การใช โปรแกรม Microsoft Excel

Size: px
Start display at page:

Download "การใช โปรแกรม Microsoft Excel"

Transcription

1 การใช โปรแกรม Microsoft Excel By Varasaya Workbooks and worksheets ไฟล เอกสารช อ Book1 ปรากฎท แถบบนของหน าต าง จนกระท ง save เอกสารด วยช อใหม ท ต งข น ช อช ทเอกสารปรากฎท บรท ดล างส ดของหน าต าง สามารถเปล ยแปลงได ตามต องการ 1

2 Columns, rows, and cells Columns หร อ หล ก จากบรรท ดบนลงล างในแนวด ง โดยแต ละ column ม ช อเร ยงตาม ต วอ กษรอย ท บรรท ดบนส ด Rows หร อ แถว จากบรรท ดบนลงล างในแนวระนาบ โดยแต ละ row ม ช อเร ยงตามต วเลขอย ท แถวแรกส ด ต งแต 1 ถ ง 1,048,576. Active cell Column C ม ส ส ม highlighted. Row 5 ม ส ม highlighted. กรณ น ค อการคล กเล อก Cell ท ต าแหน ง C5 2

3 Typing Enter dates & times หมายเหต ถ าต องการพ มพ เวลา ให พ มพ ต วเลข แล วตามด วย a หร อ p เช น 9:00 p. ถ าพ มพ เฉพาะต วเลขโปรแกรม Excel จะค ดว าเป นเวลาท อย ในช วงเช า (AM) 3

4 Enter numbers หมายเหต ถ าต องการพ มพ ต วเลขท ม สก ลอย เง นด วย ให พ มพ ส ญญล กษณ dollar sign ($), แล วตามด วยค าท ต องการ Edit data 4

5 Edit data คล ก 2 คร งบร เวณช องท ต องการท ต องการแก ไขข อม ล หร อหล งจากท คล กเล อกเซลล แล วแก ไขข อม ลท ช อง Formula Bar. หล งจากคล ก 2 คร งบร เวณช องท ต องการท ต องการแก ไขข อม ล ท ม มซ ายล างจะแสดง ค าส ง Edit ท status bar Remove data formatting ค าต วเลขท ม ร ปแบบเป นต วหนาและส แดง เม อลบค าท ช องด งกล าวท ง เม อใส ค าต วเลขใหม อ กคร ง ย งคงม ร ปแบบเป นต วหนาและส แดง 5

6 Remove data formatting คล กท cell ท ต องการ จากน นคล กเล อกท Home tab ท Editing group คล กท ล กศร เล อก Clear Formats คล กClear Formats เพ อเอาร ปแบบท ต งไว ออก ถ าคล ก Clear All จะเป นการลบท งข อม ลและร ปแบบในเวลาด ยวก น Insert single column คล กท cell ท ต องการเพ ม column ทางด านขวา ท Home tab บร เวณ Cells group คล กท ป มล กศรของป ม Insert เล อก Insert Sheet column 6

7 Equal sign (=) พ มพ ส ตรท cell C6 ส ตรค ารวณในโปรแกรม Excel จะเร มต นด วยเคร องหมาย = ด งน : = คล กป ม ENTER เพ อแสดงผลของการใส ค าส ตร Equal sign (=) ถ าสงส ยว าท มาของข อม ลน มาจากไหน ให คล กท Cell ท ต องการ และด ท ช อง formula bar จะแสดงท มาของการค านวณข อม ล 7

8 Math operators Math operators Add (+) =10+5 Subtract (-) =10-5 Multiply (*) =10*5 Divide (/) =10/5 Total value ท Home tab คล กป ม Sum ท บร เวณ Editing group. จะม เส นประ ล อมรอบบร เวณท ใช ในการค านวณ และจะปรากฎค าส ตรท ช อง คล กท ป ม ENTER จะปรากฎผลล พธ ท ช อง B7: คล กท B7 จะปรากฎส ตร =SUM(B3:B6) ท formula bar 8

9 Copy a formula คล กเล อกท Cell เม อเม าส เปล นเป นด งร ป แล วลากไปทางขวาจาก cell B7 ไปถ ง cell C7 เม อปล อยม อ ท เด อน February จะได ผล พธ เป น ท cell C7 จะม ป ม Auto Fill Options ปรากฎข น เพ อให สามารถเปล ยนแปลงร ปแบบได ใน (กรณ น ไม ต องแก ไขร ปแบบ) Cell references Cell references Refer to values in A10 the cell in column A and row 10 A10,A20 cell A10 and cell A20 A10:A20 the range of cells in column A and rows 10 through 20 B15:E15 the range of cells in row 15 and columns B through E A10:E20 the range of cells in columns A through E and rows 10 through 20 9

10 Reference types Relative references จะเปล ยนตามเม อค ดลอกส ตรไปท column หร อ row อ นๆ เม อค ดลอกส ตร =C4*$D$9 ด งร ป จะห นว า ค า C4 เปล ยนเป น C5 และ C6. Reference types ค า Absolute references ท ถ กก าหนดไว จะไม เปล ยนตาม เม อค ดลอกส ตร ค า Absolute references ก าหนดโดยใส เคร องหมาย dollar signs ($) เช น: $D$9 ด งภาพส ตร =C4*$D$9 ถ กค ดลอกลงมาตามแถว ย งคงเป นค า $D$9 ด งเด ม 10

11 Absolute cell reference ใน cell D4 พ มพ =C4* (ค า relative cell reference จะเปล ยน เม อ copy ในแต ละ row ใส เคร องหมาย dollar sign ($) และ D เพ อท าให เป นค า absolute reference ท column D และ $ เพ อท าให เป นค า absolute reference ท row 9 ส ตรท ได จะเป นการค านวณระหว าง C4 ค ณ ก บค าท อย ใน cell D9. Absolute cell reference ท Cell D9 ม ค า 0.07 (ลดราคา 7 %) 11

12 Formulas Function AVERAGE MAX MIN Calculates an average the largest number the smallest number Average คล กท cell D7 จากน น ท Home tab บร เวณ Editing group คล กท ล กศรของป ม Sum เล อกค าส ง Average คล กท ป ม ENTER เพ อแสดงผลล พธ ท cell D7 12

13 Max คล กท cell F7 จากน น ท Home tab บร เวณ Editing group คล กท ล กศรของป ม Sum คล กเล อกค าส ง Max คล กป ม ENTER เพ อแสดงค าผลล พธ ท cell F7 ซ งเป นค ามากท ส ดค อ Print formulas คล กท Formulas tab. ท Formula Auditing group คล ก Show Formulas. คล กท ป ม Microsoft Office Button เพ อส ง Print 13

14 Errors Errors; ค าความผ ดพลาด #### ความกว างของคอล มน ไม พอด ก บข อความ/ต วเลข แก ไขโดยขยายขนาดของคอล มน ให เหมาะสม #REF! ไม สามารถอ างอ งเซล ได แก ไขโดยเปล ยนเซลล อ างอ ง #NAME? ไม ร จ กข อความในส ตร #N/A ม การป อนค าท ใช ไม ได ก บฟ งก ช นหร อส ตร #VALUE! ผ ดพลาดจากค าในส ตร #DIV/0! เม อส ตรม ต วหารเป น 0 14

15 More functions คล กท ป ม Sum บร เวณ Editing group ท Home tab คล กเล อก More Functions หน าต าง Insert Function จะปรากฎข นมาเพ อให เล อกส ตรต างๆได Basic chart 15

16 Create chart เล อกข อม ลท จะสร างกราฟ รวมถ งช อ column และ row คล กท Insert tab บร เวณ Charts group เล อกค าส งสร างกราฟตามร ปแบบท ต องการ จะปรากฎ กราฟร ปแบบต างๆให เล อกท งแบบ 2 ม ต และ3 ม ต Data appears in the chart 16

17 Chart tools หมายเหต หล งจากการสร างกราฟ สามารถเปล ยนร ปแบบได โดยคล กเล อกท Chart Tools ภายในม เมน ค าส งย อยค อ Design, Layout และ Format Chart view หมายเหต หล งจากการสร างกราฟ สามารถเปล ยนการแสดงผลได โดยคล กเล อกท Switch Row/Column บร เวณ Data group ท Design tab 17

18 Chart titles สามารถใส ช อของกราฟ ได เช น Northwind Traders Tea ใส ค าอธ บายแกน Y เช น Cases Sold ใส ค าอธ บายแกน X เช น First Quarter Sales Customize chart; Format titles 18

19 Format Individual columns คล กเล อกท Giussani s columns เป นการเล อกข อม ลท ง 3 เด อนของ Giussani ท Format tab บร วณ Shape Styles group คล กล กศรท Shape Effects Copy chart Copy กราฟในไฟล Excel เป ดโปรแกรม PowerPoint 2007 ท Slide แผ นท ต องการจะวางกราฟ คล ก Paste 19

20 Function in Excel ว นท Now() แสดงล าด บของว นท และเวลาป จ บ น Today() แสดงล าด บของว นท 20

21 การจ ดล าด บข อม ล Average(number,number2, ) Min(number,number2, ) Max(number,number2, ) Large(array,k) small(array,k) Rank(number,ref,order) Count(value,value2,...) Counta(value,value2,...) Countif(range,criteria) การน บจ านวน 21

22 Bahttext(number) Lower(text) Upper(text) Proper(Text) Trim(Text) ข อความและต วอ กษร ข อความและต วอ กษร Left(text,num_chars) Righ(text,num_chars) Concatenate(text1,text2, ) 22

23 Transpose(array) การค นหาและอ างอ ง 23

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ ว ตถ ประสงค... 1 Microsoft Excel ค ออะไร... 1 ส งใหม ใน Microsoft Excel 2007... 2 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย

โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย เบ องต น โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย างเป นระบบ คานวณข อม ล ใช ฟ งก ช นพ เศษ สรางและแสดงรายงานของขอม

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

Microsoft Excel การเร ยกโปรแกรม. กระดาษค านวณ - Spreadsheet. แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ

Microsoft Excel การเร ยกโปรแกรม. กระดาษค านวณ - Spreadsheet. แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ Microsoft Excel กระดาษค านวณ Electronic ด วย Spread sheet Microsoft Excel 2003 แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ 1 2 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ ฐานข อม ล โปรแกรมกระดาษค

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information

ค ม อการอบรม MICROSOFT EXCEL

ค ม อการอบรม MICROSOFT EXCEL ค ม อการอบรม MICROSOFT EXCEL, 25, 27 ก นยายน Sirivimol Thanchalatudom Office Computer Service University of the Thai chamber of commerce สารบ ญ หน า เร.มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 3 การป

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

LOGO. Microsoft Excel 2010 อาจารย เอกราว ค าแปล

LOGO. Microsoft Excel 2010 อาจารย เอกราว ค าแปล LOGO Microsoft Excel 2010 อาจารย เอกราว ค าแปล ล กษณะเด นของ Microsoft Excel 1. 2. 3. ด านการค านวณ ด านการสร างกราฟ ด านการว เคราะห ข อม ล เช น ช วยเร ยงล าด บข อม ล กรองข อม ลจ านวนมาก ม อะไรใหม ใน Microsoft

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม ใน Microsoft Excel 2010... 1 1.2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 5 1.3 ส วนประกอบของหน

More information

การใช งาน Excel ในการค านวณเบ องต น

การใช งาน Excel ในการค านวณเบ องต น 1 การใช งาน Excel ในการค านวณเบ องต น การท างานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในช อง Cell ของ Worksheet เราสามารถน ามาประมวลผล หา ผลล พธ โดยการ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน +

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 เก ยวก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางค านวณ หร อ Spreadsheet ม กใช ใน การค านวณทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการค

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

Microsoft Word การเร ยกใช ไมโครซอฟท เว ร ด. 1. คล กท ป ม Start บนแถบงานว นโดวส 2. ช ไปท Program 3. เล อก Microsoft Word

Microsoft Word การเร ยกใช ไมโครซอฟท เว ร ด. 1. คล กท ป ม Start บนแถบงานว นโดวส 2. ช ไปท Program 3. เล อก Microsoft Word 1 Microsoft Word Microsoft Word เป นโปรแกรมทางด านการจ ดพ มพ เอกสารท ม ความสามารถส ง ใช งาน ได ง าย ผ ใช สามารถใชไมโครซอฟท เว ร ดในการสร างสรรค ส งพ มพ ต าง ๆ ไม ว าจะเป นเอกสารท เป นข อความธรรมดา เอกสารท

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม 261 จ ดประสงค การสอน 4.2 เข าใจเก ยวก บ 4.2.1 ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม 4.2.2 การป อนและแก ไขข อม ลในแผ นงาน 4.2.3 การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4.2.4 การสร างและจ ดร ปแบบแผนภ ม 4.2.5 การใช ส ตรค านวณและการใช

More information

เร มต นการใช โปรแกรม

เร มต นการใช โปรแกรม เร มต นการใช โปรแกรม ก อนเร มต นการใช โปรแกรม เราควรท าความร จ กก บหน าตาของหน าต างโปรแกรม เส ยก อนเพ อจะได ท างานสะดวกย งข น เร ยกโปรแกรม Microsoft Word โดยการ Click เมาส ท ป ม แล วเล อกแถบ Program>

More information