บทสร ปส ำหร บผ บร หำร

Size: px
Start display at page:

Download "บทสร ปส ำหร บผ บร หำร"

Transcription

1

2 บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ มหาว ทยาล ยขอนแก น ก าหนดท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นมหาว ทยาล ยช นน าท ม อ ตล กษณ ม ค ณภาพ มาตรฐานความเป นเล ศ ม บทบาทในการ ช น า ตอบสนองความต องการและเต อนสต ของส งคม เป นท ยอมร บของส งคมในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระด บชาต และระด บนานาชาต และเป นมหาว ทยาล ยช นนาของประเทศ อ นด บ 1 ใน 3 ของประเทศ อ นด บ 1 ใน 80 ของเอเช ยและอ นด บ 1 ใน 400 ของโลก โดยได ก าหนดว ส ยท ศน ไว ค อ มหาว ทยาล ยว จ ยช นน าระด บ โลก โดยสาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ มหาว ทยาล ยขอนแก นน น ประกอบไปด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร จ านวน 10 ประเด นย ทธศาสตร 24 กลย ทธ 91 มาตรการ ซ งในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะม ความเช อมโยง/สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น อ นจะ เป นเคร องม อท ส าค ญท ใช เป นแนวทางในการข บเคล อนให การด าเน นงานบรรล เป าหมายตามประเด นย ทธศาสตร ซ งประกอบด วย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : ระบบบร หารจ ดการท ด ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : การผล ตบ ณฑ ตท ด ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : ด านการพ ฒนาน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : ด านการว จ ย ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : ด านบร การว ชาการ ประเด นย ทธศาสตร ท 6 : การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมท ด ประเด นย ทธศาสตร ท 7 : ด านพ ฒนาค ณภาพ และระบบประก นค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 8 : ด านศ ษย เก าส มพ นธ ท ด

3 ประเด นย ทธศาสตร ท 9 : ด านช มชนส มพ นธ ประเด นย ทธศาสตร ท 10 : การบร หารจ ดการทร พยากร ทร พย ส น และทร พย ส นทางป ญญา เพ อ พ ฒนามหาว ทยาล ยให เก ดประโยชน ส งส ดและพ งตนเองได ศ นย บร การว ชาการ ม ภารก จหล กในการประสานงานและด าเน นการให บร การว ชาการ การ ถ ายทอดเทคโนโลย การสร างทร พยากรมน ษย ท ม ค ณภาพแห งส งคมของมหาว ทยาล ย โดยการบ รณาการสรรพ ว ทยาการจากบ คลากรมหาว ทยาล ย พ นธม ตร เคร อข าย ภ ม ป ญญา ว ฒนธรรมท องถ น เพ อการช แนะและร วม พ ฒนาส งคมท ย งย น โดยสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ท 5 : ด านการบร การว ชาการ ของ มหาว ทยาล ยขอนแก น และเช อมโยงก บนโยบายส งคมและค ณภาพช ว ตของร ฐบาล ซ งม กลย ทธ ท ส าค ญค อ การพ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นศ นย กลางของการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท ใหญ ท ส ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และในกล มประเทศอน ภ ม ภาคล มน าโขง ประกอบด วย 5 มาตรการ ได แก มาตรการท 1 : มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางของการพ ฒนาทร พยากรมน ษย และการพ ฒนา ส งคมท สาค ญของประเทศและอน ภ ม ภาคล มน าโขง มาตรการท 2 : พ ฒนาเคร อข ายความร วมม อก บหน วยงานภาคร ฐ/ร ฐว สาหก จ และเอกชน ภายใต โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร มาตรการท 3 : สร างเคร อข ายความร วมม อด านบร การว ชาการเพ อการถ ายทอดองค ความร และ เทคโนโลย ส ช มชน ส งคม ประเทศชาต อน ภ ม ภาคล มน าโขงและนานาชาต มาตรการท 4 : บ รณาการการให บร การว ชาการจากหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ยให ม เอกภาพ เพ อเผยแพร ส ช มชน มาตรการท 5 : ม ระบบการประชาส มพ นธ การให บร การว ชาการอย างท วถ งและตอบสนองต อความ ต องการของช มชน ส งคมท กระด บ ซ งการให บร การว ชาการแก ส งคม ของศ นย บร การว ชาการ แบ งได เป น 3 ประเภท ได แก ประเภทท 1) : การให บร การว ชาการแก ส งคมเพ อการใช ประโยชน เช งสาธารณะ ซ งได ร บงบประมาณสน บสน น จากเง นงบประมาณแผ นด น-หมวดเง นอ ดหน น เป นเง นท งส น 16,843,800 บาท (ส บหกล านแปดแสนส หม น สามพ นแปดร อยบาทถ วน) และได จ ดสรรงบประมาณให คณะหน วยงานต าง ๆ ภายในมหาว ทยาล ยจ านวน 137 โครงการ 17 คณะ/หน วยงาน โดยแบ งเป น 4 ช ดโครงการ ด งน 1. ช ดโครงการถ ายทอดเทคโนโลย จาก ผลงานว จ ยมหาว ทยาล ยขอนแก นส ช มชน 2. ช ดโครงการช มชนต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ช ดโครงการความ ร วมม อทางว ชาการก บประเทศอน ภ ม ภาคล มน าโขง และ 4. ช ดโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร โดยใช งบประมาณท ได ร บจ ดสรรในรอบ 9 เด อนไปแล วท งส น จานวน 4,798,060 บาท (ส ล านเจ ดแสนเก าหม นแปด พ นหกส บบาทถ วน) และด าเน นโครงการไปแล วท งส น 47 โครงการ ประเภทท 2) : การให บร การว ชาการ แบบไม แสวงหาก าไร เป นการให บร การว ชาการโดยร วมม อก บหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน โดยใช งบประมาณของหน วยงานน นๆ โดยใช งบประมาณเง นรายได ในการด าเน นโครงการไปท งส น 312, บาท (สามแสนหน งหม นสองพ นส บส บาทแปดส บสตางค ) ท งน ม การด าเน นโครงการไปท งส น 1 โครงการ โดยม หน วยงานภายนอกร วมด าเน นงาน 1 หน วยงาน และประเภทท 3) : การให บร การว ชาการแบบสร างรายได โดยม งเน นการพ ฒนาทร พยากรบ คคลให ก บหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน โดยศ นย บร การว ชาการสร าง

4 หล กส ตรการอบรม แล วท าการประชาส มพ นธ (Road show) ไปย งกล มเป าหมายของแต ละหล กส ตรโดยตรง โดยแบ งออกเป น 2 ช ดโครงการ ได แก ช ดโครงการท 1 : การให บร การว ชาการแก ส งคมเพ อเสร มสร าง ประส ทธ ภาพการทางานก บหน วยงานภายนอก โดยใช งบประมาณจากหน วยงานภายนอกในการดาเน นโครงการไป แล วท งส น 5,223,091 บาท (ห าล านสองแสนสองหม นสามพ นเก าส บเอ ดบาทถ วน) ม การด าเน นโครงการไป แล วท งส น 17 โครงการ ช ดโครงการท 2 : การให บร การว ชาการแก ส งคมตามหล กส ตรการฝ กอบรมของ ศ นย บร การว ชาการ โดยใช ค าลงทะเบ ยนของผ เข าอบรมในการดาเน นโครงการไปแล วท งส น 2,115, บาท (สองล านหน งแสนหน งหม นห าพ นสองร อยแปดส บหกบาทสามส บสตางค ) ม การด าเน นโครงการไปแล วท งส น 7 โครงการ จากการสร ปผลการต ดตามความก าวหน าโครงการบร การว ชาการแก ส งคม มหาว ทยาล ยขอนแก น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (รอบ 9 เด อน) พบว า โครงการประเภทท 1 : การให บร การว ชาการแก ส งคมเพ อประโยชน เช งสาธารณะ แบ งออกเป น 4 ช ดโครงการ ได แก 1) ช ดโครงการถ ายทอดเทคโนโลย จาก ผลงานว จ ยมหาว ทยาล ยขอนแก นส ช มชน ม โครงการท งส น 60 โครงการ ด าเน นการแล วเสร จในไตรมาส 3 จ านวน 19 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 และจะด าเน นการในไตรมาสท 4 อ ก 41 โครงการ 2) ช ด โครงการช มชนต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง ม จ านวนโครงการท งส น 43 โครงการ ด าเน นการแล วเสร จในไตร มาส 3 จ านวน 19 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 และจะด าเน นการในไตรมาสท 4 อ ก 24 โครงการ 3) ช ดโครงการความร วมม อทางว ชาการก บประเทศอน ภ ม ภาคล มน าโขง ม จานวนโครงการท งส น 12 โครงการ ดาเน นการแล วเสร จในไตรมาส 3 จ านวน 8 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 และจะด าเน นการในไตรมาสท 4 อ ก 4 โครงการ 4) ช ดโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร จานวนโครงการท งส น 22 โครงการ ด าเน นการ แล วเสร จในไตรมาส 3 จ านวน 1 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 และจะด าเน นการในไตรมาสท 4 อ ก 21 โครงการ รวมจานวนโครงการท ดาเน นงานตามแผนการดาเน นโครงการในไตรมาส 3 ท งส น 47 โครงการ ม ผ เข าร บบร การท งส น 79,338 คน ม ความพ งภาพรวมท งหมดอย ในระด บ มาก ค ดเป นร อยละ และม ความไม พ งใจในภาพรวมท งหมดอย ในระด บ น อยท ส ด ค ดเป นร อยละ 1.88 โครงการประเภทท 2 : การให บร การว ชาการแบบไม แสวงหาก าไร (หมวดเง นรายได ) ม โครงการ ท งส น 1 โครงการ ด าเน นการแล วเสร จ 1 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 ม ผ เข าร บบร การท งส น 50 คน ม ความพ งภาพรวมท งหมดอย ในระด บ มาก ค ดเป นร อยละ โครงการประเภทท 3 : การให บร การว ชาการแบบสร างรายได (หมวดเง นรายได ) ม โครงการท งส น 34 โครงการ ดาเน นการแล วเสร จ 24 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 ม ผ เข าร บบร การท งส น 2,350 คน ซ งม ความพ งภาพรวมท งหมดอย ในระด บ มาก ค ดเป นร อยละ และม ความไม พ งภาพรวม ท งหมดอย ในระด บ น อยท ส ด ค ดเป นร อยละ การตรวจเย ยมต ดตามการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (รอบ 9 เด อน) โดยคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการบร การว ชาการ แก ส งคม มหาว ทยาล ยขอนแก น ม การดาเน นการลงพ นท ตรวจเย ยมโครงการไปแล วท งหมด 5 โครงการ โดยการค ดเล อก

5 โครงการตามหล กเกณฑ ของคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลฯ ซ งผลการตรวจเย ยมในคร งน พบว าโครงการ ท คณะกรรมการฯ ลงพ นท ตรวจเย ยม เป นโครงการท ตรงตามความต องการของช มชน และย งช วยพ ฒนาช มชน ในด านต างๆ ท งทางด านส ขภาพ ด านส งคม ด านส งแวดล อม และด านการศ กษา และอ นๆ แต ควรจะม การ ประชาส มพ นธ โครงการให มากข น เพ อให ประชาชนในช มชนได ร บบร การอย างท วถ ง และการดาเน นโครงการควร ค าน งถ งฤด กาล เน องจากหากอย ในฤด กาลเก บเก ยวผลผล ตอาจจะท าให ผ ร บบร การม จ านวนน อย ท าให โครงการ ไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค เท าท ควร

6 คำนำ มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ นาไปส การช น าส งคมทางป ญญา การพ ฒนาท ย งย น และการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมรากฐานให เข มแข ง ท งน มหาว ทยาล ยได ก าหนดกลย ทธ ในด านการบร การว ชาการแก ส งคม ได แก การพ ฒนาคนเพ อเพ มภ ม ค มก นและ ยกระด บค ณภาพช ว ต การพ ฒนาช มชนให เข มแข ง การบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท ม ประส ทธ ภาพ การเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ การจ ดก จกรรมทางว ชาการในร ปแบบท หลากหลาย การพ ฒนาประเทศในประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง และการบร หารจ ดการท เอ อต อการขยายและ ให บร การเช งร ก เน องจากพ นธก จด านการบร การว ชาการม ความส าค ญ มหาว ทยาล ยจ งได มอบหมายให ศ นย บร การ ว ชาการเป นหน วยงานกลางในการประสานงานและพ ฒนาการให บร การไปส ช มชนและส งคมอย างต อเน อง เพ อ ตอบสนองนโยบายและเป าประสงค หล กของมหาว ทยาล ยตามประเด นย ทธศาสตร ท 5 : ด านบร การว ชาการ โดย ม เป าประสงค เพ อให มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นสถาบ นเสร มสร างศ กยภาพของมน ษย และพ ฒนาช มชนอย างย งย น เป นศ นย กลางการให บร การว ชาการ โดยเป นท พ งของส งคมโดยของประเทศ และประเทศในภ ม ภาค บนพ นฐาน ของความร ทางว ชาการส การพ ฒนาตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง อ นจะน าไปส การช น าส งคมทางป ญญา การ พ ฒนาส งคมฐานรากให เข มแข งและย งย น ประกอบด วย 1 กลย ทธ ค อ พ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นศ นย กลางของ การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท ใหญ ท ส ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและในกล มอน ภ ม ภาคล มน าโขงซ งประกอบด วย 5 ข อ ค อ ข อ 1 มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการพ ฒนาทร พยากรมน ษย และการพ ฒนาส งคมท ส าค ญของ ประเทศและอน ภ ม ภาคล มน าโขง ข อ 2 พ ฒนาความเข มแข งของเคร อข ายโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ข อ 3 พ ฒนาช มชน และส งคมในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและอน ภ ม ภาคล มน าโขงผ านเคร อข ายความร วมม อ ก บหน วยงานในพ นท ท เข มแข ง ข อ 4 บ รณาการให บร การว ชาการจากหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ยให ม เอกภาพเพ อเผยแพร ส ช มชน ข อ 5 ม ระบบการประชาส มพ นธ การให บร การว ชาการอย างท วถ งและตอบสนอง ความต องการของช มชน ส งคมท กระด บ ศ นย บร การว ชาการได ด าเน นงานตามพ นธก จน เร มต งแต ป งบประมาณ 2555 จนถ งป งบประมาณ 2559 ด ชน ช ว ดต วหน งท สามารถสะท อนถ งผลส าเร จหร อความล มเหลวของโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ได แก การรายงานผลการด าเน นงานของแต ละโครงการท ต องจ ดท าข นเพ อน าเสนอต อคณะผ บร หาร มหาว ทยาล ยขอนแก นทราบก อนป ดโครงการ ป ญหาอ ปสรรคท พบค อห วหน าโครงการไม สามารถส งรายงานผล การด าเน นงานได ท นตามเวลาท ก าหนด ส งผลให ศ นย บร การว ชาการไม ม ข อม ลเพ ยงพอเพ อการสร ปรายงานใน ภาพรวมของงานบร การว ชาการแก ส งคมได อย างครบถ วนสมบ รณ ศ นย บร การว ชาการจ งก าหนดให ม โครงการ ต ดตามและประเม นผลข น (monitoring and evaluation project) เพ อท าหน าท ในการต ดตามและ ประเม นผลโครงการบร การว ชาการแก ส งคมท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณในป งบประมาณ พ.ศ. 2555

7 โดยม เป าหมายเพ อทราบข อม ลด านบร บทแวดล อม ป จจ ยนาเข า กระบวนการด าเน นงานโครงการ (สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท วางไว หร อไม เพ ยงใด) ผลผล ตของโครงการ จ ดเด น จ ดด อยของป จจ ยต าง ๆ อ นจะน าไปส ความ ย งย นและน าไปส การเช อมโยงเคร อข ายของโครงการ โดยผลการประเม นท ได จะสะท อนให คณะกรรมการ ด าเน นงานโครงการน นๆ ทราบเพ อเป นประโยชน ต อการปร บปร งโครงการ และสะท อนให ก บคณะกรรมการ พ จารณาโครงการเพ อประกอบการต ดส นใจในการค ดเล อกโครงการท ควรจะได ร บการจ ดสรรงบประมาณในป ถ ดไป (รองศาสตราจารย.ดร.อานวย คาต อ) ผ อานวยการศ นย บร การว ชาการ

8 คณะกรรมกำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร ผศ.กมล อนว ช กรรมกำร ดร.ว รงรอง มงคลธรรม ผศ.ส นทร ศ ลำ รศ.อ มพน ห อนำค รศ.นพ.สมเดช พ น จส นทร ผศ.พ ศำล ศ ร ธร อ.อภ ว ฒน ก ณวเศรษฐ นำยสมน ก ป นทอง ผศ.น.สพ.ดร.คณ ต ช ค นหอม กรรมกำรและเลขำน กำร กรรมกำรและผ ช วยเลขำน กำร นำงชลำล ย ภ โทถำ นำงสำววรรณว ษำ โจ ยสำ

9 เร งร ดต ดตำม ประเม นผล สนใจเคร อข ำย สร ำงควำมสบำยแก ผ ตรวจ รวบร ดรำยงำน ประสำนกำรบร กำรว ชำกำร

10 สำรบ ญ ส วนท 1 ว ตถ ประสงค ข นตอนและแผนกำรดำเน นงำนกำรต ดตำมและประเม นผล โครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม - ว ตถ ประสงค ข นตอนการต ดตามและประเม นผลโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ข นตอนการต ดตามและประเม นผลโครงการบร การว ชาการแก ส งคม แผนการดาเน นงานการต ดตามและประเม นผลโครงการบร การว ชาการแก ส งคม 9 ส วนท 2 สร ปผลกำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม ประจำป งบประมำณ พ.ศ (รอบ 9 เด อน) -รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคม (รอบ 9 เด อน) ประเภทท 1 : การบร การว ชาการแก ส งคมเพ อการใช ประโยชน เช งสาธารณะ.13 -ประเภทท 2 : การให บร การว ชาการแก ส งคมแบบไม แสวงหากาไร ประเภทท 3 : การให บร การว ชาการแก ส งคมแบบสร างรายได การดาเน นโครงการครอบคล มพ นท ของประเทศไทย การดาเน นโครงการครอบคล มพ นท ของกล มประเทศอน ภ ม ภาคล มน าโขง...46 ส วนท 3 กำรดำเน นกำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม ประจำป งบประมำณ พ.ศ (รอบ 9 เด อน) -โครงสร างการปฏ บ ต งานคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการฯ ข นตอนการตรวจเย ยมโครงการบร การว ชาการแก ส งคม หล กเกณฑ ในการพ จารณาเพ อตรวจเย ยมโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ก จกรรมการดาเน นงานด านการต ดตามและประเม นผลโครงการบร การว ชาการฯ...52 ภำคผนวก คำส ง แผ น CD รวบรวมสร ปผลรำยงำนผลกำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรฯ

11 ส วนท 1 ว ตถ ประสงค ข นตอนและแผนกำรดำเน นงำน กำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม

12 ว ตถ ประสงค และข นตอน กำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม 2 ว ตถ ประสงค 1. เพ อให การบร หารจ ดการโครงการบร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นไปด วยความสะดวก รวดเร ว และเป นไปตามระเบ ยบ 2. เพ อว เคราะห และประเม นแนวทางดาเน นการโครงการ 3. เพ อส งเคราะห และสร ปข อม ลท จะช วยสน บสน นการพ ฒนาโครงการ 4. เพ อทาความช ดเจนและเข าใจก บโครงการ 5. เพ อปร บปร งว ธ การท ใช ในการดาเน นการ 6. เพ อควบค ม/กาก บก จกรรม/โครงการต าง ๆ 7. เพ อประเม นความค มค าของโครงการ 8. เพ อให เป นไปตามด ชน ช ว ดของมหาว ทยาล ยขอนแก น ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ค ณสมบ ต ของผ ตรวจประเม นท ด เป นอ สระ ปราศจากอคต ม ความร ความชานาญใน เร องท จะทาการประเม น ม ความร ในมาตรฐาน/ เกณฑ ท ใช ประเม น ผ านการฝ กอบรม เป นผ ประเม น เฉล ยวฉลาด ค ดว เคราะห อย างเป นระบบ ม ท กษะในการส อสาร พ ดค ย ม ท กษะในการเช อมโยง ส งท พบเห นก บมาตรฐาน ม ท ศนคต ท ถ กต อง ต องไม เป นผ จ บผ ดในส งเล กน อย (Nit Picker) ม ท กษะในการเข ยน รายงานท ด

13 3 ข นตอนกำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME+IMPACT ข นตอนท 1 ข นตอนท 2 ข นตอนท 3 ข นตอนท 4 ข นตอนท 1 ประเม นส งนำเข ำของโครงกำร (Input) ประกอบด วย 1. ข อม ลว ทยากร 2. ข อม ลผ ร บบร การ ช วงเวลำท ประเม น ก อนดาเน นงานโครงการ ว ธ กำร 1. กรอกแบบฟอร มข อม ลว ทยากร (ปบ. 1) และข อม ล ผ ร บบร การ (ปบ. 2) ** บ นท กลงในโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel เป นแผ น CD ส งให ศ นย บร การว ชาการ ผ ดำเน นกำร ห วหน าโครงการ/ผ ท เก ยวข อง

14 4 ข นตอนท 2 ประเม นกระบวนกำรดำเน นงำนโครงกำร (PROCESS) ช วงเวลำท ประเม น ต ดตามและประเม นผลในระหว างดาเน นก จกรรม ว ธ กำร กำรดำเน นงำน 1. ดาเน นงานตามแผน 2. ก อนเร มดาเน นโครงการอย างน อย 1 ส ปดาห ห วหน า โครงการแจ งกาหนดการให ส วนต ดตามและประเม นผล ศ นย บร การว ชาการทราบ เพ อเช ญคณะกรรมการต ดตาม และประเม นผลโครงการฯ วางแผนการตรวจเย ยม โครงการฯ 3. จ ดทาแบบประเม นผลความพ งพอใจผ ร บบร การ 4. รายงานผลความก าวหน าโครงการฯ พร อมท งบ นท ก ข อความส งรายงานความก าวหน าโครงการฯ ท กไตรมาส มาย งส วนต ดตามและประเม นผล ศ นย บร การว ชาการ กำรตรวจเย ยมโครงกำร 1. คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลฯ ดาเน นการลง พ นท ตรวจเย ยมโครงการฯ ตามกาหนดการท ห วหน า โครงการแจ งมาย งส วนต ดตามและประเม นผล ศ นย บร การ- ว ชาการ 2. สร ปผลการตรวจเย ยม และข อเสนอแนะ ตามแบบฟอร มรายงานการตรวจเย ยมโครงการบร การ ว ชาการ ประจาป งบประมาณ 2555 (ปบ. 5) ผ ดำเน นกำร ห วหน าโครงการ ผ ต ดตำมและประเม นผล คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการฯ แบบฟอร ม 1. แบบฟอร มบ นท กข อความส งรายงานความก าวหน า โครงการฯ (ปบ. 3) 2. แบบฟอร มรายงานความก าวหน าโครงการฯ (ปบ. 3-1) 2. ต วอย างแบบประเม นผลความพ งพอใจ (ปบ. 4) 3. แบบฟอร มรายงานการตรวจเย ยมโครงการบร การ- ว ชาการแก ส งคม (ปบ. 5)

15 5 ข นตอนท 3 ประเม นผลผล ตโครงกำร (OUTPUT) ช วงเวลำท ประเม น ประเม นผลหล งเสร จส นก จกรรม ว ธ กำร 1. จ ดทารายงานสร ปผลการด าเน นงานโครงการฯ 1 เล ม 2. ออกแบบไวน ล (ขนาด 60 x 120 cm) และบ นท กลง แผ น CD จานวน 1 แผ น 3. ประมวลภาพก จกรรมการดาเน นโครงการฯ บ นท กลง แผ น CD จานวน 1 แผ น 4. จ ดทาบทความบร การว ชาการแก ส งคม และจ ดส งมาย ง ศ นย บร การว ชาการ ส งมาย งศ นย บร การว ชาการ ผ ดำเน นกำร ห วหน าโครงการ ประเด น 1. การเปร ยบเท ยบแผนและเป าหมายการดาเน นงาน โครงการก บผลท ได ร บ (ความพ งพอใจ ว ตถ ประสงค จานวนคน พ นท ก จกรรม งบประมาณ ฯลฯ) แบบฟอร มท เก ยวข อง 1. แบบบ นท กข อความส งสร ปผลการดาเน นงานโครงการ (ปบ. 6) 2. ร ปแบบรายงานฉบ บสมบ รณ (ปบ. 6-1) 3. แบบฟอร มการเข ยนบทความบร การว ชาการแก ส งคม (ปบ. 8) กำรสร ปผลกำรดำเน นงำน ห วหน าโครงการหร อผ ได ร บมอบหมาย ต องจ ดทาเอกสารสร ปผลการดาเน นงาน ส งมาย ง ผ อานวยการศ นย บร การว ชาการ ภายใน 15 ว นหล งส นส ดโครงการ จานวน 1 ช ด และสาเนาเก บไว ท คณะ/หน วยงาน จานวน 1 ช ด พร อมแนบบ นท กข อความขอส งสร ปโครงการ ในกรณ ท ไม สามารถส งสร ปผลการดาเน นงานโครงการภายใน 15 ว น หล งส นส ดโครงการ ให ทาบ นท กข อความถ งผ อานวยการศ นย บร การว ชาการเพ อแจ งเหต ผล หมำยเหต - การไม ส งรายงานความก าวหน าและสร ปผลการดาเน นงานโครงการม ผลกระทบต อการต ดตามและ ประเม นผลโครงการอ นจะส งผลต อกำรพ จำรณำอน ม ต โครงกำรในป งบประมำณต อไปและส งผลต อ KPI ของกำรบร กำรว ชำกำรของมหำว ทยำล ยขอนแก น

16 6 ข นตอนท 4 ประเม นกำรนำผลไปใช และผลกระทบจำกกำรเข ำร วมก จกรรม/โครงกำร (OUTCOME & IMPACT) ช วงเวลำท ประเม น ดาเน นการต ดตามผลการนาไปใช และผลกระทบของ โครงการเม อส นส ดโครงการ ไม น อยกว ำ 3 เด อน ว ธ กำร 1. แบบสอบถาม 2. การส มภาษณ 3. ดาเน นการในร ปแบบของโครงการสารวจหร อการว จ ย ผ ประเม น คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลกระทบโครงการบร การ- ว ชาการแก ส งคม ศ นย บร การว ชาการ ประเด นท เก ยวข องก บกำรต ดตำมและ 1. กาหนดผ ร บผ ดชอบ/ผ เก ยวข อง ประเม นผลกระทบต อช มชน 2. กาหนดว ธ การประเม น/เคร องม อ 3. กาหนดว ตถ ประสงค และห วข อในการประเม น เช น - ตรงก บความต องการของผ ร บบร การ - ประโยชน ท ได ร บช ดเจน (ทางตรงและทางอ อม) - ประโยชน ท สถาบ น(คณะ)ได ร บ - ประโยชน ท อาจารย และน กศ กษาได ร บ - ประโยชน ท ช มชน ส งคมได ร บ (ส มภาษณ จาก กล มเป าหมาย/ช มชน/ผ ร บบร การ) - การนาไปใช ประโยชน แบบฟอร มท เก ยวข อง แบบฟอร มต ดตามและประเม นผลกระทบโครงการบร การ ว ชาการแก ส งคม มหาว ทยาล ยขอนแก น (ปบ. 7)

17 7 ขอบเขตกำรศ กษำผลกระทบต อส งคม (IMPACT) 1. ข อม ลท วไป 1.1 สร ปข อม ลและขอบเขตงาน (เบ องต น) 1.2 สร ปข อม ลโครงการท ร บมอบหมายจากศ นย บร การว ชาการ 1.3 ข อจาก ดในการต ดตามและประเม นผล 1.4 จ ดย นและท ศทางของคณะทางานฯ 1.5 แนวค ดหล ก (Main Concepts) และช วงเวลาดาเน นงานโดยส งเขป 1.6 ป ญหา อ ปสรรคในการดาเน นงาน 1.7 ประมวลภาพการสารวจข อม ลภาพสนาม 2. แนวค ดเก ยวก บกำรต ดตำมและประเม นผลกระทบทำงส งคม 2.1 หล กการตรวจต ดตามผลกระทบทางส งคม (Social Impact Assessment Concepts) 2.2 ต วอย างการว เคราะห และกาหนด O-I-E (Outputs/Impacts/Evidences) ของโครงการ 2.3 ต วอย างเคร องม อการต ดตามผลกระทบทางด านส งคมฯ 2.4 การกาหนดแนวทางการเก บข อม ล 2.5 สร ปว ธ การเก บข อม ลแต ละโครงการ 3. สร ปภำพรวมของกำรให บร กำรและผลกระทบแก ส งคม 3.1 สร ปการกระจายต วของโครงการบร การว ชาการ 3.2 สร ปข อม ลงบประมาณ/ค าใช จ าย/จานวนผ เข าร วมโครงการ 3.3 สร ปล กษณะ / ร ปแบบโครงการบร การว ชาการ 3.4 สร ปกล มผ เข าร บบร การ 3.5 สร ปภาพรวมของการให บร การท น าสนใจ 3.6 สร ปภาพรวมของผลกระทบแก ส งคมท น าสนใจ 3.7 สร ปความต องการเพ มเต มอ น ๆ ท น าสนใจ จากกล มผ ให ข อม ล (แจ งก บคณะทางานระหว างเก บ ข อม ล) 4. ข อเสนอแนะเก ยวก บกำรให บร กำรว ชำกำร 4.1 ข อเสนอแนะเก ยวก บท ศทางการให บร การว ชาการแก ส งคม 4.2 ข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดทารายละเอ ยดโครงการ 4.3 ข อเสนอแนะเก ยวก บผ ร บผ ดชอบโครงการ 4.4 ข อเสนอแนะเก ยวก บการถ ายทอด / นาเสนอองค ความร แก กล มเป าหมาย 4.5 ข อเสนอแนะเก ยวก บการต ดตามผล / ให คาแนะนาเพ มเต ม และการขยายผลต อเน อง 4.6 ข อเสนอแนะเก ยวก บรายงานสร ปผลการดาเน นโครงการ 4.7 ข อเสนอแนะเก ยวก บโครงการท ดาเน นงานต อเน อง 4.8 ข อเสนอแนะเก ยวก บโครงการ / หน วยงานท ร บผ ดชอบในการต ดตามและประเม นผลฯ

18 8 โครงกำรด ำนกำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม มหำว ทยำล ยขอนแก น กล มเป าหมาย : ผ ร บบร การ และผ ดาเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ ระยะเวลาในการดาเน นงาน : กรกฎาคม ก นยายน 2555 สถานท ดาเน นงาน : ตามพ นท เป าหมายท ระบ ในโครงการบร การว ชาการท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณใน ป งบประมาณ พ.ศ และพ นท ช มชนต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง มหาว ทยาล ยขอนแก น งบประมาณ : 85,000 บาท (แปดหม นห าพ นบาทถ วน) จากงบประมาณส วนโครงการอานวยการฯ ผ ร บผ ดชอบ : ผ อานวยการศ นย บร การว ชาการ ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ทราบผลการดาเน นงาน ป ญหา อ ปสรรค จ ดแข ง และจ ดอ อนของโครงการบร การว ชาการ แก ส งคม อ นจะน าไปส การพ ฒนางานบร การว ชาการให ย งย นและเก ดการเช อมโยงเคร อข ายต อไป 2. โครงการบร การว ชาการสามารถนาผลการประเม นโครงการไปปร บปร งและพ ฒนาโครงการได 3. คณะกรรมการพ จารณาโครงการสามารถนาผลการประเม นไปประกอบการพ จารณาค ดเล อก โครงการท จะอน ม ต งบประมาณในป ถ ดไป

19 แผนกำรดำเน นกำรต ดตำมและประเม นผล โครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม ประจำป งบประมำณ พ.ศ ตำรำงท 1 แสดงแผนการด าเน นงานต ดตามและประเม นผลโครงการบร การว ชาการแก ส งคม พ.ศ พ.ศ ข นตอน/ก จกรรม 1. แต งต งคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผลโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ประจาป งบประมาณ พ.ศ ประช มคณะกรรมการเพ อกาหนด กรอบการประเม นโครงการ 3. รวบรวมข อม ลพ นฐานโครงการเพ อ ทราบรายละเอ ยดแผนงานโครงการ - ในกรณ ท ข อม ลในแผนงาน โครงการไม ครอบคล ม ห วหน า โครงการนากล บไปแก ไขและนาส ง ศ นย ฯ ต อไป 4. ประช มห วหน าโครงการเพ อช แจง กระบวนการต ดตามและประเม นผล โครงการ 5. สร ปผลการต ดตามรายไตรมาส 6. ลงพ นท เพ อตรวจเย ยม และ ประเม นผลโครงการ 7. สร ปรายงานผลการต ดตาม โครงการกลางป (Midterm evaluation) 8. ประช มส มมนาเพ อสร ปและ เผยแพร ผลการดาเน นงานโครงการ บร การว ชาการแก ส งคม 9. สร ปผลการต ดตามโครงการบร การ ว ชาการแก ส งคมประจาป งบประมาณ (Final evaluation) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 9

20 ส วนท 2 ผลกำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม ประจำป งบประมำณ พ.ศ.2555 (รอบ 9 เด อน)

21 รำยงำนผลกำรดำเน นงำน โครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม ประจำป งบประมำณ พ.ศ มหาว ทยาล ยขอนแก นได จ ดสรรงบประมาณ หมวดเง นงบประมาณแผ นด นโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ เป นจ านวนเง นท งส น 16,843,800 บาท (ส บหกล านแปดแสนส หม นสาม พ นแปดร อยบาทถ วน) โดยม การจ ดสรรงบประมาณไปย ง คณะ/หน วยงานต างๆ ภายในมหาว ทยาล ย รวม ท งส น 17 คณะ/หน วยงาน 137 โครงการ โดยจาแนกได ด งตารางต อไปน ตำรำงท 2 แสดงจานวนโครงการและหน วยงานท ร วมดาเน นโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ประจาป งบประมาณ พ.ศ ลำด บ คณะ/หน วยงำน จำนวนโครงกำร ช ดท 1 ช ดท 2 ช ดท 3 ช ดท 4 ผลงำนว จ ย ม.ขอนแก น ส ช มชน โครงกำรช มชนต นแบบ เศรษฐก จพอเพ ยง ควำมร วมม อทำง ว ชำกำรก บ ประเทศอน ภ ม ภำค ล มนำโขง โครงกำรอ น เน องมำจำก พระรำชดำร 1 คณะว ศวกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะว ทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะสาธารณส ขศาสตร คณะส ตวแพทยศาสตร คณะมน ษยศาสตร ฯ คณะท นตแพทยศาสตร คณะศ กษาศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะสถาป ตยกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ศ นย บร การว ชาการ คณะเทคน คการแพทย คณะเทคโนโลย ว ทยาเขตหนองคาย สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร รวม รวม

22 ผลการด าเน นโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ของมหาว ทยาล ยขอนแก น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (รอบ 9 เด อน) ภายใต การด าเน นงานและประสานงานโดยศ นย บร การว ชาการ สามารถแบ งตาม ภารก จการให บร การว ชาการแก ส งคมเป น 3 ประเภทได แก ประเภทท 1 : การให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อการใช ประโยชน เช งสาธารณะ ประเภทท 2 : การให บร การว ชาการแบบไม แสวงหาก าไร และประเภท ท 3 : การให บร การว ชาการแบบสร างรายได รายละเอ ยดด งแผนภ ม ท 1 ศ นย บร กำรว ชำกำร กำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม 12 ประเภทท 1 : กำรให บร กำรว ชำกำรแก ส งคมเพ อกำรใช ประโยชน เช งสำธำรณะ งบประมาณ 4,798,060 บาท จานวน 47 โครงการ ประเภทท 2 : กำรให บร กำรว ชำกำร แบบไม แสวงหำกำไร งบประมาณ 312, บาท จานวน 1 โครงการ ช ดท 1 โครงการ ถ ายทอด เทคโนโลย จาก ผลงานว จ ย จาก มหาว ทยาล ย ขอนแก น ช ดท 2 โครงการ ช มชน ต นแบบ เศรษฐก จ พอเพ ยง ช ดท 3 โครงการความ ร วมม อทาง ว ชาการก บ ประเทศอน ภ ม ภาคล มน า โขง ช ดท 4 โครงการอ น เน องมาจาก พระราชดาร ประเภทท 3 : กำรให บร กำรว ชำกำร แบบสร ำงรำยได งบประมาณ 7,388,377 บาท จานวน 34 โครงการ จานวน 198 โครงการ จานวน 19 โครงการ จานวน 8 โครงการ จานวน 1 โครงการ ช ดท 1 การเสร มสร าง ประส ทธ ภาพการทางาน ก บหน วยงานภายนอก จานวน 17 โครงการ ช ดท 2 หล กส ตรการฝ กอบรมของ ศ นย บร การว ชาการ จานวน 7 โครงการ แผนภ ม ท 1 สร ปผลโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ (รอบ 9 เด อน)

23 13 ประเภทท 1 : กำรให บร กำรว ชำกำรแก ส งคมเพ อกำรใช ประโยชน เช งสำธำรณะ 1. จำนวนโครงกำรท แล วเสร จ จากแผนการด าเน นโครงการบร การว ชาการแก ส งคม มหาว ทยาล ยขอนแก น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเภทท 1 : การให บร การว ชาการแก ส งคมเพ อการใช ประโยชน เช งสาธารณะ (รอบ 9 เด อน) สามารถด าเน นโครงการได ตรงตามแผนการด าเน นโครงการท งส นจ านวน 47 โครงการ ค ดเป นร อย ละ 100 ซ งแบ งตามช ดโครงการได ด งน ช ดโครงการท 1 โครงการถ ายทอดเทคโนโลย จากผลงานว จ ยฯ จานวน 19 โครงการ ช ดโครงการท 2 โครงการช มชนต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง จานวน 19 โครงการ ช ดโครงการท 3 โครงการความร วมม อทางว ชาการฯ จานวน 8 โครงการ ช ดโครงการท 4 โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร จานวน 1 โครงการ โครงกำร (100%) 19 โครงกำร (100%) 8 โครงกำร (100%) ช ดท 1 ช ดท 2 ช ดท 3 ช ดท 4 1 โครงกำร (100%) แผนภ ม ท 2 แสดงจานวนโครงการท แล วเสร จตามแผนการดาเน นโครงการประเภทท 1 : การให บร การว ชาการ แก ส งคมเพ อการใช ประโยชน เช งสาธารณะ (รอบ 9 เด อน)

24 2. งบประมำณ มหาว ทยาล ยขอนแก นได จ ดสรรงบประมาณ หมวดเง นงบประมาณแผ นด นโครงการบร การ ว ชาการแก ส งคม เป นเง นท งส น 16,843,800 บาท (ส บหกล านแปดแสนส หม นสามพ นแปดร อยบาทถ วน) และม การใช จ ายงบประมาณตามแผนการด าเน นงานโครงการในไตรมาสท 3 ไปแล วท งส น 4,798,060 บาท (ส ล านเจ ดแสนเก าหม นแปดพ นหกส บบาทถ วน) ค ดเป นร อยละ 100 ซ งแบ งเป น 4 ช ดโครงการรายละเอ ยด ด งตาราง ตำรำงท 3 แสดงงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและใช จ ายจร งของโครงการประเภทท 1 : การให บร การว ชาการ แก ส งคมเพ อการใช ประโยชน เช งสาธารณะ (รอบ 9 เด อน) ช ดท ช อช ดโครงกำร ได ร บจ ดสรร (ไตรมาส 3) งบประมำณ ใช จ ายจร ง (บาท) ค ดเป นร อยละ 1 โครงการถ ายทอดเทคโนโลย จากผลงานว จ ย มหาว ทยาล ยขอนแก นส ช มชน 2,656,489 2,656, โครงการช มชนต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง 1,409,596 1,409, โครงการความร วมม อทางว ชาการก บ ประเทศอน ภ ม ภาคล มน าโขง 650, , โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร 81,000 81, รวม 4,798,060 4,798, **หมำยเหต ต วเลขการเบ กจ ายงบประมาณได มาจากการรายงานผลความก าวหน าโครงการฯ ของห วหน าโครงการ 14

25 15 3,000,000 2,656,489 บำท (100%) 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 1,409,596 บำท (100%) 650,975 บำท (100%) 81,000 บำท (100%) 0 ช ดท 1 ช ดท 2 ช ดท 3 ช ดท 4 แผนภ ม ท 3 แสดงผลงบประมาณท ใช จ ายจร งตามแผนการใช จ ายงบประมาณของโครงการประเภทท 1 : การ ให บร การว ชาการแก ส งคมเพ อการใช ประโยชน เช งสาธารณะ (รอบ 9 เด อน) 13.55% 1.68% 29.39% 55.37% ช ดท 1 ช ดท 2 ช ดท 3 ช ดท 4 แผนภ ม ท 4 แสดงการเปร ยบเท ยบงบประมาณท ใช จ ายจร งตามแผนการใช จ ายงบประมาณของโครงการ ประเภทท 1 : การให บร การว ชาการแก ส งคมเพ อการใช ประโยชน เช งสาธารณะ(รอบ 9 เด อน)

26 16 3. สร ปผลกำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม ประเภทท 1 : กำรให บร กำรว ชำกำรแก ส งคมเพ อกำรใช ประโยชน เช งสำธำรณะ (รอบ 9 เด อน) ตำรำงท 4 แสดงผลกำรด ำเน นงำนโครงกำรช ดท 1 : กำรถ ำยทอดเทคโนโลย จำกผลงำนว จ ยจำกมหำว ทยำล ยขอนแก นส ช มชน งบประมำณ 9,740,000 บำท (เก ำล ำนเจ ดแสนส หม นบำทถ วน) งบประมำณ สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง จ ดสรร จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม ก จกรรม ไตรมำส 4 เสร จส น คณะพยำบำลศำสตร (1 โครงกำร ) การอบรมผ ด แลสาหร บผ ส งอาย ท เจ บป วย 1 เร อร งท ม ภาวะพ งพาท บ าน คณะว ทยำกำรจ ดกำร (2 โครงกำร ) 2 3 การพ ฒนาผล ตภ ณฑ และกลย ทธ การตลาด สาหร บว สาหก จขนาดกลางฯ การสร างค ณค าและม ลค าเพ มของผล ตภ ณฑ ว สาหก จช มชนด วยความค ดสร างสรรค ฯ คณะท นตแพทยศำสตร (2 โครงกำร ) 100,000 ผศ.ดร.นงล กษณ เมธากาญจนศ กด 100,000 รศ.ดร.เพ ญศร เจร ญวาน ช ภำพรวม% ควำมไม พ ง ภำพรวม % 80,000 80,000 รศ.นพมาศ ส วชาต โรงเร ยนส งเสร มส ขภาพช องปาก 80,000 80,000 อ.ทพญ.อารยา ภ เศก 1, ศ นย ร กษาผ ป วยปากแหว งเพดานโหว 20,000 6,710 รศ.ทพญ.ดร.ท ศน ย ว งศร มงคล คณะส ตวแพทยศำสตร (8 โครงกำร ) 6 การให ความร และถ ายทอดเทคโนโลย ด าน ส ขภาพอาหารฯ 100, ,000 รศ.สมบ รณ แสงมณ เดช

27 17 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม งบประมำณ สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ควำมไม พ ง ห วหน ำโครงกำร/ จ ดสรร จ ำยจร ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ก จกรรม ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% ภำพรวม% คณะส ตวแพทยศำสตร (ต อ) 7 การควบค มประชากรส น ขและแมวในเขต จ งหว ดขอนแก น 70,000 ผศ.นฤพนธ คาพา 8 การด แลส ขภาพส ตว โดยการใช สม นไพร การ ใช จ ล นทร ย และการจ ดการส งแวดล อม 200,000 N/A อ.ดร.จร ร ตน เอ ยมสะอาด N/A N/A N/A N/A 9 งานโลกส ตว เล ยงอ สาน ประจาป , ,000 รศ.ส ณ ร ตน เอ ยมละม ย 3,000 3,400 N/A N/A 10 การถ ายทอดความร ด านการควบค มและ ป องก นโรค PRRS แก เกษตรกร 100,000 ผศ.สาธร พรตระก ลพ พ ฒน 11 การจ ดการด แลส ขภาพโคเน อและกระบ อ 100,000 อ.อร ญ จ นทร ล น 12 การจ ดการส ขภาพและผลผล ตฝ งโคนมเพ อ เพ มประส ทธ ภาพการผล ต 100,000 ผศ.ว รพล ทว น นท 13 การป องก นโรคส ตว ต ดต อคนจากส ตว เล ยง 50,000 รศ.ช ชาต กมลเล ศ คณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร (2 โครงกำร) ห องสม ดเคล อนท มหาว ทยาล ยขอนแก นส ช มชน การเสร มสร างท กษะแรงงานอ สานก อนการ ย ายถ นไปทางานต างประเทศ 200,000 รศ.ดร.สมาน ลอยฟ า 100, ,000 ผศ.ด ษฎ อาย ว ฒน

28 18 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม คณะเทคน คกำรแพทย (1 โครงกำร ) นว ตกรรมส ขภาวะองค รวมเพ อการส งเสร ม 16 ช มชนต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง ศ นย บร กำรว ชำกำร (3 โครงกำร ) การอานวยการและบร หารจ ดการโครงการ 17 บร การว ชาการ งบประมำณ สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ห วหน ำโครงกำร/ จ ดสรร จ ำยจร ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ก จกรรม ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% 80,000 รศ.อรวรรณ บ ราณร กษ 2,500,000 1,012, ผอ.ศ นย บร การว ชาการ 18 งานแสดงเทคโนโลย ตามว ถ ความพอเพ ยง 1,000,000 เลขาน การศ นย บร การว ชาการ 19 การเผยแพร ผลงานมหาว ทยาล ยขอนแก นส ช มชน 250,000 69,500 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ คณะว ศวกรรมศำสตร (7 โครงกำร ) 20 ค ายฤด ร อนเยาวชนว ศวกรรมคอมพ วเตอร คร งท 9 120,000 ดร.วส เชาว พานนท 21 มอด นแดงร กษ พล งงาน คร งท 1 100,000 ผศ.ดร.ส ร ว ชญ เตชะเจษฎาร งส 22 กรรมว ธ การแยกเส นใยธรรมชาต ทาง กายภาพเพ ออ ตสาหกรรมทอผ าช มชน 80,000 นางม ลล กา ถาบ ตร 23 การจ ดการน าเส ยโดยใช เทคโนโลย ส งประด ษฐ 80,000 รศ.ดร.ว นเพ ญ ว โรจนก ฎ 24 ค ายย วชนว ศวกรรม คร งท ,000 อ.ดร.ธนา ราษฎร ภ กด 25 การถ ายทอดความร การใช คอมพ วเตอร และ เทคน คการด แลร กษา 100, ,000 รศ.ว โรจน ทว ปวรเดช ควำมไม พ ง ภำพรวม%

29 19 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม งบประมำณ สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ห วหน ำโครงกำร/ จ ดสรร จ ำยจร ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ก จกรรม ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% คณะว ศวกรรมศำสตร (ต อ) 26 การปร บปร งค ณภาพกระบวนการผล ตและ ผล ตภ ณฑ ด วยการออกแบบทดลอง 100,000 ผศ.ดร.ชาญณรงค สายแก ว คณะเทคโนโลย (1 โครงกำร) 27 การบร การเทคโนโลย ไบโอคล นและป ยน า ช วภาพส ช มชนต นแบบ 150,000 รศ.ดร.ส ทธ ศ กด อ ปร วงศ คณะว ทยำศำสตร (12 โครงกำร 28 การเตร ยมส อการเร ยนการสอนสาหร บใช ใน การเร ยนการสอนทางว ทยาศาสตร 80,000 80,000 อ.ดร.ก ลยา กองเง น ห องปฏ บ ต การฟ ส กส เคล อนท ระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย คร งท 6 80,000 ผศ.ดร.เอกพรรณ สว สด ซ ต ง 30 ค ายฝ กอบรมผ นาเยาวชนอ สาน 20 จ งหว ด คร งท 26 50,000 อ.ดร.ว ชร นทร คล องด 31 ส ปดาห ว นว ทยาศาสตร แห งชาต ประจาป พ.ศ ,000 ผศ.เก ยรต แสงอร ณ 32 ห องปฏ บ ต การช วว ทยาเคล อนท ระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย 80,000 78,000 รศ.ดร.ช ต มา หาญจนวณ ช แพลงค ตอนส ตว และแมลงน า 80,000 อ.ดร.ศ จ ภรณ อธ บาย ควำมพ งไม ภำพรวม%

30 20 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม คณะว ทยำศำสตร (ต อ) 34 การวาดภาพเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน ด านว ทยาศาสตร ช วภาพ จ ดสรร งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม 80,000 ผศ.ปร ยะว ฒ ว ชรานนท สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร ภำพรวม ไตรมำส 4 เสร จส น แผน ผล % ควำมไม พ ง ภำพรวม% 35 การบาบ ดน าท งโดยใช สาหร ายขนาดเล ก 80,000 รศ.ดร.ส มนท พย บ นนาค 36 น กพฤกษศาสตร ร นเยาว คร งท 4 50,000 อ.ดร.พ มพ วด พรพงศ ร งเร อง ห องปฏ บ ต การช วว ทยาเคล อนท ระด บ ม ธยมต น สร างน กว จ ยในระด บช มชนโดยการใช โครงการว จ ยยางนาเป นต นแบบ 80,000 80,000 ผศ.ดร.ก ตต มา เมฆโกมล ,000 อ.ดร.สมพร เกษแก ว 39 ค ายเยาวชนช วว ทยา คร งท 18 80,000 80,000 อ.ดร.ป ยะร ตน อ ฐร ตน คณะสถำป ตยกรรมศำสตร (1 โครงกำร) 40 การบ รณะสถาป ตยกรรมพ นถ น 100,000 ผศ.วาร ณ หว ง คณะแพทยศำสตร (2 โครงกำร) 41 รณรงค ความร เร องโรคซ มเศร าและป องก น การฆ าต วตายสาหร บประชาชนฯ 60,000 นางน ตยา จร สแสง 42 การเพ มศ กยภาพอาจารย ในโรงเร ยนช น ม ธยมศ กษาตอนปลายในการแนะนา โรคธาล สซ เม ยฯ 100,000 รศ.พญ.อร ณ เจตศร ส ภาพ

31 21 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม คณะสำธำรณส ขศำสตร (1 โครงกำร) การพ ฒนาช มชนต นแบบด านการจ ดการ 43 ส ขภาพช มชนแบบบ รณาการ คณะศ กษำศำสตร (2 โครงกำร) พ ฒนา Soft Skills เพ อยกระด บ 44 สมรรถนะส ความเป นม ออาช พ การประย กต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อ 45 สร างทร พย ส นในอนาคตให คนยากจน คณะเกษตรศำสตร (10 โครงกำร) จ ดสรร งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ภำพรวม% ดำเน นกำร ไตรมำส 4 500,000 ผศ.พงษ เดช สารการ ดำเน นกำร เสร จส น แผน ผล ควำมไม พ ง ภำพรวม % 200,000 N/A รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ ,000 รศ.ดร.คงศ กด ธาต ทอง 46 งานว นเกษตรอ สาน ประจาป , ,000 รศ.กฤตพล สมมาตย 30,000 65, การใช ป ยทางใบในการเพ มค ณภาพและ ผลผล ตเมล ดพ นธ ผ กเพ อการส งออก การควบค มหนอนก นดอกดาวเร องโดยไม ใช สารเคม การผล ตสารสก ดสม นไพรควบค มโรคและ แมลงศ ตร พ ช 80,000 รศ.ดร.บ ญม ศ ร 80,000 รศ.ดร.น ชร ย ศ ร 50,000 50,000 รศ.ดร.พรท พย วงศ แก ว การผล ตเห ดเพ อเป นอาช พ 60,000 60,000 รศ.ดร.ว ระศ กด ศ กด ศ ร ร ตน การตรวจโรคพ ชอย างง ายและการจ ดการ โรคพ ชท ถ กต องฯ 80,000 รศ.ดร.เพชรร ตน ธรรมเบญจ- พล

32 22 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม คณะเกษตรศำสตร (ต อ) จ ดสรร งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร ภำพรวม ไตรมำส 4 เสร จส น แผน ผล % 52 แมลงในสภาพแวดล อม 50,000 50,000 ดร.อ บล ต งควาน ช เทคโนโลย การเล ยงไก พ นเม อง 80,000 รศ.ดร.เทว นทร วงษ พระล บ 54 การป องก นกาจ ดแมลงศ ตร ในบ านเร อนและ เขตช มชน 40,000 รศ.ดร.ย พา หาญบ ญทรง 55 เทคโนโลย ว สด อ มน าเพ อการทดแล งของ ยางพารา 50,000 นายธนพงศ ต ลา ว ทยำเขตหนองคำย (5 โครงกำร) ควำมไม พ ง ภำพรวม% 56 ส ปดาห ว ชาการ ป ,000 ผอ.ว ทยาเขตหนองคาย 57 ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร เคล อนท ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น 80,000 ดร.ม ลล กา จ นทร งษ 58 การเตร ยมความพร อมด านภาษาอ งกฤษแก น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น 50,000 50,000 ผศ.ดร.ร กชนก แสงภ กด จ ต การสร างช ดค ดอ เล กทรอน คส เพ อการเร ยนร ว ทยาศาสตร และพล งงานฯ 80,000 นางสาวสาเร ง ศร ภ ม ศ กด 60 การส งเสร มและพ ฒนาบรรจ ภ ณฑ เพ อ ผล ตภ ณฑ ช มชน OTOP 80,000 80,000 อ.ดร.กฤษดา ค าเจร ญ รวมท งส น 9,740,000 2,656, ,487 71,

33 23 ตำรำงท 5 แสดงผลกำรดำเน นงำนโครงกำรช ดท 2 : ช มชนต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง งบประมำณ 4,385,000 บำท (ส ล ำนสำมแสนแปดหม นห ำพ นบำทถ วน) ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม คณะพยำบำลศำสตร (1 โครงกำร ) 1 การสร างส งคมเป ยมส ขเพ อส ขภาวะของ ผ ส งอาย ในช มชนบ านโนนม วง คณะว ทยำกำรจ ดกำร (1 โครงกำร ) การเสร มสร างศ กยภาพการจ ดการท พ ก 2 ส มผ สว ฒนธรรมฯ คณะส ตวแพทยศำสตร (2 โครงกำร ) ค ายบ รณาการส ตวแพทย คร งท 8 ประจาป 3 การศ กษา 2554 การป องก นและควบค มโรคพ ษส น ขบ านใน 4 ว ดและช มชน คณะเทคน คกำรแพทย (2 โครงกำร ) ร ท นอาการปวดหล งด วยโปรแกรมการร กษา 5 ด วยภ ม ป ญญาไทยฯ ส งเสร มจ ตอาสาเพ อส ขภาพทาง 6 กายภาพบาบ ดเบ องต นแบบองค รวมใน ช มชน จ ดสรร งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ภำพรวม% ดำเน นกำร ไตรมำส 4 200,000 รศ.ดร.อ มพรพรรณ ธ ราน ตร 150,000 ผศ.ดร.ฐ รชญา มณ เนตร ดำเน นกำร เสร จส น แผน ผล ควำมไม พ ง ภำพรวม% 100, ,000 ผศ.ส รส ทธ อ วนพรมมา 1,000 1, ,000 รศ.ก ลยา เจ อจ นทร 80,000 46,715 รศ.ร งท พย พ นธ เมธาก ล , ,000 ผศ.พ สม ย มะล ลา

34 24 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม ศ นย บร กำรว ชำกำร (15 โครงกำร ) จ ดสรร งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ภำพรวม% ดำเน นกำร ไตรมำส 4 7 หาความต องการช มชน ป ,173 ผอ. ศ นย บร การว ชาการ 8 การส งเสร มและพ ฒนาศ นย การเร ยนร ด าน พล งงาน 180,000 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ดำเน นกำร เสร จส น แผน ผล 9 ก จกรรมเด นบ าน ชานเฮ อน 65,000 32, ควำมไม พ ง ภำพรวม % 10 โรงเร ยนเพ อการเกษตรย งย น 134, ,100 ห วหน ากล มภารก จบร การ ว ชาการ ก จกรรมมาเย ยมมาเย อน 100,000 N/A ห วหน ากล มภารก จ อานวยการ 12 มหาว ทยาล ยไทย ช วยภ ยน าท วม 169, , ผอ. ศ นย บร การว ชาการ 3,000 4, การด แลเด กก อนว ยเร ยนและผ ส งว ย:วางใจ 150,000 ห วหน าส วนประชาส มพ นธ 14 อบรมเช งปฏ บ ต การทาป ยช วภาพ 16,460 16,460 ห วหน ากล มภารก จบร การ ว ชาการ เทคน คการถ ายภาพและการต ดต อว ด โอฯ 20,900 20,900 ผอ. ศ นย บร การว ชาการ

35 25 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม จ ดสรร งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ภำพรวม% ดำเน นกำร ไตรมำส 4 ดำเน นกำร เสร จส น แผน ผล 16 ส งเสร มตาบลส ขภาวะนาอ อ 43,000 25,175 ผอ. ศ นย บร การว ชาการ พ พ ธภ ณฑ ช มชนนาอ อ 45,000 28, ผอ. ศ นย บร การว ชาการ บ านหล งเร ยนโนนม วง 50,000 รอง ผอ.ศ นย บร การว ชาการ 19 ส ปดาห ว ชาการ จ งหว ดชลบ ร 160,800 98,011 ผอ. ศ นย บร การว ชาการ ประช มแถลงข าวเคร อข ายบร การว ชาการฯ 43,890 28,495 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ โครงการสานฝ นส ขภาพส โรงเร ยน 200,000 รอง ผอ.ศ นย บร การว ชาการ คณะว ศวกรรมศำสตร (2 โครงกำร ) การฝ กอบรมปฏ บ ต การผล ตน าม น 22 ไบโอด เซล การสร างจ ตสาน กในการอน ร กษ ส งแวดล อม 23 ช มชนผ านแบบเร ยนท องถ นฯ คณะว ทยำศำสตร (5 โครงกำร ) 52,500 รศ.ดร.ร ชพล ส นต วรากร 80,000 ผศ.เนตรนภ ส ต นเต มทร พย 24 อ นตรายจากยาฆ าแมลงจร งหร อโกหกป ท 8 80,000 รศ.ศ กดา ดาดวง 25 ว ทยาศาสตร เพ อช มชนเพ อการพ ฒนาและ พ งพาตนเองท ย งย น 80,000 ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง 26 ค ายว ทยาศาสตร ส ญจร คร งท ,000 ผศ.ดร.ไพร ช ทาบส แพร 27 การสร างท องถ นเร ยนร ผ านปฏ บ ต การฯ 250,000 ผศ.ดร.อ จฉรา ศ ร ม งคะลา ควำมไม พ ง ภำพรวม %

36 26 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม คณะว ทยำศำสตร (ต อ) การพ ฒนาค ณภาพการผล ตอาหารทางด าน 28 จ ลช วว ทยาในช มชน คณะสถำป ตยกรรมศำสตร (1 โครงกำร ) การออกแบบเพ อเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ ช มชน 29 ต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง คณะแพทยศำสตร (2 โครงกำร ) ต นแบบในการเฝ าระว งป ญหาทางส ขภาพใน 30 ผ ใหญ ในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ การให ความร เก ยวก บโรคมะเร งชน ดต างๆ 31 และการด แลร กษาส ขภาพเพ อต านมะเร ง คณะศ กษำศำสตร (1 โครงกำร ) การผล ตส อเพ อการว จ ยในช นเร ยน 32 สาหร บคร คณะเกษตรศำสตร (6 โครงกำร ) การผล ตป ยอ นทร ย และช ดความร เกษตร 33 ผสมผสานฯ 34 การฟ นฟ ด นท ขาดความอ ดมสมบ รณ และ การผล ตป ยอ นทร ย ค ณภาพส ง จ ดสรร งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ภำพรวม% ดำเน นกำร ไตรมำส 4 80,000 อ.จ ฑาพร แสวงแก ว ดำเน นกำร เสร จส น แผน ผล ควำมไม พ ง ภำพรวม % 100, ,000 ผศ.วาร น บ ญญาพ ทธ พงศ ,000 นางศ ร พร มงคลถาวรช ย 80,000 80,000 นางพ นเพชร น อยเมล ,000 ผศ.ดร.ณ ฐพ ชญ อน นต ธ ระ- ก ล 80,000 ดร.น ส ต คาหล า 70,000 ดร.มงคล ต ะอ น

37 27 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม คณะเกษตรศำสตร (ต อ) 35 การผล ตและการขยายพ นธ ไม ผลเศรษฐก จ และยางพารา 36 การทาบ ญช ฟาร มท เหมาะสมตามแนว เศรษฐก จพอเพ ยง 37 การผล ตพ ชอาหารส ตว โดยใช น าปร มาณ น อยในฤด แล ง จ ดสรร งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ภำพรวม% ดำเน นกำร ไตรมำส 4 ดำเน นกำร เสร จส น แผน ผล ควำมไม พ ง ภำพรวม% 80,000 70, อ.ดร.พ ชร น ส งศร ,000 70, รศ.เพ ยรศ กด ภ กด ,000 รศ.ดร.ว โรจน ภ ทรจ นดา 38 เทคโนโลย การผล ตพ ชและเมล ดพ นธ 80,000 50,000 รศ.ดร.ส ช ลา เตชะวงค เสถ ยร ว ทยำเขตหนองคำย (5 โครงกำร) 39 น กพฤกษศาสตร ร นเยาว 80,000 ดร.ส รพล แสนส ข 40 ร ปแบบการพ ฒนาท กษะการเร ยนการสอน ของคร โดยใช ผ เร ยนเป นฐานฯ 50,000 นายเชวงศ กด พฤกษเทเวศ 41 ส งเสร มส ขภาพช มชนคนหนองคาย 150, ,000 นายร ฐการ บ วศร N/A N/A N/A N/A การส บสานและอน ร กษ ประเพณ ว ฒนธรรม ไทยลงแขกเก ยวข าวนานาชาต 2555 การพ ฒนาช มชนต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง ส การพ ฒนาอย างย งย นในเขต ต.เม องหม ฯ 75,000 74,600 นางสาวว ชราภรณ มาพะ เนาว 80,000 อ.ส ร กานต ส วรรณผ รวมท งส น 4,385,000 1,409, ,544 7,

38 28 ตำรำงท 6 แสดงผลกำรด ำเน นงำนโครงกำรช ดท 3 : ควำมร วมม อทำงว ชำกำรก บประเทศอน ภ ม ภำคล มนำโขง งบประมำณ 1,118,800 บำท (หน งล ำนหน งแสนหน งหม นแปดพ นแปดร อยบำทถ วน) ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม คณะว ทยำกำรจ ดกำร (3 โครงกำร ) พ ฒนาศ กยภาพผ ประกอบการว สาหก จ 1 ขนาดกลางและขนาดย อมฯ ส บสานมรดกว ฒนธรรมช มชนในอน ภ ม ภาค 2 ล มน าโขงส การท องเท ยวย งย น การพ ฒนาศ กยภาพด านการใช ภาษาจ นใน 3 งานทางด านธ รก จฯ คณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร (1 โครงกำร ) แข งข นท กษะการพ ดในท ช มชนสาหร บชาว 4 ต างประเทศ ศ นย บร กำรว ชำกำร (1 โครงกำร ) ความร วมม อทางว ชาการก บประเทศในกล ม 5 อน ภ ม ภาคล มน าโขง ความร วมม อทางว ชาการฯ เพ อสร างความ 6 ร วมม อระหว างสถาบ นในประเทศกล มล มน า โขง ความร วมม อทางว ชาการฯ เพ อพ ฒนา 7 ค ณภาพด านการศ กษาการผล ตส อการสอน ของคร -อาจารย ล มน าโขง จ ดสรร งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม 120,000 ผศ.ช นจ ตร อ งวราวงศ สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% ควำมไม พ ง ภำพรวม% 120, ,000 ดร.ดลฤท ย โกวรรธนะก ล ,000 80,000 ผศ.ดร.ฐ ต วรรณ ศร เจร ญ ,000 ผศ.ดร.มะล ว ลย บ รณพ ฒนา 106,930 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ 37,000 10,575 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ,870 70,400 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ

39 29 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม คณะสถำป ตยกรรมศำสตร (1 โครงกำร ) การสารวจร งว ดมรดกสถาป ตยกรรมพ นถ น 8 แบบ Vernadoc คณะแพทยศำสตร (2 โครงกำร ) ความร วมม อในการด แลร กษาและผ าต ด 9 ผ ป วยปากแหว งเพดานโหว ฯ การรณรงค ป องก นพยาธ ใบไม ต บ 10 ต.ท ากระเสร ม อ.น าพอง จ.ขอนแก น คณะเกษตรศำสตร (1 โครงกำร ) การว เคราะห พ นท เพ อวางแผนพ ฒนาการ 11 เกษตร ร นท 2 ว ทยำเขตหนองคำย (1 โครงกำร ) อน ร กษ ว ฒนธรรมไทยลงแขกดานา 12 นานาชาต ประจาป 2555 จ ดสรร งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% ควำมไม พ ง ภำพรวม% 100,000 90,000 อ.เขมโชต ภ ประเสร ฐ , ,000 ศ.นพ.บวรศ ลป เชาว ช น ,000 80,000 นางกาญจนศร ส งห ภ , ,000 รศ.ดร.อน นต พลธาน ,000 นางเยาวภา อร ญร ษย รวมท งส น 1,118, ,

40 30 ตำรำงท 7 แสดงผลกำรดำเน นโครงกำรช ดท 4 : โครงกำรอ นเน องมำจำกพระรำชดำร งบประมำณ 1,600,000 บำท (หน งล ำนหกแสนบำทถ วน) ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม สำน กงำนโครงกำรอ นเน องมำจำกพระรำชดำร (22 โครงกำร) จ ดสรร 1 โครงการท นตกรรมพระราชทาน 150, โครงการถ ายทอดเทคโนโลย บาบ ดน าส ย อม ผ าแบบไม ใช พล งงาน โครงการเพ มความหลากหลายของพรรณพ ช อาหารช าง ในพ นท อ ทยานแห งชาต ภ พาน มหาว ทยาล ยขอนแก น ว ทยาเขตหนองคาย โครงการอบรมคร ส งแวดล อมก บเศรษฐก จ พอเพ ยง โครงการพ ฒนาช มชนทางการเกษตรบน พ นฐานปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการทานตะว นสรรค สร างงานอาช พบน ฐานเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการสารวจและจ ดทาเส นทางศ กษา ธรรมชาต โครงการการจ ดการศ กษาเร ยนร สม นไพรใน โรงเร ยนเช งบ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการย วเกษตรเพ อการพ งตนเองส ว ถ พอเพ ยง 80,000 งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร 100,000 ว ทยาเขตหนองคาย สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% 3, ควำมไม พ ง ภำพรวม% 81,000 81,000 คณะว ทยาศาสตร ,000 คณะเกษตรศาสตร ,000 คณะเภส ชศาสตร 50 60,000 คณะว ทยาศาสตร 50 50,000 คณะเภส ชศาสตร 50 40,000 คณะเกษตรศาสตร 100

41 31 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม โครงการแลกเปล ยนเร ยนร การจ ดการศ กษา เช งบ รณาการตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการส งเสร มและสน บสน นการสร าง รายได เสร มให ก บกล มผ ส งอาย และผ พ การ จ ดสรร 20,000 50,000 งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% โครงการพ ฒนาศ กยภาพว สาหก จช มชน 66,000 คณะว ทยาการจ ดการ โครงการส งเสร มและสน บสน นการ เสร มสร างศ กยภาพกล มผ ประกอบอาช พ เสร ม โครงการการศ กษาและค นหาแนวทางการ ลดรายจ ายเพ มรายได ด วยพล งงานทางเล อก โครงการต ดตามและประเม นผลดาเน นงาน กล มอาช พ 53,000 11,000 30, โครงการสาธ ตต นแบบการเพ มผลผล ตข าว 100, โครงการพ งตนเองด วยการผล ตเมล ดพ นธ ข าว โครงการพ ฒนาต นแบบและการถ ายทอด เทคโนโลย การเกษตรท เหมาะสมและย งย น 37,500 40, โครงการคล น กเกษตร 50,000 สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร ควำมไม พ ง ภำพรวม%

42 32 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม สำน กงำนโครงกำรอ นเน องมำจำกพระรำชดำร (ต อ) โครงการบร หารจ ดการแหล งน าตาม 20 พระราชดาร โดยการการม ส วนร วมของ ช มชน โครงการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการป าไม 21 อย างย งย น จ ดสรร 50, , โครงการส งเสร มการพ งตนเองด านส ขภาพ 231,500 งบประมำณ จ ำยจร ง ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สาน กงานโครงการอ น เน องมาจากพระราชดาร สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% รวมท งส น 1,600,000 81, , ควำมไม พ ง ภำพรวม% ตำรำงท 8 แสดงกำรสร ปผลรวมกำรดำเน นงำนกำรให บร กำรว ชำกำรแก ส งคมเพ อกำรใช ประโยชน เช งสำธำรณะ จำนวน 4 ช ดโครงกำร (รอบ 9 เด อน) ช อโครงกำร/ก จกรรม จ ดสรร (ไตรมำส 3) งบประมำณ สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร จ ำยจร ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล (บำท) ไตรมำส 4 เสร จส น ควำมพ งพอใจ ในภำพรวม% ช ดท 1 : การถ ายทอดเทคโนโลย ฯ 2,656,489 2,656, ,487 71, ช ดท 2 : ช มชนต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง 1,409,596 1,409, ,544 7, ช ดท 3 : ความร วมม อทางว ชาการฯ 650, , ช ดท 4 : โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯ 81,000 81, ควำมไม พ ง ภำพรวม% รวมท งส น 4,798,060 4,798, ,645 79,

43 33 1. แผนภ ม แสดงจำนวนผ ร บบร กำร 80,000 71,123 คน 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,487 คน 7,549 คน 4,544 คน 584 คน 626 คน 30 คน 40 คน ช ดท 1 ช ดท 2 ช ดท 3 ช ดท 4 แผน ผล แผนภ ม ท 5 แสดงจานวนผ ร บบร การ 2. เปร ยบเท ยบระด บร อยละควำมพ งพอใจของผ ร บบร กำร % 83.64% 88.73% 93.00% 1.88% ช ดท 1 ช ดท 2 ช ดท 3 ช ดท 4 ควำมไม พ งพอใจ แผนภ ม ท 6 แสดงการเปร ยบเท ยบระด บร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ

44 34 ประเภทท 2 : กำรให บร กำรว ชำกำรแบบไม แสวงหำกำไร 1. จำนวนโครงกำรท แล วเสร จ โครงการบร การว ชาการแก ส งคม มหาว ทยาล ยขอนแก น ประจาป งบประมาณ พ.ศ ประเภทท 2 : การให บร การว ชาการแบบไม แสวงหาก าไร ม จ านวนโครงการท งส น 1 โครงการ ด าเน นการแล วเสร จจ านวน 1 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 ตำรำงท 9 แสดงจานวนโครงการและหน วยงานท ร วมดาเน นโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ประเภทท 2 : การให บร การว ชาการแก ส งคมตามหล กส ตรการฝ กอบรมของศ นย บร การว ชาการ (รอบ 9 เด อน) ลำด บ คณะ/หน วยงำน จำนวนโครงกำร 1 ศ นย ห วใจส ร ก ต ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 1 รวมท งส น 1 2. งบประมำณ ศ นย บร การว ชาการได ประมาณการจ ายงบประมาณในการด าเน นงานด านบร การว ชาการแก ส งคม ประเภทท 2 : การให บร การว ชาการแก ส งคมตามหล กส ตรการฝ กอบรมของศ นย บร การว ชาการ ได ร บการจ ดสรร งบประมาณจากหน วยงานภายนอกและใช จ ายงบประมาณไปแล ว เป นจานวนเง นท งส น 312, บาท

45 35 3. สร ปผลกำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม ประเภทท 2 : กำรให บร กำรว ชำกำรแบบไม แสวงหำกำไร ตำรำงท 10 แสดงผลกำรดำเน นโครงกำรประเภทท 2 : กำรให บร กำรว ชำกำรแบบไม แสวงหำกำไร (รอบ 9 เด อน) ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม ศ นย ห วใจส ร ก ตต ภำคตะว นออกเฉ ยงเหน อ แลกเปล ยนเร ยนร เพ อยกระด บค ณภาพการ 1 ปฏ บ ต งานส การเปล ยนแปลงของบ คลากร ศ นย ห วใจฯ ประจาป งบประมาณ 2555 งบประมำณ สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ห วหน ำโครงกำร/ จ ดสรร จ ำยจร ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร ก จกรรม แผน ผล ไตรมำส 3-4 เสร จส น ภำพรวม% ควำมไม พ ง ภำพรวม% 338, , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ รวมท งส น 338, ,

46 จำนวนผ ร บบร กำร 50 คน 50 คน แผน ผล แผนภ ม ท 7 แสดงจานวนผ ร บบร การ 3.2 เปร ยบเท ยบระด บร อยละควำมพ งพอใจของผ ร บบร กำรในด ำนต ำงๆ % % 81.60% 83.80% แผนภ ม ท 8 แสดงการเปร ยบเท ยบระด บร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ

47 37 ประเภทท 3 : กำรให บร กำรว ชำกำรแบบสร ำงรำยได 1. จำนวนโครงกำรท แล วเสร จ จากผลการด าเน นโครงการบร การว ชาการแก ส งคม มหาว ทยาล ยขอนแก น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเภทท 3 : การให บร การว ชาการแบบสร างรายได (รอบ 9 เด อน) แบ งการด าเน นโครงการ ออกเป น 2 ช ดโครงการ ได แก ช ดโครงกำรท 1 กำรให บร กำรว ชำกำรแก ส งคมเพ อเสร มสร ำงประส ทธ ภำพ กำรท ำงำนก บหน วยงำนภำยนอกม จ านวนโครงการท งส น 21 โครงการ ด าเน นการแล วเสร จจ านวน 17 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 ช ดโครงกำรท 2 กำรให บร กำรว ชำกำรแก ส งคมตำมหล กส ตรกำรฝ กอบรม ของศ นย บร กำรว ชำกำร ม จ านวนโครงการท งส น 13 โครงการ ด าเน นการแล วเสร จ 7 โครงการ ค ดเป น ร อยละ 100 ตำรำงท 11 แสดงจานวนโครงการและหน วยงานท ร วมดาเน นโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ประเภทท 3 : การให บร การว ชาการแบบสร างรายได ลำด บ คณะ/หน วยงำน เด อน จำนวนโครงกำร สาน กงานสรรพากรจ งหว ดหนองคาย องค กรปกครองส วนท องถ นจ งหว ดเลย สมาคมข าราชการพลเร อนแห งประเทศไทย สภาการพยาบาล องค การบร หารส วนตาบลโนนขม น จ.หนองบ วลาภ กรมส งเสร มอ ตสาหกรรมภาค สาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต 1 1 รวม งบประมำณ ศ นย บร การว ชาการได ประมาณการค าใช จ ายในการด าเน นงานด านบร การว ชาการแก ส งคม ประเภทท 3 : การให บร การว ชาการแก ส งคมแบบสร างรายได โดยแบ งออกเป น 2 ช ดโครงการ ด งน ช ดโครงกำร ท 1 กำรให บร กำรว ชำกำรแก ส งคมเพ อเสร มสร ำงประส ทธ ภำพกำรท ำงำนก บหน วยงำนภำยนอก ได ร บ

48 38 งบประมาณจากหน วยงานภายนอก เป นจ านวนเง นท งส น 18,172,000 บาท และใช จ ายงบประมาณไปแล ว ท งส น 5,223,091 บาท ค ดเป นร อยละ ส วนท เหล ออย ระหว างด าเน นการเบ กจ ายงบประมาณ ช ด โครงกำรท 2 กำรให บร กำรว ชำกำรแก ส งคมตำมหล กส ตรกำรฝ กอบรมของศ นย บร กำรว ชำกำร ได ร บ ค าลงทะเบ ยนจากผ เข าร บการฝ กอบรมเป นจ านวนเง นท งส น 3,836,100 บาท และได ใช จ ายงบประมาณท งส น ในป งบประมาณ พ.ศ (รอบ 9 เด อน) จานวน 2,115, บาท ค ดเป นร อยละ รายละเอ ยด ด งแผนภ ม ท 8 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, ,172,000 บำท 5,223,091 บำท 3,826,100 บำท 2,115, บำท ช ดท 1 ช ดท 2 งบดำเน นกำร ใช จ ำยจร ง แผนภ ม ท 9 แสดงงบประมาณการค าใช จ าย และใช จ ายจร ง โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ประเภทท 3 : การให บร การว ชาการแบบสร างรายได (รอบ 9 เด อน)

49 39 3. สร ปผลกำรต ดตำมและประเม นผลโครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม ประเภทท 3 : กำรให บร กำรว ชำกำรแบบสร ำงรำยได ตำรำงท 12 แสดงผลกำรดำเน นโครงกำร : กำรให บร กำรว ชำกำรแก ส งคมเพ อเสร มสร ำงประส ทธ ภำพกำรทำงำนก บหน วยงำนภำยนอก (รอบ 9 เด อน) ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม งบประมำณ สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ควำมไม พ ง ห วหน ำโครงกำร/ งบดำเน น ดำเน นกำร ดำเน นกำร จ ำยจร ง ก จกรรม แผน ผล กำร ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% ภำพรวม% สำน กงำนสรรพำกร จ งหว ดหนองคำย 1 กลย ทธ การสร างและพ ฒนาบ คคลของ สาน กงานสรรพากรพ นท จ งหว ดหนองคาย 200, ,000 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ องค กรปกครองส วนท องถ น จ งหว ดเลย อบรมส มมนาการเพ มประส ทธ ภาพสมาช ก 2 สภาท องถ น จ งหว ดเลย ประจาป , , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ร นท 1 3 อบรมส มมนาการเพ มประส ทธ ภาพสมาช ก สภาท องถ น จ งหว ดเลย ประจาป , ,426 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ร นท 2 4 อบรมส มมนาการเพ มประส ทธ ภาพสมาช ก สภาท องถ น จ งหว ดเลย ประจาป , , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ร นท 3 5 อบรมส มมนาการเพ มประส ทธ ภาพสมาช ก สภาท องถ น จ งหว ดเลย ประจาป 2555 ร นท 4 810, , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ อบรมส มมนาการเพ มประส ทธ ภาพสมาช ก สภาท องถ น จ งหว ดเลย ประจาป 2555 ร นท 5 576, , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ

50 40 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม อบรมส มมนาการเพ มประส ทธ ภาพสมาช ก 7 สภาท องถ น จ งหว ดเลย ประจาป 2555 ร นท 6 อบรมส มมนาการเพ มประส ทธ ภาพสมาช ก 8 สภาท องถ น จ งหว ดเลย ประจาป 2555 (Phase 2) สมำคมข ำรำชกำรพลเร อนแห งประเทศไทย ย ทธศาสตร การทางานท ม ประส ทธ ภาพ 9 ร นท 42 ย ทธศาสตร การทางานท ม ประส ทธ ภาพ 10 ร นท 43 ย ทธศาสตร การพ ฒนาท มงานอย างม 11 ความส ข โครงการเสร มสร างประส ทธ ภาพและพ ฒนา 12 ค ณภาพช ว ตข าราชการจ งหว ดชายแดนใต ร นท 1/2555 โครงการเสร มสร างประส ทธ ภาพและพ ฒนา 13 ค ณภาพช ว ตข าราชการจ งหว ดชายแดนใต ร นท 2/2555 โครงการเสร มสร างประส ทธ ภาพและพ ฒนา 14 ค ณภาพช ว ตข าราชการจ งหว ดชายแดนใต ร นท 3/2555 งบประมำณ งบดำเน น จ ำยจร ง กำร ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% ควำมไม พ ง ภำพรวม% 798, , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ,000 N/A ผอ.ศ นย บร การว ชาการ , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ , ,600 1,454, , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ,454, , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ,454, , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ

51 41 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม โครงการเสร มสร างประส ทธ ภาพและพ ฒนา 15 ค ณภาพช ว ตข าราชการจ งหว ดชายแดนใต ร นท 4/2555 โครงการเสร มสร างประส ทธ ภาพและพ ฒนา 16 ค ณภาพช ว ตข าราชการจ งหว ดชายแดนใต ร นท 5/2555 โครงการเสร มสร างประส ทธ ภาพและพ ฒนา 17 ค ณภาพช ว ตข าราชการจ งหว ดชายแดนใต ร นท 6/2555 โครงการเสร มสร างประส ทธ ภาพและพ ฒนา 18 ค ณภาพช ว ตข าราชการจ งหว ดชายแดนใต ร นท 7/2555 องค กำรบร หำรส วนตำบลโนนขม น งบประมำณ งบดำเน น จ ำยจร ง กำร ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ควำมพ ง ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ไตรมำส 4 เสร จส น ภำพรวม% ควำมไม พ ง ภำพรวม% 1,454, , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ,454,200 N/A ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ,454,200 N/A ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ,454,200 N/A ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) โนนขม น 300, ,905 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ กรมส งเสร มอ ตสำหกรรมภำค 5 20 โครงการเสร มสร างผ ประกอบการใหม ,000 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ สำน กงำนหล กประก นส ขภำพแห งชำต เภส ชกรปฐมภ ม ในเขตร อยแก นสารส นธ 21 ร นท 1 750,000 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ รวมท งส น 18,172,000 5,223, ,670 1,

52 42 ตำรำงท 13 แสดงผลกำรดำเน นโครงกำร : กำรให บร กำรว ชำกำรแก ส งคมตำมหล กส ตรกำรฝ กอบรมของศ นย บร กำรว ชำกำร (รอบ 9 เด อน) ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม มาตรฐานค ณภาพการบ นท กทางการ 1 พยาบาล ร นท 1 มาตรฐานค ณภาพการบ นท กทางการ 2 พยาบาล ร นท 2 Risk Management : การบร หารความเส ยง 3 ในการปฏ บ ต การพยาบาลข นว ชาช พ ร นท 15 การพยาบาลในภาวะว กฤตและฉ กเฉ น สาหร บผ ป วยเร อร ง เบาหวาน/ความด น 4 โลห ตส ง/ไตวาย/โรคห วใจและหลอดเล อด ร นท 2 Risk Management : การบร หารความเส ยง 5 ในการปฏ บ ต การพยาบาลข นว ชาช พ (โรงพยาบาลกร งเทพ-ระยอง) ปฐมน เทศคร ผ ด แลเด ก ประจาป ร นท 1 ** หมายเหต N/A อย ระหว างการเบ กจ ายงบประมาณ งบประมำณ ค ำ จ ำยจร ง ลงทะเบ ยน ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ไตรมำส 4 เสร จส น ควำมพ งพอใจ ในภำพรวม% ควำมไม พ ง ภำพรวม% 201, ,236 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ , , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ , , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ , , ผอ.ศ นย บร การว ชาการ ,600 N/A ผอ.ศ นย บร การว ชาการ , ,286 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ N/A N/A

53 43 ลำด บ ช อโครงกำร/ก จกรรม 7 ปฐมน เทศคร ผ ด แลเด ก ประจาป 2555 ร นท 2 งบประมำณ ค ำ จ ำยจร ง ลงทะเบ ยน ห วหน ำโครงกำร/ ก จกรรม สถำนภำพกำรดำเน นงำน จำนวนผ ร บบร กำร ดำเน นกำร ดำเน นกำร แผน ผล ไตรมำส 4 เสร จส น ควำมพ งพอใจ ในภำพรวม% ควำมไม พ ง ภำพรวม% 480, ,448 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ กลย ทธ การน เทศทางการพยาบาล ร นท 7 269,000 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ 9 กลย ทธ การน เทศทางการพยาบาล ร นท 8 267,000 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ Risk Management : การบร หารความ เส ยงในการปฏ บ ต การพยาบาลข นว ชาช พ ร นท 16 Risk Management : การบร หารความ เส ยงในการปฏ บ ต การพยาบาลข นว ชาช พ ร นท 17 มาตรฐานค ณภาพการบ นท กทางการ พยาบาล ร นท 3 มาตรฐานค ณภาพการบ นท กทางการ พยาบาล ร นท 4 233,000 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ 231,000 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ 255,000 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ 257,000 ผอ.ศ นย บร การว ชาการ รวมท งส น 3,836,100 2,115,

54 จำนวนผ ร บบร กำร คน 1678 คน คน 663 คน แผน ผล ช ดท 1 ช ดท 2 แผนภ ม ท 10 แสดงจานวนผ ร บบร การ 3.2 เปร ยบเท ยบระด บร อยละควำมพ งพอใจของผ ร บบร กำร % 91.06% 92.00% 93.66% 94.20% 87.68% 93.60% 88.35% 12.59% 17.23% ช ดท 1 ช ดท 2 แผนภ ม ท 11 แสดงการเปร ยบเท ยบระด บร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ

55 45 โครงกำรบร กำรว ชำกำรแก ส งคม ป งบประมำณ พ.ศ ดำเน นกำรครอบคล มพ นท ประเทศไทย ด งต อไปน

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร Thai Traditional Medicine College Rajamangala University Of Technology Thanyaburi งานแผนงานงบประมาณและประเม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ คำนำ การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได กำหนดเป าหมายไว ค อ คนไทย ได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ และร ฐบาลได ม งหว งให กศน.ตำบล เป นกลไกในการสร างโอกาส ทางการเร ยนร ตลอดช ว ตแก ประชาชน

More information

แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป งบประมาณ ๒๕๕๔

แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป งบประมาณ ๒๕๕๔ แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ ผ จ ดพ มพ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม พ มพ คร งท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ ๓,๐๐๐ เล ม ท ปร กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2557 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2557 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2 คำนำ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พศ2550 มาตรา 76 ได ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น เพ อแสดงมาตรการและรายละเอ ยดของ แนวทางในการปฏ บ ต ราชการในแต ละป ของการบร

More information