ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

Size: px
Start display at page:

Download "ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007"

Transcription

1 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข อม ล แสดงข อม ลในล กษณะเป นคอล มน หร อ เป นช องตาราง ซ งเราสามารถบ นท กข อม ลต าง ๆ โดยส วนมากม กจะเป นต วเลขลงในตารางส เหล ยมท แบ งออกเป น ช องเล ก ๆ มากมาย เร ยกว า เซลล (Cell) พร อมท งสามารถใส ส ตรลงในเซลล บางเซลล เพ อให โปรแกรมทาการ คานวณหาผลล พธ จากข อม ลท 1-2โปรแกรม Excel ช วยให เราคานวณต วเลขในตารางได ง าย ๆ ต งแต คณ ตศาสตร ข นพ นฐานไปจนถ งส ตรทางการเง นท ซ บซ อน และย งสามารถใช Excel ในการจ ดกล มข อม ล ว เคราะห ข อม ล สร างรายงาน และสร างแผนภ ม ได อ กด วย ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Excel 1.สร างและแสดงรายงานของข อม ล ต วอ กษร และต วเลข โดยม ความสามารถในการ จ ดร ปแบบให สวยงามน าอ าน เช น การก าหนดส พ น การใส แรเงา การกาหนดล กษณะและส ของเส นตาราง การจ ดวางต าแหน ง ของต วอ กษร การกาหนดร ปแบบและส ต วอ กษร 2.อานวยความสะดวกในด านการคานวณต าง ๆ เช น การบวก ลบ ค ณ หารต วเลขและย งม ฟ งก ช นท ใช ใน การคานวณอ กมากมาย เข น การหาผลรวมของต วเลขจานวนมาก การหาค าทางสถ ต และการเง น การหาผลล พธ ของโจทย ทางคณ ตศาสตร เป นต น 3.สร างแผนภ ม (Chart) ในร ปแบบต าง ๆ เพ อใช ในการแสดงและการเปร ยบเท ยบข อม ลได หลายร ปแบบ เช น แผนภ ม คอล มน (Column Chart หร อBar Chart) แผนภ ม เส น (LineChart) แผนภ ม วงกลม (Pie Chart) 4.ม ระบบขอความช วยเหล อ (Help) ท จะคอยช วยให คาแนะนา ช วยให ผ ใช สามารถทางานได อย างสะดวก และรวดเร ว เช น หากเก ดป ญหาเก ยวก บการใช งานโปรแกรม หร อสงส ยเก ยวก บว ธ การใช งาน แทนท จะต องเป ด หาในหน งส อค ม อการใช งานของโปรแกรม ก สามารถขอความช วยเหล อจากโปรแกรมได ท นท 5.ม ความสามารถในการค นหาและแทนท ข อม ล โดยโปรแกรมจะต องม ความสามารถในการค นหาและ แทนท ข อม ล เพ อทาการแก ไขหร อทาการแทนท ข อม ลได สะดวกและรวดเร ว 6.ม ความสามารถในการจ ดเร ยงลาด บข อม ล โดยเร ยงแบบตามลาด บ จาก A ไป Zหร อจาก 1 ไป 100 และเร ยงย อนกล บจาก Z ไปหา A หร อจาก 100 ไปหา 1

2 7.ม ความสามารถในการจ ดการข อม ลและฐานข อม ล ซ งเป นกล มของข อม ลข าวสารท ถ กรวบรวมเข าไว ด วยก นในตารางท อย ใน Worksheet ล กษณะของการเก บข อม ลเพ อใช เป นฐานข อม ลมนโปรแกรมตารางงานจะ เก บข อม ลในร ปแบบของตาราง โดยแต ละแถวของรายการจะเป นระเบ ยนหร อเรคอร ด (Record) และคอล มน จะ เป นฟ ลด (Field) ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเล อกช วงข อม ล ไม ว าจะทาอะไรก ตามก บข อม ลใน Worksheet อย างแรกท ต องทาค อ การเล อกช วงข อม ล ซ งม หลายว ธ ด งน ว ธ การเล อก ส ญล กษณ ของเมาส เล อกข อม ลแบบเป นช วง วางเมาส เป นร ป drag คล มข อม ลท ต องการ เล อกข อม ลแบบเป นช วงห างก น Drag คล มข อม ลช วงแรก กดป ม Ctrl+drag คล ม ช วงอ นๆ

3 ว ธ การเล อก ส ญล กษณ ของเมาส เล อกข อม ลท งคอล มน ท งแถว คล กส วน ห ว คอล มน หร อห ว แถวท ต องการ เล อกข อม ลหมดท ง sheet คล กจ ดต ดระหว างห วคอล มน ก บห วแถว การใช งานตาราง ในกรณ ท ค ณท างานก บตาราง แล วต องการแทรกข อม ล หร อลบตาราง ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ เช น คอล มน C ถ ง E 2. คล กขวาห วคอล มน / แถว จะปรากฏคาส งให เล อก Insert แทรกคอล มน / แถว Delete ลบคอล มน / แถว Column Width ปร บความกว างของคอล มน Hide ซ อนคอล มน / แถว Unhide ยกเล กการซ อนคอล มน / แถว หร อ ใช ป มเคร องม อในการทางานก ได ท แท บ Home เล อกจากห วข อ Cells การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน เม อพ มพ ข อม ลเสร จแล วก ทาการตกแต งข องม ลให สวยงาม ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ 2. แถบ Ribbon ช อ Home คล กป มเคร องม อบนท ลบาร ใช ตกแต งต วอ กษร การจ ดวางข อความ จ ดร ปแบบต วเลข หร อจ ดร ปแบบข อม ล

4 โดยการใช เมน ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ 2. คล กขวาเล อกคาส ง Format Cells Number จ ดร ปแบบต วเลข Alignment การจ ดวางข อความ Font ชน ดของต วอ กษร Border กาหนดเส นขอบ Fill กาหนดส พ นและลาย Protection ป องก นการแก ไขข อม ล 3. กาหนดรายละเอ ยดเสร จแล วคล กป ม OK การใช ส ตรค านวณในโปรแกรม Microsoft Excel การคานวณโดยใช การพ มพ ส ตรทางคณ ตศาสตร เคร องหมายท ใช ความหมาย ( ) วงเล บ ^ ยกกาล ง *, / ค ณ, หาร +, - บวก, ลบ

5 1.1 หล กการพ มพ ส ตรทางคณ ตศาสตร ในเซลล เคร องหมายสถานะของส ตร ให พ มพ เคร องหมายเท าก บ (=) หร อคล กเคร องหมายเท าก บบนแถบส ตร จะ ม แผ นกรอกข อม ลให มา โดย โปรแกรม Excel จะร ท นท ว ากาล งทางานอย ในสถานะส ตร การพ มพ = ลงไปโดยตรงในเซลล และการคล ก = ท แถบส ตร ต วเลขและการอ างอ งเซลล เม อพ มพ = แล ว ก เป นการพ มพ สมการทางคณ ตศาสตร บรรท ดเด ยว ซ งจะ ใช ต วเลขหร อเซลล มาพ มพ ก ได ถ าเป น ต วเลข Excel จะถ อว าเป นค าคงท แต ถ าเป นเซลล จะข นอย ก บการอ างอ งเซลล โดยการพ มพ ช อเซลล ลงไป โดยตรง หร อใช เมาส คล กเล อกเซลล ท อ างอ งน นก ได เช น =1/2 หร อ =6*B3 หร อ =A4+B4 เป นต น 1.2 หล กการพ มพ ส ตรสาเร จหร อฟ งก ช นในเซลล เคร องหมายสถานะของส ตร ให พ มพ เคร องหมายเท าก บ (=) หร อคล กเคร องหมายเท าก บบนแถบส ตร จะ ม แผ นกรอกข อม ลให มา โดย โปรแกรม Excel จะร ท นท ว าขณะน กาล งท างานอย ในสถานะส ตร ช อส ตรสาเร จหร อฟ งก ช น ให พ มพ ช อส ตรสาเร จหร อฟ งก ช นท ร จ กต อจากเคร องหมายเท าก บ (=)ได แก SUM AVERAGE COUNT MAX MIN ฯลฯ การอ างอ งเซลล หล งจากพ มพ ช อส ตรส าเร จหร อฟ งก ช น จะเป นวงเล บท เป นข อม ลการ อ างอ งเซลล โดยใช เคร องหมาย โคลอน (:) ค นระหว างเซลล เป นข อม ลต อเน องจากเซลล หน งถ งอ ก เซลล หน ง และใช เคร องหมาย จ ลภาคหร อคอมม า (,) เป นข อม ลเว นช วงระยะไปอ กเซลล หน งหร อ อ กกล มเซลล หน ง โดยการพ มพ ช อ

6 เซลล ลงไปโดยตรง หร อใช เมาส คล กเล อกเซลล ท อ างอ งน นก ได ถ าเป นกล มเซลล การอ างอ งเซลล ต ดต อก นให ใช เมาส ลาก แต ถ าเป นเซลล หร อกล มเซลล เว นช วง ระยะก น ให ใช Ctrl + เมาส คล กหร อ ลาก ตามแต กรณ เช น =SUM (A1:A4, A6) เป นต น การคานวณหาผลรวม ถ าต องการหาผลรวมของต วเลขหลายๆ ตาแหน ง ให ค ณใช ฟ งก ช นของการหาผลรวมเข ามาช วย ม ข นตอนด งน 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ต าแหน งเซลล อย ท H4 2. ท แท บ Home คล กป ม Sum บนท ลบาร 3. จะปรากฏส ตรคานวณ =SUM(B4:G4) ให ด ช วงข อม ลต วเลขท จะคานวณว าถ กต องหร อไม ส งเกตจากเส นประ ว งรอบๆ ข อม ล ถ าถ กต องแล วกดป ม Enter ถ าไม ถ กต อง drag คล มช วงข อม ลใหม แล ว กดป ม Enter การสร างส ตรด วยฟ งก ช นท ใช งานบ อย โปรแกรม Excel จะทาการแบ งช ดของส ตรคานวณตามประเภทการใช งาน ถ าค ณต องการใช ส ตรค านวณประเภท ใด คล กเล อกป มน นได เลย หร อคล กป ม Insert Function ก ได ส ตรคานวณท นามายกต วอย างจะเป นส ตรท ใช งาน บ อยๆ ม ข นตอนด งน 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ตาแหน งเซลล อย ท C13 2. ท แท บ Formula จะแสดงประเภทของ ส ตรคานวณให เล อกใช ในท น คล กป มล กศรลง ของ AutoSum 3. จะปรากฏส ตรคานวณท ใช งานบ อยๆ ให เล อก Average ส ตรการหาค าเฉล ย Count Numbers ส ตรการน บจานวนข อม ล Max ส ตรการหาค าส งส ด Min ส ตรการหาค าต าส ด More Functions ส ตรอ นๆ 4. ในท น เล อกค าส งส ด คล กท ฟ งก ช น Max drag คล มช วงข อม ลต วเลขท ต องการ เสร จแล วกดป ม Enter

7 การสร างกราฟและแผนภ ม ข อม ลในโปรแกรม Excel ส วนใหญ จะเป นข อม ลเก ยวก บต วเลข ถ าค ณน าต วเลขเหล าน นมาแสดงเป นกราฟจะทา ให ข อม ลของค ณด ง ายข น ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการนามาสร างกราฟ ในท น เล อกช วงเซลล A2-B5, D2-D5 2. คล กแท บ Insert เล อกประเภทของกราฟจากห วข อ Chart จากต วอย างเล อกแบบ Column 3. จะปรากฏร ปแบบย อยให คล กเล อกได ท นท 4. จากน น จะแสดงร ปกราฟท สร างไว พร อมก บ แถบ Ribbon ช อ Chart Tools ห วข อ Design ให กาหนดรายละเอ ยดเพ มเต มการเปล ยนชน ดของกราฟ หล งจากสร างกราฟเสร จแล ว ต องการเปล ยนแบบกราฟใหม ค ณสามารถท าได ม ข นตอนด งน 1. เล อกกราฟท ต องการเปล ยนร ปแบบ 2. แถบ Chart Tools Design ห วข อ Type คล กป ม 3. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Change Chart Type ให คล กเล อกแบบท ต องการ

8 การลบกราฟ กราฟท ไม ใช แล ว ต องการลบออก ม ข นตอนด งน คล กกราฟท ต องการลบ กดป ม Delete ท ค ย บอร ด แหล งอ างอ ง

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม ใน Microsoft Excel 2010... 1 1.2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 5 1.3 ส วนประกอบของหน

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย

โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย เบ องต น โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย างเป นระบบ คานวณข อม ล ใช ฟ งก ช นพ เศษ สรางและแสดงรายงานของขอม

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม 261 จ ดประสงค การสอน 4.2 เข าใจเก ยวก บ 4.2.1 ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม 4.2.2 การป อนและแก ไขข อม ลในแผ นงาน 4.2.3 การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4.2.4 การสร างและจ ดร ปแบบแผนภ ม 4.2.5 การใช ส ตรค านวณและการใช

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information

บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97

บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97 บทท 1 การเข าโปรแกรมและส วนประกอบของ MS-Excel 97 1.1 แนะน า MICROSOFT EXCEL 97 โปรแกรมส าหร บงานค านวณประเภทสเปรดช ด (Spreadsheet) หร อกระดาษทด อ เล กทรอน กส ในป จจ บ นคงจะไม ม โปรแกรมใด ม ความสามารถโดดเด

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1 ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร ล กษณะของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ท ช วยใน การค านวณในล

More information

หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ

หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ -159- หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เป นโปรแกรมตารางค านวณท น ยมใช ก นมากในส าน กงาน ม ส วนประกอบท เป นเซลล เป นตารางในแผ นงานช

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

หน าจอและการพ มพ ข อความ

หน าจอและการพ มพ ข อความ 1 หน าจอและการพ มพ ข อความ บทนา โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การค านวณเก ยวก บต วเลข และการท

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information