แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

2 คำนำ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาข น เพ อเป นเคร องม อในการบร หารจ ดการศ กษา ท ม ระบบ ม ท ศทาง ม ระเบ ยบแบบแผน ตอบสนอง มาตรฐานการศ กษาของชาต และมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานกระทรวงศ กษาธ การโดยการสารวจ สภาพของโรงเร ยน จากรายงานการประเม นตนเอง การประเม นค ณภาพภายนอกของสาน กงานร บรอง มาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และผลว เคราะห สภาพการณ ท งภายในและ ภายนอกโรงเร ยน โดยใช เทคน คว ธ SWOT (SWOT Analysis) กาหนดเป นว ส ยท ศน โรงเร ยน ว ส ยท ศน หล กส ตร ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของน กเร ยน และจ ดทาผ งมโนท ศน แผนพ ฒนาค ณภาพ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ซ งประกอบด วย นโยบาย เป าหมาย ต วช ว ด ความสาเร จ และย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพในการดาเน นงาน โครงการ/ก จกรรมหล กท สอดคล องก บ นโยบายของโรงเร ยน แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนดาราว ทยาล ยฉบ บน ใช เป นแนวทางในการทา แผนปฏ บ ต งานประจาป ของโรงเร ยน ต งแต ป การศ กษา เพ อการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาของโรงเร ยน ตามมาตรฐานการศ กษาของชาต ต อไป และหว งเป นอย างย งว าจะเป นประโยชน สาหร บการดาเน นงานของโรงเร ยนได อย างด ย ง (นายชย นต ห ร ญพ นธ ) (นางมน ญว ฒนา ศ ร ส จ นต ) ผ จ ดการ ผ อานวยการ พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2554

3 สารบ ญ ข อม ลพ นฐานของสถานศ กษา ข อม ลท วไป ประว ต ของโรงเร ยน ล กษณะช มชน นโยบายสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ค.ศ ว ตถ ประสงค ของโรงเร ยน ปร ชญาการจ ดการศ กษา คาขว ญของโรงเร ยน หน า 1-5 โครงสร างการบร หารโรงเร ยน 6 ผลการศ กษาสภาพของโรงเร ยนดาราว ทยาล ย 7 8 สภาพท วไปของสถานศ กษา 9-12 ข อม ลน กเร ยน ข อม ลคร และบ คลากรของสถานศ กษา ข อม ลทร พยากรของสถานศ กษา ข อม ลคอมพ วเตอร และปร นเตอร ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง จากสาน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (สมศ.) ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป การศ กษา ผ งมโนท ศน แผนพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ร ปแบบการดาเน นงานแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย 22 ว ส ยท ศน โรงเร ยน, ว ส ยท ศน หล กส ตร, ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของน กเร ยน เป าหมาย, พ นธก จ, นโยบาย ตารางแสดงย ทธศาสตร ตามเป าหมาย แผนงบประมาณระยะ 3 ป (ป การศ กษา ) มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ย ทธศาสตร การดาเน นงานและโครงการ/ก จกรรม ผ งกระบวนการ (Flow Chart) การดาเน นงานตามย ทธศาสตร แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ความเช อมโยงของโครงการ/ก จกรรมหล กตามย ทธศาสตร และมาตรการ ภาคผนวก 85

4 ข อม ลพ นฐานของสถานศ กษา ข อม ลท วไป 1.1) ช อสถานศ กษา ดาราว ทยาล ย ต งอย เลขท 196 ถนน แก วนวร ฐ ตาบลว ดเกต อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม รห สไปรษณ ย โทรศ พท , , โทรสาร website 1.2) ส งก ด ( ) สพฐ. ( ) สช. ( ) กทม. ( ) มท. ( ) อ นๆ ระบ ) เขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต 1 1.4) เป ดสอนต งแต ระด บ อน บาล ถ งระด บ ม ธยมศ กษาป ท 6 ประว ต ของโรงเร ยน ความเป นมาของโรงเร ยน คณะอเมร ก นเพรสไบท เร ยนม ชช นส งม ชช นนาร เข ามาประกาศเผยแพร พระก ตต ค ณในประเทศไทย ในป ค.ศ.1840 (พ.ศ.2383) โดยเร มต นท กร งเทพฯ และขยายต วออกส ภ ม ภาคเร มท เพชรบ ร ในป ค.ศ.1867 (พ.ศ. 2410) ศาสนาจารย ดร. แมคก ลวาร และภรรยาค อนางโซเฟ ย บร ดเลย แมคก ลวาร ได ข นมาทางานท จ งหว ดเช ยงใหม มณฑลพาย พ ในป ค.ศ.1875 (พ.ศ.2418) นางโซเฟ ย บร ดเลย แมคก ลวาร ได เร มต นนาเด กหญ งในบ านมาสอนภาษาไทย การเย บป กถ กร อย พระค มภ ร การด แลบ านเร อน เพราะนางแมคก ลวาร เห นว าผ หญ งท เช ยงใหม ขาดการศ กษา และ ขาดโอกาสท จะได ร บการศ กษาค อไม ม โรงเร ยนสาหร บผ หญ ง การสอนของนางแมคก ลวาร ไม ได สอนประจาสม าเสมอ ในป ค.ศ.1879 (พ.ศ.2422) คณะม ชช นส ง Miss Edna Sarah Cole และ Miss Mary Margaretta Campbell มาร บผ ดชอบ และจ ดระบบโรงเร ยนผ หญ ง (Chiangmai Girls School) ท นางแมคก ลวาร ต งข นเม อ ว นท 2 พฤศจ กายน ค.ศ (พ.ศ. 2452) พระราชชายาเจ าดาราร ศม ได เสด จเย ยมโรงเร ยนน และผ บร หาร โรงเร ยนได ท ลขอพระราชทานช อของโรงเร ยน ในว นท 5 พฤศจ กายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) พระราชชายาเจ า ดาราร ศม ได ม โทรเลขถ งพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ปร กษาเร องช อของโรงเร ยนผ หญ งและ พระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห วได ทรงม พระราชโทรเลขตอบกล บมาในว นท 6 พฤศจ กายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) ควรให เร ยกช อโรงเร ยนผ หญ งว า โรงเร ยนพระราชชายา (Prarachaya School) ในป ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนราษฎร ฉบ บแรกของประเทศ ผ จ ดการและคร ใหญ โรงเร ยนพระราชชายาค อ Miss Julia A. Hatch ได ทาเร องถ งเสนาบด กระทรวงธรรมการขอ ดารง โรงเร ยนพระราชชายา โรงเร ยนราษฎร ซ งเป นโรงเร ยนของคณะม ชช นท ต งมาก อนการประกาศใช พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนราษฎร พ.ศ เป นโรงเร ยนท ให การศ กษาแก น กเร ยนหญ ง ต งอย ท บ านส นป าข อย ตาบลว ดสระเกษ (ว ดเกตในป จจ บ น) ท ศตะว นออก (หล งโรงเร ยน) ต ดบ านหลวงผด งม ธก จ ท ศตะว นตก(หน า โรงเร ยน) ต ดถนนเจร ญราษฎร ท ศเหน อต ดบ านหมอแคมเบอร ท ศใต ต ดถนนส นกาแพง (ถนนเจร ญเม อง) เป ดร บ เฉพาะน กเร ยนผ หญ งอาย ต งแต 5 20 ป เป นโรงเร ยนท เป ดร บท งน กเร ยนประจาและไปกล บ ม คร น อย 7 คนค อ 1

5 1. นางส ดา ไชยวรรณ 2. นางสาวปร ดา บ ญอ ต 3. นางสาวบ วเข ยว น ล บล 4. นางสาวบ วศร ประถมมณ 5. นางสาวบ วคา ก ลป นาจา 6. นางสาวจ นตา สาระภ เพ ชร 7. นางนา มาลา ได ย นเร องว นท 7 มกราคม ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2461) ร บแจ งการอน ม ต ให ดารงโรงเร ยนพระราชชายาต อไป และให ปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต โรงเร ยนราษฎร เม อว นท 7 ก มภาพ นธ ค.ศ.1920 (พ.ศ. 2462) เม อว นท 5 ก มภาพ นธ ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) Miss Julia A. Hatch ในฐานะผ จ ดการได ทาหน งส อถ งเสนาบด กระทรวงศ กษา ขออน ญาตเปล ยนช อ โรงเร ยนพระราชชายา เป น โรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกประถม เสนาบด กระทรวงศ กษาธ การ ตอบร บทราบเม อว นท 25 เมษายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2467) และม ประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ เม อว นท 1 พฤษภาคม ค.ศ.1924 (พ.ศ. 2467) ในขณะท Miss Julia A. Hatch ได ทาหน งส อ ขอเปล ยนช อโรงเร ยนพระราชชายา ในว นเด ยวก นน เอง Miss Julia A. Hatch ได ทาหน งส ออ กฉบ บหน งขอต ง โรงเร ยนอ กแห งหน งท ม ช อเร ยกว า ดาราว ทยาล ย โดยม Miss Julia A. Hatch เป นผ จ ดการ และ Miss Lucy Niblock เป นคร ใหญ ต งอย ท บ านหม ท 1 ตาบลว ดสระเกษ อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม ด านท ศใต ต ดท งนา ด านท ศเหน อต ดถนนใหญ (ถนนแก วนวร ฐ) ด านท ศตะว นออกต ดบ านราษฎร ด านท ศตะว นตกต ดโรงพยาบาล อเมร ก น อย ห างจากโรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกประถมหร อพระราชชายาเด มประมาณ 1 ก โลเมตร เป นโรงเร ยนร บ เฉพาะน กเร ยนผ หญ ง ม คร น อย 10 คน ปรากฏรายช อ 7 คน ซ งเป นคร น อยท มา (ลาออก) จากโรงเร ยนพระราช ชายาค อ 1. นางประย ร ไทยสม คร 2. นางสาวทองอย สปร งเกอร 3. นางสาวสวาท ต ณฑโกไศย 4. นางสาวบ วผ น เร อนจ ตร 5. นางสาวราเฮล คาน นตา 6. นางสาวบ วเข ยว พ นธ พงศ 7. นางสาวจอมใจ อ นทะพ นธ เสนาบด กระทรวงศ กษาธ การ ตอบร บเม อว นท 19 ม ถ นายน ค.ศ.1924 (พ.ศ. 2467) และม ประกาศ กระทรวงศ กษาธ การเม อว นท 24 ม ถ นายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2467) งานของคณะอเมร ก นเพรสไบท เร ยนม ชช นใน จ งหว ดเช ยงใหม เร มต นท ร มฝ งแม น าป ง บ านพ กของม ชช นนาร อย บนท ด นร มฝ งแม น าป ง ด านท ศตะว นออกท เจ า กาว โลรสมอบให (ท ต งคร สตจ กรท หน ง เช ยงใหม ) โรงพยาบาลม ชช นต งอย บนฝ งแม น าป งด านท ศตะว นตก (ท ต ง สถาน กาชาด 3) โรงเร ยนชายก ต งอย บนฝ งแม น าป งด านท ศตะว นตก ไม ไกลจากสาน กงานเทศบาลนครเช ยงใหม ใน ป จจ บ น การสร างโรงเร ยนสาหร บผ หญ งบนถนนสายแก วนวร ฐ ทางด านตะว นออกของโรงพยาบาลแมคคอร ม ค ม การวางศ ลาห วม มอาคารหล งแรกของโรงเร ยน ในว นอาท ตย ท 3 ก นยายน ค.ศ.1921 โดยศาสนาจารย ศร โหม ว ช ย ศ ษยาภ บาลของคร สตจ กรท หน ง เช ยงใหม เป นผ ประกอบพ ธ ผ ถ กกาหนดให เป นผ วางศ ลาห วม ม ค อ นางโซเฟ ย แมคก ลวาร ภรรยาของศาสนาจารย ดร. ดาเน ยล แมคก ลวาร ผ ก อต งโรงเร ยนแต เน องจากม ฝน ตกหน ก นางโซเฟ ย แมคก ลวาร จ งมอบหมายให บ ตรสาวค อ Mrs. Roderick Gillies ผ ซ งเคยเป นคร ใหญ ของ โรงเร ยนพระราชชายา ในช วงป ค.ศ เป นผ วางศ ลาห วม มแทน การก อสร างอาคารหล งแรกของ 2

6 โรงเร ยน ซ งเป นอาคารสองช น ช นท 1 เป นสาน กงาน ม ห องประช มและห องเร ยน ส วนช นท 2 เป นห องพ ก สาหร บน กเร ยนประจา การก อสร างอาคารด งกล าวสาเร จและม การเป ดใช เม อว นท 18 มกราคม ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) ม การย ายน กเร ยนช นม ธยมศ กษามาอย ในโรงเร ยนใหม ส วนน กเร ยนช นประถมย งคงอย ท โรงเร ยนเด ม โดยม นางส ดา อ นทราว ฒ เป นคร ใหญ และ Miss Julia A. Hatch เป นผ จ ดการ โรงเร ยนท งสองแห งม การดาเน นการเร อยมาจนกระท งในป ค.ศ.1933 (พ.ศ. 476) Miss Helen F. McClure ผ จ ดการโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ได ทาหน งส อถ งร ฐมนตร ว าการกระทรวงธรรมการขออน ญาตรวม โรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกประถม ก บโรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกม ธยม เร ยกว าโรงเร ยนดาราว ทยาล ย โรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกประถม เปล ยนฐานะเป นสาขาของโรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกม ธยม ด วยเหต ผล ท ว าโรงเร ยนท งสองบร หารด วยผ บร หาร (ผ จ ดการ) คนเด ยวก น แต ร ฐมนตร ว าการกระทรวงธรรมการได ม หน งส อ ตอบเม อว นท 31 ส งหาคม ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476) ไม สมควรให ม การรวมโรงเร ยนท งสองแห งเข าด วยก น โดยแยก เป นแผนกประถมและม ธยม เพราะโรงเร ยนท งสองแห งต งอย ไกลก น หร อหากจะให แผนกประถมเป นสาขาของ แผนกม ธยมก ไม ได เพราะโรงเร ยนท งสองม คร ใหญ คนละคน ป ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484) โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ได ร บการร บรองว ทยฐานะจากกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงสงครามโลกคร งท สอง โรงเร ยนดาราว ทยาล ยท งสองแห ง ถ กร ฐบาลย ดเพราะถ อว าเป นทร พย ส นของชนชาต ศ ตร ภายหล งโรงเร ยนถ กใช เป นหอพ กของคร และน กเร ยนผ หญ งโรงเร ยนเตร ยมอ ดม ในเด อนส งหาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) สงครามย ต ญ ป นเป นฝ ายแพ สงคราม ม ชช นนาร กล บเม องไทย ดร. Kenneth E. Wells เป น ผ ร บมอบอานาจจากคณะม ชช น ในการทวงทร พย ส น ค อ โรงเร ยนและโรงพยาบาลในเขตภาคเหน อค นจากร ฐบาล Miss Helen F. McClure มาถ งเช ยงใหม เม อว นท 30 ก นยายน ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) Miss Lucy Niblock มาถ งเช ยงใหม เม อเด อนมกราคม ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490) แต โรงเร ยนดาราว ทยาล ยเป ดดาเน นการเม อว นท 17 พฤษภาคม ค.ศ.1946 ด วยการนาของคร บ วชม อ นทะพ นธ อด ตคร ใหญ และคร คนอ น ๆ ด วยการสน บสน นของ ดร. Kenneth E. Wells และศ ษย เก าหลายคน ม น กเร ยนเร มต น 350 คน โรงเร ยนเป ดดาเน นการในล กษณะ สองโรงเร ยนไปจนกระท งประมาณป ค.ศ.1968 (พ.ศ.2511) จ งได ม การป ดโรงเร ยนดาราว ทยาล ยแผนกประถม คงไว แต โรงเร ยนดาราว ทยาล ยในป จจ บ น จากการเป นโรงเร ยนท เป ดสอนเฉพาะสตร ในป ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) ในช วงท อาจารย สมศร ไชยเศรษฐ เป นผ จ ดการ และอาจารย สมปรารถนา บ ณยเก ยรต เป นคร ใหญ โรงเร ยนดาราว ทยาล ยได ม การทาเร องนาเสนอ ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ขออน ม ต ให โรงเร ยนดาราว ทยาล ยเป ดสอนระบบสหศ กษา และได ร บ อน ม ต ให เป ดในป ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) โดยเป ดท ละช นเร ยน ในป ค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) โรงเร ยนดาราว ทยาล ยเป ดสอนตามโครงการ Native Speaker Program จ ดการเร ยนการสอน 4 ท กษะ (อ าน พ ด ฟ ง เข ยน) โดยเจ าของภาษาต างประเทศ ป จจ บ นโรงเร ยนดาราว ทยาล ย เป นโรงเร ยนขนาดใหญ เป ดสอนต งแต ระด บก อนประถมศ กษาจนถ ง ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ต งอย บนพ นท 77 ไร 5 ตารางวา ล กษณะช มชน สภาพช มชนรอบบร เวณโรงเร ยนม ล กษณะเป นช มชนเม อง โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ต งอย เลขท 196 ถนนแก วนวร ฐ ตาบลว ดเกต อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม อย ทางท ศตะว นออกของแม น าป ง ในเขตเทศบาล นครเช ยงใหม และอย ในช มชนว ดก คา ท ศเหน อต ดถนนแก วนวร ฐ ท ศใต ต ดถนนท งโฮเต ล ซอย 6 หม บ านศร ส ข ท ศตะว นออกต ดถนนท งโฮเต ล ท ศตะว นตกต ดโรงพยาบาลแมคคอร ม ค ในช มชนม ประชากรส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ และศาสนาคร สต ประกอบอาช พร บจ าง ร บราชการ และอาช พส วนต ว ได แก การขายอาหาร ขายยา และเวชภ ณฑ ทางการแพทย จาหน ายอ ปกรณ การก อสร าง ร บ 3

7 ถ ายเอกสาร ขายอะไหล รถยนต รถจ กรยานยนต และรถจ กรยาน เสร มสวย ต ดเย บเส อผ า ขายเส อผ า สาเร จร ป ร กษาโรคฟ น ร กษาความงาม ร กษาโรคท วไป บร การอ นเตอร เน ต จาหน ายโทรศ พท และอ ปกรณ โรงเร ยนดาราว ทยาล ยอย ในช มชนย านว ดก คา และย านว ดเกต อาณาเขตบร เวณใกล เค ยงก บท ต งของ โรงเร ยน ได แก โรงพยาบาลแมคคอร ม ค มหาว ทยาล ยพาย พเขตแก วนวร ฐ โรงเร ยนปร นส รอยแยลส ว ทยาล ย โรงเร ยนนานาชาต ป าไม เขต สถาน ขนส งเช ยงใหม ศาลแขวงเช ยงใหม ว ดก คา ว ดเชต พน ว ดเกต คร สตจ กร ท หน ง เช ยงใหม ตลาด หม บ านจ ดสรร ศ นย อ ตสาหกรรมภาคเหน อ ส สานส นก เหล ก นโยบายสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ค.ศ (พ.ศ ) สภาคร สตจ กรในประเทศไทย เป นองค กรคร สต ศาสนาน กายโปรเตสแตนท ม รากฐานความเป นมาต งแต ป ค.ศ.1828 โดยม ชช นนาร สองท าน ค อ ศาสนาจารย จาคอบ ทอมล น และศาสนาจารย นายแพทย คาร ล ก ตสลาฟ ได เข ามาเผยแพร พระเก ยรต ค ณ หล งจากน นม ชช นนาร คณะต าง ๆ ได เข ามาเพ อดาเน นพ นธก จต าง ๆ ในประเทศไทยอย างม นคง ท งพ นธก จด านการประกาศพระก ตต ค ณ พ นธก จด านการศ กษา และพ นธก จด านการ ร กษาพยาบาล โดยการนาของคณะอเมร ก นเพรสไบท เร ยน จนกระท งป ค.ศ.1934 ผ นาคร สตจ กรชาวไทย ได ก อต งเป น สภาคร สตจ กรในประเทศไทย โดยม ว ตถ ประสงค ซ งปรากฏในธรรมน ญแห งสภาคร สตจ กร ในประเทศไทย ค.ศ ด งต อไปน 1. เพ อรวบรวมคร สเต ยนท งหลายในประเทศไทย ให เป นหน งเด ยวก น 2. เพ อให ม ความส มพ นธ ช วยเหล อ และเก อก ลซ งก นและก นในการร บใช พระเจ าและส งคม ตามน าพระท ย ของพระองค และสร างเสร มพ นธก จให เจร ญเต บโตม นคงย งข น 3. เพ อให คร สตจ กรม สง าราศ และเท ดท นพระส ร ของพระเจ า 4. เพ อรวบรวมทร พย ส นท งปวงของสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ให อย ภายใต การด แลของม ลน ธ แห ง สภาคร สตจ กรในประเทศไทย หร อม ลน ธ ท สภาคร สตจ กรในประเทศไทยม มต ให จ ดต งข น นโยบายด านการศ กษา ของม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ส งเสร มการศ กษาเพ ออภ บาลเยาวชนให เต บโตข นเป นทร พยากรท ม ท งค ณภาพและค ณธรรม เป นกาล ง สาค ญของคร สตจ กร หน วยงานและสถาบ นของสภาคร สตจ กร และของประเทศโดยม แนวดาเน นการต าง ๆ ด งน 1. ส งเสร มให ม การจ ดระบบการศ กษาสอดคล องก บแผนการศ กษาชาต และการเปล ยนแปลงส งคม 2. ส งเสร มการประกาศเผยแพร พระก ตต ค ณ การต ดตามผลและการอภ บาลผ ร บเช อในสถาบ นการศ กษา ส งก ดสภาคร สตจ กรในประเทศไทย 3. ส งเสร มพ ฒนาบ คลากรและอน ศาสกในสถาบ นการศ กษา ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ย ทธศาสตร (4) จ ดระบบการศ กษาสอดคล องแผนการศ กษาชาต และการเปล ยนแปลงส งคม ว ตถ ประสงค เช งย ทธศาสตร 1. มาตรฐานการศ กษาของสถาบ นการศ กษา ส งก ดสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สอดคล องก บแผนการ ศ กษาแห งชาต เป นท ยอมร บของท งภาคร ฐและเอกชน รวมท งม ความร วมม อก บสถาบ นการศ กษา ต างประเทศ ย ทธศาสตร (5) พ ฒนาสถาบ นการศ กษาเพ ออภ บาลเยาวชนเป นทร พยากรท ม ค ณภาพของคร สตจ กร ประเทศชาต และส งคม ว ตถ ประสงค เช งย ทธศาสตร 4

8 1. บ คลากรคร สเต ยนท กระด บในสถาบ นการศ กษาม ส วนร วมในการประกาศพระก ตต ค ณท งทางตรงและ ทางอ อม 2. น กเร ยน น กศ กษา และบ คลากรในสถาบ นการศ กษาท ต ดส นใจร บเช อในพระเยซ คร สต ได ร บการ ต ดตามและอภ บาลให ม ความเช อเข มแข ง ร บบ พต ศมาและประกาศต วเป นสมาช กสมบ รณ ของ คร สตจ กรท องถ น ว ตถ ประสงค ของโรงเร ยน 1. เพ อเป นพยานแห งความร กของพระเยซ คร สต 2. เพ อให ปร ชญาช ว ตท สอดคล องก บปร ชญาการศ กษาของโรงเร ยน 3. เพ อพ ฒนาเยาวชนให เจร ญข นตามศ กยภาพของตนท งม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ เป นพลเม องด ร บ ใช ส งคมและประเทศชาต 4. เพ อเป นการแบ งเบาภาระของร ฐบาลในการจ ดการศ กษา 5. เพ อจ ดการศ กษาข นพ นฐานในร ปแบบการศ กษาในระบบ 6. เพ อให บร การท เก ยวเน องก บการเร ยนการสอนหร ออ ปกรณ เก ยวก บการเร ยนการสอนให แก น กเร ยน คร ผ ปกครอง และบ คลากรของโรงเร ยน 7. เพ อให บร การด านว ชาการและบร การอ น ๆ ท เก ยวเน องก บการศ กษาแก ช มชน 8. เพ อจ ดการศ กษาให เป นไปตามปร ชญา นโยบาย ว ตถ ประสงค ของม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรใน ประเทศไทยซ งเป นผ ร บใบอน ญาต ปร ชญาการจ ดการศ กษา โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เป นโรงเร ยนของม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ผ ร บใบอน ญาต ต งอย บน รากฐานแห งคร สต ศาสนา น กายโปเตสแตนท ม งฝ กอบรมและจ ดการศ ก ษาแก เยาวชนโดยไม จาก ดเช อชาต ศาสนา และฐานะของบ คคล เพ อพ ฒนาคนให ม ค ณภาพ สอดคล องก บความต องการของส งคมและประเทศชาต ให ถ ง ความสมบ รณ ด วยการเป นพลเม องด ม ความร กชาต ศร ทธาในศาสนา และจงร กภ กด ต อพระมหากษ ตร ย ม มน ษยธรรม ม ระเบ ยบว น ย ม ความร บผ ดชอบ ม ส ขน ส ยและส ขภาพพลานาม ยสมบ รณ ม จ ตใจและอารมณ ม นคง ม ความรอบร เป นเล ศทางว ชาการ ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน และประกอบอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ สามารถดารงตนอย างพอเพ ยงและอย ร วมก บผ อ นอย างม ส นต ส ข อ นเป นการจ ดการศ กษาเพ อให ผ เร ยนม ช ว ตท สมบ รณ ตามแบบพระเยซ ค ร สต คาขว ญของโรงเร ยน ส ขภาพเล ศ ป ญญาล า ค ณธรรมเย ยม 5

9 6

10 ผลการศ กษาสภาพของโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป จจ ยภายในสถานศ กษา จ ดเด น จ ดควรพ ฒนา 1. เป นโรงเร ยนส งเสร มค ณภาพระด บทอง 1. พ ฒนาการจ ดการระบบเคร อข าย 2. เป นโรงเร ยนท จ ดก จกรรมการเร ยนร ท ได คอมพ วเตอร ในโรงเร ยน มาตรฐาน ได ร บรางว ลพระราชทานท ก 2. ปล กจ ตสาน กการม ส วนร วมด านการ ระด บช น รวม 7 คร ง ประหย ดพล งงานให มากข น 3. ม นโยบาย แผนการปฏ บ ต งานประจาป และ 3. นาภ ม ป ญญาท องถ นมาจ ดประสบการณ ให โครงการประจาป ท ช ดเจนทาให ปฏ บ ต งาน มากข น บรรล เป าหมายตามท ได เข ยนไว ในแผนการ 4. พ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ปฏ บ ต งานและโครงการประจาป ให ส งข น 4. ม นว ตกรรมการเร ยนการสอนของต วเองใน 5. จ ดระบบการจราจรภายในโรงเร ยนให การจ ดการเร ยนการสอน ค อ Dara TBM คล องต ว Dara Teaching with the Brain in 6. ควรปล กฝ งน กเร ยนในเร องการม ว น ยและ Mind ความร บผ ดชอบ 5. เป นโรงเร ยนร วมพ ฒนาหล กส ตร ว ทยาศาสตร ระด บปฐมว ยของ สสวท. 6. เป นโรงเร ยนนาร องหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐานป จ ดการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศโดย คร เจ าของภาษาท ม ค ณภาพและม เป น จานวนมาก 8. ม การจ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนท ม ความ ต องการจาเป นพ เศษ 7

11 ป จจ ยภายนอกสถานศ กษา โอกาส อ ปสรรค 1. หน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข องท งภายในและ 1. สภาวะเศรษฐก จป จจ บ นทาให เก ดการแข งข น ภายนอกให ความสน บสน นและให ความ ส ง เทคโนโลย ในป จจ บ นม การเปล ยนแปลง ร วมม อเป นอย างด รวดเร ว 2. ว ทยาการท ก าวหน าในป จจ บ นส งเสร มการ 2. การจราจรรอบบร เวณโรงเร ยนหนาแน น พ ฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เน องจากถนนหน าโรงเร ยนเป นเส นทางผ าน 3. รางว ลโรงเร ยนพระราชทาน ทาให ช อเส ยง เข าต วเม องทาให เก ดมลพ ษจากคว นรถส งผล เก ยรต ค ณของโรงเร ยนเป นท ร จ กกว างขวาง ต อส ขภาพของคร และน กเร ยน มากย งข น 3. ป จจ บ นส อต างๆม อ ทธ พลต อเยาวชนเป น 4. ช มชนและส งคมให การยอมร บเก ยวก บ อย างมาก บางส อไม ม การค ดกรองและ มาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยนซ งม ความ ตรวจสอบ อย างรอบคอบ ทาให เก ดผล สอดคล องก บความต องการของช มชนและ กระทบต อเยาวชน โดยการนาไปเป น ส งคม แบบอย างท ไม เหมาะสม สร างป ญหาภายใน 5. ช มชนม ว ฒนธรรม ประเพณ ภ ม ป ญญา สถาบ นและส งคม ท องถ น ม แหล งเร ยนร สถานประกอบการ 4. การพ ฒนาของโรงเร ยนร ฐบาลได ร บ ท หลากหลาย สามารถให การสน บสน นใน งบประมาณจากร ฐส งกว าโรงเร ยนเอกชน การจ ดการศ กษาของโรงเร ยน และม การปร บค ณภาพและมาตรฐานด ข น 6. ป จจ บ นม องค กรเอกชนจ ดอบรม/ส มมนา 5. ร ฐบาลม นโยบายและกฎหมายท เร องการพ ฒนางานด านบร การ เพ อเพ ม เปล ยนแปลงบ อยคร งทาให ม ผลกระทบต อ ประส ทธ ภาพและค ณภาพการบร การให การจ ดการศ กษา บ คลากร 7. ร ฐบาลม หน วยงานและม องค กรมากมายท สน บสน นทาง ICT 8. สาน กงานเขตพ นท ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 1 มอบโอกาสให โรงเร ยนดาเน นการ โครงการนาร องหลายโครงการ 8

12 สภาพท วไปของสถานศ กษา ข อม ลน กเร ยน (ข อม ล ณ ว นท 30 เมษายน 2554) จานวนน กเร ยนท งหมดในป การศ กษา 2554 แยกเป นระด บช นด งน ระด บช น จานวน จานวนผ เร ยน ห องเร ยน ชาย หญ ง รวม อน บาล อน บาล อน บาล ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม 171 2,992 3,785 6,777 อ ตราส วนคร ต อ น กเร ยน 1 : 18 คน อ ตราน กเร ยน ต อ ห อง 40 : 1 ห อง 9

13 ข อม ลคร และบ คลากรของสถานศ กษา (ข อม ล ณ ว นท 30 เมษายน 2554) จานวนคร และบ คลากรท งหมดในป การศ กษา 2553 แยกเป นฝ ายด งน ตาแหน ง ปร ญญาตร ข นไป ต ากว าปร ญญาตร รวม ผ บร หาร คร ผ สอน คร ฝ ายสน บสน น น กการ/เจ าหน าท รวม อาย เฉล ย/ป อาย งานเฉล ย/ป

14 ข อม ลทร พยากรของสถานศ กษา (ข อม ล ณ ว นท 30 เมษายน 2554) จานวนทร พยากรท งหมด แยกเป นข อด งน ลาด บท สถานท จานวน 1 สถานศ กษาม พ นท 77 ไร 5 ตารางวา 2 อาคารเร ยน 9 หล ง 3 ห องเร ยน 141 ห อง 4 ห องประกอบการเร ยน 50 ห อง 5 ห องประช ม 8 ห อง 6 โรงอาหาร 4 โรง 7 บ านพ กคร 2 หล ง 8 หอพ ก 2 หล ง 9 ห องน า 263 ห อง 10 สนามบาสเกตบอล 5 สนาม 11 สนามแบดม นต น 4 สนาม 12 สระว ายน า 3 สระ 13 สนามฟ ตบอล 1 สนาม 14 สนามฟ ตซอล 1 สนาม 15 สนามวอลเลย บอล 1 สนาม 16 ล ว ง 200 เมตร 1 ล 17 ห องเทเบ ลเทนน ส 1 ห อง 18 สนามเด กเล น 4 จ ด 19 ลานอเนกประสงค 4 ลาน 20 ห องพยาบาล 4 ห อง 11

15 ข อม ลคอมพ วเตอร และปร นเตอร (ข อม ล ณ ว นท 30 เมษายน 2554) จานวนคอมพ วเตอร และปร นเตอร ท งหมดในป การศ กษา 2553 แยกเป นฝ ายด งน ฝ าย จานวนคอมพ วเตอร ( เคร อง ) จานวนปร นเตอร ( เคร อง ) ปฐมว ย 72 7 ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย สน บสน นการสอน รวม

16 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง จากสาน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง เม อว นท พฤษภาคม 2550 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา ม การประเม น 3 ด าน ค อ ผ บร หาร ด านคร และด านผ เร ยน ซ งสร ปผลการประเม นโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ด งแสดงในตารางต อไปน ด านผ เร ยน การศ กษาข นพ นฐาน : การศ กษาปฐมว ย มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและ ค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกายและ ส ขภาพจ ตท ด มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพและล กษณะ น ส ยด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ด ว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป น ตามหล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหา ความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง มาตรฐานท 7 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการ ด านคร ทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ น ได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต มาตรฐานท 8 คร ม ค ณว ฒ /ความร ความสามารถ ตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ มาตรฐานท 9 คร ม ความสามารถในการจ ดการ เร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ผลประเม น อ งเกณฑ ผลประเม น อ งสถานศ กษา ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ คะแนน ระด บค ณภาพ ค า เฉล ย ผลการร บรอง มาตรฐาน ค ณภาพ 3.65 ด มาก 4.00 ด มาก 3.83 ได มาตรฐาน 3.73 ด มาก 4.00 ด มาก 3.87 ได มาตรฐาน 3.84 ด มาก 4.00 ด มาก 3.92 ได มาตรฐาน 3.24 ด 4.00 ด มาก 3.62 ได มาตรฐาน 3.65 ด มาก 4.00 ด มาก 3.83 ได มาตรฐาน 3.64 ด มาก 4.00 ด มาก 3.82 ได มาตรฐาน 3.65 ด มาก 4.00 ด มาก 3.83 ได มาตรฐาน 3.98 ด มาก 4.00 ด มาก 3.99 ได มาตรฐาน 3.85 ด มาก 4.00 ด มาก 3.93 ได มาตรฐาน 13

17 การศ กษาข นพ นฐาน : การศ กษาปฐมว ย ผลประเม น อ งเกณฑ ผลประเม น อ งสถานศ กษา ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ คะแนน ระด บค ณภาพ ค า เฉล ย ผลการร บรอง มาตรฐาน ค ณภาพ ด านผ บร หาร มาตรฐานท 10 ผ บร หารม ภาวะผ นาและม 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน ความสามารถในการบร หารจ ดการ มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดองค กร/ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน โครงสร างและการบร หารงาน อย างเป นระบบ ครบวงจร ให บรรล เป าหมายการศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมและ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน การเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยน เป นสาค ญ มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม หล กส ตรเหมาะสมก บ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน ผ เร ยนและท องถ น ม ส อการเร ยน การสอนท เอ อต อการเร ยนร มาตรฐานท 14 สถานศ กษาส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อก บช มชนในการ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน พ ฒนาการศ กษา ผลการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในภาพรวมได มาตรฐานค ณภาพ สมศ. ได ไม ได 14

18 ด านผ เร ยน การศ กษาข นพ นฐาน : ผลประเม น ผลประเม น ค าเฉล ย ผลการร บรอง ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา อ งเกณฑ อ งสถานศ กษา มาตรฐาน ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ คะแนน ระด บค ณภาพ ค ณภาพ มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและ 3.60 ด มาก 4.00 ด มาก 3.80 ได มาตรฐาน ค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกายและ 3.69 ด มาก 4.00 ด มาก 3.85 ได มาตรฐาน ส ขภาพจ ตท ด มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพและล กษณะ 3.68 ด มาก 4.00 ด มาก 3.84 ได มาตรฐาน น ส ยด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ด 3.40 ด 4.00 ด มาก 3.70 ได มาตรฐาน ว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ด สร างสรรค ค ดไตร ตรองและ ม ว ส ยท ศน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป น 3.21 ด 4.00 ด มาก 3.61 ได มาตรฐาน ตามหล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหา 3.50 ด มาก 4.00 ด มาก 3.75 ได มาตรฐาน ความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง มาตรฐานท 7 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน 3.82 ด มาก 4.00 ด มาก 3.91 ได มาตรฐาน ด านคร ร กการทางาน สามารถทางาน ร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต มาตรฐานท 8 คร ม ค ณว ฒ / ความร 3.59 ด มาก 4.00 ด มาก 3.80 ได มาตรฐาน ความสามารถ ตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ มาตรฐานท 9 คร ม ความสามารถในการจ ดการ 3.84 ด มาก 4.00 ด มาก 3.92 ได มาตรฐาน เร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ 15

19 ด านผ บร หาร การศ กษาข นพ นฐาน : ผลประเม น ผลประเม น ค าเฉล ย ผลการร บรอง ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา อ งเกณฑ อ งสถานศ กษา มาตรฐาน ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ คะแนน ระด บค ณภาพ ค ณภาพ มาตรฐานท 10 ผ บร หารม ภาวะผ นาและม ความ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน สามารถในการบร หารจ ดการ มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดองค กร / 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน โครงสร างและการบร หารงาน อย างเป นระบบ ครบวงจร ให บรรล เป าหมายการศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรม 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน และการเร ยนการสอนโดยเน น ผ เร ยนเป นสาค ญ มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม หล กส ตร 3.50 ด มาก 4.00 ด มาก 3.75 ได มาตรฐาน เหมาะสม ก บผ เร ยนและ ท องถ น ม ส อการเร ยนการสอน ท เอ อต อการเร ยนร มาตรฐานท 14 สถานศ กษาส งเสร มความ 4.00 ด มาก 4.00 ด มาก 4.00 ได มาตรฐาน ส มพ นธ และความร วมม อก บ ช มชนในการพ ฒนาการศ กษา ผลการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในภาพรวมได มาตรฐานค ณภาพ สมศ. ได ไม ได 16

20 ข อเสนอแนะจากการประเม นภายนอกรอบสอง ระด บก อนประถมศ กษา ผ เร ยนควรได ร บการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมด านมารยาทไทย การฝ กท กษะการค ด การแก ป ญหา การ จ ดก จกรรมการส งเกต สารวจ ส งแวดล อมนอกสถานศ กษา การฝ กท กษะการทางานในช ว ตประจาว น สาหร บด าน คร ผ สอน ควรสน บสน นให คร ท ม ว ฒ ต ากว าระด บปร ญญาตร ได ร บการศ กษาต อในระด บท ส งข น และส งเสร มให คร ได ร บการพ ฒนาเทคน คการสอนท ฝ กท กษะกระบวนการค ดให แก ผ เร ยน ส วนด านผ บร หาร ควรเพ มการจ ดก จกรรม ส บสาน และสร างสรรค ว ฒนธรรมประเพณ และภ ม ป ญญาไทย ม การแลกเปล ยนหร อเช อมโยงการเร ยนการสอนจาก แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นให มากข น ระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ด านผ เร ยน ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาในเร องว น ยในตนเอง การปล กจ ตสาน ก และนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในช ว ตประจาว น การฝ กให ม ส ขน ส ยท ด อย างคงทน การร จ กเล อกร บประทานอาหารท ม ประโยชน จ ตสาน กแห ง ความปลอดภ ย การส งเสร มให ผ เร ยนนาศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ท องถ น เอกล กษณ ความเป นไทยมาใช ใน ช ว ตประจาว นอย างภาคภ ม ใจ ควรจ ดก จกรรมพ ฒนาท กษะกระบวนการค ดให ผ เร ยนได ฝ กท กษะอย างท วถ ง ควร ว เคราะห เหต ป จจ ยท ม ผลต อการเร ยนร ในกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ควรจ ดสารสนเทศการให บร การ ห องสม ด และแหล งเร ยนร ให เป นระบบย งข น ให โอกาสผ เร ยนนาเสนอผลงานจากการส บค นท เหมาะสมตามว ยให มากข น ควรม การต ดตามประเม นผลการทางานเน นการทางานเป นท มของผ เร ยนให เป นร ปธรรมอย างต อเน อง ด านคร ผ สอน ควรจ ดแสดงเผยแพร ผลงาน นว ตกรรมต าง ๆ ท ประสบความสาเร จของคร เพ อแลกเปล ยนเร ยนร จากคร ส คร อย างสม าเสมอ ควรม การส มมนาคร แลกเปล ยนการเร ยนร ร วมก นท กช วงช น ในเร องการพ ฒนาผ เร ยนให เป น บ คคลแห งการเร ยนร ควรส งเสร มการประเม นผลตามสภาพจร ง ในการจ ดการเร ยนการสอนหลากหลายเหมาะสม ก บธรรมชาต ว ชา ด านผ บร หาร ในการจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ควรม การกาหนดให ช ดเจนว าส งใดเป นงาน หร อโครงการ หร อ ก จกรรม ในการจ ดทาโครงการไม ควรแยกตามช วงช น บางโครงการท เป นเร องเด ยวก นควรทาเป นโครงการรวมใน ระด บสถานศ กษา ท งระด บปฐมว ยถ งระด บม ธยมศ กษา ควรกาหนดต วบ งช ความสาเร จ และม การประเม นตามต ว บ งช ความสาเร จท กาหนดไว การนาผลการประเม นค ณภาพภายนอกไปใช 1. จ ดก จกรรมเข าค ายเพ อพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนในเร องว น ย 2. จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนโดยนาหล กเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในช ว ตประจาว น 3. จ ดก จกรรมการเร ยนร ให น กเร ยนพ ฒนาท กษะกระบวนการค ด 4. จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาป การศ กษา

21 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป การศ กษา ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 / ประถมศ กษาป ท 6 / ม ธยมศ กษาป ท 3 และม ธยมศ กษาป ท 6 ตารางสร ปผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ประถมศ กษา ( ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ) ป การศ กษา กล มสาระการเร ยนร ร อยละของคะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2551 ป การศ กษา 2552 ป การศ กษา 2553 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ไม เป ดสอบ ส ขศ กษาและพละศ กษา ไม เป ดสอบ ศ ลปะ ไม เป ดสอบ การงานอาช พและเทคโนโลย ไม เป ดสอบ ภาษาต างประเทศ ไม เป ดสอบ กล มสาระการเร ยนร ตารางสร ปผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ม ธยมศ กษาตอนต น ( ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ) ป การศ กษา ร อยละของคะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2551 ป การศ กษา 2552 ป การศ กษา 2553 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ส ขศ กษาและพละศ กษา ไม เป ดสอบ ศ ลปะ ไม เป ดสอบ การงานอาช พและเทคโนโลย ไม เป ดสอบ ภาษาต างประเทศ

22 ตารางสร ปผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ม ธยมศ กษาตอนปลาย ( ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ) ป การศ กษา กล มสาระการเร ยนร ร อยละของคะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2551 ป การศ กษา 2552 ป การศ กษา 2553 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ส ขศ กษาและพละศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ

23 20

24 21

25 ร ปแบบการดาเน นงานแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนดาราว ทยาล ย 22

26 อ ตล กษณ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส ขภาพเล ศ : โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ม ว ส ยท ศน เป าหมาย และแผนการดาเน นงานท ม งให ผ เร ยนเป นผ ท ม ส ขภาพกาย และส ขภาพจ ตท ด ม ส นทร ยภาพ และล กษณะน ส ย ด านศ ลปะ ดนตร และก ฬาอย างเต มตามศ กยภาพ ป ญญาล า : โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ม ว ส ยท ศน เป าหมาย และแผนการดาเน นงาน ท ม งให ผ เร ยนท กคนม ท กษะตามหล กส ตรและมาตรฐานสากลด วยการร กการเร ยนร ร ก การอ าน ม ท กษะกระบวนการค ดและเข ยนส อความ ก าวท นโลก ม ท กษะการ ส อสารท งภาษาไทย ภาษาต างประเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ ค ณธรรมเย ยม : โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ม ว ส ยท ศน เป าหมาย และแผนการดาเน นงาน ท ม งให ผ เร ยนท กคนได ร บการปล กฝ ง ให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามหล กคาสอน คร สต ศาสนา ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของการเป นน กเร ยนโรงเร ยนดารา ว ทยาล ย ม มน ษย ส มพ นธ ทางานร วมก บผ อ นอย างม ความส ขท งทางด านการ เร ยนและการดารงช ว ตในส งคม ว ส ยท ศน โรงเร ยน โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เป นโรงเร ยนท ม ค ณภาพ ม งส มาตรฐานสากล พ ฒนาผ เร ยนให เป นคนด ตามหล กคาสอนของคร สต ศาสนา เป นคนเก งเต มตามศ กยภาพ อน ร กษ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม ม ท กษะในการ ดาเน นช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ม ความส ขในการดารงช ว ตและความเป นไทย ม การบร หาร จ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 23

27 ว ส ยท ศน หล กส ตร โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เป นโรงเร ยนท ม ค ณภาพ ม งส มาตรฐานสากล จ ดการศ กษาม งเน นให ผ เร ยน ท กคน ซ งเป นกาล งของชาต ให เป นมน ษย ท ม ความสมด ลท งด านร างกาย ความร ค ณธรรม อน ร กษ ว ฒนธรรมและ ส งแวดล อม ม จ ตสาน กในความเป นพลเม องไทย และเป นพลโลก ย ดม นในการปกครองตามระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ม ท กษะในการดาเน นช ว ตตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ม ความร และท กษะ พ นฐาน รวมท งเจตคต ท จาเป นต อการศ กษาต อ การประกอบอาช พ และการศ กษาตลอดช ว ต โดยม งเน นผ เร ยนเป น สาค ญ บนพ นฐานความเช อว าท กคนสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได เต มศ กยภาพ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของน กเร ยนโรงเร ยนดาราว ทยาล ย 1. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 2. ซ อส ตย ส จร ต 3. ม ว น ย 4. ใฝ เร ยนร 5. อย อย างพอเพ ยง 6. ม ความสามารถในการส อสาร และการใช เทคโนโลย 7. ร กความเป นไทย 8. ม จ ตสาธารณะ 9. ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามหล กของคร สต ศาสนา 24

28 เป าหมาย 1. ผ เร ยนท กคนได ร บการปล กฝ งให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามหล กคาสอนคร สต ศาสนา ม ค ณล กษณะอ น พ งประสงค ของการเป นน กเร ยนโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ม มน ษย ส มพ นธ ทางานร วมก บผ อ นอย างม ความส ข ท งทางด านการเร ยนและการดารงช ว ตในส งคม 2. ผ เร ยนท กคนเป นคนเก ง ม ความร ทางด านว ชาการ ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ม ส นทร ยภาพ และ ล กษณะน ส ยด านศ ลปะ ดนตร และก ฬาอย างเต มตามศ กยภาพ 3. ผ เร ยนท กคนม ท กษะตามหล กส ตรและมาตรฐานสากล อน ร กษ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม ด วยการร กการ เร ยนร ร กการอ าน ม ท กษะกระบวนการค ดและเข ยนส อความ ก าวท นโลก ม ท กษะการส อสารท งภาษาไทย ภาษาต างประเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ 4. ผ เร ยนม ความภ ม ใจในความเป นไทย ม จ ตสาน กในการอน ร กษ ภ ม ป ญญาไทย ภ ม ป ญญาท องถ น และดาเน น ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 5. การบร หารจ ดการเป นระบบ จ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐานและเน นการม ส วนร วมของท กภาคส วน พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาเพ อเสร มสร างให ผ เร ยนม การพ ฒนาเต บโตข น ม ความส ขในการเร ยนและการดารงช ว ตในส งคม ตามหล กคาสอนคร สต ศาสนา 2. จ ดการศ กษาเพ อส งเสร มให ผ เร ยนเป นคนเก งเต มตามศ กยภาพ 3. จ ดการศ กษาส มาตรฐานสากล ด วยการพ ฒนาหล กส ตรและการสอน อน ร กษ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม การบร หารจ ดการ การสร างเคร อข ายร วมพ ฒนา และการน เทศการจ ดการศ กษา 4. จ ดการศ กษาเพ อเสร มสร างให ผ เร ยนม ความตระหน กในความเป นไทยและร กษ ความเป นไทย และการ ดาเน นช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 5. จ ดการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ด วยการบร หารจ ดการเป นระบบ และม ส วนร วมของท กภาคส วน 25

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information