การใช โปรแกรมส าเร จร ป...

Size: px
Start display at page:

Download "การใช โปรแกรมส าเร จร ป..."

Transcription

1 Microsoft Office 2007 เป ดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Title Bar 1. เป นแถบท ท าให ร ว า เอกสารของ Microsoft Office 2007 จะเร มต นด วยเอกสารท ข นต นด วย Document Office Button : จะม เมน ย อยให เล อกด งน - New - Open - Save - Save As 1. Word Document 2. Word Document - Print Menu Bar จะประกอบด วยเมน Home, Insert, Page Layout 1. Menu Home จะประกอบด วยช ดค าส ง Font, Paragraph 1.1 ช ดค าส ง Font จะประกอบด วยเมน ย อย - Font - Size - Grow Font / Shrink Font เพ มลด ขนาดต วอ กษร - ท าต วหนา (Bold) ต วเอ ยง (Italic) ต วข ดเส นใต (Underline) 1.2 ช ดค าส ง Paragraph จะประกอบด วยเมน ย อย - Align Text Left (จ ดช ดขอบซ าย) Center (จ ดก งกลาง) Align Text Left (จ ดช ดขอบขวา) Justify (จ ดช ดขอบ) Thai Distributed (จ ดแบบกระจาย) - Bullets (ส ญล กษณ แสดงห วข อย อย) Numbering (ล าด บเลข) 2. Menu Insert จะประกอบด วยช ดค าส ง Pages, Tables, Illustrations, Link. Header & Footer, Text, Symbols 1.1 ช ดค าส ง Page จะประกอบด วยเมน ย อย Cover Page (ปกเอกสาร), Blank Page (กระดาษ เปล า), Page Break (ระยะห างระหว างหน า) 1 เข ยนและรวบรวมโดย...สมมาตร แก วไกร ผ ด แลระบบเคร อข ายส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสงขลา เขต 1

2 1.2 ช ดค าส ง Table คล กเล อก Insert Table 1.3 ช ดค าส ง Illustrations จะประกอบด วยเมน ย อย Picture (แทรกร ปภาพ) Clip Art (ภาพต ดปะ) Shapes (ร ปร าง) Smart Art (ไดอะแกรม) Chart (กราฟ) 1.4 ช ดค าส ง Links จะประกอบด วยเมน ย อย Hyperlink 1.5 ช ดค าส ง Header & Footer จะประกอบด วยเมน ย อย Header (ห วกระดาษ) Footer (ท าย กระดาษ), Page Number (ล าด บเลขหน า) 1.6 ช ดค าส ง Text จะ ประกอบด วยเมน ย อย Text Box 1.7 ช ดค าส ง Symbols จะประกอบด วยเมน ย อย Equation (เศษส วน) Symbol (ส ญล กษณ ) 3. Menu Page Layout จะประกอบด วยช ดค าส ง Page Setup จะประกอบด วยเมน ย อย Margins (ระยะ ขอบ) Orientation (การวางแนว ต ง/นอน) Size (ขนาดของกระดาษ เอ 4) Column (คอล มน ) 1.1 ช ดค าส ง Page Background จะประกอบด วยเมน ย อย Water Mark (ภาพลายน า) Page Color (ส หน ากระดาษ) Page Borders (ส เส นขอบ) 2 เข ยนและรวบรวมโดย...สมมาตร แก วไกร ผ ด แลระบบเคร อข ายส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสงขลา เขต 1

3 การเป ดหน วยว ดไม บรรท ด (Ruler Bar) - คล กเมน View คล กเล อก Ruler การต งค าหน ากระดาษ (Page Layout) 1. คล กเมน Margins คล กเล อก Custom Margins 2. จะปรากฏหน าต าง Page Setup ต งค า การต งค าร ปแบบอ กษร (Format) 1. พ มพ ข อความหน าเอกสาร...คล กขวาเล อก Font 2. จะปรากฏหน าต าง Font ท ห วข อ Complex Script ให เล อกร ปแบบอ กษรท เป น ภาษาไทย ท Font Size เล อก Regular ท Size เล อกฟอนต ขนาด 16 ท ห วข อ Latin Text ให เล อกร ปแบบอ กษรท เป น ภาษาอ งกฤษท Font Size เล อก Regular ท Size เล อกฟอนต ขนาด 16 เสร จแล วคล กป ม Default เพ อต งเป นค าเร มต น คล กป ม OK 3 เข ยนและรวบรวมโดย...สมมาตร แก วไกร ผ ด แลระบบเคร อข ายส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสงขลา เขต 1

4 การบ นท กงานเอกสาร (Save) 1. คล กเมน Office Button เล อก - Save : เป นการบ นท กเอกสารท ม การบ นท กมาแล ว - Save As: เป นการบ นท กเอกสารท ย งไม ม การบ นท กมาก อน แยกเป น 1. Save As : Word Document (บ นท กไปใช Microsoft Word 2003 ไฟล นามสก ล.doc) 2. Save As : Word Document (บ นท กไปใช Microsoft Word 2007ไฟล นามสก ล.docx) การจ ดการข อม ลแบบคอล มน (Column) - คล กเมน Page Layout เล อกช ดค าส ง Page Setup เล อก Column เล อกจ านวนคอล มน การสร างตาราง (Table) การแทรกตารางลงในเอกสาร 1. คล กเมน Insert เล อกช ดค าส ง Tables เล อกเมน Table คล กเล อก Insert Table 2. จะปรากฏหน าต าง Insert Table ท ห วข อ Table Size - Number of Columns - Number of Rows - คล ก OK 4 เข ยนและรวบรวมโดย...สมมาตร แก วไกร ผ ด แลระบบเคร อข ายส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสงขลา เขต 1

5 3. จะปรากฏ Table ท ช ดค าส ง Table Tool ท เมน ค าส ง Design คล กเล อก Table Styles 4. การแทรกตาราง (แถว) ให เล อนเมาส ไปไว ท ตารางคอล มน /แถวส ดท าย กดค ย Tab ท ค ย บอร ด 5. การเล อกเมน Shading : เป นการเล อกส พ นของตาราง Borders : เป นการเล อกเส นและส ของตาราง Eraser : เป นการลบตาราง 6. การปร บความกว างของคอล มน หลายคอล มน ให ม ความกว างเท าก นท งหมด ลากคล มตารางท ต องการ ปร บขนาดความกว างของคอล มน เล อนเมาส ไปบร เวณท เล อก คล กขวาเล อก Distribute Column Evenly 7. การจ ดร ปแบบของข อความในตาราง คล กขวา เล อก Cell Alignment เล อก Align Center 8. การปร บตารางให พอด ก บข อม ล คล กขวา เล อก Auto Fit เล อก Auto Fit to Contents 5 เข ยนและรวบรวมโดย...สมมาตร แก วไกร ผ ด แลระบบเคร อข ายส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสงขลา เขต 1

6 9. การรวมเซลล ด วยการใช ค าส ง Merge Cells เล อกกล มเซลล ท ต องการรวม คล กขวา เล อก Merge Cells 10. การแบ งเซลล (Split Cells) เล อกเซลล ท ต องการแบ ง คล ก ขวาเล อกเมน Split Cells เล อกNumber of Column/Number of Row คล ก OK การแทรกไฟล ร ปภาพ (Picture) 1. คล กเมน Insert เล อกช ดค าส ง Illustration คล กเล อก Picture 2. จะปรากฏหน าต าง Insert Picture ท ห วข อ Look in : ให คล กเล อกร ปภาพจากไฟล ร ปภาพหร อ โฟลเดอร ท เก บร ปภาพ 3. คล กร ปภาพให Active (จะม จ ดรอบร ปภาพ 8 จ ด) คล กท เมน Text Wrapping - In Line with Text : แนวเด ยวก บข อความ - Square : ล อมรอบเป นส เหล ยมจ ต ร ส - Tight : ล อมรอบร ปภาพ - Behind Text : ร ปภาพอย ข างหล งข อความ - Top and Button : ร ปภาพอย บนหร อล างข อความ - Through : ทะล ผ าน 6 เข ยนและรวบรวมโดย...สมมาตร แก วไกร ผ ด แลระบบเคร อข ายส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสงขลา เขต 1

7 4. คล กเมน Picture Tools จะปรากฏเมน Format เล อก Picture Styles 5. คล กร ปภาพ เล อกค าส ง Recolor - No Recolor - Dark Variations - Color Modes - Light Variation 6. คล กร ปภาพ เล อกค าส ง Picture Shape Picture Border Picture Effects Glow 7. Crop : เคร องม อต ดภาพ บร เวณพ นท ของร ปภาพท ไม ต องการ 7 เข ยนและรวบรวมโดย...สมมาตร แก วไกร ผ ด แลระบบเคร อข ายส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสงขลา เขต 1