บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)"

Transcription

1 บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร อ worksheet) ตารางน เก ดจากการต เส นในแนวนอนและแนวต งต ดก นหลายๆเส น ท าให เก ดเป นช องส เหล ยม เล กๆ ข นมากมาย ในตารางอ เล กทรอน กส น สามารถบรรจ ข อม ลได หลายต วอ กษร ข อม ลท ป อน เช น ข อความ ต วเลข ส ตรทางคณ ตศาสตร และร ปภาพสามารถป อนได เหม อนโปรแกรมอ นๆ ภายใต ว นโดว แต จะเด นในเร องการค านวณ เพราะสามารถใส ส ตรการค านวณท ย งยากซ บซ อน และสามารถค านวณได อย างถ กต อง และรวดเร ว เช น เม อม การเปล ยนค าต วเลขท เป นต วต งจะท าให ผลล พธ ท ได ม การค านวณตามส ตรท เคยให ไว ก อนหน าได อย างอ ตโนม ต และรวดเร ว ด งน น โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลน จ งเหมาะก บงานด านบ ญช คณ ตศาสตร หร องานอ นๆ ท เก ยวก บ การค านวณ ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 นอกจากจะเป นโปรแกรมท เก งทางด านการค านวณแล ว ย ง สามารถท างานได หลากหลาย เช น พ มพ เอกสารได เหม อนก บไมรโครซอฟต เว ร ด ท างานด านการ จ ดการฐานข อม ล(Database) ได เหม อนก บไมโครซอฟต เอ กเซส หร ออาจจะม การน าเสนอข อม ลใน ล กษณะแผนภ ม (Chart) การวาดร ปในแบบกราฟ ก การสร างแบบฟอร มกรอกข อม ล การเข ยน โปรแกรมด วยมาโคร เป นต น แฟ มข อม ลของโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล เร ยกว า เว ร กบ ค (workbook ) แต ละ เว ร กบ คประกอบด วยตาราง หลายๆตาราง หร อท เร ยกว า เว ร กช ต (worksheet) เช น ในแฟ ม ประว ต ของพน กงานแฟ มหน ง(workbook)อาจประกอบไปด วยตาราง(worksheet) หลายตาราง เช น ตารางประว ต ส วนต ว ตารางประว ต การศ กษา ตารางว นลาหย ด ตารางค านวณอ ตราค าจ าง ตาราง บ ญช รายร บ-รายจ ายของหน วยงาน ตารางแสดงสถ ต ในร ปแบบกราฟ ซ งแต ละตารางท างาน แตกต างก นออกไป เช น ในตารางประว ต ส วนต วอาจจะม การบ นท กข อม ล และท าการค นหารายช อ พน กงาน ตารางค านวณอ ตราค าจ างก สามารถค านวณ ว น - เวลา ท างาน เพ อน ามาค ดเป นค าจ างได เป นต น

2 การเข าใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 การเข าใช งานสามารถท าได ด งน ค อ 1. คล กท ป ม start 2. เล อกท program 3. เล อกโปรแกรม microsoft excel ภาพท 11.1 แสดงการเร ยกใช โปรแกรม microsoft excel ก จกรรมท 1 การเร ยกใช โปรแกรม microsoft excel ท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการเข าใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล 2000

3 ส วนประกอบของ microsoft excel แถบช อเร อง แถบค าส ง แถบเคร องม อ เซลใช งาน แถบเล อน ภาพท 11.2 ส วนประกอบของโปรแกรม microsoft excel ม ส วนประกอบท ส าค ญด งน 1. แถบช อเร อง (title bar) : เป นส วนท ใช บอกถ งโปรแกรมและเอกสาร เร ยกใช 2. แถบค าส ง (menu bar) : เป นส วนท บรรจ ค าส งท จะต องใช ใน โปรแกรมน นๆ 3. แถบเคร องม อ (tool bar) : เป นเคร องม อท อย ในร ปของไอคอนม ไว ใช เพ อ ความสะดวก และรวดเร วในการใช งานแทน ค าส ง บนแถบ ค าส ง (menu bar) 4. กล องช อ (name box) : เป นส วนท บอกถ งท อย หร อต าแหน งของ เคอเซอร ท อย ป จจ บ น 5. แถบส ตร (formula bar) : เป นส วนท ใช ในการพ มพ ส ตรต างๆ ท จะใช ในการค านวณใน ไมโครซอฟ เอ กซ เซล การป อนส ตรจะต องข น ต นด วยเคร องหมาย = แล วตามด วยช อ เซล

4 Active cell : เซล ท ก าล งปฏ บ ต การอย 7. Work area : พ นท แผ นงาน ซ งรวมไปถ งองค ประกอบ ท งหมดท งเซล เส นตาราง ห วแถว และคอล มน แถบเล อน และแท บแผ นงาน 8. แท บแผ นงาน (sheet tab) : แท บท อย ใกล ก บด านล างของหน าต างสม ดงาน ท แสดงช อของแผ นงาน คล กแท บแผ นงานเพ อ ใช แผ นงานน น 9. แถบสถานะ (status bar) : แสดงข อม ลเก ยวก บค าส งท เล อกหร อความ ก าวหน าของการด าเน นการ ส วนทางด านขวา ของแถบสถานะจะแสดงว าแป นต าง ๆ เช น Caps lock, Num lock เป ดหร อป ดอย 10. แถบเล อน (scroll bar) : แถบเล อนแนวต งและแถบเล อนแนวนอน ก จกรรมท 2 จงอธ บายว าส วนประกอบแต ละส วนท างานได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อส วนประกอบของ microsoft excel 11.3 ประเภทของข อม ล ข อม ลท อย ในเว ร ก ช ท (worksheet) หร อสม ดงาน แบ งเป น 2 ประเภท ด งน 1. ค าคงท (constant) ได แก 1.1 ข อความ (text) ข อม ลท ไม น ามาค านวณ อาจเป นต วอ กษร ข อความ หร อ ต วเลขก ได ข อม ลชน ดต วอ กษรม ล กษณะด งน เป นข อม ลท ม ต วอ กษร A-Z อย างน อย 1 ต วปนอย และไม ข นต นด วย เคร องหมาย + - * หร อ $ ม ความยาวไม เก น 240 ต วอ กษร ถ าหากม ความยาวมากกว าความกว าง ของเซล ข อความน นจะถ กแสดงต อไปใน เซล ท อย ทางขวาม อตราบใดท เซล ทางขวาม อย งไม ม ข อม ล แถบสถานะ

5 ข อม ลชน ดน จะถ กจ ดให อย ช ดด านซ ายของ cell เสมอ และจะน ามา ค านวณไม ได 1.2 ค าต วเลข (numeric) ข อม ลท น ามาค านวณได และม ล กษณะด งน ข อม ลท เร มต นด วยต วเลขใด ๆ รวมท งจ ดทศน ยมหร อ $ และต องไม ม ต ว อ กษรใด ๆ ปนอย ถ าต วเลขต อท ายด วย % ค าจร งของต วเลขจะถ กหารด วย 100 แต ย งคง แสดงบนจอภาพเป นแบบท ป อนเข าไป สามารถใช เคร องหมาย, หร อ $ ร วมก บต วเลขได สามารถป อนข อม ลในร ป exponential ได เช น 2.05E+04 จะม ค าเท าก บ 2.5 ค ณ 10 ยกก าล ง 4 หร อ 25,000 น นเอง ข อม ลจะถ กจ ดให อย ช ดขวาและน าไปค านวณได 1.3 ว นท (dates) ข อม ลท ประกอบด วย ว นท เด อนและป โดยเด อนน นสามารถ ก าหนดได ท งแบบต วเลข หร อต วอ กษร ข อม ลชน ดน สามารถน าไปค านวณได 1.4 เวลา (times) ข อม ลท ประกอบด วยช วโมงและนาท โดยม เคร องหมาย : ค น ข อม ลชน ดน สามารถน าไปค านวณได เช นเด ยวก น ก จกรรมท 3 ชน ดข อม ลของโปรแกรม microsoft excel ม ก ร ปแบบ อะไรบ าง แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อประเภทข อม ล 11.4 การป อนข อม ลและการแก ไขข อม ล การป อนข อม ล ข อม ลท จะป อนลงในโปรแกรมไมโครซอฟ เอ กซ เซล ม อย 3 ประเภท ข อม ลท เป น ต วเลข ข อม ลท เป นต วอ กษรและข อม ลท เป นส ตรหร อฟ งก ช น ซ งข อม ลแต ละประเภทม ว ธ การป อน ต างก นด งน 1. การป อนข อม ลท เป นต วอ กษร ท าได โดย เล อนแอคท ปเซล(active cell)ไปย งเซลท ต องการป อนข อม ล ถ าเป นต วอ กษรสามารถจะพ มพ ข อความลงไปได เลย แต ถ าข อม ลเป นต วเลข ท งหมดและต องการจะให เป นข อม ลประเภทต วอ กษรต องพ มพ เคร องหมาย น าหน าก อน การจ ด

6 11-6 ข อม ลในเซลทางโปรแกรมต งค าไว ให จะช ดทางซ ายของ เซล ต วอย าง ต องการป อนข อความว า คอมพ วเตอร ลงในเซล C4 และป อน จะได ผลล พธ ด งภาพท 11.3 ภาพท 11.3 แสดงผลล พธ การป อนข อม ลแบบต วอ กษร 2. การป อนข อม ลท เป นต วเลข ท าได โดยเล อนแอคท ปเซล(active cell)ไปย งต าแหน งท ต องการแล วพ มพ ต วเลขลงไปได เลย การจ ดข อม ลในเซลทางโปรแกรมต งค าไว ให จะช ดทางขวา ของ เซล ต วอย าง ต องการป อนข อม ล ลงในเซล C3 และ 1456 ลงในเซล D3 ผลล พธ ด งภาพท 11.4 ภาพท 11.4 แสดงผลล พธ การป อนข อม ลแบบต วเลข

7 การป อนข อม ล ส ตรและฟ งก ช น ท าได โดยเล อนเคอร เซอร ไปย งต าแหน งท ต องการ ก อนท จะพ มพ ส ตรหร อฟ งก ช นต องพ มพ เคร องหมาย = ก อนแล วจ งตามด วยส ตรหร อฟ งก ช น ต วอย าง ต องการท าการค านวณ ลงในเซล F4 ด งภาพท พ มพ การค านวณ ภาพท 11.5 แสดงการป อนข อม ล แบบการค านวณ ผลล พธ ท ได การแก ไขข อม ล การแก ไขข อม ลท าได 2 ว ธ ค อ 1. น าเมาส ช ท เซลท ต องการแก ไข แล วท าการด บเบ ลคล ก 2. เล อกเซลท ต องการแก ไข แล วกดป ม F2 ก สามารถท าการ แก ไขเซลท ต องการ ก จกรรมท 4 จงอธ บายว ธ การป อนข อม ลและการแก ไขข อม ล ว าสามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการป อนข อม ลและการแก ไขข อม ล

8 การจ ดร ปแบบเว ร กช ท (work sheet) การจ ดร ปแบบ เว ร กช ท หมายถ ง การจ ดให เว ร กช ท อย ในร ปแบบท ต องการ เช น การ ก าหนดระยะขอบ การก าหนดแนวการพ มพ การก าหนดความกว างของคอล มน ฯลฯ เป นต น 1. การจ ดร ปแบบ เว ร กช ท เก ยวข องก บค าส ง บน Menu 3 ค าส งค อ 1.1 ค าส งแฟ ม 1.2 ค าส งแทรก 1.3 ค าส งร ปแบบ 2. การจ ดร ปแบบ เว ร กช ท ด วยค าส ง แฟ ม ม ข นตอนด งน 2.1 เล อกค าส ง แฟ ม เล อกค าส งต งค าหน ากระดาษ จะปรากฏหน าต างส าหร บการก าหนดค าด งร ป ค าส าค ญท ม กถ กก าหนดเวลาใช งาน ค อ หน า ระยะขอบ และ ห วกระดาษ/ท ายกระดาษ

9 11-9 ภาพท 11.6 การต งค าหน ากระดาษ 3. การจ ดร ปแบบ เว ร กช ท ด วยค าส ง แทรก ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดร ปแบบ เว ร กช ท 3 ค าส งท ใช มาก ค อ การแทรกเซล การแทรกคอล มน และ การแทรกแถว ม ข นตอนด งน 3.1 เล อกแทรก เล อกล กษณะการแทรกท ต องการด งภาพท 11.7 ภาพท 11.7 การแทรก 4. การจ ดร ปแบบ เว ร ก ช ท ด วยค าส ง ร ปแบบ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดร ปแบบ Worksheet 3 ค าส งท ใช มาก ค อ ร ปแบบเซล ร ปแบบคอล มน และ ร ปแบบแถว ม ข นตอนด งน 4.1 เล อกค าส งร ปแบบ 4.2 เล อกจ ดร ปแบบตามท ต องการด งภาพท 11.8 ภาพท 11.8 การจ ดร ปแบบเว ร กช ท ก จกรรมท 5 การจ ดร ปแบบเว ร กช ทของโปรแกรม microsoft excel สามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการจ ดร ปแบบเว ร กช ท (work sheet)

10 การจ ดร ปแบบข อม ล การจ ดร ปแบบข อม ล หมายถ ง การจ ดท าให ข อม ลท อย ใน เว ร ก ช ท อย ในร ปแบบท ผ ใช ต องการ เพ อประโยชน ในการง ายและสะดวก ต อการอ านข อม ล เช น การเปล ยนแบบต วอ กษร การ ก าหนดร ปแบบในการแสดงต วเลข การท าส พ นให แต ละCell ฯลฯ เป นต น 1. การจ ดร ปแบบข อม ลด วยแถบเคร องม อ ข นตอนในการจ ดร ปแบบม ด งน 1. เล อก บร เวณ ท ต องการ จ ดร ปแบบ (ท าแถบส ด า โดยการใช เมาส ลาก) 2. ใช ป มค าส ง บน tools bar 3. เล อกร ปแบบท ต องการ ภาพท 11.9 แสดง tools bar การจ ดร ปแบบข อม ลด วยเมน ข นตอนการจ ดร ปแบบด งน 1. เล อกเมน ร ปแบบ (Format) 2. เล อกค าส ง เซลล จะปรากฏกรอบการท างานด งน

11 11-11 (a) (b) ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) ภาพท แสดงการจ ดร ปแบบข อม ล a ต วเลข b การจ ดต าแหน ง c แบบอ กษร d เส นขอบ e ลวดลาย f การป องก น ก จกรรมท 6 การจ ดร ปแบบข อม ลของโปรแกรม microsoft excel สามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการจ ดร ปแบบข อม ล

12 ฟ งก ช น(function) ฟ งก ช นค อ ส ตรส าเร จร ปท ผ ใช สามารถเร ยกใช ได การป อนข อม ลประเภทส ตร จะต อง ข นต นด วยเคร องหมาย = แล วตามด วยช อ Cell หร อเคร องหมายอ น ๆ เช น =A1+A2 ซ งหมายถ ง น าข อม ลใน Cell ต าแหน ง A1 รวมก บ A2 เป นต น นอกจากน ย งสามารถน าหน าด วยเคร หร อ = เพ อเร มต นการใช ฟ งก ช น เช หร อ =SUM(A1:A2) หมายถ งน าค าใน Cell 1 รวมก บ A2 เป นต น 1 ว ธ การป อนส ตร สามารถท าได ด งน ค อ 1.1 พ มพ ค าท จะน ามาค านวณโดยตรง เช น ต องการทราบค าผลรวมของค า 5 ก บ 10 ส ตรท ใช ค อ = ระบ ต าแหน งเซลท จะน าค าในเซลน นมาใช ในการค านวณ เช น ต องการ ทราบค าผลรวมของค าท อย ในเซล A1 ก บค าท อย ในเซล A2 ส ตรท ใช ค อ =A1+A2 1.3 กดป ม enter หร อ คล กท แถบส ตร ต วอย างภาพการใช ฟ งก ช นการรวมเลขโดยใช เป นส ตร ท ต าแหน ง D2 ค อ =B2+C2 ภาพท แสดงการใช ฟ งก ช น การรวมเลข 2 การใช ว ธ การ ออโตฟ ว(auto fill) ก บส ตร ในกรณ ท ม ความจ าเป นต องค านวณส ตรในล กษณะท ซ าๆ ก น แต ม การอ างอ งข อม ล ท แตกต าง ไม จ าเป นต องป อนส ตรท ละบรรท ด เน องจาก ไมโครซอฟ เอกซ เซล สามารถใช ว ธ การ ท าการค ดลอก ส ตรให โดยอ ตโนม ต ข นตอนการท าออโตฟ ว (auto fill) 1. คล กท เซลต นฉบ บ 2. เล อนต วช เมาส ไปบร เวณจ ดส เหล ยมส ด าเล กๆ บร เวณม มขวาของต วช เมาส (Cell Pointer) เมาส พอยท เตอร จะเปล ยนร ปร างเป นเคร องหมายบวก (+) 4. คล กเมาส ค างไว และลากเมาส ไปในท ศทางท ต องการ จะได ผลด งร ป 11.11

13 11-13 ภาพท แสดงการใช เทคน ค Auto Fill 3 การอ างอ งต าแหน งท แน นอน ในกรณ ท ต องการส าเนาส ตรหร อย ายส ตร ซ งการส าเนาหร อย ายจะท าให ส ตร เปล ยนแปลงได การเปล ยนแปลงของส ตจะส มพ นธ ก บเซลท อ างอ งเสมอ โดยจะเร ยกการ เปล ยนแปลงน เป นแบบ relative หร อต วอย างได จากห วข อการใช ว ธ auto fill ท ผ านมา เช น ท เซล พ มพ ว า D2 =B2+C2 แล วท าส าเนาส ตรด วยการ auto ill ในคอล มน เด ยว ส ตรท ออกมาจะเป น ด งต วอย าง ต อไปน =B2+C2 =B3+C3 =B4+C4

14 การใช ฟ งก ช น 4.1 ฟ งก ช น sum เป นฟ งก ช นท ใช หาผลรวมของต วเลขท อย ในเซล ร ปแบบ =sum(b2 : C2) ค อ การค านวณการรวมค าต วเลขท อย ใน B2 ก บ C2 หร อ =sum(number1,number2) ส ตร ผลล พธ =sum(3,2) 5 =sum(-6,-5) ฟ งก ช น Max เป นฟ งก ช นท ใช ในการหาค าส งส ดของช ดข อม ลท ระบ ยกเว นค า ตรรกศาสตร และข อความ ร ปแบบ =Max(Number1,Number2, ) ต วอย าง ส ตร ผลล พธ =Max(3,2,6,9) 9 =Max(-6,-5,-2) ฟ งก ช น Min เป นฟ งก ช นท ใช ในการหาค าต าส ดของช ดข อม ลท ระบ ยกเว นค า ตรรกศาสตร และข อความ ร ปแบบ =Min(Number1,Number2, ) ต วอย าง ส ตร ผลล พธ = Min(3,2,6,9) 2 =Min(-6,-5,-2) -6

15 ฟ งก ช น average เป นฟ งก ช นท ใช ในการหาค าเฉล ยของช ดของข อม ล ร ปแบบ = average(number1,number2, ) ต วอย าง ส ตร ผลล พธ = Average(3,2,6,9) 5 = Average(-6,-4,-2) -4 = Average(2,8) ฟ งก ช น round ฟ งก ช น round ใช ส าหร บก าหนดจ ดทศน ยมให ก บต วเลขท ต องการ ร ปแบบ = round (Number, decimal places) - number เป นต วเลขท ต องการก าหนดจ ดทศน ยม อาจเป นช อเซลก ได - decimal places ต วเลขท ใช ก าหนดว าจะก าหนดจ ดทศน ยม ซ ง สามารถเป นไปได ท งค าบวกและค าลบ ต วอย าง ส ตร ผลล พธ =Round( ,-2) 100 =Round( ,-2) ฟ งก ช น Mod ใช หาค าตอบจากผลการหาร ค าตอบท ได จะไม ใช ส วนของผลหาร แต จะได เศษของผลหาร เช น 5/3 ค าตอบ จะเป น 2 ซ งม ร ปแบบด งน ร ปแบบ =Mod(dividend,divisor) - dividend หมายถ งต วต ง - Divisor หมายถ งต วหาร ต วอย าง ส ตร ค าตอบ =Mod(9,3) 0 =Mod(10,3) 1

16 ฟ งก ช น Upper,Lower,Proper เป นฟ งก ช นท ใช จ ดการก บอ กษรภาษาอ งกฤษ ค อท า ให เป นต วเล กต วใหญ ได โดยจะม ร ปแบบด งน ร ปแบบ =Upper(Text) =Lower(Text) =Proper(Text) ต วอย าง ก าหนดให เซล A1 ม ข อม ล ค อ Jiraporn Suksan ส ตร =Upper(A1) =Lower(A1) =Proper(A1) ค าตอบ INFORMATION TECHNOLOGY information technology Information Technology 4.9 ฟ งก ช น Rept เป นฟ งก ช นท ใช ส าหร บเต มเต มต วอ กษร หร อข อความลงในเซล ตามจ านวนต วเลขท ก าหนดให ท าซ า ร ปแบบ =Rept(text,repeat,number) - text หมายถ ง ต วหน งส อหร อข อความต นแบบ - repeat number หมายถ ง ต วเลขก าหนดจ านวนการท าซ า ต วอย าง ส ตร ค าตอบ =Rept( *,20) พ มพ * ออกมา 20 คร ง =Rept( A,10) พ มพ A ออกมา 10 คร ง ส ง โดยม ร ปแบบด งน ร ปแบบ 4.10 ฟ งก ช น IF เป นฟ งก ช นท สมารถน าไปประย กต ใช งานได มาก ม ความย ดหย น =If(condition test, value if true, value if false) - condition test เป นส วนท ใช ตรวจสอบเง อนไข ซ งสามารถ ก าหนดข นแบบใดก ได - value if true เป นส วนท จะกระท าก ต อเม อเก ด true จาก condition test

17 11-17 ต วอย าง ส ตร - value if false เป นส วนท กระท าก ต อเม อเก ด false จาก condition test ผลล พธ =IF(Max(A1:A5)>100,B1*10,0) ตอบ B1*10 เม อค าส งส ดของช วง A1:A5 มากกว า 100 ตอบ 0 เม อค าส งส ดของช วง A1 : A5 น อยกว าหร อ เท าก บ ฟ งก ช น VLOOKUP เป นค าส งในการค นหาข อม ล ซ งจะใช ค า Lookup Value ไปเปร ยบเท ยบก บคอล มน แรกของตารางข อม ลว าตรงก นหร อไม โดยร ปแบบของค าส งด งน = Vlookup(ต าแหน งอ างอ ง, ช วงข อม ลท ค นหา, จ านวนคอล มน ) ต วอย าง จากร ปท แสดงการค นหาข อม ลโดยใช ค าส ง Vlookup ร ปท แสดงการค นหาข อม ลโดยใช ค าส ง Vlookup ต าแหน งเซลล B3 เป นต าแหน งในการค นหาช อ โดยการอ างอ งจากต าแหน ง B2 ในช วง ข อม ลระหว าง G2 ถ ง I7 จากคอล มน ท 2 โดยใช ค าส ง Vlookup ด งต อไปน =VLOOKUP(B2,G3:I7,2) จากการใช ค าส งจะปรากฏผลค อ BIRD

18 11-18 ก จกรรมท 7 จงอธ บายฟ งก ช นต าง ๆ ว าม ร ปแบบอย างไร พร อมต วอย างของฟ งก ช นน น ๆ แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อฟ งก ช น 11.8 การจ ดเร ยงล าด บข อม ล (Sorting) การจ ดเร ยงล าด บข อม ล เป นการเร ยงข อม ลตามล าด บท ต องการ โดยเราสามารถท าได ด งน 1. เล อกข อม ลท ต องการจ ดเร ยงข นมา 2. คล มข อม ลท งหมดท ต องการน ามาจ ดเร ยง 3. เล อกเมน ข อม ล ภาพท แสดงการการเร ยงล าด บข อม ล

19 11-19 จากภาพเป นการจ ดเร ยงข อม ลจากช อ นามสก ล จากมากไปน อย แล วกดป ม ตกลง จะ ได ผลการเร ยงข อม ลด งน ภาพท แสดงผลการจ ดเร ยงข อม ล ก จกรรมท 8 การเร ยงล าด บข อม ลท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการเร ยงล าด บข อม ล 11.9 การกรองข อม ลอ ตโนม ต การกรองข อม ลอ ตโนม ต เป นการเล อกเฉพาะข อม ลท ต องการไว ส วนข อม ลท เราไม ต องการจะถ กค ดออก ซ งม ว ธ การกรองอ ตโนม ต ด งน 1. เล อกข อม ลท เราต องการน ามากรอง 2. คล มข อม ลท เราต องการกรอง 3. เล อกเมน ข อม ล 4. เล อกค าส ง ต วกรอง และค าส งย อย ต วกรองอ ตโนม ต จะปรากฏด งภาพท 11.16

20 11-20 ภาพท แสดงการ กรองข อม ลอ ตโนม ต จะปรากฏต วกรองเก ดข นท ส วนหล งของช อข อม ล ซ งม ร ปเป นล กศรลงด งภาพท ภาพท แสดงการใช เทคน ค Auto Fill หากเราต องการกรองข อม ลคะแนนสอบคร งท 1 ท ม ขนาดมากกว าหร อเท าก บ 52 ท าได โดย 1. เล อกท ต วกรองของข อม ลคะแนนสอบคร งท 1 2. เล อกค าส ง ก าหนดเอง ด งภาพท ภาพท แสดงการใช เทคน ค Auto Fill

21 11-21 ภาพท แสดงว ธ รกรองข อม ล ผลล พธ ของข อม ลท กรองได ด งภาพท ภาพท แสดงผลล พธ ของข อม ลท กรองได การเอาต วกรองออก ใช ว ธ เด ยวก บการเร ยกใช ต วกรอง ค อ 1. เล อกท เมน ข อม ล 2. เล อกท ค าส ง ต วกรอง และเล อก ต วกรองอ ตโนม ต ก จกรรมท 9 การกรองข อม ลข อม ลท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการกรองข อม ล

22 การสร างแผนภ ม การสร างแผนภ ม เป นการแสดงกราฟจากข อม ลท ต องการ ในร ปแบบของกราฟต าง ๆ โดยการสร างแผนภ ม หร อกราฟน สามารถท าได ด งน 1. พ มพ ข อม ลท ต องการสร างกราฟ 2. คล มข อม ลท ต องการสร างกราฟ 3. เล อกเมน แทรก และ ค าส ง แผนภ ม ด งภาพ ภาพท แสดงการสร างแผนภ ม ข นตอนการสร างแผนภ ม 1. ข นท 1 เล อกชน ดแผนภ ม และชน ดของแผนภ ม ย อย ด งภาพท ภาพท แสดงการเล อกแผนภ ม จากภาพท ให ท าการ Clickท ถ ดไป เพ อท างานต อไป

23 ข นท 2 ใส ช วงข อม ลท ต อการสร างกราฟ และช ดของข อม ล ด งภาพท ภาพท ข นตอนท 2 การสร างกราฟ จากภาพท ให ท าการ Clickท ถ ดไป เพ อท างานต อไป 3. ข นท 3 การใส ช อแผนภ ม และแกนของเส นกราฟ ภาพท ข นตอนท 3 การสร างกราฟ จากภาพท ให ท าการ Clickท ถ ดไป เพ อท างานต อไป

24 ข นท 4 การวางกราฟท ได จากท สร างแล วว าจะให อย ท ใด - หากเล อกเป นแผ นงานใหม ค อ การน ากราฟท ได ไว ท แผ นงานใหม - หากเล อกเป นว ตถ ใน ค อ กรน ากราฟท ได ไว ในช ทท ท เด ยวก บท ข อม ลอย ภาพท ข นตอนท 3 การสร างกราฟ จากภาพท ให ท าการ Clickท เสร จส น ก จะได กราฟท เราต องการ ก จกรรมท 10 จงอธ บายการสร างแผนภ ม มาโดยละเอ ยด ว าสามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการสร างแผนภ ม

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ค าช แจง ให น กเร ยนเล อกข อท ถ กต องแล วท าเคร องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ

แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ค าช แจง ให น กเร ยนเล อกข อท ถ กต องแล วท าเคร องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ค าช แจง ให น กเร ยนเล อกข อท ถ กต องแล วท าเคร องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 1. โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เหมาะก บการท างานประเภทใด ก. น าเสนอข

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel 2003 2 ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007

การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 1 การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกล กษณะของส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 ได 2. สามารถใช งานต วด าเน นการพ นฐานของเอ กเซล2007 ได 3. อธ บายว

More information

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1

ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1 ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1 โปรแกรม Microsoft Excel กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ านวน แถวและคอล

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ใช ExcEl อย างสมาร ทฉลาดยกก าล ง 2

ใช ExcEl อย างสมาร ทฉลาดยกก าล ง 2 www.hrdzenter.com Knowledge is no limited edition E-mail : hrdzenter@gmail.com Tel:089-773-7091, 090-645-0992 Basic smart ExcEl ใช ExcEl อย างสมาร ทฉลาดยกก าล ง 2 ร นท 18 ว นจ นทร ท 22 ธ นวาคม 2557 เวลา

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information