ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ"

Transcription

1 ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน เป นการพรรณนางานและก าหนดบทบาทหน าท ในการปฏ บ ต งานด านว ชาการของบ คลากร เป นการน าหล กการบร หารมาส การปฏ บ ต ท เป นจร งให ได ผลอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม เป าหมายการพ ฒนางาน ว ชาการในโรงเร ยนส ผ เร ยน ช มชนและท องถ น ซ งในการจ ดการศ กษาโรงเร ยนได ร บการส งเสร มและสน บสน น จากช มชนและผ ปกครองโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร ซ งช มชนม ส วนร วมในการ บร หารจ ดการศ กษาตามร ปแบบการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ในการน าเทคโนโลย มาใช ในการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา การเร ยนการสอนและการบร หารจ ดการ อ นเป นการสนองนโยบายของโรงเร ยนและส าน กงาน การศ กษาข นพ นฐาน ตามย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาของ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต โดยการน าผลความส าเร จต างๆในการบร หารงานว ชาการส โลกกว างทาง การศ กษา หว งเป นอย างย งว า ค ม อการบร หารงานว ชาการเล มน คงเป นประโยชน และเป นแนวทางในการ บร หารงานการพ ฒนางานว ชาการในโรงเร ยนให เก ดประส ทธ ภาพตามเจตนารมณ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ กล มบร หารงานว ชาการ

2 สารบ ญ หน า ค าน า ก การบร หารจ ดการงานว ชาการและหล กส ตรสถานศ กษา 1 โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพฯ การบร หารงานว ชาการ 1 - ด านการบร หารงานว ชาการ 2 การจ ดองค กรกล มงานบร หารว ชาการ 4 การจ ดวางต วบ คลากรกล มบร หารว ชาการ 5 การปฏ บ ต งานตามบทบาทและหน าท 6 การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร 13

3 1 การบร หารจ ดการงานว ชาการและหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร การจ ดการเร ยนการสอนในป จจ บ นม งเน นท ค ณภาพของผ เร ยนเป นหล ก ซ งการท จะพ ฒนาผ เร ยน ให ม ค ณภาพได น นย อมข นอย ก บป จจ ยหล กด านการบร หารจ ดการงานว ชาการและการจ ดการหล กส ตรของ สถานศ กษา หล กส ตรสถานศ กษาจะส มฤทธ ผลตามจ ดม งหมายของหล กส ตรมากน อยเพ ยงใด ย อมข นอย ก บ กระบวนการบร หารจ ดการในการน าหล กส ตรไปใช ด งน นโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร จ งจ าเป นต องม การวางแผนบร หารจ ดการงาว ชาการและบร หารจ ดการหล กส ตร เพ อช วยส งเสร มสน บสน นให การน าหล กส ตรไปใช บรรล ผลส งส ด การวางแผนบร หารจ ดการงานว ชาการและหล กส ตรของโรงเร ยน อ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร เป นการก าหนดแผนการ(Operation Plan)ท เป นร ปธรรมท ช วย ให ทราบแนวปฏ บ ต ก จกรรมต างๆ ท สน บสน นการใช หล กส ตรให ม ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการเพ อให โรงเร ยนสามารถระดมทร พยากรในช มชนท งทร พยากรท เป นภ ม ป ญญาท องถ น และทร พยากรอ น มาใช ให เก ด ประโยชน ส งส ดในการจ ดการศ กษา รวมท งการสร างความเข มแข งให คณะกรรมการสถานศ กษาและการม ส วนร วมของช มชนในท กร ปแบบ โดยใช ร ปแบบการบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School Base Management) เป นการกระจายอ านาจการจ ดการศ กษาจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 1 มาย ง โรงเร ยน ท าให โรงเร ยนม อ านาจหน าท ความร บผ ดชอบและม ความเป นอ สระคล องต วในการบร หารจ ดการเก ยวก บ การบร หารสถานศ กษา ในด านการบร หารว ชาการและหล กส ตรโดยม คณะกรรมการสถานศ กษาม ส วนร วมและให ความเห นชอบ กล มบร หารงานว ชาการ กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานครม การก าหนด กระบวนการและข นตอนในการบร หารงานว ชาการ ด งน 1. การวางแผน (Planning) 2. การจ ดองค กร (Organizing) 3. การจ ดวางต วบ คลากร (Staffing) 4. การบ งค บบ ญชา (Directing) 5. การประสานงาน (Co-ordinating) 6. การรายงาน (Repotting) 7. การงบประมาณ (Budgeting)

4 2 กล มบร หารงานว ชาการ ได วางแผนการปฏ บ ต งานโดยก าหนดโครงการ/งาน/ก จกรรมประจ าป ใน แผนปฏ บ ต การระยะ 1 ป และแผนปฏ บ ต การระยะยาว โดยก าหนดบทบาท หน าท ในการปฏ บ ต งานท สนอง เจตนารมณ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ไว ด งน ด านการบร หารงานว ชาการ 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 1) จ ดท าหล กส ตรสถานศ กษาให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยน ผ ปกครอง ช มชนและส งคมใน ท องถ นตามกรอบหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ) บร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษา 3) น เทศเพ อการพ ฒนาการใช หล กส ตรสถานศ กษา 4) ต ดตาม ประเม นผลและปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา และรายงานผลให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาฯ ทราบ 1.2 การพ ฒนากระบวนการเร ยนร 1) จ ดท าแผนการเร ยนร อ งมาตรฐานโดยผ เร ยนม ส วนร วม 2) จ ดกระบวนการเร ยนร ท ย ดหย นตามความร ความสามารถตามบร บทของผ เร ยนให ม ความเหมาะสมและ สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและท องถ น 3) จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญให ผ เร ยนได เร ยนร ด วยการปฏ บ ต จร งจากแหล งเร ยนร และ เคร อข ายการเร ยนร 4) ใช การแนะแนวเป นส วนหน งของการจ ดกระบวนการเร ยนร 5) ให ผ ปกครอง ครอบคร ว ช มชนและส งคมเข ามาม ส วนในการจ ดกระบวนการเร ยนร 6) ส งเสร มให คร ได ร บการพ ฒนาว ธ การจ ดกระบวนการเร ยนร อย างหลากหลายและต อเน อง 1.3 การว ดประเม นผลและการเท ยบโดนผลการเร ยน 1) ก าหนดระเบ ยบการว ดและประเม นผลของสถานศ กษา 2) จ ดท าเอกสารหล กฐานการศ กษาให เป นไปตามระเบ ยบการว ดและประเม นผลของสถานศ กษา 3) ว ดผล ประเม นผล เท ยบโอนประสบการณ เท ยบโอนผลการเร ยนและอน ม ต ผลการเร ยน 4) จ ดให ม การประเม นผลการเร ยนท กระด บช น และจ ดให ม การสอนซ อมเสร ม กรณ ท ม ผ เร ยนไม ผ าน เกณฑ การประเม น 5) จ ดให ม การพ ฒนาเคร องม อในการว ดและประเม นผล 6) ม การเท ยบโอนผลการเร ยนโดยคณะกรรมการฯ 7) จ ดระบบสารสนเทศด านการว ดและประเม นผลและการเท ยบโอนผลการเร ยนเพ อใช ในการอ างอ ง ตรวจสอบและใช ประโยชน ในการพ ฒนาการเร ยนการสอน

5 3 1.4 การประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา 1) จ ดให ม ระบบประก นค ณภาพการศ กษาระด บสถานศ กษา 2) สน บสน น ส งเสร มให ม ระบบประก นค ณภาพในระด บหน วยงานภายในสถานศ กษา 3) ก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและรายงานผลการประก นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 4) ปร บปร งและพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 1.5 การพ ฒนาส อ อ ปกรณ และการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา 1) ส งเสร มและสน บสน นให คร ผล ต พ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย ท เหมาะสมเพ อการศ กษา 2) ให ความร ในการจ ดท าส อและเทคโนโลย เพ อการศ กษาให ก บคร และผ เร ยนอย างพอเพ ยงและ หลากหลาย 1.6 การพ ฒนาและส งเสร มแหล งเร ยนร 1) จ ดให ม แหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกสถานศ กษาให พอเพ ยงและสอดคล องก บจ ดกระบวน การเร ยนร 2) ส งเสร มคร และผ เร ยนได ใช แหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกสถานศ กษาเพ อพ ฒนาการเร ยนร 1.7 การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1) ส งเสร มและสน บสน นให คร ท าว จ ยเพ อพ ฒนาผ เร ยน พ ฒนาหล กส ตรและพ ฒนากระบวนการเร ยนร การใช ส อและอ ปกรณ การเร ยนการสอน 2) รวบรวม และเผยแพร ผลการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา รวมท งสน บสน นให คร น าผลการว จ ยมา ใช เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1.8 การส งเสร มช มชนให ม ความเข มแข งทางว ชาการ 1) ด าเน นการเสร มความร และประสบการณ ให ก บช มชนโดยร วมม อก บบ คคล ช มชน องค กร หน วยงาน และสถาบ นทางส งคมอ นๆ 2) ส งเสร มและสน บสน นให ช มชน สามารถเล อกภ ม ป ญญาและว ทยากรต างๆ เพ อพ ฒนาช มชนให สอดคล องก บสภาพป ญหาและความต องการ โดยร วมม อก บบ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและ สถาบ นทางส งคมอ นๆ 3) สน บสน นและช วยเหล อให ม การแลกเปล ยนความร และประสบการณ ระหว างช มชน โดยร วมม อก บ บ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและสถาบ นทางส งคมอ นๆ

6 4 การจ ดองค กรกล มงานบร หารว ชาการ โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร เป นโรงเร ยนขนาดกลาง ส งก ดส าน กงานเขต พ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 1 ส าน กงานการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ม การจ ดการศ กษาระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ม โครงสร างการบร หารจ ดการงานว ชาการตามความเหมาะสมก บ สภาพการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ด งน ผ อ านวยการโรงเร ยน รองผ อ านวยการโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐาน คณะกรรมการบร หารงาน ว ชาการและหล กส ตร ห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ (นายส โรตม เสนาอาจ) รองห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ (นางสาวแคทร ยา ส ขเกษม) งานบร หารงานส าน กงานว ชาการ (นางสาวภ ณฑ ลา ม ใยคชภ ค) งานว จ ยและพ ฒนา (นายป ยะพงษ ป สสาวะโท) งานหล กส ตรและน เทศการศ กษา (นายณฤทธ หม นแยง) งานประก นค ณภาพฯ (นางทานตะว น เท ยมถนอม) งานทะเบ ยนและว ดผล (นายณฤทธ หม นแยง) งานแนะแนวและการร บน กเร ยน (นางสาวมน สากานต ฉ าช น) งานห องสม ดแหล งเร ยนร (นางข นทอง แจ มศร ) งานกล มสาระการเร ยนร (นางข นทอง แจ มศร ) น เทศ ก าก บ ต ดตามงาน (นายส โรตม เสนาอาจ)

7 5 การจ ดวางต วบ คลากรกล มบร หารงานว ชาการ การบร หารงานกล มบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร ม การจ ดวางต วบ คลากร ก าหนดบทบาทและหน าท เพ อให การบร หารงานเก ดประส ทธ ภาพ ด งต อไปน 1. นายส โรตม เสนาอาจ ปฏ บ ต หน าท ห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ 2. นางสาวแคทร ยา ส ขเกษม ปฏ บ ต หน าท รองห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ 3. นางสาวภ ณฑ ลา ม ใยคชภ ค ปฏ บ ต หน าท ห วหน าส าน กงานกล มบร หารงานว ชาการ 4. นายป ยะพงษ ป สสาวะโท ปฏ บ ต หน าท งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร 5. นายณฤทธ หม นแยง ปฏ บ ต หน าท งานพ ฒนาหล กส ตร 6. นายณฤทธ หม นแยง ปฏ บ ต หน าท งานทะเบ ยนและว ดผล 7. นางสาวมน สากานต ฉ าช น ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานทะเบ ยนและว ดผล 8. นางสาวศ ร นทร พานเพชร ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานทะเบ ยนและว ดผล 9.นางสาวพ มพ ส ภ ค จ ราพงษ ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานทะเบ ยนและว ดผล 10.นางทานตะว น เท ยมถนอม ปฏ บ ต หน าท งานประก นค ณภาพฯ 11. นายนพพร ม ช พสม ปฏ บ ต หน าท งานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 12. นางสาวศ ร นทร พานเพชร ปฏ บ ต หน าท งานจ ดสอนแทน 13.นางข นทอง แจ มศร ปฏ บ ต หน าท งานแหล งเร ยนร /ห องสม ด 14. นางสาวถ รน นท แสงชาตร ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานแหล งเร ยนร /ห องสม ด 15. นายส งหา จ นทรกรานต ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานแหล งเร ยนร /ห องสม ด 16. นายป ยะพงษ ป สสาวะโท ปฏ บ ต หน าท งานว จ ยและพ ฒนา 17. นางสาวพ มพ ส ภ ค จ ราพงษ ปฏ บ ต หน าท งานสารสนเทศ 18. นายนพพร ม ช พสม ปฏ บ ต หน าท งานเทคโนโลย และส อนว ตกรรม 19. นางสาวมน สากานต ฉ าช น ปฏ บ ต หน าท งานแนะแนว 20. นางสาวอรพ น ค าเหล อ ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานแนะแนว 21. นางสาวว ชร ม เจร ญ ปฏ บ ต หน าท งานร บน กเร ยน 22. นางสาวถ รน นท แสงชาตร ปฏ บ ต หน าท ผ ช วยงานร บน กเร ยน 23. นางข นทอง แจ มศร ปฏ บ ต หน าท งานกล มสาระและก จกรรม 24. นางสาวณ ฐธ ดา น ามนต ด ปฏ บ ต หน าท งานคณะกรรมการสถานศ กษา 25. นายส โรตม เสนาอาจ ปฏ บ ต หน าท น เทศ ก าก บ ต ดตามภาระงาน

8 6 การปฏ บ ต งานตามบทบาทและหน าท 1. ห วหน ากล มงานบร หารว ชาการ ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนงาน/โครงการ ปฏ ท นของกล มงานฯ - วางแผนและบร หารงานกล มบร หารงานว ชาการ - ส งเสร ม สน บสน น ประสานงานและบร การและควบค มค ณภาพงานว ชาการ - พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาและควบค มค ณภาพการเร ยนการสอน - ก าก บ ด แลการใช หล กส ตรของกล มสาระและการประเม นหล กส ตรสถานศ กษา - จ ดท าโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา - ด แลการจ ดก จกรรมการเร ยน การสอนของคร ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพโดยประสานงานก บห วหน า กล มสาระการเร ยนร และงานท เก ยวข อง - ส งเสร มพ ฒนาความร แก คร ในการว จ ย ผล ตและพ ฒนาส อนว ตกรรมในการเร ยนการสอน - สน บสน นส งเสร มการจ ดโครงการและก จกรรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนอย างหลากหลาย - สน บสน น ส งเสร ม พ ฒนาการแนะแนว การด แลช วยเหล อน กเร ยนในด านการเร ยน - ด แล สน บสน น ส งเสร มและพ ฒนาแหล งเร ยนร ส าหร บน กเร ยน คร อย างหลากหลาย - ด แล จ ดหาส อ ว สด อ ปกรณ ท จ าเป นต อการจ ดการเร ยนการสอน - ร บผ ดชอบในด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน การว ดและประเม นผลการเร ยน - ร วมก าหนดท ศทาง แนวนโยบาย และจ ดท าแผนปฏ บ ต งานของโรงเร ยน - เป นประธานการประช มคณะกรรมการบร หารงานหล กส ตรและงานว ชาการ - ปฏ บ ต หน าท คณะกรรมการบร หารโรงเร ยน - ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของคร ด านว ชาการ - น เทศก าก บต ดตามการปฏ บ ต งานของกล มงานว ชาการและคณะคร - ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน/โครงการกล มงานว ชาการ 2. ส าน กงานบร หารงานว ชาการ ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนงาน/โครงการของกล มงานบร หารงานว ชาการ - วางแผนงานบร หารส าน กงานและแผนงานว ชาการ - ลงร บและจ ดระบบหน งส อราชการตามระเบ ยบงานสารบรรณและด แลพ สด ว ชาการ -จ ดท าสารสนเทศและด แล ควบค ม จ ดระบบเอกสารงานบร หารว ชาการ - บร การข อม ล สารสนเทศแก น กเร ยน คร และผ ปกครอง - ด แลความเร ยบร อยส าน กงานว ชาการท งด านสว สด การและสถานท

9 7 - ปฏ บ ต หน าท อ นตามห วหน ากล มบร หารงานว ชาการมอบหมาย 3. งานพ ฒนาหล กส ตร ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนงาน/โครงการของกล มงานบร หารงานว ชาการ - พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาและหล กส ตรกล มสาระให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยน ผ ปกครองและ ช มชน และรายงานผลการใช หล กส ตร - ช วยห วหน ากล มบร หารงานว ชาการจ ดโครงสร างหล กส ตรและการเล อกเร ยนว ชาเพ มเต ม - ก าหนดเวลาเร ยน และปฏ ท นการปฏ บ ต งานว ชาการ - ช วยห วหน ากล มบร หารงานว ชาการก าก บ ด แลการใช หล กส ตรของ 8 กล มสาระ - ประสานงานและช วยห วหน ากล มบร หารงานว ชาการควบค มค ณภาพการพ ฒนาการท าแผนการเร ยนร ของกล ม สาระการเร ยนร - ต ดตาม ประเม นผลและปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา และรายงานผลเขตพ นท การศ กษา - ด าเน นการต ดตามโครงการพ เศษท ได ร บมอบหมาย 4. งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร ม บทบาทและหน าท ด งน - ส งเสร มการจ ดท าและปร บปร งหน วยการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร โดยผ เร ยนม ส วนร วม - ส งเสร มให ม การจ ดกระบวนการเร ยนร ให ย ดหย นตามความเหมาะสมท งด านเวลาและสาระการเร ยนร โดยจ ด ตามบร บทของผ เร ยน - ส งเสร มให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญให ผ เร ยนได เร ยนร ด วยการปฏ บ ต จร งจากแหล ง เร ยนร และเคร อข ายการเร ยนร - ส งเสร มให ใช การแนะแนวเป นส วนหน งของการจ ดกระบวนการเร ยนร - ส งเสร มให ม การจ ดหาและผล ตส อการเร ยนร ท งท เป นเอกสารและเทคโนโลย รวมถ งการบ าร งร กษาส อการ เร ยนร - ก าก บ ด แล และจ ดระบบการจ ดสอนซ อมเสร ม -ก าก บด แล การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามหล กส ตร 5. งานทะเบ ยน ม บทบาทและหน าท ด งน -วางแผนการบร หารงานและจ ดท าแผนปฏ บ ต งาน/โครงการ/งาน ปฏ ท นงานกล มงานบร หารว ชาการ - ปฏ บ ต หน าท นายทะเบ ยนของโรงเร ยนโดยจ ดท าทะเบ ยนน กเร ยนให ถ กต องตามระเบ ยบแบบแผนของทาง ราชการ - ออกเลขประจ าต วและให เลขประจ าต วน กเร ยน พ มพ รายช อและจ ดน กเร ยนเป นห องเร ยน - ศ กษา ต ดตามข อม ลน กเร ยนท ขาดเร ยนนาน เพ อประโยชน ในการต ดตามน กเร ยน - ด าเน นการเก ยวก บการแก ไขหล กฐานในทะเบ ยนน กเร ยนตามระเบ ยบท ก าหนด - จ ดซ อและจ ดท า ตรวจสอบระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (รบ.1) ให ถ กต องและเป นป จจ บ น -ด าเน นการ ลงทะเบ ยนประว ต น กเร ยน และจ าหน ายน กเร ยน

10 8 - จ ดท า ตรวจสอบและออกเอกสารหล กฐานทางการศ กษา (ปพ.)และใบประกาศน ยบ ตร - บร การตรวจสอบว ฒ การศ กษา แก ไขหล กฐานต างๆ และการลาออกของน กเร ยน - จ ดท าและเก บร กษาเอกสาร หล กฐานทางการศ กษา และงานทะเบ ยนให เป นป จจ บ น - จ ดท าแบบฟอร ม สถ ต ข อม ลสารสนเทศงานทะเบ ยน - ประสานผ ปกครองน กเร ยนกรณ ม ป ญหาเก ยวก บหล กฐาน หร อป ญหาอ นท เก ยวข อง - จ ดท าระเบ ยบแนวทางปฏ บ ต เก ยวก บงานทะเบ ยนโดยว เคราะห งาน รวบรวมป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะ ในการแก ป ญหา - ช วยห วหน ากล มบร หารงานว ชาการจ ดโครงสร างหล กส ตรและการเล อกเร ยนว ชาเพ มเต ม - ประสานงานก บงานว ดผลในการก าก บด แลโปรแกรมเก ยวก บงานว ดและประเม นผล - ช วยห วหน ากล มบร หารงานว ชาการและกรรมการบร หารงานว ชาการจ ดตารางสอน - งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย 6. งานว ดและประเม นผล ม บทบาทและหน าท ด งน -วางแผนการบร หารงานว ดผลและจ ดท าแผนปฏ บ ต งาน/โครงการ/งาน/ปฏ ท นงานว ดและประเม นผล - ด าเน นการจ ดท าระเบ ยบการว ดและประเม นผลและแนวทางปฏ บ ต เก ยวก บงานว ดผล -ด าเน นการจ ดท าเอกสารหล กฐานการศ กษาให เป นไปตามระเบ ยบว ดและประเม นผลของโรงเร ยน - ด าเน นการให ม เอกสารและแบบฟอร มเก ยวก บการว ดและประเม นผลการเร ยนและจ ดเก บให เป นระบบ - สร าง ปร บปร ง พ ฒนา รวบรวม เคร องม อการว ดผลการเร ยน - ก าก บต ดตามการด าเน นการแก ไขน กเร ยนท ม ผลการเร ยน มส / 0 / ร / มผ -จ ดท าสถ ต ผลส มฤทธ ทางการเร ยน เสนอห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ เพ อเป นข อม ลสารสนเทศพ นฐานใน การปร บปร ง พ ฒนาหล กส ตร และจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน -จ ดระบบสารสนเทศการว ดและประเม นผลการเร ยนเพ อใช อ างอ ง ตรวจสอบและใช ประโยชน ใน การพ ฒนาการเร ยนการสอน - ร บผล ตรวจสอบความถ กต องและเก บหล กฐานผลการเร ยน (ปพ.5,6) - จ ดท าตารางสอนและตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก ต ว - จ ดสอบว ดและประเม นผลให เป นไปตามระเบ ยบการว ดและประเม นผล - ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานว ดผล - ว เคราะห งานรวบรวมป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะในการแก ป ญหาเก ยวก บงานว ดและประเม นผล - ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ห วหน ากล มงานบร หารว ชาการมอบหมาย 7. งานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรม ม บทบาทและหน าท ด งน -วางแผนและบร หารงานกล มงาน กล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน - พ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน จ ดท าแผนงาน/โครงการ/งานของกล มงาน -ส งเสร มให ม การพ ฒนาหล กส ตรและการเร ยนการสอน

11 9 - ก าก บ ด แลและจ ดระบบน เทศการสอนแบบก ลยาณม ตร - จ ดท าโครงสร างหล กส ตร เส นทางว ชาการและการเล อกเร ยนว ชาเพ มเต ม - ตรวจสอบอ ตราก าล งและก าก บด แลการจ ดตารางการเร ยนการสอน การสอบว ดและประเม นผล - ก าหนดเวลาเร ยน และปฏ ท นการปฏ บ ต งานว ชาการ - ส งเสร มสน บสน น ประสานงาน ควบค มค ณภาพการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร ของกล มสาระการเร ยนร - จ ดท าสารสนเทศกล มงานสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 8. งานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม บทบาทและหน าท ด งน -ด าเน นการการจ ดท าเอกสารหล กฐานการประเม นและสร ปผลหล กส ตรก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน - ด แล ก าก บต ดตามก จกรรมแนะแนว ชมรม ล กเส อ ร กษาด นแดน บ าเพ ญประโยชน และก จกรรม จ ตสาธารณะและส งเสร มค ณธรรม - ส งเสร ม สน บสน นการเข าร วมแข งข นด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา จร ยธรรม ท กษะและความสามารถ - ส งเสร มและสน บสน นโครงการ/ก จกรรมต างๆท ส งเสร มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน - ปฏ บ ต หน าท อ นๆตามท ได ร บมอบหมาย 9. งานประก นค ณภาพการศ กษา ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนปฏ บ ต การ/โครงการ/งาน/ก จกรรม ปฏ ท นงานประก นค ณภาพ - จ ดท ามาตรฐานการศ กษาและมาตรฐานการปฏ บ ต งาน - จ ดท ารายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป (SAR) - ต ดตามประเม นผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศ กษาภายใน (SAR) - ต ดตามประเม นผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศ กษาภายนอก - ส งเสร มสน บสน น ประสานงาน บร การ ควบค มค ณภาพงานและพ ฒนางานประก นค ณภาพ - จ ดท าสารสนเทศงานประก นค ณภาพการศ กษา - ด าเน นการตามโครงการพ เศษท ได ร บมอบหมาย 10. งานบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ ม บทบาทและหน าท ด งน - วางแผนการบร หารงานหล กส ตรและงานว ชาการ - ว เคราะห สภาพป ญหาป จจ บ นและป ญหาของโรงเร ยนเพ อการพ ฒนาโรงเร ยน - ร วมก าหนดท ศทาง แนวนโยบาย และจ ดท าแผนปฏ บ ต งานว ชาการ - ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานฝ ายว ชาการ -ส งเสร ม สน บสน น ประสานงาน บร การ ควบค มค ณภาพงานและพ ฒนาการเร ยนการสอน การน เทศ การว ด และประเม นผล - เสนอรายงานการประช ม คณะกรรมการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการต อผ อ านวยการโรงเร ยนและขยาย ผลการประช ม

12 งานแนะแนว ม บทบาทและหน าท ด งน - ส ารวจและพ ฒนาระบบงานแนะแนว โดยเช อมโยงก บระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนและกระบวนการเร ยน การสอน - จ ดก จกรรมแนะแนวในสถานศ กษา โดยประสานความร วมม อก บคร ท ปร กษา - ต ดตามและประเม นผลการจ ดระบบและกระบวนการแนะแนวทางการศ กษาในโรงเร ยน - พ ฒนาการด าเน นการในส วนท เก ยวข องก บระบบงานแนะแนวและการให ค าปร กษา - ด แลช วยเหล อน กเร ยนให ได ร บท นการศ กษาและจ ดระบบในการค ดเล อกอย างย ต ธรรม - ด แลก าก บต ดตามค ณล กษณะและความประพฤต ของน กเร ยนท น - ต ดตามผลน กเร ยนท จบการศ กษาและต ดตามผลน กเร ยนท ได ร บค าปร กษา - ประสานงานก บกล มงานก จการน กเร ยนและกล มงานว ชาการในการร วมแก ป ญหาน กเร ยนท ม ป ญหา - จ ดท าสถ ต ต างๆ - ส ารวจข อม ลน กเร ยนท จะเข าเร ยนต อในโรงเร ยนและจ ดท าระบบข อม ลสารสนเทศเพ อน าไปใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ - วางแผนร วมก บงานแผนงานในการก าหนดแผนการร บน กเร ยน - ด าเน นการร บน กเร ยน และรายงานผลการร บน กเร ยนตามท กระทรวงก าหนด - จ ดท าข อม ลสถ ต ต างๆเพ อใช เป นข อม ลพ นฐานในการพ ฒนาโรงเร ยน - จ ดก จกรรมแนะแนว - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย 12. งานแหล งเร ยนร /ห องสม ด ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดให ม แหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกสถานศ กษาให พอเพ ยงสอดคล องก บการจ ดกระบวนการเร ยนร - ส งเสร มให คร และน กเร ยนได ใช แหล งเร ยนร ท งในและนอกโรงเร ยนเพ อพ ฒนาการเร ยนร - วางแผนด าเน นการ และพ ฒนาห องสม ดให พร อมส าหร บการประเม นจากหน วยงานภายนอก - จ ดท าทะเบ ยนหน งส อ สถ ต การย ม ค น สถ ต การเข าใช และสถ ต อ นๆ - น าเสนอและจ ดซ อหน งส อ จ ดหมวดหม หน งส อ จ ดหน งส อ และจ ดสถานท ให เหมาะสม - ให บร การเป นแหล งเร ยนร ค นคว า ศ กษาเพ มเต ม ส าหร บน กเร ยน คร ผ ปกครอง - จ ดก จกรรมท สร างเสร มน ส ยร กการอ าน ร กหน งส อ ต ดตาม ประเม นผลก จกรรม - ให บร การส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ตและการใช คอมพ วเตอร - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย

13 งานพ ฒนาส อ นว ตกรรม และเทคโนโลย ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนและโครงการ/งานพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา - ศ กษาว เคราะห ความจ าเป นในการใช ส อและเทคโนโลย เพ อการจ ดการสอนและการบร หารงานว ชาการ - ส งเสร ม สน บสน นให คร ผล ตส อ พ ฒนาส อ และนว ตกรรมการเร ยนการสอน - ประสานความร วมม อก บกล มงานว ชาการในการจ ดหาส อและเทคโนโลย เพ อใช ในการจ ดการเร ยนการสอน และพ ฒนางานด านว ชาการ - ประสานความร วมม อท วไปในการผล ต จ ดหา พ ฒนาการใช ส อนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อใช ในการเร ยน การสอน การพ ฒนางานด านว ชาการก บสถานศ กษา หน วยงานต างๆ - จ ดเตร ยมความพร อมของศ นย พ ฒนาส อ เพ อให บร การส าหร บการเร ยนการสอน - จ ดก จกรรมท สร างเสร มน ส ยร กการอ าน ร กหน งส อ ต ดตาม ประเม นผลก จกรรม - จ ดเตร ยมความพร อมศ นย พ ฒนาเทคโนโลย เพ อให บร การส าหร บการพ ฒนาความร บ คลากรด านเทคโนโลย - ประสานงานก บงานทะเบ ยนและว ดผลในการด แลโปรแกรมท ใช ในการประเม นผลการศ กษาและจ ดเตร ยม ความพร อมของศ นย พ ฒนาส อเทคโนโลย เพ อให บร การส าหร บการประเม นผล - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย 14. งานน เทศการศ กษา ม บทบาทและหน าท ด งน - ศ กษาว เคราะห ขอบข ายงานการน เทศการน เทศการศ กษา -วางแผนการน เทศการศ กษาบ คลากรด านว ชาการ การจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามความต องการของคร ใน สถานศ กษา - การด าเน นงานให การน เทศอบรม ส มมนาคร เพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร ส น กเร ยน - ส งเสร มและสน บสน นการแก ไขป ญหาของคร ท เก ยวข องก บกระบวนการจ ดการเร ยนร ร วมก บกล มสาระ การเร ยนร - พ ฒนาระบบการน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดก จกรรมการเร ยนร ส ผ เร ยนเป นส าค ญ - น เทศ ก าก บต ดตามการปฏ บ ต งานของบ คลากรกล มงานว ชาการ - ประสานงานการน เทศ ต ดตามและประเม นผลร วมก บกล มงานน เทศการศ กษา - การศ กษาและพ ฒนาบ คลากรภายในสถานศ กษา -สร ปรายงานและจ ดท าข อม ลสารสนเทศการน เทศการศ กษา - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย 14. งานพ ฒนาบ คลากร ม บทบาทและหน าท ด งน - ศ กษาว เคราะห ขอบข ายและความต องการความจ าเป นในการพ ฒนาบ คลากร -วางแผนการพ ฒนาบ คลากรภายในและภายนอกสถานศ กษาท งด านว ชาการ การจ ดก จกรรมการเร ยนร ตาม ความต องการและตามความจ าเป นของคร ในสถานศ กษา

14 12 - ด าเน นงานให การอบรม ส มมนาคร เพ อพ ฒนาคร ท งด านการจ ดกระบวนการเร ยนร ส น กเร ยนและด านอ นๆ - ด แลและส งเสร มสน บสน นให คร ได เข าร บการอบรมและพ ฒนาอย างท วถ ง - ประสานงานการพ ฒนาแลกเปล ยนความร ประสบการณ ของบ คลากรของคร ในสถานศ กษา - สร ปรายงานและจ ดท าข อม ลสารสนเทศการพ ฒนาบ คลากรของคร ในสถานศ กษา - รายงานผลการพ ฒนาคร ต อผ บร หารสถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย -สร ปรายงานและจ ดท าข อม ลสารสนเทศการน เทศการศ กษา - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย 14. งานว จ ยในช นเร ยน ม บทบาทและหน าท ด งน - จ ดท าแผนงานและโครงการ/งานว จ ยในช นเร ยน - ส งเสร มสน บสน นให คร ท าว จ ยเพ อพ ฒนาผ เร ยนด านหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และการใช ส อเทคโนโลย และนว ตกรรมการเร ยนการสอน -รวบรวม และเผยแพร ผลการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - สน บสน นให คร น าผลการว จ ยมาใช เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - ต ดตามและประเม นผลงานว จ ย - จ ดท าสารสนเทศ และเอกสารงานว จ ย - พ ฒนาบ คลากร ส งเสร มว จ ย และการท าผลงานทางว ชาการ - ส งเสร มและพ ฒนาการว จ ยในช นเร ยนและทางการศ กษา - ปฏ บ ต งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย

15 13 การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร จากการกระจายอ านาจการบร หารงานว ชาการส สถานศ กษา โดยเฉพาะการให สถานศ กษาม การจ ดท า หล กส ตรสถานศ กษาด วยต วเอง ม การว ดผลและการประเม นผลการเร ยนเอง ย อมท าให เก ดความแตกต างก นในเช ง ค ณภาพ ส วนท จะเป นต วควบค มให สถานศ กษาจ ดการศ กษาได เท าเท ยมก น ม ค ณภาพใกล เค ยงก น ค อ การ ก าหนดให ม มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยน เพ อให เก ดการพ ฒนาค ณภาพตาม มาตรฐานท ก าหนด ตลอดจนเพ อร บรองการประก นค ณภาพภายนอก จ งม การตราไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 48 ว าให หน วยงานต นส งก ดและ สถานศ กษาจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน ง ของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดนม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อ หน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน โรงเร ยนจ งจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา ด งน 1. การก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา 2. การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ 3. การจ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษาท ม งเน นค ณภาพการศ กษา 4. การด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 5. การตรวจสอบและทบทวนค ณภาพการศ กษา 6. การประเม นค ณภาพการศ กษาตามมาตรฐานท ก าหนด 7. รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป การบร หารแบบใช โรงเร ยนเป นฐานโดยคณะกรรมการสถานศ กษา การบร หารจ ดการในป จจ บ นกระทรวงศ กษาธ การก าหนดให โรงเร ยนม การบร หารงานแบบกระจาย อ านาจ โดยบร หารแบบใช โรงเร ยนเป นฐานซ งจะต องประกอบไปด วย คณะกรรมการช ดหน ง ค อ คณะกรรมการ สถานศ กษา ซ งประกอบด วย ผ บร หารสถานศ กษา ต วแทนคร ต วแทนผ ปกครององค กร และช มชน ร วมก น บร หารจ ดการสถานศ กษาให สอดคล องและตอบสนองความต องการของผ เร ยน ผ ปกครอง และช มชนมากท ส ด การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานจะประสบความส าเร จ ค อ การด าเน นการให บ คลากรม ความร และท กษะใน การบร หารจ ดการ การประชาส มพ นธ และส อสารให ท กคนท เก ยวข องได ร บร และเข าใจตรงก น การประสานงาน ร บการสน บสน นจากเขตพ นท การศ กษาให เป นไปได ด วยด ท งด านงบประมาณ การช วยเหล อด านว ชาการ การบร หารและด านอ นๆอย างต อเน องและเพ ยงพอ กลย ทธ ส าค ญของการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ให ประสบความส าเร จน นโรงเร ยนควรม การด าเน นการในเร องด งต อไปน

16 14 1. เผยแพร ประชาส มพ นธ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต ให แก ผ เก ยวข องทราบอย างท วถ ง 2. ก าหนดบทบาท หน าท ของผ ท เก ยวข องให ช ดเจน 3. การสรรหา ค ดเล อกคณะกรรมการให ได คนม ความร ความสามารถ เส ยสละและเป นต วแทนของ กล มต างๆอย างแท จร ง 4. จ ดฝ กอบรม/ส มมนาให คณะกรรมการม ความร ความเข าใจเร องการบร หารและจ ดการศ กษาและ การด าเน นงานการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 5. สน บสน นคร ได ปฏ บ ต หน าท ร วมก บคณะกรรมการอย างใกล ช ด 6. จ ดให ม เคร อข าย เพ อแลกเปล ยนความร ประสบการณ และความร วมม อ 7. จ ดให ม การก าหนดมาตรฐาน และก าก บด แล ต ดตาม ตรวจสอบการด าเน นงานให ช ดเจน 8. พ จารณาให สว สด การและการบร การพ เศษแก คณะกรรมการคามท เห นควร และชอบธรรม

17 15 คณะผ จ ดท า จ ดท าโดย กล มบร หารงานว ชาการ ท ปร กษา นางส พจ ป ญจมะว ต ร กษาการผ อ านวยการโรงเร ยน นายส โรตม เสนาอาจ ห วหน ากล มบร หารงานว ชาการ คณะกรรมการด าเน นงาน นายณฤทธ หม นแยง นางสาวแคทร ยา ส ขเกษม นายป ยะพงษ ป สสาวะโท นางสาวภ ณฑ ลา ม ใยคชภ ค นางข นทอง แจ มศร นางสาวมน สากานต ฉ าช น นางสาวว ชร ม เจร ญ นางสาวศ ร นทร พานเพชร นางสาวพ มพ ส ภ ค จ ราพงษ นายนพพร ม ช พสม นายส งหา จ นทรกรานต นางสาวถ รน นท แสงชาตร รวบรวมข อม ล ออกแบบและจ ดพ มพ นางสาวแคทร ยา ส ขเกษม พ ส จน อ กษร นายป ยะพงษ ป สสาวะโท

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อหน งส อ : มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ISBN : 978-616-202-036-0

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได จ ดทำค ม อการปฏ บ ต งานข าราชการคร ท งจากการบรรจ และแต งต งในตำแหน งคร

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เอกสารแนวทางการน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information