไซเค ลและผ ประกอบก จการร านร บซ อของเก า ของโครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานท เก ยวข องในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตราย) โดยม ผลการด าเน นงานด งน..๑ ผลการด าเน นงานโครงการควบค มและป องก นมลพ ษทางน าในพ นท ล มน าว กฤต ส าน กจ ดการค ณภาพน า กรมควบค มมลพ ษ รายงานผลการด าเน นงานตามก จกรรม เป าหมาย/ ผลผล ตของการด าเน นการตามแนวทางการจ ดการ สร ปได ด งน ก จกรรมตามแนวทาง การจ ดการ ๑. จ ดท าแผนการจ ดจ าง ท ปร กษาในแต ละ ข นตอนให ช ดเจน ๒. จ ดท ารายละเอ ยด ขอบเขตการด าเน นงาน (TOR) โครงการล วงหน า ก อนเร มต นป งบประมาณ. ก าหนดเป นต วช ว ด ของหน วยงาน เป าหมาย/ผลผล ตของ การด าเน นการตามแนวทาง การจ ดการ ม ข นตอนการจ ดจ างช ดเจนท ผ ปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ตามข นตอนท ก าหนด ม ร างข อก าหนดการด าเน นงาน (TOR) ท น าเสนอคณะท างาน พ จารณาข อก าหนดการ ด าเน นงานได ท นท เป นเป าหมายบ งค บการ ด าเน นการให ม กรอบ ระยะเวลาและข นตอนท สามารถสะท อนถ งผลการ ปฏ บ ต ราชการได ผลการด าเน นงาน ในป ๒๕๕ สจน. ม การว าจ างท ปร กษาเพ อด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเทคโนโลย การควบค มมลพ ษท ใช การได ด ท ส ด (Best Practical Control Technology) และ ข อก าหนดในการประกอบก จการส าหร บอ ตสาหกรรม ช มชน และอ ตสาหกรรมขนาดเล ก งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยม การจ ดท าแผนการด าเน นงาน จ ดจ างท ปร กษาในแต ละข นตอน สจน. ได จ ดท ารายละเอ ยดขอบเขตการด าเน นงาน (TOR) โครงการฯ ในช วงเด อนพฤษภาคม กรกฎาคม ๒๕๕๒ และม การประช มภายในส าน กฯ เพ อพ จารณา TOR โครงการฯ ท งน เม อ TOR โครงการ ฯ ผ านความเห นชอบใน ระด บส าน กฯ ได จ ดส งให ฝ ายเลขาน การคณะท างาน พ จารณาข อก าหนดการด าเน นงาน (TOR) คพ. ในช วง เด อนก นยายน ๒๕๕๒ และคณะท างานฯ ได พ จารณา TOR ในช วงเด อนต ลาคม ๒๕๕๒ ก าหนดเป นต วช ว ดการด าเน นงาน ภายใต โครงการควบค ม และป องก นมลพ ษทางน าในพ นท ล มน าว กฤต ซ งปรากฏใน ต วช ว ดท กระด บต งแต ระด บกระทรวง กล มภารก จ และ ระด บส าน กฯ ท ย งคงเหล ออย : จากการด าเน นงานตามแผนบร หารฯ ค อ การจ ดท า รายละเอ ยดข อก าหนดการด าเน นงาน (TOR) โครงการเพ อพ จารณาล าช ากว าแผนท ก าหนด ท าให ไม สามารถ ด าเน นการจ ดจ างให เป นไปตามแผนได โดยเสนอแนวทางการจ ดการ ได แก จ ดท าร างรายละเอ ยด ขอบเขตการด าเน นงานโครงการให แล วเสร จภายในเด อนกรกฎาคม และพ จารณาภายในระด บส าน ก/กอง/ฝ าย ก อนจ ดส งให คณะท างานพ จารณาข อก าหนดการด าเน นงาน (TOR) พ จารณาให แล วเสร จในเด อนส งหาคม - ก นยายน ก อนป งบประมาณถ ดไป -๗- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

11 ..๒ ผลการด าเน นงานโครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานท เก ยวข องในการบร หารจ ดการ ขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตราย ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กรมควบค มมลพ ษ รายงานผลการด าเน นงานตามก จกรรม เป าหมาย/ผลผล ตของการด าเน นการตามแนวทางการจ ดการ สร ปได ด งน ก จกรรมตาม แนวทางจ ดการ ๑. ก าหนดให เป น ต วช ว ดของ หน วยงาน ๒. ก าหนดให กรรมการตรวจร บ งานภายในเวลาท ก าหนด เป าหมาย/ผลผล ตของ การด าเน นการตามแนวทาง การจ ดการ เป นเป าหมายบ งค บการด าเน นการ โดยให ม กรอบระยะเวลาและ ข นตอนท สามารถสะท อนถ งผลการ ปฏ บ ต ราชการได ก าหนดระยะเวลาตรวจร บงาน เป นมาตรฐานท คณะกรรมการ ตรวจร บงานของท กโครงการต อง ปฏ บ ต เพ อให ระยะเวลาด าเน น โครงการเป นไปตามระยะเวลาท ก าหนดไว ใน TOR และสามารถ เบ กจ ายงบประมาณภายใน ป งบประมาณ ผลการด าเน นงาน ม การก าหนดให เป นต วช ว ดท กระด บต งแต ต วช ว ดตาม พรบ. งบประมาณ ต วช ว ดระด บกระทรวง ต วช ว ดกล มภารก จ และ ต วช ว ดระด บกรม การด าเน นงานของโครงการฯ จะม แผนการด าเน นงานท งในส วน ของการจ างท ปร กษา การจ างเหมา และการบ รณาการงาน ระหว างหน วยงานท เก ยวข อง สร ปการด าเน นงาน ได ด งน งานจ ดจ างท ปร กษาและงานจ างเหมา สจก. ม ก จกรรมท ด าเน นการจ างผ ร บเหมารวม เร อง ได แก การสน บสน นภาคเอกชน ในการด าเน นธ รก จร ไซเค ลและ ผ ประกอบก จการร บซ อของเก าจ ดท าแนวทางการระง บเหต ฉ กเฉ นในสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย และการพ ฒนาและเผยแพร องค ความร ด านการจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย ซ งท ง ก จกรรม ม การก าหนดคณะกรรมการตรวจร บงานช ดเจน และม การก าก บให การด าเน นงานเป นไปตามส ญญาท ก าหนด งานสน บสน น อปท.ในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและ ของเส ยอ นตราย สจก. ด าเน นงานเช งบ รณาการร วมก บส าน กงานทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ด (๗๕ จ งหว ด) ส าน กงาน ส งแวดล อมภาค (๑๖ แห ง) ส าน กตรวจและประเม นผล/สป.ทส และองค กรปกครองส วนท องถ นเป าหมาย ในการสน บสน นและ เสร มสร างสมรรถนะให ก บองค กรปกครองส วนท องถ นในการบร หาร จ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตรายจากช มชน ซ งขณะน ม อปท.เป าหมายท เข าร วมโครงการแล ว ๑๑ แห ง ซ งจากผลการ ด าเน นงานใน ๒๕๕ ม อปท. ท ผ านเกณฑ สมรรถนะจาก ๔ ใน ๖ สมรรถนะ จ านวน ๙๐ แห ง จาก อปท.ท เข าร วม ๙๔ แห ง -๘- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

12 .. ระบบการควบค มในภาพรวมของกรมควบค มมลพ ษ กรณ ด านการจ ดจ างท ปร กษาล าช ากว าแผนท ก าหนด และ การด าเน นการและเบ กจ าย งบประมาณล าช า ซ งเป นประเด นท ซ าก บแผนบร หารป ๒๕๕๒ กรมควบค มมลพ ษม ระบบ การควบค มด งน ๑) ประเด น : การจ ดจ างท ปร กษาล าช ากว าแผนท ก าหนด ก จกรรมตาม แนวทาง การจ ดการ ๑. จ ดท าแผนการจ ด จ างท ปร กษาในแต ละ ข นตอนให ช ดเจน ๒. จ ดท ารายละเอ ยด ขอบเขตการ ด าเน นงาน ( TOR) โครงการล วงหน าก อน เร มต นป งบประมาณ. ก าหนดเป นต วช ว ด ของหน วยงาน เป าหมาย/ผลผล ตของ การด าเน นการตามแนวทาง การจ ดการ ม ข นตอนการจ ดจ างช ดเจนท ผ ปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ตามข นตอนท ก าหนด ม ร างข อก าหนดการด าเน นงาน (TOR) ท น าเสนอคณะท างาน พ จารณาข อก าหนดการ ด าเน นงานได ท นท เป นเป าหมายบ งค บการ ด าเน นการให ม กรอบระยะเวลา และข นตอนท สามารถสะท อนถ ง ผลการปฏ บ ต ราชการได ระบบการความค มท ม อย ส าน ก/กอง/ฝ ายม การจ ดท ารายละเอ ยดแผนปฏ บ ต งาน/ แผนการใช จ ายงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ (Gantt chart) ของโครงการท งในส วนท เป นการด าเน นการจ ดจ าง และโครงการ ท เป นภารก จพ นฐาน/ภารก จประจ าในแต ละข นตอนโดยจ ดท า เป นรายเด อน เสนอรองอธ บด ท ก าก บตามสายงาน ตลอดจนม การรายงานผลการด าเน นงานในระบบต ดตามผลท กรมฯ ก าหนดท กเด อน กรมควบค มมลพ ษ ม การแต งต งคณะท างานพ จารณาข อก าหนดการ ด าเน นงาน (TOR) โดยม รองอธ บด ท ก าก บตามสายงานเป น ประธานโดยคณะท างานฯ ม หน าท ให ค าปร กษา และเสนอแนะ ในการปร บปร งร างข อก าหนดการด าเน นงาน ท ได ร บงบประมาณ ประจ าป ให การด าเน นโครงการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพโดย คณะท างานฯ จะม การจ ดประช มเพ อพ จารณาขอบเขตการ ด าเน นงานต งแต ก อนเร มต นป งบประมาณ กรมฯ ม การก าหนดต วช ว ดความส าเร จของการด าเน นงานตาม ภารก จของหน วยงานไว ในค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของ หน วยงาน เพ อก าก บการบร หารงาน และบร หารงบประมาณของ หน วยงาน -๙- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

13 ๒) ประเด น : การด าเน นการและเบ กจ ายงบประมาณล าช า ก จกรรมตามแนวทาง การจ ดการ ๑. ก าหนดให เป น ต วช ว ดของ หน วยงาน ๒. ก าหนดให กรรมการ ตรวจร บงาน ภายในเวลาท ก าหนด เป าหมาย/ผลผล ตของ การด าเน นการตามแนวทาง การจ ดการ เป นเป าหมายบ งค บการ ด าเน นการให ม กรอบระยะเวลา และข นตอนท สามารถสะท อน ถ งผลการปฏ บ ต ราชการได ก าหนดระยะเวลาตรวจร บงาน เป นมาตรฐานท คณะกรรมการ ตรวจร บงานของท กโครงการ ต องปฏ บ ต เพ อให ระยะเวลา ด าเน นโครงการเป นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดไว ใน TOR และสามารถเบ กจ ายงบประมาณ ภายในป งบประมาณ ระบบการความค มท ม อย อธ บด ม นโยบายให ก าหนดต วช ว ดร อยละความส าเร จของ การเบ กจ ายเง นงบประมาณเป นต วช ว ดภายใต ค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการของท กหน วยงานท ผ บร หารต อง ร บผ ดชอบร วมก น และจ ดให ม การจ ดประช มภายในเพ อ เร งร ดการต ดตามเพ อแก ไขป ญหาอ ปสรรคท กเด อน นอกจากน ย งม คณะกรรมการเร งร ดต ดตามการใช จ ายเง นงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.๒๕๕ โดยม รอง อคพ.(วรศาสน ) เป นประธานและผ อ านวยการ ส าน ก/กอง/ฝ าย เป นคณะกรรมการเพ อต ดตามเสนอ ความเห น และแก ไขป ญหาการเบ กจ ายงบประมาณให เป นไปตามแผนท ก าหนด ม การก าหนดระยะเวลาของคณะกรรมการในการ พ จารณารายงานการจ ดจ างและการตรวจร บงานจะต อง ด าเน นการภายในเวลาท ได ก าหนด เน องจากม ผลต อการ เบ กจ ายงบประมาณ ภาพรวม : การจ ดจ างท ปร กษาล าช ากว าแผนท ก าหนดและด าเน นการและเบ กจ ายงบประมาณ ล าช าย งเป นท ย งคงเหล ออย โดยม สาเหต ส าค ญ ค อ การจ ดท าขอบเขตการด าเน นงาน (TOR) ล าช า เน องจากการจ ดท าขอบเขตการด าเน นงานไม ครอบคล มครบถ วนสมบ รณ ท าให ต องแก ไขหลายคร ง การตรวจร บ งานของกรรมการไม เป นไปตามระยะเวลาท ก าหนด ซ งอาจเน องมาจากหลายสาเหต เช น ระยะเวลาการด าเน นงานน อย เก นไป ไม ม การส อสารท เข าใจก นระหว างคณะกรรมการควบค มงานก บท ปร กษา ได ผ ร บจ างท ไม ม ค ณภาพ เป นต น จ งสะท อนได ว า ก จกรรมท ก าหนดเพ อบร หารจ ดการ รวมถ งระบบการควบค มท ม อย ย งไม เพ ยงพอท จะ จ ดการก บท ม อย ได -๑๐- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

14 .๔ การค ดเล อกโครงการส าค ญประจ าป ๒๕๕๔ เพ อน ามาบร หารจ ดการ.๔.๑ ป จจ ยการพ จารณาและการจ ดล าด บความส าค ญ ป จจ ยท น ามาพ จารณา ประกอบด วย ป จจ ย ได แก ความสอดคล องก บกลย ทธ ในประเด น ย ทธศาสตร การได ร บงบประมาณส ง และเป นโครงการย ทธศาสตร ท ส งผลต อประชาชน/กล มเป าหมายโดยตรง โดยม เกณฑ การพ จารณาเพ อจ ดล าด บความส าค ญ ด งน ป จจ ย ๑. ความสอดคล องก บกลย ทธ ในประเด นย ทธศาสตร ๒. งบประมาณท ได ร บใน ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔. การส งผลต อประชาชน/ กล มเป าหมาย เกณฑ การพ จารณา (ล าด บความส าค ญ) ๑ ๒ ไม สอดคล องก บกลย ทธ สอดคล องก บบางกลย ทธ สอดคล องก บท กกลย ทธ ในประเด นย ทธศาสตร ในประเด นย ทธศาสตร ในประเด นย ทธศาสตร ได ร บงบประมาณส งเป น ได ร บงบประมาณส ง ได ร บงบประมาณส งเป น ล าด บท และต ากว า เป นล าด บท ๒ ล าด บท ๑ น อย ปานกลาง มาก.๔.๒ การว เคราะห เพ อค ดเล อกโครงการ โครงการย ทธศาสตร ท ม ความส าค ญและม ผลกระทบส งต อการบรรล ความส าเร จขององค กรตามประเด น ย ทธศาสตร ม ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : พ ฒนาเคร องม อ และกลไกการควบค มมลพ ษท ตอบสนองความต องการ ของผ ม ส วนได ส วนเส ย ๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง งบประมาณ ล านบาท (สจน./สจอ./สจก./ฝคป.) ๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง งบประมาณ ล านบาท (สจอ.) ) โครงการส งเสร มและบ งค บใช กฎหมาย งบประมาณ ล านบาท (ฝตบ.) ๔) โครงการป องก นและควบค มมลพ ษทางน าในพ นท ล มน าว กฤตและล มน าส าค ญอ น งบประมาณ 6.00 ล านบาท (สจน.) -๑๑- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

15 ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : พ ฒนาศ กยภาพหน วยงานภาคร ฐและหน วยงานท เก ยวข องด านการ จ ดการมลพ ษ ๑) โครงการเสร มสร างสมรรถนะการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตรายจากช มชน งบประมาณ ล านบาท (สจก.) ๒) โครงการส งเสร มและสน บสน นการจ ดซ อจ ดจ างส นค าและบร การท เป นม ตรก บส งแวดล อมของ ภาคร ฐ งบประมาณ 1.5 ล านบาท (ฝคป.) ) โครงการส งเสร มช วยเหล อให ปฏ บ ต ตามกฎหมายส งแวดล อม งบประมาณ ล านบาท (ฝคป.) น าท กโครงการท ค ดเล อกในท กประเด นย ทธศาสตร มาว เคราะห ความสอดคล องก บกลย ทธ ด งน ประเด น ย ทธศาสตร ๑. พ ฒนา เคร องม อ และกลไก การควบค ม มลพ ษท ตอบสนอง ค ว า ม ต องการของ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ๒. พ ฒนา ศ กยภาพ หน วยงาน ภาคร ฐและ หน วยงานท เก ยวข อง ด านการ จ ดการ มลพ ษ เป าประสงค กลย ทธ โครงการ ตามย ทธศาสตร ม เคร องม อและ ๑.๑ ส งเสร มการแก ไขป ญหา กลไกท สามารถ มลพ ษไปส การปฏ บ ต ใน ตอบสนองต อการ พ นท เป าหมาย ต ดส นใจการ ปฏ บ ต งานในการ ๑. ๒ พ ฒนากฎหมาย ก าก บด แลและ กฎระเบ ยบ และกลไก ร กษาส งแวดล อม ในการจ ดการมลพ ษ และการบร การ ส าหร บภาคร ฐ เอกชนและ ประชาชน หน วยงานภาคร ฐ และหน วยงานท เก ยวข องม ความ เข มแข งและ สามารถจ ดการ มลพ ษได ด วย ตนเอง ๒.๑ เพ มประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต ตามและบ งค บใช กฎหมายด านมลพ ษ ๒.๒ พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร ด านการจ ดการ มลพ ษ ๒. เพ มประส ทธ ภาพการ บร หารจ ดการองค กร ๑. การแก ไขป ญหามลพ ษ และเสร มสร างค ณภาพช ว ต ในพ นท จ งหว ดระยอง ๒. การป องก นและแก ไข ป ญหามลพ ษจากหมอกคว น และการเผาในท โล ง. โครงการส งเสร มและ บ งค บใช กฎหมาย ๔. การป องก นและควบค ม มลพ ษทางน าในพ นท ล มน า ว กฤตและล มน าส าค ญอ น ๑. การเสร มสร างสมรรถนะ การบร หารจ ดการขยะม ลฝอย และของเส ยอ นตรายจาก ช มชน ๒.การส งเสร มและสน บสน น การจ ดซ อจ ดจ างส นค าและ บร การท เป นม ตรก บส งแวดล อม ของภาคร ฐ. การส งเสร มช วยเหล อให ปฏ บ ต ตามกฎหมายส งแวดล อม สอดคล อง ก บกลย ทธ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๒ ๒.๒-๑๒- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

16 น าป จจ ยความสอดคล องก บกลย ทธ ในประเด นย ทธศาสตร และงบประมาณท ได ร บมาจ ดล าด บ ความส าค ญของโครงการ ประเด น ย ทธศาสตร ๑. พ ฒนา เคร องม อและ กลไกการควบค ม มลพ ษท ตอบ สนองความ ต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย ๒. พ ฒนา ศ กยภาพ หน วยงานภาคร ฐ และหน วยงานท เก ยวข องด านการ จ ดการมลพ ษ โครงการ ๑. โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและ เสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง (วงเง น ล านบาท) ๒. โครงการป องก นและแก ไขป ญหา มลพ ษจากหมอกคว นและการเผาใน ท โล ง (วงเง น ล านบาท). โครงการส งเสร มและบ งค บใช กฎหมาย (วงเง น ล านบาท) ๔. โครงการป องก นและควบค ม มลพ ษ ทางน าในพ นท ล มน าว กฤต และล มน าส าค ญอ น (วงเง น 6.00 ล านบาท) ๑. โครงการเสร มสร างสมรรถนะการ บร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของ เส ยอ นตรายจากช มชน (วงเง น ล านบาท) ๒.โครงการส งเสร มและสน บสน น การจ ดซ อ จ ดจ างส นค าและบร การท เป นม ตรก บส งแวดล อมภาคร ฐ (วงเง น 1.5 ล านบาท). โครงการส งเสร มช วยเหล อให ปฏ บ ต ตามกฎหมายส งแวดล อม (วงเง น ล านบาท) สอดคล องก บ กลย ทธ ใน ประเด น ย ทธศาสตร (a) งบประมาณ ส งผลต อประชาชน ท ได ร บ หร อกล มเป าหมาย (b) (c) ความส าค ญ ของโครงการ (a+b+c) ๙ ๒ ๘ ๑ ๗ ๑ ๒ ๖ ๙ ๒ ๒ ๑ ๕ ๒ ๑ ๑ ๔-๑- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

17 .๔. ผลการค ดเล อกโครงการ โครงการท ได ร บการค ดเล อกให น ามาบร หารในป งบประมาณ ๒๕๕๔ ได แก ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : ค ดเล อก ๒ โครงการ ได แก ๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง งบประมาณ ล านบาท (สจน./สจอ./สจก./ฝคป.) ๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง งบประมาณ ล านบาท (สจอ.) ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : ค ดเล อก ๑ โครงการ ได แก ๑) โครงการเสร มสร างสมรรถนะการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตรายจากช มชน งบประมาณ ล านบาท (สจก.).๕ ผลการพ จารณาตามหล กม ต ธรรมาภ บาลของแต ละโครงการ กรมควบค มมลพ ษได ด าเน นการว เคราะห ภายใต หล กม ต ธรรมาภ บาล จ านวน ๑๐ ม ต ในแต ละโครงการท ได ร บการค ดเล อก โครงการ สร ปได ด งน ๑) ประเด นเส ยงด านประส ทธ ผล (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - ไม ม ระบบการตรวจสอบผลการตรวจว ดหร อการเท ยบเค ยงผลการตรวจว ดระหว าง หน วยงาน - การป องก นและแก ไขป ญหาการปนเป อนสารอ นทร ย ระเหยง ายในบรรยากาศย งไม ครอบคล มท กประเด นป ญหาท เก ดข น - ไม ม การป องก นและแก ไขป ญหาการปนเป อนในน าใต ด นอย างเป นระบบและครบวงจร - ไม ม การประเม นในการฟ นฟ พ นท ปนเป อนองผ - หาสาเหต และตอบโต ก บเหต ฉ กเฉ นได เพ ยงระด บหน ง - ไม ม บทบาทของเคร อข าย ผ พ ท กษ ส งแวดล อมระยอง ในการร วมแก ไขป ญหาท เก ดข น และเฝ าระว งค ณภาพส งแวดล อมในพ นท ล กด นใ (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง - ผล กด นท องถ นให ความส าค ญในการแก ไขป ญหาหมอกคว นและการเผาในท โล งรวมท ง เข าระง บเหต และช แจงประชาชน - ขาดความย งย นของหน วยงานท องถ นในการจ ดการมลพ ษหมอกคว นและการเผาในท โล ง () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย - ขาดความย งย นของ อปท. ในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ยอ นตรายจากช มชน -๑๔- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

18 ๒) ประเด นเส ยงด านประส ทธ ภาพ (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - ม ความซ าซ อนในการต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม (อากาศและน า) ระหว าง หน วยงานท เก ยวข อง ผ ประกอบการ และ คพ. และไม ม การแลกเปล ยนข อม ลและใช ข อม ล จากท กหน วยงานเพ อการประมวลผล - ไม ม การบ รณาการผลการตรวจว ด/มาตรการแก ไขป ญหาระหว างหน วยงานอย างม ประส ทธ ภาพ - ไม ม การศ กษาความค มค าของการด าเน นงานฟ นฟ พ นท ปนเป อน - ขาดข อม ลประเภท ชน ด และปร มาณสารเคม อ นตรายในพ นท ท าให การตอบโต ก บเหต ฉ กเฉ นไม ตรงก บป ญหาท เก ดข น - เคร องม อตรวจจ บสารเคม ไม เพ ยงพอ - ร ปแบบและว ธ การเสร มสร างศ กยภาพให ก บเคร อข ายฯ ไม ม ประส ทธ ภาพ (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง - คพ. เป นหน วยงานหล กในการต ดตามตรวจสอบในพ นท หากเคร องม อตรวจว ดข ดข องอาจ ท าให ส งผลต อการต ดตามตรวจสอบค ณภาพอากาศในพ นท ซ อ () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย - ไม ม การแบ ง อปท.ท ม ศ กยภาพในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยฯ ได ด วยตนเองเพ อน า งบประมาณไปใช ในการขยายพ นท อปท. แห งใหม ) ประเด นเส ยงด านการม ส วนร วม (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - หน วยงานท เก ยวข องและผ ประกอบการม ส วนร วมน อยในการก าหนดมาตรการแก ไข ป ญหาร วมก น - ประชาชน/อปท. ย งไม ม ส วนร วมในกระบวนการแก ไขป ญหา - ผ ประกอบการและหน วยงานอ นไม ม ส วนร วมในการให ข อม ลและร วมปฎ บ ต การเพ อตอบโต เหต ฉ กเฉ น (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง - ผ ม ส วนได ส วนเส ยม ส วนร วมน อยในการให ข อค ดเห นเก ยวก บการต ดตามตรวจสอบ ค ณภาพอากาศ - ไม ม ช องทางให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเข าร วมในการก าหนดเป าหมายและพ นท ด าเน นการ ม () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย - สสภ./ทสจ. และ อปท. ม ส วนร วมน อยในการก าหนดเป าหมายการด าเน นงาน -๑๕- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

19 ๔) ประเด นเส ยงด านความโปร งใส (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - การเป ดเผยข อม ลของหน วยงานและผ ประกอบการย งไม ครอบคล มและตรงความต องการ ของกล มเป าหมาย และช องทางการส อสารย งไม ม ประส ทธ ภาพ - ไม ม การเป ดเผยข อม ลข าวสารท จ าเป นและเช อถ อได ให ประชาชนได ร บทราบท นเวลา (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง ไม ม () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย ไม ม ๕) ประเด นเส ยงด านการตอบสนอง (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - การเผยแพร ข อม ลผลการตรวจว ดย งไม ตอบสนองต อความต องการของประชาชน - การตอบสนองการแก ไขป ญหาย งไม เป นไปตามท ประชาชนคาดหว ง - ไม ร แหล งท มาของป ญหาและไม สามารถแจ งเต อนภ ยประชาชนได อย างท นท - ขาดท กษะในการถ ายทอดองค ความร และประสบการณ ทางว ชาการให ก บเคร อข ายฯ (๒) โครงการป องก นและแก ไขป ญหามลพ ษจากหมอกคว นและการเผาในท โล ง - ข อม ลผลการตรวจว ดย งไม ตอบสนองต อความต องการของประชาชน - ผลการด าเน นงานย งไม บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดได ท กพ นท () โครงการเสร มสร างสมรรถนะของหน วยงานในการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและของเส ย อ นตราย - ผลการด าเน นงานย งไม บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดได ท กพ นท ๖) ประเด นเส ยงด านภาระร บผ ดชอบ (๑) โครงการแก ไขป ญหามลพ ษและเสร มสร างค ณภาพช ว ตในพ นท จ งหว ดระยอง - ม การเตร ยมการแก ไขป ญหาหร อบรรเทาผลกระทบท อาจเก ดข น - ม การด าเน นงานแก ไขป ญหาต างๆ อย างต อเน องและเผยแพร ข อม ลผลการด าเน นงาน ตามช องทางต างๆ - ไม ม ระบบการแก ไขป ญหาเม อเก ดผลกระทบข นจากการรายงานผล เช น การรายงาน ผลท ผ ดพลาด เป นต น - ระบบท ม อย ไม ม ประส ทธ ภาพไม สามารถให ค าตอบได กรณ เก ดเหต ฉ กเฉ นเน องจาก ข อจ าก ดของเคร องม อ - ไม ม การต ดตามและประเม นผลศ กภาพของเคร อข ายฯ - ไม สามารถให การสน บสน นเคร อข ายฯ ในพ นท ได อย างท นเหต การณ ในกรณ ม ป ญหา เช น การใช เคร องม อ เป นต น -๑๖- แผนบร หารกรมควบค มมลพ ษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก สารบ ญ หน า 1/25 สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ 1. ร ปแบบองค ประกอบ 2. อานาจหน าท 2.1 อานาจหน าท คณะกรรมการบร ษ ท 2.2 อานาจหน าท คณะกรรมการบร หาร 2.3 อานาจหน าท กรรมการผ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.)

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร...3 รายงานผลการดาเน นงานการจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information