หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา"

Transcription

1 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร พ.ศ ช อหล กส ตร ภาษาไทย หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาษาอ งกฤษ Doctor of Education Program in Educational Administration 2. ช อปร ญญา ช อเต ม (ภาษาไทย) ศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ช อย อ (ภาษาไทย) ศษ.ด. (การบร หารการศ กษา) ช อเต ม (ภาษาอ งกฤษ) Doctor of Education (Educational Administration) ช อย อ (ภาษาอ งกฤษ) Ed.D. (Educational Administration) 3. หน วยงานท ร บผ ดชอบ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 4. หล กการและเหต ผล ประเทศไทยได ด าเน นการพ ฒนาการศ กษาเพ อเพ มศ กยภาพและค ณภาพของประชากร โดยม นโยบายปฏ ร ปการศ กษาในท กระด บและประเภท มาเป นระยะเวลาเก อบทศวรรษแล ว อย างไรก ตาม จาก การประเม นผลของหน วยงานท เก ยวข อง ช ให เห นค อนข างช ดเจนว า การด าเน นงานหลายด านย งไม เป นไป ตามเป าหมาย โดยเฉพาะอย างย งในแง ของค ณภาพของผ เร ยนในท กๆ ด านย งอย ในเกณฑ ต า และส งผลต อ ศ กยภาพในการแข งข นของประเทศด วย ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ได รายงานผลการ ประเม นสมรรถนะในการแข งข นของ International Institute for Management Development (IMD) ระหว าง ป พ.ศ ช ให เห นว าสมรรถนะในการแข งข นของประเทศไทยลดลงกว าป ก อนเป นส วนใหญ จากท เคยอย ในอ นด บ 26 ในป พ.ศ ลดลงเป นอ นด บท 29 ในป พ.ศ และเป นอ นด บท 33 ในป พ.ศ ตามล าด บ สมรรถนะทางการศ กษาโดยภาพรวมของประเทศไทยในป พ.ศ อย ในอ นด บท 46 จาก 55 ประเทศ (ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา 2551)* *ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา.2551,สมรรถนะการศ กษาไทยในเวท สากล พ.ศ กร งเทพฯ : บร ษ ท พร กหวานกราฟ ก จ าก ด.

2 นอกจากน การม สถานศ กษาจ านวนมากกระจ ดกระจายอย ท วประเทศ และร ฐบาลม นโยบายใน การกระจายอ านาจในการบร หารการศ กษา และเป ดโอกาสให ท กฝ ายเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา อย างกว างขวาง ท าให สถานศ กษาม อ านาจหน าท และความร บผ ดชอบนอกเหน อจากการจ ดการเร ยนการ สอนมากข น แต ประส ทธ ผลท เก ดจากการลงท นเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษาย งไม เป นไปตามเป าหมาย จ าเป นต องเร งร ดพ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพการบร หารการจ ดการเร ยนการสอนโดยเร งด วน การยกระด บค ณภาพการศ กษาโดยเฉพาะค ณภาพของผ เร ยน จ าเป นต องพ ฒนาค ณภาพจ ดการเร ยนการสอน และการบร หารสถานศ กษาเป นหล กซ งต องอาศ ยผ บร หารสถานศ กษาท ม ความร ความสามารถ ท งด าน ว ชาการและภาวะผ น าท จะท าให เก ดการปร บเปล ยนองค กรให เอ อต อการเร ยนร ท ม ค ณภาพ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ในฐานะท เป นสถาบ นอ ดมศ กษา ม ศ กยภาพและความพร อมในการ ผล ตและพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษาม ออาช พ น กว ชาการ และน กว ชาช พช นส ง ทางการบร หารการศ กษา ท ม ความร ความสามารถและท กษะในการบร หารการศ กษาภายใต สภาวะการ เปล ยนแปลง จ งเป ดการเร ยนการสอนหล กส ตรสาขาว ชา การบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาเอก เพ อพ ฒนาว ชาช พ ผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษา สนองตอบการพ ฒนาการศ กษาของประเทศ 2 5. ปร ชญา ม ออาช พ เล ศค ด เล ศธรรม เล ศน า ส ความก าวหน าทางว ชาการและความเป นน กบร หารทางการศ กษา 6. ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ศ กยภาพส งให สามารถพ ฒนาองค ความร และว ชาการใหม ๆ ทางด าน การบร หารการศ กษาท สอดคล องก บการเปล ยนแปลงทางเทคโนโลย เศรษฐก จ และส งคม 2. เพ อผล ตและพ ฒนาผ บร หารและบ คลากรทางการศ กษาท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว ส ยท ศน กว างไกล และม ความสามารถในการว จ ย เพ อสร าง พ ฒนา บร หาร และประย กต ใช องค ความร ให เก ด ประโยชน ส งส ดในการบร หารการศ กษา 8. ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา ผ เข าศ กษาจะต องเป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโททางการบร หารการศ กษาหร อสาขาใด สาขาหน ง จากสถาบ นอ ดมศ กษาท งในและต างประเทศท ได ร บการร บรองจากส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา (สกอ.) และส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน (ก.พ.) และม ประสบการณ ทางการ บร หารการศ กษา หร อการบร หารหน วยงานอ น ไม น อยกว า 3 ป

3 9. เกณฑ ในการค ดเล อกผ เข าศ กษา ผ ม ส ทธ เข าร บการศ กษาท งแบบ1 และ แบบ 2 ต องผ านการค ดเล อกตามเกณฑ ด งต อไปน 9.1 พ จารณาจากผลการศ กษาระด บปร ญญาโทหร อเท ยบเท าซ งต องได คะแนนเฉล ยสะสม ไม ต ากว า 3.50 จากระบบ 4 ระด บคะแนน กรณ ได คะแนนเฉล ยสะสมต ากว า 3.50 ต องม ประสบการณ ทางการบร หารไม น อยกว า 5 ป และหร อได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารหล กส ตร 9.2 พ จารณาจากผลการศ กษาระด บปร ญญาตร และประสบการณ การบร หารการศ กษาหร อ บร หารหน วยงานอ น หร อประสบการณ การท างาน 9.3 พ จารณาจากผลการสอบข อเข ยนและสอบส มภาษณ 9.4 พ จารณาจากผลการทดสอบความสามารถทางด านภาษาอ งกฤษ กรณ ท ผ สม ครม ผลการ ทดสอบ TOEFL ในระด บไม ต ากว า 500 คะแนน หร อ IELTS เท าก บ 6.5 หร อผลการสอบว ดระด บ ภาษาอ งกฤษจากสถาบ นการศ กษาต าง ๆเช น CU TEP, TU-GET ฯลฯ หร อจากสถาบ นอ น ๆ ตามท คณะกรรมการหล กส ตรฯ ก าหนด ท งน ผลการสอบท กประเภทต องม อาย ไม เก น 3 ป กรณ ท แตกต างไปจาก ท ก าหนดไว ข างต นให อย ในด ลยพ น จของคณะกรรมการบร หารหล กส ตร หร อเป นผ ท ศ กษาในระด บ ปร ญญาตร และปร ญญาโทในหล กส ตรท สอนเป นภาษาอ งกฤษ อาจได ร บยกเว นการสอบข อเข ยน ภาษาอ งกฤษ 10. ระบบการศ กษา 11.1 การจ ดการศ กษา ใช ระบบทว ภาค (Semester) โดยป การศ กษาแบ งออกเป น 2 ภาค การศ กษาปกต 1 ภาคการศ กษาปกต ม ระยะเวลาศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห ส าหร บภาคการศ กษาฤด ร อน ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน วยก ตโดยม ส ดส วนเท ยบเค ยงก นได ก บการศ กษาภาคปกต 11.2 การค ดหน วยก ต รายว ชาภาคทฤษฎ ท ใช เวลาบรรยายหร ออภ ปรายป ญหาไม น อยกว า 15 ช วโมงต อ ภาคการศ กษาปกต ให ม ค าเท าก บ 1 หน วยก ต ระบบทว ภาค รายว ชาภาคปฏ บ ต ท ใช เวลาฝ กหร อทดลองไม น อยกว า 30 ช วโมงต อภาค การศ กษาปกต ให ม ค าเท าก บ 1 หน วยก ต ระบบทว ภาค การฝ กงานหร อการฝ กภาคสนาม ท ใช เวลาฝ กไม น อยกว า 45 ช วโมง ต อภาค การศ กษาปกต ให ม ค าเท าก บ 1 หน วยก ต ระบบทว ภาค การท าโครงงานหร อก จกรรมการเร ยนอ นใดตามท ได ร บมอบหมายท ใช เวลาท า โครงงานหร อก จกรรมน นไม น อยกว า 45 ช วโมงต อภาคการศ กษาปกต ให ม ค า เท าก บ 1 หน วยก ตระบบ ทว ภาค การศ กษาค นคว าอ สระท ใช เวลาค นคว าไม น อยกว า 45 ช วโมง ต อภาคการศ กษา ปกต ให ม ค าเท าก บ 1 หน วยก ต ระบบทว ภาค 3

4 ด ษฎ น พนธ ท ใช เวลาศ กษาค นคว าไม น อยกว า 45 ช วโมง ต อภาคการศ กษาปกต ให ม ค าเท าก บ 1 หน วยก ต ระบบทว ภาค ระยะเวลาของการศ กษาตลอดหล กส ตร ก าหนดศ กษาเป นระบบทว ภาค โดยภาคปกต ม ระยะเวลาการศ กษาภาคละไม น อยกว า 15 ส ปดาห และ 1 ภาคฤด ร อน ม ระยะเวลาในการศ กษาและจ านวนหน วยก ตท เท ยบเค ยงได ก บการศ กษาภาค ปกต ใช ระยะเวลาในการศ กษาตลอดหล กส ตรไม เก น 6 ป การศ กษา ในกรณ ผ เท ยบโอนความร จากสถาบ น อ นจะต องศ กษาเพ มเต มในหล กส ตรน ไม น อยกว า 1 ป การศ กษา 12. การลงทะเบ ยนเร ยน การลงทะเบ ยนเร ยนตามกระบวนว ชาในแต ละภาคการศ กษา น กศ กษาต องลงทะเบ ยนเร ยน ไม เก น 12 หน วยก ต ในภาคการศ กษาปกต ลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาได ไม เก น 6 หน วยก ต ในภาคฤด ร อน กรณ ท น กศ กษาขอลงทะเบ ยนเร ยนเก นกว าท ก าหนด คณบด หร อผ ซ งคณบด มอบหมายอาจอน ม ต ให ลงทะเบ ยนเร ยน ได แต ท งน ต องไม กระทบต อค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 12.1 น กศ กษาต องลงทะเบ ยนตามว น เวลา และสถานท ท ว ทยาล ยก าหนด 12.2 การลงทะเบ ยนแต ละรายว ชาน กศ กษาต องได ร บความเห นชอบจากอาจารย ท ปร กษา 12.3 น กศ กษาต องลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาในแต ละภาคการศ กษาปกต ไม น อยกว า 9 หน วยก ต และไม เก น 12 หน วยก ตส าหร บภาคฤด ร อนต องลงทะเบ ยนรายว ชาได ไม เก น 6 หน วยก ต การลงทะเบ ยนน อย กว าหร อมากกว าท ก าหนดไว อาจกระท าได โดยต องได ร บอน ม ต จากอาจารย ท ปร กษา 12.4 น กศ กษาลงทะเบ ยนเร ยนซ าได เฉพาะรายว ชาท ม ผลการเร ยนต ากว า B 12.5 การลงทะเบ ยนเร ยนจะสมบ รณ ต อเม อได ช าระค าบ าร ง และค าธรรมเน ยมเร ยบร อยแล ว ในกรณ ท ม การลงทะเบ ยนล าช ากว าท ว ทยาล ยก าหนด น กศ กษาจะต องเส ยค าปร บตามระเบ ยบของว ทยาล ย 12.6 การขอเพ มหร อถอนรายว ชาท ลงทะเบ ยนแล วให เป นไปตามข อบ งค บท ว ทยาล ยก าหนด ท งต องได ร บความเห นชอบจากอาจารย ท ปร กษา 13. การว ดและประเม นผลการศ กษาและเกณฑ การส าเร จการศ กษา 13.1 การว ดและการประเม นผลการศ กษา การว ดและประเม นผลการศ กษาและการส าเร จการศ กษาให เป นไปตามข อบ งค บของว ทยาล ย โดยน กศ กษาจะส าเร จการศ กษา และได ร บปร ญญาหล งจากได ปฏ บ ต ตามเง อนไขต างๆ ด งต อไปน น กศ กษาต องร วมก จกรรมการเร ยนในว ชาหน ง ๆ ไม น อยกว าร อยละ 80 ของก จกรรมจ งม ส ทธ เข าสอบในรายว ชาน น

5 ระบบการให คะแนนการเร ยนว ชา การให คะแนนด วยระบบค าระด บคะแนนแบ งเป น 8 ระด บด งน ระด บคะแนน ความหมาย ค าระด บคะแนน A ด เย ยม (Excellent) 4.0 B+ ด มาก (Very Good) 3.5 B ด (Good) 3.0 C+ ค อนข างด (Fairly Good) 2.5 C พอใช (Fair) 2.0 D+ อ อน (Poor) 1.5 D อ อนมาก (Very Poor) 1.0 F ตก (Fail) 0.0 การประเม นรายว ชาท เร ยนตามหล กส ตร ค าระด บคะแนนท ถ อว าสอบได ต องไม ต ากว า การให คะแนนด วยระบบไม ม ค าระด บคะแนน 1) การประเม นผลรายว ชาเสร มพ นฐาน ท เร ยนโดยไม น บหน วยก ต และการสอบ ประมวลความร ข อเข ยนให กระท าด งน ผลการประเม น ความหมาย P ผ าน (Pass) F ไม ผ าน (Fail) 2) การประเม นด ษฎ น พนธ และว ชาการศ กษาค นคว าอ สระ ให กระท าด งน (1) การประเม นด ษฎ น พนธ ท แบ งหน วยก ต ลงทะเบ ยน และการสอบ เค าโครงด ษฎ น พนธ ผลการประเม น S U ความหมาย พอใจ (Satisfactory) ไม พอใจ (Unsatisfactory)

6 6 (2) การสอบด ษฎ น พนธ และการประเม นด ษฎ น พนธ ท งฉบ บ ผลการประเม น ความหมาย Excellent ด เย ยม Good ด Pass ผ าน Fail ตก (3) การประเม นรายว ชาอ น ๆ ผลการประเม น ความหมาย I การประเม นท ไม สมบ รณ (Incomplete) W การถอนรายว ชาท ลงทะเบ ยนโดยได ร บ การอน ม ต (Withdrawal) AU การลงทะเบ ยนเพ อร วมฟ งโดยไม น บ หน วยก ต (Audit) การให F ให กระท าได ในกรณ ต อไปน 1) น กศ กษาขาดสอบประจ าภาคเร ยนโดยไม ได ร บอน ม ต 2) น กศ กษาท เวลาเร ยนไม ครบตามเกณฑ ในข อ ) น กศ กษาท จร ตในการสอบ 4) น กศ กษาท ได ร บคะแนน I แต ม ได ด าเน นการขอประเม นผลเพ อแก ระด บ คะแนน I ให เสร จส นภายในภาคเร ยนถ ดไปท น กศ กษาม ส ทธ ลงทะเบ ยน การให I ในรายว ชาใดให กระท าได ในกรณ ต อไปน อาจารย ผ สอนเห นสมควรให รอผลการศ กษาเพราะน กศ กษาย งปฏ บ ต งานซ งเป น ส วนประกอบการศ กษารายว ชาน นย งไม สมบ รณ น กศ กษาท ได ร บคะแนน I จะต อง ด าเน นการขอร บ ประเม นผลเพ อเปล ยนระด บ I ให เสร จส นภายในภาคการเร ยนถ ดไปท น กศ กษาม ส ทธ ลงทะเบ ยนเร ยน หากพ นก าหนดด งกล าวว ทยาล ยจะเปล ยนระด บคะแนน I เป น F โดยอ ตโนม ต (ยกเว นด ษฎ น พนธ ) การให W ในรายว ชาใดให กระท าได ในกรณ ต อไปน 1) น กศ กษาได ร บอน ม ต ให ถอนการเร ยนรายว ชาน น 2) น กศ กษาได ร บอน ม ต ให ลาพ กการเร ยน 3) น กศ กษาถ กส งพ กการเร ยนในภาคเร ยนน น

7 การให AU ในรายว ชาใดให กระท าได ในกรณ ท น กศ กษาได ร บอน ม ต ให ลงทะเบ ยนเพ อ ร วมฟ งโดยไม น บหน วยก ต การน บจ านวนหน วยก ต และการค านวณหาค าระด บคะแนน 1) การน บจ านวนหน วยก ตเพ อใช ในการค านวณหาค าระด บคะแนน ให น บจาก รายว ชาท ม การประเม นผลการศ กษาท ม ค าระด บคะแนน 2) การน บจ านวนหน วยก ตสะสม เพ อให ครบตามจ านวนท ก าหนดในหล กส ตรให น บเฉพาะ หน วยก ตของรายว ชาท สอบได เท าน น 3) ค าระด บคะแนนเฉล ยรายภาคเร ยน ให ค านวณจากผลการเร ยนของน กศ กษาในภาคเร ยน น น โดยเอาผลรวมของผลค ณระหว างจ านวนหน วยก ตก บค าระด บคะแนนของแต ละว ชาเป นต วต ง หารด วย จ านวนหน วยก ตของภาคเร ยนน น โดยใช ทศน ยม 2 ต าแหน ง ไม ป ดเศษ 4) ค าระด บคะแนนเฉล ยสะสม ให ค านวณจากผลการเร ยนของน กศ กษาต งแต เร มเข า เร ยนจนถ งภาคเร ยนส ดท าย โดยเอาผลรวมของผลค ณระหว างจ านวนหน วยก ตก บระด บค าคะแนนของแต ละว ชา ท เร ยนท งหมดเป นต วต งหารด วยจ านวนหน วยก ตท ม ค าระด บคะแนน - ในภาคเร ยนท น กศ กษาได I ให ค านวณ ค าระด บคะแนนเฉล ยรายภาคเร ยนน น โดยน บเฉพาะรายว ชาท ไม ได I เท าน น 13.2 การส าเร จการศ กษา เกณฑ การส าเร จการศ กษา แบบ 1 1) สอบผ านภาษาอ งกฤษตามหล กเกณฑ เง อนไขท ว ทยาล ย ฯ ก าหนดค อ ม ผลการสอบ TOEFL ไม ต ากว า 500 หร อ IELTS = 6.5 หร อผลการสอบว ดระด บภาษาอ งกฤษท เท ยบเท าจาก สถาบ นการศ กษาอ นๆ เช น CU TEP, TU-GET หร อ จากสถาบ นอ นๆ ตามท คณะกรรมการบร หาร หล กส ตรฯ ก าหนด ท งน ผลการสอบท กประเภทต องม อาย ไม เก น 3 ป กรณ ท แตกต างไปจากก าหนดไว ข างต นให อย ในด ลพ น จของคณะกรรมการบร หารหล กส ตร 2) สอบผ านการว ดค ณสมบ ต (Qualifying Examination) ครบถ วนเพ อเป นผ ม ส ทธ ขอท า ด ษฎ น พนธ 3) เสนอด ษฎ น พนธ 4) สอบผ านการสอบป องก นด ษฎ น พนธ ข นส ดท ายในคณะกรรมการซ งประกอบด วย ผ ทรงค ณว ฒ ภายในและภายนอกว ทยาล ย 5) ผลงานด ษฎ น พนธ จะต องร บการต พ มพ หร ออย างน อยด าเน นการให ผลงานหร อส วนหน งของ ผลงาน ได ร บการยอมร บให ต พ มพ ในวารสารหร อส งพ มพ ทางว ชาการท ม กรรมการภายนอกมาร วมกล นกรอง (Peer Review) ก อนการต พ มพ และเป นท ยอมร บในสาขาว ชาการ บร หารการศ กษา หร อ สาขาว ชาท เก ยวข อง 7

8 6) ส งด ษฎ น พนธ ฉบ บสมบ รณ จ านวน 10 เล ม พร อมแผ นบ นท กข อม ลของด ษฏ น พนธ จ านวน 1 แผ น ต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 7) ม ระยะเวลาการศ กษาตลอดหล กส ตรไม เก น 6 ป ส าหร บผ ส าเร จปร ญญาโท ท งน น บแต ว น ข นทะเบ ยนเป นน กศ กษา เกณฑ การส าเร จการศ กษา แบบ 2 1) ศ กษารายว ชาครบถ วนตามก าหนดในหล กส ตรโดยได คะแนนเฉล ยสะสมไม ต ากว า 3.00 จากระบบ 4 ระด บคะแนน 2) สอบผ านภาษาอ งกฤษตามหล กเกณฑ เง อนไขท ว ทยาล ย ฯ ก าหนดค อ ม ผลการสอบ TOEFL ไม ต ากว า 500 หร อ IELTS = 5.5 หร อผลการสอบว ดระด บภาษาอ งกฤษท เท ยบเท าจาก สถาบ นการศ กษาอ นๆ เช น CU TEP, TU-Get หร อ จากสถาบ นอ นๆ ตามท คณะกรรมการบร หารหล กส ตรฯ ก าหนด ท งน ผลการสอบท กประเภทต องม อาย ไม เก น 3 ป กรณ ท แตกต างไปจากก าหนดไว ข างต นให อย ใน ด ลพ น จของคณะกรรมการบร หารหล กส ตร 3) สอบผ านการว ดค ณสมบ ต (Qualifying Examination) ครบถ วนเพ อเป นผ ม ส ทธ ขอท า ด ษฎ น พนธ 4) เสนอด ษฎ น พนธ 5) สอบผ านการสอบป องก นด ษฎ น พนธ ข นส ดท ายในคณะกรรมการซ งประกอบด วย ผ ทรงค ณว ฒ ภายในและภายนอกว ทยาล ย 6) ผลงานด ษฎ น พนธ จะต องร บการต พ มพ หร ออย างน อยด าเน นการให ผลงานหร อส วนหน งของ ผลงาน ได ร บการยอมร บให ต พ มพ ในวารสารหร อส งพ มพ ทางว ชาการท ม กรรมการภายนอกมาร วมกล นกรอง (Peer Review) ก อนการต พ มพ และเป นท ยอมร บในสาขาว ชาการบร หารการศ กษา หร อ สาขาว ชาท เก ยวข อง 7) ส งด ษฎ น พนธ ฉบ บสมบ รณ จ านวน 10 เล ม พร อมแผ นบ นท กข อม ลของด ษฏ น พนธ จ านวน 1 แผ น ต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 8) ม ระยะเวลาการศ กษาตลอดหล กส ตรไม เก น 6 ป ส าหร บผ ส าเร จปร ญญาโท ท งน น บแต ว น ข นทะเบ ยนเป นน กศ กษา 8

9 14. โครงสร างหล กส ตร ก าหนดร ปแบบของการศ กษาระด บปร ญญาเอกไว เป น 2 แบบ ค อ แบบ 1 เป นแผนการศ กษาท เน นการว จ ยโดยศ กษารายว ชาหมวดว ชาเสร มพ นฐาน (Foundation Courses ) ไม น บหน วยก ต และท าด ษฎ น พนธ จ านวน 60 หน วยก ต ส าหร บหมวดว ชาบ งค บและหมวดว ชา เล อกอาจให ม การเร ยนเพ มเต มโดยไม น บหน วยก ตก ได รายละเอ ยดของโครงสร างหล กส ตร ม ด งต อไปน 9 หมวดว ชา จ านวนหน วยก ต หมายเหต หมวดว ชาเสร มพ นฐาน (Foundation Courses) NC ไม น บหน วยก ต ด ษฎ น พนธ (Dissertation) 60 รวม 60 แบบ 2 เป นแผนการศ กษารายว ชา (Course Work) จ านวน 24 หน วยก ตและท าด ษฎ น พนธ จ านวน 36 หน วยก ต รวม จ านวน 60 หน วยก ต รายละเอ ยดของโครงสร างหล กส ตร ม ด งต อไปน หมวดว ชา จ านวนหน วยก ต หมายเหต หมวดว ชาเสร มพ นฐาน (Foundation Courses) NC ไม น บหน วยก ต หมวดว ชาบ งค บ (Core Courses) 15 หมวดว ชาเล อก (Elective Courses) 9 ด ษฎ น พนธ (Dissertation) 36 รวม รห สว ชา ประกอบด วย ต วอ กษรและต วเลข ม ความหมาย ด งน DED หมายถ ง ว ชาในหล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ต วเลขล าด บท 1 หมายถ ง หมวดว ชา ต วเลขล าด บท 2-3 หมายถ ง ล าด บว ชา 14.2 ความหมายของต วเลขหมวดว ชา ต วเลขล าด บท 1 เลข 6 หมายถ ง หมวดว ชาเสร มพ นฐาน ต วเลขล าด บท 1 เลข 7 หมายถ ง หมวดว ชาบ งค บ ต วเลขล าด บท 1 เลข 8 หมายถ ง หมวดว ชาเล อก ต วเลขล าด บท 1 เลข 9 หมายถ ง ด ษฎ น พนธ

10 10 แผนผ งโครงสร างหล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา แบบ 1 ศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) Doctor of Education (Educational Administration) จ านวน 60 หน วยก ต หมวดว ชาเสร มพ นฐาน (ไม น บหน วยก ต) ด ษฎ น พนธ จ านวน 60 หน วยก ต สอบว ดค ณสมบ ต สอบห วข อด ษฎ น พนธ สอบบทท 1-3 สอบป องก นด ษฎ น พนธ

11 11 แผนผ งโครงสร างหล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา แบบ 2 ศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) Doctor of Education (Educational Administration) จ านวน 60 หน วยก ต หมวดว ชาเสร มพ นฐาน (ไม น บหน วยก ต) หมวดว ชาบ งค บ ( 15 หน วยก ต) หมวดว ชาเล อก ( 9 หน วยก ต) สอบว ดค ณสมบ ต ด ษฎ น พนธ (จ านวน 36 หน วยก ต) สอบห วข อด ษฎ น พนธ สอบบทท 1-3 สอบป องก นด ษฎ น พนธ

12 รายว ชาในหล กส ตร 15.1 หมวดว ชาเสร มพ นฐาน (Foundation Courses) ผ สม ครเข าศ กษาหล กส ตรท ง 2 แบบ ต องเร ยนว ชาเสร มพ นฐาน โดยไม น บหน วยก ต ด งน DED 601 ส มมนาระบบการศ กษา ปร ชญาการศ กษา และจ ตว ทยาการบร หาร* NC (Seminar on Educational System, Educational Philosophy and Administrative Psychology) DED 602 ภาษาอ งกฤษส าหร บการบร หารการศ กษา NC (English for Educational Administration) DED 603 คอมพ วเตอร เพ อการว เคราะห ข อม ล NC (Computer for Data Analysis) หมายเหต *น กศ กษาท ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท สาขาการบร หารการศ กษา อาจได ร บการยกเว นใน ว ชา DED 601 ระบบการศ กษา ปร ชญาการศ กษา และจ ตว ทยาการบร หาร 15.2 หมวดว ชาบ งค บ (Core Courses) 15 หน วยก ต DED 701 ว ธ ว ทยาการว จ ยทางการศ กษาข นส ง (Advanced Research Methodology in Education) DED 702 สถ ต ข นส งและการว จ ยทางการบร หารการศ กษา (Advanced Statistics and Research in Educational Administration) DED 703 ส มมนาการบร หารองค การทางการศ กษาเพ อความเป นเล ศ (Seminar on Management of Educational Organization for Excellence) DED 704 ส มมนาภาวะผ น าในการบร หารการเปล ยนแปลงทางการศ กษา (Seminar on Leadership in Change Management in Education) DED 705 ส มมนา 1 แนวค ดและปรากฏการณ ทางการบร หารการศ กษา (Seminar on Concepts and Phenomena in Educational Administration) DED 706 ส มมนา 2 ป ญหาการว จ ยทางการบร หารการศ กษา (Seminar on Research Problems in Educational Administration) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 (1 0 6 )

13 หมวดว ชาเล อก (Elective Courses) 9 หน วยก ต รห ส รายว ชา หน วยก ต DED 801 ส มมนาย ทธศาสตร การพ ฒนานโยบายและแผนการศ กษา (Seminar on Strategy for Educational Policy and Planning) DED 802 ส มมนาการบร หารทร พยากรทางการศ กษา (Seminar on Educational Resources Management) DED 803 ส มมนาระบบการบร หารการศ กษาเปร ยบเท ยบ (Seminar on Comparative Educational Administration System) DED 804 ส มมนาการบร หารนว ตกรรมเพ อการพ ฒนาการศ กษา (Seminar on Management of Innovation for Educational Development) DED 805 การว จ ยเช งค ณภาพทางการบร หารการศ กษา (Qualitative Research in Educational Administration ) DED 806 ส มมนาการบร หารการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (Seminar on Administration of Non-Formal and Informal Education) DED 807 ส มมนาการบร หารการศ กษาเอกชน (Seminar on Private Educational Administration) DED 808 ส มมนาการอาช วะและเทคน คศ กษา (Seminar on Administration of Vocational and Technical Education) DED 809 ส มมนาการบร หารการศ กษาท องถ น (Seminar on Local Educational Administration) DED 810 ป ญหาพ เศษ (Special Problems) 3 (1 0 12) 15.4 ด ษฎ น พนธ (Dissertation) 36 หน วยก ต DED 901 ด ษฎ น พนธ (Dissertation) 36 (8 0 90)

14 ค าอธ บายรายว ชา (Course Description) หมวดว ชาเสร มพ นฐาน (Foundation Courses) DED 601 ส มมนาระบบการศ กษา ปร ชญาการศ กษา และจ ตว ทยาการบร หาร (Seminar on Educational System, Educational Philosophy and Administrative Psychology) ศ กษา ว เคราะห แลกเปล ยนความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บ ปร ชญาการศ กษา ทฤษฎ ผการศ กษา ระบบการเร ยนร รวมท งจ ตว ทยา การศ กษาและการบร หารการศ กษา และความส มพ นธ ระหว างการศ กษาก บ ระบบเศรษฐก จ การเม องและส งคมของประเทศ Investigation, analysis, exchange of ideas and experience concerning educational philosophy, educational theories, learning systems, educational psychology, educational administration, relationship between education and economic system as well as politics and society. NC DED 602 ภาษาอ งกฤษส าหร บการบร หารการศ กษา (English for Educational Administration) ศ กษาความร ความเข าใจในการอ าน เข ยน และส อสารภาษาอ งกฤษ เก ยวก บการบร หารการศ กษาเพ อสามารถค นคว า เข ยนบทความ และ เผยแพร ความร ด านการบร หารการศ กษา Development of appropriate English communication skills in order to gain an access to a wide range of knowledge through reading, writing and dissemination of knowledge regarding educational administration. DED 603 คอมพ วเตอร เพ อการว เคราะห ข อม ล (Computer for Data Analysis) ศ กษาการใช คอมพ วเตอร ให เป นเคร องม อในการว เคราะห ข อม ลใน ล กษณะต างๆ โดยเฉพาะข อม ลท เก ยวข องก บบร หารการศ กษา โดยใช โปรแกรม SPSS/PC+ Familiarizing students with applications of the Statistical Package for Social Science (SPSS/PC+) which is used for data processing and analysis in educational administration. NC NC

15 15 หมวดว ชาบ งค บ (Core Courses) DED 701 ว ธ ว ทยาการว จ ยทางการศ กษาข นส ง (Advanced Research Methodology in Education) ศ กษาการว เคราะห ประเภทและขอบเขตของการว จ ยทางการศ กษา การก าหนดแบบแผนการว จ ย การออกแบบโครงการว จ ยทางการศ กษา Study of advanced research methodology in education including its types and scope, designs and application to the development of research proposal in education. DED 702 สถ ต ข นส งและการว จ ยทางการบร หารการศ กษา (Advanced Statistics and Research in Educational Administration) ศ กษาว ธ ว ทยาด านสถ ต เพ อการว จ ยข นส งทางการศ กษา การเล อกใช สถ ต การใช คอมพ วเตอร ในการว เคราะห ข อม ล การพ ฒนาเทคน คการ ว เคราะห โดยใช โปรแกรมส าเร จร ปและการแปลผล Statistical methods for advanced educational research, choice of statistical methods, computer application for data analysis, development of analysis techniques by using computer package programs and data interpretation. DED 703 ส มมนาการบร หารองค การทางการศ กษาเพ อความเป นเล ศ (Seminar on Management of Educational Organization for Excellence) ศ กษา ว เคราะห การจ ดและการพ ฒนาองค การสม ยใหม องค การ แห งการเร ยนร (Learning Organization) ร ปแบบการบร หารจ ดการท ด (Good Governance) การบ รณาการองค ความร และการบร หารองค ความร (Knowledge Management) Investigation, analysis of management and development of modern organization, learning organization, good governance, integration of knowledge including knowledge management. (3 0 6) (3 0 6)

16 16 DED 704 ส มมนาภาวะผ น าในการเปล ยนแปลงทางการศ กษา (Seminar on Leadership in Change Management in Education) ศ กษา ว เคราะห และส งเคราะห แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บองค ประกอบ ของผ น าในแบบต างๆ ว ว ฒนาการของผ น า พฤต กรรมส าค ญของผ น า ค ณล กษณะของผ น า ค ณธรรมจร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พตลอดจน สถานการณ ต างๆ ท เก ดข นก บผ น า ท งในอด ตและป จจ บ น น าผลการศ กษา ท ได มาประย กต ใช ให เหมาะสมก บร ปแบบการน า เพ อให เก ดประส ทธ ภาพ ส งส ดในการบร หาร และการเปล ยนแปลงทางการศ กษา Study and discussion on concepts and theories regarding various leadership characteristics, including evolution of leadership, leader behavior, leadership styles, ethics and morality and implications of managing changes in educational setting. 3(3 0 6) DED 705 DED 706 ส มมนา 1 แนวค ดและปรากฏการณ ทางการบร หารการศ กษา (Seminar on Concepts and Phenomena in Educational Administration) การส มมนาระด บส งเพ อสร างมโนท ศน ว เคราะห และแลกเปล ยน ความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บป ญหาหร อว กฤต การณ การบร หาร การศ กษา Building up concepts, analyzing, synthesizing as well as exchanging ideas and experience pertinent to problems and crisises concerning educational administration. ส มมนา 2 ป ญหาการว จ ยการบร หารการศ กษา (Research Problems in Educational Administration) ส มมนาระด บส ง เพ อค นหาป ญหา และว กฤตการณ ทางการ บร หารการศ กษา อ นจะน าไปส การว จ ยเพ อให ได ค าตอบและองค ความร ในเร องน น ๆ Advanced seminar to investigate problems and critical issues of educational administration which lead to research for body of knowledge in these areas. 2 (2 0 6) 1 (1 0 6)

17 17 หมวดว ชาเล อก (Elective Courses) DED 801 DED 802 DED 803 ส มมนาย ทธศาสตร การพ ฒนานโยบายและแผนการศ กษา (Seminar on Strategies of Development of Educational Policy and Planning) ศ กษา ว เคราะห แลกเปล ยนความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บแนวโน ม การพ ฒนาการศ กษา กระบวนการและว ธ การว เคราะห และพ ฒนานโยบายและ แผนการศ กษา การก าหนดว ส ยท ศน และกลย ทธ ในการบร หารการศ กษา ท งใน ประเทศและต างประเทศ Study, analysis, exchange of ideas and experience concerning in education development, process and analysis methods of educational policy and planning, determination of vision and strategies of educational administration in Thailand and other countries. ส มมนาการบร หารทร พยากรทางการศ กษา (Seminar on Educational Resources Management ) ศ กษา ว เคราะห แลกเปล ยนความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บ หล กการ และกระบวนการบร หารทร พยากรทางการศ กษาประเภทต างๆ การ ระดมทร พยากร ป ญหา อ ปสรรค และแนวทางแก ไข Study, analysis and exchange of ideas and experiences concerning principles and process of education resources management, resource mobilization, problems and solutions. ส มมนาระบบการบร หารการศ กษาเปร ยบเท ยบ (Seminar on Comparative Educational Administration System ) ศ กษา ว เคราะห ส งเคราะห แลกเปล ยนความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บการจ ดระบบการบร หารการศ กษาของไทยก บประเทศต างๆ ในเช ง เปร ยบเท ยบ Study, analysis, synthesis and exchange of ideas and experiences concerning organization of Thai educational administration system and other countries in comparison.

18 18 DED 804 ส มมนาการบร หารนว ตกรรมเพ อการพ ฒนาการศ กษา (Seminar on Management of Innovation for Educational Development) ศ กษา ว เคราะห แลกเปล ยนความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บ สภาพการเปล ยนแปลงและแนวโน มของการบร หารจ ดการ การประย กต ใช การบ รณาการ และการพ ฒนาว ทยาการเทคโนโลย และนว ตกรรมท เหมาะสม และสอดคล องก บบร บทของส งคมไทย Investigation, analysis, exchange of view points and experiences pertinent to changes and trends in management including application, integration and development of appropriate technology and innovation consistent with Thai context. DED 805 การว จ ยเช งค ณภาพทางการบร หารการศ กษา (Qualitative Research in Educational Administration ) ทฤษฎ และแนวทางค ดของการว จ ยเช งค ณภาพ ระเบ ยบว ธ ว จ ยเช ง ค ณภาพ การวางแผน งานว จ ย ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห และ แปลความ เทคน คการน าเสนอผลการว จ ย ทางการบร หารการศ กษา Theories and concepts of qualitative research, qualitative research methodology, research plan, methods of data collection, data analysis including interpretation of data analysis, various techniques of presentation of educational research results. DED 806 ส มมนาการบร หารการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (Seminar on Administration of Non-Formal and Informal Education) ศ กษา ว เคราะห และเปล ยนความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บ ทฤษฎ และแนวค ดในการบร หารจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ย ประเด นป ญหา และแนวโน มของการเร ยนร ของมน ษย ในอนาคต และ บทบาทรวมท งแนวทางในการบร หารจ ดการการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย Investigation, analysis, exchange ideas and experiences regarding theories, concepts in non-formal and informal education management, related issues including trends in human learning in the future and approach to nonformal and informal educational management. 3(3 0 6)

19 19 DED 807 ส มมนาการบร หารการศ กษาเอกชน (Seminar on Private Educational Administration ) ศ กษา ว เคราะห แลกเปล ยนความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บการ บร หารการศ กษาเอกชน กฎหมายการศ กษาเอกชน ป ญหา และแนวโน มของ การบร หารการศ กษาเอกชนในอนาคต Study, analysis and exchange of view points including experienced regarding private education administration, private education law and trends in private educational administration. DED 808 ส มมนาการบร หารการอาช วะและเทคน คศ กษา (Seminar on Administration of Vocational and Technical Education) ศ กษา ว เคราะห แลกเปล ยนความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บการบร หาร การศ กษาอาช วะและเทคน คศ กษา ความส มพ นธ ของการผล ตและการใช ก าล งคน การจ ดหล กส ตร และความร วมม อก บภาคเอกชน ป ญหาและแนวโน มของการบร หาร การอาช วะและเทคน คศ กษาในอนาคต Study, analysis, and exchange points of view including relation between production and utilization of manpower, curriculum and cooperation with private sector. Emphasis is also put on problems and trends toward the administration of vocational and technical education. DED 809 ส มมนาการบร หารการศ กษาท องถ น (Seminar on Local Educational Administration) ศ กษา ว เคราะห แลกเปล ยนความค ดเห นและประสบการณ เก ยวก บการบร หาร การศ กษาท องถ น การกระจายอ านาจ การระดมและการจ ดสรรทร พยากรเพ อการจ ด การศ กษาท องถ น ป ญหาและแนวโน มของการบร หารการศ กษาท องถ น Study, analysis and exchange of view point and experiences regarding local educational administration, decentralization, mobilization and allocation of resources for developing local educational administration. Emphasis is also put on analyzing issues and trends in local educational administration. 3(3 0 6)

20 DED 810 ป ญหาพ เศษ (Special Problems) การศ กษาค นคว าเอกสารหร อด าเน นโครงการในล กษณะรายบ คคลภายใต การ ให ค าปร กษาของอาจารย ท ปร กษา Review of literature relating to topics or issues of interest under the supervision of advisor. 3(1-0 12) 20 ด ษฎ น พนธ (Dissertation) DED 901 ด ษฎ น พนธ ส งเคราะห และประย กต ใช องค ความร ท ได ศ กษาจากกระบวนรายว ชาท งหมดมาเป น หล กและแนวค ดในการศ กษาว จ ยในระด บด ษฎ บ ณฑ ตและเร ยบเร ยงเป นด ษฎ น พนธ Synthesize and application of knowledge gained through all courses taken during the study program to develop research project for dissertation. 36(8-0 90) 16. แผนการศ กษา 16.1 แผนการศ กษา แบบ 1 ป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 1. DED 601 ส มมนาระบบการศ กษา ปร ชญาการศ กษาและจ ตว ทยาการบร หาร NC (Seminar on Educational System, Educational Philosophy and Administration Psychology.) 2. DED 602 ภาษาอ งกฤษส าหร บการบร หารการศ กษา NC (English for Educational Administration) 3. DED 603 คอมพ วเตอร เพ อการว เคราะห ข อม ล NC (Computer for Data Analysis) ป ท 1 ภาคเร ยนท 2 DED 901 ด ษฏ น พนธ 6(1-0 15) ป ท 1 ภาคฤด ร อน DED 901 ด ษฏ น พนธ 6(1-0 15) ป ท 2 ภาคเร ยนท 1 DED 901 ด ษฏ น พนธ 12(2-0 30) ป ท 2 ภาคเร ยนท 2

21 21 DED 901 ด ษฏ น พนธ 12(2-0 30) ป ท 2 ภาคฤด ร อน DED 901 ด ษฏ น พนธ 12(2-0 30) ป ท 3 ภาคเร ยนท 1 DED 901 ด ษฏ น พนธ 12(2-0 30) ในกรณ ท คณะอาจารย ท ปร กษาเห นว าน กศ กษาจ าเป นต องศ กษาเพ มเต มองค ความร ด านใด อาจแนะน า ให น กศ กษาลงทะเบ ยนในว ชาน นๆ หร อศ กษาค นคว าด วยตนเองภายใต ค าแนะน าของคณะอาจารย ท ปร กษาก ได 16.2 แผนการศ กษาแบบ 2 ป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 1. DED 601 ส มมนา ระบบการศ กษา ปร ชญาการศ กษา และจ ตว ทยาการบร หาร NC (Seminar on Educational System, Educational Philosophy and Administrative Psychology) 2. DED 602 ภาษาอ งกฤษส าหร บการบร หารการศ กษา NC (English for Educational Administration) 3. DED 701 ว ธ ว ทยาการว จ ยทางการศ กษาข นส ง 3(3 0 6) (Advanced Research Methodology in Education) 4. DED 705 ส มมนา 1 แนวค ดและปรากฏการณ ทางการบร หารการศ กษา 2(2 0 6) (Seminar on Concepts and Phenomena in Educational Administration) ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 1. DED 603 คอมพ วเตอร เพ อการว เคราะห ข อม ล NC (Computer for Data Analysis) 2. DED 702 สถ ต ข นส งและการว จ ยทางการบร หารศ กษา 3(3 0 6) (Advanced Statistics and Research in Educational Administration) 3. DED 706 ส มมนา 2 ป ญหาการว จ ยการบร หารการศ กษา 3(3 0 6) (Research Problem in Educational Administration) 4. DED xxx ว ชาเล อก 3(3 0 6) ป ท 1 ภาคฤด ร อน 1. DED 703 ส มมนาการบร หารองค การทางการศ กษาเพ อความเป นเล ศ 3(3 0 6) (Seminar on Management of Educational Organization for Excellence) 2. DED 704 ส มมนาภาวะผ น าในการเปล ยนแปลงทางการศ กษา 3(3 0 6) (Seminar on Leadership in Change Management in Education)

22 22 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 1. DED xxx ว ชาเล อก 2 3(3 0 6) 2. DED xxx ว ชาเล อก 3 3(3 0 6) 3. DED 901 ด ษฎ น พนธ 6(1 0 15) ป ท 2 ภาคการศ กษาท 2 DED 901 ด ษฎ น พนธ 12(2 0 30) ป ท 2 ภาคฤด ร อน DED 901 ด ษฎ น พนธ 6(1 0 15) ป ท 3 ภาคเร ยนท 1 DED 901 ด ษฎ น พนธ 12(2 0 30) 17. การสอบว ดค ณสมบ ต (Qualifying Examination) น กศ กษาต องสอบว ดค ณสมบ ต (Qualifying Examination) ท งการสอบข อเข ยน (Written Test) และการ สอบปากเปล า (Oral Test) ภายหล งจากท น กศ กษาได ศ กษากระบวนว ชาครบถ วนแล วและได คะแนนเฉล ยสะสม (GPA) ตลอดหล กส ตรไม ต ากว า 3.00 ในการจ ดการสอบว ดค ณสมบ ต ให อธ การบด โดยค าแนะน าของคณะ กรรมการบร หารหล กส ตรแต งต งคณะกรรมการสอบว ดค ณสมบ ต ว ชาท สอบ และการประเม นผลการสอบให เป นไปตามด ลยพ น จของคณะกรรมการบร หารหล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา 18. การสอบป องก นด ษฎ น พนธ ในข นตอนส ดท ายของการศ กษา น กศ กษาจะต องเข ยนด ษฎ น พนธ และท าการสอบเพ อป องก น (Defend) ด ษฎ น พนธ น กศ กษาจะต องแสดงให เห นถ งความสามารถในเช งว ชาการและเช งว เคราะห ระด บส ง และแสดงให เห นว าน กศ กษาม ความค นเคยใกล ช ดก บท กแง ม มของความร ท เก ยวก บเร องท ท าการศ กษาว จ ยด ษฎ น พนธ จะต องเป นผลงานท ร เร มของน กศ กษาเอง และม เน อหาสาระท ช วยเพ มพ นความร ความเข าใจต อสาขาว ชา การบร หารการศ กษา กรรมการการสอบป องก นด ษฎ น พนธ ประกอบด วย ประธานซ งเป นอาจารย ประจ าหล กส ตรท ได ร บ การแต งต งจากบ ณฑ ตว ทยาล ย อาจารย ท ปร กษาด ษฎ น พนธ หล ก อาจารย ท ปร กษาด ษฎ น พนธ ร วม และ ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกสถาบ น การสอบข นส ดท ายของด ษฎ น พนธ ม จ ดม งหมายเพ อพ จารณาค ณภาพของด ษฎ น พนธ ปร มาณของงาน ท เน นความค ดร เร ม และสร างสรรค ของน กศ กษาเอง และความสามารถของน กศ กษาในการป องก นด ษฎ น พนธ ตลอดจนความร ความสามารถในสาขาท เก ยวข อง เกณฑ เหล าน จะเป นต วต ดส นว าการสอบป องก นด ษฎ น พนธ ผ านหร อไม ผ าน

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2)

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยปท มธาน 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร 1 การรายงานของหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศธ รก จ ฉบ บปร บปร งป 2553 คณะ บร หารธ รก จ มหาว ทยาล ย นานา ประจ าป การศ กษา 2557 ว นท รายงาน 30 กรกฏาคม 2558.. หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สหล กส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษาอ งกฤษ

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษาอ งกฤษ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษาอ งกฤษ สารบ ญ หน า บทน ำ 1 ป จจ ยแวดล อมในกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำบ คลำกร 2 พ นธก จกำรพ ฒนำบ คลำกร 3 ว ตถ ประสงค 4 แนวค ดสมรรถนะ (Competency) เพ อกำรพ ฒนำบ คลำกร 4 ประเภทของสมรรถนะ (Competency)

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551 ค ม อท น โครงการเคร อข ายเช งกลย ทธ เพ อการผล ตและพ ฒนาอาจารย ใน สถาบ นอ ดมศ กษา ท นศ กษาหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ร วมก บต างประเทศ และหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ประจ าป 2551 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ช อหล กส ตร: หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration ช อปร ญญา : ศ กษาศาสตรมหาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร )

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา บร หารศาสตร มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) รายงานผลการดาเน นการของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด ประจาป การศ กษา 2557 หมวดท

More information