รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ"

Transcription

1 รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ว นท 1-2 ธ นวาคม 2554

2 แผนงาน/โครงการ : น ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา" ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาคน ช มชนท องถ นให อย ด ม ความส ข เข มแข ง ม ว ฒนธรรม ศ ลธรรมและพ งพาตนเองได หน วยงานท ร บผ ดชอบ : คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร บทสร ปผ บร หาร โครงการน ทรรศการ ว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา ม ว ตถ ประสงค 1. เพ อเท ดไท พระบารม พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ยเดช 84 พรรษา 2. เพ อให น กศ กษา อาจารย และบ คลากรในท องถ นได ตระหน กในการด าเน นช ว ตแบบพอเพ ยงและอย ในท องถ น 3. เพ อจ ดก จกรรมเสร ม หล กส ตรการเร ยนการสอนของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 4. เพ อบร การว ชาการต อบ คลากรในท องถ น 5. เพ อ ส งเสร มให น กศ กษาได ม ประสบการณ ในการจ ดก จกรรมทางว ชาการ และก จกรรมทางส งคม โดยม กล มเป าหมาย ค อ 1) น กศ กษาภาคปกต และกศ.บป. เข าร วมก จกรรม จ านวน 1,000 คน 2) อาจารย และบ คลากร เข าร วมก จกรรม จ านวน 100 คน 3) บ คลากรในท องถ นเข าร วมก จกรรม จ านวน 500 คน รวมจ านวนท งส น 1,600 คน ด าเน นการตามข นตอน/ ก จกรรมด งน 1) ประช มเพ อระดมแนวค ด 2) พ ฒนาการจ ดน ทรรศการ 3) จ ดน ทรรศการว ชาการ 4) ประเม นผลการจ ด น ทรรศการว ชาการ ระยะเวลาท ใช ในการจ ดน ทรรศการฯ ระหว างว นท 1-2 ธ นวาคม 2554 บร เวณหอประช มใหม มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร งบประมาณ จ านวนเง นประมาณ 303,000 บาท ในโครงการเช อมโยงทางส งคม ว ฒนธรรม การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของการพ ฒนาศาสตร ทางด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ภายในท องถ น โดย ด าเน นการเก บแบบสอบถาม จ านวน 307 ช ด ม ผลการด าเน นการม ต ด านความพ งพอใจในการจ ดน ทรรศการ พบว า บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยม ความพ งพอใจ จ านวน 113 คน และบ คลากรภายนอกมหาว ทยาล ย จ านวน 194 คน เม อ พ จารณาจากผ ตอบแบบสอบถามท งหมดม ความพ งพอใจ จ านวน 307 คน ค ดเป นร อยละ 99.7

3 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชรได ก าหนดว ส ยท ศน ให งานบร การว ชาการของมหาว ทยาล ย เป นหน วยงาน สน บสน น ส งเสร มการเผยแพร องค ความร ส ช มชนและสร างเคร อข ายให เข มแข งและย งย น โดยม พ นธก จให บร การว ชาการ ว ชาช พแก ช มชนท องถ นและส งคม ม ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาคน ช มชน ท องถ น ม อาช พ อย ด ม ส ข เข มแข ง ม ว ฒนธรรม ศ ลธรรม พ งพาตนเองได การด าเน นโครงการน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจ ไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา ตามแผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม โดยโปรแกรมว ชาต างๆ ภายใน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ในคร งน เป นโครงการท จ ดข นส าหร บ น กเร ยน น กศ กษา คณาจารย และประชาชน ผ สนใจ จ านวนกว า 1,000 คน ภายใต โครงการเช อมโยงทางส งคม ว ฒนธรรม การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของการ พ ฒนาศาสตร ทางด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ภายในท องถ น ผลท คาดว าจะได ร บจากการจ ดน ทรรศการฯ ในคร งน ค อ ผ ท เข าร วมน ทรรศการฯ ม ความพ งพอใจและความร จากการจ ดงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม 2555

4 สารบ ญ บทค ดย อ ค าน า สารบ ญ ตอนท 1 ช อโครงการ 1 หล กการและเหต ผล 1 ผ ร บผ ดชอบ 1 ว ตถ ประสงค 1 กล มเป าหมาย 1 ระยะเวลาการด าเน นงาน 1 สถานท จ ดก จกรรม 1 ว ธ ด าเน นโครงการ 2 งบประมาณ 2 การต ดตามและประเม นผลโครงการ 3 สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ 3 ล กษณะของก จกรรม 3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการด าเน นโครงการ 4 ตอนท 2 ประเด นการประเม น 5 เคร องม อท ใช ในการประเม นผล 5 การเก บข อม ล 5 การว เคราะห ข อม ล 5 เกณฑ การต ดส น 5 ตอนท 3 สร ปผลการประเม นโครงการ 7 รายงานผลการประเม น 7 ภาคผนวก 15 หน า

5 1 ช อโครงการ โครงการจ ดน ทรรศการทางว ชาการ ตอนท 1 บทน า "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา" หล กการและเหต ผล คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ภารก จท ส าค ญ 4 ประการ ค อ การจ ดการเร ยนการสอน การ ว จ ย การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการบร การทางว ชาการ เพ อเป นการแสดงผลงานและประชาส มพ นธ ก จกรรมการเร ยนการสอน และก จกรรมต างๆ ของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให ก บน กศ กษา อาจารย ตลอดจนบ คลากรในท องถ นได ทราบ และเป ดโอกาสให บ คลากรท วไปได เข าร วมก จกรรมของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ งเห นสมควรจ ดน ทรรศการทางว ชาการของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ระหว าง ว นท 1-2 ธ นวาคม 2554 ในห วข อ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการ พ ฒนา" ผ ร บผ ดชอบ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ตถ ประสงค 1. เพ อเท ดไท พระบารม พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ยเดช 2. เพ อให น กศ กษา อาจารย และบ คลากรในท องถ นได ตระหน กในการด าเน นช ว ตแบบพอเพ ยงและอย ในท องถ น 3. เพ อจ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรการเร ยนการสอนของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 4. เพ อบร การว ชาการต อบ คลากรในท องถ น 5. เพ อส งเสร มให น กศ กษาได ม ประสบการณ ในการจ ดก จกรรมทางว ชาการ และก จกรรมทางส งคม กล มเป าหมาย 1. น กศ กษาภาคปกต และกศ.บป. เข าร วมก จกรรม จ านวน 1,000 คน 2. อาจารย และบ คลากร เข าร วมก จกรรม จ านวน 100 คน 3. บ คลากรในท องถ นเข าร วมก จกรรม จ านวน 500 คน ระยะเวลาการ 1 2 ธ นวาคม พ.ศ สถานท จ ดก จกรรม บร เวณลานหอประช มใหม มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

6 2 ว ธ ด าเน นโครงการ 1. จ ดท าแผนปฏ บ ต งาน/โครงการน ทรรศการว ชาการ 2. ต ดต อประสานงานก บโรงเร ยนภายในจ งหว ดก าแพงเพชร ตาก ส โขท ย เพ อจ ดท าโครงการ 3. ด าเน นการจ ดโครงการน ทรรศการว ชาการ 4. ประเม นผลโครงการน ทรรศการว ชาการ งบประมาณ เง นนอกงบประมาณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และเง นงบประมาณแผ นด น คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร รวมจ านวนท งส น 303,000 บาท ด งน 1. งบประมาณมหาว ทยาล ย รห สก จกรรม จ านวน 190,000 บาท 2. งบประมาณโครงการเง นบ าร งการศ กษา (บกศ.) จ านวน 20,500 บาท ด งน 2.1 งบประมาณโครงการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาโปรแกรมว ชาร ฐประศาสนศาสตร ก จกรรม สน บสน นน กศ กษาเข าร วมตอบแข งข นป ญหาทางร ฐประศาสนศาสตร รห สก จกรรม จ านวน 10,000 บาท 2.2 งบประมาณโครงการบร หารจ ดการโปรแกรมว ชาร ฐประศาสนศาสตร ก จกรรมจ ดหาว สด ประกอบการเร ยนการสอน รห สก จกรรม จ านวน 3,000 บาท 2.3 งบประมาณโครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตและศ ษย เก า ก จกรรมจ ดแข งข นตอบป ญหา กฎหมาย/อบรม และจ ดน ทรรศการเผยแพร ความร รห สก จกรรม จ านวนเง น 15,000 บาท 2.4 งบประมาณโครงการแข งข นตอบป ญหากฎหมายระด บม ธยมศ กษา ก จกรรมการจ ดแข งข นตอบ ป ญหากฎหมาย รห สก จกรรม จ านวน 13,000 บาท 2.5 งบประมาณโครงการจ ดน ทรรศการส ปดาห ห องสม ด ก จกรรมจ ดน ทรรศการส ปดาห ห องสม ด รห ส ก จกรรม จ านวน 2,000 บาท 2.6 งบประมาณโครงการปฏ บ ต การจ ดก จกรรมส งเสร มการอ านภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ก จกรรมส งเสร มการอ านภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย รห สก จกรรม จ านวน 2,000 บาท 3. ขออน ม ต เง นจากโครงการจ ดการศ กษา รป.บ. ของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร รห ส จ านวนเง น 68,000 บาท การต ดตามและประเม นผลโครงการ โครงการน ทรรศการว ชาการม เก บข อม ลจากผ เข าร วมโครงการ จ านวน 307 คน โดยม ว ธ ว ด ความส าเร จของโครงการ 1 แบบม ต ค อ ม ต ด านความพ งพอใจของกล มเป าหมาย ใช แบบส ารวจความพ งพอใจในการร บบร การ สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาคน ช มชนท องถ นให อย ด ม ความส ข เข มแข ง ม ว ฒนธรรม ศ ลธรรม และพ งพาตนเองได กลย ทธ 3.1 เสร มสร างศ กยภาพและมาตรฐานการบร การว ชาการแก ส งคม การพ ฒนาคน ช มชน ส งคม ให เข มแข งย งย น พ งพาตนเองได ตามแนวพระราชด าร เศรษฐก จพอเพ ยง

7 ล กษณะของก จกรรม น ทรรศการทางว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา" ประกอบด วยก จกรรมต างๆ ท หลากหลาย ได แก น ทรรศการทางว ชาการ ก จกรรมการแข งข น/ประกวด และ ก จกรรมการอบรม / ส มมนา / บรรยายทางว ชาการ 1.1 น ทรรศการว ชาการ เศรษฐก จพอเพ ยง 1.2 น ทรรศการว ชาการ 65 ป ปกเกล าประชาธ ปไตย 1.3 น ทรรศการว ชาการ ร อยใจไทย ร กในหลวง ร กการอ าน 1.4 น ทรรศการว ชาการ ส ปดาห ห องสม ดคร งท 28 โภชนาการเพ อส ขภาพตามรอยสมเด จ พระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ 1.5 น ทรรศการว ชาการ ปร ชญากฎหมายในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 1.6 น ทรรศการว ชาการ เท ดไท องค ราช น ส บสานส มพ นธ ไทย - จ น 1.7 น ทรรศการว ชาการ Delightful English 1.8 น ทรรศการว ชาการ เราร กในหลวง 1.9 น ทรรศการว ชาการ นาฏศ ลป เท ดไท องค ราช นย (นาฏศ ลป ร ชกาลท 9) 1.10 น ทรรศการว ชาการ ร กชาต ร กษ ภาษาไทย เท ดไท องค ราช น 2. ก จกรรมการแข งข น/ประกวด อาท 2.1 การแข งข นตอบป ญหาการเม องและการปกครองของไทย ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย คร งท การแข งข นการส บค นฐานข อม ลออนไลน 2.3 การแข งข นตอบป ญหากฎหมายระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 2.4 การแข งข นว าความในศาลจ าลอง 2.5 การแข งข นตอบป ญหาภาษาไทย ระด บประถมศ กษาช วงช นท 1 และ การแข งข นท กษะภาษาอ งกฤษระด บอ ดมศ กษา 2.7 การแข งข นวาดภาพเราร กในหลวง 2.8 การประกวดเร ยงความภ ม สารสนเทศ 2.9 การประกวดนาฏศ ลป เฉล มพระเก ยรต 84 พรรษา 3. ก จกรรมการอบรม / ส มมนา / บรรยายทางว ชาการ 3.1 การอบรมส มมนาเศรษฐก จสร างสรรค และว ฒนธรรมพอเพ ยง 3.2 การส มมนาการเร ยนการสอนภาษาจ นเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน การอบรมการเข ยนภาพคนเหม อนด วยส ชอล ก 3.4 การประช มศ ษย เก าคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 3

8 4 การบร หารความเส ยง ความเส ยง การควบค ม จ านวนประชาชนท เข าร วมชมน ทรรศการม น อย ล กษณะก จกรรมอาจไม ค อยได ร บความสนใจ ประชาส มพ นธ การจ ดก จกรรมให ท วถ ง ส ารวจความต องการจากประชาชนกล มเป าหมาย ความพร อม / ความเป นไปได ของโครงการ ความพร อม/การประเม นความเป นไปได โครงการ คณะฯ จ ดน ทรรศการท กป อย างต อเน อง ท าให สามารถวางแผนการ ท างานได อย างครอบคล ม เป นไปได ต า ปานกลาง ส ง

9 5 ตอนท 2 ว ธ การประเม น ประเด นการประเม น ด าเน นการประเม นตามม ต ของการประเม น ตามต วช ว ดท 3.2 : ระด บความส าเร จของแผนการ ให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม 1 ม ต ด งน 1. ม ต ด านความพ งพอใจของกล มเป าหมาย ประเม นจากแบบส ารวจความพ งพอใจในการร บบร การ 6 ประเด น ด งน 1. น ทรรศการแสดงผลงานว ชาการคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 2. ก จรรมแข งข น/ประกวดทางว ชาการอ นๆ และการอบรมส มมนา 3. ด านกระบวนการ/ข นตอนการให บร การ 4. ด านเจ าหน าท ผ ให บร การ 5. ด านส งอ านวยความสะดวก 6. ด านประโยชน และความร ท ได ร บจากการเข าชมน ทรรศการ เคร องม อท ใช ในการประเม นผล เคร องม อท ใช ในการประเม นผลโครงการ ได แก 1. แบบส ารวจความพ งพอใจในการร บบร การ แบบจ ดระด บ 5 ระด บ ได แก มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย และน อยท ส ด การเก บข อม ล การเก บข อม ลของกล มเป าหมาย จ านวน 307 คน ในม ต ด านความพ งพอใจของกล มเป าหมาย เก บ ภายในว นท ด าเน นโครงการ การว เคราะห ข อม ล 1. ว เคราะห ค าเฉล ย ความถ ร อยละและค าเบ ยงเบนมาตรฐานของแบบประเม นความ พ งพอใจของ ผ เข าร วมโครงการ โดยก าหนดเกณฑ ในการว เคราะห ค าเฉล ย ด งน ค าเฉล ย แปลความว า พ งพอใจมากท ส ด ค าเฉล ย แปลความว า พ งพอใจมาก ค าเฉล ย แปลความว า พ งพอใจปานกลาง ค าเฉล ย แปลความว า พ งพอใจน อย ค าเฉล ย แปลความว า พ งพอใจน อยท ส ด

10 6 ตอนท 3 สร ปผลการด าเน นงานน ทรรศการ "มน ษยศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา"... ตอนท 1 สถานภาพผ ตอบแบบสอบถาม ตาราง 1 ตารางสถานภาพผ ตอบแบบสอบถาม สถานภาพ จ านวน (คน) ร อยละ 1. เพศ ชาย หญ ง อาย ป ป ป ป ป ป ป 54 ป ข นไป 3. ระด บการศ กษา ประถมศ กษา 6 / ต ากว า ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย ปวช./ปวส./อน ปร ญญา ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก อาช พ ร บจ าง ค าขาย ร บราชการ/ ร ฐว สาก จ ธ รก จส วนต ว น กเร ยน /น กศ กษา อ นๆ

11 7 สถานภาพ จ านวน (คน) ร อยละ 5. ภ ม ล าเนาท ท านอาศ ยอย เขตอ าเภอเม องก าแพงเพชร อ าเภออ นๆในพ นท จ.ก าแพงเพชร จ งหว ดใกล เค ยง อ นๆ 6. ท านทราบข าวการจ ดน ทรรศการจาก แหล งใด หน งส อพ มพ ท องถ น ท ว (เคเบ ลท ว ) หอกระจายข าว ว ทย ช มชน รถประชาส มพ นธ เคล อนท การเด นทางมาชมน ทรรศการ เด นเท า รถจ กรยานยนต รถยนต ส วนบ คคล รถประจ าทาง อ นๆ บ คลากรจากหน วยงาน (ภายในหร อ ภายนอกมหาว ทยาล ย) ภายใน ภายนอก รวม จากตาราง 1 สถานภาพของผ ชมน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา" ด านเพศ พบว า ส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 174 คน ค ดเป นร อยละ 56.7 และเป น เพศชาย จ านวน 133 คน ค ดเป นร อยละ 43.3 สถานภาพของผ ชมน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช น แห งการพ ฒนา" ด านอาย พบว า ส วนใหญ ม อาย ระหว าง ป จ านวน 141 คน ค ดเป นร อยละ 45.8 รองลงมา ค อ ม อาย ระหว าง ป จ านวน 75 คน ค ดเป นร อยละ 24.4 และน อยท ส ด ม อาย ระหว าง ป จ านวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 2.9 สถานภาพของผ ชมน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช น แห งการพ ฒนา"" ด านระด บการศ กษา พบว า ส วนใหญ ม ระด บการศ กษาระด บปร ญญาตร จ านวน 152 คน ค ด เป นร อยละ 49.4 รองลงมา ค อ การศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 65 คน ค ดเป นร อยละ 21.1 และ น อยท ส ด การศ กษาระด บปร ญญาเอก จ านวน 4 คน ค ดเป นร อยละ 1.3

12 สถานภาพของผ ชมน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช น แห งการพ ฒนา" ด านการประกอบอาช พอาช พ พบว า ส วนใหญ เป นน กเร ยนและน กศ กษา จ านวน 228 คน ค ด เป นร อยละ 74.0 รองลงมา ค อ ประกอบอาช พร บราชการ หร อร ฐว สาก จ จ านวน 31 คน ค ดเป นร อยละ 10.1 และน อยท ส ด ประกอบอาช พร บจ าง จ านวน 4 คน ค ดเป นร อยละ 1.3 สถานภาพของผ ชมน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช น แห งการพ ฒนา นา" ด านภ ม ล าเนาท ท านอาศ ยอย พบว า ส วนใหญ ม ภ ม ล าเนาหร ออาศ ยอย ในเขตอ าเภอเม อง ก าแพงเพชร จ านวน 184 คน ค ดเป นร อยละ 59.7 รองลงมา ค อ ม ภ ม ล าเนาหร ออาศ ยอย อ าเภออ นๆในพ นท จ.ก าแพงเพชร จ านวน 91 คน ค ดเป นร อยละ 29.5 และน อยท ส ด ม ภ ม ล าเนาหร ออาศ ยอย พ นท อ นๆ จ านวน 32 คน ค ดเป นร อยละ 10.4 สถานภาพของผ ชมน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช น แห งการพ ฒนา"" ด านการทราบข าวการจ ดน ทรรศการ พบว า ส วนใหญ ทราบข าวสารการจ ดน ทรรศการจาก หอกระจายข าว จ านวน 59 คน ค ดเป นร อยละ 19.2 รองลงมาค อ หน งส อพ มพ ท องถ น จ านวน 55 คน ค ดเป น ร อยละ 17.9 และน อยท ส ด ค อ รถประชาส มพ นธ เคล อนท จ านวน 12 คน ค ดเป นร อยละ 3.9 สถานภาพของผ ชมน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช น แห งการพ ฒนา" ด านการเด นทางมาชมน ทรรศการ พบว า ส วนใหญ เด นทางมาชมน ทรรศการโดย รถจ กรยานยนต จ านวน 160 คน ค ดเป นร อยละ 51.9 รองลงมาค อ รถยนต ส วนบ คคล จ านวน 85 คน ค ดเป น ร อยละ 27.6 รถประจ าทาง จ านวน 25 คน ค ดเป นร อยละ 8.1 และน อยท ส ด อ นๆ จ านวน 24 คน ค ดเป น ร อยละ 7.8 สถานภาพของผ ชมน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช น แห งการพ ฒนา" ด านบ คลากรจากหน วยงาน พบว า ส วนใหญ เป นบ คคลจากหน วยงานภายนอก จ านวน 194 คน ค ดเป น ร อยละ และเป นบ คคลจากหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย จ านวน 113 คน ค ดเป นร อยละ

13 9 ตอนท 2 ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา"" ตาราง 2 ตารางผลการว เคราะห ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ด านน ทรรศการแสดงผลงานว ชาการคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม เน อหา สาระเหมาะสม รายการ ( x ) S.D. แปลผล 1.1 น ทรรศการว ชาการ เศรษฐก จพอเพ ยง มาก 1.2 น ทรรศการว ชาการ 65 ป ปกเกล าประชาธ ปไตย มาก 1.3 น ทรรศการว ชาการ ร อยใจไทย ร กในหลวง ร กการอ าน มาก 1.4 น ทรรศการว ชาการ ส ปดาห ห องสม ดคร งท 28 โภชนาการเพ อส ขภาพตาม มาก รอยสมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ 1.5 น ทรรศการว ชาการ ปร ชญากฎหมายในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว มาก 1.6 น ทรรศการว ชาการ เท ดไท องค ราช น ส บสานส มพ นธ ไทย - จ น มาก 1.7 น ทรรศการว ชาการ Delightful English มาก 1.8 น ทรรศการว ชาการ เราร กในหลวง มาก 1.9 น ทรรศการว ชาการ นาฏศ ลป เท ดไท องค ราช นย (นาฏศ ลป ร ชกาลท 9) มาก 1.10 น ทรรศการว ชาการ ร กชาต ร กษ ภาษาไทย เท ดไท องค ราช น มาก รวมค าเฉล ย มาก จากตาราง 2 การให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการว ชาการคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม เน อหาสาระเหมาะสม ผลการประเม น พบว า ในภาพรวมผ เข าชมน ทรรศการ ม ความพ งพอใจระด บมาก ( x = 4.39) โดยในท กข อม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก เม อพ จารณาเป นรายข อแล ว พบว า น ทรรศการว ชาการ ร กชาต ร กษ ภาษาไทย เท ดไท องค ราช น อย ในระด บมาก ( x =4.51) รองลงมาค อ น ทรรศการว ชาการ Delightful English และน ทรรศการว ชาการ นาฏศ ลป เท ดไท องค ราช นย (นาฏศ ลป ร ชกาลท 9) อย ใน ระด บมาก ( x =4.45)

14 ตาราง 3 ตารางผลการว เคราะห ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ด านก จกรรมแข งข น / ประกวดทางว ชาการอ นๆ รายการก จกรรม ( x ) S.D. แปลผล 1. ก จกรรมแข งข น/ประกวดแข งข นทางว ชาการ มากท ส ด 2. การอบรมส มมนา มากท ส ด รวมค าเฉล ย มากท ส ด จากตาราง 3 ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ด านก จกรรมแข งข น / ก จกรรมการประกวดทางว ชาการอ นๆ ผลการประเม น พบว า ในภาพรวมผ เข าชมน ทรรศการ ม ความพ งพอใจ ระด บมากท ส ด ( x =4.61) โดยในท กข อม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด 10 ตาราง 4 ตารางผลการว เคราะห ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ความพ งพอใจในการจ ดน ทรรศการ ด านกระบวนการ/ข นตอนการให บร การ รายการ ( x ) S.D. แปลผล 1. การประชาส มพ นธ ต ดประกาศหร อแจ งข อม ลเก ยวก บข นตอน มาก และระยะเวลาในการอบรม/ส มมนา 2. ความสะดวกในการต ดต อประสานงาน มาก 3. ระยะเวลาในการด าเน นการม ความเหมาะสม มาก 4. ข นตอนในการให บร การม ความเหมาะสม มาก 5. บร การด วยความครบถ วน ถ กต อง มาก รวมค าเฉล ย มาก จากตาราง 4 ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ความพ งพอใจ น ทรรศการใจในการจ ดน ทรรศการ ด านกระบวนการ/ข นตอนการให บร การ ผลการประเม น พบว า ในภาพรวม ผ เข าชมน ทรรศการ ม ความพ งพอใจระด บมาก ( x =4.21) โดยในท กข อม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก เม อ พ จารณาเป นรายข อแล ว พบว า ผ เข าชมน ทรรศการ ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค อ การประชาส มพ นธ ต ด ประกาศหร อแจ งข อม ลเก ยวก บข นตอนและระยะเวลาในการอบรม/ส มมนา อย ในระด บมาก ( x =4.23) รองลงมาค อ ข นตอนในการให บร การม ความเหมาะสม และบร การด วยความครบถ วน ถ กต อง อย ในระด บมาก ( x =4.22) และน อยท ส ด ระยะเวลาในการด าเน นการม ความเหมาะสม อย ในระด บมาก ( x =4.19)

15 ตาราง 5 ตารางผลการว เคราะห ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ความพ งพอใจในการจ ดน ทรรศการ ด านเจ าหน าท ผ ให บร การ รายการ ( x ) S.D. แปลผล 1. ความเพ ยงพอของเจ าหน าท ผ ให บร การ (Staff) มาก 2. ความส ภาพเร ยบร อยและความเต มใจให บร การของเจ าหน าท มาก 3. ความสามารถและความรวดเร วในการให บร การของเจ าหน าท มาก 4. ความเสมอภาคในการบร หารเหม อนก นท กรายไม เล อกปฏ บ ต มาก 5. ความถ กต อง ช ดเจน ในการให ข อม ลของเจ าหน าท มาก 6. เป ดโอกาสให ซ กถามหร อม ส วนร วม มาก รวมค าเฉล ย มาก จากตาราง 5 ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ความพ งพอใจ น ทรรศการใจในการจ ดน ทรรศการ ด านเจ าหน าท ผ ให บร การ ผลการประเม น พบว า ในภาพรวมผ เข าชม น ทรรศการ ม ความพ งพอใจระด บมาก ( x =4.12) โดยในท กข อม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก เม อพ จารณา เป นรายข อแล ว พบว า ผ เข าชมน ทรรศการ ม ความพ งพอใจมากท ส ด ด านความสามารถและความรวดเร วใน การให บร การของเจ าหน าท อย ในระด บมาก ( x =4.20) รองลงมาค อ ด านความเพ ยงพอของเจ าหน าท ผ ให บร การ (Staff) อย ในระด บมาก ( x =4.19) และน อยท ส ด ค อ ความเสมอภาคในการบร หารเหม อนก นท ก รายไม เล อกปฏ บ ต อย ในระด บมาก และ ( x =4.12) 11 ตาราง 6 ตารางผลการว เคราะห ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ความพ งพอใจในการจ ดน ทรรศการ ด านส งอ านวยความสะดวก รายการ ( x ) S.D. แปลผล 1. ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดก จกรรม มาก 2. ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จอดรถ มาก 3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจ ดก จกรรม มาก 4. เอกสารประกอบ/ว สด อ ปกรณ ม เพ ยงพอต อความต องการ มาก 5. เอกสารประกอบการบรรยายครอบคล มเน อหาของโครงการ มาก 6. โสตท ศน ปกรณ ม ความพร อมและเพ ยงพอต อความต องการ มาก รวมค าเฉล ย มาก จากตาราง 6 ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ความพ งพอใจ น ทรรศการใจในการจ ดน ทรรศการ ด านส งอ านวยความสะดวก ผลการประเม น พบว า ในภาพรวมผ เข าชม น ทรรศการ ม ความพ งพอใจระด บมาก ( x =4.20) โดยในท กข อม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก เม อพ จารณา เป นรายข อแล ว พบว า ผ เข าชมน ทรรศการ ม ความพ งพอใจมากท ส ด ด านความเหมาะสมและความพร อมของ สถานท จอดรถ อย ในระด บมาก ( x =4.26) รองลงมาค อ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจ ดก จกรรมอย ใน ระด บมาก ( x =4.20) และน อยท ส ด ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดก จกรรม อย ในระด บมาก ( x =4.07)

16 12 ตาราง 7 ตารางผลการว เคราะห ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ด านประโยชน และความร ท ได ร บจากการเข าชมน ทรรศการ รายการ ( x ) S.D. แปลผล 1. ได ร บความร จากการเข าชมน ทรรศการ มาก 2. สามารถน าความร ไปใช ในช ว ตประจ าว นได มากท ส ด 3. ท านต องการให จ ดน ทรรศการอ กหร อไม มาก รวมค าเฉล ย มาก จากตาราง 7 ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ด านประโยชน และ ความร ท ได ร บจากการเข าชมน ทรรศการ ผลการประเม น พบว า ในภาพรวมผ เข าชมน ทรรศการ ม ความพ ง พอใจระด บมาก ( x =4.39) โดยในท กข อม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ดและมาก เม อพ จารณาเป นรายข อ แล ว พบว า ผ เข าชมน ทรรศการ ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค อ ด านความสามารถน าความร ไปใช ใน ช ว ตประจ าว นได อย ในระด บมากท ส ด ( x =4.57) รองลงมาค อ ความต องการให จ ดน ทรรศการอ กหร อไม อย ใน ระด บมาก ( x =4.49) และน อยท ส ด ค อ การได ร บความร จากการเข าชมน ทรรศการ อย ในระด บมาก ( x = 4.10) ตาราง 8 ตารางผลการว เคราะห ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ความพ งพอใจในการจ ดน ทรรศการ ในภาพรวม รายการ ( x ) S.D. แปลผล 1. ด านน ทรรศการแสดงผลงานว ชาการคณะมน ษยศาสตร และ มาก ส งคมศาสตร 2. ด านก จกรรมแข งข น / ประกวดทางว ชาการอ นๆ มากท ส ด 3. ด านกระบวนการ/ข นตอนการให บร การ มาก 4. ด านเจ าหน าท ผ ให บร การ มาก 5. ด านส งอ านวยความสะดวก มาก 6. ด านประโยชน และความร ท ได ร บจากการเข าชมน ทรรศการ มาก รวมค าเฉล ย มาก จากตาราง 8 ความค ดเห นเก ยวก บการให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ในภาพรวมจากการเข า ชมน ทรรศการ ผลการประเม น พบว า ในภาพรวมผ เข าชมน ทรรศการ ม ความพ งพอใจระด บมาก ( x =4.32) โดยในท กด านม ความพ งพอใจอย ในระด บมากข นไป เม อพ จารณาเป นรายข อแล ว พบว า ผ เข าชมน ทรรศการ ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค อ ด านก จกรรมแข งข น / ประกวดทางว ชาการอ นๆ อย ในระด บมากท ส ด ( x =4.61) รองลงมาค อ ด านน ทรรศการแสดงผลงานว ชาการคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร อย ในระด บมาก ( x = 4.40) และน อยท ส ด ค อ ด านเจ าหน าท ผ ให บร การ อย ในระด บมาก ( x =4.12)

17 13 ตาราง 9 ตารางผลการว เคราะห การให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการว ชาการ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา" ม ความพ ง รายการม ต ความพ งพอใจ พอใจ 1. โดยภาพรวมท านม ความพ งพอใจเก ยวก บการ ด าเน นงานน ทรรศการ KPRU ว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : เท ดไท พระราชา น กพ ฒนาส งคมไทย" - จากบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย 113 (100.0) - จากบ คลากรภายนอกมหาว ทยาล ย 194 (100.0) 307 รวม รายการม ต การได ร บความร ความเข าใจท ได ร บ (100.0) ม ความร ความเข าใจ 2. โดยภาพรวมท านได ร บความร ความเข าใจเก ยวก บ การด าเน นงานน ทรรศการ KPRU ว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ก บการพ ฒนาท ย งย นจากท องถ นส สากล" - จากบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย 113 (100.0) - จากบ คลากรภายนอกมหาว ทยาล ย 194 (100.0) 307 รวม (100.0) ไม ม ความพ ง พอใจ รวม (100.0) 194 (100.0) 307 (100.0) ไม ม ความร รวม ความเข าใจ (100.0) 194 (100.0) 307 (100.0) จากตาราง 9 การให บร การทางว ชาการงานน ทรรศการ ว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสต มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา" ผลการประเม น พบว า ม ต ด านความพ งพอใจในการจ ดน ทรรศการ พบว า บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยม ความพ งพอใจ จ านวน 113 คน ค ดเป นร อยละ และบ คลากรภายนอก มหาว ทยาล ย จ านวน 194 คน ค ดเป นร อยละ เม อพ จารณาจากผ ตอบแบบสอบถามท งหมดม ความพ ง พอใจ จ านวน 307 คน ค ดเป นร อยละ ม ต ด านความร ความเข าใจจากการเข าร วมชมน ทรรศการ พบว าบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยม ความร ความเข าใจ จ านวน 113 คน ค ดเป นร อยละ และบ คลากรภายนอกมหาว ทยาล ย จ านวน 194 คน ค ด เป นร อยละ เม อพ จารณาจากผ ตอบแบบสอบถามท งหมดม ความร ความเข าใจ จ านวน 307 คน ค ดเป น ร อยละ 100.0

18 ตอนท 3 ความร ท ได ร บจากน ทรรศการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห ง การพ ฒนา" ประเด น 1. อาจารย ให ความร ข าวสารด มากโดยเฉพาะม ม Reading เป นม มท จ ดได น าน งอ านหน งส อมากท ส ด ชอบม มตลาดย อนย คมาก ประชาชนให ความร วมก จกรรมด มาก 2. ควรเผยแพร ส สาธารณชนและสถานศ กษาเพ อให เก ดการเร ยนร 3. ควรม การประชาส มพ นธ สถานท จ ดงานให ช ดเจนและแผนผ งอาคาร 4. จากน ทรรศการคร งน ได ร ถ งความต งใจและความสามารถของน กมน ษยศาสตร ได แง ค ด 5. ให คนไทยร ในภาษาไทย และใช ประโยชน ได อย างถ กต อง 6. ได ความร เก ยวก บงานด านต างๆและร ถ งศ กยภาพของมหาว ทยาล ยว าม ศ กยภาพท ส งเก ยวก บการ จ ดการเร ยนการสอนและเทคโนโลย ท ล าสม ยและการจ ดการก บงานขนาดใหญ ๆได ม ประส ทธ ภาพ ส งส ด 7. ได ประสบการณ ใหม ๆ จากการจ ดน ทรรศการ 8. ได ร บความร ความเข าใจในว ชาส งคม 9. ได ร บความร ด านสารสนเทศ 10. ได ร บความร เพ มข นท กด านจากการเข าชมน ทรรศการ ได ของแจกมากมายสามารถน ามาประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได 11. ได ร บความร มาจากการจ ดน ทรรศการในคร งน ท งเน อหาสาระและว ชาการ 12. ได ร บความร ใหม ๆจากการเข าชมน ทรรศการมากข น ได เร ยนร อะไรหลายๆอย าง ส งท ไม ร ได เข าใจ ก ค อว ถ ช ว ตของชาวเขาต างๆ 13. ได ร บทราบร บร ข อม ลถ งหล กการปฏ บ ต งาน กระบวนการร ปแบบทางเล อก การม ส วนร วม สามารถน า ความร ไปใช ในช ว ตประจ าว นได 14. ได ร บหล กการท าเกษตรในแนวพอเพ ยง 15. ได ร จ กเก ยวก บแหล งใช น าในสถานท ต างๆ 16. ท าให เก ดความร ใหม ๆ และหลากหลายมากข น 17. ท าให ได ร ว าส งคมไทยในป จจ บ นม ความเป นมาอย างไรและเก ดข นได อย างไร 18. ท าให ร ว าการพ ฒนาส งคมท ด และเหมาะสม 19. น ทรรศการในป น ม ความย งใหญ กว าท กป ท จ ดงานมาและม ความหลากหลายของแต ละบ ธมากกว าป ท แล วและส งน ไม เคยร ก ร บร ได ในน ทรรศการคร งน มากพอสมควร 20. เป นการจ ดท ด และม ค ณค ามาก แหล งความร เยอะมากคนมาร วมงานน อยไปหน อย 21. พระราชกรณ ยก จของพระมหากษ ตร ย ไทยท ทรงพระปร ชา ทรงแก ป ญหาและการด ารงช ว ตของคน ไทยให อย อย างม ความส ข 22. ม ความภาคภ ม ใจท เก ดมาในประเทศไทย ได เก ดมาภายใต พระบารม ปกเกล าปกกระหม อมของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ขอให พระองค ทรงพระเจร ญ 23. ม ความร ท หลากหลายก จกรรมท จ ดให ผ ชมได ม ส วนร วมด มาก 24. ร บทราบเร องราวของพระเจ าอย ห วเพ มอ กมากมาย พระองค ทรงงานมากมายเหล อเก น ด งเช น ค าพ ด ว า พ อเหน อยงานมามากแล ว 25. ร ถ งการพ ฒนาด านต างๆ ของชาวไทยซ งให ได ม ประโยชน ต อการท าก จกรรมต างๆของตนและบ คคล อ น 14

19 ตอนท 4 ข อเสนอแนะ KPRU ว ชาการ"มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : เท ดไท พระราชา น กพ ฒนา ส งคมไทย" ประเด น 1. การจ ดแข งข นพ นท ของแต ละคณะห างไกลก นเก นไป บ างท ผ คนข างนอกไม ร จ กน าจะจ ดให เป น ส ดส วนมากกว าน อย างคณะมน ษยศาสตร ฯ บางโปรแกรมอย ข างบนบางโปรแกรมอย ข างล าง 2. ขอบค ณท จ ดงานด ๆให ท กคนได เข าร วมก จกรรมม สาระและประโยชน มากมาย 3. ขอบค ณท ประชาส มพ นธ ให ทราบท กป 4. คร งต อไป ควรปร บปร งเร องห องน าให มากกว าน และพ นท บางส วนย งไม เร ยบร อย 5. ควรเพ มซ มให ครอบคล มพ นท มากข น จะด มาก 6. ควรม การแจ งก าหนดการให ช ดเจนและป ายบอกบร เวณงานให แน นอนเพราะม ก จกรรมมากมายท ม ความส บสนในสถานท จ ดโดยเฉพาะการย ายสถานท จ ดโดยไม แจ งให ทราบท าให เก ดความส บสนมาก 7. ควรม การประชาส มพ นธ เก ยวก บสถานท ในการแข งข นให มากกว าน และควรม การจ ดการเร องสถานท จอดรถให ด กว าน 8. ควรม การประชาส มพ นธ ในแต ละโซน บางท ก ไม ร ว ามาจากไหน 9. ควรม ก จกรรมแบบน ให ท าบ อยๆ 10. ควรม เอกสารส าหร บแจกฟร ให ผ เข าชมงานอย างเพ ยงพอ 11. จ ดงานได ด มาก ท จอดรถไกลไปหน อย 12. เน องจากว าเป นการเป ดอาคารใหม สภาพถนนย งไม เร ยบร อยแต ก เข าใจ 13. ป น จ ดงานได ด มาก 14. ระบบเส ยงไม ช ดเจน 15. สถานท จ ดงานไม เหมาะสม (ส าหร บน ทรรศการ)ห างไกล หลบม ม ไม ค อยได ร บความสนใจมากน ก แต การจ ดการแข งข นและการอบรบเป นไปอย างเร ยนร อยและม ค ณภาพด 16. สถานท เหมาะสมมาก 17. เส ยงของแต ละก จกรรมด งเก นไป ท าให ผ ชมน ทรรศการฟ งและชมโดยขาดสมาธ 18. โสตท ศน ปกรณ ต องหลากหลาย และเป นภาพเคล อนไหวได ม เส ยงประกอบภาพ ว ด ท ศน การซ กถาม ป ญหาผ เข าร วมส มมนาย งม น อย 19. อยากให จ ดก จกรรมเยอะกว าน 20. อยากให จ ดเวลามากกว าน 21. อยากให เป ดโอกาสให น องๆ ถามมากกว าน 22. อยากให ม การจ ดน ทรรศการอ กท กๆป 23. อยากให ม น ทรรศการด ๆแบบน ต อไปเร อยๆเยาวชนและผ ท สนใจได ร บความร ท หลากหลาย 15

20 ภาคผนวก 16

21 ภาพประกอบ 17

22 18

23 ร ปเล มส จ บ ตร 19

24 20 น ทรรศการทางว ชาการ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา ว นท 1-2 ธ นวาคม 2554 ระหว างว นท 1 2 ธ นวาคม พ.ศ ออกบ ธน ทรรศการ เวลา ห วข อน ทรรศการ สถานท น. น ทรรศการว ชาการ เศรษฐก จพอเพ ยง หอประช มใหม ช น น. น ทรรศการว ชาการ 65 ป ปกเกล าประชาธ ปไตย หอประช มใหม ช น น. น ทรรศการว ชาการ ร อยใจไทย ร กในหลวง ร กการอ าน หอประช มใหม ช น น. น ทรรศการว ชาการ ส ปดาห ห องสม ดคร งท 28 โภชนาการ หอประช มใหม ช น 1 เพ อส ขภาพตามรอยสมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช นาถ น. น ทรรศการว ชาการ ปร ชญากฎหมายในพระบาทสมเด จ หอประช มใหม ช น 1 พระเจ าอย ห ว น. น ทรรศการว ชาการ เท ดไท องค ราช น ส บสานส มพ นธ ไทย- หอประช มใหม ช น 1 จ น น. น ทรรศการว ชาการ Delightful English หอประช มใหม ช น น. น ทรรศการ เราร กในหลวง หอประช มใหม ช น น. น ทรรศการว ชาการ นาฏศ ลป เท ดไท องค ราช นย (นาฏศ ลป หอประช มใหม ช น 1 ร ชกาลท 9) น. น ทรรศการว ชาการ ร กชาต ร กษ ภาษาไทย เท ดไท องค ราช น หอประช มใหม ช น 1

25 21 ว นพฤห สบด ท 1 ธ นวาคม 2554 การประกวด / แข งข นท กษะต าง ๆ เวลา ช อก จกรรมประกวด/แข งข น สถานท การแข งข นวาดภาพเราร กในหลวง หอประช มใหม ช น การแข งข นท กษะภาษาอ งกฤษระด บอ ดมศ กษา ห องต นส ก (AV) เป นต นไป การแข งข นตอบป ญหากฎหมายระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ห องประช มคณะ ว ทยาการจ ดการ ช น การประกวดนาฏศ ลป ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช น เวท กลาง ว นศ กร ท 2 ธ นวาคม 2554 เวลา ช อก จกรรมประกวด/แข งข น สถานท การแข งข นตอบป ญหาภาษาไทย ระด บประถมศ กษาช วงช น ท 1 และ 2 อาคาร 3 ห อง 3303, เป นต นไป การแข งข นวาดภาพเราร กในหลวง หอประช มใหม ช น การแข งข นตอบป ญหาการเม องและการปกครองของไทย ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย คร งท 3 อาคาร 3 ห อง การแข งข นการส บค นฐานข อม ลออนไลน ช น 5 อาคารศ นย ภาษา และคอมพ วเตอร เป นต นไป การแข งข นว าความในศาลจ าลอง ห องประช มคณะ ว ทยาการจ ดการ ช น เป นต นไป การประกวดเร ยงความในห วข อ 1. ระบบภ ม สารสนเทศก บการพ ฒนาท องถ น 2. ระบบภ ม สารสนเทศก บการจ ดการภ ยพ บ ต น าท วม (เล อกเข ยนเพ ยง 1 ห วข อ) ห องภ ม สารสนเทศ

26 22 การอบรม / ส มมนา ว นพฤห สบด ท 1 ธ นวาคม 2554 เวลา ช อก จกรรมการอบรม/ส มมนา สถานท การอบรมส มมนาเศรษฐก จสร างสรรค และว ฒนธรรมพอเพ ยง อาคาร 3 ห อง 3303, การประช มศ ษย เก าคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร อาคาร 3 ห องประช มพ ก ล (3208) ว นศ กร ท 2 ธ นวาคม 2554 เวลา ช อก จกรรมการอบรม/ส มมนา สถานท การส มมนาการเร ยนการสอนภาษาจ นเพ อเตร ยมความพร อม ส ประชาคมอาเซ ยน 2558 อาคาร 3 ห องประช มพ ก ล (3208) การอบรมสร างสรรค ผลงานศ ลปะ หอประช มใหม (50 คน)

27 23

28 24

29 25 การแข งข นท กษะภาษาอ งกฤษ ระด บอ ดมศ กษา น ทรรศการทางว ชาการ ราชภ ฏว ชาการ ร อยใจไทย ร กในหลวง 1. หล กการและเหต ผล ด วยพ นธก จของมหาว ทยาล ยในการเป นมหาว ทยาล ยแห งการเร ยนการสอน การว จ ย และการบร การ ทางว ชาการแก ท องถ นประกอบปร ชญาและภารก จของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ในการเป นผ น าแห ง ศาสตร สาขามน ษยศาสตร เพ อเป นแหล งทร พยากรบร การแก ช มชน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ ง ม งม นในการสรรหาและพ ฒนาว ชาการและบร การท องถ นอย ตลอดเวลา ด งน น เพ อเป นการพ ฒนาท องถ นอย าง แท จร ง ทางโปรแกรมว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ก าแพงเพชร จ งจ ดการแข งข นท กษะภาษาอ งกฤษระด บอ ดมศ กษาข น 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาระด บอ ดมศ กษาม โอกาสเข าร วมการแข งข นท กษะทางภาษาอ งกฤษ 2. เพ อเสร มสร างประสบการณ ด านภาษาอ งกฤษให แก ผ เข าร วมก จกรรม 3. เพ อสร างเคร อข ายทางว ชาการก บสถาบ นอ ดมศ กษาอ นๆ 3. ค ณสมบ ต และเกณฑ การแข งข นท กษะภาษาอ งกฤษระด บอ ดมศ กษา 3.1 ค ณสมบ ต ผ เข าแข งข น 1. น กศ กษาระด บอ ดมศ กษาท กช นป 2. ส งผ เข าแข งข นได มหาว ทยาล ยละ 2 ท ม ๆละ 2 คน 3.2 กต กาการแข งข น 1. เป นการทดสอบความสามารถทางด านภาษาอ งกฤษ ประกอบด วย - Reading Skill - Listening Skill - Writing Skill 2. แข งข นโดยตอบป ญหาภาษาอ งกฤษแบบปรน ยชน ดเล อกตอบจ านวน 60 ข อ(60 นาท ) โดยใช ข อสอบท ครอบคล มความสามารถทางด านท กษะการฟ ง การอ านและการเข ยน และข อสอบจะ น าเสนอโดย power point ผ เข าแข งข นตอบค าถามในกระดาษค าตอบท คณะกรรมการจ ดให โดยส ง กระดาษค าตอบแบบข อต อข อ แล วน าคะแนนให คณะกรรมการรวบรวมคะแนน 3. ในกรณ ท ม คะแนนเท าก นให ต ดส นโดยการฟ งค าถามจากคณะกรรมการจนกว าจะได ผ ชนะ 4. ไม อน ญาตให ผ สม ครเข าแข งข นมาหล งจากท าการแข งข นแล ว 10 นาท 5. แต งกายช ดน กศ กษา 6. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 3.3 เวลาและสถานท ว นพฤห สบด ท 1 ธ นวาคม 2554 ณ ห องต นส ก อาคาร AV เวลา น น. การแข งข น รางว ลท 1 เง นรางว ล 5,000.- บาท พร อมใบประกาศ

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร ในโครงการกองท นการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ก. ข อม ลท วไปของโครงการ 1. ช อโครงการ โครงการพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ 1.ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต ทางว ชาการเร อง เทคน คการผล ตและการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขาว ชาน เทศศาสตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ศ นย ภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการให

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ภาคปกต ภาคพ เศษ ๒. หน วยงาน องค การน กศ กษา สภาน กศ กษา สโมสรน กศ กษา ชมรม อ นๆ ๓. ประเภทโครงการ 1. ด านส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information