แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

2 คำนำ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาข น เพ อเป นเคร องม อในการบร หารจ ดการศ กษา ท ม ระบบ ม ท ศทาง ม ระเบ ยบแบบแผน ตอบสนอง มาตรฐานการศ กษาของชาต และมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานกระทรวงศ กษาธ การโดยการสารวจ สภาพของโรงเร ยน จากรายงานการประเม นตนเอง การประเม นค ณภาพภายนอกของสาน กงานร บรอง มาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และผลว เคราะห สภาพการณ ท งภายในและ ภายนอกโรงเร ยน โดยใช เทคน คว ธ SWOT (SWOT Analysis) กาหนดเป นว ส ยท ศน โรงเร ยน ว ส ยท ศน หล กส ตร ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของน กเร ยน และจ ดทาผ งมโนท ศน แผนพ ฒนาค ณภาพ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ซ งประกอบด วย นโยบาย เป าหมาย ต วช ว ด ความสาเร จ และย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพในการดาเน นงาน โครงการ/ก จกรรมหล กท สอดคล องก บ นโยบายของโรงเร ยน แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนดาราว ทยาล ยฉบ บน ใช เป นแนวทางในการทา แผนปฏ บ ต งานประจาป ของโรงเร ยน ต งแต ป การศ กษา เพ อการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาของโรงเร ยน ตามมาตรฐานการศ กษาของชาต ต อไป และหว งเป นอย างย งว าจะเป นประโยชน สาหร บการดาเน นงานของโรงเร ยนได อย างด ย ง (นายชย นต ห ร ญพ นธ ) (นางมน ญว ฒนา ศ ร ส จ นต ) ผ จ ดการ ผ อานวยการ พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2554

3 สารบ ญ ข อม ลพ นฐานของสถานศ กษา ข อม ลท วไป ประว ต ของโรงเร ยน ล กษณะช มชน นโยบายสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ค.ศ ว ตถ ประสงค ของโรงเร ยน ปร ชญาการจ ดการศ กษา คาขว ญของโรงเร ยน หน า 1-5 โครงสร างการบร หารโรงเร ยน 6 ผลการศ กษาสภาพของโรงเร ยนดาราว ทยาล ย 7 8 สภาพท วไปของสถานศ กษา 9-12 ข อม ลน กเร ยน ข อม ลคร และบ คลากรของสถานศ กษา ข อม ลทร พยากรของสถานศ กษา ข อม ลคอมพ วเตอร และปร นเตอร ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง จากสาน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (สมศ.) ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป การศ กษา ผ งมโนท ศน แผนพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ร ปแบบการดาเน นงานแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย 22 ว ส ยท ศน โรงเร ยน, ว ส ยท ศน หล กส ตร, ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของน กเร ยน เป าหมาย, พ นธก จ, นโยบาย ตารางแสดงย ทธศาสตร ตามเป าหมาย แผนงบประมาณระยะ 3 ป (ป การศ กษา ) มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ย ทธศาสตร การดาเน นงานและโครงการ/ก จกรรม ผ งกระบวนการ (Flow Chart) การดาเน นงานตามย ทธศาสตร แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ความเช อมโยงของโครงการ/ก จกรรมหล กตามย ทธศาสตร และมาตรการ ภาคผนวก 85

4 ข อม ลพ นฐานของสถานศ กษา ข อม ลท วไป 1.1) ช อสถานศ กษา ดาราว ทยาล ย ต งอย เลขท 196 ถนน แก วนวร ฐ ตาบลว ดเกต อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม รห สไปรษณ ย โทรศ พท , , โทรสาร website 1.2) ส งก ด ( ) สพฐ. ( ) สช. ( ) กทม. ( ) มท. ( ) อ นๆ ระบ ) เขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต 1 1.4) เป ดสอนต งแต ระด บ อน บาล ถ งระด บ ม ธยมศ กษาป ท 6 ประว ต ของโรงเร ยน ความเป นมาของโรงเร ยน คณะอเมร ก นเพรสไบท เร ยนม ชช นส งม ชช นนาร เข ามาประกาศเผยแพร พระก ตต ค ณในประเทศไทย ในป ค.ศ.1840 (พ.ศ.2383) โดยเร มต นท กร งเทพฯ และขยายต วออกส ภ ม ภาคเร มท เพชรบ ร ในป ค.ศ.1867 (พ.ศ. 2410) ศาสนาจารย ดร. แมคก ลวาร และภรรยาค อนางโซเฟ ย บร ดเลย แมคก ลวาร ได ข นมาทางานท จ งหว ดเช ยงใหม มณฑลพาย พ ในป ค.ศ.1875 (พ.ศ.2418) นางโซเฟ ย บร ดเลย แมคก ลวาร ได เร มต นนาเด กหญ งในบ านมาสอนภาษาไทย การเย บป กถ กร อย พระค มภ ร การด แลบ านเร อน เพราะนางแมคก ลวาร เห นว าผ หญ งท เช ยงใหม ขาดการศ กษา และ ขาดโอกาสท จะได ร บการศ กษาค อไม ม โรงเร ยนสาหร บผ หญ ง การสอนของนางแมคก ลวาร ไม ได สอนประจาสม าเสมอ ในป ค.ศ.1879 (พ.ศ.2422) คณะม ชช นส ง Miss Edna Sarah Cole และ Miss Mary Margaretta Campbell มาร บผ ดชอบ และจ ดระบบโรงเร ยนผ หญ ง (Chiangmai Girls School) ท นางแมคก ลวาร ต งข นเม อ ว นท 2 พฤศจ กายน ค.ศ (พ.ศ. 2452) พระราชชายาเจ าดาราร ศม ได เสด จเย ยมโรงเร ยนน และผ บร หาร โรงเร ยนได ท ลขอพระราชทานช อของโรงเร ยน ในว นท 5 พฤศจ กายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) พระราชชายาเจ า ดาราร ศม ได ม โทรเลขถ งพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ปร กษาเร องช อของโรงเร ยนผ หญ งและ พระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห วได ทรงม พระราชโทรเลขตอบกล บมาในว นท 6 พฤศจ กายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) ควรให เร ยกช อโรงเร ยนผ หญ งว า โรงเร ยนพระราชชายา (Prarachaya School) ในป ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนราษฎร ฉบ บแรกของประเทศ ผ จ ดการและคร ใหญ โรงเร ยนพระราชชายาค อ Miss Julia A. Hatch ได ทาเร องถ งเสนาบด กระทรวงธรรมการขอ ดารง โรงเร ยนพระราชชายา โรงเร ยนราษฎร ซ งเป นโรงเร ยนของคณะม ชช นท ต งมาก อนการประกาศใช พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนราษฎร พ.ศ เป นโรงเร ยนท ให การศ กษาแก น กเร ยนหญ ง ต งอย ท บ านส นป าข อย ตาบลว ดสระเกษ (ว ดเกตในป จจ บ น) ท ศตะว นออก (หล งโรงเร ยน) ต ดบ านหลวงผด งม ธก จ ท ศตะว นตก(หน า โรงเร ยน) ต ดถนนเจร ญราษฎร ท ศเหน อต ดบ านหมอแคมเบอร ท ศใต ต ดถนนส นกาแพง (ถนนเจร ญเม อง) เป ดร บ เฉพาะน กเร ยนผ หญ งอาย ต งแต 5 20 ป เป นโรงเร ยนท เป ดร บท งน กเร ยนประจาและไปกล บ ม คร น อย 7 คนค อ 1

5 1. นางส ดา ไชยวรรณ 2. นางสาวปร ดา บ ญอ ต 3. นางสาวบ วเข ยว น ล บล 4. นางสาวบ วศร ประถมมณ 5. นางสาวบ วคา ก ลป นาจา 6. นางสาวจ นตา สาระภ เพ ชร 7. นางนา มาลา ได ย นเร องว นท 7 มกราคม ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2461) ร บแจ งการอน ม ต ให ดารงโรงเร ยนพระราชชายาต อไป และให ปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต โรงเร ยนราษฎร เม อว นท 7 ก มภาพ นธ ค.ศ.1920 (พ.ศ. 2462) เม อว นท 5 ก มภาพ นธ ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) Miss Julia A. Hatch ในฐานะผ จ ดการได ทาหน งส อถ งเสนาบด กระทรวงศ กษา ขออน ญาตเปล ยนช อ โรงเร ยนพระราชชายา เป น โรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกประถม เสนาบด กระทรวงศ กษาธ การ ตอบร บทราบเม อว นท 25 เมษายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2467) และม ประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ เม อว นท 1 พฤษภาคม ค.ศ.1924 (พ.ศ. 2467) ในขณะท Miss Julia A. Hatch ได ทาหน งส อ ขอเปล ยนช อโรงเร ยนพระราชชายา ในว นเด ยวก นน เอง Miss Julia A. Hatch ได ทาหน งส ออ กฉบ บหน งขอต ง โรงเร ยนอ กแห งหน งท ม ช อเร ยกว า ดาราว ทยาล ย โดยม Miss Julia A. Hatch เป นผ จ ดการ และ Miss Lucy Niblock เป นคร ใหญ ต งอย ท บ านหม ท 1 ตาบลว ดสระเกษ อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม ด านท ศใต ต ดท งนา ด านท ศเหน อต ดถนนใหญ (ถนนแก วนวร ฐ) ด านท ศตะว นออกต ดบ านราษฎร ด านท ศตะว นตกต ดโรงพยาบาล อเมร ก น อย ห างจากโรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกประถมหร อพระราชชายาเด มประมาณ 1 ก โลเมตร เป นโรงเร ยนร บ เฉพาะน กเร ยนผ หญ ง ม คร น อย 10 คน ปรากฏรายช อ 7 คน ซ งเป นคร น อยท มา (ลาออก) จากโรงเร ยนพระราช ชายาค อ 1. นางประย ร ไทยสม คร 2. นางสาวทองอย สปร งเกอร 3. นางสาวสวาท ต ณฑโกไศย 4. นางสาวบ วผ น เร อนจ ตร 5. นางสาวราเฮล คาน นตา 6. นางสาวบ วเข ยว พ นธ พงศ 7. นางสาวจอมใจ อ นทะพ นธ เสนาบด กระทรวงศ กษาธ การ ตอบร บเม อว นท 19 ม ถ นายน ค.ศ.1924 (พ.ศ. 2467) และม ประกาศ กระทรวงศ กษาธ การเม อว นท 24 ม ถ นายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2467) งานของคณะอเมร ก นเพรสไบท เร ยนม ชช นใน จ งหว ดเช ยงใหม เร มต นท ร มฝ งแม น าป ง บ านพ กของม ชช นนาร อย บนท ด นร มฝ งแม น าป ง ด านท ศตะว นออกท เจ า กาว โลรสมอบให (ท ต งคร สตจ กรท หน ง เช ยงใหม ) โรงพยาบาลม ชช นต งอย บนฝ งแม น าป งด านท ศตะว นตก (ท ต ง สถาน กาชาด 3) โรงเร ยนชายก ต งอย บนฝ งแม น าป งด านท ศตะว นตก ไม ไกลจากสาน กงานเทศบาลนครเช ยงใหม ใน ป จจ บ น การสร างโรงเร ยนสาหร บผ หญ งบนถนนสายแก วนวร ฐ ทางด านตะว นออกของโรงพยาบาลแมคคอร ม ค ม การวางศ ลาห วม มอาคารหล งแรกของโรงเร ยน ในว นอาท ตย ท 3 ก นยายน ค.ศ.1921 โดยศาสนาจารย ศร โหม ว ช ย ศ ษยาภ บาลของคร สตจ กรท หน ง เช ยงใหม เป นผ ประกอบพ ธ ผ ถ กกาหนดให เป นผ วางศ ลาห วม ม ค อ นางโซเฟ ย แมคก ลวาร ภรรยาของศาสนาจารย ดร. ดาเน ยล แมคก ลวาร ผ ก อต งโรงเร ยนแต เน องจากม ฝน ตกหน ก นางโซเฟ ย แมคก ลวาร จ งมอบหมายให บ ตรสาวค อ Mrs. Roderick Gillies ผ ซ งเคยเป นคร ใหญ ของ โรงเร ยนพระราชชายา ในช วงป ค.ศ เป นผ วางศ ลาห วม มแทน การก อสร างอาคารหล งแรกของ 2

6 โรงเร ยน ซ งเป นอาคารสองช น ช นท 1 เป นสาน กงาน ม ห องประช มและห องเร ยน ส วนช นท 2 เป นห องพ ก สาหร บน กเร ยนประจา การก อสร างอาคารด งกล าวสาเร จและม การเป ดใช เม อว นท 18 มกราคม ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) ม การย ายน กเร ยนช นม ธยมศ กษามาอย ในโรงเร ยนใหม ส วนน กเร ยนช นประถมย งคงอย ท โรงเร ยนเด ม โดยม นางส ดา อ นทราว ฒ เป นคร ใหญ และ Miss Julia A. Hatch เป นผ จ ดการ โรงเร ยนท งสองแห งม การดาเน นการเร อยมาจนกระท งในป ค.ศ.1933 (พ.ศ. 476) Miss Helen F. McClure ผ จ ดการโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ได ทาหน งส อถ งร ฐมนตร ว าการกระทรวงธรรมการขออน ญาตรวม โรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกประถม ก บโรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกม ธยม เร ยกว าโรงเร ยนดาราว ทยาล ย โรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกประถม เปล ยนฐานะเป นสาขาของโรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกม ธยม ด วยเหต ผล ท ว าโรงเร ยนท งสองบร หารด วยผ บร หาร (ผ จ ดการ) คนเด ยวก น แต ร ฐมนตร ว าการกระทรวงธรรมการได ม หน งส อ ตอบเม อว นท 31 ส งหาคม ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476) ไม สมควรให ม การรวมโรงเร ยนท งสองแห งเข าด วยก น โดยแยก เป นแผนกประถมและม ธยม เพราะโรงเร ยนท งสองแห งต งอย ไกลก น หร อหากจะให แผนกประถมเป นสาขาของ แผนกม ธยมก ไม ได เพราะโรงเร ยนท งสองม คร ใหญ คนละคน ป ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484) โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ได ร บการร บรองว ทยฐานะจากกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงสงครามโลกคร งท สอง โรงเร ยนดาราว ทยาล ยท งสองแห ง ถ กร ฐบาลย ดเพราะถ อว าเป นทร พย ส นของชนชาต ศ ตร ภายหล งโรงเร ยนถ กใช เป นหอพ กของคร และน กเร ยนผ หญ งโรงเร ยนเตร ยมอ ดม ในเด อนส งหาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) สงครามย ต ญ ป นเป นฝ ายแพ สงคราม ม ชช นนาร กล บเม องไทย ดร. Kenneth E. Wells เป น ผ ร บมอบอานาจจากคณะม ชช น ในการทวงทร พย ส น ค อ โรงเร ยนและโรงพยาบาลในเขตภาคเหน อค นจากร ฐบาล Miss Helen F. McClure มาถ งเช ยงใหม เม อว นท 30 ก นยายน ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) Miss Lucy Niblock มาถ งเช ยงใหม เม อเด อนมกราคม ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490) แต โรงเร ยนดาราว ทยาล ยเป ดดาเน นการเม อว นท 17 พฤษภาคม ค.ศ.1946 ด วยการนาของคร บ วชม อ นทะพ นธ อด ตคร ใหญ และคร คนอ น ๆ ด วยการสน บสน นของ ดร. Kenneth E. Wells และศ ษย เก าหลายคน ม น กเร ยนเร มต น 350 คน โรงเร ยนเป ดดาเน นการในล กษณะ สองโรงเร ยนไปจนกระท งประมาณป ค.ศ.1968 (พ.ศ.2511) จ งได ม การป ดโรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกประถม คงไว แต โรงเร ยนดาราว ทยาล ยในป จจ บ น จากการเป นโรงเร ยนท เป ดสอนเฉพาะสตร ในป ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) ในช วงท อาจารย สมศร ไชยเศรษฐ เป นผ จ ดการ และอาจารย สมปรารถนา บ ณยเก ยรต เป นคร ใหญ โรงเร ยนดาราว ทยาล ยได ม การทาเร องนาเสนอ ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ขออน ม ต ให โรงเร ยนดาราว ทยาล ยเป ดสอนระบบสหศ กษา และได ร บ อน ม ต ให เป ดในป ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) โดยเป ดท ละช นเร ยน ในป ค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) โรงเร ยนดาราว ทยาล ยเป ดสอนตามโครงการ Native Speaker Program จ ดการเร ยนการสอน 4 ท กษะ (อ าน พ ด ฟ ง เข ยน) โดยเจ าของภาษาต างประเทศ ป จจ บ นโรงเร ยนดาราว ทยาล ย เป นโรงเร ยนขนาดใหญ เป ดสอนต งแต ระด บก อนประถมศ กษาจนถ ง ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ต งอย บนพ นท 77 ไร 5 ตารางวา ล กษณะช มชน สภาพช มชนรอบบร เวณโรงเร ยนม ล กษณะเป นช มชนเม อง โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ต งอย เลขท 196 ถนนแก วนวร ฐ ตาบลว ดเกต อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม อย ทางท ศตะว นออกของแม น าป ง ในเขตเทศบาล นครเช ยงใหม และอย ในช มชนว ดก คา ท ศเหน อต ดถนนแก วนวร ฐ ท ศใต ต ดถนนท งโฮเต ล ซอย 6 หม บ านศร ส ข ท ศตะว นออกต ดถนนท งโฮเต ล ท ศตะว นตกต ดโรงพยาบาลแมคคอร ม ค ในช มชนม ประชากรส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ และศาสนาคร สต ประกอบอาช พร บจ าง ร บราชการ และอาช พส วนต ว ได แก การขายอาหาร ขายยา และเวชภ ณฑ ทางการแพทย จาหน ายอ ปกรณ การก อสร าง ร บ 3

7 ถ ายเอกสาร ขายอะไหล รถยนต รถจ กรยานยนต และรถจ กรยาน เสร มสวย ต ดเย บเส อผ า ขายเส อผ า สาเร จร ป ร กษาโรคฟ น ร กษาความงาม ร กษาโรคท วไป บร การอ นเตอร เน ต จาหน ายโทรศ พท และอ ปกรณ โรงเร ยนดาราว ทยาล ยอย ในช มชนย านว ดก คา และย านว ดเกต อาณาเขตบร เวณใกล เค ยงก บท ต งของ โรงเร ยน ได แก โรงพยาบาลแมคคอร ม ค มหาว ทยาล ยพาย พเขตแก วนวร ฐ โรงเร ยนปร นส รอยแยลส ว ทยาล ย โรงเร ยนนานาชาต ป าไม เขต สถาน ขนส งเช ยงใหม ศาลแขวงเช ยงใหม ว ดก คา ว ดเชต พน ว ดเกต คร สตจ กร ท หน ง เช ยงใหม ตลาด หม บ านจ ดสรร ศ นย อ ตสาหกรรมภาคเหน อ ส สานส นก เหล ก นโยบายสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ค.ศ (พ.ศ ) สภาคร สตจ กรในประเทศไทย เป นองค กรคร สต ศาสนาน กายโปรเตสแตนท ม รากฐานความเป นมาต งแต ป ค.ศ.1828 โดยม ชช นนาร สองท าน ค อ ศาสนาจารย จาคอบ ทอมล น และศาสนาจารย นายแพทย คาร ล ก ตสลาฟ ได เข ามาเผยแพร พระเก ยรต ค ณ หล งจากน นม ชช นนาร คณะต าง ๆ ได เข ามาเพ อดาเน นพ นธก จต าง ๆ ในประเทศไทยอย างม นคง ท งพ นธก จด านการประกาศพระก ตต ค ณ พ นธก จด านการศ กษา และพ นธก จด านการ ร กษาพยาบาล โดยการนาของคณะอเมร ก นเพรสไบท เร ยน จนกระท งป ค.ศ.1934 ผ นาคร สตจ กรชาวไทย ได ก อต งเป น สภาคร สตจ กรในประเทศไทย โดยม ว ตถ ประสงค ซ งปรากฏในธรรมน ญแห งสภาคร สตจ กร ในประเทศไทย ค.ศ ด งต อไปน 1. เพ อรวบรวมคร สเต ยนท งหลายในประเทศไทย ให เป นหน งเด ยวก น 2. เพ อให ม ความส มพ นธ ช วยเหล อ และเก อก ลซ งก นและก นในการร บใช พระเจ าและส งคม ตามน าพระท ย ของพระองค และสร างเสร มพ นธก จให เจร ญเต บโตม นคงย งข น 3. เพ อให คร สตจ กรม สง าราศ และเท ดท นพระส ร ของพระเจ า 4. เพ อรวบรวมทร พย ส นท งปวงของสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ให อย ภายใต การด แลของม ลน ธ แห ง สภาคร สตจ กรในประเทศไทย หร อม ลน ธ ท สภาคร สตจ กรในประเทศไทยม มต ให จ ดต งข น นโยบายด านการศ กษา ของม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ส งเสร มการศ กษาเพ ออภ บาลเยาวชนให เต บโตข นเป นทร พยากรท ม ท งค ณภาพและค ณธรรม เป นกาล ง สาค ญของคร สตจ กร หน วยงานและสถาบ นของสภาคร สตจ กร และของประเทศโดยม แนวดาเน นการต าง ๆ ด งน 1. ส งเสร มให ม การจ ดระบบการศ กษาสอดคล องก บแผนการศ กษาชาต และการเปล ยนแปลงส งคม 2. ส งเสร มการประกาศเผยแพร พระก ตต ค ณ การต ดตามผลและการอภ บาลผ ร บเช อในสถาบ นการศ กษา ส งก ดสภาคร สตจ กรในประเทศไทย 3. ส งเสร มพ ฒนาบ คลากรและอน ศาสกในสถาบ นการศ กษา ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ย ทธศาสตร (4) จ ดระบบการศ กษาสอดคล องแผนการศ กษาชาต และการเปล ยนแปลงส งคม ว ตถ ประสงค เช งย ทธศาสตร 1. มาตรฐานการศ กษาของสถาบ นการศ กษา ส งก ดสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สอดคล องก บแผนการ ศ กษาแห งชาต เป นท ยอมร บของท งภาคร ฐและเอกชน รวมท งม ความร วมม อก บสถาบ นการศ กษา ต างประเทศ ย ทธศาสตร (5) พ ฒนาสถาบ นการศ กษาเพ ออภ บาลเยาวชนเป นทร พยากรท ม ค ณภาพของคร สตจ กร ประเทศชาต และส งคม ว ตถ ประสงค เช งย ทธศาสตร 4

8 1. บ คลากรคร สเต ยนท กระด บในสถาบ นการศ กษาม ส วนร วมในการประกาศพระก ตต ค ณท งทางตรงและ ทางอ อม 2. น กเร ยน น กศ กษา และบ คลากรในสถาบ นการศ กษาท ต ดส นใจร บเช อในพระเยซ คร สต ได ร บการ ต ดตามและอภ บาลให ม ความเช อเข มแข ง ร บบ พต ศมาและประกาศต วเป นสมาช กสมบ รณ ของ คร สตจ กรท องถ น ว ตถ ประสงค ของโรงเร ยน 1. เพ อเป นพยานแห งความร กของพระเยซ คร สต 2. เพ อให ปร ชญาช ว ตท สอดคล องก บปร ชญาการศ กษาของโรงเร ยน 3. เพ อพ ฒนาเยาวชนให เจร ญข นตามศ กยภาพของตนท งม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ เป นพลเม องด ร บ ใช ส งคมและประเทศชาต 4. เพ อเป นการแบ งเบาภาระของร ฐบาลในการจ ดการศ กษา 5. เพ อจ ดการศ กษาข นพ นฐานในร ปแบบการศ กษาในระบบ 6. เพ อให บร การท เก ยวเน องก บการเร ยนการสอนหร ออ ปกรณ เก ยวก บการเร ยนการสอนให แก น กเร ยน คร ผ ปกครอง และบ คลากรของโรงเร ยน 7. เพ อให บร การด านว ชาการและบร การอ น ๆ ท เก ยวเน องก บการศ กษาแก ช มชน 8. เพ อจ ดการศ กษาให เป นไปตามปร ชญา นโยบาย ว ตถ ประสงค ของม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรใน ประเทศไทยซ งเป นผ ร บใบอน ญาต ปร ชญาการจ ดการศ กษา โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เป นโรงเร ยนของม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ผ ร บใบอน ญาต ต งอย บน รากฐานแห งคร สต ศาสนา น กายโปเตสแตนท ม งฝ กอบรมและจ ดการศ ก ษาแก เยาวชนโดยไม จาก ดเช อชาต ศาสนา และฐานะของบ คคล เพ อพ ฒนาคนให ม ค ณภาพ สอดคล องก บความต องการของส งคมและประเทศชาต ให ถ ง ความสมบ รณ ด วยการเป นพลเม องด ม ความร กชาต ศร ทธาในศาสนา และจงร กภ กด ต อพระมหากษ ตร ย ม มน ษยธรรม ม ระเบ ยบว น ย ม ความร บผ ดชอบ ม ส ขน ส ยและส ขภาพพลานาม ยสมบ รณ ม จ ตใจและอารมณ ม นคง ม ความรอบร เป นเล ศทางว ชาการ ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน และประกอบอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ สามารถดารงตนอย างพอเพ ยงและอย ร วมก บผ อ นอย างม ส นต ส ข อ นเป นการจ ดการศ กษาเพ อให ผ เร ยนม ช ว ตท สมบ รณ ตามแบบพระเยซ ค ร สต คาขว ญของโรงเร ยน ส ขภาพเล ศ ป ญญาล า ค ณธรรมเย ยม 5

9 6

10 ผลการศ กษาสภาพของโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป จจ ยภายในสถานศ กษา จ ดเด น จ ดควรพ ฒนา 1. เป นโรงเร ยนส งเสร มค ณภาพระด บทอง 1. พ ฒนาการจ ดการระบบเคร อข าย 2. เป นโรงเร ยนท จ ดก จกรรมการเร ยนร ท ได คอมพ วเตอร ในโรงเร ยน มาตรฐาน ได ร บรางว ลพระราชทานท ก 2. ปล กจ ตสาน กการม ส วนร วมด านการ ระด บช น รวม 7 คร ง ประหย ดพล งงานให มากข น 3. ม นโยบาย แผนการปฏ บ ต งานประจาป และ 3. นาภ ม ป ญญาท องถ นมาจ ดประสบการณ ให โครงการประจาป ท ช ดเจนทาให ปฏ บ ต งาน มากข น บรรล เป าหมายตามท ได เข ยนไว ในแผนการ 4. พ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ปฏ บ ต งานและโครงการประจาป ให ส งข น 4. ม นว ตกรรมการเร ยนการสอนของต วเองใน 5. จ ดระบบการจราจรภายในโรงเร ยนให การจ ดการเร ยนการสอน ค อ Dara TBM คล องต ว Dara Teaching with the Brain in 6. ควรปล กฝ งน กเร ยนในเร องการม ว น ยและ Mind ความร บผ ดชอบ 5. เป นโรงเร ยนร วมพ ฒนาหล กส ตร ว ทยาศาสตร ระด บปฐมว ยของ สสวท. 6. เป นโรงเร ยนนาร องหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐานป จ ดการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศโดย คร เจ าของภาษาท ม ค ณภาพและม เป น จานวนมาก 8. ม การจ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนท ม ความ ต องการจาเป นพ เศษ 7

11 ป จจ ยภายนอกสถานศ กษา โอกาส อ ปสรรค 1. หน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข องท งภายในและ 1. สภาวะเศรษฐก จป จจ บ นทาให เก ดการแข งข น ภายนอกให ความสน บสน นและให ความ ส ง เทคโนโลย ในป จจ บ นม การเปล ยนแปลง ร วมม อเป นอย างด รวดเร ว 2. ว ทยาการท ก าวหน าในป จจ บ นส งเสร มการ 2. การจราจรรอบบร เวณโรงเร ยนหนาแน น พ ฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เน องจากถนนหน าโรงเร ยนเป นเส นทางผ าน 3. รางว ลโรงเร ยนพระราชทาน ทาให ช อเส ยง เข าต วเม องทาให เก ดมลพ ษจากคว นรถส งผล เก ยรต ค ณของโรงเร ยนเป นท ร จ กกว างขวาง ต อส ขภาพของคร และน กเร ยน มากย งข น 3. ป จจ บ นส อต างๆม อ ทธ พลต อเยาวชนเป น 4. ช มชนและส งคมให การยอมร บเก ยวก บ อย างมาก บางส อไม ม การค ดกรองและ มาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยนซ งม ความ ตรวจสอบ อย างรอบคอบ ทาให เก ดผล สอดคล องก บความต องการของช มชนและ กระทบต อเยาวชน โดยการนาไปเป น ส งคม แบบอย างท ไม เหมาะสม สร างป ญหาภายใน 5. ช มชนม ว ฒนธรรม ประเพณ ภ ม ป ญญา สถาบ นและส งคม ท องถ น ม แหล งเร ยนร สถานประกอบการ 4. การพ ฒนาของโรงเร ยนร ฐบาลได ร บ ท หลากหลาย สามารถให การสน บสน นใน งบประมาณจากร ฐส งกว าโรงเร ยนเอกชน การจ ดการศ กษาของโรงเร ยน และม การปร บค ณภาพและมาตรฐานด ข น 6. ป จจ บ นม องค กรเอกชนจ ดอบรม/ส มมนา 5. ร ฐบาลม นโยบายและกฎหมายท เร องการพ ฒนางานด านบร การ เพ อเพ ม เปล ยนแปลงบ อยคร งทาให ม ผลกระทบต อ ประส ทธ ภาพและค ณภาพการบร การให การจ ดการศ กษา บ คลากร 7. ร ฐบาลม หน วยงานและม องค กรมากมายท สน บสน นทาง ICT 8. สาน กงานเขตพ นท ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 1 มอบโอกาสให โรงเร ยนดาเน นการ โครงการนาร องหลายโครงการ 8

12 สภาพท วไปของสถานศ กษา ข อม ลน กเร ยน (ข อม ล ณ ว นท 30 เมษายน 2554) จานวนน กเร ยนท งหมดในป การศ กษา 2554 แยกเป นระด บช นด งน ระด บช น จานวน จานวนผ เร ยน ห องเร ยน ชาย หญ ง รวม อน บาล อน บาล อน บาล ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม 171 2,992 3,785 6,777 อ ตราส วนคร ต อ น กเร ยน 1 : 18 คน อ ตราน กเร ยน ต อ ห อง 40 : 1 ห อง 9

13 ข อม ลคร และบ คลากรของสถานศ กษา (ข อม ล ณ ว นท 30 เมษายน 2554) จานวนคร และบ คลากรท งหมดในป การศ กษา 2553 แยกเป นฝ ายด งน ตาแหน ง ปร ญญาตร ข นไป ต ากว าปร ญญาตร รวม ผ บร หาร คร ผ สอน คร ฝ ายสน บสน น น กการ/เจ าหน าท รวม อาย เฉล ย/ป อาย งานเฉล ย/ป

14 ข อม ลทร พยากรของสถานศ กษา (ข อม ล ณ ว นท 30 เมษายน 2554) จานวนทร พยากรท งหมด แยกเป นข อด งน ลาด บท สถานท จานวน 1 สถานศ กษาม พ นท 77 ไร 5 ตารางวา 2 อาคารเร ยน 9 หล ง 3 ห องเร ยน 141 ห อง 4 ห องประกอบการเร ยน 50 ห อง 5 ห องประช ม 8 ห อง 6 โรงอาหาร 4 โรง 7 บ านพ กคร 2 หล ง 8 หอพ ก 2 หล ง 9 ห องน า 263 ห อง 10 สนามบาสเกตบอล 5 สนาม 11 สนามแบดม นต น 4 สนาม 12 สระว ายน า 3 สระ 13 สนามฟ ตบอล 1 สนาม 14 สนามฟ ตซอล 1 สนาม 15 สนามวอลเลย บอล 1 สนาม 16 ล ว ง 200 เมตร 1 ล 17 ห องเทเบ ลเทนน ส 1 ห อง 18 สนามเด กเล น 4 จ ด 19 ลานอเนกประสงค 4 ลาน 20 ห องพยาบาล 4 ห อง 11

15 ข อม ลคอมพ วเตอร และปร นเตอร (ข อม ล ณ ว นท 30 เมษายน 2554) จานวนคอมพ วเตอร และปร นเตอร ท งหมดในป การศ กษา 2553 แยกเป นฝ ายด งน ฝ าย จานวนคอมพ วเตอร ( เคร อง ) จานวนปร นเตอร ( เคร อง ) ปฐมว ย 72 7 ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย สน บสน นการสอน รวม

16 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง จากสาน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง เม อว นท พฤษภาคม 2550 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา ม การประเม น 3 ด าน ค อ ผ บร หาร ด านคร และด านผ เร ยน ซ งสร ปผลการประเม นโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ด งแสดงในตารางต อไปน ด านผ เร ยน การศ กษาข นพ นฐาน : การศ กษาปฐมว ย มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและ ค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกายและ ส ขภาพจ ตท ด มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพและล กษณะ น ส ยด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ด ว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป น ตามหล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหา ความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง มาตรฐานท 7 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการ ด านคร ทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ น ได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต มาตรฐานท 8 คร ม ค ณว ฒ /ความร ความสามารถ ตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ มาตรฐานท 9 คร ม ความสามารถในการจ ดการ เร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ผลประเม น อ งเกณฑ ผลประเม น อ งสถานศ กษา ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ คะแนน ระด บค ณภาพ ค า เฉล ย ผลการร บรอง มาตรฐาน ค ณภาพ 3.65 ด มาก 4.00 ด มาก 3.83 ได มาตรฐาน 3.73 ด มาก 4.00 ด มาก 3.87 ได มาตรฐาน 3.84 ด มาก 4.00 ด มาก 3.92 ได มาตรฐาน 3.24 ด 4.00 ด มาก 3.62 ได มาตรฐาน 3.65 ด มาก 4.00 ด มาก 3.83 ได มาตรฐาน 3.64 ด มาก 4.00 ด มาก 3.82 ได มาตรฐาน 3.65 ด มาก 4.00 ด มาก 3.83 ได มาตรฐาน 3.98 ด มาก 4.00 ด มาก 3.99 ได มาตรฐาน 3.85 ด มาก 4.00 ด มาก 3.93 ได มาตรฐาน 13

17 การศ กษาข นพ นฐาน : การศ กษาปฐมว ย ผลประเม น อ งเกณฑ ผลประเม น อ งสถานศ กษา ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ คะแนน ระด บค ณภาพ ค า เฉล ย ผลการร บรอง มาตรฐาน ค ณภาพ ด านผ บร หาร มาตรฐานท 10 ผ บร หารม ภาวะผ นาและม 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน ความสามารถในการบร หารจ ดการ มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดองค กร/ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน โครงสร างและการบร หารงาน อย างเป นระบบ ครบวงจร ให บรรล เป าหมายการศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมและ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน การเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยน เป นสาค ญ มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม หล กส ตรเหมาะสมก บ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน ผ เร ยนและท องถ น ม ส อการเร ยน การสอนท เอ อต อการเร ยนร มาตรฐานท 14 สถานศ กษาส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อก บช มชนในการ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน พ ฒนาการศ กษา ผลการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในภาพรวมได มาตรฐานค ณภาพ สมศ. ได ไม ได 14

18 ด านผ เร ยน การศ กษาข นพ นฐาน : ผลประเม น ผลประเม น ค าเฉล ย ผลการร บรอง ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา อ งเกณฑ อ งสถานศ กษา มาตรฐาน ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ คะแนน ระด บค ณภาพ ค ณภาพ มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและ 3.60 ด มาก 4.00 ด มาก 3.80 ได มาตรฐาน ค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกายและ 3.69 ด มาก 4.00 ด มาก 3.85 ได มาตรฐาน ส ขภาพจ ตท ด มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพและล กษณะ 3.68 ด มาก 4.00 ด มาก 3.84 ได มาตรฐาน น ส ยด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ด 3.40 ด 4.00 ด มาก 3.70 ได มาตรฐาน ว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ด สร างสรรค ค ดไตร ตรองและ ม ว ส ยท ศน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป น 3.21 ด 4.00 ด มาก 3.61 ได มาตรฐาน ตามหล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหา 3.50 ด มาก 4.00 ด มาก 3.75 ได มาตรฐาน ความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง มาตรฐานท 7 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน 3.82 ด มาก 4.00 ด มาก 3.91 ได มาตรฐาน ด านคร ร กการทางาน สามารถทางาน ร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต มาตรฐานท 8 คร ม ค ณว ฒ / ความร 3.59 ด มาก 4.00 ด มาก 3.80 ได มาตรฐาน ความสามารถ ตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ มาตรฐานท 9 คร ม ความสามารถในการจ ดการ 3.84 ด มาก 4.00 ด มาก 3.92 ได มาตรฐาน เร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ 15

19 ด านผ บร หาร การศ กษาข นพ นฐาน : ผลประเม น ผลประเม น ค าเฉล ย ผลการร บรอง ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา อ งเกณฑ อ งสถานศ กษา มาตรฐาน ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ คะแนน ระด บค ณภาพ ค ณภาพ มาตรฐานท 10 ผ บร หารม ภาวะผ นาและม ความ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน สามารถในการบร หารจ ดการ มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดองค กร / 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน โครงสร างและการบร หารงาน อย างเป นระบบ ครบวงจร ให บรรล เป าหมายการศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรม 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน และการเร ยนการสอนโดยเน น ผ เร ยนเป นสาค ญ มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม หล กส ตร 3.50 ด มาก 4.00 ด มาก 3.75 ได มาตรฐาน เหมาะสม ก บผ เร ยนและ ท องถ น ม ส อการเร ยนการสอน ท เอ อต อการเร ยนร มาตรฐานท 14 สถานศ กษาส งเสร มความ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน ส มพ นธ และความร วมม อก บ ช มชนในการพ ฒนาการศ กษา ผลการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในภาพรวมได มาตรฐานค ณภาพ สมศ. ได ไม ได 16

20 ข อเสนอแนะจากการประเม นภายนอกรอบสอง ระด บก อนประถมศ กษา ผ เร ยนควรได ร บการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมด านมารยาทไทย การฝ กท กษะการค ด การแก ป ญหา การ จ ดก จกรรมการส งเกต สารวจ ส งแวดล อมนอกสถานศ กษา การฝ กท กษะการทางานในช ว ตประจาว น สาหร บด าน คร ผ สอน ควรสน บสน นให คร ท ม ว ฒ ต ากว าระด บปร ญญาตร ได ร บการศ กษาต อในระด บท ส งข น และส งเสร มให คร ได ร บการพ ฒนาเทคน คการสอนท ฝ กท กษะกระบวนการค ดให แก ผ เร ยน ส วนด านผ บร หาร ควรเพ มการจ ดก จกรรม ส บสาน และสร างสรรค ว ฒนธรรมประเพณ และภ ม ป ญญาไทย ม การแลกเปล ยนหร อเช อมโยงการเร ยนการสอนจาก แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นให มากข น ระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ด านผ เร ยน ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาในเร องว น ยในตนเอง การปล กจ ตสาน ก และนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในช ว ตประจาว น การฝ กให ม ส ขน ส ยท ด อย างคงทน การร จ กเล อกร บประทานอาหารท ม ประโยชน จ ตสาน กแห ง ความปลอดภ ย การส งเสร มให ผ เร ยนนาศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ท องถ น เอกล กษณ ความเป นไทยมาใช ใน ช ว ตประจาว นอย างภาคภ ม ใจ ควรจ ดก จกรรมพ ฒนาท กษะกระบวนการค ดให ผ เร ยนได ฝ กท กษะอย างท วถ ง ควร ว เคราะห เหต ป จจ ยท ม ผลต อการเร ยนร ในกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ควรจ ดสารสนเทศการให บร การ ห องสม ด และแหล งเร ยนร ให เป นระบบย งข น ให โอกาสผ เร ยนนาเสนอผลงานจากการส บค นท เหมาะสมตามว ยให มากข น ควรม การต ดตามประเม นผลการทางานเน นการทางานเป นท มของผ เร ยนให เป นร ปธรรมอย างต อเน อง ด านคร ผ สอน ควรจ ดแสดงเผยแพร ผลงาน นว ตกรรมต าง ๆ ท ประสบความสาเร จของคร เพ อแลกเปล ยนเร ยนร จากคร ส คร อย างสม าเสมอ ควรม การส มมนาคร แลกเปล ยนการเร ยนร ร วมก นท กช วงช น ในเร องการพ ฒนาผ เร ยนให เป น บ คคลแห งการเร ยนร ควรส งเสร มการประเม นผลตามสภาพจร ง ในการจ ดการเร ยนการสอนหลากหลายเหมาะสม ก บธรรมชาต ว ชา ด านผ บร หาร ในการจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ควรม การกาหนดให ช ดเจนว าส งใดเป นงาน หร อโครงการ หร อ ก จกรรม ในการจ ดทาโครงการไม ควรแยกตามช วงช น บางโครงการท เป นเร องเด ยวก นควรทาเป นโครงการรวมใน ระด บสถานศ กษา ท งระด บปฐมว ยถ งระด บม ธยมศ กษา ควรกาหนดต วบ งช ความสาเร จ และม การประเม นตามต ว บ งช ความสาเร จท กาหนดไว การนาผลการประเม นค ณภาพภายนอกไปใช 1. จ ดก จกรรมเข าค ายเพ อพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนในเร องว น ย 2. จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนโดยนาหล กเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในช ว ตประจาว น 3. จ ดก จกรรมการเร ยนร ให น กเร ยนพ ฒนาท กษะกระบวนการค ด 4. จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาป การศ กษา

21 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป การศ กษา ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 / ประถมศ กษาป ท 6 / ม ธยมศ กษาป ท 3 และม ธยมศ กษาป ท 6 ตารางสร ปผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ประถมศ กษา ( ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ) ป การศ กษา กล มสาระการเร ยนร ร อยละของคะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2551 ป การศ กษา 2552 ป การศ กษา 2553 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ไม เป ดสอบ ส ขศ กษาและพละศ กษา ไม เป ดสอบ ศ ลปะ ไม เป ดสอบ การงานอาช พและเทคโนโลย ไม เป ดสอบ ภาษาต างประเทศ ไม เป ดสอบ กล มสาระการเร ยนร ตารางสร ปผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ม ธยมศ กษาตอนต น ( ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ) ป การศ กษา ร อยละของคะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2551 ป การศ กษา 2552 ป การศ กษา 2553 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ส ขศ กษาและพละศ กษา ไม เป ดสอบ ศ ลปะ ไม เป ดสอบ การงานอาช พและเทคโนโลย ไม เป ดสอบ ภาษาต างประเทศ

22 ตารางสร ปผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ม ธยมศ กษาตอนปลาย ( ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ) ป การศ กษา กล มสาระการเร ยนร ร อยละของคะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2551 ป การศ กษา 2552 ป การศ กษา 2553 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ส ขศ กษาและพละศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ

23 20

24 21

25 ร ปแบบการดาเน นงานแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนดาราว ทยาล ย 22

26 อ ตล กษณ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส ขภาพเล ศ : โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ม ว ส ยท ศน เป าหมาย และแผนการดาเน นงานท ม งให ผ เร ยนเป นผ ท ม ส ขภาพกาย และส ขภาพจ ตท ด ม ส นทร ยภาพ และล กษณะน ส ย ด านศ ลปะ ดนตร และก ฬาอย างเต มตามศ กยภาพ ป ญญาล า : โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ม ว ส ยท ศน เป าหมาย และแผนการดาเน นงาน ท ม งให ผ เร ยนท กคนม ท กษะตามหล กส ตรและมาตรฐานสากลด วยการร กการเร ยนร ร ก การอ าน ม ท กษะกระบวนการค ดและเข ยนส อความ ก าวท นโลก ม ท กษะการ ส อสารท งภาษาไทย ภาษาต างประเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ ค ณธรรมเย ยม : โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ม ว ส ยท ศน เป าหมาย และแผนการดาเน นงาน ท ม งให ผ เร ยนท กคนได ร บการปล กฝ ง ให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามหล กคาสอน คร สต ศาสนา ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของการเป นน กเร ยนโรงเร ยนดารา ว ทยาล ย ม มน ษย ส มพ นธ ทางานร วมก บผ อ นอย างม ความส ขท งทางด านการ เร ยนและการดารงช ว ตในส งคม ว ส ยท ศน โรงเร ยน โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เป นโรงเร ยนท ม ค ณภาพ ม งส มาตรฐานสากล พ ฒนาผ เร ยนให เป นคนด ตามหล กคาสอนของคร สต ศาสนา เป นคนเก งเต มตามศ กยภาพ อน ร กษ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม ม ท กษะในการ ดาเน นช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ม ความส ขในการดารงช ว ตและความเป นไทย ม การบร หาร จ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 23

27 ว ส ยท ศน หล กส ตร โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เป นโรงเร ยนท ม ค ณภาพ ม งส มาตรฐานสากล จ ดการศ กษาม งเน นให ผ เร ยน ท กคน ซ งเป นกาล งของชาต ให เป นมน ษย ท ม ความสมด ลท งด านร างกาย ความร ค ณธรรม อน ร กษ ว ฒนธรรมและ ส งแวดล อม ม จ ตสาน กในความเป นพลเม องไทย และเป นพลโลก ย ดม นในการปกครองตามระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ม ท กษะในการดาเน นช ว ตตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ม ความร และท กษะ พ นฐาน รวมท งเจตคต ท จาเป นต อการศ กษาต อ การประกอบอาช พ และการศ กษาตลอดช ว ต โดยม งเน นผ เร ยนเป น สาค ญ บนพ นฐานความเช อว าท กคนสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได เต มศ กยภาพ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของน กเร ยนโรงเร ยนดาราว ทยาล ย 1. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 2. ซ อส ตย ส จร ต 3. ม ว น ย 4. ใฝ เร ยนร 5. อย อย างพอเพ ยง 6. ม ความสามารถในการส อสาร และการใช เทคโนโลย 7. ร กความเป นไทย 8. ม จ ตสาธารณะ 9. ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามหล กของคร สต ศาสนา 24

28 เป าหมาย 1. ผ เร ยนท กคนได ร บการปล กฝ งให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามหล กคาสอนคร สต ศาสนา ม ค ณล กษณะอ น พ งประสงค ของการเป นน กเร ยนโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ม มน ษย ส มพ นธ ทางานร วมก บผ อ นอย างม ความส ข ท งทางด านการเร ยนและการดารงช ว ตในส งคม 2. ผ เร ยนท กคนเป นคนเก ง ม ความร ทางด านว ชาการ ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ม ส นทร ยภาพ และ ล กษณะน ส ยด านศ ลปะ ดนตร และก ฬาอย างเต มตามศ กยภาพ 3. ผ เร ยนท กคนม ท กษะตามหล กส ตรและมาตรฐานสากล อน ร กษ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม ด วยการร กการ เร ยนร ร กการอ าน ม ท กษะกระบวนการค ดและเข ยนส อความ ก าวท นโลก ม ท กษะการส อสารท งภาษาไทย ภาษาต างประเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ 4. ผ เร ยนม ความภ ม ใจในความเป นไทย ม จ ตสาน กในการอน ร กษ ภ ม ป ญญาไทย ภ ม ป ญญาท องถ น และดาเน น ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 5. การบร หารจ ดการเป นระบบ จ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐานและเน นการม ส วนร วมของท กภาคส วน พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาเพ อเสร มสร างให ผ เร ยนม การพ ฒนาเต บโตข น ม ความส ขในการเร ยนและการดารงช ว ตในส งคม ตามหล กคาสอนคร สต ศาสนา 2. จ ดการศ กษาเพ อส งเสร มให ผ เร ยนเป นคนเก งเต มตามศ กยภาพ 3. จ ดการศ กษาส มาตรฐานสากล ด วยการพ ฒนาหล กส ตรและการสอน อน ร กษ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม การบร หารจ ดการ การสร างเคร อข ายร วมพ ฒนา และการน เทศการจ ดการศ กษา 4. จ ดการศ กษาเพ อเสร มสร างให ผ เร ยนม ความตระหน กในความเป นไทยและร กษ ความเป นไทย และการ ดาเน นช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 5. จ ดการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ด วยการบร หารจ ดการเป นระบบ และม ส วนร วมของท กภาคส วน 25

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกายสม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ตารางเปร ยบเท ยบ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายใน และ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต วบ งช พ นฐาน (๕ ต วบ งช หล ก) ต วบ งช ท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำเนำ) ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๓ ท ปร บปร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information