บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)"

Transcription

1 บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร อ worksheet) ตารางน เก ดจากการต เส นในแนวนอนและแนวต งต ดก นหลายๆเส น ท าให เก ดเป นช องส เหล ยม เล กๆ ข นมากมาย ในตารางอ เล กทรอน กส น สามารถบรรจ ข อม ลได หลายต วอ กษร ข อม ลท ป อน เช น ข อความ ต วเลข ส ตรทางคณ ตศาสตร และร ปภาพสามารถป อนได เหม อนโปรแกรมอ นๆ ภายใต ว นโดว แต จะเด นในเร องการค านวณ เพราะสามารถใส ส ตรการค านวณท ย งยากซ บซ อน และสามารถค านวณได อย างถ กต อง และรวดเร ว เช น เม อม การเปล ยนค าต วเลขท เป นต วต งจะท าให ผลล พธ ท ได ม การค านวณตามส ตรท เคยให ไว ก อนหน าได อย างอ ตโนม ต และรวดเร ว ด งน น โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลน จ งเหมาะก บงานด านบ ญช คณ ตศาสตร หร องานอ นๆ ท เก ยวก บ การค านวณ ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 นอกจากจะเป นโปรแกรมท เก งทางด านการค านวณแล ว ย ง สามารถท างานได หลากหลาย เช น พ มพ เอกสารได เหม อนก บไมรโครซอฟต เว ร ด ท างานด านการ จ ดการฐานข อม ล(Database) ได เหม อนก บไมโครซอฟต เอ กเซส หร ออาจจะม การน าเสนอข อม ลใน ล กษณะแผนภ ม (Chart) การวาดร ปในแบบกราฟ ก การสร างแบบฟอร มกรอกข อม ล การเข ยน โปรแกรมด วยมาโคร เป นต น แฟ มข อม ลของโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล เร ยกว า เว ร กบ ค (workbook ) แต ละ เว ร กบ คประกอบด วยตาราง หลายๆตาราง หร อท เร ยกว า เว ร กช ต (worksheet) เช น ในแฟ ม ประว ต ของพน กงานแฟ มหน ง(workbook)อาจประกอบไปด วยตาราง(worksheet) หลายตาราง เช น ตารางประว ต ส วนต ว ตารางประว ต การศ กษา ตารางว นลาหย ด ตารางค านวณอ ตราค าจ าง ตาราง บ ญช รายร บ-รายจ ายของหน วยงาน ตารางแสดงสถ ต ในร ปแบบกราฟ ซ งแต ละตารางท างาน แตกต างก นออกไป เช น ในตารางประว ต ส วนต วอาจจะม การบ นท กข อม ล และท าการค นหารายช อ พน กงาน ตารางค านวณอ ตราค าจ างก สามารถค านวณ ว น - เวลา ท างาน เพ อน ามาค ดเป นค าจ างได เป นต น

2 การเข าใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 การเข าใช งานสามารถท าได ด งน ค อ 1. คล กท ป ม start 2. เล อกท program 3. เล อกโปรแกรม microsoft excel ภาพท 11.1 แสดงการเร ยกใช โปรแกรม microsoft excel ก จกรรมท 1 การเร ยกใช โปรแกรม microsoft excel ท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการเข าใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล 2000

3 ส วนประกอบของ microsoft excel แถบช อเร อง แถบค าส ง แถบเคร องม อ เซลใช งาน แถบเล อน ภาพท 11.2 ส วนประกอบของโปรแกรม microsoft excel ม ส วนประกอบท ส าค ญด งน 1. แถบช อเร อง (title bar) : เป นส วนท ใช บอกถ งโปรแกรมและเอกสาร เร ยกใช 2. แถบค าส ง (menu bar) : เป นส วนท บรรจ ค าส งท จะต องใช ใน โปรแกรมน นๆ 3. แถบเคร องม อ (tool bar) : เป นเคร องม อท อย ในร ปของไอคอนม ไว ใช เพ อ ความสะดวก และรวดเร วในการใช งานแทน ค าส ง บนแถบ ค าส ง (menu bar) 4. กล องช อ (name box) : เป นส วนท บอกถ งท อย หร อต าแหน งของ เคอเซอร ท อย ป จจ บ น 5. แถบส ตร (formula bar) : เป นส วนท ใช ในการพ มพ ส ตรต างๆ ท จะใช ในการค านวณใน ไมโครซอฟ เอ กซ เซล การป อนส ตรจะต องข น ต นด วยเคร องหมาย = แล วตามด วยช อ เซล

4 Active cell : เซล ท ก าล งปฏ บ ต การอย 7. Work area : พ นท แผ นงาน ซ งรวมไปถ งองค ประกอบ ท งหมดท งเซล เส นตาราง ห วแถว และคอล มน แถบเล อน และแท บแผ นงาน 8. แท บแผ นงาน (sheet tab) : แท บท อย ใกล ก บด านล างของหน าต างสม ดงาน ท แสดงช อของแผ นงาน คล กแท บแผ นงานเพ อ ใช แผ นงานน น 9. แถบสถานะ (status bar) : แสดงข อม ลเก ยวก บค าส งท เล อกหร อความ ก าวหน าของการด าเน นการ ส วนทางด านขวา ของแถบสถานะจะแสดงว าแป นต าง ๆ เช น Caps lock, Num lock เป ดหร อป ดอย 10. แถบเล อน (scroll bar) : แถบเล อนแนวต งและแถบเล อนแนวนอน ก จกรรมท 2 จงอธ บายว าส วนประกอบแต ละส วนท างานได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อส วนประกอบของ microsoft excel 11.3 ประเภทของข อม ล ข อม ลท อย ในเว ร ก ช ท (worksheet) หร อสม ดงาน แบ งเป น 2 ประเภท ด งน 1. ค าคงท (constant) ได แก 1.1 ข อความ (text) ข อม ลท ไม น ามาค านวณ อาจเป นต วอ กษร ข อความ หร อ ต วเลขก ได ข อม ลชน ดต วอ กษรม ล กษณะด งน เป นข อม ลท ม ต วอ กษร A-Z อย างน อย 1 ต วปนอย และไม ข นต นด วย เคร องหมาย + - * หร อ $ ม ความยาวไม เก น 240 ต วอ กษร ถ าหากม ความยาวมากกว าความกว าง ของเซล ข อความน นจะถ กแสดงต อไปใน เซล ท อย ทางขวาม อตราบใดท เซล ทางขวาม อย งไม ม ข อม ล แถบสถานะ

5 ข อม ลชน ดน จะถ กจ ดให อย ช ดด านซ ายของ cell เสมอ และจะน ามา ค านวณไม ได 1.2 ค าต วเลข (numeric) ข อม ลท น ามาค านวณได และม ล กษณะด งน ข อม ลท เร มต นด วยต วเลขใด ๆ รวมท งจ ดทศน ยมหร อ $ และต องไม ม ต ว อ กษรใด ๆ ปนอย ถ าต วเลขต อท ายด วย % ค าจร งของต วเลขจะถ กหารด วย 100 แต ย งคง แสดงบนจอภาพเป นแบบท ป อนเข าไป สามารถใช เคร องหมาย, หร อ $ ร วมก บต วเลขได สามารถป อนข อม ลในร ป exponential ได เช น 2.05E+04 จะม ค าเท าก บ 2.5 ค ณ 10 ยกก าล ง 4 หร อ 25,000 น นเอง ข อม ลจะถ กจ ดให อย ช ดขวาและน าไปค านวณได 1.3 ว นท (dates) ข อม ลท ประกอบด วย ว นท เด อนและป โดยเด อนน นสามารถ ก าหนดได ท งแบบต วเลข หร อต วอ กษร ข อม ลชน ดน สามารถน าไปค านวณได 1.4 เวลา (times) ข อม ลท ประกอบด วยช วโมงและนาท โดยม เคร องหมาย : ค น ข อม ลชน ดน สามารถน าไปค านวณได เช นเด ยวก น ก จกรรมท 3 ชน ดข อม ลของโปรแกรม microsoft excel ม ก ร ปแบบ อะไรบ าง แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อประเภทข อม ล 11.4 การป อนข อม ลและการแก ไขข อม ล การป อนข อม ล ข อม ลท จะป อนลงในโปรแกรมไมโครซอฟ เอ กซ เซล ม อย 3 ประเภท ข อม ลท เป น ต วเลข ข อม ลท เป นต วอ กษรและข อม ลท เป นส ตรหร อฟ งก ช น ซ งข อม ลแต ละประเภทม ว ธ การป อน ต างก นด งน 1. การป อนข อม ลท เป นต วอ กษร ท าได โดย เล อนแอคท ปเซล(active cell)ไปย งเซลท ต องการป อนข อม ล ถ าเป นต วอ กษรสามารถจะพ มพ ข อความลงไปได เลย แต ถ าข อม ลเป นต วเลข ท งหมดและต องการจะให เป นข อม ลประเภทต วอ กษรต องพ มพ เคร องหมาย น าหน าก อน การจ ด

6 11-6 ข อม ลในเซลทางโปรแกรมต งค าไว ให จะช ดทางซ ายของ เซล ต วอย าง ต องการป อนข อความว า คอมพ วเตอร ลงในเซล C4 และป อน จะได ผลล พธ ด งภาพท 11.3 ภาพท 11.3 แสดงผลล พธ การป อนข อม ลแบบต วอ กษร 2. การป อนข อม ลท เป นต วเลข ท าได โดยเล อนแอคท ปเซล(active cell)ไปย งต าแหน งท ต องการแล วพ มพ ต วเลขลงไปได เลย การจ ดข อม ลในเซลทางโปรแกรมต งค าไว ให จะช ดทางขวา ของ เซล ต วอย าง ต องการป อนข อม ล ลงในเซล C3 และ 1456 ลงในเซล D3 ผลล พธ ด งภาพท 11.4 ภาพท 11.4 แสดงผลล พธ การป อนข อม ลแบบต วเลข

7 การป อนข อม ล ส ตรและฟ งก ช น ท าได โดยเล อนเคอร เซอร ไปย งต าแหน งท ต องการ ก อนท จะพ มพ ส ตรหร อฟ งก ช นต องพ มพ เคร องหมาย = ก อนแล วจ งตามด วยส ตรหร อฟ งก ช น ต วอย าง ต องการท าการค านวณ ลงในเซล F4 ด งภาพท พ มพ การค านวณ ภาพท 11.5 แสดงการป อนข อม ล แบบการค านวณ ผลล พธ ท ได การแก ไขข อม ล การแก ไขข อม ลท าได 2 ว ธ ค อ 1. น าเมาส ช ท เซลท ต องการแก ไข แล วท าการด บเบ ลคล ก 2. เล อกเซลท ต องการแก ไข แล วกดป ม F2 ก สามารถท าการ แก ไขเซลท ต องการ ก จกรรมท 4 จงอธ บายว ธ การป อนข อม ลและการแก ไขข อม ล ว าสามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการป อนข อม ลและการแก ไขข อม ล

8 การจ ดร ปแบบเว ร กช ท (work sheet) การจ ดร ปแบบ เว ร กช ท หมายถ ง การจ ดให เว ร กช ท อย ในร ปแบบท ต องการ เช น การ ก าหนดระยะขอบ การก าหนดแนวการพ มพ การก าหนดความกว างของคอล มน ฯลฯ เป นต น 1. การจ ดร ปแบบ เว ร กช ท เก ยวข องก บค าส ง บน Menu 3 ค าส งค อ 1.1 ค าส งแฟ ม 1.2 ค าส งแทรก 1.3 ค าส งร ปแบบ 2. การจ ดร ปแบบ เว ร กช ท ด วยค าส ง แฟ ม ม ข นตอนด งน 2.1 เล อกค าส ง แฟ ม เล อกค าส งต งค าหน ากระดาษ จะปรากฏหน าต างส าหร บการก าหนดค าด งร ป ค าส าค ญท ม กถ กก าหนดเวลาใช งาน ค อ หน า ระยะขอบ และ ห วกระดาษ/ท ายกระดาษ

9 11-9 ภาพท 11.6 การต งค าหน ากระดาษ 3. การจ ดร ปแบบ เว ร กช ท ด วยค าส ง แทรก ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดร ปแบบ เว ร กช ท 3 ค าส งท ใช มาก ค อ การแทรกเซล การแทรกคอล มน และ การแทรกแถว ม ข นตอนด งน 3.1 เล อกแทรก เล อกล กษณะการแทรกท ต องการด งภาพท 11.7 ภาพท 11.7 การแทรก 4. การจ ดร ปแบบ เว ร ก ช ท ด วยค าส ง ร ปแบบ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดร ปแบบ Worksheet 3 ค าส งท ใช มาก ค อ ร ปแบบเซล ร ปแบบคอล มน และ ร ปแบบแถว ม ข นตอนด งน 4.1 เล อกค าส งร ปแบบ 4.2 เล อกจ ดร ปแบบตามท ต องการด งภาพท 11.8 ภาพท 11.8 การจ ดร ปแบบเว ร กช ท ก จกรรมท 5 การจ ดร ปแบบเว ร กช ทของโปรแกรม microsoft excel สามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการจ ดร ปแบบเว ร กช ท (work sheet)

10 การจ ดร ปแบบข อม ล การจ ดร ปแบบข อม ล หมายถ ง การจ ดท าให ข อม ลท อย ใน เว ร ก ช ท อย ในร ปแบบท ผ ใช ต องการ เพ อประโยชน ในการง ายและสะดวก ต อการอ านข อม ล เช น การเปล ยนแบบต วอ กษร การ ก าหนดร ปแบบในการแสดงต วเลข การท าส พ นให แต ละCell ฯลฯ เป นต น 1. การจ ดร ปแบบข อม ลด วยแถบเคร องม อ ข นตอนในการจ ดร ปแบบม ด งน 1. เล อก บร เวณ ท ต องการ จ ดร ปแบบ (ท าแถบส ด า โดยการใช เมาส ลาก) 2. ใช ป มค าส ง บน tools bar 3. เล อกร ปแบบท ต องการ ภาพท 11.9 แสดง tools bar การจ ดร ปแบบข อม ลด วยเมน ข นตอนการจ ดร ปแบบด งน 1. เล อกเมน ร ปแบบ (Format) 2. เล อกค าส ง เซลล จะปรากฏกรอบการท างานด งน

11 11-11 (a) (b) ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) ภาพท แสดงการจ ดร ปแบบข อม ล a ต วเลข b การจ ดต าแหน ง c แบบอ กษร d เส นขอบ e ลวดลาย f การป องก น ก จกรรมท 6 การจ ดร ปแบบข อม ลของโปรแกรม microsoft excel สามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการจ ดร ปแบบข อม ล

12 ฟ งก ช น(function) ฟ งก ช นค อ ส ตรส าเร จร ปท ผ ใช สามารถเร ยกใช ได การป อนข อม ลประเภทส ตร จะต อง ข นต นด วยเคร องหมาย = แล วตามด วยช อ Cell หร อเคร องหมายอ น ๆ เช น =A1+A2 ซ งหมายถ ง น าข อม ลใน Cell ต าแหน ง A1 รวมก บ A2 เป นต น นอกจากน ย งสามารถน าหน าด วยเคร หร อ = เพ อเร มต นการใช ฟ งก ช น เช หร อ =SUM(A1:A2) หมายถ งน าค าใน Cell 1 รวมก บ A2 เป นต น 1 ว ธ การป อนส ตร สามารถท าได ด งน ค อ 1.1 พ มพ ค าท จะน ามาค านวณโดยตรง เช น ต องการทราบค าผลรวมของค า 5 ก บ 10 ส ตรท ใช ค อ = ระบ ต าแหน งเซลท จะน าค าในเซลน นมาใช ในการค านวณ เช น ต องการ ทราบค าผลรวมของค าท อย ในเซล A1 ก บค าท อย ในเซล A2 ส ตรท ใช ค อ =A1+A2 1.3 กดป ม enter หร อ คล กท แถบส ตร ต วอย างภาพการใช ฟ งก ช นการรวมเลขโดยใช เป นส ตร ท ต าแหน ง D2 ค อ =B2+C2 ภาพท แสดงการใช ฟ งก ช น การรวมเลข 2 การใช ว ธ การ ออโตฟ ว(auto fill) ก บส ตร ในกรณ ท ม ความจ าเป นต องค านวณส ตรในล กษณะท ซ าๆ ก น แต ม การอ างอ งข อม ล ท แตกต าง ไม จ าเป นต องป อนส ตรท ละบรรท ด เน องจาก ไมโครซอฟ เอกซ เซล สามารถใช ว ธ การ ท าการค ดลอก ส ตรให โดยอ ตโนม ต ข นตอนการท าออโตฟ ว (auto fill) 1. คล กท เซลต นฉบ บ 2. เล อนต วช เมาส ไปบร เวณจ ดส เหล ยมส ด าเล กๆ บร เวณม มขวาของต วช เมาส (Cell Pointer) เมาส พอยท เตอร จะเปล ยนร ปร างเป นเคร องหมายบวก (+) 4. คล กเมาส ค างไว และลากเมาส ไปในท ศทางท ต องการ จะได ผลด งร ป 11.11

13 11-13 ภาพท แสดงการใช เทคน ค Auto Fill 3 การอ างอ งต าแหน งท แน นอน ในกรณ ท ต องการส าเนาส ตรหร อย ายส ตร ซ งการส าเนาหร อย ายจะท าให ส ตร เปล ยนแปลงได การเปล ยนแปลงของส ตจะส มพ นธ ก บเซลท อ างอ งเสมอ โดยจะเร ยกการ เปล ยนแปลงน เป นแบบ relative หร อต วอย างได จากห วข อการใช ว ธ auto fill ท ผ านมา เช น ท เซล พ มพ ว า D2 =B2+C2 แล วท าส าเนาส ตรด วยการ auto ill ในคอล มน เด ยว ส ตรท ออกมาจะเป น ด งต วอย าง ต อไปน =B2+C2 =B3+C3 =B4+C4

14 การใช ฟ งก ช น 4.1 ฟ งก ช น sum เป นฟ งก ช นท ใช หาผลรวมของต วเลขท อย ในเซล ร ปแบบ =sum(b2 : C2) ค อ การค านวณการรวมค าต วเลขท อย ใน B2 ก บ C2 หร อ =sum(number1,number2) ส ตร ผลล พธ =sum(3,2) 5 =sum(-6,-5) ฟ งก ช น Max เป นฟ งก ช นท ใช ในการหาค าส งส ดของช ดข อม ลท ระบ ยกเว นค า ตรรกศาสตร และข อความ ร ปแบบ =Max(Number1,Number2, ) ต วอย าง ส ตร ผลล พธ =Max(3,2,6,9) 9 =Max(-6,-5,-2) ฟ งก ช น Min เป นฟ งก ช นท ใช ในการหาค าต าส ดของช ดข อม ลท ระบ ยกเว นค า ตรรกศาสตร และข อความ ร ปแบบ =Min(Number1,Number2, ) ต วอย าง ส ตร ผลล พธ = Min(3,2,6,9) 2 =Min(-6,-5,-2) -6

15 ฟ งก ช น average เป นฟ งก ช นท ใช ในการหาค าเฉล ยของช ดของข อม ล ร ปแบบ = average(number1,number2, ) ต วอย าง ส ตร ผลล พธ = Average(3,2,6,9) 5 = Average(-6,-4,-2) -4 = Average(2,8) ฟ งก ช น round ฟ งก ช น round ใช ส าหร บก าหนดจ ดทศน ยมให ก บต วเลขท ต องการ ร ปแบบ = round (Number, decimal places) - number เป นต วเลขท ต องการก าหนดจ ดทศน ยม อาจเป นช อเซลก ได - decimal places ต วเลขท ใช ก าหนดว าจะก าหนดจ ดทศน ยม ซ ง สามารถเป นไปได ท งค าบวกและค าลบ ต วอย าง ส ตร ผลล พธ =Round( ,-2) 100 =Round( ,-2) ฟ งก ช น Mod ใช หาค าตอบจากผลการหาร ค าตอบท ได จะไม ใช ส วนของผลหาร แต จะได เศษของผลหาร เช น 5/3 ค าตอบ จะเป น 2 ซ งม ร ปแบบด งน ร ปแบบ =Mod(dividend,divisor) - dividend หมายถ งต วต ง - Divisor หมายถ งต วหาร ต วอย าง ส ตร ค าตอบ =Mod(9,3) 0 =Mod(10,3) 1

16 ฟ งก ช น Upper,Lower,Proper เป นฟ งก ช นท ใช จ ดการก บอ กษรภาษาอ งกฤษ ค อท า ให เป นต วเล กต วใหญ ได โดยจะม ร ปแบบด งน ร ปแบบ =Upper(Text) =Lower(Text) =Proper(Text) ต วอย าง ก าหนดให เซล A1 ม ข อม ล ค อ Jiraporn Suksan ส ตร =Upper(A1) =Lower(A1) =Proper(A1) ค าตอบ INFORMATION TECHNOLOGY information technology Information Technology 4.9 ฟ งก ช น Rept เป นฟ งก ช นท ใช ส าหร บเต มเต มต วอ กษร หร อข อความลงในเซล ตามจ านวนต วเลขท ก าหนดให ท าซ า ร ปแบบ =Rept(text,repeat,number) - text หมายถ ง ต วหน งส อหร อข อความต นแบบ - repeat number หมายถ ง ต วเลขก าหนดจ านวนการท าซ า ต วอย าง ส ตร ค าตอบ =Rept( *,20) พ มพ * ออกมา 20 คร ง =Rept( A,10) พ มพ A ออกมา 10 คร ง ส ง โดยม ร ปแบบด งน ร ปแบบ 4.10 ฟ งก ช น IF เป นฟ งก ช นท สมารถน าไปประย กต ใช งานได มาก ม ความย ดหย น =If(condition test, value if true, value if false) - condition test เป นส วนท ใช ตรวจสอบเง อนไข ซ งสามารถ ก าหนดข นแบบใดก ได - value if true เป นส วนท จะกระท าก ต อเม อเก ด true จาก condition test

17 11-17 ต วอย าง ส ตร - value if false เป นส วนท กระท าก ต อเม อเก ด false จาก condition test ผลล พธ =IF(Max(A1:A5)>100,B1*10,0) ตอบ B1*10 เม อค าส งส ดของช วง A1:A5 มากกว า 100 ตอบ 0 เม อค าส งส ดของช วง A1 : A5 น อยกว าหร อ เท าก บ ฟ งก ช น VLOOKUP เป นค าส งในการค นหาข อม ล ซ งจะใช ค า Lookup Value ไปเปร ยบเท ยบก บคอล มน แรกของตารางข อม ลว าตรงก นหร อไม โดยร ปแบบของค าส งด งน = Vlookup(ต าแหน งอ างอ ง, ช วงข อม ลท ค นหา, จ านวนคอล มน ) ต วอย าง จากร ปท แสดงการค นหาข อม ลโดยใช ค าส ง Vlookup ร ปท แสดงการค นหาข อม ลโดยใช ค าส ง Vlookup ต าแหน งเซลล B3 เป นต าแหน งในการค นหาช อ โดยการอ างอ งจากต าแหน ง B2 ในช วง ข อม ลระหว าง G2 ถ ง I7 จากคอล มน ท 2 โดยใช ค าส ง Vlookup ด งต อไปน =VLOOKUP(B2,G3:I7,2) จากการใช ค าส งจะปรากฏผลค อ BIRD

18 11-18 ก จกรรมท 7 จงอธ บายฟ งก ช นต าง ๆ ว าม ร ปแบบอย างไร พร อมต วอย างของฟ งก ช นน น ๆ แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อฟ งก ช น 11.8 การจ ดเร ยงล าด บข อม ล (Sorting) การจ ดเร ยงล าด บข อม ล เป นการเร ยงข อม ลตามล าด บท ต องการ โดยเราสามารถท าได ด งน 1. เล อกข อม ลท ต องการจ ดเร ยงข นมา 2. คล มข อม ลท งหมดท ต องการน ามาจ ดเร ยง 3. เล อกเมน ข อม ล ภาพท แสดงการการเร ยงล าด บข อม ล

19 11-19 จากภาพเป นการจ ดเร ยงข อม ลจากช อ นามสก ล จากมากไปน อย แล วกดป ม ตกลง จะ ได ผลการเร ยงข อม ลด งน ภาพท แสดงผลการจ ดเร ยงข อม ล ก จกรรมท 8 การเร ยงล าด บข อม ลท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการเร ยงล าด บข อม ล 11.9 การกรองข อม ลอ ตโนม ต การกรองข อม ลอ ตโนม ต เป นการเล อกเฉพาะข อม ลท ต องการไว ส วนข อม ลท เราไม ต องการจะถ กค ดออก ซ งม ว ธ การกรองอ ตโนม ต ด งน 1. เล อกข อม ลท เราต องการน ามากรอง 2. คล มข อม ลท เราต องการกรอง 3. เล อกเมน ข อม ล 4. เล อกค าส ง ต วกรอง และค าส งย อย ต วกรองอ ตโนม ต จะปรากฏด งภาพท 11.16

20 11-20 ภาพท แสดงการ กรองข อม ลอ ตโนม ต จะปรากฏต วกรองเก ดข นท ส วนหล งของช อข อม ล ซ งม ร ปเป นล กศรลงด งภาพท ภาพท แสดงการใช เทคน ค Auto Fill หากเราต องการกรองข อม ลคะแนนสอบคร งท 1 ท ม ขนาดมากกว าหร อเท าก บ 52 ท าได โดย 1. เล อกท ต วกรองของข อม ลคะแนนสอบคร งท 1 2. เล อกค าส ง ก าหนดเอง ด งภาพท ภาพท แสดงการใช เทคน ค Auto Fill

21 11-21 ภาพท แสดงว ธ รกรองข อม ล ผลล พธ ของข อม ลท กรองได ด งภาพท ภาพท แสดงผลล พธ ของข อม ลท กรองได การเอาต วกรองออก ใช ว ธ เด ยวก บการเร ยกใช ต วกรอง ค อ 1. เล อกท เมน ข อม ล 2. เล อกท ค าส ง ต วกรอง และเล อก ต วกรองอ ตโนม ต ก จกรรมท 9 การกรองข อม ลข อม ลท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการกรองข อม ล

22 การสร างแผนภ ม การสร างแผนภ ม เป นการแสดงกราฟจากข อม ลท ต องการ ในร ปแบบของกราฟต าง ๆ โดยการสร างแผนภ ม หร อกราฟน สามารถท าได ด งน 1. พ มพ ข อม ลท ต องการสร างกราฟ 2. คล มข อม ลท ต องการสร างกราฟ 3. เล อกเมน แทรก และ ค าส ง แผนภ ม ด งภาพ ภาพท แสดงการสร างแผนภ ม ข นตอนการสร างแผนภ ม 1. ข นท 1 เล อกชน ดแผนภ ม และชน ดของแผนภ ม ย อย ด งภาพท ภาพท แสดงการเล อกแผนภ ม จากภาพท ให ท าการ Clickท ถ ดไป เพ อท างานต อไป

23 ข นท 2 ใส ช วงข อม ลท ต อการสร างกราฟ และช ดของข อม ล ด งภาพท ภาพท ข นตอนท 2 การสร างกราฟ จากภาพท ให ท าการ Clickท ถ ดไป เพ อท างานต อไป 3. ข นท 3 การใส ช อแผนภ ม และแกนของเส นกราฟ ภาพท ข นตอนท 3 การสร างกราฟ จากภาพท ให ท าการ Clickท ถ ดไป เพ อท างานต อไป

24 ข นท 4 การวางกราฟท ได จากท สร างแล วว าจะให อย ท ใด - หากเล อกเป นแผ นงานใหม ค อ การน ากราฟท ได ไว ท แผ นงานใหม - หากเล อกเป นว ตถ ใน ค อ กรน ากราฟท ได ไว ในช ทท ท เด ยวก บท ข อม ลอย ภาพท ข นตอนท 3 การสร างกราฟ จากภาพท ให ท าการ Clickท เสร จส น ก จะได กราฟท เราต องการ ก จกรรมท 10 จงอธ บายการสร างแผนภ ม มาโดยละเอ ยด ว าสามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ด รายละเอ ยดจากห วข อการสร างแผนภ ม

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information