ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

Size: px
Start display at page:

Download "ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ การ

2 บทสร ป โครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชน ระนองม ว ตถ ประสงค (1) เพ อสร างความตระหน กในความส าค ญของการจ ดการความร ให แก บ คลากรของ ว ทยาล ยช มชนระนอง (2) เพ อให บ คลากรของว ทยาล ยช มชนระนองม ส วนร วมในการด าเน นงานด านการ จ ดการความร เน องจากเก ดแรงจ งใจท จะช วยปฏ บ ต งานเพ อให เก ดความส าเร จตามเป าหมายของก จกรรมตาม แผนการจ ดการความร ประจ าป 2554 (3)เพ อเป นแนวทางท จะพ ฒนาไปส องค การแห งการเร ยนร (Learning Organization) โครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชน ระนอง ม ระยะเวลาด าเน นการ ในเด อน ม ถ นายน 2554 ณ ว ทยาล ยช มชนระนอง ม ข นตอนการด าเน นงาน แบ งเป น 3 ก จกรรม ค อ ก จกรรมก อนด าเน นงาน ได แก การเสนอโครงการและวางแผนการด าเน นงาน ก จกรรมระหว างการดาเน นงาน และก จกรรมหล งการดาเน นงาน ค อ การสร ปผลการดาเน นงานของโครงการ กล มนโยบายและแผน ส งหาคม 2554

3 รายงานผลการดาเน นงาน โครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ความเป นมาของโครงการ ในย คของข อม ลข าวสารในป จจ บ น องค กรท ม ข อม ลท ถ กต อง และสามารถน ามาใช ได อย าง รวดเร วจะเป นองค กรท ความสามารถในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ความได เปร ยบองค กร อ นๆท ไม อาจนาข อม ล ข าวสารและความร ท ครอบครองอย มาใช ประโยชน ได อย างเต มท องค กรต างๆท งภาคร ฐ และเอกชนต างตระหน กถ งความส าค ญของการบร หารข อม ลท ม อย ให เก ดประโยชน อย างเต มท ต อองค กร ใน หน วยงานราชการ การจ ดการความร ในองค กรจ ดได ว าเป นเคร องม อด านการพ ฒนาองค กรท ส าค ญท ก.พ.ร. สน บสน นและส งเสร มให หน วยงานราชการต างๆน ามาใช ในการบร หารจ ดการความร และข อม ลในหน วยงาน อย างม ประส ทธ ภาพ และเพ อการพ ฒนาไปส การเป นองค กรแห งการแห งความเป นเล ศ หน วยงานหลายๆหน วย ได ให ความส าค ญในการจ ดต งท มจ ดการความร ในองค กรเพ อให การจ ดการความร ในหน วยงานตนเองเป นไป อย างม ระบบและเก อหน นการปฏ บ ต ราชการตามแผนย ทธศาสตร แต ก ย งประสบป ญหาในการแปลงทฤษฎ ด านการจ ดการความร ไปส แนวทางการปฏ บ ต ด านการจ ดการความร อย างม ประส ทธ ภาพ ส าหร บป งบประมาณ พ.ศ ว ทยาล ยช มชนระนองได ม การทบทวนและปร บปร งแก ไข นโยบายด านการจ ดการความร เพ อให สอดคล องก บกระบวนการบร หารการจ ดการภาคร ฐ (Public Management Quality Award: PMQA) ในหมวดท เก ยวข อง (หมวด 4: การว ด การว เคราะห และการ จ ดการความร ) ซ งเป นประเด นประเม นผลตามต วช ว ด ก.พ.ร. (ในม ต การพ ฒนาองค กร) และได จ ดท าประกาศ นโยบายด านการจ ดการความร และแผนการจ ดการความร ประจ าป 2554 ซ งสน บสน นการด าเน นงานในท ก ประเด นย ทธศาสตร โดยนโยบายและแผนการจ ดการความร ด งกล าวส งเสร มให บ คลากรเข าถ งแหล งความร ซ ง นอกจากจะได จากการรวบรวมและถ ายทอดความร จากบ คลากรแล ว ย งค าน งถ งความต องการและความ คาดหว งของผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ยและองค กรอ นๆ รวมท ง ให ม การแสวงหาและแลกเปล ยนว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศระหว างหน วยงาน ตลอดจนให บ คลากรม การแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ท งน เพ อพ ฒนางานให ม ประส ทธ ภาพย งๆ ข นไป ในการน ว ทยาล ยช มชนได กาหนดจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การภายใต แผนการจ ดการความร โดย เช ญว ทยากรภายนอกมาบรรยายให ความร และถ ายทอดประสบการณ ด านการจ ดการความร ให แก บ คลากร ท งน เพ อให บ คลากรท กระด บได ร บความร ความเข าใจท ถ กต องช ดเจนและเป นก าล งส าค ญในการน าข อม ลไป

4 เผยแพร ประชาส มพ นธ และช กชวนบ คลากรในหน วยงานต างๆ ในส งก ดกรมให เข ามาม ส วนร วมในก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร องค ความร ต างๆ และร วมม อร วมใจก นปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป 2554 ให สาเร จล ล วงไปด วยด 2. ว ตถ ประสงค ระนอง 1.เพ อสร างความตระหน กในความสาค ญของการจ ดการความร ให แก บ คลากรของว ทยาล ยช มชน 2.เพ อให บ คลากรของว ทยาล ยช มชนระนองม ส วนร วมในการด าเน นงานด านการจ ดการความร เน องจากเก ดแรงจ งใจท จะช วยปฏ บ ต งานเพ อให เก ดความสาเร จตามเป าหมายของก จกรรมตามแผนการจ ดการ ความร ประจาป เพ อเป นแนวทางท จะพ ฒนาไปส องค การแห งการเร ยนร (Leaning Organization) 3. ขอบเขตของโครงการ 1. ต วช ว ดและค าเป าหมาย ต วช ว ด ค าเป าหมาย บ คลากรท เก ยวข องก บการจ ดการความร ประกอบด วย ผ บร หาร/ข าราชการคร และ บ คลากรว ทยาล ยช มชนระนอง จานวน 30 คน บ คลากรท เข าร วมโครงการม ความร ความเข าใจในการจ ดการความร ร อยละ สถานท ดาเน นงาน - ว ทยาล ยช มชนระนอง 3. ระยะเวลาดาเน นการ เด อน ม ถ นายน ข นตอนการดาเน นงาน ก จกรรมท 1 เสนอโครงการและวางแผนการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นงาน 1. เข ยนโครงการและเสนอโครงการ 2. แต งต งคาส ง/ประช มคณะทางาน ก จกรรมท 2 การดาเน นงาน ว ธ ดาเน นงาน

5 1. จ ดเตร ยมข อม ลการท ใช ในการจ ดการความร การจ ดทาแผนจ ดการความร ว ทยาล ยช มชน ระนอง 2. เก บรวมรวมข อม ลผล ก จกรรมท 3 สร ปผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นงาน 1. สร ปผลการประช มพ ฒนาแผนปฏ บ ต การฯ 2. จ ดทาเอกสาร / ร ปเล ม รายงานต อผ บร หาร 5. ผลการดาเน นงาน 5.1 ต วช ว ดและค าเป าหมาย ต วช ว ดเช งปร มาณ ม แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง และได ข อม ลในการ จ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ยช มชนจานวน 2 องค ความร ต วช ว ดเช งค ณภาพ ว ทยาล ยช มชนระนองได ให บ คลากรม ส วนร วมในการด าเน นงานด านการ จ ดการความร เน องจากเก ดแรงจ งใจท จะช วยปฏ บ ต งานเพ อให เก ดความส าเร จตามเป าหมายของก จกรรมตาม แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณภาพรวมท ใช ตลอดโครงการ ใช เง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ 2554 งบประมาณจานวน 25,000 บาท (สองหม นห าพ นบาทถ วน)รายละเอ ยดม ด งน 1. ค าตอบแทนว ทยากร(1,200x2ชม.x1คน) เป นเง น 2,400 บาท 2. ค าว สด และอ ปกรณ ในการดาเน นงาน เป นเง น 9,000 บาท 3. ค าเอกสารและส งต พ มพ เป นเง น 8,200 บาท 4. ค าอาหารว างและเคร องด ม(30บาทX35คนx2ม อ) เป นเง น 2,100 บาท 5. ค าอาหาร (80บาทx35คนx1ม อ) เป นเง น 2,800 บาท 6. ค าล างอ ดร ป เป นเง น 500 บาท หมายเหต ถ วเฉล ยจ ายท กรายการ

6 6. สร ปผลและข อเสนอแนะ การประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ สร ปได ด งน ผลการประเม นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจในการจ ดการความร ว ทยาล ย ช มชนระนอง ได นาเสนอผลการประเม นออกเป น 3 ตอน ด งน ตอนท 1 ข อม ลท วไป ตอนท 2 ความพ งพอใจในด านการจ ดการต างๆของโครงการ ตอนท 3 ข อเสนอแนะ การว เคราะห ข อม ลโดยใช สถ ต พ นฐาน ค อ ค าความถ ร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 2.1 ข อม ลท วไป โครงการพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมฯ ก าหนดเป าหมายผ เข าร วมโครงการ 25 คน ผ ตอบแบบ ประเม นและส งค นแบบประเม นจานวน 17 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 1 จานวนและร อยละเพศของผ เข าร วมโครงการ เพศ จานวน (คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม จากตารางท 1 พบว า ผ เข าร วมโครงการส วนใหญ เป นเพศชาย จานวน 9 คน ค ดเป นร อยละ เพศหญ ง จานวน 8 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 2 จานวนและร อยละของผ เข าร วมโครงการ อาช พ จานวน (คน) ร อยละ ข าราชการคร พน กงานราชการ รวม จากตารางท 2 พบว า ผ เข าร วมโครงการส วนใหญ เป นข าราชการคร จ านวน 8 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป นพน กงานราชการ จานวน 9 คน ค ดเป นร อยละ ความพ งพอใจท ม ต อการจ ดการต างๆของโครงการ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการท ม ต อการจ ดการต างๆของโครงการพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมฯ ว เคราะห ค าเฉล ย( x ) และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยม รายการแบบประเม น ด งน

7 ตารางท 3 ความพ งพอใจของโครงการพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมฯ โดยภาพรวม รายการ x S.D. ระด บ ความพ งพอใจ กระบวนการและข นตอนการจ ดก จกรรม/โครงการ 1. ความสอดคล องของเน อหาสาระก บว ตถ ประสงค ของการ จ ดก จกรรม/โครงการ มาก 2. ระยะเวลาท ใช ในการจ ดก จกรรม/โครงการม ความ เหมาะสม 3.71** 0.47 มาก 3. การประชาส มพ นธ และการต ดต อประสานงาน มาก 4. เอกสารประกอบก จกรรม/โครงการม ความเหมาะสม มาก ผ ให บร การ 5. ม มน ษยส มพ นธ และจ ตบร การ มาก 6. ให คาแนะนา และตอบข อซ กถามอย างช ดเจน มาก 7. การอานวยความสะดวกให ผ เข าร วมก จกรรม/โครงการ มากท ส ด ส งอานวยความสะดวก 8. สภาพแวดล อมและสถานท ให บร การม ความเหมาะสม 4.94* 0.24 มากท ส ด 9. อาหารว างและอาหารกลางว น มากท ส ด 10. ม อ ปกรณ และเคร องม อท ท นสม ยในการให บร การ มากท ส ด ค ณภาพการให บร การ 11. การจ ดก จกรรม/โครงการม ประโยชน และตรงก บความ ต องการ มาก 12. ความค มค าของการเข าร วมก จกรรม/โครงการ มาก 13. สามารถนาความร ท ได ร บนาไปส การปฏ บ ต มาก ความค ดเห นเก ยวก บว ทยากร 14. ว ทยากรม ความรอบร ในเร องท บรรยายเป นอย างด มาก 15. ว ทยากรม ความสามารถในการถ ายทอดความร ให ผ ฟ ง เข าใจ มาก ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรม โดยรวม มาก * หมายถ ง ความพ งพอใจมากท ส ด ** หมายถ ง ความพ งพอใจน อยท ส ด จากตารางท 3 พบว า ผ เข าร วมโครงการพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมฯ โดยภาพรวม ม ความพ งพอใจต อการจ ด โครงการอย ในระด บมาก ( x =4.18, S.D. = 0.54) และผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจมากท ส ดในห วข อ

8 เก ยวก บ ส งอานวยความสะดวก เร อง สภาพแวดล อมและสถานท ให บร การม ความเหมาะสม อย ในระด บ ความพ งพอใจมากท ส ด ( x =4.93, S.D. = 0.25) และผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจม ความพ งพอใจน อย ท ส ดในห วข อเก ยวก บ กระบวนการและข นตอนการจ ดก จกรรม/โครงการ เร อง ระยะเวลาท ใช ในการจ ด ก จกรรม/โครงการม ความเหมาะสม อย ในระด บ ความพ งพอใจมาก ( x =3.71, S.D. = 0.47) เกณฑ การประเม นความพ งพอใจ คะแนนเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจในระด บมากท ส ด คะแนนเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจในระด บมาก คะแนนเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจในระด บปานกลาง คะแนนเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจใน ระด บน อย คะแนนเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจในระด บน อยท ส ด

9 ภาคผนวก

10 กล าวรายงานโดย ห วหน ากล มนโยบายและแผน และกล าวเป ดโดยผ อานวยการว ทยาล ยช มชนระนอง บรรยายเร องการจ ดการความร โดยว ทยากรพ เศษ นายป ญญา แกล วกล า บรรยายแลกเปล ยนเร ยนร 2 เร อง 1.ระบบการจ ดซ อจ ดจ างตามระเบ ยบพ สด 2.ระบบการเบ กจ ายตามระเบ ยบการเง น

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

สร ปผลการดาเน นโครงการ

สร ปผลการดาเน นโครงการ สร ปผลการดาเน นโครงการ พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาและศ กษาด งานนอกสถานท ว ทยาล ยช มชนพ จ ตร ระหว างว นท 4 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมทร พย ไพรว ลย แกรนด โฮเต ล แอนด ร สอร ท จ งหว ดพ ษณ โลก คานา รายงานผลการด

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๒๕ ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๗ ณ ตะบ นบานร สอร ท อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม แบบรายงานผลการดาเน นงาน โครงการส มมนาคณะกรรมการบร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information