Introduction to Excel 2013

Size: px
Start display at page:

Download "Introduction to Excel 2013"

Transcription

1 Introduction to Excel 2013 Jirasak Hengsrisombat 1 หน าจอ Landing Page 2 1

2 Standard tabs and ribbons แสดงช อ Cell ท ก าล งทางานอย แสดงช อ Column แสดง Row แสดงช อ Sheet สามารถเพ มได 3 การเคล อนท ในหน า Excel ใช ป มล กศร Arrow Key เพ อเล นไปท ละ 1 Cell Page down and Page up เล อนท ละหน า Ctrl+Home เคล อนไปท Cell A1 เสมอ ไปย ง Cell ท ต องการ โดยการพ มพ ท ช อง แสดงช อ Cell 4 2

3 Spreadsheet Data ประกอบด วยข อม ลสองประเภท Text: ข อความท ไม สามารถคานวณได Values: สามารถคานวณได หร อใช ฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร ได Values สามารถแบ งได อ ก 3 ประเภท ต วเลขหร อค าคงท Formulas Functions 5 เม อเราใส ข อม ลลงใน Excel โปรแกรมจะแบ งประเภทของ ข อม ลเอง โดยต วเลขจะช ดซ าย ส วน Text จะช ดขวา 6 3

4 ข อม ลใน Excel ข อม ลบางส วนเป นต วเลขแต ไม สามารถน ามาคานวณได เช น หมายเลขโทรศ พท หมายเลขบ ตรประชาชน ท าไมต องต งค าเป น Text? เพราะว าต วเลขเหล าน ไม ต องน ามาคานวณ 7 ข อม ลใน Excel ข อม ลประเภทพ เศษ Dates Times Excel จะเก บค า Dates and Times ไว ในร ปแบบทศน ยม แต เวลา แสดงผลจะมองเป นเป นว นหร อเวลาตามปกต เช น เวลา 5 ช วโมง ในต ว โปรแกรมจะเก บข อม ลเป นต วเลข

5 การคานวณใน Excel ด วย Formulas ต วปฏ บ ต การทางคณ ตศาสตร บวก, ลบ ใช +, - ค ณ, หาร ใช *, / ต วอย างเช น: =1+2, = 2+4/2, =(2+4)/2 9 การอ างอ ง Cell การอ างอ งแบบ Relative เช น A1 การอ างอ งแบบ Absolute เช น $A$1 10 5

6 ต วอย างการใช Formula 11 Copy and Move การ Cut, Copy และ Paste แบบปกต Click on cell to be copied Click cut or copy Click on target cell Click paste ถ า Cell ไหนถ ก Copy ท Cell น นจะม เส นประ รอบๆ Cell หร อกล ม Cell น น 12 6

7 G5 ก าล งถ ก Copy หร อ Cut 13 Copy and Move เราสามารถใช Crtrl+C เพ อ Copy Crtrl+X เพ อ Cut Crtrl+V เพ อ Paste เราสามารถ Copy หร อ Cut ได เป นช วง Cell ด วย 14 7

8 ช วง Cell I4:I9 15 การเล อกกล ม Cell ท ไม ต ดก น โดยใช ป ม Control ช วยในการเล อก ผลล พธ เม อวางไว ท K

9 การแทรก Row หร อ Column Right click ท cell เล อก Insert หร อ Right Click ท ต น Row หร อ Column เพ อแทรก Row หร อ Column

10

11 การลบ Cell หร อ Row หร อ Column การลบใช ว ธ right click ใน Cell, Row หร อ Column ท ต องการแล ว เล อก delete clear Cell,Row or Column เล อก Cell, Row หร อ Column กดป ม Delete

12 23 การเปล ยนส วนส งหร อความกว างของ Row หร อ Column น าเม าส ไปไวท ระหว าง Row หร อ Column เพ อให เม าส เปล ยนร ปเป น ลากเมาส เพ อกาหนดขนาด 24 12

13 ต วอ างการเปล ยนขนาด Row or Column

14 การเปล ยนแปลงค าภายใน Cell เราสามารถท าได 2 แบบ Double click ใน Cell ท ต องการแก ไข กด F2 ใน Cell ท ต องการแก ไข การลบข อม ลใน Cell ท าได เหม อน Word ค อใช ป ม Delete, Backspace 27 การพ มพ ข อม ลท เป นค าต อเน อง (Series) เป นข อม ลลงใน Cell 2 Cell โดยเป นค าตามท ต องการเช น A1= 2, A2=4 เล อก Cell A1 และ A2 ใช Mouse ลากท ม มล างขวาของ Cell A

15

16 Format Cell ท ใช บ อย ถ าแสดงผลเป น ##### แสดงว า Cell แคบเก ดไปต องขยายช อง 31 เม อแก ไขแล ว 32 16

17 การเปล ยน Format Cell เล อกช วงท ต องการ คล กขวา เล อก Format Cells Notice the variety of number formats 33 การต งค าต างๆ เก ยวก บความสวยงามของ Cell 34 17

18 การเปล ยน Font

19

20 39 ในกรณ น ต อง Merge Cell เพ อให คาว า Mary s Budget ท งหมดม ส พ นเด ยวก น 40 20

21 การ Merge Cell

22 การก าหนด หมายเลขหน า, ห วกระดาษและท ายกระดาษ เราสามารถเปล ยน Header หร อ Footer ป ม Page layout Page layout 43 การออกจากการต งค าห วกระดาษท ายกระดาษ คล กท Normal View Normal View 44 22

23 การ Print งานต องด จ านวนหน าก อน Print 45 การเปล ยนกระดาษ แนวต ง/ แนวนอน (Orientation / Landscape) Print options อาจจะเปล ยนข นอย ก บร นของ printers! 46 23

24 การเปล ยนขนาดการพ มพ เป น Fit Sheet on One Page การย อ Font ให เล กลงจะทาให อ านยากข น 47 Function ท ใช บ อย ๆ : SUM,AVERAGE, MIN, MAX, COUNT 48 24

25 การใช Functions การใช Function ท าได หลายว ธ : ใน Cell พ มพ : =function(parameters) หร อพ มพ =function(เล อก parametersด วยเม าส แล วกด Enter) Click INSERT เล อก function พ มพ ข อม ลใน prompt window ใช ป มท ม อย แล วเช น Auto sum 49 การใช ป มเพ อใส function 50 25

26 Excel สามารถเดาได ว าจะให หาผลรวม (Auto Sum) ได จาก Cell ใด แต เรา สามารถแก ไขส งท Excel เดาไว ได 51 เล อก Cell ด วยต วเองก อน เพ อป องการการเดาของ Excel 52 26

27 หร อพ มพ ช วง cell ด วยต วเองเพ อความแน นอนในการคานวณ 53 การใช Function เพ มเต มอย ท Tab Formulas โดยในส วนน จะแยกประเภทของ Function ออกเป นประเภทต างๆ 54 27

28 การใส Function แบบเด มค อการคล กท ป ม fx ในช อง Formula bar 55 หน าจอ prompt window สาหร บใส ค าท จ าเป นใน Function น นๆ สาหร บต วหนาค อ จ าเป นต องใส เสมอ การใช Function หากม ข อสงส ยสามารถกด Help on this Function ได 56 28

29 หน าจอ Help on this Function 57 การอ างอ ง cell แบบ Absolute ก บ Relative Absolute Address: $A$1 Relative Address: A1 $A1 A$

30 สร าง Formula ตามภาพ 59 เม อ Copy Formula ไปย ง Cell อ น: Excel จะเปล ยน Formula ให ส มพ ทธ (Relative) ก บข อม ล ด านบน 60 30

31 เม อ Copy Formula ไปย ง Cell อ น: Excel จะไม เปล ยน Formula ให ส มพ ทธ (Relative) ก บข อม ล ด านบน 61 การจ ดเร ยงหร อการกรอง (Sorting and Filters) ใส ข อม ลในตาราง เล อกช วง Click INSERT Tab > Table 62 31

32 เล อก Table

33 แต ละ Column จะม ห ว Column และจะม ป มล กศรลงซ งจะเล อก เพ อเร ยงข อม ลหร อเพ อกรองข อม ลได 65 Sorting Largest to Smallest ใน Column1 ผลค อม การเร ยงลาด บจากมากไปหาน อย 66 33

34 การทา Filters หร อกรองข อม ลเพ อแสดงผลบางส วนท ต องการได Click ล กศรลง, Number Filters,the rule ใส ค าท ต องการกรอง......click OK 68 34

35 ...เฉพาะผลล พธ ท ต องการเท าน นท จะแสดง 69 Conditional formatting ข นอย ก บค าใน cells 70 35

36 71 เล อก Cell และ rule หร อเกณฑ ในการต ดส นใจ 72 36

37 การเปล ยนแปลงค า การต งค า Format สาหร บ Conditional formatting 73 ก าหนดค าเอง 74 37

38

39 77 ป ญหาท พบบ อยใน Excel การแสดงข อม ลต วเลขเป น ### เก ดจากขนาดของ column ไม พอท จะแสดงผล 78 39

40 เม อขยายขนาด Column ข อม ลจะถ กแสดงผลท นท 79 40

ค ม อการอบรม MICROSOFT EXCEL

ค ม อการอบรม MICROSOFT EXCEL ค ม อการอบรม MICROSOFT EXCEL, 25, 27 ก นยายน Sirivimol Thanchalatudom Office Computer Service University of the Thai chamber of commerce สารบ ญ หน า เร.มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 3 การป

More information

โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย

โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย เบ องต น โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย างเป นระบบ คานวณข อม ล ใช ฟ งก ช นพ เศษ สรางและแสดงรายงานของขอม

More information

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1 ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร ล กษณะของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ท ช วยใน การค านวณในล

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

LOGO. Microsoft Excel 2010 อาจารย เอกราว ค าแปล

LOGO. Microsoft Excel 2010 อาจารย เอกราว ค าแปล LOGO Microsoft Excel 2010 อาจารย เอกราว ค าแปล ล กษณะเด นของ Microsoft Excel 1. 2. 3. ด านการค านวณ ด านการสร างกราฟ ด านการว เคราะห ข อม ล เช น ช วยเร ยงล าด บข อม ล กรองข อม ลจ านวนมาก ม อะไรใหม ใน Microsoft

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

เร มต นการใช โปรแกรม

เร มต นการใช โปรแกรม เร มต นการใช โปรแกรม ก อนเร มต นการใช โปรแกรม เราควรท าความร จ กก บหน าตาของหน าต างโปรแกรม เส ยก อนเพ อจะได ท างานสะดวกย งข น เร ยกโปรแกรม Microsoft Word โดยการ Click เมาส ท ป ม แล วเล อกแถบ Program>

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

Microsoft Excel การเร ยกโปรแกรม. กระดาษค านวณ - Spreadsheet. แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ

Microsoft Excel การเร ยกโปรแกรม. กระดาษค านวณ - Spreadsheet. แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ Microsoft Excel กระดาษค านวณ Electronic ด วย Spread sheet Microsoft Excel 2003 แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ 1 2 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ ฐานข อม ล โปรแกรมกระดาษค

More information

การใช Microsoft Excel 2003

การใช Microsoft Excel 2003 จ ดท าโดย... กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง เอกสารประกอบการอบรม ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Copyright 2004: Srinakharinwirot University การใช Microsoft Excel 2003 โดย กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง ค าอธ บายหล

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

การใช โปรแกรม Microsoft Excel

การใช โปรแกรม Microsoft Excel การใช โปรแกรม Microsoft Excel By Varasaya Workbooks and worksheets ไฟล เอกสารช อ Book1 ปรากฎท แถบบนของหน าต าง จนกระท ง save เอกสารด วยช อใหม ท ต งข น ช อช ทเอกสารปรากฎท บรท ดล างส ดของหน าต าง สามารถเปล

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง ห วข อเน อหา 1. การป อนข อม ล แก ไข เพ มเต ม ลบข อม ล 1.1 ชน ดของข อม ล 1.2 การป

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ ว ตถ ประสงค... 1 Microsoft Excel ค ออะไร... 1 ส งใหม ใน Microsoft Excel 2007... 2 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม 261 จ ดประสงค การสอน 4.2 เข าใจเก ยวก บ 4.2.1 ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม 4.2.2 การป อนและแก ไขข อม ลในแผ นงาน 4.2.3 การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4.2.4 การสร างและจ ดร ปแบบแผนภ ม 4.2.5 การใช ส ตรค านวณและการใช

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม

More information