โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL

Size: px
Start display at page:

Download "โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL"

Transcription

1 โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 เลขท 686 ถ.จร ญสน ทวงศ แขวงบางอ อ เขตบางพล ด กร งเทพมหานคร โทรศ พท , โทรสาร

2 ก คำน ำ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ม งหว งเป นอย างย งว าจะเป นโรงเร ยนเอกชน อาช วศ กษา ประเภทช างอ ตสาหกรรม และพาณ ชยกรรม ท ม ค ณภาพส ระด บมาตรฐานสากล และ เป นเล ศทางด านการศ กษา โดยดาเน นการเพ อไปส ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายท ต งไว นอกจากน น การทาหน าท ของโรงเร ยนย งเน นไปท การสร างค ณธรรม นาว ชาการ เพ องานอาช พท ด อย ในส งคมได อย างม ความส ข แผนพ ฒนาโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 น ได จ ดทาข นเพ อ เป นแนวทางในการพ ฒนา และเป นไปตามพ นธก จของโรงเร ยน บรรล ว ส ยท ศน ท คาดหว ง สนองตามความต องการของช มชน ส งคม และเป นท ต องการของสถานประกอบการ ท งน ขอขอบค ณคณะกรรมการดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาโรงเร ยน และผ ม ส วนร วมในการจ ดทาแผนพ ฒนาฉบ บน ท กท าน เพ อจะได นาโรงเร ยนไปส ความเป นเล ศทางด าน การจ ดการศ กษา ประเภทช างอ ตสาหกรรม และพณ ชยกรรม ตามว ตถ ประสงค ท กาหนดไว คณะผ จ ดทา

3 ข สำรบ ญ เร อง หน ำ คำน ำ ก สำรบ ญ ข ภาพรวมของโรงเร ยน ประว ต ความเป นมา 2 แผนภ ม โครงการการบร หารงาน 7 แผนผ งโรงเร ยน 8 แผนผ งแสดงเส นทางโรงเร ยน 9 ปร ชญาและเป าหมาย 10 ว ส ยท ศน 11 เป าหมาย 12 จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ 15 แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา

4 ภาพรวมของโรงเร ยน... โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL ประว ต ความเป นมา ประว ต ความเป นมา

5 -2- ประว ต ความเป นมา โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย เด มม ช อว าโรงเร ยนช างกลพระรามหก ก อต งเม อป พ.ศ ต งอย เช งสะพานพระราม 6 (ฝ งธนบ ร ) ส งก ดส าน กบร หารงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ เร มแรกได จ ดการศ กษาประเภทช าง อ ตสาหกรรม ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ดาเน นการสอน 3 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชา ช างยนต สาขาว ชาช างไฟฟ ากาล ง และสาขาว ชาช างอ เล กทรอน กส - พ.ศ นายพรเล ศ แสงกว เล ศ ได ร บก จการต อจากเจ าของเด มมาดาเน นการ - พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การอน ญาตให เปล ยนช อจากโรงเร ยนช างกลพระรามหก เป นโรงเร ยนเทคโนโลย พระรามหก - พ.ศ อาคารโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได ถ กสร างข นห างจากโรงเร ยน เทคโนโลย พระรามหก ประมาณ 500 เมตร บนเน อท 5 ไร 142 ตารางวา - พ.ศ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได จ ดการเร ยนการสอน ประเภทช าง อ ตสาหกรรม ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พส ง (ปวส.) ใน 2 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาช างยนต และสาขาว ชาไฟฟ ากาล ง - พ.ศ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง (ปวส.) อ ก 1 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาอ เล กทรอน กส - พ.ศ สร างอาคารเร ยนหล งใหม อ ก 1 หล ง ท โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย เป น อาคารเร ยน 5 ช น โดยเช อมต อก บอาคาร 5 ช นเด มให เป นอาคารร ปต วแอล - พ.ศ ร บโอนน กเร ยน ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ท กช นป และ ก จการท งหมดของโรงเร ยนเทคโนโลย พระรามหก ซ งป ดก จการ มาเป นของโรงเร ยนพระรามหก เทคโนโลย - พ.ศ ขยายพ นท บร เวณด านข างต ดโรงเร ยน และบร เวณด านหน าต ด ถนนจร ญสน ทวงศ จานวน 1 ไร 34 ตารางวา เพ อใช เป นลานจอดรถ และสถานท พ กผ อนของ น กเร ยน น กศ กษา เพ อสร างบรรยากาศให เอ อต อการเร ยนการสอนของโรงเร ยน - พ.ศ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได ร บอน ญาตจากกร งเทพมหานคร สร าง อาคาร 7 ช นเป นอาคารอเนกประสงค เม อว นท 14 ธ นวาคม 2549 และโรงเร ยนพระรามหก เทคโนโลย ได ย นเร องขอขยายสาขาว ชาเพ มจากเด ม 3 สาขาว ชา เป น 4 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชา เทคโนโลย คอมพ วเตอร สาขางาน คอมพ วเตอร ซอฟแวร เพ อเป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง ในป การศ กษา พ.ศ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง(ปวส.) เพ มอ ก 1 สาขาว ชา ค อสาขาว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร สาขางานคอมพ วเตอร

6 -3- ซอฟแวร และโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได ย นเร องขออน ญาตเพ มหล กส ตร ระด บช น ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สาขางาน เทคน คคอมพ วเตอร และประเภทพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ ระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานพ ฒนาเว บเพจ รวม 3 สาขางาน เพ อรองร บการเร ยนการสอน ป การศ กษา พ.ศ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได เป ดสอนระด บช นประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ (ปวช.) เพ มอ ก 1 สาขางาน ค อ สาขางานเทคน คคอมพ วเตอร และประเภทพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ เป ดสอนระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานพ ฒนาเว บเพจ - พ.ศ ได ร บอน ญาตให โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย และโรงเร ยนเทคน ค พระรามหกรวมก จการโรงเร ยนเข าด วยก น โดยให โรงเร ยนพะรามหกเทคโนโลย ร บโรงเร ยน เทคน คพระรามหกเข ารวมก จการ ต งแต ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 เป นต นไป ใบอน ญาต เลขท กอ. 390/2552 ส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ว นท 27 ก มภาพ นธ พ.ศ สถานท ต งสถานศ กษา เลขท 686 ถ.จร ญสน ทวงศ แขวงบางอ อ เขตบางพล ด กร งเทพมหานคร ใบอน ญาตเลขท 345/2527 โทรศ พท , , , , โทรสาร Website ขนาดของสถานศ กษา สภาพช มชน www. ram6.ac.th โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย เป นสถานศ กษา ม น กเร ยน น กศ กษา ท งชาย หญ ง บร เวณรอบๆ สถานศ กษาเป นช มชนเม อง ป จจ บ นการบร หารสถานศ กษา ประกอบด วยคณะผ บร หารระด บส ง 12 คน ด งน 1. นางส น ย แสงกว เล ศ ค.ม. ผ ร บใบอน ญาต 2. ดร. พรเล ศ แสงกว เล ศ ค.อ.ด. ผ จ ดการ/ผ อานวยการ 3. นายส ตถ พ นธ แสงกว เล ศ ค.อ.ม. รองผ จ ดการ

7 -4-4. นายวร ญญ ก นภ ย BS.indu ประธานคณะท ปร กษา โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย, ผ ร บ ใบอน ญาต ผ จ ดการ ผ อานวยการ และ ห วหน างานแนะแนวการศ กษา 5. นายสมพงศ เส อเฒ า ค.อ.ม. ท ปร กษาผ ร บใบอน ญาต และ ท ปร กษาฝ ายวางแผนพ ฒนา 6. นายร ตน นาคพ ก ค.อ.ม ท ปร กษาสาน กงานประก นค ณภาพ, ผ ช วยผ อานวยการฝ ายวางแผนพ ฒนา และห วหน าโครงการน กเร ยน น กศ กษา 7. นายน นทพล แสงกว เล ศ วศ.ม. ท ปร กษาหมวดว ชาไฟฟ ากาล ง ท ปร กษาฝ ายว ชาการ และห วหน างาน ศ นย ข อม ล 8. นายนนทพร แสงกว เล ศ อศ.ม. ท ปร กษาหมวดว ชาช างยนต 9. นายมนตร พรหมเพ ชร วศ.ม. ท ปร กษาหมวดว ชาช างอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร 10. นายเสนอ เพชรแผ ศร ค.บ. ผ ช วยผ อานวยการฝ ายส งเสร มการศ กษา 11. นายถาวร โกส นทร ค.ม. ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน กเร ยน น กศ กษา 12. นายอ มพร ภ อาร ย ค.อ.ม. ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ และ ห วหน าหมวดพณ ชยกรรม ห วหน าหมวดว ชา 10 คน 1. นายส รช ย ไตรบรรณ ค.อ.บ. ห วหน าหมวดว ชาช างยนต 2. นายอาพล บ ญน ยม ค.บ. ห วหน าโรงงานช างยนต 3. นายสรรเพชญ ส ขสว สด อส.บ. ห วหน าหมวดว ชาช างไฟฟ า กาล ง 4. นายไชยว ฒน อ งกาบ ปทส. ห วหน าโรงงานช างไฟฟ ากาล ง 5. นายส ทธ เดช ก ตต ว ร ยการ ค.อ.ม. ห วหน าหมวดว ชาช างอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร 6. นางสาวก นยาร ตน เทพสาราญ ค.อ.บ. ห วหน าโรงงานช างอ เล กทรอน กส 7. นางร ชน บ ลย วราก ล ค.บ. ห วหน าหมวดว ชาส มพ นธ 8. นายอ มพร ภ อาร ย ค.อ.ม. ห วหน าหมวดว ชาพณ ชยกรรม 9. นายกฤษชะนะ ทองมา อส.บ ห วหน าหมวดว ชาเทคน คพ นฐาน 10. นายเสกสรร ส ทธาอน นต อส.บ. ห วหน าโรงงานเทคน คพ นฐาน

8 -5- ห วหน างาน 18 คน 1. นายอ ศรา ประถมป ทมะ ค.อ.บ. ห วหน างานหล กส ตร 2. นายศ ลาว ฒ พงษ วาน ช ค.บ. ห วหน างานว ดผลและประเม นผล 3. นางสาวร ชดาภรณ โพธ จ นทร ค.บ. ห วหน างานศ นย ว ทยบร การ 4. นายวร ญญ ก นภ ย BS.indu ห วหน างานแนะแนวการศ กษา 5. นายสนอง ม งม ค.บ. ห วหน างานสว สด การและพยาบาล 6. นายแก วประกอบ ดวงแข กศ.ม. ห วหน างานพ ฒนาบ คล กภาพ 7. นายพ สมร เย นเพชร ค.อ.ม. ห วหน างานโครงการพ เศษ และ ห วหน างานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา 8. นายร ตน นาคพ ก ค.อ.ม. ห วหน างานโครงการน กเร ยน น กศ กษา 9. นายน นทพล แสงกว เล ศ วศ.ม. ห วหน างานศ นย ข อม ล 10. นางสาวช ต มณฑ ศ ร มานพ ม.6 ห วหน างานสหการ 11. นายอด ลย ใสร งกา ค.บ. ห วหน างานส อการเร ยนการสอน และฝ กงาน 12. นายภ วดล ส ขภ ม ค.บ. ห วหน างานว จ ย 13. นางจาร วรรณ ศาสตร ม ล ม. 6 ห วหน างานบ ญช และการเง น 14. นางอรวรรณ ปร สว สด ศศ.บ. ห วหน างานสารบรรณ/เอกสารส งพ มพ 15. นางศร นวล จ ปรางค น.บ. ห วหน างานทะเบ ยน 16. นายส ทธ ช ย ทว ไทย ปมวส. ห วหน างานบ คลากร สถ ต คร และงาน กองท นให ก ย มเพ อการศ กษา 17. นางส ภาพร ส ขสว สด บธ.บ. ห วหน างานพ สด /อาคารสถานท 18. นางพรรณราย ส ทธกรณ ค.อ.ม. ห วหน างานประชาส มพ นธ ส าน กงานประก นค ณภาพ 1. นางส รางคนา ม งม บธ.บ ห วหน าสาน กงานประก นค ณภาพ คณะผ บร หาร คร และบ คลากร ม ว ฒ การศ กษา ด งน ผ บร หาร ว ฒ ปร ญญาเอก จานวน 1 คน ว ฒ ปร ญญาโท จานวน 9 คน ว ฒ ปร ญญาตร จานวน 2 คน รวม 12 คน

9 -6- คร ว ฒ ปร ญญาโท จานวน 3 คน ว ฒ ปร ญญาตร จานวน 45 คน ว ฒ ปม.วส. จานวน 1 คน ว ฒ ปทส. จานวน 3 คน รวม 52 คน บ คลากร ว ฒ ปร ญญาโท จานวน 1 คน ว ฒ ปร ญญาตร จานวน 12 คน ว ฒ ปวส. จานวน 6 คน ว ฒ ม. 6 จานวน 2 คน ว ฒ ปวช. จานวน 1 คน ว ฒ ม.3 จานวน 1 คน รวม 23 คน คณะผ บร หาร คร และบ คลากร รวมท งหมด 87 คน

10 คณะกรรมการโรงเร ยน ประธานท ปร กษา นายวร ญญ ก นภ ย ท ปร กษาส าน กงานประก นค ณภาพ นายร ตน นาคพ ก ส าน กงานประก นค ณภาพ นางส รางคนา ม งม ผ ช วยผ อานวยการฝ ายส งเสร มการศ กษา นายเสนอ เพชรแผ ศร 20.งานบ ญช และการเง น นางจาร วรรณ ศาสตร ม ล 21.งานสารบรรณ / เอกสารส งพ มพ นางอรวรรณ ปร สว สด 22.งานพ สด /อาคารสถานท นางส ภาพร ส ขสว สด 23.งานประชาส มพ นธ นางพรรณราย ส ทธกรณ 24.งานบ คลากร นายส ทธ ช ย ทว ไทย 25.งานทะเบ ยน นางส นวล จ ปรางค -7- แผนภ ม โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย คณะกรรมการอานวยการ ท ปร กษาผ ร บใบอน ญาตและท ปร กษาฝ ายวางแผนพ ฒนา นายสมพงศ เส อเฒ า ท ปร กษาหมวดว ชาช างไฟฟ ากาล งและท ปร กษาฝ ายว ชาการ นายน นทพล แสงกว เล ศ ผ ร บใบอน ญาต นางส น ย แสงกว เล ศ ผ จ ดการ / ผ อานวยการ ดร.พรเล ศ แสงกว เล ศ ท ปร กษาหมวดว ชาช างอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร นายมนตร พรหมเพ ชร รองผ จ ดการ นายส ตถ พ นธ แสงกว เล ศ ท ปร กษาหมวดว ชาช างยนต นายนนทพร แสงกว เล ศ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายวางแผนพ ฒนา นายร ตน นาคพ ก ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ นายอ มพร ภ อาร ย ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน กเร ยน น กศ กษา นายถาวร โกส นทร 1.งานว จ ย นายภ วดล ส ขภ ม 2.งานสหการ นางสาวช ต มณฑ ศ ร มานพ 3.งานส อการเร ยนการสอน และฝ กงาน นายอด ลย ใสร งกา 4.งานโครงการน กเร ยน น กศ กษา นายร ตน นาคพ ก ง 5.งานศ นย ข อม ลคอมพ วเตอร นายน นทพล แสงกว เล ศ 6.หมวดว ชาช างยนต นายส รช ย ไตรบรรณ 7.หมวดว ชาช างอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร นายส ทธ เดช ก ตต ว ร ยะการ 8.หมวดว ชาไฟฟ ากาล ง นายสรรเพชญ ส ขสว สด 9.หมวดว ชาสาม ญ นางร ชน บ ลย วราก ล 10.หมวดว ชาเทคน คพ นฐาน นายกฤษชะนะ ทองมา 11.หมวดว ชาพณ ชยกรรม นายอ มพร ภ อาร ย 12.งานหล กส ตร นายอ ศรา ประถมป ทมะ 13.งานว ดผลและประเม นผล นายศ ลาว ฒ พงษ วาน ช 14.งานศ นย ว ทยบร การ นางสาวร ชดาภรณ โพธ จ นทร 15.งานแนะแนวการศ กษา นายวร ญญ ก นภ ย 16.งานก จกรรม นายพ สมร เย นเพ ชร 17.งานโครงการพ เศษ นายพ สมร เย นเพ ชร 18.งานพ ฒนาบ คล กภาพ นายแก วประกอบ ดวงแข 19.งานสว สด การและพยาบาล นายสนอง ม งม

11 -8- ไปสะพานพระราม ถนน. จร ญสน ทวงศ สะพานลอยคนข าม ไปส แยกบางพล ด 17 N 3 W E S มาตราส วน 1:1000 ต นไทร หมายเลข 1 อาคารเร ยน 5 ช น หมายเลข 10 ลานก ฬา, ลานอเนกประสงค หมายเลข 2 อาคารเร ยน 5 ช น ช นดาดฟ า หมายเลข สนามบาสเกตบอล หมายเลข 3 โรงฝ กงานช างยนต 5 13 หมายเลข 126 ม มพ กผ อน หมายเลข 4 โรงทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน หมายเลข 13 ห องน าชาย ซอย. จร ญสน ทวงศ สาขาช างซ อมรถยนต 94 (ว ดฉ ตรแก ว) ช น 1 หมายเลข 14 ป อมยามร กษาการณ หมายเลข 5 โรงฝ กงานต ดต งไฟฟ า หมายเลข 15 ต โทรศ พท สาธารณะ หมายเลข 6 เวท แข งข นดนตร โฟล คซอง หมายเลข 16 ลานจอดรถ หมายเลข 7 บ านพ กน กการภารโรง หมายเลข 17 ซ มพ กผ อน หมายเลข 8 ร านจาหน ายอาหาร เคร องด ม หมายเลข 18 ห องน าหญ ง หมายเลข 9 พระว ษณ เสาธงชาต หมายเลข 19 ลานก ฬาในร ม พระบรมร ปพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ร ปแสดงแผนผ งโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย

12 -9- แผนท ต งสถานศ กษา

13 -10- ปร ชญา และ เป าหมาย ส ญล กษณ ประจาสถานศ กษา... ร ปอะตอมอย ภายในเฟ องต ง และเฟ องนอน ม อ กษร พ.ร.ท. กาก บอย ปร ชญาประจาสถานศ กษา สร างค ณธรรม นาว ชาการ เพ องานอาช พท ด ส ประจาสถานศ กษา ต นไม ประจาสถานศ กษา ส เข ยว ส เหล อง ส เข ยว หมายถ ง ความเจร ญงอกงาม ส เหล อง หมายถ ง ความย งใหญ ต นไทรทอง หมายถ ง ความร มเย น

14 -11- ว ส ยท ศน (Vision) ม งม นพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง เพ อให น กเร ยน น กศ กษา เป นผ นาทางด าน ว ชาช พ ช างอ ตสาหกรรม และพณ ชยกรรม ส ระด บมาตรฐานสากล พ นธก จ (Mission) 1. จ ดการเร ยนการสอนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ และระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง ให แก น กเร ยน น กศ กษา ด วยเกณฑ มาตรฐานด านอาช วศ กษาและ สอดคล องก บความต องการของส งคม 2. ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและงานว ชาการ 3. ให บร การว ชาการและว ชาช พแก น กเร ยน น กศ กษา ช มชน ส งคม เพ อให ส งคมไทยเป น ส งคมแห งภ ม ป ญญา และการเร ยนร ตลอดช ว ต 4. ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาไทยของช มชน 5. จ ดก จกรรมเสร มการเร ยนการสอนรวมท ง ก จกรรมด านส ขภาพกาย และ ส ขภาพจ ต เป าหมาย ( Objectives) 1. จ ดการเร ยนการสอนให แก น กเร ยน น กศ กษา ด วยเกณฑ มาตรฐานด านอาช วศ กษาและ สอดคล องก บความต องการของส งคม 2. ว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน และงานว ชาการ 3. เพ อให โรงเร ยนและน กเร ยน น กศ กษา ได ม ส วนร วมในการบร การ และช วยเหล อ ช มชน ส งคม 4. เพ อให น กเร ยน น กศ กษา ตระหน กถ งค ณค าของศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาไทย ของช มชน 5. จ ดก จกรรมเสร มการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาส ขภาพกาย และส ขภาพจ ตของน กเร ยน น กศ กษา

15 -12- เป าหมาย (Objectives) เป าหมาย กลย ทธ ด ชน ความส าเร จ 1. จ ดการเร ยนการสอนให แก น กเร ยน น กศ กษา ด วย เกณฑ มาตรฐานด าน อาช วศ กษา และ สอดคล องก บความ ต องการของส งคม 2. ว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยน การสอนและงานว ชาการ 1. พ ฒนาน กเร ยน น กศ กษา ให ม ท กษะทางด านว ชาช าง อ ตสาหกรรม และพณ ชยกรรม อย างต อเน อง 2. พ ฒนาศ นย ข อม ล (IT) 3. พ ฒนาอาคารสถานท 4. พ ฒนาหล กส ตร 5. พ ฒนาการว ดผลประเม นผล 1. พ ฒนาคร โรงเร ยนพระรามหก เทคโนโลย ให สามารถจ ด การเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาการเร ยนการสอน ถ อน กเร ยน น กศ กษา เป น สาค ญ 3. การว จ ยและพ ฒนาค ณภาพ 4. การพ ฒนาส อ และผล ตส อ การเร ยนการสอน 5. พ ฒนาพ สด อ ปกรณ (บาร งร กษา) 6. พ ฒนางานทะเบ ยนและว ดผล 7. การประเม นค ณภาพภายใน 8. การส งเสร มสว สด การของคร และบ คลากร 1. น กเร ยน น กศ กษา สาเร จ การศ กษาแล วม ความร ท กษะเป นท ยอมร บของ สถานประกอบการ และ ส งคม อย ในเกณฑ ด 1. น กเร ยน น กศ กษา สาเร จ การศ กษา มากกว า 80% 2. น กเร ยน น กศ กษา ท สาเร จ การศ กษาม ผลส มฤทธ ส ง กว าเกณฑ มาตรฐานมากกว า 75%

16 -13- เป าหมาย (Objective) เป าหมาย กลย ทธ ด ชน ความส าเร จ 3. เพ อให โรงเร ยน และ น กเร ยน น กศ กษา ได ม ส วนร วมในการบร การและ ช วยเหล อช มชน ส งคม 4. เพ อให น กเร ยน น กศ กษา ตระหน กถ งค ณค าของ ศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาไทยของ ช มชน 5. จ ดก จกรรมเสร มการเร ยน การสอนเพ อพ ฒนาด าน ว ชาการ ส ขภาพกายและ ส ขภาพจ ต ของน กเร ยน น กศ กษา 1. เพ มจานวนน กเร ยน น กศ กษา เพ อเพ มศ กยภาพของโรงเร ยน 2. การประชาส มพ นธ ผลงานของ โรงเร ยน 3. การบร การทางว ชาการต อ ส งคม 1. ร วมม อก บสถานประกอบการ และช มชนท องถ น เพ อให น กเร ยน น กศ กษา ได ร จ กภ ม ป ญญาท องถ นของช มชน 2. ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ค ณธรรม ม ความเป นไทย 1. สร างเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ความสามารถพ เศษ และค ณล กษณะตามความ ต องการของสถาน ประกอบการ 2. สน บสน นก จกรรมการแข งข น ก ฬา ก จกรรมพ ฒนาส ขภาพ กาย และส ขภาพจ ตของ น กเร ยน น กศ กษา 1. โรงเร ยน และช มชนให ความร วมม อและการ สน บสน นก จกรรมด วยด โดยส งคร ไปเป นว ทยากร ให น กเร ยน น กศ กษา ไป ร วมก จกรรมช วยเหล อ ช มชน โดยการไปช วย ต ดต งซ อมแซมระบบไฟฟ า ซ งได ร บการตอบร บจาก ช มชนเป นอย างด 1. โรงเร ยนประสานความ ร วมม อก บ สถานประกอบการ และ ช มชน ท องถ น 2. โรงเร ยนจ ดก จกรรมด าน ค ณธรรม และความเป นไทย ไม น อยกว า 15 ก จกรรม 1. น กเร ยน น กศ กษา ท สาเร จ การศ กษา ม พฤต กรรมด ร างกายแข งแรง และม ส ขภาพจ ตท ด 2. ความสามารถพ เศษด าน การใช เคร องม อแต ละ สาขาว ชา เช น ว เคราะห ป ญหาเคร องยนต ห วฉ ด ด านการต ดต งและควบค ม ระบบไฟฟ า

17 -14- เป าหมาย (Objective) เป าหมาย กลย ทธ ด ชน ความส าเร จ 5. จ ดก จกรรมเสร มการเร ยน การสอนเพ อพ ฒนาด าน ว ชาการ ส ขภาพกาย และ ส ขภาพจ ตของน กเร ยน น กศ กษา 3. สร างความเป นเล ศด าน เคร องยนต ห วฉ ด/การต ดต ง ระบบควบค มไฟฟ า/ ไมโครคอนโทรลเลอร และ การ ประย กต ใช 3. น กเร ยน น กศ กษา พณ ชยกรรม สามารถ ประย กต ใช โปรแกรม ไมโครซอฟร ออฟฟ ค (Microsoft office) ได อย างด

18 -15- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาการโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาโรงเร ยนด านการเร ยนการสอน และด านเทคโนโลย สารสนเทศ ให เหมาะสมก บการจ ดการศ กษา ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ค ณธรรม ม ความเป น ไทย ม ความเป นเล ศด านช างอ ตสาหกรรม และพณ ชยกรรม สร างเคร อข ายความร วมม อก บ สถานประกอบการ ช มชนและส งคม การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ เม อน กเร ยน น กศ กษา สาเร จการศ กษา ม ความร และท กษะ เป นท ยอมร บของสถานประกอบการ ช มชน และสามารถดารงช พในส งคมได เป นอย างด ม ความส ข โดยโรงเร ยนต องม แผนพ ฒนาท เหมาะสม ด งน น โรงเร ยนได จ ดทาแผนพ ฒนาข นโดยผ บร หาร คร สถานประกอบการ ช มชน และน กเร ยน น กศ กษา ม ส วนร วมในการให ความค ดเห น เพ อให การจ ดการเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บการพ ฒนาประเทศ

19 -16- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา พ ฒนาน กเร ยน น กศ กษาให ม ท กษะทางด าน 1. โครงการส งน กเร ยน น กศ กษา เข าฝ กงานในสถาน ว ชาช างอ ตสาหกรรม และพณ ชยกรรมท ประกอบการสาขางานยานยนต หลากหลาย 2. โครงการส งน กเร ยน น กศ กษา เข าฝ กงานในสถานประกอบการ สาขางานไฟฟ ากาล ง 3. โครงการส งน กเร ยน น กศ กษา เข าฝ กงานในสถานประกอบการ สาขางานอ เล กทรอน กส 4. โครงการส งน กเร ยน น กศ กษา เข าฝ กงานในสถานประกอบการ สาขางานเทคน คคอมพ วเตอร 5. โครงการส งน กเร ยน น กศ กษา เข าฝ กงานในสถานประกอบการ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 6. โครงการตรวจเย ยมสถานประกอบการ และน เทศน กเร ยน น กศ กษา ฝ กงาน 7. โครงการฝ กงานภาคฤด ร อน 8. โครงการแข งข นท กษะว ชาช พ 9. โครงการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ระด บ โครงการทดสอบมาตรฐานว ชาช พ *11. โครงการส ปดาห ว ชาการ 2. การพ ฒนาศ นย ข อม ล (IT) 12. โครงการพ ฒนาศ นย สารสนเทศเพ อการศ กษา 12.1 ก จกรรมระบบข อม ลเพ อการเร ยนการสอน และ การบร หาร 12.2 ก จกรรมพ ฒนาระบบอ นเตอร เน ต 12.3 ก จกรรมพ ฒนาระบบฐานข อม ลการประก นค ณภาพ การศ กษา 12.4 ก จกรรมพ ฒนาโปรแกรมย ม ค น หน งส อห องสม ด 12.5 ก จกรรมพ ฒนาโปรแกรมพ สด อ ปกรณ - เคร องม อ 12.6 ก จกรรมเผยแพร สารสนเทศ ผลการดาเน นงาน ของโรงเร ยน 12.7 ก จกรรมบ ตรประจาต วน กเร ยนอ เล กทรอน กส 12.8 ก จกรรมให บร การคอมพ วเตอร - พร นเตอร ใน การจ ดทาโครงงาน 13. โครงการจ ดการเร ยนการสอนในระบบ e-learning 14. โครงการส งเสร มผ สอนจ ดทา e-book 15. โครงการผ เร ยนส งงานผ านระบบ 16. โครงการพ ฒนาศ นย ว ทยบร การเป น e-library 3. พ ฒนาอาคารสถานท และการประหย ดพล งงาน 17. โครงการปร บปร งระบบไฟฟ าในอาคาร 18. โครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. หมายเหต

20 -17- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ 3. พ ฒนาอาคารสถานท และการประหย ดพล งงาน (ต อ) ป การศ กษา โครงการจ ดห องเร ยนและ ห องปฏ บ ต การให สอดคล องก บ แผนการเร ยน 20. โครงการค ณภาพความปลอดภ ยและสภาพแวดล อมของ โรงเร ยน 20.1 ก จกรรมส งเสร มความปลอดภ ยภายในโรงเร ยน 21. โครงการปร บปร งห องปฏ บ ต การและห องเร ยน 21.1 ก จกรรมต ดต งเคร องปร บอากาศ ช น ก จกรรมต ดต ง T.V.ในห องเร ยน 22. โครงการรณรงค การประหย ดพล งงานใน โรงเร ยน 23. โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ สาน กงาน 4. พ ฒนาหล กส ตร 24. โครงการพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะ 25. โครงการพ ฒนาแผนการเร ยนท กสาขาว ชา 5. พ ฒนาการว ดผลประเม นผล 26. โครงการจ ดทากราฟแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน 27. โครงการประช มผ ปกครอง ต ดตามผลส มฤทธ ทางการเร ยน 28. โครงการเพ มประส ทธ ภาพการจ ดทาข อสอบมาตรฐาน 29. โครงการต งศ นย ข อสอบกลาง 6. พ ฒนาคร ผ สอนและบ คลากร 30. โครงการอบรมคร สาขาว ชาเคร องกล 31. โครงการอบรมคร สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง 32. โครงการอบรมคร สาขาว ชาอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร 33. โครงการอบรมคร สาขาว ชาพณ ชยการ 34. โครงการอบรมคร หมวดว ชาสาม ญ 35. โครงการอบรมบ คลากรสน บสน นทางการศ กษา 36. โครงการส งบ คลากรอบรมภายนอก 37. โครงการส งเสร ม บ คลากรศ กษาต อในระด บส ง 38. โครงการศ กษาด งานภายในประเทศหร อต างประเทศ 39. โครงการอบรมการประก นค ณภาพการศ กษา 40. โครงการอบรมหล กการสอนเทคน คการสอนการสร างส อ และทาแผนการสอน 7. การจ ดการความร (KM) 41. โครงการอบรมการจ ดการความร 41.1 ก จกรรมกระบวนการจ ดการความร 41.2 ก จกรรมกระบวนการบร หารและภาวะผ นา 41.3 ก จกรรมว ฒนธรรมในเร องการจ ดการความร 41.4 ก จกรรมเทคโนโลย การจ ดการความร 41.5 ก จกรรมการว ดผลการจ ดการความร 8. พ ฒนาการเร ยนการสอนถ อผ เร ยนเป นส าค ญ 42. โครงการพ ฒนาการเร ยนร ด วยตนเอง 42.1 ก จกรรมบร การส อเพ อการเร ยนร ด วยต วเอง หมายเหต

21 -18- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ 8. พ ฒนาการเร ยนการสอนถ อผ เร ยนเป นส าค ญ (ต อ) ป การศ กษา ก จกรรมปฐมน เทศการใช ห องสม ด และศ นย ว ทย บร การ 42.3 ก จกรรมส งเสร มร กการอ าน 42.4 ก จกรรมว นห องสม ด 42.5 ก จกรรมจ ดหาหน งส อส อการเร ยนร 43. โครงการเพ มประส ทธ ภาพการสอน 43.1 ก จกรรมน เทศการสอน 43.2 ก จกรรมพ ฒนาแผนการสอน 43.3 ก จกรรมจ ดทาแผนการสอน 43.4 ก จกรรมว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาการสอน 43.5 ก จกรรมว จ ย เพ อพ ฒนาว ชาการ 44. โครงการส งเสร มการส อสารภาษาไทยและต างประเทศ 44.1 ก จกรรมประกวดท กษะในการพ ด/เข ยน 45. โครงการจ างคร ต างประเทศสอนภาษาอ งกฤษ 46. การทาปฏ ท นการศ กษาประจาป 9. การว จ ยและพ ฒนาค ณภาพ 47 โครงการประเม นความพ งพอใจภายในโรงเร ยน 47.1 ประเม นความพ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษา ต อ ค ณภาพการสอนของคร ผ สอน 47.2 ประเม นความพ งพอใจการจ ดก จกรรมต อน กเร ยน น กศ กษา 47.3 ประเม นความ พ งพอใจการใช เคร องม อส อการสอน 47.4 ประเม นความพ งพอใจของผ สอนต อการจ ดว สด ฝ ก อ ปกรณ การเร ยนการสอน 47.5 ประเม นความพ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษา ต อ การจ ดว สด ฝ ก อ ปกรณ การเร ยน การสอน 47.6 ประเม นความพ งพอใจของผ สอนต ออาคาร สถานท 47.7 ประเม นความพ งพอใจของน กเร ยนน กศ กษาต อ อาคารสถานท 47.8 ประเม นความพ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษาท ม ต อ โรงอาหาร 47.9 ประเม นความพ งพอใจการใช ระบบข อม ลและ สารสนเทศน กเร ยนน กศ กษา และคร ผ สอน ประเม นผ บร หารค ณภาพการบร หารงานของ ผ บร หารโรงเร ยน (ส ง,กลาง) ประเม นมาตรฐานว ชาช พ และจรรยาบรรณของ คร ผ สอนโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย หมายเหต

22 -19- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา การว จ ยและพ ฒนาค ณภาพ (ต อ) ประเม น ความพ งพอใจการใช ห องเร ยนและ ห องปฏ บ ต การ ประเม นค ณภาพการให บร การศ นย ว ทยบร การ 48. โครงการประเม นความพ งพอใจภายนอกโรงเร ยน 48.1 ประเม นความพ งพอใจของผ ปกครอง 48.2 ประเม นความพ งพอใจของสถานประกอบการ 48.3 ประเม นความต องการของตลาดแรงงานและช มชน 49. โครงการพระรามหกสายส มพ นธ 49.1 ก จกรรมต ดตาม ผ สาเร จ การศ กษาและได งานทา ภายใน 1 ป 49.2 ก จกรรมประเม นความพ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษา ท ประกอบอาช พในสถานประกอบการ ภายใน 1 ป 50. โครงการนว ตกรรมเช งค ณภาพ 50.1 ก จกรรมนว ตกรรมส งประด ษฐ 50.2 ก จกรรมการทาโครงงานของน กเร ยน น กศ กษา 51. โครงการประเม นโครงการท งหมด 52. โครงการว จ ยป ญหาและสาเหต การออกกลางค นของน กเร ยน น กศ กษา 10. การพ ฒนาส อและผล ตส อการเร ยนการสอน 53. โครงการพ ฒนาส อการเร ยนการสอน 53.1 ก จกรรมผล ตส อการสอน 53.2 ก จกรรมจ ดซ อส อการสอน 53.3 ก จกรรมประกวดส อการเร ยนการสอน 11. พ ฒนาว สด ฝ ก-อ ปกรณ (บ าร งร กษา) 54. โครงการซ อมบาร งพ สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ในโรงเร ยน 55. โครงการจ ดซ อว สด อ ปกรณ เคร องม อตามแผนการสอน 56. โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ ทางการศ กษา 12. การประก นค ณภาพภายใน 57. โครงการจ ดทาแผนพ ฒนาโรงเร ยน ระยะเวลา 5 ป 58. การทาแผนปฏ บ ต งานประจาป 59. การทารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 60. ค ม อประก นค ณภาพ/แผนการประก นค ณภาพ 61. โครงการตรวจสอบประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประจาป 13. การส งเสร มสว สด การของคร และบ คลากร 62. โครงการสว สด การบ คลากร 62.1 ก จกรรมส นทนาการ 62.2 ก จกรรมพระรามหกส งสรรค หมายเหต

23 -20- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา การส งเสร มสว สด การของคร และบ คลากร (ต อ) 62.3 ก จกรรมจ ดเคร องแบบให บ คลากร 62.4 ก จกรรมสว สด การกองท นคร ของโรงเร ยน 14. เพ มจ านวนน กเร ยน น กศ กษา เพ อเพ มศ กยภาพ 63. โครงการมอบท นการศ กษา ของโรงเร ยน 63.1 ก จกรรมมอบท นการศ กษาให แก ผ เข าศ กษาในระด บ ปวช.และ ปวส ก จกรรมมอบท นเร ยน ด ยอดเย ยมประจาป 63.3 ก จกรรมเช ดช เก ยรต 64. โครงการให โควต าน กเร ยนท ไปแนะแนวตามโรงเร ยนระด บ ม โครงการแนะแนวการศ กษาต อ 65.1 ก จกรรมออกบ ธแสดงผลงานของน กเร ยน น กศ กษา 65.2 ก จกรรมออกแนะแนวและบรรยายในห องเร ยน 65.3 ก จกรรมพ แนะแนวน อง 15. การประชาส มพ นธ 66. โครงการเส ยงตามสาย 67. โครงการทาหน งส ออน สรณ น กเร ยน น กศ กษา ปวช.3, ปวส โครงการวารสารโรงเร ยน 69. โครงการโฆษณาทางส อสารมวลชน 16. การบร การว ชาการต อช มชนและส งคม 70. โครงการให ความร และบร การด านว ชาการต อช มชนและ ส งคม 71. โครงการให บร การตรวจเช ครถจ กรยานยนต 72. โครงการให บร การตรวจสภาพรถยนต เด นทางไกล 73. โครงการเด นวงจรระบบแสงสว าง 74. โครงการเปล ยนหลอดไฟแสงสว าง 75. โครงการให ความร ด านอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร ต อช มชน 76. โครงการบร การซ อม-บาร งเคร องปร บอากาศต อช มชน 17. โครงการความร วมม อทางว ชาการเพ อพ ฒนา 77. โครงการความร วมม อก บสถานประกอบการ ค ณภาพการศ กษา 78. โครงการความร วมม อทางว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา 18. สถานศ กษา 3 D *79. โครงการปล กจ ตสาน กน กเร ยน น กศ กษา ม ค ณธรรมม ความ เป นไทย *79.1 ก จกรรมปฐมน เทศน กเร ยน น กศ กษา ใหม *79.2 ก จกรรมไหว คร *79.3 ก จกรรมประช มผ ปกครองน กเร ยน น กศ กษาใหม *79.4 ก จกรรมปฏ บ ต ธรรม *79.5 ก จกรรมเข าค ายจร ยธรรม หมายเหต

24 -21- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา สถานศ กษา 3 D (ต อ) *79.6 ก จกรรมว นแม *79.7 ก จกรรมว นพ อ *79.8 ก จกรรมทาบ ญต กบาตรว นข นป ใหม *79.9 ก จกรรมอบรมหน าเสาธง *79.10 ก จกรรมโฮมร ม ก จกรรมทาบ ญโรงเร ยนประจาป *80. โครงการอย อย างพอเพ ยงในสถานศ กษา *80.1 ก จกรรมสวดมนต ส ดส ปดาห 81. โครงการ "ใช ถ งผ าลดโลกร อน" 82. โครงการอน ร กษ ธรรมชาต และส งแวดล อม *83. โครงการส งเสร มอน ร กษ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ *83.1 ก จกรรมแห เท ยนพรรษา *83.2 ก จกรรมตกแต งเท ยนพรรษา *83.3 ก จกรรมตกแต งและถวายพวง มาลา *83.4 ก จกรรมต กบาตรตอนเช าท กว น 84. โครงการส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ค ณธรรมในว ชาช พ ช างอ ตสาหกรรม 84.1 ก จกรรมตอบป ญหาธรรมะ 84.2 ก จกรรมธรรมะก บการประกอบอาช พ 84.3 ก จกรรมธรรมะผ านดาวเท ยม *85. โครงการเสร มสร างพลานาม ยและต านยาเสพต ด *85.1 ก จกรรมก ฬาส ภายใน *85.2 ก จกรรมลานก ฬาต านยาเสพต ด *85.3 ก จกรรมฟ ตบอลประเพณ คร งท 14 *85.4 ก จกรรมตรวจสารเสพต ด *85.5 ก จกรรมว นรณรงค เล กส บบ หร โลก *85.6 ก จกรรมว นเอดส โลก *85.7 ก จกรรมการให ความร เร องภ ยของยาเสพต ด *85.8 ก จกรรมการต ดตามพฤต กรรมน กเร ยน น กศ กษา กล มเส ยงในโรงเร ยน *85.9 ก จกรรมแข งข นฟ ตบอลพระรามหก พร เม ยร ล ก คร งท โครงการประชาธ ปไตยในสถานศ กษา 86.1 ก จกรรมรณรงค การเล อกต งร วมก บเขตบางพล ด หมายเหต

25 -22- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา สถานศ กษา 3 D (ต อ) 86.2 ก จกรรมบรรยายระบอบ ประชาธ ปไตย 19. สร างเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ความสามารถ 87. โครงการเช ญผ เช ยวชาญจากภายนอกสถานศ กษา พ เศษ และค ณล กษณะตามความต องการของ 87.1 ก จกรรมเช ญผ เช ยวชาญสอนเสร มภาคทฤษฎ สถานประกอบการ 87.2 ก จกรรมเช ญผ เช ยวชาญฝ กท กษะภาคปฏ บ ต 20. สน บสน นก จกรรมเสร มหล กส ตร *88. โครงการท ศนศ กษาด งานของน กเร ยน น กศ กษา *89. โครงการพ ฒนาบ คล กภาพและมน ษยส มพ นธ *89.1 ก จกรรมส งเสร มระเบ ยบว น ย *89.2 ก จกรรมสายตรวจผ เร ยน *89.3 ก จกรรมเย ยมผ ปกครอง *89.4 ก จกรรมส งเสร มมารยาทไทย *89.5 ก จกรรมน กศ กษาว ชาทหาร *89.6 ก จกรรมกฎหมายก บเยาวชน *90. โครงการตรวจส ขภาพประจาป *91. โครงการประสานงานตารวจช มชน 92. โครงการประก นอ บ ต เหต *93. โครงการดนตร เพ อน กเร ยน น กศ กษา *94. โครงการจ ดต งชมรม *95. โครงการบาเพ ญประโยชน ต อส งคม *95.1 ก จกรรมบร จาคโลห ต 96. โครงการป จฉ มน เทศ 21. สร างความเป นเล ศด านเคร องยนต ห วฉ ด/การ 97. โครงการพ ฒนาท กษะผ เร ยนด านเคร องยนต ห วฉ ด ต ดต งระบบไฟฟ า/ไมโครคอนโทรลเลอร และ 98. โครงการพ ฒนาท กษะผ เร ยนด านต ดต งและควบค มระบบ การประย กต ใช ไมโครซอฟร ออฟฟ ต ไฟฟ า (Microsoft office) 99. โครงการพ ฒนาท กษะผ เร ยนด านไมโครคอนโทรลเลอร และการควบค มห นยนต 100. โครงการพ ฒนาท กษะผ เร ยนด านการประย กต ใช ไมโคร ซอฟออฟฟ ค (Microsoft office) 101. โครงการพ ฒนาห องปฏ บ ต การ และห องเร ยนให สอดคล องก บ เทคโนโลย ก จกรรมพ ฒนาห องปฏ บ ต การสอนไมโครคอน โทรลเลอร และการสอนโรบ อต ก จกรรมพ ฒนาห องปฏ บ ต การสอนระบบต ดต ง และควบค มระบบไฟฟ า ก จกรรมพ ฒนาห องปฏ บ ต การสอนว เคราะห และการแก ป ญหาเคร องยนต ห วฉ ดเบนซ น หมายเหต

26 -23- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา สร างความเป นเล ศด านเคร องยนต ห วฉ ด/การ ก จกรรมพ ฒนาห องเร ยนโดยใช ม ลต ม เด ยใน ต ดต งระบบไฟฟ า/ไมโครคอนโทรลเลอร และ การสอน การประย กต ใช ไมโครซอฟร ออฟฟ ต ก จกรรมพ ฒนาห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร (Microsoft office) (ต อ) 22. การศ กษาระบบทว ภาค 102 โครงการหล กส ตรทว ภาค หมายเหต หมายเหต เคร องหมาย * โครงการ/ก จกรรม หมายถ ง โครงการ/ก จกรรม ท ได ร บ เง นงบประมาณ การอ ดหน นให แก น กเร ยนตามนโยบายเร ยนฟร 15 ป ในด าน ก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน

27

28

29

30

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 1643/3 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษาจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ในฐานะท เป นหน วยงานหน งท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม 1 2 ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ เล มน จ ดท าข นเพ อก าหนดเป นกรอบในการปฏ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำน ำ ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษา

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560 ~ ~ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560.ข อม ลท วไป. ประว ต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต ประกาศจ ดต งข นเม อว นท 23 ม นาคม พ.ศ. 2538 ตาม นโยบายขยาย โอกาสทางการศ

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส

More information