การใช งาน Microsoft Access การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007"

Transcription

1 การใช งาน Microsoft Access การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข อม ลด วยตนเอง คล กท พ มพ ช อแฟ มฐานข อม ลช อ "การขายส นค า" และคล ก จะได หน าต างฐานข อม ล "การขายส นค า" 3. การสร างตารางในม มมองออกแบบ คล กท เมน Create และไอคอน จะได หน าต างในการก าหนดโครงสร างของตาราง

2 Field Name ก าหนดช อฟ ลด Data Type ก าหนดชน ดของข อม ล Text อ กขระ ไม เก น 255 ต ว Memo อ กขระท ม ความยาวมาก ไม เก น 65,535 ต ว Number ต วเลข สามารถก าหนดชน ดและขนาดได Date/Time ว นท หร อเวลา Currency จ านวนเง น AutoNumber ต วเลข ก าหนดอ ตโนม ต โดยโปรแกรม Yes/No จร ง / เท จ Description อธ บายความหมายของข อม ลเพ อช วยในการเต อนความจ า ซ งจะใส หร อไม ก ได หน า 2 / การสร างตาราง (1) ตาราง "ล กค า" ล กค า ( รห สล กค า, ช อล กค า, ท อย ) พ มพ รายละเอ ยดของแต ละฟ ลด ประกอบด วย Field Name Data Type ขนาด / ประเภท รห สล กค า Number Integer ช อล กค า Text 50 ท อย Text 100 ก าหนดค ย หล ก คล กท ด านหน าฟ ลด รห สล กค า และคล ก จ ดเก บตาราง คล กป ม และใส ช อตาราง "ล กค า" (2) ตาราง "ส นค า" ส นค า ( รห สส นค า, ช อส นค า, ราคา ) Field Name Data Type ขนาด / ประเภท รห สส นค า Number Integer ช อส นค า Text 30 ราคา Number Integer

3 (3) ตาราง "รายการส ง" รายการส ง ( รห สล กค า, รห สส นค า, จ านวน ) Field Name Data Type ขนาด / ประเภท รห สล กค า Number Integer รห สส นค า Number Integer จ านวน Number Integer หน า 3 / การแก ไขโครงสร างของตาราง คล กขวาม อท ตาราง รายการส ง เล อกเมน แก ไขค ย หล กของตาราง - คล กด านหน าฟ ลด รห สล กค า กดแป น <SHIFT> ค างไว และคล กท ด านหน าฟ ลด รห สส นค า - คล ก คล กป ม เพ อบ นท ก 4. การเพ มข อม ลลงในตาราง (1) ตาราง "ล กค า" ด บเบ ลคล กท ตาราง ใส ข อม ลลงในฟ ลด ต าง ๆ ของตาราง (2) ตาราง "ส นค า" (3) ตาราง "รายการส ง" รห สส นค า ช อส นค า ราคา 101 กระเป า เข มข ด 200 รห สล กค า รห สส นค า จ านวน การลบข อม ลในตาราง คล กขวาม อท ด านหน าของระเบ ยนท ต องการลบ และเล อก หร อ คล ก

4 6. การแก ไขข อม ลในตาราง ด บเบ ลคล กท ตารางท ต องการ คล กท ระเบ ยนท ต องการแก ไข และพ มพ ข อความแก ไข หน า 4 / การแก ไขโครงสร างของตาราง ในม มมองแผ นข อม ล (Datasheet View) สามารถใช ในการเพ ม ลบ ซ อน แสดง ปร บขนาด หร อเคล อนย ายฟ ลด ต าง ๆ ภายในตารางได ด บเบ ลคล กท ตาราง ล กค า 7.1 การเพ มคอล มน แทรกฟ ลด ด านหน าฟ ลด "ช อล กค า" คล กท ด านบนของฟ ลด "ช อล กค า" - คล กขวาม อ ท ฟ ลด ช อล กค า และเล อก - คล กขวาม อท ฟ ลด Field1 และเล อก เพ อเปล ยนช อฟ ลด 7.2 การลบคอล มน คล กท คอล มน "Field1" - คล กขวาม อ ท ฟ ลด Field1 และเล อก 7.3 การซ อนคอล มน คล กขวาม อท คอล มน "ท อย " และเล อก 7.4 การแสดงคอล มน ท ซ อนไว คล กขวาม อท ฟ ลด ใด ๆ และเล อก คล กเล อกฟ ลด ท อย

5 7.5 การปร บขนาดของคอล มน คล กขวาม อท คอล มน "ท อย " และเล อก ใส ค าความกว าง 20 หน า 5 / การเคล อนย ายคอล มน คล กท คอล มน ท ต องการและลากเมาส ไปวาง ณ ต าแหน งท ต องการ 8. การค นหาข อม ล คล กท คอล มน ท ต องการค นหา คล ก พ มพ ค าท ต องการค นหา 9. การเร ยงล าด บข อม ล เป ดตาราง รายการส ง คล กขวาม อท ฟ ลด รห สส นค า เร ยงล าด บ - คล ก เพ อเร ยงล าด บจากน อยไปมาก - คล ก เพ อเร ยงล าด บจากมากไปน อย 10. การเปล ยนช อตาราง คล กขวาม อท ตารางท ต องการ และเล อก พ มพ ช อตารางใหม 11. การลบตาราง คล กขวาม อท ตารางท ต องการ และเล อก หร อ คล กท ตารางท ต องการและคล ก 12. การค ดลอกตาราง (1) ค ดลอก คล กขวาม อท ตารางท ต องการ และเล อก หร อ คล กท ตารางท ต องการและคล ก (2) วาง คล กขวาม อท พ นท ว าง และเล อก หร อ

6 หน า 6 / 10 คล กท ตารางท ต องการและคล ก (3) สร างตารางใหม พ มพ ช อตารางใหม เล อกต วเล อกในการค ดลอก Structure Only เฉพาะฟ ลด ในตารางไม รวมข อม ล Structure and Data ท งฟ ลด และข อม ล Append Data to Existing Table เฉพาะข อม ลและน าไปต อท ายตารางตามท ก าหนดในช อ ตาราง 13. การก าหนดด ชน คล กขวาม อท ตาราง รายการส ง เล อกเมน เล อกฟ ลด รห สล กค า คล กต วเล อก "Indexed" ท ด านล างจะม ค าด ชน - No ไม สร างด ชน - Yes (Duplicates OK) ด ชน ท ม ค าซ าก นได - Yes (No Duplicates) ด ชน ท ม ค าซ าก นไม ได คล กเล อก Yes (Duplicates OK) เล อกฟ ลด "รห สส นค า" คล กต วเล อก "Indexed" และเล อก Yes (Duplicates OK) คล ก เพ อบ นท ก 14. การก าหนดความส มพ นธ ระหว างตาราง เล อกเมน Database Tools คล ก คล กตารางท ต องการ - คล กท ตาราง "ล กค า" และคล ก - คล กท ตาราง "รายการส ง" และคล ก - คล กท ตาราง "ส นค า" และคล ก

7 หน า 7 / 10 ก าหนดฟ ลด ท ใช ในการเช อมความส มพ นธ - ลากเมาส จากฟ ลด "รห สล กค า" ในตาราง "ล กค า" ไปหาฟ ลด "รห สล กค า" ในตาราง "รายการส ง" จะแสดงหน าต าง " Edit Relationship" - คล กท "Enforce Reference Integrity" และคล ก - ลากเมาส จากฟ ลด "รห สส นค า" ในตาราง "รายการส ง" ไปหาฟ ลด "รห สส นค า" ในตาราง "ส นค า" - คล กท " Enforce Reference Integrity" และคล ก จะได หน าต างแสดงความส มพ นธ ระหว างตาราง 15. องค ประกอบของฐานข อม ล คล กเมน Create (1) ตาราง (Table) ส วนเก บข อม ลในร ปแบบแถวและคอล มน (2) ฟอร ม (Form) เคร องม อในการสร างส วนต ดต อผ ใช ก บฐานข อม ล

8 หน า 8 / 10 (3) รายงาน (Report) เคร องม อในการแสดงผลข อม ล (4) แบบสอบถาม (Query) เคร องม อในการสอบถามข อม ลท ต องการจากตาราง 16. การสร างแบบสอบถามจากม มมองการออกแบบ 16.1 การสร างแบบสอบถาม คล กท เล อกตาราง "ล กค า" "รายการส ง" "ส นค า" จากหน าต าง "แสดงตาราง" ด วยการคล กป ม และ คล กป ม เม อเสร จส นการท างาน ท Field: เล อก "รายการส ง.รห สล กค า" เล อก "ล กค า.ช อล กค า" เล อก "รายการส ง.รห สส นค า" เล อก "ส นค า.ช อส นค า" เล อก "รายการส ง.จ านวน" คล ก และพ มพ ช อแบบสอบถาม "การส งส นค า"

9 หน า 9 / 10 คล กท หร อเล อกเมน แบบสอบถาม > เร ยกใช จะแสดงข อม ลตามท ออกแบบไว 16.2 การเร ยงล าด บข อม ล ท เขตข อม ล "รายการส ง.รห สล กค า" ท Sort: เล อก "Ascending" คล กท 16.3 การเร ยกด ข อม ลตามเง อนไข ท เขตข อม ล "รายการส ง.รห สล กค า" ท Criteria: พ มพ "1" คล กท 16.4 การก าหนดให แสดง / ไม แสดงฟ ลด ใด ๆ ท เขตข อม ล "ล กค า.ช อล กค า" ท Show: คล กเคร องหมายถ กในช อง 4 เหล ยม คล กท 17. การเร ยกด แบบสอบถาม ด บเบ ลคล กท แบบสอบถาม "การส งส นค า" จะแสดงข อม ลตามท ได ออกแบบไว 18. การแก ไขแบบสอบถาม 18.1 การเพ มฟ ลด คล กขวาม อท แบบสอบถาม "การส งส นค า" เล อกเมน ท Field: เล อก "ส นค า.ราคา"

10 หน า 10 / 10 คล ก เพ อบ นท ก 18.2 การลบฟ ลด คล กขวาม อท ฟ ลด "ส นค า.ราคา" เล อก คล ก เพ อบ นท ก 19. การก าหนดพาราม เตอร ส าหร บแบบสอบถาม ใช ในการเร ยกด ข อม ลเฉพาะตามเง อนไขท ต องการ เล อกฟ ลด ท ต องการใช เป นเง อนไข - ท เขตข อม ล "รห สล กค า" พ มพ " [รห สล กค า] " ท ช อง Criteria: คล ก ท ช อง Parameter พ มพ "[รห สล กค า]" และท ช อง ชน ดข อม ล เล อก Integer คล ก เพ อบ นท ก ด บเบ ลคล กท แบบสอบถาม "การส งซ อส นค า" จะแสดงหน าต าง "ใส ค าพาราม เตอร " ใส รห สล กค าท ต องการเร ยกด แบบฝ กห ด ก าหนดฐานข อม ล "การจองท วร " ประกอบด วย 5 ตาราง ด งน ใบจอง ( เลขท ใบจอง, รห สบร ษ ท ) บร ษ ท ( รห สบร ษ ท, ช อบร ษ ท ) สนามบ น ( รห สสนามบ น, ช อสนามบ น) ว นท วร ( รห สว นท วร, ค าใช จ าย ) การจอง ( เลขท ใบจอง, รห สว นท วร, จ านวน, รห สสนามบ น ) ใบจอง บร ษ ท สนามบ น เลขท ใบจอง รห สบร ษ ท รห สบร ษ ท ช อบร ษ ท รห สสนามบ น ช อสนามบ น Barnes Travel 1 Luton Active Holidays 11 Glasgow ว นท วร การจอง รห สว นท วร ค าใช จ าย เลขท ใบจอง รห สว นท วร จ านวน A A A B B A สร างตารางข างต นท ง 5 ตาราง โดยให ก าหนดค ย หล กของตารางด วย 2. ใส ข อม ลลงในตารางท งหมด 3. ก าหนดความส มพ นธ ระหว างตาราง รห ส สนามบ น

ในเอกสารการบรรยายน งานสารบรรณ หมายถ ง งานท เก ยวข องก บการร บเอกสารเข า ออกเลขท เอกสาร การจ ดเก บเอกสาร

ในเอกสารการบรรยายน งานสารบรรณ หมายถ ง งานท เก ยวข องก บการร บเอกสารเข า ออกเลขท เอกสาร การจ ดเก บเอกสาร ระบบไอท ก บงานสารบรรณ และงานข าว ต วย อ "IT" ย อมาจาก "Information technology" หมายถ ง "เทคโนโลย สารสนเทศ" ค าว า "เทคโนโลย " หมายถ ง การประย กต ใช องค ความร ในหลายๆด าน เพ อแก ป ญหา ปร บปร งประส ทธ ผล

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Microsoft Access 2007 บทท 1 เร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Access : ตาราง (Table) บทท 2 แบบสอบถาม (Query) บทท 3 ฟอร ม (Form) บทท 4 รายงาน (Report) บทท 5 การทางานก บหลาย Table เร ยบเร ยงโดย ผ ช วยศาสตราจารย

More information

ใบความร ท 4 เร อง การสร างฐานข อม ล และสร างตาราง (Table) ด วยโปรแกรม Microsoft Access

ใบความร ท 4 เร อง การสร างฐานข อม ล และสร างตาราง (Table) ด วยโปรแกรม Microsoft Access เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชา ง30206 ใบความร ท 4 เร อง การสร างฐานข อม ล และสร างตาราง (Table) ด วยโปรแกรม Microsoft Access 1. การสร างฐานข อม ล การสร างโครงสร างฐานข อม ลเป นงานแรกของการสร างฐานข อม ลใดๆ

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

Design, Construction, and Management of Databases with Microsoft Access 2010

Design, Construction, and Management of Databases with Microsoft Access 2010 Design, Construction, and Management of Databases with Microsoft Access 2010 โดย ดร. เบญจร ตน ภ ภ กด น กว จ ย สถาบ นว จ ยจ ฬาภรณ อบรมเช งปฏ บ ต การ ระหว างว นท 5 7 ต ลาคม พ.ศ. 2554 ณ ส าน กบร การคอมพ วเตอร

More information

การจ ดการธ รก จด วย Microsoft Access 2007

การจ ดการธ รก จด วย Microsoft Access 2007 1 การจ ดการธ รก จด วย Microsoft Access 2007 Created By: Aj. Charinya Klakhang (aj.charinya@gmail.com) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฎเลย Charinya Klakhang email: aj.charinya@gmail.com 1 Microsoft Access

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional

ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 0 ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 1 เร มต นการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 1. การเร ยกใช งานโปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมหร อการเป ดใช โปรแกรมน น สามารถทาได

More information

การใช งาน Microsoft Office Access

การใช งาน Microsoft Office Access การใช งาน Microsoft Office Access Access เป นโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ หร อท เร ยกว าRDBMS ส าหร บจ ดเก บข อม ลต างๆ ให เป นหมวดหม เร ยกว า ฐานข อม ล จากน นจ งจะน าเอา ข อม ลสร างเป นแบบฟอร ม เพ

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

Microsoft Excel 2007 ตอนท 2

Microsoft Excel 2007 ตอนท 2 บทท 3 เทคน คพ นฐานในการบร หารและจ ดการข อม ล อย างม ออาช พ ด วยโปรแกรม Microsoft Office 2007 Microsoft Excel 2007 ตอนท 2 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการท างานของฐานข อม ล และการสร

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ

แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถแปลงข อม ลต วเลขต าง ๆ ในตาราง ให อย ในร ปแผนภ ม แบบต าง ๆ ได โดยง าย นอกจากน ถ าม การเปล ยนแปลงข อม ล แผนภ ม ก จะปร บเปล ยนตามไปด วย ซ งน บว าสะดวกรวดเร

More information

บทท 1 การใช งานเบ องต น

บทท 1 การใช งานเบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น ร จ กฐานข อม ลก อนใช งาน Access 2003 ฐานข อม ลท วไปจะประกอบไปด วย 2 ส วนท ส าค ญค อ Field และ Record Field : ช อของห วคอล มน หร อช อประเภทของข อม ลท จะเก บ เช น ID, First Name,

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

บทท 1 การใช งานเบ องต น

บทท 1 การใช งานเบ องต น มาเร ยนร บทท 1 การใช งานเบ องต น ร จ กฐานข อม ลก อนใช งาน Access 2003 ฐานข อม ลท วไปจะประกอบไปด วย 2 ส วนท ส าค ญค อ Field และ Record Field : ช อของห วคอล มน หร อช อประเภทของข อม ลท จะเก บ เช น ID, First

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล ใบความร 28 เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล (Data) หมายถ ง ข อเท จจร งเก ยวก บบ คคล ส งของ หร อเหต การณ ต างๆ โดยอย ในร ปของต วเลข (Number) เช น จ านวนราคา, ระยะทาง หร อ ปร มาณของส งต

More information

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

การใช งาน MS Excel เบ องต น

การใช งาน MS Excel เบ องต น โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร การใช งาน MS Excel เบ องต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการทาบ ญช

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 10.1

แผนบร หารการสอนประจาบทท 10.1 แผนบร หารการสอนประจาบทท 0.. ห วข อเน อหาประจาบท ) ส วนประกอบของโปรแกรม ) การเพ มสไลด ใหม 3) การเล อกร ปแบบสไลด (Theme) 4) การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) 5) การใส เน อหาประเภทข อความ 6) การตกแต งข อความ

More information

บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร

บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร ไมโครซอฟเว ร ด เป นโปรแกรมท น ยมแพร หลายอย างมากในส าน กงาน เพราะเป น โปรแกรมท สามารถใช งานง าย และม ประส ทธ ภาพส ง และสามารถเร ยนร ได ง าย ทางบร ษ ท ไมโครซอฟต ได พ ฒนาโปรแกรมช

More information

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0 ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS v.2.0 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 หน าเข าส ระบบ, เข าส ระบบ และ หน าเมน หล ก 1 หน าเข าส ระบบ 1 หน าป อนรห สผ ใช 2 หน าเมน หล ก 2 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า 3 เหต ผลการยกเล

More information