ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ"

Transcription

1 ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน เป นการพรรณนางานและก าหนดบทบาทหน าท ในการปฏ บ ต งานด านว ชาการของบ คลากร เป นการน าหล กการบร หารมาส การปฏ บ ต ท เป นจร งให ได ผลอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม เป าหมายการพ ฒนางาน ว ชาการในโรงเร ยนส ผ เร ยน ช มชนและท องถ น ซ งในการจ ดการศ กษาโรงเร ยนได ร บการส งเสร มและสน บสน น จากช มชนและผ ปกครองโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร ซ งช มชนม ส วนร วมในการ บร หารจ ดการศ กษาตามร ปแบบการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ในการน าเทคโนโลย มาใช ในการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา การเร ยนการสอนและการบร หารจ ดการ อ นเป นการสนองนโยบายของโรงเร ยนและส าน กงาน การศ กษาข นพ นฐาน ตามย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาของ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต โดยการน าผลความส าเร จต างๆในการบร หารงานว ชาการส โลกกว างทาง การศ กษา หว งเป นอย างย งว า ค ม อการบร หารงานว ชาการเล มน คงเป นประโยชน และเป นแนวทางในการ บร หารงานการพ ฒนางานว ชาการในโรงเร ยนให เก ดประส ทธ ภาพตามเจตนารมณ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ กล มบร หารงานว ชาการ

2 สารบ ญ หน า ค าน า ก การบร หารจ ดการงานว ชาการและหล กส ตรสถานศ กษา 1 โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพฯ การบร หารงานว ชาการ 1 - ด านการบร หารงานว ชาการ 2 การจ ดองค กรกล มงานบร หารว ชาการ 4 การจ ดวางต วบ คลากรกล มบร หารว ชาการ 5 การปฏ บ ต งานตามบทบาทและหน าท 6 การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร 13

3 1 การบร หารจ ดการงานว ชาการและหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร การจ ดการเร ยนการสอนในป จจ บ นม งเน นท ค ณภาพของผ เร ยนเป นหล ก ซ งการท จะพ ฒนาผ เร ยน ให ม ค ณภาพได น นย อมข นอย ก บป จจ ยหล กด านการบร หารจ ดการงานว ชาการและการจ ดการหล กส ตรของ สถานศ กษา หล กส ตรสถานศ กษาจะส มฤทธ ผลตามจ ดม งหมายของหล กส ตรมากน อยเพ ยงใด ย อมข นอย ก บ กระบวนการบร หารจ ดการในการน าหล กส ตรไปใช ด งน นโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร จ งจ าเป นต องม การวางแผนบร หารจ ดการงาว ชาการและบร หารจ ดการหล กส ตร เพ อช วยส งเสร มสน บสน นให การน าหล กส ตรไปใช บรรล ผลส งส ด การวางแผนบร หารจ ดการงานว ชาการและหล กส ตรของโรงเร ยน อ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร เป นการก าหนดแผนการ(Operation Plan)ท เป นร ปธรรมท ช วย ให ทราบแนวปฏ บ ต ก จกรรมต างๆ ท สน บสน นการใช หล กส ตรให ม ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการเพ อให โรงเร ยนสามารถระดมทร พยากรในช มชนท งทร พยากรท เป นภ ม ป ญญาท องถ น และทร พยากรอ น มาใช ให เก ด ประโยชน ส งส ดในการจ ดการศ กษา รวมท งการสร างความเข มแข งให คณะกรรมการสถานศ กษาและการม ส วนร วมของช มชนในท กร ปแบบ โดยใช ร ปแบบการบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School Base Management) เป นการกระจายอ านาจการจ ดการศ กษาจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 1 มาย ง โรงเร ยน ท าให โรงเร ยนม อ านาจหน าท ความร บผ ดชอบและม ความเป นอ สระคล องต วในการบร หารจ ดการเก ยวก บ การบร หารสถานศ กษา ในด านการบร หารว ชาการและหล กส ตรโดยม คณะกรรมการสถานศ กษาม ส วนร วมและให ความเห นชอบ กล มบร หารงานว ชาการ กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานครม การก าหนด กระบวนการและข นตอนในการบร หารงานว ชาการ ด งน 1. การวางแผน (Planning) 2. การจ ดองค กร (Organizing) 3. การจ ดวางต วบ คลากร (Staffing) 4. การบ งค บบ ญชา (Directing) 5. การประสานงาน (Co-ordinating) 6. การรายงาน (Repotting) 7. การงบประมาณ (Budgeting)

4 2 กล มบร หารงานว ชาการ ได วางแผนการปฏ บ ต งานโดยก าหนดโครงการ/งาน/ก จกรรมประจ าป ใน แผนปฏ บ ต การระยะ 1 ป และแผนปฏ บ ต การระยะยาว โดยก าหนดบทบาท หน าท ในการปฏ บ ต งานท สนอง เจตนารมณ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ไว ด งน ด านการบร หารงานว ชาการ 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 1) จ ดท าหล กส ตรสถานศ กษาให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยน ผ ปกครอง ช มชนและส งคมใน ท องถ นตามกรอบหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ) บร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษา 3) น เทศเพ อการพ ฒนาการใช หล กส ตรสถานศ กษา 4) ต ดตาม ประเม นผลและปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา และรายงานผลให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาฯ ทราบ 1.2 การพ ฒนากระบวนการเร ยนร 1) จ ดท าแผนการเร ยนร อ งมาตรฐานโดยผ เร ยนม ส วนร วม 2) จ ดกระบวนการเร ยนร ท ย ดหย นตามความร ความสามารถตามบร บทของผ เร ยนให ม ความเหมาะสมและ สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและท องถ น 3) จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญให ผ เร ยนได เร ยนร ด วยการปฏ บ ต จร งจากแหล งเร ยนร และ เคร อข ายการเร ยนร 4) ใช การแนะแนวเป นส วนหน งของการจ ดกระบวนการเร ยนร 5) ให ผ ปกครอง ครอบคร ว ช มชนและส งคมเข ามาม ส วนในการจ ดกระบวนการเร ยนร 6) ส งเสร มให คร ได ร บการพ ฒนาว ธ การจ ดกระบวนการเร ยนร อย างหลากหลายและต อเน อง 1.3 การว ดประเม นผลและการเท ยบโดนผลการเร ยน 1) ก าหนดระเบ ยบการว ดและประเม นผลของสถานศ กษา 2) จ ดท าเอกสารหล กฐานการศ กษาให เป นไปตามระเบ ยบการว ดและประเม นผลของสถานศ กษา 3) ว ดผล ประเม นผล เท ยบโอนประสบการณ เท ยบโอนผลการเร ยนและอน ม ต ผลการเร ยน 4) จ ดให ม การประเม นผลการเร ยนท กระด บช น และจ ดให ม การสอนซ อมเสร ม กรณ ท ม ผ เร ยนไม ผ าน เกณฑ การประเม น 5) จ ดให ม การพ ฒนาเคร องม อในการว ดและประเม นผล 6) ม การเท ยบโอนผลการเร ยนโดยคณะกรรมการฯ 7) จ ดระบบสารสนเทศด านการว ดและประเม นผลและการเท ยบโอนผลการเร ยนเพ อใช ในการอ างอ ง ตรวจสอบและใช ประโยชน ในการพ ฒนาการเร ยนการสอน

5 3 1.4 การประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา 1) จ ดให ม ระบบประก นค ณภาพการศ กษาระด บสถานศ กษา 2) สน บสน น ส งเสร มให ม ระบบประก นค ณภาพในระด บหน วยงานภายในสถานศ กษา 3) ก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและรายงานผลการประก นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 4) ปร บปร งและพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 1.5 การพ ฒนาส อ อ ปกรณ และการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา 1) ส งเสร มและสน บสน นให คร ผล ต พ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย ท เหมาะสมเพ อการศ กษา 2) ให ความร ในการจ ดท าส อและเทคโนโลย เพ อการศ กษาให ก บคร และผ เร ยนอย างพอเพ ยงและ หลากหลาย 1.6 การพ ฒนาและส งเสร มแหล งเร ยนร 1) จ ดให ม แหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกสถานศ กษาให พอเพ ยงและสอดคล องก บจ ดกระบวน การเร ยนร 2) ส งเสร มคร และผ เร ยนได ใช แหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกสถานศ กษาเพ อพ ฒนาการเร ยนร 1.7 การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1) ส งเสร มและสน บสน นให คร ท าว จ ยเพ อพ ฒนาผ เร ยน พ ฒนาหล กส ตรและพ ฒนากระบวนการเร ยนร การใช ส อและอ ปกรณ การเร ยนการสอน 2) รวบรวม และเผยแพร ผลการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา รวมท งสน บสน นให คร น าผลการว จ ยมา ใช เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1.8 การส งเสร มช มชนให ม ความเข มแข งทางว ชาการ 1) ด าเน นการเสร มความร และประสบการณ ให ก บช มชนโดยร วมม อก บบ คคล ช มชน องค กร หน วยงาน และสถาบ นทางส งคมอ นๆ 2) ส งเสร มและสน บสน นให ช มชน สามารถเล อกภ ม ป ญญาและว ทยากรต างๆ เพ อพ ฒนาช มชนให สอดคล องก บสภาพป ญหาและความต องการ โดยร วมม อก บบ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและ สถาบ นทางส งคมอ นๆ 3) สน บสน นและช วยเหล อให ม การแลกเปล ยนความร และประสบการณ ระหว างช มชน โดยร วมม อก บ บ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและสถาบ นทางส งคมอ นๆ

6 4 การจ ดองค กรกล มงานบร หารว ชาการ โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร เป นโรงเร ยนขนาดกลาง ส งก ดส าน กงานเขต พ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 1 ส าน กงานการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ม การจ ดการศ กษาระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ม โครงสร างการบร หารจ ดการงานว ชาการตามความเหมาะสมก บ สภาพการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ด งน ผ อ านวยการโรงเร ยน รองผ อ านวยการโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐาน คณะกรรมการบร หารงาน ว ชาการและหล กส ตร ห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ (นายส โรตม เสนาอาจ) รองห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ (นางสาวแคทร ยา ส ขเกษม) งานบร หารงานส าน กงานว ชาการ (นางสาวภ ณฑ ลา ม ใยคชภ ค) งานว จ ยและพ ฒนา (นายป ยะพงษ ป สสาวะโท) งานหล กส ตรและน เทศการศ กษา (นายณฤทธ หม นแยง) งานประก นค ณภาพฯ (นางทานตะว น เท ยมถนอม) งานทะเบ ยนและว ดผล (นายณฤทธ หม นแยง) งานแนะแนวและการร บน กเร ยน (นางสาวมน สากานต ฉ าช น) งานห องสม ดแหล งเร ยนร (นางข นทอง แจ มศร ) งานกล มสาระการเร ยนร (นางข นทอง แจ มศร ) น เทศ ก าก บ ต ดตามงาน (นายส โรตม เสนาอาจ)

7 5 การจ ดวางต วบ คลากรกล มบร หารงานว ชาการ การบร หารงานกล มบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร ม การจ ดวางต วบ คลากร ก าหนดบทบาทและหน าท เพ อให การบร หารงานเก ดประส ทธ ภาพ ด งต อไปน 1. นายส โรตม เสนาอาจ ปฏ บ ต หน าท ห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ 2. นางสาวแคทร ยา ส ขเกษม ปฏ บ ต หน าท รองห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ 3. นางสาวภ ณฑ ลา ม ใยคชภ ค ปฏ บ ต หน าท ห วหน าส าน กงานกล มบร หารงานว ชาการ 4. นายป ยะพงษ ป สสาวะโท ปฏ บ ต หน าท งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร 5. นายณฤทธ หม นแยง ปฏ บ ต หน าท งานพ ฒนาหล กส ตร 6. นายณฤทธ หม นแยง ปฏ บ ต หน าท งานทะเบ ยนและว ดผล 7. นางสาวมน สากานต ฉ าช น ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานทะเบ ยนและว ดผล 8. นางสาวศ ร นทร พานเพชร ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานทะเบ ยนและว ดผล 9.นางสาวพ มพ ส ภ ค จ ราพงษ ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานทะเบ ยนและว ดผล 10.นางทานตะว น เท ยมถนอม ปฏ บ ต หน าท งานประก นค ณภาพฯ 11. นายนพพร ม ช พสม ปฏ บ ต หน าท งานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 12. นางสาวศ ร นทร พานเพชร ปฏ บ ต หน าท งานจ ดสอนแทน 13.นางข นทอง แจ มศร ปฏ บ ต หน าท งานแหล งเร ยนร /ห องสม ด 14. นางสาวถ รน นท แสงชาตร ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานแหล งเร ยนร /ห องสม ด 15. นายส งหา จ นทรกรานต ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานแหล งเร ยนร /ห องสม ด 16. นายป ยะพงษ ป สสาวะโท ปฏ บ ต หน าท งานว จ ยและพ ฒนา 17. นางสาวพ มพ ส ภ ค จ ราพงษ ปฏ บ ต หน าท งานสารสนเทศ 18. นายนพพร ม ช พสม ปฏ บ ต หน าท งานเทคโนโลย และส อนว ตกรรม 19. นางสาวมน สากานต ฉ าช น ปฏ บ ต หน าท งานแนะแนว 20. นางสาวอรพ น ค าเหล อ ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานแนะแนว 21. นางสาวว ชร ม เจร ญ ปฏ บ ต หน าท งานร บน กเร ยน 22. นางสาวถ รน นท แสงชาตร ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานร บน กเร ยน 23. นางข นทอง แจ มศร ปฏ บ ต หน าท งานกล มสาระและก จกรรม 24. นางสาวณ ฐธ ดา น ามนต ด ปฏ บ ต หน าท งานคณะกรรมการสถานศ กษา 25. นายส โรตม เสนาอาจ ปฏ บ ต หน าท น เทศ ก าก บ ต ดตามภาระงาน

8 6 การปฏ บ ต งานตามบทบาทและหน าท 1. ห วหน ากล มงานบร หารว ชาการ ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนงาน/โครงการ ปฏ ท นของกล มงานฯ - วางแผนและบร หารงานกล มบร หารงานว ชาการ - ส งเสร ม สน บสน น ประสานงานและบร การและควบค มค ณภาพงานว ชาการ - พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาและควบค มค ณภาพการเร ยนการสอน - ก าก บ ด แลการใช หล กส ตรของกล มสาระและการประเม นหล กส ตรสถานศ กษา - จ ดท าโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา - ด แลการจ ดก จกรรมการเร ยน การสอนของคร ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพโดยประสานงานก บห วหน า กล มสาระการเร ยนร และงานท เก ยวข อง - ส งเสร มพ ฒนาความร แก คร ในการว จ ย ผล ตและพ ฒนาส อนว ตกรรมในการเร ยนการสอน - สน บสน นส งเสร มการจ ดโครงการและก จกรรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนอย างหลากหลาย - สน บสน น ส งเสร ม พ ฒนาการแนะแนว การด แลช วยเหล อน กเร ยนในด านการเร ยน - ด แล สน บสน น ส งเสร มและพ ฒนาแหล งเร ยนร ส าหร บน กเร ยน คร อย างหลากหลาย - ด แล จ ดหาส อ ว สด อ ปกรณ ท จ าเป นต อการจ ดการเร ยนการสอน - ร บผ ดชอบในด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน การว ดและประเม นผลการเร ยน - ร วมก าหนดท ศทาง แนวนโยบาย และจ ดท าแผนปฏ บ ต งานของโรงเร ยน - เป นประธานการประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและงานว ชาการ - ปฏ บ ต หน าท คณะกรรมการบร หารโรงเร ยน - ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของคร ด านว ชาการ - น เทศก าก บต ดตามการปฏ บ ต งานของกล มงานว ชาการและคณะคร - ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน/โครงการกล มงานว ชาการ 2. ส าน กงานบร หารงานว ชาการ ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนงาน/โครงการของกล มงานบร หารงานว ชาการ - วางแผนงานบร หารส าน กงานและแผนงานว ชาการ - ลงร บและจ ดระบบหน งส อราชการตามระเบ ยบงานสารบรรณและด แลพ สด ว ชาการ -จ ดท าสารสนเทศและด แล ควบค ม จ ดระบบเอกสารงานบร หารว ชาการ - บร การข อม ล สารสนเทศแก น กเร ยน คร และผ ปกครอง - ด แลความเร ยบร อยส าน กงานว ชาการท งด านสว สด การและสถานท

9 7 - ปฏ บ ต หน าท อ นตามห วหน ากล มบร หารงานว ชาการมอบหมาย 3. งานพ ฒนาหล กส ตร ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนงาน/โครงการของกล มงานบร หารงานว ชาการ - พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาและหล กส ตรกล มสาระให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยน ผ ปกครองและ ช มชน และรายงานผลการใช หล กส ตร - ช วยห วหน ากล มบร หารงานว ชาการจ ดโครงสร างหล กส ตรและการเล อกเร ยนว ชาเพ มเต ม - ก าหนดเวลาเร ยน และปฏ ท นการปฏ บ ต งานว ชาการ - ช วยห วหน ากล มบร หารงานว ชาการก าก บ ด แลการใช หล กส ตรของ 8 กล มสาระ - ประสานงานและช วยห วหน ากล มบร หารงานว ชาการควบค มค ณภาพการพ ฒนาการท าแผนการเร ยนร ของกล ม สาระการเร ยนร - ต ดตาม ประเม นผลและปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา และรายงานผลเขตพ นท การศ กษา - ด าเน นการต ดตามโครงการพ เศษท ได ร บมอบหมาย 4. งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร ม บทบาทและหน าท ด งน - ส งเสร มการจ ดท าและปร บปร งหน วยการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร โดยผ เร ยนม ส วนร วม - ส งเสร มให ม การจ ดกระบวนการเร ยนร ให ย ดหย นตามความเหมาะสมท งด านเวลาและสาระการเร ยนร โดยจ ด ตามบร บทของผ เร ยน - ส งเสร มให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญให ผ เร ยนได เร ยนร ด วยการปฏ บ ต จร งจากแหล ง เร ยนร และเคร อข ายการเร ยนร - ส งเสร มให ใช การแนะแนวเป นส วนหน งของการจ ดกระบวนการเร ยนร - ส งเสร มให ม การจ ดหาและผล ตส อการเร ยนร ท งท เป นเอกสารและเทคโนโลย รวมถ งการบ าร งร กษาส อการ เร ยนร - ก าก บ ด แล และจ ดระบบการจ ดสอนซ อมเสร ม -ก าก บด แล การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามหล กส ตร 5. งานทะเบ ยน ม บทบาทและหน าท ด งน -วางแผนการบร หารงานและจ ดท าแผนปฏ บ ต งาน/โครงการ/งาน ปฏ ท นงานกล มงานบร หารว ชาการ - ปฏ บ ต หน าท นายทะเบ ยนของโรงเร ยนโดยจ ดท าทะเบ ยนน กเร ยนให ถ กต องตามระเบ ยบแบบแผนของทาง ราชการ - ออกเลขประจ าต วและให เลขประจ าต วน กเร ยน พ มพ รายช อและจ ดน กเร ยนเป นห องเร ยน - ศ กษา ต ดตามข อม ลน กเร ยนท ขาดเร ยนนาน เพ อประโยชน ในการต ดตามน กเร ยน - ด าเน นการเก ยวก บการแก ไขหล กฐานในทะเบ ยนน กเร ยนตามระเบ ยบท ก าหนด - จ ดซ อและจ ดท า ตรวจสอบระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (รบ.1) ให ถ กต องและเป นป จจ บ น -ด าเน นการ ลงทะเบ ยนประว ต น กเร ยน และจ าหน ายน กเร ยน

10 8 - จ ดท า ตรวจสอบและออกเอกสารหล กฐานทางการศ กษา (ปพ.)และใบประกาศน ยบ ตร - บร การตรวจสอบว ฒ การศ กษา แก ไขหล กฐานต างๆ และการลาออกของน กเร ยน - จ ดท าและเก บร กษาเอกสาร หล กฐานทางการศ กษา และงานทะเบ ยนให เป นป จจ บ น - จ ดท าแบบฟอร ม สถ ต ข อม ลสารสนเทศงานทะเบ ยน - ประสานผ ปกครองน กเร ยนกรณ ม ป ญหาเก ยวก บหล กฐาน หร อป ญหาอ นท เก ยวข อง - จ ดท าระเบ ยบแนวทางปฏ บ ต เก ยวก บงานทะเบ ยนโดยว เคราะห งาน รวบรวมป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะ ในการแก ป ญหา - ช วยห วหน ากล มบร หารงานว ชาการจ ดโครงสร างหล กส ตรและการเล อกเร ยนว ชาเพ มเต ม - ประสานงานก บงานว ดผลในการก าก บด แลโปรแกรมเก ยวก บงานว ดและประเม นผล - ช วยห วหน ากล มบร หารงานว ชาการและกรรมการบร หารงานว ชาการจ ดตารางสอน - งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย 6. งานว ดและประเม นผล ม บทบาทและหน าท ด งน -วางแผนการบร หารงานว ดผลและจ ดท าแผนปฏ บ ต งาน/โครงการ/งาน/ปฏ ท นงานว ดและประเม นผล - ด าเน นการจ ดท าระเบ ยบการว ดและประเม นผลและแนวทางปฏ บ ต เก ยวก บงานว ดผล -ด าเน นการจ ดท าเอกสารหล กฐานการศ กษาให เป นไปตามระเบ ยบว ดและประเม นผลของโรงเร ยน - ด าเน นการให ม เอกสารและแบบฟอร มเก ยวก บการว ดและประเม นผลการเร ยนและจ ดเก บให เป นระบบ - สร าง ปร บปร ง พ ฒนา รวบรวม เคร องม อการว ดผลการเร ยน - ก าก บต ดตามการด าเน นการแก ไขน กเร ยนท ม ผลการเร ยน มส / 0 / ร / มผ -จ ดท าสถ ต ผลส มฤทธ ทางการเร ยน เสนอห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ เพ อเป นข อม ลสารสนเทศพ นฐานใน การปร บปร ง พ ฒนาหล กส ตร และจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน -จ ดระบบสารสนเทศการว ดและประเม นผลการเร ยนเพ อใช อ างอ ง ตรวจสอบและใช ประโยชน ใน การพ ฒนาการเร ยนการสอน - ร บผล ตรวจสอบความถ กต องและเก บหล กฐานผลการเร ยน (ปพ.5,6) - จ ดท าตารางสอนและตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก ต ว - จ ดสอบว ดและประเม นผลให เป นไปตามระเบ ยบการว ดและประเม นผล - ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานว ดผล - ว เคราะห งานรวบรวมป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะในการแก ป ญหาเก ยวก บงานว ดและประเม นผล - ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ห วหน ากล มงานบร หารว ชาการมอบหมาย 7. งานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรม ม บทบาทและหน าท ด งน -วางแผนและบร หารงานกล มงาน กล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน - พ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน จ ดท าแผนงาน/โครงการ/งานของกล มงาน -ส งเสร มให ม การพ ฒนาหล กส ตรและการเร ยนการสอน

11 9 - ก าก บ ด แลและจ ดระบบน เทศการสอนแบบก ลยาณม ตร - จ ดท าโครงสร างหล กส ตร เส นทางว ชาการและการเล อกเร ยนว ชาเพ มเต ม - ตรวจสอบอ ตราก าล งและก าก บด แลการจ ดตารางการเร ยนการสอน การสอบว ดและประเม นผล - ก าหนดเวลาเร ยน และปฏ ท นการปฏ บ ต งานว ชาการ - ส งเสร มสน บสน น ประสานงาน ควบค มค ณภาพการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร ของกล มสาระการเร ยนร - จ ดท าสารสนเทศกล มงานสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 8. งานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม บทบาทและหน าท ด งน -ด าเน นการการจ ดท าเอกสารหล กฐานการประเม นและสร ปผลหล กส ตรก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน - ด แล ก าก บต ดตามก จกรรมแนะแนว ชมรม ล กเส อ ร กษาด นแดน บ าเพ ญประโยชน และก จกรรม จ ตสาธารณะและส งเสร มค ณธรรม - ส งเสร ม สน บสน นการเข าร วมแข งข นด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา จร ยธรรม ท กษะและความสามารถ - ส งเสร มและสน บสน นโครงการ/ก จกรรมต างๆท ส งเสร มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน - ปฏ บ ต หน าท อ นๆตามท ได ร บมอบหมาย 9. งานประก นค ณภาพการศ กษา ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนปฏ บ ต การ/โครงการ/งาน/ก จกรรม ปฏ ท นงานประก นค ณภาพ - จ ดท ามาตรฐานการศ กษาและมาตรฐานการปฏ บ ต งาน - จ ดท ารายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป (SAR) - ต ดตามประเม นผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศ กษาภายใน (SAR) - ต ดตามประเม นผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศ กษาภายนอก - ส งเสร มสน บสน น ประสานงาน บร การ ควบค มค ณภาพงานและพ ฒนางานประก นค ณภาพ - จ ดท าสารสนเทศงานประก นค ณภาพการศ กษา - ด าเน นการตามโครงการพ เศษท ได ร บมอบหมาย 10. งานบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ ม บทบาทและหน าท ด งน - วางแผนการบร หารงานหล กส ตรและงานว ชาการ - ว เคราะห สภาพป ญหาป จจ บ นและป ญหาของโรงเร ยนเพ อการพ ฒนาโรงเร ยน - ร วมก าหนดท ศทาง แนวนโยบาย และจ ดท าแผนปฏ บ ต งานว ชาการ - ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานฝ ายว ชาการ -ส งเสร ม สน บสน น ประสานงาน บร การ ควบค มค ณภาพงานและพ ฒนาการเร ยนการสอน การน เทศ การว ด และประเม นผล - เสนอรายงานการประช ม คณะกรรมการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการต อผ อ านวยการโรงเร ยนและขยาย ผลการประช ม

12 งานแนะแนว ม บทบาทและหน าท ด งน - ส ารวจและพ ฒนาระบบงานแนะแนว โดยเช อมโยงก บระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนและกระบวนการเร ยน การสอน - จ ดก จกรรมแนะแนวในสถานศ กษา โดยประสานความร วมม อก บคร ท ปร กษา - ต ดตามและประเม นผลการจ ดระบบและกระบวนการแนะแนวทางการศ กษาในโรงเร ยน - พ ฒนาการด าเน นการในส วนท เก ยวข องก บระบบงานแนะแนวและการให ค าปร กษา - ด แลช วยเหล อน กเร ยนให ได ร บท นการศ กษาและจ ดระบบในการค ดเล อกอย างย ต ธรรม - ด แลก าก บต ดตามค ณล กษณะและความประพฤต ของน กเร ยนท น - ต ดตามผลน กเร ยนท จบการศ กษาและต ดตามผลน กเร ยนท ได ร บค าปร กษา - ประสานงานก บกล มงานก จการน กเร ยนและกล มงานว ชาการในการร วมแก ป ญหาน กเร ยนท ม ป ญหา - จ ดท าสถ ต ต างๆ - ส ารวจข อม ลน กเร ยนท จะเข าเร ยนต อในโรงเร ยนและจ ดท าระบบข อม ลสารสนเทศเพ อน าไปใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ - วางแผนร วมก บงานแผนงานในการก าหนดแผนการร บน กเร ยน - ด าเน นการร บน กเร ยน และรายงานผลการร บน กเร ยนตามท กระทรวงก าหนด - จ ดท าข อม ลสถ ต ต างๆเพ อใช เป นข อม ลพ นฐานในการพ ฒนาโรงเร ยน - จ ดก จกรรมแนะแนว - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย 12. งานแหล งเร ยนร /ห องสม ด ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดให ม แหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกสถานศ กษาให พอเพ ยงสอดคล องก บการจ ดกระบวนการเร ยนร - ส งเสร มให คร และน กเร ยนได ใช แหล งเร ยนร ท งในและนอกโรงเร ยนเพ อพ ฒนาการเร ยนร - วางแผนด าเน นการ และพ ฒนาห องสม ดให พร อมส าหร บการประเม นจากหน วยงานภายนอก - จ ดท าทะเบ ยนหน งส อ สถ ต การย ม ค น สถ ต การเข าใช และสถ ต อ นๆ - น าเสนอและจ ดซ อหน งส อ จ ดหมวดหม หน งส อ จ ดหน งส อ และจ ดสถานท ให เหมาะสม - ให บร การเป นแหล งเร ยนร ค นคว า ศ กษาเพ มเต ม ส าหร บน กเร ยน คร ผ ปกครอง - จ ดก จกรรมท สร างเสร มน ส ยร กการอ าน ร กหน งส อ ต ดตาม ประเม นผลก จกรรม - ให บร การส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ตและการใช คอมพ วเตอร - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย

13 งานพ ฒนาส อ นว ตกรรม และเทคโนโลย ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนและโครงการ/งานพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา - ศ กษาว เคราะห ความจ าเป นในการใช ส อและเทคโนโลย เพ อการจ ดการสอนและการบร หารงานว ชาการ - ส งเสร ม สน บสน นให คร ผล ตส อ พ ฒนาส อ และนว ตกรรมการเร ยนการสอน - ประสานความร วมม อก บกล มงานว ชาการในการจ ดหาส อและเทคโนโลย เพ อใช ในการจ ดการเร ยนการสอน และพ ฒนางานด านว ชาการ - ประสานความร วมม อท วไปในการผล ต จ ดหา พ ฒนาการใช ส อนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อใช ในการเร ยน การสอน การพ ฒนางานด านว ชาการก บสถานศ กษา หน วยงานต างๆ - จ ดเตร ยมความพร อมของศ นย พ ฒนาส อ เพ อให บร การส าหร บการเร ยนการสอน - จ ดก จกรรมท สร างเสร มน ส ยร กการอ าน ร กหน งส อ ต ดตาม ประเม นผลก จกรรม - จ ดเตร ยมความพร อมศ นย พ ฒนาเทคโนโลย เพ อให บร การส าหร บการพ ฒนาความร บ คลากรด านเทคโนโลย - ประสานงานก บงานทะเบ ยนและว ดผลในการด แลโปรแกรมท ใช ในการประเม นผลการศ กษาและจ ดเตร ยม ความพร อมของศ นย พ ฒนาส อเทคโนโลย เพ อให บร การส าหร บการประเม นผล - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย 14. งานน เทศการศ กษา ม บทบาทและหน าท ด งน - ศ กษาว เคราะห ขอบข ายงานการน เทศการน เทศการศ กษา -วางแผนการน เทศการศ กษาบ คลากรด านว ชาการ การจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามความต องการของคร ใน สถานศ กษา - การด าเน นงานให การน เทศอบรม ส มมนาคร เพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร ส น กเร ยน - ส งเสร มและสน บสน นการแก ไขป ญหาของคร ท เก ยวข องก บกระบวนการจ ดการเร ยนร ร วมก บกล มสาระ การเร ยนร - พ ฒนาระบบการน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดก จกรรมการเร ยนร ส ผ เร ยนเป นส าค ญ - น เทศ ก าก บต ดตามการปฏ บ ต งานของบ คลากรกล มงานว ชาการ - ประสานงานการน เทศ ต ดตามและประเม นผลร วมก บกล มงานน เทศการศ กษา - การศ กษาและพ ฒนาบ คลากรภายในสถานศ กษา -สร ปรายงานและจ ดท าข อม ลสารสนเทศการน เทศการศ กษา - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย 14. งานพ ฒนาบ คลากร ม บทบาทและหน าท ด งน - ศ กษาว เคราะห ขอบข ายและความต องการความจ าเป นในการพ ฒนาบ คลากร -วางแผนการพ ฒนาบ คลากรภายในและภายนอกสถานศ กษาท งด านว ชาการ การจ ดก จกรรมการเร ยนร ตาม ความต องการและตามความจ าเป นของคร ในสถานศ กษา

14 12 - ด าเน นงานให การอบรม ส มมนาคร เพ อพ ฒนาคร ท งด านการจ ดกระบวนการเร ยนร ส น กเร ยนและด านอ นๆ - ด แลและส งเสร มสน บสน นให คร ได เข าร บการอบรมและพ ฒนาอย างท วถ ง - ประสานงานการพ ฒนาแลกเปล ยนความร ประสบการณ ของบ คลากรของคร ในสถานศ กษา - สร ปรายงานและจ ดท าข อม ลสารสนเทศการพ ฒนาบ คลากรของคร ในสถานศ กษา - รายงานผลการพ ฒนาคร ต อผ บร หารสถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย -สร ปรายงานและจ ดท าข อม ลสารสนเทศการน เทศการศ กษา - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย 14. งานว จ ยในช นเร ยน ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนงานและโครงการ/งานว จ ยในช นเร ยน - ส งเสร มสน บสน นให คร ท าว จ ยเพ อพ ฒนาผ เร ยนด านหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และการใช ส อเทคโนโลย และนว ตกรรมการเร ยนการสอน -รวบรวม และเผยแพร ผลการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - สน บสน นให คร น าผลการว จ ยมาใช เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - ต ดตามและประเม นผลงานว จ ย - จ ดท าสารสนเทศ และเอกสารงานว จ ย - พ ฒนาบ คลากร ส งเสร มว จ ย และการท าผลงานทางว ชาการ - ส งเสร มและพ ฒนาการว จ ยในช นเร ยนและทางการศ กษา - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย

15 13 การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร จากการกระจายอ านาจการบร หารงานว ชาการส สถานศ กษา โดยเฉพาะการให สถานศ กษาม การจ ดท า หล กส ตรสถานศ กษาด วยต วเอง ม การว ดผลและการประเม นผลการเร ยนเอง ย อมท าให เก ดความแตกต างก นในเช ง ค ณภาพ ส วนท จะเป นต วควบค มให สถานศ กษาจ ดการศ กษาได เท าเท ยมก น ม ค ณภาพใกล เค ยงก น ค อ การ ก าหนดให ม มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยน เพ อให เก ดการพ ฒนาค ณภาพตาม มาตรฐานท ก าหนด ตลอดจนเพ อร บรองการประก นค ณภาพภายนอก จ งม การตราไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 48 ว าให หน วยงานต นส งก ดและ สถานศ กษาจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน ง ของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดนม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อ หน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน โรงเร ยนจ งจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา ด งน 1. การก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา 2. การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ 3. การจ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษาท ม งเน นค ณภาพการศ กษา 4. การด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 5. การตรวจสอบและทบทวนค ณภาพการศ กษา 6. การประเม นค ณภาพการศ กษาตามมาตรฐานท ก าหนด 7. รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป การบร หารแบบใช โรงเร ยนเป นฐานโดยคณะกรรมการสถานศ กษา การบร หารจ ดการในป จจ บ นกระทรวงศ กษาธ การก าหนดให โรงเร ยนม การบร หารงานแบบกระจาย อ านาจ โดยบร หารแบบใช โรงเร ยนเป นฐานซ งจะต องประกอบไปด วย คณะกรรมการช ดหน ง ค อ คณะกรรมการ สถานศ กษา ซ งประกอบด วย ผ บร หารสถานศ กษา ต วแทนคร ต วแทนผ ปกครององค กร และช มชน ร วมก น บร หารจ ดการสถานศ กษาให สอดคล องและตอบสนองความต องการของผ เร ยน ผ ปกครอง และช มชนมากท ส ด การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานจะประสบความส าเร จ ค อ การด าเน นการให บ คลากรม ความร และท กษะใน การบร หารจ ดการ การประชาส มพ นธ และส อสารให ท กคนท เก ยวข องได ร บร และเข าใจตรงก น การประสานงาน ร บการสน บสน นจากเขตพ นท การศ กษาให เป นไปได ด วยด ท งด านงบประมาณ การช วยเหล อด านว ชาการ การบร หารและด านอ นๆอย างต อเน องและเพ ยงพอ กลย ทธ ส าค ญของการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ให ประสบความส าเร จน นโรงเร ยนควรม การด าเน นการในเร องด งต อไปน

16 14 1. เผยแพร ประชาส มพ นธ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต ให แก ผ เก ยวข องทราบอย างท วถ ง 2. ก าหนดบทบาท หน าท ของผ ท เก ยวข องให ช ดเจน 3. การสรรหา ค ดเล อกคณะกรรมการให ได คนม ความร ความสามารถ เส ยสละและเป นต วแทนของ กล มต างๆอย างแท จร ง 4. จ ดฝ กอบรม/ส มมนาให คณะกรรมการม ความร ความเข าใจเร องการบร หารและจ ดการศ กษาและ การด าเน นงานการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 5. สน บสน นคร ได ปฏ บ ต หน าท ร วมก บคณะกรรมการอย างใกล ช ด 6. จ ดให ม เคร อข าย เพ อแลกเปล ยนความร ประสบการณ และความร วมม อ 7. จ ดให ม การก าหนดมาตรฐาน และก าก บด แล ต ดตาม ตรวจสอบการด าเน นงานให ช ดเจน 8. พ จารณาให สว สด การและการบร การพ เศษแก คณะกรรมการคามท เห นควร และชอบธรรม

17 15 คณะผ จ ดท า จ ดท าโดย กล มบร หารงานว ชาการ ท ปร กษา นางส พจ ป ญจมะว ต ร กษาการผ อ านวยการโรงเร ยน นายส โรตม เสนาอาจ ห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ คณะกรรมการด าเน นงาน นายณฤทธ หม นแยง นางสาวแคทร ยา ส ขเกษม นายป ยะพงษ ป สสาวะโท นางสาวภ ณฑ ลา ม ใยคชภ ค นางข นทอง แจ มศร นางสาวมน สากานต ฉ าช น นางสาวว ชร ม เจร ญ นางสาวศ ร นทร พานเพชร นางสาวพ มพ ส ภ ค จ ราพงษ นายนพพร ม ช พสม นายส งหา จ นทรกรานต นางสาวถ รน นท แสงชาตร รวบรวมข อม ล ออกแบบและจ ดพ มพ นางสาวแคทร ยา ส ขเกษม พ ส จน อ กษร นายป ยะพงษ ป สสาวะโท

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ช อโครงการ การพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย เพ อการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ แผนงาน พ ฒนาและยกระด บค ณภาพโรงเร ยนขนาดเล ก ผ ร บผ ดชอบ นางจ รภ ทร พงศ พ ทธ ร จ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ล กษณะโครงการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information